SlideShare a Scribd company logo
1 of 74
Download to read offline
77
‫ישראל‬ ‫ארץ‬ 	:‫רביעי‬ ‫שער‬
‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬
78 78
‫בראי‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ :‫רביעי‬ ‫שער‬
‫והסמל‬ ‫הזמר‬
‫מבוא‬
‫למציאות‬ ‫חלום‬ ‫בין‬ :‫ישראל‬ ‫ארץ‬
.‫לציון‬ ‫ישובו‬ ‫שבו‬ ‫היום‬ ‫על‬ ‫מלחלום‬ ‫היהודים‬ ‫פסקו‬ ‫לא‬ ‫בגולה‬ ‫חיים‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫מאות‬ ‫במשך‬
:‫בבבל‬ ‫הגולים‬ ‫שנשבעו‬ ‫העתיקה‬ ‫השבועה‬
.‫ִי‬‫ִינ‬‫מ‬ְ ‫י‬ ‫ַח‬‫ּכ‬ְׁ‫ש‬ִ‫ּת‬ — ‫ִם‬ָ‫ל‬ָׁ‫ש‬‫ְרּו‬ ‫י‬ ְ‫ך‬ֵ‫ח‬ָ‫ּכ‬ְׁ‫ש‬ֶ‫א‬‫ִם־‬‫א‬"
:‫ִי‬‫כ‬ֵ‫ר‬ְ‫ּכ‬ְ‫ֶז‬‫א‬ ‫ֹא‬‫ל‬‫ִם־‬‫א‬ — ‫ִי‬‫ּכ‬ִ‫ח‬ְ‫ל‬ ,‫ִי‬‫ֹׁונ‬‫ש‬ְ‫ל‬‫ַק־‬‫ּב‬ְ‫ד‬ִ‫ּת‬
"‫ִי‬‫ת‬ָ‫ח‬ְ‫מ‬ִׂ‫ש‬ ׁ‫ש‬‫ֹא‬‫ר‬ ,‫ַל‬‫ע‬ — ‫ִם‬ַ‫ל‬ָׁ‫ש‬‫ְרּו‬ ‫ֶת־י‬‫א‬ ,‫ֶה‬‫ל‬ֲ‫ע‬ַ‫א‬ ‫ֹא‬‫ל‬‫ִם־‬‫א‬
)6-5 ‫קלז‬ ,‫(תהילים‬
‫החיים‬ ‫את‬ ‫בה‬ ‫ולחדש‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫לחזור‬ ‫כיסופיהם‬ ‫את‬ .‫ביומו‬ ‫יום‬ ‫מידי‬ ‫אותם‬ ‫ליוותה‬
.‫ובשירים‬ ‫במנהגים‬ ,‫בתפילה‬ ‫היהודים‬ ‫ביטאו‬ ‫הלאומיים‬
?‫געגוע‬ ‫מהו‬
‫בשירה‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫מובע‬ ‫הגעגוע‬ .‫מסוים‬ ‫לזיכרון‬ ‫או‬ ‫למקום‬ ,‫לרעיון‬ ,‫לאדם‬ ‫תשוקה‬ ‫או‬ ‫כמיהה‬ ‫תחושת‬ ‫הוא‬ ‫געגוע‬
.‫אובדן‬ ‫או‬ ‫חיסרון‬ ‫ובתחושת‬ ‫עצבות‬ ‫ברגשות‬ ‫מלווה‬ ‫והוא‬ ,‫ובספרות‬
:‫הגעגוע‬ ‫רגש‬ ‫את‬ ‫ומשוררים‬ ‫סופרים‬ ‫ומסבירים‬ ‫מתארים‬ ‫וכך‬
‫דה־לה‬ ‫(אטיין‬ ‫ברשותנו‬ ‫מעולם‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫למה‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫מתגעגעים‬ ‫איננו‬ 	9
)"‫מרצון‬ ‫ההשתעבדות‬ ‫על‬ ‫"הספר‬ ‫מתוך‬ ‫בואסי‬
‫אש‬ ‫ומעצימה‬ ‫קטנה‬ ‫אש‬ ‫מכבה‬ .‫לאש‬ ‫גורמת‬ ‫שרוח‬ ‫מה‬ ‫לאהבה‬ ‫גורם‬ ‫געגוע‬ 	9
)‫ראביטן‬ ‫דה‬ ‫(רוז'ה‬ ‫גדולה‬
)‫ברדיצ'בסקי‬ ‫יוסף‬ ‫(מיכה‬ ‫געגועים‬ ‫היא‬ ‫האהבה‬ 	9
,‫ישן‬ ‫געגוע‬ 	9
,‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫צליל‬ ‫כמו‬ 	
.‫מנוח‬ ‫לי‬ ‫נותן‬ ‫לא‬
)"‫הקיץ‬ ‫של‬ ‫לו‬ ִ‫צ‬ ‫השיר‬ ‫"מתוך‬ ,‫קמחי‬ ‫(אלונה‬
.‫בשיר‬ ‫או‬ ‫במשפט‬ ,‫געגוע‬ ‫להסביר‬ ‫או‬ ‫לתאר‬ ‫אתם‬ ‫גם‬ ‫נסו‬ 	$
?‫בתיאוריו‬ ‫מעביר‬ ‫הוא‬ ‫רגש‬ ‫איזה‬ ?‫משתמש‬ ‫הוא‬ ‫תיאורים‬ ‫באילו‬ :‫געגועיו‬ ‫מושא‬ ‫את‬ ‫המתגעגע‬ ‫מתאר‬ ‫כיצד‬ :‫בשאלה‬ ‫דונו‬ 	$
.‫מניסיונכם‬ ‫זוכרים‬ ‫שאתם‬ ‫געגועים‬ ‫מושא‬ ‫לתאר‬ ‫נסו‬ 	$
‫החלום‬ :‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫געגועים‬
79
‫ארץ‬ ‫אל‬ ‫לחזור‬ ‫ולחלום‬ ‫להתגעגע‬ ‫פסק‬ ‫לא‬ ,‫בתפוצות‬ ‫והתפזר‬ ‫מארצו‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫שגלה‬ ‫מאז‬
‫והביעו‬ ,‫לציון‬ ‫כיסופיהם‬ ‫את‬ ‫יום־יומי‬ ‫ובדיבור‬ ‫בתפילות‬ ‫יהודים‬ ‫הביעו‬ ‫שנים‬ ‫אלפי‬ .‫אבותיו‬
.‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ולחזור‬ ‫בימיהם‬ ‫במהרה‬ ‫להיגאל‬ ‫משאלה‬
‫(השנה‬ 1080 ‫או‬ 1075 ‫בשנת‬ ‫כנראה‬ ,‫שבספרד‬ ‫טולדו‬ ‫בעיר‬ ‫נולד‬ )‫(ריה"ל‬ ‫הלוי‬ ‫יהודה‬ ‫רבי‬
‫כמיהתו‬ ‫משום‬ .‫לציון‬ ‫שלו‬ ‫הגעגועים‬ ‫בשירי‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫ידוע‬ ‫והיה‬ )‫ידועה‬ ‫אינה‬ ‫המדויקת‬
‫הוא‬ .‫מזרח‬ ‫לכיוון‬ ‫אונייה‬ ‫0411על‬ ‫בשנת‬ ‫הלוי‬ ‫יהודה‬ ‫רבי‬ ‫עלה‬ ,‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫לעלות‬ ‫הגדולה‬
.‫במצרים‬ ‫להישאר‬ ‫בו‬ ‫הפצירו‬ ‫אשר‬ ,‫משכילים‬ ‫מעריצים‬ ‫חוג‬ ‫מיד‬ ‫נוצר‬ ‫וסביבו‬ ,‫למצרים‬ ‫הגיע‬
‫יהודי‬ ‫לנו‬ ‫מספר‬ ,‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫מותו‬ ‫על‬ .‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫והמשיך‬ ‫להם‬ ‫נעתר‬ ‫לא‬ ‫ריה"ל‬ ‫אולם‬
:‫יחיא‬ ‫אבן‬ ‫יוסף‬ ‫בן‬ ‫גדליה‬ ‫ששמו‬
,‫אחד‬ ‫מזקן‬ )‫(=שמעתי‬ ‫וקיבלתי‬ .‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫כשהלך‬ ‫שנה‬ ‫חמישים‬ ‫בן‬ ‫היה‬ ‫הלוי‬ ‫יהודה‬ ‫"רבי‬
‫שנאמר‬ ‫מה‬ ‫לקיים‬ ,‫הארץ‬ ‫על‬ ‫בקרסוליו‬ ‫והלך‬ ‫בגדיו‬ ‫את‬ ‫קרע‬ ‫ירושלים‬ ‫שערי‬ ‫אל‬ ‫שבהגיעו‬
‫הקינה‬ ‫אומר‬ ‫והיה‬ .)15 ‫ק"ב‬ ,‫(תהילים‬ "‫ֵנּו‬‫נ‬ֹ‫ח‬ְ‫י‬ ,‫ּה‬ ָ‫ר‬ ָ‫ֲפ‬‫ע‬ — ‫ת‬ ֶ‫א‬ְ‫ו‬ ; ָ‫ֶיה‬‫נ‬ ָ‫ב‬ ֲ‫א‬ — ‫ת‬ ֶ‫א‬ ,‫יָך‬ ֶ‫ד‬ ָ‫ֲב‬‫ע‬ ‫צּו‬ ָ‫ר‬ — ‫י‬ ִ‫"ּכ‬
‫עליו‬ ‫קנאה‬ ‫לבש‬ ‫אחד‬ )‫לערבי‬ ‫(=כינוי‬ ‫וישמעאלי‬ .'‫תשאלי‬ ‫הלא‬ ‫'ציון‬ ‫האומרת‬ ,‫חיבר‬ ‫שהוא‬
."‫וימיתהו‬ ‫וירמסהו‬ ‫בסוסו‬ ‫עליו‬ ‫והלך‬ ‫דבקותו‬ ‫מרוב‬
‫המאה‬ ‫בסוף‬ ‫הלוי‬ ‫יהודה‬ '‫ר‬ ‫שחיבר‬ "‫ציון‬ ‫"שירי‬ ‫מסדרת‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ,"‫תשאלי‬ ‫הלא‬ ‫"ציון‬ ‫השיר‬
‫האסיר‬ ‫תחושת‬ ‫ואת‬ ‫לציון‬ ‫הגעגועים‬ ‫את‬ ,‫ירושלים‬ ‫של‬ ‫יופייה‬ ‫את‬ ‫המתארים‬ ‫שירים‬ ;11‫ה־‬
.‫בגולה‬
‫אלה‬ ‫משירים‬ ‫רבות‬ ‫שורות‬ ‫הפכו‬ ,19‫ה־‬ ‫במאה‬ ‫הלאומית‬ ‫התחייה‬ ‫של‬ ‫ראשיתה‬ ‫עם‬
.‫ועוד‬ "‫נפשי‬ ‫נכספה‬ ‫"לך‬ ,"‫מערב‬ ‫בסוף‬ ‫ואנוכי‬ ‫במזרח‬ ‫"לבי‬ :‫הציונית‬ ‫התנועה‬ ‫של‬ "‫ל"סיסמאות‬
‫או‬ ‫ביהדות‬ ‫הקשורה‬ ‫פעילות‬ ‫עקב‬ ‫שנכלא‬ ‫יהודי‬ ‫המתאר‬ ‫ביטוי‬ — "‫ציון‬ ‫"אסיר‬ ‫הביטוי‬ ‫גם‬
.‫זה‬ ‫משיר‬ ‫נלקח‬ — ‫אסורה‬ ‫זו‬ ‫פעילות‬ ‫שבה‬ ‫במדינה‬ ,‫בציונות‬
‫ובזמר‬ ‫בשיר‬
‫אופירה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והושר‬ ,‫הירש‬ ‫נורית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חובר‬ ‫הוא‬ ,‫יחסית‬ ‫חדש‬ ‫בישראל‬ ‫היום‬ ‫המוכר‬ ‫הלחן‬
.‫מסורתיים‬ ‫יהודיים‬ ‫לניגונים‬ ‫רמזים‬ ‫כולל‬ ‫הלחן‬ .1972‫ב־‬ "‫והפזמון‬ ‫הזמר‬ ‫ב"פסטיבל‬ ‫גלוסקא‬
."‫לציון‬ ‫"הכיסופים‬ :‫בנושא‬ "‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬ ‫"ציונות‬ ‫בתקליטור‬ ‫אותו‬ ‫לשמוע‬ ‫תוכלו‬
‫הלוי‬ ‫יהודה‬ '‫ר‬ / ‫ִי‬‫ל‬ֲ‫א‬ְׁ‫ש‬ִ‫ת‬ ‫ֹא‬‫ל‬ֲ‫ה‬ ,‫ִּיֹון‬‫צ‬
,‫ְך‬ִ‫י‬ ַ‫יר‬ ִ‫ס‬ ֲ‫א‬ ‫לֹום‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫ל‬ ‫י‬ ִ‫ל‬ ֲ‫א‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫ת‬ ‫ֹלא‬ֲ‫ה‬ ,‫ּיֹון‬ ִ‫צ‬
?‫ְך‬ִ‫י‬ ָ‫ר‬ ָ‫ֲד‬‫ע‬ ‫ר‬ ֶ‫ֶת‬‫י‬ ‫ם‬ ֵ‫ה‬ְ‫ו‬ ‫ְך‬ ֵ‫לֹומ‬ ְ‫ׁש‬ ‫י‬ ֵ‫ׁש‬ ְ‫ּדֹור‬
‫לֹום‬ ְ‫ׁש‬ ‫ן‬ ָ‫ימ‬ ֵ‫ת‬ְ‫ו‬ ‫פֹון‬ ָ‫ּצ‬ ִ‫ּומ‬ ‫ח‬ ָ‫ר‬ְ‫ז‬ ִ‫ּומ‬ ‫ָם‬‫ּי‬ ִ‫מ‬
80 80
,‫ְך‬ִ‫י‬ ָ‫ר‬ ָ‫ֲב‬‫ע‬ ‫ֹל‬‫ּכ‬ ִ‫מ‬ ‫י‬ ִ‫א‬ ְ‫ׂש‬ ‫רֹוב‬ ָ‫ק‬ְ‫ו‬ ‫חֹוק‬ ָ‫ר‬
— ‫ל‬ ַ‫ט‬ ְ‫ּכ‬ ‫יו‬ ָ‫ע‬ ָ‫מ‬ ְ‫ּד‬ ‫ן‬ ֵ‫נֹות‬ ,‫ָה‬‫ו‬ ֲ‫א‬ ַ‫ּת‬ ‫יר‬ ִ‫ס‬ ֲ‫א‬ ‫לֹום‬ ְ‫ּוׁש‬
!‫ְך‬ִ‫י‬ ָ‫ר‬ ָ‫ר‬ֲ‫ה‬ ‫ל‬ ַ‫ע‬ ‫ם‬ ָ‫ּת‬ ְ‫ד‬ ִ‫ר‬ ְ‫ל‬ ‫ף‬ ַ‫ס‬ ְ‫כ‬ ִ‫נ‬ְ‫ו‬ ‫מֹון‬ ְ‫ר‬ ֶ‫ח‬
‫ֹלם‬ֱ‫ח‬ ֶ‫א‬ ‫ת‬ ֵ‫ע‬ְ‫ו‬ ,‫ים‬ ִ‫ּנ‬ ַ‫ת‬ ‫י‬ ִ‫נ‬ ֲ‫א‬ ‫ְך‬ ֵ‫ֱנּות‬‫ע‬ ‫ּכֹות‬ ְ‫ב‬ ִ‫ל‬
.‫ְך‬ִ‫י‬ ָ‫יר‬ ִ‫ׁש‬ ְ‫ל‬ ‫ּנֹור‬ ִ‫כ‬ ‫י‬ ִ‫נ‬ ֲ‫א‬ — ‫ך‬ ֵ‫בּות‬ ְ‫ׁש‬ ‫ת‬ ַ‫יב‬ ִ‫ׁש‬
,‫ְך‬ִ‫י‬ ַ‫יר‬ ִ‫ס‬ ֲ‫א‬ ‫לֹום‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫ל‬ ‫י‬ ִ‫ל‬ ֲ‫א‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫ת‬ ‫ֹלא‬ֲ‫ה‬ ,‫ּיֹון‬ ִ‫צ‬
?‫ְִך‬‫י‬ָ‫ר‬ָ‫ד‬ֲ‫ע‬ ‫ֶר‬‫ת‬ֶ‫י‬ ‫ֵם‬‫ה‬ְ‫ו‬ ‫ְֵך‬‫מ‬‫לֹו‬ְ‫ׁש‬ ‫י‬ֵ‫ְׁש‬‫ר‬‫ּדֹו‬
‫ֲלֹות‬‫ע‬ ‫ֶה‬‫א‬ְ‫ר‬ִ‫י‬ְ‫ו‬ ַ‫ע‬‫ִי‬‫ּג‬ַ‫י‬ְ‫ו‬ ‫ֶה‬‫ּכ‬ַ‫ח‬ְ‫מ‬ ‫ֵי‬‫ר‬ְ‫ַׁש‬‫א‬
,‫ְך‬ִ‫י‬ ָ‫ר‬ ָ‫ח‬ ְ‫ׁש‬ ‫יו‬ ָ‫ל‬ ָ‫ע‬ ‫עּו‬ ְ‫ק‬ ָ‫ּב‬ִ‫י‬ְ‫ו‬ ‫ְך‬ ֵ‫אֹור‬
‫ְך‬ ֵ‫ת‬ ָ‫ח‬ ְ‫מ‬ ִ‫ׂש‬ ְ‫ּב‬ ‫ֹלז‬ ְ‫ע‬ ַ‫ל‬ְ‫ו‬ ‫ְך‬ִ‫י‬ ַ‫יר‬ ִ‫ח‬ ְ‫ּב‬ ‫ת‬ ַ‫טֹוב‬ ְ‫ּב‬ ‫אֹות‬ ְ‫ר‬ ִ‫ל‬
!‫ְך‬ִ‫י‬ ָ‫עּור‬ ְ‫נ‬ ‫ת‬ ַ‫מ‬ ְ‫ד‬ ַ‫ק‬ ‫י‬ֵ‫ל‬ ֱ‫א‬ ‫ְך‬ ֵ‫ׁשּוב‬ ְ‫ּב‬
‫מילים‬ ‫ביאור‬
‫אחרייך‬ ‫ההולכים‬ :‫כאן‬ ‫הכוונה‬ — ‫ְך‬ִ‫י‬ ָ‫ר‬ ָ‫ֲד‬‫ע‬
‫דרום‬ ‫כיוון‬ — ‫ן‬ ָ‫ימ‬ ֵ‫ת‬ ,‫מערב‬ ‫כיוון‬ — ‫ָם‬‫ּי‬
‫החרמון‬ ‫כטל‬ ‫ודמעותיו‬ ,‫בוכה‬ — ‫יו‬ ָ‫ע‬ ָ‫מ‬ ְ‫ּד‬ ‫ן‬ ֵ‫נֹות‬
‫ייסורייך‬ ,‫סבלך‬ — ‫ְך‬ ֵ‫ֱנּות‬‫ע‬
‫אלייך‬ ‫שלך‬ ‫השבויים‬ ‫חזרת‬ — ‫ך‬ ֵ‫בּות‬ ְ‫ׁש‬ ‫ת‬ ַ‫יב‬ ִ‫ׁש‬
‫העולה‬ ‫אורך‬ ‫את‬ — ‫ְך‬ ֵ‫אֹור‬ ‫ֲלֹות‬‫ע‬
‫שלך‬ )‫(בוקר‬ ‫הבקרים‬ — ‫ְך‬ִ‫י‬ ָ‫ר‬ ָ‫ח‬ ְ‫ׁש‬
‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫כאן‬ ‫והכוונה‬ ,‫אהובייך‬ ,‫שלך‬ ‫הנבחרים‬ — ‫ְך‬ִ‫י‬ ַ‫יר‬ ִ‫ח‬ ְ‫ּב‬
‫שלך‬ ‫הזוהר‬ ‫תקופת‬ ,‫נעורייך‬ ‫תחילת‬ — ‫ְך‬ִ‫י‬ ָ‫עּור‬ ְ‫נ‬ ‫ת‬ ַ‫מ‬ ְ‫ד‬ ַ‫ק‬
‫הלוי‬ ‫יהודה‬ ‫רבי‬ / ‫ָח‬‫ר‬ְ‫ִז‬‫מ‬ְ‫ב‬ ‫ִי‬‫ּב‬ִ‫ל‬
‫ב‬ ָ‫ֲר‬‫ע‬ ַ‫מ‬ ‫סֹוף‬ ְ‫ּב‬ ‫י‬ ִ‫ֹכ‬‫נ‬ ָ‫א‬ְ‫ו‬ ‫ח‬ ָ‫ר‬ְ‫ז‬ ִ‫מ‬ ְ‫ב‬ ‫י‬ ִ‫ּב‬ ִ‫ל‬
‫ָב‬‫ר‬ֱ‫ע‬ֶ‫י‬ ‫ֵיְך‬‫א‬ְ‫ו‬ ‫ַל‬‫כ‬ֹ ‫א‬ ‫ר‬ֶ‫ֲׁש‬‫א‬ ‫ֵת‬‫א‬ ‫ָה‬‫מ‬ֲ‫ע‬ְ‫ט‬ֶ‫א‬ ‫ֵיְך‬‫א‬
‫ְעֹוד‬‫ּב‬ ,‫ַי‬‫ר‬ָ‫ס‬ֱ‫א‬ָ‫ו‬ ‫ַי‬‫ר‬ָ‫ד‬ְ‫נ‬ ‫ֵם‬‫ּל‬ַ‫ֲׁש‬‫א‬ ‫ָה‬‫כ‬‫ֵי‬‫א‬
‫ָב‬‫ר‬ֲ‫ע‬ ‫ֶל‬‫ב‬ֶ‫כ‬ְ‫ּב‬ ‫ִי‬‫נ‬ֲ‫א‬ַ‫ו‬ ‫ֱדֹום‬‫א‬ ‫ֶל‬‫ב‬ֶ‫ח‬ְ‫ּב‬ ‫ִּיֹון‬‫צ‬
‫ְמֹו‬‫ּכ‬ ,‫ַד‬‫ר‬ָ‫פ‬ְ‫ס‬ ‫טּוב‬ ‫ָל‬‫ּכ‬ ‫ֹב‬ ‫ֲז‬‫ע‬ ‫ַי‬‫נ‬‫ֵי‬‫ע‬ְ‫ּב‬ ‫ַל‬‫ק‬ֵ‫י‬
.‫ָב‬‫ר‬ֱ‫ח‬ֶ‫נ‬ ‫ִיר‬‫ב‬ְ‫ּד‬ ‫ְרֹות‬‫פ‬ַ‫ע‬ ‫ְאֹות‬‫ר‬ ‫ַי‬‫נ‬‫ֵי‬‫ע‬ְ‫ּב‬ ‫ַר‬‫ק‬ֵ‫י‬
81
‫מילים‬ ‫ביאור‬
‫לספרד‬ ‫ממזרח‬ ‫ממוקמת‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ — ‫ח‬ ָ‫ר‬ְ‫ז‬ ִ‫מ‬ ְ‫ב‬
‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ממערב‬ ‫ממוקמת‬ ‫ספרד‬ — ‫ב‬ ָ‫ֲר‬‫ע‬ ַ‫מ‬
‫לאכילה‬ ‫טעים‬ ‫יהיה‬ — ‫ב‬ ָ‫ֱר‬‫ע‬ֶ‫י‬ ,‫אטעם‬ — ‫ה‬ ָ‫ֲמ‬‫ע‬ ְ‫ט‬ ֶ‫א‬
‫ושבועותיי‬ ‫הבטחותיי‬ ‫את‬ ‫אקיים‬ — ‫י‬ ַ‫ר‬ ָ‫ס‬ ֱ‫ָא‬‫ו‬ ‫י‬ ַ‫ר‬ ָ‫ד‬ ְ‫נ‬ ‫ם‬ֵ‫ּל‬ ַ‫ׁש‬ ֲ‫א‬ ,‫איך‬ — ‫ה‬ ָ‫יכ‬ ֵ‫א‬
‫ירדן‬ ‫אזור‬ — ‫דֹום‬ ֱ‫א‬ ,‫גיאוגרפי‬ ‫אזור‬ ,‫ארץ‬ ‫חבל‬ — ‫ל‬ ֶ‫ב‬ ֶ‫ח‬ ְ‫ּב‬
‫מוסלמי‬ ‫שלטון‬ ‫תחת‬ ‫אז‬ ‫הייתה‬ ‫ספרד‬ — ‫ב‬ ָ‫ֲר‬‫ע‬ ,‫מאסר‬ ,‫אזיקים‬ ,‫כבלים‬ — ‫ל‬ ֶ‫ב‬ ֶ‫כ‬ ְ‫ּב‬
)‫והרס‬ ‫חורבן‬ ‫(של‬ ‫עפר‬ — ‫רֹות‬ ְ‫פ‬ ַ‫ע‬ ,‫יקר‬ ‫יהיה‬ — ‫ר‬ ַ‫ֵק‬‫י‬ ,‫קל‬ ‫יהיה‬ — ‫ל‬ ַ‫ֵק‬‫י‬
‫הקודשים‬ ‫קודש‬ ,‫המקדש‬ ‫לבית‬ ‫כינוי‬ — ‫יר‬ ִ‫ב‬ ְ‫ּד‬
.‫בגולה‬ ‫חייו‬ ‫ואת‬ ‫מגוריו‬ ‫מקום‬ ‫את‬ :‫השירים‬ ‫בשני‬ ‫המתגעגע‬ ‫המשורר‬ ‫את‬ ‫תארו‬ 	$
?‫מצבה‬ ‫מה‬ ,‫מתוארת‬ ‫היא‬ ‫איך‬ ?‫ממוקמת‬ ‫היא‬ ‫היכן‬ :‫ישראל‬ ‫ארץ‬ — ‫הגעגועים‬ ‫מושא‬ ‫את‬ ‫תארו‬ 	$
?‫הגעגוע‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫מעצים‬ ‫זה‬ ‫כיצד‬ ?‫געגועיו‬ ‫למושא‬ ‫המתגעגע‬ ‫המשורר‬ ‫בין‬ ‫מפריד‬ ‫מה‬ 	$
?‫בשירים‬ ‫מרומזת‬ ‫תקווה‬ ‫איזו‬ 	$
?‫אלה‬ ‫בשירים‬ ‫הציונית‬ ‫התנועה‬ ‫שעשתה‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ 	$
?‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫בין‬ ‫הזיקה‬ ‫על‬ ‫השיר‬ ‫מן‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬ 	$
!‫לדעת‬ ‫טוב‬
‫הציונות‬ ‫שלפני‬ ‫בתקופה‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫המזרח‬ ‫יהודי‬ ‫זיקת‬
‫העלייה‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ,19‫ה־‬ ‫המאה‬ ‫במהלך‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫הגיעו‬ ‫רבים‬ ‫עלייה‬ ‫גלי‬
‫המאה‬ ‫בראשית‬ .‫המזרח‬ ‫ומארצות‬ ‫אשכנז‬ ‫מארצות‬ ‫הגיעו‬ ‫העולים‬ .‫הראשונה‬
‫במשך‬ .‫ספרד‬ ‫מגורשי‬ ‫צאצאי‬ ‫ובעיקר‬ ,‫המזרח‬ ‫מעדות‬ ‫הארץ‬ ‫יהודי‬ ‫רוב‬ ‫היו‬ 19‫ה־‬
‫יהודים‬ ‫הגיעו‬ 19‫ה־‬ ‫המאה‬ ‫ובשלהי‬ ,‫אפריקה‬ ‫מצפון‬ ‫רבים‬ ‫עולים‬ ‫נוספו‬ ‫השנים‬
‫בארץ‬ ‫יהודי‬ ‫יישוב‬ ‫יצרו‬ — "‫ותימן‬ ‫ומצפון‬ ‫ומזרח‬ ‫"מים‬ — ‫אלה‬ ‫עליות‬ .‫מתימן‬ ‫גם‬
‫העיר‬ ‫ירושלים‬ ‫הייתה‬ 1870‫ב־‬ ‫וכבר‬ ,‫הציוניות‬ ‫העליות‬ ‫שהחלו‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫ישראל‬
.‫יהודים‬ ‫היו‬ ‫תושביה‬ ‫שרוב‬ ,‫בארץ‬ ‫הראשונה‬ ‫הגדולה‬
‫עולים‬ .‫מתימן‬ ‫רבים‬ ‫עולים‬ ‫של‬ ‫נוסף‬ ‫גל‬ ‫לארץ‬ ‫הגיע‬ ‫השנייה‬ ‫העלייה‬ ‫בתקופת‬
‫היו‬ ‫הם‬ .‫ובפרדסים‬ ‫בשדות‬ ‫עבודה‬ ‫בכל‬ ‫עבדו‬ ‫ולפרנסתם‬ ,‫במושבות‬ ‫נקלטו‬ ‫אלה‬
‫השתכנו‬ ‫תימן‬ ‫עולי‬ .‫במועט‬ ‫להסתפק‬ ‫נכונים‬ ‫והיו‬ ,‫בארץ‬ ‫האקלים‬ ‫לתנאי‬ ‫רגילים‬
.‫עבדו‬ ‫שבהן‬ ‫המושבות‬ ‫בצד‬ ‫בעבורם‬ ‫שנבנו‬ ‫בשכונות‬
‫לעורר‬ ‫כדי‬ ,‫דתיים‬ ‫ובדימויים‬ ‫בסמלים‬ ‫השתמשה‬ ,‫וגווניה‬ ‫זרמיה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫הציונית‬ ‫התנועה‬
‫תרומות‬ ‫מתן‬ — ‫לפעולה‬ ‫אותו‬ ‫לעודד‬ ‫וכדי‬ ,‫הציוני‬ ‫הרעיון‬ ‫עם‬ ‫עמוקה‬ ‫להזדהות‬ ‫העם‬ ‫את‬
‫לביטויים‬ ‫נדלה‬ ‫בלתי‬ ‫מאגר‬ ‫שימשו‬ ,‫הנביאים‬ ‫ספרי‬ ‫ובעיקר‬ ,‫התנ"ך‬ .‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ועלייה‬
‫געגועים‬ ,‫זיכרונות‬ ‫לעורר‬ ‫שמטרתם‬ ‫מסרים‬ ‫העברת‬ ‫לשם‬ ,‫מילוליים‬ ‫ולסמלים‬ ‫חזותיים‬
‫נחמה‬ ‫נבואות‬ ‫מתוך‬ ‫וציטטות‬ ‫מקראיות‬ ‫דמויות‬ .‫בארצו‬ ‫העם‬ ‫של‬ ‫הזוהר‬ ‫העבר‬ ‫על‬ ‫והתרפקות‬
‫בשמחה‬ ‫אותם‬ ‫שרו‬ ‫והחלוצים‬ ‫הולחנו‬ ‫שלמים‬ ‫פסוקים‬ ,‫ובשירים‬ ‫בציורים‬ ,‫באיורים‬ ‫שובצו‬
.‫ובהתלהבות‬
82 82
‫החזותית‬ ‫באומנות‬
,)‫(יהודה‬ JUDA ‫ששמו‬ ‫שירים‬ ‫ספר‬ ‫ליליאן‬ ‫משה‬ ‫אפרים‬ ‫והמאייר‬ ‫הצייר‬ ‫ייר‬ ִ‫א‬ 1900 ‫בשנת‬
‫את‬ ‫מתאר‬ ,"‫ישעיהו‬ ‫"חזון‬ ,‫שלו‬ ‫הציורים‬ ‫אחד‬ .‫פון־מינהאוזן‬ ‫בריס‬ ‫הגרמני‬ ‫המשורר‬ ‫שכתב‬
‫את‬ ‫מסמל‬ ,‫לבנה‬ ‫בגלימה‬ ‫הלבוש‬ ‫הזקן‬ ‫הנביא‬ ,‫ישעיהו‬ .‫ומיוחדת‬ ‫רומנטית‬ ‫כארץ‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬
.‫וחופש‬ ‫טבע‬ ,‫נעורים‬ ‫ניכרים‬ ‫שבה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫מתארת‬ ‫שלו‬ ‫הנחמה‬ ‫ונבואת‬ ,‫העבר‬
."‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬ ‫"צינות‬ ‫תקליטור‬ ,"‫לציון‬ ‫"הכיסופים‬ ,‫תמונות‬ ‫בתערוכת‬ ‫ציור‬ ‫ראה‬
:‫התנ"ך‬ ‫מן‬
‫ית־‬ ֵ‫ּב‬ ‫ר‬ ַ‫ה‬ ‫ֶה‬‫י‬ ְ‫ה‬ִ‫י‬ ‫כֹון‬ָ‫נ‬ ‫ים‬ ִ‫ָמ‬‫ּי‬ ַ‫ה‬ ‫ית‬ ִ‫ר‬ֲ‫ח‬ ַ‫א‬ ְ‫ּב‬ ‫ָה‬‫י‬ ָ‫ה‬ְ‫ו‬ :‫ם‬ ִָ‫ל‬ ָ‫ירּוׁש‬ִ‫ו‬ ‫ה‬ ָ‫הּוד‬ְ‫ל־י‬ ַ‫ע‬ ‫מֹוץ‬ ָ‫ן־א‬ ֶ‫ּב‬ ‫ָהּו‬‫י‬ ְ‫ע‬ ַ‫ׁש‬ְ‫י‬ ‫ָה‬‫ז‬ ָ‫ח‬ ‫ר‬ ֶ‫ׁש‬ ֲ‫א‬ ‫ר‬ ָ‫ב‬ ָ‫ּד‬ ַ‫ה‬
‫ה‬ֶ‫ֲל‬‫ע‬ַ‫נ‬ְ‫ו‬ ‫כּו‬ ְ‫ל‬ ‫רּו‬ ְ‫מ‬ ָ‫א‬ְ‫ו‬ ‫ים‬ ִ‫ּב‬ ַ‫ר‬ ‫ים‬ ִ‫ּמ‬ ַ‫ע‬ ‫כּו‬ ְ‫ל‬ ָ‫ה‬ְ‫ו‬ :‫ם‬ִ‫ּגֹוי‬ ַ‫ל־ה‬ ָ‫ּכ‬ ‫יו‬ ָ‫ל‬ ֵ‫א‬ ‫רּו‬ֲ‫ה‬ָ‫נ‬ְ‫ו‬ ‫עֹות‬ ָ‫ב‬ְ‫ּג‬ ִ‫מ‬ ‫א‬ ָ‫ּׂש‬ ִ‫נ‬ְ‫ו‬ ‫ים‬ ִ‫ר‬ ָ‫ה‬ ֶ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ְ‫ּב‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ה‬ְ‫י‬
‫ר־‬ ַ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ‫ה‬ ָ‫תֹור‬ ‫א‬ ֵ‫צ‬ ֵ‫ּת‬ ‫ּיֹון‬ ִ‫ּצ‬ ִ‫מ‬ ‫י‬ ִ‫ּכ‬ ‫יו‬ ָ‫ֹת‬‫ח‬ ְ‫ֹר‬‫א‬ ְ‫ּב‬ ‫ה‬ ָ‫כ‬ ְ‫ֵל‬‫נ‬ְ‫ו‬ ‫יו‬ ָ‫כ‬ ָ‫ר‬ ְ‫ּד‬ ִ‫מ‬ ‫נּו‬ ֵ‫ֹר‬‫י‬ְ‫ו‬ ‫ֹב‬‫ק‬ֲ‫ע‬ַ‫י‬ ‫י‬ ֵ‫ֹלה‬ ֱ‫א‬ ‫ית‬ ֵ‫ל־ּב‬ ֶ‫א‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ה‬ְ‫ר־י‬ ַ‫ל־ה‬ ֶ‫א‬
		)1‫3־‬ ,‫ב‬ ‫(ישעיהו‬ .‫ם‬ ִָ‫ל‬ ָ‫ירּוׁש‬ ִ‫מ‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ה‬ְ‫י‬
.‫ונמקו‬ ‫הוכיחו‬ ?‫המקראי‬ ‫בטקסט‬ ‫הנאמר‬ ‫את‬ ‫משקף‬ ‫ליליאן‬ ‫של‬ "‫ישעיהו‬ ‫"חזון‬ ,‫לדעתכם‬ ,‫האם‬ 	$
?‫המתגעגע‬ ‫בעיני‬ ‫ירושלים‬ ‫נראית‬ ‫כיצד‬ ?‫זה‬ ‫באיור‬ ‫הגעגועים‬ ‫מובעים‬ ‫כיצד‬ 	$
‫הוא‬ 1903 ‫בשנת‬ .‫הרצל‬ ‫של‬ ‫נלהב‬ ‫חסיד‬ ‫והפך‬ ,‫הציונית‬ ‫לתנועה‬ ‫ליליאן‬ ‫הצטרף‬ 1901 ‫בשנת‬
."‫היהודי‬ ‫"האביב‬ ‫או‬ "‫היהודי‬ ‫"מאי‬ ‫לו‬ ‫שקרא‬ ,‫זה‬ ‫ציור‬ ‫צייר‬
"‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬ ‫"צינות‬ ‫תקליטור‬ ,"‫לציון‬ ‫"הכיסופים‬ ,‫תמונות‬ ‫בתערוכת‬ ‫ציור‬ ‫ראה‬
‫מה‬ ?‫נמצא‬ ‫הוא‬ ‫היכן‬ ;‫ורגשותיו‬ ‫פניו‬ ‫הבעת‬ ‫את‬ ‫תארו‬ ?‫מדוע‬ ?‫לכם‬ ‫מזכיר‬ ‫הוא‬ ‫מקראית‬ ‫דמות‬ ‫איזו‬ :‫בציור‬ ‫היהודי‬ ‫את‬ ‫תארו‬ 	$
?‫כיסופיו‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫ממנו‬ ‫מונע‬
‫ארץ‬ ‫היותה‬ ‫את‬ ‫מבטאים‬ ‫אומנותיים‬ ‫אמצעים‬ ‫אילו‬ ?‫בתמונה‬ ‫ממוקמת‬ ‫היא‬ ‫היכן‬ :‫ישראל‬ ‫ארץ‬ — ‫הגעגועים‬ ‫מושא‬ ‫את‬ ‫תארו‬ 	$
?‫נכספת‬
?‫הגעגוע‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫מעצים‬ ‫זה‬ ‫כיצד‬ ?‫געגועיו‬ ‫למושא‬ ‫המתגעגע‬ ‫בין‬ ‫מפריד‬ ‫מה‬ 	$
?‫הצייר‬ ‫בהם‬ ‫השתמש‬ ‫מדוע‬ ?‫משמעותם‬ ‫מה‬ ?‫בציור‬ ‫מצויים‬ ‫דתיים‬ ‫דימויים‬ ‫אילו‬ 	$
?‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫בין‬ ‫הזיקה‬ ‫על‬ ‫הציורים‬ ‫מן‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬ 	$
83
‫ובזמר‬ ‫בשיר‬
"‫"הפרדס‬ ‫בעיתון‬ ‫והתפרסם‬ 1891 ‫בשנת‬ ‫נכתב‬ ,‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫שירו‬ ,"‫הציפור‬ ‫"אל‬ ‫השיר‬
‫משיריה‬ ‫לאחד‬ ‫נחשב‬ ‫והוא‬ ,‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫הגעגועים‬ ‫מתוארים‬ ‫בשיר‬ .‫באודסה‬ ‫לאור‬ ‫שיצא‬
."‫ציון‬ ‫ל"חובבי‬ ‫מוכר‬ ‫שהיה‬ ‫לחן‬ ‫הוצמד‬ ‫לשיר‬ ."‫ציון‬ ‫"חיבת‬ ‫תנועת‬ ‫של‬ ‫והאהובים‬ ‫הראשונים‬
‫לשיר‬ ‫האזינו‬ .‫מהם‬ ‫אחדים‬ ‫רק‬ ‫לשיר‬ ‫נהגו‬ ‫אך‬ ,‫בתים‬ ‫עשר‬ ‫שישה‬ ‫בן‬ ‫הוא‬ ‫המקורי‬ ‫השיר‬
."‫לציון‬ ‫"הכיסופים‬ ‫בפרק‬ ,"‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬ ‫"ציונות‬ ‫בתקליטור‬
‫ביאליק‬ ‫נחמן‬ ‫חיים‬ / ‫ִּפֹור‬‫צ‬ַ‫ה‬ ‫ֶל‬‫א‬
,‫ת‬ ֶ‫ד‬ ֶ‫מ‬ ְ‫ֶח‬‫נ‬ ‫ה‬ ָ‫ר‬ ֹּ‫פ‬ ִ‫צ‬ ,‫ְך‬ ֵ‫ׁשּוב‬ ‫ב‬ ָ‫ר‬ ‫לֹום‬ ָׁ‫ש‬
— ‫י‬ ִ‫ּלֹונ‬ ַ‫ח‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ ‫ֹם‬‫ח‬ ַ‫ה‬ ‫צֹות‬ ְ‫ר‬ ַ‫א‬ ֵ‫מ‬
‫ה‬ ָ‫ת‬ ָ‫ל‬ ָ‫כ‬ ‫י‬ ִׁ‫ש‬ ְ‫פ‬ ַּ‫נ‬ ‫ה‬ ַ‫מ‬ ‫ב‬ ֵ‫ר‬ ָ‫ע‬ ‫י‬ ִּ‫כ‬ ‫ְך‬ֵ‫קֹול‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬
.‫י‬ ִ‫עֹונ‬ ְ‫מ‬ ‫ְך‬ ֵ‫ב‬ְ‫ז‬ ָ‫ע‬ ְּ‫ב‬ ‫ף‬ ֶ‫ֹר‬‫ח‬ ַּ‫ב‬
,‫ה‬ ָ‫ר‬ ָ‫ק‬ְ‫י‬ ַ‫ה‬ ‫י‬ ִ‫ּפֹור‬ ִ‫צ‬ ,‫י‬ ִ‫ר‬ ֵּ‫פ‬ ַ‫ס‬ ,‫י‬ ִ‫ר‬ ְּ‫ַמ‬‫ז‬
,‫אֹות‬ ָ‫ל‬ ְ‫פ‬ ִ‫נ‬ ‫ים‬ ִּ‫ק‬ ַ‫ח‬ ְ‫ר‬ ֶ‫מ‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ֵ‫מ‬
,‫ה‬ ָ‫פ‬ָּ‫י‬ ַ‫ה‬ ,‫ה‬ ָּ‫מ‬ ַ‫ח‬ ַ‫ה‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ ָּ‫ב‬ ‫ם‬ ָׁ‫ש‬ ‫ַם‬‫ג‬ֲ‫ה‬
?‫אֹות‬ ָ‫ל‬ ְּ‫ת‬ ַ‫ה‬ ,‫עֹות‬ ָ‫ר‬ ָ‫ה‬ ‫ה‬ָ‫ינ‬ ֶּ‫ב‬ ְ‫ר‬ ִּ‫ת‬
,‫ּיֹון‬ ִ‫צ‬ ְּ‫ב‬ ‫י‬ ַ‫ח‬ ַ‫א‬ ֵ‫מ‬ ‫לֹום‬ ָׁ‫ש‬ ‫י‬ ִ‫ל‬ ‫י‬ ִ‫ׂא‬ְ‫ש‬ ִ‫ת‬ֲ‫ה‬
?‫ים‬ ִ‫רֹוב‬ ְּ‫ק‬ ַ‫ה‬ ‫ים‬ ִ‫חֹוק‬ ְ‫ר‬ ָ‫ה‬ ‫י‬ ַ‫ח‬ ַ‫א‬ ֵ‫מ‬
ַ‫ֹע‬‫ד‬ָ‫י‬ ‫עּו‬ ְ‫ֵד‬‫י‬ֲ‫ה‬ !‫ים‬ ִ‫ר‬ ָּׁ‫ש‬ ֻ‫א‬ ְ‫מ‬ ‫הֹוי‬
?‫ים‬ ִ‫אֹוב‬ ְ‫כ‬ ַ‫מ‬ ‫ל‬ ֹּ‫ב‬ ְ‫ס‬ ֶ‫א‬ ‫הֹוי‬ ,‫ל‬ ֹּ‫ב‬ ְ‫ס‬ ֶ‫א‬ ‫י‬ ִּ‫כ‬
,‫י‬ַ‫נ‬ ְ‫ֹט‬‫ש‬ ‫ֹה‬‫פ‬ ‫ּבּו‬ ַ‫ר‬ ‫ה‬ ָ‫מ‬ ַ‫ֹע‬‫ד‬ָ‫י‬ ‫עּו‬ ְ‫ֵד‬‫י‬ֲ‫ה‬
?‫ים‬ ִ‫מ‬ ָ‫ק‬ ‫י‬ ִ‫ל‬ ‫ים‬ ִּ‫ב‬ ַ‫ר‬ ‫הֹוי‬ ,‫ים‬ ִּ‫ב‬ ַ‫ר‬ ‫ה‬ ָ‫מ‬
,‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ֵ‫מ‬ ‫אֹות‬ ָ‫ל‬ ְ‫פ‬ ִ‫נ‬ ,‫י‬ ִ‫ּפֹור‬ ִ‫צ‬ ,‫י‬ ִ‫ר‬ ְּ‫ַמ‬‫ז‬
.‫ים‬ ִ‫מ‬ ָ‫עֹול‬ ‫ֶה‬‫ו‬ ְ‫נ‬ִ‫י‬ ‫ּה‬ ָּ‫ב‬ ‫יב‬ ִ‫ב‬ ָ‫א‬ ָ‫ה‬
,‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ ָ‫ה‬ ‫ת‬ ַ‫ר‬ ְ‫מ‬ְּ‫ז‬ ִ‫מ‬ ‫לֹום‬ ָ‫ש‬ ‫י‬ ִ‫ל‬ ‫י‬ ִ‫ׂא‬ְ‫ש‬ ִ‫ת‬ֲ‫ה‬
?‫ים‬ ִ‫ר‬ ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ֵ‫מ‬ ,‫א‬ְ‫י‬ ַּ‫ג‬ ִ‫מ‬ ,‫ק‬ ֶ‫מ‬ ֵ‫ע‬ ֵ‫מ‬
,‫ּיֹון‬ ִ‫צ‬ ‫ת‬ ֶ‫א‬ ַּ‫לֹוה‬ ֱ‫א‬ ‫ם‬ ַ‫ח‬ ִ‫נ‬ֲ‫ה‬ ,‫ם‬ ַ‫ח‬ ִ‫ר‬ֲ‫ה‬
?‫ים‬ ִ‫ר‬ ָ‫ב‬ ְ‫ק‬ ִ‫ל‬ ‫ה‬ ָ‫ֲזּוב‬‫ע‬ ‫ּה‬ ָ‫עֹוד‬ ‫ם‬ ִ‫א‬
— ‫ה‬ָ‫בֹונ‬ ְּ‫ל‬ ַ‫ה‬ ‫ת‬ ַ‫ע‬ ְ‫ב‬ִ‫ג‬ְ‫ו‬ ‫רֹון‬ ָּׁ‫ש‬ ַ‫ה‬ ‫ק‬ ֶ‫מ‬ ֵ‫ע‬ְ‫ו‬
?‫ם‬ ָּ‫ד‬ ְ‫ר‬ ִ‫נ‬ ‫ת‬ ֶ‫א‬ ,‫ם‬ ָ‫ֹר‬‫מ‬ ‫ת‬ ֶ‫א‬ ‫נּו‬ ְּ‫ת‬ִ‫י‬ֲ‫ה‬
,‫ים‬ ִ‫ר‬ ָ‫ע‬ְּ‫י‬ ַּ‫ב‬ ‫ׂב‬ָּ‫ש‬ ַ‫ה‬ ‫תֹו‬ָ‫נ‬ ְּׁ‫ש‬ ִ‫מ‬ ‫יץ‬ ִ‫ק‬ ֵ‫ה‬ ַ‫ה‬
?‫ם‬ ָּ‫ד‬ ְ‫ר‬ ִּ‫נ‬ ַ‫ה‬ ,‫ן‬ ֵׁ‫ש‬ָּ‫י‬ ַ‫ה‬ ‫נֹון‬ ָ‫ב‬ ְ‫ל‬ ַ‫ה‬
,‫מֹון‬ ְ‫ר‬ ֶ‫ח‬ ‫ר‬ ַ‫ה‬ ‫ל‬ ַ‫ע‬ ‫ל‬ ַּ‫ט‬ ַ‫ה‬ ‫ים‬ ִ‫ינ‬ ִ‫נ‬ ְ‫פ‬ ִּ‫כ‬ ‫ד‬ ֵ‫ֵר‬‫י‬ֲ‫ה‬
?‫עֹות‬ ָ‫מ‬ ְ‫ד‬ ִּ‫כ‬ ‫ל‬ ֹּ‫פ‬ִ‫י‬ְ‫ו‬ ‫ד‬ ֵ‫ֵר‬‫י‬ ‫ם‬ ִ‫א‬
?‫ים‬ ִ‫יר‬ ִ‫ה‬ ְּ‫ב‬ ַ‫ה‬ ‫יו‬ ָ‫ימ‬ ֵ‫ּומ‬ ‫ן‬ ֵּ‫ד‬ ְ‫ר‬ַּ‫י‬ ַ‫ה‬ ‫לֹום‬ ְּׁ‫ה־ש‬ ַ‫ּומ‬
84 84
?‫עֹות‬ ָ‫ב‬ ְּ‫ג‬ ַ‫ה‬ ,‫ים‬ ִ‫ר‬ ָ‫ה‬ ֶ‫ל־ה‬ ָּ‫כ‬ ‫לֹום‬ ְׁ‫ּוש‬
,‫ד‬ ֵ‫ב‬ ָּ‫כ‬ ַ‫ה‬ ‫ן‬ָ‫נ‬ ָ‫ע‬ ֶ‫ה‬ ‫ם‬ ֶ‫יה‬ֵ‫ֲל‬‫ע‬ ֵ‫מ‬ ‫ר‬ ָ‫ס‬ֲ‫ה‬
–?‫ֶת‬‫ו‬ ָ‫מ‬ ְ‫ל‬ ַ‫צ‬ ,‫ה‬ ָ‫ט‬ ָ‫ֲל‬‫ע‬ ‫ׂש‬ ֵ‫ר‬ ֹּ‫פ‬ ַ‫ה‬
‫אּו‬ ְ‫צ‬ ָ‫מ‬ ‫ה‬ ָּ‫ב‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫ל־א‬ ַ‫ע‬ ,‫י‬ ִ‫ּפֹור‬ ִ‫צ‬ ,‫י‬ ִ‫ר‬ ְּ‫ַמ‬‫ז‬
!‫ֶת‬‫ו‬ ָּ‫מ‬ ַ‫ה‬ ,‫ים‬ִּ‫י‬ ַ‫ח‬ ַ‫ה‬ ‫י‬ ַ‫בֹות‬ ֲ‫א‬
‫י‬ ִּ‫ת‬ ְ‫ל‬ ַ‫ת‬ ָׁ‫ש‬ ‫ים‬ ִ‫ח‬ ָ‫ר‬ ְּ‫פ‬ ַ‫ה‬ ‫לּו‬ ְ‫ב‬ָ‫נ‬ — ‫ֹלא‬ ‫עֹוד‬ — ‫ם‬ ִ‫א‬ ַ‫ה‬
?‫י‬ ִ‫ֹכ‬‫נ‬ ָ‫א‬ ‫י‬ ִּ‫ת‬ ְ‫ל‬ ַ‫ב‬ָ‫נ‬ ‫ר‬ ֶׁ‫ש‬ ֲ‫א‬ ַּ‫כ‬
,‫י‬ ִּ‫ת‬ ְ‫ח‬ ַ‫ר‬ ָּ‫פ‬ ‫ם‬ ֶ‫מֹוה‬ ְּ‫כ‬ ‫ים‬ ִּ‫ָמ‬‫י‬ ‫ה‬ ָ‫ר‬ ְּ‫כ‬ְ‫ז‬ ֶ‫א‬
.‫י‬ ִ‫ח‬ ֹּ‫כ‬ ‫ר‬ ָ‫ס‬ ,‫י‬ ִּ‫ת‬ ְ‫נ‬ ַ‫ָק‬‫ז‬ ‫ה‬ ָּ‫ת‬ ַ‫ע‬ ‫ְך‬ ַ‫א‬
, ַ‫ׂיח‬ִ‫ש‬ ‫ל‬ ָּ‫כ‬ ַ‫ׂיח‬ִ‫ש‬ ‫סֹוד‬ ,‫י‬ ִ‫ּפֹור‬ ִ‫צ‬ ,‫י‬ ִ‫ר‬ ְּ‫פ‬ ַ‫ס‬
?‫ׁשּו‬ ָ‫ח‬ ָ‫ל‬ ‫ם‬ ֶ‫יה‬ ֵּ‫פ‬ ְ‫ר‬ ַ‫ט‬ ‫ְך‬ ָּ‫ל‬ ‫ה‬ ַ‫ּומ‬
,‫ים‬ ִ‫ָמ‬‫י‬ ְ‫ל‬ ‫וּו‬ ִ‫ק‬ ‫ם‬ ִ‫א‬ ‫ים‬ ִ‫חּומ‬ ִ‫נ‬ ‫ׂרּו‬ְּ‫ש‬ ִ‫ב‬ֲ‫ה‬
?‫ׁשּו‬ ָ‫ע‬ ְ‫ר‬ִ‫י‬ ‫נֹון‬ ָ‫ב‬ ְּ‫ל‬ ַּ‫כ‬ ‫ָמֹו‬‫י‬ ְ‫ר‬ ִּ‫פ‬
– ‫ה‬ ָ‫ע‬ ְ‫מ‬ ִ‫ד‬ ְּ‫ב‬ ‫ים‬ ִ‫ע‬ ְ‫ר‬ֹּ‫ז‬ ַ‫ה‬ ,‫ים‬ ִ‫ד‬ ְ‫ֹב‬‫ע‬ ָ‫ה‬ ‫י‬ ַ‫ח‬ ַ‫א‬ְ‫ו‬
– ?‫ר‬ ֶ‫ֹמ‬‫ע‬ ָ‫ה‬ ‫ה‬ ָּ‫נ‬ ִ‫ר‬ ְ‫ב‬ ‫רּו‬ ְ‫צ‬ ָ‫ק‬ֲ‫ה‬
‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ ‫י‬ ִּ‫ת‬ ְ‫פ‬ ַ‫ע‬ְ‫ו‬ ‫ר‬ ֶ‫ב‬ ֵ‫א‬ ‫י‬ ִ‫ל‬ ‫ן‬ ֶּ‫ת‬ִ‫י‬ ‫י‬ ִ‫מ‬
!‫ר‬ ֶ‫מ‬ ֹּ‫ת‬ ַ‫ה‬ ,‫ד‬ ֵ‫ק‬ ָּׁ‫ש‬ ַ‫ה‬ ‫ֵץ‬‫נ‬ָ‫י‬ ‫ה‬ ָּ‫ב‬
,‫ה‬ ָ‫ד‬ ָ‫מ‬ ְ‫ֶח‬‫נ‬ ‫ּפֹור‬ ִ‫צ‬ ,‫ְך‬ ָ‫ל‬ ‫ר‬ ֵּ‫פ‬ ַ‫ס‬ ֲ‫א‬ ‫ה‬ ָ‫מ‬ ‫י‬ ִ‫נ‬ ֲ‫ַא‬‫ו‬
? ַ‫ֹע‬‫מ‬ ְׁ‫ש‬ ִ‫ל‬ ‫י‬ִּ‫ו‬ ַ‫ק‬ ְּ‫ת‬ ‫ה‬ ַ‫מ‬ ‫י‬ ִּ‫פ‬ ִ‫מ‬
,‫י‬ ִ‫ע‬ ָ‫מ‬ ְׁ‫ש‬ ִּ‫ת‬ ‫ירֹות‬ ִ‫מ‬ְ‫ז‬ ‫ֹלא‬ ‫ה‬ ָ‫ר‬ ָ‫ק‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ף‬ַ‫נ‬ ְּ‫כ‬ ִ‫מ‬
. ַּ‫ֹה‬‫נ‬ָ‫ו‬ ‫ֶה‬‫ג‬ ֶ‫ה‬ ‫ק‬ ַ‫ר‬ ,‫ים‬ ִ‫ינ‬ ִ‫ק‬ ‫ק‬ ַ‫ר‬
‫צֹות‬ ְ‫ר‬ ַ‫א‬ ְּ‫ב‬ ‫ן‬ ֵ‫ה‬ ‫ר‬ ָ‫ב‬ ְּ‫כ‬ ֶׁ‫ש‬ ,‫אֹות‬ ָ‫ל‬ ְּ‫ת‬ ַ‫ה‬ ‫ר‬ ֵּ‫פ‬ ַ‫ס‬ ֲ‫א‬ ַ‫ה‬
–?‫עֹות‬ ָ‫מּוד‬ ,‫עֹות‬ ָ‫מ‬ ְׁ‫ש‬ ִ‫נ‬ ‫ים‬ִּ‫י‬ ַ‫ח‬ ַ‫ה‬
,‫רֹות‬ ְ‫ֹב‬‫ע‬ ָ‫ה‬ ‫רֹות‬ ָּ‫צ‬ ַ‫ל‬ ‫ֶה‬‫נ‬ ְ‫מ‬ִ‫י‬ ‫י‬ ִ‫מ‬ ‫ר‬ ָּ‫פ‬ ְ‫ס‬ ִ‫מ‬ ,‫הֹוי‬
?‫אֹות‬ ָ‫ּוב‬ ‫ׁשֹות‬ ְּ‫ג‬ ַ‫ר‬ ְ‫ת‬ ִ‫מ‬ ‫רֹות‬ ָ‫צ‬ ְ‫ל‬
!‫ְך‬ ֵ‫ר‬ ָּ‫ב‬ ְ‫ד‬ ִ‫מ‬ ,‫ְך‬ ֵ‫ר‬ ָ‫ה‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ ,‫י‬ ִ‫ּפֹור‬ ִ‫צ‬ ,‫י‬ ִ‫נּוד‬
;‫י‬ ִ‫ל‬ֳ‫ה‬ ָ‫א‬ ‫ת‬ ֶ‫א‬ ְּ‫ת‬ ְ‫ַב‬‫ז‬ ָ‫ע‬ ‫י‬ ִּ‫כ‬ , ְּ‫ת‬ ְ‫ר‬ ַּׁ‫ש‬ ֻ‫א‬
,‫ים‬ ִ‫נ‬ָ‫נ‬ ְ‫ר‬ ‫ף‬ַ‫נ‬ ְּ‫כ‬ , ְּ‫ת‬ ַ‫א‬ ‫ם‬ ַּ‫ג‬ ‫ז‬ ָ‫א‬ , ְּ‫ת‬ ְ‫נ‬ ַ‫כ‬ ָׁ‫ש‬ ‫י‬ ִּ‫מ‬ ִ‫ע‬ ‫לּו‬
.‫י‬ ִ‫ל‬ ָ‫גֹור‬ ְ‫ל‬ ‫ית‬ ִ‫כ‬ ָּ‫ב‬ ‫ר‬ ַ‫מ‬ ,‫ית‬ ִ‫כ‬ ָּ‫ב‬
,‫יבּו‬ ִ‫ֵיט‬‫י‬ ‫ה‬ ָ‫ֵה‬‫ג‬ ‫י‬ ִ‫ל‬ ‫עֹות‬ ָ‫מ‬ ְ‫ּוד‬ ‫י‬ ִ‫כ‬ ְ‫ב‬ ‫ֹלא‬ ‫ְך‬ ַ‫א‬
;‫י‬ ִ‫ת‬ ָּ‫כ‬ ַ‫מ‬ ‫אּו‬ ְּ‫פ‬ ַ‫ר‬ְ‫י‬ ‫ה‬ ֶּ‫ל‬ ֵ‫א‬ ‫ֹלא‬
,‫עֹות‬ ָ‫מ‬ ְּ‫ד‬ ‫ֹאד‬‫נ‬ ‫י‬ ִ‫את‬ ֵּ‫ל‬ ִ‫מ‬ ,‫ׁשּו‬ ֵׁ‫ש‬ ָ‫ע‬ ‫י‬ַ‫ינ‬ ֵ‫ע‬ ‫ר‬ ָ‫ב‬ ְּ‫כ‬
;‫י‬ ִ‫ת‬ ָּ‫ב‬ ִ‫ל‬ ‫ׂב‬ֶ‫ש‬ ֵ‫ע‬ ָּ‫כ‬ ‫ה‬ ָ‫ת‬ ְּ‫כ‬ ֻ‫ה‬ ‫ר‬ ָ‫ב‬ ְּ‫כ‬
– ‫ים‬ ִּ‫צ‬ ִּ‫ק‬ ַ‫ה‬ ‫לּו‬ ָּ‫כ‬ ‫ר‬ ָ‫ּב‬ְ‫כ‬ ,‫ָעֹות‬‫מ‬ְּ‫ד‬ַ‫ה‬ ‫ּלּו‬ָ‫כ‬ ‫ָר‬‫ב‬ְּ‫כ‬
,‫י‬ ִ‫גֹונ‬ְ‫י‬ ‫ל‬ ַ‫ע‬ ‫ץ‬ ֵּ‫ק‬ ַ‫ה‬ ‫יץ‬ ִ‫ק‬ ֵ‫ה‬ ‫ֹלא‬ְ‫ו‬
,‫ה‬ ָ‫ר‬ ָ‫ק‬ְ‫י‬ ַ‫ה‬ ‫י‬ ִ‫ּפֹור‬ ִ‫צ‬ ,‫ְך‬ ֵ‫ׁשּוב‬ ‫ב‬ ָ‫ר‬ ‫לֹום‬ ָׁ‫ש‬
!‫י‬ ִּ‫ֹנ‬‫ר‬ָ‫ו‬ ‫ְך‬ֵ‫קֹול‬ ‫א‬ָ‫נ‬ ‫י‬ ִ‫ל‬ֲ‫ה‬ ַ‫צ‬
85
:‫מילים‬ ‫ביאור‬
‫ֵב‬‫ר‬ָ‫ע‬ֶ‫ה‬ — ‫ב‬ ֵ‫ר‬ ָ‫ע‬ ‫י‬ ִּ‫כ‬
‫התגעגעה‬ ‫נפשי‬ — ‫ה‬ ָ‫ת‬ ָ‫ל‬ ָ‫כ‬ ‫י‬ ִׁ‫ש‬ ְ‫פ‬ ַּ‫נ‬
‫ביתי‬ — ‫י‬ ִ‫עֹונ‬ ְ‫מ‬
‫הסבל‬ ,‫הצרות‬ — ‫אֹות‬ ָ‫ל‬ ְּ‫ת‬ ַ‫ה‬ ,‫עֹות‬ ָ‫ר‬ ָ‫ה‬
‫שונאיי‬ — ‫י‬ַ‫נ‬ ְ‫ֹט‬‫ש‬
‫אויבים‬ — ‫ים‬ ִ‫מ‬ ָ‫ק‬
‫ישכון‬ — ‫ֶה‬‫ו‬ ְ‫נ‬ִ‫י‬
‫הארץ‬ ‫של‬ ‫היבול‬ ‫מיטב‬ — ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ ָ‫ה‬ ‫ת‬ ַ‫ר‬ ְ‫מ‬ְּ‫ז‬ ִ‫מ‬
?‫נחם‬ ‫האם‬ ?‫רחם‬ ‫האם‬ — ‫ם‬ ַ‫ח‬ ִ‫נ‬ֲ‫ה‬ ,‫ם‬ ַ‫ח‬ ִ‫ר‬ֲ‫ה‬
‫בושם‬ ‫צמח‬ ,‫שלהם‬ ‫המור‬ — ‫ם‬ ָ‫ֹר‬‫מ‬
‫בושם‬ ‫צמח‬ ,‫שלהם‬ ְ‫ּד‬ ְ‫ֶר‬‫ּנ‬‫ה‬ — ‫ם‬ ָּ‫ד‬ ְ‫ר‬ ִ‫נ‬
‫השיבה‬ ‫שער‬ ‫בעל‬ ,‫הזקן‬ ,‫העתיק‬ — ‫ׂב‬ָּ‫ש‬ ַ‫ה‬
‫החרמון‬ ‫להר‬ ‫הכוונה‬ — ‫נֹון‬ ָ‫ב‬ ְ‫ל‬ ַ‫ה‬
‫ירד‬ ,‫סר‬ ‫האם‬ — ‫ר‬ ָ‫ס‬ֲ‫ה‬
‫בארץ‬ ‫שהיו‬ ‫והעזובה‬ ‫הסבל‬ ,‫המלחמות‬ ,‫הצרות‬ :‫ובהשאלה‬ ,‫כבד‬ ‫חושך‬ — ‫ֶת‬‫ו‬ ָ‫מ‬ ְ‫ל‬ ַ‫צ‬ ,‫ה‬ ָ‫ט‬ ָ‫ֲל‬‫ע‬
‫ישראל‬
.‫שלהם‬ ‫העלים‬ ,‫שלהם‬ ‫הטרפים‬ — ‫ם‬ ֶ‫יה‬ ֵּ‫פ‬ ְ‫ר‬ ַ‫ט‬
?‫בשרו‬ ‫האם‬ — ‫ׂרּו‬ְּ‫ש‬ ִ‫ב‬ֲ‫ה‬
‫מקראית‬ ‫שירה‬ ‫של‬ ‫עתיקה‬ ‫צורה‬ ,‫שלהם‬ ‫הפרי‬ — ‫ָמֹו‬‫י‬ ְ‫ר‬ ִּ‫פ‬
.‫וגעגועיו‬ ‫צרותיו‬ ,‫סבלותיו‬ ,‫מגוריו‬ ‫מקום‬ :‫המתגעגע‬ ‫המשורר‬ ‫את‬ ‫תארו‬ 	$
?‫מצבה‬ ‫מה‬ ,‫מתוארת‬ ‫היא‬ ‫איך‬ ?‫ממוקמת‬ ‫היא‬ ‫היכן‬ :‫ישראל‬ ‫ארץ‬ — ‫הגעגועים‬ ‫מושא‬ ‫את‬ ‫תארו‬ 	$
?‫הגעגוע‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫מעצים‬ ‫זה‬ ‫כיצד‬ ?‫געגועיו‬ ‫למושא‬ ‫המתגעגע‬ ‫המשורר‬ ‫בין‬ ‫מפריד‬ ‫מה‬ 	$
?‫הנכספת‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫המשורר‬ ‫בין‬ ‫המרחק‬ ‫את‬ ‫מעצים‬ ‫שלה‬ ‫החופש‬ ‫כיצד‬ ?‫בשיר‬ ‫הציפור‬ ‫תפקיד‬ ‫מה‬ 	$
?‫לארצו‬ ‫העם‬ ‫בין‬ ‫הזיקה‬ ‫על‬ ‫השיר‬ ‫מן‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬ 	$
86 86
‫מתוקשבת‬ ‫למידה‬
http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0101.htm :‫סנונית‬ ‫לאתר‬ ‫היכנסו‬
:‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫בשירו‬ ‫הנרמזים‬ ‫או‬ ‫המצויים‬ ,‫הבאים‬ ‫מהצירופים‬ ‫שלושה‬ ‫חפשו‬ ,‫האתר‬ ‫של‬ ‫החיפוש‬ ‫במנוע‬ 	.1
‫ִי‬ׁ‫ש‬ְ‫פ‬ַ‫נ‬ ‫ָה‬‫ת‬ְ‫ל‬ָ‫ּכ‬ 	$
‫ֶץ‬‫ר‬ָ‫א‬ָ‫ה‬ ‫ַת‬‫ר‬ְ‫מ‬ִ‫ִּז‬‫מ‬ 	$
‫ִּיֹון‬‫צ‬ ‫ָה‬ ‫ְהו‬‫י‬ ‫ַם‬‫ח‬ִ‫נ‬‫ִי־‬‫ּכ‬ 	$
‫ָה‬‫נ‬‫ְבֹו‬‫ּל‬ַ‫ה‬ ‫ַת‬‫ע‬ְ‫ב‬ִ‫ּג‬ 	$
‫ְמֹון‬‫ר‬ֶ‫ח‬‫ַל־‬‫ט‬ְ‫ּכ‬ 	$
‫ה‬ ָ‫ע‬ ְ‫מ‬ ִ‫ד‬ ְ‫ּב‬ ‫ים‬ ִ‫ע‬ ְ‫ֹר‬‫ּז‬ ַ‫ה‬ 	$
‫ר‬ ֶ‫ב‬ ֵ‫א‬ ‫י‬ ִ‫ן־ל‬ ֶ‫ּת‬ִ‫י־י‬ ִ‫מ‬ 	$
‫ים‬ ִ‫נ‬ָ‫נ‬ ְ‫ף־ר‬ַ‫נ‬ ְ‫ּכ‬ 	$
‫יץ‬ ִ‫ק‬ ֵ‫ה‬ ‫ץ‬ ֵ‫ּק‬ ַ‫ה‬ 	$
‫י‬ ִ‫ֹּנ‬‫ר‬ ‫י‬ ִ‫קּומ‬ 	$
oo
.‫פסוק‬ ,‫פרק‬ ,‫ספר‬ — ‫מקום‬ ‫מראה‬ ‫כתבו‬ .‫הצירוף‬ ‫מופיע‬ ‫שבו‬ ‫הפסוק‬ ‫את‬ ‫העתיקו‬ 	.2
.‫שבחרתם‬ ‫הצירוף‬ ‫מופיע‬ ‫שבו‬ ,‫השלם‬ ‫הקטע‬ ‫את‬ ‫וקראו‬ ,‫הפסוק‬ ‫במספר‬ ‫המסומן‬ ‫לקישור‬ ‫היכנסו‬ 	.3
?‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫בשירו‬ ‫הגעגועים‬ ‫את‬ ‫ומעצים‬ ‫מוסיף‬ ‫המקראי‬ ‫הצירוף‬ ‫כיצד‬ :‫הסבירו‬ 	.4
!‫לדעת‬ ‫טוב‬
"‫ציון‬ ‫"חיבת‬ ‫תנועת‬
.19‫ה־‬ ‫המאה‬ ‫של‬ 80‫ה־‬ ‫שנות‬ ‫בראשית‬ ‫אירופה‬ ‫במזרח‬ ‫נוסדה‬ "‫ציון‬ ‫"חיבת‬ ‫תנועת‬
‫והרב‬ ‫קלישר‬ ‫צבי‬ ‫הרב‬ — ‫הציונות‬ ‫מבשרי‬ ‫של‬ ‫מרעיונותיהם‬ ‫הושפעה‬ ‫התנועה‬
‫היהודיים‬ ‫ומהמשכילים‬ ,‫המזרחית‬ ‫באירופה‬ ‫לאומיות‬ ‫מתנועות‬ ;‫אלקלעי‬ ‫יהודה‬
‫התנועה‬ ‫הקמת‬ .‫בגולה‬ ‫ליהודים‬ ‫ומלא‬ ‫אמיתי‬ ‫זכויות‬ ‫שוויון‬ ‫מהשגת‬ ‫שהתאכזבו‬
‫לאחר‬ ,‫רוסיה‬ ‫דרום‬ ‫יהודי‬ ‫נגד‬ ‫הפרעות‬ — "‫בנגב‬ ‫"הסופות‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫הייתה‬
‫בסיס‬ ‫לתנועה‬ ‫העניק‬ ‫פינסקר‬ ‫לייב‬ ‫יהודה‬ .1882‫ב־‬ ‫השני‬ ‫אלכסנדר‬ ‫הצאר‬ ‫רצח‬
‫מהגלות‬ ‫להשתחרר‬ ‫ליהודים‬ ‫קרא‬ ‫הוא‬ ."‫"אוטו־אמנציפציה‬ ‫בספרו‬ ‫רעיוני‬
.‫משלהם‬ ‫מולדת‬ ‫לעצמם‬ ‫ולמצוא‬
‫היהודים‬ ‫של‬ ‫הלאומיים‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫לחדש‬ ‫למטרה‬ ‫לה‬ ‫שמה‬ "‫ציון‬ ‫"חיבת‬ ‫תנועת‬
87
,‫קיימות‬ ‫במושבות‬ ‫תמיכה‬ ,‫חקלאיות‬ ‫מושבות‬ ‫הקמת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫ישראל‬ ‫בארץ‬
‫אגודות‬ ‫חברי‬ .‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫של‬ ‫הרוחני‬ ‫מצבו‬ ‫ושיפור‬ ‫העברית‬ ‫השפה‬ ‫החייאת‬
‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫הראשונות‬ ‫המושבות‬ ‫בהקמת‬ ‫החלו‬ ‫שונות‬ ‫מארצות‬ "‫ציון‬ ‫"חובבי‬
.‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫ההתיישבות‬ ‫את‬ ‫וחדשו‬ ,‫יעקב‬ ‫זיכרון‬ ,‫פינה‬ ‫ראש‬ ,‫לציון‬ ‫ראשון‬ —
‫האמצעים‬ ‫וחסרי‬ ‫הניסיון‬ ‫חסרי‬ ‫העולים‬ ‫נתקלו‬ ‫ההתיישבות‬ ‫בראשית‬ ‫כבר‬
— "‫הידוע‬ ‫"הנדיב‬ ‫של‬ ‫מצדו‬ ‫באה‬ ‫הישועה‬ .‫לעזרה‬ ‫לפנות‬ ‫ונאלצו‬ ,‫רבים‬ ‫בקשיים‬
— ‫לגדרה‬ ‫פרט‬ ,‫המושבות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לחסותו‬ ‫שלקח‬ — ‫דה־רוטשילד‬ ‫בנימין‬ ‫הברון‬
,‫המתיישבים‬ ‫על‬ ‫וקפדני‬ ‫הדוק‬ ‫פיקוח‬ ‫של‬ ‫משטר‬ ‫הנהיג‬ ‫הברון‬ .‫הביל"ויים‬ ‫מושבת‬
.‫קשה‬ ‫ולביקורת‬ ‫רבים‬ ‫לחיכוכים‬ ‫בכך‬ ‫וגרם‬
‫היסוד‬ ‫ועידת‬ ,‫גרמניה־פולין‬ ‫גבול‬ ‫על‬ ,‫בקטוביץ‬ ‫התקיימה‬ 1884 ‫בנובמבר‬
.‫השונות‬ ‫המקומיות‬ ‫האגודות‬ ‫יחד‬ ‫התארגנו‬ ‫שבה‬ ‫תנועה‬ ,"‫ציון‬ ‫"חובבי‬ ‫של‬
‫משה‬ ‫של‬ ‫המאה‬ ‫הולדתו‬ ‫יום‬ ‫לכבוד‬ ,"‫משה‬ ‫"ברית‬ ‫תחילה‬ ‫נקרא‬ ‫ארגון־העל‬
‫אומץ‬ ,1887 ‫ביוני‬ ,‫ברוסיה‬ "‫ציון‬ ‫"חובבי‬ ‫של‬ ‫השנייה‬ ‫בוועידה‬ .‫מונטיפיורי‬
,‫באודסה‬ ‫היה‬ ‫התנועה‬ ‫של‬ ‫החשובים‬ ‫ממרכזיה‬ ‫אחד‬ ."‫ציון‬ ‫"חובבי‬ ‫השם‬ ‫לה‬
‫שפעל‬ ,‫זה‬ ‫ועד‬ ‫הצליח‬ 1890‫ב־‬ ."‫ציון‬ ‫"חובבי‬ ‫של‬ "‫האודסאי‬ ‫"הוועד‬ ‫פעל‬ ‫שם‬
‫מושבות‬ — ‫בארץ‬ ‫נוספות‬ ‫מושבות‬ ‫בהקמת‬ ‫לתמוך‬ ,‫רוסיה‬ ‫ממשלת‬ ‫באישור‬
‫סכומי‬ ‫הוועד‬ ‫שלח‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫וחדרה‬ ‫רחובות‬ — ‫הברון‬ ‫בחסות‬ ‫שלא‬ ‫עצמאיות‬
‫פעלה‬ ,‫ההתיישבות‬ ‫בתחום‬ ‫הפעילות‬ ‫לצד‬ .‫הקיימות‬ ‫במושבות‬ ‫לתמיכה‬ ‫כסף‬
‫הספרים‬ ‫הוצאת‬ ‫הוקמה‬ :‫התרבותי‬ ‫בתחום‬ ‫גם‬ ,‫העם‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫בהשפעתו‬ ,‫התנועה‬
‫בתי‬ ‫בהקמת‬ ‫תמכה‬ ‫התנועה‬ .‫העברית‬ ‫השפה‬ ‫להפצת‬ ‫אגודות‬ ‫וקמו‬ ,"‫"אחיאסף‬
.‫עברית‬ ‫בהם‬ ‫ההוראה‬ ‫ששפת‬ ,‫בארץ‬ ‫ספר‬
,"‫ציון‬ ‫"חובבי‬ ‫אגודות‬ ‫אליה‬ ‫הצטרפו‬ ,1897‫ב־‬ ,‫הציונית‬ ‫ההסתדרות‬ ‫נוסדה‬ ‫כאשר‬
.‫הציונית‬ ‫התנועה‬ ‫במסגרת‬ ‫הייתה‬ ‫פעילותן‬ ‫ואילך‬ ‫ומאז‬
?‫היצירות‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫שונה‬ ‫ומה‬ ‫דומה‬ ‫מה‬ :‫ליליאן‬ ‫של‬ ‫ולציוריו‬ ‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫לשירו‬ ‫ריה"ל‬ ‫של‬ ‫שיריו‬ ‫בין‬ ‫השוו‬ 	.1
?‫הללו‬ ‫התיאורים‬ ‫בכל‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫מתוארת‬ ‫איך‬ 	.2
?‫ונופיה‬ ‫מראותיה‬ ‫על‬ ,‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬ ?‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫געגועי‬ ‫על‬ ‫מכך‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬ 	.3
‫המציאות‬ :‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫געגועים‬
‫כשילוב‬ ‫הארץ‬ ‫נופי‬ ‫מצטיירים‬ ,‫הציוניות‬ ‫העליות‬ ‫לפני‬ ‫בגולה‬ ‫שנכתבו‬ ‫לארץ‬ ‫הגעגועים‬ ‫בשירי‬
.‫נעימים‬ ‫אירופיים‬ ‫נופים‬ ‫עם‬ ‫ויפיפיים‬ ‫דמיוניים‬ ‫מקראיים‬ ‫נופים‬ ‫של‬
,‫בארץ‬ ‫טוויין‬ ‫מרק‬ ‫האמריקני‬ ‫הסופר‬ ‫סייר‬ ,1882‫ב־‬ ‫הציונית‬ ‫ההתיישבות‬ ‫ראשית‬ ‫עם‬ ,‫ואולם‬
:)"‫הקודש‬ ‫בארץ‬ ‫תענוגות‬ ‫"מסע‬ :‫(בספרו‬ ‫וכתב‬
...‫צל‬ ‫של‬ ‫חותם‬ ‫אפילו‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫לנו‬ ‫שמסביב‬ ‫בשממה‬ ‫מקום‬ ‫בשום‬ .‫וחשופה‬ ‫מסולעת‬ ‫"הארץ‬
‫מכל‬
,‫שוממות‬ ‫הגבעות‬ .‫ביותר‬ ‫והקודר‬ ‫המדכא‬ ‫הוא‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫נוף‬ ,‫טיילנו‬ ‫בהם‬ ‫המקומות‬
‫העמקים‬
‫ריקים‬ ‫הללו‬ ‫המדבריות‬ ...‫וצורם‬ ‫גס‬ ‫הוא‬ ‫כאן‬ ‫נוף‬ ‫תרשים‬ ‫כל‬ ,‫וצחיח‬ ‫מכוער‬ ‫מדבר‬ ‫ארץ‬ ‫הם‬
88 88
‫כפר‬ ‫טבריה‬ ‫את‬ ‫טול‬ ,‫נחום‬ ‫כפר‬ ,‫חרבות‬ ‫תל‬ ‫אותו‬ ‫טול‬ ...‫שממה‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ‫דהויים‬ ‫תלים‬ ,‫מאדם‬
‫ונטול‬ ‫קודר‬ ,‫חדגוני‬ )‫לכינרת‬ ‫(הכוונה‬ ‫אגם‬ ‫טול‬ ...‫האבלים‬ ‫דקליו‬ ‫ששת‬ ‫בצל‬ ‫המתנמנם‬ ‫אווילי‬
‫אם‬ — ‫האלה‬ ‫הדברים‬ ‫כל‬ ...‫ותלולות‬ ‫נמוכות‬ ‫וגדות‬ ‫צהובות‬ ‫גבעות‬ ‫טבעת‬ ‫בתוך‬ ‫הנח‬ ,‫זה‬ ‫מפרש‬
"...‫בעולם‬ ‫ערש‬ ‫שיר‬ ‫ייתכן‬ ‫לא‬ ‫הרי‬ ,‫מרדים‬ ‫ערש‬ ‫לשיר‬ ‫מצוין‬ ‫חומר‬ ‫מהווים‬ ‫אינם‬
:‫מחמיאים‬ ‫בלתי‬ ‫תיאורים‬ ‫טוויין‬ ‫מרק‬ ‫חוסך‬ ‫לא‬ ,‫מירושלים‬ ‫גם‬
‫שאינם‬ ‫ומסתבר‬ ,‫עבר‬ ‫מכל‬ ‫עליך‬ ‫מסתערים‬ ‫ומטורפים‬ )‫(עיוורים‬ ‫סומים‬ ,‫נכים‬ ,‫מצורעים‬..."
‫המוני‬ ‫למראה‬ .‫נצחי‬ )‫שוחד‬ ‫כספי‬ ,‫(נדבה‬ '‫–'בקשיש‬ ‫אחת‬ ‫בשפה‬ ‫אחת‬ ‫מילה‬ ‫אלא‬ ‫יודעים‬
‫עשוי‬ ,‫השערים‬ ‫את‬ ‫וחוסמים‬ ‫הקדושים‬ ‫במקומות‬ ‫המתקהלים‬ ‫והחולים‬ ‫המומים‬ ‫בעלי‬ ,‫הנכים‬
‫המים‬ ‫את‬ ‫ולהרתיח‬ ‫רגע‬ ‫בכל‬ ‫לרדת‬ ‫עתיד‬ ‫אלוהים‬ ‫מלאך‬ ‫וכי‬ ,‫חזרו‬ ‫קדם‬ ‫שימי‬ ‫לחשוב‬ ‫אדם‬
...‫חסדא‬ ‫בית‬ ‫בבריכת‬
"...‫בה‬ ‫לחיות‬ ‫אחפוץ‬ ‫לא‬ .‫חיים‬ ‫וחסרת‬ ‫שוממה‬ ,‫קודרת‬ ‫עיר‬ ‫ירושלים‬
‫הנופים‬ ‫את‬ ‫שהנציח‬ ,‫אלמוני‬ ‫בריטי‬ ‫צלם‬ ‫גם‬ ‫כאן‬ ‫סייר‬ ,‫בארץ‬ ‫טייל‬ ‫טוויין‬ ‫מרק‬ ‫כאשר‬
:‫הסופר‬ ‫התלונן‬ ‫שעליהם‬ ‫והמראות‬
)‫(תמונה‬ ‫ירושלים‬ ,‫הרחמים‬ ‫בשער‬ ‫צליינים‬ 	)‫(תמונה‬ ‫בכינרת‬ ‫דייג‬ ‫סירות‬
.‫הסבירו‬ ?‫טוויין‬ ‫של‬ ‫בתיאוריו‬ ‫תומכות‬ ,‫הזמן‬ ‫באותו‬ ‫בערך‬ ‫שצולמו‬ ,‫התמונות‬ ‫האם‬ 	$
.‫ונמקו‬ ‫הסבירו‬ ?‫לדעתכם‬ ,‫נכונים‬ ‫תיאוריו‬ ‫האם‬ ?‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫כך‬ ‫מתאר‬ ‫טוויין‬ ,‫לדעתכם‬ ,‫מדוע‬ 	$
?‫אלה‬ ‫הבדלים‬ ,‫לדעתכם‬ ,‫נובעים‬ ‫ממה‬ ?‫ליליאן‬ ‫ושל‬ ‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫מהתיאורים‬ ‫טוויין‬ ‫מרק‬ ‫של‬ ‫תיאוריו‬ ‫שונים‬ ‫במה‬ 	$
?‫ליליאן‬ ‫ושל‬ ‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫תיאוריהם‬ ‫לבין‬ ‫טוויין‬ ‫מרק‬ ‫של‬ ‫תיאוריו‬ ‫בין‬ ‫ההבדלים‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ 	$
‫מתאר‬ ‫הוא‬ "‫"אלטנוילנד‬ ‫בספרו‬ .‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ,1898 ‫בשנת‬ ,‫ביקר‬ ‫הרצל‬ ‫זאב‬ ‫בנימין‬ ‫גם‬
‫את‬ ‫הרצל‬ ‫מתאר‬ ‫וכך‬ .‫בודד‬ ‫לאי‬ ‫בדרכם‬ ‫בארץ‬ ‫המבקרים‬ ‫האציל‬ ‫וחברו‬ ‫יהודי‬ ‫צעיר‬ ‫של‬ ‫מפגש‬
:‫הספר‬ ‫גיבורי‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫מבטם‬ ‫מנקודת‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬
‫שלה‬ ‫המפגש‬ ‫אמנם‬ .‫רע‬ ‫רושם‬ ‫עליהם‬ ‫עשתה‬ ‫יפו‬ .‫היהודים‬ ‫של‬ ‫בארצם‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫העבירו‬ ‫"הם‬
‫והעגינה‬ ‫העלוב‬ ‫הנמל‬ ‫אל‬ ‫הכניסה‬ .‫לשמים‬ ‫זעקה‬ ‫העזובה‬ ‫אבל‬ ,‫עין‬ ‫מרהיב‬ ‫היה‬ ‫הים‬ ‫חוף‬ ‫עם‬
‫מכל‬ ‫צעק‬ ‫הצבעוני‬ ‫המזרחי‬ ‫והעוני‬ ,‫הסריחו‬ ‫והמוזנחות‬ ‫המזוהמות‬ ‫הסמטאות‬ .‫קשות‬ ‫היו‬ ‫בו‬
‫כולם‬ ,‫מפוחדים‬ ‫ויהודים‬ ‫מלוכלכים‬ ‫ערבים‬ ,‫עניים‬ ‫תורכים‬ ‫מלאות‬ ‫היו‬ ‫העיר‬ ‫סמטאות‬ .‫פינה‬
"...‫הנשימה‬ ‫על‬ ‫הקשה‬ ,‫קבר‬ ‫של‬ ‫ריח‬ ,‫ומעופש‬ ‫מוזר‬ ‫ריח‬ .‫ומיואשים‬ ‫כל‬ ‫חסרי‬ ,‫עבודה‬ ‫מחוסרי‬
)38 '‫עמ‬ ,‫בבל‬ '‫הוצ‬ ,‫(אלטנוילנד‬
,‫בערבוביה‬ ‫צבעים‬ ‫שלל‬ ,‫סירחון‬ ,‫צעקות‬ .‫פחות‬ ‫עוד‬ ‫מלבב‬ ‫היה‬ ‫ירושלים‬ ‫מראה‬ ‫היום‬ ‫"...בשעות‬
,‫רעב‬ ‫מזי‬ ‫ילדים‬ ,‫חולים‬ ,‫קבצנים‬ :‫ומחניקות‬ ‫צרות‬ ‫סמטאות‬ ‫בתוך‬ ‫סחבות‬ ‫לובשי‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫ערב‬
,‫(שם‬ "‫לרדת‬ ‫המלכותית‬ ‫ירושלים‬ ‫יכלה‬ ‫לא‬ ,‫יותר‬ ‫נמוך‬ ‫לשפל‬ .‫קולניים‬ ‫רוכלים‬ ,‫צרחניות‬ ‫נשים‬
.)39 '‫עמ‬
‫העתיקה‬ ‫העיר‬ ‫חומות‬ ‫ברקע‬ .‫בירושלים‬ ‫מלוויו‬ ‫עם‬ ‫הרצל‬ 	)‫(תמונה‬ ‫ביפו‬ ‫המלון‬ ‫גג‬ ‫על‬ ‫הרצל‬
)‫(תמונה‬
?‫טוויין‬ ‫מרק‬ ‫מתיאורי‬ ‫הרצל‬ ‫של‬ ‫תיאוריו‬ ‫שונים‬ ‫או‬ ‫דומים‬ ‫במה‬ 	$
?‫זאת‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ 	$
‫בעליות‬ ‫לארץ‬ ‫להגיע‬ ‫יהודים‬ ‫המשיכו‬ ,‫בגולה‬ ‫ליהודים‬ ‫מוכרים‬ ‫בוודאי‬ ‫שהיו‬ ,‫טוויין‬ ‫מרק‬ ‫ושל‬ ‫הרצל‬ ‫של‬ ,‫האלה‬ ‫התיאורים‬ ‫למרות‬ 	$
?‫זאת‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ .‫הציוניות‬
89
:‫סיכום‬ ‫עבודת‬
‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫המראה‬ ‫בין‬ ,‫למציאות‬ ‫החלום‬ ‫בין‬ ‫הפער‬ ‫על‬ ‫למדתם‬ ‫מה‬ 	.‫א‬
?19‫ה־‬ ‫המאה‬ ‫במציאות‬ ‫שלה‬ ‫המראה‬ ‫לבין‬ ,‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫בגעגועי‬ ‫הנכספת‬
?‫זה‬ ‫פער‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ 	.‫ב‬
‫לה‬ ‫וכתבו‬ ‫עזובה‬ ‫כארץ‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫שתיארו‬ ‫מהדמויות‬ ‫אחת‬ ‫דמות‬ ‫בחרו‬ 	.‫ג‬
:‫מכתב‬
‫שהוא‬ ‫כפי‬ ,‫הדמות‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫בתיאורים‬ ‫המוזכר‬ ‫אחד‬ ‫מקום/אתר‬ ‫במכתב‬ ‫תארו‬ 	$
‫את‬ ‫והסבירו‬ ,‫במראהו‬ ‫שחלו‬ ‫השינויים‬ ‫את‬ ,‫המקום‬ ‫מראה‬ ‫את‬ ‫תארו‬ :‫בימינו‬ ‫נראה‬
.‫אלה‬ ‫לשינויים‬ ‫הסיבות‬
.‫והדרו‬ ‫יופיו‬ ‫את‬ ‫המבטאים‬ ‫המקום/האתר‬ ‫על‬ ‫ושירים‬ ‫תמונות‬ ‫למכתב‬ ‫הוסיפו‬ 	$
‫הם‬ ‫כיצד‬ ,‫במקום‬ ‫זמננו‬ ‫בני‬ ‫אנשים‬ ‫מבלים‬ ‫כיצד‬ ‫שבחרתם‬ ‫הדמות‬ ‫בפני‬ ‫תארו‬ 	$
.‫למקום/לאתר‬ ‫אהבתם‬ ‫את‬ ‫מביעים‬
‫תתמלא‬ ‫ישראל‬ ‫שארץ‬ ‫צופה‬ ‫הוא‬ ,‫יחזקאל‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫הנחמה‬ ‫מנבואות‬ ‫באחת‬ 	.‫ד‬
:‫אומר‬ ‫הוא‬ ‫וכך‬ ,‫לארצו‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫שיבת‬ ‫לפני‬ ‫עצים‬
‫ָבֹוא‬‫ל‬ ‫ְבּו‬‫ר‬ֵ‫ק‬ ‫ִי‬‫ּכ‬ :‫ֵל‬‫א‬ָ‫ר‬ְׂ‫ש‬ִ ‫י‬ ‫ִי‬‫ּמ‬ַ‫ע‬ְ‫ל‬ ,‫ְׂאּו‬‫ש‬ִ‫ּת‬ ‫ֶם‬‫כ‬ְ ‫ְי‬‫ר‬ֶ‫פ‬‫ּו‬ ,‫ֵנּו‬‫ּת‬ִ‫ּת‬ ‫ֶם‬‫כ‬ְ‫ּפ‬ְ‫ַנ‬‫ע‬ ,‫ֵל‬‫א‬ָ‫ר‬ְׂ‫ש‬ִ ‫י‬ ‫ֵי‬‫ר‬ָ‫ה‬ ‫ֶם‬‫ּת‬ַ‫א‬ְ ‫ו‬
)8 ‫לו‬ ,‫(יחזקאל‬
‫תשאו‬ ‫ופריכם‬ ‫תתנו‬ ‫ענפיכם‬ ‫ישראל‬ ‫הרי‬ ‫'ואתם‬ ‫שנאמר‬ ,‫ה‬ֶ‫ּז‬ ִ‫מ‬ ‫ה‬ֶ‫גּול‬ ְ‫מ‬ ‫ץ‬ ֵ‫ק‬ ‫לך‬ ‫אין‬ :‫אבא‬ '‫ר‬ ‫אמר‬
:)‫צח‬ ‫דף‬ ‫סנהדרין‬ ‫(מסכת‬ '‫לבוא‬ ‫קרבו‬ ‫כי‬ ‫ישראל‬ ‫לעמי‬
‫קץ‬ ‫לך‬ ‫ואין‬ ,‫הקץ‬ ‫יקרב‬ ‫אז‬ ‫יפה‬ ‫בעין‬ ‫פריה‬ ‫ארץ־ישראל‬ ‫"כשתתן‬ — '‫ה‬ֶ‫ּז‬ ִ‫מ‬ ‫ה‬ֶ‫גּול‬ ְ‫'מ‬ :‫מפרש‬ ‫ורש"י‬
."‫יותר‬ ‫מגולה‬
,‫ומצל‬ ‫מעץ‬ ‫השוממים‬ ‫ישראל‬ ,‫ארץ‬ ‫הרי‬ ,‫לארצו‬ ‫ושובו‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫גאולת‬ ‫לקראת‬ :‫כלומר‬
.‫לגאולה‬ ‫הסימן‬ ‫וזהו‬ ,‫לארצם‬ ‫החוזרים‬ ‫הבנים‬ ‫פני‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ,‫פרי‬ ‫נותני‬ ‫בעצים‬ ‫יתמלאו‬
‫השב‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫לקראת‬ ‫ולהתייפות‬ ‫עצים‬ ‫להצמיח‬ ‫יכולה‬ ,‫נס‬ ‫במעשה‬ ,‫שהארץ‬ ‫ייתכן‬ ‫האם‬ ?‫ופירושיו‬ ‫הפסוק‬ ‫על‬ ‫דעתכם‬ ‫מה‬ 	$
.‫תשובתכם‬ ‫ונמקו‬ ‫הסבירו‬ ?‫בארץ‬ ‫התיישבות‬ ‫לשם‬ ‫הארץ‬ ‫את‬ ‫ומייפה‬ ‫עצים‬ ‫שנוטע‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫לארצו‬ ‫החוזר‬ ‫העם‬ ,‫שמא‬ ‫או‬ ?‫לארצו‬
?‫זו‬ ‫ביחידה‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫בין‬ ‫הזיקה‬ ‫על‬ ‫למדתם‬ ‫מה‬ 	.‫ה‬
,‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בסביבת‬ )'‫וכו‬ ‫היסטורי‬ ‫אתר‬ ,‫אנדרטה‬ ,‫(גן‬ ‫אתר‬ ‫מצאו‬ :‫אתר‬ ‫אמצו‬ 	.‫ו‬
.‫לדעתכם‬ ,‫כראוי‬ ‫מתוחזק‬ ‫שאינו‬
?‫המקום‬ ‫תחזוקת‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫מי‬ ,‫מטרה‬ ‫לאיזו‬ ,‫האתר‬ ‫את‬ ‫הקים‬ ‫מי‬ :‫חקרו‬ 	$
90 90
‫פרטו‬ :‫האתר‬ ‫בשימור‬ ‫לעזרה‬ ‫כיתתית‬ ‫יוזמה‬ ‫האתר‬ ‫תחזוקת‬ ‫על‬ ‫לאחראי‬ ‫הציעו‬ 	$
,‫ומשימות‬ ‫תפקידים‬ ,‫לאתר‬ ‫בנוגע‬ ‫עצמכם‬ ‫על‬ ‫מקבלים‬ ‫שאתם‬ ‫האחריות‬ ‫תחומי‬ ‫את‬
.‫וכדומה‬ ‫תורניות‬ ,‫האתר‬ ‫לתחזוקת‬ ‫זמנים‬ ‫לוח‬
.‫היוזמה‬ ‫את‬ ‫מיישמים‬ ‫אתם‬ ‫כיצד‬ ‫בפניה‬ ‫ותיארו‬ ,‫שבחרתם‬ ‫לדמות‬ ‫מכתב‬ ‫כתבו‬ 	$
.‫ובסיומו‬ ‫במהלכו‬ ,‫הכיתתית‬ ‫היוזמה‬ ‫ביצעו‬ ‫לפני‬ ‫תמונות‬ ‫צרפו‬
.‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ "‫"אילמת‬ ‫מפה‬ ‫להלן‬ 	.‫ז‬
.‫שלכם‬ ‫היישוב‬ /‫העיר‬ ‫את‬ ‫האילמת‬ ‫במפה‬ ‫סמנו‬ 	$
.‫וירושלים‬ ‫יפו‬ ,‫טבריה‬ ,‫נחום‬ ‫כפר‬ ,‫כינרת‬ ‫ים‬ ,‫החרמון‬ ,‫הירדן‬ :‫זו‬ ‫ביחידה‬ ‫המוזכרים‬ ‫האתרים‬ ‫את‬ ‫סמנו‬ 	$
.‫במפה‬ ‫יצירתי‬ ‫באופן‬ ‫אותן‬ ‫ושבצו‬ ,‫אלה‬ ‫אתרים‬ ‫של‬ ‫עכשוויות‬ ‫תמונות‬ ‫מצאו‬ 	$
.‫האתר‬ ‫על‬ ‫קצר‬ ‫מידע‬ ‫הוסיפו‬ 	$
.‫הלימוד‬ ‫בהמשך‬ ‫אתכם‬ ‫ותשמש‬ ‫תמשיך‬ ‫זו‬ ‫מפה‬
‫למציאות‬ ‫הציוני‬ ‫החלום‬ ‫בין‬ :‫ישראל‬ ‫ארץ‬ .1
‫להעביר‬ ‫שניסו‬ ‫הציוני‬ ‫המסר‬ ‫ומהו‬ ,‫נלהבים‬ ‫ציונים‬ ‫של‬ ‫בדמיונם‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫הצטיירה‬ ‫כיצד‬
?‫תקופה‬ ‫אותה‬ ‫של‬ — ‫והשירים‬ ‫הבולים‬ ,‫הכרזות‬ ,‫הציורים‬ — ‫האומנותיים‬ ‫באמצעים‬
‫בהם‬ ‫מתוארים‬ ‫או‬ ,‫בארץ‬ ‫והמציאות‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫נופי‬ ‫מתוארים‬ ‫ובציורים‬ ‫בשירים‬ ‫האם‬
?‫יוצריהם‬ ‫של‬ ‫לבם‬ ‫ומשאלות‬ ‫חלומותיהם‬
?‫ובשירים‬ ‫בכרזות‬ ‫שמתואר‬ ‫למה‬ ‫בגולה‬ ‫הציונים‬ ‫האמינו‬ ‫באמת‬ ‫האם‬
.‫זו‬ ‫ביחידה‬ ‫לענות‬ ‫ננסה‬ ,‫אחרות‬ ‫ועל‬ ‫אלה‬ ‫שאלות‬ ‫על‬
:‫התנ"ך‬ ‫מן‬
:‫מנוגדים‬ ‫בתיאורים‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫מתוארת‬ ,‫הציונית‬ ‫לתנועה‬ ‫השראה‬ ‫מקור‬ ‫שהיה‬ ,‫בתנ"ך‬ ‫כבר‬
‫חלב‬ ‫כארץ‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫מתוארת‬ ,‫הנחמה‬ ‫ובנבואות‬ ‫האומה‬ ‫לאבות‬ ‫בהבטחות‬ ,‫אחד‬ ‫מצד‬
‫בנבואות‬ ,‫שני‬ ‫מצד‬ ;‫טוב‬ ‫וכל‬ ‫פירות‬ ‫שופעת‬ ‫כארץ‬ ,‫ונהרות‬ ‫גשמים‬ ‫מי‬ ‫ברוכת‬ ‫כארץ‬ ,‫ודבש‬
.‫ומדבר‬ ‫שממה‬ ‫כארץ‬ ,‫ונטושה‬ ‫עזובה‬ ‫כארץ‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫מתוארת‬ ,‫הגלות‬ ‫ובתקופת‬ ‫הפורענות‬
ׁ‫ש‬ָ‫ב‬ְ‫ד‬‫ּו‬ ‫ָב‬‫ל‬ָ‫ח‬ ‫ַת‬‫ב‬ָ‫ז‬ ‫ֶץ‬‫ר‬ֶ‫א‬
)9 ‫כו‬ ,‫(דברים‬ ‫ׁש‬ ָ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ‫ב‬ ָ‫ל‬ ָ‫ח‬ ‫ת‬ ַ‫ָב‬‫ז‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ,‫ֹאת‬‫ּז‬ ַ‫ה‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ ָ‫ת־ה‬ ֶ‫א‬ ‫נּו‬ ָ‫ן־ל‬ ֶ‫ּת‬ִ‫ַּי‬‫ו‬ ;‫ה‬ֶ‫ּז‬ ַ‫ה‬ ‫קֹום‬ ָ‫ּמ‬ ַ‫ל־ה‬ ֶ‫א‬ ,‫נּו‬ ֵ‫א‬ ִ‫ב‬ְ‫ַי‬‫ו‬
)8 ‫ח‬ ,‫(דברים‬ ‫ׁש‬ ָ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ,‫ן‬ ֶ‫מ‬ ֶ‫ׁש‬ ‫ֵית‬‫ז‬‫ץ־‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ;‫ּמֹון‬ ִ‫ר‬ְ‫ו‬ ‫ה‬ָ‫נ‬ ֵ‫א‬ ְ‫ּות‬ ‫ן‬ ֶ‫ֶפ‬‫ג‬ְ‫ו‬ ,‫ה‬ ָ‫ֹר‬‫ע‬ ְ‫ּוׂש‬ ‫ה‬ ָ‫ּט‬ ִ‫ח‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬
,‫ֶל‬‫ז‬ ְ‫ר‬ ַ‫ב‬ ָ‫ֶיה‬‫נ‬ ָ‫ב‬ ֲ‫א‬ ‫ר‬ ֶ‫ׁש‬ ֲ‫א‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ;‫ּה‬ ָ‫ּב‬ ,‫ֹל‬‫ּכ‬ ‫ר‬ ַ‫ס‬ ְ‫ח‬ ֶ‫ֹלא־ת‬ — ‫ם‬ ֶ‫ח‬ֶ‫ל‬ ‫ּה‬ ָ‫ל־ּב‬ ַ‫ֹאכ‬‫ּת‬ ‫ֻת‬‫נ‬ ֵ‫ּכ‬ ְ‫ס‬ ִ‫מ‬ ְ‫ב‬ ‫ֹלא‬ ‫ר‬ ֶ‫ׁש‬ ֲ‫א‬ ,‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬
)9 ‫ח‬ ,‫(דברים‬ ‫ת‬ ֶ‫ֹׁש‬‫ח‬ ְ‫נ‬ ‫ֹב‬‫צ‬ ְ‫ח‬ ַ‫ּת‬ ָ‫יה‬ ֶ‫ר‬ ָ‫ר‬ֲ‫ה‬ ֵ‫ּומ‬
,‫ֶל‬‫ז‬ ְ‫ר‬ ַ‫ב‬ ָ‫ֶיה‬‫נ‬ ָ‫ב‬ ֲ‫א‬ ‫ר‬ ֶ‫ׁש‬ ֲ‫א‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ;‫ּה‬ ָ‫ּב‬ ,‫ֹל‬‫ּכ‬ ‫ר‬ ַ‫ס‬ ְ‫ח‬ ֶ‫ֹלא־ת‬ — ‫ם‬ ֶ‫ח‬ֶ‫ל‬ ‫ּה‬ ָ‫ל־ּב‬ ַ‫ֹאכ‬‫ּת‬ ‫ֻת‬‫נ‬ ֵ‫ּכ‬ ְ‫ס‬ ִ‫מ‬ ְ‫ב‬ ‫ֹלא‬ ‫ר‬ ֶ‫ׁש‬ ֲ‫א‬ ,‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬
)9 ‫ח‬ ,‫(דברים‬ ‫ת‬ ֶ‫ֹׁש‬‫ח‬ ְ‫נ‬ ‫ֹב‬‫צ‬ ְ‫ח‬ ַ‫ּת‬ ָ‫יה‬ ֶ‫ר‬ ָ‫ר‬ֲ‫ה‬ ֵ‫ּומ‬
)32 ‫יח‬ ,‫ב‬ ‫(מלכים‬ ‫ׁש‬ ַ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ‫ר‬ ָ‫ה‬ ְ‫צ‬ִ‫י‬ ‫ֵית‬‫ז‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ים‬ ִ‫מ‬ ָ‫ר‬ ְ‫ּוכ‬ ‫ם‬ ֶ‫ח‬ֶ‫ל‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ירֹוׁש‬ ִ‫ת‬ְ‫ו‬ ‫ָן‬‫ג‬ ָ‫ּד‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬
)32 ‫יח‬ ,‫ב‬ ‫(מלכים‬ ‫ׁש‬ ַ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ‫ר‬ ָ‫ה‬ ְ‫צ‬ִ‫י‬ ‫ֵית‬‫ז‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ים‬ ִ‫מ‬ ָ‫ר‬ ְ‫ּוכ‬ ‫ם‬ ֶ‫ח‬ֶ‫ל‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ירֹוׁש‬ ִ‫ת‬ְ‫ו‬ ‫ָן‬‫ג‬ ָ‫ּד‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬
91
)32 ‫יח‬ ,‫ב‬ ‫(מלכים‬ ‫ׁש‬ ַ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ‫ר‬ ָ‫ה‬ ְ‫צ‬ִ‫י‬ ‫ֵית‬‫ז‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ים‬ ִ‫מ‬ ָ‫ר‬ ְ‫ּוכ‬ ‫ם‬ ֶ‫ח‬ֶ‫ל‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ירֹוׁש‬ ִ‫ת‬ְ‫ו‬ ‫ָן‬‫ג‬ ָ‫ּד‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬
‫מא‬ ,‫(ישעיהו‬ ‫ו‬ ָ‫ּד‬ ְ‫ַח‬‫י‬ ‫ּׁשּור‬ ַ‫א‬ ְ‫ּות‬ ‫ר‬ ָ‫ה‬ ְ‫ד‬ ִ‫ּת‬ ‫רֹוׁש‬ ְ‫ּב‬ ,‫ה‬ ָ‫ב‬ ָ‫ֲר‬‫ע‬ ָ‫ּב‬ ‫ים‬ ִ‫ׂש‬ ָ‫א‬ ;‫ן‬ ֶ‫מ‬ ָ‫ׁש‬ ‫ץ‬ ֵ‫ע‬ְ‫ו‬ ‫ס‬ ַ‫ד‬ֲ‫ַה‬‫ו‬ ,‫ה‬ ָ‫ּט‬ ִ‫ׁש‬ ‫ז‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ר‬ ָ‫ּב‬ ְ‫ד‬ ִ‫ּמ‬ ַ‫ּב‬ ‫ן‬ ֵ‫ּת‬ ֶ‫א‬
)19
‫מא‬ ,‫(ישעיהו‬ ‫ו‬ ָ‫ּד‬ ְ‫ַח‬‫י‬ ‫ּׁשּור‬ ַ‫א‬ ְ‫ּות‬ ‫ר‬ ָ‫ה‬ ְ‫ד‬ ִ‫ּת‬ ‫רֹוׁש‬ ְ‫ּב‬ ,‫ה‬ ָ‫ב‬ ָ‫ֲר‬‫ע‬ ָ‫ּב‬ ‫ים‬ ִ‫ׂש‬ ָ‫א‬ ;‫ן‬ ֶ‫מ‬ ָ‫ׁש‬ ‫ץ‬ ֵ‫ע‬ְ‫ו‬ ‫ס‬ ַ‫ד‬ֲ‫ַה‬‫ו‬ ,‫ה‬ ָ‫ּט‬ ִ‫ׁש‬ ‫ז‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ר‬ ָ‫ּב‬ ְ‫ד‬ ִ‫ּמ‬ ַ‫ּב‬ ‫ן‬ ֵ‫ּת‬ ֶ‫א‬
)19
‫ר‬ ָ‫ה‬ ָ‫ּוב‬ ‫ה‬ ָ‫ע‬ ְ‫ק‬ ִ‫ּב‬ ַ‫ּב‬ ‫ים‬ ִ‫א‬ ְ‫ֹצ‬‫י‬ ,‫ֹת‬‫מ‬ֹ‫ה‬ ְ‫ּות‬ ‫ֹת‬‫נ‬ָ‫י‬ֲ‫ע‬ — ‫ם‬ִ‫י‬ ָ‫מ‬ ‫י‬ֵ‫ל‬ֲ‫ח‬ַ‫נ‬ ,‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ :‫ה‬ ָ‫טֹוב‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫ל־א‬ ֶ‫א‬ ‫ָך‬ ֲ‫יא‬ ִ‫ב‬ ְ‫מ‬ ,‫יָך‬ ֶ‫ֹלה‬ ֱ‫א‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ה‬ְ‫י‬ ‫י‬ ִ‫ּכ‬
)7 ‫ח‬ ,‫(דברים‬
‫י‬ ֵ‫א‬ ָ‫מֹוצ‬ ְ‫ל‬ ‫ָה‬‫ּי‬ ִ‫צ‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ְ‫ו‬ ,‫ם‬ִ‫י‬ ַ‫ַם־מ‬‫ג‬ ֲ‫א‬ ַ‫ל‬ ‫ר‬ ָ‫ּב‬ ְ‫ד‬ ִ‫מ‬ ‫ים‬ ִ‫ׂש‬ ָ‫א‬ ;‫ָנֹות‬‫י‬ ְ‫ע‬ ַ‫מ‬ ‫עֹות‬ ָ‫ק‬ ְ‫ּב‬ ‫תֹוְך‬ ְ‫ּוב‬ ,‫רֹות‬ ָ‫ה‬ ְ‫נ‬ ‫ים‬ִ‫י‬ ָ‫פ‬ ְ‫ל־ׁש‬ ַ‫ע‬ ‫ח‬ ַ‫ּת‬ ְ‫פ‬ ֶ‫א‬
)18 ‫מא‬ ,‫(ישעיהו‬ ‫ם‬ִ‫י‬ ָ‫מ‬
‫ָה‬‫ּב‬ְ‫ר‬ָ‫ח‬‫ו‬ ‫ָה‬‫מ‬ָ‫מ‬ְׁ‫ש‬ ‫ֶץ‬‫ר‬ֶ‫א‬
)33 ‫כו‬ ,‫(ויקרא‬ ‫ה‬ ָ‫ּב‬ ְ‫ר‬ ָ‫ח‬ ‫יּו‬ ְ‫ה‬ִ‫י‬ ‫ם‬ ֶ‫יכ‬ ֵ‫ר‬ ָ‫ע‬ְ‫ו‬ ,‫ה‬ ָ‫מ‬ ָ‫מ‬ ְ‫ׁש‬ ‫ם‬ ֶ‫כ‬ ְ‫צ‬ ְ‫ר‬ ַ‫א‬ ‫ה‬ ָ‫ת‬ְ‫י‬ ָ‫ה‬ְ‫ו‬
‫ת‬ ַ‫כ‬ ֵ‫ּפ‬ ְ‫ה‬ ַ‫מ‬ ְ‫ּכ‬ ,‫ה‬ ָ‫מ‬ ָ‫מ‬ ְ‫ּוׁש‬ ,‫ּה‬ ָ‫ֹת‬‫א‬ ‫ים‬ ִ‫ל‬ ְ‫ֹכ‬‫א‬ ‫ים‬ ִ‫ָר‬‫ז‬ ‫ם‬ ֶ‫כ‬ ְ‫ּד‬ְ‫ֶג‬‫נ‬ ְ‫ל‬ ,‫ם‬ ֶ‫כ‬ ְ‫ת‬ ַ‫מ‬ ְ‫ד‬ ַ‫א‬ ;‫ׁש‬ ֵ‫א‬ ‫פֹות‬ֻ‫ר‬ ְ‫ׂש‬ ‫ם‬ ֶ‫יכ‬ ֵ‫ר‬ ָ‫ע‬ ,‫ה‬ ָ‫מ‬ ָ‫מ‬ ְ‫ׁש‬ ‫ם‬ ֶ‫כ‬ ְ‫צ‬ ְ‫ר‬ ַ‫א‬
)7 ‫א‬ ,‫(ישעיהו‬ ‫ים‬ ִ‫ָר‬‫ז‬
)9 ‫סד‬ ,‫(ישעיהו‬ ‫ה‬ ָ‫מ‬ ָ‫מ‬ ְ‫ׁש‬ ‫ם‬ ִַ‫ל‬ ָ‫רּוׁש‬ְ‫י‬ ,‫ה‬ ָ‫ָת‬‫י‬ ָ‫ה‬ ‫ר‬ ָ‫ּב‬ ְ‫ד‬ ִ‫מ‬ ‫ּיֹון‬ ִ‫צ‬ ;‫ר‬ ָ‫ּב‬ ְ‫ד‬ ִ‫מ‬ ‫יּו‬ ָ‫ה‬ ,‫ָך‬ ְ‫ׁש‬ ְ‫ד‬ ָ‫ק‬ ‫י‬ ֵ‫ר‬ ָ‫ע‬
,‫ׂשֹון‬ ָ‫ׂש‬ ‫יׁש‬ ִ‫ֹב‬‫ה‬‫י־‬ ִ‫ּכ‬ — ‫ׁשּו‬ ֵ‫ָב‬‫י‬ ‫ה‬ ֶ‫ד‬ ָ‫ּׂש‬ ַ‫ה‬ ‫י‬ ֵ‫ֲצ‬‫ע‬‫ל־‬ ָ‫ּכ‬ , ַ‫ּפּוח‬ ַ‫ת‬ְ‫ו‬ ‫ר‬ ָ‫מ‬ ָ‫ַם־ּת‬‫ּג‬ ‫ּמֹון‬ ִ‫ר‬ ;‫ה‬ ָ‫ל‬ ָ‫ל‬ ְ‫מ‬ ֻ‫א‬ ‫ה‬ָ‫נ‬ ֵ‫א‬ ְ‫ּת‬ ַ‫ה‬ְ‫ו‬ ,‫ה‬ ָ‫יׁש‬ ִ‫הֹוב‬ ‫ן‬ ֶ‫ֶפ‬‫ּג‬ ַ‫ה‬
)12 ‫א‬ ,‫(יואל‬ ‫ם‬ ָ‫ד‬ ָ‫א‬ ‫ֵי‬‫נ‬ ְ‫ן־ּב‬ ִ‫מ‬
‫ר‬ ָ‫ט‬ ָ‫מ‬ ‫יו‬ ָ‫ל‬ ָ‫ע‬ ‫יר‬ ִ‫ט‬ ְ‫מ‬ ַ‫ה‬ ֵ‫מ‬ ,‫ֶה‬‫ּו‬ ַ‫צ‬ ֲ‫א‬ ‫ים‬ ִ‫ב‬ ָ‫ע‬ ֶ‫ה‬ ‫ל‬ ַ‫ע‬ְ‫ו‬ ;‫ת‬ִ‫י‬ ָ‫ָׁש‬‫ו‬ ,‫יר‬ ִ‫מ‬ ָ‫ׁש‬ ‫ה‬ ָ‫ל‬ ָ‫ע‬ְ‫ו‬ ,‫ר‬ ֵ‫ד‬ ָ‫ֵע‬‫י‬ ‫ֹלא‬ְ‫ו‬ ‫ר‬ ֵ‫מ‬ָ‫ּז‬ִ‫י‬ ‫ֹלא‬ ,‫ה‬ ָ‫ת‬ ָ‫ב‬ ‫הּו‬ ֵ‫ית‬ ִ‫ׁש‬ ֲ‫ַא‬‫ו‬
)6 ‫ה‬ ,‫(ישעיהו‬
‫ּנּו‬ֶ‫ל‬ ְ‫ֹאכ‬‫י‬ ‫ר‬ ֶ‫ב‬ ֶ‫ָד‬‫ו‬ ‫ב‬ ָ‫ע‬ ָ‫ר‬ ,‫יר‬ ִ‫ע‬ ָ‫ּב‬ ‫ר‬ ֶ‫ׁש‬ ֲ‫ַא‬‫ו‬ ,‫ָמּות‬‫י‬ ‫ב‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫ח‬ ַ‫ּב‬ ,‫ה‬ ֶ‫ד‬ ָ‫ּׂש‬ ַ‫ּב‬ ‫ר‬ ֶ‫ׁש‬ ֲ‫א‬ :‫ת‬ִ‫י‬ ָ‫ּב‬ ִ‫מ‬ ‫ב‬ ָ‫ע‬ ָ‫ר‬ ָ‫ה‬ְ‫ו‬ ‫ר‬ ֶ‫ב‬ ֶ‫ּד‬ ַ‫ה‬ְ‫ו‬ ,‫חּוץ‬ ַ‫ּב‬ ‫ב‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫ח‬ ַ‫ה‬
)15 ‫ז‬ ,‫(יחזקאל‬
‫ָה‬‫ו‬‫ה‬ְ‫י‬ ‫י‬ ִ‫נ‬ ֲ‫א‬ ,‫ְך‬ִ‫י‬ ַ‫ל‬ ָ‫ע‬ ‫יא‬ ִ‫ב‬ ָ‫א‬ ‫ב‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫ח‬ְ‫ו‬ ;‫ְך‬ ָ‫ר־ּב‬ ָ‫ֲב‬‫ע‬ַ‫י‬ ,‫ם‬ ָ‫ָד‬‫ו‬ ‫ר‬ ֶ‫ב‬ ֶ‫ד‬ְ‫ו‬ ,‫ְך‬ֻ‫ל‬ ְ‫ּכ‬ ִ‫ׁש‬ְ‫ו‬ ,‫ה‬ ָ‫ע‬ ָ‫ר‬ ‫ָה‬‫ּי‬ ַ‫ח‬ְ‫ו‬ ‫ב‬ ָ‫ע‬ ָ‫ר‬ ‫ם‬ ֶ‫יכ‬ֵ‫ֲל‬‫ע‬ ‫י‬ ִ‫ּת‬ ְ‫ח‬ ַ‫ּל‬ ִ‫ׁש‬ְ‫ו‬
)17 ‫ה‬ ,‫(יחזקאל‬ ‫י‬ ִ‫ּת‬ ְ‫ר‬ ַ‫ּב‬ ִ‫ּד‬
:‫וחרבה‬ ‫שממה‬ ‫כארץ‬ ‫אותה‬ ‫המתארים‬ ‫מקורות‬ ‫ושני‬ ,"‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫זבת‬ ‫כ"ארץ‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫המתארים‬ ‫מקורות‬ ‫שני‬ ‫בחרו‬
.‫הקשות‬ ‫המילים‬ ‫לפירוש‬ ‫במילון‬ ‫היעזרו‬ .‫הפסוקים‬ ‫את‬ ‫הסבירו‬ 	$
‫זבת‬ ‫"ארץ‬ ‫היא‬ ‫מתי‬ :‫ומדבר‬ ‫שממה‬ ‫כארץ‬ ‫תיאורה‬ ‫לבין‬ ‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫כארץ‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫תיאורי‬ ‫שבין‬ ‫הפער‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫נסו‬ 	$
?‫מדוע‬ ?‫וחרבה‬ ‫שוממה‬ ‫ארץ‬ ‫היא‬ ‫ומתי‬ "‫ודבש‬ ‫חלב‬
?‫מדוע‬ ?‫הציונות‬ ‫בראשית‬ ‫הארץ‬ ‫לתיאור‬ ,‫לדעתכם‬ ,‫מתאימים‬ ‫תיאורים‬ ‫אילו‬ 	$
?‫מדוע‬ ?‫בימינו‬ ‫הארץ‬ ‫לתיאור‬ ,‫לדעתכם‬ ,‫מתאימים‬ ‫תיאורים‬ ‫אילו‬ 	$
?‫לתקופתנו‬ ‫הציונות‬ ‫שלפני‬ ‫מהתקופה‬ ‫הארץ‬ ‫במראות‬ ‫שחל‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ 	$
‫החזותית‬ ‫באומנות‬
,"‫לציון‬ ‫"הכסופים‬ ,‫ציורים‬ ‫בתערוכת‬ ‫ציור‬ ‫ראה‬
"‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬ ‫"ציונות‬ ‫תקליטור‬
‫ליליאן‬ ‫פלשתינה/א"מ‬ ‫לחקר‬ ‫הוועדה‬ ‫ביטאון‬ ,"‫"אלטנוילנד‬ ‫של‬ ‫השער‬ ‫עמוד‬
‫כלכלת‬ ‫לחקר‬ ‫ביטאון‬ — "‫"אלטנוילנד‬ ‫של‬ ‫השער‬ ‫עמוד‬ ‫על‬ ‫ליליאן‬ ‫של‬ ‫באיור‬
‫לתור‬ ‫משה‬ ‫ששלח‬ ‫המרגלים‬ ‫נראים‬ — 1904 ‫בשנת‬ ‫בברלין‬ ‫שיצא‬ ,‫פלשתינה‬
‫כפוף‬ — ‫הגלותי‬ ‫היהודי‬ ‫של‬ ‫החיצוני‬ ‫הדימוי‬ .‫יווניים‬ ‫אתלטים‬ ‫בדמות‬ ‫הארץ‬ ‫את‬
92 92
.‫הציוני‬ ‫למחנה‬ ‫עוד‬ ‫התאים‬ ‫לא‬ — ‫ומתרפס‬ ‫כנוע‬ ,‫אונים‬ ‫חסר‬ ,‫וחלש‬
‫ב"יהדות‬ ‫הצורך‬ ‫על‬ ‫השני‬ ‫הציוני‬ ‫הקונגרס‬ ‫בימת‬ ‫מעל‬ ‫הכריז‬ ‫נורדאו‬ ‫מקס‬
‫אלפי‬ .‫הצלחה‬ ‫לסיפור‬ ‫הציונים‬ ‫של‬ ‫הספורט‬ ‫הפך‬ ‫ספורות‬ ‫שנים‬ ‫ותוך‬ ,"‫השרירים‬
‫של‬ ‫בשמותיהם‬ ‫נקראו‬ ‫הן‬ .‫הציוניות‬ ‫הספורט‬ ‫לאגודות‬ ‫הצטרפו‬ ‫וצעירות‬ ‫צעירים‬
,"‫"בר־כוכבא‬ ‫כגון‬ ,‫העם‬ ‫של‬ ‫בעברו‬ ‫התפארת‬ ‫ימי‬ ‫את‬ ‫שסימלו‬ ‫יהודיים‬ ‫גיבורים‬
."‫ו"מכבי‬ "‫"חשמונאי‬ ,"‫"בר־גיורא‬ ,"‫"שמשון‬
‫"נוער‬ ‫של‬ ‫חדשה‬ ‫תדמית‬ ‫לעצמם‬ ‫לאמץ‬ ‫דרך‬ ‫בספורט‬ ‫מצאו‬ ‫הציוניים‬ ‫הצעירים‬
.‫נורדאו‬ ‫כדברי‬ "‫בגופו‬ ‫בריא‬ ,‫חדש‬ ‫עברי‬
?‫הענק‬ ‫הענבים‬ ‫אשכול‬ ‫עם‬ ‫לאחיהם‬ ‫השבים‬ ‫המרגלים‬ ‫בציור‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫שבחה‬ ‫מהו‬ 	$
?‫זה‬ ‫לציור‬ ‫מוסיפים‬ ‫הייתם‬ ,‫מקראי‬ ‫פסוק‬ ‫איזה‬ 	$
‫השנה‬ ‫לראש‬ ‫ברכה‬ ‫כרטיס‬
‫מתהליך‬ ‫כחלק‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫הציונית‬ ‫ההתיישבות‬ ‫מוצגת‬ ‫זו‬ ‫ברכה‬ ‫באיגרת‬
‫המסורתי‬ ‫בנוסח‬ ,‫הקדושים‬ ‫המקומות‬ ‫במראה‬ ‫מעוטרת‬ ‫האיגרת‬ .‫הגאולה‬
,‫השבטים‬ ‫סמלי‬ ‫מופיעים‬ ‫העליון‬ ‫בחלק‬ :"‫ציונית‬ ‫"תוספת‬ ‫בלוויית‬ ,‫המקובל‬
‫שבו‬ ‫איור‬ ‫מופיע‬ ‫התחתון‬ ‫ובחלק‬ ,‫הגלויות‬ ‫וקיבוץ‬ ‫ההתנחלות‬ ‫את‬ ‫המסמלים‬
‫ברקע‬ .‫ליליאן‬ ‫של‬ ‫מציוריו‬ ‫המוכרות‬ ,‫והחורש‬ ‫הזקן‬ ,‫המלאך‬ ‫דמויות‬ ‫חוזרות‬
‫תל‬ ‫נמל‬ ‫מופיע‬ ‫ומימין‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫גדול‬ ‫מבנה‬ ‫נראה‬
.1936‫ב־‬ ‫החלה‬ ‫שבנייתו‬ ‫אביב‬
,"‫לציון‬ ‫"הכסופים‬ ,‫ציורים‬ ‫בתערוכת‬ ‫ציור‬ ‫ראה‬
"‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬ ‫"ציונות‬ ‫תקליטור‬
?‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫לישן‬ ‫חדש‬ ‫בין‬ ‫השילוב‬ ‫את‬ ‫מדגישים‬ ‫אומנותיים‬ ‫אמצעים‬ ‫אילו‬ 	$
?‫זה‬ ‫סל‬ ‫מזכיר‬ ‫מקראי‬ ‫פסוק‬ ‫איזה‬ :‫טוב‬ ‫כל‬ ‫המלא‬ ‫הפירות‬ ‫סל‬ ‫הוא‬ ‫הברכה‬ ‫באיגרת‬ ‫והבולט‬ ‫המרכזי‬ ‫החלק‬ 	$
.‫ונמקו‬ ‫הסבירו‬ ?‫זה‬ ‫ברכה‬ ‫כרטיס‬ ‫על‬ ‫טוויין‬ ‫מרק‬ ‫הסופר‬ ,‫לדעתכם‬ ,‫אומר‬ ‫היה‬ ‫מה‬ 	$
)‫(תמונה‬ 1860 ‫בשנת‬ ‫שצולם‬ ‫כפי‬ ,‫יפו‬ ‫נמל‬
,"‫לציון‬ ‫"הכסופים‬ ,‫ציורים‬ ‫בתערוכת‬ ‫ציור‬ ‫ראה‬
"‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬ ‫"ציונות‬ ‫תקליטור‬
‫קהל‬ ‫של‬ ‫שפתו‬ ,‫האנגלית‬ ‫בשפה‬ ‫וטקסט‬ ‫רבן‬ ‫זאב‬ ‫של‬ ‫ציורו‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫זו‬ ‫כרזה‬
.‫היעד‬
.‫הכרזה‬ ‫קוראת‬ "!‫לפלשתינה‬ ‫"בואו‬
‫מבטיח‬ ,"‫בארצנו‬ ‫נשמע‬ ‫התור‬ ‫וקול‬ ,‫בארץ‬ ‫נראו‬ ‫הניצנים‬ ,‫לו‬ ‫עבר‬ ‫חלף‬ ‫"הגשם‬
‫מתאר‬ ,"‫"בצלאל‬ ‫אומן‬ ,‫רבן‬ ‫של‬ ‫וציורו‬ ,)‫האנגלית‬ ‫(בשפה‬ ‫השירים‬ ‫משיר‬ ‫הפסוק‬
.‫התנ"ך‬ ‫של‬ ‫הזוהר‬ ‫ימי‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ,‫מזרחי‬ ‫נוף‬ — ‫נצחי‬ ‫אביב‬ ‫של‬ ‫ארץ‬
,‫שבו‬ ‫והטבע‬ ‫האביב‬ ‫תיאורי‬ ‫ועל‬ ‫הצעירים‬ ‫האוהבים‬ ‫תיאורי‬ ‫על‬ ,‫השירים‬ ‫שיר‬
‫ממקורות‬ ‫אחד‬ ‫ושימש‬ ,‫בציון‬ ‫העם‬ ‫נעורי‬ ‫לחידוש‬ ‫הרומנטית‬ ‫הכמיהה‬ ‫את‬ ‫ייצג‬
93
	.‫וליליאן‬ ‫רבן‬ ‫כמו‬ "‫"ציוניים‬ ‫אומנים‬ ‫על‬ ‫האהובים‬ ‫ההשראה‬
	)‫(תמונה‬ 1929 ‫בשנת‬ ‫רבן‬ ‫זאב‬ ‫שצייר‬ ‫בכרזה‬ ,‫יפו‬
:‫בצילום‬ ‫למציאות‬ ‫רבן‬ ‫זאב‬ ‫של‬ ‫בציורו‬ ‫החלום‬ ‫בין‬ ‫השוו‬ 	$
?‫הצילום‬ ‫לעומת‬ ,‫אותה‬ ‫ייפה‬ ‫כיצד‬ ?‫שלו‬ ‫בציור‬ ‫ליפו‬ ‫רבן‬ "‫"עשה‬ ‫מה‬ 	$
?‫רבן‬ ‫של‬ ‫בציורו‬ ‫החלום‬ ‫את‬ ‫מדגישים‬ ‫אומנותיים‬ ‫אמצעים‬ ‫אילו‬ 	$
.‫והסבירו‬ ‫נמקו‬ ?‫הארץ‬ ‫נראית‬ ‫שכך‬ ‫בגולה‬ ‫היהודים‬ ‫האמינו‬ ,‫לדעתכם‬ ,‫האם‬ .‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫לחזור‬ ‫ליהודים‬ ‫קוראת‬ ‫הכרזה‬ 	$
?‫לדעתכם‬ ,‫קרה‬ ‫זה‬ ‫כיצד‬ ?‫כיום‬ ‫יפו‬ ‫של‬ ‫נופה‬ ‫לתיאור‬ ‫יותר‬ ‫קרובה‬ ‫יפו‬ ‫של‬ ‫מהתמונות‬ ‫איזו‬ 	$
.‫הסבירו‬ ?‫מיחזקאל‬ ‫לפסוק‬ ‫זו‬ ‫כרזה‬ ‫נותנת‬ ‫פרשנות‬ ‫איזו‬ 	$
?‫לארצו‬ ‫העם‬ ‫זיקת‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫מציור‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬ 	$
‫השמש‬ ‫כארץ‬ ‫הציונות‬ ‫בראשית‬ ‫מצטיירת‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ,‫רבן‬ ‫זאב‬ ‫של‬ ‫בציורו‬ ‫שראינו‬ ‫כפי‬
.‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫זבת‬ ‫ארץ‬ ,‫והאור‬
oo
‫ובזמר‬ ‫בשיר‬
‫ראשית‬ ‫בתקופת‬ ‫נכתב‬ ‫הבא‬ ‫השיר‬ .‫מיתולוגיים‬ ‫דימויים‬ ‫באמצעות‬ ‫נופיה‬ ‫ואת‬ ‫הארץ‬ ‫את‬ ‫מתארים‬ ‫רבים‬ ‫שירים‬
‫לכוח‬ ‫סמל‬ ‫המשמש‬ ‫וסוער‬ ‫אדיר‬ ‫כנהר‬ ‫כאן‬ ‫מתואר‬ ‫הירדן‬ .19‫ה־‬ ‫המאה‬ ‫של‬ 80‫ה־‬ ‫שנות‬ — ‫הלאומית‬ ‫ההתעוררות‬
	.‫בארץ‬ ‫לממש‬ ‫הציונית‬ ‫התנועה‬ ‫שאפה‬ ‫שאותם‬ ,‫ולגבורה‬
,"‫"התקווה‬ ‫מחבר‬ ,‫אימבר‬ ‫נפתלי־הרץ‬ ‫חיבר‬ ‫מילותיו‬ ‫שאת‬ ,"‫הירדן‬ ‫"משמר‬ ‫או‬ ,"‫ירדן‬ ‫"הלאה‬
‫לחנים‬ ‫חוברו‬ ‫זה‬ ‫לשיר‬ .‫והשנייה‬ ‫הראשונה‬ ‫העלייה‬ ‫בימי‬ ‫ביותר‬ ‫הנפוצים‬ ‫השירים‬ ‫אחד‬ ‫היה‬
,‫זה‬ ‫ששיר‬ ‫לכך‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫כדאי‬ .‫אידלסון‬ ‫צבי‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ‫ביותר‬ ‫אהוב‬ ‫שהיה‬ ‫הלחן‬ ‫אולם‬ ,‫רבים‬
‫ספרדית‬ ‫בהטעמה‬ ‫ולא‬ )"‫("מלעיל‬ ‫אשכנזית‬ ‫בהטעמה‬ ‫מושר‬ ,‫הראשונה‬ ‫העלייה‬ ‫שירי‬ ‫רוב‬ ‫כמו‬
.‫בארץ‬ ‫עברית‬ ‫דוברי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ,‫שהתקבלה‬ ,)"‫("מלרע‬
‫הזמר‬ ‫בראי‬ ‫"ציונות‬ ‫בתקליטור‬ ‫אידלסון‬ ‫צבי‬ ‫אברהם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהולחן‬ ‫לשיר‬ ‫להאזין‬ ‫תוכלו‬
http:// :‫השיר‬ ‫של‬ ‫נוספים‬ ‫לביצועים‬ ‫להאזין‬ ‫תוכלו‬ ,‫זה‬ ‫בקישור‬ ."‫הארץ‬ ‫"מראות‬ ‫בפרק‬ ,"‫והסמל‬
www.zemereshet.co.il/song.asp?id=39
‫אימבר‬ ‫הרץ‬ ‫נפתלי‬ / ‫הירדן‬ ‫משמר‬
!‫ֹל‬‫ז‬ ‫ה‬ ָ‫א‬ ְ‫ל‬ ָ‫ה‬ ,‫ן‬ ֵ‫ּד‬ ְ‫ַר‬‫י‬ ‫ה‬ ָ‫א‬ ְ‫ל‬ ָ‫ה‬
,‫יָך‬ֶ‫ַּל‬‫ּג‬ ‫מּו‬ֱ‫ֶה‬‫י‬
‫ֹל‬‫ג‬ְ‫ו‬ ‫ֹף‬‫ט‬ ְ‫ׁש‬ ‫יָך‬ ֶ‫דֹות‬ְ‫ג‬ ‫י‬ֵ‫ֲל‬‫ע‬
.‫ָך‬ ֶ‫צ‬ ְ‫ר‬ ַ‫א‬ ‫ת‬ ַ‫א‬ ְ‫ל‬ ֶ‫ח‬
‫קֹול‬ ‫ם‬ ֵ‫ע‬ ְ‫ר‬ ַ‫ה‬ ‫ם‬ ַ‫ע‬ ַ‫ר‬ ‫קֹול‬ ְ‫ּכ‬
‫יָך‬ ֶ‫ימ‬ ֵ‫מ‬ ‫מֹון‬ֲ‫ה‬ ַ‫ּב‬
‫ֹל‬‫ס‬ ‫נּו‬ ָ‫ל‬ ‫ּיֹון‬ ִ‫צ‬ ‫ת‬ ַ‫ּל‬ ִ‫ס‬ ְ‫מ‬
94 94
.‫יָך‬ ֶ‫ר‬ֲ‫ח‬ ַ‫א‬ ‫נּו‬ ְ‫ח‬ַ‫נ‬
‫ֹם‬‫ר‬ְ‫ז‬ ‫ה‬ ָ‫א‬ ְ‫ל‬ ָ‫ה‬ ,‫ן‬ ֵ‫ּד‬ ְ‫ַר‬‫י‬ ‫ה‬ ָ‫א‬ ְ‫ל‬ ָ‫ה‬
,‫ּדֹורֹות‬ ַ‫ל‬ ‫ב‬ ֵ‫ת‬ ָ‫ּכ‬ ִ‫ּת‬
‫ּיֹום‬ ַ‫ּכ‬ ‫ה‬ ָ‫ל‬ְ‫י‬ ַ‫ל‬ ‫י‬ ִ‫ּכ‬
.‫רֹות‬ ָ‫מ‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫מ‬ ‫ל‬ ַ‫ע‬ ‫נּו‬ ְ‫ח‬ַ‫נ‬ ֲ‫א‬
‫ֹם‬‫ר‬ְ‫ז‬ ‫ה‬ ָ‫א‬ ְ‫ל‬ ָ‫ה‬ ,‫ן‬ ֵ‫ּד‬ ְ‫ַר‬‫י‬ ‫ה‬ ָ‫א‬ ְ‫ל‬ ָ‫ה‬
,‫יָך‬ ֶ‫ר‬ ָ‫ּב‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫מ‬ ‫מּו‬ֱ‫ֶה‬‫י‬
‫ֹל‬‫ע‬ ‫ר‬ ֵ‫ּב‬ ַ‫ׁש‬ ,‫רֹות‬ ֵ‫מֹוס‬ ‫ק‬ ֵ‫ּת‬ַ‫נ‬
.‫יָך‬ֶ‫ל‬ ָ‫ע‬ ‫מּו‬ ָ‫ׂש‬
‫חֹול‬ ַ‫ה‬ ‫דֹות‬ְ‫ג‬ ִ‫ּב‬ ‫ם‬ ָ‫ׁש‬ ‫ם‬ ֵ‫ר‬ ְ‫ב‬ ָ‫ק‬
‫יָך‬ֶ‫ַּל‬‫ג‬ ְ‫ּב‬ ‫ם‬ ֵ‫ע‬ ְ‫ר‬ ַ‫ה‬ְ‫ו‬
‫ּקֹול‬ ַ‫ה‬ ‫עּו‬ ְ‫מ‬ ְ‫ׁש‬ִ‫י‬ ‫ֹב‬‫ק‬ֲ‫ע‬ַ‫י‬ ‫ֵי‬‫נ‬ ְ‫ּב‬
!‫ְך‬ ֶ‫ת‬ ָ‫ר‬ְ‫ז‬ ֶ‫ע‬ ְ‫ל‬ ‫ָבֹואּו‬‫י‬
‫הֹום‬ ְ‫ת‬ ִ‫ל‬ ‫הֹום‬ ְ‫ּת‬ ,‫ַל‬‫ג‬ ְ‫ל‬ ‫ַל‬‫ּג‬
‫ּקֹורֹות‬ ַ‫ה‬ ‫ז‬ ָ‫א‬ ‫ר‬ ֵ‫ּפ‬ ַ‫ס‬ְ‫י‬
‫ּיֹום‬ ַ‫ּכ‬ ‫ה‬ ָ‫ל‬ְ‫י‬ ַ‫ל‬ ‫י‬ ִ‫ּכ‬
.‫רֹות‬ ָ‫מ‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫מ‬ ‫ל‬ ַ‫ע‬ ‫נּו‬ ְ‫ח‬ַ‫נ‬ ֲ‫א‬
‫מילים‬ ‫ביאור‬
‫זרום‬ — ‫ֹל‬‫ז‬
‫וכמיהה‬ ‫געגועים‬ ‫גם‬ ‫היא‬ ‫המיה‬ ‫אבל‬ ‫יסאנו‬ ,‫קול‬ ‫ישמיעו‬ — ‫מּו‬ֱ‫ֶה‬‫י‬
‫זוהמה‬ ,‫לכלוך‬ — ‫ָך‬ ֶ‫צ‬ ְ‫ר‬ ַ‫א‬ ‫ת‬ ַ‫א‬ ְ‫ל‬ ֶ‫ח‬
‫רבים‬ ‫מים‬ ‫של‬ ‫שאון‬ — ‫יָך‬ ֶ‫ימ‬ ֵ‫מ‬ ‫מֹון‬ֲ‫ה‬ ַ‫ּב‬
‫לציון‬ ‫הדרך‬ — ‫ּיֹון‬ ִ‫צ‬ ‫ת‬ ַ‫ּל‬ ִ‫ס‬ ְ‫מ‬
‫אנחנו‬ — ‫נּו‬ ְ‫ח‬ַ‫נ‬
‫גליך‬ — ‫יך‬ ֶ‫ר‬ ָ‫ּב‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫מ‬
,‫נטל‬ :‫ובהשאלה‬ ‫הרתמה‬ ‫את‬ ‫אליו‬ ‫שקושרים‬ ,‫הבהמה‬ ‫צוואר‬ ‫על‬ ‫מוט‬ — ‫ֹל‬‫ע‬ ,‫כבלים‬ — ‫רֹות‬ ֵ‫מֹוס‬
‫מעמסה‬
‫שקרה‬ ‫מה‬ ,‫ההיסטוריה‬ — ‫ּקֹורֹות‬ ַ‫ה‬
.‫אותם‬ ‫והסבירו‬ ‫וסואן‬ ‫רועש‬ ,‫עצום‬ ‫כנהר‬ ‫הירדן‬ ‫של‬ ‫התיאורים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫העתיקו‬ 	$
.‫ונמקו‬ ‫הסבירו‬ ?‫מציאותי‬ ‫הוא‬ ‫הירדן‬ ‫תיאור‬ ,‫לידיעתכם‬ ‫או‬ ,‫לדעתכם‬ ,‫האם‬ 	$
?‫עליו‬ ‫המוטל‬ ‫לתפקיד‬ ‫תורם‬ ‫עוצמתו‬ ‫תיאור‬ ‫כיצד‬ ?‫השיר‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫הירדן‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ ‫מה‬ 	$
.‫שוממה‬ ‫כארץ‬ ‫הארץ‬ ‫על‬ ‫המצביעים‬ ‫בשיר‬ ‫הרמזים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מצאו‬ 	$
.‫אותם‬ ‫והסבירו‬ ,‫בשיר‬ ‫לארצו‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫הקשר‬ ‫של‬ ‫הביטויים‬ ‫את‬ ‫מצאו‬ 	$
95
‫מתוקשבת‬ ‫למידה‬
http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0101.htm :‫סנונית‬ ‫לאתר‬ ‫היכנסו‬
:"‫הירדן‬ ‫"משמר‬ ‫בשיר‬ ‫הנרמזים‬ ‫או‬ ‫המצויים‬ ,‫הבאים‬ ‫מהצירופים‬ ‫או‬ ‫מהמילים‬ ‫שניים‬ ‫חפשו‬ ,‫האתר‬ ‫של‬ ‫החיפוש‬ ‫במנוע‬ 	.1
‫מּו‬ֱ‫ֶה‬‫י‬ 	$
‫ָם‬‫ּי‬ ַ‫ה‬ ‫ם‬ ַ‫ע‬ ְ‫ר‬ִ‫י‬ 	$
‫ם‬ִ‫י‬ ַ‫מ‬ ‫אֹון‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫ּכ‬ 	$
‫ֹּלּו‬‫ס‬‫ֹּלּו־‬‫ס‬ 	$
‫רֹות‬ ֵ‫מֹוס‬ ‫קּו‬ ְ‫ּת‬ ִ‫נ‬ ‫ֹל‬‫ע‬ ‫רּו‬ ְ‫ב‬ ָ‫ׁש‬ 	$
.‫פסוק‬ ,‫פרק‬ ,‫ספר‬ :‫מקום‬ ‫מראה‬ ‫ציינו‬ .‫הצירוף‬ ‫מופיע‬ ‫שבו‬ ‫הפסוק‬ ‫את‬ ‫העתיקו‬ 	.2
.‫שבחרתם‬ ‫הצירוף‬ ‫מופיע‬ ‫שבו‬ ‫השלם‬ ‫הקטע‬ ‫את‬ ‫וקראו‬ ,‫הפסוק‬ ‫במספר‬ ‫המסומן‬ ‫לקישור‬ ‫היכנסו‬ 	.3
?‫הירדן‬ ‫של‬ ‫המיתולוגיים‬ ‫הדימויים‬ ‫את‬ ‫ומעצימים‬ ‫מוסיפים‬ ‫במקרא‬ ‫הביטויים‬ ‫כיצד‬ :‫הסבירו‬ 	.4
!‫לדעת‬ ‫טוב‬
‫כסמל‬ ‫הירדן‬
‫בדימוייה‬ ‫מרכזי‬ ‫מקום‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫ארוכות‬ ‫תקופות‬ ‫לאורך‬ ‫תפס‬ ‫הירדן‬ ‫נהר‬
‫על‬ ‫הארץ‬ ‫כיבוש‬ ‫ובסיפור‬ ‫האבות‬ ‫בסיפורי‬ ‫כבר‬ ‫מוזכר‬ ‫הירדן‬ .‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬
‫חשובים‬ ‫אירועים‬ ‫בגלל‬ ,‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫לירדן‬ ‫מייחסת‬ ‫הנצרות‬ ‫גם‬ .‫יהושע‬ ‫ידי‬
‫בעיני‬ ‫הירדן‬ ‫נתפס‬ ‫זו‬ ‫חשיבות‬ ‫מפאת‬ .‫ובסביבתו‬ ‫בו‬ ‫שהתרחשו‬ ‫ישו‬ ‫של‬ ‫בחייו‬
‫נהרות‬ ‫של‬ ‫מראם‬ ‫ובעקבות‬ ,‫למעמדו‬ ‫כראוי‬ — ‫וגועש‬ ‫גדול‬ ‫כנהר‬ ‫אירופה‬ ‫יושבי‬
‫של‬ ‫התפיסה‬ ‫את‬ ‫מבוטלת‬ ‫לא‬ ‫במידה‬ ‫מייצגת‬ ‫הירדן‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫תפיסה‬ .‫אירופה‬
‫בה‬ ‫ולהקים‬ ‫אליה‬ ‫לשוב‬ ‫קל‬ ‫שיהיה‬ ‫שסברו‬ ,‫הציונים‬ ‫ראשוני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כולה‬ ‫הארץ‬
.‫חקלאית‬ ‫התיישבות‬
‫במקביל‬ ‫באה‬ ‫הירדן‬ ‫את‬ ‫המציאותית‬ ‫ותפיסתם‬ ‫החלוצים‬ ‫של‬ ‫התפכחותם‬
‫הארץ‬ ‫לתנאי‬ ‫ההסתגלות‬ ‫עם‬ ‫בבד‬ ‫בד‬ .‫תנאיה‬ ‫ושל‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫מציאותית‬ ‫לתפיסה‬
‫המפעל‬ ‫הוא‬ ‫שבהם‬ ‫הנודע‬ .‫ומימיו‬ ‫הירדן‬ ‫לניצול‬ ‫מפעלים‬ ‫לקום‬ ‫החלו‬ ,‫ופיתוחה‬
.30‫ה־‬ ‫שנות‬ ‫בתחילת‬ ‫רוטנברג‬ ‫פנחס‬ ‫ובנה‬ ‫שהגה‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫ההידרו־אלקטרי‬
‫לדרום‬ ‫והכינרת‬ ‫הירדן‬ ‫מי‬ ‫להולכת‬ ,"‫הארצי‬ ‫"המוביל‬ ‫נבנה‬ 60‫וה־‬ 50‫ה־‬ ‫בשנות‬
.‫ולנגב‬
,‫בדרכם‬ ‫הכול‬ ‫ושטפו‬ ‫המו‬ ‫שגליו‬ ‫גועש‬ ‫כנהר‬ ‫ונתפס‬ ,‫לסמל‬ ‫שהיה‬ ‫מהירדן‬ ,‫כיום‬
— "‫מים‬ ‫פלגי‬ ‫"ארץ‬ — ‫הירדן‬ ‫מקורות‬ :‫טבעיים‬ ‫קטעים‬ ‫כמעט‬ ‫נשארו‬ ‫לא‬
96 96
,‫הסביבה‬ ‫יישובי‬ ‫לטובת‬ ‫מנוצל‬ ‫מהמים‬ ‫גדול‬ ‫וחלק‬ ,‫קטן‬ ‫לשטח‬ ‫צומצמו‬
‫החולה‬ ‫ימת‬ ;‫קטנה‬ ‫הידרו־אלקטרית‬ ‫תחנה‬ ‫ולהפעלת‬ ‫אדמותיהם‬ ‫להשקיית‬
‫בערוץ‬ ‫ולא‬ ‫חפורות‬ ‫בתעלות‬ ‫זה‬ ‫בקטע‬ ‫זורם‬ ‫והירדן‬ ,50‫ה־‬ ‫בשנות‬ ‫יובשו‬ ‫והביצות‬
‫לקיבוץ‬ ‫השייכת‬ ‫הידרו־אלקטרית‬ ‫כוח‬ ‫תחנת‬ ‫הוקמה‬ ‫ההררי‬ ‫בירדן‬ ;‫טבעי‬
‫נגיש‬ ‫אינו‬ — ‫המלח‬ ‫לים‬ ‫הכינרת‬ ‫שבין‬ ‫הקטע‬ — ‫הדרומי‬ ‫הירדן‬ .‫הנשיא‬ ‫כפר‬
‫ומימיו‬ ,‫ירדן‬ ‫ממלכת‬ ‫לבין‬ ‫ישראל‬ ‫בין‬ ‫גבול‬ ‫משמש‬ ‫שהוא‬ ‫מאחר‬ ,‫למטיילים‬
‫רוב‬ ‫סגור‬ ,‫הכינרת‬ ‫מוצא‬ ‫את‬ ‫החוסם‬ ,‫דגניה‬ ‫סכר‬ ‫שכן‬ ,‫הירדן‬ ‫מי‬ ‫אינם‬ ‫למעשה‬
‫(כדי‬ ‫הכינרת‬ ‫שסביב‬ ‫המלוחים‬ ‫המעיינות‬ ‫מי‬ ‫מוזרמים‬ ‫הדרומי‬ ‫הירדן‬ ‫אל‬ .‫הזמן‬
.‫האזור‬ ‫יישובי‬ ‫של‬ ‫שופכין‬ ‫ומי‬ ,)‫הכינרת‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫המליחות‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫להוריד‬
‫היהודי‬ ‫היישוב‬ ‫להתחדשות‬ ‫סמל‬ ‫היה‬ ‫מאז‬ ‫בירדן‬ ‫זרמו‬ "‫רבים‬ ‫"מים‬ ‫כי‬ ‫ספק‬ ‫אין‬
.‫היום‬ ‫ועד‬ ‫בארץ‬
‫אבות‬ ‫נחלת‬ ,‫ורומנטית‬ ‫מזרחית‬ ‫מדבר‬ ‫כארץ‬ ‫לעתים‬ ‫נתפסת‬ ,‫הציוני‬ ‫בחלום‬ ,‫ישראל‬ ‫ארץ‬
.‫כקדם‬ ‫ימיה‬ ‫את‬ ‫לחדש‬ ‫אליה‬ ‫שבים‬ ‫שבניה‬
‫עם‬ ‫בה‬ ‫שפגשו‬ ‫חברה‬ ,‫בארץ‬ ‫הערבית‬ ‫שהחברה‬ ‫בתפיסה‬ ‫החזיקו‬ ‫הצעירים‬ ‫מהחלוצים‬ ‫רבים‬
‫עם‬ ‫ובעיקר‬ ,‫הערבית‬ ‫התרבות‬ ‫עם‬ ‫הזדהות‬ ‫חשו‬ ‫ולכן‬ ,‫האבות‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫מייצגת‬ ,‫לכאן‬ ‫הגיעם‬
‫ונעלמו‬ ‫הלכו‬ ,‫העריצו‬ ‫התקופה‬ ‫אותה‬ ‫שאנשי‬ ,‫הטבעיים‬ ‫הנופים‬ .‫צאנם‬ ‫עם‬ ‫ההולכים‬ ‫הרועים‬
‫תנים‬ ‫ב"יללת‬ ‫שהתאפיינו‬ ,‫היפים‬ ‫כנען‬ ‫לילות‬ ,‫וכך‬ .‫בארץ‬ ‫ההתיישבות‬ ‫התפתחות‬ ‫עם‬ ‫בבד‬ ‫בד‬
.‫ובשירים‬ ‫אומנות‬ ‫ביצירות‬ ,‫לאומי‬ ‫בזיכרון‬ ‫רק‬ ‫כמעט‬ ‫נשארו‬ ,"‫נוגה‬
‫ובזמר‬ ‫בשיר‬
‫נופיה‬ ‫מתוארים‬ ‫בשיר‬ .20‫ה־‬ ‫המאה‬ ‫של‬ 20‫ה־‬ ‫בשנות‬ ‫נכתב‬ "‫בכנען‬ ‫הלילות‬ ‫יפים‬ ‫"מה‬ ‫השיר‬
‫ההתיישבות‬ ‫את‬ ‫שליוו‬ ‫צלילים‬ — ‫בלילה‬ ‫התנים‬ ‫של‬ ‫הפראיים‬ ‫וקולותיהם‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫הכפריים‬
			.‫ויושבה‬ ‫התפתחה‬ ‫שהארץ‬ ‫ככל‬ ‫ונעלמו‬ ‫הלכו‬ ‫אך‬ ,‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬ ‫בארץ‬
	
‫השימוש‬ ‫כמו‬ ‫ממש‬ ,‫באופנה‬ ‫אז‬ ‫היה‬ ‫חדשות‬ ‫עבריות‬ ‫מילים‬ ‫עם‬ ‫ערביים‬ ‫לחנים‬ ‫של‬ ‫שילובם‬
‫העברית‬ ‫בשפה‬ ‫ערביות‬ ‫מילים‬ ‫ואימוץ‬ ‫סוסים‬ ‫על‬ ‫הרכיבה‬ ,)‫(הכפייה‬ ‫הערבי‬ ‫בלבוש‬
,‫החלוצית‬ ‫העברית‬ ‫מהתרבות‬ ‫חשוב‬ ‫כחלק‬ ‫נתפס‬ ‫למערב‬ ‫מזרח‬ ‫בין‬ ‫המפגש‬ .‫המתחדשת‬
.‫קדם‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫לשורשים‬ ‫לחזור‬ ‫שאפשרה‬
‫בדימויים‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ,‫תקופתו‬ ‫של‬ ‫הארץ־ישראלית‬ ‫ההוויה‬ ‫את‬ ‫מתאר‬ ‫כצנלסון‬ ‫יצחק‬
."‫ו"רחל‬ "‫צאן‬ ‫"רועי‬ ,"‫"כנען‬ :‫כמו‬ ‫תנ"כיים‬
‫בפרק‬ ,"‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬ ‫"ציונות‬ ‫בתקליטור‬ ‫העממי־ערבי‬ ‫בלחן‬ ‫לשיר‬ ‫להאזין‬ ‫תוכלו‬
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=716 :‫לקישור‬ ‫היכנסו‬ ‫נוספים‬ ‫לביצועים‬ ,"‫הארץ‬ ‫"מראות‬
‫כצנלסון‬ ‫יצחק‬ / ‫ַן‬‫ע‬ַ‫נ‬ְ‫כ‬ִ‫ּב‬ ‫ֵילֹות‬‫ּל‬ַ‫ה‬ ‫ִים‬‫פ‬ָ ‫ּי‬ ‫ַה‬‫מ‬
‫ן‬ ַ‫ע‬ַ‫נ‬ ְ‫כ‬ ִ‫ּב‬ ‫ילֹות‬ֵ‫ּל‬ ַ‫ה‬ ‫ים‬ ִ‫ָפ‬‫ּי‬ ‫ה‬ ַ‫מ‬
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל

More Related Content

Viewers also liked

Tasi rinvio parziale e chiarimenti ministeriali
Tasi rinvio parziale e chiarimenti ministerialiTasi rinvio parziale e chiarimenti ministeriali
Tasi rinvio parziale e chiarimenti ministerialiPaolo Soro
 
Perlindungan Keluarga di Dunia Maya
Perlindungan Keluarga di Dunia MayaPerlindungan Keluarga di Dunia Maya
Perlindungan Keluarga di Dunia MayaEga Putri
 
Numele traian in administratie
Numele traian in administratieNumele traian in administratie
Numele traian in administratiecuturgcostel
 
Большой Алтай
Большой АлтайБольшой Алтай
Большой Алтайihtiandr007
 
Firefox üveggömb - Milyen fejlesztések érkeznek a Firefox-ba?
Firefox üveggömb - Milyen fejlesztések érkeznek a Firefox-ba?Firefox üveggömb - Milyen fejlesztések érkeznek a Firefox-ba?
Firefox üveggömb - Milyen fejlesztések érkeznek a Firefox-ba?Kálmán "KAMI" Szalai
 
Leanproject WASO/ETCS 'Rendre plus efficace le processus de sélection statuta...
Leanproject WASO/ETCS 'Rendre plus efficace le processus de sélection statuta...Leanproject WASO/ETCS 'Rendre plus efficace le processus de sélection statuta...
Leanproject WASO/ETCS 'Rendre plus efficace le processus de sélection statuta...OFO - IFA
 
2.4 analisis buku guru dan siswa tematik rev
2.4 analisis buku guru dan siswa tematik rev2.4 analisis buku guru dan siswa tematik rev
2.4 analisis buku guru dan siswa tematik revLisa Saragih
 
網路與網路通訊標準
網路與網路通訊標準網路與網路通訊標準
網路與網路通訊標準家慈 郭
 
2014.05.09 senarai pelajar yang belum ambil perjanjian ptptn
2014.05.09  senarai pelajar yang belum ambil perjanjian ptptn2014.05.09  senarai pelajar yang belum ambil perjanjian ptptn
2014.05.09 senarai pelajar yang belum ambil perjanjian ptptnProfil Modal Uniti
 
La licencia de windows 7 y 8 office, Mac os x, linux
La licencia de windows 7 y 8 office, Mac os x, linuxLa licencia de windows 7 y 8 office, Mac os x, linux
La licencia de windows 7 y 8 office, Mac os x, linuxReiber Gonzales
 
Panduan melukis sudut 90 derajat (LENGKAP)
Panduan melukis sudut 90 derajat (LENGKAP)Panduan melukis sudut 90 derajat (LENGKAP)
Panduan melukis sudut 90 derajat (LENGKAP)Ferry Yansyah
 
Presentation arthur m. julian
Presentation  arthur m. julianPresentation  arthur m. julian
Presentation arthur m. julianarthurjulian
 
η ουρά του ποντικού φ.14
η ουρά του ποντικού φ.14η ουρά του ποντικού φ.14
η ουρά του ποντικού φ.14Markos Koundouros
 
Complete anto work paper (1)
Complete anto work paper (1)Complete anto work paper (1)
Complete anto work paper (1)Dev Das
 

Viewers also liked (20)

Planificación semnal
Planificación semnalPlanificación semnal
Planificación semnal
 
Żeglarze!
Żeglarze!Żeglarze!
Żeglarze!
 
Tasi rinvio parziale e chiarimenti ministeriali
Tasi rinvio parziale e chiarimenti ministerialiTasi rinvio parziale e chiarimenti ministeriali
Tasi rinvio parziale e chiarimenti ministeriali
 
Perlindungan Keluarga di Dunia Maya
Perlindungan Keluarga di Dunia MayaPerlindungan Keluarga di Dunia Maya
Perlindungan Keluarga di Dunia Maya
 
Proyek fisika1
Proyek fisika1Proyek fisika1
Proyek fisika1
 
Numele traian in administratie
Numele traian in administratieNumele traian in administratie
Numele traian in administratie
 
GLOSARIO
GLOSARIO GLOSARIO
GLOSARIO
 
Большой Алтай
Большой АлтайБольшой Алтай
Большой Алтай
 
Firefox üveggömb - Milyen fejlesztések érkeznek a Firefox-ba?
Firefox üveggömb - Milyen fejlesztések érkeznek a Firefox-ba?Firefox üveggömb - Milyen fejlesztések érkeznek a Firefox-ba?
Firefox üveggömb - Milyen fejlesztések érkeznek a Firefox-ba?
 
Leanproject WASO/ETCS 'Rendre plus efficace le processus de sélection statuta...
Leanproject WASO/ETCS 'Rendre plus efficace le processus de sélection statuta...Leanproject WASO/ETCS 'Rendre plus efficace le processus de sélection statuta...
Leanproject WASO/ETCS 'Rendre plus efficace le processus de sélection statuta...
 
2.4 analisis buku guru dan siswa tematik rev
2.4 analisis buku guru dan siswa tematik rev2.4 analisis buku guru dan siswa tematik rev
2.4 analisis buku guru dan siswa tematik rev
 
網路與網路通訊標準
網路與網路通訊標準網路與網路通訊標準
網路與網路通訊標準
 
2014.05.09 senarai pelajar yang belum ambil perjanjian ptptn
2014.05.09  senarai pelajar yang belum ambil perjanjian ptptn2014.05.09  senarai pelajar yang belum ambil perjanjian ptptn
2014.05.09 senarai pelajar yang belum ambil perjanjian ptptn
 
La licencia de windows 7 y 8 office, Mac os x, linux
La licencia de windows 7 y 8 office, Mac os x, linuxLa licencia de windows 7 y 8 office, Mac os x, linux
La licencia de windows 7 y 8 office, Mac os x, linux
 
We are katochin
We are katochinWe are katochin
We are katochin
 
Panduan melukis sudut 90 derajat (LENGKAP)
Panduan melukis sudut 90 derajat (LENGKAP)Panduan melukis sudut 90 derajat (LENGKAP)
Panduan melukis sudut 90 derajat (LENGKAP)
 
Presentation arthur m. julian
Presentation  arthur m. julianPresentation  arthur m. julian
Presentation arthur m. julian
 
η ουρά του ποντικού φ.14
η ουρά του ποντικού φ.14η ουρά του ποντικού φ.14
η ουρά του ποντικού φ.14
 
LA DANZA.
LA DANZA.LA DANZA.
LA DANZA.
 
Complete anto work paper (1)
Complete anto work paper (1)Complete anto work paper (1)
Complete anto work paper (1)
 

Similar to שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל

2015 כתב העת על הדרך
2015 כתב העת על הדרך2015 כתב העת על הדרך
2015 כתב העת על הדרךLilach Yona
 
The omer in the mystical teachings of the vilna gaon
The omer in the mystical teachings of the vilna gaonThe omer in the mystical teachings of the vilna gaon
The omer in the mystical teachings of the vilna gaonRabbi Ari Kahn
 
Funeral Prayers sefardic - hebrew version
Funeral Prayers sefardic - hebrew versionFuneral Prayers sefardic - hebrew version
Funeral Prayers sefardic - hebrew versionMasada Memorial Chapels
 
2016 כתב העת על הדרך
2016 כתב העת על הדרך2016 כתב העת על הדרך
2016 כתב העת על הדרךpowermedia1
 
ירושלים שלפני דוד המלך
ירושלים שלפני דוד המלךירושלים שלפני דוד המלך
ירושלים שלפני דוד המלךrafael plotnik
 
ארון הברית.pdf
ארון הברית.pdfארון הברית.pdf
ארון הברית.pdfOded Rotter
 
כתב העת על הדרך גליון 10
כתב העת על הדרך  גליון 10כתב העת על הדרך  גליון 10
כתב העת על הדרך גליון 10powermedia1
 
הברית החדשה - מבוא לנצרות - הרצליה
הברית החדשה - מבוא לנצרות - הרצליההברית החדשה - מבוא לנצרות - הרצליה
הברית החדשה - מבוא לנצרות - הרצליהNimrod Harani
 
Tehilim vbm-course-12-mizmor-51-72-20160103-ftw
Tehilim vbm-course-12-mizmor-51-72-20160103-ftwTehilim vbm-course-12-mizmor-51-72-20160103-ftw
Tehilim vbm-course-12-mizmor-51-72-20160103-ftwAkiva Berger
 
לבי במזרח
לבי במזרחלבי במזרח
לבי במזרחroykariv
 
לבי במזרח
לבי במזרחלבי במזרח
לבי במזרחroykariv
 
גיליון 94 - ראש השנה
גיליון 94 - ראש השנהגיליון 94 - ראש השנה
גיליון 94 - ראש השנהshiri sabag
 

Similar to שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל (20)

2015 כתב העת על הדרך
2015 כתב העת על הדרך2015 כתב העת על הדרך
2015 כתב העת על הדרך
 
The omer in the mystical teachings of the vilna gaon
The omer in the mystical teachings of the vilna gaonThe omer in the mystical teachings of the vilna gaon
The omer in the mystical teachings of the vilna gaon
 
Funeral Prayers sefardic - hebrew version
Funeral Prayers sefardic - hebrew versionFuneral Prayers sefardic - hebrew version
Funeral Prayers sefardic - hebrew version
 
2016 כתב העת על הדרך
2016 כתב העת על הדרך2016 כתב העת על הדרך
2016 כתב העת על הדרך
 
Yiddish - Prayer of Azariah.pdf
Yiddish - Prayer of Azariah.pdfYiddish - Prayer of Azariah.pdf
Yiddish - Prayer of Azariah.pdf
 
בית
ביתבית
בית
 
ירושלים שלפני דוד המלך
ירושלים שלפני דוד המלךירושלים שלפני דוד המלך
ירושלים שלפני דוד המלך
 
ארון הברית.pdf
ארון הברית.pdfארון הברית.pdf
ארון הברית.pdf
 
כתב העת על הדרך גליון 10
כתב העת על הדרך  גליון 10כתב העת על הדרך  גליון 10
כתב העת על הדרך גליון 10
 
Lea
LeaLea
Lea
 
Kav mosav18.9
Kav mosav18.9Kav mosav18.9
Kav mosav18.9
 
Neshika bakiss25
Neshika bakiss25Neshika bakiss25
Neshika bakiss25
 
הברית החדשה - מבוא לנצרות - הרצליה
הברית החדשה - מבוא לנצרות - הרצליההברית החדשה - מבוא לנצרות - הרצליה
הברית החדשה - מבוא לנצרות - הרצליה
 
חודש ימי המוזיקה 2014 - התוכנית המלאה
חודש ימי המוזיקה 2014 - התוכנית המלאהחודש ימי המוזיקה 2014 - התוכנית המלאה
חודש ימי המוזיקה 2014 - התוכנית המלאה
 
Tehilim vbm-course-12-mizmor-51-72-20160103-ftw
Tehilim vbm-course-12-mizmor-51-72-20160103-ftwTehilim vbm-course-12-mizmor-51-72-20160103-ftw
Tehilim vbm-course-12-mizmor-51-72-20160103-ftw
 
אימהות.1pptx
אימהות.1pptxאימהות.1pptx
אימהות.1pptx
 
לבי במזרח
לבי במזרחלבי במזרח
לבי במזרח
 
לבי במזרח
לבי במזרחלבי במזרח
לבי במזרח
 
גיליון 94 - ראש השנה
גיליון 94 - ראש השנהגיליון 94 - ראש השנה
גיליון 94 - ראש השנה
 
Mozion
MozionMozion
Mozion
 

More from tarbutisrael

ביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהtarbutisrael
 
בר-בתמצווה
בר-בתמצווהבר-בתמצווה
בר-בתמצווהtarbutisrael
 
דיבור חברתי
דיבור חברתידיבור חברתי
דיבור חברתיtarbutisrael
 
משפחה אומנת
משפחה אומנתמשפחה אומנת
משפחה אומנתtarbutisrael
 
משפחות חדשות
משפחות חדשותמשפחות חדשות
משפחות חדשותtarbutisrael
 
קורות חיים
קורות חייםקורות חיים
קורות חייםtarbutisrael
 
אפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותאפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותtarbutisrael
 
כי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוכי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוtarbutisrael
 
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודיתמבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודיתtarbutisrael
 
Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1tarbutisrael
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)tarbutisrael
 

More from tarbutisrael (15)

ביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משה
 
בר-בתמצווה
בר-בתמצווהבר-בתמצווה
בר-בתמצווה
 
קבלת בת
קבלת בתקבלת בת
קבלת בת
 
דיבור חברתי
דיבור חברתידיבור חברתי
דיבור חברתי
 
משפחה אומנת
משפחה אומנתמשפחה אומנת
משפחה אומנת
 
משפחות חדשות
משפחות חדשותמשפחות חדשות
משפחות חדשות
 
מפגש
מפגשמפגש
מפגש
 
הילד שבי
הילד שביהילד שבי
הילד שבי
 
קורות חיים
קורות חייםקורות חיים
קורות חיים
 
אפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותאפסות מול אחריות
אפסות מול אחריות
 
כי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוכי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבו
 
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודיתמבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
 
Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1
 
Madrih avot
Madrih avotMadrih avot
Madrih avot
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)
 

שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל

 • 1. 77 ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ :‫רביעי‬ ‫שער‬ ‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬
 • 2. 78 78 ‫בראי‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ :‫רביעי‬ ‫שער‬ ‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫מבוא‬ ‫למציאות‬ ‫חלום‬ ‫בין‬ :‫ישראל‬ ‫ארץ‬ .‫לציון‬ ‫ישובו‬ ‫שבו‬ ‫היום‬ ‫על‬ ‫מלחלום‬ ‫היהודים‬ ‫פסקו‬ ‫לא‬ ‫בגולה‬ ‫חיים‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫מאות‬ ‫במשך‬ :‫בבבל‬ ‫הגולים‬ ‫שנשבעו‬ ‫העתיקה‬ ‫השבועה‬ .‫ִי‬‫ִינ‬‫מ‬ְ ‫י‬ ‫ַח‬‫ּכ‬ְׁ‫ש‬ִ‫ּת‬ — ‫ִם‬ָ‫ל‬ָׁ‫ש‬‫ְרּו‬ ‫י‬ ְ‫ך‬ֵ‫ח‬ָ‫ּכ‬ְׁ‫ש‬ֶ‫א‬‫ִם־‬‫א‬" :‫ִי‬‫כ‬ֵ‫ר‬ְ‫ּכ‬ְ‫ֶז‬‫א‬ ‫ֹא‬‫ל‬‫ִם־‬‫א‬ — ‫ִי‬‫ּכ‬ִ‫ח‬ְ‫ל‬ ,‫ִי‬‫ֹׁונ‬‫ש‬ְ‫ל‬‫ַק־‬‫ּב‬ְ‫ד‬ִ‫ּת‬ "‫ִי‬‫ת‬ָ‫ח‬ְ‫מ‬ִׂ‫ש‬ ׁ‫ש‬‫ֹא‬‫ר‬ ,‫ַל‬‫ע‬ — ‫ִם‬ַ‫ל‬ָׁ‫ש‬‫ְרּו‬ ‫ֶת־י‬‫א‬ ,‫ֶה‬‫ל‬ֲ‫ע‬ַ‫א‬ ‫ֹא‬‫ל‬‫ִם־‬‫א‬ )6-5 ‫קלז‬ ,‫(תהילים‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫בה‬ ‫ולחדש‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫לחזור‬ ‫כיסופיהם‬ ‫את‬ .‫ביומו‬ ‫יום‬ ‫מידי‬ ‫אותם‬ ‫ליוותה‬ .‫ובשירים‬ ‫במנהגים‬ ,‫בתפילה‬ ‫היהודים‬ ‫ביטאו‬ ‫הלאומיים‬ ?‫געגוע‬ ‫מהו‬ ‫בשירה‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫מובע‬ ‫הגעגוע‬ .‫מסוים‬ ‫לזיכרון‬ ‫או‬ ‫למקום‬ ,‫לרעיון‬ ,‫לאדם‬ ‫תשוקה‬ ‫או‬ ‫כמיהה‬ ‫תחושת‬ ‫הוא‬ ‫געגוע‬ .‫אובדן‬ ‫או‬ ‫חיסרון‬ ‫ובתחושת‬ ‫עצבות‬ ‫ברגשות‬ ‫מלווה‬ ‫והוא‬ ,‫ובספרות‬ :‫הגעגוע‬ ‫רגש‬ ‫את‬ ‫ומשוררים‬ ‫סופרים‬ ‫ומסבירים‬ ‫מתארים‬ ‫וכך‬ ‫דה־לה‬ ‫(אטיין‬ ‫ברשותנו‬ ‫מעולם‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫למה‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫מתגעגעים‬ ‫איננו‬ 9 )"‫מרצון‬ ‫ההשתעבדות‬ ‫על‬ ‫"הספר‬ ‫מתוך‬ ‫בואסי‬ ‫אש‬ ‫ומעצימה‬ ‫קטנה‬ ‫אש‬ ‫מכבה‬ .‫לאש‬ ‫גורמת‬ ‫שרוח‬ ‫מה‬ ‫לאהבה‬ ‫גורם‬ ‫געגוע‬ 9 )‫ראביטן‬ ‫דה‬ ‫(רוז'ה‬ ‫גדולה‬ )‫ברדיצ'בסקי‬ ‫יוסף‬ ‫(מיכה‬ ‫געגועים‬ ‫היא‬ ‫האהבה‬ 9 ,‫ישן‬ ‫געגוע‬ 9 ,‫מכוון‬ ‫לא‬ ‫צליל‬ ‫כמו‬ .‫מנוח‬ ‫לי‬ ‫נותן‬ ‫לא‬ )"‫הקיץ‬ ‫של‬ ‫לו‬ ִ‫צ‬ ‫השיר‬ ‫"מתוך‬ ,‫קמחי‬ ‫(אלונה‬ .‫בשיר‬ ‫או‬ ‫במשפט‬ ,‫געגוע‬ ‫להסביר‬ ‫או‬ ‫לתאר‬ ‫אתם‬ ‫גם‬ ‫נסו‬ $ ?‫בתיאוריו‬ ‫מעביר‬ ‫הוא‬ ‫רגש‬ ‫איזה‬ ?‫משתמש‬ ‫הוא‬ ‫תיאורים‬ ‫באילו‬ :‫געגועיו‬ ‫מושא‬ ‫את‬ ‫המתגעגע‬ ‫מתאר‬ ‫כיצד‬ :‫בשאלה‬ ‫דונו‬ $ .‫מניסיונכם‬ ‫זוכרים‬ ‫שאתם‬ ‫געגועים‬ ‫מושא‬ ‫לתאר‬ ‫נסו‬ $ ‫החלום‬ :‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫געגועים‬
 • 3. 79 ‫ארץ‬ ‫אל‬ ‫לחזור‬ ‫ולחלום‬ ‫להתגעגע‬ ‫פסק‬ ‫לא‬ ,‫בתפוצות‬ ‫והתפזר‬ ‫מארצו‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫שגלה‬ ‫מאז‬ ‫והביעו‬ ,‫לציון‬ ‫כיסופיהם‬ ‫את‬ ‫יום־יומי‬ ‫ובדיבור‬ ‫בתפילות‬ ‫יהודים‬ ‫הביעו‬ ‫שנים‬ ‫אלפי‬ .‫אבותיו‬ .‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ולחזור‬ ‫בימיהם‬ ‫במהרה‬ ‫להיגאל‬ ‫משאלה‬ ‫(השנה‬ 1080 ‫או‬ 1075 ‫בשנת‬ ‫כנראה‬ ,‫שבספרד‬ ‫טולדו‬ ‫בעיר‬ ‫נולד‬ )‫(ריה"ל‬ ‫הלוי‬ ‫יהודה‬ ‫רבי‬ ‫כמיהתו‬ ‫משום‬ .‫לציון‬ ‫שלו‬ ‫הגעגועים‬ ‫בשירי‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫ידוע‬ ‫והיה‬ )‫ידועה‬ ‫אינה‬ ‫המדויקת‬ ‫הוא‬ .‫מזרח‬ ‫לכיוון‬ ‫אונייה‬ ‫0411על‬ ‫בשנת‬ ‫הלוי‬ ‫יהודה‬ ‫רבי‬ ‫עלה‬ ,‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫לעלות‬ ‫הגדולה‬ .‫במצרים‬ ‫להישאר‬ ‫בו‬ ‫הפצירו‬ ‫אשר‬ ,‫משכילים‬ ‫מעריצים‬ ‫חוג‬ ‫מיד‬ ‫נוצר‬ ‫וסביבו‬ ,‫למצרים‬ ‫הגיע‬ ‫יהודי‬ ‫לנו‬ ‫מספר‬ ,‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫מותו‬ ‫על‬ .‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫והמשיך‬ ‫להם‬ ‫נעתר‬ ‫לא‬ ‫ריה"ל‬ ‫אולם‬ :‫יחיא‬ ‫אבן‬ ‫יוסף‬ ‫בן‬ ‫גדליה‬ ‫ששמו‬ ,‫אחד‬ ‫מזקן‬ )‫(=שמעתי‬ ‫וקיבלתי‬ .‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫כשהלך‬ ‫שנה‬ ‫חמישים‬ ‫בן‬ ‫היה‬ ‫הלוי‬ ‫יהודה‬ ‫"רבי‬ ‫שנאמר‬ ‫מה‬ ‫לקיים‬ ,‫הארץ‬ ‫על‬ ‫בקרסוליו‬ ‫והלך‬ ‫בגדיו‬ ‫את‬ ‫קרע‬ ‫ירושלים‬ ‫שערי‬ ‫אל‬ ‫שבהגיעו‬ ‫הקינה‬ ‫אומר‬ ‫והיה‬ .)15 ‫ק"ב‬ ,‫(תהילים‬ "‫ֵנּו‬‫נ‬ֹ‫ח‬ְ‫י‬ ,‫ּה‬ ָ‫ר‬ ָ‫ֲפ‬‫ע‬ — ‫ת‬ ֶ‫א‬ְ‫ו‬ ; ָ‫ֶיה‬‫נ‬ ָ‫ב‬ ֲ‫א‬ — ‫ת‬ ֶ‫א‬ ,‫יָך‬ ֶ‫ד‬ ָ‫ֲב‬‫ע‬ ‫צּו‬ ָ‫ר‬ — ‫י‬ ִ‫"ּכ‬ ‫עליו‬ ‫קנאה‬ ‫לבש‬ ‫אחד‬ )‫לערבי‬ ‫(=כינוי‬ ‫וישמעאלי‬ .'‫תשאלי‬ ‫הלא‬ ‫'ציון‬ ‫האומרת‬ ,‫חיבר‬ ‫שהוא‬ ."‫וימיתהו‬ ‫וירמסהו‬ ‫בסוסו‬ ‫עליו‬ ‫והלך‬ ‫דבקותו‬ ‫מרוב‬ ‫המאה‬ ‫בסוף‬ ‫הלוי‬ ‫יהודה‬ '‫ר‬ ‫שחיבר‬ "‫ציון‬ ‫"שירי‬ ‫מסדרת‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ,"‫תשאלי‬ ‫הלא‬ ‫"ציון‬ ‫השיר‬ ‫האסיר‬ ‫תחושת‬ ‫ואת‬ ‫לציון‬ ‫הגעגועים‬ ‫את‬ ,‫ירושלים‬ ‫של‬ ‫יופייה‬ ‫את‬ ‫המתארים‬ ‫שירים‬ ;11‫ה־‬ .‫בגולה‬ ‫אלה‬ ‫משירים‬ ‫רבות‬ ‫שורות‬ ‫הפכו‬ ,19‫ה־‬ ‫במאה‬ ‫הלאומית‬ ‫התחייה‬ ‫של‬ ‫ראשיתה‬ ‫עם‬ .‫ועוד‬ "‫נפשי‬ ‫נכספה‬ ‫"לך‬ ,"‫מערב‬ ‫בסוף‬ ‫ואנוכי‬ ‫במזרח‬ ‫"לבי‬ :‫הציונית‬ ‫התנועה‬ ‫של‬ "‫ל"סיסמאות‬ ‫או‬ ‫ביהדות‬ ‫הקשורה‬ ‫פעילות‬ ‫עקב‬ ‫שנכלא‬ ‫יהודי‬ ‫המתאר‬ ‫ביטוי‬ — "‫ציון‬ ‫"אסיר‬ ‫הביטוי‬ ‫גם‬ .‫זה‬ ‫משיר‬ ‫נלקח‬ — ‫אסורה‬ ‫זו‬ ‫פעילות‬ ‫שבה‬ ‫במדינה‬ ,‫בציונות‬ ‫ובזמר‬ ‫בשיר‬ ‫אופירה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והושר‬ ,‫הירש‬ ‫נורית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חובר‬ ‫הוא‬ ,‫יחסית‬ ‫חדש‬ ‫בישראל‬ ‫היום‬ ‫המוכר‬ ‫הלחן‬ .‫מסורתיים‬ ‫יהודיים‬ ‫לניגונים‬ ‫רמזים‬ ‫כולל‬ ‫הלחן‬ .1972‫ב־‬ "‫והפזמון‬ ‫הזמר‬ ‫ב"פסטיבל‬ ‫גלוסקא‬ ."‫לציון‬ ‫"הכיסופים‬ :‫בנושא‬ "‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬ ‫"ציונות‬ ‫בתקליטור‬ ‫אותו‬ ‫לשמוע‬ ‫תוכלו‬ ‫הלוי‬ ‫יהודה‬ '‫ר‬ / ‫ִי‬‫ל‬ֲ‫א‬ְׁ‫ש‬ִ‫ת‬ ‫ֹא‬‫ל‬ֲ‫ה‬ ,‫ִּיֹון‬‫צ‬ ,‫ְך‬ִ‫י‬ ַ‫יר‬ ִ‫ס‬ ֲ‫א‬ ‫לֹום‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫ל‬ ‫י‬ ִ‫ל‬ ֲ‫א‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫ת‬ ‫ֹלא‬ֲ‫ה‬ ,‫ּיֹון‬ ִ‫צ‬ ?‫ְך‬ִ‫י‬ ָ‫ר‬ ָ‫ֲד‬‫ע‬ ‫ר‬ ֶ‫ֶת‬‫י‬ ‫ם‬ ֵ‫ה‬ְ‫ו‬ ‫ְך‬ ֵ‫לֹומ‬ ְ‫ׁש‬ ‫י‬ ֵ‫ׁש‬ ְ‫ּדֹור‬ ‫לֹום‬ ְ‫ׁש‬ ‫ן‬ ָ‫ימ‬ ֵ‫ת‬ְ‫ו‬ ‫פֹון‬ ָ‫ּצ‬ ִ‫ּומ‬ ‫ח‬ ָ‫ר‬ְ‫ז‬ ִ‫ּומ‬ ‫ָם‬‫ּי‬ ִ‫מ‬
 • 4. 80 80 ,‫ְך‬ִ‫י‬ ָ‫ר‬ ָ‫ֲב‬‫ע‬ ‫ֹל‬‫ּכ‬ ִ‫מ‬ ‫י‬ ִ‫א‬ ְ‫ׂש‬ ‫רֹוב‬ ָ‫ק‬ְ‫ו‬ ‫חֹוק‬ ָ‫ר‬ — ‫ל‬ ַ‫ט‬ ְ‫ּכ‬ ‫יו‬ ָ‫ע‬ ָ‫מ‬ ְ‫ּד‬ ‫ן‬ ֵ‫נֹות‬ ,‫ָה‬‫ו‬ ֲ‫א‬ ַ‫ּת‬ ‫יר‬ ִ‫ס‬ ֲ‫א‬ ‫לֹום‬ ְ‫ּוׁש‬ !‫ְך‬ִ‫י‬ ָ‫ר‬ ָ‫ר‬ֲ‫ה‬ ‫ל‬ ַ‫ע‬ ‫ם‬ ָ‫ּת‬ ְ‫ד‬ ִ‫ר‬ ְ‫ל‬ ‫ף‬ ַ‫ס‬ ְ‫כ‬ ִ‫נ‬ְ‫ו‬ ‫מֹון‬ ְ‫ר‬ ֶ‫ח‬ ‫ֹלם‬ֱ‫ח‬ ֶ‫א‬ ‫ת‬ ֵ‫ע‬ְ‫ו‬ ,‫ים‬ ִ‫ּנ‬ ַ‫ת‬ ‫י‬ ִ‫נ‬ ֲ‫א‬ ‫ְך‬ ֵ‫ֱנּות‬‫ע‬ ‫ּכֹות‬ ְ‫ב‬ ִ‫ל‬ .‫ְך‬ִ‫י‬ ָ‫יר‬ ִ‫ׁש‬ ְ‫ל‬ ‫ּנֹור‬ ִ‫כ‬ ‫י‬ ִ‫נ‬ ֲ‫א‬ — ‫ך‬ ֵ‫בּות‬ ְ‫ׁש‬ ‫ת‬ ַ‫יב‬ ִ‫ׁש‬ ,‫ְך‬ִ‫י‬ ַ‫יר‬ ִ‫ס‬ ֲ‫א‬ ‫לֹום‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫ל‬ ‫י‬ ִ‫ל‬ ֲ‫א‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫ת‬ ‫ֹלא‬ֲ‫ה‬ ,‫ּיֹון‬ ִ‫צ‬ ?‫ְִך‬‫י‬ָ‫ר‬ָ‫ד‬ֲ‫ע‬ ‫ֶר‬‫ת‬ֶ‫י‬ ‫ֵם‬‫ה‬ְ‫ו‬ ‫ְֵך‬‫מ‬‫לֹו‬ְ‫ׁש‬ ‫י‬ֵ‫ְׁש‬‫ר‬‫ּדֹו‬ ‫ֲלֹות‬‫ע‬ ‫ֶה‬‫א‬ְ‫ר‬ִ‫י‬ְ‫ו‬ ַ‫ע‬‫ִי‬‫ּג‬ַ‫י‬ְ‫ו‬ ‫ֶה‬‫ּכ‬ַ‫ח‬ְ‫מ‬ ‫ֵי‬‫ר‬ְ‫ַׁש‬‫א‬ ,‫ְך‬ִ‫י‬ ָ‫ר‬ ָ‫ח‬ ְ‫ׁש‬ ‫יו‬ ָ‫ל‬ ָ‫ע‬ ‫עּו‬ ְ‫ק‬ ָ‫ּב‬ִ‫י‬ְ‫ו‬ ‫ְך‬ ֵ‫אֹור‬ ‫ְך‬ ֵ‫ת‬ ָ‫ח‬ ְ‫מ‬ ִ‫ׂש‬ ְ‫ּב‬ ‫ֹלז‬ ְ‫ע‬ ַ‫ל‬ְ‫ו‬ ‫ְך‬ִ‫י‬ ַ‫יר‬ ִ‫ח‬ ְ‫ּב‬ ‫ת‬ ַ‫טֹוב‬ ְ‫ּב‬ ‫אֹות‬ ְ‫ר‬ ִ‫ל‬ !‫ְך‬ִ‫י‬ ָ‫עּור‬ ְ‫נ‬ ‫ת‬ ַ‫מ‬ ְ‫ד‬ ַ‫ק‬ ‫י‬ֵ‫ל‬ ֱ‫א‬ ‫ְך‬ ֵ‫ׁשּוב‬ ְ‫ּב‬ ‫מילים‬ ‫ביאור‬ ‫אחרייך‬ ‫ההולכים‬ :‫כאן‬ ‫הכוונה‬ — ‫ְך‬ִ‫י‬ ָ‫ר‬ ָ‫ֲד‬‫ע‬ ‫דרום‬ ‫כיוון‬ — ‫ן‬ ָ‫ימ‬ ֵ‫ת‬ ,‫מערב‬ ‫כיוון‬ — ‫ָם‬‫ּי‬ ‫החרמון‬ ‫כטל‬ ‫ודמעותיו‬ ,‫בוכה‬ — ‫יו‬ ָ‫ע‬ ָ‫מ‬ ְ‫ּד‬ ‫ן‬ ֵ‫נֹות‬ ‫ייסורייך‬ ,‫סבלך‬ — ‫ְך‬ ֵ‫ֱנּות‬‫ע‬ ‫אלייך‬ ‫שלך‬ ‫השבויים‬ ‫חזרת‬ — ‫ך‬ ֵ‫בּות‬ ְ‫ׁש‬ ‫ת‬ ַ‫יב‬ ִ‫ׁש‬ ‫העולה‬ ‫אורך‬ ‫את‬ — ‫ְך‬ ֵ‫אֹור‬ ‫ֲלֹות‬‫ע‬ ‫שלך‬ )‫(בוקר‬ ‫הבקרים‬ — ‫ְך‬ִ‫י‬ ָ‫ר‬ ָ‫ח‬ ְ‫ׁש‬ ‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫כאן‬ ‫והכוונה‬ ,‫אהובייך‬ ,‫שלך‬ ‫הנבחרים‬ — ‫ְך‬ִ‫י‬ ַ‫יר‬ ִ‫ח‬ ְ‫ּב‬ ‫שלך‬ ‫הזוהר‬ ‫תקופת‬ ,‫נעורייך‬ ‫תחילת‬ — ‫ְך‬ִ‫י‬ ָ‫עּור‬ ְ‫נ‬ ‫ת‬ ַ‫מ‬ ְ‫ד‬ ַ‫ק‬ ‫הלוי‬ ‫יהודה‬ ‫רבי‬ / ‫ָח‬‫ר‬ְ‫ִז‬‫מ‬ְ‫ב‬ ‫ִי‬‫ּב‬ִ‫ל‬ ‫ב‬ ָ‫ֲר‬‫ע‬ ַ‫מ‬ ‫סֹוף‬ ְ‫ּב‬ ‫י‬ ִ‫ֹכ‬‫נ‬ ָ‫א‬ְ‫ו‬ ‫ח‬ ָ‫ר‬ְ‫ז‬ ִ‫מ‬ ְ‫ב‬ ‫י‬ ִ‫ּב‬ ִ‫ל‬ ‫ָב‬‫ר‬ֱ‫ע‬ֶ‫י‬ ‫ֵיְך‬‫א‬ְ‫ו‬ ‫ַל‬‫כ‬ֹ ‫א‬ ‫ר‬ֶ‫ֲׁש‬‫א‬ ‫ֵת‬‫א‬ ‫ָה‬‫מ‬ֲ‫ע‬ְ‫ט‬ֶ‫א‬ ‫ֵיְך‬‫א‬ ‫ְעֹוד‬‫ּב‬ ,‫ַי‬‫ר‬ָ‫ס‬ֱ‫א‬ָ‫ו‬ ‫ַי‬‫ר‬ָ‫ד‬ְ‫נ‬ ‫ֵם‬‫ּל‬ַ‫ֲׁש‬‫א‬ ‫ָה‬‫כ‬‫ֵי‬‫א‬ ‫ָב‬‫ר‬ֲ‫ע‬ ‫ֶל‬‫ב‬ֶ‫כ‬ְ‫ּב‬ ‫ִי‬‫נ‬ֲ‫א‬ַ‫ו‬ ‫ֱדֹום‬‫א‬ ‫ֶל‬‫ב‬ֶ‫ח‬ְ‫ּב‬ ‫ִּיֹון‬‫צ‬ ‫ְמֹו‬‫ּכ‬ ,‫ַד‬‫ר‬ָ‫פ‬ְ‫ס‬ ‫טּוב‬ ‫ָל‬‫ּכ‬ ‫ֹב‬ ‫ֲז‬‫ע‬ ‫ַי‬‫נ‬‫ֵי‬‫ע‬ְ‫ּב‬ ‫ַל‬‫ק‬ֵ‫י‬ .‫ָב‬‫ר‬ֱ‫ח‬ֶ‫נ‬ ‫ִיר‬‫ב‬ְ‫ּד‬ ‫ְרֹות‬‫פ‬ַ‫ע‬ ‫ְאֹות‬‫ר‬ ‫ַי‬‫נ‬‫ֵי‬‫ע‬ְ‫ּב‬ ‫ַר‬‫ק‬ֵ‫י‬
 • 5. 81 ‫מילים‬ ‫ביאור‬ ‫לספרד‬ ‫ממזרח‬ ‫ממוקמת‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ — ‫ח‬ ָ‫ר‬ְ‫ז‬ ִ‫מ‬ ְ‫ב‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ממערב‬ ‫ממוקמת‬ ‫ספרד‬ — ‫ב‬ ָ‫ֲר‬‫ע‬ ַ‫מ‬ ‫לאכילה‬ ‫טעים‬ ‫יהיה‬ — ‫ב‬ ָ‫ֱר‬‫ע‬ֶ‫י‬ ,‫אטעם‬ — ‫ה‬ ָ‫ֲמ‬‫ע‬ ְ‫ט‬ ֶ‫א‬ ‫ושבועותיי‬ ‫הבטחותיי‬ ‫את‬ ‫אקיים‬ — ‫י‬ ַ‫ר‬ ָ‫ס‬ ֱ‫ָא‬‫ו‬ ‫י‬ ַ‫ר‬ ָ‫ד‬ ְ‫נ‬ ‫ם‬ֵ‫ּל‬ ַ‫ׁש‬ ֲ‫א‬ ,‫איך‬ — ‫ה‬ ָ‫יכ‬ ֵ‫א‬ ‫ירדן‬ ‫אזור‬ — ‫דֹום‬ ֱ‫א‬ ,‫גיאוגרפי‬ ‫אזור‬ ,‫ארץ‬ ‫חבל‬ — ‫ל‬ ֶ‫ב‬ ֶ‫ח‬ ְ‫ּב‬ ‫מוסלמי‬ ‫שלטון‬ ‫תחת‬ ‫אז‬ ‫הייתה‬ ‫ספרד‬ — ‫ב‬ ָ‫ֲר‬‫ע‬ ,‫מאסר‬ ,‫אזיקים‬ ,‫כבלים‬ — ‫ל‬ ֶ‫ב‬ ֶ‫כ‬ ְ‫ּב‬ )‫והרס‬ ‫חורבן‬ ‫(של‬ ‫עפר‬ — ‫רֹות‬ ְ‫פ‬ ַ‫ע‬ ,‫יקר‬ ‫יהיה‬ — ‫ר‬ ַ‫ֵק‬‫י‬ ,‫קל‬ ‫יהיה‬ — ‫ל‬ ַ‫ֵק‬‫י‬ ‫הקודשים‬ ‫קודש‬ ,‫המקדש‬ ‫לבית‬ ‫כינוי‬ — ‫יר‬ ִ‫ב‬ ְ‫ּד‬ .‫בגולה‬ ‫חייו‬ ‫ואת‬ ‫מגוריו‬ ‫מקום‬ ‫את‬ :‫השירים‬ ‫בשני‬ ‫המתגעגע‬ ‫המשורר‬ ‫את‬ ‫תארו‬ $ ?‫מצבה‬ ‫מה‬ ,‫מתוארת‬ ‫היא‬ ‫איך‬ ?‫ממוקמת‬ ‫היא‬ ‫היכן‬ :‫ישראל‬ ‫ארץ‬ — ‫הגעגועים‬ ‫מושא‬ ‫את‬ ‫תארו‬ $ ?‫הגעגוע‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫מעצים‬ ‫זה‬ ‫כיצד‬ ?‫געגועיו‬ ‫למושא‬ ‫המתגעגע‬ ‫המשורר‬ ‫בין‬ ‫מפריד‬ ‫מה‬ $ ?‫בשירים‬ ‫מרומזת‬ ‫תקווה‬ ‫איזו‬ $ ?‫אלה‬ ‫בשירים‬ ‫הציונית‬ ‫התנועה‬ ‫שעשתה‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ $ ?‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫בין‬ ‫הזיקה‬ ‫על‬ ‫השיר‬ ‫מן‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬ $ !‫לדעת‬ ‫טוב‬ ‫הציונות‬ ‫שלפני‬ ‫בתקופה‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫המזרח‬ ‫יהודי‬ ‫זיקת‬ ‫העלייה‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ,19‫ה־‬ ‫המאה‬ ‫במהלך‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫הגיעו‬ ‫רבים‬ ‫עלייה‬ ‫גלי‬ ‫המאה‬ ‫בראשית‬ .‫המזרח‬ ‫ומארצות‬ ‫אשכנז‬ ‫מארצות‬ ‫הגיעו‬ ‫העולים‬ .‫הראשונה‬ ‫במשך‬ .‫ספרד‬ ‫מגורשי‬ ‫צאצאי‬ ‫ובעיקר‬ ,‫המזרח‬ ‫מעדות‬ ‫הארץ‬ ‫יהודי‬ ‫רוב‬ ‫היו‬ 19‫ה־‬ ‫יהודים‬ ‫הגיעו‬ 19‫ה־‬ ‫המאה‬ ‫ובשלהי‬ ,‫אפריקה‬ ‫מצפון‬ ‫רבים‬ ‫עולים‬ ‫נוספו‬ ‫השנים‬ ‫בארץ‬ ‫יהודי‬ ‫יישוב‬ ‫יצרו‬ — "‫ותימן‬ ‫ומצפון‬ ‫ומזרח‬ ‫"מים‬ — ‫אלה‬ ‫עליות‬ .‫מתימן‬ ‫גם‬ ‫העיר‬ ‫ירושלים‬ ‫הייתה‬ 1870‫ב־‬ ‫וכבר‬ ,‫הציוניות‬ ‫העליות‬ ‫שהחלו‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫ישראל‬ .‫יהודים‬ ‫היו‬ ‫תושביה‬ ‫שרוב‬ ,‫בארץ‬ ‫הראשונה‬ ‫הגדולה‬ ‫עולים‬ .‫מתימן‬ ‫רבים‬ ‫עולים‬ ‫של‬ ‫נוסף‬ ‫גל‬ ‫לארץ‬ ‫הגיע‬ ‫השנייה‬ ‫העלייה‬ ‫בתקופת‬ ‫היו‬ ‫הם‬ .‫ובפרדסים‬ ‫בשדות‬ ‫עבודה‬ ‫בכל‬ ‫עבדו‬ ‫ולפרנסתם‬ ,‫במושבות‬ ‫נקלטו‬ ‫אלה‬ ‫השתכנו‬ ‫תימן‬ ‫עולי‬ .‫במועט‬ ‫להסתפק‬ ‫נכונים‬ ‫והיו‬ ,‫בארץ‬ ‫האקלים‬ ‫לתנאי‬ ‫רגילים‬ .‫עבדו‬ ‫שבהן‬ ‫המושבות‬ ‫בצד‬ ‫בעבורם‬ ‫שנבנו‬ ‫בשכונות‬ ‫לעורר‬ ‫כדי‬ ,‫דתיים‬ ‫ובדימויים‬ ‫בסמלים‬ ‫השתמשה‬ ,‫וגווניה‬ ‫זרמיה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫הציונית‬ ‫התנועה‬ ‫תרומות‬ ‫מתן‬ — ‫לפעולה‬ ‫אותו‬ ‫לעודד‬ ‫וכדי‬ ,‫הציוני‬ ‫הרעיון‬ ‫עם‬ ‫עמוקה‬ ‫להזדהות‬ ‫העם‬ ‫את‬ ‫לביטויים‬ ‫נדלה‬ ‫בלתי‬ ‫מאגר‬ ‫שימשו‬ ,‫הנביאים‬ ‫ספרי‬ ‫ובעיקר‬ ,‫התנ"ך‬ .‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ועלייה‬ ‫געגועים‬ ,‫זיכרונות‬ ‫לעורר‬ ‫שמטרתם‬ ‫מסרים‬ ‫העברת‬ ‫לשם‬ ,‫מילוליים‬ ‫ולסמלים‬ ‫חזותיים‬ ‫נחמה‬ ‫נבואות‬ ‫מתוך‬ ‫וציטטות‬ ‫מקראיות‬ ‫דמויות‬ .‫בארצו‬ ‫העם‬ ‫של‬ ‫הזוהר‬ ‫העבר‬ ‫על‬ ‫והתרפקות‬ ‫בשמחה‬ ‫אותם‬ ‫שרו‬ ‫והחלוצים‬ ‫הולחנו‬ ‫שלמים‬ ‫פסוקים‬ ,‫ובשירים‬ ‫בציורים‬ ,‫באיורים‬ ‫שובצו‬ .‫ובהתלהבות‬
 • 6. 82 82 ‫החזותית‬ ‫באומנות‬ ,)‫(יהודה‬ JUDA ‫ששמו‬ ‫שירים‬ ‫ספר‬ ‫ליליאן‬ ‫משה‬ ‫אפרים‬ ‫והמאייר‬ ‫הצייר‬ ‫ייר‬ ִ‫א‬ 1900 ‫בשנת‬ ‫את‬ ‫מתאר‬ ,"‫ישעיהו‬ ‫"חזון‬ ,‫שלו‬ ‫הציורים‬ ‫אחד‬ .‫פון־מינהאוזן‬ ‫בריס‬ ‫הגרמני‬ ‫המשורר‬ ‫שכתב‬ ‫את‬ ‫מסמל‬ ,‫לבנה‬ ‫בגלימה‬ ‫הלבוש‬ ‫הזקן‬ ‫הנביא‬ ,‫ישעיהו‬ .‫ומיוחדת‬ ‫רומנטית‬ ‫כארץ‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ .‫וחופש‬ ‫טבע‬ ,‫נעורים‬ ‫ניכרים‬ ‫שבה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫מתארת‬ ‫שלו‬ ‫הנחמה‬ ‫ונבואת‬ ,‫העבר‬ ."‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬ ‫"צינות‬ ‫תקליטור‬ ,"‫לציון‬ ‫"הכיסופים‬ ,‫תמונות‬ ‫בתערוכת‬ ‫ציור‬ ‫ראה‬ :‫התנ"ך‬ ‫מן‬ ‫ית־‬ ֵ‫ּב‬ ‫ר‬ ַ‫ה‬ ‫ֶה‬‫י‬ ְ‫ה‬ִ‫י‬ ‫כֹון‬ָ‫נ‬ ‫ים‬ ִ‫ָמ‬‫ּי‬ ַ‫ה‬ ‫ית‬ ִ‫ר‬ֲ‫ח‬ ַ‫א‬ ְ‫ּב‬ ‫ָה‬‫י‬ ָ‫ה‬ְ‫ו‬ :‫ם‬ ִָ‫ל‬ ָ‫ירּוׁש‬ִ‫ו‬ ‫ה‬ ָ‫הּוד‬ְ‫ל־י‬ ַ‫ע‬ ‫מֹוץ‬ ָ‫ן־א‬ ֶ‫ּב‬ ‫ָהּו‬‫י‬ ְ‫ע‬ ַ‫ׁש‬ְ‫י‬ ‫ָה‬‫ז‬ ָ‫ח‬ ‫ר‬ ֶ‫ׁש‬ ֲ‫א‬ ‫ר‬ ָ‫ב‬ ָ‫ּד‬ ַ‫ה‬ ‫ה‬ֶ‫ֲל‬‫ע‬ַ‫נ‬ְ‫ו‬ ‫כּו‬ ְ‫ל‬ ‫רּו‬ ְ‫מ‬ ָ‫א‬ְ‫ו‬ ‫ים‬ ִ‫ּב‬ ַ‫ר‬ ‫ים‬ ִ‫ּמ‬ ַ‫ע‬ ‫כּו‬ ְ‫ל‬ ָ‫ה‬ְ‫ו‬ :‫ם‬ִ‫ּגֹוי‬ ַ‫ל־ה‬ ָ‫ּכ‬ ‫יו‬ ָ‫ל‬ ֵ‫א‬ ‫רּו‬ֲ‫ה‬ָ‫נ‬ְ‫ו‬ ‫עֹות‬ ָ‫ב‬ְ‫ּג‬ ִ‫מ‬ ‫א‬ ָ‫ּׂש‬ ִ‫נ‬ְ‫ו‬ ‫ים‬ ִ‫ר‬ ָ‫ה‬ ֶ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ְ‫ּב‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ה‬ְ‫י‬ ‫ר־‬ ַ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ‫ה‬ ָ‫תֹור‬ ‫א‬ ֵ‫צ‬ ֵ‫ּת‬ ‫ּיֹון‬ ִ‫ּצ‬ ִ‫מ‬ ‫י‬ ִ‫ּכ‬ ‫יו‬ ָ‫ֹת‬‫ח‬ ְ‫ֹר‬‫א‬ ְ‫ּב‬ ‫ה‬ ָ‫כ‬ ְ‫ֵל‬‫נ‬ְ‫ו‬ ‫יו‬ ָ‫כ‬ ָ‫ר‬ ְ‫ּד‬ ִ‫מ‬ ‫נּו‬ ֵ‫ֹר‬‫י‬ְ‫ו‬ ‫ֹב‬‫ק‬ֲ‫ע‬ַ‫י‬ ‫י‬ ֵ‫ֹלה‬ ֱ‫א‬ ‫ית‬ ֵ‫ל־ּב‬ ֶ‫א‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ה‬ְ‫ר־י‬ ַ‫ל־ה‬ ֶ‫א‬ )1‫3־‬ ,‫ב‬ ‫(ישעיהו‬ .‫ם‬ ִָ‫ל‬ ָ‫ירּוׁש‬ ִ‫מ‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ה‬ְ‫י‬ .‫ונמקו‬ ‫הוכיחו‬ ?‫המקראי‬ ‫בטקסט‬ ‫הנאמר‬ ‫את‬ ‫משקף‬ ‫ליליאן‬ ‫של‬ "‫ישעיהו‬ ‫"חזון‬ ,‫לדעתכם‬ ,‫האם‬ $ ?‫המתגעגע‬ ‫בעיני‬ ‫ירושלים‬ ‫נראית‬ ‫כיצד‬ ?‫זה‬ ‫באיור‬ ‫הגעגועים‬ ‫מובעים‬ ‫כיצד‬ $ ‫הוא‬ 1903 ‫בשנת‬ .‫הרצל‬ ‫של‬ ‫נלהב‬ ‫חסיד‬ ‫והפך‬ ,‫הציונית‬ ‫לתנועה‬ ‫ליליאן‬ ‫הצטרף‬ 1901 ‫בשנת‬ ."‫היהודי‬ ‫"האביב‬ ‫או‬ "‫היהודי‬ ‫"מאי‬ ‫לו‬ ‫שקרא‬ ,‫זה‬ ‫ציור‬ ‫צייר‬ "‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬ ‫"צינות‬ ‫תקליטור‬ ,"‫לציון‬ ‫"הכיסופים‬ ,‫תמונות‬ ‫בתערוכת‬ ‫ציור‬ ‫ראה‬ ‫מה‬ ?‫נמצא‬ ‫הוא‬ ‫היכן‬ ;‫ורגשותיו‬ ‫פניו‬ ‫הבעת‬ ‫את‬ ‫תארו‬ ?‫מדוע‬ ?‫לכם‬ ‫מזכיר‬ ‫הוא‬ ‫מקראית‬ ‫דמות‬ ‫איזו‬ :‫בציור‬ ‫היהודי‬ ‫את‬ ‫תארו‬ $ ?‫כיסופיו‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫ממנו‬ ‫מונע‬ ‫ארץ‬ ‫היותה‬ ‫את‬ ‫מבטאים‬ ‫אומנותיים‬ ‫אמצעים‬ ‫אילו‬ ?‫בתמונה‬ ‫ממוקמת‬ ‫היא‬ ‫היכן‬ :‫ישראל‬ ‫ארץ‬ — ‫הגעגועים‬ ‫מושא‬ ‫את‬ ‫תארו‬ $ ?‫נכספת‬ ?‫הגעגוע‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫מעצים‬ ‫זה‬ ‫כיצד‬ ?‫געגועיו‬ ‫למושא‬ ‫המתגעגע‬ ‫בין‬ ‫מפריד‬ ‫מה‬ $ ?‫הצייר‬ ‫בהם‬ ‫השתמש‬ ‫מדוע‬ ?‫משמעותם‬ ‫מה‬ ?‫בציור‬ ‫מצויים‬ ‫דתיים‬ ‫דימויים‬ ‫אילו‬ $ ?‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫בין‬ ‫הזיקה‬ ‫על‬ ‫הציורים‬ ‫מן‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬ $
 • 7. 83 ‫ובזמר‬ ‫בשיר‬ "‫"הפרדס‬ ‫בעיתון‬ ‫והתפרסם‬ 1891 ‫בשנת‬ ‫נכתב‬ ,‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫שירו‬ ,"‫הציפור‬ ‫"אל‬ ‫השיר‬ ‫משיריה‬ ‫לאחד‬ ‫נחשב‬ ‫והוא‬ ,‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫הגעגועים‬ ‫מתוארים‬ ‫בשיר‬ .‫באודסה‬ ‫לאור‬ ‫שיצא‬ ."‫ציון‬ ‫ל"חובבי‬ ‫מוכר‬ ‫שהיה‬ ‫לחן‬ ‫הוצמד‬ ‫לשיר‬ ."‫ציון‬ ‫"חיבת‬ ‫תנועת‬ ‫של‬ ‫והאהובים‬ ‫הראשונים‬ ‫לשיר‬ ‫האזינו‬ .‫מהם‬ ‫אחדים‬ ‫רק‬ ‫לשיר‬ ‫נהגו‬ ‫אך‬ ,‫בתים‬ ‫עשר‬ ‫שישה‬ ‫בן‬ ‫הוא‬ ‫המקורי‬ ‫השיר‬ ."‫לציון‬ ‫"הכיסופים‬ ‫בפרק‬ ,"‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬ ‫"ציונות‬ ‫בתקליטור‬ ‫ביאליק‬ ‫נחמן‬ ‫חיים‬ / ‫ִּפֹור‬‫צ‬ַ‫ה‬ ‫ֶל‬‫א‬ ,‫ת‬ ֶ‫ד‬ ֶ‫מ‬ ְ‫ֶח‬‫נ‬ ‫ה‬ ָ‫ר‬ ֹּ‫פ‬ ִ‫צ‬ ,‫ְך‬ ֵ‫ׁשּוב‬ ‫ב‬ ָ‫ר‬ ‫לֹום‬ ָׁ‫ש‬ — ‫י‬ ִ‫ּלֹונ‬ ַ‫ח‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ ‫ֹם‬‫ח‬ ַ‫ה‬ ‫צֹות‬ ְ‫ר‬ ַ‫א‬ ֵ‫מ‬ ‫ה‬ ָ‫ת‬ ָ‫ל‬ ָ‫כ‬ ‫י‬ ִׁ‫ש‬ ְ‫פ‬ ַּ‫נ‬ ‫ה‬ ַ‫מ‬ ‫ב‬ ֵ‫ר‬ ָ‫ע‬ ‫י‬ ִּ‫כ‬ ‫ְך‬ֵ‫קֹול‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ .‫י‬ ִ‫עֹונ‬ ְ‫מ‬ ‫ְך‬ ֵ‫ב‬ְ‫ז‬ ָ‫ע‬ ְּ‫ב‬ ‫ף‬ ֶ‫ֹר‬‫ח‬ ַּ‫ב‬ ,‫ה‬ ָ‫ר‬ ָ‫ק‬ְ‫י‬ ַ‫ה‬ ‫י‬ ִ‫ּפֹור‬ ִ‫צ‬ ,‫י‬ ִ‫ר‬ ֵּ‫פ‬ ַ‫ס‬ ,‫י‬ ִ‫ר‬ ְּ‫ַמ‬‫ז‬ ,‫אֹות‬ ָ‫ל‬ ְ‫פ‬ ִ‫נ‬ ‫ים‬ ִּ‫ק‬ ַ‫ח‬ ְ‫ר‬ ֶ‫מ‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ֵ‫מ‬ ,‫ה‬ ָ‫פ‬ָּ‫י‬ ַ‫ה‬ ,‫ה‬ ָּ‫מ‬ ַ‫ח‬ ַ‫ה‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ ָּ‫ב‬ ‫ם‬ ָׁ‫ש‬ ‫ַם‬‫ג‬ֲ‫ה‬ ?‫אֹות‬ ָ‫ל‬ ְּ‫ת‬ ַ‫ה‬ ,‫עֹות‬ ָ‫ר‬ ָ‫ה‬ ‫ה‬ָ‫ינ‬ ֶּ‫ב‬ ְ‫ר‬ ִּ‫ת‬ ,‫ּיֹון‬ ִ‫צ‬ ְּ‫ב‬ ‫י‬ ַ‫ח‬ ַ‫א‬ ֵ‫מ‬ ‫לֹום‬ ָׁ‫ש‬ ‫י‬ ִ‫ל‬ ‫י‬ ִ‫ׂא‬ְ‫ש‬ ִ‫ת‬ֲ‫ה‬ ?‫ים‬ ִ‫רֹוב‬ ְּ‫ק‬ ַ‫ה‬ ‫ים‬ ִ‫חֹוק‬ ְ‫ר‬ ָ‫ה‬ ‫י‬ ַ‫ח‬ ַ‫א‬ ֵ‫מ‬ ַ‫ֹע‬‫ד‬ָ‫י‬ ‫עּו‬ ְ‫ֵד‬‫י‬ֲ‫ה‬ !‫ים‬ ִ‫ר‬ ָּׁ‫ש‬ ֻ‫א‬ ְ‫מ‬ ‫הֹוי‬ ?‫ים‬ ִ‫אֹוב‬ ְ‫כ‬ ַ‫מ‬ ‫ל‬ ֹּ‫ב‬ ְ‫ס‬ ֶ‫א‬ ‫הֹוי‬ ,‫ל‬ ֹּ‫ב‬ ְ‫ס‬ ֶ‫א‬ ‫י‬ ִּ‫כ‬ ,‫י‬ַ‫נ‬ ְ‫ֹט‬‫ש‬ ‫ֹה‬‫פ‬ ‫ּבּו‬ ַ‫ר‬ ‫ה‬ ָ‫מ‬ ַ‫ֹע‬‫ד‬ָ‫י‬ ‫עּו‬ ְ‫ֵד‬‫י‬ֲ‫ה‬ ?‫ים‬ ִ‫מ‬ ָ‫ק‬ ‫י‬ ִ‫ל‬ ‫ים‬ ִּ‫ב‬ ַ‫ר‬ ‫הֹוי‬ ,‫ים‬ ִּ‫ב‬ ַ‫ר‬ ‫ה‬ ָ‫מ‬ ,‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ֵ‫מ‬ ‫אֹות‬ ָ‫ל‬ ְ‫פ‬ ִ‫נ‬ ,‫י‬ ִ‫ּפֹור‬ ִ‫צ‬ ,‫י‬ ִ‫ר‬ ְּ‫ַמ‬‫ז‬ .‫ים‬ ִ‫מ‬ ָ‫עֹול‬ ‫ֶה‬‫ו‬ ְ‫נ‬ִ‫י‬ ‫ּה‬ ָּ‫ב‬ ‫יב‬ ִ‫ב‬ ָ‫א‬ ָ‫ה‬ ,‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ ָ‫ה‬ ‫ת‬ ַ‫ר‬ ְ‫מ‬ְּ‫ז‬ ִ‫מ‬ ‫לֹום‬ ָ‫ש‬ ‫י‬ ִ‫ל‬ ‫י‬ ִ‫ׂא‬ְ‫ש‬ ִ‫ת‬ֲ‫ה‬ ?‫ים‬ ִ‫ר‬ ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ֵ‫מ‬ ,‫א‬ְ‫י‬ ַּ‫ג‬ ִ‫מ‬ ,‫ק‬ ֶ‫מ‬ ֵ‫ע‬ ֵ‫מ‬ ,‫ּיֹון‬ ִ‫צ‬ ‫ת‬ ֶ‫א‬ ַּ‫לֹוה‬ ֱ‫א‬ ‫ם‬ ַ‫ח‬ ִ‫נ‬ֲ‫ה‬ ,‫ם‬ ַ‫ח‬ ִ‫ר‬ֲ‫ה‬ ?‫ים‬ ִ‫ר‬ ָ‫ב‬ ְ‫ק‬ ִ‫ל‬ ‫ה‬ ָ‫ֲזּוב‬‫ע‬ ‫ּה‬ ָ‫עֹוד‬ ‫ם‬ ִ‫א‬ — ‫ה‬ָ‫בֹונ‬ ְּ‫ל‬ ַ‫ה‬ ‫ת‬ ַ‫ע‬ ְ‫ב‬ִ‫ג‬ְ‫ו‬ ‫רֹון‬ ָּׁ‫ש‬ ַ‫ה‬ ‫ק‬ ֶ‫מ‬ ֵ‫ע‬ְ‫ו‬ ?‫ם‬ ָּ‫ד‬ ְ‫ר‬ ִ‫נ‬ ‫ת‬ ֶ‫א‬ ,‫ם‬ ָ‫ֹר‬‫מ‬ ‫ת‬ ֶ‫א‬ ‫נּו‬ ְּ‫ת‬ִ‫י‬ֲ‫ה‬ ,‫ים‬ ִ‫ר‬ ָ‫ע‬ְּ‫י‬ ַּ‫ב‬ ‫ׂב‬ָּ‫ש‬ ַ‫ה‬ ‫תֹו‬ָ‫נ‬ ְּׁ‫ש‬ ִ‫מ‬ ‫יץ‬ ִ‫ק‬ ֵ‫ה‬ ַ‫ה‬ ?‫ם‬ ָּ‫ד‬ ְ‫ר‬ ִּ‫נ‬ ַ‫ה‬ ,‫ן‬ ֵׁ‫ש‬ָּ‫י‬ ַ‫ה‬ ‫נֹון‬ ָ‫ב‬ ְ‫ל‬ ַ‫ה‬ ,‫מֹון‬ ְ‫ר‬ ֶ‫ח‬ ‫ר‬ ַ‫ה‬ ‫ל‬ ַ‫ע‬ ‫ל‬ ַּ‫ט‬ ַ‫ה‬ ‫ים‬ ִ‫ינ‬ ִ‫נ‬ ְ‫פ‬ ִּ‫כ‬ ‫ד‬ ֵ‫ֵר‬‫י‬ֲ‫ה‬ ?‫עֹות‬ ָ‫מ‬ ְ‫ד‬ ִּ‫כ‬ ‫ל‬ ֹּ‫פ‬ִ‫י‬ְ‫ו‬ ‫ד‬ ֵ‫ֵר‬‫י‬ ‫ם‬ ִ‫א‬ ?‫ים‬ ִ‫יר‬ ִ‫ה‬ ְּ‫ב‬ ַ‫ה‬ ‫יו‬ ָ‫ימ‬ ֵ‫ּומ‬ ‫ן‬ ֵּ‫ד‬ ְ‫ר‬ַּ‫י‬ ַ‫ה‬ ‫לֹום‬ ְּׁ‫ה־ש‬ ַ‫ּומ‬
 • 8. 84 84 ?‫עֹות‬ ָ‫ב‬ ְּ‫ג‬ ַ‫ה‬ ,‫ים‬ ִ‫ר‬ ָ‫ה‬ ֶ‫ל־ה‬ ָּ‫כ‬ ‫לֹום‬ ְׁ‫ּוש‬ ,‫ד‬ ֵ‫ב‬ ָּ‫כ‬ ַ‫ה‬ ‫ן‬ָ‫נ‬ ָ‫ע‬ ֶ‫ה‬ ‫ם‬ ֶ‫יה‬ֵ‫ֲל‬‫ע‬ ֵ‫מ‬ ‫ר‬ ָ‫ס‬ֲ‫ה‬ –?‫ֶת‬‫ו‬ ָ‫מ‬ ְ‫ל‬ ַ‫צ‬ ,‫ה‬ ָ‫ט‬ ָ‫ֲל‬‫ע‬ ‫ׂש‬ ֵ‫ר‬ ֹּ‫פ‬ ַ‫ה‬ ‫אּו‬ ְ‫צ‬ ָ‫מ‬ ‫ה‬ ָּ‫ב‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫ל־א‬ ַ‫ע‬ ,‫י‬ ִ‫ּפֹור‬ ִ‫צ‬ ,‫י‬ ִ‫ר‬ ְּ‫ַמ‬‫ז‬ !‫ֶת‬‫ו‬ ָּ‫מ‬ ַ‫ה‬ ,‫ים‬ִּ‫י‬ ַ‫ח‬ ַ‫ה‬ ‫י‬ ַ‫בֹות‬ ֲ‫א‬ ‫י‬ ִּ‫ת‬ ְ‫ל‬ ַ‫ת‬ ָׁ‫ש‬ ‫ים‬ ִ‫ח‬ ָ‫ר‬ ְּ‫פ‬ ַ‫ה‬ ‫לּו‬ ְ‫ב‬ָ‫נ‬ — ‫ֹלא‬ ‫עֹוד‬ — ‫ם‬ ִ‫א‬ ַ‫ה‬ ?‫י‬ ִ‫ֹכ‬‫נ‬ ָ‫א‬ ‫י‬ ִּ‫ת‬ ְ‫ל‬ ַ‫ב‬ָ‫נ‬ ‫ר‬ ֶׁ‫ש‬ ֲ‫א‬ ַּ‫כ‬ ,‫י‬ ִּ‫ת‬ ְ‫ח‬ ַ‫ר‬ ָּ‫פ‬ ‫ם‬ ֶ‫מֹוה‬ ְּ‫כ‬ ‫ים‬ ִּ‫ָמ‬‫י‬ ‫ה‬ ָ‫ר‬ ְּ‫כ‬ְ‫ז‬ ֶ‫א‬ .‫י‬ ִ‫ח‬ ֹּ‫כ‬ ‫ר‬ ָ‫ס‬ ,‫י‬ ִּ‫ת‬ ְ‫נ‬ ַ‫ָק‬‫ז‬ ‫ה‬ ָּ‫ת‬ ַ‫ע‬ ‫ְך‬ ַ‫א‬ , ַ‫ׂיח‬ִ‫ש‬ ‫ל‬ ָּ‫כ‬ ַ‫ׂיח‬ִ‫ש‬ ‫סֹוד‬ ,‫י‬ ִ‫ּפֹור‬ ִ‫צ‬ ,‫י‬ ִ‫ר‬ ְּ‫פ‬ ַ‫ס‬ ?‫ׁשּו‬ ָ‫ח‬ ָ‫ל‬ ‫ם‬ ֶ‫יה‬ ֵּ‫פ‬ ְ‫ר‬ ַ‫ט‬ ‫ְך‬ ָּ‫ל‬ ‫ה‬ ַ‫ּומ‬ ,‫ים‬ ִ‫ָמ‬‫י‬ ְ‫ל‬ ‫וּו‬ ִ‫ק‬ ‫ם‬ ִ‫א‬ ‫ים‬ ִ‫חּומ‬ ִ‫נ‬ ‫ׂרּו‬ְּ‫ש‬ ִ‫ב‬ֲ‫ה‬ ?‫ׁשּו‬ ָ‫ע‬ ְ‫ר‬ִ‫י‬ ‫נֹון‬ ָ‫ב‬ ְּ‫ל‬ ַּ‫כ‬ ‫ָמֹו‬‫י‬ ְ‫ר‬ ִּ‫פ‬ – ‫ה‬ ָ‫ע‬ ְ‫מ‬ ִ‫ד‬ ְּ‫ב‬ ‫ים‬ ִ‫ע‬ ְ‫ר‬ֹּ‫ז‬ ַ‫ה‬ ,‫ים‬ ִ‫ד‬ ְ‫ֹב‬‫ע‬ ָ‫ה‬ ‫י‬ ַ‫ח‬ ַ‫א‬ְ‫ו‬ – ?‫ר‬ ֶ‫ֹמ‬‫ע‬ ָ‫ה‬ ‫ה‬ ָּ‫נ‬ ִ‫ר‬ ְ‫ב‬ ‫רּו‬ ְ‫צ‬ ָ‫ק‬ֲ‫ה‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ ‫י‬ ִּ‫ת‬ ְ‫פ‬ ַ‫ע‬ְ‫ו‬ ‫ר‬ ֶ‫ב‬ ֵ‫א‬ ‫י‬ ִ‫ל‬ ‫ן‬ ֶּ‫ת‬ִ‫י‬ ‫י‬ ִ‫מ‬ !‫ר‬ ֶ‫מ‬ ֹּ‫ת‬ ַ‫ה‬ ,‫ד‬ ֵ‫ק‬ ָּׁ‫ש‬ ַ‫ה‬ ‫ֵץ‬‫נ‬ָ‫י‬ ‫ה‬ ָּ‫ב‬ ,‫ה‬ ָ‫ד‬ ָ‫מ‬ ְ‫ֶח‬‫נ‬ ‫ּפֹור‬ ִ‫צ‬ ,‫ְך‬ ָ‫ל‬ ‫ר‬ ֵּ‫פ‬ ַ‫ס‬ ֲ‫א‬ ‫ה‬ ָ‫מ‬ ‫י‬ ִ‫נ‬ ֲ‫ַא‬‫ו‬ ? ַ‫ֹע‬‫מ‬ ְׁ‫ש‬ ִ‫ל‬ ‫י‬ִּ‫ו‬ ַ‫ק‬ ְּ‫ת‬ ‫ה‬ ַ‫מ‬ ‫י‬ ִּ‫פ‬ ִ‫מ‬ ,‫י‬ ִ‫ע‬ ָ‫מ‬ ְׁ‫ש‬ ִּ‫ת‬ ‫ירֹות‬ ִ‫מ‬ְ‫ז‬ ‫ֹלא‬ ‫ה‬ ָ‫ר‬ ָ‫ק‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ף‬ַ‫נ‬ ְּ‫כ‬ ִ‫מ‬ . ַּ‫ֹה‬‫נ‬ָ‫ו‬ ‫ֶה‬‫ג‬ ֶ‫ה‬ ‫ק‬ ַ‫ר‬ ,‫ים‬ ִ‫ינ‬ ִ‫ק‬ ‫ק‬ ַ‫ר‬ ‫צֹות‬ ְ‫ר‬ ַ‫א‬ ְּ‫ב‬ ‫ן‬ ֵ‫ה‬ ‫ר‬ ָ‫ב‬ ְּ‫כ‬ ֶׁ‫ש‬ ,‫אֹות‬ ָ‫ל‬ ְּ‫ת‬ ַ‫ה‬ ‫ר‬ ֵּ‫פ‬ ַ‫ס‬ ֲ‫א‬ ַ‫ה‬ –?‫עֹות‬ ָ‫מּוד‬ ,‫עֹות‬ ָ‫מ‬ ְׁ‫ש‬ ִ‫נ‬ ‫ים‬ִּ‫י‬ ַ‫ח‬ ַ‫ה‬ ,‫רֹות‬ ְ‫ֹב‬‫ע‬ ָ‫ה‬ ‫רֹות‬ ָּ‫צ‬ ַ‫ל‬ ‫ֶה‬‫נ‬ ְ‫מ‬ִ‫י‬ ‫י‬ ִ‫מ‬ ‫ר‬ ָּ‫פ‬ ְ‫ס‬ ִ‫מ‬ ,‫הֹוי‬ ?‫אֹות‬ ָ‫ּוב‬ ‫ׁשֹות‬ ְּ‫ג‬ ַ‫ר‬ ְ‫ת‬ ִ‫מ‬ ‫רֹות‬ ָ‫צ‬ ְ‫ל‬ !‫ְך‬ ֵ‫ר‬ ָּ‫ב‬ ְ‫ד‬ ִ‫מ‬ ,‫ְך‬ ֵ‫ר‬ ָ‫ה‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ ,‫י‬ ִ‫ּפֹור‬ ִ‫צ‬ ,‫י‬ ִ‫נּוד‬ ;‫י‬ ִ‫ל‬ֳ‫ה‬ ָ‫א‬ ‫ת‬ ֶ‫א‬ ְּ‫ת‬ ְ‫ַב‬‫ז‬ ָ‫ע‬ ‫י‬ ִּ‫כ‬ , ְּ‫ת‬ ְ‫ר‬ ַּׁ‫ש‬ ֻ‫א‬ ,‫ים‬ ִ‫נ‬ָ‫נ‬ ְ‫ר‬ ‫ף‬ַ‫נ‬ ְּ‫כ‬ , ְּ‫ת‬ ַ‫א‬ ‫ם‬ ַּ‫ג‬ ‫ז‬ ָ‫א‬ , ְּ‫ת‬ ְ‫נ‬ ַ‫כ‬ ָׁ‫ש‬ ‫י‬ ִּ‫מ‬ ִ‫ע‬ ‫לּו‬ .‫י‬ ִ‫ל‬ ָ‫גֹור‬ ְ‫ל‬ ‫ית‬ ִ‫כ‬ ָּ‫ב‬ ‫ר‬ ַ‫מ‬ ,‫ית‬ ִ‫כ‬ ָּ‫ב‬ ,‫יבּו‬ ִ‫ֵיט‬‫י‬ ‫ה‬ ָ‫ֵה‬‫ג‬ ‫י‬ ִ‫ל‬ ‫עֹות‬ ָ‫מ‬ ְ‫ּוד‬ ‫י‬ ִ‫כ‬ ְ‫ב‬ ‫ֹלא‬ ‫ְך‬ ַ‫א‬ ;‫י‬ ִ‫ת‬ ָּ‫כ‬ ַ‫מ‬ ‫אּו‬ ְּ‫פ‬ ַ‫ר‬ְ‫י‬ ‫ה‬ ֶּ‫ל‬ ֵ‫א‬ ‫ֹלא‬ ,‫עֹות‬ ָ‫מ‬ ְּ‫ד‬ ‫ֹאד‬‫נ‬ ‫י‬ ִ‫את‬ ֵּ‫ל‬ ִ‫מ‬ ,‫ׁשּו‬ ֵׁ‫ש‬ ָ‫ע‬ ‫י‬ַ‫ינ‬ ֵ‫ע‬ ‫ר‬ ָ‫ב‬ ְּ‫כ‬ ;‫י‬ ִ‫ת‬ ָּ‫ב‬ ִ‫ל‬ ‫ׂב‬ֶ‫ש‬ ֵ‫ע‬ ָּ‫כ‬ ‫ה‬ ָ‫ת‬ ְּ‫כ‬ ֻ‫ה‬ ‫ר‬ ָ‫ב‬ ְּ‫כ‬ – ‫ים‬ ִּ‫צ‬ ִּ‫ק‬ ַ‫ה‬ ‫לּו‬ ָּ‫כ‬ ‫ר‬ ָ‫ּב‬ְ‫כ‬ ,‫ָעֹות‬‫מ‬ְּ‫ד‬ַ‫ה‬ ‫ּלּו‬ָ‫כ‬ ‫ָר‬‫ב‬ְּ‫כ‬ ,‫י‬ ִ‫גֹונ‬ְ‫י‬ ‫ל‬ ַ‫ע‬ ‫ץ‬ ֵּ‫ק‬ ַ‫ה‬ ‫יץ‬ ִ‫ק‬ ֵ‫ה‬ ‫ֹלא‬ְ‫ו‬ ,‫ה‬ ָ‫ר‬ ָ‫ק‬ְ‫י‬ ַ‫ה‬ ‫י‬ ִ‫ּפֹור‬ ִ‫צ‬ ,‫ְך‬ ֵ‫ׁשּוב‬ ‫ב‬ ָ‫ר‬ ‫לֹום‬ ָׁ‫ש‬ !‫י‬ ִּ‫ֹנ‬‫ר‬ָ‫ו‬ ‫ְך‬ֵ‫קֹול‬ ‫א‬ָ‫נ‬ ‫י‬ ִ‫ל‬ֲ‫ה‬ ַ‫צ‬
 • 9. 85 :‫מילים‬ ‫ביאור‬ ‫ֵב‬‫ר‬ָ‫ע‬ֶ‫ה‬ — ‫ב‬ ֵ‫ר‬ ָ‫ע‬ ‫י‬ ִּ‫כ‬ ‫התגעגעה‬ ‫נפשי‬ — ‫ה‬ ָ‫ת‬ ָ‫ל‬ ָ‫כ‬ ‫י‬ ִׁ‫ש‬ ְ‫פ‬ ַּ‫נ‬ ‫ביתי‬ — ‫י‬ ִ‫עֹונ‬ ְ‫מ‬ ‫הסבל‬ ,‫הצרות‬ — ‫אֹות‬ ָ‫ל‬ ְּ‫ת‬ ַ‫ה‬ ,‫עֹות‬ ָ‫ר‬ ָ‫ה‬ ‫שונאיי‬ — ‫י‬ַ‫נ‬ ְ‫ֹט‬‫ש‬ ‫אויבים‬ — ‫ים‬ ִ‫מ‬ ָ‫ק‬ ‫ישכון‬ — ‫ֶה‬‫ו‬ ְ‫נ‬ִ‫י‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫היבול‬ ‫מיטב‬ — ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ ָ‫ה‬ ‫ת‬ ַ‫ר‬ ְ‫מ‬ְּ‫ז‬ ִ‫מ‬ ?‫נחם‬ ‫האם‬ ?‫רחם‬ ‫האם‬ — ‫ם‬ ַ‫ח‬ ִ‫נ‬ֲ‫ה‬ ,‫ם‬ ַ‫ח‬ ִ‫ר‬ֲ‫ה‬ ‫בושם‬ ‫צמח‬ ,‫שלהם‬ ‫המור‬ — ‫ם‬ ָ‫ֹר‬‫מ‬ ‫בושם‬ ‫צמח‬ ,‫שלהם‬ ְ‫ּד‬ ְ‫ֶר‬‫ּנ‬‫ה‬ — ‫ם‬ ָּ‫ד‬ ְ‫ר‬ ִ‫נ‬ ‫השיבה‬ ‫שער‬ ‫בעל‬ ,‫הזקן‬ ,‫העתיק‬ — ‫ׂב‬ָּ‫ש‬ ַ‫ה‬ ‫החרמון‬ ‫להר‬ ‫הכוונה‬ — ‫נֹון‬ ָ‫ב‬ ְ‫ל‬ ַ‫ה‬ ‫ירד‬ ,‫סר‬ ‫האם‬ — ‫ר‬ ָ‫ס‬ֲ‫ה‬ ‫בארץ‬ ‫שהיו‬ ‫והעזובה‬ ‫הסבל‬ ,‫המלחמות‬ ,‫הצרות‬ :‫ובהשאלה‬ ,‫כבד‬ ‫חושך‬ — ‫ֶת‬‫ו‬ ָ‫מ‬ ְ‫ל‬ ַ‫צ‬ ,‫ה‬ ָ‫ט‬ ָ‫ֲל‬‫ע‬ ‫ישראל‬ .‫שלהם‬ ‫העלים‬ ,‫שלהם‬ ‫הטרפים‬ — ‫ם‬ ֶ‫יה‬ ֵּ‫פ‬ ְ‫ר‬ ַ‫ט‬ ?‫בשרו‬ ‫האם‬ — ‫ׂרּו‬ְּ‫ש‬ ִ‫ב‬ֲ‫ה‬ ‫מקראית‬ ‫שירה‬ ‫של‬ ‫עתיקה‬ ‫צורה‬ ,‫שלהם‬ ‫הפרי‬ — ‫ָמֹו‬‫י‬ ְ‫ר‬ ִּ‫פ‬ .‫וגעגועיו‬ ‫צרותיו‬ ,‫סבלותיו‬ ,‫מגוריו‬ ‫מקום‬ :‫המתגעגע‬ ‫המשורר‬ ‫את‬ ‫תארו‬ $ ?‫מצבה‬ ‫מה‬ ,‫מתוארת‬ ‫היא‬ ‫איך‬ ?‫ממוקמת‬ ‫היא‬ ‫היכן‬ :‫ישראל‬ ‫ארץ‬ — ‫הגעגועים‬ ‫מושא‬ ‫את‬ ‫תארו‬ $ ?‫הגעגוע‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫מעצים‬ ‫זה‬ ‫כיצד‬ ?‫געגועיו‬ ‫למושא‬ ‫המתגעגע‬ ‫המשורר‬ ‫בין‬ ‫מפריד‬ ‫מה‬ $ ?‫הנכספת‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫המשורר‬ ‫בין‬ ‫המרחק‬ ‫את‬ ‫מעצים‬ ‫שלה‬ ‫החופש‬ ‫כיצד‬ ?‫בשיר‬ ‫הציפור‬ ‫תפקיד‬ ‫מה‬ $ ?‫לארצו‬ ‫העם‬ ‫בין‬ ‫הזיקה‬ ‫על‬ ‫השיר‬ ‫מן‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬ $
 • 10. 86 86 ‫מתוקשבת‬ ‫למידה‬ http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0101.htm :‫סנונית‬ ‫לאתר‬ ‫היכנסו‬ :‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫בשירו‬ ‫הנרמזים‬ ‫או‬ ‫המצויים‬ ,‫הבאים‬ ‫מהצירופים‬ ‫שלושה‬ ‫חפשו‬ ,‫האתר‬ ‫של‬ ‫החיפוש‬ ‫במנוע‬ .1 ‫ִי‬ׁ‫ש‬ְ‫פ‬ַ‫נ‬ ‫ָה‬‫ת‬ְ‫ל‬ָ‫ּכ‬ $ ‫ֶץ‬‫ר‬ָ‫א‬ָ‫ה‬ ‫ַת‬‫ר‬ְ‫מ‬ִ‫ִּז‬‫מ‬ $ ‫ִּיֹון‬‫צ‬ ‫ָה‬ ‫ְהו‬‫י‬ ‫ַם‬‫ח‬ִ‫נ‬‫ִי־‬‫ּכ‬ $ ‫ָה‬‫נ‬‫ְבֹו‬‫ּל‬ַ‫ה‬ ‫ַת‬‫ע‬ְ‫ב‬ִ‫ּג‬ $ ‫ְמֹון‬‫ר‬ֶ‫ח‬‫ַל־‬‫ט‬ְ‫ּכ‬ $ ‫ה‬ ָ‫ע‬ ְ‫מ‬ ִ‫ד‬ ְ‫ּב‬ ‫ים‬ ִ‫ע‬ ְ‫ֹר‬‫ּז‬ ַ‫ה‬ $ ‫ר‬ ֶ‫ב‬ ֵ‫א‬ ‫י‬ ִ‫ן־ל‬ ֶ‫ּת‬ִ‫י־י‬ ִ‫מ‬ $ ‫ים‬ ִ‫נ‬ָ‫נ‬ ְ‫ף־ר‬ַ‫נ‬ ְ‫ּכ‬ $ ‫יץ‬ ִ‫ק‬ ֵ‫ה‬ ‫ץ‬ ֵ‫ּק‬ ַ‫ה‬ $ ‫י‬ ִ‫ֹּנ‬‫ר‬ ‫י‬ ִ‫קּומ‬ $ oo .‫פסוק‬ ,‫פרק‬ ,‫ספר‬ — ‫מקום‬ ‫מראה‬ ‫כתבו‬ .‫הצירוף‬ ‫מופיע‬ ‫שבו‬ ‫הפסוק‬ ‫את‬ ‫העתיקו‬ .2 .‫שבחרתם‬ ‫הצירוף‬ ‫מופיע‬ ‫שבו‬ ,‫השלם‬ ‫הקטע‬ ‫את‬ ‫וקראו‬ ,‫הפסוק‬ ‫במספר‬ ‫המסומן‬ ‫לקישור‬ ‫היכנסו‬ .3 ?‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫בשירו‬ ‫הגעגועים‬ ‫את‬ ‫ומעצים‬ ‫מוסיף‬ ‫המקראי‬ ‫הצירוף‬ ‫כיצד‬ :‫הסבירו‬ .4 !‫לדעת‬ ‫טוב‬ "‫ציון‬ ‫"חיבת‬ ‫תנועת‬ .19‫ה־‬ ‫המאה‬ ‫של‬ 80‫ה־‬ ‫שנות‬ ‫בראשית‬ ‫אירופה‬ ‫במזרח‬ ‫נוסדה‬ "‫ציון‬ ‫"חיבת‬ ‫תנועת‬ ‫והרב‬ ‫קלישר‬ ‫צבי‬ ‫הרב‬ — ‫הציונות‬ ‫מבשרי‬ ‫של‬ ‫מרעיונותיהם‬ ‫הושפעה‬ ‫התנועה‬ ‫היהודיים‬ ‫ומהמשכילים‬ ,‫המזרחית‬ ‫באירופה‬ ‫לאומיות‬ ‫מתנועות‬ ;‫אלקלעי‬ ‫יהודה‬ ‫התנועה‬ ‫הקמת‬ .‫בגולה‬ ‫ליהודים‬ ‫ומלא‬ ‫אמיתי‬ ‫זכויות‬ ‫שוויון‬ ‫מהשגת‬ ‫שהתאכזבו‬ ‫לאחר‬ ,‫רוסיה‬ ‫דרום‬ ‫יהודי‬ ‫נגד‬ ‫הפרעות‬ — "‫בנגב‬ ‫"הסופות‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫הייתה‬ ‫בסיס‬ ‫לתנועה‬ ‫העניק‬ ‫פינסקר‬ ‫לייב‬ ‫יהודה‬ .1882‫ב־‬ ‫השני‬ ‫אלכסנדר‬ ‫הצאר‬ ‫רצח‬ ‫מהגלות‬ ‫להשתחרר‬ ‫ליהודים‬ ‫קרא‬ ‫הוא‬ ."‫"אוטו־אמנציפציה‬ ‫בספרו‬ ‫רעיוני‬ .‫משלהם‬ ‫מולדת‬ ‫לעצמם‬ ‫ולמצוא‬ ‫היהודים‬ ‫של‬ ‫הלאומיים‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫לחדש‬ ‫למטרה‬ ‫לה‬ ‫שמה‬ "‫ציון‬ ‫"חיבת‬ ‫תנועת‬
 • 11. 87 ,‫קיימות‬ ‫במושבות‬ ‫תמיכה‬ ,‫חקלאיות‬ ‫מושבות‬ ‫הקמת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫אגודות‬ ‫חברי‬ .‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫של‬ ‫הרוחני‬ ‫מצבו‬ ‫ושיפור‬ ‫העברית‬ ‫השפה‬ ‫החייאת‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫הראשונות‬ ‫המושבות‬ ‫בהקמת‬ ‫החלו‬ ‫שונות‬ ‫מארצות‬ "‫ציון‬ ‫"חובבי‬ .‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫ההתיישבות‬ ‫את‬ ‫וחדשו‬ ,‫יעקב‬ ‫זיכרון‬ ,‫פינה‬ ‫ראש‬ ,‫לציון‬ ‫ראשון‬ — ‫האמצעים‬ ‫וחסרי‬ ‫הניסיון‬ ‫חסרי‬ ‫העולים‬ ‫נתקלו‬ ‫ההתיישבות‬ ‫בראשית‬ ‫כבר‬ — "‫הידוע‬ ‫"הנדיב‬ ‫של‬ ‫מצדו‬ ‫באה‬ ‫הישועה‬ .‫לעזרה‬ ‫לפנות‬ ‫ונאלצו‬ ,‫רבים‬ ‫בקשיים‬ — ‫לגדרה‬ ‫פרט‬ ,‫המושבות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לחסותו‬ ‫שלקח‬ — ‫דה־רוטשילד‬ ‫בנימין‬ ‫הברון‬ ,‫המתיישבים‬ ‫על‬ ‫וקפדני‬ ‫הדוק‬ ‫פיקוח‬ ‫של‬ ‫משטר‬ ‫הנהיג‬ ‫הברון‬ .‫הביל"ויים‬ ‫מושבת‬ .‫קשה‬ ‫ולביקורת‬ ‫רבים‬ ‫לחיכוכים‬ ‫בכך‬ ‫וגרם‬ ‫היסוד‬ ‫ועידת‬ ,‫גרמניה־פולין‬ ‫גבול‬ ‫על‬ ,‫בקטוביץ‬ ‫התקיימה‬ 1884 ‫בנובמבר‬ .‫השונות‬ ‫המקומיות‬ ‫האגודות‬ ‫יחד‬ ‫התארגנו‬ ‫שבה‬ ‫תנועה‬ ,"‫ציון‬ ‫"חובבי‬ ‫של‬ ‫משה‬ ‫של‬ ‫המאה‬ ‫הולדתו‬ ‫יום‬ ‫לכבוד‬ ,"‫משה‬ ‫"ברית‬ ‫תחילה‬ ‫נקרא‬ ‫ארגון־העל‬ ‫אומץ‬ ,1887 ‫ביוני‬ ,‫ברוסיה‬ "‫ציון‬ ‫"חובבי‬ ‫של‬ ‫השנייה‬ ‫בוועידה‬ .‫מונטיפיורי‬ ,‫באודסה‬ ‫היה‬ ‫התנועה‬ ‫של‬ ‫החשובים‬ ‫ממרכזיה‬ ‫אחד‬ ."‫ציון‬ ‫"חובבי‬ ‫השם‬ ‫לה‬ ‫שפעל‬ ,‫זה‬ ‫ועד‬ ‫הצליח‬ 1890‫ב־‬ ."‫ציון‬ ‫"חובבי‬ ‫של‬ "‫האודסאי‬ ‫"הוועד‬ ‫פעל‬ ‫שם‬ ‫מושבות‬ — ‫בארץ‬ ‫נוספות‬ ‫מושבות‬ ‫בהקמת‬ ‫לתמוך‬ ,‫רוסיה‬ ‫ממשלת‬ ‫באישור‬ ‫סכומי‬ ‫הוועד‬ ‫שלח‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫וחדרה‬ ‫רחובות‬ — ‫הברון‬ ‫בחסות‬ ‫שלא‬ ‫עצמאיות‬ ‫פעלה‬ ,‫ההתיישבות‬ ‫בתחום‬ ‫הפעילות‬ ‫לצד‬ .‫הקיימות‬ ‫במושבות‬ ‫לתמיכה‬ ‫כסף‬ ‫הספרים‬ ‫הוצאת‬ ‫הוקמה‬ :‫התרבותי‬ ‫בתחום‬ ‫גם‬ ,‫העם‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫בהשפעתו‬ ,‫התנועה‬ ‫בתי‬ ‫בהקמת‬ ‫תמכה‬ ‫התנועה‬ .‫העברית‬ ‫השפה‬ ‫להפצת‬ ‫אגודות‬ ‫וקמו‬ ,"‫"אחיאסף‬ .‫עברית‬ ‫בהם‬ ‫ההוראה‬ ‫ששפת‬ ,‫בארץ‬ ‫ספר‬ ,"‫ציון‬ ‫"חובבי‬ ‫אגודות‬ ‫אליה‬ ‫הצטרפו‬ ,1897‫ב־‬ ,‫הציונית‬ ‫ההסתדרות‬ ‫נוסדה‬ ‫כאשר‬ .‫הציונית‬ ‫התנועה‬ ‫במסגרת‬ ‫הייתה‬ ‫פעילותן‬ ‫ואילך‬ ‫ומאז‬ ?‫היצירות‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫שונה‬ ‫ומה‬ ‫דומה‬ ‫מה‬ :‫ליליאן‬ ‫של‬ ‫ולציוריו‬ ‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫לשירו‬ ‫ריה"ל‬ ‫של‬ ‫שיריו‬ ‫בין‬ ‫השוו‬ .1 ?‫הללו‬ ‫התיאורים‬ ‫בכל‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫מתוארת‬ ‫איך‬ .2 ?‫ונופיה‬ ‫מראותיה‬ ‫על‬ ,‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬ ?‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫געגועי‬ ‫על‬ ‫מכך‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬ .3 ‫המציאות‬ :‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫געגועים‬ ‫כשילוב‬ ‫הארץ‬ ‫נופי‬ ‫מצטיירים‬ ,‫הציוניות‬ ‫העליות‬ ‫לפני‬ ‫בגולה‬ ‫שנכתבו‬ ‫לארץ‬ ‫הגעגועים‬ ‫בשירי‬ .‫נעימים‬ ‫אירופיים‬ ‫נופים‬ ‫עם‬ ‫ויפיפיים‬ ‫דמיוניים‬ ‫מקראיים‬ ‫נופים‬ ‫של‬ ,‫בארץ‬ ‫טוויין‬ ‫מרק‬ ‫האמריקני‬ ‫הסופר‬ ‫סייר‬ ,1882‫ב־‬ ‫הציונית‬ ‫ההתיישבות‬ ‫ראשית‬ ‫עם‬ ,‫ואולם‬ :)"‫הקודש‬ ‫בארץ‬ ‫תענוגות‬ ‫"מסע‬ :‫(בספרו‬ ‫וכתב‬ ...‫צל‬ ‫של‬ ‫חותם‬ ‫אפילו‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫לנו‬ ‫שמסביב‬ ‫בשממה‬ ‫מקום‬ ‫בשום‬ .‫וחשופה‬ ‫מסולעת‬ ‫"הארץ‬ ‫מכל‬ ,‫שוממות‬ ‫הגבעות‬ .‫ביותר‬ ‫והקודר‬ ‫המדכא‬ ‫הוא‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫נוף‬ ,‫טיילנו‬ ‫בהם‬ ‫המקומות‬ ‫העמקים‬ ‫ריקים‬ ‫הללו‬ ‫המדבריות‬ ...‫וצורם‬ ‫גס‬ ‫הוא‬ ‫כאן‬ ‫נוף‬ ‫תרשים‬ ‫כל‬ ,‫וצחיח‬ ‫מכוער‬ ‫מדבר‬ ‫ארץ‬ ‫הם‬
 • 12. 88 88 ‫כפר‬ ‫טבריה‬ ‫את‬ ‫טול‬ ,‫נחום‬ ‫כפר‬ ,‫חרבות‬ ‫תל‬ ‫אותו‬ ‫טול‬ ...‫שממה‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ‫דהויים‬ ‫תלים‬ ,‫מאדם‬ ‫ונטול‬ ‫קודר‬ ,‫חדגוני‬ )‫לכינרת‬ ‫(הכוונה‬ ‫אגם‬ ‫טול‬ ...‫האבלים‬ ‫דקליו‬ ‫ששת‬ ‫בצל‬ ‫המתנמנם‬ ‫אווילי‬ ‫אם‬ — ‫האלה‬ ‫הדברים‬ ‫כל‬ ...‫ותלולות‬ ‫נמוכות‬ ‫וגדות‬ ‫צהובות‬ ‫גבעות‬ ‫טבעת‬ ‫בתוך‬ ‫הנח‬ ,‫זה‬ ‫מפרש‬ "...‫בעולם‬ ‫ערש‬ ‫שיר‬ ‫ייתכן‬ ‫לא‬ ‫הרי‬ ,‫מרדים‬ ‫ערש‬ ‫לשיר‬ ‫מצוין‬ ‫חומר‬ ‫מהווים‬ ‫אינם‬ :‫מחמיאים‬ ‫בלתי‬ ‫תיאורים‬ ‫טוויין‬ ‫מרק‬ ‫חוסך‬ ‫לא‬ ,‫מירושלים‬ ‫גם‬ ‫שאינם‬ ‫ומסתבר‬ ,‫עבר‬ ‫מכל‬ ‫עליך‬ ‫מסתערים‬ ‫ומטורפים‬ )‫(עיוורים‬ ‫סומים‬ ,‫נכים‬ ,‫מצורעים‬..." ‫המוני‬ ‫למראה‬ .‫נצחי‬ )‫שוחד‬ ‫כספי‬ ,‫(נדבה‬ '‫–'בקשיש‬ ‫אחת‬ ‫בשפה‬ ‫אחת‬ ‫מילה‬ ‫אלא‬ ‫יודעים‬ ‫עשוי‬ ,‫השערים‬ ‫את‬ ‫וחוסמים‬ ‫הקדושים‬ ‫במקומות‬ ‫המתקהלים‬ ‫והחולים‬ ‫המומים‬ ‫בעלי‬ ,‫הנכים‬ ‫המים‬ ‫את‬ ‫ולהרתיח‬ ‫רגע‬ ‫בכל‬ ‫לרדת‬ ‫עתיד‬ ‫אלוהים‬ ‫מלאך‬ ‫וכי‬ ,‫חזרו‬ ‫קדם‬ ‫שימי‬ ‫לחשוב‬ ‫אדם‬ ...‫חסדא‬ ‫בית‬ ‫בבריכת‬ "...‫בה‬ ‫לחיות‬ ‫אחפוץ‬ ‫לא‬ .‫חיים‬ ‫וחסרת‬ ‫שוממה‬ ,‫קודרת‬ ‫עיר‬ ‫ירושלים‬ ‫הנופים‬ ‫את‬ ‫שהנציח‬ ,‫אלמוני‬ ‫בריטי‬ ‫צלם‬ ‫גם‬ ‫כאן‬ ‫סייר‬ ,‫בארץ‬ ‫טייל‬ ‫טוויין‬ ‫מרק‬ ‫כאשר‬ :‫הסופר‬ ‫התלונן‬ ‫שעליהם‬ ‫והמראות‬ )‫(תמונה‬ ‫ירושלים‬ ,‫הרחמים‬ ‫בשער‬ ‫צליינים‬ )‫(תמונה‬ ‫בכינרת‬ ‫דייג‬ ‫סירות‬ .‫הסבירו‬ ?‫טוויין‬ ‫של‬ ‫בתיאוריו‬ ‫תומכות‬ ,‫הזמן‬ ‫באותו‬ ‫בערך‬ ‫שצולמו‬ ,‫התמונות‬ ‫האם‬ $ .‫ונמקו‬ ‫הסבירו‬ ?‫לדעתכם‬ ,‫נכונים‬ ‫תיאוריו‬ ‫האם‬ ?‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫כך‬ ‫מתאר‬ ‫טוויין‬ ,‫לדעתכם‬ ,‫מדוע‬ $ ?‫אלה‬ ‫הבדלים‬ ,‫לדעתכם‬ ,‫נובעים‬ ‫ממה‬ ?‫ליליאן‬ ‫ושל‬ ‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫מהתיאורים‬ ‫טוויין‬ ‫מרק‬ ‫של‬ ‫תיאוריו‬ ‫שונים‬ ‫במה‬ $ ?‫ליליאן‬ ‫ושל‬ ‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫תיאוריהם‬ ‫לבין‬ ‫טוויין‬ ‫מרק‬ ‫של‬ ‫תיאוריו‬ ‫בין‬ ‫ההבדלים‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ $ ‫מתאר‬ ‫הוא‬ "‫"אלטנוילנד‬ ‫בספרו‬ .‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ,1898 ‫בשנת‬ ,‫ביקר‬ ‫הרצל‬ ‫זאב‬ ‫בנימין‬ ‫גם‬ ‫את‬ ‫הרצל‬ ‫מתאר‬ ‫וכך‬ .‫בודד‬ ‫לאי‬ ‫בדרכם‬ ‫בארץ‬ ‫המבקרים‬ ‫האציל‬ ‫וחברו‬ ‫יהודי‬ ‫צעיר‬ ‫של‬ ‫מפגש‬ :‫הספר‬ ‫גיבורי‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫מבטם‬ ‫מנקודת‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫שלה‬ ‫המפגש‬ ‫אמנם‬ .‫רע‬ ‫רושם‬ ‫עליהם‬ ‫עשתה‬ ‫יפו‬ .‫היהודים‬ ‫של‬ ‫בארצם‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫העבירו‬ ‫"הם‬ ‫והעגינה‬ ‫העלוב‬ ‫הנמל‬ ‫אל‬ ‫הכניסה‬ .‫לשמים‬ ‫זעקה‬ ‫העזובה‬ ‫אבל‬ ,‫עין‬ ‫מרהיב‬ ‫היה‬ ‫הים‬ ‫חוף‬ ‫עם‬ ‫מכל‬ ‫צעק‬ ‫הצבעוני‬ ‫המזרחי‬ ‫והעוני‬ ,‫הסריחו‬ ‫והמוזנחות‬ ‫המזוהמות‬ ‫הסמטאות‬ .‫קשות‬ ‫היו‬ ‫בו‬ ‫כולם‬ ,‫מפוחדים‬ ‫ויהודים‬ ‫מלוכלכים‬ ‫ערבים‬ ,‫עניים‬ ‫תורכים‬ ‫מלאות‬ ‫היו‬ ‫העיר‬ ‫סמטאות‬ .‫פינה‬ "...‫הנשימה‬ ‫על‬ ‫הקשה‬ ,‫קבר‬ ‫של‬ ‫ריח‬ ,‫ומעופש‬ ‫מוזר‬ ‫ריח‬ .‫ומיואשים‬ ‫כל‬ ‫חסרי‬ ,‫עבודה‬ ‫מחוסרי‬ )38 '‫עמ‬ ,‫בבל‬ '‫הוצ‬ ,‫(אלטנוילנד‬ ,‫בערבוביה‬ ‫צבעים‬ ‫שלל‬ ,‫סירחון‬ ,‫צעקות‬ .‫פחות‬ ‫עוד‬ ‫מלבב‬ ‫היה‬ ‫ירושלים‬ ‫מראה‬ ‫היום‬ ‫"...בשעות‬ ,‫רעב‬ ‫מזי‬ ‫ילדים‬ ,‫חולים‬ ,‫קבצנים‬ :‫ומחניקות‬ ‫צרות‬ ‫סמטאות‬ ‫בתוך‬ ‫סחבות‬ ‫לובשי‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫ערב‬ ,‫(שם‬ "‫לרדת‬ ‫המלכותית‬ ‫ירושלים‬ ‫יכלה‬ ‫לא‬ ,‫יותר‬ ‫נמוך‬ ‫לשפל‬ .‫קולניים‬ ‫רוכלים‬ ,‫צרחניות‬ ‫נשים‬ .)39 '‫עמ‬ ‫העתיקה‬ ‫העיר‬ ‫חומות‬ ‫ברקע‬ .‫בירושלים‬ ‫מלוויו‬ ‫עם‬ ‫הרצל‬ )‫(תמונה‬ ‫ביפו‬ ‫המלון‬ ‫גג‬ ‫על‬ ‫הרצל‬ )‫(תמונה‬ ?‫טוויין‬ ‫מרק‬ ‫מתיאורי‬ ‫הרצל‬ ‫של‬ ‫תיאוריו‬ ‫שונים‬ ‫או‬ ‫דומים‬ ‫במה‬ $ ?‫זאת‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ $ ‫בעליות‬ ‫לארץ‬ ‫להגיע‬ ‫יהודים‬ ‫המשיכו‬ ,‫בגולה‬ ‫ליהודים‬ ‫מוכרים‬ ‫בוודאי‬ ‫שהיו‬ ,‫טוויין‬ ‫מרק‬ ‫ושל‬ ‫הרצל‬ ‫של‬ ,‫האלה‬ ‫התיאורים‬ ‫למרות‬ $ ?‫זאת‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ .‫הציוניות‬
 • 13. 89 :‫סיכום‬ ‫עבודת‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫המראה‬ ‫בין‬ ,‫למציאות‬ ‫החלום‬ ‫בין‬ ‫הפער‬ ‫על‬ ‫למדתם‬ ‫מה‬ .‫א‬ ?19‫ה־‬ ‫המאה‬ ‫במציאות‬ ‫שלה‬ ‫המראה‬ ‫לבין‬ ,‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫בגעגועי‬ ‫הנכספת‬ ?‫זה‬ ‫פער‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ .‫ב‬ ‫לה‬ ‫וכתבו‬ ‫עזובה‬ ‫כארץ‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫שתיארו‬ ‫מהדמויות‬ ‫אחת‬ ‫דמות‬ ‫בחרו‬ .‫ג‬ :‫מכתב‬ ‫שהוא‬ ‫כפי‬ ,‫הדמות‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫בתיאורים‬ ‫המוזכר‬ ‫אחד‬ ‫מקום/אתר‬ ‫במכתב‬ ‫תארו‬ $ ‫את‬ ‫והסבירו‬ ,‫במראהו‬ ‫שחלו‬ ‫השינויים‬ ‫את‬ ,‫המקום‬ ‫מראה‬ ‫את‬ ‫תארו‬ :‫בימינו‬ ‫נראה‬ .‫אלה‬ ‫לשינויים‬ ‫הסיבות‬ .‫והדרו‬ ‫יופיו‬ ‫את‬ ‫המבטאים‬ ‫המקום/האתר‬ ‫על‬ ‫ושירים‬ ‫תמונות‬ ‫למכתב‬ ‫הוסיפו‬ $ ‫הם‬ ‫כיצד‬ ,‫במקום‬ ‫זמננו‬ ‫בני‬ ‫אנשים‬ ‫מבלים‬ ‫כיצד‬ ‫שבחרתם‬ ‫הדמות‬ ‫בפני‬ ‫תארו‬ $ .‫למקום/לאתר‬ ‫אהבתם‬ ‫את‬ ‫מביעים‬ ‫תתמלא‬ ‫ישראל‬ ‫שארץ‬ ‫צופה‬ ‫הוא‬ ,‫יחזקאל‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫הנחמה‬ ‫מנבואות‬ ‫באחת‬ .‫ד‬ :‫אומר‬ ‫הוא‬ ‫וכך‬ ,‫לארצו‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫שיבת‬ ‫לפני‬ ‫עצים‬ ‫ָבֹוא‬‫ל‬ ‫ְבּו‬‫ר‬ֵ‫ק‬ ‫ִי‬‫ּכ‬ :‫ֵל‬‫א‬ָ‫ר‬ְׂ‫ש‬ִ ‫י‬ ‫ִי‬‫ּמ‬ַ‫ע‬ְ‫ל‬ ,‫ְׂאּו‬‫ש‬ִ‫ּת‬ ‫ֶם‬‫כ‬ְ ‫ְי‬‫ר‬ֶ‫פ‬‫ּו‬ ,‫ֵנּו‬‫ּת‬ִ‫ּת‬ ‫ֶם‬‫כ‬ְ‫ּפ‬ְ‫ַנ‬‫ע‬ ,‫ֵל‬‫א‬ָ‫ר‬ְׂ‫ש‬ִ ‫י‬ ‫ֵי‬‫ר‬ָ‫ה‬ ‫ֶם‬‫ּת‬ַ‫א‬ְ ‫ו‬ )8 ‫לו‬ ,‫(יחזקאל‬ ‫תשאו‬ ‫ופריכם‬ ‫תתנו‬ ‫ענפיכם‬ ‫ישראל‬ ‫הרי‬ ‫'ואתם‬ ‫שנאמר‬ ,‫ה‬ֶ‫ּז‬ ִ‫מ‬ ‫ה‬ֶ‫גּול‬ ְ‫מ‬ ‫ץ‬ ֵ‫ק‬ ‫לך‬ ‫אין‬ :‫אבא‬ '‫ר‬ ‫אמר‬ :)‫צח‬ ‫דף‬ ‫סנהדרין‬ ‫(מסכת‬ '‫לבוא‬ ‫קרבו‬ ‫כי‬ ‫ישראל‬ ‫לעמי‬ ‫קץ‬ ‫לך‬ ‫ואין‬ ,‫הקץ‬ ‫יקרב‬ ‫אז‬ ‫יפה‬ ‫בעין‬ ‫פריה‬ ‫ארץ־ישראל‬ ‫"כשתתן‬ — '‫ה‬ֶ‫ּז‬ ִ‫מ‬ ‫ה‬ֶ‫גּול‬ ְ‫'מ‬ :‫מפרש‬ ‫ורש"י‬ ."‫יותר‬ ‫מגולה‬ ,‫ומצל‬ ‫מעץ‬ ‫השוממים‬ ‫ישראל‬ ,‫ארץ‬ ‫הרי‬ ,‫לארצו‬ ‫ושובו‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫גאולת‬ ‫לקראת‬ :‫כלומר‬ .‫לגאולה‬ ‫הסימן‬ ‫וזהו‬ ,‫לארצם‬ ‫החוזרים‬ ‫הבנים‬ ‫פני‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ,‫פרי‬ ‫נותני‬ ‫בעצים‬ ‫יתמלאו‬ ‫השב‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫לקראת‬ ‫ולהתייפות‬ ‫עצים‬ ‫להצמיח‬ ‫יכולה‬ ,‫נס‬ ‫במעשה‬ ,‫שהארץ‬ ‫ייתכן‬ ‫האם‬ ?‫ופירושיו‬ ‫הפסוק‬ ‫על‬ ‫דעתכם‬ ‫מה‬ $ .‫תשובתכם‬ ‫ונמקו‬ ‫הסבירו‬ ?‫בארץ‬ ‫התיישבות‬ ‫לשם‬ ‫הארץ‬ ‫את‬ ‫ומייפה‬ ‫עצים‬ ‫שנוטע‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫לארצו‬ ‫החוזר‬ ‫העם‬ ,‫שמא‬ ‫או‬ ?‫לארצו‬ ?‫זו‬ ‫ביחידה‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫בין‬ ‫הזיקה‬ ‫על‬ ‫למדתם‬ ‫מה‬ .‫ה‬ ,‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בסביבת‬ )'‫וכו‬ ‫היסטורי‬ ‫אתר‬ ,‫אנדרטה‬ ,‫(גן‬ ‫אתר‬ ‫מצאו‬ :‫אתר‬ ‫אמצו‬ .‫ו‬ .‫לדעתכם‬ ,‫כראוי‬ ‫מתוחזק‬ ‫שאינו‬ ?‫המקום‬ ‫תחזוקת‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫מי‬ ,‫מטרה‬ ‫לאיזו‬ ,‫האתר‬ ‫את‬ ‫הקים‬ ‫מי‬ :‫חקרו‬ $
 • 14. 90 90 ‫פרטו‬ :‫האתר‬ ‫בשימור‬ ‫לעזרה‬ ‫כיתתית‬ ‫יוזמה‬ ‫האתר‬ ‫תחזוקת‬ ‫על‬ ‫לאחראי‬ ‫הציעו‬ $ ,‫ומשימות‬ ‫תפקידים‬ ,‫לאתר‬ ‫בנוגע‬ ‫עצמכם‬ ‫על‬ ‫מקבלים‬ ‫שאתם‬ ‫האחריות‬ ‫תחומי‬ ‫את‬ .‫וכדומה‬ ‫תורניות‬ ,‫האתר‬ ‫לתחזוקת‬ ‫זמנים‬ ‫לוח‬ .‫היוזמה‬ ‫את‬ ‫מיישמים‬ ‫אתם‬ ‫כיצד‬ ‫בפניה‬ ‫ותיארו‬ ,‫שבחרתם‬ ‫לדמות‬ ‫מכתב‬ ‫כתבו‬ $ .‫ובסיומו‬ ‫במהלכו‬ ,‫הכיתתית‬ ‫היוזמה‬ ‫ביצעו‬ ‫לפני‬ ‫תמונות‬ ‫צרפו‬ .‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ "‫"אילמת‬ ‫מפה‬ ‫להלן‬ .‫ז‬ .‫שלכם‬ ‫היישוב‬ /‫העיר‬ ‫את‬ ‫האילמת‬ ‫במפה‬ ‫סמנו‬ $ .‫וירושלים‬ ‫יפו‬ ,‫טבריה‬ ,‫נחום‬ ‫כפר‬ ,‫כינרת‬ ‫ים‬ ,‫החרמון‬ ,‫הירדן‬ :‫זו‬ ‫ביחידה‬ ‫המוזכרים‬ ‫האתרים‬ ‫את‬ ‫סמנו‬ $ .‫במפה‬ ‫יצירתי‬ ‫באופן‬ ‫אותן‬ ‫ושבצו‬ ,‫אלה‬ ‫אתרים‬ ‫של‬ ‫עכשוויות‬ ‫תמונות‬ ‫מצאו‬ $ .‫האתר‬ ‫על‬ ‫קצר‬ ‫מידע‬ ‫הוסיפו‬ $ .‫הלימוד‬ ‫בהמשך‬ ‫אתכם‬ ‫ותשמש‬ ‫תמשיך‬ ‫זו‬ ‫מפה‬ ‫למציאות‬ ‫הציוני‬ ‫החלום‬ ‫בין‬ :‫ישראל‬ ‫ארץ‬ .1 ‫להעביר‬ ‫שניסו‬ ‫הציוני‬ ‫המסר‬ ‫ומהו‬ ,‫נלהבים‬ ‫ציונים‬ ‫של‬ ‫בדמיונם‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫הצטיירה‬ ‫כיצד‬ ?‫תקופה‬ ‫אותה‬ ‫של‬ — ‫והשירים‬ ‫הבולים‬ ,‫הכרזות‬ ,‫הציורים‬ — ‫האומנותיים‬ ‫באמצעים‬ ‫בהם‬ ‫מתוארים‬ ‫או‬ ,‫בארץ‬ ‫והמציאות‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫נופי‬ ‫מתוארים‬ ‫ובציורים‬ ‫בשירים‬ ‫האם‬ ?‫יוצריהם‬ ‫של‬ ‫לבם‬ ‫ומשאלות‬ ‫חלומותיהם‬ ?‫ובשירים‬ ‫בכרזות‬ ‫שמתואר‬ ‫למה‬ ‫בגולה‬ ‫הציונים‬ ‫האמינו‬ ‫באמת‬ ‫האם‬ .‫זו‬ ‫ביחידה‬ ‫לענות‬ ‫ננסה‬ ,‫אחרות‬ ‫ועל‬ ‫אלה‬ ‫שאלות‬ ‫על‬ :‫התנ"ך‬ ‫מן‬ :‫מנוגדים‬ ‫בתיאורים‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫מתוארת‬ ,‫הציונית‬ ‫לתנועה‬ ‫השראה‬ ‫מקור‬ ‫שהיה‬ ,‫בתנ"ך‬ ‫כבר‬ ‫חלב‬ ‫כארץ‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫מתוארת‬ ,‫הנחמה‬ ‫ובנבואות‬ ‫האומה‬ ‫לאבות‬ ‫בהבטחות‬ ,‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫בנבואות‬ ,‫שני‬ ‫מצד‬ ;‫טוב‬ ‫וכל‬ ‫פירות‬ ‫שופעת‬ ‫כארץ‬ ,‫ונהרות‬ ‫גשמים‬ ‫מי‬ ‫ברוכת‬ ‫כארץ‬ ,‫ודבש‬ .‫ומדבר‬ ‫שממה‬ ‫כארץ‬ ,‫ונטושה‬ ‫עזובה‬ ‫כארץ‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫מתוארת‬ ,‫הגלות‬ ‫ובתקופת‬ ‫הפורענות‬ ׁ‫ש‬ָ‫ב‬ְ‫ד‬‫ּו‬ ‫ָב‬‫ל‬ָ‫ח‬ ‫ַת‬‫ב‬ָ‫ז‬ ‫ֶץ‬‫ר‬ֶ‫א‬ )9 ‫כו‬ ,‫(דברים‬ ‫ׁש‬ ָ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ‫ב‬ ָ‫ל‬ ָ‫ח‬ ‫ת‬ ַ‫ָב‬‫ז‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ,‫ֹאת‬‫ּז‬ ַ‫ה‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ ָ‫ת־ה‬ ֶ‫א‬ ‫נּו‬ ָ‫ן־ל‬ ֶ‫ּת‬ִ‫ַּי‬‫ו‬ ;‫ה‬ֶ‫ּז‬ ַ‫ה‬ ‫קֹום‬ ָ‫ּמ‬ ַ‫ל־ה‬ ֶ‫א‬ ,‫נּו‬ ֵ‫א‬ ִ‫ב‬ְ‫ַי‬‫ו‬ )8 ‫ח‬ ,‫(דברים‬ ‫ׁש‬ ָ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ,‫ן‬ ֶ‫מ‬ ֶ‫ׁש‬ ‫ֵית‬‫ז‬‫ץ־‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ;‫ּמֹון‬ ִ‫ר‬ְ‫ו‬ ‫ה‬ָ‫נ‬ ֵ‫א‬ ְ‫ּות‬ ‫ן‬ ֶ‫ֶפ‬‫ג‬ְ‫ו‬ ,‫ה‬ ָ‫ֹר‬‫ע‬ ְ‫ּוׂש‬ ‫ה‬ ָ‫ּט‬ ִ‫ח‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ,‫ֶל‬‫ז‬ ְ‫ר‬ ַ‫ב‬ ָ‫ֶיה‬‫נ‬ ָ‫ב‬ ֲ‫א‬ ‫ר‬ ֶ‫ׁש‬ ֲ‫א‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ;‫ּה‬ ָ‫ּב‬ ,‫ֹל‬‫ּכ‬ ‫ר‬ ַ‫ס‬ ְ‫ח‬ ֶ‫ֹלא־ת‬ — ‫ם‬ ֶ‫ח‬ֶ‫ל‬ ‫ּה‬ ָ‫ל־ּב‬ ַ‫ֹאכ‬‫ּת‬ ‫ֻת‬‫נ‬ ֵ‫ּכ‬ ְ‫ס‬ ִ‫מ‬ ְ‫ב‬ ‫ֹלא‬ ‫ר‬ ֶ‫ׁש‬ ֲ‫א‬ ,‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ )9 ‫ח‬ ,‫(דברים‬ ‫ת‬ ֶ‫ֹׁש‬‫ח‬ ְ‫נ‬ ‫ֹב‬‫צ‬ ְ‫ח‬ ַ‫ּת‬ ָ‫יה‬ ֶ‫ר‬ ָ‫ר‬ֲ‫ה‬ ֵ‫ּומ‬ ,‫ֶל‬‫ז‬ ְ‫ר‬ ַ‫ב‬ ָ‫ֶיה‬‫נ‬ ָ‫ב‬ ֲ‫א‬ ‫ר‬ ֶ‫ׁש‬ ֲ‫א‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ;‫ּה‬ ָ‫ּב‬ ,‫ֹל‬‫ּכ‬ ‫ר‬ ַ‫ס‬ ְ‫ח‬ ֶ‫ֹלא־ת‬ — ‫ם‬ ֶ‫ח‬ֶ‫ל‬ ‫ּה‬ ָ‫ל־ּב‬ ַ‫ֹאכ‬‫ּת‬ ‫ֻת‬‫נ‬ ֵ‫ּכ‬ ְ‫ס‬ ִ‫מ‬ ְ‫ב‬ ‫ֹלא‬ ‫ר‬ ֶ‫ׁש‬ ֲ‫א‬ ,‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ )9 ‫ח‬ ,‫(דברים‬ ‫ת‬ ֶ‫ֹׁש‬‫ח‬ ְ‫נ‬ ‫ֹב‬‫צ‬ ְ‫ח‬ ַ‫ּת‬ ָ‫יה‬ ֶ‫ר‬ ָ‫ר‬ֲ‫ה‬ ֵ‫ּומ‬ )32 ‫יח‬ ,‫ב‬ ‫(מלכים‬ ‫ׁש‬ ַ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ‫ר‬ ָ‫ה‬ ְ‫צ‬ִ‫י‬ ‫ֵית‬‫ז‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ים‬ ִ‫מ‬ ָ‫ר‬ ְ‫ּוכ‬ ‫ם‬ ֶ‫ח‬ֶ‫ל‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ירֹוׁש‬ ִ‫ת‬ְ‫ו‬ ‫ָן‬‫ג‬ ָ‫ּד‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ )32 ‫יח‬ ,‫ב‬ ‫(מלכים‬ ‫ׁש‬ ַ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ‫ר‬ ָ‫ה‬ ְ‫צ‬ִ‫י‬ ‫ֵית‬‫ז‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ים‬ ִ‫מ‬ ָ‫ר‬ ְ‫ּוכ‬ ‫ם‬ ֶ‫ח‬ֶ‫ל‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ירֹוׁש‬ ִ‫ת‬ְ‫ו‬ ‫ָן‬‫ג‬ ָ‫ּד‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬
 • 15. 91 )32 ‫יח‬ ,‫ב‬ ‫(מלכים‬ ‫ׁש‬ ַ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ‫ר‬ ָ‫ה‬ ְ‫צ‬ִ‫י‬ ‫ֵית‬‫ז‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ים‬ ִ‫מ‬ ָ‫ר‬ ְ‫ּוכ‬ ‫ם‬ ֶ‫ח‬ֶ‫ל‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ירֹוׁש‬ ִ‫ת‬ְ‫ו‬ ‫ָן‬‫ג‬ ָ‫ּד‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫מא‬ ,‫(ישעיהו‬ ‫ו‬ ָ‫ּד‬ ְ‫ַח‬‫י‬ ‫ּׁשּור‬ ַ‫א‬ ְ‫ּות‬ ‫ר‬ ָ‫ה‬ ְ‫ד‬ ִ‫ּת‬ ‫רֹוׁש‬ ְ‫ּב‬ ,‫ה‬ ָ‫ב‬ ָ‫ֲר‬‫ע‬ ָ‫ּב‬ ‫ים‬ ִ‫ׂש‬ ָ‫א‬ ;‫ן‬ ֶ‫מ‬ ָ‫ׁש‬ ‫ץ‬ ֵ‫ע‬ְ‫ו‬ ‫ס‬ ַ‫ד‬ֲ‫ַה‬‫ו‬ ,‫ה‬ ָ‫ּט‬ ִ‫ׁש‬ ‫ז‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ר‬ ָ‫ּב‬ ְ‫ד‬ ִ‫ּמ‬ ַ‫ּב‬ ‫ן‬ ֵ‫ּת‬ ֶ‫א‬ )19 ‫מא‬ ,‫(ישעיהו‬ ‫ו‬ ָ‫ּד‬ ְ‫ַח‬‫י‬ ‫ּׁשּור‬ ַ‫א‬ ְ‫ּות‬ ‫ר‬ ָ‫ה‬ ְ‫ד‬ ִ‫ּת‬ ‫רֹוׁש‬ ְ‫ּב‬ ,‫ה‬ ָ‫ב‬ ָ‫ֲר‬‫ע‬ ָ‫ּב‬ ‫ים‬ ִ‫ׂש‬ ָ‫א‬ ;‫ן‬ ֶ‫מ‬ ָ‫ׁש‬ ‫ץ‬ ֵ‫ע‬ְ‫ו‬ ‫ס‬ ַ‫ד‬ֲ‫ַה‬‫ו‬ ,‫ה‬ ָ‫ּט‬ ִ‫ׁש‬ ‫ז‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ר‬ ָ‫ּב‬ ְ‫ד‬ ִ‫ּמ‬ ַ‫ּב‬ ‫ן‬ ֵ‫ּת‬ ֶ‫א‬ )19 ‫ר‬ ָ‫ה‬ ָ‫ּוב‬ ‫ה‬ ָ‫ע‬ ְ‫ק‬ ִ‫ּב‬ ַ‫ּב‬ ‫ים‬ ִ‫א‬ ְ‫ֹצ‬‫י‬ ,‫ֹת‬‫מ‬ֹ‫ה‬ ְ‫ּות‬ ‫ֹת‬‫נ‬ָ‫י‬ֲ‫ע‬ — ‫ם‬ִ‫י‬ ָ‫מ‬ ‫י‬ֵ‫ל‬ֲ‫ח‬ַ‫נ‬ ,‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ :‫ה‬ ָ‫טֹוב‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫ל־א‬ ֶ‫א‬ ‫ָך‬ ֲ‫יא‬ ִ‫ב‬ ְ‫מ‬ ,‫יָך‬ ֶ‫ֹלה‬ ֱ‫א‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ה‬ְ‫י‬ ‫י‬ ִ‫ּכ‬ )7 ‫ח‬ ,‫(דברים‬ ‫י‬ ֵ‫א‬ ָ‫מֹוצ‬ ְ‫ל‬ ‫ָה‬‫ּי‬ ִ‫צ‬ ‫ץ‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ְ‫ו‬ ,‫ם‬ִ‫י‬ ַ‫ַם־מ‬‫ג‬ ֲ‫א‬ ַ‫ל‬ ‫ר‬ ָ‫ּב‬ ְ‫ד‬ ִ‫מ‬ ‫ים‬ ִ‫ׂש‬ ָ‫א‬ ;‫ָנֹות‬‫י‬ ְ‫ע‬ ַ‫מ‬ ‫עֹות‬ ָ‫ק‬ ְ‫ּב‬ ‫תֹוְך‬ ְ‫ּוב‬ ,‫רֹות‬ ָ‫ה‬ ְ‫נ‬ ‫ים‬ִ‫י‬ ָ‫פ‬ ְ‫ל־ׁש‬ ַ‫ע‬ ‫ח‬ ַ‫ּת‬ ְ‫פ‬ ֶ‫א‬ )18 ‫מא‬ ,‫(ישעיהו‬ ‫ם‬ִ‫י‬ ָ‫מ‬ ‫ָה‬‫ּב‬ְ‫ר‬ָ‫ח‬‫ו‬ ‫ָה‬‫מ‬ָ‫מ‬ְׁ‫ש‬ ‫ֶץ‬‫ר‬ֶ‫א‬ )33 ‫כו‬ ,‫(ויקרא‬ ‫ה‬ ָ‫ּב‬ ְ‫ר‬ ָ‫ח‬ ‫יּו‬ ְ‫ה‬ִ‫י‬ ‫ם‬ ֶ‫יכ‬ ֵ‫ר‬ ָ‫ע‬ְ‫ו‬ ,‫ה‬ ָ‫מ‬ ָ‫מ‬ ְ‫ׁש‬ ‫ם‬ ֶ‫כ‬ ְ‫צ‬ ְ‫ר‬ ַ‫א‬ ‫ה‬ ָ‫ת‬ְ‫י‬ ָ‫ה‬ְ‫ו‬ ‫ת‬ ַ‫כ‬ ֵ‫ּפ‬ ְ‫ה‬ ַ‫מ‬ ְ‫ּכ‬ ,‫ה‬ ָ‫מ‬ ָ‫מ‬ ְ‫ּוׁש‬ ,‫ּה‬ ָ‫ֹת‬‫א‬ ‫ים‬ ִ‫ל‬ ְ‫ֹכ‬‫א‬ ‫ים‬ ִ‫ָר‬‫ז‬ ‫ם‬ ֶ‫כ‬ ְ‫ּד‬ְ‫ֶג‬‫נ‬ ְ‫ל‬ ,‫ם‬ ֶ‫כ‬ ְ‫ת‬ ַ‫מ‬ ְ‫ד‬ ַ‫א‬ ;‫ׁש‬ ֵ‫א‬ ‫פֹות‬ֻ‫ר‬ ְ‫ׂש‬ ‫ם‬ ֶ‫יכ‬ ֵ‫ר‬ ָ‫ע‬ ,‫ה‬ ָ‫מ‬ ָ‫מ‬ ְ‫ׁש‬ ‫ם‬ ֶ‫כ‬ ְ‫צ‬ ְ‫ר‬ ַ‫א‬ )7 ‫א‬ ,‫(ישעיהו‬ ‫ים‬ ִ‫ָר‬‫ז‬ )9 ‫סד‬ ,‫(ישעיהו‬ ‫ה‬ ָ‫מ‬ ָ‫מ‬ ְ‫ׁש‬ ‫ם‬ ִַ‫ל‬ ָ‫רּוׁש‬ְ‫י‬ ,‫ה‬ ָ‫ָת‬‫י‬ ָ‫ה‬ ‫ר‬ ָ‫ּב‬ ְ‫ד‬ ִ‫מ‬ ‫ּיֹון‬ ִ‫צ‬ ;‫ר‬ ָ‫ּב‬ ְ‫ד‬ ִ‫מ‬ ‫יּו‬ ָ‫ה‬ ,‫ָך‬ ְ‫ׁש‬ ְ‫ד‬ ָ‫ק‬ ‫י‬ ֵ‫ר‬ ָ‫ע‬ ,‫ׂשֹון‬ ָ‫ׂש‬ ‫יׁש‬ ִ‫ֹב‬‫ה‬‫י־‬ ִ‫ּכ‬ — ‫ׁשּו‬ ֵ‫ָב‬‫י‬ ‫ה‬ ֶ‫ד‬ ָ‫ּׂש‬ ַ‫ה‬ ‫י‬ ֵ‫ֲצ‬‫ע‬‫ל־‬ ָ‫ּכ‬ , ַ‫ּפּוח‬ ַ‫ת‬ְ‫ו‬ ‫ר‬ ָ‫מ‬ ָ‫ַם־ּת‬‫ּג‬ ‫ּמֹון‬ ִ‫ר‬ ;‫ה‬ ָ‫ל‬ ָ‫ל‬ ְ‫מ‬ ֻ‫א‬ ‫ה‬ָ‫נ‬ ֵ‫א‬ ְ‫ּת‬ ַ‫ה‬ְ‫ו‬ ,‫ה‬ ָ‫יׁש‬ ִ‫הֹוב‬ ‫ן‬ ֶ‫ֶפ‬‫ּג‬ ַ‫ה‬ )12 ‫א‬ ,‫(יואל‬ ‫ם‬ ָ‫ד‬ ָ‫א‬ ‫ֵי‬‫נ‬ ְ‫ן־ּב‬ ִ‫מ‬ ‫ר‬ ָ‫ט‬ ָ‫מ‬ ‫יו‬ ָ‫ל‬ ָ‫ע‬ ‫יר‬ ִ‫ט‬ ְ‫מ‬ ַ‫ה‬ ֵ‫מ‬ ,‫ֶה‬‫ּו‬ ַ‫צ‬ ֲ‫א‬ ‫ים‬ ִ‫ב‬ ָ‫ע‬ ֶ‫ה‬ ‫ל‬ ַ‫ע‬ְ‫ו‬ ;‫ת‬ִ‫י‬ ָ‫ָׁש‬‫ו‬ ,‫יר‬ ִ‫מ‬ ָ‫ׁש‬ ‫ה‬ ָ‫ל‬ ָ‫ע‬ְ‫ו‬ ,‫ר‬ ֵ‫ד‬ ָ‫ֵע‬‫י‬ ‫ֹלא‬ְ‫ו‬ ‫ר‬ ֵ‫מ‬ָ‫ּז‬ִ‫י‬ ‫ֹלא‬ ,‫ה‬ ָ‫ת‬ ָ‫ב‬ ‫הּו‬ ֵ‫ית‬ ִ‫ׁש‬ ֲ‫ַא‬‫ו‬ )6 ‫ה‬ ,‫(ישעיהו‬ ‫ּנּו‬ֶ‫ל‬ ְ‫ֹאכ‬‫י‬ ‫ר‬ ֶ‫ב‬ ֶ‫ָד‬‫ו‬ ‫ב‬ ָ‫ע‬ ָ‫ר‬ ,‫יר‬ ִ‫ע‬ ָ‫ּב‬ ‫ר‬ ֶ‫ׁש‬ ֲ‫ַא‬‫ו‬ ,‫ָמּות‬‫י‬ ‫ב‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫ח‬ ַ‫ּב‬ ,‫ה‬ ֶ‫ד‬ ָ‫ּׂש‬ ַ‫ּב‬ ‫ר‬ ֶ‫ׁש‬ ֲ‫א‬ :‫ת‬ִ‫י‬ ָ‫ּב‬ ִ‫מ‬ ‫ב‬ ָ‫ע‬ ָ‫ר‬ ָ‫ה‬ְ‫ו‬ ‫ר‬ ֶ‫ב‬ ֶ‫ּד‬ ַ‫ה‬ְ‫ו‬ ,‫חּוץ‬ ַ‫ּב‬ ‫ב‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫ח‬ ַ‫ה‬ )15 ‫ז‬ ,‫(יחזקאל‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ה‬ְ‫י‬ ‫י‬ ִ‫נ‬ ֲ‫א‬ ,‫ְך‬ִ‫י‬ ַ‫ל‬ ָ‫ע‬ ‫יא‬ ִ‫ב‬ ָ‫א‬ ‫ב‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫ח‬ְ‫ו‬ ;‫ְך‬ ָ‫ר־ּב‬ ָ‫ֲב‬‫ע‬ַ‫י‬ ,‫ם‬ ָ‫ָד‬‫ו‬ ‫ר‬ ֶ‫ב‬ ֶ‫ד‬ְ‫ו‬ ,‫ְך‬ֻ‫ל‬ ְ‫ּכ‬ ִ‫ׁש‬ְ‫ו‬ ,‫ה‬ ָ‫ע‬ ָ‫ר‬ ‫ָה‬‫ּי‬ ַ‫ח‬ְ‫ו‬ ‫ב‬ ָ‫ע‬ ָ‫ר‬ ‫ם‬ ֶ‫יכ‬ֵ‫ֲל‬‫ע‬ ‫י‬ ִ‫ּת‬ ְ‫ח‬ ַ‫ּל‬ ִ‫ׁש‬ְ‫ו‬ )17 ‫ה‬ ,‫(יחזקאל‬ ‫י‬ ִ‫ּת‬ ְ‫ר‬ ַ‫ּב‬ ִ‫ּד‬ :‫וחרבה‬ ‫שממה‬ ‫כארץ‬ ‫אותה‬ ‫המתארים‬ ‫מקורות‬ ‫ושני‬ ,"‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫זבת‬ ‫כ"ארץ‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫המתארים‬ ‫מקורות‬ ‫שני‬ ‫בחרו‬ .‫הקשות‬ ‫המילים‬ ‫לפירוש‬ ‫במילון‬ ‫היעזרו‬ .‫הפסוקים‬ ‫את‬ ‫הסבירו‬ $ ‫זבת‬ ‫"ארץ‬ ‫היא‬ ‫מתי‬ :‫ומדבר‬ ‫שממה‬ ‫כארץ‬ ‫תיאורה‬ ‫לבין‬ ‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫כארץ‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫תיאורי‬ ‫שבין‬ ‫הפער‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫נסו‬ $ ?‫מדוע‬ ?‫וחרבה‬ ‫שוממה‬ ‫ארץ‬ ‫היא‬ ‫ומתי‬ "‫ודבש‬ ‫חלב‬ ?‫מדוע‬ ?‫הציונות‬ ‫בראשית‬ ‫הארץ‬ ‫לתיאור‬ ,‫לדעתכם‬ ,‫מתאימים‬ ‫תיאורים‬ ‫אילו‬ $ ?‫מדוע‬ ?‫בימינו‬ ‫הארץ‬ ‫לתיאור‬ ,‫לדעתכם‬ ,‫מתאימים‬ ‫תיאורים‬ ‫אילו‬ $ ?‫לתקופתנו‬ ‫הציונות‬ ‫שלפני‬ ‫מהתקופה‬ ‫הארץ‬ ‫במראות‬ ‫שחל‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ $ ‫החזותית‬ ‫באומנות‬ ,"‫לציון‬ ‫"הכסופים‬ ,‫ציורים‬ ‫בתערוכת‬ ‫ציור‬ ‫ראה‬ "‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬ ‫"ציונות‬ ‫תקליטור‬ ‫ליליאן‬ ‫פלשתינה/א"מ‬ ‫לחקר‬ ‫הוועדה‬ ‫ביטאון‬ ,"‫"אלטנוילנד‬ ‫של‬ ‫השער‬ ‫עמוד‬ ‫כלכלת‬ ‫לחקר‬ ‫ביטאון‬ — "‫"אלטנוילנד‬ ‫של‬ ‫השער‬ ‫עמוד‬ ‫על‬ ‫ליליאן‬ ‫של‬ ‫באיור‬ ‫לתור‬ ‫משה‬ ‫ששלח‬ ‫המרגלים‬ ‫נראים‬ — 1904 ‫בשנת‬ ‫בברלין‬ ‫שיצא‬ ,‫פלשתינה‬ ‫כפוף‬ — ‫הגלותי‬ ‫היהודי‬ ‫של‬ ‫החיצוני‬ ‫הדימוי‬ .‫יווניים‬ ‫אתלטים‬ ‫בדמות‬ ‫הארץ‬ ‫את‬
 • 16. 92 92 .‫הציוני‬ ‫למחנה‬ ‫עוד‬ ‫התאים‬ ‫לא‬ — ‫ומתרפס‬ ‫כנוע‬ ,‫אונים‬ ‫חסר‬ ,‫וחלש‬ ‫ב"יהדות‬ ‫הצורך‬ ‫על‬ ‫השני‬ ‫הציוני‬ ‫הקונגרס‬ ‫בימת‬ ‫מעל‬ ‫הכריז‬ ‫נורדאו‬ ‫מקס‬ ‫אלפי‬ .‫הצלחה‬ ‫לסיפור‬ ‫הציונים‬ ‫של‬ ‫הספורט‬ ‫הפך‬ ‫ספורות‬ ‫שנים‬ ‫ותוך‬ ,"‫השרירים‬ ‫של‬ ‫בשמותיהם‬ ‫נקראו‬ ‫הן‬ .‫הציוניות‬ ‫הספורט‬ ‫לאגודות‬ ‫הצטרפו‬ ‫וצעירות‬ ‫צעירים‬ ,"‫"בר־כוכבא‬ ‫כגון‬ ,‫העם‬ ‫של‬ ‫בעברו‬ ‫התפארת‬ ‫ימי‬ ‫את‬ ‫שסימלו‬ ‫יהודיים‬ ‫גיבורים‬ ."‫ו"מכבי‬ "‫"חשמונאי‬ ,"‫"בר־גיורא‬ ,"‫"שמשון‬ ‫"נוער‬ ‫של‬ ‫חדשה‬ ‫תדמית‬ ‫לעצמם‬ ‫לאמץ‬ ‫דרך‬ ‫בספורט‬ ‫מצאו‬ ‫הציוניים‬ ‫הצעירים‬ .‫נורדאו‬ ‫כדברי‬ "‫בגופו‬ ‫בריא‬ ,‫חדש‬ ‫עברי‬ ?‫הענק‬ ‫הענבים‬ ‫אשכול‬ ‫עם‬ ‫לאחיהם‬ ‫השבים‬ ‫המרגלים‬ ‫בציור‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫שבחה‬ ‫מהו‬ $ ?‫זה‬ ‫לציור‬ ‫מוסיפים‬ ‫הייתם‬ ,‫מקראי‬ ‫פסוק‬ ‫איזה‬ $ ‫השנה‬ ‫לראש‬ ‫ברכה‬ ‫כרטיס‬ ‫מתהליך‬ ‫כחלק‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫הציונית‬ ‫ההתיישבות‬ ‫מוצגת‬ ‫זו‬ ‫ברכה‬ ‫באיגרת‬ ‫המסורתי‬ ‫בנוסח‬ ,‫הקדושים‬ ‫המקומות‬ ‫במראה‬ ‫מעוטרת‬ ‫האיגרת‬ .‫הגאולה‬ ,‫השבטים‬ ‫סמלי‬ ‫מופיעים‬ ‫העליון‬ ‫בחלק‬ :"‫ציונית‬ ‫"תוספת‬ ‫בלוויית‬ ,‫המקובל‬ ‫שבו‬ ‫איור‬ ‫מופיע‬ ‫התחתון‬ ‫ובחלק‬ ,‫הגלויות‬ ‫וקיבוץ‬ ‫ההתנחלות‬ ‫את‬ ‫המסמלים‬ ‫ברקע‬ .‫ליליאן‬ ‫של‬ ‫מציוריו‬ ‫המוכרות‬ ,‫והחורש‬ ‫הזקן‬ ,‫המלאך‬ ‫דמויות‬ ‫חוזרות‬ ‫תל‬ ‫נמל‬ ‫מופיע‬ ‫ומימין‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫גדול‬ ‫מבנה‬ ‫נראה‬ .1936‫ב־‬ ‫החלה‬ ‫שבנייתו‬ ‫אביב‬ ,"‫לציון‬ ‫"הכסופים‬ ,‫ציורים‬ ‫בתערוכת‬ ‫ציור‬ ‫ראה‬ "‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬ ‫"ציונות‬ ‫תקליטור‬ ?‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫לישן‬ ‫חדש‬ ‫בין‬ ‫השילוב‬ ‫את‬ ‫מדגישים‬ ‫אומנותיים‬ ‫אמצעים‬ ‫אילו‬ $ ?‫זה‬ ‫סל‬ ‫מזכיר‬ ‫מקראי‬ ‫פסוק‬ ‫איזה‬ :‫טוב‬ ‫כל‬ ‫המלא‬ ‫הפירות‬ ‫סל‬ ‫הוא‬ ‫הברכה‬ ‫באיגרת‬ ‫והבולט‬ ‫המרכזי‬ ‫החלק‬ $ .‫ונמקו‬ ‫הסבירו‬ ?‫זה‬ ‫ברכה‬ ‫כרטיס‬ ‫על‬ ‫טוויין‬ ‫מרק‬ ‫הסופר‬ ,‫לדעתכם‬ ,‫אומר‬ ‫היה‬ ‫מה‬ $ )‫(תמונה‬ 1860 ‫בשנת‬ ‫שצולם‬ ‫כפי‬ ,‫יפו‬ ‫נמל‬ ,"‫לציון‬ ‫"הכסופים‬ ,‫ציורים‬ ‫בתערוכת‬ ‫ציור‬ ‫ראה‬ "‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬ ‫"ציונות‬ ‫תקליטור‬ ‫קהל‬ ‫של‬ ‫שפתו‬ ,‫האנגלית‬ ‫בשפה‬ ‫וטקסט‬ ‫רבן‬ ‫זאב‬ ‫של‬ ‫ציורו‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫זו‬ ‫כרזה‬ .‫היעד‬ .‫הכרזה‬ ‫קוראת‬ "!‫לפלשתינה‬ ‫"בואו‬ ‫מבטיח‬ ,"‫בארצנו‬ ‫נשמע‬ ‫התור‬ ‫וקול‬ ,‫בארץ‬ ‫נראו‬ ‫הניצנים‬ ,‫לו‬ ‫עבר‬ ‫חלף‬ ‫"הגשם‬ ‫מתאר‬ ,"‫"בצלאל‬ ‫אומן‬ ,‫רבן‬ ‫של‬ ‫וציורו‬ ,)‫האנגלית‬ ‫(בשפה‬ ‫השירים‬ ‫משיר‬ ‫הפסוק‬ .‫התנ"ך‬ ‫של‬ ‫הזוהר‬ ‫ימי‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ,‫מזרחי‬ ‫נוף‬ — ‫נצחי‬ ‫אביב‬ ‫של‬ ‫ארץ‬ ,‫שבו‬ ‫והטבע‬ ‫האביב‬ ‫תיאורי‬ ‫ועל‬ ‫הצעירים‬ ‫האוהבים‬ ‫תיאורי‬ ‫על‬ ,‫השירים‬ ‫שיר‬ ‫ממקורות‬ ‫אחד‬ ‫ושימש‬ ,‫בציון‬ ‫העם‬ ‫נעורי‬ ‫לחידוש‬ ‫הרומנטית‬ ‫הכמיהה‬ ‫את‬ ‫ייצג‬
 • 17. 93 .‫וליליאן‬ ‫רבן‬ ‫כמו‬ "‫"ציוניים‬ ‫אומנים‬ ‫על‬ ‫האהובים‬ ‫ההשראה‬ )‫(תמונה‬ 1929 ‫בשנת‬ ‫רבן‬ ‫זאב‬ ‫שצייר‬ ‫בכרזה‬ ,‫יפו‬ :‫בצילום‬ ‫למציאות‬ ‫רבן‬ ‫זאב‬ ‫של‬ ‫בציורו‬ ‫החלום‬ ‫בין‬ ‫השוו‬ $ ?‫הצילום‬ ‫לעומת‬ ,‫אותה‬ ‫ייפה‬ ‫כיצד‬ ?‫שלו‬ ‫בציור‬ ‫ליפו‬ ‫רבן‬ "‫"עשה‬ ‫מה‬ $ ?‫רבן‬ ‫של‬ ‫בציורו‬ ‫החלום‬ ‫את‬ ‫מדגישים‬ ‫אומנותיים‬ ‫אמצעים‬ ‫אילו‬ $ .‫והסבירו‬ ‫נמקו‬ ?‫הארץ‬ ‫נראית‬ ‫שכך‬ ‫בגולה‬ ‫היהודים‬ ‫האמינו‬ ,‫לדעתכם‬ ,‫האם‬ .‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫לחזור‬ ‫ליהודים‬ ‫קוראת‬ ‫הכרזה‬ $ ?‫לדעתכם‬ ,‫קרה‬ ‫זה‬ ‫כיצד‬ ?‫כיום‬ ‫יפו‬ ‫של‬ ‫נופה‬ ‫לתיאור‬ ‫יותר‬ ‫קרובה‬ ‫יפו‬ ‫של‬ ‫מהתמונות‬ ‫איזו‬ $ .‫הסבירו‬ ?‫מיחזקאל‬ ‫לפסוק‬ ‫זו‬ ‫כרזה‬ ‫נותנת‬ ‫פרשנות‬ ‫איזו‬ $ ?‫לארצו‬ ‫העם‬ ‫זיקת‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫מציור‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬ $ ‫השמש‬ ‫כארץ‬ ‫הציונות‬ ‫בראשית‬ ‫מצטיירת‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ,‫רבן‬ ‫זאב‬ ‫של‬ ‫בציורו‬ ‫שראינו‬ ‫כפי‬ .‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫זבת‬ ‫ארץ‬ ,‫והאור‬ oo ‫ובזמר‬ ‫בשיר‬ ‫ראשית‬ ‫בתקופת‬ ‫נכתב‬ ‫הבא‬ ‫השיר‬ .‫מיתולוגיים‬ ‫דימויים‬ ‫באמצעות‬ ‫נופיה‬ ‫ואת‬ ‫הארץ‬ ‫את‬ ‫מתארים‬ ‫רבים‬ ‫שירים‬ ‫לכוח‬ ‫סמל‬ ‫המשמש‬ ‫וסוער‬ ‫אדיר‬ ‫כנהר‬ ‫כאן‬ ‫מתואר‬ ‫הירדן‬ .19‫ה־‬ ‫המאה‬ ‫של‬ 80‫ה־‬ ‫שנות‬ — ‫הלאומית‬ ‫ההתעוררות‬ .‫בארץ‬ ‫לממש‬ ‫הציונית‬ ‫התנועה‬ ‫שאפה‬ ‫שאותם‬ ,‫ולגבורה‬ ,"‫"התקווה‬ ‫מחבר‬ ,‫אימבר‬ ‫נפתלי־הרץ‬ ‫חיבר‬ ‫מילותיו‬ ‫שאת‬ ,"‫הירדן‬ ‫"משמר‬ ‫או‬ ,"‫ירדן‬ ‫"הלאה‬ ‫לחנים‬ ‫חוברו‬ ‫זה‬ ‫לשיר‬ .‫והשנייה‬ ‫הראשונה‬ ‫העלייה‬ ‫בימי‬ ‫ביותר‬ ‫הנפוצים‬ ‫השירים‬ ‫אחד‬ ‫היה‬ ,‫זה‬ ‫ששיר‬ ‫לכך‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫כדאי‬ .‫אידלסון‬ ‫צבי‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ‫ביותר‬ ‫אהוב‬ ‫שהיה‬ ‫הלחן‬ ‫אולם‬ ,‫רבים‬ ‫ספרדית‬ ‫בהטעמה‬ ‫ולא‬ )"‫("מלעיל‬ ‫אשכנזית‬ ‫בהטעמה‬ ‫מושר‬ ,‫הראשונה‬ ‫העלייה‬ ‫שירי‬ ‫רוב‬ ‫כמו‬ .‫בארץ‬ ‫עברית‬ ‫דוברי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ,‫שהתקבלה‬ ,)"‫("מלרע‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬ ‫"ציונות‬ ‫בתקליטור‬ ‫אידלסון‬ ‫צבי‬ ‫אברהם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהולחן‬ ‫לשיר‬ ‫להאזין‬ ‫תוכלו‬ http:// :‫השיר‬ ‫של‬ ‫נוספים‬ ‫לביצועים‬ ‫להאזין‬ ‫תוכלו‬ ,‫זה‬ ‫בקישור‬ ."‫הארץ‬ ‫"מראות‬ ‫בפרק‬ ,"‫והסמל‬ www.zemereshet.co.il/song.asp?id=39 ‫אימבר‬ ‫הרץ‬ ‫נפתלי‬ / ‫הירדן‬ ‫משמר‬ !‫ֹל‬‫ז‬ ‫ה‬ ָ‫א‬ ְ‫ל‬ ָ‫ה‬ ,‫ן‬ ֵ‫ּד‬ ְ‫ַר‬‫י‬ ‫ה‬ ָ‫א‬ ְ‫ל‬ ָ‫ה‬ ,‫יָך‬ֶ‫ַּל‬‫ּג‬ ‫מּו‬ֱ‫ֶה‬‫י‬ ‫ֹל‬‫ג‬ְ‫ו‬ ‫ֹף‬‫ט‬ ְ‫ׁש‬ ‫יָך‬ ֶ‫דֹות‬ְ‫ג‬ ‫י‬ֵ‫ֲל‬‫ע‬ .‫ָך‬ ֶ‫צ‬ ְ‫ר‬ ַ‫א‬ ‫ת‬ ַ‫א‬ ְ‫ל‬ ֶ‫ח‬ ‫קֹול‬ ‫ם‬ ֵ‫ע‬ ְ‫ר‬ ַ‫ה‬ ‫ם‬ ַ‫ע‬ ַ‫ר‬ ‫קֹול‬ ְ‫ּכ‬ ‫יָך‬ ֶ‫ימ‬ ֵ‫מ‬ ‫מֹון‬ֲ‫ה‬ ַ‫ּב‬ ‫ֹל‬‫ס‬ ‫נּו‬ ָ‫ל‬ ‫ּיֹון‬ ִ‫צ‬ ‫ת‬ ַ‫ּל‬ ִ‫ס‬ ְ‫מ‬
 • 18. 94 94 .‫יָך‬ ֶ‫ר‬ֲ‫ח‬ ַ‫א‬ ‫נּו‬ ְ‫ח‬ַ‫נ‬ ‫ֹם‬‫ר‬ְ‫ז‬ ‫ה‬ ָ‫א‬ ְ‫ל‬ ָ‫ה‬ ,‫ן‬ ֵ‫ּד‬ ְ‫ַר‬‫י‬ ‫ה‬ ָ‫א‬ ְ‫ל‬ ָ‫ה‬ ,‫ּדֹורֹות‬ ַ‫ל‬ ‫ב‬ ֵ‫ת‬ ָ‫ּכ‬ ִ‫ּת‬ ‫ּיֹום‬ ַ‫ּכ‬ ‫ה‬ ָ‫ל‬ְ‫י‬ ַ‫ל‬ ‫י‬ ִ‫ּכ‬ .‫רֹות‬ ָ‫מ‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫מ‬ ‫ל‬ ַ‫ע‬ ‫נּו‬ ְ‫ח‬ַ‫נ‬ ֲ‫א‬ ‫ֹם‬‫ר‬ְ‫ז‬ ‫ה‬ ָ‫א‬ ְ‫ל‬ ָ‫ה‬ ,‫ן‬ ֵ‫ּד‬ ְ‫ַר‬‫י‬ ‫ה‬ ָ‫א‬ ְ‫ל‬ ָ‫ה‬ ,‫יָך‬ ֶ‫ר‬ ָ‫ּב‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫מ‬ ‫מּו‬ֱ‫ֶה‬‫י‬ ‫ֹל‬‫ע‬ ‫ר‬ ֵ‫ּב‬ ַ‫ׁש‬ ,‫רֹות‬ ֵ‫מֹוס‬ ‫ק‬ ֵ‫ּת‬ַ‫נ‬ .‫יָך‬ֶ‫ל‬ ָ‫ע‬ ‫מּו‬ ָ‫ׂש‬ ‫חֹול‬ ַ‫ה‬ ‫דֹות‬ְ‫ג‬ ִ‫ּב‬ ‫ם‬ ָ‫ׁש‬ ‫ם‬ ֵ‫ר‬ ְ‫ב‬ ָ‫ק‬ ‫יָך‬ֶ‫ַּל‬‫ג‬ ְ‫ּב‬ ‫ם‬ ֵ‫ע‬ ְ‫ר‬ ַ‫ה‬ְ‫ו‬ ‫ּקֹול‬ ַ‫ה‬ ‫עּו‬ ְ‫מ‬ ְ‫ׁש‬ִ‫י‬ ‫ֹב‬‫ק‬ֲ‫ע‬ַ‫י‬ ‫ֵי‬‫נ‬ ְ‫ּב‬ !‫ְך‬ ֶ‫ת‬ ָ‫ר‬ְ‫ז‬ ֶ‫ע‬ ְ‫ל‬ ‫ָבֹואּו‬‫י‬ ‫הֹום‬ ְ‫ת‬ ִ‫ל‬ ‫הֹום‬ ְ‫ּת‬ ,‫ַל‬‫ג‬ ְ‫ל‬ ‫ַל‬‫ּג‬ ‫ּקֹורֹות‬ ַ‫ה‬ ‫ז‬ ָ‫א‬ ‫ר‬ ֵ‫ּפ‬ ַ‫ס‬ְ‫י‬ ‫ּיֹום‬ ַ‫ּכ‬ ‫ה‬ ָ‫ל‬ְ‫י‬ ַ‫ל‬ ‫י‬ ִ‫ּכ‬ .‫רֹות‬ ָ‫מ‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫מ‬ ‫ל‬ ַ‫ע‬ ‫נּו‬ ְ‫ח‬ַ‫נ‬ ֲ‫א‬ ‫מילים‬ ‫ביאור‬ ‫זרום‬ — ‫ֹל‬‫ז‬ ‫וכמיהה‬ ‫געגועים‬ ‫גם‬ ‫היא‬ ‫המיה‬ ‫אבל‬ ‫יסאנו‬ ,‫קול‬ ‫ישמיעו‬ — ‫מּו‬ֱ‫ֶה‬‫י‬ ‫זוהמה‬ ,‫לכלוך‬ — ‫ָך‬ ֶ‫צ‬ ְ‫ר‬ ַ‫א‬ ‫ת‬ ַ‫א‬ ְ‫ל‬ ֶ‫ח‬ ‫רבים‬ ‫מים‬ ‫של‬ ‫שאון‬ — ‫יָך‬ ֶ‫ימ‬ ֵ‫מ‬ ‫מֹון‬ֲ‫ה‬ ַ‫ּב‬ ‫לציון‬ ‫הדרך‬ — ‫ּיֹון‬ ִ‫צ‬ ‫ת‬ ַ‫ּל‬ ִ‫ס‬ ְ‫מ‬ ‫אנחנו‬ — ‫נּו‬ ְ‫ח‬ַ‫נ‬ ‫גליך‬ — ‫יך‬ ֶ‫ר‬ ָ‫ּב‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫מ‬ ,‫נטל‬ :‫ובהשאלה‬ ‫הרתמה‬ ‫את‬ ‫אליו‬ ‫שקושרים‬ ,‫הבהמה‬ ‫צוואר‬ ‫על‬ ‫מוט‬ — ‫ֹל‬‫ע‬ ,‫כבלים‬ — ‫רֹות‬ ֵ‫מֹוס‬ ‫מעמסה‬ ‫שקרה‬ ‫מה‬ ,‫ההיסטוריה‬ — ‫ּקֹורֹות‬ ַ‫ה‬ .‫אותם‬ ‫והסבירו‬ ‫וסואן‬ ‫רועש‬ ,‫עצום‬ ‫כנהר‬ ‫הירדן‬ ‫של‬ ‫התיאורים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫העתיקו‬ $ .‫ונמקו‬ ‫הסבירו‬ ?‫מציאותי‬ ‫הוא‬ ‫הירדן‬ ‫תיאור‬ ,‫לידיעתכם‬ ‫או‬ ,‫לדעתכם‬ ,‫האם‬ $ ?‫עליו‬ ‫המוטל‬ ‫לתפקיד‬ ‫תורם‬ ‫עוצמתו‬ ‫תיאור‬ ‫כיצד‬ ?‫השיר‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫הירדן‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ ‫מה‬ $ .‫שוממה‬ ‫כארץ‬ ‫הארץ‬ ‫על‬ ‫המצביעים‬ ‫בשיר‬ ‫הרמזים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מצאו‬ $ .‫אותם‬ ‫והסבירו‬ ,‫בשיר‬ ‫לארצו‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫הקשר‬ ‫של‬ ‫הביטויים‬ ‫את‬ ‫מצאו‬ $
 • 19. 95 ‫מתוקשבת‬ ‫למידה‬ http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0101.htm :‫סנונית‬ ‫לאתר‬ ‫היכנסו‬ :"‫הירדן‬ ‫"משמר‬ ‫בשיר‬ ‫הנרמזים‬ ‫או‬ ‫המצויים‬ ,‫הבאים‬ ‫מהצירופים‬ ‫או‬ ‫מהמילים‬ ‫שניים‬ ‫חפשו‬ ,‫האתר‬ ‫של‬ ‫החיפוש‬ ‫במנוע‬ .1 ‫מּו‬ֱ‫ֶה‬‫י‬ $ ‫ָם‬‫ּי‬ ַ‫ה‬ ‫ם‬ ַ‫ע‬ ְ‫ר‬ִ‫י‬ $ ‫ם‬ִ‫י‬ ַ‫מ‬ ‫אֹון‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫ּכ‬ $ ‫ֹּלּו‬‫ס‬‫ֹּלּו־‬‫ס‬ $ ‫רֹות‬ ֵ‫מֹוס‬ ‫קּו‬ ְ‫ּת‬ ִ‫נ‬ ‫ֹל‬‫ע‬ ‫רּו‬ ְ‫ב‬ ָ‫ׁש‬ $ .‫פסוק‬ ,‫פרק‬ ,‫ספר‬ :‫מקום‬ ‫מראה‬ ‫ציינו‬ .‫הצירוף‬ ‫מופיע‬ ‫שבו‬ ‫הפסוק‬ ‫את‬ ‫העתיקו‬ .2 .‫שבחרתם‬ ‫הצירוף‬ ‫מופיע‬ ‫שבו‬ ‫השלם‬ ‫הקטע‬ ‫את‬ ‫וקראו‬ ,‫הפסוק‬ ‫במספר‬ ‫המסומן‬ ‫לקישור‬ ‫היכנסו‬ .3 ?‫הירדן‬ ‫של‬ ‫המיתולוגיים‬ ‫הדימויים‬ ‫את‬ ‫ומעצימים‬ ‫מוסיפים‬ ‫במקרא‬ ‫הביטויים‬ ‫כיצד‬ :‫הסבירו‬ .4 !‫לדעת‬ ‫טוב‬ ‫כסמל‬ ‫הירדן‬ ‫בדימוייה‬ ‫מרכזי‬ ‫מקום‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫ארוכות‬ ‫תקופות‬ ‫לאורך‬ ‫תפס‬ ‫הירדן‬ ‫נהר‬ ‫על‬ ‫הארץ‬ ‫כיבוש‬ ‫ובסיפור‬ ‫האבות‬ ‫בסיפורי‬ ‫כבר‬ ‫מוזכר‬ ‫הירדן‬ .‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫חשובים‬ ‫אירועים‬ ‫בגלל‬ ,‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫לירדן‬ ‫מייחסת‬ ‫הנצרות‬ ‫גם‬ .‫יהושע‬ ‫ידי‬ ‫בעיני‬ ‫הירדן‬ ‫נתפס‬ ‫זו‬ ‫חשיבות‬ ‫מפאת‬ .‫ובסביבתו‬ ‫בו‬ ‫שהתרחשו‬ ‫ישו‬ ‫של‬ ‫בחייו‬ ‫נהרות‬ ‫של‬ ‫מראם‬ ‫ובעקבות‬ ,‫למעמדו‬ ‫כראוי‬ — ‫וגועש‬ ‫גדול‬ ‫כנהר‬ ‫אירופה‬ ‫יושבי‬ ‫של‬ ‫התפיסה‬ ‫את‬ ‫מבוטלת‬ ‫לא‬ ‫במידה‬ ‫מייצגת‬ ‫הירדן‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫תפיסה‬ .‫אירופה‬ ‫בה‬ ‫ולהקים‬ ‫אליה‬ ‫לשוב‬ ‫קל‬ ‫שיהיה‬ ‫שסברו‬ ,‫הציונים‬ ‫ראשוני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כולה‬ ‫הארץ‬ .‫חקלאית‬ ‫התיישבות‬ ‫במקביל‬ ‫באה‬ ‫הירדן‬ ‫את‬ ‫המציאותית‬ ‫ותפיסתם‬ ‫החלוצים‬ ‫של‬ ‫התפכחותם‬ ‫הארץ‬ ‫לתנאי‬ ‫ההסתגלות‬ ‫עם‬ ‫בבד‬ ‫בד‬ .‫תנאיה‬ ‫ושל‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫מציאותית‬ ‫לתפיסה‬ ‫המפעל‬ ‫הוא‬ ‫שבהם‬ ‫הנודע‬ .‫ומימיו‬ ‫הירדן‬ ‫לניצול‬ ‫מפעלים‬ ‫לקום‬ ‫החלו‬ ,‫ופיתוחה‬ .30‫ה־‬ ‫שנות‬ ‫בתחילת‬ ‫רוטנברג‬ ‫פנחס‬ ‫ובנה‬ ‫שהגה‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫ההידרו־אלקטרי‬ ‫לדרום‬ ‫והכינרת‬ ‫הירדן‬ ‫מי‬ ‫להולכת‬ ,"‫הארצי‬ ‫"המוביל‬ ‫נבנה‬ 60‫וה־‬ 50‫ה־‬ ‫בשנות‬ .‫ולנגב‬ ,‫בדרכם‬ ‫הכול‬ ‫ושטפו‬ ‫המו‬ ‫שגליו‬ ‫גועש‬ ‫כנהר‬ ‫ונתפס‬ ,‫לסמל‬ ‫שהיה‬ ‫מהירדן‬ ,‫כיום‬ — "‫מים‬ ‫פלגי‬ ‫"ארץ‬ — ‫הירדן‬ ‫מקורות‬ :‫טבעיים‬ ‫קטעים‬ ‫כמעט‬ ‫נשארו‬ ‫לא‬
 • 20. 96 96 ,‫הסביבה‬ ‫יישובי‬ ‫לטובת‬ ‫מנוצל‬ ‫מהמים‬ ‫גדול‬ ‫וחלק‬ ,‫קטן‬ ‫לשטח‬ ‫צומצמו‬ ‫החולה‬ ‫ימת‬ ;‫קטנה‬ ‫הידרו־אלקטרית‬ ‫תחנה‬ ‫ולהפעלת‬ ‫אדמותיהם‬ ‫להשקיית‬ ‫בערוץ‬ ‫ולא‬ ‫חפורות‬ ‫בתעלות‬ ‫זה‬ ‫בקטע‬ ‫זורם‬ ‫והירדן‬ ,50‫ה־‬ ‫בשנות‬ ‫יובשו‬ ‫והביצות‬ ‫לקיבוץ‬ ‫השייכת‬ ‫הידרו־אלקטרית‬ ‫כוח‬ ‫תחנת‬ ‫הוקמה‬ ‫ההררי‬ ‫בירדן‬ ;‫טבעי‬ ‫נגיש‬ ‫אינו‬ — ‫המלח‬ ‫לים‬ ‫הכינרת‬ ‫שבין‬ ‫הקטע‬ — ‫הדרומי‬ ‫הירדן‬ .‫הנשיא‬ ‫כפר‬ ‫ומימיו‬ ,‫ירדן‬ ‫ממלכת‬ ‫לבין‬ ‫ישראל‬ ‫בין‬ ‫גבול‬ ‫משמש‬ ‫שהוא‬ ‫מאחר‬ ,‫למטיילים‬ ‫רוב‬ ‫סגור‬ ,‫הכינרת‬ ‫מוצא‬ ‫את‬ ‫החוסם‬ ,‫דגניה‬ ‫סכר‬ ‫שכן‬ ,‫הירדן‬ ‫מי‬ ‫אינם‬ ‫למעשה‬ ‫(כדי‬ ‫הכינרת‬ ‫שסביב‬ ‫המלוחים‬ ‫המעיינות‬ ‫מי‬ ‫מוזרמים‬ ‫הדרומי‬ ‫הירדן‬ ‫אל‬ .‫הזמן‬ .‫האזור‬ ‫יישובי‬ ‫של‬ ‫שופכין‬ ‫ומי‬ ,)‫הכינרת‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫המליחות‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫היהודי‬ ‫היישוב‬ ‫להתחדשות‬ ‫סמל‬ ‫היה‬ ‫מאז‬ ‫בירדן‬ ‫זרמו‬ "‫רבים‬ ‫"מים‬ ‫כי‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ .‫היום‬ ‫ועד‬ ‫בארץ‬ ‫אבות‬ ‫נחלת‬ ,‫ורומנטית‬ ‫מזרחית‬ ‫מדבר‬ ‫כארץ‬ ‫לעתים‬ ‫נתפסת‬ ,‫הציוני‬ ‫בחלום‬ ,‫ישראל‬ ‫ארץ‬ .‫כקדם‬ ‫ימיה‬ ‫את‬ ‫לחדש‬ ‫אליה‬ ‫שבים‬ ‫שבניה‬ ‫עם‬ ‫בה‬ ‫שפגשו‬ ‫חברה‬ ,‫בארץ‬ ‫הערבית‬ ‫שהחברה‬ ‫בתפיסה‬ ‫החזיקו‬ ‫הצעירים‬ ‫מהחלוצים‬ ‫רבים‬ ‫עם‬ ‫ובעיקר‬ ,‫הערבית‬ ‫התרבות‬ ‫עם‬ ‫הזדהות‬ ‫חשו‬ ‫ולכן‬ ,‫האבות‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫מייצגת‬ ,‫לכאן‬ ‫הגיעם‬ ‫ונעלמו‬ ‫הלכו‬ ,‫העריצו‬ ‫התקופה‬ ‫אותה‬ ‫שאנשי‬ ,‫הטבעיים‬ ‫הנופים‬ .‫צאנם‬ ‫עם‬ ‫ההולכים‬ ‫הרועים‬ ‫תנים‬ ‫ב"יללת‬ ‫שהתאפיינו‬ ,‫היפים‬ ‫כנען‬ ‫לילות‬ ,‫וכך‬ .‫בארץ‬ ‫ההתיישבות‬ ‫התפתחות‬ ‫עם‬ ‫בבד‬ ‫בד‬ .‫ובשירים‬ ‫אומנות‬ ‫ביצירות‬ ,‫לאומי‬ ‫בזיכרון‬ ‫רק‬ ‫כמעט‬ ‫נשארו‬ ,"‫נוגה‬ ‫ובזמר‬ ‫בשיר‬ ‫נופיה‬ ‫מתוארים‬ ‫בשיר‬ .20‫ה־‬ ‫המאה‬ ‫של‬ 20‫ה־‬ ‫בשנות‬ ‫נכתב‬ "‫בכנען‬ ‫הלילות‬ ‫יפים‬ ‫"מה‬ ‫השיר‬ ‫ההתיישבות‬ ‫את‬ ‫שליוו‬ ‫צלילים‬ — ‫בלילה‬ ‫התנים‬ ‫של‬ ‫הפראיים‬ ‫וקולותיהם‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫הכפריים‬ .‫ויושבה‬ ‫התפתחה‬ ‫שהארץ‬ ‫ככל‬ ‫ונעלמו‬ ‫הלכו‬ ‫אך‬ ,‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬ ‫בארץ‬ ‫השימוש‬ ‫כמו‬ ‫ממש‬ ,‫באופנה‬ ‫אז‬ ‫היה‬ ‫חדשות‬ ‫עבריות‬ ‫מילים‬ ‫עם‬ ‫ערביים‬ ‫לחנים‬ ‫של‬ ‫שילובם‬ ‫העברית‬ ‫בשפה‬ ‫ערביות‬ ‫מילים‬ ‫ואימוץ‬ ‫סוסים‬ ‫על‬ ‫הרכיבה‬ ,)‫(הכפייה‬ ‫הערבי‬ ‫בלבוש‬ ,‫החלוצית‬ ‫העברית‬ ‫מהתרבות‬ ‫חשוב‬ ‫כחלק‬ ‫נתפס‬ ‫למערב‬ ‫מזרח‬ ‫בין‬ ‫המפגש‬ .‫המתחדשת‬ .‫קדם‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫לשורשים‬ ‫לחזור‬ ‫שאפשרה‬ ‫בדימויים‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ,‫תקופתו‬ ‫של‬ ‫הארץ־ישראלית‬ ‫ההוויה‬ ‫את‬ ‫מתאר‬ ‫כצנלסון‬ ‫יצחק‬ ."‫ו"רחל‬ "‫צאן‬ ‫"רועי‬ ,"‫"כנען‬ :‫כמו‬ ‫תנ"כיים‬ ‫בפרק‬ ,"‫והסמל‬ ‫הזמר‬ ‫בראי‬ ‫"ציונות‬ ‫בתקליטור‬ ‫העממי־ערבי‬ ‫בלחן‬ ‫לשיר‬ ‫להאזין‬ ‫תוכלו‬ http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=716 :‫לקישור‬ ‫היכנסו‬ ‫נוספים‬ ‫לביצועים‬ ,"‫הארץ‬ ‫"מראות‬ ‫כצנלסון‬ ‫יצחק‬ / ‫ַן‬‫ע‬ַ‫נ‬ְ‫כ‬ִ‫ּב‬ ‫ֵילֹות‬‫ּל‬ַ‫ה‬ ‫ִים‬‫פ‬ָ ‫ּי‬ ‫ַה‬‫מ‬ ‫ן‬ ַ‫ע‬ַ‫נ‬ ְ‫כ‬ ִ‫ּב‬ ‫ילֹות‬ֵ‫ּל‬ ַ‫ה‬ ‫ים‬ ִ‫ָפ‬‫ּי‬ ‫ה‬ ַ‫מ‬