Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
சுல்தான் இட்ரீஸ் பல்கலைக்கழகம்
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
PENDIDIKAN JARAK JAUH
SEMESTER 5 TAHUN 2013
கடலையின்...
«½¢óШÃ
ӾĢø, ¸ÕŨÈ¢ø Ó¼í¸¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾ ´Õ º¢Ú À¢ñ¼Á¡É ±í¸¨Ç, ¯Ä¸
Å¡ú¦ÅÛõ Å¡ºÄ¢ø ÀòÐ Á¡¾õ ¾¢Èó¾ì ¸ñ¸û 㼡Áø, ¸¡ò¾¢ÕóÐ ÅçÅ...
முயற்சியுடையார்
இகழ்ச்சியடையார்
உப்பிட்ைவடை உள்ளளவும் நிடை
அழுத பிள்டள
பால் குடிக்கும்
ஒவ்பைாருைரும் தமக்கு
கைண்டியைற்லறப் பபற்றுக்
பகாள்ளத் தாகம முயற்சி
பசய்ய கைண்டும்.
ஆழம் அறியாமல்
காடை விைாதத
நாம் ஈடுபடும் பசயைின்

பின்ைிலளவுகலள நன்கு
ஆராய்ந்த பிறகக
அச்பசயைில் ஈடுபட

கைண்டும்.
த ாயற்ற வாழ்தவ
குடறவற்ற செல்வம்
கநாயில்ைாமல் ைாழ்ைகத
ைாழ்க்லகயில்

கிலடக்கும் சிறந்த
பசல்ைமாகும்.
இறணமமொழி
இறணமமொழி
•இரு கைறுப்பட்ட பசாற்கள் இலணந்து

ைருைது.
•எதுலகயால் இலணந்து ைருைது
•உதாரணம் : அக்கம் பக்கம், அடிதடி
¸øÅ¢ «È¢× /
ÀÊôÒ
1.

லதொ

தன்

தங்றகயின்

திருமணத்திற்கொக

புதிய

___________________________ வொங்கினொள்.
2.

மணியின்

தம்பி

_____________...
1. லதொ தன் தங்றகயின் திருமணத்திற்கொக அழகு
மிக்க ___________________________ கொயத்திரி பட்டு
மொலிறகயில் வொங்கினொள்.
2. சிவொனி
புள்ளிகறளப்

_________________________
மபற்று

ததர்வில்

நல்ல
முதலிடம்

பிடித்தொள்.

3. ைொமுவும்

ைொதொவும்

மகொத...
4. ஆண்கறள

விட

__________________________________

மபண்கதள
வொங்க

அதிக

பணத்றதயும் தநைத்றதயும் மசலவிடுகிைொர்கள்.

5. தொமற...
அருன் ஏழ்லமயான குடும்பத்தில் பிறந்தைன். படிப்பதற்கு ைசதி
இல்ைாத நிலையிலும் மின்ைிளக்கிற்குக் கீ ழ் படித்து கல்ைியில்
சிறந்...
கல்ைி கல்ைி கல்ைியாம்,
கல்ைி ககள்ைி முதன்லமயாம்;
பபற்கறார் பபரும் மகிழ்ச்சியாம்,

ஆலட அணிகைன்கள் பரிசுகளாம்;
மக்கள் மத்திய...
இரட்லடக்
கிளைி
¨¾Ã¢Âõ
Å¡Éõ ÀÇ ÀÇ ¦ÅÉ ¦ÅÙòÐì ¸¡½ôÀð¼Ð. ºÄ ºÄ
¦ÅýÈ µ¨ºÔ¼ý µ¨¼Â¢ø ¿£÷ µÊì ¦¸¡ñÊÕ츢ÈÐ. «ó¾
µ¨¼¨Â ´ðÊ «¨Áó¾¢Õó¾ Å£ðÊø ¸ÁÄ¡ Áð...
பள பள
மின்னுதல்
ெை ெை
ஓடும் நீர்
மள மள
சுறுசுறுப்பு
தை தை
ஓடும்
ஓலச
கை கை
சிரிப்பு
ஓலச
மைபுத்மதொடர்
மைபுத்மதொடர் என்ைொல் என்ன?
மசொல்லுக்குச் மசொல் மபொருள் மகொள்ள முடியொத்தும் முற்ைிலும்
தவறுபட்ட மபொருளில் வழங்...
மரபுத்பதாடர்
துணுக்கு

அடுத்து
__ைபுத்

__டர்

‘மபண்’ என்பதற்கு இன்பனாரு
பபயரின் முதல் எழுத்து.

___ ___ லக
‘படர்’ என்பதற்கு இன்பனாரு பசால்.
___ ___ ர்
அ...
பனுவறல வொசி.

நொன் ஒரு கொற்பந்து
என் உடலுக்குள் காற்று அலடக்கப்பட்டிருக்கும். சிறுைர் முதல் பபரியைர்
ைலர என்லனக் காைால் உல...
குைங்குப்
பிடி

• பிடிவொதம்

«ÅºÃì
ÌÎ쨸

• ´Õ ¦ºÂ¨Ä
«ÅºÃôÀðÎî
¦ºöÐÅ¢ÎÀÅý

நொக்கு
நீ ளுதல்

• ைரம்பு மீ றி கபசுதல்

• விட்...
குைங்குப் பிடி

´Õ ¦ºÂ¨Ä
«ÅºÃôÀðÎî
¦ºöÐÅ¢ÎÀÅý

அவசைக் குடுக்றக

வைம்பு மீ ைி
தபசுதல்

நொக்கு நீ ளுதல்

பிடிவொதம்
குைங்குப் பிடி

அவசைக் குடுக்றக

நொக்கு நீ ளுதல்

´Õ ¦ºÂ¨Ä
«ÅºÃôÀðÎî
¦ºöÐÅ¢ÎÀÅý

வைம்பு மீ ைி
தபசுதல்

பிடிவொதம்
குரங்குப் பிடி
ஓட்லட ைாய்

கிள்ளுக் கீ லர
கரி பூசுதல்

• பிடிைாதம்
• ைிட்டுக்பகாடுக்காத தன்லம

• எல்ைாைற்லறயும் எல்ைாரிடமு...
முயல்
பகாம்பு
லக கூடுதல்
தலை
குனிதல்
நாக்கு நீளுதல்

• இல்ைாத ஒன்று

• நிலறகைறுதல்

• அைமானம் அலடதல்

• ைரம்பு மீ றி கபசுத...
வொருங்கள்
இறணக்கலொம்
குைங்குப் பிடி

அவமொனம்
அறடதல்

கிள்ளுக் கீ றை

இளக்கொைமொக
எண்ணுதல்

ஓட்றட வொய்

நிறைதவறுதல்

கரி பூசுதல்

மதிப்றபக் மகடுத...
குைங்குப் பிடி

அவமொனம்
அறடதல்

கிள்ளுக் கீ றை

இளக்கொைமொக
எண்ணுதல்

ஓட்றட வொய்

நிறைதவறுதல்

கரி பூசுதல்

மதிப்றபக் மகடுத...
மதிப்பீடு
காைி
இடத்லதப்
பூர்த்தி பசய்க...
குரங்குப் _______________

கதாள்

_______________

முட்டுக் _______________
குரங்குப்

கதாள்
முட்டுக்

பிடி

பகாடுத்தல்
கட்லட
தமிழ் மொழிக் கற்பித்தலில் தொடர்புத்துறையும் கணினியும்
தமிழ் மொழிக் கற்பித்தலில் தொடர்புத்துறையும் கணினியும்
தமிழ் மொழிக் கற்பித்தலில் தொடர்புத்துறையும் கணினியும்
தமிழ் மொழிக் கற்பித்தலில் தொடர்புத்துறையும் கணினியும்
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

தமிழ் மொழிக் கற்பித்தலில் தொடர்புத்துறையும் கணினியும்

299 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

தமிழ் மொழிக் கற்பித்தலில் தொடர்புத்துறையும் கணினியும்

 1. 1. சுல்தான் இட்ரீஸ் பல்கலைக்கழகம் PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN PENDIDIKAN JARAK JAUH SEMESTER 5 TAHUN 2013 கடலையின் குறியீட்டு எண் மற்றும் பபயர் BTS 3073 தமிழ்மமொழிக் கற்பித்தலில் மதொடர்புத்துறையும் கணினியும் SEMESTER 5 - SESI 2013 குழு UPSI08 (A122PJJ) ககள்ைி : 2. மதொடக்கப்பள்ளித் தமிழ்மமொழிப் பொடத்திட்டத்தில் இடம்மபற்றுள்ள ஏததனும் நொன்கு மமொழியணிகறளத் ததர்ந்மதடுத்து, அம்மமொழியணிகறள மின்னூடகங்களின் வழி நறடமபறும் கற்ைல் கற்பித்தல் நடவடிக்றகதளொடு விளக்குக. பபயர் பமட்ரிக் எண் அலடயாள அட்லட எண் ைிரிவுலரயாளர் : : : : இரா.கைா D20102042671 670905045194 ¾¢ÕÁ¾¢. மீ னாம்பிலக நாராயணசாமி.
 2. 2. «½¢óШà ӾĢø, ¸ÕŨÈ¢ø Ó¼í¸¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾ ´Õ º¢Ú À¢ñ¼Á¡É ±í¸¨Ç, ¯Ä¸ Å¡ú¦ÅÛõ Å¡ºÄ¢ø ÀòÐ Á¡¾õ ¾¢Èó¾ì ¸ñ¸û 㼡Áø, ¸¡ò¾¢ÕóÐ ÅçÅüÈ ±í¸û ¦Àü§È¡ÕìÌ Ó¾Ä¢ø ±í¸ÇÐ ±ñ½¢Ä¼í¸¡ ¿ýÈ¢¸û ºÁ÷ôÀ½õ. பதாடர்ந்து ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ À¡¼ò¾¢ø தமிழ்பமாழிக் கற்பித்தைில் பதாடர்புத்துலறயும் கணினியும் பற்றிப் À¡í̼ý Ò¸ðÊ ŢâרÃளா÷ ¾¢Õமதி மீ னாம்பிலக «Å÷¸ÙìÌ எங்களின் ¯ûÇò¾¢ø âò¾ ¿ýÈ¢ ÁÄ÷¸¨Çî ºÁ÷ôÀ¢ì¸¢ý§È¡õ ¦¾¡¼÷óÐ, «ùÅô¦À¡ØÐ ²üÀÎõ ³ÔȨÅô §À¡ì¸ ¯¾Å¢Â «ýÒÕÅ¡Â ±í¸ÇÐ §¾¡Æ÷ §¾¡Æ¢Â÷¸ÙìÌõ, ±í¸ÙìÌ °ì¸ãðÊ §¿ÃÊ¡¸§Å¡ Á¨ÈÓ¸Á¡¸§Å¡ ¯¾Å¢ ¿ø¸¢Â «¨ÉòÐ ¿øÖûÇí¸ÙìÌõ இவ்கைலளயிகை நன்றி மைர்கலளச் சூட்டி நன்றி நைில்கிகறாம். Á¢ì¸ ¿ýÈ¢. இறுதியாக ±ó¾¦Å¡Õ °½Óõ þøÄ¡Áø À¨¼òÐ, ¸¡òÐ, «ÕÇ¢ ¸¡Ïõ þ¼¦ÁíÌõ ¿£ì¸ÁÈ ¿¢¨Èó¾¢ÕìÌõ ±øÄ¡õ ÅøÄ þ¨ÈÅÉ¢ý À¡¾í¸¨Ç Å½í¸¢ ±ÉÐ ¿ýÈ¢ ÁÄ÷¸¨Ç «Å÷À¡ø à׸¢§È¡õ. ¿¼ó¾ þýÉø¸¨ÇÔõ, ¿¼óЦ¸¡ñÊÕìÌõ º¢ì¸ø¸¨ÇÔõ, þÉ¢ ÅÃô§À¡Ìõ À¢Ãɸ¨ÇÔõ ¸¼óÐ ¦ºøÄ ±í¸ÙìÌ ¾Çá ÁÉ ¯Ú¾¢¨ÂÔõ, ¬§Ã¡ì¸¢ÂÁ¡É ¯¼¨ÄÔõ, «ýÀ¡÷ó¾ ¦¿ïºí¸û ±ýÚõ «Õ¸¢ø Ýúó¾¢Õì¸ þ¨ÈÅ¨É §ÅñÊ ÁÚÀÊÔõ þ¨ÈÅÛìÌ ±í¸ÇÐ ¿ýÈ¢ ÁÄ÷¸û ¯Ã¢ò¾¡Ì¸.
 3. 3. முயற்சியுடையார் இகழ்ச்சியடையார்
 4. 4. உப்பிட்ைவடை உள்ளளவும் நிடை
 5. 5. அழுத பிள்டள பால் குடிக்கும்
 6. 6. ஒவ்பைாருைரும் தமக்கு கைண்டியைற்லறப் பபற்றுக் பகாள்ளத் தாகம முயற்சி பசய்ய கைண்டும்.
 7. 7. ஆழம் அறியாமல் காடை விைாதத
 8. 8. நாம் ஈடுபடும் பசயைின் பின்ைிலளவுகலள நன்கு ஆராய்ந்த பிறகக அச்பசயைில் ஈடுபட கைண்டும்.
 9. 9. த ாயற்ற வாழ்தவ குடறவற்ற செல்வம்
 10. 10. கநாயில்ைாமல் ைாழ்ைகத ைாழ்க்லகயில் கிலடக்கும் சிறந்த பசல்ைமாகும்.
 11. 11. இறணமமொழி
 12. 12. இறணமமொழி •இரு கைறுப்பட்ட பசாற்கள் இலணந்து ைருைது. •எதுலகயால் இலணந்து ைருைது •உதாரணம் : அக்கம் பக்கம், அடிதடி
 13. 13. ¸øÅ¢ «È¢× / ÀÊôÒ
 14. 14. 1. லதொ தன் தங்றகயின் திருமணத்திற்கொக புதிய ___________________________ வொங்கினொள். 2. மணியின் தம்பி _________________________ சிைந்து விளங்கி மருத்துவர் ஆனொர். 3. என் தந்றத திருக்குைளின் ______________________ என்னிடம் கூைினொர். 4. மபண்கள் ___________________________ வொங்க அதிக பணத்றதச் மசலவிடுவர். 5. _________________________ யொவரும் பொைொட்டினர். சிைந்து விளங்கிய தொமறைறய
 15. 15. 1. லதொ தன் தங்றகயின் திருமணத்திற்கொக அழகு மிக்க ___________________________ கொயத்திரி பட்டு மொலிறகயில் வொங்கினொள்.
 16. 16. 2. சிவொனி புள்ளிகறளப் _________________________ மபற்று ததர்வில் நல்ல முதலிடம் பிடித்தொள். 3. ைொமுவும் ைொதொவும் மகொத்மொ _________________________________ மகொண்டனர். படித்து கொந்தியின் விளங்கிக்
 17. 17. 4. ஆண்கறள விட __________________________________ மபண்கதள வொங்க அதிக பணத்றதயும் தநைத்றதயும் மசலவிடுகிைொர்கள். 5. தொமறை தினமும் கொறல மணி ஐந்துக்கு எழுந்து பொடங்கறளப் கற்றுக் சிைந்து விளங்கினொள். _________________________
 18. 18. அருன் ஏழ்லமயான குடும்பத்தில் பிறந்தைன். படிப்பதற்கு ைசதி இல்ைாத நிலையிலும் மின்ைிளக்கிற்குக் கீ ழ் படித்து கல்ைியில் சிறந்த கதர்ச்சிப் பபற்றான். திரு. ராம் பபரும் பணக்காரர். இருப்பினும், ைசதி குலறைானைர்களுக்கு உதைி பசய்து ைந்தார். அவ்வூர் மக்கள், அைரின் உயர்ந்த உள்ளத்திற்காக ‘சிறந்த குடிமகன்’ எனும் ைிருலத ைழங்கினர். திருமதி. மாைதி தனது உலழத்தார். தனது லைத்தார். அச்கசமிப்புப் மகளின் திருமணத்திற்காக ைருமானத்தில் சிறு பணத்தில் புடலைகலளயும் ைாங்கி கசர்த்தார். பகுதிலயச் தங்க கடினமாக கசமித்து நலககலளயும்
 19. 19. கல்ைி கல்ைி கல்ைியாம், கல்ைி ககள்ைி முதன்லமயாம்; பபற்கறார் பபரும் மகிழ்ச்சியாம், ஆலட அணிகைன்கள் பரிசுகளாம்; மக்கள் மத்தியில் பபருலமயாம், அருலம பபருலம கூறுைார்களாம்.
 20. 20. இரட்லடக் கிளைி
 21. 21. ¨¾Ã¢Âõ Å¡Éõ ÀÇ ÀÇ ¦ÅÉ ¦ÅÙòÐì ¸¡½ôÀð¼Ð. ºÄ ºÄ ¦ÅýÈ µ¨ºÔ¼ý µ¨¼Â¢ø ¿£÷ µÊì ¦¸¡ñÊÕ츢ÈÐ. «ó¾ µ¨¼¨Â ´ðÊ «¨Áó¾¢Õó¾ Å£ðÊø ¸ÁÄ¡ ÁðÎõ ¾É¢Â¡¸ þÕó¾¡û. «Åû ¦Àü§È¡÷ «Õ¸¢Ä¢Õó¾ °ÕìÌî ¦ºýÈ¢Õó¾É÷. þÕðΞüÌû ÅóÐŢΞ¡¸ «Å÷¸û ÜÈ¢î ¦ºýÈ¢Õó¾É÷. ¸ÁÄ¡ ÁÇ ÁÇ ¦ÅýÚ Å£ðÎ §Å¨Ä¸¨Çî ¦ºöÐ ÓÊò¾¡û. ¾ý ¦Àü§È¡÷ Å¢¨ÃÅ¢ø ţΠ¾¢ÕõÀÁ¡ð¼¡÷¸Ç¡ ±ýÚ «Åû ¯ûÇõ ²í¸¢ÂÐ. Å¡É¢ø ¸¡öóÐ ¦¸¡ñÊÕó¾ ÝâÂÛõ ¦¸¡ïºõ ¦¸¡ïºÁ¡¸ Á¨ÈÂò ¦¾¡¼í¸¢É¡ý. ±íÌõ þÕû ÝÆ ¬ÃõÀ¢ò¾Ð. ¾¢Ë¦ÃÉ Á¡Ê¢ø ²§¾¡ º¢Ä ¦À¡Õû¸û ¾¼ ¾¼ ¦ÅÉ Å¢Øõ ºò¾õ §¸ð¼Ð. ¸ÁÄ¡ ¨¾Ã¢Âò¨¾ ÅÃŨÆòÐì ¦¸¡ñÎ Á¡ÊìÌ µÊÉ¡û. «í§¸ «Åû ¡§Ã¡ ´ÕÅý ¿¢üÀ¨¾ì ¸ñ¼¡û. ¸ÁÄ¡¨Åì ¸ñ¼ «Åý “±í§¸ ¯ý ¦Àü§È¡÷ À½ò¨¾ Á¨ÈòÐ ¨ÅòÐûÇÉ÷, †ூ õ ¦º¡ø” ±ýÚ Á¢ÃðÊÉ¡ý. “¿£ ¾£Õ¼ò¾¡§É Åó¾¡ö ¯ÉìÌ §Åñʨ¾ ¿£§Â §¾Ê ±ÎòÐì ¦¸¡û, ¿¡ý ²ý ¯ÉìÌ ¯¾Å §ÅñÎõ,” ±ýÚ ÜȢɡû. «ó¾î º¢ÚÁ¢Â¢ý ¨¾Ã¢Âò¨¾ì ¸ñÎ ¾¢Õ¼ý «¾¢÷óÐ §À¡É¡ý. “¸ÁÄ¡ ¿¡í¸û ÅóÐŢ𧼡õ” ±ýÈ «ÅÇ¢ý ¦Àü§È¡÷¸Ç¢ý ºò¾ò¨¾ì §¸ð¼×¼ý “¾¢Õ¼§É ¿£ źÁ¡¸ Á¡ðÊì ¦¸¡ñ¼¡ö,” ±ýÚ ÜÈ¢ ¸ÁÄ¡ ¸Ä ¸Ä ¦ÅÉî º¢Ã¢ò¾¡û. þÉ¢Ôõ «í§¸ ¿¢ýÈ¡ø ¾ÉìÌ ¬ÀòÐ ±ýÚ «ïº¢ «Åý þÕÇ¢ø µÊ Á¨Èó¾¡ý.
 22. 22. பள பள
 23. 23. மின்னுதல்
 24. 24. ெை ெை
 25. 25. ஓடும் நீர்
 26. 26. மள மள
 27. 27. சுறுசுறுப்பு
 28. 28. தை தை
 29. 29. ஓடும் ஓலச
 30. 30. கை கை
 31. 31. சிரிப்பு ஓலச
 32. 32. மைபுத்மதொடர் மைபுத்மதொடர் என்ைொல் என்ன? மசொல்லுக்குச் மசொல் மபொருள் மகொள்ள முடியொத்தும் முற்ைிலும் தவறுபட்ட மபொருளில் வழங்கி வருவதுமொன மதொடர். (பக்கம் 810) என்று க்ரியொவின் தற்கொலத் தமிழ் அகைொதி மைபுத்மதொடர் என்ைொல் என்பதற்கு விளக்கம் கூறுகிைது. இறத idoim என்று ஆங்கிலத்தில் அறழப்பொர்கள். மைபுத்மதொடர் என்ைொல் என்ன என்பதற்கு எளிய விளக்கம். முற்கொலத்தில் மபரிதயொர்கள் எப்படி? எவ்வொறு? ஒரு மபொருறள அறழத்தொர்கதளொ அதுதபொல் நொமும் அப்மபொருறள அதத மசொல்லொல் மொற்ைமில்லொமல் அப்படிதய அறழப்பு மைபு (பழக்கம்) ஆகும். தநர்டிப் மபொருள் (Direct meaning) மகொடுக்கொமல் மறை மபொருறளக் ( inner meaning) மகொடுப்பது மைபுத்மதொடர் ஆகும் என்று எளிய விளக்கம் கூைி மொண்வைகளுக்குப் புரிய றவக்க தவண்டும். அறதத் மதொடர்ந்து சில எ.கொ கூைி இன்னும் மொணவைகள் மதளிவொகப் புரிந்து மகொள்ளும் வறகயில் விளக்கலொம்.
 33. 33. மரபுத்பதாடர்
 34. 34. துணுக்கு அடுத்து
 35. 35. __ைபுத் __டர் ‘மபண்’ என்பதற்கு இன்பனாரு பபயரின் முதல் எழுத்து. ___ ___ லக ‘படர்’ என்பதற்கு இன்பனாரு பசால். ___ ___ ர் அடுத்து
 36. 36. பனுவறல வொசி. நொன் ஒரு கொற்பந்து என் உடலுக்குள் காற்று அலடக்கப்பட்டிருக்கும். சிறுைர் முதல் பபரியைர் ைலர என்லனக் காைால் உலதத்து ைிலளயாடுைர். “ஐகயா! ைைிக்கிறகத! என்று நான் யாரிடமும் முலறயிட்டதில்லை. என் உடல் பைண்லமயும் சிறிதளவு கறுப்பு நிறமும் பகாண்டதாகும். நான் அர்பெண்டினாைில் பை உடன்பிறப்புகளுடன் பிறந்கதன். பின் ைிமானத்தின் ைழியாக மகைசியாவுக்குக் பகாண்டு ைரப்பட்கடன். இங்கக ைிலளயாட்டுப் பபாருள்கள் ைிற்கும் அரைிந்தன் கலடக்கு ைந்து கசர்ந்கதன். என் முதைாளி என்லன எல்ைாருக்கும் பதரியும்படி கண்ணாடிப் கபலழக்குள் அடுக்கினார். அன்று சனிக்கிழலம. ஒருைர் தம் மககனாடு கலடக்குள் நுலழந்து எலதகயா கதடினார். அதற்குள் அப்லபயன் என்லனக் காட்டி, அதுதான் கைண்டும் என்று குரங்குப்பிடியாக நின்று என்லன ைாங்கினான். என்லன அப்லபயனின் அப்பா ைிலை பகாடுத்து ைாங்கினார். தினமும் மாலையில் கருணன் என்லனத் திடலுக்குக் பகாண்டு பசன்று நண்பர்களுடன் ைிலளயாடுைான். அைனுடன் நண்பர்கள் என் அழலகப் பார்த்துப் பபருலமயாகக் கூறுைார்கள். கருணனின் நண்பர்களில் ஒருைனான சங்கரன் ஓர் அைசரக்குடுக்லக. அைன் எப்பபாழுதும் எந்த கைலைலயயும் பதற்றத்துடன் பசய்ைான். ஒருநாள், கருணன் என்லன லைத்து ைிலளயாடிக் பகாண்டிருக்லகயில், சங்கரன் ைிலரைாக ைந்து என்லன கைைியின் மீ து உலதத்தான். என் உடைில் காயம் பட்டு காற்று பைளியானது. அன்று முதல் நான் பயனற்றைன் ஆகனன்.
 37. 37. குைங்குப் பிடி • பிடிவொதம் «ÅºÃì ÌÎ쨸 • ´Õ ¦ºÂ¨Ä «ÅºÃôÀðÎî ¦ºöÐÅ¢ÎÀÅý நொக்கு நீ ளுதல் • ைரம்பு மீ றி கபசுதல் • விட்டுக்மகொடுக்கொத தன்றம
 38. 38. குைங்குப் பிடி ´Õ ¦ºÂ¨Ä «ÅºÃôÀðÎî ¦ºöÐÅ¢ÎÀÅý அவசைக் குடுக்றக வைம்பு மீ ைி தபசுதல் நொக்கு நீ ளுதல் பிடிவொதம்
 39. 39. குைங்குப் பிடி அவசைக் குடுக்றக நொக்கு நீ ளுதல் ´Õ ¦ºÂ¨Ä «ÅºÃôÀðÎî ¦ºöÐÅ¢ÎÀÅý வைம்பு மீ ைி தபசுதல் பிடிவொதம்
 40. 40. குரங்குப் பிடி ஓட்லட ைாய் கிள்ளுக் கீ லர கரி பூசுதல் • பிடிைாதம் • ைிட்டுக்பகாடுக்காத தன்லம • எல்ைாைற்லறயும் எல்ைாரிடமும் எளிதாகச் பசால்ைிைிடுகின்ற இயல்பு. • இரகசியத்லதக் காப்பாற்ற முடியாதைன். • இளக்காரமாக எண்ணுதல். • மிகவும் அற்பமாக கருதப்படுைது • அைமானம் ஏற்படுத்துதல். • மதிப்லபக் பகடுத்தல்.
 41. 41. முயல் பகாம்பு லக கூடுதல் தலை குனிதல் நாக்கு நீளுதல் • இல்ைாத ஒன்று • நிலறகைறுதல் • அைமானம் அலடதல் • ைரம்பு மீ றி கபசுதல்
 42. 42. வொருங்கள் இறணக்கலொம்
 43. 43. குைங்குப் பிடி அவமொனம் அறடதல் கிள்ளுக் கீ றை இளக்கொைமொக எண்ணுதல் ஓட்றட வொய் நிறைதவறுதல் கரி பூசுதல் மதிப்றபக் மகடுத்தல் முயல் மகொம்பு பிடிவொதம் றக கூடுதல் வைம்பு மீ ைி தபசுதல் தறல குனிதல் இைகசியத்றதக் கொப்பொற்ை முடியொதவன் நொக்கு நீ ளுதல் இல்லொத ஒன்று
 44. 44. குைங்குப் பிடி அவமொனம் அறடதல் கிள்ளுக் கீ றை இளக்கொைமொக எண்ணுதல் ஓட்றட வொய் நிறைதவறுதல் கரி பூசுதல் மதிப்றபக் மகடுத்தல் முயல் மகொம்பு பிடிவொதம் றக கூடுதல் வைம்பு மீ ைி தபசுதல் தறல குனிதல் இைகசியத்றதக் கொப்பொற்ை முடியொதவன் நொக்கு நீ ளுதல் இல்லொத ஒன்று
 45. 45. மதிப்பீடு
 46. 46. காைி இடத்லதப் பூர்த்தி பசய்க...
 47. 47. குரங்குப் _______________ கதாள் _______________ முட்டுக் _______________
 48. 48. குரங்குப் கதாள் முட்டுக் பிடி பகாடுத்தல் கட்லட

×