SlideShare a Scribd company logo
COÂNG TY CP KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN

BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH ÑAÕ ÑÖÔÏC KIEÅM TOAÙN
CHO NAÊM TAØI CHÍNH KEÁT THUÙC NGAØY 31 THAÙNG 12 NAÊM 2010
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
   MUÏC LUÏC


                                Trang1.  Muïc luïc                           1


2.  Baùo caùo cuûa Ban Toång Giaùm ñoác            2-5


3.  Baùo caùo kieåm toaùn                   6-7


4.  Baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010   8-9


5.  Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2010     10


6.  Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä naêm 2010          11


7.  Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính naêm 2010     12 - 27
   ******************************
                                  1
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty coå phaàn Kinh doanh Thuûy Haûi saûn Saøi Goøn (goïi taét laø “Coâng ty”) trình baøy
Baùo caùo cuûa mình cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010
ñaõ ñöôïc kieåm toaùn.

KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY
Coâng ty coå phaàn Kinh doanh Thuûy Haûi saûn Saøi Goøn tieàn thaân laø Coâng ty Kinh doanh Thuûy Haûi saûn -
Doanh nghieäp nhaø nöôùc, tröïc thuoäc Toång Coâng ty Thöông maïi Saøi Goøn.

Coâng ty ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû coå phaàn hoùa Coâng ty Kinh doanh Thuûy Haûi saûn theo Quyeát ñònh soá
2399/QÑ-UBND ngaøy 26 thaùng 5 naêm 2006 cuûa UÛy ban Nhaân daân TP. Hoà Chí Minh.

Coâng ty hoaït ñoäng theo Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh coâng ty coå phaàn soá 4103005759 ngaøy 20
thaùng 12 naêm 2006 do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö TP. Hoà Chí Minh caáp.

Trong quaù trình hoaït ñoäng, Coâng ty ñaõ boán (04) laàn ñöôïc Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö TP. Hoà Chí Minh caáp
boå sung Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh thay ñoåi soá 0300523755. Thay ñoåi laàn thöù tö (04) gaàn
ñaây nhaát (ngaøy 23 thaùng 12 naêm 2009) veà vieäc thay ñoåi cô caáu, boå sung coå ñoâng Coâng ty.

Voán ñieàu leä theo Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh:

Coå ñoâng                              Soá coå phaàn   Voán coå phaàn  Tyû leä (%)
Ñaïi dieän voán Nhaø nöôùc - Toång Coâng ty Thöông maïi
Saøi Goøn. Ñaïi dieän:                        2.640.198   26.401.980.000     30,00
-   OÂng Ñaøo Xuaân Ñöùc
-   OÂng Nguyeãn Anh Tuøng
-   OÂng Tröông Tieán Duõng
Ñaïi dieän voán coå ñoâng:
-   OÂng Traàn Phaùt Minh                     3.207.602   32.076.020.000     36,45
-   OÂng Taï Baù Thuyeát                       500.000    5.000.000.000      5,68
-   Caùc coå ñoâng khaùc                      2.452.200   24.522.000.000     27,87
Coäng                                8.800.000   88.000.000.000    100,00

Truï sôû hoaït ñoäng
Ñòa chæ           :  Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, Khu coâng nghieäp Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän
                 Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh, Vieät Nam
Ñieän thoaïi         :  (84 - 8) 37 541 810
Fax             :  (84 - 8) 38 754 808
Maõ soá thueá        :  0300523755
                                                        2
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC (tieáp theo)


Caùc ñôn vò tröïc thuoäc:
Teân ñôn vò                          Ñòa chæ
Xí nghieäp Ñoâng laïnh Thaéng Lôïi               Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, Khu coâng nghieäp Taân
                                Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà
                                Chí Minh, Vieät Nam
Xí nghieäp cheá bieán Thöïc phaåm Thuûy saûn Chôï Lôùn     Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, Khu coâng nghieäp Taân
                                Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà
                                Chí Minh, Vieät Nam
Trung taâm Kinh doanh vaø Dòch vuï APT             Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, Khu coâng nghieäp Taân
                                Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà
                                Chí Minh, Vieät Nam
Xí nghieäp cheá bieán Thöïc phaåm Thuûy saûn Bình Thôùi    Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, Khu coâng nghieäp Taân
                                Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà
                                Chí Minh, Vieät Nam
Xí nghieäp Kinh doanh Nuoâi troàng Thuûy saûn         Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, Khu coâng nghieäp Taân
                                Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà
                                Chí Minh, Vieät Nam
Caùc ñôn vò tröïc thuoäc cuûa Coâng ty hoaït ñoäng theo phöông thöùc haïch toaùn baùo soå.
Hoaït ñoäng chính cuûa Coâng ty:
-   Nuoâi troàng thuûy saûn;
-   Mua baùn vaät tö phuïc vuï ngaønh nuoâi troàng thuûy saûn;
-   Mua baùn, cheá bieán thuûy haûi saûn;
-   Gia coâng caùc maët haøng thuûy haûi saûn;
-   Saûn xuaát, mua baùn thöùc aên gia suùc;
-   Cheá bieán nöôùc maém, nöôùc chaám;
-   Saûn xuaát nöôùc ñaù;
-   Gia coâng haøng may maëc, caùc saûn phaåm baèng kim loaïi;
-   Saûn xuaát, mua baùn gas NH3;
-   Saûn xuaát caùc loaïi caáu kieän töø panel, nhöïa xoáp, gia coâng laép raùp caùc nhaø kho chöùa, kho laïnh,
    khung nhaø tieàn cheá, caùc loaïi vaùch ngaên caùch nhieät, caùc taám traàn baèng caáu kieän panel vaø tole traùn
    nhöïa, caùc loaïi bao bì, caùc loaïi hoäp thöïc phaåm vaø thöùc aên baèng nhöïa xoáp;
-   Mua baùn xaêng, daàu, nhôùt caùc loaïi;
-   Kinh doanh aên uoáng caùc maët haøng thuûy haûi saûn töôi soáng vaø cheá bieán;
-   Mua baùn bao bì, panel nhöïa xoáp;
-   Mua baùn caáu kieän, thieát bò laïnh;
-   Mua baùn thöïc phaåm, coâng ngheä phaåm, kim khí, ñieän maùy, xe maùy, vaät tö phuïc vuï saûn xuaát, noâng
    saûn, phöông tieän vaän taûi chuyeân duøng;
-   Mua baùn thieát bò, maùy moùc, vaät tö, nguyeân lieäu ngö löôùi cuï, röôïu;
-   AÊn uoáng, nhaø nghæ, massage, xoâng hôi, saân tennis;
-   Dòch vuï baûo quaûn haøng ñoâng laïnh xuaát khaåu, söûa chöõa cô ñieän laïnh;
-   Cano löôùt vaùn, cheøo thuyeàn, caâu caù, giaûi trí;
-   Cho thueâ kho, baõi.
                                                           3
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC (tieáp theo)


TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH VAØ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Tình hình taøi chính taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø löu
chuyeån tieàn teä cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy cuûa Coâng ty ñöôïc trình baøy trong Baùo caùo taøi chính
ñính keøm baùo caùo naøy (töø trang 08 ñeán trang 27).

SÖÏ KIEÄN PHAÙT SINH SAU NGAØY KEÁT THUÙC NAÊM TAØI CHÍNH
Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty khaúng ñònh khoâng coù söï kieän naøo phaùt sinh sau ngaøy 31 thaùng 12 naêm
2010 cho ñeán thôøi ñieåm laäp baùo caùo naøy maø chöa ñöôïc xem xeùt ñieàu chænh soá lieäu hoaëc coâng boá trong
Baùo caùo taøi chính.
Do aûnh höôûng bieán ñoäng lôùn cuûa giaù vaøng theá giôùi vaø trong nöôùc, khoaûn vay ngaén haïn 5.833 löôïng vaøng
SJC (töông ñöông voái soá tieàn laø 103.010.780.000 VND) cuûa Ngaân haøng TMCP Phöông Nam - Chi nhaùnh
Chôï Lôùn theo Hôïp ñoàng tín duïng soá 009/01/09 ngaøy 08 thaùng 01 naêm 2009 vaø ñaùo haïn ngaøy 08 thaùng
01 naêm 2010. Vieäc taát toaùn khoaûn vay naøy laøm phaùt sinh moät khoaûn cheânh leäch giaù thanh toaùn töông
ñoái lôùn, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty trong naêm taøi chính tieáp
theo. Ñeán thôøi ñieåm 31 thaùng 12 naêm 2010, Coâng ty vaãn chöa taát toaùn khoaûn nôï vay naøy.

HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ, BAN KIEÅM SOAÙT VAØ BAN ÑIEÀU HAØNH, QUAÛN LYÙ
Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban Kieåm soaùt vaø Ban Toång Giaùm ñoác cuûa Coâng ty trong naêm vaø cho ñeán
thôøi ñieåm laäp baùo caùo naøy bao goàm:

Hoäi ñoàng quaûn trò
Hoï vaø teân           Chöùc vuï         Ngaøy boå nhieäm         Ngaøy mieãn nhieäm
OÂng  Traàn Phaùt Minh      Chuû tòch         05  thaùng  11 naêm 2009
OÂng  Ñaøo Xuaân Ñöùc      UÛy vieân         05  thaùng  11 naêm 2009
OÂng  Tröông Tieán Duõng     UÛy vieân         01  thaùng  8 naêm 2009
OÂng  Phuøng Coâng Trí Duõng   UÛy vieân         11  thaùng  12 naêm 2010
OÂng  Taï Baù Thuyeát      UÛy vieân         25  thaùng  11 naêm 2006    11 thaùng 12 naêm 2010
OÂng  Nguyeãn Ngoïc Tuaán    UÛy vieân         05  thaùng  11 naêm 2009    11 thaùng 12 naêm 2010

Ban kieåm soaùt
Hoï vaø teân           Chöùc vuï         Ngaøy boå nhieäm         Ngaøy mieãn nhieäm
OÂng Nguyeãn Laâm Vinh Huy    Tröôûng ban        05  thaùng  11  naêm  2009
OÂng Phan Minh Thaéng       Thaønh vieân       11  thaùng  12  naêm  2010
Baø Ñoaøn Thò Thu Haø       Thaønh vieân       05  thaùng  11  naêm  2009  11 thaùng 12 naêm 2010
OÂng Nguyeãn Anh Tuøng      Thaønh vieân       05  thaùng  11  naêm  2009

Ban Toång Giaùm ñoác
Hoï vaø teân           Chöùc vuï         Ngaøy boå nhieäm         Ngaøy mieãn nhieäm
OÂng  Tröông Tieán Duõng     Toång Giaùm ñoác     01  thaùng  8 naêm 2009
OÂng  Nguyeãn Thanh Sôn     Phoù Toång Giaùm  ñoác  02  thaùng  01 naêm 2007
OÂng  Ñaøo Quoác Haûi      Phoù Toång Giaùm  ñoác  02  thaùng  01 naêm 2007
OÂng  Nguyeãn Vaên Coâng Haäu  Phoù Toång Giaùm  ñoác  02  thaùng  01 naêm 2007    01 thaùng 9 naêm 2010
OÂng  Leâ Vaên Haûi       Phoù Toång Giaùm  ñoác  16  thaùng  4 naêm 2008    01 thaùng 9 naêm 2010

KIEÅM TOAÙN VIEÂN
Coâng ty TNHH Kieåm toaùn vaø Giaûi phaùp Coâng ngheä thoâng tin Ñaïi Nam (GS-Audit) ñaõ kieåm toaùn Baùo caùo
taøi chính cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, GS-Audit baøy toû nguyeän voïng tieáp tuïc
ñöôïc chæ ñònh laø kieåm toaùn vieân ñoäc laäp cuûa Coâng ty.

                                                           4
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
 BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC (tieáp theo)


 XAÙC NHAÄN CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
 Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty chòu traùch nhieäm laäp caùc baùo caùo taøi chính phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù
 tình hình taøi chính, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø löu chuyeån tieàn teä cuûa Coâng ty trong töøng naêm taøi
 chính. Trong vieäc laäp caùc baùo caùo taøi chính naøy, Ban Toång Giaùm ñoác phaûi:
 •  Choïn löïa caùc chính saùch keá toaùn thích hôïp vaø aùp duïng caùc chính saùch naøy moät caùch nhaát quaùn;
 •  Thöïc hieän caùc phaùn ñoaùn vaø caùc öôùc tính hôïp lyù vaø thaän troïng;
 •  Coâng boá caùc Chuaån möïc keá toaùn phaûi tuaân theo trong caùc vaán ñeà troïng yeáu ñöôïc coâng boá vaø giaûi
   trình trong caùc Baùo caùo taøi chính;
 •  Laäp caùc Baùo caùo taøi chính treân cô sôû hoaït ñoäng lieân tuïc tröø tröôøng hôïp khoâng theå giaû ñònh raèng
   Coâng ty seõ tieáp tuïc hoaït ñoäng lieân tuïc.

 Ban Toång Giaùm ñoác ñaûm baûo raèng, Coâng ty ñaõ tuaân thuû caùc yeâu caàu neâu treân khi laäp Baùo caùo taøi chính;
 caùc soå keá toaùn thích hôïp ñöôïc löu giöõ ñaày ñuû ñeå phaùn aùnh taïi baát kyø thôøi ñieåm naøo, vôùi möùc ñoä chính
 xaùc hôïp lyù tình hình taøi chính cuûa Coâng ty vaø Baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp tuaân thuû caùc Chuaån möïc vaø
 Cheá ñoä Keá toaùn Doanh nghieäp Vieät Nam hieän haønh.
 Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty cuõng chòu traùch nhieäm baûo veä an toaøn taøi saûn cuûa Coâng ty vaø do ñoù ñaõ
 thöïc hieän caùc bieän phaùp thích hôïp ñeå ngaên chaën vaø phaùt hieän caùc haønh vi gian laän vaø caùc vi phaïm
 khaùc.
 Chuùng toâi, caùc thaønh vieân cuûa Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty xaùc nhaän raèng, Baùo caùo taøi chính keøm theo
 ñaõ ñöôïc laäp moät caùch ñuùng ñaén, phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính cuûa Coâng ty taïi ngaøy
 31 thaùng 12 naêm 2010, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø tình hình löu chuyeån tieàn teä cuûa Coâng ty cho
 cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy, ñoàng thôøi phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc, Cheá ñoä keá toaùn doanh
 nghieäp Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan.

 Thay maët Ban Toång Giaùm ñoác,


(đã ký và đóng dấu) ___________________
 TRÖÔNG TIEÁN DUÕNG
 Toång Giaùm ñoác

 TP. Hoà Chí Minh, Vieät Nam
 Ngaøy 05 thaùng 4 naêm 2011
                                                           5
Soá: 236/2011/BCKT/GS-Audit


BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN
VEÀ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH NAÊM 2010 CUÛA
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN


Kính göûi:   COÅ ÑOÂNG, HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ VAØ BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC


Chuùng toâi ñaõ kieåm toaùn Baùo caùo taøi chính naêm 2010 cuûa Coâng ty coå phaàn Kinh doanh Thuûy Haûi saûn Saøi
Goøn goàm: Baûng caân ñoái keá toaùn taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, Baùo caùo keát quaû kinh doanh,
Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä vaø Baûn thuyeát minh baùo caùo taøi chính cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy,
ñöôïc laäp ngaøy 25 thaùng 3 naêm 2011, töø trang 08 ñeán trang 27 keøm theo.

Vieäc laäp vaø trình baøy Baùo caùo taøi chính naøy thuoäc traùch nhieäm cuûa Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty. Traùch
nhieäm cuûa Kieåm toaùn vieân laø ñöa ra yù kieán veà caùc Baùo caùo naøy döïa treân keát quaû coâng vieäc kieåm toaùn.

CÔ SÔÛ YÙ KIEÁN

Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn theo caùc Chuaån möïc Kieåm toaùn Vieät Nam. Caùc Chuaån möïc
naøy yeâu caàu chuùng toâi phaûi tuaân thuû caùc quy taéc ñaïo ñöùc ngheà nghieäp, phaûi laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän
coâng vieäc kieåm toaùn ñeå ñaït ñöôïc söï ñaûm baûo hôïp lyù raèng Baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty khoâng coøn
chöùa ñöïng caùc sai soùt troïng yeáu. Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän kieåm toaùn theo phöông phaùp choïn maãu vaø aùp
duïng caùc thöû nghieäm caàn thieát, kieåm tra caùc baèng chöùng xaùc minh nhöõng thoâng tin trong Baùo caùo taøi
chính; ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû caùc Chuaån möïc vaø Cheá ñoä keá toaùn hieän haønh, caùc nguyeân taéc vaø phöông
phaùp keá toaùn ñöôïc aùp duïng, caùc öôùc tính vaø xeùt ñoaùn quan troïng cuûa Ban Toång Giaùm ñoác cuõng nhö caùch
trình baøy toång theå Baùo caùo taøi chính.

Chuùng toâi tin töôûng raèng caùc baèng chöùng kieåm toaùn maø chuùng toâi ñaõ thu thaäp ñöôïc laø ñaày ñuû vaø thích
hôïp ñeå laøm cô sôû hôïp lyù cho chuùng toâi ñöa ra yù kieán kieåm toaùn.

HAÏN CHEÁ CUÛA CUOÄC KIEÅM TOAÙN

Chuùng toâi chöa nhaän ñöôïc ñaày ñuû thoâng tin caàn thieát ñeå ñoái chieáu, xaùc nhaän coâng nôï cuûa caùc ñoái töôïng
phaûn aùnh treân Baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, cuï theå:
-  Phaûi thu khaùch haøng                    6.504.960.709         (Thuyeát minh V.02);
  (Trong ñoù: khoaûn nôï phaùt sinh giai ñoaïn tröôùc coå phaàn laø 3.234.484.593 VND vaø khoaûn nôï phaùt
  sinh cuûa hoaït ñoäng nuoâi caù laø 2.746.378.933 VND)

-  Phaûi thu khaùc                      25.131.413.009          (Thuyeát minh V.04);
  (Trong ñoù: khoaûn nôï phaùt sinh cuûa hoaït ñoäng nuoâi caù laø 24.344.233.111 VND)

-  Phaûi traû phaûi noäp khaùc                 8.038.508.255         (Thuyeát minh V.18).
  (Trong ñoù: khoaûn nôï phaùt sinh giai ñoaïn tröôùc coå phaàn laø 7.602.827.966 VND).


                                                           6
BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN (tieáp theo)YÙ KIEÁN CUÛA KIEÅM TOAÙN VIEÂN

Theo yù kieán chuùng toâi, xeùt treân moïi phöông dieän troïng yeáu, ngoaïi tröø haïn cheá neâu treân vaø caùc aûnh
höôûng (neáu coù) ñeán caùc chæ tieâu coù lieân quan khaùc treân Baùo caùo taøi chính naêm 2010, Baùo caùo taøi chính
ñeà caäp ñaõ phaûn aûnh hôïp lyù tình hình taøi chính taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, keát quaû hoaït
ñoäng kinh doanh vaø löu chuyeån tieàn teä cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy cuûa Coâng ty coå phaàn Kinh
doanh Thuûy Haûi saûn Saøi Goøn, ñoàng thôøi phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc, Cheá ñoä Keá toaùn Doanh nghieäp Vieät
Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan.

Khoâng phuû nhaän yù kieán trình baøy ôû treân, chuùng toâi xin löu yù ñeán ngöôøi ñoïc baùo caùo taøi chính veà khaû
naêng hoaït ñoäng lieân tuïc cuûa Coâng ty. Ñeán thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Coâng ty ñaõ phaûi chòu
moät khoaûn loã luõy keá laø 240.624.866.252 VND laøm aâm nguoàn voán chuû sôû höõu 150.483.450.138 VND, vaø
taïi thôøi ñieåm naøy, caùc khoaûn coâng nôï ngaén haïn lôùn hôn taøi saûn ngaén haïn laø 218.920.112.511 VND. Caùc
yeáu toá naøy coù theå aûnh höôûng ñeán khaû naêng tieáp tuïc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty. Tuy nhieân, Baùo
caùo taøi chính naêm 2010 ñöôïc laäp döïa treân giaû thieát veà khaû naêng hoaït ñoäng lieân tuïc do coù cam keát taøi trôï
voán töø chuû sôû höõu.

Coâng ty TNHH Kieåm toaùn vaø Giaûi phaùp Coâng ngheä thoâng tin Ñaïi Nam (GS-Audit)  (đã ký và đóng dấu)                              (đã ký)
__________________________________                 __________________________________
Nguyeãn Quang Toaøn - Toång Giaùm ñoác               Phaïm Quoác Tuaán - Kieåm toaùn vieân
Chöùng chæ Kieåm toaùn vieân soá: 1057/KTV             Chöùng chæ Kieåm toaùn vieân soá: 1205/KTV

TP. Hoà Chí Minh, Vieät Nam
Ngaøy 05 thaùng 4 naêm 2011
                                                            7
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010
                                                    Ñôn vò tính: VND
                                Maõ Thuyeát
    TAØI SAÛN                        soá minh        Soá cuoái naêm    Soá ñaàu naêm


A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN                    100          90.224.921.308   105.983.716.076

I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn           110   V.01     16.194.635.944    6.344.016.578
1. Tieàn                            111          6.194.635.944    6.344.016.578
2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn                112          10.000.000.000          -
II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn         120                 -          -
III.  Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn            130          59.048.776.134    75.584.063.186
1.   Phaûi thu khaùch haøng                 131   V.02    105.662.456.509   103.155.786.746
2.   Traû tröôùc cho ngöôøi baùn               132   V.03      8.186.748.234   11.750.345.259
3.   Caùc khoaûn phaûi thu khaùc               135   V.04     40.946.991.823   38.135.313.108
4.   Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi        139   V.05    (95.747.420.432)  (77.457.381.927)
IV. Haøng toàn kho                       140   V.06     13.630.828.296   15.005.067.010
1. Haøng toàn kho                       141          14.061.236.483    16.595.671.814
2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho            149           (430.408.187)   (1.590.604.804)
V.   Taøi saûn ngaén haïn khaùc               150          1.350.680.934    9.050.569.302
1.   Chi phí traû tröôùc ngaén haïn             151   V.07      139.300.000     29.747.848
2.   Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø        152            51.223.165     273.680.691
3.   Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu nhaø nöôùc       154   V.08      283.142.199     10.656.154
4.   Taøi saûn ngaén haïn khaùc               158   V.09      877.015.570    8.736.484.609

B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN                     200          69.943.056.373   79.165.819.402

I.   Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn             210                 -          -
II. Taøi saûn coá ñònh                     220          53.567.758.391   59.712.178.093
1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình                221   V.10     53.567.758.391   56.765.769.348
  Nguyeân giaù                        222          88.972.779.093   86.501.605.194
  Giaù trò hao moøn luõy keá                 223         (35.405.020.702)  (29.735.835.846)
2. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang             230                 -    2.946.408.745
III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö                  240                 -          -
IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn          250                 -   1.300.000.000
1. Ñaàu tö daøi haïn khaùc                   258                 -   1.300.000.000
2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö TC daøi haïn         259                 -         -
V. Taøi saûn daøi haïn khaùc                  260          16.375.297.982   18.153.641.309
1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn                261   V.11     16.375.297.982   18.089.691.309
2. Taøi saûn daøi haïn khaùc                  268                -     63.950.000

    TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN                  270         160.167.977.681   185.149.535.478
Baùo caùo naøy phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính                   8
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010
Baûng caân ñoái keá toaùn (tieáp theo)


                                Maõ Thuyeát
   NGUOÀN VOÁN                       soá minh         Soá cuoái naêm      Soá ñaàu naêm

A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ                       300          310.651.427.819     290.023.812.247

I.  Nôï ngaén haïn                      310          309.145.033.819     289.065.275.914
1.  Vay vaø nôï ngaén haïn                  311   V.12     215.010.780.000     220.248.376.660
2.  Phaûi traû ngöôøi baùn                  312   V.13      5.081.007.661      8.451.721.797
3.  Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc               313   V.14      7.624.826.595      9.167.148.916
4.  Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc       314   V.15       261.304.822       186.565.398
5.  Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng               315   V.16      4.254.201.296      2.663.987.554
6.  Chi phí phaûi traû                    316   V.17      2.412.438.150      1.540.161.486
7.  Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn
   khaùc                          319   V.18      74.345.396.874      46.607.535.682
8.  Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn             320                 -            -
9.  Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi              323   V.19        155.078.421       199.778.421

II.  Nôï daøi haïn                      330           1.506.394.000        958.536.333
1.  Phaûi traû daøi haïn khaùc                333   V.20      1.069.450.000        467.133.333
2.  Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm           336   V.21       436.944.000        491.403.000
3.  Döï phoøng phaûi traû daøi haïn             337                 -             -

B. NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU                  400         (150.483.450.138)    (104.874.276.769)

I.  Voán chuû sôû höõu                    410   V.22     (150.483.450.138)    (104.874.276.769)
1.  Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu             411           88.000.000.000      88.000.000.000
2.  Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi             416             309.593.813        (7.862.311)
3.  Quyõ ñaàu tö phaùt trieån                417            1.621.017.335      1.621.017.335
4.  Quyõ döï phoøng taøi chính                418             210.804.966       210.804.966
5.  Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái          420          (240.624.866.252)    (194.698.236.759)
6.  Nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn          421                  -             -

II. Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc               430                  -             -

   TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN                 440          160.167.977.681     185.149.535.478

                                       TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 25 thaùng 3 naêm 2011


     (đã ký)                       (đã ký)                (đã ký và đóng dấu)


   _________________                 __________________                __________________
   ÑOAØN THÒ THU HAØ                 PHAÏM NGUYEÄT AÙNH                TRÖÔNG TIEÁN DUÕNG
   Ngöôøi laäp bieåu                 Keá toaùn tröôûng                 Toång Giaùm ñoác
Baùo caùo naøy phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính                       9
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010
BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Naêm 2010
                                                      Ñôn vò tính: VND
                                Maõ Thuyeát
   CHÆ TIEÂU                         soá minh          Naêm nay       Naêm tröôùc

1.  Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01          VI.01    157.948.431.134     308.891.043.309
2.  Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu             02           343.139.529      5.037.500.912
3.  Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung
   caáp dòch vuï                       10   VI.01    157.605.291.605     303.853.542.397
4.  Giaù voán haøng baùn             11         VI.02    123.310.290.550     289.108.274.173
5.  Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp
   dòch vuï                   20                34.295.001.055     14.745.268.224
6.  Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính             21   VI.03     5.681.614.857     12.839.413.647
7.  Chi phí taøi chính                    22   VI.04     37.110.672.490     40.395.319.526
   Trong ñoù: Chi phí laõi vay                23          36.849.428.810     39.373.020.861
8.  Chi phí baùn haøng                    24   VI.05     16.489.480.736     19.469.865.547
9.  Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp              25   VI.06     32.919.815.920     28.363.294.679
10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 30                (46.543.353.234)    (60.643.797.881)
11. Thu nhaäp khaùc                       31   VI.07     7.194.156.723      4.980.347.561
12. Chi phí khaùc                        32   VI.08     5.082.610.409      2.415.442.188
13. Lôïi nhuaän khaùc                      40          2.111.546.314      2.564.905.373
14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá          50         (44.431.806.920)    (58.078.892.508)
15. Chi phí thueá TNDN hieän haønh               51           173.028.796       305.215.931
16. Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi                52   VI.09            -             -
17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh
  nghieäp                           60         (44.604.835.716)    (58.384.108.439)
18. Laõi cô baûn treân coå phieáu                70                 -             -

                                       TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 25 thaùng 3 naêm 2011


      (đã ký)                      (đã ký)              (đã ký và đóng dấu)


   __________________                __________________               __________________
   ÑOAØN THÒ THU HAØ                 PHAÏM NGUYEÄT AÙNH               TRÖÔNG TIEÁN DUÕNG
   Ngöôøi laäp bieåu                 Keá toaùn tröôûng               Toång Giaùm ñoác
Baùo caùo naøy phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính                    10
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010


BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ
(Theo phöông phaùp tröïc tieáp)
Naêm 2010
                                                       Ñôn vò tính: VND
                                Maõ Thuyeát
   CHÆ TIEÂU                         soá minh          Naêm nay        Naêm tröôùc
I.  Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng kinh doanh
1.  Tieàn thu baùn haøng, cung caáp dòch vuï vaø
   doanh thu khaùc                      01          169.413.444.698      92.888.096.495
2.  Tieàn chi traû cho ngöôøi cung caáp HH&DV         02         (116.329.365.670)    (45.199.395.815)
3.  Tieàn chi traû cho ngöôøi lao ñoäng            03          (34.295.994.232)    (29.607.951.488)
4.  Tieàn chi traû laõi vay                  04           (3.217.003.639)    (29.250.870.785)
5.  Tieàn chi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp       05            (175.332.015)     (2.787.869.033)
6.  Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh        06          169.944.698.264     545.729.726.425
7.  Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng kinh doanh        07         (181.173.069.990)    (442.521.441.042)
   Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ kinh doanh        20           4.167.377.416     89.250.294.757
II. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö
1.  Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng taøi saûn coá
   ñònh vaø caùc taøi saûn daøi haïn khaùc          21          (3.536.525.755)      (512.835.772)
2.  Tieàn thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn taøi saûn
   coá ñònh vaø caùc taøi saûn daøi haïn khaùc        22           3.016.877.458      1.275.454.545
3.  Tieàn chi ñaàu tö, goùp voán vaøo ñôn vò khaùc      25                 -     (1.300.000.000)
4.  Tieàn thu hoài ñaàu tö, goùp voán vaøo Ñ/vò khaùc     26           1.300.000.000            -
5.  Tieàn thu laõi ngaân haøng                27                 -       394.926.588
   Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ ñaàu tö          30            780.351.703      (142.454.639)
III. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng taøi chính
1.  Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôïc        31           13.232.336.067     443.821.962.996
2.  Tieàn chi traû nôï goác vay                32          (18.469.932.727)    (538.816.683.615)
3.  Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu     33                 -            -
   Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ taøi chính        40          (5.237.596.660)     (94.994.720.619)
   Löu chuyeån tieàn thuaàn trong naêm            50           (289.867.541)     (5.886.880.501)
   Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu naêm           60   V.01      6.344.016.578     12.067.504.230
   AÛnh höôûng cuûa thay ñoåi TGHÑ quy ñoåi
   ngoaïi teä                        61            140.486.907        77.917.578
   Tieàn vaø töông ñöông tieàn cuoái naêm          70   V.01      6.194.635.944      6.258.541.307

                                        TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 25 thaùng 3 naêm 2011


      (đã ký)                       (đã ký)               (đã ký và đóng dấu)   _________________                 __________________                __________________
   ÑOAØN THÒ THU HAØ                 PHAÏM NGUYEÄT AÙNH                TRÖÔNG TIEÁN DUÕNG
   Ngöôøi laäp bieåu                 Keá toaùn tröôûng                Toång Giaùm ñoác

Baùo caùo naøy phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính                     11
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010BAÛN THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Naêm 2010

Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính cho naêm
taøi chính keá thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 cuûa Coâng ty coå phaàn Kinh doanh Thuûy haûi saûn Saøi Goøn
(goïi taét laø “Coâng ty”).

I.   ÑAËC ÑIEÅM HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY

1.   Hình thöùc sôû höõu voán           :  Coâng ty coå phaàn

2.   Lónh vöïc kinh doanh             :  Saûn xuaát - Thöông maïi - Dòch vuï

3.   Ngaønh ngheà kinh doanh           :
-    Nuoâi troàng thuûy saûn;
-    Mua baùn vaät tö phuïc vuï ngaønh nuoâi troàng thuûy saûn;
-    Mua baùn, cheá bieán thuûy haûi saûn;
-    Gia coâng caùc maët haøng thuûy haûi saûn;
-    Saûn xuaát, mua baùn thöùc aên gia suùc;
-    Cheá bieán nöôùc maém, nöôùc chaám;
-    Saûn xuaát nöôùc ñaù;
-    Gia coâng haøng may maëc, caùc saûn phaåm baèng kim loaïi;
-    Saûn xuaát, mua baùn gas NH3;
-    Saûn xuaát caùc loaïi caáu kieän töø panel, nhöïa xoáp, gia coâng laép raùp caùc nhaø kho chöùa, kho laïnh,
    khung nhaø tieàn cheá, caùc loaïi vaùch ngaên caùch nhieät, caùc taám traàn baèng caáu kieän panel vaø tole traùn
    nhöïa, caùc loaïi bao bì, caùc loaïi hoäp thöïc phaåm vaø thöùc aên baèng nhöïa xoáp;
-    Mua baùn xaêng, daàu, nhôùt caùc loaïi;
-    Kinh doanh aên uoáng caùc maët haøng thuûy haûi saûn töôi soáng vaø cheá bieán;
-    Mua baùn bao bì, panel nhöïa xoáp;
-    Mua baùn caáu kieän, thieát bò laïnh;
-    Mua baùn thöïc phaåm, coâng ngheä phaåm, kim khí, ñieän maùy, xe maùy, vaät tö phuïc vuï saûn xuaát, noâng
    saûn, phöông tieän vaän taûi chuyeân duøng;
-    Mua baùn thieát bò, maùy moùc, vaät tö, nguyeân lieäu ngö löôùi cuï, röôïu;
-    AÊn uoáng, nhaø nghæ, massage, xoâng hôi, saân tennis;
-    Dòch vuï baûo quaûn haøng ñoâng laïnh xuaát khaåu, söûa chöõa cô ñieän laïnh;
-    Cano löôùt vaùn, cheøo thuyeàn, caâu caù, giaûi trí;
-    Cho thueâ kho, baõi.

II.   NAÊM TAØI CHÍNH, ÑÔN VÒ TIEÀN TEÄ SÖÛ DUÏNG TRONG KEÁ TOAÙN
1.   Naêm taøi chính
    Naêm taøi chính cuûa Coâng ty baét ñaàu töø ngaøy 01 thaùng 01 vaø keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 haøng
    naêm.
    Naêm 2010 laø naêm taøi chính thöù tö (04) cuûa Coâng ty khi chuyeån sang hoaït ñoäng döôùi hình thöùc
    coâng ty coå phaàn.
2.   Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn
    Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn laø Ñoàng Vieät Nam (VND).
Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính      12
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010
Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo)


III.  CHUAÅN MÖÏC VAØ CHEÁ ÑOÄ KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG
1.   Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng
    Coâng ty aùp duïng Cheá ñoä Keá toaùn Doanh nghieäp Vieät Nam.

2.   Tuyeân boá veà vieäc tuaân thuû chuaån möïc keá toaùn vaø cheá ñoä keá toaùn
    Ban Toång Giaùm ñoác ñaûm baûo ñaõ tuaân thuû ñaày ñuû yeâu caàu cuûa caùc Chuaån möïc vaø Cheá ñoä Keá toaùn
    Doanh nghieäp Vieät Nam hieän haønh trong vieäc laäp Baùo caùo taøi chính.

3.   Hình thöùc keá toaùn aùp duïng
    Coâng ty söû duïng hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chung.


IV.   CAÙC CHÍNH SAÙCH KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG
1.   Cô sôû laäp Baùo caùo taøi chính
    Baùo caùo taøi chính ñöôïc trình baøy theo nguyeân taéc giaù goác.

2.   Tieàn vaø töông ñöông tieàn
    Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn bao goàm tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng, tieàn ñang chuyeån vaø
    caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn coù thôøi haïn thu hoài hoaëc ñaùo haïn khoâng quaù 03 thaùng keå töø ngaøy
    mua, deã daøng chuyeån ñoåi thaønh moät löôïng tieàn xaùc ñònh cuõng nhö khoâng coù nhieàu ruûi ro trong
    vieäc chuyeån ñoåi.

3.   Haøng toàn kho
    Haøng toàn kho ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû giaù goác. Giaù goác haøng toàn kho bao goàm chi phí mua, chi
    phí cheá bieán vaø caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp khaùc phaùt sinh ñeå coù ñöôïc haøng toàn kho ôû ñòa
    ñieåm vaø traïng thaùi hieän taïi.
    Giaù goác haøng toàn kho ñöôïc tính theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn vaø ñöôïc haïch toaùn theo
    phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân.
    Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (neáu coù) ñöôïc ghi nhaän khi giaù goác lôùn hôn giaù trò thuaàn coù theå
    thöïc hieän ñöôïc. Giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc laø giaù baùn öôùc tính cuûa haøng toàn kho tröø chi
    phí öôùc tính ñeå hoaøn thaønh saûn phaåm vaø chi phí öôùc tính caàn thieát cho vieäc tieâu thuï chuùng.

4.   Caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø phaûi thu khaùc
    Caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø caùc khoaûn phaûi thu khaùc ñöôïc ghi nhaän theo hoùa ñôn, chöùng töø.
    Döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi theå hieän phaàn giaù trò döï kieán bò toån thaát cuûa caùc khoaûn phaûi thu
    khoâng ñöôïc khaùch haøng thanh toaùn taïi thôøi ñieåm laäp Baûng caân ñoái keá toaùn.

5.   Taøi saûn coá ñònh höõu hình
    Taøi saûn coá ñònh ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù tröø hao moøn luõy keá. Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh
    bao goàm toaøn boä caùc chi phí maø Coâng ty phaûi boû ra ñeå coù ñöôïc taøi saûn coá ñònh tính ñeán thôøi
    ñieåm ñöa taøi saûn ñoù vaøo traïng thaùi saün saøng söû duïng. Caùc chi phí phaùt sinh sau ghi nhaän ban ñaàu
    chæ ñöôïc ghi taêng nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh neáu caùc chi phí naøy chaéc chaén laøm taêng lôïi ích kinh
    teá trong töông lai do söû duïng taøi saûn ñoù. Caùc chi phí khoâng thoûa maõn ñieàu kieän treân ñöôïc ghi
    nhaän laø chi phí trong kyø.
    Khi taøi saûn coá ñònh ñöôïc baùn hay thanh lyù, nguyeân giaù vaø khaáu hao luõy keá ñöôïc xoùa soå vaø baát kyø
    khoaûn laõi loã naøo phaùt sinh do vieäc thanh lyù ñeàu ñöôïc tính vaøo thu nhaäp hay chi phí trong kyø.


Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính      13
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010
Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo)


    Taøi saûn coá ñònh ñöôïc khaáu hao theo phöông phaùp ñöôøng thaúng döïa treân thôøi gian höõu duïng öôùc
    tính, phuø hôïp vôùi höôùng daãn theo Thoâng tö soá 203/2009/TT-BTC ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2009 cuûa
    Boä tröôûng Boä Taøi chính.

    Thôøi gian khaáu hao cuûa caùc loaïi taøi saûn coá ñònh nhö sau:
    Loaïi taøi saûn coá ñònh                                       Soá naêm
    Nhaø cöûa, vaät kieán truùc                                     04  -  25
    Maùy moùc vaø thieát bò                                       04  -  12
    Phöông tieän vaän taûi, truyeàn daãn                                 08  -  12
    Thieát bò vaên phoøng                                        04  -  06
    Taøi saûn coá ñònh khaùc                                       04  -  12

6.   Chi phí ñi vay
    Chi phí ñi vay ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí trong kyø. Tröôøng hôïp chi phí ñi vay lieân quan tröïc tieáp
    ñeán vieäc ñaàu tö xaây döïng hoaëc saûn xuaát taøi saûn dôû dang caàn coù moät thôøi gian ñuû daøi (treân 12
    thaùng) ñeå coù theå ñöa vaøo söû duïng theo muïc ñích ñònh tröôùc hoaëc baùn thì chi phí ñi vay naøy ñöôïc
    voán hoùa.
    Ñoái vôùi caùc khoaûn voán vay chung trong ñoù coù söû duïng cho muïc ñích ñaàu tö xaây döïng hoaëc saûn
    xuaát taøi saûn dôû dang thì chi phí ñi vay voán hoùa ñöôïc xaùc ñònh theo tyû leä voán hoùa ñoái vôùi chi phí
    luõy keá bình quaân gia quyeàn phaùt sinh cho vieäc ñaàu tö xaây döïng cô baûn hoaëc saûn xuaát taøi saûn ñoù.
    Tyû leä voán hoùa ñöôïc tính theo tyû leä laõi suaát bình quaân gia quyeàn cuûa caùc khoaûn vay chöa traû trong
    kyø, ngoaïi tröø caùc khoaûn vay rieâng bieät phuïc vuï cho muïc ñích hình thaønh moät taøi saûn cuï theå.

7.   Chi phí traû tröôùc daøi haïn
    Coâng cuï, duïng cuï
    Caùc coâng cuï, duïng cuï ñaõ ñöa vaøo söû duïng ñöôïc phaân boå vaøo chi phí trong kyø theo phöông phaùp
    ñöôøng thaúng vôùi thôøi gian phaân boå khoâng quaù 03 naêm.

8.   Caùc khoaûn phaûi traû thong maïi vaø phaûi traû khaùc
    Caùc khoaûn phaûi traû thöông maïi vaø caùc khoaûn phaûi traû phaûi noäp khaùc ñöôïc ghi nhaän theo hoùa ñôn,
    chöùng töø.

9.   Chi phí phaûi traû, trích tröôùc chi phí söûa chöõa lôùn
    Chi phí phaûi traû ñöôïc ghi nhaän döïa treân caùc öôùc tính hôïp lyù veà soá tieàn phaûi traû cho caùc haøng hoùa,
    dòch vuï ñaõ söû duïng trong kyø.

10.   Trích laäp quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm
    Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm ñöôïc duøng ñeå chi traû trôï caáp thoâi vieäc, maát vieäc. Möùc trích
    quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm laø 3% quyõ löông laøm cô sôû ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi vaø ñöôïc
    haïch toaùn vaøo chi phí trong kyø. Tröôøng hôïp quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm khoâng ñuû ñeå chi
    trôï caáp cho ngöôøi lao ñoäng thoâi vieäc, maát vieäc trong kyø thì phaàn cheânh leäch thieáu ñöôïc haïch toaùn
    vaøo chi phí.

11.   Nguoàn voán kinh doanh - quyõ
    Nguoàn voán kinh doanh cuûa Coâng ty bao goàm:
-    Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu: ñöôïc ghi nhaän theo soá thöïc teá ñaõ ñaàu tö cuûa caùc coå ñoâng.
-    Thaëng dö voán coå phaàn: cheânh leäch do phaùt haønh coå phieáu cao hôn meänh giaù.


Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính         14
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010
Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo)


-    Voán khaùc: hình thaønh do boå sung töø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, giaù trò caùc taøi saûn ñöôïc taëng,
    bieáu, taøi trôï vaø ñaùnh giaù laïi taøi saûn.

    Caùc quyõ ñöôïc trích laäp vaø söû duïng theo Ñieàu leä Coâng ty.

12.   Coå töùc
    Coå töùc ñöôïc ghi nhaän laø nôï phaûi traû trong kyø coå töùc ñöôïc coâng boá.

13.   Thueá thu nhaäp doanh nghieäp
    Coâng ty coù nghóa vuï noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp vôùi thueá suaát 25% treân thu nhaäp tính thueá.

    Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp trong kyø bao goàm thueá thu nhaäp hieän haønh vaø thueá thu nhaäp
    hoaõn laïi.
    Thueá thu nhaäp hieän haønh laø khoaûn thueá ñöôïc tính döïa treân thu nhaäp tính thueá trong kyø vôùi thueá
    suaát aùp duïng taïi ngaøy cuoái kyø. Thu nhaäp chòu thueá cheânh leäch so vôùi lôïi nhuaän keá toaùn laø do ñieàu
    chænh caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi giöõa thueá vaø keá toaùn cuõng nhö ñieàu chænh caùc khoaûn thu
    nhaäp vaø chi phí khoâng phaûi chòu thueá hay khoâng ñöôïc khaáu tröø.
    Thueá thu nhaäp hoaõn laïi laø khoaûn thueá thu nhaäp doanh nghieäp seõ phaûi noäp hoaëc seõ ñöôïc hoaøn laïi
    do cheânh leäch taïm thôøi giöõa giaù trò ghi soå cuûa taøi saûn vaø nôï phaûi traû cho muïc ñích Baùo caùo taøi
    chính vaø caùc giaù trò duøng cho muïc ñích thueá. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû ñöôïc ghi nhaän cho
    taát caû caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi chòu thueá. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi chæ ñöôïc ghi nhaän
    khi chaéc chaén trong töông lai seõ coù lôïi nhuaän tính thueá ñeå söû duïng nhöõng cheânh leäch taïm thôøi
    ñöôïc khaáu tröø naøy.

    Giaù trò ghi soå cuûa taøi saûn thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi ñöôïc xem xeùt laïi vaøo ngaøy keát thuùc
    naêm taøi chính vaø seõ ñöôïc ghi giaûm ñeán möùc ñaûm baûo chaéc chaén coù ñuû lôïi nhuaän tính thueá cho
    pheùp lôïi ích cuûa moät phaàn hoaëc toaøn boä taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc söû duïng.
    Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû ñöôïc xaùc ñònh theo thueá suaát döï
    tính seõ aùp duïng cho naêm taøi saûn ñöôïc thu hoài hay nôï phaûi traû ñöôïc thanh toaùn döïa treân caùc möùc
    thueá suaát coù hieäu löïc taïi ngaøy keát thuùc naêm taøi chính. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc ghi nhaän trong
    Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh tröø khi lieân quan ñeán caùc khoaûn muïc ñöôïc ghi thaúng vaøo
    voán chuû sôû höõu khi ñoù thueá thu nhaäp doanh nghieäp seõ ñöôïc ghi thaúng vaøo voán chuû sôû höõu.

14.   Nguyeân taéc chuyeån ñoåi ngoaïi teä
    Caùc nghieäp vuï phaùt sinh baèng ngoaïi teä ñöôïc chuyeån ñoåi theo tyû giaù taïi ngaøy phaùt sinh nghieäp vuï.
    Soá dö caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä cuoái kyø ñöôïc quy ñoåi theo tyû giaù taïi ngaøy cuoái kyø.

    Cheânh leäch tyû giaù phaùt sinh trong kyø vaø cheânh leäch tyû giaù do ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc nôï phaûi
    thu daøi haïn, caùc khoaûn nôï phaûi traû daøi haïn coù goác ngoaïi teä cuoái kyø ñöôïc ghi nhaän vaøo thu nhaäp
    hoaëc chi phí trong kyø.

    Ñoái vôùi cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi phaùt sinh do vieäc ñaùnh giaù laïi soá dö cuoái naêm cuûa caùc khoaûn
    muïc tieàn teä laø: tieàn maët, tieàn göûi, tieàn ñang chuyeån, caùc khoaûn nôï ngaén haïn (1 naêm trôû xuoáng) coù
    goác ngoaïi teä taïi thôøi ñieåm laäp baùo caùo taøi chính ñöôïc phaûn aùnh treân Baûng caân ñoái keá toaùn (Chæ
    tieâu Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi).

    Tyû giaù söû duïng ñeå quy ñoåi taïi thôøi ñieåm ngaøy:         31/12/2009      : 17.941 VND/USD
                                         31/12/2010      : 18.932 VND/USD
Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính        15
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010
Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo)


15.   Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu
    Khi baùn haøng hoùa, thaønh phaåm doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi
    vieäc sôû höõu haøng hoùa ñoù ñöôïc chuyeån giao cho ngöôøi mua vaø khoâng coøn toàn taïi yeáu toá khoâng chaéc
    chaén ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn, chi phí keøm theo hoaëc khaû naêng haøng baùn bò
    traû laïi.
    Khi cung caáp dòch vuï, doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi khoâng coøn nhöõng yeáu toá khoâng chaéc chaén
    ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn hoaëc chi phí keøm theo. Tröôøng hôïp dòch vuï ñöôïc thöïc
    hieän trong nhieàu kyø keá toaùn thì vieäc xaùc ñònh doanh thu trong töøng kyø ñöôïc thöïc hieän caên cöù vaøo
    tyû leä hoaøn thaønh dòch vuï taïi ngaøy cuoái kyø.


V.   THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN

                                                       Ñôn vò tính: VND

1.   Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn
                                           Soá cuoái naêm       Soá ñaàu naêm
    Tieàn maët                                  68.013.000         172.334.000
    Tieàn göûi ngaân haøng                           6.126.622.944        6.171.682.578
    Caùc khoaûn töông ñöông tieàn                       10.000.000.000              -
    Coäng                                   16.194.635.944        6.344.016.578

2.   Phaûi thu khaùch haøng
    Ñoái töôïng khaùch haøng phaûi thu laø caùc toå chöùc, caù nhaân coù quan heä mua haøng trong nöôùc. Chi tieát
    coâng nôï phaûi thu nhö sau:
                                            Soá cuoái naêm      Soá ñaàu naêm
    Coâng ty coå phaàn Baûo Vinh (*)                       50.793.016.862      50.793.016.862
    H & S Seafood Trading Inc                          10.128.816.514       5.343.088.330
    Coâng ty TNHH SX TM Chôï Lôùn                         3.370.072.024       4.023.370.888
    Coâng ty TNHH Vieät Huøng                           1.449.131.222       2.081.228.811
    OÂng Hoà Höõu Trí                               7.659.225.191       7.532.414.358
    OÂng Hoà Vaên Vaøng                              4.051.340.517       4.514.629.552
    DNTN TM Thuûy saûn Trung Nam                         1.891.453.600       1.891.453.600
    OÂng Nguyeãn Vaên Nhaøn                            3.134.135.392       4.752.515.392
    Caùc ñoái töôïng khaùc                            23.185.265.187      22.224.068.953
    Coäng                                  105.662.456.509       103.155.786.746

     (*) Khoaûn phaûi thu cuûa Coâng ty coå phaàn Baûo Vinh (tröôùc ñaây laø Coâng ty TNHH Baûo Vinh) tính
       ñeàn thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 laø 50.793.016.862 VND. Ñaây laø khoaûn coâng nôï
       phaùt sinh ruûi ro trong vieäc thu hoài vaø ñaõ ñöôïc Trung taâm troïng taøi Thöông maïi TP. Hoà Chí
       Minh hoøa giaûi theo Quyeát ñònh soá 04/2008/QÑ-TT-HGT ngaøy 29 thaùng 10 naêm 2008. Coâng ty
       ñaùnh giaù khoaûn coâng nôï khoù coù khaû naêng thu hoài neân ñaõ quyeát ñònh trích laäp döï phoøng
       100% trong naêm taøi chính 2008.

    Trong caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng bao goàm caùc khoaûn nôï khoù ñoøi laø 82.255.975.549 VND
    (trong ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø trong ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø 16.486.392.263 VND). Coâng ty ñaõ


Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính        16
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010
Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo)


    laäp döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng khoù ñoøi naøy laø 75.262.084.052 VND (trong ñoù hoaït
    ñoäng nuoâi caù laø 11.540.474.584 VND) döïa theo khaû naêng thu hoài nôï vaø thôøi gian nôï.

    Caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng chöa ñöôïc ñoái chieáu, xaùc nhaän ñeán thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12
    naêm 2010 laø 6.504.960.709 VND (trong ñoù khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng chöa ñoái chieáu, xaùc
    nhaän cuûa hoaït ñoäng nuoâi caù laø 2.746.378.933 VND).

    Chi tieát caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng chöa ñoái chieáu, xaùc nhaän theo tuoåi nôï nhö sau:
    Töø 2 naêm ñeán döôùi 3 naêm                                      565.809.526
    Töø 3 naêm trôû leân                                         5.939.151.183
    Coäng                                                 6.504.960.709

3.   Traû tröôùc cho ngöôøi baùn
    Caùc khoaûn öùng tröôùc tieàn mua saûn phaåm, dòch vuï cho nhaø cung caáp laø caùc toå chöùc, caù nhaân. Chi
    tieát coâng nôï nhö sau:
                                   Soá cuoái naêm          Soá ñaàu naêm
    CN Toång Coâng ty XD - CN Vieät Nam taïi Mieàn Nam              1.169.785.695      1.169.785.695
    OÂng Buøi Vaên Tuøng                             2.300.000.000      2.300.000.000
    OÂng Traàn Vaên Minh                             2.900.000.000      2.900.000.000
    DNTN Haøo Hueâ                                 415.701.035       415.701.035
    Coâng ty coå phaàn Baûo Nhaät Anh                       429.000.000            -
    Coâng ty TNHH TMQT Vieät Long                         500.000.000       300.000.000
    DNTN Kim Baèng                                 150.000.000       150.000.000
    Caùc ñoái töôïng khaùc                             322.261.504      4.514.858.529
    Coäng                                    8.186.748.234      11.750.345.259

    Trong caùc khoaûn traû tröôùc cho ngöôøi baùn bao goàm khoaûn nôï khoù ñoøi laø 5.830.542.436 VND (trong
    ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø 5.200.000.000 VND). Coâng ty ñaõ laäp döï phoøng caùc khoaûn traû tröôùc cho
    ngöôøi baùn khoù ñoøi naøy laø 5.811.090.016 VND (trong ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø 5.200.000.000 VND)
    döïa theo khaû naêng thu hoài nôï vaø thôøi gian nôï.

4.   Caùc khoaûn phaûi thu khaùc
                                           Soá cuoái naêm      Soá ñaàu naêm
    OÂng Tröông Vaên Ruoâng                           7.845.270.151       8.535.270.151
    OÂng Voõ Löông Phöông Troïng                         7.695.233.856       7.555.589.088
    OÂng Phan Troïng Hieäp                            6.907.377.240             -
    OÂng Traàn Vaên Taïo                             2.908.052.011       3.058.052.011
    OÂng Traàn Vaên UÙt                             2.549.673.775       2.549.673.775
    OÂng Buøi Vaên Tuøng                             1.581.495.000       1.250.295.000
    OÂng Nguyeãn Vaên Nhaøn                           1.032.697.984        657.990.601
    OÂng Traàn Vaên Minh                             1.622.666.667       1.205.066.667
    Caùc ñoái töôïng khaùc                            8.804.525.139      13.323.375.815
    Coäng                                   40.946.991.823       38.135.313.108

    Trong caùc khoaûn phaûi thu khaùc bao goàm caùc khoaûn nôï khoù ñoøi laø 24.670.340.300 VND (trong ñoù
    hoaït ñoäng nuoâi caù laø 22.714.663.010 VND). Coâng ty ñaõ laäp döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khaùc khoù
    ñoøi naøy laø 13.991.333.197 VND (trong ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø 12.934.462.353 VND) döïa theo khaû
    naêng thu hoài nôï vaø thôøi gian nôï.

Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính        17
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010
Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo)


    Caùc khoaûn phaûi thu khaùc chöa ñöôïc ñoái chieáu, xaùc nhaän ñeán thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm
    2010 laø 25.131.413.009 VND (trong ñoù khoaûn nôï phaûi thu khaùc chöa ñoái chieáu, xaùc nhaän cuûa hoaït
    ñoäng nuoâi caù laø 24.344.233.111 VND bao goàm: nôï goác laø 16.675.352.590 VND; laõi vay laø
    6.726.048.396 VND vaø lôïi nhuaän khoaùn laø 942.832.125 VND).
    Chi tieát caùc khoaûn phaûi thu khaùc chöa ñoái chieáu, xaùc nhaän theo tuoåi nôï nhö sau:
    Töø 2 naêm ñeán döôùi 3 naêm                                     8.816.955.186
    Töø 3 naêm trôû leân                                         16.314.457.823
    Coäng                                                25.131.413.009

5.   Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi
                                           Soá cuoái naêm       Soá ñaàu naêm
    Coâng ty coå phaàn Baûo Vinh                        50.793.016.862      50.793.016.862
    Coâng ty TNHH SX TM Chôï Lôùn                        2.359.050.417       1.130.052.836
    Nguyen International GMBH                          1.543.935.944       1.605.119.732
    Coâng ty TNHH Vieät Huøng                          1.207.714.363       1.207.714.363
    DNTN TM Thuûy saûn Trung Nam                         1.891.453.600       1.891.453.600
    OÂng Hoà Höõu Trí                              5.361.457.634       2.259.724.000
    OÂng Hoà Vaên Vaøng                             2.835.938.362       1.354.388.000
    OÂng Nguyeãn Vaên Nhaøn                           2.193.894.774       1.623.151.798
    OÂng Tröông Vaên Ruoâng                           5.491.689.106       2.560.581.045
    OÂng Traàn Vaên Minh                             3.165.866.667       1.231.520.000
    OÂng Traàn Vaên Taïo                             2.035.636.408        959.936.150
    Caùc ñoái töôïng khaùc                           16.867.766.295      10.840.723.541
    Coäng                                   95.747.420.432       77.457.381.927

6.   Haøng toàn kho
                                           Soá cuoái naêm       Soá ñaàu naêm
    Nguyeân lieäu, vaät lieäu                          3.277.146.389       1.883.384.764
    Coâng cuï, duïng cuï                              11.981.899             -
    Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang                   3.172.491.035       3.755.385.299
    Thaønh phaåm                                7.510.294.933       9.299.856.345
    Haøng hoùa                                   89.322.227       1.657.045.406
    Coäng giaù goác cuûa haøng toàn kho                    14.061.236.483       16.595.671.814
    Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho                    (430.408.187)      (1.590.604.804)
    Giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän                   13.630.828.296       15.005.067.010

7.   Chi phí traû tröôùc ngaén haïn
    Chi phí coâng cuï, duïng cuï vaø caùc chi phí khaùc phuïc vuï cho hoaït ñoäng Coâng ty.
    Soá ñaàu naêm                                               29.747.848
    Taêng trong naêm                                            1.059.607.757
    Keát chuyeån vaøo chi phí SXKD trong naêm                               (950.055.605)
    Soá cuoái naêm                                             139.300.000
Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính        18
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010
Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo)8.   Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu nhaø nöôùc
                                           Soá cuoái naêm            Soá ñaàu naêm
    Thueá GTGT phaûi noäp                             272.486.045                  -
    Thueá nhaäp khaåu                                10.656.154              10.656.154
    Coäng                                     283.142.199              10.656.154

9.   Taøi saûn ngaén haïn khaùc
                                           Soá cuoái naêm            Soá ñaàu naêm
    Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù                              -            7.103.820.641
    Taïm öùng                                   810.782.810            1.604.431.208
    Kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn                         66.232.760             28.232.760
    Coäng                                     877.015.570            8.736.484.609

10.   Taøi saûn coá ñònh höõu hình
    Baûng chi tieát taøi saûn coá ñònh vaø khaáu hao taøi saûn coá ñònh:
                                     Phöông tieän      Thieát bò,
                 Nhaø cöûa, vaät   Maùy moùc vaø     vaän taûi,     duïng cuï     Taøi saûn coá
                   kieán truùc      thieát bò   truyeàn daãn      quaûn lyù     ñònh khaùc       Coäng
     Nguyeân giaù
     Soá ñaàu naêm      37.956.795.965   37.963.297.751   7.151.839.870    458.578.102    2.971.093.506   86.501.605.194
     Taêng trong naêm           -    1.081.803.028    744.722.727         -    1.710.000.000   3.536.525.755
     Mua saém môùi              -  1.081.803.028    744.722.727           -  1.710.000.000   3.536.525.755
     Giaûm trong naêm             -   (80.475.000)   (913.353.660)    (71.523.196)           -  (1.065.351.856)
     Thanh lyù, nhöôïng
     baùn                   -   (80.475.000)   (913.353.660)    (71.523.196)           -  (1.065.351.856)
     Soá cuoái naêm     37.956.795.965 38.964.625.779      6.983.208.937    387.054.906    4.681.093.506   88.972.779.093

     Trong ñoù:
     Ñaõ khaáu hao heát
     vaãn coøn söû duïng           -  4.760.749.578    562.946.564    56.102.685    1.819.105.979   7.198.904.806

     Giaù trò hao moøn
     Soá ñaàu naêm       6.185.428.521   17.310.609.129   3.851.130.822    248.225.861    2.140.441.513   29.735.835.846
     Taêng trong naêm     1.560.494.088    3.729.886.652    711.866.931    49.369.490     487.183.553   6.538.800.714
     Khaáu hao trong
     naêm           1.560.494.088    3.729.886.652    711.866.931     49.369.490     487.183.553   6.538.800.714
     Giaûm trong naêm           -    (80.475.000)   (740.684.915)    (48.455.943)          -   (869.615.858)
     Thanh lyù, nhöôïng
     baùn                   -   (80.475.000)   (740.684.915)    (48.455.943)           -  (869.615.858)
     Soá cuoái naêm      7.745.922.609 20.960.020.781      3.822.312.838    249.139.408    2.627.625.066   35.405.020.702

     Giaù trò coøn laïi
     Soá ñaàu naêm      31.771.367.444   20.652.688.622   3.300.709.048    210.352.241     830.651.993   56.765.769.348

     Soá cuoái naêm     30.210.873.356 18.004.604.998      3.160.896.099    137.915.498    2.053.468.440   53.567.758.391

    Toaøn boä taøi saûn nhaø cuûa taïi Coâng ty ñaõ ñöôïc theá chaáp ñaûm baûo cho caùc khoaûn vay ngaén haïn taïi
    caùc ngaân haøng vaø toå chöùc cho vay.Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính               19
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010
Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo)


11.   Chi phí traû tröôùc daøi haïn
    Chi phí thueâ ñaát taïi khu coâng nghieäp, chi phí thueâ ñaøo ao, chi phí thueâ quaày chôï Bình Ñieàn, chi phí
    coâng cuï, duïng cuï vaø caùc chi phí khaùc phuïc vuï cho hoaït ñoäng Coâng ty.
                                           Soá cuoái naêm           Soá ñaàu naêm
    Tieàn thueâ ñaát taïi Khu coâng nghieäp Taân Taïo             13.126.510.808           13.491.136.100
    Tieàn thueâ ñaøo ao vaø thueâ quaày chôï Bình Ñieàn             3.197.877.014           4.416.812.203
    Coâng cuï duïng cuï vaø chi phí khaùc                      50.910.160           181.743.006
    Coäng                                   16.375.297.982           18.089.691.309

    Chi tieát phaân boå chi phí traû tröôùc daøi haïn nhö sau:
                                       Keát chuyeån vaøo
    Chæ tieâu              Soá ñaàu naêm Taêng trong naêm chi phí trong naêm             Soá cuoái naêm
    Tieàn thueâ ñaát taïi Khu
    coâng nghieäp Taân Taïo     13.491.136.100               -      364.625.292     13.126.510.808
    Tieàn thueâ ñaøo ao vaø
    thueâ quaày chôï Bình
    Ñieàn               4.416.812.203       507.979.788       1.726.914.977      3.197.877.014
    Coâng cuï duïng cuï vaø
    chi phí khaùc            181.743.006        70.490.990        201.323.836       50.910.160
    Coäng              18.089.691.309        578.470.778       2.292.864.105      16.375.297.982

12.   Vay vaø nôï ngaén haïn
    Soá tieàn Coâng ty vay cuûa caùc Ngaân haøng vaø toå chöùc nhaèm boå sung nhu caàu voán löu ñoäng.
                                           Soá cuoái naêm           Soá ñaàu naêm
    Vay ngaén haïn ngaân haøng                       215.010.780.000           220.248.376.660
     Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam - CN. Bình Taây                     -         937.596.660
     Ngaân haøng TMCP Phöông Nam - CN. Chôï Lôùn               206.010.780.000           206.010.780.000
     Toång Coâng ty Thöông maïi Saøi Goøn                    9.000.000.000           9.000.000.000
     Coâng ty coå phaàn Thuûy saûn Saøi Goøn Cao Laõnh                      -        4.300.000.000
    Nôï daøi haïn ñeán haïn traû                                 -               -
    Coäng                                  215.010.780.000           220.248.376.660

    Chi tieát soá phaùt sinh veà caùc khoaûn vay vaø nôï ngaén haïn nhö sau:
                                 Soá tieàn vay phaùt       Soá tieàn vay ñaõ
    Ñoái töôïng cho vay            Soá ñaàu naêm sinh trong naêm         traû trong naêm    Soá cuoái naêm

    Vay ngaén haïn            220.248.376.660      13.232.336.067     18.469.932.727 215.010.780.000
    Ngaân haøng Ngoaïi thöông
    Vieät Nam - CN. Bình Taây          937.596.660     13.232.336.067     14.169.932.727             -
    Ngaân haøng TMCP Phöông
    Nam - CN. Chôï Lôùn          206.010.780.000               -           - 206.010.780.000
    Toång Coâng ty Thöông maïi
    Saøi Goøn                9.000.000.000              -           -    9.000.000.000

Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính             20
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010
Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo)


                                 Soá tieàn vay phaùt       Soá tieàn vay ñaõ
    Ñoái töôïng cho vay            Soá ñaàu naêm sinh trong naêm         traû trong naêm   Soá cuoái naêm
    Coâng ty CP Thuûy saûn Saøi
    Goøn Cao Laõnh              4.300.000.000              -    4.300.000.000            -

    Nôï daøi haïn ñeán haïn traû               -            -           -           -
    Toång coäng             220.248.376.660      13.232.336.067     18.469.932.727 215.010.780.000

13.   Phaûi traû ngöôøi baùn
    Caùc khoaûn coøn phaûi traû cho caùc ñoái töông laø toå chöùc, phaùp nhaân coù quan heä cung caáp saûn phaåm,
    dòch vuï cho Coâng ty. Chi tieát caùc khoaûn phaûi traû ngöôøi baùn nhö sau:
                                      Soá cuoái naêm       Soá ñaàu naêm
    Baø Höùa Thò Thanh Ñaøo                           1.054.813.558          1.054.813.558
    Baø Ngoâ Thò Thanh Thuùy                          1.080.832.850           609.459.950
    Coâng ty TNHH Thuûy saûn Ñöùc Thaønh                     114.793.580            16.874.260
    Baø Hoà Thò Höông                               376.906.340                 -
    OÂng Nguyeãn Quoác Thanh                            230.880.000                 -
    DNTN Haûi Duy                                         -       1.806.527.250
    Caùc ñoái töôïng khaùc                           2.222.781.333          5.116.682.779
    Coäng                                    5.081.007.661          8.451.721.797

14.   Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc
    Khoaûn tieàn nhaän tröôùc töø caùc caù nhaân, toå chöùc, phaùp nhaân ñeå cung caáp dòch vuï, haøng hoùa theo
    caùc cam keát ñaõ thoûa thuaän tröôùc. Chi tieát caùc khoaûn ngöôøi mua traû tieàn tröôùc taïi vaên phoøng vaø caùc
    ñôn vò tröïc thuoäc nhö sau:
                                      Soá cuoái naêm          Soá ñaàu naêm
    Chen Co Foods                                1.366.514.410          1.261.865.469
    Petrosnab Co., Ltd.                             3.275.425.320                -
    Baø Höùa Thò Thanh Ñaøo                           1.684.000.000          1.684.000.000
    Coâng ty coå phaàn Huøng Vöông (Myõ Tho)                    600.000.000           600.000.000
    Baø Buøi Thò Tuyeát Anh                                 -          1.810.000.000
    Caùc ñoái töôïng khaùc                             698.886.865          3.811.283.447
    Coäng                                    7.624.826.595          9.167.148.916

15.   Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc
                                           Soá cuoái naêm          Soá ñaàu naêm
    Thueá phaûi noäp Nhaø nöôùc                          185.880.797           111.141.373
    Thueá GTGT haøng baùn noäi ñòa                                 -         75.813.467
    Thueá thu nhaäp doanh nghieäp                           5.429.437           7.732.656
    Thueá thu nhaäp caù nhaân                            16.228.298            4.669.330
    Thueá taøi nguyeân                                 184.000             95.200
    Thueá nhaø ñaát, tieàn thueâ ñaát                        164.039.062           22.830.720
    Caùc khoaûn phaûi noäp khaùc                           75.424.025           75.424.025
    Coäng                                     261.304.822           186.565.398

Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính            21
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010
Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo)


 +   Thueá giaù trò gia taêng
    Coâng ty aùp duïng Luaät thueá giaù trò gia taêng hieän haønh theo phöông phaùp khaáu tröø thueá.
    Thueá suaát aùp duïng:
    -  Haøng xuaát khaåu                     :     0%
    -  Haûi saûn qua sô cheá                   :     5%
    -  Dòch vuï cho thueâ kho, löu kho              :     10%
    Thueá giaù trò gia taêng phaùt sinh trong naêm bao goàm hoaït ñoäng töï doanh vaø hoaït ñoäng nhaän uûy
    thaùc nhaäp khaåu.
 +   Thueá thu nhaäp doanh nghieäp
    Coâng ty aùp duïng thueá suaát 25% treân thu nhaäp tính thueá.
    Xem Thuyeát minh soá IV.13.
    Naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 laø naêm taøi chính thöù tö (04) Coâng ty chuyeån
    sang hoaït ñoäng döôùi hình thöùc Coâng ty coå phaàn. Naêm 2010 Coâng ty khoâng phaûi döï tính thueá thu
    nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp vì hoaït ñoäng chính cuûa Coâng ty bò loã, tuy nhieân trong naêm Coâng ty
    coù phaùt sinh thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp cuûa hoaït ñoäng kinh doanh nhaø haøng noäp theo
    phöông phaùp tröïc tieáp.
    Soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp Coâng ty chính thöùc phaûi trích noäp khi coù thanh quyeát toaùn cuûa Cô
    quan thueá vuï.
 +   Thueá nhaø ñaát, tieàn thueâ ñaát
    Thueá nhaø ñaát, tieàn thueâ ñaát ñöôïc noäp theo thoâng baùo cuûa cô quan thueá.
 +   Caùc loaïi thueá khaùc
    Coâng ty keâ khai vaø noäp theo quy ñònh hieän haønh.
    Caùc baùo caùo thueá cuûa Coâng ty seõ chòu söï kieåm tra cuûa cô quan thueá. Do vieäc aùp duïng Luaät vaø caùc
    quy ñònh veà thueá ñoái vôùi caùc loaïi nghieäp vuï khaùc nhau coù theå ñöôïc giaûi thích theo nhöõng caùch
    khaùc nhau, soá thueá ñöôïc trình baøy treân caùc Baùo caùo taøi chính seõ ñöôïc xaùc ñònh moät caùch chaéc
    chaén theo quyeát ñònh cuoái cuøng cuûa cô quan Thueá.

16.   Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng
    Tieàn löông coøn phaûi thanh toaùn cho ngöôøi lao ñoäng coâng ty.

17.   Chi phí phaûi traû
    Khoaûn chi phí trích tröôùc phaûi traû cho caùc ñoái töôïng cung caáp saûn phaåm, dòch vuï cho Coâng ty.

                                           Soá cuoái naêm      Soá ñaàu naêm
    Vaên phoøng Coâng ty                            1.284.708.759        40.419.418
    Trung taâm Kinh doanh vaø dòch vuï APT                     212.131.772       248.903.868
    Xí nghieäp kinh doanh nuoâi troàng Thuûy saûn                 865.618.855      1.250.838.200
    Cöûa haøng Bình Ñieàn                              49.978.764            -
    Coäng                                    2.412.438.150      1.540.161.486
Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính       22
COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN
Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010
Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo)18.   Phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc
                                           Soá cuoái naêm           Soá ñaàu naêm
    Taøi saûn thöøa chôø giaûi quyeát                            -              7.210.063
    Kinh phí coâng ñoaøn                                  -             113.337.650
    Phaûi traû veà coå phaàn hoùa                       11.267.612.814           11.267.612.814
    Toång Coâng ty Thöông maïi Saøi Goøn                    23.244.687.464           24.971.105.499
    Ngaân haøng TMCP Phöông Nam                        29.776.353.377                  -
    Coå töùc phaûi traû caùc coå ñoâng                     2.059.613.900            2.059.613.900
    Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc                  7.997.129.319            8.188.655.756
    Coäng                                   74.345.396.874          46.607.535.682

    Caùc khoaûn phaûi traû phaûi noäp ngaén haïn chöa ñöôïc ñoái chieáu, xaùc nhaän ñeán thôøi ñieåm ngaøy 31
    thaùng 12 naêm 2010 laø 8.038.508.255 VND (trong ñoù: khoaûn nôï phaùt sinh giai ñoaïn tröôùc coå phaàn
    laø 7.602.827.966 VND). Chi tieát theo tuoåi nôï nhö sau:
    Döôùi 1 naêm                                                   49.374.000
    Töø 3 naêm trôû leân                                              7.989.134.255
    Coäng                                                     8.038.508.255

19.   Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi
                                  Taêng khaùc trong      Chi quyõ trong
                         Soá ñaàu naêm          naêm           naêm      Soá cuoái naêm
    Quyõ khen thöôûng            183.033.377          3.600.000      48.300.000      138.333.377
    Quyõ phuùc lôïi              16.745.044              -          -       16.745.044
    Coäng                  199.778.421          3.600.000      48.300.000      155.078.421

20.   Phaûi traû daøi haïn khaùc
    Khoaûn nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân coù quan heä kinh doanh vôùi Coâng ty.

21.   Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm
    Soá ñaàu naêm                                                   491.403.000
    Soá trích laäp trong naêm                                             498.378.276
    Soá chi trong naêm                                               (552.837.276)
    Coäng                                                      436.944.000

22.   Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu
    Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa voán chuû sôû höõu
                     Voán ñaàu tö                                  Lôïi nhuaän sau
                       cuûa chuû Cheânh leäch tyû      Quyõ ñaàu tö   Quyõ döï phoøng   thueá chöa phaân
                       sôû höõu giaù hoái ñoaùi       phaùt trieån      taøi chính         phoái
    Soá dö ñaàu naêm tröôùc 88.000.000.000               -   1.621.017.335     210.804.966   (135.214.128.320)
    Loã cheânh leäch tyû giaù       -        (7.862.311)           -          -           -
    Loã taêng naêm tröôùc         -              -          -          -   (58.384.108.439)
    Giaûm khaùc              -              -          -          -   (1.100.000.000)
    Soá dö cuoái naêm     88.000.000.000       (7.862.311)    1.621.017.335      210.804.966 (194.698.236.759)


Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính             23
Bckt 2010  apt
Bckt 2010  apt
Bckt 2010  apt
Bckt 2010  apt

More Related Content

Similar to Bckt 2010 apt

Ketoan hanghoa
Ketoan hanghoaKetoan hanghoa
Ketoan hanghoataeny_22
 
Luận văn: Phát triển dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại trên địa bàn ...
Luận văn: Phát triển dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại trên địa bàn ...Luận văn: Phát triển dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại trên địa bàn ...
Luận văn: Phát triển dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại trên địa bàn ...
Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 0917193864
 
TẠP-CHÍ-DOANH-NGHIỆP-THƯƠNG-HIỆU-SỐ-06-2014
TẠP-CHÍ-DOANH-NGHIỆP-THƯƠNG-HIỆU-SỐ-06-2014TẠP-CHÍ-DOANH-NGHIỆP-THƯƠNG-HIỆU-SỐ-06-2014
TẠP-CHÍ-DOANH-NGHIỆP-THƯƠNG-HIỆU-SỐ-06-2014
Đăng Nguyễn
 
Thiet ke Brochure - Duc Khai
Thiet ke Brochure - Duc KhaiThiet ke Brochure - Duc Khai
Thiet ke Brochure - Duc KhaiViết Nội Dung
 
Lean 6 Sigma Số 27
Lean 6 Sigma Số 27Lean 6 Sigma Số 27
Lean 6 Sigma Số 27
IESCL
 
Thiet ke Bao cao thuong nien - Ben Thanh land ar 2009
Thiet ke Bao cao thuong nien - Ben Thanh land ar 2009Thiet ke Bao cao thuong nien - Ben Thanh land ar 2009
Thiet ke Bao cao thuong nien - Ben Thanh land ar 2009Viết Nội Dung
 
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21
IESCL
 
TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU SỐ 8+9 - 2014
TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU SỐ 8+9 - 2014TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU SỐ 8+9 - 2014
TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU SỐ 8+9 - 2014
Đăng Nguyễn
 
Tinhbao01
Tinhbao01Tinhbao01
Tinhbao01Nguyen
 
Giay phep va dieu kien kinh doanh o viet nam
Giay phep va dieu kien kinh doanh o viet namGiay phep va dieu kien kinh doanh o viet nam
Giay phep va dieu kien kinh doanh o viet nam
Hung Nguyen
 
Xây Dựng Thương Hiệu
Xây Dựng Thương HiệuXây Dựng Thương Hiệu
Xây Dựng Thương Hiệuxeroxk
 
Lean 6 Sigma Số 61
Lean 6 Sigma Số 61Lean 6 Sigma Số 61
Lean 6 Sigma Số 61
IESCL
 
Ban tin 60 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 60 HAWA - Go va Noi thatBan tin 60 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 60 HAWA - Go va Noi that
HAWA Viet Nam
 
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi thatBản tin 66 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi that
HAWA Viet Nam
 
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi thatBản tin 66 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi that
HAWA Viet Nam
 
Luận văn: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tr...
Luận văn: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tr...Luận văn: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tr...
Luận văn: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tr...
Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 0917193864
 
Của cải của các quốc gia ở đâu_10572612092019
Của cải của các quốc gia ở đâu_10572612092019Của cải của các quốc gia ở đâu_10572612092019
Của cải của các quốc gia ở đâu_10572612092019
hieupham236
 
Chuyen de tot nghiep
Chuyen de tot nghiepChuyen de tot nghiep
Chuyen de tot nghiepĐỗ Thảo
 

Similar to Bckt 2010 apt (20)

Ketoan hanghoa
Ketoan hanghoaKetoan hanghoa
Ketoan hanghoa
 
Luận văn: Phát triển dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại trên địa bàn ...
Luận văn: Phát triển dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại trên địa bàn ...Luận văn: Phát triển dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại trên địa bàn ...
Luận văn: Phát triển dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại trên địa bàn ...
 
TẠP-CHÍ-DOANH-NGHIỆP-THƯƠNG-HIỆU-SỐ-06-2014
TẠP-CHÍ-DOANH-NGHIỆP-THƯƠNG-HIỆU-SỐ-06-2014TẠP-CHÍ-DOANH-NGHIỆP-THƯƠNG-HIỆU-SỐ-06-2014
TẠP-CHÍ-DOANH-NGHIỆP-THƯƠNG-HIỆU-SỐ-06-2014
 
Thiet ke Brochure - Duc Khai
Thiet ke Brochure - Duc KhaiThiet ke Brochure - Duc Khai
Thiet ke Brochure - Duc Khai
 
Lean 6 Sigma Số 27
Lean 6 Sigma Số 27Lean 6 Sigma Số 27
Lean 6 Sigma Số 27
 
Thiet ke Bao cao thuong nien - Ben Thanh land ar 2009
Thiet ke Bao cao thuong nien - Ben Thanh land ar 2009Thiet ke Bao cao thuong nien - Ben Thanh land ar 2009
Thiet ke Bao cao thuong nien - Ben Thanh land ar 2009
 
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21
 
Hd vpp th cat thanh
Hd vpp th cat thanhHd vpp th cat thanh
Hd vpp th cat thanh
 
TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU SỐ 8+9 - 2014
TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU SỐ 8+9 - 2014TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU SỐ 8+9 - 2014
TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU SỐ 8+9 - 2014
 
Tinhbao01
Tinhbao01Tinhbao01
Tinhbao01
 
Giay phep va dieu kien kinh doanh o viet nam
Giay phep va dieu kien kinh doanh o viet namGiay phep va dieu kien kinh doanh o viet nam
Giay phep va dieu kien kinh doanh o viet nam
 
Baigiang nghiepvu nhtm
Baigiang nghiepvu nhtmBaigiang nghiepvu nhtm
Baigiang nghiepvu nhtm
 
Xây Dựng Thương Hiệu
Xây Dựng Thương HiệuXây Dựng Thương Hiệu
Xây Dựng Thương Hiệu
 
Lean 6 Sigma Số 61
Lean 6 Sigma Số 61Lean 6 Sigma Số 61
Lean 6 Sigma Số 61
 
Ban tin 60 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 60 HAWA - Go va Noi thatBan tin 60 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 60 HAWA - Go va Noi that
 
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi thatBản tin 66 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi that
 
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi thatBản tin 66 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi that
 
Luận văn: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tr...
Luận văn: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tr...Luận văn: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tr...
Luận văn: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tr...
 
Của cải của các quốc gia ở đâu_10572612092019
Của cải của các quốc gia ở đâu_10572612092019Của cải của các quốc gia ở đâu_10572612092019
Của cải của các quốc gia ở đâu_10572612092019
 
Chuyen de tot nghiep
Chuyen de tot nghiepChuyen de tot nghiep
Chuyen de tot nghiep
 

Bckt 2010 apt

 • 1. COÂNG TY CP KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH ÑAÕ ÑÖÔÏC KIEÅM TOAÙN CHO NAÊM TAØI CHÍNH KEÁT THUÙC NGAØY 31 THAÙNG 12 NAÊM 2010
 • 2. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN MUÏC LUÏC Trang 1. Muïc luïc 1 2. Baùo caùo cuûa Ban Toång Giaùm ñoác 2-5 3. Baùo caùo kieåm toaùn 6-7 4. Baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 8-9 5. Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2010 10 6. Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä naêm 2010 11 7. Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính naêm 2010 12 - 27 ****************************** 1
 • 3. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty coå phaàn Kinh doanh Thuûy Haûi saûn Saøi Goøn (goïi taét laø “Coâng ty”) trình baøy Baùo caùo cuûa mình cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 ñaõ ñöôïc kieåm toaùn. KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY Coâng ty coå phaàn Kinh doanh Thuûy Haûi saûn Saøi Goøn tieàn thaân laø Coâng ty Kinh doanh Thuûy Haûi saûn - Doanh nghieäp nhaø nöôùc, tröïc thuoäc Toång Coâng ty Thöông maïi Saøi Goøn. Coâng ty ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû coå phaàn hoùa Coâng ty Kinh doanh Thuûy Haûi saûn theo Quyeát ñònh soá 2399/QÑ-UBND ngaøy 26 thaùng 5 naêm 2006 cuûa UÛy ban Nhaân daân TP. Hoà Chí Minh. Coâng ty hoaït ñoäng theo Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh coâng ty coå phaàn soá 4103005759 ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2006 do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö TP. Hoà Chí Minh caáp. Trong quaù trình hoaït ñoäng, Coâng ty ñaõ boán (04) laàn ñöôïc Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö TP. Hoà Chí Minh caáp boå sung Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh thay ñoåi soá 0300523755. Thay ñoåi laàn thöù tö (04) gaàn ñaây nhaát (ngaøy 23 thaùng 12 naêm 2009) veà vieäc thay ñoåi cô caáu, boå sung coå ñoâng Coâng ty. Voán ñieàu leä theo Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh: Coå ñoâng Soá coå phaàn Voán coå phaàn Tyû leä (%) Ñaïi dieän voán Nhaø nöôùc - Toång Coâng ty Thöông maïi Saøi Goøn. Ñaïi dieän: 2.640.198 26.401.980.000 30,00 - OÂng Ñaøo Xuaân Ñöùc - OÂng Nguyeãn Anh Tuøng - OÂng Tröông Tieán Duõng Ñaïi dieän voán coå ñoâng: - OÂng Traàn Phaùt Minh 3.207.602 32.076.020.000 36,45 - OÂng Taï Baù Thuyeát 500.000 5.000.000.000 5,68 - Caùc coå ñoâng khaùc 2.452.200 24.522.000.000 27,87 Coäng 8.800.000 88.000.000.000 100,00 Truï sôû hoaït ñoäng Ñòa chæ : Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, Khu coâng nghieäp Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh, Vieät Nam Ñieän thoaïi : (84 - 8) 37 541 810 Fax : (84 - 8) 38 754 808 Maõ soá thueá : 0300523755 2
 • 4. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC (tieáp theo) Caùc ñôn vò tröïc thuoäc: Teân ñôn vò Ñòa chæ Xí nghieäp Ñoâng laïnh Thaéng Lôïi Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, Khu coâng nghieäp Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh, Vieät Nam Xí nghieäp cheá bieán Thöïc phaåm Thuûy saûn Chôï Lôùn Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, Khu coâng nghieäp Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh, Vieät Nam Trung taâm Kinh doanh vaø Dòch vuï APT Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, Khu coâng nghieäp Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh, Vieät Nam Xí nghieäp cheá bieán Thöïc phaåm Thuûy saûn Bình Thôùi Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, Khu coâng nghieäp Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh, Vieät Nam Xí nghieäp Kinh doanh Nuoâi troàng Thuûy saûn Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, Khu coâng nghieäp Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh, Vieät Nam Caùc ñôn vò tröïc thuoäc cuûa Coâng ty hoaït ñoäng theo phöông thöùc haïch toaùn baùo soå. Hoaït ñoäng chính cuûa Coâng ty: - Nuoâi troàng thuûy saûn; - Mua baùn vaät tö phuïc vuï ngaønh nuoâi troàng thuûy saûn; - Mua baùn, cheá bieán thuûy haûi saûn; - Gia coâng caùc maët haøng thuûy haûi saûn; - Saûn xuaát, mua baùn thöùc aên gia suùc; - Cheá bieán nöôùc maém, nöôùc chaám; - Saûn xuaát nöôùc ñaù; - Gia coâng haøng may maëc, caùc saûn phaåm baèng kim loaïi; - Saûn xuaát, mua baùn gas NH3; - Saûn xuaát caùc loaïi caáu kieän töø panel, nhöïa xoáp, gia coâng laép raùp caùc nhaø kho chöùa, kho laïnh, khung nhaø tieàn cheá, caùc loaïi vaùch ngaên caùch nhieät, caùc taám traàn baèng caáu kieän panel vaø tole traùn nhöïa, caùc loaïi bao bì, caùc loaïi hoäp thöïc phaåm vaø thöùc aên baèng nhöïa xoáp; - Mua baùn xaêng, daàu, nhôùt caùc loaïi; - Kinh doanh aên uoáng caùc maët haøng thuûy haûi saûn töôi soáng vaø cheá bieán; - Mua baùn bao bì, panel nhöïa xoáp; - Mua baùn caáu kieän, thieát bò laïnh; - Mua baùn thöïc phaåm, coâng ngheä phaåm, kim khí, ñieän maùy, xe maùy, vaät tö phuïc vuï saûn xuaát, noâng saûn, phöông tieän vaän taûi chuyeân duøng; - Mua baùn thieát bò, maùy moùc, vaät tö, nguyeân lieäu ngö löôùi cuï, röôïu; - AÊn uoáng, nhaø nghæ, massage, xoâng hôi, saân tennis; - Dòch vuï baûo quaûn haøng ñoâng laïnh xuaát khaåu, söûa chöõa cô ñieän laïnh; - Cano löôùt vaùn, cheøo thuyeàn, caâu caù, giaûi trí; - Cho thueâ kho, baõi. 3
 • 5. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC (tieáp theo) TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH VAØ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Tình hình taøi chính taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø löu chuyeån tieàn teä cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy cuûa Coâng ty ñöôïc trình baøy trong Baùo caùo taøi chính ñính keøm baùo caùo naøy (töø trang 08 ñeán trang 27). SÖÏ KIEÄN PHAÙT SINH SAU NGAØY KEÁT THUÙC NAÊM TAØI CHÍNH Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty khaúng ñònh khoâng coù söï kieän naøo phaùt sinh sau ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 cho ñeán thôøi ñieåm laäp baùo caùo naøy maø chöa ñöôïc xem xeùt ñieàu chænh soá lieäu hoaëc coâng boá trong Baùo caùo taøi chính. Do aûnh höôûng bieán ñoäng lôùn cuûa giaù vaøng theá giôùi vaø trong nöôùc, khoaûn vay ngaén haïn 5.833 löôïng vaøng SJC (töông ñöông voái soá tieàn laø 103.010.780.000 VND) cuûa Ngaân haøng TMCP Phöông Nam - Chi nhaùnh Chôï Lôùn theo Hôïp ñoàng tín duïng soá 009/01/09 ngaøy 08 thaùng 01 naêm 2009 vaø ñaùo haïn ngaøy 08 thaùng 01 naêm 2010. Vieäc taát toaùn khoaûn vay naøy laøm phaùt sinh moät khoaûn cheânh leäch giaù thanh toaùn töông ñoái lôùn, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty trong naêm taøi chính tieáp theo. Ñeán thôøi ñieåm 31 thaùng 12 naêm 2010, Coâng ty vaãn chöa taát toaùn khoaûn nôï vay naøy. HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ, BAN KIEÅM SOAÙT VAØ BAN ÑIEÀU HAØNH, QUAÛN LYÙ Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban Kieåm soaùt vaø Ban Toång Giaùm ñoác cuûa Coâng ty trong naêm vaø cho ñeán thôøi ñieåm laäp baùo caùo naøy bao goàm: Hoäi ñoàng quaûn trò Hoï vaø teân Chöùc vuï Ngaøy boå nhieäm Ngaøy mieãn nhieäm OÂng Traàn Phaùt Minh Chuû tòch 05 thaùng 11 naêm 2009 OÂng Ñaøo Xuaân Ñöùc UÛy vieân 05 thaùng 11 naêm 2009 OÂng Tröông Tieán Duõng UÛy vieân 01 thaùng 8 naêm 2009 OÂng Phuøng Coâng Trí Duõng UÛy vieân 11 thaùng 12 naêm 2010 OÂng Taï Baù Thuyeát UÛy vieân 25 thaùng 11 naêm 2006 11 thaùng 12 naêm 2010 OÂng Nguyeãn Ngoïc Tuaán UÛy vieân 05 thaùng 11 naêm 2009 11 thaùng 12 naêm 2010 Ban kieåm soaùt Hoï vaø teân Chöùc vuï Ngaøy boå nhieäm Ngaøy mieãn nhieäm OÂng Nguyeãn Laâm Vinh Huy Tröôûng ban 05 thaùng 11 naêm 2009 OÂng Phan Minh Thaéng Thaønh vieân 11 thaùng 12 naêm 2010 Baø Ñoaøn Thò Thu Haø Thaønh vieân 05 thaùng 11 naêm 2009 11 thaùng 12 naêm 2010 OÂng Nguyeãn Anh Tuøng Thaønh vieân 05 thaùng 11 naêm 2009 Ban Toång Giaùm ñoác Hoï vaø teân Chöùc vuï Ngaøy boå nhieäm Ngaøy mieãn nhieäm OÂng Tröông Tieán Duõng Toång Giaùm ñoác 01 thaùng 8 naêm 2009 OÂng Nguyeãn Thanh Sôn Phoù Toång Giaùm ñoác 02 thaùng 01 naêm 2007 OÂng Ñaøo Quoác Haûi Phoù Toång Giaùm ñoác 02 thaùng 01 naêm 2007 OÂng Nguyeãn Vaên Coâng Haäu Phoù Toång Giaùm ñoác 02 thaùng 01 naêm 2007 01 thaùng 9 naêm 2010 OÂng Leâ Vaên Haûi Phoù Toång Giaùm ñoác 16 thaùng 4 naêm 2008 01 thaùng 9 naêm 2010 KIEÅM TOAÙN VIEÂN Coâng ty TNHH Kieåm toaùn vaø Giaûi phaùp Coâng ngheä thoâng tin Ñaïi Nam (GS-Audit) ñaõ kieåm toaùn Baùo caùo taøi chính cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, GS-Audit baøy toû nguyeän voïng tieáp tuïc ñöôïc chæ ñònh laø kieåm toaùn vieân ñoäc laäp cuûa Coâng ty. 4
 • 6. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN BAÙO CAÙO CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC (tieáp theo) XAÙC NHAÄN CUÛA BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty chòu traùch nhieäm laäp caùc baùo caùo taøi chính phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø löu chuyeån tieàn teä cuûa Coâng ty trong töøng naêm taøi chính. Trong vieäc laäp caùc baùo caùo taøi chính naøy, Ban Toång Giaùm ñoác phaûi: • Choïn löïa caùc chính saùch keá toaùn thích hôïp vaø aùp duïng caùc chính saùch naøy moät caùch nhaát quaùn; • Thöïc hieän caùc phaùn ñoaùn vaø caùc öôùc tính hôïp lyù vaø thaän troïng; • Coâng boá caùc Chuaån möïc keá toaùn phaûi tuaân theo trong caùc vaán ñeà troïng yeáu ñöôïc coâng boá vaø giaûi trình trong caùc Baùo caùo taøi chính; • Laäp caùc Baùo caùo taøi chính treân cô sôû hoaït ñoäng lieân tuïc tröø tröôøng hôïp khoâng theå giaû ñònh raèng Coâng ty seõ tieáp tuïc hoaït ñoäng lieân tuïc. Ban Toång Giaùm ñoác ñaûm baûo raèng, Coâng ty ñaõ tuaân thuû caùc yeâu caàu neâu treân khi laäp Baùo caùo taøi chính; caùc soå keá toaùn thích hôïp ñöôïc löu giöõ ñaày ñuû ñeå phaùn aùnh taïi baát kyø thôøi ñieåm naøo, vôùi möùc ñoä chính xaùc hôïp lyù tình hình taøi chính cuûa Coâng ty vaø Baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp tuaân thuû caùc Chuaån möïc vaø Cheá ñoä Keá toaùn Doanh nghieäp Vieät Nam hieän haønh. Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty cuõng chòu traùch nhieäm baûo veä an toaøn taøi saûn cuûa Coâng ty vaø do ñoù ñaõ thöïc hieän caùc bieän phaùp thích hôïp ñeå ngaên chaën vaø phaùt hieän caùc haønh vi gian laän vaø caùc vi phaïm khaùc. Chuùng toâi, caùc thaønh vieân cuûa Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty xaùc nhaän raèng, Baùo caùo taøi chính keøm theo ñaõ ñöôïc laäp moät caùch ñuùng ñaén, phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính cuûa Coâng ty taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø tình hình löu chuyeån tieàn teä cuûa Coâng ty cho cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy, ñoàng thôøi phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc, Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. Thay maët Ban Toång Giaùm ñoác, (đã ký và đóng dấu) ___________________ TRÖÔNG TIEÁN DUÕNG Toång Giaùm ñoác TP. Hoà Chí Minh, Vieät Nam Ngaøy 05 thaùng 4 naêm 2011 5
 • 7. Soá: 236/2011/BCKT/GS-Audit BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN VEÀ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH NAÊM 2010 CUÛA COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN Kính göûi: COÅ ÑOÂNG, HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ VAØ BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC Chuùng toâi ñaõ kieåm toaùn Baùo caùo taøi chính naêm 2010 cuûa Coâng ty coå phaàn Kinh doanh Thuûy Haûi saûn Saøi Goøn goàm: Baûng caân ñoái keá toaùn taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, Baùo caùo keát quaû kinh doanh, Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä vaø Baûn thuyeát minh baùo caùo taøi chính cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy, ñöôïc laäp ngaøy 25 thaùng 3 naêm 2011, töø trang 08 ñeán trang 27 keøm theo. Vieäc laäp vaø trình baøy Baùo caùo taøi chính naøy thuoäc traùch nhieäm cuûa Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty. Traùch nhieäm cuûa Kieåm toaùn vieân laø ñöa ra yù kieán veà caùc Baùo caùo naøy döïa treân keát quaû coâng vieäc kieåm toaùn. CÔ SÔÛ YÙ KIEÁN Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn theo caùc Chuaån möïc Kieåm toaùn Vieät Nam. Caùc Chuaån möïc naøy yeâu caàu chuùng toâi phaûi tuaân thuû caùc quy taéc ñaïo ñöùc ngheà nghieäp, phaûi laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn ñeå ñaït ñöôïc söï ñaûm baûo hôïp lyù raèng Baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty khoâng coøn chöùa ñöïng caùc sai soùt troïng yeáu. Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän kieåm toaùn theo phöông phaùp choïn maãu vaø aùp duïng caùc thöû nghieäm caàn thieát, kieåm tra caùc baèng chöùng xaùc minh nhöõng thoâng tin trong Baùo caùo taøi chính; ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû caùc Chuaån möïc vaø Cheá ñoä keá toaùn hieän haønh, caùc nguyeân taéc vaø phöông phaùp keá toaùn ñöôïc aùp duïng, caùc öôùc tính vaø xeùt ñoaùn quan troïng cuûa Ban Toång Giaùm ñoác cuõng nhö caùch trình baøy toång theå Baùo caùo taøi chính. Chuùng toâi tin töôûng raèng caùc baèng chöùng kieåm toaùn maø chuùng toâi ñaõ thu thaäp ñöôïc laø ñaày ñuû vaø thích hôïp ñeå laøm cô sôû hôïp lyù cho chuùng toâi ñöa ra yù kieán kieåm toaùn. HAÏN CHEÁ CUÛA CUOÄC KIEÅM TOAÙN Chuùng toâi chöa nhaän ñöôïc ñaày ñuû thoâng tin caàn thieát ñeå ñoái chieáu, xaùc nhaän coâng nôï cuûa caùc ñoái töôïng phaûn aùnh treân Baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, cuï theå: - Phaûi thu khaùch haøng 6.504.960.709 (Thuyeát minh V.02); (Trong ñoù: khoaûn nôï phaùt sinh giai ñoaïn tröôùc coå phaàn laø 3.234.484.593 VND vaø khoaûn nôï phaùt sinh cuûa hoaït ñoäng nuoâi caù laø 2.746.378.933 VND) - Phaûi thu khaùc 25.131.413.009 (Thuyeát minh V.04); (Trong ñoù: khoaûn nôï phaùt sinh cuûa hoaït ñoäng nuoâi caù laø 24.344.233.111 VND) - Phaûi traû phaûi noäp khaùc 8.038.508.255 (Thuyeát minh V.18). (Trong ñoù: khoaûn nôï phaùt sinh giai ñoaïn tröôùc coå phaàn laø 7.602.827.966 VND). 6
 • 8. BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN (tieáp theo) YÙ KIEÁN CUÛA KIEÅM TOAÙN VIEÂN Theo yù kieán chuùng toâi, xeùt treân moïi phöông dieän troïng yeáu, ngoaïi tröø haïn cheá neâu treân vaø caùc aûnh höôûng (neáu coù) ñeán caùc chæ tieâu coù lieân quan khaùc treân Baùo caùo taøi chính naêm 2010, Baùo caùo taøi chính ñeà caäp ñaõ phaûn aûnh hôïp lyù tình hình taøi chính taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø löu chuyeån tieàn teä cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy cuûa Coâng ty coå phaàn Kinh doanh Thuûy Haûi saûn Saøi Goøn, ñoàng thôøi phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc, Cheá ñoä Keá toaùn Doanh nghieäp Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. Khoâng phuû nhaän yù kieán trình baøy ôû treân, chuùng toâi xin löu yù ñeán ngöôøi ñoïc baùo caùo taøi chính veà khaû naêng hoaït ñoäng lieân tuïc cuûa Coâng ty. Ñeán thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Coâng ty ñaõ phaûi chòu moät khoaûn loã luõy keá laø 240.624.866.252 VND laøm aâm nguoàn voán chuû sôû höõu 150.483.450.138 VND, vaø taïi thôøi ñieåm naøy, caùc khoaûn coâng nôï ngaén haïn lôùn hôn taøi saûn ngaén haïn laø 218.920.112.511 VND. Caùc yeáu toá naøy coù theå aûnh höôûng ñeán khaû naêng tieáp tuïc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty. Tuy nhieân, Baùo caùo taøi chính naêm 2010 ñöôïc laäp döïa treân giaû thieát veà khaû naêng hoaït ñoäng lieân tuïc do coù cam keát taøi trôï voán töø chuû sôû höõu. Coâng ty TNHH Kieåm toaùn vaø Giaûi phaùp Coâng ngheä thoâng tin Ñaïi Nam (GS-Audit) (đã ký và đóng dấu) (đã ký) __________________________________ __________________________________ Nguyeãn Quang Toaøn - Toång Giaùm ñoác Phaïm Quoác Tuaán - Kieåm toaùn vieân Chöùng chæ Kieåm toaùn vieân soá: 1057/KTV Chöùng chæ Kieåm toaùn vieân soá: 1205/KTV TP. Hoà Chí Minh, Vieät Nam Ngaøy 05 thaùng 4 naêm 2011 7
 • 9. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Ñôn vò tính: VND Maõ Thuyeát TAØI SAÛN soá minh Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 100 90.224.921.308 105.983.716.076 I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 110 V.01 16.194.635.944 6.344.016.578 1. Tieàn 111 6.194.635.944 6.344.016.578 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 112 10.000.000.000 - II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 - - III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 130 59.048.776.134 75.584.063.186 1. Phaûi thu khaùch haøng 131 V.02 105.662.456.509 103.155.786.746 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 V.03 8.186.748.234 11.750.345.259 3. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 135 V.04 40.946.991.823 38.135.313.108 4. Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi 139 V.05 (95.747.420.432) (77.457.381.927) IV. Haøng toàn kho 140 V.06 13.630.828.296 15.005.067.010 1. Haøng toàn kho 141 14.061.236.483 16.595.671.814 2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho 149 (430.408.187) (1.590.604.804) V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150 1.350.680.934 9.050.569.302 1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151 V.07 139.300.000 29.747.848 2. Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø 152 51.223.165 273.680.691 3. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu nhaø nöôùc 154 V.08 283.142.199 10.656.154 4. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 V.09 877.015.570 8.736.484.609 B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN 200 69.943.056.373 79.165.819.402 I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 210 - - II. Taøi saûn coá ñònh 220 53.567.758.391 59.712.178.093 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 221 V.10 53.567.758.391 56.765.769.348 Nguyeân giaù 222 88.972.779.093 86.501.605.194 Giaù trò hao moøn luõy keá 223 (35.405.020.702) (29.735.835.846) 2. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 - 2.946.408.745 III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240 - - IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 250 - 1.300.000.000 1. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 258 - 1.300.000.000 2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö TC daøi haïn 259 - - V. Taøi saûn daøi haïn khaùc 260 16.375.297.982 18.153.641.309 1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261 V.11 16.375.297.982 18.089.691.309 2. Taøi saûn daøi haïn khaùc 268 - 63.950.000 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 270 160.167.977.681 185.149.535.478 Baùo caùo naøy phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính 8
 • 10. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Baûng caân ñoái keá toaùn (tieáp theo) Maõ Thuyeát NGUOÀN VOÁN soá minh Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ 300 310.651.427.819 290.023.812.247 I. Nôï ngaén haïn 310 309.145.033.819 289.065.275.914 1. Vay vaø nôï ngaén haïn 311 V.12 215.010.780.000 220.248.376.660 2. Phaûi traû ngöôøi baùn 312 V.13 5.081.007.661 8.451.721.797 3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313 V.14 7.624.826.595 9.167.148.916 4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 314 V.15 261.304.822 186.565.398 5. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 315 V.16 4.254.201.296 2.663.987.554 6. Chi phí phaûi traû 316 V.17 2.412.438.150 1.540.161.486 7. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc 319 V.18 74.345.396.874 46.607.535.682 8. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn 320 - - 9. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 323 V.19 155.078.421 199.778.421 II. Nôï daøi haïn 330 1.506.394.000 958.536.333 1. Phaûi traû daøi haïn khaùc 333 V.20 1.069.450.000 467.133.333 2. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 336 V.21 436.944.000 491.403.000 3. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 337 - - B. NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 400 (150.483.450.138) (104.874.276.769) I. Voán chuû sôû höõu 410 V.22 (150.483.450.138) (104.874.276.769) 1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 411 88.000.000.000 88.000.000.000 2. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 416 309.593.813 (7.862.311) 3. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 417 1.621.017.335 1.621.017.335 4. Quyõ döï phoøng taøi chính 418 210.804.966 210.804.966 5. Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 420 (240.624.866.252) (194.698.236.759) 6. Nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn 421 - - II. Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 430 - - TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 440 160.167.977.681 185.149.535.478 TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 25 thaùng 3 naêm 2011 (đã ký) (đã ký) (đã ký và đóng dấu) _________________ __________________ __________________ ÑOAØN THÒ THU HAØ PHAÏM NGUYEÄT AÙNH TRÖÔNG TIEÁN DUÕNG Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm ñoác Baùo caùo naøy phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính 9
 • 11. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Naêm 2010 Ñôn vò tính: VND Maõ Thuyeát CHÆ TIEÂU soá minh Naêm nay Naêm tröôùc 1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 VI.01 157.948.431.134 308.891.043.309 2. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 02 343.139.529 5.037.500.912 3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 10 VI.01 157.605.291.605 303.853.542.397 4. Giaù voán haøng baùn 11 VI.02 123.310.290.550 289.108.274.173 5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 20 34.295.001.055 14.745.268.224 6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 VI.03 5.681.614.857 12.839.413.647 7. Chi phí taøi chính 22 VI.04 37.110.672.490 40.395.319.526 Trong ñoù: Chi phí laõi vay 23 36.849.428.810 39.373.020.861 8. Chi phí baùn haøng 24 VI.05 16.489.480.736 19.469.865.547 9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 VI.06 32.919.815.920 28.363.294.679 10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 30 (46.543.353.234) (60.643.797.881) 11. Thu nhaäp khaùc 31 VI.07 7.194.156.723 4.980.347.561 12. Chi phí khaùc 32 VI.08 5.082.610.409 2.415.442.188 13. Lôïi nhuaän khaùc 40 2.111.546.314 2.564.905.373 14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 50 (44.431.806.920) (58.078.892.508) 15. Chi phí thueá TNDN hieän haønh 51 173.028.796 305.215.931 16. Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi 52 VI.09 - - 17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 60 (44.604.835.716) (58.384.108.439) 18. Laõi cô baûn treân coå phieáu 70 - - TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 25 thaùng 3 naêm 2011 (đã ký) (đã ký) (đã ký và đóng dấu) __________________ __________________ __________________ ÑOAØN THÒ THU HAØ PHAÏM NGUYEÄT AÙNH TRÖÔNG TIEÁN DUÕNG Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm ñoác Baùo caùo naøy phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính 10
 • 12. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ (Theo phöông phaùp tröïc tieáp) Naêm 2010 Ñôn vò tính: VND Maõ Thuyeát CHÆ TIEÂU soá minh Naêm nay Naêm tröôùc I. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 1. Tieàn thu baùn haøng, cung caáp dòch vuï vaø doanh thu khaùc 01 169.413.444.698 92.888.096.495 2. Tieàn chi traû cho ngöôøi cung caáp HH&DV 02 (116.329.365.670) (45.199.395.815) 3. Tieàn chi traû cho ngöôøi lao ñoäng 03 (34.295.994.232) (29.607.951.488) 4. Tieàn chi traû laõi vay 04 (3.217.003.639) (29.250.870.785) 5. Tieàn chi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp 05 (175.332.015) (2.787.869.033) 6. Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh 06 169.944.698.264 545.729.726.425 7. Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng kinh doanh 07 (181.173.069.990) (442.521.441.042) Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ kinh doanh 20 4.167.377.416 89.250.294.757 II. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö 1. Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng taøi saûn coá ñònh vaø caùc taøi saûn daøi haïn khaùc 21 (3.536.525.755) (512.835.772) 2. Tieàn thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn taøi saûn coá ñònh vaø caùc taøi saûn daøi haïn khaùc 22 3.016.877.458 1.275.454.545 3. Tieàn chi ñaàu tö, goùp voán vaøo ñôn vò khaùc 25 - (1.300.000.000) 4. Tieàn thu hoài ñaàu tö, goùp voán vaøo Ñ/vò khaùc 26 1.300.000.000 - 5. Tieàn thu laõi ngaân haøng 27 - 394.926.588 Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ ñaàu tö 30 780.351.703 (142.454.639) III. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng taøi chính 1. Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôïc 31 13.232.336.067 443.821.962.996 2. Tieàn chi traû nôï goác vay 32 (18.469.932.727) (538.816.683.615) 3. Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu 33 - - Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ taøi chính 40 (5.237.596.660) (94.994.720.619) Löu chuyeån tieàn thuaàn trong naêm 50 (289.867.541) (5.886.880.501) Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu naêm 60 V.01 6.344.016.578 12.067.504.230 AÛnh höôûng cuûa thay ñoåi TGHÑ quy ñoåi ngoaïi teä 61 140.486.907 77.917.578 Tieàn vaø töông ñöông tieàn cuoái naêm 70 V.01 6.194.635.944 6.258.541.307 TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 25 thaùng 3 naêm 2011 (đã ký) (đã ký) (đã ký và đóng dấu) _________________ __________________ __________________ ÑOAØN THÒ THU HAØ PHAÏM NGUYEÄT AÙNH TRÖÔNG TIEÁN DUÕNG Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm ñoác Baùo caùo naøy phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính 11
 • 13. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 BAÛN THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Naêm 2010 Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính cho naêm taøi chính keá thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 cuûa Coâng ty coå phaàn Kinh doanh Thuûy haûi saûn Saøi Goøn (goïi taét laø “Coâng ty”). I. ÑAËC ÑIEÅM HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY 1. Hình thöùc sôû höõu voán : Coâng ty coå phaàn 2. Lónh vöïc kinh doanh : Saûn xuaát - Thöông maïi - Dòch vuï 3. Ngaønh ngheà kinh doanh : - Nuoâi troàng thuûy saûn; - Mua baùn vaät tö phuïc vuï ngaønh nuoâi troàng thuûy saûn; - Mua baùn, cheá bieán thuûy haûi saûn; - Gia coâng caùc maët haøng thuûy haûi saûn; - Saûn xuaát, mua baùn thöùc aên gia suùc; - Cheá bieán nöôùc maém, nöôùc chaám; - Saûn xuaát nöôùc ñaù; - Gia coâng haøng may maëc, caùc saûn phaåm baèng kim loaïi; - Saûn xuaát, mua baùn gas NH3; - Saûn xuaát caùc loaïi caáu kieän töø panel, nhöïa xoáp, gia coâng laép raùp caùc nhaø kho chöùa, kho laïnh, khung nhaø tieàn cheá, caùc loaïi vaùch ngaên caùch nhieät, caùc taám traàn baèng caáu kieän panel vaø tole traùn nhöïa, caùc loaïi bao bì, caùc loaïi hoäp thöïc phaåm vaø thöùc aên baèng nhöïa xoáp; - Mua baùn xaêng, daàu, nhôùt caùc loaïi; - Kinh doanh aên uoáng caùc maët haøng thuûy haûi saûn töôi soáng vaø cheá bieán; - Mua baùn bao bì, panel nhöïa xoáp; - Mua baùn caáu kieän, thieát bò laïnh; - Mua baùn thöïc phaåm, coâng ngheä phaåm, kim khí, ñieän maùy, xe maùy, vaät tö phuïc vuï saûn xuaát, noâng saûn, phöông tieän vaän taûi chuyeân duøng; - Mua baùn thieát bò, maùy moùc, vaät tö, nguyeân lieäu ngö löôùi cuï, röôïu; - AÊn uoáng, nhaø nghæ, massage, xoâng hôi, saân tennis; - Dòch vuï baûo quaûn haøng ñoâng laïnh xuaát khaåu, söûa chöõa cô ñieän laïnh; - Cano löôùt vaùn, cheøo thuyeàn, caâu caù, giaûi trí; - Cho thueâ kho, baõi. II. NAÊM TAØI CHÍNH, ÑÔN VÒ TIEÀN TEÄ SÖÛ DUÏNG TRONG KEÁ TOAÙN 1. Naêm taøi chính Naêm taøi chính cuûa Coâng ty baét ñaàu töø ngaøy 01 thaùng 01 vaø keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 haøng naêm. Naêm 2010 laø naêm taøi chính thöù tö (04) cuûa Coâng ty khi chuyeån sang hoaït ñoäng döôùi hình thöùc coâng ty coå phaàn. 2. Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn laø Ñoàng Vieät Nam (VND). Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 12
 • 14. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo) III. CHUAÅN MÖÏC VAØ CHEÁ ÑOÄ KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG 1. Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng Coâng ty aùp duïng Cheá ñoä Keá toaùn Doanh nghieäp Vieät Nam. 2. Tuyeân boá veà vieäc tuaân thuû chuaån möïc keá toaùn vaø cheá ñoä keá toaùn Ban Toång Giaùm ñoác ñaûm baûo ñaõ tuaân thuû ñaày ñuû yeâu caàu cuûa caùc Chuaån möïc vaø Cheá ñoä Keá toaùn Doanh nghieäp Vieät Nam hieän haønh trong vieäc laäp Baùo caùo taøi chính. 3. Hình thöùc keá toaùn aùp duïng Coâng ty söû duïng hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chung. IV. CAÙC CHÍNH SAÙCH KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG 1. Cô sôû laäp Baùo caùo taøi chính Baùo caùo taøi chính ñöôïc trình baøy theo nguyeân taéc giaù goác. 2. Tieàn vaø töông ñöông tieàn Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn bao goàm tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng, tieàn ñang chuyeån vaø caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn coù thôøi haïn thu hoài hoaëc ñaùo haïn khoâng quaù 03 thaùng keå töø ngaøy mua, deã daøng chuyeån ñoåi thaønh moät löôïng tieàn xaùc ñònh cuõng nhö khoâng coù nhieàu ruûi ro trong vieäc chuyeån ñoåi. 3. Haøng toàn kho Haøng toàn kho ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû giaù goác. Giaù goác haøng toàn kho bao goàm chi phí mua, chi phí cheá bieán vaø caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp khaùc phaùt sinh ñeå coù ñöôïc haøng toàn kho ôû ñòa ñieåm vaø traïng thaùi hieän taïi. Giaù goác haøng toàn kho ñöôïc tính theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn vaø ñöôïc haïch toaùn theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (neáu coù) ñöôïc ghi nhaän khi giaù goác lôùn hôn giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc. Giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc laø giaù baùn öôùc tính cuûa haøng toàn kho tröø chi phí öôùc tính ñeå hoaøn thaønh saûn phaåm vaø chi phí öôùc tính caàn thieát cho vieäc tieâu thuï chuùng. 4. Caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø phaûi thu khaùc Caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø caùc khoaûn phaûi thu khaùc ñöôïc ghi nhaän theo hoùa ñôn, chöùng töø. Döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi theå hieän phaàn giaù trò döï kieán bò toån thaát cuûa caùc khoaûn phaûi thu khoâng ñöôïc khaùch haøng thanh toaùn taïi thôøi ñieåm laäp Baûng caân ñoái keá toaùn. 5. Taøi saûn coá ñònh höõu hình Taøi saûn coá ñònh ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù tröø hao moøn luõy keá. Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh bao goàm toaøn boä caùc chi phí maø Coâng ty phaûi boû ra ñeå coù ñöôïc taøi saûn coá ñònh tính ñeán thôøi ñieåm ñöa taøi saûn ñoù vaøo traïng thaùi saün saøng söû duïng. Caùc chi phí phaùt sinh sau ghi nhaän ban ñaàu chæ ñöôïc ghi taêng nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh neáu caùc chi phí naøy chaéc chaén laøm taêng lôïi ích kinh teá trong töông lai do söû duïng taøi saûn ñoù. Caùc chi phí khoâng thoûa maõn ñieàu kieän treân ñöôïc ghi nhaän laø chi phí trong kyø. Khi taøi saûn coá ñònh ñöôïc baùn hay thanh lyù, nguyeân giaù vaø khaáu hao luõy keá ñöôïc xoùa soå vaø baát kyø khoaûn laõi loã naøo phaùt sinh do vieäc thanh lyù ñeàu ñöôïc tính vaøo thu nhaäp hay chi phí trong kyø. Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 13
 • 15. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo) Taøi saûn coá ñònh ñöôïc khaáu hao theo phöông phaùp ñöôøng thaúng döïa treân thôøi gian höõu duïng öôùc tính, phuø hôïp vôùi höôùng daãn theo Thoâng tö soá 203/2009/TT-BTC ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2009 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính. Thôøi gian khaáu hao cuûa caùc loaïi taøi saûn coá ñònh nhö sau: Loaïi taøi saûn coá ñònh Soá naêm Nhaø cöûa, vaät kieán truùc 04 - 25 Maùy moùc vaø thieát bò 04 - 12 Phöông tieän vaän taûi, truyeàn daãn 08 - 12 Thieát bò vaên phoøng 04 - 06 Taøi saûn coá ñònh khaùc 04 - 12 6. Chi phí ñi vay Chi phí ñi vay ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí trong kyø. Tröôøng hôïp chi phí ñi vay lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñaàu tö xaây döïng hoaëc saûn xuaát taøi saûn dôû dang caàn coù moät thôøi gian ñuû daøi (treân 12 thaùng) ñeå coù theå ñöa vaøo söû duïng theo muïc ñích ñònh tröôùc hoaëc baùn thì chi phí ñi vay naøy ñöôïc voán hoùa. Ñoái vôùi caùc khoaûn voán vay chung trong ñoù coù söû duïng cho muïc ñích ñaàu tö xaây döïng hoaëc saûn xuaát taøi saûn dôû dang thì chi phí ñi vay voán hoùa ñöôïc xaùc ñònh theo tyû leä voán hoùa ñoái vôùi chi phí luõy keá bình quaân gia quyeàn phaùt sinh cho vieäc ñaàu tö xaây döïng cô baûn hoaëc saûn xuaát taøi saûn ñoù. Tyû leä voán hoùa ñöôïc tính theo tyû leä laõi suaát bình quaân gia quyeàn cuûa caùc khoaûn vay chöa traû trong kyø, ngoaïi tröø caùc khoaûn vay rieâng bieät phuïc vuï cho muïc ñích hình thaønh moät taøi saûn cuï theå. 7. Chi phí traû tröôùc daøi haïn Coâng cuï, duïng cuï Caùc coâng cuï, duïng cuï ñaõ ñöa vaøo söû duïng ñöôïc phaân boå vaøo chi phí trong kyø theo phöông phaùp ñöôøng thaúng vôùi thôøi gian phaân boå khoâng quaù 03 naêm. 8. Caùc khoaûn phaûi traû thong maïi vaø phaûi traû khaùc Caùc khoaûn phaûi traû thöông maïi vaø caùc khoaûn phaûi traû phaûi noäp khaùc ñöôïc ghi nhaän theo hoùa ñôn, chöùng töø. 9. Chi phí phaûi traû, trích tröôùc chi phí söûa chöõa lôùn Chi phí phaûi traû ñöôïc ghi nhaän döïa treân caùc öôùc tính hôïp lyù veà soá tieàn phaûi traû cho caùc haøng hoùa, dòch vuï ñaõ söû duïng trong kyø. 10. Trích laäp quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm ñöôïc duøng ñeå chi traû trôï caáp thoâi vieäc, maát vieäc. Möùc trích quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm laø 3% quyõ löông laøm cô sôû ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi vaø ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí trong kyø. Tröôøng hôïp quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm khoâng ñuû ñeå chi trôï caáp cho ngöôøi lao ñoäng thoâi vieäc, maát vieäc trong kyø thì phaàn cheânh leäch thieáu ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí. 11. Nguoàn voán kinh doanh - quyõ Nguoàn voán kinh doanh cuûa Coâng ty bao goàm: - Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu: ñöôïc ghi nhaän theo soá thöïc teá ñaõ ñaàu tö cuûa caùc coå ñoâng. - Thaëng dö voán coå phaàn: cheânh leäch do phaùt haønh coå phieáu cao hôn meänh giaù. Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 14
 • 16. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo) - Voán khaùc: hình thaønh do boå sung töø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, giaù trò caùc taøi saûn ñöôïc taëng, bieáu, taøi trôï vaø ñaùnh giaù laïi taøi saûn. Caùc quyõ ñöôïc trích laäp vaø söû duïng theo Ñieàu leä Coâng ty. 12. Coå töùc Coå töùc ñöôïc ghi nhaän laø nôï phaûi traû trong kyø coå töùc ñöôïc coâng boá. 13. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp Coâng ty coù nghóa vuï noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp vôùi thueá suaát 25% treân thu nhaäp tính thueá. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp trong kyø bao goàm thueá thu nhaäp hieän haønh vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi. Thueá thu nhaäp hieän haønh laø khoaûn thueá ñöôïc tính döïa treân thu nhaäp tính thueá trong kyø vôùi thueá suaát aùp duïng taïi ngaøy cuoái kyø. Thu nhaäp chòu thueá cheânh leäch so vôùi lôïi nhuaän keá toaùn laø do ñieàu chænh caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi giöõa thueá vaø keá toaùn cuõng nhö ñieàu chænh caùc khoaûn thu nhaäp vaø chi phí khoâng phaûi chòu thueá hay khoâng ñöôïc khaáu tröø. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi laø khoaûn thueá thu nhaäp doanh nghieäp seõ phaûi noäp hoaëc seõ ñöôïc hoaøn laïi do cheânh leäch taïm thôøi giöõa giaù trò ghi soå cuûa taøi saûn vaø nôï phaûi traû cho muïc ñích Baùo caùo taøi chính vaø caùc giaù trò duøng cho muïc ñích thueá. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû ñöôïc ghi nhaän cho taát caû caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi chòu thueá. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi chæ ñöôïc ghi nhaän khi chaéc chaén trong töông lai seõ coù lôïi nhuaän tính thueá ñeå söû duïng nhöõng cheânh leäch taïm thôøi ñöôïc khaáu tröø naøy. Giaù trò ghi soå cuûa taøi saûn thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi ñöôïc xem xeùt laïi vaøo ngaøy keát thuùc naêm taøi chính vaø seõ ñöôïc ghi giaûm ñeán möùc ñaûm baûo chaéc chaén coù ñuû lôïi nhuaän tính thueá cho pheùp lôïi ích cuûa moät phaàn hoaëc toaøn boä taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc söû duïng. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû ñöôïc xaùc ñònh theo thueá suaát döï tính seõ aùp duïng cho naêm taøi saûn ñöôïc thu hoài hay nôï phaûi traû ñöôïc thanh toaùn döïa treân caùc möùc thueá suaát coù hieäu löïc taïi ngaøy keát thuùc naêm taøi chính. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc ghi nhaän trong Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh tröø khi lieân quan ñeán caùc khoaûn muïc ñöôïc ghi thaúng vaøo voán chuû sôû höõu khi ñoù thueá thu nhaäp doanh nghieäp seõ ñöôïc ghi thaúng vaøo voán chuû sôû höõu. 14. Nguyeân taéc chuyeån ñoåi ngoaïi teä Caùc nghieäp vuï phaùt sinh baèng ngoaïi teä ñöôïc chuyeån ñoåi theo tyû giaù taïi ngaøy phaùt sinh nghieäp vuï. Soá dö caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä cuoái kyø ñöôïc quy ñoåi theo tyû giaù taïi ngaøy cuoái kyø. Cheânh leäch tyû giaù phaùt sinh trong kyø vaø cheânh leäch tyû giaù do ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc nôï phaûi thu daøi haïn, caùc khoaûn nôï phaûi traû daøi haïn coù goác ngoaïi teä cuoái kyø ñöôïc ghi nhaän vaøo thu nhaäp hoaëc chi phí trong kyø. Ñoái vôùi cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi phaùt sinh do vieäc ñaùnh giaù laïi soá dö cuoái naêm cuûa caùc khoaûn muïc tieàn teä laø: tieàn maët, tieàn göûi, tieàn ñang chuyeån, caùc khoaûn nôï ngaén haïn (1 naêm trôû xuoáng) coù goác ngoaïi teä taïi thôøi ñieåm laäp baùo caùo taøi chính ñöôïc phaûn aùnh treân Baûng caân ñoái keá toaùn (Chæ tieâu Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi). Tyû giaù söû duïng ñeå quy ñoåi taïi thôøi ñieåm ngaøy: 31/12/2009 : 17.941 VND/USD 31/12/2010 : 18.932 VND/USD Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 15
 • 17. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo) 15. Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu Khi baùn haøng hoùa, thaønh phaåm doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi vieäc sôû höõu haøng hoùa ñoù ñöôïc chuyeån giao cho ngöôøi mua vaø khoâng coøn toàn taïi yeáu toá khoâng chaéc chaén ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn, chi phí keøm theo hoaëc khaû naêng haøng baùn bò traû laïi. Khi cung caáp dòch vuï, doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi khoâng coøn nhöõng yeáu toá khoâng chaéc chaén ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn hoaëc chi phí keøm theo. Tröôøng hôïp dòch vuï ñöôïc thöïc hieän trong nhieàu kyø keá toaùn thì vieäc xaùc ñònh doanh thu trong töøng kyø ñöôïc thöïc hieän caên cöù vaøo tyû leä hoaøn thaønh dòch vuï taïi ngaøy cuoái kyø. V. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Ñôn vò tính: VND 1. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Tieàn maët 68.013.000 172.334.000 Tieàn göûi ngaân haøng 6.126.622.944 6.171.682.578 Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 10.000.000.000 - Coäng 16.194.635.944 6.344.016.578 2. Phaûi thu khaùch haøng Ñoái töôïng khaùch haøng phaûi thu laø caùc toå chöùc, caù nhaân coù quan heä mua haøng trong nöôùc. Chi tieát coâng nôï phaûi thu nhö sau: Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Coâng ty coå phaàn Baûo Vinh (*) 50.793.016.862 50.793.016.862 H & S Seafood Trading Inc 10.128.816.514 5.343.088.330 Coâng ty TNHH SX TM Chôï Lôùn 3.370.072.024 4.023.370.888 Coâng ty TNHH Vieät Huøng 1.449.131.222 2.081.228.811 OÂng Hoà Höõu Trí 7.659.225.191 7.532.414.358 OÂng Hoà Vaên Vaøng 4.051.340.517 4.514.629.552 DNTN TM Thuûy saûn Trung Nam 1.891.453.600 1.891.453.600 OÂng Nguyeãn Vaên Nhaøn 3.134.135.392 4.752.515.392 Caùc ñoái töôïng khaùc 23.185.265.187 22.224.068.953 Coäng 105.662.456.509 103.155.786.746 (*) Khoaûn phaûi thu cuûa Coâng ty coå phaàn Baûo Vinh (tröôùc ñaây laø Coâng ty TNHH Baûo Vinh) tính ñeàn thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 laø 50.793.016.862 VND. Ñaây laø khoaûn coâng nôï phaùt sinh ruûi ro trong vieäc thu hoài vaø ñaõ ñöôïc Trung taâm troïng taøi Thöông maïi TP. Hoà Chí Minh hoøa giaûi theo Quyeát ñònh soá 04/2008/QÑ-TT-HGT ngaøy 29 thaùng 10 naêm 2008. Coâng ty ñaùnh giaù khoaûn coâng nôï khoù coù khaû naêng thu hoài neân ñaõ quyeát ñònh trích laäp döï phoøng 100% trong naêm taøi chính 2008. Trong caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng bao goàm caùc khoaûn nôï khoù ñoøi laø 82.255.975.549 VND (trong ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø trong ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø 16.486.392.263 VND). Coâng ty ñaõ Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 16
 • 18. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo) laäp döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng khoù ñoøi naøy laø 75.262.084.052 VND (trong ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø 11.540.474.584 VND) döïa theo khaû naêng thu hoài nôï vaø thôøi gian nôï. Caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng chöa ñöôïc ñoái chieáu, xaùc nhaän ñeán thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 laø 6.504.960.709 VND (trong ñoù khoaûn nôï phaûi thu khaùch haøng chöa ñoái chieáu, xaùc nhaän cuûa hoaït ñoäng nuoâi caù laø 2.746.378.933 VND). Chi tieát caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng chöa ñoái chieáu, xaùc nhaän theo tuoåi nôï nhö sau: Töø 2 naêm ñeán döôùi 3 naêm 565.809.526 Töø 3 naêm trôû leân 5.939.151.183 Coäng 6.504.960.709 3. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn Caùc khoaûn öùng tröôùc tieàn mua saûn phaåm, dòch vuï cho nhaø cung caáp laø caùc toå chöùc, caù nhaân. Chi tieát coâng nôï nhö sau: Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm CN Toång Coâng ty XD - CN Vieät Nam taïi Mieàn Nam 1.169.785.695 1.169.785.695 OÂng Buøi Vaên Tuøng 2.300.000.000 2.300.000.000 OÂng Traàn Vaên Minh 2.900.000.000 2.900.000.000 DNTN Haøo Hueâ 415.701.035 415.701.035 Coâng ty coå phaàn Baûo Nhaät Anh 429.000.000 - Coâng ty TNHH TMQT Vieät Long 500.000.000 300.000.000 DNTN Kim Baèng 150.000.000 150.000.000 Caùc ñoái töôïng khaùc 322.261.504 4.514.858.529 Coäng 8.186.748.234 11.750.345.259 Trong caùc khoaûn traû tröôùc cho ngöôøi baùn bao goàm khoaûn nôï khoù ñoøi laø 5.830.542.436 VND (trong ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø 5.200.000.000 VND). Coâng ty ñaõ laäp döï phoøng caùc khoaûn traû tröôùc cho ngöôøi baùn khoù ñoøi naøy laø 5.811.090.016 VND (trong ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø 5.200.000.000 VND) döïa theo khaû naêng thu hoài nôï vaø thôøi gian nôï. 4. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm OÂng Tröông Vaên Ruoâng 7.845.270.151 8.535.270.151 OÂng Voõ Löông Phöông Troïng 7.695.233.856 7.555.589.088 OÂng Phan Troïng Hieäp 6.907.377.240 - OÂng Traàn Vaên Taïo 2.908.052.011 3.058.052.011 OÂng Traàn Vaên UÙt 2.549.673.775 2.549.673.775 OÂng Buøi Vaên Tuøng 1.581.495.000 1.250.295.000 OÂng Nguyeãn Vaên Nhaøn 1.032.697.984 657.990.601 OÂng Traàn Vaên Minh 1.622.666.667 1.205.066.667 Caùc ñoái töôïng khaùc 8.804.525.139 13.323.375.815 Coäng 40.946.991.823 38.135.313.108 Trong caùc khoaûn phaûi thu khaùc bao goàm caùc khoaûn nôï khoù ñoøi laø 24.670.340.300 VND (trong ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø 22.714.663.010 VND). Coâng ty ñaõ laäp döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khaùc khoù ñoøi naøy laø 13.991.333.197 VND (trong ñoù hoaït ñoäng nuoâi caù laø 12.934.462.353 VND) döïa theo khaû naêng thu hoài nôï vaø thôøi gian nôï. Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 17
 • 19. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo) Caùc khoaûn phaûi thu khaùc chöa ñöôïc ñoái chieáu, xaùc nhaän ñeán thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 laø 25.131.413.009 VND (trong ñoù khoaûn nôï phaûi thu khaùc chöa ñoái chieáu, xaùc nhaän cuûa hoaït ñoäng nuoâi caù laø 24.344.233.111 VND bao goàm: nôï goác laø 16.675.352.590 VND; laõi vay laø 6.726.048.396 VND vaø lôïi nhuaän khoaùn laø 942.832.125 VND). Chi tieát caùc khoaûn phaûi thu khaùc chöa ñoái chieáu, xaùc nhaän theo tuoåi nôï nhö sau: Töø 2 naêm ñeán döôùi 3 naêm 8.816.955.186 Töø 3 naêm trôû leân 16.314.457.823 Coäng 25.131.413.009 5. Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Coâng ty coå phaàn Baûo Vinh 50.793.016.862 50.793.016.862 Coâng ty TNHH SX TM Chôï Lôùn 2.359.050.417 1.130.052.836 Nguyen International GMBH 1.543.935.944 1.605.119.732 Coâng ty TNHH Vieät Huøng 1.207.714.363 1.207.714.363 DNTN TM Thuûy saûn Trung Nam 1.891.453.600 1.891.453.600 OÂng Hoà Höõu Trí 5.361.457.634 2.259.724.000 OÂng Hoà Vaên Vaøng 2.835.938.362 1.354.388.000 OÂng Nguyeãn Vaên Nhaøn 2.193.894.774 1.623.151.798 OÂng Tröông Vaên Ruoâng 5.491.689.106 2.560.581.045 OÂng Traàn Vaên Minh 3.165.866.667 1.231.520.000 OÂng Traàn Vaên Taïo 2.035.636.408 959.936.150 Caùc ñoái töôïng khaùc 16.867.766.295 10.840.723.541 Coäng 95.747.420.432 77.457.381.927 6. Haøng toàn kho Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Nguyeân lieäu, vaät lieäu 3.277.146.389 1.883.384.764 Coâng cuï, duïng cuï 11.981.899 - Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang 3.172.491.035 3.755.385.299 Thaønh phaåm 7.510.294.933 9.299.856.345 Haøng hoùa 89.322.227 1.657.045.406 Coäng giaù goác cuûa haøng toàn kho 14.061.236.483 16.595.671.814 Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (430.408.187) (1.590.604.804) Giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän 13.630.828.296 15.005.067.010 7. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn Chi phí coâng cuï, duïng cuï vaø caùc chi phí khaùc phuïc vuï cho hoaït ñoäng Coâng ty. Soá ñaàu naêm 29.747.848 Taêng trong naêm 1.059.607.757 Keát chuyeån vaøo chi phí SXKD trong naêm (950.055.605) Soá cuoái naêm 139.300.000 Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 18
 • 20. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo) 8. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu nhaø nöôùc Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Thueá GTGT phaûi noäp 272.486.045 - Thueá nhaäp khaåu 10.656.154 10.656.154 Coäng 283.142.199 10.656.154 9. Taøi saûn ngaén haïn khaùc Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù - 7.103.820.641 Taïm öùng 810.782.810 1.604.431.208 Kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn 66.232.760 28.232.760 Coäng 877.015.570 8.736.484.609 10. Taøi saûn coá ñònh höõu hình Baûng chi tieát taøi saûn coá ñònh vaø khaáu hao taøi saûn coá ñònh: Phöông tieän Thieát bò, Nhaø cöûa, vaät Maùy moùc vaø vaän taûi, duïng cuï Taøi saûn coá kieán truùc thieát bò truyeàn daãn quaûn lyù ñònh khaùc Coäng Nguyeân giaù Soá ñaàu naêm 37.956.795.965 37.963.297.751 7.151.839.870 458.578.102 2.971.093.506 86.501.605.194 Taêng trong naêm - 1.081.803.028 744.722.727 - 1.710.000.000 3.536.525.755 Mua saém môùi - 1.081.803.028 744.722.727 - 1.710.000.000 3.536.525.755 Giaûm trong naêm - (80.475.000) (913.353.660) (71.523.196) - (1.065.351.856) Thanh lyù, nhöôïng baùn - (80.475.000) (913.353.660) (71.523.196) - (1.065.351.856) Soá cuoái naêm 37.956.795.965 38.964.625.779 6.983.208.937 387.054.906 4.681.093.506 88.972.779.093 Trong ñoù: Ñaõ khaáu hao heát vaãn coøn söû duïng - 4.760.749.578 562.946.564 56.102.685 1.819.105.979 7.198.904.806 Giaù trò hao moøn Soá ñaàu naêm 6.185.428.521 17.310.609.129 3.851.130.822 248.225.861 2.140.441.513 29.735.835.846 Taêng trong naêm 1.560.494.088 3.729.886.652 711.866.931 49.369.490 487.183.553 6.538.800.714 Khaáu hao trong naêm 1.560.494.088 3.729.886.652 711.866.931 49.369.490 487.183.553 6.538.800.714 Giaûm trong naêm - (80.475.000) (740.684.915) (48.455.943) - (869.615.858) Thanh lyù, nhöôïng baùn - (80.475.000) (740.684.915) (48.455.943) - (869.615.858) Soá cuoái naêm 7.745.922.609 20.960.020.781 3.822.312.838 249.139.408 2.627.625.066 35.405.020.702 Giaù trò coøn laïi Soá ñaàu naêm 31.771.367.444 20.652.688.622 3.300.709.048 210.352.241 830.651.993 56.765.769.348 Soá cuoái naêm 30.210.873.356 18.004.604.998 3.160.896.099 137.915.498 2.053.468.440 53.567.758.391 Toaøn boä taøi saûn nhaø cuûa taïi Coâng ty ñaõ ñöôïc theá chaáp ñaûm baûo cho caùc khoaûn vay ngaén haïn taïi caùc ngaân haøng vaø toå chöùc cho vay. Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 19
 • 21. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo) 11. Chi phí traû tröôùc daøi haïn Chi phí thueâ ñaát taïi khu coâng nghieäp, chi phí thueâ ñaøo ao, chi phí thueâ quaày chôï Bình Ñieàn, chi phí coâng cuï, duïng cuï vaø caùc chi phí khaùc phuïc vuï cho hoaït ñoäng Coâng ty. Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Tieàn thueâ ñaát taïi Khu coâng nghieäp Taân Taïo 13.126.510.808 13.491.136.100 Tieàn thueâ ñaøo ao vaø thueâ quaày chôï Bình Ñieàn 3.197.877.014 4.416.812.203 Coâng cuï duïng cuï vaø chi phí khaùc 50.910.160 181.743.006 Coäng 16.375.297.982 18.089.691.309 Chi tieát phaân boå chi phí traû tröôùc daøi haïn nhö sau: Keát chuyeån vaøo Chæ tieâu Soá ñaàu naêm Taêng trong naêm chi phí trong naêm Soá cuoái naêm Tieàn thueâ ñaát taïi Khu coâng nghieäp Taân Taïo 13.491.136.100 - 364.625.292 13.126.510.808 Tieàn thueâ ñaøo ao vaø thueâ quaày chôï Bình Ñieàn 4.416.812.203 507.979.788 1.726.914.977 3.197.877.014 Coâng cuï duïng cuï vaø chi phí khaùc 181.743.006 70.490.990 201.323.836 50.910.160 Coäng 18.089.691.309 578.470.778 2.292.864.105 16.375.297.982 12. Vay vaø nôï ngaén haïn Soá tieàn Coâng ty vay cuûa caùc Ngaân haøng vaø toå chöùc nhaèm boå sung nhu caàu voán löu ñoäng. Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Vay ngaén haïn ngaân haøng 215.010.780.000 220.248.376.660 Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam - CN. Bình Taây - 937.596.660 Ngaân haøng TMCP Phöông Nam - CN. Chôï Lôùn 206.010.780.000 206.010.780.000 Toång Coâng ty Thöông maïi Saøi Goøn 9.000.000.000 9.000.000.000 Coâng ty coå phaàn Thuûy saûn Saøi Goøn Cao Laõnh - 4.300.000.000 Nôï daøi haïn ñeán haïn traû - - Coäng 215.010.780.000 220.248.376.660 Chi tieát soá phaùt sinh veà caùc khoaûn vay vaø nôï ngaén haïn nhö sau: Soá tieàn vay phaùt Soá tieàn vay ñaõ Ñoái töôïng cho vay Soá ñaàu naêm sinh trong naêm traû trong naêm Soá cuoái naêm Vay ngaén haïn 220.248.376.660 13.232.336.067 18.469.932.727 215.010.780.000 Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam - CN. Bình Taây 937.596.660 13.232.336.067 14.169.932.727 - Ngaân haøng TMCP Phöông Nam - CN. Chôï Lôùn 206.010.780.000 - - 206.010.780.000 Toång Coâng ty Thöông maïi Saøi Goøn 9.000.000.000 - - 9.000.000.000 Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 20
 • 22. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo) Soá tieàn vay phaùt Soá tieàn vay ñaõ Ñoái töôïng cho vay Soá ñaàu naêm sinh trong naêm traû trong naêm Soá cuoái naêm Coâng ty CP Thuûy saûn Saøi Goøn Cao Laõnh 4.300.000.000 - 4.300.000.000 - Nôï daøi haïn ñeán haïn traû - - - - Toång coäng 220.248.376.660 13.232.336.067 18.469.932.727 215.010.780.000 13. Phaûi traû ngöôøi baùn Caùc khoaûn coøn phaûi traû cho caùc ñoái töông laø toå chöùc, phaùp nhaân coù quan heä cung caáp saûn phaåm, dòch vuï cho Coâng ty. Chi tieát caùc khoaûn phaûi traû ngöôøi baùn nhö sau: Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Baø Höùa Thò Thanh Ñaøo 1.054.813.558 1.054.813.558 Baø Ngoâ Thò Thanh Thuùy 1.080.832.850 609.459.950 Coâng ty TNHH Thuûy saûn Ñöùc Thaønh 114.793.580 16.874.260 Baø Hoà Thò Höông 376.906.340 - OÂng Nguyeãn Quoác Thanh 230.880.000 - DNTN Haûi Duy - 1.806.527.250 Caùc ñoái töôïng khaùc 2.222.781.333 5.116.682.779 Coäng 5.081.007.661 8.451.721.797 14. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc Khoaûn tieàn nhaän tröôùc töø caùc caù nhaân, toå chöùc, phaùp nhaân ñeå cung caáp dòch vuï, haøng hoùa theo caùc cam keát ñaõ thoûa thuaän tröôùc. Chi tieát caùc khoaûn ngöôøi mua traû tieàn tröôùc taïi vaên phoøng vaø caùc ñôn vò tröïc thuoäc nhö sau: Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Chen Co Foods 1.366.514.410 1.261.865.469 Petrosnab Co., Ltd. 3.275.425.320 - Baø Höùa Thò Thanh Ñaøo 1.684.000.000 1.684.000.000 Coâng ty coå phaàn Huøng Vöông (Myõ Tho) 600.000.000 600.000.000 Baø Buøi Thò Tuyeát Anh - 1.810.000.000 Caùc ñoái töôïng khaùc 698.886.865 3.811.283.447 Coäng 7.624.826.595 9.167.148.916 15. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Thueá phaûi noäp Nhaø nöôùc 185.880.797 111.141.373 Thueá GTGT haøng baùn noäi ñòa - 75.813.467 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 5.429.437 7.732.656 Thueá thu nhaäp caù nhaân 16.228.298 4.669.330 Thueá taøi nguyeân 184.000 95.200 Thueá nhaø ñaát, tieàn thueâ ñaát 164.039.062 22.830.720 Caùc khoaûn phaûi noäp khaùc 75.424.025 75.424.025 Coäng 261.304.822 186.565.398 Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 21
 • 23. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo) + Thueá giaù trò gia taêng Coâng ty aùp duïng Luaät thueá giaù trò gia taêng hieän haønh theo phöông phaùp khaáu tröø thueá. Thueá suaát aùp duïng: - Haøng xuaát khaåu : 0% - Haûi saûn qua sô cheá : 5% - Dòch vuï cho thueâ kho, löu kho : 10% Thueá giaù trò gia taêng phaùt sinh trong naêm bao goàm hoaït ñoäng töï doanh vaø hoaït ñoäng nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu. + Thueá thu nhaäp doanh nghieäp Coâng ty aùp duïng thueá suaát 25% treân thu nhaäp tính thueá. Xem Thuyeát minh soá IV.13. Naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 laø naêm taøi chính thöù tö (04) Coâng ty chuyeån sang hoaït ñoäng döôùi hình thöùc Coâng ty coå phaàn. Naêm 2010 Coâng ty khoâng phaûi döï tính thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp vì hoaït ñoäng chính cuûa Coâng ty bò loã, tuy nhieân trong naêm Coâng ty coù phaùt sinh thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp cuûa hoaït ñoäng kinh doanh nhaø haøng noäp theo phöông phaùp tröïc tieáp. Soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp Coâng ty chính thöùc phaûi trích noäp khi coù thanh quyeát toaùn cuûa Cô quan thueá vuï. + Thueá nhaø ñaát, tieàn thueâ ñaát Thueá nhaø ñaát, tieàn thueâ ñaát ñöôïc noäp theo thoâng baùo cuûa cô quan thueá. + Caùc loaïi thueá khaùc Coâng ty keâ khai vaø noäp theo quy ñònh hieän haønh. Caùc baùo caùo thueá cuûa Coâng ty seõ chòu söï kieåm tra cuûa cô quan thueá. Do vieäc aùp duïng Luaät vaø caùc quy ñònh veà thueá ñoái vôùi caùc loaïi nghieäp vuï khaùc nhau coù theå ñöôïc giaûi thích theo nhöõng caùch khaùc nhau, soá thueá ñöôïc trình baøy treân caùc Baùo caùo taøi chính seõ ñöôïc xaùc ñònh moät caùch chaéc chaén theo quyeát ñònh cuoái cuøng cuûa cô quan Thueá. 16. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng Tieàn löông coøn phaûi thanh toaùn cho ngöôøi lao ñoäng coâng ty. 17. Chi phí phaûi traû Khoaûn chi phí trích tröôùc phaûi traû cho caùc ñoái töôïng cung caáp saûn phaåm, dòch vuï cho Coâng ty. Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Vaên phoøng Coâng ty 1.284.708.759 40.419.418 Trung taâm Kinh doanh vaø dòch vuï APT 212.131.772 248.903.868 Xí nghieäp kinh doanh nuoâi troàng Thuûy saûn 865.618.855 1.250.838.200 Cöûa haøng Bình Ñieàn 49.978.764 - Coäng 2.412.438.150 1.540.161.486 Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 22
 • 24. COÂNG TY COÅ PHAÀN KINH DOANH THUÛY HAÛI SAÛN SAØI GOØN Ñòa chæ: Loâ 4-6-8, ñöôøng soá 1A, KCN Taân Taïo, phöôøng Taân Taïo A, quaän Bình Taân, TP. Hoà Chí Minh BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính (tieáp theo) 18. Phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm Taøi saûn thöøa chôø giaûi quyeát - 7.210.063 Kinh phí coâng ñoaøn - 113.337.650 Phaûi traû veà coå phaàn hoùa 11.267.612.814 11.267.612.814 Toång Coâng ty Thöông maïi Saøi Goøn 23.244.687.464 24.971.105.499 Ngaân haøng TMCP Phöông Nam 29.776.353.377 - Coå töùc phaûi traû caùc coå ñoâng 2.059.613.900 2.059.613.900 Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 7.997.129.319 8.188.655.756 Coäng 74.345.396.874 46.607.535.682 Caùc khoaûn phaûi traû phaûi noäp ngaén haïn chöa ñöôïc ñoái chieáu, xaùc nhaän ñeán thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 laø 8.038.508.255 VND (trong ñoù: khoaûn nôï phaùt sinh giai ñoaïn tröôùc coå phaàn laø 7.602.827.966 VND). Chi tieát theo tuoåi nôï nhö sau: Döôùi 1 naêm 49.374.000 Töø 3 naêm trôû leân 7.989.134.255 Coäng 8.038.508.255 19. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi Taêng khaùc trong Chi quyõ trong Soá ñaàu naêm naêm naêm Soá cuoái naêm Quyõ khen thöôûng 183.033.377 3.600.000 48.300.000 138.333.377 Quyõ phuùc lôïi 16.745.044 - - 16.745.044 Coäng 199.778.421 3.600.000 48.300.000 155.078.421 20. Phaûi traû daøi haïn khaùc Khoaûn nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân coù quan heä kinh doanh vôùi Coâng ty. 21. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm Soá ñaàu naêm 491.403.000 Soá trích laäp trong naêm 498.378.276 Soá chi trong naêm (552.837.276) Coäng 436.944.000 22. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa voán chuû sôû höõu Voán ñaàu tö Lôïi nhuaän sau cuûa chuû Cheânh leäch tyû Quyõ ñaàu tö Quyõ döï phoøng thueá chöa phaân sôû höõu giaù hoái ñoaùi phaùt trieån taøi chính phoái Soá dö ñaàu naêm tröôùc 88.000.000.000 - 1.621.017.335 210.804.966 (135.214.128.320) Loã cheânh leäch tyû giaù - (7.862.311) - - - Loã taêng naêm tröôùc - - - - (58.384.108.439) Giaûm khaùc - - - - (1.100.000.000) Soá dö cuoái naêm 88.000.000.000 (7.862.311) 1.621.017.335 210.804.966 (194.698.236.759) Baûn thuyeát minh naøy laø moät boä phaän hôïp thaønh vaø phaûi ñöôïc ñoïc cuøng vôùi Baùo caùo taøi chính 23