Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

องค์กรอัฉริยะ: มุมมองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [Organization intelligence]

802 views

Published on

องค์กรอัฉริยะ: มุมมองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

องค์กรอัฉริยะ: มุมมองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [Organization intelligence]

 1. 1. อาจารย ์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ้ ่ ผูชวยศาสตราจารย ์ ดร.ปร ัชญน ันท์ นิลสุข ื่ ึสาขาวิชาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพอการศกษา ี ื่ คณะครุศาสตร์อตสาหกรรม ุ ู ์ ิ ี ี ึ ศนยวจ ัยเทคโนโลยทางอาชวศกษา สําน ักวจ ัยวทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ิ ิ ์ มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. ัสถาบ ันพระบรมราชชนกและวิทยาล ัยในสงก ัด ิ ๓ สงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรมชลอินเตอร์ ชลบุร ี
 3. 3. วถแหงองคกรอ ัจฉรยะ ิ ี ่ ์ ิ ความสามารถในการร ับข้อมูลข่าวสาร ้และการใชเทคโนโลยสารสนเทศขององคกร ี ์อาจไม่สําค ัญเท่าความสามารถในการปร ับต ัว ้ การเรียนรู ้ การสร้างและการใชความรู ้ ่ ่ทีนําไปสูการเพิมคุณค่าและมูลค่าขององค์กร ่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช, ๒๕๕๐
 4. 4. วถแหงองคกรอ ัจฉรยะ ิ ี ่ ์ ิ Value-added Knowledge-creating organizationKnowledge-based organization
 5. 5. วถแหงองคกรอ ัจฉรยะ ิ ี ่ ์ ิ Organization IntelligenceKnowledge Knowledge spiralBody of knowledge Application of knowledge Leverage of knowledge
 6. 6. ่ พ ัฒนาความสามารถสูองค์กรอ ัจฉริยะ ่ ่ ่ั ่ ั๑. มีความมุงหมาย มุงมนทีชดเจน มนคง ไม่คลอนแคลน ่ั๒. ตงอยในความไมประมาท ั้ ู่ ่๓. พ ัฒนาแผนยทธศาสตรการจ ัดการความรู ้ ุ ์ ทีกลมกลืนก ับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ่๔. ภาวะผนํา และทมแกนนําจ ัดการความรู ้ ู้ ี
 7. 7. ่ พ ัฒนาความสามารถสูองค์กรอ ัจฉริยะ ั๕. จ ัดการความสมพ ันธระหวางคน ์ ่ ื้๖. พ ัฒนาท ักษะพนฐานของพน ักงาน๗. พ ัฒนาท ักษะในการใช ้ “ต ัวชวย” ตอการจ ัดการความรู ้ ่ ่๘. องค์กรที่ “ไรกาแพง” ้ ํ ิ๙. บรรยากาศแหงอสรภาพ และบรรยากาศเชงบวก ่ ิ
 8. 8. ่ พ ัฒนาความสามารถสูองค์กรอ ัจฉริยะ๑๐. จ ัดการคนเกง จ ัดการขมทร ัพยทางปญญา ่ ุ ์ ั ้๑๑. มและใชระบบบ ันทก “ขมความร” และ “คล ังความร” ี ึ ุ ู้ ู้ ้ ี ื่๑๒. มและใชระบบเทคโนโลยสอสารและสารสนเทศ ี
 9. 9. ่พ ัฒนาความสามารถสูองค์กรอ ัจฉริยะพ ัฒนาท ักษะในการใช ้ “ต ัวชวย” ตอการจ ัดการความรู ้ ่ ่ ้มและใชระบบบ ันทก “ขมความร” และ “คล ังความร” ี ึ ุ ู้ ู้ ้ ื่มีและใชระบบเทคโนโลยีสอสารและสารสนเทศ
 10. 10. OI : Technological Integration Information Repository Network & CommunitiesOrganization Community of PracticeIntelligence Technologies for Discovery & Creation Technologies for Managing Repositories Technologies for Communication & Knowledge Sharing
 11. 11. KM : Technological Integration Document & Content Management Systems Search EnginesKnowledge e-LearningManagement e-Meeting Systems & VDO Conference e-Broadcasting e-Discussion / Web board Groupware Weblog
 12. 12. KM, LO, & OI : Technological Integration Share KnowledgeDistribute Knowledge Create Knowledge Capture & Codify Knowledge
 13. 13. KM, LO, & OI : Technological Integration Share Knowledge Group Collaboration Systems Groupware IntranetDistribute Knowledge Create Knowledge Capture & Codify Knowledge
 14. 14. KM, LO, & OI : Technological Integration Share KnowledgeDistribute Knowledge Office Systems Word Processing Desktop Publishing Create Knowledge Electronics Calendars Desktop Databases Capture & Codify Knowledge
 15. 15. KM, LO, & OI : Technological Integration Share KnowledgeDistribute Knowledge Create Knowledge Knowledge Work Systems Computer-Aided Design: CAD Capture & Codify Virtual Reality Investment Workstations Knowledge
 16. 16. KM, LO, & OI : Technological Integration Share KnowledgeDistribute Knowledge Create Knowledge Artificial Intelligence Systems Expert Systems Capture & Codify Neural Network Fuzzy Logic Knowledge Genetic Algorithm Intelligent Agents
 17. 17. วทยากร ิ ้ ่ผูชวยศาสตราจารย ์ ดร.ปร ัชญน ันท์ นิลสุขภาควชาครุศาสตรเทคโนโลย ี ิ ์คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ์ ้ ์ ิ ี ี ึห ัวหนาศูนยวจ ัยเทคโนโลยทางอาชวศกษาสําน ักวจ ัยวทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ิ ิ ์มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือprachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com ัโทรศพท ์ 081 703 7515
 18. 18. วทยากร ิอาจารย ์ ดร.ปณิตา วรรณพรุณ ิภาควชาครุศาสตรเทคโนโลย ี ิ ์คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ์ห ัวหนาฝายนว ัตกรรมและกจการพเศษ ้ ่ ิ ิ ี ึศูนย์วจ ัยเทคโนโลยีทางอาชวศกษา ิสําน ักวจ ัยวทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ิ ิ ์มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือpanitaw@kmutnb.ac.thhttp://www.panitaw.com ัโทรศพท ์ 081 455 5741

×