Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New Technology for Information Services

608 views

Published on

เทคโนโลยีใหม่สำหรับการจัดการและบริการในองค์กรสารสนเทศ

Published in: Education
 • Be the first to comment

New Technology for Information Services

 1. 1. เทคโนโลยีใหม่สําหรับการจัดการ และบริการในองค์กรสารสนเทศ (Internet of Things, Big data, Robotic, AI, AR / VR / MR, iBeacon, Podcast,  Wearable computing, BYOD, etc.)
 2. 2. AI
 3. 3. – อัลวิน ทอฟเลอร์ - “ สิ่งที่ยุคคลื่นลูกที่สามต้องการมากขึ้น คือคนที่รับผิดชอบ เข้าใจงานของตนว่า ประกอบกับงานของคนอื่นอย่างไร ต้องสามารถปฏิบัติงานใหญ่ได้ สามารถปรับตัว กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปรได้ดี และปรับตัวให้เข้ากับคนรอบข้างได้ดี ”
 4. 4. เทคโนโลยีในการจัดการ เทคโนโลยีในการบริการ }ในองค์กร สารสนเทศ
 5. 5. เทคโนโลยีในการจัดการ
 6. 6. DATA
 7. 7. BIG DATA
 8. 8. คือ ข้อมูลขนาดใหญ่มากจนซอฟต์แวร์หรือ ฮาร์ดแวร์ธรรมดานั้นไม่สามารถที่จะจัดการ หรือวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “BIG DATA”
 9. 9. คือ การรวบรวมข้อมูลทั้ง Structured (พวกที่เก็บใน โครงสร้างตารางข้อมูล) และ Unstructured (พวกที่ เป็น text ยาวๆ รูปภาพ และ วิดีโอต่างๆ) มาทําการ ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลและนําไปใช้ประโยชน์ “BIG DATA”
 10. 10. คือ 4Vs ที่ทุกคนพูดถึงกัน ซึ่งได้แก่ 1. Volume (ข้อมูลขนาดใหญ่) 2. Velocity (ข้อมูลที่เกิดและไหลเข้าสู่การจัดเก็บด้วยความเร็วสูง) 3. Variety (ข้อมูลที่มีความหลากหลายในรูปแบบ) 4. Veracity (ข้อมูลที่มีระดับคุณภาพปะปนกันไป) “BIG DATA”
 11. 11. คือ buzzword ที่ทุกคนพูดถึงตลอดเวลา และใช้เป็น Marketing Term ในการสร้างภาพ “BIG DATA”
 12. 12. เทคโนโลยีในการบริการ
 13. 13. Internet of Things
 14. 14. Machine to Machine
 15. 15. Blockchain
 16. 16. WHAT IS BLOCKCHAIN TECHNOLOGY? เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังของ bitcoin ที่มีคุณสมบัติเหมือน สมุดบัญชี ให้ทุกคนมองเห็นได้ (Distrbuted Ledger) และมั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกต้อง ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจายศูนย์ ที่ทุกคนในระบบมีส่วนร่วมใน การดูแล มีข้อตกลง ร่วมกัน (Consensus Mechanism) มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย (Cryptography) ส่งผ่านข้อมุลแบบเครื่องถึงเครื่อง (Peer to Peer) ทํางานโดยไม่ต้องมีส่วนกลางเป็นคนควบคุม แต่มีกฏแห่งความถูกต้อง (Validity Rules) ที่ เข้าใจร่วมกัน
 17. 17. BLOCKCHAIN TECHNOLOGY โปร่งใส ทุกธุรกรรมถูกจัดเก็บ ข้อมูลไว้หมด ปลอดภัย ธุรกรรมเมื่อเกิดแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ ประสิทธิผล ธุรกรรมสามารถเกิดได้ โดยไม่ต้องมีคนกลาง ประสิทธิภาพ ธุรกรรมสามารถประมวลผล และทํางานผ่าน Smart Contract Distributed Ledger | Consensus Mechanism | Validity Rules | P2P Network | Cryptography
 18. 18. การทํางานของBLOCKCHAIN A จะส่ง FIAT / COIN ให้ B ช้อมูลการส่งออนไลน์ ในรูปแบบของ Block 1 2 3 4 5 6 B ได้รับ FIAT / COIN จาก A Block จะส่งข้อมูลไปบอกับ ทุกคนในเน็ตเวิร์ค คนในเน็ตเวิร์ค ตรวจสอบข้อมูล Block ว่าถูกต้อง (Proof of Work/Stake Block จึงจะสามารถเข้าสู่ Chain และจะเป็น ข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 19. 19. Robotics
 20. 20. AI Robotics
 21. 21. iBeacon
 22. 22. Podcast
 23. 23. Augmented Reality
 24. 24. Marker type. • 2D Images • 3D Objects • GPS (Location Base) • SLAM ( Simultaneous localization and mapping )
 25. 25. Augmented Reality (AR) Artificial intelligence (AI) +
 26. 26. Intelligent Personal Assistants. [ Artificial Intelligence ] to capture and interpret our data [ Internet of Things ] operate everything around us [ Augmented Reality ] project themselves convincingly into our mobile world.
 27. 27. Virtual Reality
 28. 28. Mixed Reality
 29. 29. Mixed Reality = Augmented Reality + Virtual Reality
 30. 30. BYOD (Bring Your Own Device)
 31. 31. BYOD คือการที่เรานําเอาอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวมาใช้ ทํางานที่บริษัท หรือเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์ก ของบริษัท หรือเน็ตเวิร์กของที่อื่นๆ ที่คุณไปติดต่องาน หรือทําการประ ชุมนอกสถานที่ การไปพบกับลูกค้าพร้อมๆ กัน ในหลาย สถานที่ นั้นการนําอุปกรณ์ไอทีของเราไปใช้เองนั้นทําให้คุณ ทํางานได้อย่างสะดวกสบาย และลดข้อผิดพลาดจากการใช้ เครื่องมือที่ไม่คุ้นเคยได้
 32. 32. ข้อดี • ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร ในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ เพื่อรองรับกับทุกคนในองค์กร บริษัทซื้อเพียง ซอฟต์แวร์บางตัว หรือ อุปกรณ์บางชิ้นที่สามารถแชร์ให้พนักงานใช้ร่วมกันได้ • ความสะดวกสบายได้การทํางาน เพราะเราสามารถเตรียมข้อมูลล่วงหน้าได้โดยไม่ตกหล่น พกพา อุปกรณ์ติดตัวได้ไปทุกที่ • เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน ที่สามารถใช้โปรแกรม ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ แท็บเล็ตที่ ตนเองถนัดในการทํางาน • เพิ่มขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสาร หรือการประชุมออนไลน์ผ่าน แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ช่วยให้ทํางานได้รวดเร็วขึ้น
 33. 33. ข้อเสีย • ปัญหาเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร ที่อาจจะรั่วไหลของข้อมูลสําคัญ เพราะอุปกรณ์หาย หรือไม่ได้มีการจัดระดับของข้อมูลที่พนักงานควรเข้าถึงได้ • ไวรัสและมัลแวร์ ที่แอบแฝงอยุ่ในอุปกรณ์ของพนักงานแต่ละคน ซึ่งทางองค์กรต้องติดตั้งโปรแกรม ป้องกันไวรัส และจํากัดวงการใช้งานเน็ตเวิร์กของอุปกรณ์พกพา • ความหลากหลายของอุปกรณ์ที่นํามาใช้ ทําให้ยากต่อการฝึกอบรม หรือให้คําแนะนําและซัพพอร์ต การใช้งานอุปกรณ์ให้กับพนักงาน • การรองรับของเน็ตเวิร์ก ไม่เพียงพอกับข้อมุล และอุปกรณ์ที่นํามาเชื่อมต่อ ทําให้เกิดปัญหาเน็ตเวิร์ก ล้ม หรือทํางานช้ามากทังระบบ
 34. 34. Wearable
 35. 35. Q&A

×