SlideShare a Scribd company logo

TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN ĐAU NGỰC CẤP

SoM
SoM

TIM MẠCH

1 of 50
Download to read offline
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN
ĐAU NGỰC CẤP
THS.BS.TRƯƠNG PHI HÙNG
BM NỘI ĐHYD TP.HCM
Department of Emergency Medicine
University of Pennsylvania Health System
2
The Cardiovascular System
Rachel S. Natividad, RN, MSN, NP
N212 Medical Surgical Nursing 1
Noäi dung
 Giôùi thieäu
 Beänh söû vaø khaùm laâm saøng
 Chaån ñoaùn phaân bieät vaø CLS
 Nhöõng nguyeân nhaân ñe doïa tính maïng
 Nhöõng nguyeân nhaân thöôøng gaëp khaùc
ÑAÏI CÖÔNG
 5-6 trieäu bn nhaäp caáp cöùu haøng naêm vì
ñau ngöïc
 Nguyeân nhaân töø nheï ñeán cöïc naëng
 Chaån ñoaùn vaãn coøn laø moät thöû thaùch
ÑAU NGÖÏC?
 Ñau thaønh tröôùc ngöïc töø
muûi öùc ñeán hoûm treân
xöông öùc vaø ñöôøng naùch
giöõa 2 beân
 Ñau coù theå lan ñeán vuøng
laân caän
 Ñaëc ñieåm cuûa ñau thay
ñoâi: caûm giaùc boùp chaët,
thaét ngheït, dao ñaâm noùng
raùt…..
6
Vị trí đau ngực
 Other
Symptoms- Ask
about:
– SOB
– Diaphoresis
– N/V
– Cold/clammy
skin
– Palpitations
– Fainting
– Loss of
consciousness

Recommended

ECG TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM
ECG TRONG NHỒI MÁU CƠ TIMECG TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM
ECG TRONG NHỒI MÁU CƠ TIMSoM
 
BỆNH ÁN THÂN 2
BỆNH ÁN THÂN 2BỆNH ÁN THÂN 2
BỆNH ÁN THÂN 2SoM
 
CHẨN ĐOÁN VIÊM PHỔI
CHẨN ĐOÁN VIÊM PHỔICHẨN ĐOÁN VIÊM PHỔI
CHẨN ĐOÁN VIÊM PHỔISoM
 
KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TO
KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TOKHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TO
KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TOSoM
 
ĐAU ĐẦU
ĐAU ĐẦUĐAU ĐẦU
ĐAU ĐẦUSoM
 
TĂNG ÁP TĨNH MẠCH CỬA
TĂNG ÁP TĨNH MẠCH CỬATĂNG ÁP TĨNH MẠCH CỬA
TĂNG ÁP TĨNH MẠCH CỬASoM
 
Tiếp cận tiểu máu
Tiếp cận tiểu máuTiếp cận tiểu máu
Tiếp cận tiểu máuSauDaiHocYHGD
 

More Related Content

What's hot

TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔI
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔITIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔI
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔISoM
 
KHÁM VẬN ĐỘNG
KHÁM VẬN ĐỘNGKHÁM VẬN ĐỘNG
KHÁM VẬN ĐỘNGSoM
 
Các bất thường bóng tim trên xquang
Các bất thường bóng tim trên xquangCác bất thường bóng tim trên xquang
Các bất thường bóng tim trên xquangMichel Phuong
 
KHÁM TIM
KHÁM TIMKHÁM TIM
KHÁM TIMSoM
 
SUY HÔ HẤP
SUY HÔ HẤPSUY HÔ HẤP
SUY HÔ HẤPSoM
 
CÁCH TIẾP CẬN PHÙ, HỘI CHỨNG THẬN HƯ
CÁCH TIẾP CẬN PHÙ, HỘI CHỨNG THẬN HƯCÁCH TIẾP CẬN PHÙ, HỘI CHỨNG THẬN HƯ
CÁCH TIẾP CẬN PHÙ, HỘI CHỨNG THẬN HƯSoM
 
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VỚI CƠN ĐAU THẮT NGỰC
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VỚI CƠN ĐAU THẮT NGỰCTIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VỚI CƠN ĐAU THẮT NGỰC
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VỚI CƠN ĐAU THẮT NGỰCSoM
 
Bệnh án bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
Bệnh án bệnh phổi tắc nghẽn mãn tínhBệnh án bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
Bệnh án bệnh phổi tắc nghẽn mãn tínhBệnh Hô Hấp Mãn Tính
 
các đường kerley trong x-quang phổi
các đường kerley trong x-quang phổicác đường kerley trong x-quang phổi
các đường kerley trong x-quang phổiBs. Nhữ Thu Hà
 
CHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦY
CHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦYCHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦY
CHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦYSoM
 
CÁC BƯỚC ĐỌC ECG
CÁC BƯỚC ĐỌC ECGCÁC BƯỚC ĐỌC ECG
CÁC BƯỚC ĐỌC ECGSoM
 
Chẩn đoán và điều trị NMCT
Chẩn đoán và điều trị NMCTChẩn đoán và điều trị NMCT
Chẩn đoán và điều trị NMCTYen Ha
 
CHẨN ĐOÁN BỆNH THẬN MẠN
CHẨN ĐOÁN BỆNH THẬN MẠNCHẨN ĐOÁN BỆNH THẬN MẠN
CHẨN ĐOÁN BỆNH THẬN MẠNSoM
 
Tiếp cận triệu chứng ho
Tiếp cận triệu chứng hoTiếp cận triệu chứng ho
Tiếp cận triệu chứng hoSauDaiHocYHGD
 
CUNG CẤP OXY VÀ SUY HÔ HẤP
CUNG CẤP OXY VÀ SUY HÔ HẤPCUNG CẤP OXY VÀ SUY HÔ HẤP
CUNG CẤP OXY VÀ SUY HÔ HẤPSoM
 
Bệnh mạch vành -Cơn đau thắt ngực
Bệnh mạch vành -Cơn đau thắt ngực Bệnh mạch vành -Cơn đau thắt ngực
Bệnh mạch vành -Cơn đau thắt ngực Bs. Nhữ Thu Hà
 
BỆNH ÁN THẬN
BỆNH ÁN THẬNBỆNH ÁN THẬN
BỆNH ÁN THẬNSoM
 

What's hot (20)

TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔI
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔITIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔI
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔI
 
KHÁM VẬN ĐỘNG
KHÁM VẬN ĐỘNGKHÁM VẬN ĐỘNG
KHÁM VẬN ĐỘNG
 
Các bất thường bóng tim trên xquang
Các bất thường bóng tim trên xquangCác bất thường bóng tim trên xquang
Các bất thường bóng tim trên xquang
 
KHÁM TIM
KHÁM TIMKHÁM TIM
KHÁM TIM
 
Xuất huyết tiêu hóa
Xuất huyết tiêu hóaXuất huyết tiêu hóa
Xuất huyết tiêu hóa
 
SUY HÔ HẤP
SUY HÔ HẤPSUY HÔ HẤP
SUY HÔ HẤP
 
CÁCH TIẾP CẬN PHÙ, HỘI CHỨNG THẬN HƯ
CÁCH TIẾP CẬN PHÙ, HỘI CHỨNG THẬN HƯCÁCH TIẾP CẬN PHÙ, HỘI CHỨNG THẬN HƯ
CÁCH TIẾP CẬN PHÙ, HỘI CHỨNG THẬN HƯ
 
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VỚI CƠN ĐAU THẮT NGỰC
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VỚI CƠN ĐAU THẮT NGỰCTIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VỚI CƠN ĐAU THẮT NGỰC
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VỚI CƠN ĐAU THẮT NGỰC
 
Bệnh án bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
Bệnh án bệnh phổi tắc nghẽn mãn tínhBệnh án bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
Bệnh án bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
 
Xuất huyết dưới nhện
Xuất huyết dưới nhệnXuất huyết dưới nhện
Xuất huyết dưới nhện
 
các đường kerley trong x-quang phổi
các đường kerley trong x-quang phổicác đường kerley trong x-quang phổi
các đường kerley trong x-quang phổi
 
CHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦY
CHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦYCHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦY
CHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦY
 
CÁC BƯỚC ĐỌC ECG
CÁC BƯỚC ĐỌC ECGCÁC BƯỚC ĐỌC ECG
CÁC BƯỚC ĐỌC ECG
 
Chẩn đoán và điều trị NMCT
Chẩn đoán và điều trị NMCTChẩn đoán và điều trị NMCT
Chẩn đoán và điều trị NMCT
 
CHẨN ĐOÁN BỆNH THẬN MẠN
CHẨN ĐOÁN BỆNH THẬN MẠNCHẨN ĐOÁN BỆNH THẬN MẠN
CHẨN ĐOÁN BỆNH THẬN MẠN
 
Tiếp cận triệu chứng ho
Tiếp cận triệu chứng hoTiếp cận triệu chứng ho
Tiếp cận triệu chứng ho
 
CUNG CẤP OXY VÀ SUY HÔ HẤP
CUNG CẤP OXY VÀ SUY HÔ HẤPCUNG CẤP OXY VÀ SUY HÔ HẤP
CUNG CẤP OXY VÀ SUY HÔ HẤP
 
Bệnh mạch vành -Cơn đau thắt ngực
Bệnh mạch vành -Cơn đau thắt ngực Bệnh mạch vành -Cơn đau thắt ngực
Bệnh mạch vành -Cơn đau thắt ngực
 
BỆNH ÁN THẬN
BỆNH ÁN THẬNBỆNH ÁN THẬN
BỆNH ÁN THẬN
 
Phân tích Công thức máu
Phân tích Công thức máuPhân tích Công thức máu
Phân tích Công thức máu
 

Similar to TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN ĐAU NGỰC CẤP

TÂY Y - TIẾP CẬN CHẨN
TÂY Y - TIẾP CẬN CHẨN TÂY Y - TIẾP CẬN CHẨN
TÂY Y - TIẾP CẬN CHẨN Great Doctor
 
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấp
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấpCập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấp
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấpSỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
 
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ ĐỘT QUỴ NÃO
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ ĐỘT QUỴ NÃOCẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ ĐỘT QUỴ NÃO
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ ĐỘT QUỴ NÃOSoM
 
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấp
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấpCập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấp
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấpSỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
 
XÉT NGHIỆM THĂM DÒ CHỨC NĂNG TIM MẠCH
XÉT NGHIỆM THĂM DÒ CHỨC NĂNG TIM MẠCHXÉT NGHIỆM THĂM DÒ CHỨC NĂNG TIM MẠCH
XÉT NGHIỆM THĂM DÒ CHỨC NĂNG TIM MẠCHSoM
 
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤPHỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤPSoM
 
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤPHỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤPSoM
 
TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (ĐỘT QUỴ NÃO)
TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (ĐỘT QUỴ NÃO)TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (ĐỘT QUỴ NÃO)
TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (ĐỘT QUỴ NÃO)SoM
 
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIMCHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIMSoM
 
đau ngực.pdf
đau ngực.pdfđau ngực.pdf
đau ngực.pdfSoM
 
Bài giảng Suy tim BS Cầm.ppt
Bài giảng Suy tim BS Cầm.pptBài giảng Suy tim BS Cầm.ppt
Bài giảng Suy tim BS Cầm.pptTrần Cầm
 
SAT PDA - BS T.Q.Binh.pdf
SAT PDA - BS T.Q.Binh.pdfSAT PDA - BS T.Q.Binh.pdf
SAT PDA - BS T.Q.Binh.pdfDQucMinhQun
 
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁPBỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁPSoM
 
CT NGỰC - CLS HÈ 2019 (1).pdf
CT NGỰC - CLS HÈ 2019 (1).pdfCT NGỰC - CLS HÈ 2019 (1).pdf
CT NGỰC - CLS HÈ 2019 (1).pdfSoM
 
Benh ly mach mau nao.pdf
Benh ly mach mau nao.pdfBenh ly mach mau nao.pdf
Benh ly mach mau nao.pdfhakhuong
 
Nhận xét mối liên quan giữa các đặc điểm hình ảnh chụp mạch số hóa xóa nền và...
Nhận xét mối liên quan giữa các đặc điểm hình ảnh chụp mạch số hóa xóa nền và...Nhận xét mối liên quan giữa các đặc điểm hình ảnh chụp mạch số hóa xóa nền và...
Nhận xét mối liên quan giữa các đặc điểm hình ảnh chụp mạch số hóa xóa nền và...Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 

Similar to TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN ĐAU NGỰC CẤP (20)

TÂY Y - TIẾP CẬN CHẨN
TÂY Y - TIẾP CẬN CHẨN TÂY Y - TIẾP CẬN CHẨN
TÂY Y - TIẾP CẬN CHẨN
 
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấp
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấpCập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấp
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấp
 
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ ĐỘT QUỴ NÃO
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ ĐỘT QUỴ NÃOCẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ ĐỘT QUỴ NÃO
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ ĐỘT QUỴ NÃO
 
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấp
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấpCập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấp
Cập nhật về tiếp cận và xử trí đột quỵ cấp
 
XÉT NGHIỆM THĂM DÒ CHỨC NĂNG TIM MẠCH
XÉT NGHIỆM THĂM DÒ CHỨC NĂNG TIM MẠCHXÉT NGHIỆM THĂM DÒ CHỨC NĂNG TIM MẠCH
XÉT NGHIỆM THĂM DÒ CHỨC NĂNG TIM MẠCH
 
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤPHỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP
 
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤPHỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP
HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP
 
TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (ĐỘT QUỴ NÃO)
TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (ĐỘT QUỴ NÃO)TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (ĐỘT QUỴ NÃO)
TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (ĐỘT QUỴ NÃO)
 
TBMMN
TBMMNTBMMN
TBMMN
 
tbmmn.pdf
tbmmn.pdftbmmn.pdf
tbmmn.pdf
 
ARDS
ARDSARDS
ARDS
 
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIMCHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM
 
đau ngực.pdf
đau ngực.pdfđau ngực.pdf
đau ngực.pdf
 
Bài giảng Suy tim BS Cầm.ppt
Bài giảng Suy tim BS Cầm.pptBài giảng Suy tim BS Cầm.ppt
Bài giảng Suy tim BS Cầm.ppt
 
Thuyên tắc phổi
Thuyên tắc phổiThuyên tắc phổi
Thuyên tắc phổi
 
SAT PDA - BS T.Q.Binh.pdf
SAT PDA - BS T.Q.Binh.pdfSAT PDA - BS T.Q.Binh.pdf
SAT PDA - BS T.Q.Binh.pdf
 
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁPBỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
 
CT NGỰC - CLS HÈ 2019 (1).pdf
CT NGỰC - CLS HÈ 2019 (1).pdfCT NGỰC - CLS HÈ 2019 (1).pdf
CT NGỰC - CLS HÈ 2019 (1).pdf
 
Benh ly mach mau nao.pdf
Benh ly mach mau nao.pdfBenh ly mach mau nao.pdf
Benh ly mach mau nao.pdf
 
Nhận xét mối liên quan giữa các đặc điểm hình ảnh chụp mạch số hóa xóa nền và...
Nhận xét mối liên quan giữa các đặc điểm hình ảnh chụp mạch số hóa xóa nền và...Nhận xét mối liên quan giữa các đặc điểm hình ảnh chụp mạch số hóa xóa nền và...
Nhận xét mối liên quan giữa các đặc điểm hình ảnh chụp mạch số hóa xóa nền và...
 

More from SoM

Hấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột nonHấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột nonSoM
 
Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy SoM
 
Điều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấpĐiều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấpSoM
 
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíQuá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíSoM
 
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxCÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxSoM
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápCác yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápSoM
 
Điều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của timĐiều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của timSoM
 
Chu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của timChu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của timSoM
 
Nhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesusNhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesusSoM
 
Cấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầuCấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầuSoM
 
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào SoM
 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfbệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfSoM
 
hen phế quản.pdf
hen phế quản.pdfhen phế quản.pdf
hen phế quản.pdfSoM
 
cơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdfcơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdfSoM
 
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfđợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfSoM
 
khó thở.pdf
khó thở.pdfkhó thở.pdf
khó thở.pdfSoM
 
các test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdfcác test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdfSoM
 
ngất.pdf
ngất.pdfngất.pdf
ngất.pdfSoM
 
rung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdfrung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdfSoM
 
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdfđánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdfSoM
 

More from SoM (20)

Hấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột nonHấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột non
 
Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy
 
Điều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấpĐiều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấp
 
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíQuá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí
 
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxCÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápCác yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
 
Điều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của timĐiều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của tim
 
Chu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của timChu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của tim
 
Nhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesusNhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesus
 
Cấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầuCấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầu
 
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfbệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
 
hen phế quản.pdf
hen phế quản.pdfhen phế quản.pdf
hen phế quản.pdf
 
cơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdfcơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdf
 
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfđợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
 
khó thở.pdf
khó thở.pdfkhó thở.pdf
khó thở.pdf
 
các test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdfcác test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdf
 
ngất.pdf
ngất.pdfngất.pdf
ngất.pdf
 
rung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdfrung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdf
 
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdfđánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
 

TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN ĐAU NGỰC CẤP

 • 1. TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN ĐAU NGỰC CẤP THS.BS.TRƯƠNG PHI HÙNG BM NỘI ĐHYD TP.HCM
 • 2. Department of Emergency Medicine University of Pennsylvania Health System 2 The Cardiovascular System Rachel S. Natividad, RN, MSN, NP N212 Medical Surgical Nursing 1
 • 3. Noäi dung  Giôùi thieäu  Beänh söû vaø khaùm laâm saøng  Chaån ñoaùn phaân bieät vaø CLS  Nhöõng nguyeân nhaân ñe doïa tính maïng  Nhöõng nguyeân nhaân thöôøng gaëp khaùc
 • 4. ÑAÏI CÖÔNG  5-6 trieäu bn nhaäp caáp cöùu haøng naêm vì ñau ngöïc  Nguyeân nhaân töø nheï ñeán cöïc naëng  Chaån ñoaùn vaãn coøn laø moät thöû thaùch
 • 5. ÑAU NGÖÏC?  Ñau thaønh tröôùc ngöïc töø muûi öùc ñeán hoûm treân xöông öùc vaø ñöôøng naùch giöõa 2 beân  Ñau coù theå lan ñeán vuøng laân caän  Ñaëc ñieåm cuûa ñau thay ñoâi: caûm giaùc boùp chaët, thaét ngheït, dao ñaâm noùng raùt…..
 • 6. 6 Vị trí đau ngực  Other Symptoms- Ask about: – SOB – Diaphoresis – N/V – Cold/clammy skin – Palpitations – Fainting – Loss of consciousness
 • 7. Các nguyên nhân gây đau ngực
 • 8. Các nguyên nhân gây đau ngực •TIM: TMCB CÔ TIM NMCT, ÑTNKOÑ, ÑTNOÑ LOAÏN NHÒP BOÙC TAÙCH ÑM CHUÛ VIEÂM CÔ TIM, VMNT PHOÅI: VIEÂM MAØNG PHOÅI VIEÂM PHOÅI THUYEÂN TAÉC PHOÅI TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI TIEÂU HOÙA VIEÂM THÖÏC QUAÛN CO THAÉT THÖÏC QUAÛN TRAØO NGÖÔÏC DAÏ DAØY THÖÏC QUAÛN VÔÕ THÖÏC QUAÛN VIEÂM TUÏY LOEÙT DAÏ DAØY TAÙ TRAØNG VIEÂM ÑÖÔØNG MAÄT VIEÂM TUÙI MAÂT SOÛI MAÄT THAØNH NGÖÏC BEÄNH ÑÓA ÑEÄM CS VIEÂM SUÏN SÖÔØN Herpes Zoster ÑAU DO BEÄNH LYÙ THAÀN KINH GAÃY XÖÔNG VIEÂM KHÔÙP ROÁI LOAÏN TAÂM TK ROÁI LOAÏN LO AÂU ROÁI LOAÏN DAÏNG CÔ THEÅ
 • 9. SAÜN COÙ THOÂNG TIN GÌ? BEÄNH SÖÛ KHAÙM LAÂM SAØNG CAÄN LAÂM SAØNG XEÙT NGHIEÄM HÌNH AÛNH
 • 10. BEÄNH SÖÛ ÑAU NGÖÏC  Ñaëc ñieåm: – Tuoåi, giôùi  Ñau ngöïc: – Khôûi phaùt, thôøi gian – Yeáu toá laøm giaûm ñau vaø taêng ñau Gaéng söùc, tö theá… – Tính chaát – Vò trí – Höôùng lan – Cöôøng ñoä ñau  Côn ñau ngöïc tröôùc ñoù  Trieäu chöùng ñi keøm  Nguy cô tim maïch, yeáu toá ñoâng maùu  Tieàn caên  Xeùt nghieäm tröôùc ñoù ÑIEÅM MAÁU CHOÁT ÑEÅ TÌM NGUYEÂN NHAÂN GAÂY ÑAU NGÖÏC
 • 11. Khaùm laâm saøng  Daáu hieäu sinh toàn – Maïch – Nhieät ñoä – Huyeát aùp – Nhòp thôû – SpO2  Toång traïng beänh nhaân  TM COÅ(JVD)  Nghe tim – Tieáng thoåi  Nghe phoåi – Khoø kheø, TDMP, ral noå  Phuø chaân  Aán ñau thaønh ngöïc hoaëc thaønh buïng
 • 12. CLS  Xeùt nghieäm thöôøng qui  KMÑM  TMCB CÔ TIM – Men tim: CK-MB, Troponin T hs  SUY TIM: – B-type natriuretic peptide (BNP), NT Pro BNP  THUYEÂN TAÉC PHOÅI – D-dimer
 • 13. XEÙT NGHIEÄM HÌNH AÛNH  ECG  XQ ngöïc  CT Scan ngöïc coù caûn quang – THUYEÂN TAÉC PHOÅI – BOÙC TAÙCH ÑMC – MAÏCH VAØNH  XAÏ HÌNH TÖÔÙI MAÙU CƠ TIM  THOÂNG TIM  MRI/MRA  SA TIM
 • 14. CAÙC NGUYEÂN NHAÂN ÑE DOÏA TÍNH MAÏNG  THUYEÂN TAÉC PHOÅI  TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI  VMNT, CHEØN EÙP TIM  BOÙC TAÙCH ÑM CHUÛ  NMCT CAÁP
 • 15. THUYEÂN TAÉC PHOÅI  HUYEÁT KHOÁI TRONG LOØNG TM GAÂY TAÉC ÑM PHOÅI  HK THÖÔØNG ÔÛ CHI DÖÔÙI HOAËC KHUNG CHAÄU  GAÀN ½ BN TTP KHOÂNG ÑÖÔÏC CHAÅN ÑOAÙN  TÖÛ VONG 30% NEÁU KHOÂNG ÑIEÀU TRÒ.  TÆ LEÄ TÖÛ VONG GIAÛM COØN 2- 8% NEÁU ÑIEÀU TRÒ KÒP THÔØI
 • 17. THUYEÂN TAÉC PHOÅI  Beänh söû: ÑN kieåu maøng phoåi, khôûi phaùt ñoät ngoät, khoù thôû, quaù trình naèm laâu, coù tieàn caên huyeát khoái chi döôùi, or ñau /söng chaân  Khaùm: ral rít ôû phoåi, nhòp tim nhanh, huyeát aùp thaáp, SpO2 thöôøng bình thöôøng, phuø chaân thöôøng 1 beân  Xeùt nghieäm: D-dimer, V/Q scan, CT scan ngöïc  Ñieàu trò:khaùng ñoâng; xeùt chæ ñònh söû duïng tieâu sôïi huyeát or phaãu thuaät laáy huyeát khoái neáu thuyeân taéc phoåi naëng.
 • 19. TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI  Do khí traøn vaøo khoang maøng phoåi  Gaây suy hoâ haáp vaø truïy tim maïch  Chaån ñoaùn laâm saøng: khoù thôû khôûi phaùt ñoät ngoät, HA thaáp, vaø nhòp tim nhanh; nghe phoåi: maát rì raøo pheá nang; rung thanh giaûm, goû vang; thöôøng gaëp ôû BN treû.  Ñieàu trò: choïc giaûm aùp, daãn löu traøn khí maøng phoåi.
 • 20. TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI www.ctsnet.org www.scientific-com.com BÌNH THÖÔØNG TKMP
 • 21. VMNT COÙ CHEØN EÙP TIM CAÁP  VMNT laø tình traïng nhieãm truøng moâ xung quanh maøng ngoaøi tim.  Vieâm gaây ra öù dòch trong khoang maøng ngoaøi tim.  Beänh söû: ñau ngöïc döõ doäi khôûi phaùt gaàn ñaây, giaûm ñau khi nghieâng ngöôøi veà tröôùc, khoù thôû.  khaùm: nhòp tim nhanh, HA thaáp, coï maøng tim  XN: ST cheânh leân lan toûa treân ECG, XQ NGÖÏC, SA tim, CT SCAN ngöïc  Ñieàu trò: ñieàu trò nguyeân nhaân neàn, NSAIDS, choïc daãn löu dòch maøng ngoaøi tim.
 • 25. BOÙC TAÙCH ÑM CHUÛ  1/100.000, neáu khoâng chaån ñoaùn ñuùng tyû leä töû vong 90%  ÑM lôùn coù 3 lôùp – Maùu chaûy töø trong lôùp noäi maïc vaøo lôùp aùo giöõa – ÑM coù theå vôõ ra vaø boùc taùch lan roäng – Giaûm töôùi maùu ñeán caùc cô quan bò aûnh höôûng
 • 26. BOÙC TAÙCH ÑM CHUÛ  Beänh söû: ñau ngöïc döõ doäi lan ra sau lưng, coù theå ñònh vò ñöôïc vò trí ñau, tuoåi trung nieân, THA, beänh ñoäng maïch.  Khaùm : daáu hieäu maát maùu(HA thaáp, nhòp tim nhanh), HA cao, thieáu maùu , tieáng thoåi môùi (hở chủ) , mất mạch, hoặc mạch không đối xứng. HA 2 tay khác biệt  XN: XQ ngöïc, CT SCAN ngöïc  Ñieàu trò: ÑT noäi or phaãu thuaät, tuøy thuoäc vaøo vò trí vaø möùc ñoä naëng.
 • 27. Bóc tách ĐM chủ MRI CT Angiogram dcmrc.mc.duke.edu
 • 29. HOÄI CHÖÙNG MAÏCH VAØNH CAÁP - > 500,000 töû vong do beänh lyù maïch vaønh – Laø chaån ñoaùn neân ñaët ra tröôùc tieân – Trong taát caû BN ñau ngöïc tuoåi treân 30 Tyû leä NMCT caáp 10% ÑTNKOÑ 25%
 • 30. ACUTE CORONARY SYNDROMES DEFINITION  “constellation of symptoms manifesting as a result of acute myocardial ischemia” Spectrum of disease: – Unstable Angina (UA) – Non ST Elevation MI (NSTEMI) – ST Elevation MI (STEMI) Pollack et.al. 41(3), 2003
 • 31. Caùc giai ñoaïn tieán trieån cuûa xô vöõa ñoäng maïch
 • 32. PHÂN LOẠI HC MẠCH VÀNH CẤP
 • 33. Noäi moâ Loûi giaøu lipid Bao xô daøy Bao xô moûngTeá baøo vieâm Loøng maïch MI = myocardial infarction. Adapted with permission from Falk E, et al. Circulation. 1995;92:657-671. Tieåu caàu Oån ñònh Khoâng oån ñònh What Types of Atherothrombotic Lesions Cause MI? Huyeát khoái
 • 34. THIEÁU MAÙU CÔ TIM  Thieáu maùu coù tính chaát dieãn tieán lieân tuïc BMV khoâng trieäu chöùng ÑTN OÅN ÑÒNH ÑTNKOÑ/NMCT CAÁP ST KHOÂNG CHEÂNH NMCT ST CHEÂNH HEÏP maïch vaønh Huyeát khoái gaây giaûm töôùi maùu Thieáu maùu cô tim Hoaïi töû cô tim
 • 35. ACUTE CORONARY SYNDROMES ETIOLOGY  Atherosclerotic plaque rupture * – inflammation – thrombosis  Vasospasm  Dissection  Decreased oxygen delivery (e.g. anemia,hypotension)  Increased oxygen consumption (e.g. sepsis, thyrotoxicosis)
 • 36. ACUTE CORONARY SYNDROMES CLINICAL FEATURES  History:  symptom onset, duration, exacerbators, palliators  cocaine use  Physical Examination: – vital signs – inspection • distress, work of breathing, pulsations – palpation • edema, peripheral pulses, thrill/bruits, PMI, JVP – auscultation • heart sounds, murmurs, bruits • pulmonary adventitia
 • 37. ACUTE CORONARY SYNDROMES CLINICAL FEATURES  ACS associated symptoms: – Diaphoresis * – Nausea and vomiting – Dyspnea – Lightheadedness/Syncope – Palpitations
 • 38. ACUTE CORONARY SYNDROMES Stable Angina  Does not predict acute events  Marker of established coronary artery disease (CAD) – Fixed lesion / partially occluded vessel – Mismatch in oxygen supply and demand  Precipitants: • Exercise • Cold • Stress  Duration: • </= 15 to 20 minutes  Relief: • Rest • Nitroglycerine
 • 39. ACUTE CORONARY SYNDROMES CLINICAL FEATURES Anginal Equivalents: angina = visceral sensation that is poorly defined and localized - Diaphoresis - Dyspnea - Discomfort in areas of radiation (jaw, shoulder,arm) - GI complaints (inferior AMI) - Dizziness, weakness, presyncope  Atypical Presentations: – Up to 30% – Female, Elderly, Diabetic patients
 • 40. ACUTE CORONARY SYNDROMES Unstable Angina  Clinical Presentation:  I. New Onset Angina • Within past 1-2 months • CCS III or IV  II. Crescendo Angina • Previous stable angina which has become more frequent, severe, prolonged, easily induced or less responsive to nitroglycerine  III. Rest Angina • Angina occurring at rest and lasting more than 15-20 minutes
 • 41. ACUTE CORONARY SYNDROMES Unstable Angina/NSTEMI  UA/NSTEMI – Patent culprit artery, ulcerated plaque and associated thrombus – Significant risk of of thrombotic reocclusion  Unstable Angina = ACS without abnormal levels of serum biomarkers for myocardial necrosis (Ti,Tt,CK-MB)  NSTEMI = ACS with positive markers
 • 42. ACUTE CORONARY SYNDROMES STEMI  STEMI – Complete thrombotic occlusion of a major epicardial artery  Presentation: – Characteristic symptoms of cardiac ischemia • More prolonged and severe symptoms • Little response to nitroglycerine – Specific EKG changes on serial EKGs – Elevation of serum markers for cardiac injury WHO definition of AMI
 • 43. CHẨN ĐOÁN HCMVC  Chẩn đoán vẫn phải theo quy trình 3 bước: (1) Lâm sàng (chủ yếu dựa vào phân tích các đặc điểm của đau ngực) (2) Điện tâm đồ (ĐTĐ) (3) Xét nghiệm men tim  Và phối hợp với các xét nghiệm hình ảnh: – Siêu âm tim, MRI tim – MSCT 64 lát cắt ĐMV – Chụp động mạch vành chọn lọc.