Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
7 ขันตอนในการจัดการความรู ของ กพร.
้
เพื่อใหคณะทํางาน KM สามารถดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูไดอยางมีประสิทธิผล

ผมขอน...
กา จัดการความรูในองคกร
การ
ร

1
1. การบ ชี้ความรู
1. การบงงชี้ความรู
(Knowledge Identification)
(Knowledge Identific...
กระบวนการจัดการความรู

(Knowledge Management Process)
เราต งมีความรูเ เรื งอะไร
เราตอองมีความรูรื่อ่องอะไร
เรามี วามร...
กระบวนการจัดการความรู
(Knowledge Management Process)
เราตองมีความรู ่องอะไร
เราตองมีความรูเเรืรื่องอะไร
เรามีความรู ่...
กระบวนการจัดการความรู
(Knowledge Management Process)

จะแบ ประเภท
จะแบงงประเภท
หัวขออย งไร
หัวขออยาางไร

4

3. การจ...
กระบวนการจัดการความรู

(Knowledge Management Process)

เรานํ ความรูม
เรานําาความรูมาา
ใช านได ย
ใชงงานไดงงาาย
หรื...
กระบวนการจัดการความรู

(Knowledge Management Process)

มีการแบ ปนความร
มีการแบงงปนความรู ู
ใหกันหรือไม
ใหกันหรือไ...
ตัวอยางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเภทของความรู
ประเภทของความรู

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ความรูที่ชัดแจง
1.
(Ex...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7-KM Process

2,510 views

Published on

7 ขั้นตอนในการจัดการความรู้ของ กพร.

Published in: Education
  • Be the first to comment

7-KM Process

  1. 1. 7 ขันตอนในการจัดการความรู ของ กพร. ้ เพื่อใหคณะทํางาน KM สามารถดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูไดอยางมีประสิทธิผล  ผมขอนําแนวคิดการจัดการความรูมาแบงปนใหกับทุกทาน ไดศึกษาถึงกิจกรรมที่ควรจะ ดําเนินการในแตละขั้นตอน - สไดลที่ 1 จะแสดงถึงขั้นตอนทั้ง 7 ของกระบวนการจัดการความรูนั้น สัมพันธกับ วงจรการจัดการความรูอยางไร - สไดลที่ 2-6 จะเปนตัวอยางคําถาม เพื่อใหเรากําหนดกิจกรรมตางๆ ในแตละขั้นตอน - สไดลที่ 7 ตัวอยางการเลือกใชเครืองมือการจัดการความรูทั้ง 10 ที่ กพร. แนะนํา ่
  2. 2. กา จัดการความรูในองคกร การ ร 1 1. การบ ชี้ความรู 1. การบงงชี้ความรู (Knowledge Identification) (Knowledge Identification) 7. การเรี นรู 7. การเรียยนรู (Learning) (Learning) 6. การแบ ปน 6. การแบงงปน แลกเปลี นความรู แลกเปลี่ย่ยนความรู (Knowledge Sharing) (Knowledge Sharing) 5. การเข ถึงความรู 5. การเขาาถึงความรู (Knowledge (Knowledge Access) Access) 4. การประมวลและ 4. การประมวลและ กลั กรองความรู กลั่น่นกรองความรู (Knowledge Codification (Knowledge Codification and Refinement) and Refinement) 5 มกราคม 2550 1. สํารวจความรู 4. ถายทอด KM 3. จัดเก็บ สังเคราะห 3. การจั ความรูใหเ เ นระบบ 3. การจัดดความรูใหปปนระบบ (Knowledge Organization) (Knowledge Organization) 2. รวบรวม พัฒนา 2. การสร งและแสวงหาความรู 2. การสราางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) (Knowledge Creation and Acquisition)
  3. 3. กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เราต งมีความรูเ เรื งอะไร เราตอองมีความรูรื่อ่องอะไร เรามี วามรูเ เรื งนั้นหรือยัง เรามีคความรูรื่อ่องนั้นหรือยัง การบง ้ความรู 1.1.การบงชีชี้ความรู (Knowledge Identification) (Knowledge Identification) ความรู ยูที่ใ ี่ใคร อยูในรู แบบอะไร ความรูออยูทคร อยูในรูปปแบบอะไร จะเอามาเก็ รวมกันไดอยาางไร จะเอามาเก็บบรวมกันไดอยงไร การสรางและแสวงหาความรู 2.2.การสรางและแสวงหาความรู  (Knowledge Creation and Acquisition) (Knowledge Creation and Acquisition) จะแบงประเภท วว ออยาางไร จะแบงประเภท หัหัขขออยงไร การจั ความรูใ ใ เ เ นระบบ(Knowledge Organization) 3.3.การจัดดความรูหหปปนระบบ(KnowledgeOrganization) จะทําใหเ าาใจงายและสมบูรณ ยาางไร จะทําใหเขขใจงายและสมบูรณออยงไร การประมวลและกลั กรองความรู 4.4.การประมวลและกลั่น่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) (Knowledge Codification and Refinement) เรานําความรู าใชง งานไดงายหรื ไม เรานําความรูมมาใชานไดงายหรืออไม  การเขา ง งความรู (Knowledge Access) 5.5.การเขาถึถึความรู (Knowledge Access) มีมีการแบปปนความรูหหกนหรือไม การแบง ง นความรูใ ใ กนั หรือไม ั การแบง นแลกเปลีย่ นความรู  (Knowledge Sharing) 6.6.การแบงปปนแลกเปลียนความรู(Knowledge Sharing) ่ ความรู ั้นทําาใหเ ดประโยชนกบั องคกรหรือไม ความรูนนั้นทํใหเกิกิดประโยชนกบองคกรหรือไม ั ทํใหอองคกรดีขึ้นหรือไม าให งคกรดีขึ้นหรือไม ทํา การเรี นรู  (Learning) 7.7.การเรียยนรู(Learning) 5 มกราคม 2550 2
  4. 4. กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เราตองมีความรู ่องอะไร เราตองมีความรูเเรืรื่องอะไร เรามีความรู ่องนั้นหรือยั เรามีความรูเเรืรื่องนั้นหรือยังง ความรูอยูท คร อยู น ความรูอยูที่ใี่ใคร อยูใใน ปแบบอะไร รูรูปแบบอะไร จะเอามาเก็บรวมกันได จะเอามาเก็บรวมกันได  อย งไร อยาางไร 5 มกราคม 2550 3 1. การบ ชี้ความรู 1. การบงงชี้ความรู  (Knowledge Identification) (Knowledge Identification) การบ ชี้ความรูที่องคกรจําเปนตองมี - -การบงงชี้ความรูที่องคกรจําเปนตองมี - -วิวิคราะหรรูปแบบและแหลงความรูที่มีอยู เเคราะห ูปแบบและแหลงความรูที่มีอยู 2. การสร งและแสวงหาความรู 2. การสราางและแสวงหาความรู  (Knowledge Creation and Acquisition) (Knowledge Creation and Acquisition) สร งและแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ - -สราางและแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ ที ระจัดกระจายทั้งภายใน/ภายนอก เพื่อ ที่ก่กระจัดกระจายทั้งภายใน/ภายนอกเพื่อ จัจัดทําเนื้อหาใหตรงกับความตองการ ดทําเนื้อหาใหตรงกับความตองการ
  5. 5. กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) จะแบ ประเภท จะแบงงประเภท หัวขออย งไร หัวขออยาางไร 4 3. การจัดความรู ห ปนระบบ 3. การจัดความรูใใหเเปนระบบ (Knowledge Organization) (Knowledge Organization) แบ ชนิ และประเภทของความรู เพื •• แบงงชนิดดและประเภทของความรู เพื่อ่อจัจัดดทํทําา ระบบให ายและสะดวกตอการคนหาและใชงาน ระบบใหงงายและสะดวกตอการคนหาและใชงาน จะทํ ให ข ใจง ย จะทําาใหเเขาาใจงาาย และสมบู ณ และสมบูรรณ  อย งไร อยาางไร 5 มกราคม 2550 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู  (Knowledge Codification and Refinement) (Knowledge Codification and Refinement) • ดทํารูปแบบและ “ภาษา” ใหเปนมาตรฐาน • จัจัดทํารูปแบบและ“ภาษา” ใหเปนมาตรฐาน เดี วกันทั่วทั้งองคกร เดียยวกันทั่วทั้งองคกร เรี บเรียงปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยและตรงกับ ••เรียยบเรียงปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยและตรงกับ ความตองการ ความตองการ
  6. 6. กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เรานํ ความรูม เรานําาความรูมาา ใช านได ย ใชงงานไดงงาาย หรือไม หรือไม  5 มกราคม 2550 5. การเขาถึ ความรู 5. การเขาถึงงความรู  (Knowledge Access) (Knowledge Access) ความสามารถในการเข ถึง ••ความสามารถในการเขาาถึง ความรู ดอยางสะดวก รวดเร็ ใน ความรูไไดอยางสะดวกรวดเร็ววใน เวลาที่ตองการ เวลาที่ตองการ 5
  7. 7. กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) มีการแบ ปนความร มีการแบงงปนความรู ู ใหกันหรือไม ใหกันหรือไม  ความรูนั้นทํ ให กิด ความรูนั้นทําาใหเเกิด ประโยชนกับองคก ประโยชนกับองคกรร หรือไม หรือไม  ทํ ใหองคกรดีขึ้น ทําาใหองคกรดีขึ้น หรือไม หรือไม  5 มกราคม 2550 6. การแบ ปนแลกเปลี่ยนความรู 6. การแบงงปนแลกเปลี่ยนความรู  (Knowledge Sharing) (Knowledge Sharing) การจัดทํ เอกสาร • •การจัดทําาเอกสาร การจัดทํ ฐานความรู การจัดทําาฐานความรู ชุชุมชนนักปฏิบัต(CoP) มชนนักปฏิบัติ ิ (CoP) •ระบบพี่เ ้ยง (Mentoring System) •ระบบพี่เลีลี้ยง(Mentoring System) •การสับเปลี นงาน (Job Rotation) •การสับเปลี่ย่ยนงาน(Job Rotation) 7. การเรียนรู 7. การเรียนรู  (Learning) (Learning) •นํ ความรูไปใชประโยชนในการตัดสินใจ •นําาความรูไปใชประโยชนในการตัดสินใจ แกปญหาและปรับปรุ องคกร ••แกปญหาและปรับปรุงงองคกร 6
  8. 8. ตัวอยางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเภทของความรู ประเภทของความรู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรูที่ชัดแจง 1. (Explicit Knowledge) 2. 3. 4. การจัดเก็บความรูและวิธีปฏิบติที่เปนเลิศในรูปของ ั เอกสาร การใชเทคนิคการเลาเรื่อง (Story Telling) สมุดหนาเหลือง (Yellow Pages) ฐานความรู (Knowledge Bases) ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) การจัดตั้งทีมขามสายงาน (Cross-functional team) กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation & Quality Circles : IQCs) ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) และการยืมตัว บุคลากรมาชวยงาน เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Forum) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5 มกราคม 2550 7

×