Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Water conservation

376 views

Published on

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Water conservation

 1. 1. நீ வள கா ேபா ! ெதாகுப் : கவிதா பிரகாஷ்"ஆ உல " எ பத ேக ப இ ல இர ப த ரா ழ ப ள . ம த உட மா 75% தா . ந உண உ ளச கைள ேதைவயான உ க எ ெச ல க ைவ கஉ க அ ப அவ ய . அேத ேபா ந ற ைம ட அைமய இ யைமயாத .ஒ ம த உட 42 த உ ள . அ 2.7 எ க யஅள ைற தா ைஹேரஷ , உட எ ச , ந க , தைலவ , மய கேபா றைவ ஏ ப . எ அ த ெப பாலான ெபா கதயா க ய ல ெபா . றா உலக ேபா ஏ ப வதாகஇ தா அ த காகதா இ எ அள அதேதைவேயா அ க ; ைக ேபா ைற ெகா ேட ேபா ற . ந அ றாடவா த எ வாெற லா ணா ற , அைத எ வா ேச கலாெமனபா ேபா . ேச க எ ைவ ஒ ெவா அ உ க வா நா ல ம ேநர கைள அ க ெகா க . உண லாம ஒ வாரேவ மானா இ கலா . ஆனா த இ லாம ஒ ம ேநர டஇ க யா . ஒ ரா த க ைத ட ஒ ட த ம அ கஎ ப தாக ெகா ட ம த ெத . பா கா ைறகைள ப வத ல உலக ெவ பமயமாவைத ைற க . ேச ைற எ ப ஏேதா மர ந ழா எ ப ேபா வ டஒ லநா க ெச ய ேவ ய ெசய அ ல. இ ைறய ெப வம க ெதாைக ேச ைறகைள ஒ ெவா நா கைட கேவ ய அவசர அைனவ ேம உ ேளா . க இ பத ப றா ைற இ லா டா நாைள ேக ப றா ைற வரலா .http://www.nilacharal.com 1
 2. 2. வ கா பேத சால ற த . உ க கவன ல ட த ைரேச கலா . ேச ைறகைள ெதா தர நா க ெர ! ெதாட ப ற க ெர யா?இ ல :1. சைமயலைற ேலா, யலைற ேலா த ழா க யாமபா ெகா க .2. உ க ேதைவயான அள ம ேம த ைர உபேயா க .3. மற காம பய ப ய ழாைய க .4. ழா க இ ள பைர அைழ வ உடேன செச க .5. ேத ஓடாம உ க த ைரேய சாதனெப ைவ க .6. உ க உபேயாக ைல ெதாட க கா பத ல எ ,எ ப த ணா ற என க ட அைத த க .7. பய பா ன த ழா கைள ந ட ழ ைதகெசா ெகா க .8. த பா ேபா ற த ைர ணா ெபா ைமகைள உ க ழ ைதக வா வைத த க .9. மைழ ேபா தா ய த வழ உ க சாதன ைதைவ ைறகைள அ ெகா க .10. லா, ெவ பயண ஆ யவ ேபா மற காம உ கவா ட டைர ெச க .11. த ைர பய ப தாத ேபா உ க வா ட டைர பா க .அத அைச தா உ க க உ ளதாக அ த .12. த பய ப தாத ேபா ண உ ள ப அ வ ேபா ேமேல ற னா உ க ண க உ ளதாக அ த .http://www.nilacharal.com 2
 3. 3. 13. தாக ேடா, யலைறேயா அைம ேபா ைற த அள த ைரஎ ெகா டா ெல ைட அைம க . யலைற :1. ப ல ேபா , க சவர ெச ேபா த ழாைய ற ெச யாம ேதைவ ப ேபா ம பய ப க .2. ஷவ ைளக ய அள இ மா அைம ேபாஅ க ெசலவாவைத க ப க .3. டா ெல க உ ளதா என அ வ ேபா ப ேசா க .4. ேதைவ லாம டா ெல , கெர ேபா றவ ைற ேபாத ைர ெவ ேய வைத த க .5. றால அ பதா ைன ெகா ஷவ த ைர ற டாம பத ைற த அள த ைரேய பய ப க .6. உ க பைழய யலைற, டா ெல ேபா றவ ைற ைறவான ைரபய ப ப யான ய ைறக மா அைம க .7. டா ெல flapper ச யாக ேவைல ெச றதா என அ க ப ேசா க .8. ழ ைதகைள உ க டேன க ைவ ேபா த பய பா ைற க ப .9. க தைல ேபா ஷா ேத ேபா ஷவைர க .10. ேஹா ட அைற த ேபா , க ஒ ைறபய ப ய கைள ைவ க ேபாடாம ஒ ல ைறகபய ப க .11. ஷவ த வ வைர ற த ைர ஒ ப ெக டா ெல , ெச க பய ப க .12. ைகக ேபா மடமடெவன த ைர ணா கா க .http://www.nilacharal.com 3
 4. 4. ைவ ேபா :1. க ைற தள த ைர பய பா எ ெகா வாெம ைன பய ப க .2. ழாைய ற கைள அலசாம ஒ ப ெக ைர ைவ அல க .3. அள க ேச த ேப அவ ைற வா ெம ைவ க .சைமயலைற :1. பா ர கைள ல ேபா ழாைய ற த ைர ணா கா .2. பழ க , கா க க க வ பய ப ய த ைர ெதா க , அல காரெச க பய ப தலா .3. ப , அ வலக எ ெச ற த த தா ேழஊ றாம ெச க ஊ க .4. பா ர கைள க ேபா ஒ ெப ய பா ர ைர ரஅ த ைர அ க ேபா ைறவான அள ேர ெசலவா .5. அள பா ர கைளேய எ ேபா வாஷ பய ப க .6. பத ப த, க ப ட ெபா கைள அைற ெவ ப ைல ெகாவர த ழா காம , ைம ேராேவ ேட பய ப க .7. ழாைய ற க வத ப ஒ பா ர ர ஒேரசமய பழ க , கா க கைள க க .8. உடன யாக த வா ட டைர பய ப வத ல ச ைய ,த ைர ேச கலா .9. ஒ ப க ேசா ைர ர அ பா ர கைள ேபா வத ல எ லா பா ர ைறவான அள ேசா ேப ப , அைதக வத ைறவான ேர ேதைவ ப .http://www.nilacharal.com 4
 5. 5. 10. ஜ க கைள ெத யாம தவற டா அவ ைற ணா காமெச க த ப ஜைஸ ெகா க .11. ெதா ெதா க த ப ஜ க கைளபய ப வத ல அ கமான த ேண ேழ ெகா வைதத கலா .12. த வ ழா க ச யான இ ேலஷ பய ப வத ல த ேவகமாக வர வ ெச , ணாவைத த கலா13. ெதா ைய த ெச ேபா ெதா த ைர ெச கபய ப தலா . ெவ :1. தைர ேதைவ ப ேபா ம த பா க .2. கா , ெவ ற நைட பாைதைய த ெப ைபகைளஅக பய ப னா ைறவான அளேவ தெசலவா .3. க ெப ய தைரக ள ல த பா க .4 ெச க ேதைவயான அள ைர அ க நா க இைடெவத வதா ேவ ந வள வ ட , ச ப த ப .5. ஒேர அள ேதைவ ப ெச கைள ஒ வாக அைம பத லத ைர ேச கலா .6. ெத ப ேபா ற ெசய ைக ைய ட சலசல ெகா ெச ைற தளேவ ைர ஆ யா .7. ைர ம ழ ெச கைடக உ க காைர க க .8. உ க தைர காைர க வத ல தைர ெகன த ேய பா ச ேவ ய ைல.9. ெச தைரைய ஒ ய ைளகைள ெவ டாம இ பத லஆ யாவ த க ப . அட! அ தா க உ டா வசா கெசா ற .http://www.nilacharal.com 5
 6. 6. 10. ல ைர உ த ைம ேக ப த பா க .11. வ ட ஒ ைறயாவ தைரைய ெகா கைள எ பத ல ேம பர ேலேய த காம ேவ ெச .12. ல ைற த உயர ம சா ேகாண க ேலேய ெசா ,ெத பாசன ைறகைள ெசய ப க .13. நைடபாைத ம வ க ெச வத கான ப க ெதெத க ப ணாகாம பா ெகா க .14. உ க வா க , ேஹா ேபா றவ த ய ஆ /ஆ ைறையஅைம பத ல நா கவ காதேபா ணாவ த க ப .15. ழ ைதக த ெபா ைமகைள தைர கா த ப கேபா ைளயாட க .16. ேமா டா ஆ , ெப ேபா றவ ைற ைறயாக ம ழ பஅ ற ப க .அவ ைற அ ப ேய தைர ெகா வத லஆதார ப கைள மா ப ேறா .17. ெச க இைலக ேம ஊ றாம ேவ ச தஊ க .18. காைர க ேபா ேஹா ைப பய ப தாம ஒ ப ெகஎ பா சா ைட க .19. ைறவாக ஆ யா காைல ேநர ெச க பா க .20. ய தைரக ைககளா ைர அ ெத க . ேச வ க :1. ஒ ெப ய ேபர அ ல யள ள ள அைம அத ேம ஓ ைட ள ைய க . உ க மைழஇட இ வா அைம பதா ைபக ேமேலேய த ைர ம ேழஅ . உ க பய பாடாத இ ப ேயா உபேயாகஇ ப ட பா கவ பய ப த ப வ ைற . இ வாேச க ப த ப த ப ட ைர வ க க வ, ெச க எனபய ப தலா .http://www.nilacharal.com 6
 7. 7. 2. ேம அ மைழ ைர யதாக வா ய மர சாமா கைள க வபய ப தலா . மைழ ேளா இ லாததா ெச வள ைய . மற காம மைழ ெதா அ ல ள ைத ைவ பத லெகா க உ ப யாவைத த கலா .3. மைழ ேசக ம ைறவான பய பா ைறகைள உ களா தள ந ப க , உற ன க ெத ய ப க .4. உ க அ ள ப , க க மாணவ க ைடேய ண ைவஏ ப க .5. அ ள ந ச ைறவான ேதைவ ப ெச கைள ப ேகஅவ ைற வள க . அல கார ெச கைள ட ள ேபா ற ைகெச கைள வள பதா அ கள ஆ ஜ ெவ ட ப ழபா கா க ப . உ க ப த பா க ட ள ைய வள க .6. உ க வன ேவைல ெச ப யாள க ட ப ேபா தள ம னா றைல ேச வ ைறகைளபய ெப க .7. உ க வன பய ப த ப ட ைர ம ழ ைறபய ப த பா க .8. ைற உ க அ ள ள ம ஏ கைள த னா வல க ல வா ஆழ ப க . ெவ , ப ண என கா ெதாட க , மா ேபா றவ ெசலவ ேநர ஒ மரக ைற உ க அ ள சாைல ைவ வள க .9. ஒ மர எ ேவதா த ேபா இ ேபா ள ைல ைட ற இட க எ லா ைறவான எ ெகா ள , ேவ , ேபா றவ ைற வள , மைழ ஆதார ைத ெப க .10. ேஹா ட த ேபா , 24 ம ேநர த வச எ பத காஇ ட பய ப வைத த க .11. ன ஒ ல களாவ த ைர ேச க . ேய ெபெவ ளமா ைர .http://www.nilacharal.com 7
 8. 8. மா பா ைட க ப ைறக :உ க ெசய ற ெப மா ற ைத ஏ ப . பாகவ களா ஏ ப ைமைய ெச ைன மைழ கால உ கஉண . வ கா ப க ேச ைபக ெப பபா கவ கேள. கைட இலவசமா த றா க எ பத காக அவ ைறவா மா ஏ ப தா க . ேதா மா ைபைய எெச றா அைன ைத ஒேர ைப ெகா வ டலா . பேபா றவ ைற வா ேபா அைவ அைட க ப ட கவைர அகா க கைள ைவ சாதன ெப பய ப தலா . க ஏேதகைட ைவ பவரா இ தா வா ைகயாள பபய ப ப யான ைபகைள ஒ ைல ைவ பா கவ கப தரலா .1. ழைல மா ப தாத பா ேப இ லாத ைவ ேசா க ,டா ெல னைர அ ேதைவயான அள ம ேம பய ப க .ேசாடா உ , எ ைச, க ேபா ற இய ைகயான ெபா கைள தெச ய பய ப க .2. சைமய பய ப ய எ ெண , தமான ெகா ள உணெபா க ேபா றவ ைற ேபா த ைர மா ப தாம ைபேபா க .3. ஷ ள ெபா கைள ம வ கா ப க ெகா டா க .4. ஒ ட கா ஆ 9,500 ட ைர மா ப வ ட ம ழெம ைன ப தைடய ெச . Hazard waste center- உ கேதைவ படாத ெப , கா ஆ ேபா றவ ைற ெகா க .5. உ க பய படாத மா ைர, டா ேபா றவ ைற ம கைடக ப ெகா க .http://www.nilacharal.com 8
 9. 9. அ க ப யான பா த :உ க ல த ம எ ேபா தள ஈரமாக , இைலக எ தாகஉைடய யவைக இ தா அ கள ைச காளா க வள தாஅ க ப யான ைர க ெச க த வதாக அ த .ேம ெசா னவ ைற கவ ச யான அள ைர பய ப க . ைர ேச ெதா ப ைறக :மைழ ேச : க எ தான இ த ைற ேச க ப ட ைர ம வசாயப க பய ப தலா . இ மைழ ைர ஒ ட த , அைதேதைவயான இட ெகா ெச த , ேச த எ ப கஉ ளன. ல த ைர ேத நா அ த ப க ேக ைள ேபாட ய ர ட ைத மைழ ரா மா ற . நகரமயமா க னா ப க ைற ெகா ேட வ வ த ேதைவைய அ க க ெச ற .CGWB எ வன தா ஆ ர கண கான மைழ ேசக ைலய கஇ யா வ அைம க ப ளன. இ த க ைரைய ப ஒ லராவ ைற வ ல த ைர அ க க மைழ ேசக ைறைய ப அளைவ அ க க என எ ேற .மைழ ைர எ கால ேதைவ ேச ைவ பத ல , ல தஅளைவ உய வத ல கா க ெசலவ ெதாைகைய ச ப தலா . இத ல ,1. ைற த ைல ஆேரா யமான ஆதார ைத ெபறலா .2. இ ள கைள அ க ெகா க ைவ தாேல ேபா . மாச ற, கள ற ைட .3. எ தாக தயா ெச ய ய இ வைக ஆதார உலெக அைம க .4. இ வைக எ த தமான றேமா, ச ைறபா கேளா ைடயா .http://www.nilacharal.com 9
 10. 10. 5. இ வைக ேரா ட தா ந க ம ஆ க ேரா ட அ க .மைழ ேச ைற ெதா க , ள க , ப ேசாதைன அைணகேபா றைவ பய ப றன. அவ ைற ப கா ேபா . க :இய ைகயான அ ல ெசய ைகயாக ப ளமா கா ட க கைள1 to 2 அகல , 3 ஆழ ளதாக அைம மைழ ைர ேச கலா . அவெப ய பாைற, ய பாைற க , க க ேபா றவ ைற ேபாேசக க ப ட க ெம வாக ல இற க ெச யலா .கா வா க :கா வா க அைம க த யான ட ஆழமான இட க 0.5 to 1 அகல ,1 to 1.5 ஆழ ம 10 to 20 ள , ைட மைழ ைர ெபாஇைவ அைம க ப றன. இவ வ க க ப ைர த ப தலா . ண க :ஏ ெகனேவ ேதா ட ப ட ண க வ க க ல த ைர ெசமைழ ேசக க பய ப தலா . ண ைன 100 த 300உயர வைர லான ய த க அைம மைழ ைர ேசக உஅ பலா . ேமா டா அ ல அ ப ல ெவ ேய ற ப ைர ய ெம ெதா க ழ ெச , பய பா இட க எ ெசவ க ைவ த க, வர க ஒர க க களா , கைரஅைம க .ஊ ற உ ள ள கைள ச யான கால வா ப க கஅைம பத ல ைபக ள ேச வ க ப த ப . நபா ட , ட கால ஊ ேதா ஊ அைம தப றா ைறைய ேபா ன . ேமேல ெசா ன ேசக ைறகைளேய வசத தா ேபா மா அைம பய ப ளன .எ க ஊ ேலேய அ ப ெயா ஊ உ . ஓ அ ல ஓைலேவய ப ட க ற மைழ ஆசார (hall) எ பவ ேதா ஒ ைல அைம க ப ள தா வான ப ெச .http://www.nilacharal.com 10
 11. 11. அ ேகதா பா ர ல வ , ைவ பெத லா . அ ழா ல ெவ ேய ற ப மைழ கா வா ல ஊ கைடப வ . அைன க ேசக க ப ரா ச ெப ய ழாஅ ல கா வா ல க லைண ெச . க லைண எ ப ெப யபாைறக , ண ெவ ேபா ைட க கைள ெபா வான இடேபா அைம ப . ப க க அைம க ப ட ள ெச இக லைணகளா வ க ட ப ஊ ேபா . கைட இக லைணக க க அள , க தாக ைற க ப .அவரவ , ெவ ேய , க வா ப ச லைட எவ க அைம க ப ைபக வ க ட ப வேதா க லைண ேம க க ப . ெதா தா ெகா ைட எ ெகா ைடைய அ ேத தஒ பா ர இ ப ேசக க ப ட ைர எ வ தா , வ வத தமான ெர ! ஊ ேத இ கைதயாக ஊ மைழ ைளயா ேபால ேசக க ப ற .உ க பா , தா தா ட இ ேபா ற கைதக இ கலா .அவ க ட ேக உ க ேமலா ைமைய அம பவ கால ச த வள ேச க . ***************** ற த வா ப பவ லா தக கைள ப க . http://www.nilashop.com/index.php?cPath=64http://www.nilacharal.com 11

×