Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació projecte Caixa Proinfància

182 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació projecte Caixa Proinfància

 1. 1. 1
 2. 2. MISSIÓ EducacióContribuir al progrés i a la millora de la Relacions Treballqualitat de vida de las persones, amb socials Personaespecial incidència en els col·lectiusmés vulnerables en clau detransformació social sostenible. Conscienciació Salut de la societat 2 2
 3. 3. ATENCIÓ SOCIAL A COL·LECTIUS VULNERABLESPromovem diferents iniciatives per ajudar a eradicar la pobresa infantil,afavorir la inclusió social dels col·lectius amb dificultats i fomentar eldesenvolupament en poblacions desfavorides. 3 3
 4. 4. Amb qui ho fem Direcció científica + de 100 hospitals+ de 13.000 empreses + de 300 centres de Altres Entitats + de 650 entitats professors agents socials + de 1.000 professionals + de 20 universitats + de 60 centres Obra Social “la Caixa” penitenciaris Ministeris Assessors Admin. 17 CCAA Referents temàtics externs Públiques Ajuntaments Societats Científiques 4 4
 5. 5. Què volem aconseguir? Trencar el cercle de la pobresa hereditària, que afecta a nens/es en situació d’exclusió social, garantint el seu accés a oportunitats educatives de qualitat. L’educació determina la posició social i és el factor clau per democratitzar les oportunitats i reduir en un 50% la rigidesa social (Fundació Jaume Bofill – Educació i mobilitat social a Catalunya. Nov. 2011) Per tal d’aconseguir-ho el programa pretén desenvolupar un model d’acció que incideix en les dimensions socials, educatives, psicològiques i sanitàries de les famílies que accedeixen al programa 5 5
 6. 6. Com estem treballant? El nen/a és el centre de l’acció del programa: desenvolupa un pla de treball i acompanyament personalitzat. Treball en xarxa: Amb l’educació com a eix Clau territori fonamental per a la Coordinació d’agents transformació. La família com a unitat de treball per desenvolupar l’autonomia i la corresponsabilitat. 6 6
 7. 7. Procés d’atenció CaixaProinfància Valoració Pla de treball Coordinació Seguiment i Necessitats i Objectius Treball en xarxa: avaluació capacitats específics de Ajuntaments (13) treball Observatori Xarxa entitats (340) permanent Compromís famílies Universitats (10) Assignació ajudes Altres agents: cartera escoles, centres salut, etc Universitat Ramon Llull Catàleg d’ajudes: Ajuntaments conveniats: Pro-Educació Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Murcia, Lorca, Pro-Salut Málaga; Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Tenerife, Valencia i L’Hospitalet de Llobregat Estabilitat/intensitat Avaluació 7 7
 8. 8. Catàleg d’ajudes ofertes Reforç educatiu Atenció psicoterapèutica personal i familiar • Atenció logopèdica • Atenció psicosocial personalitzada • Atenció psicomotriu • Atenció terapèutica amb famílies • Aula oberta • Tallers terapèutics grupals • Grups d’estudi assistit • Equipament escolar Promoció de la salut • Alimentació i higiene infantil Educació no formal i lleure • Ulleres i audiòfons • Centres oberts • Suport psicològic • Campaments i activitats d’estiu Suport educatiu familiar • Centre materno - infantil • Tallers educatius familiars “Aprendre junts, créixer en família” * Programa psicoeducatiu, dirigit a famílies de Caixaproinfancia amb algun fill o filla de 6 a 12 anys, que té l’objectiu de promoure la convivència i el benestar familiar d’acord amb l’exercici d’una parentalitat positiva, en 3 dimensions: emocional, comportamental, cognitiva. L’any passat es va realitzar un pilotatge del programa, en qual van participar 1.270 persones (609 pares i mares i 661 fills i filles). Avaluació amb un grup control de la qual es desprenen les següents conclusions estadístiques i significatives: Les famílies han millorat la seva convivència, comunicació i satisfacció amb la vida familiar, la qual cosa incrementa les oportunitats d’èxit persona i escolar en els seus fills i filles. 8 8Ajudes en cursiva: Béns
 9. 9. Quins són els serveis més utilitzats? Les línies de treball vinculades a l’educació són les predominants Beneficiaris per tipus de programa 9.199 beneficiaris 16.169 beneficiaris 1.291 beneficiaris 17.910 beneficiaris 34.153 beneficiaris 9 9
 10. 10. Recursos econòmics: Fons d’ajudes Total Espanya Barcelona i Àrea Metropolitana70.000.000 €60.000.000 € 63.702.456 €50.000.000 € 50.940.078 € 47.782.824 € 47.204.642 €40.000.000 € 46.010.319 €30.000.000 € 30.198.914 €20.000.000 €10.000.000 € 0€ C1 Curs C2 Curs C3 Curs C4 i C4A Curs Curs C5 C6 Curs Curs Curs Curs Curs Curs Curs 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 11 10
 11. 11. AbastEl programa s’implementa a les 10 àrees urbanes que concentren bosses de pobresa infantil, mitjançant l’actuació de 340entitats socials, de les quals 30 són entitats coordinadores, que atenen a nens residents en 468 municipis. Bilbao (2 Entitats coordinadores i 9 col·laboradores) Saragossa (3 Entitats coordinadores i 23 col·laboradores) Madrid (5 Entitats coordinadores i 31 col·laboradores) Barcelona i Àrea metropolitana: • 5 Entitats coordinadores : • APSEC: 41 Entitats col·laboradores • Cáritas: 15 Entitats col·laboradoresSevilla (4 Entitats • Casal dels Infants: 21 Ent. Col·lab.coordinadores i 32col·laboradores) • FEDAIA: 22 Entitats col·laboradores • Save The Children: 1 Ent. Col·lab. Palma de Mallorca (1 Entitat coordinadores i 28 Total: 100 Entitats col·laboradores) Murcia i Lorca (2 Entitats • 85 Municipis coordinadores i 7 València (3 • Aportació d’ajudes totals: 13.140.377€ col·laboradores) Entitats coordinadores i Màlaga (3 Entitats 22 coordinadores i 28 col·laboradores) col·laboradores) Canàries (1 Entitat coordinadores i 57 col·laboradores) 12 11
 12. 12. Beneficiaris: Nens / Nenes Famílies Any 2012 Barcelona i Àrea Barcelona i Àrea 17.580 12.3053 Metropolitana: Metropolitana: Global programa: 54.322 56.941 Global programa: 35.879 12 12
 13. 13. Les famílies CaixaProinfància*88% resideixen en un entorn familiar de pobresa severa o relativa *78% són pobres amb 2 o més factors d’exclusió *50% dificultats greus per comprar alimentació o medicació necessària*57% sustentador principal sense estudis o amb estudis bàsics *44,8% famílies monoparentals.54’5% dels pares/mares estan a l’atur dels quals el 23,5% no reben prestacions públiques28% tenen treballs temporals.55’4% famílies procedència immigrant, el 81% dels menors son nascuts a Espanya.* Estudi FOESSA 2010 13 13
 14. 14. Es confirma l’increment de la intensitat de l’atencióEl programa continua la seva Mitjana d’ajudes per beneficiari i família 4,76evolució cap a una atenció integral 5,00 3,66 4,02 4,00 3,24 3,57que posa l’èmfasi en l’acció 2,58 3 3,00 2,29 2,6socioeducativa, superant 2,06 2 2,00 1,52l’orientació assistencial i l’atenció 1,00parcialitzada. 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Media ayudas beneficiario Media ayudas familiaLes dades mostren con s’han anatincrementant el nombre d’ajudes Percentatge de beneficiaris per programesper beneficiari i per família. diferents en els que participen 100%S’observa una clara tendència cap a 80% 60%una atenció de caràcter més global 40%dels menors i de les seves famílies, 20%que es concreta amb l’increment de 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012beneficiaris que participen en més 1 programa 82,02% 82,85% 82,81% 75,29% 66,35% 60,33% 2 programas 16,26% 15,13% 15,17% 21,32% 26,52% 28,84%d’un dels programes que ofereix 3-5 programas 1,72% 2,03% 2,03% 3,40% 7,14% 10,83%CaixaProinfància. 14 14
 15. 15. Eixos clau en el programa de Caixaproinfancia Programes centrats en les necessitats de les persones: els infants en el centre de l’acció. Col·laboració i coordinació entre tots els agents del territori: • Mapeig del territori • Taules d’infància • Construcció d’un catàleg de serveis centrat en els infants en un territori Seguiment i avaluació de les actuacions: generació d’evidència. 15 15
 16. 16. 16

×