SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
61
‫האגדה‬ ‫ספר‬ :‫שלישי‬ ‫שער‬
‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫ואגדות‬
62 62
‫הכינוס‬ ‫ומפעל‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ .‫א‬
.‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫היצירה‬ ‫הם‬ ‫המדרשים‬ ‫שלמדנו‬ ‫כפי‬
‫מדרש‬ ‫בתי‬ ‫מתוך‬ ,‫שונים‬ ‫חכמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫לאורך‬ ‫נוצרו‬ ‫שונים‬ ‫מסוגים‬ ‫מדרשים‬
‫כינסו‬ ‫שבו‬ ‫חדש‬ ‫ספר‬ ‫נולד‬ ‫שנים‬ 100‫כ־‬ ‫לפני‬ .‫ועוד‬ ‫בבבל‬ ‫בארץ‬ ‫היהודי‬ ‫העולם‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫שהתקיימו‬
.‫אותם‬ ‫וללמוד‬ ‫לאתר‬ ‫קל‬ ‫שיהיה‬ ‫כדי‬ ,‫המדרשים‬ ‫את‬ ‫יחד‬
.‫רבניצקי‬ ‫חנא‬ ‫ויהושע‬ ‫ביאליק‬ ‫נחמן‬ ‫חיים‬ :‫שניים‬ ‫הובילו‬ ‫היוזמה‬ ‫את‬
:‫ביאליק‬ ‫נחמן‬ ‫חיים‬
‫ועורך‬ ‫מתרגם‬ ,‫סיפורים‬ ‫מחבר‬ ,‫מסות‬ ‫כותב‬ ,‫המודרני‬ ‫בזמן‬ ‫העברים‬ ‫המשוררים‬ ‫גדול‬
‫ז'יטומיר‬ ‫ליד‬ ‫ראדי‬ ‫בכפר‬ ‫נולד‬ ‫ביאליק‬ .‫המודרנית‬ ‫היהודית‬ ‫התרבות‬ ‫על‬ ‫רבות‬ ‫שהשפיע‬
‫היו‬ ‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫ולאימו‬ ‫ולו‬ ‫בעסקיו‬ ‫הצליח‬ ‫לא‬ ,‫מלומדת‬ ‫ממשפחה‬ ‫שבא‬ ‫אביו‬ .)‫(וולוניה‬
.‫שניים‬ ‫נישואים‬ ‫אלה‬
‫כמה‬ ‫משפחתו‬ ‫של‬ ‫הקשה‬ ‫הכלכלי‬ ‫מצבה‬ ‫למרות‬ .‫הקודמים‬ ‫בנישואיהם‬ ‫התאלמנו‬ ‫שניהם‬
‫בצל‬ ‫שרץ‬ ‫עת‬ ‫ילדותו‬ ‫תקופת‬ ‫את‬ ‫ומשבחים‬ ‫מזכירים‬ ‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫משיריו‬
.‫הוריו‬ ‫מצד‬ ‫והזנחה‬ ‫בדידות‬ ‫מתארים‬ ‫אחרים‬ ‫שירים‬ .‫היער‬ ‫של‬ ‫הסודי‬
‫למוזג‬ ‫היה‬ ‫ואביו‬ ‫פרנסה‬ ‫אחר‬ ‫בחיפוש‬ ‫לז'יטומיר‬ ‫עברו‬ ‫הוריו‬ ‫שש‬ ‫בן‬ ‫היה‬ ‫ביאליק‬ ‫כאשר‬
‫שלחה‬ ‫הכל‬ ‫חסרת‬ ‫והאלמנה‬ ‫אביו‬ ‫מת‬ ,1880‫ב־‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬ .‫העיר‬ ‫בפאתי‬ ‫בסלון‬
‫נחמן‬ ‫חיים‬ ‫והשובב‬ ‫המחונן‬ ‫הנער‬ ‫שנים‬ ‫עשר‬ ‫במשך‬ .‫טובות‬ ‫כוונות‬ ‫מלא‬ ‫שהיה‬ ‫לסבו‬ ‫בנה‬ ‫את‬
‫מלמדים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חונך‬ ‫הוא‬ ‫בהתחלה‬ .‫סבו‬ ‫שהיה‬ ‫והקשוח‬ ‫הזקן‬ ‫האדוק‬ ‫האדם‬ ‫בידי‬ ‫גודל‬ ‫ביאליק‬
.‫בעצמו‬ ‫למד‬ ‫הוא‬ 13 ‫מגיל‬ ,‫כך‬ ‫אחר‬ ‫אבל‬ ,‫המסורתי‬ "‫ב"חדר‬
‫בלימוד‬ ‫להמשיך‬ ‫הן‬ ‫יוכל‬ ‫הוא‬ ‫וולוזין‬ ‫שבישיבת‬ ‫אותו‬ ‫ששכנעה‬ ‫עיתונאית‬ ‫כתבה‬ ‫שקרא‬ ‫לאחר‬
‫לימודיו‬ ‫אך‬ .‫שם‬ ‫ללמוד‬ ‫לו‬ ‫להרשות‬ ‫סבו‬ ‫את‬ ‫שיכנע‬ ‫ביאליק‬ .‫הרוח‬ ‫מדעי‬ ‫ללמוד‬ ‫ולהתחיל‬ ‫התלמוד‬
.‫מודרניים‬ ‫דברים‬ ‫גם‬ ‫ללמוד‬ ‫רצה‬ ‫והוא‬ ‫התלמוד‬ ‫בלימוד‬ ‫עצמו‬ ‫להשקיע‬ ‫רק‬ ‫לו‬ ‫אפשרו‬ ‫בישיבה‬
.‫השירה‬ ‫בעולם‬ ‫לחיות‬ ‫והחל‬ ‫הלימוד‬ ‫מעולם‬ ‫עצמו‬ ‫למשוך‬ ‫החל‬ ‫והוא‬ ‫זו‬ ‫שאיפתו‬ ‫עליו‬ ‫גברה‬ ‫לבסוף‬
‫לאגודת‬ ‫ביאליק‬ ‫הצטרף‬ ‫בישיבה‬ ‫שהיה‬ ‫בזמן‬ ‫עוד‬ .‫אירופאית‬ ‫וספרות‬ ‫רוסית‬ ‫שירה‬ ‫קרא‬ ‫הוא‬
‫לאומיות‬ ‫לשלב‬ ‫הייתה‬ ‫מטרתה‬ ." ‫ישראל‬ ‫נצח‬ "‫בשם‬ ‫סודית‬ ‫ציונית‬ ‫אורתודוכסית‬ ‫סטודנטים‬
‫העם‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫מגישתו‬ ‫מושפע‬ ‫היה‬ ‫ביאליק‬ ‫זו‬ ‫בתקופה‬ .‫למסורת‬ ‫חזק‬ ‫קשר‬ ‫עם‬ ‫יהודית‬ ‫והשכלה‬
.‫וציונות‬ ‫לרוחניות‬
:‫רבניצקי‬ ‫חנא‬ ‫יהושע‬
4 ,‫ה'תש"ד‬ ‫באייר‬ ‫בי"א‬ ‫ונפטר‬ ‫אודסה‬ ,1859 ‫בספטמבר‬ 13 ,‫ה'תרי"ט‬ ‫באלול‬ ‫בי"ד‬ ‫נולד‬
‫כתב‬ ‫עליכם‬ ‫שלום‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫רוסי‬ ‫ממוצא‬ ‫עברי‬ ‫ומו"ל‬ ‫עיתונאי‬ ‫היה‬ .‫אביב‬ ‫בתל‬ ,1944 ‫במאי‬
‫ארגון‬ ‫לשכת‬ ‫יושב־ראש‬ ‫שימש‬ ."‫ומידד‬ ‫"אלדד‬ ‫המשותף‬ ‫העט‬ ‫שם‬ ‫תחת‬ ,‫ספרות‬ ‫ביקורות‬
,‫ציון‬ ‫בן‬ .‫ש‬ ,‫ביאליק‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫באודסה‬ ‫ייסד‬ 1901 ‫בשנת‬ .‫העם‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫מייסודו‬ "‫משה‬ ‫"בני‬
‫הייתה‬ ‫שמטרתה‬ ,)"‫"דביר‬ ‫(לימים‬ "‫"מוריה‬ ‫הוצאת‬ ‫את‬ ‫לוינסקי‬ ‫ליב‬ ‫ואלחנן‬ ‫דיזנגוף‬ ‫מאיר‬
.‫בעברית‬ ‫לימוד‬ ‫ספרי‬ ‫לאור‬ ‫להוציא‬
."‫האגדה‬ ‫"ספר‬ ‫את‬ ‫ביאליק‬ ‫עם‬ ‫ערך‬ 1908-1911 ‫השנים‬ ‫בין‬
‫אתנוגרפיה‬ ,‫לזכרונות‬ ‫המאסף‬ ‫את‬ ‫ודרויאנוב‬ ‫ביאליק‬ ‫עם‬ ‫באודסה‬ ‫ייסד‬ 1918 ‫בשנת‬
63
‫תפוצות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫והמסורת‬ ‫ההוויה‬ ‫את‬ ‫לבטא‬ ‫למטרה‬ ‫לו‬ ‫שם‬ ‫אשר‬ — "‫"רשומות‬ — ‫ופולקלור‬
‫לא‬ ‫טרומפלדור‬ ‫הקברות‬ ‫בבית‬ ‫ונטמן‬ ,1944 ‫בשנת‬ ‫נפטר‬ .‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫עלה‬ 1921 ‫בשנת‬ .‫ישראל‬
.‫אביב‬ ‫ובתל‬ ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫רחובות‬ ‫שמו‬ ‫על‬ .‫לוין‬ ‫ושמריהו‬ ‫ביאליק‬ ‫נחמן‬ ‫חיים‬ ‫משותפיו‬ ‫הרחק‬
:‫האגדות‬ ‫של‬ ‫והכינוס‬ ‫העריכה‬ ,‫האיסוף‬ ‫תהליך‬
‫לקט‬ ‫לפרסם‬ ‫הייתה‬ ‫הראשונית‬ ‫כשהמטרה‬ ,1903 ‫בשנת‬ ‫בכתיבה‬ ‫החלו‬ ‫ורבניצקי‬ ‫ביאליק‬
‫באודסה‬ ,‫קומה‬ ‫תחת‬ ‫קומה‬ ,‫בניין‬ ‫באותו‬ ‫התגוררו‬ ‫השניים‬ .‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫תלמידי‬ ‫בשביל‬ ‫אגדות‬
,‫בנוסף‬ .‫האגדות‬ ‫ליקוט‬ ‫על‬ ‫יחד‬ ‫וטרחו‬ ,‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫בדירת‬ ‫יום‬ ‫יום‬ ‫להיפגש‬ ‫נהגו‬ ‫הם‬ .‫שבאוקראינה‬
‫אגדות‬ ‫יחדיו‬ ‫וחיברו‬ ,‫נושאים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫סידרו‬ ,‫לעברית‬ ‫בארמית‬ ‫הכתובות‬ ‫האגדות‬ ‫את‬ ‫תרגמו‬ ‫הם‬
.‫שונים‬ ‫ממקורות‬ ‫דומות‬
‫אותיות‬ ‫במציאת‬ ‫טרח‬ ‫בעצמו‬ ‫וביאליק‬ ,‫עבודה‬ ‫שנות‬ ‫שתי‬ ‫לאחר‬ ‫נשלמה‬ ‫הראשון‬ ‫הכרך‬ ‫עריכת‬
."‫מראה‬ ‫ודלות‬ ‫תואר‬ ‫רעות‬ ,‫שחפת‬ ‫ומוכות‬ ‫כחושות‬ ‫ולא‬ ‫"שמנות‬ :‫יהיו‬ ‫ניסוחו‬ ‫שלפי‬ ,‫נאות‬ ‫דפוס‬
:‫ידם‬ ‫על‬ ‫התהליך‬ ‫תואר‬ ‫כך‬
,‫בתלמודים‬ ‫עתיק‬ ‫היכל‬ ‫כחורבות‬ ]‫בערימות‬ ‫[מונח‬ ‫תלי־תלים‬ ‫הצבור‬ ,‫המרובה‬ ‫האגדי‬ ‫החומר‬ ‫"כל‬
‫השיחות‬ ,‫והסיפורים‬ ‫המאמרים‬ ‫אלפי‬ ‫כל‬ :]‫שונים‬ ‫ספרים‬ ‫[בתוך‬ '‫וכו‬ ‫ובמדרשים‬ ‫בברייתות‬
‫אלה‬ ‫כל‬ — ‫שונים‬ ‫במקומות‬ ‫המנופצות‬ ‫הגיר‬ ‫כאבני‬ ‫המפוזרים‬ '‫וכו‬ ‫והמשלים‬ ‫הפתגמים‬ ,‫והשמועות‬
‫ענייניהם‬ ‫ע"פ‬ ‫נתחלקו‬ ....]‫[סוננו‬ ‫ונתנפו‬ ]‫[נוקו‬ ‫נתנקו‬ ‫למאמר‬ ‫מאמר‬ ,‫לאגדה‬ ‫[לוקטו]...אגדה‬ ‫נתלקטו‬
...‫מראש‬ ‫ערוכה‬ ‫מסוימת‬ ‫שיטה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ונושאים‬ ‫עניינים‬ ‫לפי‬ ‫שוב‬ ‫ונסדרו‬ ‫חזרו‬ ‫ונושאיהם...ולבסוף‬
‫אלא‬ ,‫האגדה‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ]‫ברורה‬ ,‫[נכונה‬ ‫מתוקנת‬ ‫בדרך‬ ‫להכיר‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫לקורא‬ ‫שנותנת‬
‫כולו‬ ‫הכלל‬ ‫על‬ ]‫הבודדות‬ ‫[האגדות‬ ‫הפרטים‬ ‫מתוך‬ ]‫[להבין‬ ‫לעמוד‬ — ‫ביותר‬ ‫שחשוב‬ ‫מה‬ — ‫גם‬
"....‫והיקפו‬ ‫קומתו‬ ‫שיעור‬ ‫במלוא‬ ‫העברית‬ ‫האגדה‬ ‫עולם‬ ‫כל‬ ‫ולתפוס...את‬
:‫משימה‬
‫העורכים‬ ‫עבודת‬ ‫בתיאור‬ .‫שלבים‬ ‫במספר‬ ‫כרוכה‬ ‫היתה‬ ‫ורבניצקי‬ ‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫עבודתם‬
‫שקשורות‬ ‫פעולות‬ ‫של‬ ‫והשני‬ ,‫הרוס‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫האחד‬ :‫דימויים‬ ‫בשני‬ ‫שימוש‬ ‫עושים‬ ‫הם‬
‫תהליך‬ ‫לתיאור‬ ‫אלה‬ ‫דימויים‬ ‫נבחרו‬ ‫מדוע‬ ‫ושערו‬ ‫כאן‬ ‫הנאמר‬ ‫מתוך‬ ‫הדגימו‬ .‫לקציר‬
.‫ספר‬ ‫עריכת‬ ‫של‬
"‫הכינוס‬ ‫"מפעל‬ ‫שכונה‬ ‫נרחב‬ ‫למפעל‬ ‫היוזמה‬ ‫הפכה‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬
‫לשמור‬ ‫גלות‬ ‫מתוך‬ ‫נוכל‬ ‫לא‬ ‫שמא‬ ,‫דאגתנו‬ ‫תגדל‬ ‫הרי‬ ...‫הגלויות‬ ‫בתוך‬ ,‫פזורינו‬ ‫בתוך‬ ‫אולם‬
‫להן‬ ‫היה‬ ,‫כולה‬ ‫האומה‬ ‫את‬ ‫המאחדת‬ ,‫העברית‬ ‫בלשוננו‬ ‫שנוצרו‬ ,‫היצירות‬ ‫אותן‬ ...‫את‬ ‫לתועלתנו‬
‫היפרו‬ ‫אמנם‬ ‫האלה‬ ‫היצירות‬ ...‫הגויים‬ ‫בלשונות‬ ‫שנכתבו‬ ‫אלה‬ ‫מה־שאין־כן‬ ,‫שיור‬ ‫של‬ ‫בטחון‬ ‫קצת‬
‫שברי־‬ ,‫בודדים‬ ‫קטעים‬ ‫מהן‬ ‫נשארו‬ ‫לנו‬ ,‫ברכה‬ ‫כל‬ ‫הביאו‬ ‫לא‬ ‫לנו‬ ‫אבל‬ ,‫הגדול‬ ‫בעולם‬ ‫המחשבה‬ ‫את‬
‫עשות‬ ‫והרבו‬ ‫האלה‬ ‫הנדחים‬ ‫את‬ ‫לקבץ‬ ‫אצלנו‬ ‫אמנם‬ ‫התחילו‬ ‫האחרונה‬ ‫במאת־השנים‬ .‫שברים‬
‫הדרישה‬ ‫לידי‬ ‫הגעתי‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ."‫ישראל‬ ‫"חכמת‬ ‫בשם‬ ‫הפזורות‬ ‫היבשות‬ ‫העצמות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ספרים‬
‫נוכל‬ ‫האלה‬ ‫היצירות‬ ‫אודות‬ ‫על‬ ‫כתובים‬ ‫ספרים‬ ‫ע"י‬ ‫לא‬ ,‫סרסרות‬ ‫ע"י‬ ‫שלא‬ ,‫המלאה‬ ‫ההכרה‬ ‫מתוך‬ ‫לכינוס־הרוח‬
‫ע"י‬ ‫אלא‬ ,‫פרשנות‬ ‫של‬ ‫ותלי־תלים‬ ‫הסברות‬ ‫ע"י‬ ‫לא‬ ;‫עצמן‬ ‫היצירות‬ ‫גופי‬ ‫ע"י‬ ‫אלא‬ — ‫רוחנו‬ ‫את‬ ‫ולהחיות‬ ‫לכנס‬
‫על‬ ‫הכרזתי‬ ‫זו‬ ‫הכרה‬ ‫מתוך‬ .‫פנים־אל־פנים‬ ‫אותן‬ ‫ותדע‬ ‫תכיר‬ ‫שהאומה‬ ‫זה‬ ‫ע"י‬ ,‫היצירות‬ ‫עצם‬ ‫של‬ ‫וסדורן‬ ‫כנוסן‬
‫ולאסוף‬ ‫קיומה‬ ‫ימי‬ ‫בכל‬ ‫נדדה‬ ‫שבהם‬ ‫והשבילים‬ ‫הדרכים‬ ‫אותם‬ ‫אל‬ ‫לשוב‬ ‫האומה‬ ‫של‬ ‫שעתה‬ ‫שהגיעה‬ ,‫הרעיון‬
.‫ובעתיד‬ ‫בהווה‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫לפרנס‬ ‫רוחני‬ ‫מזון‬ ‫די‬ ‫מהם‬ ‫שנציל‬ ‫בכדי‬ ,‫בעבר‬ ‫בהם‬ ‫שפזרה‬ ‫הזרעים‬ ‫כל‬ ‫את‬
64 64
?‫אגדות‬ ‫דווקא‬ ‫למה‬
)‫ח‬ '‫בר‬ ‫(ירושלמי‬ ‫תלמוד‬ ")‫(שוכח‬ ‫משכח‬ ‫הוא‬ ‫במהרה‬ ‫לא‬ ‫הספר‬ ‫מתוך‬ ‫אגדה‬ ‫"הלומד‬
?‫הירושלמי‬ ‫התלמוד‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫התשובה‬ ‫מהי‬
‫הספר‬ ‫מבנה‬
‫מהדורות‬ ‫ישנן‬ .‫משלו‬ ‫מרכזי‬ ‫בנושא‬ ‫עוסק‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ,‫חלקים‬ 6 ‫המכילים‬ ‫כרכים‬ ‫לשני‬ ‫מחולק‬ ‫הספר‬
.‫אחד‬ ‫לכרך‬ ‫הכרכים‬ ‫שני‬ ‫אוחדו‬ ‫שבהן‬
.‫שני‬ ‫בית‬ ‫חורבן‬ ‫ועד‬ ‫העולם‬ ‫בריאת‬ ‫שבין‬ ‫בתקופה‬ ‫העוסקות‬ ‫אגדות‬ - ‫ראשון‬ ‫חלק‬
.‫ואמוראים‬ ‫תנאים‬ ‫על‬ ‫אגדות‬ - ‫שני‬ ‫חלק‬
,‫חכמה‬ ,‫תורה‬ ,‫וגאולה‬ ‫גלות‬ ,‫הקודש‬ ‫לשון‬ ,‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ,‫העולם‬ ‫ואומות‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ - ‫שלישי‬ ‫חלק‬
.‫ומועדים‬ ‫שבתות‬ ,‫ושירה‬ ‫נבואה‬
.‫ורע‬ ‫טוב‬ ,‫למקום‬ ‫אדם‬ ‫שבין‬ ‫ומצוות‬ ‫הקב"ה‬ - ‫רביעי‬ ‫חלק‬
.‫וציבור‬ ‫ויחיד‬ ,‫ודעות‬ ‫מידות‬ ,‫לחברו‬ ‫אדם‬ ‫שבין‬ ‫ומצוות‬ ,‫האדם‬ ‫חיי‬ - ‫חמישי‬ ‫חלק‬
.‫ופתגמים‬ ‫משלים‬ ,‫ורפואה‬ ‫ניחוש‬ ,‫ומלואו‬ ‫עולם‬ - ‫שישי‬ ‫חלק‬
:‫האגדה‬ ‫בספר‬ ‫התמצאות‬
.‫שבכיתתכם‬ ‫האגדה‬ ‫בספר‬ ‫דפדפו‬ 	.‫א‬
?‫התנא‬ ‫עקיבא‬ ‫רבי‬ ‫על‬ ‫אגדה‬ ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬ ‫הספר‬ ‫של‬ ‫חלק‬ ‫באיזה‬ 	.‫ב‬
‫אותה‬ ‫והעתיקו‬ ‫עקיבא‬ ‫רבי‬ ‫על‬ ‫אגדה‬ ‫בחרו‬ 	
		 ‫קצרה‬ ‫אגדה‬ ‫בחרו‬ ?‫ירושלים‬ ‫על‬ ‫אגדה‬ ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬ ‫הספר‬ ‫של‬ ‫חלק‬ ‫באיזה‬ 	.‫ג‬
.‫אותה‬ ‫והעתיקו‬ 	
‫קצרה‬ ‫אגדה‬ ‫בחרו‬ ?‫פורים‬ ‫חג‬ ‫על‬ ‫אגדה‬ ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬ ‫הספר‬ ‫של‬ ‫חלק‬ ‫באיזה‬ 	.‫ד‬
.‫אותה‬ ‫והעתיקו‬ 	
‫תוכלו‬ ‫הספר‬ ‫של‬ ‫חלק‬ ‫באיזה‬ .‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫על‬ ‫פתגמים‬ ‫שלושה‬ ‫העתיקו‬ 	.‫ה‬
?‫אותם‬ ‫למצוא‬ 	
‫העניינים‬ ‫בתוכן‬ ‫עיון‬ ‫באמצעות‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫התשובות‬ ‫כל‬ ‫את‬ :‫האגדה‬ ‫בספר‬ ‫התמצאות‬ ‫תרגיל‬ ‫ועוד‬
‫האגדה‬ ‫ספר‬ ‫של‬
:‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫שם‬ ‫עוד‬ ‫ותקבלו‬ ‫התשבץ‬ ‫את‬ ‫פתרו‬ 	.‫א‬
)‫שלישי‬ ‫(חלק‬ ‫ופורים‬ ‫חנוכה‬ ‫עמוד‬ ‫באיזה‬
?‫הראשון‬ ‫בחלק‬ ‫ג‬ ‫פרק‬ ‫את‬ ‫הפותחת‬ ‫הדמות‬ ‫מי‬
)‫(שמ‬ ‫ביאליק‬ ‫ח"נ‬ ‫עם‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ ‫את‬ ‫ערך‬ ‫מי‬
)‫הידיעה‬ ‫ה‬ ‫(בלי‬ ‫ב‬ ‫פרק‬ ‫א‬ ‫בחלק‬ ‫חוה‬ ‫אחרי‬ ‫מופיע‬ ‫מי‬
?‫הפרק‬ ‫את‬ ‫הפותח‬ ‫הנושא‬ ‫מה‬ :‫א‬ ‫בפרק‬ ‫השישי‬ ‫בחלק‬
)‫רנ"ו‬ ‫(עמוד‬ ‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫הלימוד‬ ‫למקום‬ ‫קוראים‬ ‫איך‬
?‫החמישי‬ ‫בחלק‬ ‫א‬ ‫בפרק‬ ‫יש‬ ‫אוכל‬ ‫על‬ ‫כותרות‬ ‫כמה‬
65
:‫השאלות‬ ‫על‬ ‫ענו‬ 	.‫ב‬
?‫האגדה‬ ‫בספר‬ ‫יש‬ ‫חלקים‬ ‫כמה‬ 	■ 	
?‫ב‬ ‫בחלק‬ ‫יש‬ ‫פרקים‬ ‫כמה‬ 	■ 	
?‫כמה‬ ?‫פרקים‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫יש‬ ‫חלק‬ ‫באיזה‬ 	■ 	
:‫הבאה‬ ‫בתפזורת‬ ‫מופיעות‬ ‫הבאות‬ ‫התשובות‬ ‫כל‬ 	.‫ג‬
?‫ב‬ ‫פרק‬ ‫הראשון‬ ‫בחלק‬ ‫חוה‬ ‫אחרי‬ ‫מופיע‬ ‫מי‬ 	■ 	
?)‫ע"ט‬ ‫(עמוד‬ ‫הראשון‬ ‫בחלק‬ ‫ו‬ ‫בפרק‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫נקראת‬ ‫איך‬ 	■ 	
?‫הראשון‬ ‫בחלק‬ ‫האחרון‬ ‫הנושא‬ ‫מהו‬ 	■ 	
?‫השני‬ ‫בחלק‬ ‫הדמויות‬ ‫לכל‬ ‫נותנים‬ ‫שאנו‬ ‫תיבות‬ ‫בראשי‬ ‫השם‬ ‫מהו‬ 	■ 	
?‫השלישי‬ ‫בחלק‬ ‫א־ב‬ ‫פרקים‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫הנושא‬ ‫מהו‬ 	■ 	
?‫זה‬ ‫בחלק‬ ‫ג‬ ‫בפרק‬ ‫העברית‬ ‫נקראת‬ ‫איך‬ 	■ 	
?‫הראשון‬ ‫המועד‬ ‫מהו‬ .‫ישראל‬ ‫מועדי‬ ‫מופיעים‬ ‫ט‬ ‫בפרק‬ ‫החלק‬ ‫בסוף‬ 	■ 	
?‫הרביעי‬ ‫בחלק‬ ‫יא‬ ‫בפרק‬ ‫הנושא‬ ‫מהו‬ 	■ 	
?‫תקל"ג‬ ‫בעמוד‬ ,‫ג‬ ‫בפרק‬ ‫זה‬ ‫בחלק‬ ‫מוזכר‬ ‫טוב‬ ‫מעשה‬ ‫איזה‬ 	■ 	
?‫הרביעי‬ ‫החלק‬ ‫את‬ ‫החותם‬ ‫הנושא‬ ‫מה‬ 	■ 	
‫ב‬‫א‬‫ד‬‫ד‬‫ו‬‫פ‬‫ת‬‫ר‬‫נ‬‫ב‬
‫ל‬‫נ‬‫ו‬‫ה‬‫י‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ו‬‫י‬
‫ד‬‫ב‬‫ג‬‫צ‬‫ש‬‫ר‬‫ח‬‫י‬‫ד‬‫ק‬
‫ו‬‫ע‬‫א‬‫ה‬‫ר‬‫ע‬‫ו‬‫ר‬‫ל‬‫ו‬
‫א‬‫ש‬‫ל‬‫ג‬‫א‬‫ו‬‫מ‬‫ד‬‫א‬‫ר‬
‫ר‬‫י‬‫ג‬‫ק‬‫ל‬‫ד‬‫י‬‫ה‬‫ש‬‫ח‬
‫צ‬‫ל‬‫ט‬‫מ‬‫ט‬‫יר‬‫מ‬‫יו‬‫נ‬‫ו‬
‫ה‬‫פ‬‫ח‬‫ז‬‫ל‬‫ח‬‫ז‬‫ה‬‫צ‬‫ל‬
‫ב‬‫א‬‫פ‬‫ע‬‫ש‬‫ב‬‫ת‬‫ר‬‫ט‬‫י‬
‫ח‬‫ל‬‫ט‬‫א‬‫ו‬‫ת‬‫ע‬‫כ‬‫נ‬‫מ‬
‫י‬‫ל‬‫י‬‫ח‬‫נ‬‫ק‬‫מ‬‫ע‬‫מ‬‫ינ‬
‫ר‬‫ו‬‫ח‬‫נ‬‫ה‬‫ל‬‫כ‬‫ו‬‫צ‬‫ד‬
‫ה‬‫ח‬‫ר‬‫י‬‫ק‬‫ו‬‫י‬‫פ‬‫ז‬‫מ‬
‫ל‬‫ס‬‫צ‬‫ב‬‫ו‬‫א‬‫ש‬‫נ‬‫ש‬‫ר‬
‫ת‬‫י‬‫פ‬‫י‬‫ד‬‫א‬‫ז‬‫ח‬‫ב‬‫ש‬
‫ו‬‫ר‬‫ש‬‫ת‬‫ש‬‫ל‬‫ר‬‫נ‬‫נ‬‫ב‬
‫פ‬‫י‬‫ע‬‫מ‬‫ט‬‫ר‬‫ת‬‫י‬‫ס‬‫ה‬
‫א‬‫ת‬‫ס‬‫ר‬‫ע‬‫ר‬‫ו‬‫ב‬‫ו‬‫ט‬
66 66
‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫אגדות‬ .‫ב‬
‫ואגדות‬ ‫מדרשים‬ ‫קריאת‬ ‫של‬ ‫מיומנויות‬ ‫מתרגלים‬
.‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫הלימוד‬ ‫ובשפת‬ ,‫מדרש‬ ‫בסוגי‬ ,‫לימוד‬ ‫בשיטות‬ ‫בעיקר‬ ‫שעסקו‬ ‫מדרשים‬ ‫למדנו‬ ‫עתה‬ ‫עד‬
‫רק‬ ‫לפעמים‬ ‫היתה‬ ‫היא‬ ‫הבבלי‬ ‫התלמוד‬ ‫חכמי‬ ‫עבור‬ ‫אך‬ ,‫המשנה‬ ‫חכמי‬ ‫של‬ ‫ביתם‬ ‫היתה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬
‫המטופחת‬ ‫המיושבת‬ ‫הארץ‬ .‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫ועריץ‬ ‫זר‬ ‫שלטון‬ ‫בגלל‬ ,‫לעיתים‬ .‫רחוק‬ ‫זכרון‬ ‫או‬ ‫רעיון‬
.‫כולם‬ ‫עבור‬ ‫חלום‬ ‫היתה‬ ‫והיפה‬
.‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫שלהם‬ ‫בהתייחסות‬ ‫גם‬ ‫החכמים‬ ‫יישמו‬ ‫המדרש‬ ‫שיטת‬ ‫את‬
‫חז"ל‬ ‫מדרשי‬ ‫בעזרת‬ — ‫ישראל‬ ‫ועם‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫שקשורות‬ ‫סוגיות‬ ‫בכמה‬ ‫נדון‬ ‫הבאים‬ ‫בפרקים‬
‫נוספים‬ ‫ומקורות‬
?‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫דווקא‬ ‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫ניתנה‬ ‫למה‬
.‫השאלה‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫ניסו‬ ‫שונים‬ ‫דרשנים‬
:‫שונים‬ ‫מדרשים‬ ‫שני‬ ‫לפניכם‬
:‫יוחאי‬ ‫בן‬ ‫שמעון‬ ‫א"ר‬ — )‫ג',ו‬ ‫(חבקוק‬ "‫ארץ‬ ‫וימודד‬ ‫"עמד‬
‫ומדד‬ .‫ישראל‬ ‫אלא‬ ,‫התורה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫ראויה‬ ‫שהיתה‬ ‫אומה‬ ‫מצא‬ ‫ולא‬ ‫האומות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫הקב"ה‬ ‫מדד‬
‫הקב"ה‬ ‫מדד‬ .‫המדבר‬ ‫דור‬ ‫אלא‬ ,‫התורה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫ראוי‬ ‫שהיה‬ ,‫דור‬ ‫מצא‬ ‫ולא‬ ‫הדורות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫הקב"ה‬
‫כל‬ ‫את‬ ‫הקב"ה‬ ‫מדד‬ .‫המוריה‬ ‫הר‬ ‫אלא‬ ,‫שכינה‬ ‫עליו‬ ‫שתשרה‬ ‫ראוי‬ ‫שהיה‬ ‫הר‬ ‫מצא‬ ‫ולא‬ ‫ההרים‬ ‫כל‬ ‫את‬
‫מצא‬ ‫ולא‬ ‫ההרים‬ ‫בכל‬ ‫מדד‬ .‫ירושלים‬ ‫אלא‬ ,‫בה‬ ‫המקדש‬ ‫בית‬ ‫שיבנה‬ ‫שראויה‬ ‫עיר‬ ‫מצא‬ ‫ולא‬ ‫העיירות‬
.‫סיני‬ ‫הר‬ ‫אלא‬ ‫תורה‬ ‫עליו‬ ‫שתנתן‬ ‫הר‬
.‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫אלא‬ ,‫לישראל‬ ‫לינתן‬ ‫שראויה‬ ‫ארץ‬ ‫מצא‬ ‫ולא‬ ‫הארצות‬ ‫בכל‬ ‫הקב"ה‬ ‫מדד‬
]‫ג‬ ,‫חבקוק‬ ‫שמעוני‬ ‫[ילקוט‬
	
‫ג‬ ‫סעיף‬ ‫רפ"א‬ '‫עמ‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬
‫להכנת‬ ‫בתשובות‬ ‫והעזרו‬ ‫השאלות‬ ‫על‬ ‫ענו‬ .‫שלמעלה‬ ‫לאגדה‬ ‫צבעים‬ ‫מקרא‬ ‫הכינו‬
:‫המקרא‬
?‫כולו‬ ‫המדרש‬ ‫נולד‬ ‫בפסוק‬ ‫מילה‬ ‫מאיזו‬ 	.‫א‬
?‫כאן‬ ‫המתואר‬ ‫המדידה‬ ‫תהליך‬ ‫מטרת‬ ‫מה‬ 	.‫ב‬
?‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫למה‬ ‫השאלה‬ ‫על‬ ‫המדרש‬ ‫עונה‬ ‫מה‬ 	.‫ג‬
?‫בלבד‬ ‫מקום‬ ‫זה‬ "‫"ארץ‬ ‫האם‬ ‫הצבועות‬ ‫המילים‬ ‫ע"פ‬ 	.‫ד‬
.‫המדרש‬ ‫מתוך‬ ‫תשובתכם‬ ‫את‬ ‫הוכיחו‬
67
:‫אחרת‬ ‫מסיבה‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫הבחירה‬ ‫על‬ ‫מצביע‬ ‫יותר‬ ‫עתיק‬ ‫מדרש‬
.‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫זו‬ )‫ח',ל"א‬ ‫(משלי‬ "‫ארצו‬ ‫בתבל‬ ‫"משחקת‬
‫מעורבת‬ ‫כלומר‬ ,‫תבלין‬ ‫(מלשון‬ ‫בכל‬ ‫מתובלת‬ ‫שהיא‬ ?‫תבל‬ )‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫(של‬ ‫שמה‬ ‫נקרא‬ ‫ולמה‬
.‫כלום‬ ‫חסרה‬ ‫אינה‬ ‫ארץ־ישראל‬ ‫בזו,אבל‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫בזו‬ ‫יש‬ ‫הארצות‬ ‫שכל‬ )‫בכל‬
‫ס"ה‬ ‫סעיף‬ ‫רפ"ו‬ '‫עמ‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ )‫עקב‬ ‫פרשת‬ ,‫(ספרי‬
?‫בימינו‬ "‫"תבל‬ ‫המילה‬ ‫פירוש‬ ‫מה‬ 	.‫א‬
.‫הקטן‬ ‫גודלה‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫שיש‬ ‫דברים‬ ‫של‬ ‫למגוון‬ ‫דוגמא‬ ‫תנו‬ 	.‫ב‬
.‫כולו‬ ‫העולם‬ ‫מתוך‬ ‫כנבחרת‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫מתייחסים‬ ‫המדרשים‬ ‫שני‬ 	.‫ג‬
?‫המדרשים‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫מה‬ 	
‫מדרשית‬ ‫זהות‬ ‫תעודת‬ — ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ !‫לדעת‬ ‫טוב‬
‫שנכתב‬ ‫מה‬ ‫דרך‬ ‫בעיקר‬ ‫חז"ל‬ ‫בפני‬ '‫עצמה‬ ‫את‬ ‫'הציגה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬
‫הכלים‬ ‫אחד‬ .‫בה‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫עליה‬ ‫שכתבו‬ ‫החכמים‬ ‫מן‬ ‫רבים‬ .‫עליה‬
‫הרבים‬ ‫השמות‬ ‫דרך‬ ‫היה‬ ‫הארץ‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫החכמים‬ ‫ניסו‬ ‫שבאמצעותם‬
‫אחרות‬ ‫תכונות‬ ‫או‬ ‫לתכונה‬ ‫רמז‬ ‫שם‬ ‫בכל‬ ‫ראו‬ ‫הם‬ .‫בתנ"ך‬ ‫שלה‬ ‫והמגוונים‬
.‫אליה‬ ‫נכספו‬ ‫שנה‬ ‫אלפיים‬ ‫שבמשך‬ ‫הזו‬ ‫המיוחדת‬ ‫הארץ‬ ‫של‬
‫וייחודה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫שמותיה‬
"‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ ָ‫"ה‬ 	■
,"‫ונטעתם‬ ‫הארץ‬ ‫אל‬ ‫תבאו‬ ‫"וכי‬ :‫שנאמר‬ ‫כמו‬ ,‫סתם‬ "‫"הארץ‬ ‫בשם‬ ‫בתורה‬ ‫נקראה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬
.‫המיוחדת‬ ‫הארץ‬ ‫אל‬ :‫ואמרו‬ ,"‫הארץ‬ ‫אל‬ ‫תבאו‬ ‫"כי‬ :‫ובעומר‬
‫במשנה‬ .‫לארץ‬ ‫המיוחד‬ ‫השם‬ ‫בתורת‬ "‫ישראל‬ ‫"ארץ‬ ‫אף‬ ‫כנען‬ ‫השם‬ ‫מלבד‬ ]‫[מצאנו‬ ‫מצינו‬ ‫בנביאים‬
‫והארצות‬ ."‫"הארץ‬ ‫בשם‬ ‫או‬ "‫ישראל‬ ‫"ארץ‬ ‫בשם‬ ‫תמיד‬ ‫כמעט‬ ‫משתמשים‬ ‫ובמדרשות‬ ‫ובתלמוד‬
]‫תלמודית‬ ‫[אנצקלופדיה‬ ."‫העמים‬ ‫"ארץ‬ ‫או‬ "‫לארץ‬ ‫"חוץ‬ ‫קרויות‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫שמחוץ‬
‫ל‬ָ‫ֲכ‬‫א‬ ַ‫מ‬ ‫ץ‬ֵ‫ל־ע‬ָ‫ּכ‬ ‫ם‬ ֶ‫ּת‬ ְ‫ע‬ ַ‫ט‬ְ‫ּונ‬ ,‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ָ‫ל־ה‬ ֶ‫א‬ ‫ֹאּו‬‫ב‬ ָ‫י־ת‬ ִ‫כ‬ְ‫ו‬
23 ,‫י"ט‬ ‫ויקרא‬
‫אותם‬ ‫ומחממת‬ ‫כנפיה‬ ‫תחת‬ ‫אותם‬ ‫מכנסת‬ ‫היא‬ ,)‫(צעירים‬ ‫דקים‬ ‫כשאפרוחיה‬ ‫זו‬ ‫תרנגולת‬ ‫כמו‬
‫מנקרת‬ ‫היא‬ ‫אצלה‬ ‫לבוא‬ ‫מבקש‬ ‫אחד‬ ‫אם‬ ,‫גדלים‬ ‫וכשהם‬ ,‫לפניהם‬ )‫אוכל‬ ‫עבורם‬ ‫(מחפשת‬ ‫ועודרת‬
.‫באשפתך‬ ‫עדור‬ ‫לך‬ :‫לו‬ ‫כאומרת‬ ,‫בראשו‬ ‫לו‬
68 68
‫להם‬ ‫מצוי‬ ‫והשליו‬ ,‫להם‬ ‫עולה‬ ‫והבאר‬ ,‫יורד‬ ‫המן‬ ‫היה‬ ‫שנה‬ ‫ארבעים‬ ‫במדבר‬ ‫ישראל‬ ‫כשהיו‬ ‫כך‬
,‫משה‬ ‫להם‬ ‫אמר‬ ,‫לארץ‬ ‫ישראל‬ ‫שנכנסו‬ ‫כיון‬ .‫לפניהם‬ ‫מסייע‬ ‫ענן‬ ‫ועמוד‬ ‫אותן‬ ‫מקיפים‬ ‫כבוד‬ ‫וענני‬
‫אל‬ ‫תבואו‬ ‫כי‬ ‫התורה‬ ‫אומרת‬ ‫כך‬ ‫ומשום‬ — ‫נטיעות‬ ‫לו‬ ‫וייטע‬ ‫ויצא‬ ‫המעדר‬ ‫את‬ ‫ייקח‬ ‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫כל‬
.)‫המדרש‬ ‫(מן‬ ‫ונטעתם‬ ‫הארז‬
?‫עצים‬ ‫לטעת‬ ‫צריכים‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫כשנכנסים‬ ‫מדוע‬ :‫השאלה‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ,‫המשל‬ ‫באמצעות‬ ‫המדרש‬
:‫בהתאמה‬ ‫הנמשל‬ ‫חלקי‬ ‫כל‬ ‫ואת‬ ‫המשל‬ ‫חלקי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שלכם‬ ‫במילים‬ ‫כתבו‬
‫משל‬‫נמשל‬
‫דקים‬ ‫כשאפרוחיה‬ ‫זו‬ ‫תרנגולת‬
‫נטיעות‬ ‫לו‬ ‫וייטע‬ ‫ויצא‬ ‫המעדר‬ ‫את‬ ‫ייקח‬ ‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫כל‬
‫ויצא‬ ‫המעדר‬ ‫את‬ ‫ייקח‬ ‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ,‫משה‬ ‫להם‬ ‫"אמר‬ :‫כתוב‬ ‫המדרש‬ ‫בסוף‬ 	.‫א‬
‫אותם‬ ‫שולח‬ ‫שהוא‬ ‫בכך‬ ‫ישראל‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫ללמד‬ ‫משה‬ ‫מנסה‬ ‫מה‬ ."‫נטיעות‬ ‫לו‬ ‫וייטע‬ 	
?‫לארץ‬ ‫כשיגיעו‬ ‫לטעת‬ 	
?‫זה‬ ‫מדרש‬ ‫ע"פ‬ ‫ובגרות‬ ‫עצמאות‬ ‫אדם‬ ‫מפגין‬ ‫כיצד‬ 	.‫ב‬
‫פייקוב‬ ‫ארץ/שייקה‬
,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬
,‫עב‬ ‫אין‬ ‫תכול‬ ‫ארץ‬
‫לה‬ ‫והשמש‬
,‫וחלב‬ ‫כדבש‬
‫נולדנו‬ ‫בה‬ ‫ארץ‬
‫נחיה‬ ‫בה‬ ‫ארץ‬
‫יהיה‬ ,‫בה‬ ‫ונשב‬
‫שיהיה‬ ‫מה‬
‫שנאהב‬ ‫ארץ‬
‫ואב‬ ‫אם‬ ‫לנו‬ ‫היא‬
‫העם‬ ‫של‬ ‫ארץ‬
‫לעולם‬ ‫ארץ‬
‫נולדנו‬ ‫בה‬ ‫ארץ‬
‫נחיה‬ ‫בה‬ ‫ארץ‬
‫שיהיה‬ ‫מה‬ ‫יהיה‬
,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬
‫החוף‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫ים‬
‫וילדים‬ ‫ופרחים‬
.‫סוף‬ ‫בלי‬
‫כינרת‬ ‫בצפון‬
‫חולות‬ ‫בדרום‬
‫למערב‬ ‫ומזרח‬
.‫גבולות‬ ‫נושק‬
...‫שנאהב‬ ‫ארץ‬
,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬
‫התורה‬ ‫ארץ‬
‫האור‬ ‫מקור‬ ‫את‬
.‫האמונה‬ ‫ושפת‬
,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬
,‫יקרה‬ ‫ארץ‬
‫הבטחת‬ ‫הן‬
.‫אגדה‬ ‫זו‬ ‫שאין‬
....‫שנאהב‬ ‫ארץ‬
‫רמזים‬ ‫שלושה‬ ‫לפחות‬ ‫בשיר‬ ‫מצאו‬ 	.‫א‬
.‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫היא‬ "‫שה"ארץ‬ ‫לכך‬ 	
‫מופיעים‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫שמות‬ ‫שני‬ ‫אילו‬ 	.‫ב‬
?‫בשיר‬ 	
‫השאלה‬ ‫על‬ ‫השיר‬ ‫של‬ ‫תשובתו‬ ‫מהי‬ 	.‫ג‬
?‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫מיוחד‬ ‫מה‬
)‫(לפחות‬ ‫לבין‬ ‫השיר‬ ‫בין‬ ‫דמיון‬ ‫מצאו‬ 	.‫ד‬
‫שקראתם‬ ‫המדרשים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ 	
.‫זה‬ ‫בפרק‬
69
:‫צבי‬ ‫ארץ‬ 	■
"‫ִם‬‫י‬‫ּגֹו‬ ‫אֹות‬ ְ‫ב‬ ִ‫צ‬ ‫י‬ ִ‫ב‬ ְ‫צ‬ ‫ת‬ַ‫ל‬ֲ‫ַח‬‫נ‬ ,‫ה‬ָ‫ּד‬ ְ‫מ‬ ֶ‫ח‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ְך‬ָ‫ן־ל‬ ֶ‫ּת‬ ֶ‫א‬ְ‫ו‬ ,‫ים‬ִ‫נ‬ָ‫ּב‬ַ‫ּב‬ ‫ְך‬ ֵ‫ית‬ ִ‫ֲׁש‬‫א‬ ‫יְך‬ ֵ‫א‬ ,‫י‬ ִ‫ּת‬ ְ‫ר‬ ַ‫מ‬ ָ‫א‬ ‫י‬ ִ‫ֹכ‬‫נ‬ ָ‫א‬ְ‫""ו‬
)‫י"ט‬ ,'‫ג‬ ‫(ירמיהו‬
?‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫חיובי‬ ‫כינוי‬ ‫זה‬ "‫צבי‬ ‫ש"ארץ‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫רומז‬ ‫בפסוק‬ ‫מה‬
‫קלה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫אף‬ ,‫החיות‬ ‫מכל‬ ‫קל‬ ‫זה‬ ‫צבי‬ ‫מה‬ :‫לך‬ ‫לומר‬ ?‫לצבי‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫נמשלה‬ ‫למה‬
."‫פירותיה‬ ‫לבשל‬ ‫הארצות‬ ‫מכל‬
‫א‬ ‫עמוד‬ ‫קי"ב‬ ‫דף‬ ‫כתובות‬ ‫מסכת‬
?‫לצבי‬ ‫דומה‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫תכונה‬ ‫איזו‬ ?‫המדרש‬ ‫מדגיש‬ ‫הצבי‬ ‫של‬ ‫תכונה‬ ‫איזו‬
‫קרצ'בסקי‬ ‫חנינא‬ ,‫קיפניס‬ ‫לוין‬ /‫המעפילים‬
‫תרע"ט‬ :‫כתיבה‬ ‫שנת‬
!‫ר‬ָ‫ה‬ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ !‫ר‬ָ‫ה‬ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬
?‫י‬ ִ‫ב‬ ֶ‫ׁש‬ ‫ֵי‬‫י‬‫דּו‬ ְ‫פ‬ ִ‫ל‬ ‫ֹם‬‫ס‬ ְ‫ַח‬‫י‬ ‫י‬ ִ‫מ‬ ‫ְך‬ֶ‫ר‬ֶ‫ּד‬ַ‫ה‬
‫ר‬ָ‫ב‬ ְ‫ּכ‬ ִ‫מ‬ ‫ֶה‬‫ז‬ ‫ן‬ֵ‫ה‬ ‫ר‬ַ‫ה‬ ‫ר‬ֶ‫ב‬ֵ‫ע‬ ֵ‫מ‬
.‫י‬ ִ‫ב‬ֶ‫צ‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫נּו‬ָ‫ל‬ ‫ֶת‬‫ז‬ ֶ‫רֹומ‬
!‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬
!‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ ‫ר‬ָ‫ה‬ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬
!‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬
!‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ ‫ר‬ָ‫ה‬ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬
!‫ֲלּו‬‫ע‬ ‫ים‬ ִ‫ח‬ ַ‫א‬ !‫ֲלּו‬‫ע‬ ‫ים‬ ִ‫ח‬ ַ‫א‬
?‫ֶף‬‫ג‬ָ‫נ‬ ‫ן‬ֶ‫ב‬ ֶ‫א‬ ֵ‫מ‬ ‫ת‬ ַ‫ֵח‬‫י‬ ‫ְך‬ַ‫ֵר‬‫י‬ ‫י‬ ִ‫מ‬ ‫ב‬ֵ‫ל‬
:‫אּו‬ ְ‫ר‬ ִ‫ּת‬ ‫ֹה‬‫א‬ָ‫ר‬ ,‫ֲׂשּו‬‫ע‬ ‫ד‬ַ‫ע‬ַ‫צ‬
.‫ֵב‬‫ג‬ ָ‫ּׂש‬ִ‫נ‬ ‫ז‬ ָ‫א‬ ‫ִם‬‫י‬ַ‫נ‬ ְ‫ׁש‬ ‫י‬ ִ‫ּפ‬ ‫נּו‬ ָ‫א‬
!‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬
!‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ ‫ר‬ָ‫ה‬ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬
!‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬
!‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ ‫ר‬ָ‫ה‬ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬
!‫יא‬ ִ‫ּׂש‬ַ‫ה‬ ‫ֹז‬‫מ‬ ְ‫ִר‬‫י‬ !‫יא‬ ִ‫ּׂש‬ַ‫ה‬ ‫ֹז‬‫מ‬ ְ‫ִר‬‫י‬
?‫נּו‬ָ‫ּב‬ ‫י‬ ַ‫ח‬ ‫רּוחֹו‬ ‫ין‬ ֵ‫ֲא‬‫ה‬ .‫ל‬ַ‫ָפ‬‫נ‬ ‫ד‬ ָ‫ח‬ ֶ‫א‬
,‫י‬ ִ‫ב‬ ְ‫ּצ‬ַ‫ה‬ ‫נֹוף‬ ְ‫ל‬ ‫יא‬ ִ‫ר‬ ְ‫ַמ‬‫נ‬ ,‫ח‬ ָ‫א‬ֶ‫ה‬
.‫נּו‬ ָ‫ּת‬ ִ‫א‬ ‫חֹון‬ָ‫ּצ‬ִ‫ּנ‬ַ‫ה‬ ,‫יל‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ַע‬‫נ‬
‫הדואר‬ ‫סמל‬ ‫מדגישים‬ ‫הצבי‬ ‫של‬ ‫תכונה‬ ‫איזו‬ 	.‫א‬
?‫צפון‬ ‫פיקוד‬ ‫וסמל‬ 	
.‫ההר‬ ‫ראש‬ ‫אל‬ ‫לטפס‬ ‫קורא‬ "‫"המעפילים‬ ‫השיר‬ 	.‫ב‬
?‫זה‬ ‫בשיר‬ "‫צבי‬ ‫"ארץ‬ ‫הכינוי‬ ‫נבחר‬ ‫לדעתכם‬ ‫מדוע‬ 	
‫המעפילים‬ ‫בשיר‬ ‫לצבי‬ ‫ההתייחסות‬ ‫שונה‬ ‫במה‬ 	.‫ג‬
?‫ובמדרש‬
70 70
‫רוז‬ ‫אליגון‬ ‫תלמה‬ / ‫הצבי‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬
‫קמו‬ ‫הם‬ ‫הלילה‬ ‫בחצי‬
‫העולם‬ ‫בקצה‬ ‫והיכו‬
‫עוף‬ ‫הרחיקו‬ ‫חשו‬ ‫רשף‬ ‫כבני‬
‫האדם‬ ‫כבוד‬ ‫את‬ ‫להשיב‬
‫צבי‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬
‫שדותיה‬ ‫דבש‬ ‫אל‬
‫והמדבר‬ ‫הכרמל‬ ‫אל‬
‫יחשה‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫עם‬ ‫אל‬
,‫לזר‬ ‫יפקיר‬ ‫לא‬ ‫בניו‬ ‫שאת‬
‫שבהריה‬ ‫צבי‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬
‫לדור‬ ‫מדור‬ ‫עיר‬ ‫פועמת‬
‫לטבורה‬ ‫אם‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬
.‫וברע‬ ‫בטוב‬ ‫בניה‬ ‫קשורים‬
‫עוברת‬ ‫הלילה‬ ‫בחצי‬
‫שרב‬ ‫רוח‬ ‫בשדותינו‬
‫ראש‬ ‫אז‬ ‫תרכין‬ ‫אילמת‬ ‫ערבה‬
‫שב‬ ‫לא‬ ‫שחר‬ ‫עם‬ ‫אשר‬ ‫על‬
‫צבי‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬
‫שדותיה‬ ‫דבש‬ ‫אל‬
‫והמדבר‬ ‫הכרמל‬ ‫אל‬
‫יחשה‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫עם‬ ‫אל‬
,‫לזר‬ ‫יפקיר‬ ‫לא‬ ‫בניו‬ ‫שאת‬
‫שדמעותיה‬ ‫צבי‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬
‫חמניות‬ ‫שדה‬ ‫על‬ ‫נושרות‬
‫וששונה‬ ‫שעצבונה‬
.‫יומה‬ ‫בבגד‬ ‫וערב‬ ‫שתי‬ ‫הם‬
?‫השירים‬ ‫בשני‬ ‫הארץ‬ ‫תיאורי‬ ‫דומים‬ ‫במה‬ 	.‫א‬
?‫קפניס‬ ‫לוין‬ ‫של‬ ‫בשירו‬ ‫או‬ ‫במדרש‬ ‫לצבי‬ ‫דומה‬ ‫בשיר‬ ‫הצבי‬ ‫האם‬ 	.‫ב‬
"‫הצבי‬ ‫ארץ‬ ‫"אל‬ ‫השיר‬
:"‫יונתן‬ ‫ל"מבצע‬ ‫מתייחס‬
‫צה"ל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ "‫יונתן‬ ‫"מבצע‬
‫במטרה‬ ,1976 ,‫ביולי‬ 4-‫ב‬ ‫באוגנדה‬
‫ישראלים‬ ,‫יהודים‬ ‫חטופים‬ 105 ‫להציל‬
,‫פרנס‬ ‫אייר‬ ‫מטוס‬ ‫צוות‬ ‫ואנשי‬
‫מישראל‬ ‫טיסתם‬ ‫במהלך‬ ‫שנחטפו‬
‫של‬ ‫התבצרותם‬ ‫למרות‬ .‫לצרפת‬
‫המבצע‬ ,‫עוינת‬ ‫במדינה‬ ‫החוטפים‬
‫החטופים‬ ‫כל‬ ‫וכמעט‬ ‫בהצלחה‬ ‫הוכתר‬
‫נהרג‬ ‫המבצע‬ ‫במהלך‬ .‫בשלום‬ ‫חולצו‬
‫מפקד‬ ‫שהיה‬ ,‫מטכ"ל‬ ‫סיירת‬ ‫מפקד‬
,‫נתניהו‬ ‫יונתן‬ ,‫במבצע‬ ‫הפריצה‬ ‫כוח‬
.‫שמו‬ ‫על‬ ‫המבצע‬ ‫נקרא‬ ‫זאת‬ ‫ובעקבות‬
71
)‫נוספים‬ ‫רבים‬ ‫ובפסוקים‬ ,3 ‫לג‬ ,5 ‫יג‬ ,17 ‫ג‬ ‫(שמות‬ ‫ׁש‬ָ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ‫ב‬ָ‫ל‬ ָ‫ח‬ ‫ת‬ַ‫ָב‬‫ז‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ 	■
‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫המרגלים‬ ‫סיפור‬ ‫תמצית‬ ‫לפניכם‬
"‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ָ‫ה‬ ‫ה‬ ָ‫"ּומ‬ :‫המשימה‬
"‫ָה‬‫ז‬ָ‫ם-ר‬ ִ‫א‬ ‫וא‬ ִ‫ה‬ ‫ָה‬‫נ‬ ֵ‫מ‬ ְ‫ּׁש‬ַ‫"ה‬
"‫ִן‬‫י‬ ַ‫ם-א‬ ִ‫א‬ ‫ץ‬ֵ‫ע‬ ‫ּה‬ָ‫ֵׁש־ּב‬‫י‬ֲ‫ה‬"
"‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ָ‫ה‬ ‫י‬ ִ‫ר‬ ְ‫ּפ‬ ִ‫מ‬ ‫ם‬ ֶ‫ּת‬ ְ‫ח‬ ַ‫ק‬ ְ‫ּול‬ ‫ם‬ ֶ‫ּת‬ ְ‫ַק‬‫ּז‬ ַ‫ח‬ ְ‫ת‬ ִ‫ה‬ְ‫"ו‬
..."‫ים‬ ִ‫ָב‬‫נ‬ֲ‫ע‬ ‫י‬ֵ‫ּכּור‬ ִ‫ּב‬ ‫י‬ ֵ‫ְמ‬‫י‬ — ‫ים‬ ִ‫ָמ‬‫ּי‬ַ‫ה‬ְ‫"ו‬
"‫ֹל‬‫ּכ‬ ְ‫ׁש‬ ֶ‫א‬ ‫ל‬ ַ‫ַח‬‫נ‬‫ד־‬ַ‫ע‬ ‫ֹאּו‬‫ב‬ָ‫ּי‬ַ‫ו‬" :‫הביצוע‬
"‫ד‬ ָ‫ח‬ ֶ‫א‬ ‫ים‬ ִ‫ָב‬‫נ‬ֲ‫ע‬ ‫ּכֹול‬ ְ‫ׁש‬ ֶ‫א‬ְ‫ו‬ ‫ה‬ָ‫מֹור‬ְ‫ז‬ ‫ם‬ ָ‫ּׁש‬ ִ‫מ‬ ‫תּו‬ ְ‫ר‬ ְ‫ִכ‬‫ּי‬ַ‫ו‬"
"‫ִם‬‫י‬ָ‫נ‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫ּב‬ ‫ּמֹוט‬ַ‫ב‬ ‫הּו‬ֻ‫א‬ ָ‫ִּׂש‬‫ּי‬ַ‫ו‬"
"‫ים‬ִ‫ֹנ‬‫ּמ‬ ִ‫ר‬ָ‫ן-ה‬ ִ‫"ּומ‬
..."‫ים‬ִ‫נ‬ ֵ‫א‬ ְ‫ּת‬ַ‫ן-ה‬ ִ‫"ּומ‬
:‫למחנה‬ ‫בחזרתם‬ ‫הדיווח‬
...‫נּו‬ ָ‫ּת‬ ְ‫ח‬ַ‫ל‬ ְ‫ׁש‬ ‫ר‬ ֶ‫ֲׁש‬‫א‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ָ‫ל-ה‬ ֶ‫א‬ ‫אנּו‬ָ‫ּב‬ ‫רּו‬ ְ‫ֹאמ‬‫ּי‬ַ‫ו‬"
"‫יא‬ ִ‫ה‬ ‫ׁש‬ַ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ‫ב‬ָ‫ל‬ ָ‫ח‬ ‫ת‬ַ‫ָב‬‫ז‬ ‫ַם‬‫ג‬ְ‫"ו‬
..."‫ָּה‬‫י‬ ְ‫ר‬ ִ‫ֶה-ּפ‬‫ז‬ְ‫"ו‬
	)27-20 '‫יג‬ ‫(במדבר‬
.‫המרגלים‬ ‫של‬ ‫ציור‬ ‫שלפניכם‬ ‫בבול‬
.‫שלו‬ ‫הסמל‬ ‫הם‬ ‫שהמרגלים‬ ‫אחד‬ ‫רשמי‬ ‫גוף‬ ‫לפחות‬ ‫מצאו‬
)‫בול‬ ‫(תמונת‬ ?‫זה‬ ‫בסמל‬ ‫בחירה‬ ‫על‬ ‫דעתכם‬ ‫מה‬
.‫שלכם‬ ‫במילים‬ "‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫"זבת‬ ‫הביטוי‬ ‫את‬ ‫הסבירו‬ 	.‫א‬
?‫כדוגמא‬ ‫ודבש‬ ‫בחלב‬ ‫דווקא‬ ‫המרגלים‬ ‫בחרו‬ ‫לדעתכם‬ ‫מדוע‬ 	.‫ב‬
‫אחד‬ ‫תוצר‬ ‫ולהביא‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫מילים‬ ‫במספר‬ ‫לתאר‬ ‫נדרשים‬ ‫שאתם‬ ‫דמיינו‬ 	.‫ג‬
?‫בארץ‬ ‫שטוב‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫מתארים‬ ‫הייתם‬ ‫כיצד‬ ?‫מביאים‬ ‫הייתם‬ ‫מה‬ .‫לדוגמה‬
72 72
‫מבינים‬ ‫החכמים‬ ‫שמהם‬ ‫אגדיים‬ ‫אירועים‬ ‫שני‬ ‫מתוארים‬ )‫(תלמוד‬ ‫בגמרא‬
."‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫זבת‬ ‫"ארץ‬ :‫המושג‬ ‫משמעות‬ ‫את‬ ‫ומסבירים‬
‫מן‬ ‫נוטף‬ ‫דבש‬ ‫והיה‬ ,‫(עצי)תאנים‬ ‫תחת‬ ‫שאוכלות‬ ‫עיזים‬ ‫ראה‬ .‫ברק‬ ‫לבני‬ ‫נזדמן‬ ‫יחזקאל‬ ‫בן‬ ‫רמי‬ 	.1
‫זבת‬ ‫'ארץ‬ :‫שנאמר‬ ‫זהו‬ :‫אמר‬ .‫בזה‬ ‫זה‬ ‫ומתערבים‬ )‫(האוכלות‬ ‫העיזים‬ ‫מן‬ ‫מטפטף‬ ‫וחלב‬ ‫התאנים‬
‫ע"ב‬ ‫קי"א‬ ‫כתובות‬ '.‫ודבש‬ ‫חלב‬
‫של‬ ‫חוט‬ )‫נדבק‬ ,‫(נשפך‬ ‫נמשך‬ - ‫חרוב‬ )‫(חותך‬ ‫בוצע‬ ‫תינוק‬ ‫כשהיה‬ ,‫זכורני‬ :‫יוחנן‬ ‫רבי‬ ‫אמר‬ 	.2
‫ע"ב‬ ,‫צא‬ ‫בתרא‬ ‫בבא‬ .‫זרועותיו‬ ‫שתי‬ ‫על‬ )‫בחרוב‬ ‫(הנוזל‬ ‫דבש‬
?‫המדרשים‬ ‫ע"פ‬ "‫"דבש‬ ‫המונח‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫האפשרויות‬ ‫שתי‬ ‫הן‬ ‫מה‬ 	.‫א‬
?‫שקראתם‬ ‫במדרשים‬ ‫התיאורים‬ ‫לכל‬ ‫המשותף‬ ‫מה‬ 	.‫ב‬
‫תינוק‬ ‫להכניס‬ ‫לחז"ל‬ ‫גורמת‬ ‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫זבת‬ ‫"ארץ‬ ‫בפסוק‬ ‫מילה‬ ‫איזו‬ 	.‫ג‬
?‫למדרשים‬ ‫כדמות‬ 	
?‫כאגדה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫לתאר‬ ‫הדרשנים‬ ‫את‬ ‫הניעה‬ ‫בפסוק‬ ‫מילה‬ ‫איזו‬ 	.‫ד‬
?‫המדרשים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫הטובה‬ ‫התכונה‬ ‫מהי‬ 	.‫ה‬
‫המדרשים‬ ‫אחד‬ ‫ע"פ‬ "‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫זבת‬ ‫"ארץ‬ ‫כרזה‬ ‫או‬ ‫בול‬ ‫עצבו‬ 	.‫ו‬
‫ישראל‬ ‫ועם‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬
‫משתוקק‬ ‫(או‬ ‫שיושב‬ ‫ולעם‬ ‫לארץ‬ ‫מתייחס‬ "‫"ישראל‬ ‫השם‬ .‫שם‬ ‫באותו‬ ‫מכונים‬ ‫ויושביה‬ ‫הארץ‬
:‫המדרשים‬ ‫מן‬ ‫נלמד‬ ‫לארץ‬ ‫העם‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫על‬ .‫בה‬ )‫לשבת‬
‫הלימוד‬ ‫וצורת‬ ‫המקור‬ ‫על‬ ‫דיווח‬ ‫בלי‬ ‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫ציטטנו‬ ‫שבהם‬ ‫מדרשים‬ ‫הבאנו‬ ‫הפעם‬
.‫שלו‬
‫עלי‬ ‫חביבים‬ ‫שהם‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫אכניס‬ - ‫עלי‬ ‫חביבים‬ ‫וישראל‬ ‫עלי‬ ‫חביבה‬ ‫הארץ‬ :‫למשה‬ ‫הקב"ה‬ ‫אמר‬
]‫כ"ג‬ ‫[במ"ר‬ ‫עלי‬ ‫שחביבה‬ ‫לארץ‬
?‫המדרש‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫המיוחד‬ ‫מה‬ 	.‫א‬
?‫זה‬ ‫מדרש‬ ‫ע"פ‬ ‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫מהד‬ 	.‫ב‬
:‫לגמרי‬ ‫אחרת‬ ‫בצורה‬ ‫ישראל‬ ‫וארץ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫בין‬ ‫לקשר‬ ‫מתייחס‬ ‫אחר‬ ‫מדרש‬
,‫אוכלין‬ )‫באיזור‬ ‫העמים‬ ‫(את‬ ‫אותם‬ ‫ראה‬ ,‫נחור‬ ‫ובארם‬ ‫נהריים‬ ‫בארם‬ ‫מהלך‬ ‫אברהם‬ ‫שהיה‬ ‫בשעה‬
‫מעוניין‬ ‫(לא‬ ‫הזאת‬ ‫בארץ‬ ‫חלק‬ ‫לי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫הלואי‬ :‫אמר‬ ,)‫ובטלה‬ ‫בהנאות‬ ‫(עסוקים‬ ‫ופוחזין‬ ‫שותין‬
.)‫כאלה‬ ‫חיים‬ ‫לחיות‬
,‫הנכוש‬ ‫בשעת‬ ‫בניכוש‬ ‫עוסקין‬ ‫אותם‬ ‫ראה‬ ,)‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫גבול‬ ‫(על‬ ‫צור‬ ‫של‬ ‫לסולמה‬ ‫שהגיע‬ ‫כיון‬
.‫הזאת‬ ‫בארץ‬ ‫חלקי‬ ‫יהא‬ ‫הלואי‬ :‫אמר‬ .)‫קשה‬ ‫חקלאית‬ ‫עבודה‬ ‫(עובדים‬ ‫העידור‬ ‫בשעת‬ ‫בעידור‬
)‫ל‬ ‫(ב"ר‬ "'‫הזאת‬ ‫הארץ‬ ‫את‬ ‫נתתי‬ ‫'לזרעך‬ :‫הקב"ה‬ ‫לו‬ ‫אמר‬ )‫אברהם‬ ‫של‬ ‫בקשתו‬ ‫את‬ ‫(שמע‬
73
.‫מאמץ‬ ‫דורשים‬ ‫ואינם‬ ‫נוחים‬ ‫החיים‬ ‫שבה‬ ___________‫בארץ‬ ‫עובר‬ ‫אברהם‬ 	.‫א‬
.__________‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫בעיקר‬ ‫קשה‬ ‫עבודה‬ ‫נדרשת‬ ‫שבה‬ ‫בארץ‬ ‫ובוחר‬ 	
?‫הקשה‬ ‫באפשרות‬ ‫בוחר‬ ‫הוא‬ ‫מדוע‬ 	
.‫המדרש‬ ‫מתייחס‬ ‫אליו‬ ‫הפסוק‬ ‫את‬ ‫במדגש‬ ‫סמנו‬ 	.‫ב‬
?‫לדעתכם‬ ‫המדרש‬ ‫בסוף‬ ‫מופיע‬ ‫הוא‬ ‫מדוע‬ 	
?‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫בין‬ ‫לקשר‬ ‫המדרש‬ ‫נותן‬ ‫סיבות‬ ‫שתי‬ ‫אילו‬ 	.‫ג‬
‫שמר‬ ‫ויש/נעמי‬ ‫אין‬
‫אדירים‬ ‫נהרות‬ ‫אין‬ ‫לנו‬
‫בקיץ‬ ‫וגשם‬
‫אפורות‬ ‫בירות‬ ‫אין‬ ‫לנו‬
- ‫עשנן‬ ‫וכל‬
‫השמיים‬ ‫כל‬ ‫תכלת‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬
‫השנה‬ ‫כל‬ ‫שמש‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬
,‫אצילים‬ ‫טירות‬ ‫אין‬ ‫לנו‬
‫חתומות‬ ‫חומות‬
‫אפלים‬ ‫יערות‬ ‫אין‬ ‫לנו‬
- ‫ענבר‬ ‫שלכת‬
‫ותהומות‬ ‫עיינות‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬
‫בהר‬ ‫גם‬ ,‫בהר‬ ‫וגם‬ ‫בביקעה‬
,‫בעבים‬ ‫ראשו‬ ,‫נישא‬ ‫מגדל‬ ‫אין‬ ‫לנו‬
- ‫הגיא‬ ‫בצל‬ ‫נעלם‬ ‫אוצר‬ ‫אין‬ ‫לנו‬
‫בדוד‬ ‫חלק‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬
‫ישי‬ ‫בבן‬ ‫נחלה‬
‫משל‬‫נמשל‬
?‫המדרש‬ ‫מן‬ ‫שונה‬ ‫או‬ ‫דומה‬ ‫השיר‬ ‫האם‬ ?‫השיר‬ ‫ע"פ‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫היתרונות‬ ‫מהם‬ 	.‫א‬
:‫בשיר‬ ‫בית‬ ‫כמו‬ ‫אותם‬ ‫כתבו‬ .‫במדרש‬ ‫אברהם‬ ‫של‬ ‫דבריו‬ ‫את‬ ‫שוב‬ ‫קראו‬ 	.‫ב‬
...‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ...‫אין‬ ‫לנו‬
74 74
‫חוויותיו‬ ‫את‬ ‫ומתאר‬ ‫השוממה‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫בן־גוריון‬ ‫דוד‬ ‫מגיע‬ ‫חז"ל‬ ‫תקופת‬ ‫אחרי‬ ‫שנים‬ ‫מאות‬
:)1906( ‫ביומן‬
‫העבודה‬ ‫כמו‬ ,‫קלות‬ ‫אינן‬ ‫העבודות‬ ‫רוב‬ ...‫ביום‬ ‫שמעות‬ ‫כשמונה‬ ‫עובד‬ ‫"אני‬
‫והתמכרות‬ ‫סבלנות‬ ‫ודרושה‬ ...)‫בור‬ ‫אדמת‬ ‫לחרוש‬ ,‫בורות‬ ‫(לחפור‬ ‫במעדר‬
‫לעמוד‬ — ‫הפועלים‬ ‫של‬ ‫הרוב‬ ‫הוא‬ ‫וכזה‬ - ‫מעודו‬ ‫עבד‬ ‫שלא‬ ‫איש‬ ‫מרובה‬
‫יבלות‬ ‫מתמלאת‬ ‫היד‬ ,‫זורמת‬ ‫במעדר...הזיעה‬ ‫ולעדור‬ ‫לוהט‬ ‫קיץ‬ ‫ביום‬
...‫מתפרקים‬ ‫כאילו‬ ‫האיברים‬ ‫וכל‬ ,‫וחבורות‬
,‫כביר‬ ‫רצון‬ ‫בעלי‬ ‫או‬ .‫פועלים‬ ‫של‬ ‫טיפוסים‬ ‫שני‬ ‫רק‬ ‫בארץ‬ ‫להישאר‬ ‫יכולים‬
."‫קשה‬ ‫לעבודה‬ ‫שהורגלו‬ ,‫חזקים‬ ‫צעירים‬ ‫כלומר‬ ,‫יכולת‬ ‫בעלי‬ ‫או‬
- ‫והרעב‬ ‫הקדחת‬ ,‫העבודה‬ - ‫ושלושתם‬ .‫ורעבתי‬ ‫קדחתי‬ - ‫משעבדתי‬ ‫"יותר‬
‫היתה‬ ‫הקדחת‬ .‫לארץ־ישראל‬ ‫באתי‬ ‫לכך‬ ‫הרי‬ ‫כי‬ ,‫עניין‬ ‫ומלאי‬ ‫לי‬ ‫חדשים‬ ‫היו‬
‫הוא‬ .‫תכוף‬ ‫אורח‬ ‫היה‬ ‫הרעב‬ ‫גם‬ ...‫בשבועיים‬ ‫פעם‬ ‫בדייקנות‬ ‫אותי‬ ‫מבקרת‬
"‫רצופים‬ ‫חודשים‬ ‫גם‬ ‫לפעמים‬ ,‫אחדים‬ ‫ששבועות‬ ‫אצלי‬ ‫מתארח‬ ‫היה‬
?‫הקשיים‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬ ‫מן‬ ‫מסיק‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ?‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫מתאר‬ ‫קשיים‬ ‫אילו‬ 	.‫א‬
.‫אברהם‬ ‫בעיני‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫לתיאורים‬ ‫שלו‬ ‫הקשיים‬ ‫דומים‬ ‫במה‬ 	.‫ב‬
‫בארץ‬ ‫הבחירה‬ ‫על‬ ‫ומשוחחים‬ ‫נפגשים‬ ‫אבינו‬ ‫ואברהם‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫שדוד‬ ‫דמיינו‬ 	.‫ג‬
‫טובה‬ ‫תכונה‬ ‫איזו‬ ‫על‬ ?‫הקשה‬ ‫עבודתו‬ ‫על‬ ‫גוריון‬ ‫לבן‬ ‫אברהם‬ ‫יאמר‬ ‫מה‬ ,‫ישראל‬ 	
?‫השניים‬ ‫יסכימו‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ 	
‫וגם‬ ‫מאמץ‬ ‫דורש‬ ,‫מראש‬ ‫קבוע‬ ‫הוא‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫בין‬ ‫שהקשר‬ ‫שקובע‬ ‫מדרש‬ ‫לפניכם‬
:‫מסויימת‬ ‫התנהגות‬ ‫מחייב‬
.]‫כ‬ ‫ג‬ ‫"[איכה‬ ‫נפשי‬ ‫עלי‬ ‫ותשוח‬ ‫תזכור‬ ‫"זכור‬
‫אחת‬ ‫פעם‬ ,‫עימו‬ ‫בניו‬ ‫ונטל‬ ‫גדר‬ ‫חמת‬ )‫בשם‬ ‫ל(מקום‬ ‫שהלך‬ ‫למלך‬ ‫משל‬ ‫חייא‬ '‫ר‬ ‫תני‬
‫לבדו‬ ‫המלך‬ ‫יצא‬ )‫זמן‬ ‫(לאחר‬ ‫למחר‬ ,)‫הבא‬ ‫עמו(למסע‬ ‫נוטלן‬ ‫שאין‬ ‫ונשבע‬ )‫אותו‬ ‫הקניטוהו(הרגיזו‬
‫...זהו‬ ,‫אותי‬ ‫שמקניטין‬ ‫אעפ"י‬ ,‫עמי‬ ‫בני‬ ‫הוו‬ ‫הלואי‬ ‫ואומר‬ ‫ובוכה‬ ‫עליהם‬ ‫נזכר‬ ‫והיה‬ ,‫עמו‬ ‫בניו‬ ‫היו‬ ‫ולא‬
‫שהיו‬ ‫כמה‬ ‫עמי‬ ‫בני‬ ‫הוו‬ ‫הלואי‬ ‫הקב"ה‬ ‫אמר‬ ,)‫א‬ ‫ט‬ ‫(ירמיה‬ ‫אורחים‬ ‫מלון‬ ‫במדבר‬ ‫יתנני‬ ‫מי‬ :‫שנאמר‬
‫שמטמאין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫עמי‬ ‫בני‬ ‫היו‬ ‫הלואי‬ ‫הקב"ה‬ ‫אמר‬ ...,‫עלי‬ ‫שמלינין‬ ‫אעפ"י‬ ‫במדבר‬
‫יא‬ ‫סעיף‬ ‫רפ"ב‬ '‫עמ‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ )‫ג‬ ‫רבה‬ ‫(איכה‬ ."‫אותה‬
‫בניו‬ ‫ונטל‬ ‫גדר‬ ‫לחמת‬ ‫שהלך‬ ‫למלך‬ ‫משל‬ ‫חייא‬ '‫ר‬ ‫תני‬ .]‫כ‬ ‫ג‬ ‫[איכה‬ "‫נפשי‬ ‫עלי‬ ‫ותשוח‬ ‫תזכור‬ ‫"זכור‬
‫והיה‬ ,‫עמו‬ ‫בניו‬ ‫היו‬ ‫ולא‬ ‫לבדו‬ ‫המלך‬ ‫יצא‬ ‫למחר‬ ,‫עמו‬ ‫נוטלן‬ ‫שאין‬ ‫ונשבע‬ ‫הקניטוהו‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ,‫עמו‬
‫יתנני‬ ‫מי‬ :‫שנאמר‬ ‫זהו‬ ...,‫אותי‬ ‫שמקניטין‬ ‫אעפ"י‬ ,‫עמי‬ ‫בני‬ ‫הוו‬ ‫הלואי‬ ‫ואומר‬ ‫ובוכה‬ ‫עליהם‬ ‫נזכר‬
.)‫א‬ ‫ט‬ ‫(ירמיה‬ ‫אורחים‬ ‫מלון‬ ‫במדבר‬
‫היו‬ ‫הלואי‬ ‫הקב"ה‬ ‫אמר‬ ...,‫עלי‬ ‫שמלינין‬ ‫אעפ"י‬ ‫במדבר‬ ‫שהיו‬ ‫כמו‬ ‫עמי‬ ‫בני‬ ‫הוו‬ ‫הלואי‬ ‫הקב"ה‬ ‫אמר‬
."‫אותה‬ ‫שמטמאין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫עמי‬ ‫בני‬
75
:‫בהתאמה‬ ‫הנמשל‬ ‫פרטי‬ ‫ואת‬ ‫המשל‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫שלכם‬ ‫במילים‬ ‫כתבו‬
‫מדשל‬‫נמשל‬
‫מלך‬
‫הליכה‬
‫גדר‬ ‫חמת‬
‫בנים‬
‫הקנטות‬
‫המסקנה‬"‫שמטמאים‬ ‫אע"פ‬ ‫עמי‬ ‫בני‬ ‫היו‬ ‫"הלוואי‬
‫לכך‬ ‫הוכחות‬ ‫שתי‬ ‫מצאו‬ .‫ישראל‬ ‫לבני‬ ‫כבית‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫על‬ ‫מצביע‬ ‫המשל‬ 	.‫א‬
)‫הנמשל‬ ‫ו/או‬ ‫המשל‬ ‫(מן‬ 	
‫בדרך‬ ‫התנהגות‬ ‫לבין‬ ‫שלנו‬ ‫הבית‬ ‫שהוא‬ ‫במקום‬ ‫התנהגות‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫מה‬ 	.‫ב‬
?‫כבית‬ ‫שלנו‬ ‫בארץ‬ ‫לנהוג‬ ‫טוב‬ ‫מתי‬ ?‫זר‬ ‫במקום‬ ‫או‬ 	
?‫כזו‬ ‫גישה‬ ‫של‬ ‫השלילי‬ ‫הצד‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫מה‬ 	
?‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫נכונה‬ ‫התנהגות‬ ‫והסבירו־מהי‬ ‫הבאים‬ ‫בפסוקים‬ ‫עיינו‬ 	.‫ג‬
‫ט"ז‬ ‫דברים‬ }‫{ס‬ .‫ְך‬ָ‫ל‬ ‫ן‬ ֵ‫ֹת‬‫נ‬ ‫יָך‬ֶ‫ֹלה‬ֱ‫א‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ְה‬‫י‬‫ר־‬ ֶ‫ֲׁש‬‫א‬ ,‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ָ‫ת־ה‬ ֶ‫א‬ ָ‫ּת‬ ְ‫ׁש‬ַ‫ָר‬‫י‬ְ‫ו‬ ‫ֶה‬‫י‬ ְ‫ח‬ ִ‫ּת‬ ‫ן‬ַ‫ע‬ ַ‫מ‬ ְ‫ל‬ - ‫ֹף‬‫ּד‬ ְ‫ר‬ ִ‫ּת‬ ,‫ק‬ֶ‫ד‬ֶ‫צ‬ ‫ק‬ֶ‫ד‬ֶ‫צ‬ 	■
‫כּו‬ ְ‫ּפ‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫ל־ּת‬ ַ‫א‬ ,‫י‬ ִ‫ָק‬‫נ‬ ‫ם‬ָ‫ד‬ְ‫ו‬ ,‫ֹקּו‬‫ׁש‬ֲ‫ע‬ ַ‫ת‬ ‫ֹלא‬ ,‫ָה‬‫נ‬ ָ‫מ‬ ְ‫ל‬ ַ‫א‬ְ‫ו‬ ‫ָתֹום‬‫י‬ ‫ֵר‬‫ּג‬ .‫הּו‬ֵ‫ע‬ֵ‫ר‬ ‫ין‬ֵ‫ּוב‬ ‫יׁש‬ ִ‫א‬ ‫ין‬ֵ‫ּב‬ ,‫ט‬ָ‫ּפ‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫מ‬ ‫ֲׂשּו‬‫ע‬ ַ‫ת‬ ‫ׂשֹו‬ָ‫ם־ע‬ ִ‫א‬ 	■	
,‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ָ‫ּב‬ - ‫ֶה‬‫ּז‬ַ‫ה‬ ‫קֹום‬ ָ‫ּמ‬ַ‫ּב‬ ,‫ם‬ֶ‫כ‬ ְ‫ת‬ ֶ‫א‬ ‫י‬ ִ‫ּת‬ְ‫נ‬ַ‫ּכ‬ ִ‫ׁש‬ְ‫ו‬ .‫ם‬ֶ‫כ‬ָ‫ל‬ ‫ע‬ַ‫ר‬ ְ‫ל‬ ,‫כּו‬ ְ‫ל‬ ֵ‫ת‬ ‫ֹלא‬ ‫ים‬ ִ‫ר‬ ֵ‫ֲח‬‫א‬ ‫ים‬ ִ‫ֱֹלה‬‫א‬ ‫י‬ֵ‫ר‬ֲ‫ח‬ ַ‫א‬ְ‫ו‬ ;‫ֶה‬‫ּז‬ַ‫ה‬ ‫קֹום‬ ָ‫ּמ‬ַ‫ּב‬ 	
‫ז‬ ‫ירמיהו‬ :‫ם‬ֶ‫יכ‬ ֵ‫ֲבֹות‬‫א‬ַ‫ל‬ ‫י‬ ִ‫ּת‬ ַ‫ָת‬‫נ‬ ‫ר‬ ֶ‫ֲׁש‬‫א‬ 	
.‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫שמסבירים‬ ‫במדרשים‬ ‫עסקנו‬ ‫עתה‬ ‫עד‬
‫בשבעת‬ ‫שמתאפיינת‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫בין‬ ‫דמיון‬ ‫החכמים‬ ‫מוצאים‬ ‫שלפניכם‬ ‫המדרשים‬ ‫בקבוצת‬
:‫בה‬ ‫לחיות‬ ‫שנועד‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫לבין‬ ,‫המינים‬
‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫טיבו‬
:)‫ט‬ ,‫פ‬ ‫(תהלים‬ "‫תסיע‬ ‫ממצרים‬ ‫"גפן‬
,‫שורות‬ ‫שורות‬ ‫אלא‬ ‫(ב)ערבוביא‬ ‫אותה‬ ‫נוטעין‬ ‫אין‬ ‫הזו‬ ‫הגפן‬ ‫מה‬
"‫אבותם‬ ‫לבית‬ ‫באותות‬ ‫דגלו‬ ‫על‬ ‫"איש‬ )‫ב‬ ,‫ב‬ ‫(במדבר‬ ‫שכתוב‬ ‫כמו‬ ‫דגלים‬ ‫דגלים‬ ‫הם‬ ‫ישראל‬ ‫כך‬
‫רס"ז/מה‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ ,‫לו‬ ‫רבה‬ ‫ויקרא‬
‫צמוקים‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ‫ענבים‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ‫הזו‬ ‫הגפן‬ ‫מה‬
‫אגדה‬ ‫בעלי‬ ‫תלמוד‬ ‫בעלי‬ ‫משנה‬ ‫בעלי‬ ‫מקרא‬ ‫בעלי‬ ‫בהם‬ ‫יש‬ ‫ישראל‬ ‫כך‬
‫ברכה‬ ‫טעון‬ ‫וזה‬ ‫ברכה‬ ‫טעון‬ ‫זה‬ ‫חומץ‬ ‫בה‬ ‫ויש‬ )‫(טעים‬ ‫יין‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ‫זו‬ ‫גפן‬ ‫מה‬
‫הרעה‬ ‫ועל‬ ‫הטובה‬ ‫על‬ ‫לברך‬ ‫חייבין‬ ‫ישראל‬ ‫כך‬
]‫[שם‬
76 76
:‫לקיש‬ ‫ריש‬ ‫אמר‬
.‫נמשלה‬ ‫כגפן‬ ‫זו‬ ‫אומה‬
,‫בתים‬ ‫בעלי‬ ‫אלו‬ ‫שבה‬ ‫זמורות‬
,‫חכמים‬ ‫תלמידי‬ ‫אלו‬ ‫שבה‬ ‫אשכולות‬
,‫הארץ‬ ‫עמי‬ ‫אלו‬ ‫שבה‬ ‫עלין‬
".‫בישראל‬ ‫ריקנים‬ ‫אלו‬ ‫שבה‬ ‫קנוקנות‬
‫מו‬ ‫רס"ז‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ ,)‫ע"ב‬ ,‫צ"ב‬ ‫(חולין‬
.‫הגפן‬ ‫מדרשי‬ ‫ע"פ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫מאפיינים‬ ‫שלושה‬ ‫ציינו‬
‫ט"ז‬ ‫א‬ ‫ירמיהו‬ "‫שמך‬ '‫ה‬ ‫רענן...קרא‬ ‫"זית‬
?‫לזית‬ ‫ישראל‬ ‫נמשלו‬ ‫למה‬ :‫לוי‬ ‫בן‬ ‫יהושע‬ '‫ר‬ ‫אמר‬
‫הגשמים‬ ‫בימות‬ ‫ולא‬ ‫החמה‬ ‫בימות‬ ‫לא‬ ‫נושרים‬ ‫עליו‬ ‫אין‬ ‫זה‬ ‫זית‬ ‫מה‬ :‫לך‬ ‫לומר‬
‫הבא‬ ‫בעולם‬ ‫ולא‬ ‫הזה‬ ‫בעולם‬ ‫לא‬ ,‫עולמית‬ (‫כיליון‬ ,‫)אבדון‬ ‫בטלה‬ ‫להם‬ ‫אין‬ ‫ישראל‬ ‫אף‬
‫רס"ז/נג‬ ‫נ"ג‬ ‫מנחות‬
?‫זה‬ ‫אגדה‬ ‫במדרש‬ ‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫דומה‬ ‫הזית‬ ‫של‬ ‫תכונה‬ ‫איזו‬
‫י"ג‬ ‫ל"ב‬ ‫תהילים‬ "‫ישגה‬ ‫בלבנון‬ ‫כארז‬ ‫יפרח‬ ‫כתמר‬ ‫"צדיק‬
‫סיבים‬ ,‫לסיכוך‬ ‫חריות‬ ,‫להילול‬ ‫לולבין‬ ,‫לאכילה‬ ‫תמרים‬ ‫אלא‬ ,‫פסולת‬ ‫בה‬ ‫אין‬ ,‫זו‬ ‫תמרה‬ ‫מה‬
,‫העלים‬ ‫כולל‬ ‫העץ‬ ‫מחלקי‬ ‫אחד‬ ‫[כל‬ .‫הבית‬ ‫את‬ ‫בהן‬ ‫לקרות‬ ,‫קורות‬ ‫שפעת‬ ,‫לכברה‬ ‫סנסנים‬ ,‫לחבלים‬
]‫תועלת‬ ‫בעל‬ ‫לדבר‬ ‫משמש‬ ‫והגזע‬
‫מהם‬ ,‫אגדה‬ ‫בעלי‬ ‫מהם‬ ,‫משנה‬ ‫בעלי‬ ‫מהם‬ ,‫מקרא‬ ‫בעלי‬ ‫מהם‬ ‫אלא‬ ,‫פסולת‬ ‫בהם‬ ‫אין‬ ,‫ישראל‬ ‫הם‬ ‫כך‬
....‫צדקות‬ ‫בעלי‬ ‫מהם‬ ,‫מצות‬ ‫בעלי‬
‫ל"ט‬ ‫סעיף‬ ‫רסה‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ ,‫מא‬ ‫רבה‬ ‫בראשית‬
?)‫המשל‬ ‫מן‬ ‫(חוץ‬ ‫ביניהם‬ ‫ההבדל‬ ‫מה‬ ?‫זה‬ ‫מדרש‬ ‫דומה‬ ‫הגפן‬ ‫ממדרשי‬ ‫לאיזה‬ 	.‫א‬
?‫דומים‬ ‫הכי‬ ‫אתם‬ ‫המינים‬ ‫שבעת‬ ‫של‬ ‫הפירות‬ ‫מן‬ ‫לאיזה‬ 	.‫ב‬
.‫מדרש‬ ‫או‬ ‫משל‬ ‫בצורת‬ ‫זאת‬ ‫להסביר‬ ‫נסו‬ 	.‫ג‬
....‫בכלל‬ ‫הארץ‬ ‫לפירות‬ ‫אלא‬ ‫המינים‬ ‫לשבעת‬ ‫רק‬ ‫ולא‬
11 ‫ו‬ ‫השירים‬ ‫שיר‬ "‫ירדתי‬ ‫אגוז‬ ‫גינת‬ ‫"אל‬
.‫זה‬ ‫אחר‬ ‫זה‬ ‫ומתגלגלים‬ ‫מדרדרין‬ ‫וכולן‬ ‫מהכרי‬ ‫אחד‬ ‫נוטל‬ ‫את‬ ,‫זה‬ ‫אגוז‬ ‫מה‬
‫מא‬ ‫רס"ו‬ ‫עמ‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ )‫ו‬ ‫רבה‬ ‫השירים‬ ‫(שיר‬ ‫מרגישין‬ ‫כולן‬ ‫מהן‬ ‫אחד‬ ‫לקה‬ ‫ישראל‬ ‫הן‬ ‫כך‬
.‫הסבירו‬ .‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫בתוך‬ ‫מיוחד‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫מצביע‬ ‫הזה‬ ‫המדרש‬ 	.‫א‬
:‫הבאים‬ ‫המדרשים‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫נסו‬ 	.‫ב‬
... ‫זו‬ ‫שושנה‬ ‫מה‬ 	
... ‫זה‬ ‫אתרוג‬ ‫מה‬ 	
‫יצאו‬ ‫שמהם‬ ‫ישנים‬ ‫ענפים‬ - ‫זמורות‬
.‫שעברה‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫הפירות‬
‫ולא‬ ‫שהתנוונו‬ ‫ענפים‬ - ‫קנוקנות‬
.‫מטפסת‬ ‫הגפן‬ ‫ובעזרתם‬ ‫התפתחו‬

More Related Content

Similar to שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל

במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולםבמקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולםYad Vashem
 
הספר "על הכוונת" טעימת קריאה
הספר "על הכוונת" טעימת קריאההספר "על הכוונת" טעימת קריאה
הספר "על הכוונת" טעימת קריאהAnochi.com.
 
מצגת ביאליק
מצגת ביאליקמצגת ביאליק
מצגת ביאליקHADARBOSER
 
משתנה הלשונית של לאורה פאפו, בוכוריטה, בהקשרה ההסטורי והחברתי
משתנה הלשונית של לאורה פאפו, בוכוריטה, בהקשרה ההסטורי והחברתימשתנה הלשונית של לאורה פאפו, בוכוריטה, בהקשרה ההסטורי והחברתי
משתנה הלשונית של לאורה פאפו, בוכוריטה, בהקשרה ההסטורי והחברתיarkadash
 
ביבליוגרפיה של בוכואיטה - איל פריזינטי
ביבליוגרפיה של בוכואיטה - איל פריזינטיביבליוגרפיה של בוכואיטה - איל פריזינטי
ביבליוגרפיה של בוכואיטה - איל פריזינטיarkadash
 
ביקורת לאונרד-כהן
ביקורת לאונרד-כהןביקורת לאונרד-כהן
ביקורת לאונרד-כהןYinon Kachtan
 
שכיות זיכרון_ביקורת_ישראל היום
שכיות זיכרון_ביקורת_ישראל היוםשכיות זיכרון_ביקורת_ישראל היום
שכיות זיכרון_ביקורת_ישראל היוםCarmel_Publishing_House
 
Anu machrizim final
Anu machrizim finalAnu machrizim final
Anu machrizim finalYona Arzi
 
Gavrielove part 2
Gavrielove  part 2Gavrielove  part 2
Gavrielove part 2Hadas Avivi
 
מצגת סיפור הבריאה היפני
מצגת  סיפור הבריאה היפנימצגת  סיפור הבריאה היפני
מצגת סיפור הבריאה היפניmoranis
 
עבודה בהיסטוריה לחופש פסח
עבודה בהיסטוריה לחופש פסחעבודה בהיסטוריה לחופש פסח
עבודה בהיסטוריה לחופש פסחדביר המורה
 
דיבור חדש 52
דיבור חדש 52 דיבור חדש 52
דיבור חדש 52 Erez Nahum
 
לשון אתנית בעידן הלאומיות
לשון אתנית בעידן הלאומיות לשון אתנית בעידן הלאומיות
לשון אתנית בעידן הלאומיות arkadash
 
האדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעותהאדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעות44ofir
 
מחשבת ישראל - סוגיית אמונה וגאולה - סיכום פרק ה
מחשבת ישראל - סוגיית אמונה וגאולה - סיכום פרק המחשבת ישראל - סוגיית אמונה וגאולה - סיכום פרק ה
מחשבת ישראל - סוגיית אמונה וגאולה - סיכום פרק הדורון יחיאלי
 
המשכילים מאשימים: הרבנים מוסרים את החלשים לצבא!!
המשכילים מאשימים: הרבנים מוסרים את החלשים לצבא!!המשכילים מאשימים: הרבנים מוסרים את החלשים לצבא!!
המשכילים מאשימים: הרבנים מוסרים את החלשים לצבא!!chaymm
 
הספר להפריט - יהודה הראל
הספר להפריט - יהודה הראלהספר להפריט - יהודה הראל
הספר להפריט - יהודה הראלyharel
 
אוכל+ופתגמים
אוכל+ופתגמיםאוכל+ופתגמים
אוכל+ופתגמיםarkadash
 

Similar to שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל (20)

במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולםבמקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
 
הספר "על הכוונת" טעימת קריאה
הספר "על הכוונת" טעימת קריאההספר "על הכוונת" טעימת קריאה
הספר "על הכוונת" טעימת קריאה
 
מצגת ביאליק
מצגת ביאליקמצגת ביאליק
מצגת ביאליק
 
משתנה הלשונית של לאורה פאפו, בוכוריטה, בהקשרה ההסטורי והחברתי
משתנה הלשונית של לאורה פאפו, בוכוריטה, בהקשרה ההסטורי והחברתימשתנה הלשונית של לאורה פאפו, בוכוריטה, בהקשרה ההסטורי והחברתי
משתנה הלשונית של לאורה פאפו, בוכוריטה, בהקשרה ההסטורי והחברתי
 
ביבליוגרפיה של בוכואיטה - איל פריזינטי
ביבליוגרפיה של בוכואיטה - איל פריזינטיביבליוגרפיה של בוכואיטה - איל פריזינטי
ביבליוגרפיה של בוכואיטה - איל פריזינטי
 
ביקורת לאונרד-כהן
ביקורת לאונרד-כהןביקורת לאונרד-כהן
ביקורת לאונרד-כהן
 
שכיות זיכרון_ביקורת_ישראל היום
שכיות זיכרון_ביקורת_ישראל היוםשכיות זיכרון_ביקורת_ישראל היום
שכיות זיכרון_ביקורת_ישראל היום
 
Anu machrizim final
Anu machrizim finalAnu machrizim final
Anu machrizim final
 
Gavrielove part 2
Gavrielove  part 2Gavrielove  part 2
Gavrielove part 2
 
מצגת סיפור הבריאה היפני
מצגת  סיפור הבריאה היפנימצגת  סיפור הבריאה היפני
מצגת סיפור הבריאה היפני
 
עבודה בהיסטוריה לחופש פסח
עבודה בהיסטוריה לחופש פסחעבודה בהיסטוריה לחופש פסח
עבודה בהיסטוריה לחופש פסח
 
דיבור חדש 52
דיבור חדש 52 דיבור חדש 52
דיבור חדש 52
 
לשון אתנית בעידן הלאומיות
לשון אתנית בעידן הלאומיות לשון אתנית בעידן הלאומיות
לשון אתנית בעידן הלאומיות
 
האדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעותהאדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעות
 
מחשבת ישראל - סוגיית אמונה וגאולה - סיכום פרק ה
מחשבת ישראל - סוגיית אמונה וגאולה - סיכום פרק המחשבת ישראל - סוגיית אמונה וגאולה - סיכום פרק ה
מחשבת ישראל - סוגיית אמונה וגאולה - סיכום פרק ה
 
המשכילים מאשימים: הרבנים מוסרים את החלשים לצבא!!
המשכילים מאשימים: הרבנים מוסרים את החלשים לצבא!!המשכילים מאשימים: הרבנים מוסרים את החלשים לצבא!!
המשכילים מאשימים: הרבנים מוסרים את החלשים לצבא!!
 
הספר להפריט - יהודה הראל
הספר להפריט - יהודה הראלהספר להפריט - יהודה הראל
הספר להפריט - יהודה הראל
 
מושבות עלומות 25.5.2012
מושבות עלומות 25.5.2012מושבות עלומות 25.5.2012
מושבות עלומות 25.5.2012
 
אוכל+ופתגמים
אוכל+ופתגמיםאוכל+ופתגמים
אוכל+ופתגמים
 
מזעור והגדלה באמנות
מזעור והגדלה באמנותמזעור והגדלה באמנות
מזעור והגדלה באמנות
 

More from tarbutisrael

ביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהtarbutisrael
 
בר-בתמצווה
בר-בתמצווהבר-בתמצווה
בר-בתמצווהtarbutisrael
 
דיבור חברתי
דיבור חברתידיבור חברתי
דיבור חברתיtarbutisrael
 
משפחה אומנת
משפחה אומנתמשפחה אומנת
משפחה אומנתtarbutisrael
 
משפחות חדשות
משפחות חדשותמשפחות חדשות
משפחות חדשותtarbutisrael
 
קורות חיים
קורות חייםקורות חיים
קורות חייםtarbutisrael
 
אפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותאפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותtarbutisrael
 
כי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוכי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוtarbutisrael
 
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמלשער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמלtarbutisrael
 
Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1tarbutisrael
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)tarbutisrael
 

More from tarbutisrael (16)

ביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משה
 
בר-בתמצווה
בר-בתמצווהבר-בתמצווה
בר-בתמצווה
 
קבלת בת
קבלת בתקבלת בת
קבלת בת
 
דיבור חברתי
דיבור חברתידיבור חברתי
דיבור חברתי
 
משפחה אומנת
משפחה אומנתמשפחה אומנת
משפחה אומנת
 
משפחות חדשות
משפחות חדשותמשפחות חדשות
משפחות חדשות
 
בית
ביתבית
בית
 
מפגש
מפגשמפגש
מפגש
 
הילד שבי
הילד שביהילד שבי
הילד שבי
 
קורות חיים
קורות חייםקורות חיים
קורות חיים
 
אפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותאפסות מול אחריות
אפסות מול אחריות
 
כי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוכי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבו
 
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמלשער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
 
Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1
 
Madrih avot
Madrih avotMadrih avot
Madrih avot
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)
 

שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל

 • 1. 61 ‫האגדה‬ ‫ספר‬ :‫שלישי‬ ‫שער‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫ואגדות‬
 • 2. 62 62 ‫הכינוס‬ ‫ומפעל‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ .‫א‬ .‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫היצירה‬ ‫הם‬ ‫המדרשים‬ ‫שלמדנו‬ ‫כפי‬ ‫מדרש‬ ‫בתי‬ ‫מתוך‬ ,‫שונים‬ ‫חכמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫לאורך‬ ‫נוצרו‬ ‫שונים‬ ‫מסוגים‬ ‫מדרשים‬ ‫כינסו‬ ‫שבו‬ ‫חדש‬ ‫ספר‬ ‫נולד‬ ‫שנים‬ 100‫כ־‬ ‫לפני‬ .‫ועוד‬ ‫בבבל‬ ‫בארץ‬ ‫היהודי‬ ‫העולם‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫שהתקיימו‬ .‫אותם‬ ‫וללמוד‬ ‫לאתר‬ ‫קל‬ ‫שיהיה‬ ‫כדי‬ ,‫המדרשים‬ ‫את‬ ‫יחד‬ .‫רבניצקי‬ ‫חנא‬ ‫ויהושע‬ ‫ביאליק‬ ‫נחמן‬ ‫חיים‬ :‫שניים‬ ‫הובילו‬ ‫היוזמה‬ ‫את‬ :‫ביאליק‬ ‫נחמן‬ ‫חיים‬ ‫ועורך‬ ‫מתרגם‬ ,‫סיפורים‬ ‫מחבר‬ ,‫מסות‬ ‫כותב‬ ,‫המודרני‬ ‫בזמן‬ ‫העברים‬ ‫המשוררים‬ ‫גדול‬ ‫ז'יטומיר‬ ‫ליד‬ ‫ראדי‬ ‫בכפר‬ ‫נולד‬ ‫ביאליק‬ .‫המודרנית‬ ‫היהודית‬ ‫התרבות‬ ‫על‬ ‫רבות‬ ‫שהשפיע‬ ‫היו‬ ‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫ולאימו‬ ‫ולו‬ ‫בעסקיו‬ ‫הצליח‬ ‫לא‬ ,‫מלומדת‬ ‫ממשפחה‬ ‫שבא‬ ‫אביו‬ .)‫(וולוניה‬ .‫שניים‬ ‫נישואים‬ ‫אלה‬ ‫כמה‬ ‫משפחתו‬ ‫של‬ ‫הקשה‬ ‫הכלכלי‬ ‫מצבה‬ ‫למרות‬ .‫הקודמים‬ ‫בנישואיהם‬ ‫התאלמנו‬ ‫שניהם‬ ‫בצל‬ ‫שרץ‬ ‫עת‬ ‫ילדותו‬ ‫תקופת‬ ‫את‬ ‫ומשבחים‬ ‫מזכירים‬ ‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫משיריו‬ .‫הוריו‬ ‫מצד‬ ‫והזנחה‬ ‫בדידות‬ ‫מתארים‬ ‫אחרים‬ ‫שירים‬ .‫היער‬ ‫של‬ ‫הסודי‬ ‫למוזג‬ ‫היה‬ ‫ואביו‬ ‫פרנסה‬ ‫אחר‬ ‫בחיפוש‬ ‫לז'יטומיר‬ ‫עברו‬ ‫הוריו‬ ‫שש‬ ‫בן‬ ‫היה‬ ‫ביאליק‬ ‫כאשר‬ ‫שלחה‬ ‫הכל‬ ‫חסרת‬ ‫והאלמנה‬ ‫אביו‬ ‫מת‬ ,1880‫ב־‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬ .‫העיר‬ ‫בפאתי‬ ‫בסלון‬ ‫נחמן‬ ‫חיים‬ ‫והשובב‬ ‫המחונן‬ ‫הנער‬ ‫שנים‬ ‫עשר‬ ‫במשך‬ .‫טובות‬ ‫כוונות‬ ‫מלא‬ ‫שהיה‬ ‫לסבו‬ ‫בנה‬ ‫את‬ ‫מלמדים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חונך‬ ‫הוא‬ ‫בהתחלה‬ .‫סבו‬ ‫שהיה‬ ‫והקשוח‬ ‫הזקן‬ ‫האדוק‬ ‫האדם‬ ‫בידי‬ ‫גודל‬ ‫ביאליק‬ .‫בעצמו‬ ‫למד‬ ‫הוא‬ 13 ‫מגיל‬ ,‫כך‬ ‫אחר‬ ‫אבל‬ ,‫המסורתי‬ "‫ב"חדר‬ ‫בלימוד‬ ‫להמשיך‬ ‫הן‬ ‫יוכל‬ ‫הוא‬ ‫וולוזין‬ ‫שבישיבת‬ ‫אותו‬ ‫ששכנעה‬ ‫עיתונאית‬ ‫כתבה‬ ‫שקרא‬ ‫לאחר‬ ‫לימודיו‬ ‫אך‬ .‫שם‬ ‫ללמוד‬ ‫לו‬ ‫להרשות‬ ‫סבו‬ ‫את‬ ‫שיכנע‬ ‫ביאליק‬ .‫הרוח‬ ‫מדעי‬ ‫ללמוד‬ ‫ולהתחיל‬ ‫התלמוד‬ .‫מודרניים‬ ‫דברים‬ ‫גם‬ ‫ללמוד‬ ‫רצה‬ ‫והוא‬ ‫התלמוד‬ ‫בלימוד‬ ‫עצמו‬ ‫להשקיע‬ ‫רק‬ ‫לו‬ ‫אפשרו‬ ‫בישיבה‬ .‫השירה‬ ‫בעולם‬ ‫לחיות‬ ‫והחל‬ ‫הלימוד‬ ‫מעולם‬ ‫עצמו‬ ‫למשוך‬ ‫החל‬ ‫והוא‬ ‫זו‬ ‫שאיפתו‬ ‫עליו‬ ‫גברה‬ ‫לבסוף‬ ‫לאגודת‬ ‫ביאליק‬ ‫הצטרף‬ ‫בישיבה‬ ‫שהיה‬ ‫בזמן‬ ‫עוד‬ .‫אירופאית‬ ‫וספרות‬ ‫רוסית‬ ‫שירה‬ ‫קרא‬ ‫הוא‬ ‫לאומיות‬ ‫לשלב‬ ‫הייתה‬ ‫מטרתה‬ ." ‫ישראל‬ ‫נצח‬ "‫בשם‬ ‫סודית‬ ‫ציונית‬ ‫אורתודוכסית‬ ‫סטודנטים‬ ‫העם‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫מגישתו‬ ‫מושפע‬ ‫היה‬ ‫ביאליק‬ ‫זו‬ ‫בתקופה‬ .‫למסורת‬ ‫חזק‬ ‫קשר‬ ‫עם‬ ‫יהודית‬ ‫והשכלה‬ .‫וציונות‬ ‫לרוחניות‬ :‫רבניצקי‬ ‫חנא‬ ‫יהושע‬ 4 ,‫ה'תש"ד‬ ‫באייר‬ ‫בי"א‬ ‫ונפטר‬ ‫אודסה‬ ,1859 ‫בספטמבר‬ 13 ,‫ה'תרי"ט‬ ‫באלול‬ ‫בי"ד‬ ‫נולד‬ ‫כתב‬ ‫עליכם‬ ‫שלום‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫רוסי‬ ‫ממוצא‬ ‫עברי‬ ‫ומו"ל‬ ‫עיתונאי‬ ‫היה‬ .‫אביב‬ ‫בתל‬ ,1944 ‫במאי‬ ‫ארגון‬ ‫לשכת‬ ‫יושב־ראש‬ ‫שימש‬ ."‫ומידד‬ ‫"אלדד‬ ‫המשותף‬ ‫העט‬ ‫שם‬ ‫תחת‬ ,‫ספרות‬ ‫ביקורות‬ ,‫ציון‬ ‫בן‬ .‫ש‬ ,‫ביאליק‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫באודסה‬ ‫ייסד‬ 1901 ‫בשנת‬ .‫העם‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫מייסודו‬ "‫משה‬ ‫"בני‬ ‫הייתה‬ ‫שמטרתה‬ ,)"‫"דביר‬ ‫(לימים‬ "‫"מוריה‬ ‫הוצאת‬ ‫את‬ ‫לוינסקי‬ ‫ליב‬ ‫ואלחנן‬ ‫דיזנגוף‬ ‫מאיר‬ .‫בעברית‬ ‫לימוד‬ ‫ספרי‬ ‫לאור‬ ‫להוציא‬ ."‫האגדה‬ ‫"ספר‬ ‫את‬ ‫ביאליק‬ ‫עם‬ ‫ערך‬ 1908-1911 ‫השנים‬ ‫בין‬ ‫אתנוגרפיה‬ ,‫לזכרונות‬ ‫המאסף‬ ‫את‬ ‫ודרויאנוב‬ ‫ביאליק‬ ‫עם‬ ‫באודסה‬ ‫ייסד‬ 1918 ‫בשנת‬
 • 3. 63 ‫תפוצות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫והמסורת‬ ‫ההוויה‬ ‫את‬ ‫לבטא‬ ‫למטרה‬ ‫לו‬ ‫שם‬ ‫אשר‬ — "‫"רשומות‬ — ‫ופולקלור‬ ‫לא‬ ‫טרומפלדור‬ ‫הקברות‬ ‫בבית‬ ‫ונטמן‬ ,1944 ‫בשנת‬ ‫נפטר‬ .‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫עלה‬ 1921 ‫בשנת‬ .‫ישראל‬ .‫אביב‬ ‫ובתל‬ ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫רחובות‬ ‫שמו‬ ‫על‬ .‫לוין‬ ‫ושמריהו‬ ‫ביאליק‬ ‫נחמן‬ ‫חיים‬ ‫משותפיו‬ ‫הרחק‬ :‫האגדות‬ ‫של‬ ‫והכינוס‬ ‫העריכה‬ ,‫האיסוף‬ ‫תהליך‬ ‫לקט‬ ‫לפרסם‬ ‫הייתה‬ ‫הראשונית‬ ‫כשהמטרה‬ ,1903 ‫בשנת‬ ‫בכתיבה‬ ‫החלו‬ ‫ורבניצקי‬ ‫ביאליק‬ ‫באודסה‬ ,‫קומה‬ ‫תחת‬ ‫קומה‬ ,‫בניין‬ ‫באותו‬ ‫התגוררו‬ ‫השניים‬ .‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫תלמידי‬ ‫בשביל‬ ‫אגדות‬ ,‫בנוסף‬ .‫האגדות‬ ‫ליקוט‬ ‫על‬ ‫יחד‬ ‫וטרחו‬ ,‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫בדירת‬ ‫יום‬ ‫יום‬ ‫להיפגש‬ ‫נהגו‬ ‫הם‬ .‫שבאוקראינה‬ ‫אגדות‬ ‫יחדיו‬ ‫וחיברו‬ ,‫נושאים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫סידרו‬ ,‫לעברית‬ ‫בארמית‬ ‫הכתובות‬ ‫האגדות‬ ‫את‬ ‫תרגמו‬ ‫הם‬ .‫שונים‬ ‫ממקורות‬ ‫דומות‬ ‫אותיות‬ ‫במציאת‬ ‫טרח‬ ‫בעצמו‬ ‫וביאליק‬ ,‫עבודה‬ ‫שנות‬ ‫שתי‬ ‫לאחר‬ ‫נשלמה‬ ‫הראשון‬ ‫הכרך‬ ‫עריכת‬ ."‫מראה‬ ‫ודלות‬ ‫תואר‬ ‫רעות‬ ,‫שחפת‬ ‫ומוכות‬ ‫כחושות‬ ‫ולא‬ ‫"שמנות‬ :‫יהיו‬ ‫ניסוחו‬ ‫שלפי‬ ,‫נאות‬ ‫דפוס‬ :‫ידם‬ ‫על‬ ‫התהליך‬ ‫תואר‬ ‫כך‬ ,‫בתלמודים‬ ‫עתיק‬ ‫היכל‬ ‫כחורבות‬ ]‫בערימות‬ ‫[מונח‬ ‫תלי־תלים‬ ‫הצבור‬ ,‫המרובה‬ ‫האגדי‬ ‫החומר‬ ‫"כל‬ ‫השיחות‬ ,‫והסיפורים‬ ‫המאמרים‬ ‫אלפי‬ ‫כל‬ :]‫שונים‬ ‫ספרים‬ ‫[בתוך‬ '‫וכו‬ ‫ובמדרשים‬ ‫בברייתות‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ — ‫שונים‬ ‫במקומות‬ ‫המנופצות‬ ‫הגיר‬ ‫כאבני‬ ‫המפוזרים‬ '‫וכו‬ ‫והמשלים‬ ‫הפתגמים‬ ,‫והשמועות‬ ‫ענייניהם‬ ‫ע"פ‬ ‫נתחלקו‬ ....]‫[סוננו‬ ‫ונתנפו‬ ]‫[נוקו‬ ‫נתנקו‬ ‫למאמר‬ ‫מאמר‬ ,‫לאגדה‬ ‫[לוקטו]...אגדה‬ ‫נתלקטו‬ ...‫מראש‬ ‫ערוכה‬ ‫מסוימת‬ ‫שיטה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ונושאים‬ ‫עניינים‬ ‫לפי‬ ‫שוב‬ ‫ונסדרו‬ ‫חזרו‬ ‫ונושאיהם...ולבסוף‬ ‫אלא‬ ,‫האגדה‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ]‫ברורה‬ ,‫[נכונה‬ ‫מתוקנת‬ ‫בדרך‬ ‫להכיר‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫לקורא‬ ‫שנותנת‬ ‫כולו‬ ‫הכלל‬ ‫על‬ ]‫הבודדות‬ ‫[האגדות‬ ‫הפרטים‬ ‫מתוך‬ ]‫[להבין‬ ‫לעמוד‬ — ‫ביותר‬ ‫שחשוב‬ ‫מה‬ — ‫גם‬ "....‫והיקפו‬ ‫קומתו‬ ‫שיעור‬ ‫במלוא‬ ‫העברית‬ ‫האגדה‬ ‫עולם‬ ‫כל‬ ‫ולתפוס...את‬ :‫משימה‬ ‫העורכים‬ ‫עבודת‬ ‫בתיאור‬ .‫שלבים‬ ‫במספר‬ ‫כרוכה‬ ‫היתה‬ ‫ורבניצקי‬ ‫ביאליק‬ ‫של‬ ‫עבודתם‬ ‫שקשורות‬ ‫פעולות‬ ‫של‬ ‫והשני‬ ,‫הרוס‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫האחד‬ :‫דימויים‬ ‫בשני‬ ‫שימוש‬ ‫עושים‬ ‫הם‬ ‫תהליך‬ ‫לתיאור‬ ‫אלה‬ ‫דימויים‬ ‫נבחרו‬ ‫מדוע‬ ‫ושערו‬ ‫כאן‬ ‫הנאמר‬ ‫מתוך‬ ‫הדגימו‬ .‫לקציר‬ .‫ספר‬ ‫עריכת‬ ‫של‬ "‫הכינוס‬ ‫"מפעל‬ ‫שכונה‬ ‫נרחב‬ ‫למפעל‬ ‫היוזמה‬ ‫הפכה‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫לשמור‬ ‫גלות‬ ‫מתוך‬ ‫נוכל‬ ‫לא‬ ‫שמא‬ ,‫דאגתנו‬ ‫תגדל‬ ‫הרי‬ ...‫הגלויות‬ ‫בתוך‬ ,‫פזורינו‬ ‫בתוך‬ ‫אולם‬ ‫להן‬ ‫היה‬ ,‫כולה‬ ‫האומה‬ ‫את‬ ‫המאחדת‬ ,‫העברית‬ ‫בלשוננו‬ ‫שנוצרו‬ ,‫היצירות‬ ‫אותן‬ ...‫את‬ ‫לתועלתנו‬ ‫היפרו‬ ‫אמנם‬ ‫האלה‬ ‫היצירות‬ ...‫הגויים‬ ‫בלשונות‬ ‫שנכתבו‬ ‫אלה‬ ‫מה־שאין־כן‬ ,‫שיור‬ ‫של‬ ‫בטחון‬ ‫קצת‬ ‫שברי־‬ ,‫בודדים‬ ‫קטעים‬ ‫מהן‬ ‫נשארו‬ ‫לנו‬ ,‫ברכה‬ ‫כל‬ ‫הביאו‬ ‫לא‬ ‫לנו‬ ‫אבל‬ ,‫הגדול‬ ‫בעולם‬ ‫המחשבה‬ ‫את‬ ‫עשות‬ ‫והרבו‬ ‫האלה‬ ‫הנדחים‬ ‫את‬ ‫לקבץ‬ ‫אצלנו‬ ‫אמנם‬ ‫התחילו‬ ‫האחרונה‬ ‫במאת־השנים‬ .‫שברים‬ ‫הדרישה‬ ‫לידי‬ ‫הגעתי‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ."‫ישראל‬ ‫"חכמת‬ ‫בשם‬ ‫הפזורות‬ ‫היבשות‬ ‫העצמות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ספרים‬ ‫נוכל‬ ‫האלה‬ ‫היצירות‬ ‫אודות‬ ‫על‬ ‫כתובים‬ ‫ספרים‬ ‫ע"י‬ ‫לא‬ ,‫סרסרות‬ ‫ע"י‬ ‫שלא‬ ,‫המלאה‬ ‫ההכרה‬ ‫מתוך‬ ‫לכינוס־הרוח‬ ‫ע"י‬ ‫אלא‬ ,‫פרשנות‬ ‫של‬ ‫ותלי־תלים‬ ‫הסברות‬ ‫ע"י‬ ‫לא‬ ;‫עצמן‬ ‫היצירות‬ ‫גופי‬ ‫ע"י‬ ‫אלא‬ — ‫רוחנו‬ ‫את‬ ‫ולהחיות‬ ‫לכנס‬ ‫על‬ ‫הכרזתי‬ ‫זו‬ ‫הכרה‬ ‫מתוך‬ .‫פנים־אל־פנים‬ ‫אותן‬ ‫ותדע‬ ‫תכיר‬ ‫שהאומה‬ ‫זה‬ ‫ע"י‬ ,‫היצירות‬ ‫עצם‬ ‫של‬ ‫וסדורן‬ ‫כנוסן‬ ‫ולאסוף‬ ‫קיומה‬ ‫ימי‬ ‫בכל‬ ‫נדדה‬ ‫שבהם‬ ‫והשבילים‬ ‫הדרכים‬ ‫אותם‬ ‫אל‬ ‫לשוב‬ ‫האומה‬ ‫של‬ ‫שעתה‬ ‫שהגיעה‬ ,‫הרעיון‬ .‫ובעתיד‬ ‫בהווה‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫לפרנס‬ ‫רוחני‬ ‫מזון‬ ‫די‬ ‫מהם‬ ‫שנציל‬ ‫בכדי‬ ,‫בעבר‬ ‫בהם‬ ‫שפזרה‬ ‫הזרעים‬ ‫כל‬ ‫את‬
 • 4. 64 64 ?‫אגדות‬ ‫דווקא‬ ‫למה‬ )‫ח‬ '‫בר‬ ‫(ירושלמי‬ ‫תלמוד‬ ")‫(שוכח‬ ‫משכח‬ ‫הוא‬ ‫במהרה‬ ‫לא‬ ‫הספר‬ ‫מתוך‬ ‫אגדה‬ ‫"הלומד‬ ?‫הירושלמי‬ ‫התלמוד‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫התשובה‬ ‫מהי‬ ‫הספר‬ ‫מבנה‬ ‫מהדורות‬ ‫ישנן‬ .‫משלו‬ ‫מרכזי‬ ‫בנושא‬ ‫עוסק‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ,‫חלקים‬ 6 ‫המכילים‬ ‫כרכים‬ ‫לשני‬ ‫מחולק‬ ‫הספר‬ .‫אחד‬ ‫לכרך‬ ‫הכרכים‬ ‫שני‬ ‫אוחדו‬ ‫שבהן‬ .‫שני‬ ‫בית‬ ‫חורבן‬ ‫ועד‬ ‫העולם‬ ‫בריאת‬ ‫שבין‬ ‫בתקופה‬ ‫העוסקות‬ ‫אגדות‬ - ‫ראשון‬ ‫חלק‬ .‫ואמוראים‬ ‫תנאים‬ ‫על‬ ‫אגדות‬ - ‫שני‬ ‫חלק‬ ,‫חכמה‬ ,‫תורה‬ ,‫וגאולה‬ ‫גלות‬ ,‫הקודש‬ ‫לשון‬ ,‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ,‫העולם‬ ‫ואומות‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ - ‫שלישי‬ ‫חלק‬ .‫ומועדים‬ ‫שבתות‬ ,‫ושירה‬ ‫נבואה‬ .‫ורע‬ ‫טוב‬ ,‫למקום‬ ‫אדם‬ ‫שבין‬ ‫ומצוות‬ ‫הקב"ה‬ - ‫רביעי‬ ‫חלק‬ .‫וציבור‬ ‫ויחיד‬ ,‫ודעות‬ ‫מידות‬ ,‫לחברו‬ ‫אדם‬ ‫שבין‬ ‫ומצוות‬ ,‫האדם‬ ‫חיי‬ - ‫חמישי‬ ‫חלק‬ .‫ופתגמים‬ ‫משלים‬ ,‫ורפואה‬ ‫ניחוש‬ ,‫ומלואו‬ ‫עולם‬ - ‫שישי‬ ‫חלק‬ :‫האגדה‬ ‫בספר‬ ‫התמצאות‬ .‫שבכיתתכם‬ ‫האגדה‬ ‫בספר‬ ‫דפדפו‬ .‫א‬ ?‫התנא‬ ‫עקיבא‬ ‫רבי‬ ‫על‬ ‫אגדה‬ ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬ ‫הספר‬ ‫של‬ ‫חלק‬ ‫באיזה‬ .‫ב‬ ‫אותה‬ ‫והעתיקו‬ ‫עקיבא‬ ‫רבי‬ ‫על‬ ‫אגדה‬ ‫בחרו‬ ‫קצרה‬ ‫אגדה‬ ‫בחרו‬ ?‫ירושלים‬ ‫על‬ ‫אגדה‬ ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬ ‫הספר‬ ‫של‬ ‫חלק‬ ‫באיזה‬ .‫ג‬ .‫אותה‬ ‫והעתיקו‬ ‫קצרה‬ ‫אגדה‬ ‫בחרו‬ ?‫פורים‬ ‫חג‬ ‫על‬ ‫אגדה‬ ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬ ‫הספר‬ ‫של‬ ‫חלק‬ ‫באיזה‬ .‫ד‬ .‫אותה‬ ‫והעתיקו‬ ‫תוכלו‬ ‫הספר‬ ‫של‬ ‫חלק‬ ‫באיזה‬ .‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫על‬ ‫פתגמים‬ ‫שלושה‬ ‫העתיקו‬ .‫ה‬ ?‫אותם‬ ‫למצוא‬ ‫העניינים‬ ‫בתוכן‬ ‫עיון‬ ‫באמצעות‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫התשובות‬ ‫כל‬ ‫את‬ :‫האגדה‬ ‫בספר‬ ‫התמצאות‬ ‫תרגיל‬ ‫ועוד‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ ‫של‬ :‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫שם‬ ‫עוד‬ ‫ותקבלו‬ ‫התשבץ‬ ‫את‬ ‫פתרו‬ .‫א‬ )‫שלישי‬ ‫(חלק‬ ‫ופורים‬ ‫חנוכה‬ ‫עמוד‬ ‫באיזה‬ ?‫הראשון‬ ‫בחלק‬ ‫ג‬ ‫פרק‬ ‫את‬ ‫הפותחת‬ ‫הדמות‬ ‫מי‬ )‫(שמ‬ ‫ביאליק‬ ‫ח"נ‬ ‫עם‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ ‫את‬ ‫ערך‬ ‫מי‬ )‫הידיעה‬ ‫ה‬ ‫(בלי‬ ‫ב‬ ‫פרק‬ ‫א‬ ‫בחלק‬ ‫חוה‬ ‫אחרי‬ ‫מופיע‬ ‫מי‬ ?‫הפרק‬ ‫את‬ ‫הפותח‬ ‫הנושא‬ ‫מה‬ :‫א‬ ‫בפרק‬ ‫השישי‬ ‫בחלק‬ )‫רנ"ו‬ ‫(עמוד‬ ‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫הלימוד‬ ‫למקום‬ ‫קוראים‬ ‫איך‬ ?‫החמישי‬ ‫בחלק‬ ‫א‬ ‫בפרק‬ ‫יש‬ ‫אוכל‬ ‫על‬ ‫כותרות‬ ‫כמה‬
 • 5. 65 :‫השאלות‬ ‫על‬ ‫ענו‬ .‫ב‬ ?‫האגדה‬ ‫בספר‬ ‫יש‬ ‫חלקים‬ ‫כמה‬ ■ ?‫ב‬ ‫בחלק‬ ‫יש‬ ‫פרקים‬ ‫כמה‬ ■ ?‫כמה‬ ?‫פרקים‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫יש‬ ‫חלק‬ ‫באיזה‬ ■ :‫הבאה‬ ‫בתפזורת‬ ‫מופיעות‬ ‫הבאות‬ ‫התשובות‬ ‫כל‬ .‫ג‬ ?‫ב‬ ‫פרק‬ ‫הראשון‬ ‫בחלק‬ ‫חוה‬ ‫אחרי‬ ‫מופיע‬ ‫מי‬ ■ ?)‫ע"ט‬ ‫(עמוד‬ ‫הראשון‬ ‫בחלק‬ ‫ו‬ ‫בפרק‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫נקראת‬ ‫איך‬ ■ ?‫הראשון‬ ‫בחלק‬ ‫האחרון‬ ‫הנושא‬ ‫מהו‬ ■ ?‫השני‬ ‫בחלק‬ ‫הדמויות‬ ‫לכל‬ ‫נותנים‬ ‫שאנו‬ ‫תיבות‬ ‫בראשי‬ ‫השם‬ ‫מהו‬ ■ ?‫השלישי‬ ‫בחלק‬ ‫א־ב‬ ‫פרקים‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫הנושא‬ ‫מהו‬ ■ ?‫זה‬ ‫בחלק‬ ‫ג‬ ‫בפרק‬ ‫העברית‬ ‫נקראת‬ ‫איך‬ ■ ?‫הראשון‬ ‫המועד‬ ‫מהו‬ .‫ישראל‬ ‫מועדי‬ ‫מופיעים‬ ‫ט‬ ‫בפרק‬ ‫החלק‬ ‫בסוף‬ ■ ?‫הרביעי‬ ‫בחלק‬ ‫יא‬ ‫בפרק‬ ‫הנושא‬ ‫מהו‬ ■ ?‫תקל"ג‬ ‫בעמוד‬ ,‫ג‬ ‫בפרק‬ ‫זה‬ ‫בחלק‬ ‫מוזכר‬ ‫טוב‬ ‫מעשה‬ ‫איזה‬ ■ ?‫הרביעי‬ ‫החלק‬ ‫את‬ ‫החותם‬ ‫הנושא‬ ‫מה‬ ■ ‫ב‬‫א‬‫ד‬‫ד‬‫ו‬‫פ‬‫ת‬‫ר‬‫נ‬‫ב‬ ‫ל‬‫נ‬‫ו‬‫ה‬‫י‬‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ו‬‫י‬ ‫ד‬‫ב‬‫ג‬‫צ‬‫ש‬‫ר‬‫ח‬‫י‬‫ד‬‫ק‬ ‫ו‬‫ע‬‫א‬‫ה‬‫ר‬‫ע‬‫ו‬‫ר‬‫ל‬‫ו‬ ‫א‬‫ש‬‫ל‬‫ג‬‫א‬‫ו‬‫מ‬‫ד‬‫א‬‫ר‬ ‫ר‬‫י‬‫ג‬‫ק‬‫ל‬‫ד‬‫י‬‫ה‬‫ש‬‫ח‬ ‫צ‬‫ל‬‫ט‬‫מ‬‫ט‬‫יר‬‫מ‬‫יו‬‫נ‬‫ו‬ ‫ה‬‫פ‬‫ח‬‫ז‬‫ל‬‫ח‬‫ז‬‫ה‬‫צ‬‫ל‬ ‫ב‬‫א‬‫פ‬‫ע‬‫ש‬‫ב‬‫ת‬‫ר‬‫ט‬‫י‬ ‫ח‬‫ל‬‫ט‬‫א‬‫ו‬‫ת‬‫ע‬‫כ‬‫נ‬‫מ‬ ‫י‬‫ל‬‫י‬‫ח‬‫נ‬‫ק‬‫מ‬‫ע‬‫מ‬‫ינ‬ ‫ר‬‫ו‬‫ח‬‫נ‬‫ה‬‫ל‬‫כ‬‫ו‬‫צ‬‫ד‬ ‫ה‬‫ח‬‫ר‬‫י‬‫ק‬‫ו‬‫י‬‫פ‬‫ז‬‫מ‬ ‫ל‬‫ס‬‫צ‬‫ב‬‫ו‬‫א‬‫ש‬‫נ‬‫ש‬‫ר‬ ‫ת‬‫י‬‫פ‬‫י‬‫ד‬‫א‬‫ז‬‫ח‬‫ב‬‫ש‬ ‫ו‬‫ר‬‫ש‬‫ת‬‫ש‬‫ל‬‫ר‬‫נ‬‫נ‬‫ב‬ ‫פ‬‫י‬‫ע‬‫מ‬‫ט‬‫ר‬‫ת‬‫י‬‫ס‬‫ה‬ ‫א‬‫ת‬‫ס‬‫ר‬‫ע‬‫ר‬‫ו‬‫ב‬‫ו‬‫ט‬
 • 6. 66 66 ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫אגדות‬ .‫ב‬ ‫ואגדות‬ ‫מדרשים‬ ‫קריאת‬ ‫של‬ ‫מיומנויות‬ ‫מתרגלים‬ .‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫הלימוד‬ ‫ובשפת‬ ,‫מדרש‬ ‫בסוגי‬ ,‫לימוד‬ ‫בשיטות‬ ‫בעיקר‬ ‫שעסקו‬ ‫מדרשים‬ ‫למדנו‬ ‫עתה‬ ‫עד‬ ‫רק‬ ‫לפעמים‬ ‫היתה‬ ‫היא‬ ‫הבבלי‬ ‫התלמוד‬ ‫חכמי‬ ‫עבור‬ ‫אך‬ ,‫המשנה‬ ‫חכמי‬ ‫של‬ ‫ביתם‬ ‫היתה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫המטופחת‬ ‫המיושבת‬ ‫הארץ‬ .‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫ועריץ‬ ‫זר‬ ‫שלטון‬ ‫בגלל‬ ,‫לעיתים‬ .‫רחוק‬ ‫זכרון‬ ‫או‬ ‫רעיון‬ .‫כולם‬ ‫עבור‬ ‫חלום‬ ‫היתה‬ ‫והיפה‬ .‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫שלהם‬ ‫בהתייחסות‬ ‫גם‬ ‫החכמים‬ ‫יישמו‬ ‫המדרש‬ ‫שיטת‬ ‫את‬ ‫חז"ל‬ ‫מדרשי‬ ‫בעזרת‬ — ‫ישראל‬ ‫ועם‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫שקשורות‬ ‫סוגיות‬ ‫בכמה‬ ‫נדון‬ ‫הבאים‬ ‫בפרקים‬ ‫נוספים‬ ‫ומקורות‬ ?‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫דווקא‬ ‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫ניתנה‬ ‫למה‬ .‫השאלה‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫ניסו‬ ‫שונים‬ ‫דרשנים‬ :‫שונים‬ ‫מדרשים‬ ‫שני‬ ‫לפניכם‬ :‫יוחאי‬ ‫בן‬ ‫שמעון‬ ‫א"ר‬ — )‫ג',ו‬ ‫(חבקוק‬ "‫ארץ‬ ‫וימודד‬ ‫"עמד‬ ‫ומדד‬ .‫ישראל‬ ‫אלא‬ ,‫התורה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫ראויה‬ ‫שהיתה‬ ‫אומה‬ ‫מצא‬ ‫ולא‬ ‫האומות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫הקב"ה‬ ‫מדד‬ ‫הקב"ה‬ ‫מדד‬ .‫המדבר‬ ‫דור‬ ‫אלא‬ ,‫התורה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫ראוי‬ ‫שהיה‬ ,‫דור‬ ‫מצא‬ ‫ולא‬ ‫הדורות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫הקב"ה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫הקב"ה‬ ‫מדד‬ .‫המוריה‬ ‫הר‬ ‫אלא‬ ,‫שכינה‬ ‫עליו‬ ‫שתשרה‬ ‫ראוי‬ ‫שהיה‬ ‫הר‬ ‫מצא‬ ‫ולא‬ ‫ההרים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מצא‬ ‫ולא‬ ‫ההרים‬ ‫בכל‬ ‫מדד‬ .‫ירושלים‬ ‫אלא‬ ,‫בה‬ ‫המקדש‬ ‫בית‬ ‫שיבנה‬ ‫שראויה‬ ‫עיר‬ ‫מצא‬ ‫ולא‬ ‫העיירות‬ .‫סיני‬ ‫הר‬ ‫אלא‬ ‫תורה‬ ‫עליו‬ ‫שתנתן‬ ‫הר‬ .‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫אלא‬ ,‫לישראל‬ ‫לינתן‬ ‫שראויה‬ ‫ארץ‬ ‫מצא‬ ‫ולא‬ ‫הארצות‬ ‫בכל‬ ‫הקב"ה‬ ‫מדד‬ ]‫ג‬ ,‫חבקוק‬ ‫שמעוני‬ ‫[ילקוט‬ ‫ג‬ ‫סעיף‬ ‫רפ"א‬ '‫עמ‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ ‫להכנת‬ ‫בתשובות‬ ‫והעזרו‬ ‫השאלות‬ ‫על‬ ‫ענו‬ .‫שלמעלה‬ ‫לאגדה‬ ‫צבעים‬ ‫מקרא‬ ‫הכינו‬ :‫המקרא‬ ?‫כולו‬ ‫המדרש‬ ‫נולד‬ ‫בפסוק‬ ‫מילה‬ ‫מאיזו‬ .‫א‬ ?‫כאן‬ ‫המתואר‬ ‫המדידה‬ ‫תהליך‬ ‫מטרת‬ ‫מה‬ .‫ב‬ ?‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫למה‬ ‫השאלה‬ ‫על‬ ‫המדרש‬ ‫עונה‬ ‫מה‬ .‫ג‬ ?‫בלבד‬ ‫מקום‬ ‫זה‬ "‫"ארץ‬ ‫האם‬ ‫הצבועות‬ ‫המילים‬ ‫ע"פ‬ .‫ד‬ .‫המדרש‬ ‫מתוך‬ ‫תשובתכם‬ ‫את‬ ‫הוכיחו‬
 • 7. 67 :‫אחרת‬ ‫מסיבה‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫הבחירה‬ ‫על‬ ‫מצביע‬ ‫יותר‬ ‫עתיק‬ ‫מדרש‬ .‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫זו‬ )‫ח',ל"א‬ ‫(משלי‬ "‫ארצו‬ ‫בתבל‬ ‫"משחקת‬ ‫מעורבת‬ ‫כלומר‬ ,‫תבלין‬ ‫(מלשון‬ ‫בכל‬ ‫מתובלת‬ ‫שהיא‬ ?‫תבל‬ )‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫(של‬ ‫שמה‬ ‫נקרא‬ ‫ולמה‬ .‫כלום‬ ‫חסרה‬ ‫אינה‬ ‫ארץ־ישראל‬ ‫בזו,אבל‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫בזו‬ ‫יש‬ ‫הארצות‬ ‫שכל‬ )‫בכל‬ ‫ס"ה‬ ‫סעיף‬ ‫רפ"ו‬ '‫עמ‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ )‫עקב‬ ‫פרשת‬ ,‫(ספרי‬ ?‫בימינו‬ "‫"תבל‬ ‫המילה‬ ‫פירוש‬ ‫מה‬ .‫א‬ .‫הקטן‬ ‫גודלה‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫שיש‬ ‫דברים‬ ‫של‬ ‫למגוון‬ ‫דוגמא‬ ‫תנו‬ .‫ב‬ .‫כולו‬ ‫העולם‬ ‫מתוך‬ ‫כנבחרת‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫מתייחסים‬ ‫המדרשים‬ ‫שני‬ .‫ג‬ ?‫המדרשים‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫מה‬ ‫מדרשית‬ ‫זהות‬ ‫תעודת‬ — ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ !‫לדעת‬ ‫טוב‬ ‫שנכתב‬ ‫מה‬ ‫דרך‬ ‫בעיקר‬ ‫חז"ל‬ ‫בפני‬ '‫עצמה‬ ‫את‬ ‫'הציגה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫הכלים‬ ‫אחד‬ .‫בה‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫עליה‬ ‫שכתבו‬ ‫החכמים‬ ‫מן‬ ‫רבים‬ .‫עליה‬ ‫הרבים‬ ‫השמות‬ ‫דרך‬ ‫היה‬ ‫הארץ‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫החכמים‬ ‫ניסו‬ ‫שבאמצעותם‬ ‫אחרות‬ ‫תכונות‬ ‫או‬ ‫לתכונה‬ ‫רמז‬ ‫שם‬ ‫בכל‬ ‫ראו‬ ‫הם‬ .‫בתנ"ך‬ ‫שלה‬ ‫והמגוונים‬ .‫אליה‬ ‫נכספו‬ ‫שנה‬ ‫אלפיים‬ ‫שבמשך‬ ‫הזו‬ ‫המיוחדת‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫וייחודה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫שמותיה‬ "‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ ָ‫"ה‬ ■ ,"‫ונטעתם‬ ‫הארץ‬ ‫אל‬ ‫תבאו‬ ‫"וכי‬ :‫שנאמר‬ ‫כמו‬ ,‫סתם‬ "‫"הארץ‬ ‫בשם‬ ‫בתורה‬ ‫נקראה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ .‫המיוחדת‬ ‫הארץ‬ ‫אל‬ :‫ואמרו‬ ,"‫הארץ‬ ‫אל‬ ‫תבאו‬ ‫"כי‬ :‫ובעומר‬ ‫במשנה‬ .‫לארץ‬ ‫המיוחד‬ ‫השם‬ ‫בתורת‬ "‫ישראל‬ ‫"ארץ‬ ‫אף‬ ‫כנען‬ ‫השם‬ ‫מלבד‬ ]‫[מצאנו‬ ‫מצינו‬ ‫בנביאים‬ ‫והארצות‬ ."‫"הארץ‬ ‫בשם‬ ‫או‬ "‫ישראל‬ ‫"ארץ‬ ‫בשם‬ ‫תמיד‬ ‫כמעט‬ ‫משתמשים‬ ‫ובמדרשות‬ ‫ובתלמוד‬ ]‫תלמודית‬ ‫[אנצקלופדיה‬ ."‫העמים‬ ‫"ארץ‬ ‫או‬ "‫לארץ‬ ‫"חוץ‬ ‫קרויות‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫שמחוץ‬ ‫ל‬ָ‫ֲכ‬‫א‬ ַ‫מ‬ ‫ץ‬ֵ‫ל־ע‬ָ‫ּכ‬ ‫ם‬ ֶ‫ּת‬ ְ‫ע‬ ַ‫ט‬ְ‫ּונ‬ ,‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ָ‫ל־ה‬ ֶ‫א‬ ‫ֹאּו‬‫ב‬ ָ‫י־ת‬ ִ‫כ‬ְ‫ו‬ 23 ,‫י"ט‬ ‫ויקרא‬ ‫אותם‬ ‫ומחממת‬ ‫כנפיה‬ ‫תחת‬ ‫אותם‬ ‫מכנסת‬ ‫היא‬ ,)‫(צעירים‬ ‫דקים‬ ‫כשאפרוחיה‬ ‫זו‬ ‫תרנגולת‬ ‫כמו‬ ‫מנקרת‬ ‫היא‬ ‫אצלה‬ ‫לבוא‬ ‫מבקש‬ ‫אחד‬ ‫אם‬ ,‫גדלים‬ ‫וכשהם‬ ,‫לפניהם‬ )‫אוכל‬ ‫עבורם‬ ‫(מחפשת‬ ‫ועודרת‬ .‫באשפתך‬ ‫עדור‬ ‫לך‬ :‫לו‬ ‫כאומרת‬ ,‫בראשו‬ ‫לו‬
 • 8. 68 68 ‫להם‬ ‫מצוי‬ ‫והשליו‬ ,‫להם‬ ‫עולה‬ ‫והבאר‬ ,‫יורד‬ ‫המן‬ ‫היה‬ ‫שנה‬ ‫ארבעים‬ ‫במדבר‬ ‫ישראל‬ ‫כשהיו‬ ‫כך‬ ,‫משה‬ ‫להם‬ ‫אמר‬ ,‫לארץ‬ ‫ישראל‬ ‫שנכנסו‬ ‫כיון‬ .‫לפניהם‬ ‫מסייע‬ ‫ענן‬ ‫ועמוד‬ ‫אותן‬ ‫מקיפים‬ ‫כבוד‬ ‫וענני‬ ‫אל‬ ‫תבואו‬ ‫כי‬ ‫התורה‬ ‫אומרת‬ ‫כך‬ ‫ומשום‬ — ‫נטיעות‬ ‫לו‬ ‫וייטע‬ ‫ויצא‬ ‫המעדר‬ ‫את‬ ‫ייקח‬ ‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ .)‫המדרש‬ ‫(מן‬ ‫ונטעתם‬ ‫הארז‬ ?‫עצים‬ ‫לטעת‬ ‫צריכים‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫כשנכנסים‬ ‫מדוע‬ :‫השאלה‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ,‫המשל‬ ‫באמצעות‬ ‫המדרש‬ :‫בהתאמה‬ ‫הנמשל‬ ‫חלקי‬ ‫כל‬ ‫ואת‬ ‫המשל‬ ‫חלקי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שלכם‬ ‫במילים‬ ‫כתבו‬ ‫משל‬‫נמשל‬ ‫דקים‬ ‫כשאפרוחיה‬ ‫זו‬ ‫תרנגולת‬ ‫נטיעות‬ ‫לו‬ ‫וייטע‬ ‫ויצא‬ ‫המעדר‬ ‫את‬ ‫ייקח‬ ‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫ויצא‬ ‫המעדר‬ ‫את‬ ‫ייקח‬ ‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ,‫משה‬ ‫להם‬ ‫"אמר‬ :‫כתוב‬ ‫המדרש‬ ‫בסוף‬ .‫א‬ ‫אותם‬ ‫שולח‬ ‫שהוא‬ ‫בכך‬ ‫ישראל‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫ללמד‬ ‫משה‬ ‫מנסה‬ ‫מה‬ ."‫נטיעות‬ ‫לו‬ ‫וייטע‬ ?‫לארץ‬ ‫כשיגיעו‬ ‫לטעת‬ ?‫זה‬ ‫מדרש‬ ‫ע"פ‬ ‫ובגרות‬ ‫עצמאות‬ ‫אדם‬ ‫מפגין‬ ‫כיצד‬ .‫ב‬ ‫פייקוב‬ ‫ארץ/שייקה‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ,‫עב‬ ‫אין‬ ‫תכול‬ ‫ארץ‬ ‫לה‬ ‫והשמש‬ ,‫וחלב‬ ‫כדבש‬ ‫נולדנו‬ ‫בה‬ ‫ארץ‬ ‫נחיה‬ ‫בה‬ ‫ארץ‬ ‫יהיה‬ ,‫בה‬ ‫ונשב‬ ‫שיהיה‬ ‫מה‬ ‫שנאהב‬ ‫ארץ‬ ‫ואב‬ ‫אם‬ ‫לנו‬ ‫היא‬ ‫העם‬ ‫של‬ ‫ארץ‬ ‫לעולם‬ ‫ארץ‬ ‫נולדנו‬ ‫בה‬ ‫ארץ‬ ‫נחיה‬ ‫בה‬ ‫ארץ‬ ‫שיהיה‬ ‫מה‬ ‫יהיה‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ‫החוף‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫ים‬ ‫וילדים‬ ‫ופרחים‬ .‫סוף‬ ‫בלי‬ ‫כינרת‬ ‫בצפון‬ ‫חולות‬ ‫בדרום‬ ‫למערב‬ ‫ומזרח‬ .‫גבולות‬ ‫נושק‬ ...‫שנאהב‬ ‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ‫התורה‬ ‫ארץ‬ ‫האור‬ ‫מקור‬ ‫את‬ .‫האמונה‬ ‫ושפת‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ,‫ארץ‬ ,‫יקרה‬ ‫ארץ‬ ‫הבטחת‬ ‫הן‬ .‫אגדה‬ ‫זו‬ ‫שאין‬ ....‫שנאהב‬ ‫ארץ‬ ‫רמזים‬ ‫שלושה‬ ‫לפחות‬ ‫בשיר‬ ‫מצאו‬ .‫א‬ .‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫היא‬ "‫שה"ארץ‬ ‫לכך‬ ‫מופיעים‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫שמות‬ ‫שני‬ ‫אילו‬ .‫ב‬ ?‫בשיר‬ ‫השאלה‬ ‫על‬ ‫השיר‬ ‫של‬ ‫תשובתו‬ ‫מהי‬ .‫ג‬ ?‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫מיוחד‬ ‫מה‬ )‫(לפחות‬ ‫לבין‬ ‫השיר‬ ‫בין‬ ‫דמיון‬ ‫מצאו‬ .‫ד‬ ‫שקראתם‬ ‫המדרשים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ .‫זה‬ ‫בפרק‬
 • 9. 69 :‫צבי‬ ‫ארץ‬ ■ "‫ִם‬‫י‬‫ּגֹו‬ ‫אֹות‬ ְ‫ב‬ ִ‫צ‬ ‫י‬ ִ‫ב‬ ְ‫צ‬ ‫ת‬ַ‫ל‬ֲ‫ַח‬‫נ‬ ,‫ה‬ָ‫ּד‬ ְ‫מ‬ ֶ‫ח‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫ְך‬ָ‫ן־ל‬ ֶ‫ּת‬ ֶ‫א‬ְ‫ו‬ ,‫ים‬ִ‫נ‬ָ‫ּב‬ַ‫ּב‬ ‫ְך‬ ֵ‫ית‬ ִ‫ֲׁש‬‫א‬ ‫יְך‬ ֵ‫א‬ ,‫י‬ ִ‫ּת‬ ְ‫ר‬ ַ‫מ‬ ָ‫א‬ ‫י‬ ִ‫ֹכ‬‫נ‬ ָ‫א‬ְ‫""ו‬ )‫י"ט‬ ,'‫ג‬ ‫(ירמיהו‬ ?‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫חיובי‬ ‫כינוי‬ ‫זה‬ "‫צבי‬ ‫ש"ארץ‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫רומז‬ ‫בפסוק‬ ‫מה‬ ‫קלה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫אף‬ ,‫החיות‬ ‫מכל‬ ‫קל‬ ‫זה‬ ‫צבי‬ ‫מה‬ :‫לך‬ ‫לומר‬ ?‫לצבי‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫נמשלה‬ ‫למה‬ ."‫פירותיה‬ ‫לבשל‬ ‫הארצות‬ ‫מכל‬ ‫א‬ ‫עמוד‬ ‫קי"ב‬ ‫דף‬ ‫כתובות‬ ‫מסכת‬ ?‫לצבי‬ ‫דומה‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫תכונה‬ ‫איזו‬ ?‫המדרש‬ ‫מדגיש‬ ‫הצבי‬ ‫של‬ ‫תכונה‬ ‫איזו‬ ‫קרצ'בסקי‬ ‫חנינא‬ ,‫קיפניס‬ ‫לוין‬ /‫המעפילים‬ ‫תרע"ט‬ :‫כתיבה‬ ‫שנת‬ !‫ר‬ָ‫ה‬ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ !‫ר‬ָ‫ה‬ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ ?‫י‬ ִ‫ב‬ ֶ‫ׁש‬ ‫ֵי‬‫י‬‫דּו‬ ְ‫פ‬ ִ‫ל‬ ‫ֹם‬‫ס‬ ְ‫ַח‬‫י‬ ‫י‬ ִ‫מ‬ ‫ְך‬ֶ‫ר‬ֶ‫ּד‬ַ‫ה‬ ‫ר‬ָ‫ב‬ ְ‫ּכ‬ ִ‫מ‬ ‫ֶה‬‫ז‬ ‫ן‬ֵ‫ה‬ ‫ר‬ַ‫ה‬ ‫ר‬ֶ‫ב‬ֵ‫ע‬ ֵ‫מ‬ .‫י‬ ִ‫ב‬ֶ‫צ‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ‫נּו‬ָ‫ל‬ ‫ֶת‬‫ז‬ ֶ‫רֹומ‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ ‫ר‬ָ‫ה‬ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ ‫ר‬ָ‫ה‬ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ !‫ֲלּו‬‫ע‬ ‫ים‬ ִ‫ח‬ ַ‫א‬ !‫ֲלּו‬‫ע‬ ‫ים‬ ִ‫ח‬ ַ‫א‬ ?‫ֶף‬‫ג‬ָ‫נ‬ ‫ן‬ֶ‫ב‬ ֶ‫א‬ ֵ‫מ‬ ‫ת‬ ַ‫ֵח‬‫י‬ ‫ְך‬ַ‫ֵר‬‫י‬ ‫י‬ ִ‫מ‬ ‫ב‬ֵ‫ל‬ :‫אּו‬ ְ‫ר‬ ִ‫ּת‬ ‫ֹה‬‫א‬ָ‫ר‬ ,‫ֲׂשּו‬‫ע‬ ‫ד‬ַ‫ע‬ַ‫צ‬ .‫ֵב‬‫ג‬ ָ‫ּׂש‬ִ‫נ‬ ‫ז‬ ָ‫א‬ ‫ִם‬‫י‬ַ‫נ‬ ְ‫ׁש‬ ‫י‬ ִ‫ּפ‬ ‫נּו‬ ָ‫א‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ ‫ר‬ָ‫ה‬ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ !‫ילּו‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ע‬ַ‫ה‬ ‫ר‬ָ‫ה‬ָ‫ה‬ ‫ֹאׁש‬‫ר‬ ‫ל‬ ֶ‫א‬ !‫יא‬ ִ‫ּׂש‬ַ‫ה‬ ‫ֹז‬‫מ‬ ְ‫ִר‬‫י‬ !‫יא‬ ִ‫ּׂש‬ַ‫ה‬ ‫ֹז‬‫מ‬ ְ‫ִר‬‫י‬ ?‫נּו‬ָ‫ּב‬ ‫י‬ ַ‫ח‬ ‫רּוחֹו‬ ‫ין‬ ֵ‫ֲא‬‫ה‬ .‫ל‬ַ‫ָפ‬‫נ‬ ‫ד‬ ָ‫ח‬ ֶ‫א‬ ,‫י‬ ִ‫ב‬ ְ‫ּצ‬ַ‫ה‬ ‫נֹוף‬ ְ‫ל‬ ‫יא‬ ִ‫ר‬ ְ‫ַמ‬‫נ‬ ,‫ח‬ ָ‫א‬ֶ‫ה‬ .‫נּו‬ ָ‫ּת‬ ִ‫א‬ ‫חֹון‬ָ‫ּצ‬ִ‫ּנ‬ַ‫ה‬ ,‫יל‬ ִ‫ּפ‬ ְ‫ַע‬‫נ‬ ‫הדואר‬ ‫סמל‬ ‫מדגישים‬ ‫הצבי‬ ‫של‬ ‫תכונה‬ ‫איזו‬ .‫א‬ ?‫צפון‬ ‫פיקוד‬ ‫וסמל‬ .‫ההר‬ ‫ראש‬ ‫אל‬ ‫לטפס‬ ‫קורא‬ "‫"המעפילים‬ ‫השיר‬ .‫ב‬ ?‫זה‬ ‫בשיר‬ "‫צבי‬ ‫"ארץ‬ ‫הכינוי‬ ‫נבחר‬ ‫לדעתכם‬ ‫מדוע‬ ‫המעפילים‬ ‫בשיר‬ ‫לצבי‬ ‫ההתייחסות‬ ‫שונה‬ ‫במה‬ .‫ג‬ ?‫ובמדרש‬
 • 10. 70 70 ‫רוז‬ ‫אליגון‬ ‫תלמה‬ / ‫הצבי‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬ ‫קמו‬ ‫הם‬ ‫הלילה‬ ‫בחצי‬ ‫העולם‬ ‫בקצה‬ ‫והיכו‬ ‫עוף‬ ‫הרחיקו‬ ‫חשו‬ ‫רשף‬ ‫כבני‬ ‫האדם‬ ‫כבוד‬ ‫את‬ ‫להשיב‬ ‫צבי‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬ ‫שדותיה‬ ‫דבש‬ ‫אל‬ ‫והמדבר‬ ‫הכרמל‬ ‫אל‬ ‫יחשה‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫עם‬ ‫אל‬ ,‫לזר‬ ‫יפקיר‬ ‫לא‬ ‫בניו‬ ‫שאת‬ ‫שבהריה‬ ‫צבי‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬ ‫לדור‬ ‫מדור‬ ‫עיר‬ ‫פועמת‬ ‫לטבורה‬ ‫אם‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬ .‫וברע‬ ‫בטוב‬ ‫בניה‬ ‫קשורים‬ ‫עוברת‬ ‫הלילה‬ ‫בחצי‬ ‫שרב‬ ‫רוח‬ ‫בשדותינו‬ ‫ראש‬ ‫אז‬ ‫תרכין‬ ‫אילמת‬ ‫ערבה‬ ‫שב‬ ‫לא‬ ‫שחר‬ ‫עם‬ ‫אשר‬ ‫על‬ ‫צבי‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬ ‫שדותיה‬ ‫דבש‬ ‫אל‬ ‫והמדבר‬ ‫הכרמל‬ ‫אל‬ ‫יחשה‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫עם‬ ‫אל‬ ,‫לזר‬ ‫יפקיר‬ ‫לא‬ ‫בניו‬ ‫שאת‬ ‫שדמעותיה‬ ‫צבי‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬ ‫חמניות‬ ‫שדה‬ ‫על‬ ‫נושרות‬ ‫וששונה‬ ‫שעצבונה‬ .‫יומה‬ ‫בבגד‬ ‫וערב‬ ‫שתי‬ ‫הם‬ ?‫השירים‬ ‫בשני‬ ‫הארץ‬ ‫תיאורי‬ ‫דומים‬ ‫במה‬ .‫א‬ ?‫קפניס‬ ‫לוין‬ ‫של‬ ‫בשירו‬ ‫או‬ ‫במדרש‬ ‫לצבי‬ ‫דומה‬ ‫בשיר‬ ‫הצבי‬ ‫האם‬ .‫ב‬ "‫הצבי‬ ‫ארץ‬ ‫"אל‬ ‫השיר‬ :"‫יונתן‬ ‫ל"מבצע‬ ‫מתייחס‬ ‫צה"ל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ "‫יונתן‬ ‫"מבצע‬ ‫במטרה‬ ,1976 ,‫ביולי‬ 4-‫ב‬ ‫באוגנדה‬ ‫ישראלים‬ ,‫יהודים‬ ‫חטופים‬ 105 ‫להציל‬ ,‫פרנס‬ ‫אייר‬ ‫מטוס‬ ‫צוות‬ ‫ואנשי‬ ‫מישראל‬ ‫טיסתם‬ ‫במהלך‬ ‫שנחטפו‬ ‫של‬ ‫התבצרותם‬ ‫למרות‬ .‫לצרפת‬ ‫המבצע‬ ,‫עוינת‬ ‫במדינה‬ ‫החוטפים‬ ‫החטופים‬ ‫כל‬ ‫וכמעט‬ ‫בהצלחה‬ ‫הוכתר‬ ‫נהרג‬ ‫המבצע‬ ‫במהלך‬ .‫בשלום‬ ‫חולצו‬ ‫מפקד‬ ‫שהיה‬ ,‫מטכ"ל‬ ‫סיירת‬ ‫מפקד‬ ,‫נתניהו‬ ‫יונתן‬ ,‫במבצע‬ ‫הפריצה‬ ‫כוח‬ .‫שמו‬ ‫על‬ ‫המבצע‬ ‫נקרא‬ ‫זאת‬ ‫ובעקבות‬
 • 11. 71 )‫נוספים‬ ‫רבים‬ ‫ובפסוקים‬ ,3 ‫לג‬ ,5 ‫יג‬ ,17 ‫ג‬ ‫(שמות‬ ‫ׁש‬ָ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ‫ב‬ָ‫ל‬ ָ‫ח‬ ‫ת‬ַ‫ָב‬‫ז‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ■ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫המרגלים‬ ‫סיפור‬ ‫תמצית‬ ‫לפניכם‬ "‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ָ‫ה‬ ‫ה‬ ָ‫"ּומ‬ :‫המשימה‬ "‫ָה‬‫ז‬ָ‫ם-ר‬ ִ‫א‬ ‫וא‬ ִ‫ה‬ ‫ָה‬‫נ‬ ֵ‫מ‬ ְ‫ּׁש‬ַ‫"ה‬ "‫ִן‬‫י‬ ַ‫ם-א‬ ִ‫א‬ ‫ץ‬ֵ‫ע‬ ‫ּה‬ָ‫ֵׁש־ּב‬‫י‬ֲ‫ה‬" "‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ָ‫ה‬ ‫י‬ ִ‫ר‬ ְ‫ּפ‬ ִ‫מ‬ ‫ם‬ ֶ‫ּת‬ ְ‫ח‬ ַ‫ק‬ ְ‫ּול‬ ‫ם‬ ֶ‫ּת‬ ְ‫ַק‬‫ּז‬ ַ‫ח‬ ְ‫ת‬ ִ‫ה‬ְ‫"ו‬ ..."‫ים‬ ִ‫ָב‬‫נ‬ֲ‫ע‬ ‫י‬ֵ‫ּכּור‬ ִ‫ּב‬ ‫י‬ ֵ‫ְמ‬‫י‬ — ‫ים‬ ִ‫ָמ‬‫ּי‬ַ‫ה‬ְ‫"ו‬ "‫ֹל‬‫ּכ‬ ְ‫ׁש‬ ֶ‫א‬ ‫ל‬ ַ‫ַח‬‫נ‬‫ד־‬ַ‫ע‬ ‫ֹאּו‬‫ב‬ָ‫ּי‬ַ‫ו‬" :‫הביצוע‬ "‫ד‬ ָ‫ח‬ ֶ‫א‬ ‫ים‬ ִ‫ָב‬‫נ‬ֲ‫ע‬ ‫ּכֹול‬ ְ‫ׁש‬ ֶ‫א‬ְ‫ו‬ ‫ה‬ָ‫מֹור‬ְ‫ז‬ ‫ם‬ ָ‫ּׁש‬ ִ‫מ‬ ‫תּו‬ ְ‫ר‬ ְ‫ִכ‬‫ּי‬ַ‫ו‬" "‫ִם‬‫י‬ָ‫נ‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫ּב‬ ‫ּמֹוט‬ַ‫ב‬ ‫הּו‬ֻ‫א‬ ָ‫ִּׂש‬‫ּי‬ַ‫ו‬" "‫ים‬ִ‫ֹנ‬‫ּמ‬ ִ‫ר‬ָ‫ן-ה‬ ִ‫"ּומ‬ ..."‫ים‬ִ‫נ‬ ֵ‫א‬ ְ‫ּת‬ַ‫ן-ה‬ ִ‫"ּומ‬ :‫למחנה‬ ‫בחזרתם‬ ‫הדיווח‬ ...‫נּו‬ ָ‫ּת‬ ְ‫ח‬ַ‫ל‬ ְ‫ׁש‬ ‫ר‬ ֶ‫ֲׁש‬‫א‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ָ‫ל-ה‬ ֶ‫א‬ ‫אנּו‬ָ‫ּב‬ ‫רּו‬ ְ‫ֹאמ‬‫ּי‬ַ‫ו‬" "‫יא‬ ִ‫ה‬ ‫ׁש‬ַ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ‫ב‬ָ‫ל‬ ָ‫ח‬ ‫ת‬ַ‫ָב‬‫ז‬ ‫ַם‬‫ג‬ְ‫"ו‬ ..."‫ָּה‬‫י‬ ְ‫ר‬ ִ‫ֶה-ּפ‬‫ז‬ְ‫"ו‬ )27-20 '‫יג‬ ‫(במדבר‬ .‫המרגלים‬ ‫של‬ ‫ציור‬ ‫שלפניכם‬ ‫בבול‬ .‫שלו‬ ‫הסמל‬ ‫הם‬ ‫שהמרגלים‬ ‫אחד‬ ‫רשמי‬ ‫גוף‬ ‫לפחות‬ ‫מצאו‬ )‫בול‬ ‫(תמונת‬ ?‫זה‬ ‫בסמל‬ ‫בחירה‬ ‫על‬ ‫דעתכם‬ ‫מה‬ .‫שלכם‬ ‫במילים‬ "‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫"זבת‬ ‫הביטוי‬ ‫את‬ ‫הסבירו‬ .‫א‬ ?‫כדוגמא‬ ‫ודבש‬ ‫בחלב‬ ‫דווקא‬ ‫המרגלים‬ ‫בחרו‬ ‫לדעתכם‬ ‫מדוע‬ .‫ב‬ ‫אחד‬ ‫תוצר‬ ‫ולהביא‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫מילים‬ ‫במספר‬ ‫לתאר‬ ‫נדרשים‬ ‫שאתם‬ ‫דמיינו‬ .‫ג‬ ?‫בארץ‬ ‫שטוב‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫מתארים‬ ‫הייתם‬ ‫כיצד‬ ?‫מביאים‬ ‫הייתם‬ ‫מה‬ .‫לדוגמה‬
 • 12. 72 72 ‫מבינים‬ ‫החכמים‬ ‫שמהם‬ ‫אגדיים‬ ‫אירועים‬ ‫שני‬ ‫מתוארים‬ )‫(תלמוד‬ ‫בגמרא‬ ."‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫זבת‬ ‫"ארץ‬ :‫המושג‬ ‫משמעות‬ ‫את‬ ‫ומסבירים‬ ‫מן‬ ‫נוטף‬ ‫דבש‬ ‫והיה‬ ,‫(עצי)תאנים‬ ‫תחת‬ ‫שאוכלות‬ ‫עיזים‬ ‫ראה‬ .‫ברק‬ ‫לבני‬ ‫נזדמן‬ ‫יחזקאל‬ ‫בן‬ ‫רמי‬ .1 ‫זבת‬ ‫'ארץ‬ :‫שנאמר‬ ‫זהו‬ :‫אמר‬ .‫בזה‬ ‫זה‬ ‫ומתערבים‬ )‫(האוכלות‬ ‫העיזים‬ ‫מן‬ ‫מטפטף‬ ‫וחלב‬ ‫התאנים‬ ‫ע"ב‬ ‫קי"א‬ ‫כתובות‬ '.‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫של‬ ‫חוט‬ )‫נדבק‬ ,‫(נשפך‬ ‫נמשך‬ - ‫חרוב‬ )‫(חותך‬ ‫בוצע‬ ‫תינוק‬ ‫כשהיה‬ ,‫זכורני‬ :‫יוחנן‬ ‫רבי‬ ‫אמר‬ .2 ‫ע"ב‬ ,‫צא‬ ‫בתרא‬ ‫בבא‬ .‫זרועותיו‬ ‫שתי‬ ‫על‬ )‫בחרוב‬ ‫(הנוזל‬ ‫דבש‬ ?‫המדרשים‬ ‫ע"פ‬ "‫"דבש‬ ‫המונח‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫האפשרויות‬ ‫שתי‬ ‫הן‬ ‫מה‬ .‫א‬ ?‫שקראתם‬ ‫במדרשים‬ ‫התיאורים‬ ‫לכל‬ ‫המשותף‬ ‫מה‬ .‫ב‬ ‫תינוק‬ ‫להכניס‬ ‫לחז"ל‬ ‫גורמת‬ ‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫זבת‬ ‫"ארץ‬ ‫בפסוק‬ ‫מילה‬ ‫איזו‬ .‫ג‬ ?‫למדרשים‬ ‫כדמות‬ ?‫כאגדה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫לתאר‬ ‫הדרשנים‬ ‫את‬ ‫הניעה‬ ‫בפסוק‬ ‫מילה‬ ‫איזו‬ .‫ד‬ ?‫המדרשים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫הטובה‬ ‫התכונה‬ ‫מהי‬ .‫ה‬ ‫המדרשים‬ ‫אחד‬ ‫ע"פ‬ "‫ודבש‬ ‫חלב‬ ‫זבת‬ ‫"ארץ‬ ‫כרזה‬ ‫או‬ ‫בול‬ ‫עצבו‬ .‫ו‬ ‫ישראל‬ ‫ועם‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫משתוקק‬ ‫(או‬ ‫שיושב‬ ‫ולעם‬ ‫לארץ‬ ‫מתייחס‬ "‫"ישראל‬ ‫השם‬ .‫שם‬ ‫באותו‬ ‫מכונים‬ ‫ויושביה‬ ‫הארץ‬ :‫המדרשים‬ ‫מן‬ ‫נלמד‬ ‫לארץ‬ ‫העם‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫על‬ .‫בה‬ )‫לשבת‬ ‫הלימוד‬ ‫וצורת‬ ‫המקור‬ ‫על‬ ‫דיווח‬ ‫בלי‬ ‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫ציטטנו‬ ‫שבהם‬ ‫מדרשים‬ ‫הבאנו‬ ‫הפעם‬ .‫שלו‬ ‫עלי‬ ‫חביבים‬ ‫שהם‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫אכניס‬ - ‫עלי‬ ‫חביבים‬ ‫וישראל‬ ‫עלי‬ ‫חביבה‬ ‫הארץ‬ :‫למשה‬ ‫הקב"ה‬ ‫אמר‬ ]‫כ"ג‬ ‫[במ"ר‬ ‫עלי‬ ‫שחביבה‬ ‫לארץ‬ ?‫המדרש‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫המיוחד‬ ‫מה‬ .‫א‬ ?‫זה‬ ‫מדרש‬ ‫ע"פ‬ ‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫מהד‬ .‫ב‬ :‫לגמרי‬ ‫אחרת‬ ‫בצורה‬ ‫ישראל‬ ‫וארץ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫בין‬ ‫לקשר‬ ‫מתייחס‬ ‫אחר‬ ‫מדרש‬ ,‫אוכלין‬ )‫באיזור‬ ‫העמים‬ ‫(את‬ ‫אותם‬ ‫ראה‬ ,‫נחור‬ ‫ובארם‬ ‫נהריים‬ ‫בארם‬ ‫מהלך‬ ‫אברהם‬ ‫שהיה‬ ‫בשעה‬ ‫מעוניין‬ ‫(לא‬ ‫הזאת‬ ‫בארץ‬ ‫חלק‬ ‫לי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫הלואי‬ :‫אמר‬ ,)‫ובטלה‬ ‫בהנאות‬ ‫(עסוקים‬ ‫ופוחזין‬ ‫שותין‬ .)‫כאלה‬ ‫חיים‬ ‫לחיות‬ ,‫הנכוש‬ ‫בשעת‬ ‫בניכוש‬ ‫עוסקין‬ ‫אותם‬ ‫ראה‬ ,)‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫גבול‬ ‫(על‬ ‫צור‬ ‫של‬ ‫לסולמה‬ ‫שהגיע‬ ‫כיון‬ .‫הזאת‬ ‫בארץ‬ ‫חלקי‬ ‫יהא‬ ‫הלואי‬ :‫אמר‬ .)‫קשה‬ ‫חקלאית‬ ‫עבודה‬ ‫(עובדים‬ ‫העידור‬ ‫בשעת‬ ‫בעידור‬ )‫ל‬ ‫(ב"ר‬ "'‫הזאת‬ ‫הארץ‬ ‫את‬ ‫נתתי‬ ‫'לזרעך‬ :‫הקב"ה‬ ‫לו‬ ‫אמר‬ )‫אברהם‬ ‫של‬ ‫בקשתו‬ ‫את‬ ‫(שמע‬
 • 13. 73 .‫מאמץ‬ ‫דורשים‬ ‫ואינם‬ ‫נוחים‬ ‫החיים‬ ‫שבה‬ ___________‫בארץ‬ ‫עובר‬ ‫אברהם‬ .‫א‬ .__________‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫בעיקר‬ ‫קשה‬ ‫עבודה‬ ‫נדרשת‬ ‫שבה‬ ‫בארץ‬ ‫ובוחר‬ ?‫הקשה‬ ‫באפשרות‬ ‫בוחר‬ ‫הוא‬ ‫מדוע‬ .‫המדרש‬ ‫מתייחס‬ ‫אליו‬ ‫הפסוק‬ ‫את‬ ‫במדגש‬ ‫סמנו‬ .‫ב‬ ?‫לדעתכם‬ ‫המדרש‬ ‫בסוף‬ ‫מופיע‬ ‫הוא‬ ‫מדוע‬ ?‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫בין‬ ‫לקשר‬ ‫המדרש‬ ‫נותן‬ ‫סיבות‬ ‫שתי‬ ‫אילו‬ .‫ג‬ ‫שמר‬ ‫ויש/נעמי‬ ‫אין‬ ‫אדירים‬ ‫נהרות‬ ‫אין‬ ‫לנו‬ ‫בקיץ‬ ‫וגשם‬ ‫אפורות‬ ‫בירות‬ ‫אין‬ ‫לנו‬ - ‫עשנן‬ ‫וכל‬ ‫השמיים‬ ‫כל‬ ‫תכלת‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ‫השנה‬ ‫כל‬ ‫שמש‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ,‫אצילים‬ ‫טירות‬ ‫אין‬ ‫לנו‬ ‫חתומות‬ ‫חומות‬ ‫אפלים‬ ‫יערות‬ ‫אין‬ ‫לנו‬ - ‫ענבר‬ ‫שלכת‬ ‫ותהומות‬ ‫עיינות‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ‫בהר‬ ‫גם‬ ,‫בהר‬ ‫וגם‬ ‫בביקעה‬ ,‫בעבים‬ ‫ראשו‬ ,‫נישא‬ ‫מגדל‬ ‫אין‬ ‫לנו‬ - ‫הגיא‬ ‫בצל‬ ‫נעלם‬ ‫אוצר‬ ‫אין‬ ‫לנו‬ ‫בדוד‬ ‫חלק‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ‫ישי‬ ‫בבן‬ ‫נחלה‬ ‫משל‬‫נמשל‬ ?‫המדרש‬ ‫מן‬ ‫שונה‬ ‫או‬ ‫דומה‬ ‫השיר‬ ‫האם‬ ?‫השיר‬ ‫ע"פ‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫היתרונות‬ ‫מהם‬ .‫א‬ :‫בשיר‬ ‫בית‬ ‫כמו‬ ‫אותם‬ ‫כתבו‬ .‫במדרש‬ ‫אברהם‬ ‫של‬ ‫דבריו‬ ‫את‬ ‫שוב‬ ‫קראו‬ .‫ב‬ ...‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ...‫אין‬ ‫לנו‬
 • 14. 74 74 ‫חוויותיו‬ ‫את‬ ‫ומתאר‬ ‫השוממה‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫בן־גוריון‬ ‫דוד‬ ‫מגיע‬ ‫חז"ל‬ ‫תקופת‬ ‫אחרי‬ ‫שנים‬ ‫מאות‬ :)1906( ‫ביומן‬ ‫העבודה‬ ‫כמו‬ ,‫קלות‬ ‫אינן‬ ‫העבודות‬ ‫רוב‬ ...‫ביום‬ ‫שמעות‬ ‫כשמונה‬ ‫עובד‬ ‫"אני‬ ‫והתמכרות‬ ‫סבלנות‬ ‫ודרושה‬ ...)‫בור‬ ‫אדמת‬ ‫לחרוש‬ ,‫בורות‬ ‫(לחפור‬ ‫במעדר‬ ‫לעמוד‬ — ‫הפועלים‬ ‫של‬ ‫הרוב‬ ‫הוא‬ ‫וכזה‬ - ‫מעודו‬ ‫עבד‬ ‫שלא‬ ‫איש‬ ‫מרובה‬ ‫יבלות‬ ‫מתמלאת‬ ‫היד‬ ,‫זורמת‬ ‫במעדר...הזיעה‬ ‫ולעדור‬ ‫לוהט‬ ‫קיץ‬ ‫ביום‬ ...‫מתפרקים‬ ‫כאילו‬ ‫האיברים‬ ‫וכל‬ ,‫וחבורות‬ ,‫כביר‬ ‫רצון‬ ‫בעלי‬ ‫או‬ .‫פועלים‬ ‫של‬ ‫טיפוסים‬ ‫שני‬ ‫רק‬ ‫בארץ‬ ‫להישאר‬ ‫יכולים‬ ."‫קשה‬ ‫לעבודה‬ ‫שהורגלו‬ ,‫חזקים‬ ‫צעירים‬ ‫כלומר‬ ,‫יכולת‬ ‫בעלי‬ ‫או‬ - ‫והרעב‬ ‫הקדחת‬ ,‫העבודה‬ - ‫ושלושתם‬ .‫ורעבתי‬ ‫קדחתי‬ - ‫משעבדתי‬ ‫"יותר‬ ‫היתה‬ ‫הקדחת‬ .‫לארץ־ישראל‬ ‫באתי‬ ‫לכך‬ ‫הרי‬ ‫כי‬ ,‫עניין‬ ‫ומלאי‬ ‫לי‬ ‫חדשים‬ ‫היו‬ ‫הוא‬ .‫תכוף‬ ‫אורח‬ ‫היה‬ ‫הרעב‬ ‫גם‬ ...‫בשבועיים‬ ‫פעם‬ ‫בדייקנות‬ ‫אותי‬ ‫מבקרת‬ "‫רצופים‬ ‫חודשים‬ ‫גם‬ ‫לפעמים‬ ,‫אחדים‬ ‫ששבועות‬ ‫אצלי‬ ‫מתארח‬ ‫היה‬ ?‫הקשיים‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬ ‫מן‬ ‫מסיק‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ?‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫מתאר‬ ‫קשיים‬ ‫אילו‬ .‫א‬ .‫אברהם‬ ‫בעיני‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫לתיאורים‬ ‫שלו‬ ‫הקשיים‬ ‫דומים‬ ‫במה‬ .‫ב‬ ‫בארץ‬ ‫הבחירה‬ ‫על‬ ‫ומשוחחים‬ ‫נפגשים‬ ‫אבינו‬ ‫ואברהם‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫שדוד‬ ‫דמיינו‬ .‫ג‬ ‫טובה‬ ‫תכונה‬ ‫איזו‬ ‫על‬ ?‫הקשה‬ ‫עבודתו‬ ‫על‬ ‫גוריון‬ ‫לבן‬ ‫אברהם‬ ‫יאמר‬ ‫מה‬ ,‫ישראל‬ ?‫השניים‬ ‫יסכימו‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫וגם‬ ‫מאמץ‬ ‫דורש‬ ,‫מראש‬ ‫קבוע‬ ‫הוא‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫בין‬ ‫שהקשר‬ ‫שקובע‬ ‫מדרש‬ ‫לפניכם‬ :‫מסויימת‬ ‫התנהגות‬ ‫מחייב‬ .]‫כ‬ ‫ג‬ ‫"[איכה‬ ‫נפשי‬ ‫עלי‬ ‫ותשוח‬ ‫תזכור‬ ‫"זכור‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ,‫עימו‬ ‫בניו‬ ‫ונטל‬ ‫גדר‬ ‫חמת‬ )‫בשם‬ ‫ל(מקום‬ ‫שהלך‬ ‫למלך‬ ‫משל‬ ‫חייא‬ '‫ר‬ ‫תני‬ ‫לבדו‬ ‫המלך‬ ‫יצא‬ )‫זמן‬ ‫(לאחר‬ ‫למחר‬ ,)‫הבא‬ ‫עמו(למסע‬ ‫נוטלן‬ ‫שאין‬ ‫ונשבע‬ )‫אותו‬ ‫הקניטוהו(הרגיזו‬ ‫...זהו‬ ,‫אותי‬ ‫שמקניטין‬ ‫אעפ"י‬ ,‫עמי‬ ‫בני‬ ‫הוו‬ ‫הלואי‬ ‫ואומר‬ ‫ובוכה‬ ‫עליהם‬ ‫נזכר‬ ‫והיה‬ ,‫עמו‬ ‫בניו‬ ‫היו‬ ‫ולא‬ ‫שהיו‬ ‫כמה‬ ‫עמי‬ ‫בני‬ ‫הוו‬ ‫הלואי‬ ‫הקב"ה‬ ‫אמר‬ ,)‫א‬ ‫ט‬ ‫(ירמיה‬ ‫אורחים‬ ‫מלון‬ ‫במדבר‬ ‫יתנני‬ ‫מי‬ :‫שנאמר‬ ‫שמטמאין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫עמי‬ ‫בני‬ ‫היו‬ ‫הלואי‬ ‫הקב"ה‬ ‫אמר‬ ...,‫עלי‬ ‫שמלינין‬ ‫אעפ"י‬ ‫במדבר‬ ‫יא‬ ‫סעיף‬ ‫רפ"ב‬ '‫עמ‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ )‫ג‬ ‫רבה‬ ‫(איכה‬ ."‫אותה‬ ‫בניו‬ ‫ונטל‬ ‫גדר‬ ‫לחמת‬ ‫שהלך‬ ‫למלך‬ ‫משל‬ ‫חייא‬ '‫ר‬ ‫תני‬ .]‫כ‬ ‫ג‬ ‫[איכה‬ "‫נפשי‬ ‫עלי‬ ‫ותשוח‬ ‫תזכור‬ ‫"זכור‬ ‫והיה‬ ,‫עמו‬ ‫בניו‬ ‫היו‬ ‫ולא‬ ‫לבדו‬ ‫המלך‬ ‫יצא‬ ‫למחר‬ ,‫עמו‬ ‫נוטלן‬ ‫שאין‬ ‫ונשבע‬ ‫הקניטוהו‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ,‫עמו‬ ‫יתנני‬ ‫מי‬ :‫שנאמר‬ ‫זהו‬ ...,‫אותי‬ ‫שמקניטין‬ ‫אעפ"י‬ ,‫עמי‬ ‫בני‬ ‫הוו‬ ‫הלואי‬ ‫ואומר‬ ‫ובוכה‬ ‫עליהם‬ ‫נזכר‬ .)‫א‬ ‫ט‬ ‫(ירמיה‬ ‫אורחים‬ ‫מלון‬ ‫במדבר‬ ‫היו‬ ‫הלואי‬ ‫הקב"ה‬ ‫אמר‬ ...,‫עלי‬ ‫שמלינין‬ ‫אעפ"י‬ ‫במדבר‬ ‫שהיו‬ ‫כמו‬ ‫עמי‬ ‫בני‬ ‫הוו‬ ‫הלואי‬ ‫הקב"ה‬ ‫אמר‬ ."‫אותה‬ ‫שמטמאין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫עמי‬ ‫בני‬
 • 15. 75 :‫בהתאמה‬ ‫הנמשל‬ ‫פרטי‬ ‫ואת‬ ‫המשל‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫שלכם‬ ‫במילים‬ ‫כתבו‬ ‫מדשל‬‫נמשל‬ ‫מלך‬ ‫הליכה‬ ‫גדר‬ ‫חמת‬ ‫בנים‬ ‫הקנטות‬ ‫המסקנה‬"‫שמטמאים‬ ‫אע"פ‬ ‫עמי‬ ‫בני‬ ‫היו‬ ‫"הלוואי‬ ‫לכך‬ ‫הוכחות‬ ‫שתי‬ ‫מצאו‬ .‫ישראל‬ ‫לבני‬ ‫כבית‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫על‬ ‫מצביע‬ ‫המשל‬ .‫א‬ )‫הנמשל‬ ‫ו/או‬ ‫המשל‬ ‫(מן‬ ‫בדרך‬ ‫התנהגות‬ ‫לבין‬ ‫שלנו‬ ‫הבית‬ ‫שהוא‬ ‫במקום‬ ‫התנהגות‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫מה‬ .‫ב‬ ?‫כבית‬ ‫שלנו‬ ‫בארץ‬ ‫לנהוג‬ ‫טוב‬ ‫מתי‬ ?‫זר‬ ‫במקום‬ ‫או‬ ?‫כזו‬ ‫גישה‬ ‫של‬ ‫השלילי‬ ‫הצד‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫מה‬ ?‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫נכונה‬ ‫התנהגות‬ ‫והסבירו־מהי‬ ‫הבאים‬ ‫בפסוקים‬ ‫עיינו‬ .‫ג‬ ‫ט"ז‬ ‫דברים‬ }‫{ס‬ .‫ְך‬ָ‫ל‬ ‫ן‬ ֵ‫ֹת‬‫נ‬ ‫יָך‬ֶ‫ֹלה‬ֱ‫א‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ְה‬‫י‬‫ר־‬ ֶ‫ֲׁש‬‫א‬ ,‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ָ‫ת־ה‬ ֶ‫א‬ ָ‫ּת‬ ְ‫ׁש‬ַ‫ָר‬‫י‬ְ‫ו‬ ‫ֶה‬‫י‬ ְ‫ח‬ ִ‫ּת‬ ‫ן‬ַ‫ע‬ ַ‫מ‬ ְ‫ל‬ - ‫ֹף‬‫ּד‬ ְ‫ר‬ ִ‫ּת‬ ,‫ק‬ֶ‫ד‬ֶ‫צ‬ ‫ק‬ֶ‫ד‬ֶ‫צ‬ ■ ‫כּו‬ ְ‫ּפ‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫ל־ּת‬ ַ‫א‬ ,‫י‬ ִ‫ָק‬‫נ‬ ‫ם‬ָ‫ד‬ְ‫ו‬ ,‫ֹקּו‬‫ׁש‬ֲ‫ע‬ ַ‫ת‬ ‫ֹלא‬ ,‫ָה‬‫נ‬ ָ‫מ‬ ְ‫ל‬ ַ‫א‬ְ‫ו‬ ‫ָתֹום‬‫י‬ ‫ֵר‬‫ּג‬ .‫הּו‬ֵ‫ע‬ֵ‫ר‬ ‫ין‬ֵ‫ּוב‬ ‫יׁש‬ ִ‫א‬ ‫ין‬ֵ‫ּב‬ ,‫ט‬ָ‫ּפ‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫מ‬ ‫ֲׂשּו‬‫ע‬ ַ‫ת‬ ‫ׂשֹו‬ָ‫ם־ע‬ ִ‫א‬ ■ ,‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ָ‫ּב‬ - ‫ֶה‬‫ּז‬ַ‫ה‬ ‫קֹום‬ ָ‫ּמ‬ַ‫ּב‬ ,‫ם‬ֶ‫כ‬ ְ‫ת‬ ֶ‫א‬ ‫י‬ ִ‫ּת‬ְ‫נ‬ַ‫ּכ‬ ִ‫ׁש‬ְ‫ו‬ .‫ם‬ֶ‫כ‬ָ‫ל‬ ‫ע‬ַ‫ר‬ ְ‫ל‬ ,‫כּו‬ ְ‫ל‬ ֵ‫ת‬ ‫ֹלא‬ ‫ים‬ ִ‫ר‬ ֵ‫ֲח‬‫א‬ ‫ים‬ ִ‫ֱֹלה‬‫א‬ ‫י‬ֵ‫ר‬ֲ‫ח‬ ַ‫א‬ְ‫ו‬ ;‫ֶה‬‫ּז‬ַ‫ה‬ ‫קֹום‬ ָ‫ּמ‬ַ‫ּב‬ ‫ז‬ ‫ירמיהו‬ :‫ם‬ֶ‫יכ‬ ֵ‫ֲבֹות‬‫א‬ַ‫ל‬ ‫י‬ ִ‫ּת‬ ַ‫ָת‬‫נ‬ ‫ר‬ ֶ‫ֲׁש‬‫א‬ .‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫שמסבירים‬ ‫במדרשים‬ ‫עסקנו‬ ‫עתה‬ ‫עד‬ ‫בשבעת‬ ‫שמתאפיינת‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫בין‬ ‫דמיון‬ ‫החכמים‬ ‫מוצאים‬ ‫שלפניכם‬ ‫המדרשים‬ ‫בקבוצת‬ :‫בה‬ ‫לחיות‬ ‫שנועד‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫לבין‬ ,‫המינים‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫טיבו‬ :)‫ט‬ ,‫פ‬ ‫(תהלים‬ "‫תסיע‬ ‫ממצרים‬ ‫"גפן‬ ,‫שורות‬ ‫שורות‬ ‫אלא‬ ‫(ב)ערבוביא‬ ‫אותה‬ ‫נוטעין‬ ‫אין‬ ‫הזו‬ ‫הגפן‬ ‫מה‬ "‫אבותם‬ ‫לבית‬ ‫באותות‬ ‫דגלו‬ ‫על‬ ‫"איש‬ )‫ב‬ ,‫ב‬ ‫(במדבר‬ ‫שכתוב‬ ‫כמו‬ ‫דגלים‬ ‫דגלים‬ ‫הם‬ ‫ישראל‬ ‫כך‬ ‫רס"ז/מה‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ ,‫לו‬ ‫רבה‬ ‫ויקרא‬ ‫צמוקים‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ‫ענבים‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ‫הזו‬ ‫הגפן‬ ‫מה‬ ‫אגדה‬ ‫בעלי‬ ‫תלמוד‬ ‫בעלי‬ ‫משנה‬ ‫בעלי‬ ‫מקרא‬ ‫בעלי‬ ‫בהם‬ ‫יש‬ ‫ישראל‬ ‫כך‬ ‫ברכה‬ ‫טעון‬ ‫וזה‬ ‫ברכה‬ ‫טעון‬ ‫זה‬ ‫חומץ‬ ‫בה‬ ‫ויש‬ )‫(טעים‬ ‫יין‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ‫זו‬ ‫גפן‬ ‫מה‬ ‫הרעה‬ ‫ועל‬ ‫הטובה‬ ‫על‬ ‫לברך‬ ‫חייבין‬ ‫ישראל‬ ‫כך‬ ]‫[שם‬
 • 16. 76 76 :‫לקיש‬ ‫ריש‬ ‫אמר‬ .‫נמשלה‬ ‫כגפן‬ ‫זו‬ ‫אומה‬ ,‫בתים‬ ‫בעלי‬ ‫אלו‬ ‫שבה‬ ‫זמורות‬ ,‫חכמים‬ ‫תלמידי‬ ‫אלו‬ ‫שבה‬ ‫אשכולות‬ ,‫הארץ‬ ‫עמי‬ ‫אלו‬ ‫שבה‬ ‫עלין‬ ".‫בישראל‬ ‫ריקנים‬ ‫אלו‬ ‫שבה‬ ‫קנוקנות‬ ‫מו‬ ‫רס"ז‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ ,)‫ע"ב‬ ,‫צ"ב‬ ‫(חולין‬ .‫הגפן‬ ‫מדרשי‬ ‫ע"פ‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫מאפיינים‬ ‫שלושה‬ ‫ציינו‬ ‫ט"ז‬ ‫א‬ ‫ירמיהו‬ "‫שמך‬ '‫ה‬ ‫רענן...קרא‬ ‫"זית‬ ?‫לזית‬ ‫ישראל‬ ‫נמשלו‬ ‫למה‬ :‫לוי‬ ‫בן‬ ‫יהושע‬ '‫ר‬ ‫אמר‬ ‫הגשמים‬ ‫בימות‬ ‫ולא‬ ‫החמה‬ ‫בימות‬ ‫לא‬ ‫נושרים‬ ‫עליו‬ ‫אין‬ ‫זה‬ ‫זית‬ ‫מה‬ :‫לך‬ ‫לומר‬ ‫הבא‬ ‫בעולם‬ ‫ולא‬ ‫הזה‬ ‫בעולם‬ ‫לא‬ ,‫עולמית‬ (‫כיליון‬ ,‫)אבדון‬ ‫בטלה‬ ‫להם‬ ‫אין‬ ‫ישראל‬ ‫אף‬ ‫רס"ז/נג‬ ‫נ"ג‬ ‫מנחות‬ ?‫זה‬ ‫אגדה‬ ‫במדרש‬ ‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫דומה‬ ‫הזית‬ ‫של‬ ‫תכונה‬ ‫איזו‬ ‫י"ג‬ ‫ל"ב‬ ‫תהילים‬ "‫ישגה‬ ‫בלבנון‬ ‫כארז‬ ‫יפרח‬ ‫כתמר‬ ‫"צדיק‬ ‫סיבים‬ ,‫לסיכוך‬ ‫חריות‬ ,‫להילול‬ ‫לולבין‬ ,‫לאכילה‬ ‫תמרים‬ ‫אלא‬ ,‫פסולת‬ ‫בה‬ ‫אין‬ ,‫זו‬ ‫תמרה‬ ‫מה‬ ,‫העלים‬ ‫כולל‬ ‫העץ‬ ‫מחלקי‬ ‫אחד‬ ‫[כל‬ .‫הבית‬ ‫את‬ ‫בהן‬ ‫לקרות‬ ,‫קורות‬ ‫שפעת‬ ,‫לכברה‬ ‫סנסנים‬ ,‫לחבלים‬ ]‫תועלת‬ ‫בעל‬ ‫לדבר‬ ‫משמש‬ ‫והגזע‬ ‫מהם‬ ,‫אגדה‬ ‫בעלי‬ ‫מהם‬ ,‫משנה‬ ‫בעלי‬ ‫מהם‬ ,‫מקרא‬ ‫בעלי‬ ‫מהם‬ ‫אלא‬ ,‫פסולת‬ ‫בהם‬ ‫אין‬ ,‫ישראל‬ ‫הם‬ ‫כך‬ ....‫צדקות‬ ‫בעלי‬ ‫מהם‬ ,‫מצות‬ ‫בעלי‬ ‫ל"ט‬ ‫סעיף‬ ‫רסה‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ ,‫מא‬ ‫רבה‬ ‫בראשית‬ ?)‫המשל‬ ‫מן‬ ‫(חוץ‬ ‫ביניהם‬ ‫ההבדל‬ ‫מה‬ ?‫זה‬ ‫מדרש‬ ‫דומה‬ ‫הגפן‬ ‫ממדרשי‬ ‫לאיזה‬ .‫א‬ ?‫דומים‬ ‫הכי‬ ‫אתם‬ ‫המינים‬ ‫שבעת‬ ‫של‬ ‫הפירות‬ ‫מן‬ ‫לאיזה‬ .‫ב‬ .‫מדרש‬ ‫או‬ ‫משל‬ ‫בצורת‬ ‫זאת‬ ‫להסביר‬ ‫נסו‬ .‫ג‬ ....‫בכלל‬ ‫הארץ‬ ‫לפירות‬ ‫אלא‬ ‫המינים‬ ‫לשבעת‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ 11 ‫ו‬ ‫השירים‬ ‫שיר‬ "‫ירדתי‬ ‫אגוז‬ ‫גינת‬ ‫"אל‬ .‫זה‬ ‫אחר‬ ‫זה‬ ‫ומתגלגלים‬ ‫מדרדרין‬ ‫וכולן‬ ‫מהכרי‬ ‫אחד‬ ‫נוטל‬ ‫את‬ ,‫זה‬ ‫אגוז‬ ‫מה‬ ‫מא‬ ‫רס"ו‬ ‫עמ‬ ‫האגדה‬ ‫ספר‬ )‫ו‬ ‫רבה‬ ‫השירים‬ ‫(שיר‬ ‫מרגישין‬ ‫כולן‬ ‫מהן‬ ‫אחד‬ ‫לקה‬ ‫ישראל‬ ‫הן‬ ‫כך‬ .‫הסבירו‬ .‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫בתוך‬ ‫מיוחד‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫מצביע‬ ‫הזה‬ ‫המדרש‬ .‫א‬ :‫הבאים‬ ‫המדרשים‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫נסו‬ .‫ב‬ ... ‫זו‬ ‫שושנה‬ ‫מה‬ ... ‫זה‬ ‫אתרוג‬ ‫מה‬ ‫יצאו‬ ‫שמהם‬ ‫ישנים‬ ‫ענפים‬ - ‫זמורות‬ .‫שעברה‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫הפירות‬ ‫ולא‬ ‫שהתנוונו‬ ‫ענפים‬ - ‫קנוקנות‬ .‫מטפסת‬ ‫הגפן‬ ‫ובעזרתם‬ ‫התפתחו‬