Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนธุรกิจ กระบะกระดาษ

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

แผนธุรกิจ กระบะกระดาษ

 1. 1. สารบัญ สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร สวนที่ 2 กิตติกรรมประกาศ สวนที่ 3 บทนํา หนา 7 สภาพตลาดของสินคาและโอกาสทางธุรกิจ หนา 8 การสํารวจตลาด หนา 10 การประเมินโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจ หนา 11 สวนที่ 4 บริษัท และแนวคิดของบริษัท หนา 13 จุดแข็งและจุดออนของบริษัทและผลิตภัณฑ หนา 14 สวนที่ 5 แผนการตลาด การแบงสวนตลาด และการกําหนดตลาดเปาหมาย หนา 18 กลยุทธทางการตลาด หนา 21 กลยุทธดานราคา หนา 26 กลยุทธการขาย หนา 28 แผนปฏิบัติการทางการตลาด หนา 29 สวนที่ 6 การจัดการงานผลิตและงานจัดสง ทําเลของโรงงานผลิต หนา 33 การสั่งซื้อและการตรวจรับวัตถุดบ ิ หนา 33 ขั้นตอนการผลิต หนา 35 การจัดการและบริหารสินคาคงคลัง หนา 37 สวนที่ 7 กลยุทธองคกร โครงสรางองคกร หนา 39 แนวทางการจัดการธุรกิจ หนา 42 สวนที่ 8 การจัดทํางบประมาณทางการเงิน สวนที่ 9 การประเมินผลและการควบคุม การควบคุมในระดับภาพรวมของบริษัท หนา 65 การควบคุมในระดับพนักงาน หนา 66 แผนฉุกเฉิน หนา 66 ภาคผนวก A. รายชื่อผูผลิตกระดาษลอนลูกฟูก B. รายชื่อผูผลิตแกนกระดาษ C. รายชื่อผูผลิตกาว 2
 2. 2. D. รายชื่อบริษัทขนสง E. รายชื่อบริษัทผูผลิตกระบะประเภทตางๆ F. การวิจัยตลาด G. สิทธิบัตร 3
 3. 3. บทสรุปผูบริหาร การขนสงสินคากลายเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งสําหรับธุรกิจที่มีการสงสินคาไปยังตลาดตางประเทศ การมีบรรจุ ภัณฑสําหรับการขนถายที่เหมาะสมจึงเปนสิ่งที่สามารถสรางความไดเปรียบทางธุรกิจได บริษัทดําเนินธุรกิจสงออกจะไมได ผลิตบรรจุภัณฑสําหรับการขนถายใชเอง เนื่องจากสภาพการแขงขันในตลาด ทําใหหนวยธุรกิจมุงใหความสนใจที่จะพัฒนา และลงทุนในสายกระบวนการหลักของตนมากกวา และยกการผลิตบรรจุภัณฑสําหรับการขนถายใหกับผูอื่นชวยทําแทน (Outsourcing) จากขอมูลของกรมเศรษฐกิจการพาณิชยและกรมการสงออก กระทรวงพาณิชย พบวา ชวง 5 ปลาสุด ประเทศไทยมีปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แมจะชะลอตัวอยูบางในชวงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ และมีแนวโนมจะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดวาจะมีอตราการเติบโตราว 5-6% ภายในระยะ 2-3 ปขางหนา ั จากการสํารวจและวิเคราะหสภาพตลาด พบวาธุรกิจสงออกยังคงใชบรรจุภัณฑสําหรับการขนถายในรูปแบบที่เปน กระบะอยูเปนสวนใหญ ซึ่งทําจากวัสดุตางๆ อาทิ ไม โลหะ พลาสติก โดยกระบะที่ทําจากวัสดุดังกลาวยังไมตรงตามความ ตองการของผูใชงานบางกลุม โดยเฉพาะกลุมที่ตองการประหยัดนํ้าหนักในการขนสง ตองการบรรจุภัณฑสําหรับการขนถายที่ ปลอดเชื้อ และความชื้นตํ่า โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและกลุมอุตสาหกรรม อาหารสดและอาหารแชแข็ง ซึ่งเปนอุตสาหกรรม สงออกหลักของประเทศ Wise Pack จึงเปนบริษัทผูเสนอนวัตกรรมใหม ของบรรจุภัณฑสําหรับการขนถาย ในรูปแบบของกระบะที่ทําจากกระดาษ ซึ่งทําใหเบากวาทวาสามารถรับนํ้าหนักไดในระดับ เดียวกับกระบะที่ทําจากวัสดุอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็ยังมีราคาที่ถูกกวาอีกดวย เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงาน Wise Pack นําเสนอกระบะกระดาษใน 2 รูปแบบ คือรูปแบบ Light Duty Pallet ที่รับนํ้าหนักสินคาในชวงไมเกิน 600 กิโลกรัม และรูปแบบ Heavy Duty Pallet ที่รับนํ้าหนักสินคาในชวง 600 ถึง 1,500 กิโลกรัม ซึ่งทั้งสองรูปแบบสามารถผลิตไดในทุกขนาดตามความตองการในการใชงาน ดวยกระบวนการผลิตที่ทัน สมัยและแรงงานที่ไดรับการฝกอบรมทําใหมีกําลังการผลิตถึง 300 ชิ้นตอวัน ซึ่งนอกจากความแข็งแรงของโครงสรางที่ถูกออก แบบมาอยางพิถีพิถันและไดรบการจดสิทธิบัตรอยางถูกตองตามกฎหมายแลว ผลิตภัณฑทุกชิ้นยังไดรับการควบคุมคุณภาพ ั อยางเขมงวด ตั้งแตการเลือกใชวตถุดบที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนการตรวจสอบชิ้นงานในทุกขั้นตอนการผลิตทําใหไดกระบะ ั ิ กระดาษที่มีคุณภาพสูงถูกตองตามความตองการของผูใชอยางแทจริง เนื่องจากคาใชจายในการขนสงกระบะกระดาษสําเร็จรูปสูงกวาคาใชจายการขนสงวัตถุดิบถึง 3 เทา การเลือกทําเล  ที่ตั้งโรงงานที่สามารถประหยัดคาขนสงกระบะกระดาษไปยังผูใชงานจึงเปนสิ่งจําเปน โดยเลือกตั้งโรงงาน 2 แหงไดแก ที่ อ. ลําลูกกา จ.ปทุมธานี และ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งจะครอบคลุมกลุมผูใชงานในแถบภาคกลางตอนบนและภาค กลางตอนลางตามลําดับ ซึ่งคําสั่งซื้อจากลูกคาทุกรายจะถูกสงไปยังพนักงานวางแผนที่โรงงาน จ.ปทุมธานี ซึ่งถือเปนสํานัก งานใหญของบริษัท เพื่อวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ วางแผนการผลิต และ วางแผนการจัดสงสินคา ใหกับโรงงานทั้งสองแหง ทั้งนี้ขอมูลของผูขายวัตถุดบ ขอมูลในกระบวนการ ตลอดจนขอมูลของลูกคาทุกรายจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ เพื่อการ ิ พัฒนากระบวนการ การประมาณการปริมาณความตองการของตลาด นั่นหมายถึงความสามารถในการตอบสนองความ ตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม กลยุทธในการทําธุรกิจของ Wise Pack จะใชคณสมบัติที่แตกตางของกระบะกระดาษเปนเครื่องมือในการทําตลาด ุ ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสงออก และอุตสาหกรรมอาหารสดและอาหารแชแข็ง (โดยเนนที่ผูผลิต 4
 4. 4. กุงแชแข็งในปแรก) ซึ่งกิจกรรมทางการตลาด นอกจากการเขารวมงานนิทรรศการตางๆ แลว ยังใชการมอบสวนลดตาม ปริมาณการซื้อใหกับลูกคาดวย สําหรับชองทางการขายนอกจากจะมีการเปดเวปไซทที่ใหความรูความเขาใจในตัวผลิตภัณฑ แกลูกคาแลว ยังมีพนักงานขายที่ผานการฝกอบรมมาอยางดีและมีแรงจูงใจจากโครงสรางผลตอบแทนซึ่งนอกเหนือจากเงิน เดือนประจําแลวยังมีผลตอบแทนตามยอดขายอีกดวย คอยใหคําปรึกษา รับขอมูลสั่งซื้อ และแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นใหกับ ลูกคาอีกดวย Wise Pack จึงตั้งเปาหมายที่จะครอบสวนแบงในตลาดอิเล็กทรอนิกส 20% ในปแรก และเพิ่มขึ้นเปน 25 30 33 และ 35% ในปถัดไป และ สวนแบงการตลาดสงออกกุงแชแข็ง 5% ในปแรก และเพิ่มขึ้นเปน 10 15 17 20% ในป ถัดไปลําดับ ในสวนโครงสรางการลงทุน ของ Wise Pack จะประกอบไปดวย เงินลงทุนจากผูรวมทุน หลัก 5 ราย รายละแปด แสนบาท ใชลงทุนในการสรางโรงงานและจัดซื้อเครื่องจักรอุตสาหกรรมเกิน 5 ป จากการประมาณผลการดําเนินงานจะมีผล ตอบแทนใหกับผูถือหุนโดยเฉลี่ย 24% ตอป ปจจุบันสภาวะการณในทุกตลาดมีการเปดกวางทําใหมการแขงขันกันในธุรกิจที่กวางขวางขึ้น ผูประกอบการที่อยูใน ี ตลาดจําตองใหความสําคัญในกระบวนการของตนมากขึ้น การรูจักเลือกยอมนํามาซึ่งความไดเปรียบทางธุรกิจ กระบะ กระดาษของ Wise Pack จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับบรรจุภัณฑสาหรับการขนถาย ที่ทดแทนคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ ํ สําหรับการขนถายอื่นไดในราคาที่ต่ากวาทําใหผูประกอบการมีตนทุนที่ตํ่าลง อีกทั้งยังเปนการลดตนทุนทางสังคมอีกดวยคณะ ํ ผูบริหารมีความเชื่อมั่นวา ผลิตภัณฑนี้เปนผลิตภัณฑที่สามารถสรางโอกาสในตลาดได นอกจากนี้ ในระยะยาวคณะผูบริหาร ยังเชื่อมั่นอีกวา ทางเลือกที่ชาญฉลาดของหนวยธุรกิจจะนํามาซึ่งผลตอบแทนที่คุมคาใหกับสังคมนั้น 5
 5. 5. กิตติกรรมประกาศ แผนธุรกิจฉบับนี้ เริ่มตนและสําเร็จไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางสูงจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยศรายุธ แสง  จันทร อาจารยพิเศษ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยลัยธรรมศาสตร ที่ไดใหแนวคิด ความรู คําแนะนําและมุม มองในการทําธุรกิจ ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งในการดําเนินงานจัดทําแผนธุรกิจนี้ คณะผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง สูงไว ณ โอกาสนี้ ในการจัดทําแผนธุรกิจฉบับนี้ นอกจากจะตองอาศัยขอมูลจากแหลงขอมูลทุติภูมิตางๆ อาทิ ขอมูลจากกรมสงเสริม  การสงออก กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย หนังสือพิมพตางๆ เปนตน ตลอดจนบทความและบทวิจัยตางๆ ดังที่ไดแสดงไวในบรรณานุกรมแลว คณะผูจัดทํายังไดรับความอนุเคราะหในเรื่องขอมูลทางการตลาด สภาพการแขงขันในอุต สาหกรรม จากเจาหนาที่หลายทานของบริษัท ซีเกท จํากัด บริษัทโชติวัฒนหองเย็น จํากัด (มหาชน) บริษัท เนสเลย (ประเทศไทย) จํากัด และผูผลิตและจําหนายกระบะหลายทาน ตลอดจนขอมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ และกระดาษจากเจาหนาที่ของบริษัทในกลุมสยามบรรจุภณฑ โดยขอมูลหลายอยางเปนขอมูลที่เปนความลับทางธุรกิจ และ ั พึงเปดเผยเฉพาะในงานวิจัยเทานั้น นอกจากนี้ ในการสํารวจขอมูลภาคสนาม คณะผูจัดทํายังไดรับความอนุเคราะหเปน อยางดีจากกลุมผูประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมสงออก ที่ไดใหขอมูลดังกลาว คณะผูวิจัยใครขอแสดงความขอบคุณใน ความอนุเคราะหของทานเหลานั้นมา ณ. โอกาสนี้ คณะผูจัดทําจึงหวังเปนอยางยิ่งวา ผลจากการถายทอดความรู ความพยายาม และความรวมมือจากบุคคลหลาย ฝาย แผนธุรกิจนี้คงใหประโยชนแกผูคนควาไมมากก็นอย คณะผูจัดทํา 9 เมษายน 2545 6
 6. 6. บทนํา จากการที่แตละประเทศมีการเปดกวางในการคาขายระหวางกันมากขึ้น ทั้งการลดระดับกําแพงภาษี การตั้งกลุมรวม มือทางการการคา การเปดเสรีทางการคา โดยมีการประมาณการจากภาครัฐถึงแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นของมูลคาการสงออก สําหรับในมุมของธุรกิจสงออกแลว นี่คือการขยายตัวของตลาดตางประเทศ และโอกาสที่สูงขึ้นของการเขาสูตลาดของคูแขง รายใหม นั้นหมายถึงสภาวะการแขงขันที่ผลักดันใหผูที่อยูในตลาดทุกรายตองพัฒนาตัวเอง เพื่อสรางความไดเปรียบในการ แขงขัน ไมวาจะเปนการจัดหาเทคโนโลยีใหมใหกับกระบวนการ การปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลด ตนทุนใหกับธุรกิจของตนเอง รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินคาของตนใหเหมาะสมตรงตามความตองการของตลาดอยู ตลอดเวลา และสําหรับธุรกิจสงออกแลวการขนสงจัดเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งมีผลกระทบทั้งตอตนทุนสินคา เวลาในการ เขาสูตลาด และคุณภาพของสินคา หีบหอสินคาหรือบรรจุภัณฑจึงกลายเปนตัวแปรสําคัญที่ไมสามารถมองขามไดนอกจาก จะเปนเครื่องมือที่ชวยรักษาคุณภาพสินคา ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงแลวในบางตลาด เชนตลาดยุโรปยังมีขอจํากัด ดานกฎหมายที่มีมาตรการที่เขมงวดตอหีบหอหรือบรรจุภัณฑของสินคาอีกดวย ดังนั้นการใชหีบหอหรือบรรจุภัณฑที่เหมาะสม สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันได ปจจุบันดวยแนวคิดที่มีการตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมากขึ้นอีกทั้งนํ้าหนักของหีบ หอหรือบรรจุภัณฑมีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนในการขนสงสําหรับตลาดตางประเทศ ดังนั้นการใชกระดาษซึ่งเปนผลผลิต จากวัตถุดิบที่นํามาใชหมุนเวียน (Recycle) เปนหลัก และยังมีนํ้าหนักเบากวาวัสดุประเภทอื่น มาใชผลิตเปนหีบหอและ บรรจุภัณฑกลายเปนทางเลือกที่ไดรบความสนใจจากตลาดและ มีโอกาสสูงที่จะพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับหีบหอหรือบรรจุภัณฑ ั จากกระดาษ บริษัท ไวส แพ็ค จํากัด (Wise Pack Co.,Ltd.) ดวยแนวคิดดังกลาว ในการที่จะสรางผลิตภัณฑที่สามารถทด แทนกระบะในรูปแบบเดิมอันมีขอจํากัดและลดทอนศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจสงออกของประเทศไทย บริษัทจึงมีความ มุงมั่นในการนําเสนอผลิตภัณฑที่ทําจากกระดาษเพื่อตองการเขามามีสวนชวยสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสงออกของไทยให สามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ 7
 7. 7. สภาพตลาดของสินคาและโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะหสภาพของธุรกิจกระบะ (Pallet) ที่ทําจากกระดาษ รูปแบบของกระบะในปจจุบันสามารถแบงออกจากประเภทของวัสดุที่นํามาทํา • กระบะ (Pallet) ที่ทําจากพลาสติก • กระบะ (Pallet) ที่ทําจากไม • กระบะ (Pallet) ที่ทําจากเหล็ก • กระบะ (Pallet) ที่ทําจากโลหะกันสนิมอื่นๆ ลักษณะของผูประกอบธุรกิจกระบะในปจจุบันมีหลายหลากขนาด ตั้งแตผูประกอบการรายยอยในลักษณะรับจางทํา จนไปถึงผูประกอบการขนาดใหญที่มีเครือขายทั่วโลก ซึ่งอาจจะทําธุรกิจทั้งดานของการใหเชา หรือขายขาด สําหรับตลาด กระบะภายในประเทศโดยสวนใหญเปนกระบะที่ทําจากไม และเปนลักษณะของการเชาใช ผูดําเนินธุรกิจรายหลักสําหรับการ เชากระบะคือ GE Capital ซึ่งใหเชากระบะตรา LOSCAM สวนนอกนั้นจะเปนผูผลิตภายในประเทศ (รายชื่อดู APPENDIX E) ในสภาพตลาดโดยรวม กลุมผูใชงานกระบะภายในประเทศมีวัตถุประสงคในการใชงานที่แตกตางกัน เชนผูใชงาน บางรายใชเพียงในประเทศและตองการกระบะที่มีความคงทน สามารถใชงานไดซํ้า ในขณะที่ลูกคาบางรายมีการสงตัวกระบะ ไปพรอมกับสินคาของตน และโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับลูกคาที่มการสงสินคาออกยังตางประเทศ โดยสวนใหญจําเปนตอง ี สงตัวกระบะไปพรอมกับสินคา และไมสามารถนํากลับมาใชใหมได ทําใหตนทุนของกระบะกลายเปนสวนหนึ่งของตนทุนสิน คา อยางไรก็ตาม สําหรับกระบะที่มีการจําหนายอยูในปจจุบน ผูบริโภคไมเห็นถึงความแตกตางของสินคาที่จําหนายจากผู ั ผลิตแตละรายมากนัก ทั้งนี้ปจจัยหลักที่ผูบริโภคใหความสนใจคือตนทุนของสินคา ในขณะที่ปจจัยอื่นๆ ที่ผูบริโภคใชในการ  เลือกซื้อ คือ การจัดสง ความสะดวกรวดเร็ว และความคงทนของตัวกระบะไม ดวยปจจัยดังที่ไดกลาวมาแลว ทําใหลูกคามี ตนทุนในการเปลี่ยนการเลือกซื้อสินคา (Switching Cost) ตํ่า ทําใหการที่สินคาจะถูกตัดสินใจซื้อจากผูบริโภคจึงขึ้นอยูกับที่ บริษัทที่จัดจําหนายสามารถนําตัวสินคาและบริการใหลกคาไดพิจารณาไดเร็วเพียงใด ู อุปสรรคในการเขาตลาดเนื่องจากผูบริโภคเดิมที่มี Brand Loyalty นอยอยูแลวก็จะยิ่งเริ่มลดนอยลงไปอีก สํานัก งานตาง ๆ สามารถเลือกและทดลองใชกระบะที่ทําจากผูผลิตรายอื่น ๆ ทําใหปจจัยดานราคามีผลมากขึ้นในการแขงขัน ในปจจุบนผูบริโภคมีความรูมากขึ้น การแพรกระจายของขาวสารเปนไปอยางกวางขวาง รวดเร็ว และ ทั่วถึง ผู ั บริโภครูจักเลือกซื้อเลือกบริโภคมากขึ้น และกลาทดลองในสินคาอื่นที่ราคาถูกกวาแตคุณภาพเทาเทียมกันหรือดีกวา ทําใหผู ผลิตหลายรายตองเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑใหดีขึ้นและตรงตามความตองการของลูกคามากขึ้น ในขณะเดียวกันตองมีการนํา เสนอรูปแบบของการใหบริการหลังการขายเพิ่มขึ้นเพื่อเปนการสรางความแตกตางของทั้งตัวสินคาและการบริการการ สําหรับกระบะ (Pallet) ทําจากกระดาษเขาสูตลาดกอนจะเปนขอไดเปรียบในการแขงขันดานนี้ เพราะลูกคาจะ สามารถจําตรายี่หอ (Share of Mind) และมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑมากกวารายใหมอ่นๆ แตอยางไรก็ตาม หากสินคา ื ไมมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ก็มีโอกาสที่จะถูกลอกเลียนแบบสินคา ดังนั้น การเขาสูตลาดจะตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคณภาพที่ดี นาเชื่อถือ ตรงตามความตองการของลูกคาและมุง ุ เนนที่จะแกปญหาหรือขอบกพรองของผลิตภัณฑที่มีอยูในตลาดที่ลูกคาใชอยูในปจจุบัน 8
 8. 8. ในดานแรงงานและวัตถุดิบ ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา ประชาชนที่ประกอบอาชีพการใชแรงงานยังมีอีก มาก และคาจางแรงงานคอนขางตํ่า ซึ่งวัตถุดิบหลักของกระบะ (Pallet) ที่ทําจากกระดาษ ไดแก กระดาษอุตสาหกรรม (Kraft Paper) กระดาษลอนลูกฟูก กาว แกนกระดาษ เปนตน ตนทุนของวัสดุเหลานี้มีโอกาสที่จะลดลงเนื่องดวยขอบังคับ ของการคาระหวางประเทศที่กําหนดใหกําแพงภาษีลดลง ผูประกอบการผลิตวัสดุภายในประเทศตองเกิดการแขงขันจาก กระดาษนําเขาทําใหไมสามารถกําหนดราคาเองไดทั้งหมด ดังนั้นแนวโนมของตนทุนจึงลดลง การประกอบวัตถุดิบเหลานี้ดวย กันสามารถใชแรงงานคนในการประกอบขึ้นรูปเพื่อผลิตกระบะ โดยวัตถุดิบสามารถจัดหาจากภายนอก (Outsource) ให ผู จัดจําหนาย (Supplier) ภายนอกทําตามแบบที่บริษัทกําหนดได ทําใหสามารถลดปญหายุงยากตาง ๆ และลดการลงทุนใน ดานเครื่องจักรไปคอนขางมาก สําหรับการจัดหา (Outsource) ของกระดาษกลองลูกฟูก (Sheet board) เลือกผูจัดหา (Supplier) ไดมาก เพราะ ประเทศไทยมีโรงพิมพและโรงกลองที่สามารถตัดกระดาษและพิมพตามความตองการของลูกคา และการผลิตจะเปลี่ยนแปลง บอย ๆ เนื่องจากความตองการที่หลากหลายของลูกคา ซึ่งแสดงใหเห็นวา บริษัทเหลานี้ตองเอาใจลูกคาคอนขางมากเพื่อที่ จะไดคําสั่งซื้อของลูกคามาผลิต จึงจําเปนตองรับ Order ทุกรูปแบบของลูกคา ทําใหบริษัทมีอํานาจการตอรองตอ Supplier สูง 9
 9. 9. การสํารวจตลาด ในปจจุบันผูใชกระบะแบบเดิมภายในประเทศสามารถจัดกลุมไดดังตอไปนี้ แบงตามลักษณะของการเปนเจาของจะสามารถแบงออกไดเปนดังตอไปนี้ 1. บริษัทที่ซื้อขาด หรือ จัดทํากระบะใชงานเอง บริษัทเหลานี้จะมีการใชงานกระบะในปริมาณไมมาก และการใชงานสวน ใหญจะเปนการใชงานภายในองคกร ดวยวัตถุประสงคการขนสงระหวางบริษัท หรือกลุมที่มีการใชกระบะสงออกไปพรอม กับการขนสง 2. บริษัทที่เชากระบะใชงาน บริษัทเหลานี้จะมีการใชงานกระบะจํานวนมากและตองการ OUTSOURCE ขั้นตอนของการ เตรียม จัดทํา และดูแลรักษากระบะออกไป สวนใหญจะเปนกลุมบริษัทจําหนายสินคาประเภทอุปโภคหรือบริโภคภายใน ประเทศขนาดใหญ จึงมีการใชงานมาก แบงตามการใชงาน สามารถแบงไดดังตอไปนี้ 1. ลูกคาที่มีวัตถุประสงคการใชงานภายในประเทศ เชนการขนสงจากโรงงานไปยังศูนยกระจายสินคา หรือจากศูนยกระจาย สินคาไปยังลูกคา เชน สินคาอุปโภค บริโภคภายในประเทศ 2. ลูกคาที่มีวัตถุประสงคการใชงานเพื่อการสงออก กลุมบริษัทเหลานี้ จําเปนตองสงตัวกระบะไปพรอมกับสินคาที่สงออก ซึ่งสงผลใหตนทุนของกระบะกลายเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินคา ตัวอยางของกลุมบริษัทเหลานี้ไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกส เคมีภัณฑ อาหารสงออก เปนตน กลุมเหลานี้ นอกจากตนทุนของกระบะที่เกิดขึ้นแลว ตนทุนในการขนสงอันเนื่องจาก นํ้าหนักกระบะถือวาเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มักไดรับการพิจารณา 10
 10. 10. การประเมินโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจ จากสภาพอุตสาหกรรมและการแขงขัน สามารถสรุปโดยใช Five Force Model ไดดังนี้ ผูประกอบการรายใหมท่จะเขาสูตลาด ี (Risk of entry by potential competitors) เนื่องจาก ธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนเริ่มตนไมมากนัก และไมตองใชเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ซับซอน สามารถ ลอกเลียนแบบไดงาย การเขามาของผูประกอบการรายใหมจึงทําไดไมยากนัก อยางไรก็ตาม การที่สินคามีการจดทะเบียน ลิขสิทธิ์ไว ก็เปนสวนหนึ่งในการปองกันการลอกเลียนแบบและเปนการจํากัดการเขามาของคูแขงขันรายใหม (Barriers to entry) ไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ สิ่งสําคัญในการทําธุรกิจนี้ คือ การสรางความสัมพันธ ใหความใกลชิดกับลูกคา มีการแนะ นํา ใหความรูที่เปนประโยชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและใหบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของรวมกันไปดวย อํานาจตอรองของผูขายสินคา (Bargaining power of suppliers) เนื่องจาก สินคาของบริษัทเปนสินคาที่คดคนขึ้นมา ผลิตและจัดจําหนาย supplier ที่จําหนายวัตถุดบก็มีอยูหลายราย การ ิ ิ เจรจาตอรองในการจางผูผลิตเหลานี้ทําการผลิตให ทําไดไมยาก และผูผลิตแตละรายก็มีอานาจตอรองไมมากนัก อยางไรก็ ํ ตาม การเลือกผูผลิตสวนประกอบแตละสวนก็มีความสําคัญ ตองมีการคํานึงถึงคุณภาพของสินคาที่ผลิตดวย นอกเหนือจาก จะคํานึงถึงเรื่องตนทุนการผลิตแลว อํานาจตอรองของผูซื้อสินคา (Bargaining power of buyers) เนื่องจาก ในสถานการณปกติ สินคานี้เปนสินคาที่กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญยังไมรูจัก หรือไมเคยใชมากอน เพราะคิดวา อาจจะไมเหมาะสมกับการใชงาน แตจากผลการวิจัยพบวาถาหากกระบะกระดาษสามารถใชงานไดจริง ก็จะชวยใหสามารถ ลดคาใชจายในการขนสงลงได ดังนั้น ในสถานการณปกติแลว อํานาจตอรองของผูซื้อสินคานี้จึงมีสูง การสรางความสัมพันธ ที่ดีกับลูกคา ใหคาแนะนําที่เปนประโยชน สรางทัศนคติใหกับลูกคาเห็นประโยชนของ กระบะกระดาษ จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะ ํ ชวยลดอํานาจตอรองของผูซื้อสินคาลงได สินคาทดแทน สินคาทดแทนที่ควรพิจารณาถึง คือ slip sheet ซึ่งมีการใชบางบริษัทเทานั้น เนื่องจากจะตองมีอุปกรณพิเศษ ในการสอด slip sheet เขา และดึงออก ซึ่งจําเปนที่จะตองมีอุปกรณนี้ติดตั้งที่รถ forklift ทั้งสองฝาย คือฝายที่สงสินคา และฝายที่รับ สินคา ซึ่งหากพิจารณาแลว จะเห็นวาขาดความคลองตัว เมื่อเทียบกับกระบะที่สามารถใชงารถ forklift เสียบและยกขึ้นลงได เลย และยังมีราคาแพงกวาอีกดวย สําหรับสินคาทดแทนอีกอยางคือ บริษัทที่มเครือขายการใหบริการเชากระบะไมระหวาง ี ประเทศ เชน GE Capital บริษัทเหลานี้จะมีเครือขายในประเทศตางๆ ที่ตนดําเนินกิจการอยูและสามารถใหขอเสนอตอลูกคา ที่จะเชากระบะไมของตนและสงมอบใหกับบริษัทของตนที่มีสาขาอยูในตางประเทศหรือประเทศที่สินคาสงไปถึง 11
 11. 11. คูแขงปจจุบนในธุรกิจ ั คูแขงในปจจุบันของธุรกิจคือกระบะที่ทํามาจากไม และ พลาสติก ซึ่งมีราคาคอนขางแพง อีกทั้ง ยังมีนํ้าหนักที่มากกวา กระบะกระดาษ แตดวยความคุนเคยของลูกคาที่ใชกระบะทั้งสองประเภทมาเปนเวลานานแลว ทําใหยังคงมีความนิยมและ เชื่อมั่นในการใชงานของกระบะที่ทําจากวัสดุไมและพลาสติกอยูมาก จึงเปนหนาที่ที่สําคัญของฝายการตลาดและพนักงานขาย ที่จะตองพยายาม ใหลูกคากลุมเปาหมายยอมรับในสินคากระบะกระดาษ อีกทั้งบริษัทคูแขงที่มีอยูในปจจุบันก็มิไดดําเนิน แผนการตลาดหรือกลยุทธทางการตลาดอยางจริงจังเนื่องจากเห็นวาเปนสินคาทั่วๆ ไป จึงเปนโอกาสที่ดีของบริษัทที่จะ สามารถเขาถึงกลุมลูกคา นอกจากกระบะที่ทําจากไมและพลาสติกแลว ปจจุบันยังมีผูผลิต 1 รายที่ทําการผลิตกระบะที่ทําจากระดาษอยูแลว โดยวัตถุ ดิบเปนเศษกระดาษและแกนกระดาษที่เหลือจากกระบวนการผลิต กลองกระดาษลูกฟูก ซึ่งถือไดวาเปนการผลิตจาก by- product ดังนั้นถึงแมวาตนทุนในการผลิตจะตํ่ากวา แตคุณภาพของกระบะ และ ความแนนอนของปริมาณวัตถุจึงควบคุมได ยาก ดังนั้นลูกคาจึงนาจะใหความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคา และกําหนดสงมอบ ของ wise pack มากกวา โอกาส (Opportunities) พฤติกรรม ผูบริโภคกลุมที่มีการสงสินคาออกยังตางประเทศตองการบรรจุภัณฑที่มตนทุนที่ตํ่า โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่ ี มีการสงสินคาทางอากาศ (Air Freight) นอกเหนือจากตนทุนบรรจุภัณฑที่ตํ่าแลว นํ้าหนักของกระบะเอง ก็ถือวาเปน ปจจัยสําคัญในการพิจารณา นอกจากนั้นแลวการขนสงทางอากาศมีแนวโนมเพิ่มขึ้น กฎระเบียบ และขอกําหนดในเรื่องของการกําจัดบรรจุภัณฑของสินคาที่มีการจําหนายระหวางประเทศ เชน ในกลุม ประเทศยุโรป ทําใหผูสงออกจําเปนตองเสาะแสวงหาบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม งายตอการยอยสลาย หรือมี ตนทุนในการทําลายตํ่าที่สุด วัตถุดิบสามารถหาไดงายในทองถิ่นและตนทุนไมสูง ผูบริโภคไมยึดติดในยี่หอ (Brand Loyalties) ทําใหสามารถเขาตลาดไดงาย สินคากระบะที่ทําจากตลาด แมวาจะเปนสินคาที่ใหมสําหรับตลาดภายในประเทศ แตสําหรับตลาดในตางประเทศถือวา มีการพัฒนาและเปนที่ยอมรับในชวงระยะเวลาหนึ่งแลว กอปรกับในปจจุบันขอมูลขาวสารเปนไปอยางกวางขวาง ผู บริโภคมีการยอมรับในตัวสินคางายขึ้น อุปสรรค (Threats) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในรูปแบบของการขนสง อาจทําใหมีความเสี่ยงตอการเลือกใชงานรูปแบบบรรจุภัณฑ ทํา ใหตัวกระบะที่ทําจากกระดาษอาจเสื่อมความนิยมไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว คูแขงสามารถเขาตลาดไดงาย เนื่องจากการลงทุนไมสูงมากและผลิตภัณฑสามารถทําไดงายโดยคูแขงรายใหมอาจเปน ไปไดทั้งผูประกอบกิจการภายในประเทศ เชน ผูผลิตกลอง หรือผูกระดาษเอง หรือเปนผูประกอบการจากตางประเทศซึ่ง มีการดําเนินธุรกิจประเภทนี้อยูแลว สินคาถูกเลียนแบบไดงาย (กรณีหมดความคุมครองจากสิทธิบัตร) 12
 12. 12. บริษัท และแนวคิดของบริษัท วิสัยทัศน (Vision) “WE DO BEYOND PACKAGING” ภารกิจ (Mission) สงเสริมสนับสนุนธุรกิจสงออกของไทยโดยรับภาระในการพัฒนาบรรจุภัณฑจากวัสดุที่ชวยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและไม เบียดเบียนสิ่งแวดลอม ที่มีคุณภาพมาตรฐานมีความเหมาะสมและสามารถสรางศักยภาพในการแขงขันใหกับผูประกอบธุรกิจ สงออกได เปาหมายทางธุรกิจ (Goals) สวนแบงทางการตลาด เทากับ 35% ของตลาดกระบะที่ใชในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและชิ้นสวน อิเล็กทรอนิกส และ 20% สําหรับตลาดอาหารแชแข็ง (โดยเฉพาะกุงแชแข็ง) ภายในระยะเวลา 5 ป ผลตอบแทนในสวนของผูถือหุน 20% ตอป รายละเอียดของผลิตภัณฑ ชื่อ: กระบะที่ทําจากระดาษ (Paper Pallet) ลักษณะทั่วไป: เปนผลิตภัณฑเพื่อใชในรองรับตัวสินคา เพื่อใชในการขนยายขนถายสินคาโดยตัวผลิตภัณฑจะได จากการนําเอากระดาษอุตสาหกรรม (Liner Kraft Paper) และกระดาษลอนลูกฟูก (Corrugated Paper) ซึ่งทําจากเศษกระดาษ Recycle 90% โดยประมาณ คุณสมบัติกระดาษ ชนิดนี้สามารถนํามาใชเปนบรรจุภัณฑที่มคุณสมบัติรับนํ้าหนัก และทนตอการฉีกขาด ซึ่ง ี กระดาษทั้งสองประเภทจะเปนวัสดุหลักในการทําบรรจุภัณฑที่ใชโดยทั่วไป เชน ถุงปูนซีเมนต กลองบรรจุภัณฑตาง ๆ ความแข็งแรงของกระบะจะขึ้นอยูกับสามปจจัยหลัก อันไดแก นํ้าหนัก กระดาษ (Basis Weight) ที่เลือกใชในการผลิตจํานวนชั้นของกระดาษลอนลูกฟูก และการออก แบบของตัวกระบะ คุณสมบัติสําคัญ: นํ้าหนักของตัวกระบะตํ่า และสัดสวนระหวางนํ้าหนักของที่รองรับได กับนํ้าหนักของตัวกระบะ มี สัดสวนที่สูง (200 : 1)1 และเปนกระบะที่ราคาตํ่าเหมาะกับการใชงานในระยะสั้น รูปแบบผลิตภัณฑ: - LIGHT DUTY MODEL รับนํ้าหนักไมเกิน 600 กิโลกรัม - HEAVY DUTY MODEL รับนํ้าหนักไมเกิน 1,500 กิโลกรัม ขนาดของผลิตภัณฑ: - 800 mm x 1,200 mm - 1,000 mm x 1,200 mm - 1,200 mm x 1,200 mm - 1,140 mm x 1,140 mm 1 กระบะกระดาษหนักประมาณ 7 กิโลกรัม นํ้าหนักที่รับไดมากที่สุด 1.5 ตัน 13
 13. 13. จุดแข็งและจุดออนของบริษัทและผลิตภัณฑ จากการประเมินศักยภาพของบริษัท สามารถสรุปจุดแข็งและจุดออนของบริษัทและผลิตภัณฑที่จะออกวางจําหนาย ไดดงนี้ ั จุดแข็ง (Strengths) ผลิตภัณฑมีนํ้าหนักเบากวา กระบะที่ทํามาจากวัสดุอื่น ๆ จึงเหมาะสําหรับการขนสงที่นํ้าหนักของตัวสินคา และบรรจุภัณฑมีความสําคัญตอตนทุนการขนสง ผลิตภัณฑมีความชื้นภายในตํ่ากวากระบะที่ทําจากไม และปลอดเชื้อ ไมมีโอกาสเกิดปญหาเชื้อราและแมลงขึ้น ในระหวางการขนสง ผลิตภัณฑมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักคือกระดาษที่มีการกําหนดคุณ สมบัติดานความแข็งแรง ทําใหคณภาพของกระบะที่ไดมคุณภาพสมํ่าเสมอ ขนาดที่แนนอน ุ ี เหมาะสําหรับผูสงสินคาออก ที่ตองรับภาระการทําลายบรรจุภัณฑเอง วัตถุดิบที่ใชเปนวัตถุดิบ Recycle ซึ่งมีตนทุนตํ่าแตสามารถขายไดในราคาสูงตามความคิดของผูบริโภคใน ปจจุบัน สามารถ Customize ตัวผลิตภัณฑไดตามความตองการของลูกคา ภายใตตนทุนการผลิตที่ตํ่า มีการจัดการบริหารที่ดี และมีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะทางดานกระดาษ ขึ้นรูปกลอง และการบริหาร ธุรกิจ 14
 14. 14. จุดออน (Weaknesses) ตนทุนของการขนสงผลิตภัณฑไปยังผูใชมีสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับตนทุนดานอื่น ๆ เพราะผูใชมีฐานการผลิตที่ แตกตางกัน ทําใหปจจัยดานฐานการผลิตของบริษัทมีความสําคัญ เปนบริษัทตั้งขึ้นใหมและผลิตภัณฑมีลักษณะใหมสาหรับตลาดภายในประเทศ ดังนั้นการทําใหเปนที่รูจักและ ํ ยอมรับของลูกคาตองใชเวลาและใชเงินลงทุนคอนขางสูงในการทําตลาด วัตถุดิบที่ใชเปนกระดาษทําใหผูใชมีทัศนคติเชิงลบในดานความแข็งแรงของผลิตภัณฑ สรุปจุดแข็งและจุดออนของบริษัทและผลิตภัณฑ จุดแข็ง จุดออน มีนํ้าหนักเบา ราคาถูกที่สุด ตนทุนการขนสงสูง ความชื้นตํ่า ปลอดเชื้อ และแมลง เปนผูผลิตรายใหม ยังไมเปนที่รูจักของลูกคาทั่วไป คุณภาพสมํ่าเสมอ ทัศนคติเชิงลบดานความแข็งแรง ใชวัตถุดิบ Recycle เหมาะกับความนิยมในปจจุบัน เหมาะสําหรับผูสงออกที่รับภาระการทําลายบรรจุภัณฑ SET UP COST ตํ่า บุคลากรมีความรู ความชํานาญสูง จุดแข็งจุดออนของกระบะที่ทําจากวัสดุอื่น สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ กระบะ (Pallet) ที่ทําจากไม จุดแข็ง จุดออน ราคาถูกกวากระบะที่ทําจากเหล็กและพลาสติก ไมยางพารา มีผูผลิตจํานวนมากในตลาด ไมปลอดเชื้อ และแมลง มีสัดสวนการใชงานสูง เมื่อเทียบกับกระบะแบบอื่น ๆ คุณภาพไมสมํ่าเสมอ ขึ้นอยูกับคุณภาพของไมที่นํามาใช สินคามีความแข็งแรง งาน สินคาสามารถ Customize ไดตามความตองการของ ราคาสูงเมื่อเทียบกับไมอัด ลูกคา ไมอัด Sensitive ตอความชื้น นํ้าหนักมาก 15
 15. 15. กระบะ (Pallet) ที่ทําจากเหล็ก จุดแข็ง จุดออน รับนํ้าหนักไดมาก ราคาสูง มีความคงทนถาวร สามารถใชซํ้าได การปรับเปลี่ยนรูปแบบทําไดยาก และมีตนทุนที่สูง ปลอดเชื้อ ไมมีปญหาเรื่องแมลง นํ้าหนักมากที่สุดเมื่อเทียบกับแบบอื่นๆ คุณภาพสมํ่าเสมอ กระบะ (Pallet) ที่ทําจากพลาสติก จุดแข็ง จุดออน รับนํ้าหนักไดมาก ราคาสูงเมื่อเทียบกับกระบะกระดาษและไม มีความคงทนถาวร สามารถใชซํ้าได การปรับเปลี่ยนรูปแบบทําไดยาก และมีตนทุนที่สูง ปลอดเชื้อ ไมมีปญหาเรื่องแมลง นํ้าหนักใกลเคียงกับกระบะที่ทําจากไม คุณภาพสมํ่าเสมอ พื้นที่กองเก็บตํ่า เปรียบเทียบกระบะที่ทําจากกระดาษกับกระบะที่ทําจากวัสดุอื่น ๆ คุณสมบัติ กระดาษ ไมอัด ไมยางพารา เหล็ก พลาสติก ราคา ตํ่าสุด ตํ่า ตํ่า สูง สูง นําหนักกระบะ ้ ตํ่าสุด ตํ่า ตํ่า สูง สูง การรับนํ้าหนัก ตํ่าสุด ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง การใชซํ้า ตํ่าสุด ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปลอดเชื้อ ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ความสมํ่าเสมอของคุณภาพ สูง ตํ่า ตํ่า ปานกลาง สูง ความตองการพื้นที่กองเก็บ ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า จํานวนคูแขงในตลาด นอยมาก มาก มาก นอย ปานกลาง การทนความชื้น ตํ่า ตํ่า ปานกลาง สูง สูง นอกจากนั้นแลวเมื่อทําการเปรียบเทียบกระบะที่ทําจากกระดาษ กับกระบะที่มีการใหบริการแบบเชา โดยจะพบวา เงื่อนไขของบริษัทที่ใหบริการดังกลาวคือจะคิดคาเชากระบะเปนรายวัน และเมื่อสินคาถึงยังประเทศปลายทาง และมีการสง มอบตัวกระบะที่ใหเชากับผูใหบริการที่มีสาขาอยูภายในประเทศนั้น จะมีการคิดคา RELOCATION ซึ่งจากขอมูลของบริษัท GE Capital ซึ่งเปนผูใหบริการรายใหญในการใหเชากระบะที่ทําจากไม ราคาของกระบะที่อยูในบริการแบบนี้จะอยูที่ประมาณ 5 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 225 บาท สําหรับคา RELOCATION (สําหรับการสงสินคาไปยังสิงคโปร) และคิดคาเชาตอวันตก วันละประมาณ 5 บาท ซึ่งอัตราจะขึ้นอยูกับระยะทางและอํานาจการตอรองของผูซื้อ ซึ่งหากคิดที่อัตราดังกลาว คาเชากระบะ จะมียอดรวมโดยประมาณเทากับ 270 บาท 16
 16. 16. แมวาการเชาซื้อกระบะไมจะเปนอีกหนึ่งทางเลือก แตหากกรณีที่นํ้าหนักของกระบะมีสวนสําคัญตอคาขนสงของ บริษัท กระบะไมจึงจะทําใหตนทุนสวนนี้เพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกระบะที่มีการเชา กับกระบะกระดาษ กระบะ  กระดาษยังถือวามีความไดเปรียบในสวนของการมีนํ้าหนักเบา และตนทุนของสินคาที่ถูกกวา สําหรับเมื่อพิจารณาถึงคาขนสงสินคาแลว เมื่อทําการเปรียบเทียบกรณีขนสงสินคาทางอากาศ โดยการใชกระบะไม และกระบะกระดาษ นํ้าหนักของกระบะกระดาษจะตางจากนํ้าหนักจากกระบะไมประมาณ 15 กิโลกรัม ซึ่งการขนสงสินคาทาง อากาศจะคิดหลัก นํ้าหนักจะทําใหบริษัทผูใชกระบะกระดาษสามารถลดตนทุนการขนสงในสวนของคาขนสงที่ลดลงเนื่องจาก นํ้าหนักของกระบะที่ลดลงดวย 17
 17. 17. แผนการตลาด การแบงสวนตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย และการกําหนดผลิตภัณฑ (STP-Segmenting, Targeting and Positioning) การแบงสวนตลาด (Segmentation) ในการแบงสวนแบงการตลาด เนื่องจากลักษณะของสินคา มุงเนนเพื่อใชงานในการสงออก ดังนั้น บริษัทจึงมุงเนนใหความสน ใจตอบริษัทที่มการสงสินคาออกจากประเทศไทยเปนหลัก และไดแบงกลุมลูกคาตามลักษณะอุตสาหกรรมดังตอไปนี้ ี ซึ่งบริษัทไดสงแบบสอบถามงานไปยังอุตสาหกรรมดังตอไปนี้ • อุตสาหกรรมของเด็กเลน (Toys and Games Category) • อุตสาหกรรมบริษัท Trading (Trading Company) • อุตสาหกรรมอาหารสัตว (Petfood) • อุตสาหกรรมเพื่อการพิมพและบรรจุภัณฑ (Printing Service and Packaging) • อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร (Furniture) • อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา (Electronic and Electrical Product and Parts) • อุตสาหกรรมยานยนตและเครื่องจักร (Automotive/Parts and Accessories / Machinery & Equipment) • อุตสาหกรรมเครื่องหนัง • อุตสาหกรรมเคมี เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ • อุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสิ่งกอสราง • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑในครัวเรือน • อุตสาหกรรมของขวัญ งานหัตถกรรม • อุตสาหกรรมการเกษตร • อุตสาหกรรมอาหาร • อุตสาหกรรมสิ่งทอ การกําหนดตลาดเปาหมาย (Targeting) จากงานวิจัย ตลาดที่ใหความสนใจตอสินคาของบริษัท และมีแนวโนมความเปนไปไดในการใชงานกระบะจาก กระดาษมีอยูสองกลุมอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้ ตลาดกุงสดและกุงแชแข็ง เพื่อการสงออก กลุมตลาดเปาหมายของอุตสาหกรรมกุงสดและกุงแชแข็งเพื่อการสงออก เนื่องจากสินคาของอุตสาหกรรมกลุมนี้ เนน การสงออกเปนหลัก และบรรจุภัณฑที่ใชจะตองไปพรอมกับตัวสินคา และนํ้าหนักของสินคาที่ใชมีนํ้าหนักที่กระบะจากกระดาษ 18
 18. 18. สามารถรับไดคือ นอยกวา 1.5 ตัน ทั้งนี้บริษัทสวนใหญจะตั้งอยูบริเวณ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และ ทางภาคตะวันออกและภาคใต ตลาดคอมพิวเตอรและอิเล็คทรอนิกส กลุมตลาดเปาหมายของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส สําหรับกลุมเปาหมายในตลาดนี้ จะมุงเนนสินคาเพื่อการสงออก และมีนํ้าหนักของสินคาที่นอยกวา 1.5 ตัน กลุมเปาหมายจะเปนบริษัทที่มีโรงงานตั้งอยูในพื้นที่กรุงเทพตอนบน หรือภาคกลางตอนลาง เชน จังหวัดอยุธยา ปทุมธานี หรือ ภาคอีสานตอนลาง เชน นครราชสีมา ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีโรงงานผลิตสินคาประเภทอิเล็คทรอนิกสตั้งอยูเปนจํานวนมาก สินคา อิเล็คทรอนิกสจะนิยมการสงออกโดยทางอากาศ เนื่องจากจะมีเครือขายทั่วโลกและตองการการเคลื่อนยายที่รวดเร็วเพื่อใหทัน ตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น Market Potential จากงานวิจัย พบวาตลาดสินคากระบะในประเทศไทยถือวามีขนาดใหญ แตสําหรับตลาดที่ใหความสนใจตอกระบะที่ ทําจากกระดาษจะเปนบริษัทที่มีการสงออกยังตางประเทศ และตนทุนของกระบะเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินคาทั้งหมด และ บริษัทที่มีความสนใจในตัวสินคา ประกอบดวยสองกลุมใหญดังนี้ 1. บริษัทผูสงออกสินคากุงสดและกุงทะเลแชแข็ง 2. บริษัทผูสงออกสินคาประเภทคอมพิวเตอรหรืออิเล็คทรอนิกส เชน บริษัท ไอบีเอ็ม ฟูจิตซึ หรือ ซีเกต ซึ่งเปนผูสง ออกอุปกรณคอมพิวเตอรและอิเล็คทรอนิกสรายใหญ โดยกลุมตลาดทั้งสองกลุมจะเปนกลุมที่เนนสินคาเพื่อการสงออกเปนหลัก เมื่อพิจารณาถึงขนาดของตลาดทั้งสองจะสามารถสรุปขนาดของตลาดไดดังนี้ 1. บริษัทผูสงออกกุงสดและกุงทะเลแชแข็ง  มีขนาดของตลาด 105 ลานบาท 2. บริษัทผูสงออกสินคาประเภทคอมพิวเตอรและอิเล็คทรอนิกส มีขนาดของตลาด 755 ลานบาท รวมขนาดของตลาดทั้งหมด 860 ลานบาท (รายละเอียดในแผนการเงิน) ซึ่งสามารถสรุปเปนแผนภาพขนาดตลาดและแนวโนมของอุตสาหกรรมไดดังนี้ 19
 19. 19. Industrial Growth จากหนังสือพิมพสยามธุรกิจ อางอิงจากกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย Industrial Attractiveness พิจารณาจากความยากงายในการเขาตลาด ความสนใจของลูกคากลุมเปาหมาย สินคาเปนสินคาที่มีการสงออกทางอากาศ เปนหลัก สินคามีเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมจากประเทศผูนําเขา การกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑ (Positioning) จากแผนภาพแสดงถึงตําแหนงของผลิตภัณฑกระบะกระดาษ เมื่อเปรียบเทียบกับกระบะประเภทอื่น ๆ ในอุตสาห กรรม กระบะที่ทําจากกระดาษจะถือวามีราคาที่ถูกกวากระบะอื่น ๆ นอกจากนั้น กระบะที่ทําจากกระดาษยังสามารถเปลี่ยนรูป 20
 20. 20. แบบของตัวกระบะไดงายกวากระบะที่ทําจากวัสดุอื่น ๆ แตหากเปรียบเทียบในเรื่องของการนํามาใชซํ้าหรือความคงทนของตัว กระบะ กระบะที่ทําจากกระดาษ จะมีความคงทนหรือสามารถนําใชซํ้าไดนอยกวากระบะจากวัสดุอื่น ๆ ดังนั้น บริษัท Wise Pack จึงจะกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑดังนี้ 1. เปนกระบะที่มราคาถูกเมื่อเทียบกับกระบะที่ทําจาก เหล็ก พลาสติก หรือ ไม ี 2. เปนกระบะที่มุงเนนใหกับสินคาเพื่อการสงออกที่ไมตองการนํากระบะกลับมาใชอีก ซึ่งตนทุนของกระบะถือวาเปนตนทุน สวนหนึ่งของสินคาที่สงออก 3. กระบะกระดาษจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินคาไดตามความตองการของลูกคาได เพื่อใหตอบสนองตอการใช งานหลายรูปแบบของลูกคา 4. กระบะกระดาษเปนกระบะที่มนํ้าหนักนอยที่สุด ซึ่งสามารถทําใหตนทุนการขนสงลดลงเหมาะสําหรับลูกคาที่นํ้าหนักของ ี  ตัวสินคาและผลิตภัณฑมผลตอคาขนสง ี วัตถุประสงคทางการตลาด (Marketing Objective) 1. ครองสวนแบงการตลาด 20% จากตลาดอิเล็คทรอนิกสในปแรก และเพิ่มขึ้นเปน 25% 30% 33% และ 35% ในปถัดไป และสวนแบงการตลาด 5% 10% 15% 17% 20% ในปที่หนึ่งถึงหาตามลําดับ 2. มีอัตราการซื้อซํ้า 100% เพื่อรักษาลูกคาเดิม กลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy) บริษัทเลือกใชสวนประสมทางการตลาด 4 P’s เปนกลยุทธในการตอบสนองความตองการลูกคา ไดแก ผลิตภัณฑ (Products), ราคา (Price), การจําหนาย (Place), การสงเสริมการตลาด (Promotion) ผลิตภัณฑ (Product) เนื่องจากบริษัทจะมุงเนนตลาดเพื่อการสงออก ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาหาขนาดของกระบะที่มีการสงออกไปยัง ประเทศตาง ๆ ที่กลุมเปาหมายจะมีการสงสินคาออกไป ซึ่งกลุมประเทศที่กลุมตลาดเปาหมายสงสินคาออกไปมีดังตอไปนี้ ประเทศอเมริกา กลุมสหภาพยุโรป ญี่ปุนและออสเตรเลีย และสินคาที่มีการสงทางอากาศ (Air Cargo) ทําใหบริษัทสรุปไดจัดทํากระบะที่เปนสินคามาตรฐาน (Standard Product) ดังตอไปนี1 ้ ขนาดกระบะ ประเทศที่สงออก 800 mm x 1,200 mm อเมริกา 1,000 mm x 1,200 mm กลุมประเทศสหภาพยุโรป 1,200 mm x 1,200 mm ญี่ปุนและออสเตรเลีย 1,140 mm x 1,140 mm สําหรับการสงทางอากาศ 1 ขอมูลจากบริษัท THAI CONTAINER จํากัด 21
 21. 21. โดยรูปแบบจะแบงออกเปนสองโมเดลคือ 1. Light duty model : รับนํ้าหนักไมเกิน 600 กิโลกรัม 2. Heavy duty model : รับนํ้าหนักระหวาง 600 ถึง 1,500 กิโลกรัม นอกจากสินคามาตรฐานแลว บริษัทยังไดมบริการจัดทําสินคาตามขนาด และรูปแบบที่ลูกคาตองการ (Customized ี Product) โดยลูกคาจะสามารถปรึกษากับบริษัทเพื่อผลิตตัวกระบะใหตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก สินคากระบะกระดาษสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบไดงาย และเพื่อเปนการปองกันการลอกเลียนแบบ บริษัทจะดําเนินการจดสิทธิบัตรของกระบะที่บริษัทไดออกแบบไว (ราย ละเอียด APPENDIX G การจดสิทธิบัตร) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) จากขอมูลกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน จะพบวาโรงงานกลุมเปาหมายจะตั้งอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ เขตปริมณฑล รวมถึงภาคกลางตอนบน อันไดแกพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน นิคมอุตสาหกรรมวังนอย (อยุธยา) หรือ นิคมอุตสาหกรรม Northeasthen (นครราชสีมา) ดังนั้นเพื่อใหการติดตอกับกลุมเปาหมายมีประสิทธิภาพ การลดเวลาการ ขนสงมอบสินคาใหกับลูกคา รวมทั้งเปนการลดตนทุนในการสงสินคาใหกับลูกคา บริษัทจึงจะตั้งศูนยกระจายสินคาและติดตอ ไวสองพื้นที่หลักดวยกัน คือ 1. พื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อรองรับลูกคาที่อยูในพื้นที่ภาคกลางตอนบน และตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง รวมถึงเขต ปริมณฑลทางดานเหนือ เชน ปทุมธานี ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู ซึ่งลูกคาสวนใหญจะเปนลูกคาที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ อุปกรณอเล็คทรอนิกส ิ 2. พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับลูกคาที่อยูในพื้นที่เขตปริมณฑลตอนลาง อันไดแก สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร หรือรวมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออก ซึ่งสวนใหญจะเปนบริษทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลสงออก ั และมีบางสวนเปนอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส 22

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • kingkongzaa

  Nov. 11, 2011
 • manmannoman

  Feb. 18, 2012
 • pankiiez

  Aug. 29, 2012
 • BunyanuchKayiayi3

  Mar. 30, 2019
 • MRmarositabaru

  Sep. 11, 2019

Views

Total views

5,378

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

157

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×