Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
มาตรฐานและแนวปฏิบัติการออกแบบ
พัฒนาคลังสารสนเทศและสื่อดิจิทัล
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริการความรู้ทางวิทยาศา...
หน้าที่อื่นๆ ในปัจจุบัน
• คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด ้านกฎหมาย
ให ้กับประชาชน รัฐส...
เกียรติประวัติ
• อนุกรรมการจัดทําแผ่นพับงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
• ปฏิบัติงานด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วัง
สระปทุม...
2536 2551 ปัจจุบัน
เจ ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค
วิทยากร
ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค
รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนทาง...
https://padlet.com/boonlerta1/talk
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ดิจิทัลนําไปสู่...
วิธีการคิดใหม่ - กระบวนการเรียนรู้ใหม่ –
กระบวนการทํางานใหม่ - โมเดลธุรกิจใหม่ -
...
ยุทธศาสตร์
๑.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูง ให ้
ครอบคลุมทั่วประเทศ
เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้
๒. ขับเคลื่อนเศ...
• ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ผู้สูงอายุ และคนพิการ
สามารถเข ้าถึงและใช ้ประโยชน์จากเทคโนโลยี...
• บริการของภาครัฐตอบสนองการบริการประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ได ้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยํา
• มีโครงสร้างพื้นฐานดิจ...
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความมั่นคงปลอดภัย
แผนงา...
มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี
คือ สิ่งที่ขาดหายไป
ทําอะไรตามใจคือไทยแท ้ ...
ถึงเวลาเปลี่ยน ???
มาตรฐานและแนวปฏิบัติต ้องมาก่อนดําเนินการใดๆ
มาตรฐานและแนวปฏิบัติต ้องมาก่อนดําเนินการใดๆ
มาตรฐานและแนวปฏิบัติต ้องมาก่อนดําเนินการใดๆ
มาตรฐานและแนวปฏิบัติต ้องมาก่อนดําเนินการใดๆ
มาตรฐานและแนวปฏิบัติต ้องมาก่อนดําเนินการใดๆ
มาตรฐานและแนวปฏิบัติต ้องมาก่อนดําเนินการใดๆ
ก่อนเข ้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน
ควรมีความเข ้าใจตรงกันเกี่ยวกับ
คลังสารสนเทศดิจิทัลเฉพาะสาขาวิชา
คลังสารสนเทศสถาบัน
ร...
คลังสารสนเทศดิจิทัล ... เผยแพร่ออนไลน์
• ระบบห ้องสมุดอัตโนมัติ
• ระบบห ้องสมุดแบบบูรณาการ
• ระบบห ้องสมุดดิจิทัล
• คลังจด...
ทรัพย์สินทางปัญญา
• ลิขสิทธิ์เนื้อหา
• ลิขสิทธิ์ภาพ/สื่อมัลติมีเดีย
• ลิขสิทธิ์ฟอนต์
• ลิขสิทธิ์โปรแกรมสร ้างสรรค์
สงวนลิข...
Creative Commons - Level
21
ข ้อมูลส่วนบุคคล
• ภาพถ่ายบุคคล สถานที่ของบุคคล
• ชื่อ ที่อยู่ ข ้อมูลการติดต่อ
• วันเดือนปีเกิด รหัสต่างๆ
ระบบสื่อดิจิทัลระบบปิด ระบบเปิด
สื่อดิจิทัลเดิม
จัดเก็บแยก
ตามระบบที่มีอยู่
การเข ้าถึง การสืบค ้น
การประมวลผลยุ่งยาก
เสีย...
การเข ้าถึงและสิทธิการดําเนินการ
• ระบบ User Login ไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดในการกําหนด
สิทธิการเข ้าถึงและสิทธิการดําเนินการ
...
การเข ้าถึงและสิทธิการดําเนินการ
• เงื่อนไขการใช ้งาน (การเผยแพร่, วัตถุประสงค์,
การปกป้องข ้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน, ฯลฯ...
การรักษาความลับ/จริยธรรม
• คลังสารสนเทศดิจิทัลมีขั้นตอนการดําเนินงานพิเศษ
ใด ๆ เกี่ยวกับการจัดการข ้อมูลที่มีการเปิดเผยข ้...
NSTDA KM System: myPerformance
ส่วนกรอกข้อมูลทั่วไป
ส่วนแสดงสถานะเอกสาร
ส่วนกรอกข้อมูลเฉพาะ/ผู้มีส่วนร่วม
ส่วนเลือกการจัดก...
หน้าลงทะเบียน – ส่วนเลือกชั้นความลับเอกสาร
28
หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103616
Survey
National Palace Museum of Taiwan
คลังสารสนเทศดิจิทัลและสื่อดิจิทัล
• ระบบห ้องสมุดอัตโนมัติ
• ระบบห ้องสมุดแบบบูรณาการ
• ระบบห ้องสมุดดิจิทัล
• คลังจดหมายเ...
Raw Data : Storage & Backup System & Physical Space
Digital
Archives /
Museum
Management
System
Document
Management
System...
Metadata กับการออกแบบพัฒนาระบบ
Library Museum Archive สื่อเรียนรู้
Data Structure MARC CDWA EAD, ISAD(g) ???
Data Content ...
ความสมบูรณ์ถูกต ้องของข ้อมูล (Integrity)
และความจริงแท ้ของข ้อมูล (Authenticity)
3
15
7
1
4
6
8
2
9
11
13
15
12
14
16
10...
การสแกนเอกสารด ้วย Scanner
• เลือกเครื่องสแกนเนอร์ให ้เหมาะสมกับประเภทของเอกสาร
• กําหนดค่า Config ของ
เครื่องสแกนเนอร์
• ...
โหมดสี RGB หรือ CMYK
สื่อจากระบบคอมพิวเตอร์ สื่อในระบบการพิมพ์
เครื่องสแกนเนอร์
JPG ฟอร์แมตมาตรฐาน ?
PDF/A เพื่อการจัดเก็บถาวร
ชื่อโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสาร
•มักใช ้ภาษาไทย
•มักจะมีช่องว่าง
•มักมีอักขระพิเศษผสม
•ไม่สื่อความหมาย
×
41
ภาษาไทย ... ปัญหาใหญ่ที่ต ้องรณรงค์ต่อไป
• คุณรู้จัก ... Thai Encoding แล ้วหรือยัง
• ANSI, TIS-620, Windows-874, UTF-8
42
การบริหารจัดการ Born-Digital Media
ภาพถ่ายดิจิทัล
ตั้งค่าวัน/เวลาของกล ้องถ่ายภาพดิจิทัล
ถ่ายภาพด ้วยค่า Config ในระดับสูง...
วัน/เวลา สําคัญมาก
พรบ.การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
http://www.nimt.or.th/main/?page_id=356
ตัวอย่างข ้อกําหนดภาพดิจิทัล
ภาพ
ต้นฉบับ
ภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์
ภาพสําหรับ
Digital
Archive
Presentation Database Website Previe...
การบริหารจัดการ Born-Digital Media
• เอกสารจาก Microsoft Office Word/PowerPoint
สร ้างเอกสารแบบ Style
กําหนด Metadata
บันท...
งานพิมพ์จาก MS Word
ปัญหา Thai Encoding : TIS-620, Windows-874, UTF-8
http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm
PDF กับภาษาไทย
EA>?:#?:(A: ?E9:F9.6
,/1@1+(:#)+."E"A:.
?0+12?E9:,12"A:?:
:E9:?:(A: *"*0 7.(!+A/6
,6'*(6:#"A:"/?A7EA>
/?A7E...
PDF กับภาษาไทย
53
ความยั่งยืนของ
เอกสาร ณ วันนี้ยัง
มีปัญหา
หลากหลาย
เมื่อเวลาผ่านไป
จะเกิดอะไรกับ
เอกสารจดหมาย
เหตุกลุ่มนี้
ปัญหาการใช ้เลขไทยไม่ถูกหลัก
54
บันทึกเอกสารแบบฝังฟอนต์
ส่งออกเอกสารเป็น PDF/A
โครงสร ้างพื้นฐานทางเทคนิค
• มาตรฐาน W3C
• สนใจการตรวจสอบด ้วย Validator
• หลายเว็บไม่เคยใช ้Screen Reader อ่านเว็บ หรือไม...
โครงสร ้างพื้นฐานทางเทคนิค
• ซอฟต์แวร์
• ปัญหาภาษาไทย การเข ้ารหัสภาษาไทย ระบบสืบค ้น
ภาษาไทย
3
15
7
1
4
6
8
2
9
11
13
15
...
59
60
ข ้อเสนอแนะ
• ร่วมกันใส่ใจ “แนวปฏิบัติทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ” อย่างแท ้จริง
• ร่วมกันกําหนดแนวปฏิบัติ โดยเฉพาะเชิงเทคนิค
• ร่...
ขอขอบคุณ
•www.thailibrary.in.th
•facebook.com/boonlert.aroonpiboon
20180919 digital-collections
20180919 digital-collections
20180919 digital-collections
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20180919 digital-collections

913 views

Published on

มาตรฐานและแนวปฏิบัติการออกแบบพัฒนาคลังสารสนเทศและสื่อดิจิทัล

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20180919 digital-collections

 1. 1. มาตรฐานและแนวปฏิบัติการออกแบบ พัฒนาคลังสารสนเทศและสื่อดิจิทัล บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อํานวยการฝ่ ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ boonlerta@gmail.com http://www.thailibrary.in.th http://facebook.com/boonlert.aroonpiboon
 2. 2. หน้าที่อื่นๆ ในปัจจุบัน • คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด ้านกฎหมาย ให ้กับประชาชน รัฐสภา • ประธานคณะทํางานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์ สํานักงานเสริมสร ้างเอกลักษณ์ ของชาติ สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี • กรรมการกําหนดแนวทางการจัดการสารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร ้างบทเรียนออนไลน์ ของศาลปกครอง • กรรมการพัฒนาคลังข ้อมูลความรู้ของสํานักงาน ศาลปกครอง • กรรมการกําหนดแนวทางในการจัดการ สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ของศาล ปกครอง • กรรมการพัฒนาศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม • กรรมการพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ยุติธรรมทางปกครองและวิธีปฏิบัติราชการที่ดี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ • อนุกรรมการจัดทําแผ่นพับงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ • ที่ปรึกษาคณะทํางานจัดการความรู้สํานักงาน ก.พ. • อนุกรรมการวิสามัญสํานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับ การสร ้างและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 • อาจารย์พิเศษการบริหารจัดการข ้อมูล มธ. • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจํา สํานักหอสมุด ม.บูรพา • ผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิตสารสนเทศศึกษา • คณะทํางานการพัฒนาคลังผลงานวิจัยไทย • กรรมการการจัดหาระบบห ้องสมุด ศาลปกครอง, TK Park, ม.บูรพา • อาจารย์พิเศษสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ ม.หอการค ้าไทย 2
 3. 3. เกียรติประวัติ • อนุกรรมการจัดทําแผ่นพับงานพระราช พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ • ปฏิบัติงานด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วัง สระปทุม • พัฒนาระบบ eMuseum วังสระปทุม • สนับสนุนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สมเด็จ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ ้า • คณะทํางานหนังสือเก่าพม่า ตาม พระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ • คณะทํางานโครงการไอทีตาม พระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ • ผู้จัดการโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
 4. 4. 2536 2551 ปัจจุบัน เจ ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค วิทยากร ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนทางเทคนิค ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค รักษาการหัวหน้างาน วิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค รักษาการหัวหน้างานพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค นักวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรม เนคเทค นักวิชาการ รักษาการหัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการ สื่อสาระดิจิทัล STKSNECTEC ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รองผู้อํานวยการฝ่ าย ผู้อํานวยการฝ่ าย
 5. 5. https://padlet.com/boonlerta1/talk
 6. 6. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ดิจิทัลนําไปสู่... วิธีการคิดใหม่ - กระบวนการเรียนรู้ใหม่ – กระบวนการทํางานใหม่ - โมเดลธุรกิจใหม่ - วิถีชีวิตใหม่ ประเทศไทย 1.0 สังคมเกษตรกรรม ประเทศไทย 3.0 สังคมอุตสาหกรรมหนัก ประเทศไทย 4.0 6 ที่ผ่านมา ระบบต่างออกแบบ เชื่อมโยงไม่ได ้ ค ้นหาไม่เจอ เข ้าใช ้ลําบาก ต่อยอดยาก สื่อเป็นขยะ
 7. 7. ยุทธศาสตร์ ๑.พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานดิจิทัล ประสิทธิภาพสูง ให ้ ครอบคลุมทั่วประเทศ เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้ ๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด ้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพ สร้างธุรกิจ เพิ่มมูลค่า ๓. สร้างสังคมคุณภาพ ด ้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างการมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ๕. พัฒนา กําลังคนให ้พร ้อม เข ้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจาก ภายใน ๔. ปรับเปลี่ยน ภาครัฐสู่การเป็ นรัฐบาล ดิจิทัล โปร่งใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็ นหนึ่งเดียว ๖. สร้างความเชื่อมั่นในการใช ้ เทคโนโลยีดิจิทัล กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความมั่นคงปลอดภัย 6 ยุทธศาสตร์สําคัญเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ขยายโครงข่ายโทรคมนาคมที่ทันสมัย ก้าวทันเวทีโลก ด้วยดิจิทัล สร้างโอกาส สร้างความเท่าเทียม ยกระดับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสู่รัฐบาล ดิจิทัล สร้างคนไทย 4.0 + ดิจิทัล สร้างระบบนิเวศดิจิทัล ยั่งยืน เป็ นที่ยอมรับใน ระดับสากล 7
 8. 8. • ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ผู้สูงอายุ และคนพิการ สามารถเข ้าถึงและใช ้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล • ประชาชนทุกคนมีทักษะการใช ้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ • ประชาชนสามารถเข ้าถึง การศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ ผ่านระบบ ดิจิทัล ๓.๑ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางดิจิทัล ๓.๒ พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ ๓.๓ สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล ๓.๔ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ๓.๕ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ ๓. สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างการมีส่วนร่วม การใช ้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม แผนงาน เป้ าหมาย 8
 9. 9. • บริการของภาครัฐตอบสนองการบริการประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ได ้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยํา • มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข ้อมูลที่บูรณาการไม่ ซํ้าซ ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทํางานระหว่างหน่วยงาน และการ ให ้บริการประชาชนได ้อย่างมีประสิทธิภาพ • ให ้ประชาชนเข ้าถึงข ้อมูลภาครัฐได ้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความ โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน ๔.๑ พัฒนาบริการอัจฉริยะสําหรับประชาชน ๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ๔.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ๔.๒ พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการบริการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็ นรัฐบาลดิจิทัล โปร่งใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว แผนงาน เป้ าหมาย 9
 10. 10. ยุทธศาสตร์ที่ ๖. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความมั่นคงปลอดภัย แผนงาน เป้ าหมาย • มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดิจิทัล • มีมาตรฐานข ้อมูลที่เป็นสากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและใช ้ประโยชน์ในการ ทําธุรกรรม • ประชาชนมีความเชื่อมั่น ในการทําธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ๖.๑ พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกเพื่อธุรกิจ ๖.๒ ผลักดันชุดกฎหมายดิจิทัล ๖.๓ สร้างความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมออนไลน์ 10
 11. 11. มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี คือ สิ่งที่ขาดหายไป ทําอะไรตามใจคือไทยแท ้ ... ถึงเวลาเปลี่ยน ???
 12. 12. มาตรฐานและแนวปฏิบัติต ้องมาก่อนดําเนินการใดๆ
 13. 13. มาตรฐานและแนวปฏิบัติต ้องมาก่อนดําเนินการใดๆ
 14. 14. มาตรฐานและแนวปฏิบัติต ้องมาก่อนดําเนินการใดๆ
 15. 15. มาตรฐานและแนวปฏิบัติต ้องมาก่อนดําเนินการใดๆ
 16. 16. มาตรฐานและแนวปฏิบัติต ้องมาก่อนดําเนินการใดๆ
 17. 17. มาตรฐานและแนวปฏิบัติต ้องมาก่อนดําเนินการใดๆ
 18. 18. ก่อนเข ้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน ควรมีความเข ้าใจตรงกันเกี่ยวกับ คลังสารสนเทศดิจิทัลเฉพาะสาขาวิชา คลังสารสนเทศสถาบัน ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลระดับชาติ รวมถึงคลังสารสนเทศดิจิทัลของราชการ คลังสารสนเทศดิจิทัลสิ่งพิมพ์ ห ้องสมุด/พิพิธภัณฑ์/หอจดหมายเหตุ คลังสารสนเทศดิจิทัลโครงการวิจัย อื่นๆ แนวปฏิบัติที่ดี ในการดําเนินการเกี่ยวกับ ข ้อมูล แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและบริหาร คลังสารสนเทศดิจิทัล แนวปฏิบัติที่ดีในการขอการรับรองมาตรฐาน การจัดการข ้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล 18
 19. 19. คลังสารสนเทศดิจิทัล ... เผยแพร่ออนไลน์ • ระบบห ้องสมุดอัตโนมัติ • ระบบห ้องสมุดแบบบูรณาการ • ระบบห ้องสมุดดิจิทัล • คลังจดหมายเหตุดิจิทัล • eMuseum • Digital Museum • Virtual Museum • คลังเอกสารดิจิทัล • คลังความรู้ • คลังเอกสารสถาบัน IR – Institutional Repository • คลังทรัพยากรการศึกษา
 20. 20. ทรัพย์สินทางปัญญา • ลิขสิทธิ์เนื้อหา • ลิขสิทธิ์ภาพ/สื่อมัลติมีเดีย • ลิขสิทธิ์ฟอนต์ • ลิขสิทธิ์โปรแกรมสร ้างสรรค์ สงวนลิขสิทธิ์ Copyright (c) CreativeCommons (cc) สมบัติสาธารณะ Public Domain (pd)
 21. 21. Creative Commons - Level 21
 22. 22. ข ้อมูลส่วนบุคคล • ภาพถ่ายบุคคล สถานที่ของบุคคล • ชื่อ ที่อยู่ ข ้อมูลการติดต่อ • วันเดือนปีเกิด รหัสต่างๆ
 23. 23. ระบบสื่อดิจิทัลระบบปิด ระบบเปิด สื่อดิจิทัลเดิม จัดเก็บแยก ตามระบบที่มีอยู่ การเข ้าถึง การสืบค ้น การประมวลผลยุ่งยาก เสียเวลา เกิดการทํางาน ที่ซํ้าซ ้อน คลังสารสนเทศ ดิจิทัลระบบปิด สื่อดิจิทัลถูกจัดเก็บ รวบรวม ไว ้ณ จุดเดียว พัฒนาระบบต่อยอดได ้สะดวก (ระบบ Version, ePorfolio การควบคุมการเข ้าถึง,) หน่วยงานนําไปใช ้โดยการลิงก์ จากจุดเดียว ไม่ซํ้าซ ้อน คลังสารสนเทศ ดิจิทัลระบบเปิด สื่อดิจิทัลที่ผ่านการตรวจ ประเมิน ส่งต่อไปยัง ระบบเปิด เพื่อให ้ผู้ใช ้ทุกคน สามารถเข ้าถึง “ความรู้” ของหน่วยงาน
 24. 24. การเข ้าถึงและสิทธิการดําเนินการ • ระบบ User Login ไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดในการกําหนด สิทธิการเข ้าถึงและสิทธิการดําเนินการ • โปรแกรมจํานวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่ม OAI-PMH ถูกออกแบบให ้Machine เข ้าถึงได ้ง่ายกว่ามนุษย์ 3 15 7 1 4 6 8 2 9 11 13 15 12 14 16 10 24
 25. 25. การเข ้าถึงและสิทธิการดําเนินการ • เงื่อนไขการใช ้งาน (การเผยแพร่, วัตถุประสงค์, การปกป้องข ้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน, ฯลฯ) • สัญญาอนุญาต • การเข ้าถึงด ้วย Engine • การติดตามย ้อนกลับทางดิจิทัล 3 15 7 1 4 6 8 2 9 11 13 15 12 14 16 10 25
 26. 26. การรักษาความลับ/จริยธรรม • คลังสารสนเทศดิจิทัลมีขั้นตอนการดําเนินงานพิเศษ ใด ๆ เกี่ยวกับการจัดการข ้อมูลที่มีการเปิดเผยข ้อมูล ความเสี่ยงหรือไม่ • ข ้อมูลที่มีการเปิดเผยข ้อมูลความเสี่ยงถูกจัดเก็บอย่าง เหมาะสมภายใต ้การจํากัดการเข ้าถึงหรือไม่ • ข ้อมูลที่มีการเปิดเผยข ้อมูลความเสี่ยงได ้ถูกเผยแพร่ ภายใต ้เงื่อนไขที่เหมาะสมหรือไม่ 3 15 7 1 4 6 8 2 9 11 13 15 12 14 16 10 26
 27. 27. NSTDA KM System: myPerformance ส่วนกรอกข้อมูลทั่วไป ส่วนแสดงสถานะเอกสาร ส่วนกรอกข้อมูลเฉพาะ/ผู้มีส่วนร่วม ส่วนเลือกการจัดการผลงาน ส่วนระบุชั้นความลับของเอกสาร 27
 28. 28. หน้าลงทะเบียน – ส่วนเลือกชั้นความลับเอกสาร 28
 29. 29. หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103616 Survey
 30. 30. National Palace Museum of Taiwan
 31. 31. คลังสารสนเทศดิจิทัลและสื่อดิจิทัล • ระบบห ้องสมุดอัตโนมัติ • ระบบห ้องสมุดแบบบูรณาการ • ระบบห ้องสมุดดิจิทัล • คลังจดหมายเหตุดิจิทัล • eMuseum • Digital Museum • Virtual Museum • คลังเอกสารดิจิทัล • คลังความรู้ • คลังเอกสารสถาบัน IR – Institutional Repository • คลังเอกสารแบบเปิด • คลังทรัพยากรการศึกษา • คลังทรัพยาการศึกษาแบบเปิด
 32. 32. Raw Data : Storage & Backup System & Physical Space Digital Archives / Museum Management System Document Management System Digital Library / IR – Institutional Repository / Digital Repository / Research Repository / KM eLearning / ILS ระบบปิด ระบบเปิด Data Exchange & Interoperability ? ความสัมพันธ์ของคลังความรู้และการจัดการความรู้ Word PDF PDF/A ฝังฟอนต์ Word ฝังฟอนต์ JPG High Quality Z39.5 OAI-PMH XML Services Z39.5 OAI-PMH XML Services
 33. 33. Metadata กับการออกแบบพัฒนาระบบ Library Museum Archive สื่อเรียนรู้ Data Structure MARC CDWA EAD, ISAD(g) ??? Data Content AACR2, RDA CCO DACS ??? Data Value (vocabularies/taxonomies) LCSH TGN, AAT ??? ??? Data Format XML XML XML XML Data Exchange Z39.5, OAI OAI OAI OAI
 34. 34. ความสมบูรณ์ถูกต ้องของข ้อมูล (Integrity) และความจริงแท ้ของข ้อมูล (Authenticity) 3 15 7 1 4 6 8 2 9 11 13 15 12 14 16 10 34
 35. 35. การสแกนเอกสารด ้วย Scanner • เลือกเครื่องสแกนเนอร์ให ้เหมาะสมกับประเภทของเอกสาร • กําหนดค่า Config ของ เครื่องสแกนเนอร์ • Resolution • โหมดสี CMYK/RBG/Grey • บันทึกในฟอร์แมต • TIFF • Best Quality JPG • PNG • เก็บข ้อมูลไว ้หลายสําเนา
 36. 36. โหมดสี RGB หรือ CMYK สื่อจากระบบคอมพิวเตอร์ สื่อในระบบการพิมพ์
 37. 37. เครื่องสแกนเนอร์
 38. 38. JPG ฟอร์แมตมาตรฐาน ?
 39. 39. PDF/A เพื่อการจัดเก็บถาวร
 40. 40. ชื่อโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสาร •มักใช ้ภาษาไทย •มักจะมีช่องว่าง •มักมีอักขระพิเศษผสม •ไม่สื่อความหมาย × 41
 41. 41. ภาษาไทย ... ปัญหาใหญ่ที่ต ้องรณรงค์ต่อไป • คุณรู้จัก ... Thai Encoding แล ้วหรือยัง • ANSI, TIS-620, Windows-874, UTF-8 42
 42. 42. การบริหารจัดการ Born-Digital Media ภาพถ่ายดิจิทัล ตั้งค่าวัน/เวลาของกล ้องถ่ายภาพดิจิทัล ถ่ายภาพด ้วยค่า Config ในระดับสูง นําภาพมาบันทึก IPTC, XMP Metadata
 43. 43. วัน/เวลา สําคัญมาก พรบ.การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ http://www.nimt.or.th/main/?page_id=356
 44. 44. ตัวอย่างข ้อกําหนดภาพดิจิทัล ภาพ ต้นฉบับ ภาพ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพสําหรับ Digital Archive Presentation Database Website Preview Format JPG, TIFF, RAW TIFF, BMP JPG TIF JPG JPG TIF GIF JPG PNG GIF JPG PNG Resolution (dpi) Up to 350 Up to 350 72 – 150 72 – 150 72 – 150 72, 96 72 Color RGB/CMYK CMYK RGB/CMYK RGB RGB RGB RGB Size (pixels) Up to 1840 × 1232 Up to 1840 × 1232 Up to 1024 × 768 Up to 1024 × 768 ≈ 300 × 250 ≈ 300 × 250 ≈ 100 × 100 Folder original dtp archive present database web preview File Name ตามจริง เปลี่ยนตามข ้อกําหนด โดยแยกเป็นโฟลเดอร์เฉพาะ
 45. 45. การบริหารจัดการ Born-Digital Media • เอกสารจาก Microsoft Office Word/PowerPoint สร ้างเอกสารแบบ Style กําหนด Metadata บันทึกเอกสารแบบฝังฟอนต์ ส่งออกเป็น PDF/A
 46. 46. งานพิมพ์จาก MS Word
 47. 47. ปัญหา Thai Encoding : TIS-620, Windows-874, UTF-8 http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm
 48. 48. PDF กับภาษาไทย EA>?:#?:(A: ?E9:F9.6 ,/1@1+(:#)+."E"A:. ?0+12?E9:,12"A:?: :E9:?:(A: *"*0 7.(!+A/6 ,6'*(6:#"A:"/?A7EA> /?A7EA>"# +:+A 8'.(("*", (A <'"6"'A7A>? (A 9:.+A12:(E:'EE12G'EF9": E(:/1.+":#: Copy/Paste จาก PDF เป็น Text
 49. 49. PDF กับภาษาไทย
 50. 50. 53 ความยั่งยืนของ เอกสาร ณ วันนี้ยัง มีปัญหา หลากหลาย เมื่อเวลาผ่านไป จะเกิดอะไรกับ เอกสารจดหมาย เหตุกลุ่มนี้
 51. 51. ปัญหาการใช ้เลขไทยไม่ถูกหลัก 54
 52. 52. บันทึกเอกสารแบบฝังฟอนต์
 53. 53. ส่งออกเอกสารเป็น PDF/A
 54. 54. โครงสร ้างพื้นฐานทางเทคนิค • มาตรฐาน W3C • สนใจการตรวจสอบด ้วย Validator • หลายเว็บไม่เคยใช ้Screen Reader อ่านเว็บ หรือไม่เคยส่ง เว็บให ้ผู้ที่มีความบกพร่อง (เช่นทางสายตา) อ่านจริงๆ • ไม่เข ้าใจการเข ้าถึงโดยผู้ที่ต ้องการพิเศษอย่างแท ้จริง 3 15 7 1 4 6 8 2 9 11 13 15 12 14 16 10 https://achecker.ca/checker/index.php 57
 55. 55. โครงสร ้างพื้นฐานทางเทคนิค • ซอฟต์แวร์ • ปัญหาภาษาไทย การเข ้ารหัสภาษาไทย ระบบสืบค ้น ภาษาไทย 3 15 7 1 4 6 8 2 9 11 13 15 12 14 16 10 58
 56. 56. 59
 57. 57. 60
 58. 58. ข ้อเสนอแนะ • ร่วมกันใส่ใจ “แนวปฏิบัติทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ” อย่างแท ้จริง • ร่วมกันกําหนดแนวปฏิบัติ โดยเฉพาะเชิงเทคนิค • ร่วมกันเผยแพร่ ส่งเสริม รณรงค์ • ร่วมกันปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กําหนด วิธีการคิดใหม่ - กระบวนการเรียนรู้ใหม่ – กระบวนการทํางานใหม่ - โมเดลธุรกิจใหม่ – วิถีชีวิตใหม่ Digital Thailand 61
 59. 59. ขอขอบคุณ •www.thailibrary.in.th •facebook.com/boonlert.aroonpiboon

×