Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New Technology for Information Services

589 views

Published on

เทคโนโลยีใหม่สำหรับการจัดการและบริการในองค์กรสารสนเทศ

Published in: Education
 • Be the first to comment

New Technology for Information Services

 1. 1. เทคโนโลยีใหม่สำหรับกำรจัดกำรและบริกำรในองค์กรสำรสนเทศ ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ โฆษกกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
 2. 2. วำระนำเสนอ  สวทช. ในบริบทไทยแลนด์ 4.0  แนวโน้มเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในปัจจุบันและอนาคต  การเตรียมตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่  บทสรุปขององค์กรและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 2
 3. 3. สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ในบริบทไทยแลนด์ 4.0 3
 4. 4. ไทยแลนด์ 4.0 และ สำมกับดักกำรพัฒนำประเทศ ที่มา ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ภาพจาก ปาฐกถาพิเศษ "อนาคตประเทศไทยกับสังคมสูงวัย" โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "15 ปี ธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ" วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 4
 5. 5. วิสัยทัศน์ ของ สวทช. “พันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ด้วย วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี” สวทช. ในบริบทไทยแลนด์ 4.0 5 Accountability and Integrity Nation First Science & Technology Excellence Teamwork Deliverability ภำพจำก แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.2 (พ.ศ. 2562-2566) หน้ำ 14 https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2018/20181114-nstda-strategy-plan-v62-full.pdf
 6. 6. 6 สวทช. ในบริบทไทยแลนด์ 4.0 : หลักกำรและเป้ำหมำย ภาพจาก youtube nstda https://www.youtube.com/watch?v=oNOII9sn3VY
 7. 7. 7 สวทช. ในบริบทไทยแลนด์ 4.0 ภำพจำก แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.2 (พ.ศ. 2562-2566) ฉบับย่อ https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2018/20181114-nstda-strategy-plan-v62-digest.pdf
 8. 8. แนวโน้มเทคโนโลยีของ 10 TDGs Medical Devices and Implants Biochemicals Energy Mobility and Logistics Dual-use Defense Precision Agriculture Food and Feed Biopharmaceutical Precision Medicine Cosmeceutical Advanced Encapsulation  Advanced Encapsulation 8 ภำพจำก แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.2 (พ.ศ. 2562-2566) ฉบับย่อ https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2018/20181114-nstda-strategy-plan-v62-digest.pdf
 9. 9. ที่มำ: Frost & Sullivan (2018) แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี 9
 10. 10. ฝุ่น หมอก ควันนำท่วม ม.ค. – เม.ย.ส.ค. – ธ.ค. ภัยแล้ง ก.พ. – พ.ค. ไฟป่ำ มิ.ย. – ก.ค. เรือ ตำข่ำย กระสอบ ฉีดนำ โดรน แผ่นกรองนำโน ฝนหลวง ธนำคำรนำใต้ดิน เป้ฉีดนำ Hotspot 10 สถำนกำรณ์ด้ำนสิ่งแวดล้อมไทย
 11. 11. แนวโน้มเทคโนโลยีที่เข้ำมำมีบทบำทในปัจจุบันและอนำคต 11
 12. 12. MOOC Cloud Computing Open Research Data 12 แนวโน้มเทคโนโลยีที่เข้ำมำมีบทบำทในปัจจุบันและอนำคต
 13. 13. MOOC (Massive Open Online Course) “หลักสูตร (Course) การเรียนออนไลน์ (Online) จากระบบเปิดที่เสรี (Open) และสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานพร้อมกันเป็นจานวนมากได้” 13 แนวโน้มเทคโนโลยีที่เข้ำมำมีบทบำทในปัจจุบันและอนำคต ภำพฟรีปลอดลิขสิทธิ์ จำก https://pixabay.com
 14. 14. ตัวอย่ำงของ MOOC ที่เป็นที่แพร่หลำยทั่วโลก https://www.khanacademy.org/ 14 แนวโน้มเทคโนโลยีที่เข้ำมำมีบทบำทในปัจจุบันและอนำคต
 15. 15.  สื่อการเรียนรู้ > 15,000 วิชา  นักเรียนที่เรียนด้วย > 30,000,000 คน  14,000 ผู้สอนใน 48 ภาษา https://www.udemy.com/ 15 ตัวอย่ำงของ MOOC ที่เป็นที่แพร่หลำยทั่วโลก
 16. 16. เว็บไซต์ MOOC ทั้งสาม ก่อตั้งมานานกว่า 5 ปี มีคอร์สมากกว่า 1,000 รายการ ผู้เรียนมากกว่าแสน ราย และมีประกาศนียบัตรเพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจ ผู้เรียน เราสามารถดึงจุดดีมาพัฒนาต่อยอด และจัดการ ระบบให้มีอยู่ในประเทศไทย เพื่อความยั่งยืนและตรงใจ อย่าเก็บความเก่งของเราไว้คนเดียว สร้างสื่อเรียนรู้ เพื่อสร้างคน และสร้างชาติ 16 ตัวอย่ำงของ MOOC ที่เป็นที่แพร่หลำยทั่วโลก
 17. 17. สวทช. ได้ร่วมมือกับ สพฐ. และหน่วยงานพันธมิตรหลากหลายภาคส่วน จัดทา MOOC โครงกำรระบบสื่อสำระออนไลน์เพื่อกำรเรียนรู้ทำงไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ ๕ รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘  มีหลักสูตรในปัจจุบัน 74 หลักสูตร  หลักสูตรรองรับในทุกระดับชั้นและระดับวัย  หน่วยงานและสถาบันร่วมโครงการ 17 แห่ง  มีสถาบันและพันธมิตรเพิ่มเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง https://mooc.learn.in.th MOOC สวทช. 17 MOOC @ สวทช.
 18. 18. ตัวอย่างหลักสูตรที่เปิดสอนเมื่อทาการสมัครสมาชิกบนระบบ MOOC มีวีดีโอ คาอธิบาย และแบบทดสอบในแต่ละบท ผู้เรียนเลือกเรียนได้อิสระ 18 MOOC @ สวทช.
 19. 19. https://oer.learn.in.th/ ด้วยแนวคิด Open การพัฒนาบทเรียนแบบเปิดที่รองรับการเข้าถึงวงกว้าง จึงต้องใส่ใจกับ “กระบวนการสร้างบทเรียนที่ปลอดปัญหาทรัพย์สินทาง ปัญญา โครงการสื่อสาระออนไลน์ฯ จึงได้มีการจัดทาคลังทรัพยำกร กำรศึกษำแบบเปิด OER อันเป็นคลังจัดเก็บและบริการสื่อในรูปแบบต่าง ๆ มีข้อมูลสื่อทั้งภาพ วิดีทัศน์ เสียง และอื่น ๆ รวมกันมากกว่าแสนรายการ ที่ปลอดปัญหาลิขสิทธิ์และอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาต แบบเปิด Creative Commons 19 OER @ สวทช.
 20. 20. ภาพแสดงสื่อในคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดที่ผู้ใช้สามารถนาไปใช้เพื่อการเรียน การสอนตามสัญญาอนุญาตได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ และเผยแพร่ได้อย่างสบายใจ 20 OER @ สวทช.
 21. 21. แผนภำพควำมเชื่อมโยงคลังสื่อเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 21 ระบบ MOOC ตอบโจทย์ยุทธศำสตร์ที่ 3 ของแผน Thailand 4.0
 22. 22. “เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตบนโครงสร้างการประมวลผลขนาดใหญ่และการแบ่งปันทรัพยากร การประมวลผลร่วมกัน มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลและ เว็บแอปพลิเคชันต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์หลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งยังไม่จากัด ระบบปฏิบัติการอีกด้วย” ที่มา https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/3071-cloud-computing 22 แนวโน้มเทคโนโลยีที่เข้ำมำมีบทบำทในปัจจุบันและอนำคต Cloud Computing ภำพฟรีปลอดลิขสิทธิ์ จำก https://pixabay.com
 23. 23. ใช้งานซอฟต์แวร์/เว็บไซต์เฉพาะทางที่ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 23 3 ประเภทของ Cloud Computing 1. Software-as-a-Service (SaaS)
 24. 24. ให้บริการด้านซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่ใช้งานผ่านทรัพยากรระบบของผู้ให้บริการ Cloud Application Platform CRM Application Platform 24 3 ประเภทของ Cloud Computing 2. Platform-as-a-Service (PaaS)
 25. 25. ให้บริการด้านทรัพยากรคอมพิวเตอร์เสมือนหรือซอฟต์แวร์ตามความต้องการของผู้ร้องขอ IaaS ภำครัฐในประเทศไทย สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล IaaS ภำคเอกชนในประเทศไทย 25 3 ประเภทของ Cloud Computing 3. Infrastructure as a Service (IaaS)
 26. 26. Cloud Computing เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ระบบ MOOC สามารถ รองรับข้อมูลผู้ใช้งานพร้อมกันเป็นจานวนมากได้ เนื่องจากทรัพยากรใน ระบบสามารถขยายเพิ่มเติมโดยไม่กระทบกับระบบที่กาลังดาเนินอยู่ ระบบ ที่เพิ่มเติม เช่น ระบบประมวลผล ระบบหน่วยความจา ระบบจัดเก็บข้อมูล USER / DEVICE / APPLICATION Cloud Computing 26 Cloud Server ของ สรอ. MOOC เฉลิมพระเกียรติฯ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing กับ MOOC ภำพฟรีปลอดลิขสิทธิ์ จำก https://pixabay.com
 27. 27.  ข้อมูลเปิด  ข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ได้อย่างเสรี ไม่ มีข้อจากัด สามารถนากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และแจกจ่ายต่อได้  ต้องระบุแหล่งที่มาและต้องใช้เงื่อนไข เดียวกันกับที่มาหรือตามที่เจ้าของงาน กาหนด  ต้องอยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการ นาไปใช้งานต่อและสามารถปรับปรุง แก้ไขได้ - Open Format (หรือเรียก ได้ว่าอยู่ในรูปแบบที่อ่านได้โดย คอมพิวเตอร์ (Machine Readable)) 27 แนวโน้มเทคโนโลยีที่เข้ำมำมีบทบำทในปัจจุบันและอนำคต Open Data
 28. 28. 28 Open Data จาก facebook https://www.facebook.com/DGAThailand
 29. 29. 29 Open Data จาก facebook https://www.facebook.com/DGAThailand
 30. 30. เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2556 ในเรื่อง แนวทางการยกระดับการให้บริการ ประชาชน ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ ครอบคลุมการให้บริการแก่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง มีชุด ข้อมูลจากหลายองค์กรหน่วยงานพร้อมให้บริการแก่ประชาชนผู้ต้องการข้อมูล data.go.th โดย สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (สพร.) 30 เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล Open Data ในประเทศไทย
 31. 31. ภาษีไปไหน https://govspending.data.go.th/ 31 เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล Open Data ในประเทศไทย
 32. 32. ข้อมูลวิจัย (Research data) ข้อมูลที่ได้มาจากการทางานวิจัย ในโครงการวิจัยและพัฒนา สามารถเป็นได้ทั้ง ข้อมูลดิจิทัล หรือ ข้อมูลแอนาล็อก https://www.flaticon.com/https://blogs.ucl.ac.uk/rdm/2015/09/what-is-research-data/ เพื่อควำมโปร่งใสต่อกำรให้ทุนวิจัย ต่อยอดกระบวนกำรวิจัย Open Format + Machine Readable 32 Open Research Data ในประเทศไทย
 33. 33. https://www.re3data.org/ 33 ตัวอย่ำงเว็บไซต์ให้ข้อมูล Open Research Data
 34. 34. https://idr.openmicroscopy.org/about/ 34 ตัวอย่ำงเว็บไซต์ให้ข้อมูล Open Research Data
 35. 35. ที่มา https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2018/ แผนภำพกระแสวัฏจักรเทคโนโลยีในปี 2018 35 แนวโน้มเทคโนโลยีที่เข้ำมำมีบทบำทในปัจจุบันและอนำคต
 36. 36. เรำควรเตรียมตัว รับมือกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีอย่ำงไร 36
 37. 37. ภาพจาก ปาฐกถาพิเศษ "อนาคตประเทศไทยกับสังคมสูงวัย" โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "15 ปี ธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ" วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 37 ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกศตวรรษที่ 21 ชุดของระบบนิเวศ และขีดควำมสำมำรถ ชุดใหม่
 38. 38. ภาพจาก ปาฐกถาพิเศษ "อนาคตประเทศไทยกับสังคมสูงวัย" โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "15 ปี ธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ" วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 38 โลกเปลี่ยน คนปรับ
 39. 39. ภาพจาก https://www.brandbuffet.in.th/wp-content/uploads/2017/12/PIC-03.jpg 39 กำรพัฒนำทักษะเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
 40. 40. 40 กำรพัฒนำทักษะเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต ภาพจากบทความ แรงงานไทย 4.0 เว็บไซต์http://www.bltbangkok.com/article/info/29/593
 41. 41. ทุกการเปลี่ยนแปลง คือแรงผลักดันของชีวิต 41ภำพฟรีปลอดลิขสิทธิ์ จำก https://pixabay.com
 42. 42. บทสรุปขององค์กรและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 42
 43. 43. บุคลากรต้องมีความเข้าใจงาน รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทางานตรงเป้าหมาย และแก้ปัญหา ด้วยทักษะที่ดี มีการสื่อสารที่ทรงพลัง 43 บทสรุปขององค์กรและเทคโนโลยีแห่งอนำคต การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง รวดเร็วและต้องทันการ องค์กรในอนาคต จาเป็นต้อง ยืดหยุ่น เท่าทันเทคโนโลยี มีกลยุทธ์ และรับฟังข้อมูลรอบด้านเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก บริหารจัดการด้วยทรัพยากรที่มีอย่างชาญฉลาด
 44. 44. ขอบคุณค่ะ

×