Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OSS และ Freeware
เพอการจดการยค Ecosystem

        บญเลศ อรณพบลย
  ศนยบรการความรทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย
  สานกงา...
บญเล$ศ อรณพ$บ'ลย(
• 2536 – 2551         • 2551 – ปMจจบน
 – NECTEC            – STKS / NSTDA
   • เจ...
ระบบน$เวศน(
 ระบบความสมพนธ
 ระหว#างกล#มสFงมชวต
 ทFอาศยอย#รวมกนใน
       #
 บรเวณนTน และความ
 สมพนธระหว#างกล#ม
 ...
ระบบน$เวศน(ทางด$จ$ทล
Digital Age -->
     Digital Ecosystem
http://www.infuz.com/docs/Infuz_Moms_Whitepaper_2010.pdf
Ecosystem ของ AIS
• เอไอเอสเปcนเครJอข#าย (network) โดยมส#วน
 ประกอบของระบบนเวศนดานโทรคมนาคม 5
 ส#วน ไดแก#
 –  อปกรณ หร...
Ecosystem ของ Apple
Ecosystem ของ Firefox

   Internet Explorer (51.34%; Usage by version number)
   Mozilla Firefox (30.82%; Usage by ver...
Ecosystem ของ Firefox
Open
Technology/Idea/Paradigm
   & Management

   หวใจสDาคญของ
  Digital Ecosystem
Digital Ecosystem
• โครงสรางพJTนฐานทางดจตลทFสามารถจดการ
 ตนเอง
• ม#งไปทFการสรางสภาพแวดลอมทางดจทล
 สาหรบเครJอข#ายขององคกร...
OpenID
NSTDA Core Value
• NSTDA          Nation First
 –N Nation First   ก#อเกดกระแสการใช
 –S Science &
   Technol...
การเลอกใชJเครองมอ
• อย#บนฐานของ Open Source Software &
 Freeware
• สอดรบกบขอกาหนด/มาตรฐานของ สวทช.
• ผ#านการวเคราะหเปรยบเ...
Open Source Software
• ซอฟตแวรทFเปvดเผยตนฉบบ      program sample(output);
 – ตนฉบบโปรแกรมปรบแกไขได     var r :...
Freeware
•  ซอฟตแวรธรกจทFอนญาตใหใชไดฟร
•  ไม#เปvดเผยตนฉบบโปรแกรม
•  อาจจะตดความสามารถบางอย#างออก
•  มเงJFอนไขในการใชงา...
ทDาไมเราตJองสนใจ OSS & Freeware

การตอบรบกระแส
 Ecosystem
การจดสรรงบประมาณ
พรบ.ลขสทธ~
พรบ.การกระทาความผด
 ทางคอมพวเตอร
ยอดรวม
• คอมพวเตอร 1 เครJFอง     30,000.00
  – ระบบปฏบตการ        5,000.00
  – ซอฟตแวรออฟฟvศ      15,000.00...
ความเปOนจร$งในปPจจบน

ซอฟตแวรผ
 CD เถJอน
    F
มมมอง/ทางเลอกใหมQ
เชอถอไดJมากเพSยงใด
•  หน#วยงานสนบสนนของประเทศไทย    •  กล#มผพฒนาของโลก
   – กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย    – h...
หนQวยงานสนบสนน
• กระทรวง ICT
 – SIPA
• กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย
 – NECTEC
 – STKS
OSS & Freeware ครอบคลมทกกลQมงาน

• การใชงานส#วนบคคล, สานกงาน
• การเรยนการสอน
• การจดการทรพยากรสารสนเทศ
• สถตวจย
• การจดการ...
OSS & Freeware ใกลJตวเรา
• Office suits   • OpenOffice.org
• Zip/Unzip     • Izarc, 7-zip
• PDF        • PDF...
ใชJยากจร$งหรอ
• ความเคยชนทาใหรสiกว#า “ยาก”
OSS & Freeware เพอการศTกษา
•  CamStudio
•  FreeMind
•  OpenOffice.org
•  Audacity
•  PDF Creator
•  GIMP
•  NVU
• ...
28
OSS & Freeware กบระบบใหญQๆ
• Web Development    • Joomla, Drupal, Wordpress
• Collaboration tools  • Wiki – Dokuwiki, ...
http://cmsmatrix.org
ประหยดงบประมาณระบบใหญQ
   เชQนระบบหJองสมดดJวย OSS
• ระบบหองสมด
  – การจดเก•บรายการหนงสJอ (Catalog)
  – การบรการสJบคนห...
หJองสมดอตโนมต$ OpenBiblio

• ภาพหนาเว•บ openbiblio สภาการศiกษา
หJองสมดอตโนมต$แบบบ'รณาการ KOHA
KM ทSยงยนในภาพของ สวทช.
●
  สราง KM ทFผสานไปกบงานทFทาตามปกต
  ●
    ในกระบวนการทางาน มความรอะไรเกดขiนบาง
     ...
Knowledge Repository
ทSสนบสนน Emerging Technology – Metadata, OAI-PMH
NSTDA Blog Report
แนวทางการดDาเน$นการ
• จดซJอคอมพวเตอรพรอม Microsoft Windows ทFถก
   T
 กฎหมาย
• สารวจลกษณะงานของหน#วยงาน
  – งานทFสามา...
เอกสารเผยแพรQ
OpenOffice.org Certificate
ความคาดหวงจาก STKS
• มจตสานiกในการใชงบประมาณ
 – งบประมาณครภณฑ, งบประมาณพฒนาระบบ,
  งบประมาณดาเนนการ
• เชJFอใจ OSS
• ร#ว...
แหลQงขJอม'ลเพ$มเต$ม
•  http://stks.or.th/wiki
•  http://stks.or.th/blog
•  http://stks.or.th/nstdair
•  http://stks.or...
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20100923 oss-freeware-ecosystem

1,772 views

Published on

OSS & Freeware เพื่อการบริหารจัดการยุค Ecosystem

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20100923 oss-freeware-ecosystem

 1. 1. OSS และ Freeware เพอการจดการยค Ecosystem บญเลศ อรณพบลย ศนยบรการความรทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย สานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแห#งชาต http://stks.or.th boonlert@nstda.or.th http://facebook.com/boonlert.aroonpiboon
 2. 2. บญเล$ศ อรณพ$บ'ลย( • 2536 – 2551 • 2551 – ปMจจบน – NECTEC – STKS / NSTDA • เจาหนาทFระบบคอมพวเตอร • นกวชาการ • วทยากร ศนยฝHกอบรม • รกษาการหวหนางานพฒนา คอมพวเตอรเนคเทค และบรการสJFอสาระดจทล • รกษาการหวหนางาน สนบสนนทางเทคนค • รกษาการหวหนางานวชาการ • รกษาการหวหนางานพฒนา สJFอสาระดจทล • นกวชาการ
 3. 3. ระบบน$เวศน( ระบบความสมพนธ ระหว#างกล#มสFงมชวต ทFอาศยอย#รวมกนใน # บรเวณนTน และความ สมพนธระหว#างกล#ม สFงมชวตกบสภาพ แวดลอมของแหล#งทF อย# ไดแก# ดน นTา แสง http://en.wikipedia.org/wiki/File:FoodWeb.jpg
 4. 4. ระบบน$เวศน(ทางด$จ$ทล
 5. 5. Digital Age --> Digital Ecosystem http://www.infuz.com/docs/Infuz_Moms_Whitepaper_2010.pdf
 6. 6. Ecosystem ของ AIS • เอไอเอสเปcนเครJอข#าย (network) โดยมส#วน ประกอบของระบบนเวศนดานโทรคมนาคม 5 ส#วน ไดแก# – อปกรณ หรJอ Device – ช#องทางการใหบรการแก#ลกคา – ผใหบรการดาน Content – ผพฒนาโซลชFน – พนธมตรทางธรกจ • ซiFงจะตองโตไปดวยกน สนบสนนซiFงกนและกน
 7. 7. Ecosystem ของ Apple
 8. 8. Ecosystem ของ Firefox Internet Explorer (51.34%; Usage by version number) Mozilla Firefox (30.82%; Usage by version number) Google Chrome (10.70%) Safari (5.16%) Opera (1.40%) http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browsers
 9. 9. Ecosystem ของ Firefox
 10. 10. Open Technology/Idea/Paradigm & Management หวใจสDาคญของ Digital Ecosystem
 11. 11. Digital Ecosystem • โครงสรางพJTนฐานทางดจตลทFสามารถจดการ ตนเอง • ม#งไปทFการสรางสภาพแวดลอมทางดจทล สาหรบเครJอข#ายขององคกร • สนบสนนการทางานร#วมกน การใชความรร#วม กน การพฒนาแบบเปvด เทคโนโลยแบบ ปรบปรงได และโมเดลทFมววฒนาการ รศ. ดร. อนงคนาฏ ศรวหค ภาควชาวทยาการคอมพวเตอร คณะวทยาศาสตร
 12. 12. OpenID
 13. 13. NSTDA Core Value • NSTDA Nation First –N Nation First ก#อเกดกระแสการใช –S Science & Technology Open Source – T Teamwork Software – D Deliverability & Freeware – A Accountability
 14. 14. การเลอกใชJเครองมอ • อย#บนฐานของ Open Source Software & Freeware • สอดรบกบขอกาหนด/มาตรฐานของ สวทช. • ผ#านการวเคราะหเปรยบเทยบใหเหมาะสมกบ วฒนธรรม และโครงสรางพJTนฐานของ สวทช. OSS ไม#ไดมเฉพาะ Linux & OpenOffice.org
 15. 15. Open Source Software • ซอฟตแวรทFเปvดเผยตนฉบบ program sample(output); – ตนฉบบโปรแกรมปรบแกไขได var r : real := 1.2; begin – สามารถสาเนาได writeln(r); end. – สามารถเผยแพร#ได • OSS ≅ Free Software ≠ Freeware • ไม#ได “ฟร” ทกอย#าง
 16. 16. Freeware • ซอฟตแวรธรกจทFอนญาตใหใชไดฟร • ไม#เปvดเผยตนฉบบโปรแกรม • อาจจะตดความสามารถบางอย#างออก • มเงJFอนไขในการใชงาน – บางโปรแกรมใชไดเฉพาะส#วนบคคล – บางโปรแกรมไม#อนญาตใหหารายได
 17. 17. ทDาไมเราตJองสนใจ OSS & Freeware การตอบรบกระแส Ecosystem การจดสรรงบประมาณ พรบ.ลขสทธ~ พรบ.การกระทาความผด ทางคอมพวเตอร
 18. 18. ยอดรวม • คอมพวเตอร 1 เครJFอง    30,000.00 – ระบบปฏบตการ 5,000.00 – ซอฟตแวรออฟฟvศ 15,000.00 – ซอฟตแวรสรางเอกสาร PDF 76,000.00 20,000.00 – ซอฟตแวรงานกราฟvก 20,000.00 – ซอฟตแวรบบอดขอมล 8,000.00 – ซอฟตแวรดภาพ และมลตมเดย 8,000.00
 19. 19. ความเปOนจร$งในปPจจบน ซอฟตแวรผ CD เถJอน F
 20. 20. มมมอง/ทางเลอกใหมQ
 21. 21. เชอถอไดJมากเพSยงใด • หน#วยงานสนบสนนของประเทศไทย • กล#มผพฒนาของโลก – กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย – http://sourceforge.net • NECTEC • NSTDA – STKS – กระทรวงเทคโนโลยและสารสนเทศ • SIPA • ผใชงานขนาดใหญ#ของประเทศ – การไฟฟ‚าฝƒายผลตแห#งประเทศไทย – การบนไทย – ปตท. – บรษท S&P – ธนาคารไทยพาณชย – ...
 22. 22. หนQวยงานสนบสนน • กระทรวง ICT – SIPA • กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย – NECTEC – STKS
 23. 23. OSS & Freeware ครอบคลมทกกลQมงาน • การใชงานส#วนบคคล, สานกงาน • การเรยนการสอน • การจดการทรพยากรสารสนเทศ • สถตวจย • การจดการความร • ระบบอตโนมตต#างๆ
 24. 24. OSS & Freeware ใกลJตวเรา • Office suits • OpenOffice.org • Zip/Unzip • Izarc, 7-zip • PDF • PDF Creator • Graphics Editor • XnView, GIMP • Dictionary • LexiTron • Text Editor • NotePad ++ • MindMap • FreeMind • Web browser • Firefox • Mail Client • Thunderbird • FTP • FileZilla, WinSCP
 25. 25. ใชJยากจร$งหรอ • ความเคยชนทาใหรสiกว#า “ยาก”
 26. 26. OSS & Freeware เพอการศTกษา • CamStudio • FreeMind • OpenOffice.org • Audacity • PDF Creator • GIMP • NVU • Open Flash e-Book • Scratch
 27. 27. 28
 28. 28. OSS & Freeware กบระบบใหญQๆ • Web Development • Joomla, Drupal, Wordpress • Collaboration tools • Wiki – Dokuwiki, mediawiki • Server (Simulated) • AppServ, Server2Go • Digital Library • Greenstone, Drupal • Automated Library • Koha, OpenBiblio • Digital Repository • DSpace, Eprints • Online Journal • Open Journal System
 29. 29. http://cmsmatrix.org
 30. 30. ประหยดงบประมาณระบบใหญQ เชQนระบบหJองสมดดJวย OSS • ระบบหองสมด – การจดเก•บรายการหนงสJอ (Catalog) – การบรการสJบคนหนงสJอ (OPAC) – การจดการสมาชก • ซอฟตแวร OSS ในกล#ม ILS – Integrated Library System – Koha – OpenBiblio – Senayan – PHPMyLibrary
 31. 31. หJองสมดอตโนมต$ OpenBiblio • ภาพหนาเว•บ openbiblio สภาการศiกษา
 32. 32. หJองสมดอตโนมต$แบบบ'รณาการ KOHA
 33. 33. KM ทSยงยนในภาพของ สวทช. ● สราง KM ทFผสานไปกบงานทFทาตามปกต ● ในกระบวนการทางาน มความรอะไรเกดขiนบาง T ● ออกแบบไปส#ตนทนทFเปcน “ศนย” ● การเลJอกใช OSS & Freeware ทFเหมาะสม ● Blog, Wiki, Podcasts, Webminar ● นาสFงทFมอย#กลบมาใชใหเกดประโยชน ● Repository, Events, Business systems ● DIY KM ● เรFมตนดวยตนเอง เช#น ตTงกล#ม KM ดวย Wiki, Blog, Social Networking แบบไม#ทางการ หรJอจดกล#ม KM เชงแลกเปลFยน ความคดเห•นเกFยวกบนโยบาย กระบวนการปฏบต (ไม#เกน 1 วน)
 34. 34. Knowledge Repository ทSสนบสนน Emerging Technology – Metadata, OAI-PMH
 35. 35. NSTDA Blog Report
 36. 36. แนวทางการดDาเน$นการ • จดซJอคอมพวเตอรพรอม Microsoft Windows ทFถก T กฎหมาย • สารวจลกษณะงานของหน#วยงาน – งานทFสามารถใช OSS & Freeware – งานทFยงจาเปcนตองใชซอฟตแวรลขสทธ~ • การตTงหน#วยงานสนบสนน/ระบบสนบสนนฐานความร และเทคนค • การร#วมเครJอข#ายความร#วมมJอ
 37. 37. เอกสารเผยแพรQ
 38. 38. OpenOffice.org Certificate
 39. 39. ความคาดหวงจาก STKS • มจตสานiกในการใชงบประมาณ – งบประมาณครภณฑ, งบประมาณพฒนาระบบ, งบประมาณดาเนนการ • เชJFอใจ OSS • ร#วมกนพฒนา – ระบบ – ซอฟตแวรสราง/จดการเอกสารดจทล – มาตรฐานการจดเตรยม/สรางสรรคสJFอดจทล
 40. 40. แหลQงขJอม'ลเพ$มเต$ม • http://stks.or.th/wiki • http://stks.or.th/blog • http://stks.or.th/nstdair • http://stks.or.th/ • http://slideshare.net/boonlert

×