Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LAM Code of conduct

630 views

Published on

แนวปฏิบัติด้านดิจิทัลในงานห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LAM Code of conduct

 1. 1. แนวปฏิบัติด ้านดิจิทัลในงานห ้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ Library, Archive and Museum บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อานวยการฝ่ ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ 2 2536 2551 ปัจจุบัน เจ ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค วิทยากร ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนทางเทคนิค ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค รักษาการหัวหน้างาน วิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค รักษาการหัวหน้างานพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค นักวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรม เนคเทค นักวิชาการ รักษาการหัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการ สื่อสาระดิจิทัล STKS NECTEC ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รองผู้อานวยการฝ่ าย ผู้อานวยการฝ่ าย
 3. 3. หน้าที่อื่นๆ ในปัจจุบัน • อนุกรรมการวิสามัญสานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการสร ้าง และพัฒนาคุณภาพกาลังคนภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2561 • คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด ้านกฎหมายให ้กับประชาชน รัฐสภา • ประธานคณะทางานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ สานักงานเสริมสร ้างเอกลักษณ์ของชาติ สานักปลัด สานักนายกรัฐมนตรี • ที่ปรึกษาคณะทางานจัดการความรู้สานักงาน ก.พ. • กรรมการพัฒนาศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม • กรรมการพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ทางปกครองและวิธีปฏิบัติราชการที่ดีผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ • อนุกรรมการจัดทาแผ่นพับงานพระราชพิธีถวายพระ เพลิงพระบรมศพ • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจาสานักหอสมุด ม. บูรพา • กรรมการกาหนดแนวทางการจัดการสารสนเทศเพื่อ ประชาสัมพันธ์และสร ้างบทเรียนออนไลน์ของศาล ปกครอง • กรรมการพัฒนาคลังข ้อมูลความรู้ของสานักงานศาล ปกครอง • กรรมการกาหนดแนวทางในการจัดการสารสนเทศเพื่อ การประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองคณะทางานการ พัฒนาคลังผลงานวิจัยไทย 3
 4. 4. เกียรติประวัติ • อนุกรรมการจัดทาแผ่นพับงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพฯ • ปฏิบัติงานด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วังสระปทุม • พัฒนาระบบ eMuseum วังสระปทุม • สนับสนุนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ ้า • คณะทางานหนังสือเก่าพม่า ตามพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ • คณะทางานโครงการไอทีตามพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ • ผู้จัดการโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 4
 5. 5. ที่มาของการก ้าวสู่การส่งเสริมแนวปฏิบัติด ้าน LAM L A M MARC AACR2, RDA LC Subject Heading Circulation Cataloging OPAC …
 6. 6. Metadata http://jennriley.com/metadatamap/
 7. 7. Types of Metadata Library Museum Archive Data Structure MARC, DC CDWA EAD, ISAD(g) Data Content AACR2, RDA CCO DACS Controlled Vocab LCSH ??? ??? Data Exchange Z39.5, OAI OAI OAI
 8. 8. LAM L A M Library Archive Museum goto Digital 9
 9. 9. ประเทศไทย 1.0 สังคมเกษตรกรรม ประเทศไทย 3.0 สังคมอุตสาหกรรมหนัก 10 ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช ้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเต็มศักยภาพในการ พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข ้อมูล ทุน มนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 10. 10. National Palace Museum of Taiwan Open Cultural
 11. 11. คาถามชวนคิด ประเด็นชวนคุย • ท่านเลือกบันทึกเอกสารในฟอร์แมต JPG หรือ TIF • ท่านเลือกบันทึก JPG โดยกาหนดค่า Quality สูงสุด แบบ Baseline Standard ทุกครั้ง • ท่านรู้ว่าเครื่องพิมพ์ทางานด ้วยสี CMYK • ท่านกาหนดเมทาดาทาของภาพชุด IPTC ทุกครั้ง • เอกสาร PDF ท่านเลือกใช ้แบบ PDF/A • มาตรฐาน/แนวปฏิบัติการแปลงดิจิทัล ทรัพยากรจดหมายเหตุ • มาตรฐาน/แนวปฏิบัติการสร ้างเอกสาร ดิจิทัลและอนุรักษ์ทรัพยากรจดหมาย เหตุดิจิทัล • ประเภทเอกสารจดหมายเหตุในยุค ดิจิทัล
 12. 12. งานพิมพ์จาก MS Word
 13. 13. ปัญหา Thai Encoding : TIS-620, Windows-874, UTF-8 http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm
 14. 14. PDF กับภาษาไทย EA>?:#?:(A: ?E9:F9.6 ,/1@1+(:#)+."E"A:. ?0+12?E9:,12"A:?: :E9:?:(A: *"*0 7.(!+A/6 ,6'*(6:#"A:"/?A7EA> /?A7EA>"# +:+A 8'.(("*", (A <'"6"'A7A>? (A 9:.+A12:(E:'EE12G'EF9": E(:/1.+":#: Copy/Paste จาก PDF เป็น Text
 15. 15. PDF กับภาษาไทย
 16. 16. 19 ความยั่งยืนของเอกสาร ณ วันนี้ยังมีปัญหาหลากหลาย เมื่อเวลาผ่านไป จะเกิดอะไรกับ เอกสารจดหมาย เหตุกลุ่มนี้
 17. 17. เครื่องสแกนเนอร์
 18. 18. การสแกนเอกสารด ้วย Scanner • เลือกเครื่องสแกนเนอร์ให ้เหมาะสมกับประเภทของเอกสาร • กาหนดค่า Config ของ เครื่องสแกนเนอร์ • Resolution • โหมดสี CMYK/RBG/Grey • บันทึกในฟอร์แมต • TIFF • Best Quality JPG • PNG • เก็บข ้อมูลไว ้หลายสาเนา
 19. 19. โหมดสี RGB หรือ CMYK สื่อจากระบบคอมพิวเตอร์ สื่อในระบบการพิมพ์
 20. 20. กระบวนการสแกนเอกสาร
 21. 21. กระบวนการสแกนเอกสาร
 22. 22. กระบวนการสแกนเอกสาร
 23. 23. กระบวนการสแกนเอกสาร
 24. 24. JPG ประเด็นที่ควรระมัดระวัง • ปัญหาสาคัญคือ ค่า Default ของ JPG จะบีบอัด (Compress) “คุณภาพ - Quality” ของภาพ • ดังนั้นหากจะใช ้JPG เพื่อ งานจดหมายเหตุ จะต ้องตั้ง ค่า Quality ของการบันทึก ให ้เป็นค่า “สูงสุด” ทุกครั้ง จาไว ้ว่าค่า Quality จะต ้อง “สูงสุด” กาหนด Format Options เป็น Baseline (“Standard”)
 25. 25. PDF/A เพื่อการจัดเก็บถาวร
 26. 26. ชื่อโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสาร • มักใช ้ภาษาไทย • มักจะมีช่องว่าง • มักมีอักขระพิเศษผสม • ไม่สื่อความหมาย
 27. 27. บันทึกเอกสารแบบฝังฟอนต์
 28. 28. ส่งออกเอกสารเป็น PDF/A
 29. 29. หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103616 Survey
 30. 30. ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ • เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร (Textual Archives) • เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio–Visual Archives) • เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartographic Archives) • เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (Machine - Readable Archives) • เอกสารที่บันทึกข ้อมูลและค ้นหาข ้อมูลที่บันทึกไว ้นั้นด ้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ • ดิสก์เกตท์ • ซีดี • วีซีดี • ดีวีดี • ฯลฯ คู่มือการแปลงรูปแบบไมโครฟิล์มจดหมายเหตุด ้วยระบบดิจิตอล สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ Born-digital content จัดอยู่ในกลุ่มใด
 31. 31. ประเด็นนาพิจารณา • เอกสารในฟอร์แมต XLS ... จัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุอย่างไร • eMail จัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุอย่างไร • ข ้อความ Social Media & Networking จัดเก็บเป็นเอกสารจดหมาย เหตุอย่างไร • เอกสารจากการทางานผ่านระบบออนไลน์ จัดเก็บเป็นเอกสารจดหมาย เหตุอย่างไร • Source code ของโปรแกรมที่หน่วยงานพัฒนา หรือว่าจ ้างพัฒนา จัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุอย่างไร • Website ต่างๆ ของหน่วยงาน จัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุอย่างไร
 32. 32. สาเนาข ้อมูลจาก Google https://www.google.com/settings/takeout
 33. 33. สาเนาภาพในอัลบั้มของ Facebook
 34. 34. สาเนาข ้อมูลจาก Facebook
 35. 35. แหล่งข ้อมูล • สไลด์สาระสาคัญแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ฉบับนาเสนอ คณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559] • http://thailibrary.in.th • http://facebook.com/boonlert.aroonpiboon • http://oer.learn.in.th • http://mooc.learn.in.th 44

×