1      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง
2             ครั้ง ที่ 11/(1/2555)        วัน อัง คารที่ 10 มกราคม เวลา 18.30 -22.00 น .       ...
3  3. นายบริบูรณ์   บุญยู่ฮง        อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม  4. นายสุทัศน์    พุทธวงค์  เลขานุการ  ...
4   9. นายดำารงฤทธิ์  วิรัชเกษม      กีฬา   10. พ.ต.ท.สัตยา  คำารังษี          ผู้ช่วยกีฬา   11. ...
5       15. มาสเตอร์สุรเดช ประสาทพร      ที่ปรึกษาผู้ไ ม่ม าประชุม       1. นายสถาพร     สุขสุมิต...
6     1. นางสาวพิมลมาศ  ลาภจรัสแสงโรจน์  ผู้สังเกตการณ์เปิด ประชุม เวลา  18.30 น.
7     นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ระเบีย บวาระท...
8       เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 07.50 น. ณ สนามรัชตสมโ...
9ณ สนามรัชตสมโภช สมาคมฯ สนับสนุนเงินจำานวน 2,000 บาท           1.3 สนับ สนุน ของรางวัล วัน คริส ต์ม าส     ...
10       1.4 สนับ สนุน ค่า อาหารว่า งและเครื่อ งดื่ม         ชมรมครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง จะจัดงานเล...
11            โรงเรียนเรียนอัสสัมชัญลำาปาง กำาหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำาปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันว...
12         โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ลำา ปาง เชิ ญ ร่ ว มงาน “ACL FAMILYNIGHT” COWBOY GEAR”ประจำาปี 2554 เพื่อสร้าง...
13เดือน พฤศจิกายน 2554 เป็นผลจากท่ออ่างล้างมือรั่ว และชักโครกซึม จึงแจ้งขอให้ทางสมาคมฯ พิจารณาอนุมัติ     1.8 โรงเรีย...
14โดยมีพลเอกอัครเดช ศศิประภา นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี จึงเชิญคณะกรรมการร่วม...
15การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ในงานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่ 7 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประ...
16     1.10 โครงการบัต รเครดิต CGA CARD กสิก รไทย            ประธานแจ้งว่า สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์ค...
17          ที่ป ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่10/2554 เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2554โดยมีการแก้ไข...
18      2.3 หน้า 2 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1.1 บรรทัดที่ 1 เดิม “กอลฟ์กุศ ล ลิกไนต์ โอเพ่น 54 ได้ขอให้ช่วยสนับสนุนจัดส่...
19      2.5 หน้า 2 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1.3 บรรทัดที่ 1 เดิม “ทางสมาคมฯได้เข้าร่วมการแข่งขันกอลฟ์”แก้ไขเป็น เดิม “ทาง...
20      2.7 หน้า 2 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1.8 บรรทัดที่ 2 เดิม “ร่วมถวายพระพรเนื่อ งในลงหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์” แก้ไขเ...
21แก้ไขเป็น “นายสมคิด คำามาบุต ร เช่า อาคาร สมาคมฯ”         2.10 หน้า 3 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1 บรรทัดที่ 1 เดิม ...
22      2.11 หน้า 4 ระเบียบวาระที่ 6 ข้อ 6.1 เดิม “วัน อัง คารที่ 11ตุล าคม 2554 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง...
23มีดังนี้ เดือนพฤศจิกายน มีรายรับ 9,790.00 บาท และรายจ่าย 5,443.00บาท เดือนธันวาคม มีรายรับ 2,598.69 บาท และรายจ่าย 13,20...
24        4.1 กองทุน เซราฟิน            ประธานแจ้งว่า กองทุนเซราฟิน จะเปลี่ยนชื่อเป็น บราเดอร์อเล็กซานเ...
25         ประธานแจ้งว่า นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ได้ดำาเนินการ จัดทำาวารสาร ประจำาปีการศึกษา 2554 ของสมาคมศิษย์เก่า...
26              ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายโดยการไม่เก็บค่าเช่า 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจ...
27          ประธานแจ้งว่า ปฏิทินแผนงานกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง ประจำาปี 2555ได้จัดทำาเรียบร้อยแล้ว...
28ยิ่ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 และทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน          กำา หนดการ...
291.การแข่ง ขัน ฟุต บอล 11 คน แข่งขัน สนามฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เริ่มเวลา 16.00 น. ประสานงานคุณดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษ...
304.การแข่ง ขัน บาสเกตบอลชาย 1 ทีม แข่งขัน สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เริ่มเวลา 15.00 น. ประสานงาน พ.ต.ท.สัตยา คำารัง...
31คุณสุทัศน์ พุทธวงศ์ (โทร 083-0297348)        การตัดสินรางวัล ครองถ้วยชนะเลิศ สมาคมฯ ที่ชนะกีฬาแต่ละชนิด คะแนนรวม...
32        ประธานแจ้งว่า ม.ทวี ไชยจักร เป็นตัวแทน แต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปีพุทธศักราช 2555  ...
33        วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารสมาคม    ศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30 น.     ที่  ...
34    เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง       (นางสาวมาลินี คนดี)     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#11

460 views

Published on

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ครั้งที่ 11 สมัยที่ 19 ของ aclalumni.com (พี่สุวรรณ ณครังกุล)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#11

 1. 1. 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง
 2. 2. 2 ครั้ง ที่ 11/(1/2555) วัน อัง คารที่ 10 มกราคม เวลา 18.30 -22.00 น . ณ อาคารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปางผู้ม าประชุม 1. นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมฯ 2. นายสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี อุปนายกสมาคมฯ ฝ่าย บริหาร
 3. 3. 3 3. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม 4. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการ 5. นางสาวเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิก 6. นายประวุฒิ พวงสมบัติ ปฎิคม 7. นายอำานวย วรญาณกุล ประชาสัมพันธ์ 8. นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
 4. 4. 4 9. นายดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม กีฬา 10. พ.ต.ท.สัตยา คำารังษี ผู้ช่วยกีฬา 11. นายชัยวัฒน์ อุดสม อนุกรรมการ 12. นายอดิศักดิ์ เจียมวิจักษณ์อนุกรรมการ 13. นายสุวิชพรรณ สิงโตทอง กรรมการ 14. มาสเตอร์ทวี ไชยจักร ที่ปรึกษา
 5. 5. 5 15. มาสเตอร์สุรเดช ประสาทพร ที่ปรึกษาผู้ไ ม่ม าประชุม 1. นายสถาพร สุขสุมิตร นายทะเบียน 2. ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน ผู้ช่วยเหรัญญิก 3. นายปิยะ จาวะลา ผู้ช่วยปฏิคม 4. นายเมธี ศิลพรกรกุล ผู้ช่วยนายทะเบียน 5. นายวีรยุทธ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยปฏิคมผู้เ ข้า ร่ว มประชุม
 6. 6. 6 1. นางสาวพิมลมาศ ลาภจรัสแสงโรจน์ ผู้สังเกตการณ์เปิด ประชุม เวลา 18.30 น.
 7. 7. 7 นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ระเบีย บวาระที่ 1 เรื่อ งที่ป ระธานแจ้ง ให้ท ี่ป ระชุม ทราบ 1.1 โรงเรีย นอัส สัม ชัญ ลำา ปางร่ว มพิธ ีถ วายเครื่อ งราชสัก การะเนื่อ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 84มหามงคล ประจำา ปี 2554
 8. 8. 8 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 07.50 น. ณ สนามรัชตสมโภช 1.1 ได้ร ับ หนัง สือ ขอการสนับ สนุน เดิน การกุศ ลโรงเรีย นอัส สัม ชัญ ลำา ปาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เชิญร่วมกิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหามงคลประจำาปี 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2554 เวลา 7.00 น.
 9. 9. 9ณ สนามรัชตสมโภช สมาคมฯ สนับสนุนเงินจำานวน 2,000 บาท 1.3 สนับ สนุน ของรางวัล วัน คริส ต์ม าส สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางได้มอบเงิน จำานวน2,000 บาทให้แก่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เพื่อจัดกิจกรรมงานวันคริสต์มาส ในวันพฤหัสบดี ที่22 ธันวาคม 2554 เวลา 8.00-12.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปางโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความบันเทิงกับนักเรียนทุกคนโดยจัดหาของรางวัลและงบประมาณในการจัดซื้อของรางวัลและอาหารว่าง
 10. 10. 10 1.4 สนับ สนุน ค่า อาหารว่า งและเครื่อ งดื่ม ชมรมครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง จะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนของขวัญเนื่องในโอกาสฉลองคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่โดยจัดเลี้ยงโต๊ะจีน จำานวน 5 โต๊ะๆละ1,000 บาท โดยสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง ได้สนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม (โต๊ะจีน) เป็นจำานวนเงิน 2,500 บาท 1.5 การจับ สลากการกุศ ล ACL Christmas Fair 2011
 11. 11. 11 โรงเรียนเรียนอัสสัมชัญลำาปาง กำาหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำาปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีในเทศกาลคริสต์มาส ในงานดังกล่าวจะมีการจับสลากการกุศล ACL Christmas Fair2011 สมาคมฯ สนับสนุนสลากการกุศล จำานวน 4 เล่มๆละ 500 เป็นเงิน2,000 บาท 1.6 ร่ว มงาน “ACL FAMILY NIGHT” COWBOY GEAR”
 12. 12. 12 โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ลำา ปาง เชิ ญ ร่ ว มงาน “ACL FAMILYNIGHT” COWBOY GEAR”ประจำาปี 2554 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี พบปะสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ให้แก่คณะครูทุกท่านในวันที่ 23 ธันวาคม 2554เวลา 18.00 น. ณ อาคารยิมเนเซี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญลำา ปาง สมาคมฯ ได้มอบกระเช้าเพื่อสุขภาพ ให้กับ ภราดาทั้ง 3 ท่าน 1.7 ได้ร ับ หนัง สือ จากคุณ สุธ รรม ส่า งทอง ผู้เ ช่าอาคารสมาคมฯ แจ้ง ค่า นำ้า ประปา 9,000 บาท
 13. 13. 13เดือน พฤศจิกายน 2554 เป็นผลจากท่ออ่างล้างมือรั่ว และชักโครกซึม จึงแจ้งขอให้ทางสมาคมฯ พิจารณาอนุมัติ 1.8 โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง จะจัดทอดผ้าป่า ในวันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้าง “อาคารสุวรรณสมโภช” ซึ่งเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปางก่อตั้งมาครบ 50 ปี
 14. 14. 14โดยมีพลเอกอัครเดช ศศิประภา นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี จึงเชิญคณะกรรมการร่วมเป็นเกียรติ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ตามวัน เวลา ดังกล่าว 1.9 จัด ทำา ผ้า ป้า ยไวนิล ประธานแจ้งว่า จัดทำาผ้าป้ายไวนิล แสดงความยินดีกับโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปางที่ได้รับรางวัล
 15. 15. 15การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ในงานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่ 7 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ และไปนำาเสนอผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะนำาป้ายไวนิล ไปติดไว้หน้าอาคารบริษัทลัคกี้ พลาซ่า
 16. 16. 16 1.10 โครงการบัต รเครดิต CGA CARD กสิก รไทย ประธานแจ้งว่า สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ทำาหนังสือเชิญสมัครบัตรเครดิต CGA CARD กสิกรไทย ที่ประชุม รับทราบระเบีย บวาระที่ 2 รับ รองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 10 /2554 เมื่อวัน อัง คารที่ 15 พฤศจิก ายน 2554
 17. 17. 17 ที่ป ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่10/2554 เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2554โดยมีการแก้ไขดังนี้ 2.1 หน้า 1 ผู้มาประชุมเพิ่มชื่อ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง อุปนายก สมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม 2.2 หน้า 2 บรรทัดที่ 5 เดิม “นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคม ศิษย์เก่าโรงเรีย นอัส สัม ชัญ ลำาปาง”แก้ไขเป็น “นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง”
 18. 18. 18 2.3 หน้า 2 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1.1 บรรทัดที่ 1 เดิม “กอลฟ์กุศ ล ลิกไนต์ โอเพ่น 54 ได้ขอให้ช่วยสนับสนุนจัดส่งนักกีฬาเพื่อแข่งขันกอลฟ์” แก้ไขเป็น “กอล์ฟ กุศล ลิกไนต์ โอเพ่น 54 ได้ขอให้ช่วยสนับสนุนจัดส่งนักกีฬาเพื่อแข่งขันกอลฟ์” 2.4 หน้า 2 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1.2 บรรทัดที่ 2 เดิม “อเล็กซานเดอร์ วีโ อแมทิว ” แก้ไขเป็น “อเล็กซานเดอร์ วีโ อแมธทิว ”
 19. 19. 19 2.5 หน้า 2 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1.3 บรรทัดที่ 1 เดิม “ทางสมาคมฯได้เข้าร่วมการแข่งขันกอลฟ์”แก้ไขเป็น เดิม “ทางสมาคมฯได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์์ฟ ” 2.6 หน้า 2 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1.4 บรรทัดที่ 1 เดิม “ได้รับหนังสือจากสนามกอลฟ์เขลางค์”แก้ไขเป็น “ได้รับหนังสือจากสนามกอล์ฟ เขลางค์”
 20. 20. 20 2.7 หน้า 2 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1.8 บรรทัดที่ 2 เดิม “ร่วมถวายพระพรเนื่อ งในลงหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์” แก้ไขเป็น “ร่วมถวายพระพรลงหนัง สือ พิม พ์ลานนาโพสต์” 2.8 หน้า 2 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1.9 บรรทัดที่ 1 เดิม “โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปางเชิญ เชิญ ร่วมต้อนรับ”แก้ไขเป็น “โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เชิญ ร่ว มต้อนรับ” 2.9 หน้า 3 ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2 บรรทัดที่ 1 เดิม “นายสมคิดคำา มาบุต ร เช่า อาคารสมาคมฯ”
 21. 21. 21แก้ไขเป็น “นายสมคิด คำามาบุต ร เช่า อาคาร สมาคมฯ” 2.10 หน้า 3 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1 บรรทัดที่ 1 เดิม “บราเดอร์ อเล็ก” แก้ไขเป็น“บราเดอร์ อเล็กชานเดอร์”
 22. 22. 22 2.11 หน้า 4 ระเบียบวาระที่ 6 ข้อ 6.1 เดิม “วัน อัง คารที่ 11ตุล าคม 2554 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30 น.”แก้ไขเป็น “วัน อัง คารที่ 10 มกราคม 2555 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30 น.”ระเบีย บวาระที่ 3 เหรัญ ญิก แจ้ง สถานะการเงิน ของสมาคมฯ เหรัญญิก กล่าวรายงานบัญชีรายรับ -รายจ่าย ประจำาเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 ของสมาคมฯ
 23. 23. 23มีดังนี้ เดือนพฤศจิกายน มีรายรับ 9,790.00 บาท และรายจ่าย 5,443.00บาท เดือนธันวาคม มีรายรับ 2,598.69 บาท และรายจ่าย 13,207.00 บาทเงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขาถนนฉัตรไชย เลขที่บัญชี 425 0 41953 0ประจำาเดือนธันวาคม ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2554 จำานวนเงิน222,184.97 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม ที่ป ระชุม มีมติรับรองระเบีย บวาระที่ 4 เรื่อ งสืบ เนื่อ ง
 24. 24. 24 4.1 กองทุน เซราฟิน ประธานแจ้งว่า กองทุนเซราฟิน จะเปลี่ยนชื่อเป็น บราเดอร์อเล็กซานเดอร์ วีโอแมธทิว วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เป็นผู้ดูแลกองทุน ที่ประชุม รอให้ศิษย์เก่าอัสสัมชัญล์ำปาง รุ่น 06 พิจารณาอีกครั้ง 4.2 การจัด ทำา วารสาร
 25. 25. 25 ประธานแจ้งว่า นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ได้ดำาเนินการ จัดทำาวารสาร ประจำาปีการศึกษา 2554 ของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะนำาส่งให้ทางโรงพิมพ์ และมอบให้กับศิษย์เก่าทุกคนเพื่อทราบข่าวสารต่างๆ ของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง 4.3 ผู้เ ช่า อาคารสมาคมฯ ขอความช่ว ยเหลือ จากภัย นำ้า ท่ว มสถานที่เ ช่า
 26. 26. 26 ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายโดยการไม่เก็บค่าเช่า 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน และ เดือนธันวาคม2554 ค่าเช่าเดือนละ 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท ที่ประชุม มีมติอนุมัติ จำานวน 2 เดือน รวมเป็นเงิน 14,000 บาทระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ ารณา 5.1 ปฏิท ิน แผนงานกิจ กรรมประจำา ปี 2555
 27. 27. 27 ประธานแจ้งว่า ปฏิทินแผนงานกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง ประจำาปี 2555ได้จัดทำาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเอกสารแนบในที่ประชุม 5.2 การจัด งานแข่ง ขัน กีฬ า ACLA & MCA ประธานแจ้งว่า สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางและสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตได้มีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เป็นมิตรที่ดีระหว่าง สมาชิกจากทั้ง 2 สมาคมฯ และเป็นการสร้างความสามัคคีอีกทั้งเป็นการเพิ่มเครือข่ายให้ได้รู้จักกันทางสังคมมากขึ้น เป็นประโยชน์อย่าง
 28. 28. 28ยิ่ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 และทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กำา หนดการแข่ง ขัน ซึ่ง จะจัด ขึ้น ในวัน เสาร์ท ี่18 กุม ภาพัน ธ์ 2555 โดยมีก ารแข่ง ขัน กีฬ า รวมทั้ง หมด 6 ประเภทดัง นี้
 29. 29. 291.การแข่ง ขัน ฟุต บอล 11 คน แข่งขัน สนามฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เริ่มเวลา 16.00 น. ประสานงานคุณดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม (โทร 081-8829381)2.การแข่ง ขัน ฟุต บอล 7 คน แข่งขัน สนามกีฬาลำาปางยูไนเต็ด เริ่มเวลา13.30 น. เป็นต้นไป แข่งขัน 3 ทีม ประสานงาน คุณดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม3.การแข่ง ขัน กอล์ฟ ทีม ละ 12 คน ค่ากรีนฟรี 450 บาท/คน ค่ารถกอล์ฟคันละ 600 บาท นั่งได้ 2 คน ที่สนามกอล์ฟแม่เมาะ เริ่มแข่งขันเวลา 10.00น.ประสานงาน คุณประวุฒิ พวงสมบัติ (โทร 082-4951414 )
 30. 30. 304.การแข่ง ขัน บาสเกตบอลชาย 1 ทีม แข่งขัน สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เริ่มเวลา 15.00 น. ประสานงาน พ.ต.ท.สัตยา คำารังษี(โทร 081-7127500)5.การแข่ง ขัน เปตอง 3 ทีม ประเภท ชายคู่ , หญิงคู่ , และ ชาย-หญิงผสม 1คู่ แข่งขันที่สนามโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เริ่มเวลา 13.30 น. ประสานงานคุณอดิศักดิ์ เจียมวิจักษณ์ (โทร 081-3876843)6.การแข่ง ขัน สนุก เกอร์ ทีม ละ 5 คน แข่งขันที่ บูมบูมสนุกเกอร์ เริ่มเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ประสานงาน
 31. 31. 31คุณสุทัศน์ พุทธวงศ์ (โทร 083-0297348) การตัดสินรางวัล ครองถ้วยชนะเลิศ สมาคมฯ ที่ชนะกีฬาแต่ละชนิด คะแนนรวมสูงสุด เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด ทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและทำาพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศได้ ณ ชั้นดาดฟ้าอาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา18.00 น. 5.3 ขอแต่ง ตั้ง คณะกรรมการคัด สรรศิษ ย์เ ก่า ดีเ ด่น
 32. 32. 32 ประธานแจ้งว่า ม.ทวี ไชยจักร เป็นตัวแทน แต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปีพุทธศักราช 2555 ที่ประชุม รับทราบระเบีย บวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ 6.1 เรื่อ งนัด หมายการประชุม ครั้ง ต่อ ไป
 33. 33. 33 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารสมาคม ศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30 น. ที่ ประชุม รับทราบ ปิด ประชุม เวลา 22.00 น. (นายสุทศน์ พุทธวงค์) ั (นายสุวรรณ นครังกุล)
 34. 34. 34 เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง (นางสาวมาลินี คนดี) เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้บันทึกการประชุม

×