Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OER MOOC - Success Story

505 views

Published on

การเสวนาเรื่อง “ความสำเร็จ ความคาดหวัง ของกิจกรรม OER – คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด จากกลุ่มเครือข่ายโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ” โดย นางประภาวรรณ สุพัฒนานนท์ อดีตผู้อำนวยการหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OER MOOC - Success Story

 1. 1. ความสาเร็จ ความคาดหวัง ของกิจกรรม OER - คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด นางประภาวรรณ สุพัฒนานนท์
 2. 2. แนะนาตนเองและผลงาน ประภาวรรณ สุพัฒนานนท์
 3. 3. แนะนาตนเองและผลงาน + ข้อมูล - การน าเทคโนโลยีมาใช้ - การจัดการข้อ กดกเกดเกดก แบบดจิ ทิ ลั + การส่งเสริมการเข้าใช้บริการ - การจัดกจกรร การทางาน - เริ่มรับราชการที่กระทรวงมหาดไทยใน ตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - โอนมารับราชการที่ศาลปกครองทาหน้าที่ นักฝึกอบรม และผู้เชี่ยวชาญด้านการ ฝึกอบรม - ผู้อานวยการสานักหอสมุดกฎหมายมหาชน รับผิดชอบดูแลงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และคลังข้อมูลความรู้ของศาลปกครอง การศึกษา ปริญญาตรี สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา นิติศาสตร์บัณฑิตย์ ประกาศนียบัตรด้าน กฎหมายมหาชน ประกาศณียบัตรด้าน ฝึกอบรม ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ บริหารจัดการภาครัฐ
 4. 4. แนะนาตนเองและผลงาน ผลงานและความภาคภูมิใจ - ร่วมจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนฉบับที่1 - จัดทาคู่มือและวางผังศูนย์ราชการทั่วประเทศ รวมทั้งจัดทาผังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่(แม่ริม) - พัฒนางานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ของ ศาลปกครองตามแนวคิดสมัยใหม่และวางบทบาท ของห้องสมุดให้เป็นคลังความรู้ด้านศาลปกครอง และกฎหมายมหาชน - สร้างเครือข่ายห้องสมุดกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้หน่วยงานได้แลกเปลี่ยนพัฒนาคลังความรู้ และบุคลากรร่วมกัน
 5. 5. สิ่งที่ทาให้ตัดสินใจในการเผยแพร่งาน 1. ปัจจัยภายนอก ระบบสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร
 6. 6. สิ่งที่ทาให้ตัดสินใจในการเผยแพร่งาน
 7. 7. สิ่งที่ทาให้ตัดสินใจในการเผยแพร่งาน
 8. 8. สิ่งที่ทาให้ตัดสินใจในการเผยแพร่งาน
 9. 9. สิ่งที่ทาให้ตัดสินใจในการเผยแพร่งาน
 10. 10. สิ่งที่ทาให้ตัดสินใจในการเผยแพร่งาน
 11. 11. คลังความรู้ ประเภทข้อมูลที่ 1 ประเภทข้อมูลที่ 2 ประเภทข้อมูลที่ 4 ประเภทข้อมูลที่ 3 จัดการข้อมูลในคลัง ความรู้ให้ครบถ้วน และทันสมัย สร้างเครือข่ายใน การแสวงหาและ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ทั้งจากในและ ต่างประเทศ ผู้รับบริการ Input (Content) Process (ระบบปฏิบัติการ) Output สิ่งที่ทาให้ตัดสินใจในการเผยแพร่งาน 2. ปัจจัยภายใน
 12. 12. คลังความรู้ ประเภทข้อมูลที่ 1 ประเภทข้อมูลที่ 2 ประเภทข้อมูลที่ 4 ประเภทข้อมูลที่ 3 ระบบสารสนเทศของฐานข้อมูลต่างๆ ผู้รับบริการภายใน Input (Content) Process (ระบบปฏิบัติการ) Output ผู้รับบริการภายนอก เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สิ่งที่ทาให้ตัดสินใจในการเผยแพร่งาน
 13. 13. สิ่งที่ทาให้ตัดสินใจในการเผยแพร่งาน
 14. 14. 1. ปรับตัวตามกระแสไทยแลนด์ดิจิทัล 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการองค์ความรู้ด้าน ศาลปกครองและกฎหมายปกครอง 3. เพื่อพัฒนาศักภาพในการจัดการองค์ความรู้ฯและเผยแพร่ องค์ความรู้ฯสาหรับบุคลากรภายนอกและภายในองค์กร ศาลปกครอง สรุป
 15. 15. ผลผลิตที่ทาร่วมกับทีม OER 1. การสร้างสื่อและคลังสื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรทั้งภายนอกและภายในองค์กร ศาลปกครอง (ความรู้เกี่ยวกับองค์การศาลปกครองและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง)
 16. 16. ผลผลิตที่ทาร่วมกับทีม OER 2. พัฒนาโปรแกรมระบบปฏิบัติการเพื่อจัดการคลังทรัพยากรแบบเปิด
 17. 17. ผลผลิตที่ทาร่วมกับทีม OER 3.พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์เพื่อจัดเก็บในคลัง MOOC
 18. 18. ผลผลิตที่ทาร่วมกับทีม OER 4. จัดทาสื่อในรูปแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ OER
 19. 19. ผลผลิตที่ทาร่วมกับทีม OER 4. จัดทาสื่อในรูปแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ OER
 20. 20. ผลผลิตที่ทาร่วมกับทีม OER 5. จัดทาสื่อการเรียนรู้สาหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน เช่น หนังสือเสียงเดซี่ หนังสือ e pub ศัพท์ภาษามือเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ภาษามือประกอบวิดีทัศน์ของศาลปกครอง
 21. 21. ผลผลิตที่ทาร่วมกับทีม OER 5. จัดทาสื่อการเรียนรู้สาหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน เช่น หนังสือเสียงเดซี่ หนังสือ e pub ศัพท์ภาษามือเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ภาษามือประกอบวิดีทัศน์ของศาลปกครอง
 22. 22. ผลผลิตที่ทาร่วมกับทีม OER 6. ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น - ร่วมเป็นคณะทางานและสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมือง การปกครอง - สนับสนุนกิจกรรมการจัดสัมมนาของห้องสมุดฯ ศาลปกครอง - สนับสนุนกิจกรรมการมอบสื่อสาหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ฯ - สนับสนุนการจัดกิจกรรมห้องสมุดในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต เช่น การแนะนาการใช้สมาร์ทโฟน การแนะนาอาชีพปลูกสวนแคตตัส การอบดอกไม้แห้งอื่นๆ 7. สนับสนุนเว็บไซต์เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 8. การจัดอบรมความรู้ต่างๆ ให้บุคลากรศาลปกครอง เช่น การเตรียมสื่อที่มี คุณภาพ การใช้ AR หรือ Augmented reality เป็นต้น
 23. 23. ผลผลิตที่ทาร่วมกับทีม OER
 24. 24. ผลผลิตที่ทาร่วมกับทีม OER
 25. 25. ผลผลิตที่ทาร่วมกับทีม OER
 26. 26. แนวคิดในการต่อยอดการพัฒนาจัดเก็บข้อมูล คลัง OER และ MOOC
 27. 27. แนวคิดในการต่อยอดการพัฒนาจัดเก็บข้อมูล คลัง OER และ MOOC
 28. 28. การสนับสนุนโครงการ ความโปร่งใส (Transparency) ทางานแบบออนไลน์ ทันทีทันใด การแบ่งปัน (Sharing) บุคลากรในองค์กรต้องพร้อมที่จะ แบ่งปันข้อมูลต่างๆ ทางออนไลน์ การทางานร่วมกัน (Collaboration) การทางานแบบร่วมกัน เช่น การจัดทาเอกสาร การประชุม การใช้ข้อมูลขับเคลื่อน (Data Driven) ต้องตัดสินใจการ ทางานต่างๆ โดยใช้ข้อมูล มีความคล่องตัว (Agility) พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
 29. 29. การอนุรักษ์และสนับสนุนโครงการ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจิทัล การสร้าง Digital Mindset ให้กับองค์กร การพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านไอซีที การปฏิรูปกฎหมายด้านดิจิทัล การผลักดันให้เกิดกฎหมาย Open Data การปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐด้านไอซีที

×