SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
‫ישראל‬ ‫בשביל‬ ‫נפגשים‬:‫תשע"ה‬‫העשור‬ ‫מסע‬–| ‫ביחד‬ ‫אפשר‬‫השייכות‬ ‫מעגלי‬–‫קהילה‬
26‫יום‬ )‫רביעי‬,‫ה‬‫בניסן‬ '‫תשע"ה‬,25.3.15–‫יום‬‫נשים‬
‫בת‬ ‫קבלת‬‫ל‬‫קהילה‬
‫טוב‬ ‫בקר‬!
‫עצמכ‬ ‫את‬ ‫הציגו‬‫ם/ן‬:‫שנולדת‬ ‫בת‬ ‫לקבל‬ ‫קהילתכם‬ ‫או‬ ‫ממשפחכתם‬ ‫לכם‬ ‫המוכר‬ ‫ומנהג‬ ‫ישוב‬ ,‫שם‬
?‫מקיימים‬ ‫טקס‬ ‫איזה‬ ?‫מנהגים‬ ‫אילו‬ ?‫שלנו‬ ‫בקהילות‬ ‫בנים‬ ‫מקבלים‬ ‫איך‬ :‫לעצמכם‬ ‫הזכירו‬
(‫תזכורת‬‫י‬ ,‫יז‬ ‫מבראשית‬-‫יב‬:‫ב‬ ‫רּו‬ ְּ‫מ‬ ְּ‫ש‬ ִ‫ת‬ ‫ר‬ ֶׁ‫ש‬ֲ‫א‬ ‫י‬ ִ‫ית‬ ִ‫ר‬ ְּ‫ב‬ ‫ֹאת‬‫ז‬:‫ר‬ָ‫כ‬ָ‫ז‬ ‫ל‬ָ‫כ‬ ‫ָכֶׁם‬‫ל‬ ‫ֹל‬‫ו‬‫ּמ‬ ִ‫ה‬ ‫יָך‬ ֶׁ‫ר‬ֲ‫ַאח‬ ‫ֲָך‬‫ע‬ ְּ‫ר‬ַ‫ז‬ ‫ין‬‫ּוב‬ ‫ֶׁם‬‫כ‬‫י‬‫ינ‬‫ּוב‬ ‫י‬ִ‫ינ‬
:‫ם‬ֶׁ‫כ‬‫י‬‫ינ‬‫ּוב‬ ‫ִי‬‫נ‬‫י‬‫ב‬ ‫ית‬ ִ‫ר‬ ְּ‫ב‬ ‫ֹת‬‫ו‬‫א‬ְּ‫ל‬ ‫ָה‬‫י‬ ָ‫ה‬ ְּ‫ו‬ ‫ֶׁם‬‫כ‬ ְּ‫ַת‬‫ל‬ ְּ‫ר‬ָ‫ע‬ ‫ר‬ ַ‫ש‬ ְּ‫ב‬ ‫ת‬‫א‬ ‫ם‬ ֶׁ‫ת‬ְּ‫ל‬ ַ‫ְּמ‬‫נ‬‫ּו‬‫ם‬ֶׁ‫יכ‬‫ֹת‬‫ר‬ֹ‫ד‬ְּ‫ל‬ ‫ָר‬‫כ‬ָ‫ז‬ ‫ָל‬‫כ‬ ‫ֶׁם‬‫כ‬ָ‫ל‬ ‫ֹל‬‫ו‬‫ּמ‬ִ‫י‬ ‫ים‬ ִ‫ָמ‬‫י‬ ‫ַת‬‫נ‬ֹ‫מ‬ ְּ‫ש‬ ‫ן‬ֶׁ‫ּוב‬
ִ‫מ‬ ‫ף‬ ֶׁ‫ֶׁס‬‫כ‬ ‫ַת‬‫נ‬ ְּ‫ק‬ ִ‫ּומ‬ ‫ת‬ִ‫י‬ָ‫ב‬ ‫יד‬ִ‫ל‬ְּ‫י‬:‫הּוא‬ ‫ֲָך‬‫ע‬ ְּ‫ר‬ַ‫ז‬ ִ‫מ‬ ‫ֹלא‬ ‫ר‬ ֶׁ‫ש‬ֲ‫א‬ ‫ָר‬‫כ‬‫נ‬ ‫ן‬ֶׁ‫ב‬ ‫ֹל‬‫כ‬)
:‫קלדרון‬ ‫רות‬ ‫של‬ ‫הטקסט‬ ‫את‬ ‫קראו‬
‫לבת‬ ‫להיבחר‬ .‫מוטבעת‬ ‫להיות‬ .‫חותם‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫גם‬ .‫יהודית‬ ‫אלוהים‬ ‫ברית‬ .‫בברית‬ ‫לבוא‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫גם‬
.‫רצויה‬ .‫שייכת‬ ‫בעולם‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫לעבור‬ .‫והפיתויים‬ ‫הספקות‬ ‫לפני‬ ,‫דעתי‬ ‫על‬ ‫שעמדתי‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫ברית‬
.‫טבעת‬ ‫ללא‬ ‫נישואין‬ ‫כמו‬ ‫ברית‬ ‫ללא‬ ‫גוף‬
‫ממצוות‬ ‫פטורה‬ ‫היא‬ ‫שבו‬ ,‫עמימות‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫קשר‬ .‫נישואין‬ ‫ללא‬ ‫חיים‬ ‫האל‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫חיה‬ ‫יהודיה‬ ‫אישה‬
‫למנחה‬ ‫משחרית‬ ‫וחזקים‬ ‫דקים‬ ‫בקורים‬ ‫היהודים‬ ‫את‬ ‫שכובלים‬ ‫מהטקסים‬ ‫משוחררת‬ ,‫בזמן‬ ‫תלוי‬ ‫שקיומן‬
‫הק‬ ‫מאמירת‬ ,‫המניין‬ ‫ממעגל‬ ‫משוחררת‬ ,‫לשבת‬ ‫משבת‬ ,‫לערבית‬.‫בתורה‬ ‫מקריאה‬ ,‫בסעודה‬ ‫מזימון‬ ,‫דיש‬
.‫כפפות‬ ‫דרך‬ ‫יהודיה‬ .‫הגבר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ווך‬ֻ‫מת‬ ,‫בבואה‬ ‫של‬ ‫כבבואה‬ ‫לאישה‬ ‫משתקף‬ ‫האל‬ .‫מתנדבת‬ ‫תמיד‬
‫כשל‬ ‫אכזרית‬ ‫במילה‬ ‫לא‬ ,‫בעגיל‬ ‫ולא‬ ‫בקעקוע‬ ‫לא‬ ,‫אות‬ ְּ‫ב‬ ‫ולא‬ ‫במילים‬ ‫לא‬ ,‫בברית‬ ‫הכניסו‬ ‫לא‬ ‫אותנו‬
.‫לבנים‬ ‫סימן‬ ‫תחילה‬ ‫בת‬ .‫בחיוך‬ ,‫בשתיקה‬ ‫פנינו‬ ‫את‬ ‫קיבלו‬ .‫שם‬ ‫בנתינת‬ ‫לא‬ ,‫בטבילה‬ ‫לא‬ ,‫הגברים‬
‫האם‬ ?‫להתנתק‬ ‫יכולה‬ ‫אינה‬ ‫וממי‬ ‫שייכת‬ ‫היא‬ ‫ולמי‬ ‫היא‬ ‫מי‬ ‫לאישה‬ ‫להזכיר‬ ‫צורך‬ ‫שאין‬ ‫הניחו‬ ‫האם‬)‫(שוב‬
‫כפלג‬ ‫נשים‬ ‫ראו‬ ‫יהודים‬ )‫(גברים‬ ‫האם‬ ?‫אותה‬ ‫יגדיר‬ ‫הוא‬ ,‫באישה‬ ‫ישלוט‬ ‫הוא‬ ,‫בו‬ ‫שדי‬ ‫הגברי‬ ‫האגו‬ ‫הניח‬
?‫עצמם‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫לגבות‬ ‫דאגו‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫גופם‬
‫לסמן‬ ,‫בניהם‬ ‫את‬ ‫לסמן‬ ‫הגברים‬ ‫בחרו‬ ‫למה‬ ‫מבינה‬ ‫אני‬ .‫שייכת‬ ‫להיות‬ ,‫להיבחר‬ ‫התשוקה‬ ‫את‬ ‫מכירה‬ ‫אני‬
ַ‫ב‬ ‫בחיים‬ ‫הרווח‬ ‫כי‬ ‫מוצאת‬ ‫אני‬ .‫עצמם‬ ‫את‬‫מהברית‬ ‫לצאת‬ ‫שרוצה‬ ‫מי‬ .‫והסיכון‬ ‫הכאב‬ ‫ממחיר‬ ‫גדול‬ ‫ברית‬
‫פחות‬ ‫אינה‬ ,‫בדיעבד‬ ‫להיבחר‬ ‫להחליט‬ ‫ההחלטה‬ .‫פתוחים‬ ‫כפירה‬ ‫שערי‬ .‫בנטיעות‬ ‫יקצץ‬ .‫בעורלתו‬ ‫ימשוך‬
.‫החסרה‬ ‫הברית‬ ‫את‬ ‫לכרות‬ ‫מנסה‬ ‫אני‬ ‫שנה‬ ‫וארבעים‬ ,‫ימים‬ ‫שמונה‬ ‫בת‬ ‫בהיותי‬ ‫ברית‬ ‫איתי‬ ‫כרתו‬ ‫לא‬ .‫קשה‬
‫מעב‬ ,‫ממילים‬ ‫אותה‬ ‫לבנות‬‫אישה‬ ‫של‬ ‫ברית‬ .‫ומחרדות‬ ‫מרגשות‬ ,‫מאהבה‬ ,‫מאימהות‬ ,‫מתפילות‬ ,‫ודה‬
.‫ולהטליא‬ ‫לתקן‬ ,‫למדוד‬ ,‫לתפור‬ ,‫לארוג‬ ‫צריך‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ .‫כמלבוש‬
,‫קלדרון‬ ‫רות‬‫משה‬ ‫לתינוק‬ ‫הזקן‬ ‫משה‬ ‫בין‬;‫מילה‬ ‫ברית‬ ‫על‬ ‫מחשבות‬
‫לא‬ ‫"אותנו‬ ,"‫כפפות‬ ‫דרך‬ ‫"יהודיה‬ :‫מזכירה‬ ‫קלדרון‬ ‫שרות‬ ‫המושגים‬ ‫על‬ ‫ביניכם‬ ‫שוחחו‬,"‫בברית‬ ‫הכניסו‬
‫לה‬ ‫"התשוקה‬‫י‬‫עיניכם‬ ‫את‬ ‫התופסים‬ ‫אחרים‬ ‫מושגים‬ ‫או‬ "‫כמלבוש‬ ‫אשה‬ ‫של‬ ‫"ברית‬ ,"‫בחר‬–
?‫אמירותיה‬ ‫על‬ ‫דעתכם‬ ‫מה‬
?‫היהודי‬ ‫ולעם‬ ‫לקהילה‬ ‫השייכות‬ ‫לתחושת‬ ‫חשוב‬ ‫באמת‬ ‫הוא‬ ‫הברית‬ ‫טקס‬ ‫האם‬
?‫מזדהים‬ ‫לא‬ / ‫מזדהים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ ‫עם‬

More Related Content

Similar to קבלת בת

בר-בתמצווה
בר-בתמצווהבר-בתמצווה
בר-בתמצווהtarbutisrael
 
חיים בעמק- אפריל 2014
חיים בעמק- אפריל 2014חיים בעמק- אפריל 2014
חיים בעמק- אפריל 2014armonim
 
תצפית 94 - על הרפורמה בסלולר
תצפית 94 - על הרפורמה בסלולרתצפית 94 - על הרפורמה בסלולר
תצפית 94 - על הרפורמה בסלולרAnochi.com.
 
דיבור חדש גיליון 20
דיבור חדש גיליון 20דיבור חדש גיליון 20
דיבור חדש גיליון 20Erez Nahum
 
גיליון 94 - ראש השנה
גיליון 94 - ראש השנהגיליון 94 - ראש השנה
גיליון 94 - ראש השנהshiri sabag
 
אפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותאפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותtarbutisrael
 
דיבור חדש גיליון 6
דיבור חדש   גיליון 6דיבור חדש   גיליון 6
דיבור חדש גיליון 6Aviad Sheck
 

Similar to קבלת בת (10)

בר-בתמצווה
בר-בתמצווהבר-בתמצווה
בר-בתמצווה
 
אורלי
אורלי אורלי
אורלי
 
חיים בעמק- אפריל 2014
חיים בעמק- אפריל 2014חיים בעמק- אפריל 2014
חיים בעמק- אפריל 2014
 
תצפית 94 - על הרפורמה בסלולר
תצפית 94 - על הרפורמה בסלולרתצפית 94 - על הרפורמה בסלולר
תצפית 94 - על הרפורמה בסלולר
 
דיבור חדש גיליון 20
דיבור חדש גיליון 20דיבור חדש גיליון 20
דיבור חדש גיליון 20
 
גיליון 94 - ראש השנה
גיליון 94 - ראש השנהגיליון 94 - ראש השנה
גיליון 94 - ראש השנה
 
Yiddish - Dangers of Wine.pdf
Yiddish - Dangers of Wine.pdfYiddish - Dangers of Wine.pdf
Yiddish - Dangers of Wine.pdf
 
אפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותאפסות מול אחריות
אפסות מול אחריות
 
בית
ביתבית
בית
 
דיבור חדש גיליון 6
דיבור חדש   גיליון 6דיבור חדש   גיליון 6
דיבור חדש גיליון 6
 

More from tarbutisrael

ביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהtarbutisrael
 
דיבור חברתי
דיבור חברתידיבור חברתי
דיבור חברתיtarbutisrael
 
משפחה אומנת
משפחה אומנתמשפחה אומנת
משפחה אומנתtarbutisrael
 
משפחות חדשות
משפחות חדשותמשפחות חדשות
משפחות חדשותtarbutisrael
 
כי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוכי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוtarbutisrael
 
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלשער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלtarbutisrael
 
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמלשער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמלtarbutisrael
 
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודיתמבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודיתtarbutisrael
 
Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1tarbutisrael
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)tarbutisrael
 

More from tarbutisrael (13)

ביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משה
 
דיבור חברתי
דיבור חברתידיבור חברתי
דיבור חברתי
 
משפחה אומנת
משפחה אומנתמשפחה אומנת
משפחה אומנת
 
משפחות חדשות
משפחות חדשותמשפחות חדשות
משפחות חדשות
 
מפגש
מפגשמפגש
מפגש
 
הילד שבי
הילד שביהילד שבי
הילד שבי
 
כי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוכי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבו
 
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלשער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
 
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמלשער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
 
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודיתמבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
 
Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1
 
Madrih avot
Madrih avotMadrih avot
Madrih avot
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)
 

קבלת בת

  • 1. ‫ישראל‬ ‫בשביל‬ ‫נפגשים‬:‫תשע"ה‬‫העשור‬ ‫מסע‬–| ‫ביחד‬ ‫אפשר‬‫השייכות‬ ‫מעגלי‬–‫קהילה‬ 26‫יום‬ )‫רביעי‬,‫ה‬‫בניסן‬ '‫תשע"ה‬,25.3.15–‫יום‬‫נשים‬ ‫בת‬ ‫קבלת‬‫ל‬‫קהילה‬ ‫טוב‬ ‫בקר‬! ‫עצמכ‬ ‫את‬ ‫הציגו‬‫ם/ן‬:‫שנולדת‬ ‫בת‬ ‫לקבל‬ ‫קהילתכם‬ ‫או‬ ‫ממשפחכתם‬ ‫לכם‬ ‫המוכר‬ ‫ומנהג‬ ‫ישוב‬ ,‫שם‬ ?‫מקיימים‬ ‫טקס‬ ‫איזה‬ ?‫מנהגים‬ ‫אילו‬ ?‫שלנו‬ ‫בקהילות‬ ‫בנים‬ ‫מקבלים‬ ‫איך‬ :‫לעצמכם‬ ‫הזכירו‬ (‫תזכורת‬‫י‬ ,‫יז‬ ‫מבראשית‬-‫יב‬:‫ב‬ ‫רּו‬ ְּ‫מ‬ ְּ‫ש‬ ִ‫ת‬ ‫ר‬ ֶׁ‫ש‬ֲ‫א‬ ‫י‬ ִ‫ית‬ ִ‫ר‬ ְּ‫ב‬ ‫ֹאת‬‫ז‬:‫ר‬ָ‫כ‬ָ‫ז‬ ‫ל‬ָ‫כ‬ ‫ָכֶׁם‬‫ל‬ ‫ֹל‬‫ו‬‫ּמ‬ ִ‫ה‬ ‫יָך‬ ֶׁ‫ר‬ֲ‫ַאח‬ ‫ֲָך‬‫ע‬ ְּ‫ר‬ַ‫ז‬ ‫ין‬‫ּוב‬ ‫ֶׁם‬‫כ‬‫י‬‫ינ‬‫ּוב‬ ‫י‬ִ‫ינ‬ :‫ם‬ֶׁ‫כ‬‫י‬‫ינ‬‫ּוב‬ ‫ִי‬‫נ‬‫י‬‫ב‬ ‫ית‬ ִ‫ר‬ ְּ‫ב‬ ‫ֹת‬‫ו‬‫א‬ְּ‫ל‬ ‫ָה‬‫י‬ ָ‫ה‬ ְּ‫ו‬ ‫ֶׁם‬‫כ‬ ְּ‫ַת‬‫ל‬ ְּ‫ר‬ָ‫ע‬ ‫ר‬ ַ‫ש‬ ְּ‫ב‬ ‫ת‬‫א‬ ‫ם‬ ֶׁ‫ת‬ְּ‫ל‬ ַ‫ְּמ‬‫נ‬‫ּו‬‫ם‬ֶׁ‫יכ‬‫ֹת‬‫ר‬ֹ‫ד‬ְּ‫ל‬ ‫ָר‬‫כ‬ָ‫ז‬ ‫ָל‬‫כ‬ ‫ֶׁם‬‫כ‬ָ‫ל‬ ‫ֹל‬‫ו‬‫ּמ‬ִ‫י‬ ‫ים‬ ִ‫ָמ‬‫י‬ ‫ַת‬‫נ‬ֹ‫מ‬ ְּ‫ש‬ ‫ן‬ֶׁ‫ּוב‬ ִ‫מ‬ ‫ף‬ ֶׁ‫ֶׁס‬‫כ‬ ‫ַת‬‫נ‬ ְּ‫ק‬ ִ‫ּומ‬ ‫ת‬ִ‫י‬ָ‫ב‬ ‫יד‬ִ‫ל‬ְּ‫י‬:‫הּוא‬ ‫ֲָך‬‫ע‬ ְּ‫ר‬ַ‫ז‬ ִ‫מ‬ ‫ֹלא‬ ‫ר‬ ֶׁ‫ש‬ֲ‫א‬ ‫ָר‬‫כ‬‫נ‬ ‫ן‬ֶׁ‫ב‬ ‫ֹל‬‫כ‬) :‫קלדרון‬ ‫רות‬ ‫של‬ ‫הטקסט‬ ‫את‬ ‫קראו‬ ‫לבת‬ ‫להיבחר‬ .‫מוטבעת‬ ‫להיות‬ .‫חותם‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫גם‬ .‫יהודית‬ ‫אלוהים‬ ‫ברית‬ .‫בברית‬ ‫לבוא‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫גם‬ .‫רצויה‬ .‫שייכת‬ ‫בעולם‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫לעבור‬ .‫והפיתויים‬ ‫הספקות‬ ‫לפני‬ ,‫דעתי‬ ‫על‬ ‫שעמדתי‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫ברית‬ .‫טבעת‬ ‫ללא‬ ‫נישואין‬ ‫כמו‬ ‫ברית‬ ‫ללא‬ ‫גוף‬ ‫ממצוות‬ ‫פטורה‬ ‫היא‬ ‫שבו‬ ,‫עמימות‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫קשר‬ .‫נישואין‬ ‫ללא‬ ‫חיים‬ ‫האל‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫חיה‬ ‫יהודיה‬ ‫אישה‬ ‫למנחה‬ ‫משחרית‬ ‫וחזקים‬ ‫דקים‬ ‫בקורים‬ ‫היהודים‬ ‫את‬ ‫שכובלים‬ ‫מהטקסים‬ ‫משוחררת‬ ,‫בזמן‬ ‫תלוי‬ ‫שקיומן‬ ‫הק‬ ‫מאמירת‬ ,‫המניין‬ ‫ממעגל‬ ‫משוחררת‬ ,‫לשבת‬ ‫משבת‬ ,‫לערבית‬.‫בתורה‬ ‫מקריאה‬ ,‫בסעודה‬ ‫מזימון‬ ,‫דיש‬ .‫כפפות‬ ‫דרך‬ ‫יהודיה‬ .‫הגבר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ווך‬ֻ‫מת‬ ,‫בבואה‬ ‫של‬ ‫כבבואה‬ ‫לאישה‬ ‫משתקף‬ ‫האל‬ .‫מתנדבת‬ ‫תמיד‬ ‫כשל‬ ‫אכזרית‬ ‫במילה‬ ‫לא‬ ,‫בעגיל‬ ‫ולא‬ ‫בקעקוע‬ ‫לא‬ ,‫אות‬ ְּ‫ב‬ ‫ולא‬ ‫במילים‬ ‫לא‬ ,‫בברית‬ ‫הכניסו‬ ‫לא‬ ‫אותנו‬ .‫לבנים‬ ‫סימן‬ ‫תחילה‬ ‫בת‬ .‫בחיוך‬ ,‫בשתיקה‬ ‫פנינו‬ ‫את‬ ‫קיבלו‬ .‫שם‬ ‫בנתינת‬ ‫לא‬ ,‫בטבילה‬ ‫לא‬ ,‫הגברים‬ ‫האם‬ ?‫להתנתק‬ ‫יכולה‬ ‫אינה‬ ‫וממי‬ ‫שייכת‬ ‫היא‬ ‫ולמי‬ ‫היא‬ ‫מי‬ ‫לאישה‬ ‫להזכיר‬ ‫צורך‬ ‫שאין‬ ‫הניחו‬ ‫האם‬)‫(שוב‬ ‫כפלג‬ ‫נשים‬ ‫ראו‬ ‫יהודים‬ )‫(גברים‬ ‫האם‬ ?‫אותה‬ ‫יגדיר‬ ‫הוא‬ ,‫באישה‬ ‫ישלוט‬ ‫הוא‬ ,‫בו‬ ‫שדי‬ ‫הגברי‬ ‫האגו‬ ‫הניח‬ ?‫עצמם‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫לגבות‬ ‫דאגו‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫גופם‬ ‫לסמן‬ ,‫בניהם‬ ‫את‬ ‫לסמן‬ ‫הגברים‬ ‫בחרו‬ ‫למה‬ ‫מבינה‬ ‫אני‬ .‫שייכת‬ ‫להיות‬ ,‫להיבחר‬ ‫התשוקה‬ ‫את‬ ‫מכירה‬ ‫אני‬ ַ‫ב‬ ‫בחיים‬ ‫הרווח‬ ‫כי‬ ‫מוצאת‬ ‫אני‬ .‫עצמם‬ ‫את‬‫מהברית‬ ‫לצאת‬ ‫שרוצה‬ ‫מי‬ .‫והסיכון‬ ‫הכאב‬ ‫ממחיר‬ ‫גדול‬ ‫ברית‬ ‫פחות‬ ‫אינה‬ ,‫בדיעבד‬ ‫להיבחר‬ ‫להחליט‬ ‫ההחלטה‬ .‫פתוחים‬ ‫כפירה‬ ‫שערי‬ .‫בנטיעות‬ ‫יקצץ‬ .‫בעורלתו‬ ‫ימשוך‬ .‫החסרה‬ ‫הברית‬ ‫את‬ ‫לכרות‬ ‫מנסה‬ ‫אני‬ ‫שנה‬ ‫וארבעים‬ ,‫ימים‬ ‫שמונה‬ ‫בת‬ ‫בהיותי‬ ‫ברית‬ ‫איתי‬ ‫כרתו‬ ‫לא‬ .‫קשה‬ ‫מעב‬ ,‫ממילים‬ ‫אותה‬ ‫לבנות‬‫אישה‬ ‫של‬ ‫ברית‬ .‫ומחרדות‬ ‫מרגשות‬ ,‫מאהבה‬ ,‫מאימהות‬ ,‫מתפילות‬ ,‫ודה‬ .‫ולהטליא‬ ‫לתקן‬ ,‫למדוד‬ ,‫לתפור‬ ,‫לארוג‬ ‫צריך‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ .‫כמלבוש‬ ,‫קלדרון‬ ‫רות‬‫משה‬ ‫לתינוק‬ ‫הזקן‬ ‫משה‬ ‫בין‬;‫מילה‬ ‫ברית‬ ‫על‬ ‫מחשבות‬ ‫לא‬ ‫"אותנו‬ ,"‫כפפות‬ ‫דרך‬ ‫"יהודיה‬ :‫מזכירה‬ ‫קלדרון‬ ‫שרות‬ ‫המושגים‬ ‫על‬ ‫ביניכם‬ ‫שוחחו‬,"‫בברית‬ ‫הכניסו‬ ‫לה‬ ‫"התשוקה‬‫י‬‫עיניכם‬ ‫את‬ ‫התופסים‬ ‫אחרים‬ ‫מושגים‬ ‫או‬ "‫כמלבוש‬ ‫אשה‬ ‫של‬ ‫"ברית‬ ,"‫בחר‬– ?‫אמירותיה‬ ‫על‬ ‫דעתכם‬ ‫מה‬ ?‫היהודי‬ ‫ולעם‬ ‫לקהילה‬ ‫השייכות‬ ‫לתחושת‬ ‫חשוב‬ ‫באמת‬ ‫הוא‬ ‫הברית‬ ‫טקס‬ ‫האם‬ ?‫מזדהים‬ ‫לא‬ / ‫מזדהים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ ‫עם‬