SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
‫ישראל‬ ‫בשביל‬ ‫נפגשים‬:‫תשע"ה‬‫העשור‬ ‫מסע‬–| ‫ביחד‬ ‫אפשר‬‫השייכות‬ ‫מעגלי‬–‫חבר'ה‬
19‫יום‬ )‫שני‬"‫כ‬ ,‫ה‬‫תשע"ה‬ ‫באדר‬,16.3.15
‫חברתי‬ ‫דיבור‬
?‫החברה‬ ‫על‬ ‫הדיבור‬ ‫של‬ ‫השפעתו‬ ‫מה‬
◄‫טוב‬ ‫בקר‬!
.‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫הציגו‬
"‫כ‬ ָ‫ר‬ ‫ְֵך‬‫ל‬ ֵ‫ת‬ ‫ֹלא‬.)‫טז‬ ,‫יט‬ ‫(ויקרא‬ "‫יָך‬ ֶּ‫מ‬ַ‫ע‬ ְּ‫ב‬ ‫יל‬
:‫רש"י‬‫שמעתי‬ ‫וכך‬ ‫'כך‬ ,'‫פלוני‬ ‫אמר‬ ‫'כך‬ ‫ואומר‬ ‫לזה‬ ‫מזה‬ ‫והולך‬ ‫דברים‬ ‫שטוען‬ ‫זה‬ ?‫רכיל‬ ‫זהו‬ ‫אי‬
'‫פלוני‬ ‫על‬-.‫העולם‬ ‫את‬ ‫מחריב‬ ‫זה‬ ‫הרי‬ ,‫אמת‬ ‫שהוא‬ ‫אע"פ‬
◄‫אומר‬ ‫רש"י‬ ‫מדוע‬‫אמת‬ ‫שבאמירת‬?‫העולם‬ ‫את‬ ‫מחריבים‬ )‫הנ"ל‬ ‫(בצורה‬
◄‫סוג‬ ‫או‬ ‫קריטי‬ ‫נושא‬ ‫זה‬ ‫האם‬?‫בונוס‬ ‫של‬
◄?‫דווקא‬ ‫דתי‬ ‫עניין‬ ‫זה‬ ‫האם‬
◄?‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫הנושא‬ ‫הבהרת‬ ‫מספיקה‬ ‫או‬ ,‫בעניין‬ ‫ההלכות‬ ‫בירור‬ ‫של‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫האם‬
,‫משתנה‬ ‫אלא‬ ,‫רגש‬ ‫אותו‬ ‫נשאר‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ .‫מחדש‬ ‫מוגדר‬ ‫הוא‬ ,‫בדיבור‬ ‫ביטוי‬ ‫כשמקבל‬ ,‫"הרגש‬
‫הכ‬ ‫את‬ ,‫הנכונה‬ ‫ההגדרה‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫כדי‬ ‫להפעיל‬ ‫יש‬ ‫מחשבה‬ ‫כמה‬ .‫ומתגדר‬ ‫מתחדש‬,‫הנכון‬ ‫יוון‬
.‫בלבד‬ ‫והרגש‬ ‫המחשבה‬ ‫בתחום‬ ‫זמן‬ ‫הרבה‬ ‫יישאר‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫הרי‬
‫ֹת‬‫ו‬‫ר‬ָ‫ב‬ֲ‫ח‬‫אך‬ ,‫סופגות‬ ‫קדושות‬ ‫שחברות‬ ‫רגשות‬ ‫אותן‬ ‫את‬ ‫סופגות‬ ,‫ורכילות‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫שמדברות‬
‫להשתנות‬ ‫יכולה‬ ‫עליו‬ ‫דעתי‬ ,‫רע‬ ‫אדם‬ ‫על‬ ‫חשבתי‬ ‫אם‬ .‫הרגש‬ ‫גם‬ ‫ובעקבותיו‬ ‫לגמרי‬ ‫שונה‬ ‫התרגום‬
‫אם‬ .‫בקלות‬‫אמרתי‬‫יקטן‬ ‫תשתנה‬ ‫עליו‬ ‫שדעתי‬ ‫הסיכוי‬ ,)‫האגו‬ ‫בגלל‬ ‫רק‬ ‫(ולא‬ ‫רע‬ ‫שהוא‬ ‫אדם‬ ‫על‬
‫חיה‬ ,‫בטוב‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬ ‫ומתמקדת‬ ‫הרעות‬ ‫מחשבותיה‬ ‫את‬ ‫בצניעות‬ ‫ששומרת‬ ‫חברה‬ .‫מאוד‬
‫בה‬ ‫והיחסים‬ )‫הארוך‬ ‫לטווח‬ ‫(לפחות‬ ‫יותר‬ ‫מאושרת‬ ‫תהיה‬ ‫בהכרח‬ ‫היא‬ .‫חיובית‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫בצורה‬
.‫בהרבה‬ ‫גבוהים‬ ‫יהיו‬
‫שמייחס‬ ‫באדם‬ ‫פוגש‬ ‫כשאתה‬‫אומר‬ ‫שהוא‬ ‫מילה‬ ‫לכל‬ ‫משמעות‬ ‫באמת‬-‫שונה‬ ‫מפגש‬ ‫זה‬
.‫בתכלית‬
‫כל‬ .‫יתקיים‬ ‫אומר‬ ‫שאני‬ ‫דבר‬ ‫שכל‬ ‫בקשה‬ ,‫תפילה‬ ‫של‬ ‫משמעות‬ ‫מקבלת‬ ‫הדיבור‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬
".‫הוא‬ ‫ברוך‬ ‫הקדוש‬ ‫עם‬ ‫נפגש‬ ‫אני‬ ‫הפה‬ ‫את‬ ‫פותח‬ ‫שאני‬ ‫פעם‬
‫עמי‬ ‫אל‬ ‫רועי‬
◄?‫שלה‬ ‫הדיבור‬ ‫על‬ ‫ששומרת‬ ‫חבורה‬ ‫של‬ ‫בעיניכם‬ ‫המשמעות‬ ‫מה‬
◄‫מק‬ ‫ספרו‬‫על‬ ‫השפיע‬ ‫שדיבורכם‬ ‫או‬ ‫אדם‬ ‫על‬ ‫מחשבתכם‬ ‫על‬ ‫השפיע‬ ‫חבר‬ ‫של‬ ‫הדיבור‬ ‫בו‬ ‫רה‬
.‫אחר‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫תפיסתו‬
◄?‫לטובה‬ ‫בו‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ ?‫בחברה‬ ‫דיבור‬ ‫של‬ ‫הכח‬ ‫מה‬

More Related Content

More from tarbutisrael

Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1
tarbutisrael
 

More from tarbutisrael (16)

ביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משה
 
בר-בתמצווה
בר-בתמצווהבר-בתמצווה
בר-בתמצווה
 
קבלת בת
קבלת בתקבלת בת
קבלת בת
 
משפחה אומנת
משפחה אומנתמשפחה אומנת
משפחה אומנת
 
משפחות חדשות
משפחות חדשותמשפחות חדשות
משפחות חדשות
 
בית
ביתבית
בית
 
מפגש
מפגשמפגש
מפגש
 
הילד שבי
הילד שביהילד שבי
הילד שבי
 
קורות חיים
קורות חייםקורות חיים
קורות חיים
 
אפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותאפסות מול אחריות
אפסות מול אחריות
 
כי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוכי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבו
 
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלשער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
 
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמלשער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
 
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודיתמבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
 
Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1
 
Madrih avot
Madrih avotMadrih avot
Madrih avot
 

דיבור חברתי

  • 1. ‫ישראל‬ ‫בשביל‬ ‫נפגשים‬:‫תשע"ה‬‫העשור‬ ‫מסע‬–| ‫ביחד‬ ‫אפשר‬‫השייכות‬ ‫מעגלי‬–‫חבר'ה‬ 19‫יום‬ )‫שני‬"‫כ‬ ,‫ה‬‫תשע"ה‬ ‫באדר‬,16.3.15 ‫חברתי‬ ‫דיבור‬ ?‫החברה‬ ‫על‬ ‫הדיבור‬ ‫של‬ ‫השפעתו‬ ‫מה‬ ◄‫טוב‬ ‫בקר‬! .‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫הציגו‬ "‫כ‬ ָ‫ר‬ ‫ְֵך‬‫ל‬ ֵ‫ת‬ ‫ֹלא‬.)‫טז‬ ,‫יט‬ ‫(ויקרא‬ "‫יָך‬ ֶּ‫מ‬ַ‫ע‬ ְּ‫ב‬ ‫יל‬ :‫רש"י‬‫שמעתי‬ ‫וכך‬ ‫'כך‬ ,'‫פלוני‬ ‫אמר‬ ‫'כך‬ ‫ואומר‬ ‫לזה‬ ‫מזה‬ ‫והולך‬ ‫דברים‬ ‫שטוען‬ ‫זה‬ ?‫רכיל‬ ‫זהו‬ ‫אי‬ '‫פלוני‬ ‫על‬-.‫העולם‬ ‫את‬ ‫מחריב‬ ‫זה‬ ‫הרי‬ ,‫אמת‬ ‫שהוא‬ ‫אע"פ‬ ◄‫אומר‬ ‫רש"י‬ ‫מדוע‬‫אמת‬ ‫שבאמירת‬?‫העולם‬ ‫את‬ ‫מחריבים‬ )‫הנ"ל‬ ‫(בצורה‬ ◄‫סוג‬ ‫או‬ ‫קריטי‬ ‫נושא‬ ‫זה‬ ‫האם‬?‫בונוס‬ ‫של‬ ◄?‫דווקא‬ ‫דתי‬ ‫עניין‬ ‫זה‬ ‫האם‬ ◄?‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫הנושא‬ ‫הבהרת‬ ‫מספיקה‬ ‫או‬ ,‫בעניין‬ ‫ההלכות‬ ‫בירור‬ ‫של‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ,‫משתנה‬ ‫אלא‬ ,‫רגש‬ ‫אותו‬ ‫נשאר‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ .‫מחדש‬ ‫מוגדר‬ ‫הוא‬ ,‫בדיבור‬ ‫ביטוי‬ ‫כשמקבל‬ ,‫"הרגש‬ ‫הכ‬ ‫את‬ ,‫הנכונה‬ ‫ההגדרה‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫כדי‬ ‫להפעיל‬ ‫יש‬ ‫מחשבה‬ ‫כמה‬ .‫ומתגדר‬ ‫מתחדש‬,‫הנכון‬ ‫יוון‬ .‫בלבד‬ ‫והרגש‬ ‫המחשבה‬ ‫בתחום‬ ‫זמן‬ ‫הרבה‬ ‫יישאר‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫הרי‬ ‫ֹת‬‫ו‬‫ר‬ָ‫ב‬ֲ‫ח‬‫אך‬ ,‫סופגות‬ ‫קדושות‬ ‫שחברות‬ ‫רגשות‬ ‫אותן‬ ‫את‬ ‫סופגות‬ ,‫ורכילות‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫שמדברות‬ ‫להשתנות‬ ‫יכולה‬ ‫עליו‬ ‫דעתי‬ ,‫רע‬ ‫אדם‬ ‫על‬ ‫חשבתי‬ ‫אם‬ .‫הרגש‬ ‫גם‬ ‫ובעקבותיו‬ ‫לגמרי‬ ‫שונה‬ ‫התרגום‬ ‫אם‬ .‫בקלות‬‫אמרתי‬‫יקטן‬ ‫תשתנה‬ ‫עליו‬ ‫שדעתי‬ ‫הסיכוי‬ ,)‫האגו‬ ‫בגלל‬ ‫רק‬ ‫(ולא‬ ‫רע‬ ‫שהוא‬ ‫אדם‬ ‫על‬ ‫חיה‬ ,‫בטוב‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬ ‫ומתמקדת‬ ‫הרעות‬ ‫מחשבותיה‬ ‫את‬ ‫בצניעות‬ ‫ששומרת‬ ‫חברה‬ .‫מאוד‬ ‫בה‬ ‫והיחסים‬ )‫הארוך‬ ‫לטווח‬ ‫(לפחות‬ ‫יותר‬ ‫מאושרת‬ ‫תהיה‬ ‫בהכרח‬ ‫היא‬ .‫חיובית‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫בצורה‬ .‫בהרבה‬ ‫גבוהים‬ ‫יהיו‬ ‫שמייחס‬ ‫באדם‬ ‫פוגש‬ ‫כשאתה‬‫אומר‬ ‫שהוא‬ ‫מילה‬ ‫לכל‬ ‫משמעות‬ ‫באמת‬-‫שונה‬ ‫מפגש‬ ‫זה‬ .‫בתכלית‬ ‫כל‬ .‫יתקיים‬ ‫אומר‬ ‫שאני‬ ‫דבר‬ ‫שכל‬ ‫בקשה‬ ,‫תפילה‬ ‫של‬ ‫משמעות‬ ‫מקבלת‬ ‫הדיבור‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬ ".‫הוא‬ ‫ברוך‬ ‫הקדוש‬ ‫עם‬ ‫נפגש‬ ‫אני‬ ‫הפה‬ ‫את‬ ‫פותח‬ ‫שאני‬ ‫פעם‬ ‫עמי‬ ‫אל‬ ‫רועי‬ ◄?‫שלה‬ ‫הדיבור‬ ‫על‬ ‫ששומרת‬ ‫חבורה‬ ‫של‬ ‫בעיניכם‬ ‫המשמעות‬ ‫מה‬ ◄‫מק‬ ‫ספרו‬‫על‬ ‫השפיע‬ ‫שדיבורכם‬ ‫או‬ ‫אדם‬ ‫על‬ ‫מחשבתכם‬ ‫על‬ ‫השפיע‬ ‫חבר‬ ‫של‬ ‫הדיבור‬ ‫בו‬ ‫רה‬ .‫אחר‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫תפיסתו‬ ◄?‫לטובה‬ ‫בו‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ ?‫בחברה‬ ‫דיבור‬ ‫של‬ ‫הכח‬ ‫מה‬