Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การใชงานโปรแกรม Open Source
  สํําหรับการจัดการทรัพยากร
     ั   ั   ั
      สารสนเทศดวย
      สา...
IR/DL

 DSpace
 Greenstone
DSpace
DS

 เปนโปรแกรมที่จดเก็บเอกสารดิจิทัล เผยแพร
        ั
 สืบคน สงวนรักษาผลงานในระยะยาว
 แนวคิด IR (Instit...
คุณลัักษณะของ IR
 เนื้อหาที่เปนดิจิทัล (Digital content)
 การเนนงานที่สรางโดยสมาชิกของสถาบัน
 (
 (Institutionally-defin...
ประโยชนของการมีี IR
ป โ
 ทําใหเกิดระบบการรวบรวม สงวนรักษา และเผยแพรเนื้อหาทาง
 วิชาการ
 เปนเสมือนตัวชี้วดของคุณภาพทาง...
แนวโนมของ IR
  โ

ภายในระยะเวลา 10 ป มหาวิทยาลัย
ชั้นนําสวนใหญตางมุงไปสูการเปนคลัง
เก็บสารสนเทศระดับสถาบัน

   ...
ทําไ งเกิด DSpace
  ไมจึึ

 ปญหาของอาจารยกบนักวิจัยของ MIT
           ั
 มีงานวิจัยเยอะ เปนดิจิทัลมากขึ้น
 เ...
กวาจะเปน DSpace
    ป
 “เอกสารดิจิทัลมีอายุโดยเฉลียสั้นมาก การสรางดีสเปซก็เพื่อให
              ่
 เ...
DSpace
DS

 ดีสเปซจึงเกิดขึ้นมาเพื่อจัดการกับผลงานวิจัย
 และผลงานทางวิชาการโดยการเก็็บไวในคลัง
 เก็บ (repository) เพื่อที...
นสต/นกศกษา/
นิสิต/นักศึกษา/     อาจารยทปรกษา/
             อาจารยที่ปรึกษา/
             กรร...
หนาที่ใน DSpace
Submitter  -แกไขเมทาดาทางานของตัวเองได

      -สงแฟมขอมูลของตัวเอง
         ฟ  ...
DSpace D
DS   Demonstration
       t ti

 http://stks.or.th/nstdair
Greenstone
 โปรแกรมที่เหมาะกับการสรางหองสมุดดิจิทัล
 พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยไวคาโต (University
 of Waikato) นิวเซีแลนด
  ...
Greenstone Features
 มี feature ทีสนับสนุนการสรางและการจัดการผลงาน
        ่
 โดยผูดูแลระบบ
    ู
 มี Web in...
Metadata
M t d t

 Objective metadata
 Subjective metadata
Objective metadataPhysical
attributes,
Date,
Author,
Operational
requirement,
Identification
number,
Ownership
Greenstone รองรับ
Objective Metadata
Obj  i    d
Subjective Metadata
 Valuable of attributes of an objects determined by
 p
 person such as subjects, category, descri...
Greenstone Features
 จุดเดน
  ตดตงงาย
  ติดตั้งงาย
  ใชงานงาย
  เปนอนเตอร
  เปนอินเตอร (full support กับ G F S ...
Greenstone Demonstration

 Examples at www.greenstone.org
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

DSpace & Greenstone

1,718 views

Published on

การใช้งานโปรแกรม Open Source สำหรับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้วย DSpace และ Greenstone

 • This is a very good presentation, can you please e-mail me an english version
  my e-mail address is mnyaluso@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

DSpace & Greenstone

 1. 1. การใชงานโปรแกรม Open Source สํําหรับการจัดการทรัพยากร ั ั ั สารสนเทศดวย สารสนเทศดวย DSpace และ Greenstone โดย สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ ในการสัมมนาทางวิชาการกลุมสาขาวิชาการจัดการ  สารสนเทศและกลุมการสื่อสาร เรือง ซอฟตแวร ่ โอเพนซอรส (Open Source Software) โอเพนซอรส สําหรับศูนยสารสนเทศ วันที่ 15-16 มกราคม 2552 15- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 2. 2. IR/DL DSpace Greenstone
 3. 3. DSpace DS เปนโปรแกรมที่จดเก็บเอกสารดิจิทัล เผยแพร ั สืบคน สงวนรักษาผลงานในระยะยาว แนวคิด IR (Institutional Repository) แนวคด พัฒนาโดยหองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี แหงแมสซาชูเซตต และหองปฏิบัติการฮิวเล็็ตต ป ิ ิ แพคการด www.dspace.org
 4. 4. คุณลัักษณะของ IR เนื้อหาที่เปนดิจิทัล (Digital content) การเนนงานที่สรางโดยสมาชิกของสถาบัน ( (Institutionally-defined) (Institutionally- y ) เนื้อหาทางวิชาการ (Scholarly content) การสะสมเพมพูนและความยงยน การสะสมเพิ่มพนและความยั่งยืน (Cumulative and perpetual) การทํํางานรวมกัันไ และการเขาถึึงแบบเปด / ได ป แบบเสรี (Interoperable and open access)
 5. 5. ประโยชนของการมีี IR ป โ ทําใหเกิดระบบการรวบรวม สงวนรักษา และเผยแพรเนื้อหาทาง วิชาการ เปนเสมือนตัวชี้วดของคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ั หนวยงานวิจัย โดยมุงทีรวมเอางานทางปญญาของมหาวิทยาลัย ่ หนวยงานวจย มาไวในที่เดียวกัน และสามารถเขาถงไดทวโลก หนวยงานวิจัย มาไวในทเดยวกน และสามารถเขาถึงไดทั่วโลก เปนการสงวนรักษาทรัพยสินทางปญญาในรูปดิจิทัล เปนเสมือนพืนฐานของกระบวนทัศนใหมในการพิมพผลงานทาง ้ ฐ วิชาการ เปนการสื่อสารทางวิชาการ (scholarly communication) การจดการความรู การจัดการความร การสนับสนุนเรืองการเขาถึงโดยเสรี ่
 6. 6. แนวโนมของ IR โ ภายในระยะเวลา 10 ป มหาวิทยาลัย ชั้นนําสวนใหญตางมุงไปสูการเปนคลัง เก็บสารสนเทศระดับสถาบัน Robin Y t R bi Yeates, 2003
 7. 7. ทําไ งเกิด DSpace ไมจึึ ปญหาของอาจารยกบนักวิจัยของ MIT ั มีงานวิจัยเยอะ เปนดิจิทัลมากขึ้น เก็บไวตามทีตาง ๆ ในฮารดดสกของตวเอง ใน เกบไวตามทตาง ในฮารดดิสกของตัวเอง ่ เว็บเซิรฟเวอร ฯลฯ โอกาสสูญหายมีมาก องคความรูท่เปนี ประโยชนหายไปจากโลก ประโยชนหายไปจากโลก
 8. 8. กวาจะเปน DSpace ป “เอกสารดิจิทัลมีอายุโดยเฉลียสั้นมาก การสรางดีสเปซก็เพื่อให ่ เปนระบบที่สามารถรองรับผลงานดิจิทัล และใหผลงานนัน ๆ คง ้ อยูถาวรตลอดไป”  าวรตลอดไป” “จึงตองพัฒนาการเก็บถาวรดิจิทัลขึ้นดวยการจัดเก็บ การสงผล จงตองพฒนาการเกบถาวรดจทลขนดวยการจดเกบ การสงผล งาน การสืบคน การควบคุมการเขาใช รวมทั้งการจัดการสิทธิใน การเขาใช มรดกทางภูมิปญญาของเอ็มไอทีอยูในรูปของดิจิทัล เปนสวนใหญ หองสมุดจงตองเขามามสวนรบผดชอบในการเกบ เปนสวนใหญ หองสมดจึงตองเขามามีสวนรับผิดชอบในการเก็บ ภูมิปญญาเหลานันเพื่อประโยชนในทางวิชาการในอนาคต” ้ าการในอนาคต” อลัน โวลเพิรท (ผูอานวยการหองสมุุดเอ็มไอที) กลาวถึง ู ํ จุดประสงคในการสรางดีสเปซ
 9. 9. DSpace DS ดีสเปซจึงเกิดขึ้นมาเพื่อจัดการกับผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการโดยการเก็็บไวในคลัง เก็บ (repository) เพื่อที่จะไดเผยแพรไดมาก ( p y) ขึ้นกวาเดิม เขาถึงไดตลอดเวลา และจัดเก็บ ถาวร แตอยูบนพนฐานทใชงานงาย มีการมงเนน แตอย นพื้นฐานที่ใชงานงาย มการมุ เนน ไปที่การสรางระบบการผลิตที่มคุณภาพ ี (production quality system)
 10. 10. นสต/นกศกษา/ นิสิต/นักศึกษา/ อาจารยทปรกษา/ อาจารยที่ปรึกษา/ กรรมการวิชาการ หองสมุด นักวิจัย สงผลงาน สมบูรณ ู Workspace Wo kspace สงผลงาน สงผลงาน ปฏเสธ/ตกลบ ปฏิ สธ/ตีกลับ บัณฑิตวิทยาลัย/ คลังเก็บ ฝายวิิจัย/ ิชาการ /วิ ปฏิเสธ/ตีกลับ ผาน/รับผลงาน การตรวจสอบ/ ตัวอยางการสงวิทยานิพนธ แกไข แกไข งานวิจัย
 11. 11. หนาที่ใน DSpace Submitter -แกไขเมทาดาทางานของตัวเองได -สงแฟมขอมูลของตัวเอง ฟ ั -ไมสามารถแกไขไดเมื่อสงผลงานแลว Reviewer -ประเมินงานที่สงเขามา -รับหรือปฏิเสธ -สงขอความเพื่ออธิบายการบอกรับหรือปฏิเสธ สงขอความเพออธบายการบอกรบหรอปฏเสธ -ปฏิเสธหรือใหหยุดการสงงานขั้นตอไป -ตอบรับใหสงงานในขันตอไป ้ -ไมสามารถแกไขเมทาดาทาหรือเปลี่ยนแปลงแหมขอมูลที่สงมา ได Metadata -แกไขเมทาดาทาของงานทุกชิน ้ -หลังจากขั้นตอนนีแลว ้ จะเปนการ submit โดยอัตโนมัติ (แตผาน  editor การประเมนทุกอยางมาแลว) การประเมินทกอยางมาแลว อยางมาแลว)
 12. 12. DSpace D DS Demonstration t ti http://stks.or.th/nstdair
 13. 13. Greenstone โปรแกรมที่เหมาะกับการสรางหองสมุดดิจิทัล พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยไวคาโต (University of Waikato) นิวเซีแลนด ) โดยความรวมมือกับยูเนสโกและ Human Info NGO ไดรับอนุญาตภายใต GNU General Public License www.greenstone.org
 14. 14. Greenstone Features มี feature ทีสนับสนุนการสรางและการจัดการผลงาน ่ โดยผูดูแลระบบ ู มี Web interface ที่สืบคนไดจากเมทาดาทาและ เนือหาฉบับเต็ม ้ รองรับแฟมขอมูลหลากหลาย และสามารถ extract เมทาดาทาจากตัวแฟมเอกสาร เมทาดาทาจากตวแฟมเอกสาร มีวิธีการสราง collection จาก Local files จากเว็บไซต จากเอกสารอื่นๆผาน OAI-PMH จากเอกสารอนๆผาน OAI-
 15. 15. Metadata M t d t Objective metadata Subjective metadata
 16. 16. Objective metadata Physical attributes, Date, Author, Operational requirement, Identification number, Ownership
 17. 17. Greenstone รองรับ Objective Metadata Obj i d
 18. 18. Subjective Metadata Valuable of attributes of an objects determined by p person such as subjects, category, descriptions etc. j , g y, p
 19. 19. Greenstone Features จุดเดน ตดตงงาย ติดตั้งงาย ใชงานงาย เปนอนเตอร เปนอินเตอร (full support กับ G F S R K กบ G, F, S, R, (kazakh)) และใชไดอีกหลายภาษา ความตองการใชระบบ (นอย) ใ  ย) เลนไดทั้ง Offline และ Online
 20. 20. Greenstone Demonstration Examples at www.greenstone.org

×