SlideShare a Scribd company logo
presentació
    Us interessa saber l’impacte econò-    i política, salut, serveis socials, socie-
    mic d’un Gran Premi de Fórmula 1?     tat civil, societat de la informació, tre-
    Voleu conèixer quanta gent estudia    ball i formació, i universitat.
    un màster? Sabeu quants informàtics
    necessita el país? Quants voluntaris   Avui, 15 anys després del naixement
    tenim? Quants malalts atén un pedia-   de DEP, podem afirmar, amb modès-
    tre cada dia? Quanta gent canviaria    tia però també amb convicció, que
    d’habitatge si pogués? Els conduc-    hem contribuït a innovar socialment,
    tors coneixen el límit d’alcohol permès  ja que hem aportat coneixement i re-
    per conduir? Saben els electors      flexió sobre les actituds, les opinions
    quants diputats hi ha al Parlament?    i els comportaments de les persones,
                         dels ciutadans, dels usuaris de ser-
    La resposta a aquestes i altres pre-   veis, dels estudiants, dels electors,
    guntes, i les reflexions que comporten,  dels consumidors, dels necessitats
    les trobareu en aquesta publicació    de suport assistencial o mèdic... i hem
    editada especialment amb motiu dels    col·laborat en la creació, desenvolu-
    15 anys de DEP.              pament o consolidació de nombroses
                         iniciatives públiques i privades actu-
    El número 15 és doblement protago-    alment vigents.
    nista en aquest llibre, ja que no només
    fa referència als anys que compleix    Gràcies a tots els qui ens heu acom-
    DEP sinó també als àmbits amb què     panyat en aquests primers 15 anys
    l’hem estructurat: comunicació i pu-   de DEP.
    blicitat, economia i empresa, escola,
    esports, gestió pública, habitatge,
    medi ambient, mobilitat, opinió pública
00
   crèdits                     índex
   15 anys d'innovació social           01_15 anys d'innovació social   06_
   Editor
   Enric Renau                   02_15 àmbits           12_
   Coordinació i entrevistes             1_Comunicació i publicitat   14_
   Daniel Romaní                   2_Economia i empresa      24_
   Disseny                      3_Escola            34_
   Glòria Escoruela i Flàvia Castro          4_Esports           40_
                            5_Gestió pública        46_
   Impressió
   Cevagraf, S.C.C.L.
                            6_Habitatge          52_
                            7_Medi ambient         58_
   Dipòsit legal: xxxxxxxxxxxxxx           8_Mobilitat          64_
                            9_Opinió pública i política  70_
   Institut d'Estudis i Professions, S.L. (DEP)   10_Salut            76_
   Carrer del Clot, 104, planta baixa
   08018 Barcelona Tel. 34 93 21513 65
                            11_Serveis socials       86_
   www.dep.net                    12_Societat civil        96_
                            13_Societat de la informació  106_
   Primera edició: juny 2010             14_Treball i formació     116_
                            15_Universitat         122_


                           03_educaweb.com         128_


                           04_formen part de DEP      138_
_4                                              5_
15
       anys
       d’inno-
       vació
       social


   cap_01
_6
cap.01_15 anys d’innovació social
                                        DEP són les sigles de l’Institut d’Estudis i Pro-                      es feia segons les especialitats dels seus fun-    Educaweb és actualment un dels líders del
                                        fessions, una entitat privada nascuda l’any      “DEP realitza   “La innovació   dadors: el suport i consell a les persones des     món virtual en l’àmbit de la formació i una re-
                                        1995 de la mà d’una psicòloga i d’un sociòleg,                       del vessant psicològic, i el suport i consell a les  ferència com a portal d’orientació, amb serveis
                                        Montserrat Oliveras i Bagués i Enric Renau i         recerca  social és     organitzacions públiques i privades des del      i continguts de qualitat, honestos i fiables. I un
                                        Permanyer. Després d’uns anys d’iniciació pro-                       vessant sociològic i politològic.           bon negoci per a DEP, que té, en ell, un dels
                                        fessional en diverses entitats i empreses, d’am-
                                                                     sociològica,  una eina de                                seus principals actius. Centenars d’universitats
                                        pliació d’estudis a Itàlia i als Estats Units, i
                                        d’una anàlisi del panorama empresarial, públic
                                                                     consultoria  transformació   En els inicis cal destacar el paper clau de Xa-    i centres de formació l’utilitzen per donar a
                                                                                                                  conèixer la seva oferta acadèmica i milions
                                                                                      vier Riudor en la direcció inicial de l’activitat de
                                        i universitari català, tots dos ens vàrem atrevir
                                        a constituir una empresa, amb totes les con-
                                                                       i serveis  de la realitat.”  recerca i d’Isabel Arimany, i posteriorment d’Anna   de persones per informar-se i orientar-se aca-
                                                                                                                  dèmicament.
                                                                                      Soms, en l’àmbit de l’orientació professional.
                                        seqüències i riscos que això comportava.         relacionats            També recordem amb gratitud les primeres
                                                                                      responsables tècniques: Bibiana Bastardes,
                                        Sense gaire recursos propis, però amb molta     amb l'obtenció,            Rosa Coscolla, Laia Pallejà i Ruth Sunyol.
                                                                                                                  Des de l’any 2000, per tant, DEP concentra la
                                                                                                                  seva activitat en la recerca, i la informació so-
                                        empenta i il·lusió, una certa experiència en pro-
   Enric Renau i Permanyer
   PRESIDENT EXECUTIU DE DEP                         jectes anteriors i una bona formació i, sobretot,   gestió i difusió           L’any 1997, quan es començava a intuir la re-
                                                                                                                  cial i la consultoria estratègica, mentre que
                                                                                                                  Educaweb ofereix els serveis d’orientació aca-
   CONSELLER DELEGAT D’EDUCAWEB                        la col·laboració de bons professionals i el suport
   Enric Renau és cofundador i soci de DEP i d’Educaweb.com.         familiar, es va constituir la societat l’any 1995.   d'informació.”            volució digital a nivell mundial, i a l’Institut DEP
                                                                                      rebíem encàrrecs de diverses empreses, ad-
                                                                                                                  dèmica i professional.
   Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia a la UAB, va ampliar    Se’n va ubicar la seu al carrer Pau Claris de                        ministracions i fundacions que tenien a veure
   els seus estudis a l’Università degli Studi i a l’Istituto Universitario
   Europeo a Florència (Itàlia), i a la Walter A. Haas School of
                                        Barcelona i també vam comptar amb un des-                          amb Internet, les bases de dades i la gestió de    Amb la reestructuració de DEP es consoliden
   Business de la University of California at Berkeley (EUA). Va ser     patx per realitzar activitats d’orientació que ens                     la informació (les terminals de Servicaixa o el    dues àrees d’activitat: la Recerca, sota el pa-
   professor associat a la UPF (1993-2006). És president executiu       va cedir amablement la Fundació ICCIC.                                                       raigua denominat Institut DEP, i la Consulto-
   de DEP i conseller delegat d’Educaweb. És membre de la junta                                                      Servei Català del Voluntariat, per exemple),
   directiva de CTecno i de l’Associació Catalana de Sociologia.                                                     vam decidir dedicar una part dels recursos de     ria Estratègica.
   www.dep.net                                D’acord amb l’especialitat de cadascun dels                         l’empresa a crear un portal educatiu d’orienta-
                                        dos socis fundadors, DEP es va estructurar                         ció acadèmica i professional. L’any 1998 es
                                                                                                                  Ruth Sunyol assumeix l’any 2002 la direcció
                                        en dues àrees: l’una, l’orientació acadèmica i                       van iniciar les proves beta del primer portal
                                                                                                                  tècnica de l’Institut. Hi aporta clarament rigor
                                        professional, i l’altra, la recerca sociològica,                      educatiu de l’Estat, Educaweb.com. L’any 2000
                                                                                                                  metodològic i capacitat organitzativa durant
                                        amb un fort èmfasi en tot allò que tenia a                         Educaweb es va constituir en una empresa in-
                                                                                                                  deu anys. En aquest període l’empresa creix en
                                        veure amb l’educació, la formació i el món del                       dependent, però impulsada financerament i es-
                                                                                                                  dimensió i clients i s’estructura en quatre àm-
                                        treball, però el seu camp d’activitat es va anar                      tratègicament per DEP. Xavier Riudor en va
                                                                                                                  bits d’especialització, que actualment conti-
                                        obrint a altres àmbits socials i a les polítiques                      assumir la direcció. Cal fer una menció espe-
                                                                                                                  nuen vigents: l’educació, la formació i el treball;
                                        públiques.                                         cial a les persones que s’han mantingut fidels
                                                                                                                  l’àmbit social; l’àmbit de les polítiques públiques
                                                                                      al projecte d’Educaweb des dels inicis, fent-lo
                                                                                                                  i l’àmbit dels serveis i el consum. També con-
                                                                                      créixer amb il·lusió i màxima professionalitat:
                                        La distribució inicial de les tasques d’informa-                                                  solida la seva dimensió financera, sota la di-
                                                                                      Xavier Aspas i David Farigola.
_8
                                        ció i assessorament que se’ns encomanaven                                                     recció d’Albert Gorchs, que té cura del control    9_
cap.01_15 anys d’innovació social
   econòmic de manera eficient i discreta, amb el   seva demostrada experiència i visió estratè-                     conductes o desconeixements, actituds, opi-    grans canvis socials i econòmics que s’estan
   suport constant de Laura Soms.           gica, i per la directora de l’Institut, Sílvia Am-  “DEP innova   “DEP aporta  nions i comportaments.               produint des de fa anys van a favor de la nos-
                             blàs, que avui és la responsable màxima de la                                              tra activitat professional i del model d’empresa
                             bona feina de tot l’equip, per la seva capacitat       tenint  pensament   DEP pot innovar des de fa quinze anys per-
                                                                                                 que vam crear l’any 1995.
   Actualment DEP és una organització especia-
                             de treball, competència tècnica i habilitat en
   litzada en l’àmbit social que realitza activitats
                             la gestió dels recursos humans. El seu és un
                                                         el ciutadà  estratègic   què té uns clients que volen que ho fem. Uns
   de recerca sociològica, consultoria i serveis re-                                            clients que saben que el coneixement expert    La societat del coneixement és una oportuni-
   lacionats amb l’obtenció, gestió i difusió d'in-
                             exemple d’un dels trets definitoris de DEP: una
                             escola de sociòlegs i politòlegs.
                                                           sempre   i capacitat  i la informació social els ajuda a fer millor la  tat i un repte per a DEP i, probablement
   formació. DEP dóna suport a empreses,                                                  seva activitat professional i directiva, sovint  també, en bona mesura, per a les economies
   institucions públiques i entitats sense afany de                               al centre  executiva   de gran responsabilitat i repercussió pública.   desenvolupades. Com ho és Internet, les
   lucre en la seva presa de decisions tàctiques i   DEP està configurat actualment en cinc àrees                     Presidents, Consellers, Alcaldes, Polítics, Di-  xarxes socials, nascudes a l’empara d’aquest
   estratègiques, tot aportant-los coneixement i    que expressen la nostra especialització en          de la  per crear,   rectors Generals, Directors de Màrqueting o    poderós mitjà, i la tecnologia; la globalització
   eines per a una bona comunicació.          l’àmbit social: Educació i Formació, encapça-                    Comunicació i Tècnics són els nostres inter-    i l’espai europeu, i el ressorgiment de les
                             lada per Vanessa Hernández, Polítiques So-      perspectiva.”  desenvolupar  locutors habituals. A ells els devem bona part   identitats nacionals i culturals; l’aposta per la
                             cials i Treball, dirigida per Jillian Reynolds,                   del que som.                    formació i l’educació; la sostenibilitat i la
   Aquesta especialització ens ha permès créixer    Serveis i Consum, coordinada per Pere Casa-              i consolidar                           preocupació per un major equilibri entre els
   quantitativament i qualitativament. Per això    mayor, Polítiques i Política, encapçalada per
   l’any 2005 vàrem inaugurar unes noves ofici-    Míriam Gabriel, i Salut, portada per Sílvia              projectes   En aquest període de quinze anys de treball
                                                                                                 països rics i els pobres, etc.
   nes al barri del Clot que ens permetessin tre-                                              de recerca hem pogut comprovar la comple-
   ballar més còmodament.
                             Rueda. A més, s’acaba de crear l’àmbit Inter-
                             nacional, amb Rachel Nelson al capdavant.
                                                                concrets.”   xitat de moltes situacions i l’existència de    El reconeixement de la intensa activitat realit-
                                                                        moltes oportunitats. Hem facilitat la presa de   zada al llarg d’aquests quinze anys de recerca
                                                                        decisions dels nostres clients, limitant el seu  social i de recollida, endreça, gestió i difusió de
   L’equip humà actual del grup, format per      Els resultats de la feina que es fa en cadascun                   marge d’error, i aportant una visió sincera i   la informació, d’una banda, i d’assessorament
   34 persones, és d’una qualitat humana i pro-    d’aquests cinc àmbits posa de manifest una de                    equànime davant dels dubtes i la incertesa.    estratègic, de l’altra, ens encoratja a continuar
   fessional excepcional. Com ho ha estat al llarg   les tesis fonamentals de DEP: la innovació so-                    Hem aportat pensament estratègic i capaci-     donant suport eficient, concret i constant, uns
   dels quinze anys passats. A DEP treballen titu-   cial és una eina de transformació de la realitat.                  tat executiva per crear, desenvolupar i con-    quants anys més, a totes aquelles persones i
   lats superiors i màsters en Sociologia, Ciències
   Polítiques i de l’Administració, Demografia,
                                                                        solidar projectes concrets.            organitzacions que ens ho demanin.
                                                                                                                     •
   Psicologia, Pedagogia, Enginyeria Informàtica,   DEP innova des de fa quinze anys amb una
   Periodisme, Economia, i fins i tot Medicina.    visió fresca i una metodologia que tracta de re-                   Aquesta vocació innovadora, que és un dels pi-
   Tots ells conformen un equip estable, inquiet,   soldre temes socials complexos i problemàti-                     lars de la nostra empresa, ens permet dir, mo-
   exigent, rigorós i valent, que ha trobat a DEP   ques noves i de sempre amb rigor. DEP innova                     destament, que tenim un gran futur. En un
   un bon espai per créixer professionalment.     tenint sempre al centre de la perspectiva el ciu-                  període de greu crisi econòmica i financera en
                             tadà, que és usuari de serveis públics o privats,                  què es troba immers el nostre país i el món
                             que pot ser estudiant, malalt, consumidor, elec-                   sencer pot semblar presumptuosa aquesta
   L’equip de DEP està actualment dirigit a nivell   tor, associat... el ciutadà o ciutadana que té                    afirmació. Però el cert és que no tenim por de
_10  de grup per Josep Lluís Segú, que aporta la     dubtes i certeses, il·lusions i preocupacions,                    l’esdevenidor. Al contrari. Considerem que els                              11_
15
        àmbits
   cap_02
_12
El 64,7%                                                  1_Comunicació i publicitat
dels catalans
considera                     Programa de televisió “L’aventura
                          quotidiana” (TV3). Enquesta d’opinió
                                             “Internet és el millor canal d’informació”
                          i comportament dels ciutadans.
que el millor                   Broadcaster. (any 2001)canal                                              17,7%
                                                Totalment
                                                                          6,9%
                                                                          Totalment
d’informació                                          d’acord
                                                           Sí
                                                          64,7%
                                                                    No
                                                                    35,3%
                                                                          en desacord

                                                47,0%                       28,4%
és Internet.                                          Més aviat
                                                d’acord
                                                                          Més aviat
                                                                          en desacord
                                             “Tinc coses més interessants a fer que anar al gimnàs”
                                                18,2%                       5,9%
                                                Totalment                     Totalment
                                                d’acord                      en desacord
                                                           Sí        No
                                                47,0%        65,2%       34,8%    28,9%
DEP treballa per a mitjans de comunicació,                           Més aviat                     Més aviat
programes de televisió i portals d’Internet, per                        d’acord                      en desacord
als quals realitza sobretot enquestes d’opinió
pública. DEP avalua campanyes publicitàries
i realitza estudis sociològics i de mercat per a
agències publicitàries i grups de comunicació.                                                          15_
cap.02_15 àmbits_Comunicació i publicitat
                                                                    Josep Cuní
                                                                    PERIODISTA, DIRECTOR DE LA PRODUCTORA DE RÀDIO
                                                                    I TELEVISIÓ BROADCASTER
                                                                    Josep Cuní és periodista. Amb el seu programa “Els matins amb
                                                                    Josep Cuní” a Catalunya Ràdio va ser líder d’audiència durant anys,
                                                                    cosa que succeïa per primer cop en la història de la ràdio en català
                                                                    (1985-1995). Ha estat molt vinculat a Televisió de Catalunya, amb
                                                                    programes relacionats amb l’actualitat: “A debat”, “Així és la vida”,
                                                                    “Les notícies amb Josep Cuní”, “La tarda és nostra”, “L’aventura
                                                                    quotidiana” i “Coses que passen”. Actualment dirigeix i presenta
                                                                    “Els matins”, programa diari de cinc hores de durada, a TV3. És
                                                                    també director de la productora de ràdio i televisió Broadcaster.

   “Les noves tecnologies ens han                                                  www.broadcaster.cat

   de permetre apropar-nos més i
   millor a les persones”
   L’Institut DEP va realitzar l’any 2001         Ara, a “Els matins”, a TV3, continua recollint              L’any 2004 la productora Broadcaster, que                dels mitjans de comunicació...-, cosa que a
   una sèrie d’enquestes sobre la vida           l’opinió dels catalans, a través de correus     Un 40,7%      vostè dirigeix, va encarregar a DEP una in-               hores d’ara encara està pendent.
                               electrònics, facebook, SMS, telèfon...                  vestigació qualitativa sobre la percepció
   quotidiana per al programa de TV3
   “L’aventura quotidiana”.
                                                          de ciutadans    que la ciutadania té de la informació del
                               Sí. En aquest cas, però, les dades que ens ar-                                                  Són uns quants els qui modifiquen els
                                                                    trànsit que ofereixen els mitjans de comu-
                               riben tenen un valor orientatiu, no científic. De  necessita      nicació. Quines van ser les principals con-
                                                                                                        plans del cap de setmana després de co-
   A vostè li agrada encetar un debat a la te-       tota manera, anem afinant el mecanisme: ara                                                   nèixer la previsió del temps però són pocs
   levisió amb dades sociològiques obtingu-        ja no s’accepta més d’un correu del mateix      el cafè per     clusions? Com valoraven la “qualitat” de la
                                                                    informació del trànsit els enquestats?
                                                                                                        els qui canvien de ruta després d’haver
                               emissor quan es tracta de contestar la pre-                                                   sentit a la ràdio que els espera un embús
   des per a l’ocasió.
                               gunta del dia via web.                funcionar millor.  De manera força negativa. La consideraven                on han previst circular.
   Sí, considero que són un bon element per                                             poc útil, poc creïble -no sempre coincideix amb
   obrir i centrar el debat. Són un valor afegit que                              (any 2001)                                         No hi són a temps! Quan senten la informació
                                                                    el que els conductors observen directament-, i
   permet emmarcar i fonamentar el motiu que        Quan realitzes una enquesta presencial,                                                     a la ràdio ja són a prop de l’embús. A més, la
                                                                    afirmaven que es difon de manera poc precisa
   es planteja.                      ets tu qui esculls la mostra. En canvi, en                                                    xarxa viària de Barcelona ofereix poques alter-
                                                                    i poc entenedora.
                               una enquesta “on line” no pots triar qui                                                     natives. És una ciutat densa, encaixada entre
                               respon, de manera que la mostra no és                                                      el mar i la muntanya. Si t’agafa un accident a
   Quan, l’any 2001, vostè dirigia i conduïa, al      gaire representativa: acostumen a respon-                Encara hi ha molta feina a fer pel que fa a               la ronda, tens poques sortides. I un problema
   costat de Glòria Serra, el programa “L’a-        dre els extrems.                             la terminologia de la informació del trànsit.              a les rondes acaba afectant bona part dels
   ventura quotidiana” a TV3, l’Institut DEP va                                                                               accessos a la ciutat per l’efecte dòmino.
                                                                    Sí. Quan sentim l’home -o la dona- del temps
   fer-se càrrec de les enquestes que es pre-       Sí, és clar. Recordo que, en una ocasió, una
                                                                    tenim la sensació que empren una terminologia
   sentaven en aquest espai.                persona em va dir: “Mira què diu l’enquesta,
                                                                    adequada i entenedora. En canvi, quan sentim              La ràdio és el mitjà preferit per informar-
                               quanta gent que està a favor del que diem no-
   Eren enquestes sobre l’opinió i el comporta-                                           els qui ens parlen del trànsit, no. Estan clars             se del trànsit, oi?
                               saltres!” I ella mateixa havia fomentat la parti-
   ments dels ciutadans en temes molt diversos                                           els topònims, els punts quilomètrics i la xarxa
                               cipació perquè sortís el resultat que desitjava.                                                 Sí, i al cotxe, per la qual cosa qualsevol incidèn-
   de la vida quotidiana: els motoristes, els pro-                                         de carreteres...
   ductes “light”, el tabac, la infidelitat, el cafè, el                                                                          cia t’agafa ja en ruta i, sovint, a prop de l’incident.
   reciclatge, els tatuatges i els “piercings”, els te-  Continua tenint màgia la xifra als mitjans                Tot i això, quan es parla, per exemple, de la
   lèfons mòbils... En aquell espai volíem reflectir    de comunicació.                             BV-4608, la major part d’oients no saben                La ràdio i el cotxe són una parella ben
   la realitat social complementada amb les mos-                                          quina carretera és.                           avinguda.
   tres demoscòpiques. I es va evidenciar la        Sí. De tota manera, insisteixo: jo sóc molt crític
   manca d’informació real que hi havia, malgrat      amb l’ús que sovint se’n fa. Sempre els dic als             Sí. I a més hi ha moltes expressions que són              Efectivament. Segons l’Estudi General de Mit-
   que el tema que tractàvem era el consum en el      meus col·laboradors: “No donem mai una xifra               enteses de diferent manera. No tothom entén               jans, un 30% llarg de persones que diuen que
   seu sentit més ampli.                  relativa sense conèixer l’absoluta. Si diem, per             igualment “retenció”, “problemes”, “aturades”,             escolten la ràdio ho fan des del cotxe, amb un
                               exemple, que la delinqüència ha augmentat el               “aturades intermitents”... Per això una de les             doble comportament: al matí, quan van de casa
                               20% a La Rambla d’un any a l’altre, hem de dir              propostes de l’estudi de DEP era consensuar la             a la feina, prefereixen escoltar les notícies, i al
                               també el nombre de persones: és molt diferent              definició dels termes per part dels qui els utilit-           vespre, de la feina a casa, música. Al matí van
_16                              que siguin 100 o 1.000 persones”.                    zen -el Servei Català de Trànsit, els professionals           contrarellotge i al vespre s’ho agafen amb cal-      17_
cap.02_15 àmbits_Comunicació i publicitat
   ma. Des d’aquest punt de vista és lògic que      Com qualificaria aquesta relació?                                 Vostè ha manifestat en alguna ocasió que    de començar el debat; ho veig en els espec-
   un embús al matí indigni més i faci cremar
                              De promíscua. La informació que sorgeix d’a-
                                                             Un 13,1%     El 83,3%     la llibertat ens fa por, a Catalunya.      tadors... Aquí debatem sobre tres o quatre
   més adrenalina al conductor aturat que no pas                                                                              qüestions que sempre solen ser les mateixes,
   al vespre.
                              questa relació té connotacions fraudulentes.        dels catalans    de les persones  La llibertat comporta assumir riscos i no els
                                                                                                       que parteixen de punts poc elàstics, molt blo-
                              Un s’erigeix en font informativa i l’altre en                           volem assumir. En un sentit legal, tenim lli-
                                                                                                       quejats, de manera que no faciliten que el
                              missatger de qui vol que es transmeti una de-      estaria disposat    creu que     bertat d’expressió, però ens autocensurem
                                                                                                       debat existeixi. Dos monòlegs no vol dir ne-
   Per tant, la informació del trànsit cal fer-     terminada informació o un punt de vista. De ve-                          constantment. Ho veig en els convidats, abans
   la sobretot al matí, quan s’escolten les       gades, fins i tot, de qui vol llançar globus sonda        a fer-se    la majoria                            cessàriament diàleg.
                                                                                                                  •
   notícies.                       a través dels mitjans. Jo intento mantenir-me’n
   Sí. I per això totes les emissores de ràdio l’han
                              al marge, sincerament, encara que no sempre        un “piercing”    de trucades
                              ho aconsegueixo.
   incorporat independentment del seu contingut
   programàtic. I fa poc s’hi ha afegit la televisió.
                                                           o un tatuatge.    que fa amb
                              Les noves tecnologies han facilitat la feina            (any 2001)  el mòbil són
                              a moltes professions, també al periodisme.
   Com la majoria de professions, el perio-
   disme s’ha transformat molt en pocs anys.       Però no tot són avantatges.                           innecessàries.
   Alguns mitjans i professionals segueixen       Cal fer-ne un bon ús, de les noves tecnologies,                 (any 2001)
   camins difícils de justificar.            no per ser esclaus de la màquina sinó per apro-
   Sí, molts periodistes volen ser els primers a     par-nos més i millor a les persones, i posar-les
   donar una informació només per penjar-se la      a la seva disposició. Les noves tecnologies
   medalla d’haver-la donat deu segons abans       també han d’anar a favor dels valors, no només
   que l’altre, sense preocupar-se de contextua-     dels interessos.
   litzar-la ni d’informar-ne a fons. Molts pensen
   que tenen una exclusiva -cosa que gairebé mai     Permeten que tothom sigui emissor, però...
   és certa, perquè no és una notícia que hagin     no és clar que el poder el tingui el ciutadà.
   esbrinat ells-, quan en realitat es tracta d’una
   primícia, que acabaran donant els altres mit-     Bé, pot passar, efectivament que gràcies a la
   jans, potser de manera més precisa. Quin sen-     tecnologia les empreses puguin ser més for-
   tit té aquesta pressa?, quin sentit té voler ser   tes, més potents, amb més poder de decisió
   el primer? Com a conseqüència d’aquesta mala     per dir què és i què no és notícia, i que així s’a-
   pràctica, en força ocasions alguns periodistes    llunyi la possibilitat d’intervenir-hi, de contrastar
   no informen sinó que deformen. D’altra banda,     la informació i de poder triar entre versions di-
   també sóc molt crític amb la relació que s’es-    ferents. Això ens pot convertir en espectadors
   tableix entre els polítics i els periodistes, entre  d’una realitat que en el pla mundial depengui
   alguns polítics i alguns periodistes.         de molt poques mans.                                                                                        19_
_18
cap.02_15 àmbits_Comunicació i publicitat
                                                                   Enric Pujadas
                                                                   PRESIDENT DEL GRUP BASSAT OGILVY
                                                                   Enric Pujadas va cursar la carrera de Ciències Empresarials i va
                                                                   realitzar el Màster en Direcció d’Empreses a ESADE. PADE (Pro-
                                                                   grama d’Alta Direcció d’Empreses) a l’IESE. Des del 1982 la seva
                                                                   carrera professional s’ha desenvolupat a Bassat Ogilvy. Al llarg
                                                                   d’aquests anys ha intervingut en el plantejament estratègic de
                                                                   comunicació de les marques de quasi tots els clients d’aquesta
                                                                   agència. Actualment és President del Grup Bassat Ogilvy. Ha
                                                                   estat vicedegà del Col·legi de Publicitaris de Catalunya.
                                                                   www.ogilvy.com

   “El món digital suposa en gran
   part la fusió de la investigació
   i la publicitat”
   Malgrat que el món de la publicitat         Faci’ns cinc cèntims de David Ogilvy.                   part la fusió de la investigació i la publicitat. Encara      de publicitat ens cal treballar amb menys “gla-
   està basat en la creativitat, la investi-      David Ogilvy va fundar l’any 1948 l’agència
                                                        “La publicitat    hi ha, però, certa resistència al canvi. Penso que         mour” i menys pressupost, però amb més idees
                                                                   algunes empreses no estan invertint en l’aspecte          i més eficàcia. L’important per a les empreses
   gació contribueix decisivament a que
   aquesta creativitat sigui encertada per
                              Hewitt, Ogilvy, Benson & Mather. Ell procla-
                              mava que cada anunci és part de la inversió a
                                                        “on line” permet   digital tot el que haurien d’invertir. I crec que ani-       és que les seves marques siguin percebudes
                                                                   rem veient moltes innovacions en el terreny digi-         pels consumidors com unes marques pròximes,
   a l’objectiu que es proposa.             llarg termini en la personalitat de la marca.    fer enviaments    tal que encara avui són difícils d’imaginar.            que les entenen, que si hi ha un problema són
                              Ogilvy va ajudar a crear algunes de les mar-
   Quina importància té la investigació d’ac-      ques més reconegudes al món: American        molt segmentats,                                     a prop... Per això, les empreses han de crear
                                                                                                    tota una sèrie de ponts de comunicació que els
   tituds i opinions dels ciutadans per al món     Express, Sears, Ford, Shell, Barbie, Pond’s,               Al món digital tothom pot emetre missat-
   de la publicitat?                  Dove i Maxwell House, i més recentment, IBM     destinats a      ges, crear una pàgina web... Això ha perju-
                                                                                                    permetin tenir contacte amb les marques. Fa
                                                                                                    uns anys dèiem que era necessari tenir una
                              i Kodak. Era un home alhora pragmàtic i ro-                dicat la publicitat?
   Essencial. Malgrat que el món de la publicitat    màntic. Avui és recordat per unes quantes de    públics específics,  Internet pot ser una eina poderosa per al ciu-
                                                                                                    gran idea. “Si el teu anunci no conté una gran
                                                                                                    idea, passarà com un vaixell a la nit”, deia David
   està basat en la creativitat, la investigació con-  les campanyes més famoses de la publicitat.
   tribueix decisivament a que aquesta creativitat   Potser la més coneguda és la de la frase: “Als   ha abaratit      tadà i perillosa per a les empreses, ja que es           Ogilvy. Ara, cal anar una mica més enllà: no fa
                                                                                                    falta només tenir una idea, sinó un ideal de
   sigui encertada per a l’objectiu que ens propo-   60 quilòmetres per hora, el soroll més fort en              pot consensuar un missatge contrari als inte-
   sem. A Bassat Ogilvy no fem obres d’art sinó     aquest nou Rolls-Royce prové del rellotge      costos, ha      ressos de la companyia. Trobar-se amb grups            marca. Quan les marques són realment po-
   creativitat aplicada a uns objectius comercials.                                        organitzats que parlin malament de la teva             tents, d’alguna manera formen part de les nos-
                              elèctric”.
   Com més precisa sigui la investigació i més                               provocat un      marca, com succeeix a Internet, no li fa gràcia          tres vides i, llavors, han de tenir certs ideals.
   ben llegida estigui, més podrem afinar la cam-                                         a cap empresa, però som en un mercat en el
   panya. Nosaltres pensem que val més la pena
                              De quina manera ha afectat la digitalització    gran canvi      qual la comunicació va en totes direccions. Les
                                                                                                    La televisió ha anat perdent protagonisme
                              a la publicitat?                             marques han de ser, més que mai, honestes en
   dedicar esforços a fer una recerca prèvia a una
   campanya publicitària que fer-la un cop s’ha re-   La digitalització ha estat una gran revolució per
                                                        en les formes     la seva comunicació: estan molt més exposa-            a la societat i també per a la publicitat: a
                                                                   des. Jo, que porto molts anys al món de la co-           més del “boom” d’Internet s’ha produït una
   alitzat, que val més la pena conèixer amb detall
   les preferències dels consumidors que només
                              a molts àmbits de la societat, també per al món
                              de la publicitat. És una revolució tan sols com-
                                                        de treball...     municació, crec que això és absolutament              segmentació de canals de televisió.

   avaluar l’impacte publicitari d’un “spot”. Fins fa
   relativament pocs anys els empresaris i direc-
                              parable a l’arribada de la televisió. Permet fer
                              enviaments molt segmentats, destinats a pú-
                                                        A més, tot el     fantàstic, perquè aquelles marques que tenen
                                                                   un comportament honest són les que triomfen.
                                                                                                    Bé, molta gent està veient la televisió a la seva
                                                                                                    pantalla de l’ordinador. Gràcies a Internet es pot
   tius d’empresa d’aquest país funcionaven bas-
   tant intuïtivament, però això ha anat canviant:
                              blics específics, ha abaratit costos, ha provocat
                              un gran canvi en les formes de treball... A més,
                                                        que és digital                                      veure la televisió des de qualsevol lloc del món
                                                                                                    on hi hagi connexió a la xarxa i en qualsevol
                                                                   Ara tot és més complex, no només perquè
   han anat dedicant més atenció a l’anàlisi i l’es-  tot el que és digital és immediat, sí, immedia-   és immediat      els consumidors també tenen la paraula
                                                                                                    hora. La televisió no està morta, ni de bon tros.
   tratègia. Per això el mercat de la investigació   tíssim, i mesurable. A Bassat Ogilvy hem creat                                                Quan va aparèixer la televisió semblava que la
                                                                   sinó també per la competència ferotge que
   social està creixent més que el de la publicitat.  el cap de desenvolupament digital perquè pen-    i mesurable.”     hi ha al món de la publicitat, oi?
                                                                                                    ràdio tenia els dies comptats, i no va ser així.
   David Ogilvy, el fundador d’Ogilvy, abans de fer   sem que aquest és un aspecte clau. El mercat                                                 Tampoc morirà la televisió. El que passa és que
   cada campanya, sempre es mirava la investi-     et diu immediatament si una acció comunica-                Sí. El gran repte és saber arribar als consumi-          s’ha de resituar. Cada mitjà ha de trobar el seu
   gació que s’havia realitzat a propòsit. I és que   tiva agrada o no, i de seguida pots corregir-ho;             dors, els quals han de fer front a entre 3.500 i          paper, en aquest món digital. Ara el principal
   abans de ser publicitari havia treballat en in-   de manera que podem fer centenars de cam-                 5.000 missatges de màrqueting diaris, i acon-           drama l’està vivint la premsa escrita, que ha per-
_20  vestigació, concretament a l’Institut Gallup.    panyes al mes. El món digital suposa en gran               seguir captar la seva atenció. A les agències           dut molta publicitat.                21_
cap.02_15 àmbits_Comunicació i publicitat
   Els classificats dels diaris gairebé han       tradicionals; ara ja representa menys del 50%
   desaparegut!                     del negoci. La resta procedeix d’altres espe-    “Val més la pena
                              cialitats del món de la comunicació com el màr-
   Sí, Internet ofereix molta més riquesa, tant pel
                              queting directe, les relacions públiques, el         conèixer
   que fa a l’aspecte visual com al text, i els preus
                              disseny, les comunicacions digitals... Més que
   per als anunciants són molt més assequibles.
                              una agència de publicitat ara ens considerem
                                                            amb detall
   I mentrestant els anuncis ens han de con-
                              un grup que treballa en qualsevol àrea de co-
                              municació comercial. A més, d’un temps ençà,
                                                         les preferències
   tinuar sorprenent.                  la internacionalització i la bona reputació que
                              té la creativitat d’aquest país més enllà de les
                                                        dels consumidors
   Jo continuo sorprenent-me de moltes de les
   campanyes. El ser humà és creatiu, i encara
                              nostres fronteres ens ha dut a proposar
                              idees i realitzar campanyes per a marques lí-
                                                           que només
   que moltes vegades pugui semblar que tot està
   inventat, afortunadament cada dia descobrim
                              ders a nivell mundial. En els darrers anys
                              hem col·laborat amb DEP en diversos estu-
                                                        avaluar l’impacte
   noves formes de sorprendre. Hi ha una cosa
   que considero molt important: que la creativi-
                              dis per comprendre les necessitats dels con-        publicitari
                              sumidors o ciutadans, que han estat molt útils
   tat sigui viscuda per tots els que treballen a l’a-
   gència, no només pels creatius.
                              per a les estratègies de comunicació dels        d’un “spot”.”
                              nostres clients.
                                      •
   Vostè va començar a treballar a Bassat
   Ogilvy l’any 1982.
   Sí, ja fa uns quants anys...

   Quins records té d’aleshores?
   La publicitat era un terreny força verge i tenia
   un gran poder d’atracció. Hi havia moltes coses
   per fer.


   Com ha vist l’evolució de l’empresa Bassat
   Ogilvy en tots aquests anys?
   Els grans canvis s’han produït sobretot els úl-
   tims deu anys. A la dècada de 1990 la nostra
_22  activitat principal era la publicitat en mitjans                                        23_
La majoria                                                    2_Economia i empresa
de catalans
desconeix                      Coneixement i percepció dels impostos.
                          Enquesta d’opinió a ciutadans i
                          empresaris. Departament d’Economia i
                                               Coneixement real dels impostos


els diferents                    Finances. Generalitat de Catalunya.
                          (any 2002)

                                                76,8%
impostos i                                               73,8%taxes que
els afecten.
                                                        39,3%
                                                             35,0%   34,8%


                                                                       24,8%
                                                                            21,0%

                                                                                  14,8%                                                 IVA   IRPF  Taxes  Patrimoni  IAE   Succes-  Impostos  Transmis-
                                                                       sions i  especials   sions
                                                                      donacionsDEP col·labora amb sindicats, patronals i
col·legis professionals en l’anàlisi de la satis-
facció, les necessitats i l’avaluació de serveis
segons l’opinió dels associats. DEP treballa
per als governs en matèria de coneixement i
avaluació de polítiques econòmiques i en la
creació d’estadística oficial.                                                                         25_
cap.02_15 àmbits_Economia i empresa
                                                                   Francesc Homs i Ferret
                                                                   ECONOMISTA. SOCI PRESIDENT DE RJCE
                                                                   CONSULTORIA D’EMPRESES
                                                                   Francesc Homs va iniciar la seva carrera professional com a
                                                                   professor d’economía industrial a la Universitat Autònoma de Bar-
                                                                   celona. Va ser diputat al Congrés de Diputats, regidor de l’Ajun-
                                                                   tament de Barcelona i diputat al Parlament de Catalunya. Va ser
                                                                   Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat (2001-2003).
                                                                   És President Executiu de RJCE Consultoria d’Empreses i Presi-
                                                                   dent d’Abertis Logística.
                                                                   www.rjce.net

   “El govern, per prendre decisions,
   ha de tenir molta informació dels
   ciutadans i de les empreses”
   L’Institut DEP va realitzar del 2001 al      d’Economia. Des de l’Institut Català de Finan-                no només de les propostes de la Conselleria             impostos de l’Estat a la Generalitat. La majoria
   2003 l’Observatori sociològic de la si-      ces havíem obert unes línies de finançament i     Només l’11%      d’Economia sinó de la major part d’iniciatives           de catalans, amb independència de la seva
                            avals a petites empreses i professionals, amb la               del Govern. Des d’aquesta Conselleria estàvem            ideologia, deien: cal que els impostos es ges-
   tuació econòmica de Catalunya.
                            col·laboració de l’ICO (Institut de Crèdit Oficial)  de catalans      més ocupats a fer viables financerament de-             tionin des de Catalunya. Finalment, l’estudi feia
                            i de diverses entitats financeres i volíem saber               terminades accions que a explicar-les. I de la           una sèrie de recomanacions, entre les quals
   Quin era el principal objectiu de l’Obser-    com es valoraven. A més, el Govern havia iniciat
                                                       coneix         major part de les nostres iniciatives hi havia un          destacaven la d’impulsar una política d’educa-
   vatori sociològic de la situació econòmica
   de Catalunya, que va realitzar durant uns
                            la concessió d’ajudes a la gent gran amb de-
                            pendència i a les famílies amb fills menors de
                                                       el percentatge     coneixement baix. Ara, això sí, la gent que co-
                                                                   neixia les accions que dúiem a terme les valo-
                                                                                                     ció fiscal i la d’explicar especialment els im-
                                                                                                     postos cedits a la Generalitat.
   anys DEP per al Departament d’Economia
   i Finances, que vostè dirigia?
                            tres anys, unes mesures que afectaven a molta
                            gent, i ens interessava saber també com es va-
                                                       d’IVA que       rava positivament.
                                                                                                     La realització de l’Observatori sociològic
   Conèixer l’opinió dels ciutadans i del món em-  loraven. El govern, per prendre decisions, ha de
                            tenir informació dels ciutadans i tenir molt amb
                                                       s’aplica al pa,    És lògic que la major part de recursos de              de la situació econòmica de Catalunya va
   presarial sobre la situació econòmica, la seva                                         l’administració es destinin a l’acció i no pas           coincidir amb l’acord de finançament de la
   valoració de la política econòmica i de la ges-  compte la seva opinió. El Departament d’E-
                            conomia és el responsable del control del
                                                       la llet o la farina,  a la difusió.                            Generalitat amb el Govern espanyol, que
   tió de la Generalitat.                                                                                       va representar la cessió del 33% de l’IRPF,
                            pressupost i ha de tenir criteri sobre les priori-  i el 55%        Sí, és clar. Però pot passar que a alguns col·lec-
                                                                                                     el 35% de l’IVA i el 40% dels impostos es-
                            tats a l’hora d’esmerçar els recursos. Per això               tius que poden beneficiar-se del que fas no els
   En quin període va realitzar-se?         necessita uns canals d’informació permanents.     a una peça       arribi la informació. Per això és important fer-
                                                                                                     pecials (alcohol, tabac i hidrocarburs).

   Del 2001 al 2003. M’hauria agradat que ha-                                           ne difusió.                             Sí, aquest acord va representar un increment
   gués tingut més continuïtat i poder conèixer   No es pot qualificar de departament neu-
                                                       de roba.                                          important de recursos per atendre les necessi-
   com anaven evolucionant les opinions. Però es                                                                           tats dels ciutadans. D’aquest increment ha vis-
                            tre, doncs, el d’Economia.              (any 2002)       Els impostos van ser un dels temes cen-
   va acabar la legislatura i vam haver de deixar                                                                           cut el govern tripartit de la Generalitat els
                                                                   trals de l’estudi. Quins eren els resultats?
   el Govern.                    No. És un departament transversal. Per això                                                   darrers set anys.
                            ha de tenir informació sobre l’evolució del                 Les enquestes ens deien que els ciutadans te-
                            mercat, de la societat i de les opinions que                 nien un coneixement baix sobre el contingut
   Quantes onades es van fer?                                                                                     De tota manera, la clau de la caixa la con-
                            els ciutadans i els empresaris tenen de l’acció               dels impostos i la seva finalitat. I la majoria volia
                                                                                                     tinuava -i la continua- tenint Madrid, oi?
   Cinc.                       de govern.                                  que disminuïssin, tot i que expressaven que es-
                                                                   taven d’acord a pagar-los.                     No ben bé. Des d’aleshores ja era compartida.
                                                                                                     És a dir, ja hi havia corresponsabilitat fiscal: tant
   Quina utilitat tenia per a vostè i el seu     Els van sorprendre algunes de les dades
                                                                                                     la Generalitat com l’Estat recaptaven impostos.
   equip de la Conselleria d’Economia i Fi-     que oferia l’Observatori sociològic de la si-                Això passa a tot arreu...
   nances l’Observatori sociològic de la si-     tuació econòmica de Catalunya?
                                                                   No. Hi ha països on els ciutadans ja estan d’a-
   tuació econòmica de Catalunya?                                                                                   També preguntàveu sobre l’evolució del
                            Per un costat confirmaven unes intuïcions                  cord amb els impostos que paguen, saben molt
                                                                                                     pes econòmic de Catalunya en els cinc
   Ens proporcionava informació, d’una manera    sobre tendències que ja observàvem. De tota                 bé a què es destinen. D’altra banda, vam cons-
                                                                                                     anys anteriors, oi?
   ordenada i sistematitzada, de la percepció que  manera, la meva sorpresa va ser que hi havia                 tatar una alta acceptació a la idea de transferir
_26  la societat tenia de la tasca de la Conselleria  un gran desconeixement de l’acció de govern,                 en la seva totalitat la recaptació i gestió dels          Sí.                           27_
cap.02_15 àmbits_Economia i empresa
   I què deien els ciutadans i els empresaris?     econòmica de la nova seu de la Fira a L’Hos-
                              pitalet. La Fira de Barcelona ens preocupava
                                                        Més del 70%
   Deien que Catalunya havia perdut pes econò-
   mic respecte els anys anteriors; concretament
                              especialment perquè havia anat perdent pes i
                              dinamisme, i des de la Generalitat havíem posat
                                                             coneix
   ho deien el 38,1% dels ciutadans i el 44,7%
   dels empresaris, segons les dades de l’onada
                              força recursos per redreçar aquella tendència
                              a la baixa.
                                                         l’IVA i l’IRPF.
   d’octubre del 2003.
                                                           En canvi,
   Coincidia amb el que deien les dades,
   aquesta percepció?
                              La realització de l’Observatori també va co-
                              incidir amb l’entrada en vigor de l’euro, oi?
                                                        els impostos
   Era una pèrdua de pes relatiu. L’economia ca-    Efectivament. I observàvem que els ciutadans    especials, els
   talana gaudia de bona salut, estava guanyant     veien que tenia avantatges però també alguns
   productivitat, creixia la seva posició als mercats  inconvenients. En alguns sectors de consum    de successions
   internacionals, s’estaven introduint noves tec-   els preus van pujar més que el raonablement
   nologies, la formació estava donant resposta a    esperat pels efectes de l’euro. La nova moneda        i els de
   les demandes de les empreses, els beneficis
   es reinvertien... El que passava és que la resta
                              europea ha tingut efectes positius sobre l’eco-
                              nomia espanyola; no obstant això, ha generat
                                                        transmissions
   de les comunitats autònomes també s’havien
   desenvolupat i per això, en termes relatius, Ca-
                              una modificació dels valors dels béns i serveis
                              que ha creat una tendència moderada a l’alça
                                                        són coneguts
   talunya perdia pes. Però que la resta d’Espa-
   nya vagi bé no ha de preocupar mai Catalunya.
                              de preus.
                                  •                        per menys
   Avui Europa està experimentant una pèrdua de
   pes relatiu en l’economia mundial a causa del
                                                           del 25%.
   creixement dels països menys desenvolupats                                     (any 2002)
   d’altres continents, però al mateix temps té
   més oportunitats de negoci en aquests països.


   L’Observatori sociològic de la situació eco-
   nòmica de Catalunya va fer-se a l’època en
   què es va construir la nova Fira de Barce-
   lona a la Gran Via, fet que va ser reflectit a
   l’estudi.
   Sí, i la majoria d’enquestats no sabien que la
_28  Generalitat havia estat la principal impulsora                                         29_
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social
DEP, 15 anys d'innovació social

More Related Content

Similar to DEP, 15 anys d'innovació social

3era Sessió #knktatMARESME 15 Metodologia2.0
3era Sessió #knktatMARESME 15 Metodologia2.03era Sessió #knktatMARESME 15 Metodologia2.0
3era Sessió #knktatMARESME 15 Metodologia2.0
cesk gasulla ramon
 
Triptic Conecta Joven Català
Triptic Conecta Joven CatalàTriptic Conecta Joven Català
Triptic Conecta Joven Català
e-Inclusión Fundación Esplai
 
Revista xxnet 2019
Revista xxnet 2019Revista xxnet 2019
Revista xxnet 2019
Xarxanet Associacionisme
 
Ticteen presentació wiki
Ticteen presentació wikiTicteen presentació wiki
Ticteen presentació wikiticteen
 
Escola , Motor Social
Escola , Motor SocialEscola , Motor Social
Escola , Motor Social
Rubén Bagüés Vicente
 
Infància en la societat. feeeeeeet
Infància en la societat. feeeeeeetInfància en la societat. feeeeeeet
Infància en la societat. feeeeeeetgemmatofo
 
Presentació Jornada Omnia 09 (vs1)
Presentació Jornada Omnia 09 (vs1)Presentació Jornada Omnia 09 (vs1)
Presentació Jornada Omnia 09 (vs1)Xarxa Òmnia
 
20a sessio web: síntesi
20a sessio web: síntesi 20a sessio web: síntesi
20a sessio web: síntesi gencat .
 
Pacte 3r esborrany maquetat
Pacte 3r esborrany maquetatPacte 3r esborrany maquetat
Pacte 3r esborrany maquetat
illesperunpacte
 
Guia per l'acollida i l'acompanyament de persones estudiants universitàries e...
Guia per l'acollida i l'acompanyament de persones estudiants universitàries e...Guia per l'acollida i l'acompanyament de persones estudiants universitàries e...
Guia per l'acollida i l'acompanyament de persones estudiants universitàries e...
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Uibic@'t (Versió completa)
Uibic@'t (Versió completa)Uibic@'t (Versió completa)
Uibic@'t (Versió completa)Algeavidor
 
Memòria Oficina de Cooperació per al Desenvolupament 2012-13
Memòria Oficina de Cooperació per al Desenvolupament 2012-13Memòria Oficina de Cooperació per al Desenvolupament 2012-13
Memòria Oficina de Cooperació per al Desenvolupament 2012-13OficinaCooperacio
 
L'estratègia de la difusió de l'activitat de R+D+i
L'estratègia de la difusió de l'activitat de R+D+iL'estratègia de la difusió de l'activitat de R+D+i
L'estratègia de la difusió de l'activitat de R+D+i
UOC Universitat Oberta de Catalunya
 
Catàleg 2010 de propostes formatives de TransEducaMundi
Catàleg 2010 de propostes formatives de TransEducaMundiCatàleg 2010 de propostes formatives de TransEducaMundi
Catàleg 2010 de propostes formatives de TransEducaMundiTecno Pedagogia
 
Grup1 Esbós del projecte "identitats"
Grup1 Esbós del projecte "identitats"Grup1 Esbós del projecte "identitats"
Grup1 Esbós del projecte "identitats"
disseny amb les TIC
 
Memoria2012
Memoria2012Memoria2012
UpSocial 2011_2015_cat
UpSocial 2011_2015_catUpSocial 2011_2015_cat
UpSocial 2011_2015_cat
UpSocial
 

Similar to DEP, 15 anys d'innovació social (20)

3era Sessió #knktatMARESME 15 Metodologia2.0
3era Sessió #knktatMARESME 15 Metodologia2.03era Sessió #knktatMARESME 15 Metodologia2.0
3era Sessió #knktatMARESME 15 Metodologia2.0
 
Triptic Conecta Joven Català
Triptic Conecta Joven CatalàTriptic Conecta Joven Català
Triptic Conecta Joven Català
 
Presentació de l'Institut d'Innovació Social
Presentació de l'Institut d'Innovació SocialPresentació de l'Institut d'Innovació Social
Presentació de l'Institut d'Innovació Social
 
Revista xxnet 2019
Revista xxnet 2019Revista xxnet 2019
Revista xxnet 2019
 
Ticteen presentació wiki
Ticteen presentació wikiTicteen presentació wiki
Ticteen presentació wiki
 
Escola , Motor Social
Escola , Motor SocialEscola , Motor Social
Escola , Motor Social
 
Infància en la societat. feeeeeeet
Infància en la societat. feeeeeeetInfància en la societat. feeeeeeet
Infància en la societat. feeeeeeet
 
Descripció programa emprenedoria social
Descripció programa emprenedoria socialDescripció programa emprenedoria social
Descripció programa emprenedoria social
 
Presentació Jornada Omnia 09 (vs1)
Presentació Jornada Omnia 09 (vs1)Presentació Jornada Omnia 09 (vs1)
Presentació Jornada Omnia 09 (vs1)
 
20a sessio web: síntesi
20a sessio web: síntesi 20a sessio web: síntesi
20a sessio web: síntesi
 
Les Tic a l'aula segons Area
Les Tic a l'aula segons AreaLes Tic a l'aula segons Area
Les Tic a l'aula segons Area
 
Pacte 3r esborrany maquetat
Pacte 3r esborrany maquetatPacte 3r esborrany maquetat
Pacte 3r esborrany maquetat
 
Guia per l'acollida i l'acompanyament de persones estudiants universitàries e...
Guia per l'acollida i l'acompanyament de persones estudiants universitàries e...Guia per l'acollida i l'acompanyament de persones estudiants universitàries e...
Guia per l'acollida i l'acompanyament de persones estudiants universitàries e...
 
Uibic@'t (Versió completa)
Uibic@'t (Versió completa)Uibic@'t (Versió completa)
Uibic@'t (Versió completa)
 
Memòria Oficina de Cooperació per al Desenvolupament 2012-13
Memòria Oficina de Cooperació per al Desenvolupament 2012-13Memòria Oficina de Cooperació per al Desenvolupament 2012-13
Memòria Oficina de Cooperació per al Desenvolupament 2012-13
 
L'estratègia de la difusió de l'activitat de R+D+i
L'estratègia de la difusió de l'activitat de R+D+iL'estratègia de la difusió de l'activitat de R+D+i
L'estratègia de la difusió de l'activitat de R+D+i
 
Catàleg 2010 de propostes formatives de TransEducaMundi
Catàleg 2010 de propostes formatives de TransEducaMundiCatàleg 2010 de propostes formatives de TransEducaMundi
Catàleg 2010 de propostes formatives de TransEducaMundi
 
Grup1 Esbós del projecte "identitats"
Grup1 Esbós del projecte "identitats"Grup1 Esbós del projecte "identitats"
Grup1 Esbós del projecte "identitats"
 
Memoria2012
Memoria2012Memoria2012
Memoria2012
 
UpSocial 2011_2015_cat
UpSocial 2011_2015_catUpSocial 2011_2015_cat
UpSocial 2011_2015_cat
 

DEP, 15 anys d'innovació social

 • 1.
 • 2.
 • 3. presentació Us interessa saber l’impacte econò- i política, salut, serveis socials, socie- mic d’un Gran Premi de Fórmula 1? tat civil, societat de la informació, tre- Voleu conèixer quanta gent estudia ball i formació, i universitat. un màster? Sabeu quants informàtics necessita el país? Quants voluntaris Avui, 15 anys després del naixement tenim? Quants malalts atén un pedia- de DEP, podem afirmar, amb modès- tre cada dia? Quanta gent canviaria tia però també amb convicció, que d’habitatge si pogués? Els conduc- hem contribuït a innovar socialment, tors coneixen el límit d’alcohol permès ja que hem aportat coneixement i re- per conduir? Saben els electors flexió sobre les actituds, les opinions quants diputats hi ha al Parlament? i els comportaments de les persones, dels ciutadans, dels usuaris de ser- La resposta a aquestes i altres pre- veis, dels estudiants, dels electors, guntes, i les reflexions que comporten, dels consumidors, dels necessitats les trobareu en aquesta publicació de suport assistencial o mèdic... i hem editada especialment amb motiu dels col·laborat en la creació, desenvolu- 15 anys de DEP. pament o consolidació de nombroses iniciatives públiques i privades actu- El número 15 és doblement protago- alment vigents. nista en aquest llibre, ja que no només fa referència als anys que compleix Gràcies a tots els qui ens heu acom- DEP sinó també als àmbits amb què panyat en aquests primers 15 anys l’hem estructurat: comunicació i pu- de DEP. blicitat, economia i empresa, escola, esports, gestió pública, habitatge, medi ambient, mobilitat, opinió pública
 • 4. 00 crèdits índex 15 anys d'innovació social 01_15 anys d'innovació social 06_ Editor Enric Renau 02_15 àmbits 12_ Coordinació i entrevistes 1_Comunicació i publicitat 14_ Daniel Romaní 2_Economia i empresa 24_ Disseny 3_Escola 34_ Glòria Escoruela i Flàvia Castro 4_Esports 40_ 5_Gestió pública 46_ Impressió Cevagraf, S.C.C.L. 6_Habitatge 52_ 7_Medi ambient 58_ Dipòsit legal: xxxxxxxxxxxxxx 8_Mobilitat 64_ 9_Opinió pública i política 70_ Institut d'Estudis i Professions, S.L. (DEP) 10_Salut 76_ Carrer del Clot, 104, planta baixa 08018 Barcelona Tel. 34 93 21513 65 11_Serveis socials 86_ www.dep.net 12_Societat civil 96_ 13_Societat de la informació 106_ Primera edició: juny 2010 14_Treball i formació 116_ 15_Universitat 122_ 03_educaweb.com 128_ 04_formen part de DEP 138_ _4 5_
 • 5. 15 anys d’inno- vació social cap_01 _6
 • 6. cap.01_15 anys d’innovació social DEP són les sigles de l’Institut d’Estudis i Pro- es feia segons les especialitats dels seus fun- Educaweb és actualment un dels líders del fessions, una entitat privada nascuda l’any “DEP realitza “La innovació dadors: el suport i consell a les persones des món virtual en l’àmbit de la formació i una re- 1995 de la mà d’una psicòloga i d’un sociòleg, del vessant psicològic, i el suport i consell a les ferència com a portal d’orientació, amb serveis Montserrat Oliveras i Bagués i Enric Renau i recerca social és organitzacions públiques i privades des del i continguts de qualitat, honestos i fiables. I un Permanyer. Després d’uns anys d’iniciació pro- vessant sociològic i politològic. bon negoci per a DEP, que té, en ell, un dels fessional en diverses entitats i empreses, d’am- sociològica, una eina de seus principals actius. Centenars d’universitats pliació d’estudis a Itàlia i als Estats Units, i d’una anàlisi del panorama empresarial, públic consultoria transformació En els inicis cal destacar el paper clau de Xa- i centres de formació l’utilitzen per donar a conèixer la seva oferta acadèmica i milions vier Riudor en la direcció inicial de l’activitat de i universitari català, tots dos ens vàrem atrevir a constituir una empresa, amb totes les con- i serveis de la realitat.” recerca i d’Isabel Arimany, i posteriorment d’Anna de persones per informar-se i orientar-se aca- dèmicament. Soms, en l’àmbit de l’orientació professional. seqüències i riscos que això comportava. relacionats També recordem amb gratitud les primeres responsables tècniques: Bibiana Bastardes, Sense gaire recursos propis, però amb molta amb l'obtenció, Rosa Coscolla, Laia Pallejà i Ruth Sunyol. Des de l’any 2000, per tant, DEP concentra la seva activitat en la recerca, i la informació so- empenta i il·lusió, una certa experiència en pro- Enric Renau i Permanyer PRESIDENT EXECUTIU DE DEP jectes anteriors i una bona formació i, sobretot, gestió i difusió L’any 1997, quan es començava a intuir la re- cial i la consultoria estratègica, mentre que Educaweb ofereix els serveis d’orientació aca- CONSELLER DELEGAT D’EDUCAWEB la col·laboració de bons professionals i el suport Enric Renau és cofundador i soci de DEP i d’Educaweb.com. familiar, es va constituir la societat l’any 1995. d'informació.” volució digital a nivell mundial, i a l’Institut DEP rebíem encàrrecs de diverses empreses, ad- dèmica i professional. Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia a la UAB, va ampliar Se’n va ubicar la seu al carrer Pau Claris de ministracions i fundacions que tenien a veure els seus estudis a l’Università degli Studi i a l’Istituto Universitario Europeo a Florència (Itàlia), i a la Walter A. Haas School of Barcelona i també vam comptar amb un des- amb Internet, les bases de dades i la gestió de Amb la reestructuració de DEP es consoliden Business de la University of California at Berkeley (EUA). Va ser patx per realitzar activitats d’orientació que ens la informació (les terminals de Servicaixa o el dues àrees d’activitat: la Recerca, sota el pa- professor associat a la UPF (1993-2006). És president executiu va cedir amablement la Fundació ICCIC. raigua denominat Institut DEP, i la Consulto- de DEP i conseller delegat d’Educaweb. És membre de la junta Servei Català del Voluntariat, per exemple), directiva de CTecno i de l’Associació Catalana de Sociologia. vam decidir dedicar una part dels recursos de ria Estratègica. www.dep.net D’acord amb l’especialitat de cadascun dels l’empresa a crear un portal educatiu d’orienta- dos socis fundadors, DEP es va estructurar ció acadèmica i professional. L’any 1998 es Ruth Sunyol assumeix l’any 2002 la direcció en dues àrees: l’una, l’orientació acadèmica i van iniciar les proves beta del primer portal tècnica de l’Institut. Hi aporta clarament rigor professional, i l’altra, la recerca sociològica, educatiu de l’Estat, Educaweb.com. L’any 2000 metodològic i capacitat organitzativa durant amb un fort èmfasi en tot allò que tenia a Educaweb es va constituir en una empresa in- deu anys. En aquest període l’empresa creix en veure amb l’educació, la formació i el món del dependent, però impulsada financerament i es- dimensió i clients i s’estructura en quatre àm- treball, però el seu camp d’activitat es va anar tratègicament per DEP. Xavier Riudor en va bits d’especialització, que actualment conti- obrint a altres àmbits socials i a les polítiques assumir la direcció. Cal fer una menció espe- nuen vigents: l’educació, la formació i el treball; públiques. cial a les persones que s’han mantingut fidels l’àmbit social; l’àmbit de les polítiques públiques al projecte d’Educaweb des dels inicis, fent-lo i l’àmbit dels serveis i el consum. També con- créixer amb il·lusió i màxima professionalitat: La distribució inicial de les tasques d’informa- solida la seva dimensió financera, sota la di- Xavier Aspas i David Farigola. _8 ció i assessorament que se’ns encomanaven recció d’Albert Gorchs, que té cura del control 9_
 • 7. cap.01_15 anys d’innovació social econòmic de manera eficient i discreta, amb el seva demostrada experiència i visió estratè- conductes o desconeixements, actituds, opi- grans canvis socials i econòmics que s’estan suport constant de Laura Soms. gica, i per la directora de l’Institut, Sílvia Am- “DEP innova “DEP aporta nions i comportaments. produint des de fa anys van a favor de la nos- blàs, que avui és la responsable màxima de la tra activitat professional i del model d’empresa bona feina de tot l’equip, per la seva capacitat tenint pensament DEP pot innovar des de fa quinze anys per- que vam crear l’any 1995. Actualment DEP és una organització especia- de treball, competència tècnica i habilitat en litzada en l’àmbit social que realitza activitats la gestió dels recursos humans. El seu és un el ciutadà estratègic què té uns clients que volen que ho fem. Uns de recerca sociològica, consultoria i serveis re- clients que saben que el coneixement expert La societat del coneixement és una oportuni- lacionats amb l’obtenció, gestió i difusió d'in- exemple d’un dels trets definitoris de DEP: una escola de sociòlegs i politòlegs. sempre i capacitat i la informació social els ajuda a fer millor la tat i un repte per a DEP i, probablement formació. DEP dóna suport a empreses, seva activitat professional i directiva, sovint també, en bona mesura, per a les economies institucions públiques i entitats sense afany de al centre executiva de gran responsabilitat i repercussió pública. desenvolupades. Com ho és Internet, les lucre en la seva presa de decisions tàctiques i DEP està configurat actualment en cinc àrees Presidents, Consellers, Alcaldes, Polítics, Di- xarxes socials, nascudes a l’empara d’aquest estratègiques, tot aportant-los coneixement i que expressen la nostra especialització en de la per crear, rectors Generals, Directors de Màrqueting o poderós mitjà, i la tecnologia; la globalització eines per a una bona comunicació. l’àmbit social: Educació i Formació, encapça- Comunicació i Tècnics són els nostres inter- i l’espai europeu, i el ressorgiment de les lada per Vanessa Hernández, Polítiques So- perspectiva.” desenvolupar locutors habituals. A ells els devem bona part identitats nacionals i culturals; l’aposta per la cials i Treball, dirigida per Jillian Reynolds, del que som. formació i l’educació; la sostenibilitat i la Aquesta especialització ens ha permès créixer Serveis i Consum, coordinada per Pere Casa- i consolidar preocupació per un major equilibri entre els quantitativament i qualitativament. Per això mayor, Polítiques i Política, encapçalada per l’any 2005 vàrem inaugurar unes noves ofici- Míriam Gabriel, i Salut, portada per Sílvia projectes En aquest període de quinze anys de treball països rics i els pobres, etc. nes al barri del Clot que ens permetessin tre- de recerca hem pogut comprovar la comple- ballar més còmodament. Rueda. A més, s’acaba de crear l’àmbit Inter- nacional, amb Rachel Nelson al capdavant. concrets.” xitat de moltes situacions i l’existència de El reconeixement de la intensa activitat realit- moltes oportunitats. Hem facilitat la presa de zada al llarg d’aquests quinze anys de recerca decisions dels nostres clients, limitant el seu social i de recollida, endreça, gestió i difusió de L’equip humà actual del grup, format per Els resultats de la feina que es fa en cadascun marge d’error, i aportant una visió sincera i la informació, d’una banda, i d’assessorament 34 persones, és d’una qualitat humana i pro- d’aquests cinc àmbits posa de manifest una de equànime davant dels dubtes i la incertesa. estratègic, de l’altra, ens encoratja a continuar fessional excepcional. Com ho ha estat al llarg les tesis fonamentals de DEP: la innovació so- Hem aportat pensament estratègic i capaci- donant suport eficient, concret i constant, uns dels quinze anys passats. A DEP treballen titu- cial és una eina de transformació de la realitat. tat executiva per crear, desenvolupar i con- quants anys més, a totes aquelles persones i lats superiors i màsters en Sociologia, Ciències Polítiques i de l’Administració, Demografia, solidar projectes concrets. organitzacions que ens ho demanin. • Psicologia, Pedagogia, Enginyeria Informàtica, DEP innova des de fa quinze anys amb una Periodisme, Economia, i fins i tot Medicina. visió fresca i una metodologia que tracta de re- Aquesta vocació innovadora, que és un dels pi- Tots ells conformen un equip estable, inquiet, soldre temes socials complexos i problemàti- lars de la nostra empresa, ens permet dir, mo- exigent, rigorós i valent, que ha trobat a DEP ques noves i de sempre amb rigor. DEP innova destament, que tenim un gran futur. En un un bon espai per créixer professionalment. tenint sempre al centre de la perspectiva el ciu- període de greu crisi econòmica i financera en tadà, que és usuari de serveis públics o privats, què es troba immers el nostre país i el món que pot ser estudiant, malalt, consumidor, elec- sencer pot semblar presumptuosa aquesta L’equip de DEP està actualment dirigit a nivell tor, associat... el ciutadà o ciutadana que té afirmació. Però el cert és que no tenim por de _10 de grup per Josep Lluís Segú, que aporta la dubtes i certeses, il·lusions i preocupacions, l’esdevenidor. Al contrari. Considerem que els 11_
 • 8. 15 àmbits cap_02 _12
 • 9. El 64,7% 1_Comunicació i publicitat dels catalans considera Programa de televisió “L’aventura quotidiana” (TV3). Enquesta d’opinió “Internet és el millor canal d’informació” i comportament dels ciutadans. que el millor Broadcaster. (any 2001) canal 17,7% Totalment 6,9% Totalment d’informació d’acord Sí 64,7% No 35,3% en desacord 47,0% 28,4% és Internet. Més aviat d’acord Més aviat en desacord “Tinc coses més interessants a fer que anar al gimnàs” 18,2% 5,9% Totalment Totalment d’acord en desacord Sí No 47,0% 65,2% 34,8% 28,9% DEP treballa per a mitjans de comunicació, Més aviat Més aviat programes de televisió i portals d’Internet, per d’acord en desacord als quals realitza sobretot enquestes d’opinió pública. DEP avalua campanyes publicitàries i realitza estudis sociològics i de mercat per a agències publicitàries i grups de comunicació. 15_
 • 10. cap.02_15 àmbits_Comunicació i publicitat Josep Cuní PERIODISTA, DIRECTOR DE LA PRODUCTORA DE RÀDIO I TELEVISIÓ BROADCASTER Josep Cuní és periodista. Amb el seu programa “Els matins amb Josep Cuní” a Catalunya Ràdio va ser líder d’audiència durant anys, cosa que succeïa per primer cop en la història de la ràdio en català (1985-1995). Ha estat molt vinculat a Televisió de Catalunya, amb programes relacionats amb l’actualitat: “A debat”, “Així és la vida”, “Les notícies amb Josep Cuní”, “La tarda és nostra”, “L’aventura quotidiana” i “Coses que passen”. Actualment dirigeix i presenta “Els matins”, programa diari de cinc hores de durada, a TV3. És també director de la productora de ràdio i televisió Broadcaster. “Les noves tecnologies ens han www.broadcaster.cat de permetre apropar-nos més i millor a les persones” L’Institut DEP va realitzar l’any 2001 Ara, a “Els matins”, a TV3, continua recollint L’any 2004 la productora Broadcaster, que dels mitjans de comunicació...-, cosa que a una sèrie d’enquestes sobre la vida l’opinió dels catalans, a través de correus Un 40,7% vostè dirigeix, va encarregar a DEP una in- hores d’ara encara està pendent. electrònics, facebook, SMS, telèfon... vestigació qualitativa sobre la percepció quotidiana per al programa de TV3 “L’aventura quotidiana”. de ciutadans que la ciutadania té de la informació del Sí. En aquest cas, però, les dades que ens ar- Són uns quants els qui modifiquen els trànsit que ofereixen els mitjans de comu- riben tenen un valor orientatiu, no científic. De necessita nicació. Quines van ser les principals con- plans del cap de setmana després de co- A vostè li agrada encetar un debat a la te- tota manera, anem afinant el mecanisme: ara nèixer la previsió del temps però són pocs levisió amb dades sociològiques obtingu- ja no s’accepta més d’un correu del mateix el cafè per clusions? Com valoraven la “qualitat” de la informació del trànsit els enquestats? els qui canvien de ruta després d’haver emissor quan es tracta de contestar la pre- sentit a la ràdio que els espera un embús des per a l’ocasió. gunta del dia via web. funcionar millor. De manera força negativa. La consideraven on han previst circular. Sí, considero que són un bon element per poc útil, poc creïble -no sempre coincideix amb obrir i centrar el debat. Són un valor afegit que (any 2001) No hi són a temps! Quan senten la informació el que els conductors observen directament-, i permet emmarcar i fonamentar el motiu que Quan realitzes una enquesta presencial, a la ràdio ja són a prop de l’embús. A més, la afirmaven que es difon de manera poc precisa es planteja. ets tu qui esculls la mostra. En canvi, en xarxa viària de Barcelona ofereix poques alter- i poc entenedora. una enquesta “on line” no pots triar qui natives. És una ciutat densa, encaixada entre respon, de manera que la mostra no és el mar i la muntanya. Si t’agafa un accident a Quan, l’any 2001, vostè dirigia i conduïa, al gaire representativa: acostumen a respon- Encara hi ha molta feina a fer pel que fa a la ronda, tens poques sortides. I un problema costat de Glòria Serra, el programa “L’a- dre els extrems. la terminologia de la informació del trànsit. a les rondes acaba afectant bona part dels ventura quotidiana” a TV3, l’Institut DEP va accessos a la ciutat per l’efecte dòmino. Sí. Quan sentim l’home -o la dona- del temps fer-se càrrec de les enquestes que es pre- Sí, és clar. Recordo que, en una ocasió, una tenim la sensació que empren una terminologia sentaven en aquest espai. persona em va dir: “Mira què diu l’enquesta, adequada i entenedora. En canvi, quan sentim La ràdio és el mitjà preferit per informar- quanta gent que està a favor del que diem no- Eren enquestes sobre l’opinió i el comporta- els qui ens parlen del trànsit, no. Estan clars se del trànsit, oi? saltres!” I ella mateixa havia fomentat la parti- ments dels ciutadans en temes molt diversos els topònims, els punts quilomètrics i la xarxa cipació perquè sortís el resultat que desitjava. Sí, i al cotxe, per la qual cosa qualsevol incidèn- de la vida quotidiana: els motoristes, els pro- de carreteres... ductes “light”, el tabac, la infidelitat, el cafè, el cia t’agafa ja en ruta i, sovint, a prop de l’incident. reciclatge, els tatuatges i els “piercings”, els te- Continua tenint màgia la xifra als mitjans Tot i això, quan es parla, per exemple, de la lèfons mòbils... En aquell espai volíem reflectir de comunicació. BV-4608, la major part d’oients no saben La ràdio i el cotxe són una parella ben la realitat social complementada amb les mos- quina carretera és. avinguda. tres demoscòpiques. I es va evidenciar la Sí. De tota manera, insisteixo: jo sóc molt crític manca d’informació real que hi havia, malgrat amb l’ús que sovint se’n fa. Sempre els dic als Sí. I a més hi ha moltes expressions que són Efectivament. Segons l’Estudi General de Mit- que el tema que tractàvem era el consum en el meus col·laboradors: “No donem mai una xifra enteses de diferent manera. No tothom entén jans, un 30% llarg de persones que diuen que seu sentit més ampli. relativa sense conèixer l’absoluta. Si diem, per igualment “retenció”, “problemes”, “aturades”, escolten la ràdio ho fan des del cotxe, amb un exemple, que la delinqüència ha augmentat el “aturades intermitents”... Per això una de les doble comportament: al matí, quan van de casa 20% a La Rambla d’un any a l’altre, hem de dir propostes de l’estudi de DEP era consensuar la a la feina, prefereixen escoltar les notícies, i al també el nombre de persones: és molt diferent definició dels termes per part dels qui els utilit- vespre, de la feina a casa, música. Al matí van _16 que siguin 100 o 1.000 persones”. zen -el Servei Català de Trànsit, els professionals contrarellotge i al vespre s’ho agafen amb cal- 17_
 • 11. cap.02_15 àmbits_Comunicació i publicitat ma. Des d’aquest punt de vista és lògic que Com qualificaria aquesta relació? Vostè ha manifestat en alguna ocasió que de començar el debat; ho veig en els espec- un embús al matí indigni més i faci cremar De promíscua. La informació que sorgeix d’a- Un 13,1% El 83,3% la llibertat ens fa por, a Catalunya. tadors... Aquí debatem sobre tres o quatre més adrenalina al conductor aturat que no pas qüestions que sempre solen ser les mateixes, al vespre. questa relació té connotacions fraudulentes. dels catalans de les persones La llibertat comporta assumir riscos i no els que parteixen de punts poc elàstics, molt blo- Un s’erigeix en font informativa i l’altre en volem assumir. En un sentit legal, tenim lli- quejats, de manera que no faciliten que el missatger de qui vol que es transmeti una de- estaria disposat creu que bertat d’expressió, però ens autocensurem debat existeixi. Dos monòlegs no vol dir ne- Per tant, la informació del trànsit cal fer- terminada informació o un punt de vista. De ve- constantment. Ho veig en els convidats, abans la sobretot al matí, quan s’escolten les gades, fins i tot, de qui vol llançar globus sonda a fer-se la majoria cessàriament diàleg. • notícies. a través dels mitjans. Jo intento mantenir-me’n Sí. I per això totes les emissores de ràdio l’han al marge, sincerament, encara que no sempre un “piercing” de trucades ho aconsegueixo. incorporat independentment del seu contingut programàtic. I fa poc s’hi ha afegit la televisió. o un tatuatge. que fa amb Les noves tecnologies han facilitat la feina (any 2001) el mòbil són a moltes professions, també al periodisme. Com la majoria de professions, el perio- disme s’ha transformat molt en pocs anys. Però no tot són avantatges. innecessàries. Alguns mitjans i professionals segueixen Cal fer-ne un bon ús, de les noves tecnologies, (any 2001) camins difícils de justificar. no per ser esclaus de la màquina sinó per apro- Sí, molts periodistes volen ser els primers a par-nos més i millor a les persones, i posar-les donar una informació només per penjar-se la a la seva disposició. Les noves tecnologies medalla d’haver-la donat deu segons abans també han d’anar a favor dels valors, no només que l’altre, sense preocupar-se de contextua- dels interessos. litzar-la ni d’informar-ne a fons. Molts pensen que tenen una exclusiva -cosa que gairebé mai Permeten que tothom sigui emissor, però... és certa, perquè no és una notícia que hagin no és clar que el poder el tingui el ciutadà. esbrinat ells-, quan en realitat es tracta d’una primícia, que acabaran donant els altres mit- Bé, pot passar, efectivament que gràcies a la jans, potser de manera més precisa. Quin sen- tecnologia les empreses puguin ser més for- tit té aquesta pressa?, quin sentit té voler ser tes, més potents, amb més poder de decisió el primer? Com a conseqüència d’aquesta mala per dir què és i què no és notícia, i que així s’a- pràctica, en força ocasions alguns periodistes llunyi la possibilitat d’intervenir-hi, de contrastar no informen sinó que deformen. D’altra banda, la informació i de poder triar entre versions di- també sóc molt crític amb la relació que s’es- ferents. Això ens pot convertir en espectadors tableix entre els polítics i els periodistes, entre d’una realitat que en el pla mundial depengui alguns polítics i alguns periodistes. de molt poques mans. 19_ _18
 • 12. cap.02_15 àmbits_Comunicació i publicitat Enric Pujadas PRESIDENT DEL GRUP BASSAT OGILVY Enric Pujadas va cursar la carrera de Ciències Empresarials i va realitzar el Màster en Direcció d’Empreses a ESADE. PADE (Pro- grama d’Alta Direcció d’Empreses) a l’IESE. Des del 1982 la seva carrera professional s’ha desenvolupat a Bassat Ogilvy. Al llarg d’aquests anys ha intervingut en el plantejament estratègic de comunicació de les marques de quasi tots els clients d’aquesta agència. Actualment és President del Grup Bassat Ogilvy. Ha estat vicedegà del Col·legi de Publicitaris de Catalunya. www.ogilvy.com “El món digital suposa en gran part la fusió de la investigació i la publicitat” Malgrat que el món de la publicitat Faci’ns cinc cèntims de David Ogilvy. part la fusió de la investigació i la publicitat. Encara de publicitat ens cal treballar amb menys “gla- està basat en la creativitat, la investi- David Ogilvy va fundar l’any 1948 l’agència “La publicitat hi ha, però, certa resistència al canvi. Penso que mour” i menys pressupost, però amb més idees algunes empreses no estan invertint en l’aspecte i més eficàcia. L’important per a les empreses gació contribueix decisivament a que aquesta creativitat sigui encertada per Hewitt, Ogilvy, Benson & Mather. Ell procla- mava que cada anunci és part de la inversió a “on line” permet digital tot el que haurien d’invertir. I crec que ani- és que les seves marques siguin percebudes rem veient moltes innovacions en el terreny digi- pels consumidors com unes marques pròximes, a l’objectiu que es proposa. llarg termini en la personalitat de la marca. fer enviaments tal que encara avui són difícils d’imaginar. que les entenen, que si hi ha un problema són Ogilvy va ajudar a crear algunes de les mar- Quina importància té la investigació d’ac- ques més reconegudes al món: American molt segmentats, a prop... Per això, les empreses han de crear tota una sèrie de ponts de comunicació que els tituds i opinions dels ciutadans per al món Express, Sears, Ford, Shell, Barbie, Pond’s, Al món digital tothom pot emetre missat- de la publicitat? Dove i Maxwell House, i més recentment, IBM destinats a ges, crear una pàgina web... Això ha perju- permetin tenir contacte amb les marques. Fa uns anys dèiem que era necessari tenir una i Kodak. Era un home alhora pragmàtic i ro- dicat la publicitat? Essencial. Malgrat que el món de la publicitat màntic. Avui és recordat per unes quantes de públics específics, Internet pot ser una eina poderosa per al ciu- gran idea. “Si el teu anunci no conté una gran idea, passarà com un vaixell a la nit”, deia David està basat en la creativitat, la investigació con- les campanyes més famoses de la publicitat. tribueix decisivament a que aquesta creativitat Potser la més coneguda és la de la frase: “Als ha abaratit tadà i perillosa per a les empreses, ja que es Ogilvy. Ara, cal anar una mica més enllà: no fa falta només tenir una idea, sinó un ideal de sigui encertada per a l’objectiu que ens propo- 60 quilòmetres per hora, el soroll més fort en pot consensuar un missatge contrari als inte- sem. A Bassat Ogilvy no fem obres d’art sinó aquest nou Rolls-Royce prové del rellotge costos, ha ressos de la companyia. Trobar-se amb grups marca. Quan les marques són realment po- creativitat aplicada a uns objectius comercials. organitzats que parlin malament de la teva tents, d’alguna manera formen part de les nos- elèctric”. Com més precisa sigui la investigació i més provocat un marca, com succeeix a Internet, no li fa gràcia tres vides i, llavors, han de tenir certs ideals. ben llegida estigui, més podrem afinar la cam- a cap empresa, però som en un mercat en el panya. Nosaltres pensem que val més la pena De quina manera ha afectat la digitalització gran canvi qual la comunicació va en totes direccions. Les La televisió ha anat perdent protagonisme a la publicitat? marques han de ser, més que mai, honestes en dedicar esforços a fer una recerca prèvia a una campanya publicitària que fer-la un cop s’ha re- La digitalització ha estat una gran revolució per en les formes la seva comunicació: estan molt més exposa- a la societat i també per a la publicitat: a des. Jo, que porto molts anys al món de la co- més del “boom” d’Internet s’ha produït una alitzat, que val més la pena conèixer amb detall les preferències dels consumidors que només a molts àmbits de la societat, també per al món de la publicitat. És una revolució tan sols com- de treball... municació, crec que això és absolutament segmentació de canals de televisió. avaluar l’impacte publicitari d’un “spot”. Fins fa relativament pocs anys els empresaris i direc- parable a l’arribada de la televisió. Permet fer enviaments molt segmentats, destinats a pú- A més, tot el fantàstic, perquè aquelles marques que tenen un comportament honest són les que triomfen. Bé, molta gent està veient la televisió a la seva pantalla de l’ordinador. Gràcies a Internet es pot tius d’empresa d’aquest país funcionaven bas- tant intuïtivament, però això ha anat canviant: blics específics, ha abaratit costos, ha provocat un gran canvi en les formes de treball... A més, que és digital veure la televisió des de qualsevol lloc del món on hi hagi connexió a la xarxa i en qualsevol Ara tot és més complex, no només perquè han anat dedicant més atenció a l’anàlisi i l’es- tot el que és digital és immediat, sí, immedia- és immediat els consumidors també tenen la paraula hora. La televisió no està morta, ni de bon tros. tratègia. Per això el mercat de la investigació tíssim, i mesurable. A Bassat Ogilvy hem creat Quan va aparèixer la televisió semblava que la sinó també per la competència ferotge que social està creixent més que el de la publicitat. el cap de desenvolupament digital perquè pen- i mesurable.” hi ha al món de la publicitat, oi? ràdio tenia els dies comptats, i no va ser així. David Ogilvy, el fundador d’Ogilvy, abans de fer sem que aquest és un aspecte clau. El mercat Tampoc morirà la televisió. El que passa és que cada campanya, sempre es mirava la investi- et diu immediatament si una acció comunica- Sí. El gran repte és saber arribar als consumi- s’ha de resituar. Cada mitjà ha de trobar el seu gació que s’havia realitzat a propòsit. I és que tiva agrada o no, i de seguida pots corregir-ho; dors, els quals han de fer front a entre 3.500 i paper, en aquest món digital. Ara el principal abans de ser publicitari havia treballat en in- de manera que podem fer centenars de cam- 5.000 missatges de màrqueting diaris, i acon- drama l’està vivint la premsa escrita, que ha per- _20 vestigació, concretament a l’Institut Gallup. panyes al mes. El món digital suposa en gran seguir captar la seva atenció. A les agències dut molta publicitat. 21_
 • 13. cap.02_15 àmbits_Comunicació i publicitat Els classificats dels diaris gairebé han tradicionals; ara ja representa menys del 50% desaparegut! del negoci. La resta procedeix d’altres espe- “Val més la pena cialitats del món de la comunicació com el màr- Sí, Internet ofereix molta més riquesa, tant pel queting directe, les relacions públiques, el conèixer que fa a l’aspecte visual com al text, i els preus disseny, les comunicacions digitals... Més que per als anunciants són molt més assequibles. una agència de publicitat ara ens considerem amb detall I mentrestant els anuncis ens han de con- un grup que treballa en qualsevol àrea de co- municació comercial. A més, d’un temps ençà, les preferències tinuar sorprenent. la internacionalització i la bona reputació que té la creativitat d’aquest país més enllà de les dels consumidors Jo continuo sorprenent-me de moltes de les campanyes. El ser humà és creatiu, i encara nostres fronteres ens ha dut a proposar idees i realitzar campanyes per a marques lí- que només que moltes vegades pugui semblar que tot està inventat, afortunadament cada dia descobrim ders a nivell mundial. En els darrers anys hem col·laborat amb DEP en diversos estu- avaluar l’impacte noves formes de sorprendre. Hi ha una cosa que considero molt important: que la creativi- dis per comprendre les necessitats dels con- publicitari sumidors o ciutadans, que han estat molt útils tat sigui viscuda per tots els que treballen a l’a- gència, no només pels creatius. per a les estratègies de comunicació dels d’un “spot”.” nostres clients. • Vostè va començar a treballar a Bassat Ogilvy l’any 1982. Sí, ja fa uns quants anys... Quins records té d’aleshores? La publicitat era un terreny força verge i tenia un gran poder d’atracció. Hi havia moltes coses per fer. Com ha vist l’evolució de l’empresa Bassat Ogilvy en tots aquests anys? Els grans canvis s’han produït sobretot els úl- tims deu anys. A la dècada de 1990 la nostra _22 activitat principal era la publicitat en mitjans 23_
 • 14. La majoria 2_Economia i empresa de catalans desconeix Coneixement i percepció dels impostos. Enquesta d’opinió a ciutadans i empresaris. Departament d’Economia i Coneixement real dels impostos els diferents Finances. Generalitat de Catalunya. (any 2002) 76,8% impostos i 73,8% taxes que els afecten. 39,3% 35,0% 34,8% 24,8% 21,0% 14,8% IVA IRPF Taxes Patrimoni IAE Succes- Impostos Transmis- sions i especials sions donacions DEP col·labora amb sindicats, patronals i col·legis professionals en l’anàlisi de la satis- facció, les necessitats i l’avaluació de serveis segons l’opinió dels associats. DEP treballa per als governs en matèria de coneixement i avaluació de polítiques econòmiques i en la creació d’estadística oficial. 25_
 • 15. cap.02_15 àmbits_Economia i empresa Francesc Homs i Ferret ECONOMISTA. SOCI PRESIDENT DE RJCE CONSULTORIA D’EMPRESES Francesc Homs va iniciar la seva carrera professional com a professor d’economía industrial a la Universitat Autònoma de Bar- celona. Va ser diputat al Congrés de Diputats, regidor de l’Ajun- tament de Barcelona i diputat al Parlament de Catalunya. Va ser Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat (2001-2003). És President Executiu de RJCE Consultoria d’Empreses i Presi- dent d’Abertis Logística. www.rjce.net “El govern, per prendre decisions, ha de tenir molta informació dels ciutadans i de les empreses” L’Institut DEP va realitzar del 2001 al d’Economia. Des de l’Institut Català de Finan- no només de les propostes de la Conselleria impostos de l’Estat a la Generalitat. La majoria 2003 l’Observatori sociològic de la si- ces havíem obert unes línies de finançament i Només l’11% d’Economia sinó de la major part d’iniciatives de catalans, amb independència de la seva avals a petites empreses i professionals, amb la del Govern. Des d’aquesta Conselleria estàvem ideologia, deien: cal que els impostos es ges- tuació econòmica de Catalunya. col·laboració de l’ICO (Institut de Crèdit Oficial) de catalans més ocupats a fer viables financerament de- tionin des de Catalunya. Finalment, l’estudi feia i de diverses entitats financeres i volíem saber terminades accions que a explicar-les. I de la una sèrie de recomanacions, entre les quals Quin era el principal objectiu de l’Obser- com es valoraven. A més, el Govern havia iniciat coneix major part de les nostres iniciatives hi havia un destacaven la d’impulsar una política d’educa- vatori sociològic de la situació econòmica de Catalunya, que va realitzar durant uns la concessió d’ajudes a la gent gran amb de- pendència i a les famílies amb fills menors de el percentatge coneixement baix. Ara, això sí, la gent que co- neixia les accions que dúiem a terme les valo- ció fiscal i la d’explicar especialment els im- postos cedits a la Generalitat. anys DEP per al Departament d’Economia i Finances, que vostè dirigia? tres anys, unes mesures que afectaven a molta gent, i ens interessava saber també com es va- d’IVA que rava positivament. La realització de l’Observatori sociològic Conèixer l’opinió dels ciutadans i del món em- loraven. El govern, per prendre decisions, ha de tenir informació dels ciutadans i tenir molt amb s’aplica al pa, És lògic que la major part de recursos de de la situació econòmica de Catalunya va presarial sobre la situació econòmica, la seva l’administració es destinin a l’acció i no pas coincidir amb l’acord de finançament de la valoració de la política econòmica i de la ges- compte la seva opinió. El Departament d’E- conomia és el responsable del control del la llet o la farina, a la difusió. Generalitat amb el Govern espanyol, que tió de la Generalitat. va representar la cessió del 33% de l’IRPF, pressupost i ha de tenir criteri sobre les priori- i el 55% Sí, és clar. Però pot passar que a alguns col·lec- el 35% de l’IVA i el 40% dels impostos es- tats a l’hora d’esmerçar els recursos. Per això tius que poden beneficiar-se del que fas no els En quin període va realitzar-se? necessita uns canals d’informació permanents. a una peça arribi la informació. Per això és important fer- pecials (alcohol, tabac i hidrocarburs). Del 2001 al 2003. M’hauria agradat que ha- ne difusió. Sí, aquest acord va representar un increment gués tingut més continuïtat i poder conèixer No es pot qualificar de departament neu- de roba. important de recursos per atendre les necessi- com anaven evolucionant les opinions. Però es tats dels ciutadans. D’aquest increment ha vis- tre, doncs, el d’Economia. (any 2002) Els impostos van ser un dels temes cen- va acabar la legislatura i vam haver de deixar cut el govern tripartit de la Generalitat els trals de l’estudi. Quins eren els resultats? el Govern. No. És un departament transversal. Per això darrers set anys. ha de tenir informació sobre l’evolució del Les enquestes ens deien que els ciutadans te- mercat, de la societat i de les opinions que nien un coneixement baix sobre el contingut Quantes onades es van fer? De tota manera, la clau de la caixa la con- els ciutadans i els empresaris tenen de l’acció dels impostos i la seva finalitat. I la majoria volia tinuava -i la continua- tenint Madrid, oi? Cinc. de govern. que disminuïssin, tot i que expressaven que es- taven d’acord a pagar-los. No ben bé. Des d’aleshores ja era compartida. És a dir, ja hi havia corresponsabilitat fiscal: tant Quina utilitat tenia per a vostè i el seu Els van sorprendre algunes de les dades la Generalitat com l’Estat recaptaven impostos. equip de la Conselleria d’Economia i Fi- que oferia l’Observatori sociològic de la si- Això passa a tot arreu... nances l’Observatori sociològic de la si- tuació econòmica de Catalunya? No. Hi ha països on els ciutadans ja estan d’a- tuació econòmica de Catalunya? També preguntàveu sobre l’evolució del Per un costat confirmaven unes intuïcions cord amb els impostos que paguen, saben molt pes econòmic de Catalunya en els cinc Ens proporcionava informació, d’una manera sobre tendències que ja observàvem. De tota bé a què es destinen. D’altra banda, vam cons- anys anteriors, oi? ordenada i sistematitzada, de la percepció que manera, la meva sorpresa va ser que hi havia tatar una alta acceptació a la idea de transferir _26 la societat tenia de la tasca de la Conselleria un gran desconeixement de l’acció de govern, en la seva totalitat la recaptació i gestió dels Sí. 27_
 • 16. cap.02_15 àmbits_Economia i empresa I què deien els ciutadans i els empresaris? econòmica de la nova seu de la Fira a L’Hos- pitalet. La Fira de Barcelona ens preocupava Més del 70% Deien que Catalunya havia perdut pes econò- mic respecte els anys anteriors; concretament especialment perquè havia anat perdent pes i dinamisme, i des de la Generalitat havíem posat coneix ho deien el 38,1% dels ciutadans i el 44,7% dels empresaris, segons les dades de l’onada força recursos per redreçar aquella tendència a la baixa. l’IVA i l’IRPF. d’octubre del 2003. En canvi, Coincidia amb el que deien les dades, aquesta percepció? La realització de l’Observatori també va co- incidir amb l’entrada en vigor de l’euro, oi? els impostos Era una pèrdua de pes relatiu. L’economia ca- Efectivament. I observàvem que els ciutadans especials, els talana gaudia de bona salut, estava guanyant veien que tenia avantatges però també alguns productivitat, creixia la seva posició als mercats inconvenients. En alguns sectors de consum de successions internacionals, s’estaven introduint noves tec- els preus van pujar més que el raonablement nologies, la formació estava donant resposta a esperat pels efectes de l’euro. La nova moneda i els de les demandes de les empreses, els beneficis es reinvertien... El que passava és que la resta europea ha tingut efectes positius sobre l’eco- nomia espanyola; no obstant això, ha generat transmissions de les comunitats autònomes també s’havien desenvolupat i per això, en termes relatius, Ca- una modificació dels valors dels béns i serveis que ha creat una tendència moderada a l’alça són coneguts talunya perdia pes. Però que la resta d’Espa- nya vagi bé no ha de preocupar mai Catalunya. de preus. • per menys Avui Europa està experimentant una pèrdua de pes relatiu en l’economia mundial a causa del del 25%. creixement dels països menys desenvolupats (any 2002) d’altres continents, però al mateix temps té més oportunitats de negoci en aquests països. L’Observatori sociològic de la situació eco- nòmica de Catalunya va fer-se a l’època en què es va construir la nova Fira de Barce- lona a la Gran Via, fet que va ser reflectit a l’estudi. Sí, i la majoria d’enquestats no sabien que la _28 Generalitat havia estat la principal impulsora 29_