Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PROGRAMA ELECTORAL DE ICV-EUiA POLINYÀ

982 views

Published on

Programa electoral ICV-EUIA 2011-2015

Published in: News & Politics, Travel, Business
 • Buenas tardes,

  Me gustaría comentar, desde el más sincero respeto, algunos temas que he podido leer en vuestro programa electoral. Respecto al tema de los jóvenes añadir que, como asociación hemos estado, estamos y estaremos en la medida de lo posible ayudando al pueblo como hemos ido haciendo tiempo atrás, ofreciendo diversas actividades y proponiendo alternativas para el buen fin de Polinyá.

  Respecto al Casal de Joves he de comentar que discrepo totalmente con vuestra opinión puesto que se trata de un lugar en el cual absolutamente todo el mundo es bien recibido. Yo personalmente nunca he visto un trato discriminatorio hacia nadie ni por parte de ninguno.

  Es de mi interés comentar este tema puesto que parte de la juventud que sube al casal de joves es miembro de la asociación juvenil Vips, por ello me gustaría dejar clara mi postura respecto a esa 'supuesta discriminación'. Mi intención, reitero totalmente personal y voluntaria, no es otra cosa que aclarar ciertos puntos, y por supuesto, como miembro y tesorera de la asociación estoy a libre disposición de realizar cualquier reunión para aclarar varias dudas respecto a los jóvenes que formamos parte de ésta.

  Con todo esto, me gustaría comentar también que muchos jóvenes nos consideramos lo suficientemente capacitados para decidir sobre qué y cómo hacer las cosas, por ello creemos justo y necesario que antes de 'juzgarnos' en general se nos de la oportunidad de poder expresarnos y razonar las posibles dudas que surjan respecto a nosotros.

  Estoy a la disposición de solventar cualquier duda respecto a este comentario.

  Atentamente,

  Tania Bravo.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ES EL MOMENTO DEL CAMBIO EN POLINYÀ. EL 22 DE MAYO VOTA Y VOTA A ICV-EUiA DE POLINYÀ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

PROGRAMA ELECTORAL DE ICV-EUiA POLINYÀ

 1. 1. Per Polinyà ara sí
 2. 2. d’economia social (com ara, les cooperatives, el suport als i les emprenedores d’economia social, mecanismes de gestió justa dels equipaments municipals i serveis públics locals bàsics, etc). Per a ICV-EUiA de Polinyà, en aquests moments més que mai, l’administració local i, per tant, el nostre Ajuntament, ha de fer un esforç addicional de racionalització de la despesa, aprofundir més que mai en els criteris d’eficiència i eficàcia i establir nous criteris en l’elaboració de les ordenances ICV-EUiA fiscals que tinguin com a objectiu cercar un punt d’equilibri entre la necessitat de majors recursos per a l’ajuntament i ÉS L’ENERGIA la lògica de no exprimir les economies domèstiques força castigades per la crisi. Aquesta racionalització de la despesa ha d’anar acompanyada de polítiques d’eliminació d’aquelles RENOVABLE despeses no imprescindibles, per tal d’alliberar recursos a destinar a aquestes noves necessitats dels col·lectius que PER A POLINYÀ!!! més pateixen els efectes de la crisi. El 22 de maig posem a la teva disposició la nostra honestedat, transparència i ètica. Estem a prop teu, som gent com tu, junts farem avançar PolinyàLa crisi econòmica està colpejant amb força la nostra po-blació, amb atur, precarietat i exclusió social. L’Ajuntament,com a administració més propera a la ciutadania, rep ambmajor intensitat les conseqüències socials d’una crisi queestà afectant amb força els treballadors i les treballadoresi les classes mitjanes.L’increment de les necessitats socials es produeix tambéen un període de major dificultat de les finances locals perla caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la manca d’unfinançament adequat.Els veïns i les veïnes de Polinyà no poden ser espectadorspassius de la crisi econòmica, dels canvis socials i ambien-tals que es produeixen a la població i arreu del món. Aramés que mai cal potenciar els moviments socials i la sevaunitat com a eina per fer front a la situació actual.Després d’un període on ICV-EUiA de Polinyà ha treballat in-tensament per defensar els serveis públics, la cohesió sociali la participació ciutadana ben entesa a la nostra població,encetem ara unes importants eleccions municipals. Sensedubtes aquestes són les més properes a nosaltres. Enguanyens trobem amb una situació molt especial, marcada prin-cipalment, com ja hem dit, per la crisi econòmica. Una crisique estem pagant els que no l’hem provocat. Terrenys on s’ha de construir la nova escolaEs per això que aquests propers 4 anys esdevindran difícilsi les prioritats hauran de ser els serveis a les persones entotes les seves vessants.Creiem que la participació i el voluntariat són dues línees detreball indispensables per poder avançar. Sempre hem creguten una participació real, oberta al diàleg, al treball col·lectiui altruista. Aquesta forma de treball crea consciència social,cohesió i integració.El problema de l’ocupació és el més punyent actualment.Al ser una crisi estructural del sistema, l’administració localha de posar en marxa totes les eines necessàries per do-nar màxima resposta, impulsant i promovent noves formes
 3. 3. A POLINYÀ, UNS SERVEIS PER A LES PERSONES DE QUALITAT I PRÒXIMSCULTURA: un dret de ciutadaniaLa cultura som les persones, amb les nostres tradicions,els nostres costums, les nostres cerimònies. La cultura hade ser també una manera fonamental d’entendre Polinyà: EDUCACIÓ: una aposta de present i de futurels i les veïnes, la cohesió social a la nostra població, una Considerem l’educació com un treball compartit i correspon-societat justa i equilibrada també en el coneixement. Per tot sable entre famílies, escola i entorn. Per tant, les polítiquesaixò, ICV-EUiA de Polinyà ens comprometem a: educatives dels municipis hauran de donar resposta des d’aquesta visió sistèmica, potenciant el concepte de pobleElaborar un pla de cultura lo- Impulsar espais de Wifi. educador. Entenem l’educació com un dret que va des decal, participatiu que concreti l’Escola Bressol fins a les Aules de Formació d’Adults pas-les línees estratègiques, les Adequar els horaris d’ús sant per l’ensenyament obligatori i l’accés al món laboral commesures, els recursos i la dels equipaments públics a eixos educatius. La vida és educació i eduquem per a viureplanificació. a les noves necessitats i millor. Per tot això, des d’ICV-EUiA ens comprometem a: realitats, rentabilitzant elsCrear el Consell de Cultura, equipaments, (ús de lescom espai de diàleg, debat, escoles per a les activitats -Potenciar el pla local de - Exigir a la Generalitat laanàlisi i avaluació. culturals). formació permanent, planifi- construcció de la 3ª Escola- cant de manera conjunta les Institut que doni servei des Preservar les festes inclo- necessitats actuals. de l’educació infantil fins a ent les noves expressions la secundària. culturals. - Garantir la Formació bàsi- ca: escoles d’adults, cursos - Impulsar i dinamitzar les Facilitar i fomentar noves de català (CNL). AMPAs de la població i el formes de fer cultura. seu paper rellevant dins del - Impulsar la Formació per sistema educatiu. al treball (amb col·laboració amb les àrees de Promoció - Donar més suport a la fun- Econòmica, amb el SOC, ció educativa de les famílies etc.). (espais de debat familiar, col·laboració amb les AM- - Crear i potenciar espais PAs), etc. de formació cultural i ar- tística (escoles de música - Donar suport a l’educació i/o d’arts, centres cívics, més enllà dels espais i els equipaments culturals,) amb horaris lectius. convenis amb entitats, vo- luntariat, etc. - Socialitzar la infraestruc- tura (edifici) de les escoles i l’institut de la població per - Abordar la realitat sobre el garantir una optimització fracàs escolar amb partici- del seu ús (esportiu, cultu- pació de tota la comunitat ral, criteris d’obertura de educativa. patis, biblioteques, aules d’informàtica en horaris - Garantir el bon funciona- extraescolars, caps de set- ment del Consell Escolar mana i vacances etc). Municipal, la seva participa- ció en l’elaboració i segui- ment del projecte educatiu del poble.
 4. 4. UN SISTEMA SANITARI I DE SALUT PÚBLICA I PROPER Des d’ICV-EUiA defensem un servei públic sanitari que A POLINYÀ, atengui les necessitats de tots els veïns i les veïnes de la població. A més de la infraestructura necessària (com ara UNS SERVEIS PER A el CAP Joan Mestre), cal garantir que els serveis que es prestin a la ciutadania siguin de qualitat. Hem de treballar LES PERSONES DE amb criteris territorials amplis, amb una visió superior a la del terme municipal, optimitzant els recursos. Planificar el treball QUALITAT I PRÒXIMS a la població per aconseguir una millor qualitat de vida i de salut per a tothom. ICV-EUiA ens comprometent a:IGUALTAT: un treball des de la transversalitat -Impulsar la Creació del Con- - Vetllar per la qualitat dietèticaTot i que ens últims anys el paper de la dona ha aconseguit sell Municipal de salut. i la seguretat dels aliments.fer passes per visualitzar-se en la nostra societat, encara ensfalten molts objectius comuns que cal treballar activament - Aplicarem al municipi les -Reclamar a l’administracióper aconseguir-los. Defensem que aquest treball ha de ser normatives de control de la corresponent (Generalitat) elsconjunt entre tota la societat i cal aconseguir la plena igualtat contaminació atmosfèrica per a serveis sanitaris necessaris:en tots els aspectes socials, polítics i ciutadans. Per tot això, la protecció de la salut i serem odontologia, pediatria tardes,des d’ICV-EUiA ens comprometem a: molt actius en la seva defensa. personal administratiu, etc.- Fomentar l’associacionisme per entitats socials (Grup -Gestionar l’ampliació d’horaris - Ajudar a articular grupsde dones per tal de garantir de dones, Assocacions de de farmàcia a la població. d’ajuda mútua (GAM) perl’objectiu de la plena igualtat Veïns, etc). afrontar problemes comuns.a la nostra població. -Promoure accions de pro- - Impulsar la formació de tecció i promoció de la salut- Garantir que el Protocol la població en l’àmbit de lacontra la violència de gènere igualtat. SERVEIS SOCIALS: per garantir la cohesió socialestigui dissenyat i participat Fins arribar a aconseguir uns serveis socials que siguin entesos com un servei públic (per exemple, amb l’aplicacióESPORT PER A TOTHOM i dotació de recursos per a la Llei de la Dependència) la fi-Apostem per crear un projecte integral per a l’esport, elaborat gura del voluntari és imprescindible. És amb la participació iespecialment amb la participació de totes les persones impli- implicació que farem que la nostra societat sigui cada vegadacades en ell. L’esport és un instrument excel·lent d’integració més solidària, tolerant, sensible i conscient de les necessitats,i cohesió social. Per tant el nostre compromís és cercar els i de que la seva aportació pot ajudar a donar serveis quemitjans necessaris per a desenvolupar polítiques actives per d’altra forma, en una època de crisi, no es podrien donar, aal foment de l’esport. ICV-EUiA ens comprometem a: més de sentir-se útils i valorats. Per això el voluntariat és molt necessari en aquests moments de crisi i falta de finançament- Crear el Consell d’Esport - Fomentar l’ús dels equipa- per arribar a totes les necessitats de la població. Des d’ICV-com element vertebrador ments esportius municipals per EUiA ens comprometem a:amb totes les entitats espor- a noves modalitats esportives.tives, que coordini i fomenti - Millorar la transparència - Implementar programes del’esport a tota la població. - Crear el programa de en l’atorgament i increment suport a l’escolarització i con- l’esport al carrer, aprofitant de les prestacions socials tra l’absentisme escolar, acom-- Procedir a desenvolupar totes les instal·lacions muni- municipals. panyament escolar, activitatsconverses, xerrades i totes cipals i el medi natural. en horari no lectiu i vacancesaquelles accions encamina- - Promoure l’elaboració i escolars, dinamitzant les asso-des a crear interès i cons- -Adequar els horaris dels l’execució de Plans Locals ciacions de mares i pares.ciència de la necessitat de equipament esportius a les d’Inclusió Social (Plans po-fer exercici per guanyar en necessitats actuals, ampliant- bresa 0), amb programes - Apostar per Programesqualitat de vida. los en funció de la demanda, d’intercanvi amb contrapres- d’atenció social i promoció (horari nocturn, etc). tacions socials. integral de les famílies en si-- Coordinar propostes de tuació de pobresa, atenent asubvenció i patrocinament - Coordinar el treball vers - Posar en marxa el Banc les necessitats dels infants.per tal d’aconseguir el fi- l’esport en els centres edu- del temps, per intercanvinançament per dotar al camp catius a través del Pla Català d’habilitats entre els diferents -Garantir el banc d’aliments ambde futbol de gespa artificial. Esport Escolar (PCEE). usuaris. ajudes externes i voluntariat.
 5. 5. GENT GRAN: per un envelliment actiu Les persones de la tercera edat han de jugar un paper molt important en el present i en el futur. Hem de fer que se sentin necessaris en la construcció d’una societat més participativa i implicar-los en un sistema de voluntariat actiu. La seva expe- A POLINYÀ, UN DISSENY riència i els seus valors són indispensables per aconseguir que la joventut s’impliqui en els diferents programes de dinamització ESTRATÈGIC DEL POBLE que es duran a terme, la gent gran té un rol educatiu i trans- missor d’experiències amb la infància que no hem de deixar PER A TOTHOM perdre. Per tot això, des d’ICV-EUiA ens comprometem a: - Millorar els serveis mu- vida, creant i promovent es-PARTICIPACIÓ CIUTADANA: un projete participatiu, nicipals de promoció de pais i serveis per a l’activitattransparent, educador i integrador l’autonomia personal. psíquica i l’exercici físic. In-Una bona comunicació no ha de ser una comunicació cara, ha tervenint directa o indirectade ser una comunicació que arribi i que s’adapti al principi del - P r o m o u r e p r o g r a m e s ment en la millora de les con-servei públic. Hem de tenir clar que la nostra població l’hem d’habitatges amb serveis per dicions d’accessibilitat arreu,de dissenyar, planificar i aplicar les decisions entre tots i to- garantir l’autonomia personal. en l’habitatge, en la mobilitattes. En aquests moments, la participació ciutadana ha de ser i en la prestació de serveisentesa des d’un punt de vista molt més ample del que l’entén -Ajudar a la gent gran a envellir adequats al domicili.el govern municipal. La participació ha de ser més activa i amb bona salut i qualitat deimpulsada des de l’Ajuntament, molt més transparent en laseva gestió i en la seva aplicació, amb un paper fonamentaldins de l’àmbit educatiu i cívic i que faci tasques d’integraciói cohesió social. Per tot això, ens comprometem a:- Establir un Ajuntament - Fer un Ajuntament amb “pa-proper, amb menys traves rets de vidre”. Això és, ambburocràtiques. Fer de la par- total transparència amb totesticipació una eina accessible, les actuacions, que els ciuta-planera i eficient. dans/es tinguin coneixement i siguin partícips de la gestió-Posar els mitjans necessaris municipal.per facilitar el contacte directedels veïns/es amb l’Ajuntament, -Donar suport als nous mo-creant el voluntariat cívic, com viments socials, reivindicanta eina per a detectar i resoldre temes d’interès general. JOVES: drets d’emancipació i creixement personalamb més eficàcia , les con- Els joves són el present i el futur, per tant hem de tenir cura espe-ductes incíviques i els danys - Millorar el pla de participació cial amb els valors democràtics; solidaritat, tolerància, participació,estructurals i urbanístics al ciutadana per tal de garantir- voluntariat, etc. Per això cal donar veu i vot al jovent del municipi,nostre municipi. creant dinàmiques i processos dels/les joves en les polítiques de ne la utilitat i la representati- joventut. Cal entendre els i les joves no únicament com a recep- vitat social.-Redissenyar el Butlletí Mu- tors/res dels valors, sinó també com a veritables protagonistesnicipal, revisant els criteris -Crear la comissió de Fes- en les tasques de sensibilització social, com a col·lectiu capaçde qualitat, pluralitat i interès tes, integrada per tots els d’aportar i de materialitzar les idees més innovadores en aquestpúblic. Fent d’ell una eina col·lectius que realitzin acti- camp. Des d’ICV-EUiA ens comprometent a:d’opinió, debat i informació, no vitats al llarg de l’any. -Donar suport a l’associa- -Coordinar totes les activi-només de caire municipal. cionisme juvenil. tats de les diferents entitats, adreçades al jovent, per -Fer del Casal de joves un espai tant de diversificar al màxim més obert on tots els col·lectius l’oferta cultural. juvenils tinguin cabuda. -Establir vincles amb grups - Ampliarem els horaris de de joves amb interessos l’equipament del Casal de Jo- compartits, creant espais de ves, per facilitar la creació juvenil, participació, on puguin trobar garantint, alhora, l’accessibilitat sortida a les seves inquietuds sense discriminació. i compartir projectes. -Impulsar clubs de lectura -Planificarem la utilització dels juvenil i espais de tertúlia espais d’oci i lleure tenint en que fomentin el interès per la compte els diferents interes- lectura. sos ciutadans.
 6. 6. A POLINYÀ, UN ENTORN AL SERVEI DE LES PERSONES MOBILITAT I MEDIAMBIENT Un poble sostenible és un poble que estableix estratègies i planifica, que dissenya la mobilitat i les infraestructures ne- cessàries per desenvolupar-se responsablement. Un modelSEGURETAT PÚBLICA I CIUTADANA: un poble més de mobilitat sostenible i segura, amb més espais per als vianantssegur, més civic i més integrador i les bicicletes. Per tot això, ICV-EUiA ens comprometem a:La seguretat pública no pot basar-se exclusivament en mésserveis policials ni en més justícia penal. Són necessàries -Promoure l’ús de la bicicle- adient per al seu desenvolu-polítiques públiques transversals de prevenció i d’inclusió ta creant la infraestructura pamentsocial, de reducció dels factors de risc i de serveis públics necessària, per al seu desen-de qualitat i eficients per reduir-ne les causes. Hem de lluitar volupament, (Establir carrils- - Mantenir i potenciar els ser-clarament contra la violència, però també contra les causes bici segregats allà on sigui veis de protecció civil que hanque la genera. La seguretat ciutadana és imprescindible possible i aparcaments amb demostrat la seva vàlua enper la convivència i la integració. Per tot això, ICV-EUiA ens suports de seguretat). els supòsits d’emergènciescomprometem a: climatològiques, industrials,-Impulsar un model de se- -Millorar el servei d’atenció - Elaborar un Pla Local de incendis, etc.guretat pública des de la ciutadana amb l’objectiu de Mobilitat.proximitat. donar més i millor informació - Desenvolupar el Pla als i les ciutadanes. - Desenvolupar un projecte d’Actuació Municipal, (PAM),-Adaptar les noves tecnolo- per la creació de petits espais amb la creació de grups degies al servei de la seguretat - Crear un Pla d’Actuació hortícoles, (horts veïnals) voluntaris/es.ciutadana per a la prevenció Ciutadana que garanteixi ladels actes incívics. consciència cívica i el civisme -Creació de diferents espais Seguin reivindicant, junt amb vers l’entorn. de picnic, (exemple, els Pla- la Plataforma Polinyà puja taners) amb la infraestructura al Tren, el transport públic col·lectiu (Tren).HABITATGE: una aposta per l’habitatge digneEn la situació econòmica i social actual, l’estabilitat en COHESIO DEL TERRITORI: una eina per crear ciu-l’habitatge ha de ser una prioritat per a l’administració tadanialocal. L’Ajuntament de Polinyà ha de gestionar el dret a Tot i que ja fa més de 30 anys d’Ajuntaments democràtics,l’habitatge d’una manera transparent i no amb l’opacitat encara no hem aconseguit un poble cohesionat. El modelamb què actualment es gestiona. Per tot això, ICV-EUiA ens urbanístic dels darrers anys ha fet minvar la identitat de poble.comprometem a: Aquest urbanisme expansiu s’ha d’acabar perquè ha poten- ciat la construcció de nous habitatges privats a les afores de- Implicar-se activament en la - Establir els mecanismes la població quan la centralitat territorial del poble encara nodefensa dels ciutadans i ciu- n e c e s s a r i s p e r t a l q u e està esgotada. Per tot això, ens comprometem a:tadanes que pateixen proce- l’Ajuntament de Polinyà facidiments de desnonaments. un seguiment dels habitatges - Fer de la Plaça Central un -Exigir a la Generalitat de públics que garanteixi el seu element de connexió i de Catalunya, el compliment de- Gestionar de forma direc- ús just, adequat i solidari. cohesió territorial entre els l’execució de transformacióta a través de l’Ajuntament diferents sectors de Polinyà. del tram de la carretera del’habitatge públic i no amb - Convenir habitatges públics Sentmenat a via urbana.empreses immobiliàries i/o per tal de donar resposta a - Apostar per la participacióconstructores com es fa ara. les situacions d’emergència ciutadana com un element social. clau per vertebrar el territori.- Establir els mecanismesnecessaris que garanteixin - Donar respostes mancomu-que és l’Ajuntament, com a nades amb altres municipis (fo-administració més propera, namentalment els més propers)qui, a través de paràmetres per evitar situacions d’exclusióobjectius i transparents, des- social provocades per la situa-tini l’ús dels habitatges. ció hipotecària o financera de les famílies més vulnerables.
 7. 7. EL COMERÇ LOCAL: fa viu el nostre poble Garantir el comerç actiu i sostenible és una manera de donar vida a la nostra població. El comerç i l’activitat comercial ben entesa, ben coordinada i ben planificada també pot ser una sortida de la crisi. A més, el fet que la majoria de comerciants A POLINYÀ, de la població siguin autònoms i autònomes i donada la situa- ció actual cal garantir l’estabilitat comercial de la població. UNA SORTIDA A LA CRISI Així doncs, ajudar a mantenir el comerç familiar i de proximitat MÉS JUSTA I SOLIDÀRIA ha de ser una de les prioritats per al nostre Ajuntament. Per tot això, ICV-EUiA ens comprometem a: - Afavorir la creació de - Identificar punts forts i fe-INDÚSTRIA: cal reforçar el paper de la indústria de l’Associació de Comerciants, bles de l’oferta comercialla població com a vehicle indispensable del municipi i l’estructura dePolinyà és un poble bàsicament industrial. La situació actual per fer les actuacions neces- la demanda, per establir unde crisi ha generat un alt nivell d’atur. Això fa que enguany si- sàries per la dinamització del conveni de col·laboració ambgui necessari una política d’ocupació i desenvolupament, amb comerç local. el comerç urbà per fomentaruna estreta col·laboració amb el comerç i teixit empresarial la compra al municipi.local. Per tot això, des d’ICV-EUiA ens comprometem a: - Promoure la formació con- tinuada i específica en els te--Crear el Consell Municipal -Millorar la imatge dels polí- mes que el comerç necessitaEconòmic, a tal fi de promo- gons industrials. per al seu desenvolupament.cionar el diàleg i iniciativesamb la industria i el comerç. - Promoure noves formes d’economia social (coopera- FORMACIÓ: una eina per a l’ocupació de qualitat-Fomentar la implantació tivisme), d’innovació social en Davant la difícil situació laboral actual, hem de garantir que lad’indústries de noves tec- els projectes industrials. formació sigui una eina imprescindible per a dotar-nos de mésnologies i ambientalment i nous llocs de treball de qualitat. La defensa de la ocupaciósostenibles. -Impulsar la inversió crea- és una de les nostres prioritats; un veí o una veïna sense dora de llocs de treball una estabilitat laboral no pot desenvolupar el seu potencial- Impulsar bonificacions a les d’economia verda, apostant personal al cent per cent i perquè això es pugui produir, calempreses que fomentin la per sectors d’activitat com una formació impulsada també des de l’administració local.creació d’Espais d’Acollida les energies renovables o la Per tot això, des d’ICV-EUiA ens comprometem a:Infantil per permetre l’accés indústria eco eficient.a la conciliació de la vida - Cercar fórmules per a la - Cercar mecanismes de tran-familiar i el retorn a la feina -Crear una Xarxa d’Intercanvi creació d’una escola taller sició escola-treball, (PQPI;de la mare. empresarial i comercial. (formació i treball) que pugui Programes de qualificació donar sortida laboral als atu- Professional inicial), formació rats/des de la població. ocupacional, etc., per tal que els i les nostres joves puguin - Definir l’ús i l’adequació de dur a terme la seva activitat Can Gavarra tenint en comp- formativa sense sortir de te el punt de vista dels agents Polinyà. socials, econòmics i comer- cials, i les necessitats dels - Treballar per aconseguir veïns i veïnes de Polinyà. oferta de Cicles Formatius a la nostra població amb - Garantir el bon funcio- pràctiques als comerços i nament del POL dotant-lo empreses de la població. d’un contingut i una oferta formativa que coordini les - Impulsar el funciona- necessitats laborals de les ment dels Serveis Locals indústries i els comerços de d’Ocupació, si pot ser, mit- la població. jançant el paraigües de les administracions supralocals, - Aprofundir en els Plans com per exemple la Xarxa Locals de Formació Per- XALOC de la Diputació de manent. Barcelona.
 8. 8. 1 Felisa García García 9 María Del Carmen Capitán Fuentes 2 José Luís Mata Buxadé 10 Antonio Porras Calderón 3 María Isabel Calderón Cano 11 Marta Pastor Borras 4 Jose Teodoro Catalán Onrubia 12 Luis García Zamora 5 Tania Barcia Hernández 13 María Del Carmen Gámez Delgado 6 Miguel Blanco Becerra 14 Angelita Fernández Valdivia 7 Dolores Delgado Lopez 15 Javier Luján Suarez 8 Javier Díaz- González MatesAquest programa recull propostes que molts de vosaltres ens heu fet arribar. Moltes altres podreu veure-les fetes realitat a partir del 22 de maig. Ara cal donar l’últim impuls, votant amb responsabilitat i conscients de que la teva aportació és imprescindible per fer que Polinyà continuí avançant.Som gent com tu, gent compromesa amb tu, per això et demanem el teu recolzament votant el 22 de maig a ICV-EUiA. Per Polinyà, Ara Sí

×