மதி    ைர``ஒ   ெவா       நப       இைறவ         அ    த  கைள வழ           கினா ...
தி        ஆன      இ     பைத        க        வ ய பைட ேத           . ேம      ...
த மான            இய    ைப     ெப        ளா க      .    அ ம கள             ...
க    ைரக         வ      ட கண காக         ெவள ய ட ப ட              மாதா திர     ...
அ     டஏ.ேக.அ         ர     மாம   ணக          வ     ெவள       ம ம     தராசிதி  ...
ேநர ைத       அள த        எ    ப      நம          தாைதய க                ெப...
மன த        த      ைடய       அறிைவ             வள          வ        மன...
உ   டாக       மாக!)       அவ கேளா           ெப றி         தா க           எ  ...
ெபா     ைம     ெகா     ட      எ    ப     உ    ைமயாக         இ    தா      ம ...
கா       க    வ யாக       ெசய      பட      ெச   கிற     எ  ப       நா     ...
அகில உலக ஈ        பா ற         :இ ேபா      நா        றிய     எ          கா  ...
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Ariviyal sandru2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Ariviyal sandru2

305

Published on

Moon Publication
83,மூர் தெரு, மண்ணடி,
சென்னை-6,00,001
Phone No: 004 65690810,
Mobile No: 9444276341, 9976223885

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
305
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Ariviyal sandru2"

 1. 1. மதி ைர``ஒ ெவா நப இைறவ அ த கைள வழ கினா . என வழ க ப ட ெப யஅ த தி ஆ எ நப க நாயக (ஸ ) அவ க றினா க ). கா )இ ைறய நவன உலக நப க நாயக (ஸ ) அவ க றியைத இ ெம பவ கி ற .கா மிரா க கால எ அறிய ப கால தி தா தி ஆ அ ள ப ட .அ த கால தி வா த எ வள ெப ய அறிவாள ேப வதாக இ தா அ தகால அறி ேக பேவ ேபச . எதி கால தி க ப க ப வ ஞானஉ ைமகைள ெம ப வைகய ேலா அ ல அத ரண லாத வைகய ேலாஅ ைறய மன த களா ேபச யா .தி ஆன எ த ஒ வசன நி ப க ப ட எ த அறிவ ய எதிராகஅைமயவ ைல எ ப ட பல அறிவ ய ெச திகைள ேய அறிவஇ கிற எ ப ஆைன வாசி அைனவ உ ைமயா .அ ப யானா ஆ ஹ ம எ ற மன தரா க பைன ெச ய ப ட அ ல. மாறாகஅவ கைள தராக அ ப ய அைன ைத பைட த இைறவன றாக தா இ க எ ப இத ல ெதள வாகிற .ஆய இ த உ ைமைய அைனவ ெகா வைகய அளவ லானஆ தமிழி இ னப ற ெமாழிகள வரவ ைல எ ப ெப ைறயாகஇ த .இ த ைறைய ேபா வைகய அறிவ யைல ஆைன ஒ ேநாஆ ைவ ந ட காலமாக ெச வ என ந ப ஏ.ேக. அ ர மாஅவ க ``தி ஆன அறிவ ய சா க எ ற ைல இர பாக களாகெவள ய ளா . இர பாக கைள ைமயாக நா வாசி ததி ஆக ட இலா ைத அ அைனவ பய த எ ந கிேற !அ தைகேயா இ ைல ப ைர ெச கிேற .அ டப. ைஜ ஆப த கழைன அ லா வ !ந க ப ெகா இ தி ஆன ெமாழி ெபய ைப ப கெதாட கிய ஒ எள ய வாசகனா எ த ப ட லா .அறிவ யைல ெத ெகா வதி ஆ வ ெகா டத காரணமாக இள வயதிேலேய அெதாட பான கைள ப க ெதாட கிேன . அறிவ ய ெச திகள ஓரள தனஈ பா என இ பைத தாமதியாம ெகா ேட . சில வ ட க கழிதி ஆன ெமாழிெபய ஒ கிைட க ெப அைத ப க ெதாட கிேன .அ ேபா அறிவ ய கள நா ப த சில ெச திக ெச தி க ேபா PDF file from www.onlinepj.com
 2. 2. தி ஆன இ பைத க வ ய பைட ேத . ேம ப க ப க சில ெச திக கி ற வ த தி , சில ெச திக யாத ேபா ெத ப டன. ம சிலெச திக நா அ வைர எ த அறிவ ய கள ப காதைவகளாக இ தன.எனேவ ப காத அறிவ ய ெச திக காக தக கைள ேத ப ப கெதாட கிேன .இ வா ஒ ற தி ஆைன ம ற அறிவ ய கைள மாறிமாறி ப க வ கியேபா தி ஆன ெகா ச எதி பா திராத அறிவ ய ெச திக ஏராளமாகஇ பைத பா க த . தி ஆ ஒ அறிவ ய லாக இ லாம ேவத லாகஇ ட இ வள ெப வா யான அறிவ ய ெச திக , அதி தி ஆ ஏழா றா இற க ப க, அ லி இ பதா றா கப க ப அதிநவன அறிவ ய உ ைமக ட ெசா ல பஅ த ைத க ப ரமி ேபாேன .தி ஆன லி ெப வா யான அறிவ ய ெச திக வர ெதாட கிய ேபாஅவ சில ெச திக ர ப வைத ேபா , ேவ சில ெச திக வள காதேபா ெத பட ெதாட கிய . எனேவ தி ஆ ைடய வசன க ஆழமாகஇற கி ெச சி தி க ெதாட கிேன . இத வ ைளவாக வள காத ெச திகவள க ெதாட கி ர பா க வ லக ெதாட கின. சில ர பா கள தஅ த த வசன கள ஆழ கள ேலேய இ தன. ம சில ர பா கள த ேவவசன கள கிைட தன. ஆய ேவ சில ர பா க த க படாமேலகாண ப டன. ஏெனன அ த ர பா கள காரண ,உ ளப ேய அறிவ யஅ மான க தவறாக இ ததா . நம பண ைய ேம ெதாட தேபா தவறானஅறிவ ய அ மான க தி த ப அறிவ ய க ப க தி ஆ ைடயஅறிவ யேல உ ைம என நி ப த அ த ைத காண த .ஆ க கேளா பா தா தி ஆ இைறவன வா ைதகேள எ பைதநி ப பத காக ஏராளமான ஆதார கைள அ வழ கி ெகா பைத பா கலா .அைவகள இைறய ய , அரசிய , நதி, வரலா ,த வ , இல கிய ம அறிவ யேபா ற ைறக றி ப ட த கைவகளா . அைவகள நா அறிவ ய சா தஆதார கைளேய இ லி ஆ ெச ெகா கிேறா .தி ஆ ஒ அறிவ ய இ ைல எ ,அ இைறவனா வழ க ப ட ேவத ேல எ நா அறிேவா . இ ப இதி இ த அளவ அறிவ ய ெச திகவழ க ப வத இர காரண கைள ந மா காண கிற . தலாவதாக இைறவத ைடய பைட பா றைல ப றி ேபா , மான ட இைறவ ெச ளஅ கிரக கைள ப றி ேபா அதி இய பாகேவ அறிவ ய வ வ கிற .இர டாவதாக தி ஆ இைறன டமி வழ க ப ட கைடசி ேவத லாகஇ பதா இ த உலக உ ளள அ உலக ம க அைனவ மான இைறவனவழிகா யாக இ வ கிற . எனேவ உலகி ேதா றிய அறிவ ய ர சிபற ,இ வா அறிவ ய அப மான க இ இைறவன டமி வ ள ேவத ேல எ பத கான ஆதார கைள த ெபா அறிவ ய உ ைமகதி ஆன ற ப ேதைவ ஏ ப ட . இ த இர டாவ காரண ந ைமெவ வாக கவ கிற .இ த அறிவ ய க தி அறிவ ய அப மான களாக வா ேகா கண கான ம கஎைத ந வதாக இ தா அ அறிவ ய ஏ றதாக இ கிறதா எ ஆரா PDF file from www.onlinepj.com
 3. 3. த மான இய ைப ெப ளா க . அ ம கள ெப பாலானவ கள ஒெபா வான க , ேவத க யா அறிவ ய எதிரான க கைளஅ பைடயாக ெகா டைவகேள; எனேவ அைவ யா கட ள ெபயரா மன த களாஉ வா க ப டைவகேள எ பதா . ஆனா தி ஆைன ெபா தவைரஅவ க ைடய இ க உ ைம ற பானதா .தி ஆைன தவ ர ேம சில ேவத க தி ஆ ன இைறவனாவழ க ப ளன. ஆய ப கால தி அைவகள ஒ ப க மகா களஉபேதச க ேயறியேபா ,ம ப க மத ேமலாள கள வ ெவ க ேக பபல தி த க நைடெப ளன எ இ ைறய ஆ கைள ேம ெகா டஅறிஞ க பல றி ளன . இ வா மன த கள ெசா த க களாக ேயறிய ேவத வசன கள அறிவ ய எதிரான க க ேதா வ இய ேப.ஆய தி ஆ இைறவன கைடசி ேவத லாக இ பதா , உல ளகால வைர அ இைறவன வழிகா யாக உலக ம க பய பட ேவ யகாரண தா அத பா கா ைப இைறவ தாேன ஏ ெகா டா . எனேவதி ஆன மான டன வா ைதக - அவ எ வள ெப ய மகானாகஇ தேபாதி - ஒ ட உ க யவ ைல. தி ஆன உ ள 77 ஆய ரவா ைத க , 3,20,000 எ க இைறவன டமி வ த ெவள பாடா .தி ஆன எ த எ ப ேலேய ர பாடாக ேதா ஓ ெச திக (சா றாகேபர ட பைட க ப ட ஆ நா கள , ஆகாய மி ைர, ஆகாய தி நிைலநா ட ப ட தரா ேபா றைவ) ன ேம வதனா ேதா வதா . வசன கஆழமாக இற கி ெச பா தா எதி பாராத நவன அறிவ ய உ ைமகளஅ த தா திணறேல ஏ பட . அ த அளவ அபாரமான அறிவ யஉ ைமக அவ அட கி இ பைத காணலா . இ வள சிற ப ச கதி ஆ இ ட அ ெகா இ ெகா மாக மிக சில அறிவ யெச திகைள ப றிய ஆ க ம ேம இ ைறய நைடெப ளதாகேவ காண கிற . ஆனா உல ளள உலக ம க அைனவ மாக இைறவ இற கிைவ த ஒேர ேவதமாகிய இ தி மைற ய அறிவ ய ஆதார கள ம வ வான ஒஆ நட த ப உலக ம க சம ப க ப டதாக ெத யவ ைல. அதகாரண தி ஆன ந ப ைகயாள களாக இ த தி வா தஅறிவ யலாள கள கவன தி அதி ற ப ள ர சிகரமான நவன அறிவ யஉ ைமகைள ப றிய ெச திக ெச றைடயவ ைல. இ அவ கள கவன ைதகவ தி ஆன ள அறிவ ய ஆதார கைள சிற த ைறய அவ கள டமிெவள வர ெச வத கான ஒ ய சியா . இ ய சி நிைறேவற இைறவ ைண வானாக!அ ஜ ன ப தி ைகய 1992- இ ெதாட சியாக சில வ ட கதி ஆ ைடய அறிவ ய ஆதார கைள க ைரகளாக எ தி ெகா தேபாவாசக க அள த அேமாகமான வரேவ மிக றி ப ட த கதா . அ க ைரகக வ ட கைள எ , சில க கள லி தி ஆ அறிவ ய எ றதைல ப உைர நிக வத கான வா ைப ட ெப த ளன. நா எ தியக ைரகைள தகமாக ெவள ய ப ந ப க வலி தி வ தா க . இ பதி ஆ ைடய அறிவ ய ஆதார கள ம ெவள ய ட ப ஆ தகஉ ளப ேய த தி வா த அறிவ யலாள கள டமி ெவள வ வேத சிற பாக இஎன க தி ந ப கள வ த கைள த கழி வ ேத . ஆனா நா எ திய PDF file from www.onlinepj.com
 4. 4. க ைரக வ ட கண காக ெவள ய ட ப ட மாதா திர ப தி ைககள சிதறிகிட பதா அைவ உ யவ கள கவன ைத ெச றைடயாத நிைலேய ஏ ப ள .இ ைறைய ந வத காகேவ நா தலி எ திய க ைர கள சிலவ ேறாதி ஆன லி இ வைர ெவள ப த படாத ம பல அறிவ யஆதார கைள இைண இ த த ெதா திைய உ வா கி உ ேள .இ ைல ப வாசக க ,ஒ எள ய அறிவ ய வாசகனாதி ஆன லி இ த அளவ அறிவ ய ஆதார கைள ெபற கி ற ெத றாஉ ளப ேய ஒ அறிவ யலாள இ பண ைய ெச தி தா தி ஆ இைறவனாவழ க ப டேத எ பத எ த அளவ ேம சிற பான ஆதார கைள ெபறஎ பைத சி தி பா க ேவ . ேம இ வைர தி ஆ ைடய ேதா வா(ஆசி ய ) யா எ அறியாத வாசக க இ லி கா அறிவ ய ஆதார கைளபா ைவய தி ஆ இைறவன டமி த றி ேவ யா டமி தாவ வ தி பதஎ ளளவாவ அ ல எ ள ைன அளவாவ வா ப கிறதா எ பைத வெவ ப றி சி தி உ ைமைய க டறிய ேவ என சேகாதர பாச ேதாேவ ேகா வ கிேற . உ கள ஆ வ தி ஆன ேதா வா இைறவேனஎ பைத உ க ப தறி ஒ ெகா டா தி ஆைன உ க வா ைக ெநறியாகஏ ெகா ள ேவ எ ற அ பான ேவ ேகாைள உ கசம ப கிேற .நா ப தி ைகய க ைரக எ தி ெகா தேபா , ச தி ேபாெத லாஎ ைன ஊ க ப தி ப பல ட கள ேப வத வா ைப உ வா கி த த ஹ ழ தைலவ . கமா த மதன அவ க என மனமா த ந றிையெத வ ெகா கிேற . ப தி ைகய எ வத வா ைப உ வா கித ,தி தி ஆன ெமாழி ெபய கள என ேக ப ஐய கைள தைவ , என க ைரக சிற பாக அைமய ைண தேதா ம க ம திய எ ைனஅறி க ப தி ப பல ட கள ேப வத வா கைள உ வா கி எ ைனெப ஊ க ப திய அ ேபாைதய அ ஜ ன ப தி ைகய ஆசி யராக இ த ஞ.ைஜ ஆப த உலவ அவ க என ந றிைய உ தா கி ெகா கிேற .இ த ைல எ ேபா தி ஆ ைடய ெமாழி ெபய கள ஏ ப ட ஐய கைளநிவ தி ெச த த ெமௗலவ ஃ , ெப பா அவ க , அறிவ ய கைளத உதவ ய அ சேகாதர க ேபராசி ய .ஊ. அ மஜ ம ஹ மநஜ , ஜமா ஹ ம க , தி சி ம ஹ.ஐ. அ மஜ , ப கைரஆகிேயா என மனமா த ந றிைய ெத வ ெகா கிேற . ேம எ ைனஅ வ ேபா ஊ க ப தி ெகா த ெபய றி ப ட படாத சேகாதர கஅைனவ எ ைடய மனமா த ந றிைய ெத வ ெகா இ த ைலவ ல இைறவன ைணேயா உ க சம ப கிேற . த பாக தி கான ைரைய வாசி வ கள லவா? இ த இர டாபாக தி அ த ைர றி ெபா த யதாக இ பதா அைத இ தஇர டா பாக தி ய ைரயாக எ ெகா ப அ ட ேகெகா கிேற . த பாக தி வழ க ப ட ைடைய வாசி வ க . இ த இர டாபாக தி இ த ைரேய ெபா எ பதா இைதேய இ த இர டாபாக தி ைரயாக எ ெகா ப அ ட ேக ெகா கிேற . PDF file from www.onlinepj.com
 5. 5. அ டஏ.ேக.அ ர மாம ணக வ ெவள ம ம தராசிதி ஆைன வாசி ஒ வ அதி ப பல ந க ம கைள ப றிய வ பர கஅைவகைள ப ப றி வா ப க டைள இட ப வைத பா க . அவபல தி ஆைன ஏ ெகா ளாதவ க ட கைடப ஒ வைதபா கலா . அ வைகயான தி மைறய க டைளகள ஒ நி தலளைவைய ைறய றி ச யாக நிைல நி வத கான க டைள யா . இ க டைளையநிைறேவ வத லியமாக நி த ய அளைவ க வக நம ேதைவ. இேதைவைய நிைறேவ ற உலக நா கள அளைவய ய ைறய ன (MetrologyDepartment) அ வ ேபா ெசய ப மிக லியமான அளைவ க வக உ வா கி(தி ஆன க டைளைய நிைறேவ ற) ெப உதவ ெச கி றன .அளைவக வண க தி உய ராக வண க ச க தி ெக பாக இ பதாவண க ைத திற பட நட தி ெச ல லியமான அளைவக நம ேதைவ. ேமஒ ச க தி சா தி ஒ ைம அதி நில நதிைய ெபா ேத அைம .நதிைய நிைலநா வதி லியமான அளைவகைள நிைல நா ட தவ க யாததா . எனேவ அளைவய ய ைறய ன அறி க ப லியமான அளைவ ைற கைள ெமா த மன த க ேம வ ப ஏ ெகா கி ற ன . இ வாதி ஆன அளைவ ச ப தமான க டைளைய ைற தப ச ெசா த வ ப திேப ேல உலக ம க நிைறேவ றி வ கி றன .சீ றிய அளைவ ைறக :அளைவ இய எ ப அள கைலயா . இ ளைத ேபா லியமானஅளைவ க வ கேளா அ ல அளைவ ைறகேளா இ ைலெய றா அளைவ இயஎ ப மன த நாக க தி அளவ பழைம வா ததா . அைர றா னா வைர உலகி ெப ப திகள இரா த (Pound) எ நி தலளைவபரவலாக ழ க தி இ வ த . இரா தலி பற பட ேராமேதச என ற ப கிற . ப ைட கால தி ேராமான ய ேபரர உலகி வ லர கள ஒ றாகவள கியேபா அவ கள டமி உலகி பல ப திக பரவ ய நி தலளைவேயஇரா த ஆ . இரா த எ பத `லி ரா (Libra) எ ெசா ேராமா ய வழ க பவ த . எனேவ ப (Pound) எ பத கமான லி ரா எ பத கேம(Lb) நிைலெப வ ட . லி ரா எ ப 7680 ேகா ைம மண கள எைட சமமானதா .இைத ேபா ர ைத அள பத `ைம (Mile) எ அளைவைய பய ப தி வ ேதா .(நவன ப த ப ட ைம இ ேபா பய ப த ப வ கிற ) இ ெசா இல தெமாழிய `மி லி பாச (Millee Passuum) எ ெசா கள லி த வ க ப டதா . இதெபா ஆய ர கால கள நைட ர எ பதா . இ த அளைவ ைறேராமான ய கள அளைவ ைறயா . ேராமான ய வர கா நைடய இரகால கள ர ஒ ெவா இர டைர அ களாக க த ப ஒ ைமஎ ப 5000 அ களாக நி ணய க ப ட . (நவன ப த ப ட ைம எ ப 5280 அ களாக நி ணய க ப இ ேபா உபேயாக தி உ ள .) PDF file from www.onlinepj.com
 6. 6. ேநர ைத அள த எ ப நம தாைதய க ெப ப ர ைனயாக இ த .எள தாக எ ெசா ல ய ேநர ைத அள க வக அவ கள ட இ கவ ைல. அவ க ெப பா பக ேநர தி ம பண யா வழ க ைதெகா டவ களாக இ ததா ேநர ைத அறிவத நிழைல அள ைறையைகயா வ தா க .ெகா ளளைவ (Volume) அள பத ெபா வாக அறிய ப ட அல க ஏ கால திஇ கவ ைல எ பதா ஒ ெவா ப ரேதச தா அவ க ெசா த மான அளைவ ைறகைள பய ப தி வ தா க . தி ஆ வழ க ப ட கால தி அேரப யாவஇ த ெகா ளளைவ அல க ` ம `சாஉ ஆகியைவ களா .` எ பஒ வ த ைடய இ உ ள ைககைள ழியாக இைண ப அ ள எஅள `சாஉ எ ப அத மட மா .இ வைர ற ப ட வ பர கள லி ப ைட கால அளைவ ைற எ த அளஅறிவ ய அ னய மாக இ த எ பைத வள மிக சில எகா களா . இ த அளைவ ைறகைள ைவ ெகா வள வ ம களநவன ேதைவகைள நிைறேவ ற ய நதி வ மான ச தாய அைம கைள நட திெச ல இயலா எ பைத வள க ேதைவய ைல. எனேவ நவன அளைவய ய ைறய ன இ ைறய மிக லியமான அளைவக வ கைள , அளைவ ைறகைள உ வா கி த ளன .நவன அளைவ இய ைறய ன சாதைனக :இ ைறய உலகி வ ஞான க ஒ வ னா ய ப இல ச பாக கள ஒபாக ைத ட லிய மாக கண கி அ க கார ைத ெப ளன . நமெபாறியாள க அ ல தி ஐ பதாய ர பாக கள ஒ பாக ைத ட அள க ய ேணா கி (Microscope) ெபா த ப ட ைம ேரா ம டைர (Micro Meter)பய ப கி றன .நா எ வத பய ப சாதரண தா க ட இ றி ப ட ப ட அளைவவட மட அதிக ப ம ெகா டதாக இ . அ வள ைமயாக நமெபாறியாள களா அள க கிற .நி தலளைவய நா `ஈ கி ஆ தராைச (Equi - Arm Balance) ெப ேளா . இ ஒஅ சி (அ எ ப ஒ இரா தலி பதினாறி ஒ ப கா ) இர இல சஎ பதாய ர பாக கள ஒ பாக ைத லியமாக எைட ேபா திற ெப றதா .ேம க ட வள க கள லி நம அளைவய ய ைறய ன நவன உலகி ப ேவஅளைவ ேதைவ கைள நிைறேவ ற மிக லியமான அளைவ க வ கைள உ வா கித நதி சிற த ச தாய ைத ம மி றி ஆ ற மி க ச தாய ைத உ வா கஉதவ ெச ளா க என அறிகிேறா . நம ஆ ற எ ப நம ஒ ைமயம மி றி ம ெறா வ த தி பா ேபா நா ெப ள ெதாழி க மஇய திர கைள (Technology and Machineries) சா தி கிற . ெதாழி க ைத உயதர தி ெகா ெச வத நம இய திர கைள வலிைம மி கதாக மா வத ைம வா த ம லியமான அளைவ ைறக ேதைவயா . எனேவ மன தச க ைத நதி கா ச கமாக ,ஆ ற மி க ச கமாக நிைல நா வதஅளைவய ய ைறய ன பண ெப உதவ ெச தி பேதா தி ஆ ைடயக டைளைய நைட ைற ப வத உதவ ெச ள . PDF file from www.onlinepj.com
 7. 7. மன த த ைடய அறிைவ வள வ மன த ல தி பயனளகைலகைள பய ப தி ஆ பல ைற அத ந ப ைகயாள கைள கிற . ஆய அவ கள ெப பாலானவ க அைத ேதைவயான அளவெபா ப தவ ைல எ ப ம க யாத உ ைம வ த த க ெச தி மா .உய த ப ட வானநி த அளைவைய சீராக நிைலநா ப தி ஆ ெச தி கீ க டவா கிற :``அவ வான ைத உய தினா . தராைச நிைல நா னா . தராசி ந க நதி தவற டா எ பத காக! நியாயமாக எைடைய நிைலநா க . எைடைய ைறவ டாத க .(55:7-9)எ ன ெசா கி றன இ த வசன க ? தலாவதாக அ லா வான ைத உய தினாஎன கிற . இ த வசன வ ஷய உ ைமயாக இ தா ஒ கால திவான மிக தா வாக இ த எ ப பற அைத உய த ய ஆ றலிெசய பா காரணமாக வான உய ள எ ப உ ைமயாக இ க ேவ .ஆனா க ேதா றி, ேதா றி, மன த ேதா றிய கால த இ வானஇ ப ேய இ வ வதாகேவ மன த ல எ ண ெகா இ கிற . எனேவஅத திய கால தி வான எ ப இ த எ ப யா ெத ? அைத ற ய திறைம அறிவ ய ேக உ எ ப அ த அறிவ ய வள சி இ பதா றா ம ேம நா ெப ேளா எ ப நம ெத . எனேவ இ பதா றா வ ஞான க இைத றி எ ன கிறா க எ பைத பா ேபா .இ பதா றா மக தான க ப கள ஒ றா ெப ெவேகா பா ைட நா த ெதா திய த அ தியாய தி க ேடா . அ த அ தியாய தி ேகா கண கான வ ட க ஆகாய சி ன சிறிய உ வ டகால சிக மிக ெந கமாக ந ச திர க ட மி மிக ெந கமாக இ தனஎன றி ள . ேம ேபர ட தி வ வா க ஆ றலி ெதாட சியாகேவ வானவானக ெபா க உய ெச ளன என றி, ``வான ைத இைறவஉய தினா எ இ வசன தி ற ப ள தி ஆன அறிவ யைல உ ைமப அத ைடய பண ைய ெச வேன ெச ள . எனேவ தி ஆ மன தச தி அ பா ப ட எ பைத நி ப ஏராளமான அறிவ ய சா கள ஒ றாகஇ த ெச தி இட ப ெகா ட . இர டாவ ெச தியாக இ வசன கள றி ப ட ப ப ``(வான ைத உய தி) தராைச நிைல நா னா எ பதா .உ ைமய ேலேய இ ஒ ெம சிலி க ெச அபாரமான அறிவ யேப ைமயா .வான தி ஒ வ ைத தரா :தி ஆ வழ க ெப ற கால தி வா த பாமர ம கள அறிவ ய ம மி றிஅ கால திேலா அத க த சில றா கள ேலா வா த உலகி திறைம மி கஅறிவ யலாள கள அறிவ ய அறிைவ ட அரப ய கேளா அ ல அதி றி பாகஎ த ப க ெத யாத இைற த ஹ ம (இைறவன சா தி அவ ம PDF file from www.onlinepj.com
 8. 8. உ டாக மாக!) அவ கேளா ெப றி தா க எ ேறா ஒ வாத தி காகைவ ெகா ேவா . அ ேபா ட இ வசன கள ற ப ள அறிவ ய உ ைமயாெத ஒ வ வள கி ெகா டா தி ஆன ஈ இைணய ற அறிவ யஅ த கள அ த அ த நப திணறைல ேதா வ . (அ த நபேதைவயான அறிவ ய அறிேவா நியாயமான இைறய ச ேதைவயாக இ கேவஎ ப அ வைர இட பட ேவ யதா .) அ த திணறைல நா சஅ பவ ெபா வான ைத உய தி தராைச நி வ யதாக தி ஆஅ வா நி வ ப ட தராசி பய பா எ ன எ பைத அ வசன கள றி ள .அ த வ பர ைத ெகா ள ய சி ேபா .வான ைத உய தி தராைச நி வய ஏ எ ஒ வ னாைவ இ எ ப னாஅத அ வசன திலி ெபற ப பதி ``தராசி ந க நதி தவற டாஎ பத காக எ பதா . இத ெபா , நா தராசி ெபா கைள நி ேபா நமநதி தவறாம இ பத காகேவ அ தரா நி வ ப ள எ பதா . இைதேய ேவவா ைதய றினா `அ தரா நி வ படாம இ தி தா ந மா தராசி நதிதவறாம எைடேபாட யா எ பதா . இ தராைச நி வ யத ெபாந மிடமி ஒ ைற இைறவ எதி பா ப தாக அ வசன க றி ப கி றன. நாநி பதி ைற வ டாம நியாயமான நி த ைறைய நிைல நா டேவ ெம பேத அ த எதி பா க ப ெசய - ஒ க ெநறி - ஆ எனஅ வசன க றி ப கி றன. க றி , நா ெபா கைள நி ேபா ச யாக நி தேவ . நி தலிநம தவ ேநராதி பத காக அ லா வான ைத உய தி ஒ தராைசநி வ ளா எ ப இ வசன கள ெபா ளா . ஆனா அ ப ப ட ஒ தராஇ த ேலாக தி எ ள ? நா ெபா கைள எைடேபா ேபா தவ ேநராமஇ பத காக அ த தராசி தா எைட ேபா கிேறாமா? எ ன கி றனஇ வசன க ?தைல கிறதா?!ந மா உ வா க ப ட தரா கள ேலேய நா ஒ ெவா வ எைடேபாெகா கிேறா . அ வாற றி ஆகாய திலி எ ேக ஒ தரா ெதா கிெகா க உலக ம கெள லா அ த தராசி ெச எைடேபா ெகா வதி ைல.அ ப இ நா எைடேபா ெகா வெத லா ச யாகேவ இ கி றன. இெத பசா தியமாகிற ?எைட ெபா ைம :இ ேபா தி ஆ அறிவ யைல ச யாக ெகா ெபா `தாரம எைட (Weight)எ பவ றி அறிவ ய வ ள க ைத தலாவதாக பா ேபா . தராஎ பைத எைட கா க வ எ `எைட எ பைத ெபா களெபா ைம (Mass) எ ெபா வாக ெகா ள ப கிற . இ க க எ தஅளவ ச யானைவ என பா ேபா .ந மிட ஒ மர க ைட ,ஒ இ க உ ளன. அைவ ஒ ெவாச யாக 10 கன ெச ம ட ெகா ளள ெகா ட . அைவ ஒ ெவா ைற தராசிஎைட த கள ைவ தா இ க ைவ தி த கீ ழிற கி மர க ைடைவ தி த ேம ஏறி நி . இ ஏ எ ேக டா இ கஅதிக ெபா ைம ெகா ட என பதி ற ப . மர ைத வட இ அதிக PDF file from www.onlinepj.com
 9. 9. ெபா ைம ெகா ட எ ப உ ைமயாக இ தா ம ெறா அ த தி இ தபதி தவறானதா . ஏெனன ெபா ைம எைட ஒ எ தவறான ெபாஇ த பதிலி உ ளட கி ள . ஆனா எைட ெபா ைமெவ ேவறானைவயா .இ ேபா ற ப ட வ பர கைள ேம ந றாக ெகா ெபா நாவ ெவள ய ஒ ேசாதைனைய ெச பா பதாக க பைன ெச ேவா . நாஇ ேபா எைட ேபா பா த அேத இ க , மர க ைட ம எைட காக வ (தரா ) கைள எ ெகா ஆய ர ைம அ பா வ ெவள ெச மிய ெச பா தைத ேபா எ த ெபா எைட அதிக என எைட ேபாபா கிேறா . இ ேபா எ ன கா சிைய கா கிேறா ? எைட த கள இக ைய மர க ைடைய ைவ த ப ன எைட த க சலனமி றி நி கிறன. இ ேபா நா இ க ைவ தி த ைட மர க ைட ைவ தித ைட வ ட அதிக உயர தி உய தினா நா ைககைள எ த ப ன இக ைவ க ப எைட த மர க ைட ைவ தி எைட த ைட வ டஉய ேத நி கிற ! எ ன வ சி திரமான கா சி இ ?இ க ையவ ட மர க ைட அதிக ெபா ைம உைடயதா? எ ன ேந வ டநம எைட கா க வ ?இ த வ ஷய தி எைட கா க வ எ த ப ர சைன ேநரவ ைல. ப ர ைனேந த நம ெபா வான ஒ க ேக ஆ ! ஆ . ெபா ைம எைட ஒஎ ற ெபா வான க தவறா என இ த ேசாதைன நி ப கிற . எைட எ பஇட தி இட மா வைத ேபா ெபா ைம மா வதி ைல. எனேவ எைட காக வ கா வ ெபா ைமயாக இ தா மிய எைடைய கா யைத ேபாவ ெவள ய எைடைய கா டேவ . ஆனா வ ெவள வ த ட எைடகா க வய நட ைதய மா ற ஏ ப டதிலி எைட கா க வ கா வெபா ைம இ ைலெய , எனேவ ெபா ைம எைட ெவ ெவறானைவஎ இ ேசாதைன ெதள வா கிவ ட . எனேவ `எைட எ றா எ ன எ ேக வஇ ேபா ந கிற ! தி ேபா எைட :ெபா ைம , எைட ெவ ேவறானைவ எ பைத இன கா யேதா ம மி றிநா ஆழமாக சி தி க ேவ ய ம ெறா ெச தி இ ேசாதைனய லிெவள ப கிற . மிய எைட கா ட பய ப தி ெகா த அேத க வ ைய தாநா வ ெவள ய எைட கா ட பய ப திேனா . ஆனா வ ெவள ெச றஅ க வ எைட கா ட ம வ ட . இ த தராைச ைவ ெகா ட ேறா நம உலகவ வகார கைள நா நட தி ெச கிேறா . இ த தராைச ந ப தாேன நா க எைடேபா ெகா வத எ க ேவ எ த தரா ேதைவ ய ைல என பலக தி வ தன . ஆனா நம தரா க யா வ ெவள ய ெசய ப வைத ேபா ேற மிய ெசய பட ெதாட கினா எ ெபா ைளயாவ ந மா ச யாக எைட ேபாட மா? யா எ பத ேம வள க ேதைவய ைலய லவா?தி ஆன அறிவ ய எ வள ஆழமான ! மிய எைட கா க வ வ ணஎைட கா ட ம பதி இ எைட கா த எ ப அ க வய ய திறைமயஎன ேவ ஏேதா ஒ க லனாகாத அதிசயமான ஒ ச தி மிய அைத எைட PDF file from www.onlinepj.com
 10. 10. கா க வ யாக ெசய பட ெச கிற எ ப நா ேம க ட ஆ வ லிெத ெகா ேடா . இ த ெச திைய வா ைத வா ைத னறிவ ெசவத திேலேய தி க ஆன வா ைதக அைம ளன. மன த க வா வ மிய ேல அ றி வ ண அ ல எ பதா நம எைட கா க வ ைய வ ணஎைட கா ட ெச யாம மிய எைட கா ப ெச வ ட ! இ தவ பர ைத ட தி ஆ ேத ெத பய ப திய ``தராசி ந க நதிதவற டா எ பத காக எ வா ைத அைம கள ெவள ப கிறஇைறஞான ைத கா கிேறாம லவா!நா (மன த களாகிய நா ) நதி தவறாம எைட ேபாட ேவ ெம பத காகேவ தராநிைலநா ட ப ட என நா வா மிய நம தவ ேந வ டாமஎைடேபாட இய வ த தி அ தரா நிைலநா ட ப தா ேபா மானத ேறா!எைடய வைரவ ல கண :நா இ ேபா , எைட எ ப எைத றி கிற எ எைட ெபா ைமஇைடய ள ேவ பா எ ன எ பைத பா ேபா . எைட எ பதி அறிவ யவைரவ ல கண ``ஈ பா றலி இ வ ைச (Weight is the pull of Gravitation) என றலா .எனேவ ஒ ெபா ள எைட எ ப அ ெபா இ இட ைத சா ததா . அேதேநர தி ெபா ைம எ ப ``ெபா கள நக எதிரான தைட (Mass is the resistanceagainst to motion on a given quantity of matter) என கிறா க அறிவ யலாள க . எனேவெபா ைம எ ப அ ெபா இ இட ைத சா ேவ ப வதி ைல.ேம க ட வ ள க திலி மிய ஒ ெபா ைள நா எைடேபா ேபாஅ ெபா ள ம ெசய ப மிய ஈ வ ைசையேய நா எைட ேபா கிேறாஎ ப ெதள வா . அேத ெபா ைள நா நிலவ எைட ேபா ேபா அ ெபா ள மெசய ப நிலவ ஈ வ ைசையேய நா எைட ேபா கிேறா எ ப அதெபா ளா . சா றாக, நம மர க ைடைய மிய நா ஒ வ தராசி எைடேபா கிேறா என ெகா ேவா . அத எைட 600 கிரா க என கா ேபா . அேத தராசிஅேத மர க ைடைய நிலவ எைட ேபா பா தா 100 கிரா எைடைய தா கா .ஏெனன நிலவ ஈ வ ைச மிய ஈ வ ைசைய வ ட ஆ மட ைறவா .இ வாேற ெவ ேவ ேகா க ெச ஒ ெபா ைள எைட ேபா பா தாஅ த த ேகா கள ஈ வ ைச அ ெபா கள ம எ த அளவ ெசய ப கிறஎ பைதேய கா எ பதா ,ஒ ெவா ேகாள அ ெபா ள எைடேவ ப ெகா ேட இ . ஆய அ ெபா ள ெபா ைமய எ வதமா ற ஏ ப வதி ைல.இ வைர நா க ட அறிவ ய தகவ கள லி ஒ ெதள வான வ ள க ைதெப கிேறா . நா பய ப தரா கைள எைட கா (எைடைய அள )க வ யாக பய பட ெச வ ஈ ஆ றேல எ பதா ஈ பா றலி ெசய பாேடதராசி ெசய பாடா எ பேத அ த வ ள கமா . இதிலி எ ஈ பா றலிெசய பா இ ைலேயா அ தராசி ெசய பா இ ைல. எனேவ ``வானஉய த ப தரா நி வ ப ட எ பத ெபா ``வான உய த ப ஈ பா றநி வ ப ட எ பதா என ெகா வதி இ ேபா எ வத சி கஇ ைலய லவா!இ மாமைற ஆன இைறஞான ஈ , இைண அ றேத! PDF file from www.onlinepj.com
 11. 11. அகில உலக ஈ பா ற :இ ேபா நா றிய எ கா லி ம ெறா வ னா எழலா . தி ஆ றியப வான உய த ப ஈ பா ற நி வ ப தா வான தி எ லாஇட தி ேம ஈ பா ற உ எ ப அத ெபா ளா . உ ைம நிைல இ வாறாகஇ தா வ ெவள ய இ க ைய , மர க ைடைய எைட ேபாபா தேபா ,அ தரா எைட கா டவ ைலேய! ஏ ?அ ஈ பா றெசய படவ ைலயா?ெசய படவ ைல ெயன தி ஆ ைடய வா ைத எ பஉ ைம ஆ எ பேத அ ேக வ யா . நியாயமான இ ேக வ ஐச நி டஅவ கள க வா த க ப பாகிய அகில தி ஈ பா ற (The law of UniversalGravitation) வ திய லி அத ய பதிைல ெபறலா . அ த வ தி வ மா :``ேபர ட தி ள ெபா கள க க ஒ ெவா ம ற ெபா கள க கஒ ெவா ைற அைவகள ெபா ைமய மதி ப ேந வ கித திஅ ெபா கள ைமய க இைடய ள ர க எதி ைடயான வ கவ கித தி ஈ கி றன.ஈ பா றலி ேம க ட வ தி நம எ கா ற ப ட ெபா கவ ெவள ய எைட இழ ஏ ப டத காரண ைத ச யாக வ ள கிற . இைத சஎள தாக றினா ெபா க இைடய ள ர ேபா அைவகஇைடய ள ஈ பா ற ைற ெகா ேட வ எ ப ஈ பா றலி வ தியா .எனேவ மிய லி ஒ ெபா ரமாக (அ ல உயரமாக) எ ெச ேபா மிய ஈ வ ைசய ெசய பா அ ெபா ள ம ைற ெகா ேட வ வ அைடயாள ெத யாத அளவ ைற வ . இ ேவ நம எ கா றி ப ட ப ட ெபா க ஏ ப ட . இ ப அ ெபா க எ த இட திஎைட இழ ஏ ப டேதா அ த இட தி ஈ பா றேல இ ைல எ ப அத ெபா ள .அேத இட தி அதிக ெபா ைம ள ம ெறா ெபா ெகா ெச ல ப டாஅ ெபா மியா ஈ க ப வதா அத எைட இ கேவ ெச . ஏெனனஈ பா றலி வ தி ப ெபா கள ெபா ைம ேபா அைவக கிைடய ளஈ பா ற எ பதா .இ ேபா நம எ கா ற ப ட ெபா க எைட இழ ஏ ப டதி ஆ ைடய அறிவ ய ர படவ ைல எ பைத ெதள வாக வள கிெகா ேடா . நம நில இத ஒ எ கா டா . நிலவ ெபா ைம மியெபா ைமய 1/81 ப இ பதா அ மிய லி ஏற தாழ 4,00,000 கிேலாம ட அ பா இ தேபாதி நம மிய ஈ பா ற அத ம ெசய ப கிற .எனேவ அ மிய ைண ேகாளாக ேகா கண கான வ ட களாகஇய கி ெகா கிற . நம அ றாட வா ைகய லி இத ய சா கைளகாணலா . ஒ வ ப கிரா எைட ள ஒ த க ேமாதிர ைத வா ேபா அைதஎைட ேபா ேட வா கிறா . அ த ேமாதிர ைத ெகா ேபா பார ஊ திகைளஎைடேபா எைட ேமைடய (Weigh bridge) எைடேபாட ய றா அ த எைடேமைடேமாதிர தி எைடைய கா டா . இத காக எைடேமைடைய, எைட கா க வ இ ைலஎ ேறா அ ல ேமாதிர தி எைட இ ைலெய ேறா நா வ இ ைல. இைதேபா ேற நம எ கா ற ப ட ெபா க வ ெவள ய எைட இழேந த ேபா வ ெவள ய ஈ பா ற இ ைல எ நா வதி ைல. PDF file from www.onlinepj.com

×