ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf

Ю
Юля Яловаяучитель at Криворожская общеобразовательная школа № 122

2023-2024

ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Освітня програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів
вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо),
спланованих і організованих для досягнення учнями обов’язкових результатів
навчання, визначених Державним стандартом середньої освіти відповідного рівня
(далі – Державний стандарт).
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/typovi-programu-2-
11/20180420-tipov-osvitnya-programa-5-9-nmo-405.docx
Освітня програма Криворізької гімназії №122 на 2023-2024 навчальний рік складена
відповідно до основних вимог нормативних документів:
- Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №87 «Про
затвердження Державного стандарту початкової освіти» із змінами, внесеними
відповідно до постанови КМУ від 24 липня 2019 року №688, № 898 від 30.09.2020);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2023 №782 «Про початок
навчального року під час воєнного стану в Україні»
- Наказ МОН України від 12 серпня 2022 року №743 «Про затвердження типових
освітніх та навчальних програм для 1-2 та 3-4 класів закладів загальної середньої
освіти та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства
освіти і науки України»;
- Державний стандарт базової середньої освіти. Постанова КМУ № 898 від
30.09.2020 року https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/
- Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про
затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа».
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української
школи».
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 року № № 743-22
Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я.
- Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої
програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 7-9 класи
- Модельні навчальні програми для 5-9 класів нової української школи (для 5-6
класів)(запроваджуються поетапно з 2022 року) https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-
serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
-Про підготовку закладів освіти до нового 2023/2024 навчального року
https://znayshov.com/News/Details/pro_pidhotovku_zakladiv_osvity_do_novoho_2023_
2024_navchalnoho_roku
Організаційні питання
● Закон України «Про освіту» (стаття 33)https://urst.com.ua/pro_osvitu/st-33
● Закон України «Про повну загальну середню освіту» (ст. 11)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
● “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої
освіти” наказ МОЗ №2205 від 25.09.2020
● “Деякі питання організації дистанційного навчання” наказ МОН від 8 вересня
2020 року №1115
● Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.02.2023 № 201 «Про
затвердження Змін до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної
середньої освіти» http://surl.li/jlpcm
● “Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої
освіти” № 676 від 25 червня 2018 року
● Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у закладах
загальної середньої освіти в електронній форм https://www.schoollife.org.ua/pro-
zatverdzhennya-instruktsiyi-z-vedennya-dilovoyi-dokumentatsiyi-u-zakladah-zagalnoyi-
serednoyi-osvity-v-elektronnij-formi/
● Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я
України https://www.schoollife.org.ua/pro-zatverdzhennya-zmin-do-deyakyh-nakaziv-
ministerstva-ohorony-zdorov-ya-ukrayiny/
● Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2020 № 574 «Про
затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних
кабінетів і STEM-лабораторій» 👉http://surl.li/qwsj
● Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 «Положення
про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» 👉http://surl.li/bfneq
● Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2020 № 143 «Про
затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних
кабінетів початкової школи» 👉http://surl.li/flkxy
● «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої
освіти» від 30.09.2020 № 898
● «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну
середню освіту» від 08.04.2020 № 1/9-201
● «Державна служба України з надзвичайних ситуацій № 03-1870/162-2 від
14.06.2022 року «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»
● Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-
освіти) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text
● Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої
освіти
https://rada.info/upload/users_files/42016568/4a8fcfc783d6fc61680ad2504dc04066.pdf
● Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження
осінньо-зимового періоду 2023/24 року
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pidgotovku-zakladiv-osviti-do-novogo-navchalnogo-roku-
ta-prohodzhennya-osinno-zimovogo-periodu-202324-roku
Підвищення кваліфікації
- Постанова КМУ «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних
і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 № 800
- Лист МОН «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів
загальної середньої освіти» від 04.03.2020 № 1/9-141
- Постанова КМУ “Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі
змінами від 24.12.2019 р.)” від 24 грудня 2019 р. № 1094
- Положення про атестацію педагогічних працівників (2022р.)
https://www.schoollife.org.ua/polozhennya-pro-atestatsiyu-pedagogichnyh-pratsivnykiv-
2022-r/
-Про проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2024”
https://www.schoollife.org.ua/pro-provedennya-vseukrayinskogo-konkursu-uchytel-
roku-2024/
● Лист Міністерства освіти і науки України №4/1513-22 від 06.07.2022 «Про
підтвердження кваліфікаційних категорій педагогічних працівників закладів
загальної середньої освіти» від 06.07.2022 №4/1513-22
Накази МОН:
● «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів
до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної
середньої освіти» від 16.04.2018 № 367
● «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної
середньої освіти до наступного класу» від 14 .07.2015 № 762 (у редакції наказу МОН
від 08.05.2019 № 621)
● Лист МОН «Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної
середньої освіти до наступного класу» від 22.07.2019 № 1/9-471
● “Про затвердження форм звітності з питань діяльності закладів загальної
середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення” від 30.07.2021 №868
● Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного
консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки
розвитку дитини від 16.06.2020 № 1/9-328
● Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству від
18.05.2018 № 1/11-5480
Листи МОН:
● Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного
консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки
розвитку дитини від 16.06.2020 № 1/9-328
● Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству від
18.05.2018 № 1/11-5480
Охорона праці та безпека життєдіяльності
Закон України «Про охорону праці»;
· Кодекс цивільного захисту України;
· Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 (із змінами і
доповненнями від 11.02.2016 № 76) «Про затвердження Порядку розслідування та
обліку нещасних випадків невиробничого характеру»,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2001-%D0%BF#Text
від 18.04.2006 № 304 (із змінами 22.11.2017 № 1514) «Про затвердження Положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та
безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що
належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України»;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06#Text
● від 16.05.2019 №659 «Положення про порядок розслідування нещасних
випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу» від
https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0612-19#n4
● від 17.04.2019 № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку
нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»;
https://zakon.help/zakonodavstvo-ukraini/337-2019-%D0%BF
● від 31.01.2019 № 97 «Про затвердження примірного тематичного плану та
примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0097729-19#Text
● від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи
з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в
установах і закладах освіти» https ://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text
● від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для
навчальних закладів та установ системи освіти України»
https://base.kristti.com.ua/?p=165
● від 11.08.2020 № 1037 «Про затвердження Табеля термінових та строкових
донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту,
охорони праці та безпеки життєдіяльності». https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-
zatverdzhennya-tabelya-terminovih-ta-strokovih-donesen-ministerstva-osviti-i-nauki-
ukrayini-z-pitan-civilnogo-zahistu-ohoroni-praci-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti
● від 21.11.2016 № 1400 «Про затвердження Положення про функціональну
підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичай
них ситуаціях (з питань безпеки
● життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного
захисту»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1623-16#Text від 14.07.2017 № 1036
Наказ МОН України Про затвердження Змін до Типового переліку засобів навчання
та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-
математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0974-17#Text
● від 8 вересня 2020 року №1115 Наказ МОН “Деякі питання організації
дистанційного навчання”
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти
Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень здобувачів освіти у
першому класі має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-
суб’єктних засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і
самооцінювання (Формувальне оцінювання учнів 1 класу (листи МОН України від
18.05.2018 № 2.2 -1250 та від 21.05.2018 № 2.2 - 1255 )
Державний стандарт початкової освіти (Постанова КМУ від 21 .02.2018 р. № 87).
Навчальні досягнення учнів других класів підлягають формувальному і
підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Оцінювання
результатів навчання учнів других класів здійснюється вербально. Наказ МОН
України від 27.08.2019 № 1154 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо
оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу.»
Для учнів третіх та четвертих класів нової української школи (НУШ) застосовується
формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове та річне оцінювання). Наказ
МОН України від 16.09.2020 р. № 1146 "Про затвердження методичних
рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів
Нової української школи"
Оцінювання навчальних досягнень учнів другого рівня повної загальної середньої
освіти здійснюється за 12-бальною шкалою. Відповідно до ступеня оволодіння
знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних
досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.
Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної
роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної
(індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота,
контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).
Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів
інваріантної складової навчального плану закладу.
“Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних
досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного
стандарту базової середньої освіти” від 01.04.2022 №289
За Статутом Криворізька гімназія №122 Криворізької міської ради
Дніпропетровської області ( далі КГ№122 КМР ДО) є комунальним закладом,
заснованим в 1986 році на власності територіальної громади міста Кривого Рогу
Дніпропетровської області.
Головною метою КГ №122 КМР ДО є забезпечення реалізації права громадян на
здобуття повної загальної середньої освіти, що досягається через всебічний
розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та
цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання
впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації,
відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.
Мовою освітнього процесу у КГ №122 КМР ДО є державна мова.
Учасниками освітнього процесу у КГ №122 КМР ДО є: здобувачі освіти; педагогічні
працівники; батьки здобувачів освіти; інші особи, передбачені спеціальними
законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом
освіти.
До закладу для здобуття початкової освіти обов’язково зараховуються (у разі
подання батьками відповідної заяви) усі діти, які проживають на території
обслуговування закладу освіти, є рідними братами та/або сестрами дітей, які
здобувають освіту у цьому закладі, чи є дітьми працівників цього закладу освіти.
Базова середня освіта в КГ №122 КМР може здобуватися в очній, дистанційній,
мережевій, екстернатній, дуальній, сімейній (домашній) формах, у формі
педагогічного патронажу.
Ліцензований обсяг Криворізької гімназії №122 становить 720 учнів
(розпорядження голови Дніпропетровської обласної адміністрації № Р-249/0/3-18
від 27 квітня 2018 року).
У 2023-2024 навчальному році у закладі функціонуватимуть 25 класів, у яких
навчатимуться 695 учнів, перший рівень повної загальної середньої освіти – 10
класів (271 здобувач); другий рівень повної загальної середньої освіти – 15 класів
(424 здобувачі).
Створено інклюзивні класи у 2023-2024 навчальному році для 10 учнів, троє учнів
-9-а та 5-б, 5-в класів навчатимуться на педагогічному патронажі. Навчальний план
Криворізької гімназії №122 на 2023-2024 навчальний рік складено:
-1- 4 класи- Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 року №743-22
Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я -5-6
класи- Модельні навчальні програми для 5-9 класів нової української школи
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-progra-mi/modelni-
navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-
poetapno-z-2022-roku (запроваджуються поетапно з 2022 року)
- 7-9 класи -Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження
типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня
https://docs.google.com/document/d/17iG3p0rLNX_WEoEgyC53odnoqib41expbs_mfba
0spI/edit?usp=sharing
Електронні версії підручників для учнів 1-9-х класів (2023-2024 н.р.)
https://www.schoollife.org.ua/elektronni-versiyi-pidruchnykiv-dlya-uchniv-1-11-h-
klasiv-2023-2024-n-r/
Перелік рекомендованої МОН начальної літератури на 2023/2024 навчальний рік
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-
s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit#gid=337295027
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2022 року № 1371
«Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я
України» (щодо тривалості онлайн-уроків для школярів)
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Структура навчального року
Під час дії воєнного стану зупиняється дія положень частини третьої статті 10,
що освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах
навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175
навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня
припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий
день.
Освітній процес у закладі організовується відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 28.07.2023 №782 та триває з 1 вересня по 28 червня.
Тривалість та структура навчального року визначається з урахуванням навчального
часу на проведення державної підсумкової атестації, інших форм організації
освітнього процесу, визначених освітньою програмою закладу.
Навчальні заняття для учнів 1-9 класів організовуються за семестровою системою:
І семестр - з 01 вересня 2023 року по 24 грудня 2023 року;
ІІ семестр - з 10 січня 2024 року по 31 травня 2024 року.
Канікули:
осінні – з 23 жовтня 2023 року по 29 жовтня 2023 року;
зимові – з 25 грудня 2023 року по 09 січня 2024 року;
весняні – з 25 березня 2024 року по 31 березня 2024 року.
Тривалість уроків становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2–4-х класах – 40 хвилин,
у 5–11-х класах – 45 хвилин.
Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації
випускників початкової (12–21 травня), основної (01–08 червня).
Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до чинного Положення
про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої
освіти.
Вручення документів про освіту рекомендуємо провести для випускників 9-х класів
10 – 11 червня.
З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з
відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись
структура навчального року та графік учнівських канікул.
Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна. Гранично
допустима сумарна кількість годин тижневого навантаження учнів відповідно до
Санітарного регламенту становить:
Тижневе навантаження на одного учня:
1 клас – 20 год. (інваріантна та варіативна складова);
2 клас – 22 год. (інваріантна та варіативна складова);
3 клас – 23 год. (інваріантна та варіативна складова);
4 клас – 23 год. (інваріантна та варіативна складова);
5 клас – 28 год. (інваріантна та варіативна складова);
6 клас – 31 год. (інваріантна та варіативна складова);
7 клас – 32 год. (інваріантна та варіативна складова);
8 клас – 33 год. (інваріантна та варіативна складова);
9 клас – 33 год. (інваріантна та варіативна складова)
РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ КГ№122 КМР
для 1-х класів
РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ КГ№122 КМР
для 2-4-х класів
№ зп УРОКИ ПЕРЕРВИ
1 9.05 – 9.45 9:45-10:05
2 10.05 – 10.45 10:45-11:05
3 11.05 – 11.45 11.45-12:05
4 12.05 – 12.45 12:45-13.05
5 13.05 – 13.45 13:45-14-05
Розклад дзвінків КГ №122 КМР 5-9 класи
ІІІ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Ключові компетентності та очікувані результати
здобувачів освіти 1-4-х класів
№ зп УРОКИ ПЕРЕРВИ
1 9.05 – 9.40 9:40-10:05
2 10.05 – 10.40 10:40-11:05
3 11.05 – 11.40 11.40-12:05
4 12.05 – 12.40 12:40-13.05
5 13.05 – 13.40 13:40-14-05
1. Вільне володіння державною мовою. У процесі навчання на першому
освітньому рівні ця компетентність виявляється передусім через уміння усно і
письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко й аргументовано пояснювати
факти, а також через любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі
мови для ефективного спілкування та культурного самовияву, готовність уживати
українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;
2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та
іноземними мовами. Формування цієї компетентності передбачає, що здобувачі
активно використовують рідну мову в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в
побуті, освітньому процесі, культурному житті громади. Здобувачі зможуть
належно розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у
відповідних ситуаціях, розуміти культурний контекст, матимуть навички
міжкультурного спілкування;
3.Математична компетентність. Здобувачі виявляють прості математичні
залежності в навколишньому світі, моделюють процеси й ситуації, застосовуючи
математичні відношення та вимірювання, усвідомлюють роль математичних знань
та вмінь в особистому і суспільному житті людини;
4. Компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій. Основу
формування цієї компетентності в початковій школі становлять допитливість,
прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи разом з іншими
спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на
основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ за допомогою
спостереження та дослідження;
5. Екологічна компетентність. Здобувачі початкової освіти усвідомлюють основи
екологічного природокористування, дотримуються правил природоохоронної
поведінки, ощадно використовують природні ресурси, розуміючи важливість
збереження природи для сталого розвитку суспільства;
6. Інформаційно-комунікаційна компетентність. Здобувачі початкової освіти
опановують основи цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатні
безпечно та етично використовувати засоби інформаційно-комунікаційної
компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
7. Навчання впродовж життя. Здобувачі початкової освіти опановують уміння і
навички, необхідні для подальшої навчальної діяльності, організовують власне
навчальне довкілля, вчаться здобувати нову інформацію й застосовувати її для
оцінювання навчальних потреб, окреслюють власні навчальні цілі та способи їх
досягнення, навчаються працювати самостійно і в групі;
8. Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії,
справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя,
з усвідомленням рівних прав і можливостей. Здобувачі початкової освіти
співпрацюють з іншими здобувачами для досягнення спільної мети, активні в житті
класу і школи, поважають права інших, уміють діяти в конфліктних ситуаціях,
пов’язаних із різними виявами дискримінації, цінують культурне розмаїття різних
народів й ідентифікують себе як громадяни України, дбають про власне здоров’я і
збереження здоров’я інших людей, дотримуються здорового способу життя;
9. Культурна компетентність. У початковій школі ця компетентність формується
завдяки залученню здобувачів до різних видів мистецької творчості (образотворче
та музичне мистецтво, хореографія, театр тощо), через розкриття і розвиток їхніх
природних здібностей, творче вираження свого «Я»;
10. Підприємливість та фінансова грамотність. У початковій школі розвиток цієї
групи компетентностей виявляється через ініціативність здобувачів, їхню готовність
брати відповідальності за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для
досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці. Учні
готові втілювати в життя ініційовані ними ідеї, приймати власні рішення;
11. Інноваційність. Здобувачі початкової освіти виявляють відкритість до нових
ідей, ініціюють зміни у близькому для них середовищі (клас, школа, громада тощо).
Формування знань, умінь, ставлень, що є сутністю компетентнісного підходу,
забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну
діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади.
Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з
розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та
системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати
позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати
рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.
Ключові компетентності та очікувані результати
здобувачів освіти 5-6 класів
● вільне володіння державною мовою,
● здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та
іноземними мовами,
● математична компетентність,
● компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій,
● інноваційність,
● екологічна компетентність,
● інформаційно-комунікаційна компетентність,
● навчання впродовж життя,
● громадянські та соціальні компетентності,
● культурна компетентність,
● підприємливість і фінансова грамотність.
Ключові компетентності та очікувані результати здобувачів освіти 7 -9-х
класів
1. Вільне володіння державною мовою
Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на
основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах,
на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово),
грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні
термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати
думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення
ненормативних іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого
предмета; поповнювати свій словниковий запас.
Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.
2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та
іноземними мовами
Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною
навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і
розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту;
здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань;
використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту
наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за
допомогою засобів електронного спілкування.
Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних
потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати
досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи
його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати
доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно
користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.
3. Математична компетентність
Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати
відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними,
культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту;
будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів,
процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті
навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих
ситуаціях.
Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в
сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного
потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.
4. Компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та
досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними
пристроями.
Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови
науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних
інформаційних технологіях
5. Інформаційно-комунікаційна компетентність
Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати
достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи;
знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність
тверджень.
Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення
важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування
математичних задач.
6. Навчання впродовж життя
Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні
знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати
свою навчальну діяльність; змоделювати власну освітню траєкторію, аналізувати,
контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;
доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.
Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь;
зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя;
прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.
7. Ініціативність і підприємливість
Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати,
прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії
раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого
рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати
різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.
Ставлення: ініціативність, відповідальність, впевненість у собі; переконаність, що
успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка
конструктивних ідей інших.
8. Громадянські та соціальні компетентності
Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та
змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію;
ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді,
виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну
економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і
товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні
дані.
Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від
статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу;
налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до
висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із
дискримінацією.
9. Обізнаність і здатність до самовираження у сфері культури
Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести
діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та
дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну
складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).
Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у
глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську
культуру та розвиток суспільства.
10. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на
основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки
рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути
використані для маніпулювання.
Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на
основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природних ресурсів,
чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної
характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до
зловживань алкоголю, нікотину тощо.
11. Інноваційність
Уміння: продукувати нові ідеї, ініціювати зміни у близькому середовищі (клас,
школа, громада тощо);
Ставлення: формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного
підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити
професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах
громади.
IV. НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ
Назва наскрізної
лінії
Як реалізується певна наскрізна лінія в закладі
Екологічна безпека
і сталий розвиток
1. Викладання предметів інваріантної складової
навчального плану: «Біологія», «Фізика»;
2. Організація під час вивчення природничих дисциплін
рольових ігор та навчальних проектів «Я та атмосферний
тиск», «Екологічні проблеми використання енергії»,
«Енергія атому», «Використання електричного та
магнітного полів у житті людини»
3. Оволодіння інформацією про необхідність дотримання
правил безпеки життєдіяльності під час виконання
навчальних експериментів у надзвичайних ситуаціях
природного чи техногенного характеру (засідання
круглого столу та моделюючі ігри)
4. Опрацювання у рамках природничих наук тем
«Раціональне використання енергії та електроенергії»,
«Теплові явища», «Електричні явища», «Перший закон
термодинаміки», «Атомна фізика»
5. Опрацювання тем, спрямованих на розвиток
раціональної споживчої поведінки: «Розрахунок ціни
спожитої електроенергії», «Використання альтернативних
джерел енергії», «Використання та перевага
надпровідності»
6. Формування підприємницьких та математичних
навичок для дослідження фізичних явищ та процесів,
результатів експериментів, обробки статистичних даних,
використання інформації, наведеної у графічній,
табличній і аналітичній формах, при виконанні НДР
Громадянська
відповідальність
1. Викладання предметів інваріантної складової
навчального плану: «Основи правознавства», «Історія
України, «Всесвітня історія»
2. Впровадження соціокультурної змістової лінії на
уроках української та російської мови
3. Організація та впровадження науково-дослідницької
діяльності на уроках та у позаурочний час (орієнтовні
теми: благодійність та особистість в українському
національному відродженні, створення карти меценатів
розвитку української справи)
4. Виконання вправ на уроках української та іншомовної
філології на формування громадянської компетентності:
тематичні виписки, тези статей на задану тему, добір
речень із тексту, що ілюструють проблему складання та
ведення діалогу у ситуаціях офіційного та неофіційного
спілкування, дискусії
5. Вивчення текстів різних типів і стилів на уроках
української та іншомовної літератури з метою вивчення
суспільно-політичних питань, проблем громадянського
суспільства
6. Залучення здобувачів освіти до роботи органів
учнівського самоврядування, інституцій громадянського
суспільства
Здоров’я і безпека
1. Викладання предметів інваріантної складової
навчального плану: «Основи здоров’я» у 7-9, 5-6 класах
“Здоров’я, безпека та добробут”(інтегрований курс)
2. Здобуття на уроках природознавства та біології знань з
тем, спрямованих на вивчення біологічних особливостей
паразитування безхребетних та попередження зараження
ними
3. Опрацювання на уроках біології тем, пов’язаних з
відповідальністю за власне життя та здоров’я (деталізація
важливості профілактичних оглядів, щеплень, превенції
палінню, вживання алкогольних та наркотичних речовин)
4. Вивчення на уроках біології та хімії тем, пов’язаних із
здоровим харчуванням та впливом ГМО на
функціонування систем життєдіяльності людини
5. Вивчення на уроках фізики та хімії, біології
особливостей уражень природного та техногенного
характеру (радіація, аномальні зміни температур, хімічне
або токсикологічне ураження) та протидія ним
6. Опрацювання на уроках філологічного блоку текстів
різних типів з метою психологічного захисту дітей,
формування психологічного комфорту у процесі навчання
7. Використання міжпредметних зв’язків з метою
вивчення проблем здоров’я і безпеки учнів,
самовдосконалення і ведення ними здорового способу
життя
Підприємливість і
фінансова
грамотність
1. Опрацювання тем раціонального ресурсокористування,
раціонального споживання на уроках географії
2. Розрахунок сімейного бюджету при вивченні теми
«Десяткові дроби», можливості здійснення покупок при
вивченні теми «Відсотки»
3. Розв’язування ситуативних задач на розрахунок
відсоткового відношення різних величин
4. Ділові ігри на розрахунок та аналіз фінансової
спроможності людини, організації, підприємства;
ухвалення рішень щодо особистих та колективних
фінансових питань (вивчення теми нерівності у
математиці)
5. Розв’язування ситуативних задач з реальними даними
щодо використання природних ресурсів рідного краю;
знаходження периметрів та площ земельних ділянок
6. Розв’язування ситуативних задач на розрахунок
відсоткового відношення різних величин
(природокористування) для усвідомлення раціонального
використання природних ресурсів, їх збереження та
примноження (відсотки, пропорційні величини,
пропорційний поділ)
V. ОСВІТНІ ГАЛУЗІ
Освітня галузь Предмети, через які реалізується
Мовно- літературна 5-6-их
класах
Мови і літератури 7-9-их
класах
Українська мова (5-9 класи)
Українська література (5-9 класи)
Іноземна мова (англійська) (1-9 класи)
Іноземна мова (німецька) ( 6, 7,8, 9-б
класи)
Зарубіжна література (5-9 класи)
Громадянська та історична
Суспільствознавство
соціальна та
здоров'язбережувальна
Досліджуємо історію і суспільство
(інтегрований) 5-6 класи
Історія України (7-9 клас)
Всесвітня історія (7-9 клас)
Основи правознавства (9 клас)
Математична
Математика (1-6)
Алгебра (7-9 класи)
Геометрія (7-9 класи)
Природнича освітня галузь
соціальна та
здоров'язбережувальна
Я досліджую світ (1-4 класи)
Природничі науки (5-6 класи)
Біологія (7-9 класи)
Географія (7-9 класи)
Фізика (7-9 класи)
Хімія (7-9 класи)
Технології
Дизайн і технології (1-4 класи)
Технології (5-6 класи)
Трудове навчання (7-9 класи)
Інформатика (2-9 класи)
Мистецтво
(мистецька у 1-5-их
класах)
Музичне мистецтво (1-6 класи)
Образотворче мистецтво (1-6 класи)
Інтегрований курс «Мистецтво» (7-9
класи)
Здоров’я і фізична
культура
Фізична культура (1-9 класи)
Основи здоров’я (7-9 класи)
VI. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Організація освітнього процесу у Криворізькій гімназії №122 КМР ДО здійснюється
відповідно новим формам і методам сучасної освіти. Враховуючи той факт, що
Україна перебуває у стані війни у 2023 році можливою є організація освітнього
процесу синхронний та асинхронний режим - взаємодія між суб’єктами
дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою
у часі, застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, електронну пошту,
форуми, соціальні мережі тощо;
електронні освітні ресурси з навчальних предметів (інтегрованих курсів) - засоби
навчання на цифрових носіях будь-якого типу або розміщені в інформаційно-
телекомунікаційних системах, які відтворюються за допомогою електронних
технічних засобів і можуть застосовуватися в освітньому процесі при вивченні
окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів);
- електронне освітнє середовище - сукупність умов навчання, виховання та
розвитку учнів, що забезпечуються за допомогою сучасних освітніх, інформаційно-
комунікаційних (цифрових) технологій;
- дистанційне навчання - організація освітнього процесу (за дистанційною
формою здобуття освіти або шляхом використання технологій дистанційного
навчання в різних формах здобуття освіти) в умовах віддаленості один від одного
його учасників та їх як правило опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі,
яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових)
технологій;
- інформаційно-телекомунікаційна система дистанційного навчання (електронна
освітня платформа) - програмно-технічний комплекс, що об’єднує систему
електронних освітніх ресурсів, програмне забезпечення для створення, накопичення
та доступу до таких ресурсів, а також для організації освітнього процесу в умовах
дистанційного навчання (у тому числі ефективної взаємодії учасників освітнього
процесу та контролю за навчанням);
- інформаційно-комунікаційні (цифрові) технології дистанційного навчання -
технології створення, накопичення, зберігання та доступу до електронних освітніх
ресурсів з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також забезпечення
організації та супроводу освітнього процесу за допомогою спеціалізованого
програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому
числі мережі Інтернет;
- синхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час
якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або
спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції;
- система управління дистанційним навчанням - програмне забезпечення,
призначене для організації освітнього процесу, ефективної взаємодії учасників
освітнього процесу та контролю за навчанням через мережу Інтернет (у тому числі
електронного розкладу занять, електронних класних журналів/щоденників);
- суб’єкти дистанційного навчання - учні, педагогічні працівники, батьки або
інші законні представники неповнолітніх учнів (далі - батьки), асистенти дітей, які
беруть участь в освітньому процесі за дистанційною формою здобуття освіти або з
використанням технологій дистанційного навчання;
- технології дистанційного навчання - комплекс освітніх технологій (технології
розвивального, проєктного, змішаного, диференційованого, програмованого,
модульного навчання тощо), а також інформаційно-комунікаційних (цифрових)
технологій, що дають можливість реалізувати процес дистанційного навчання в
закладі.
Задля організації освітнього процесу надзвичайними обставинами освіти, заклад
може організовувати освітній процес із використанням технологій дистанційного
навчання за допомогою технічних засобів комунікації, доступних для учасників
освітнього процесу. При цьому обсяг навчального часу, що забезпечується в
синхронному режимі, визначається за затвердженим розкладом, а матеріал
визначається педагогічним працівником. При цьому не менше 50 відсотків
навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти,
організовується в синхронному режимі (решта навчального часу організовується в
асинхронному режимі).
Нова парадигма освіти зумовила оновлення фахової освіти та відповідних форм,
методів і технологій навчання, що базуються на електронному навчанні (e-learning),
в якому центральною фігурою є школяр, який знаходиться у центрі освітнього
процесу, ґрунтується на повазі до його думки, на спонуканні до активності, на
заохочені до творчості. Такими технологіями навчання є інтерактивні, що
дозволяють учителеві здійснювати особистісно орієнтований підхід до дитини.
Одним з інноваційних методів навчання з застосуванням технічних засобів є
воркшоп. Воркшоп – це форма організації навчальної діяльності, учасники якої
отримують нові знання і навички в процесі динамічної групової роботи;
індивідуальне вирішення конкретних завдань, мінімум або навіть повна відсутність
теорії та максимум практики.
Електронне навчання (e-learning) – це система навчання, що пропонує використання
Інтернет-технологій, електронних бібліотек, навчально-методичних мультимедіа-
матеріалів, віртуальних лабораторій і практикумів тощо.
Електронне навчання – це перспективна модель навчання, заснована на
використанні нових мультимедійних технологій Інтернету для підвищення якості
навчання шляхом полегшення доступу до ресурсів і послуг, а також обміну ними,
спільною роботою на відстані.
Мобільне навчання (m-learning) – це передавання знань на мобільні пристрої з
використанням WAP I GPRS технологій.
Мета мобільного навчання – зробити процес навчання гнучким, доступним і
персоніфікованим, в якому реалізується головний принцип мобільного навчання –
навчання в будь-якому місці, в зручний час.
Важливим є створення мобільного навчання, що потребує розроблення
інтерактивних програмно-педагогічних продуктів та їх методичного забезпечення.
Всепроникаюче навчання (u-learning) – це технології неперервного навчання з
використанням інформаційно-комунікаційних засобів у всіх сферах життя
суспільства.
«Перевернуте» навчання (flipped learning) – це форма активного навчання, що
дозволяє «перевернути» звичайний процес навчання таким чином: здобувачі освіти
поза аудиторією переглядають відповідні навчальні матеріали, що будуть
розглядатися на наступному занятті, самостійно вивчають теоретичний матеріал, а
в аудиторії здійснюють його обговорення, виконують практичні завдання.
Змішане навчання – це навчання, в межах якого здобувач освіти одержує знання,
очно і самостійно онлайн, воно передбачає створення комфортного освітнього
інформаційного середовища, системи комунікацій, що доставляють необхідну
інформацію. В умовах розвивального навчання необхідно домогтися максимальної
активності здобувачів освіти, що забезпечується інтерактивними методами навчання
Кадрове забезпечення освітньої діяльності
Інформація про якісний склад педагогічних працівників КГ № 122 КМР розміщена
за покликанням:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FNPzZQZFont4iaVQr6AQ6YrqLuq_siXkUWbd
uf_-rgQ/edit?usp=sharing
Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
Інформація про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності, загальну
площу приміщень, обладнання навчальних приміщень та майданчиків КГ №122 КМР
розміщена за посиланням:
http://kzsh122.klasna.in.ua/uk/site/vidomosti-pro-kilkisni-ta.html
План підвищення кваліфікації на 2023-2024 рік
Проведення атестації педагогічних працівників:
№з/п/
Прізвище, ім’я та по батькові Посада
1
Шпанко Ірина Гаврилівна Учитель початкових класів
2
Скрікеря Любов Анатоліївна Учитель початкових класів
3
Руденко Вікторія Іванівна Учитель початкових класів
4
Швидка Інна Олексіївна Учитель англійської мови
5
Диригіна Олена Миколаївна Учитель географії
6
Фляга Ірина Леонідівна Учитель фізкультури
7
Стрибайло Інна Іванівна Учитель фізкультури
8
Тимошенкова Юлія
Михайлівна
Учитель початкових класів
9
Борисевич Аліна Юріївна Учитель української мови та літератури
10
Гаркуша Оксана Кирилівна Завідуюча бібліотеки
Кашель Наталія Миколаївна Асистент учителя
Петленко Ольга Миколаївна Асистент учителя
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf

Recommended

Nakaz pro perevid 9 kl.pdf by
Nakaz pro perevid 9 kl.pdfNakaz pro perevid 9 kl.pdf
Nakaz pro perevid 9 kl.pdfOstap Vuschna
131 views3 slides
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docx by
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docxНавчальний план на 2022- 2023 (2).docx
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docxssuser58a979
2.8K views14 slides
Документація з руху учнів в школі. by
Документація з руху учнів в школі.Документація з руху учнів в школі.
Документація з руху учнів в школі.Ковпитська ЗОШ
8.8K views7 slides
Електронне портфоліо by
Електронне портфоліоЕлектронне портфоліо
Електронне портфоліоteitoklain
1.6K views11 slides
Звіт директора за 2022-2023 н.р. by
Звіт директора за 2022-2023 н.р.Звіт директора за 2022-2023 н.р.
Звіт директора за 2022-2023 н.р.ssuser309b44
464 views88 slides
Розвиток ключових компетентностей учнів у сучасній школі by
Розвиток ключових компетентностей учнів у сучасній школіРозвиток ключових компетентностей учнів у сучасній школі
Розвиток ключових компетентностей учнів у сучасній школіyulya cheholka
22.5K views14 slides

More Related Content

What's hot

«Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам... by
 «Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам... «Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам...
«Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам...270479
17.1K views15 slides
Презентація до атестації Титар І.М. by
Презентація до атестації Титар І.М.Презентація до атестації Титар І.М.
Презентація до атестації Титар І.М.Володимир Мартин
7K views13 slides
Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках хімії by
Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках хіміїРозвиток ключових компетентностей учнів на уроках хімії
Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках хіміїCool16
5K views16 slides
РІЧНИЙ ПЛАН підвищення кваліфікації педагогічних працівників Роменської МАНУМ... by
РІЧНИЙ ПЛАН підвищення кваліфікації педагогічних працівників Роменської МАНУМ...РІЧНИЙ ПЛАН підвищення кваліфікації педагогічних працівників Роменської МАНУМ...
РІЧНИЙ ПЛАН підвищення кваліфікації педагогічних працівників Роменської МАНУМ...ssuser2cf3f41
195 views3 slides
Моніторинг стану ведення журналів.pdf by
Моніторинг стану ведення журналів.pdfМоніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdfolha1koval
3.9K views6 slides
Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики by
Формування ключових компетентностей учнів на уроках математикиФормування ключових компетентностей учнів на уроках математики
Формування ключових компетентностей учнів на уроках математикиКнижковиий Світ П'ятої Школи
5.4K views16 slides

What's hot(20)

«Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам... by 270479
 «Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам... «Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам...
«Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам...
27047917.1K views
Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках хімії by Cool16
Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках хіміїРозвиток ключових компетентностей учнів на уроках хімії
Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках хімії
Cool165K views
РІЧНИЙ ПЛАН підвищення кваліфікації педагогічних працівників Роменської МАНУМ... by ssuser2cf3f41
РІЧНИЙ ПЛАН підвищення кваліфікації педагогічних працівників Роменської МАНУМ...РІЧНИЙ ПЛАН підвищення кваліфікації педагогічних працівників Роменської МАНУМ...
РІЧНИЙ ПЛАН підвищення кваліфікації педагогічних працівників Роменської МАНУМ...
ssuser2cf3f41195 views
Моніторинг стану ведення журналів.pdf by olha1koval
Моніторинг стану ведення журналів.pdfМоніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdf
olha1koval3.9K views
Протоколи педрад 2016/2017 н.р. by Artem Koval
Протоколи педрад 2016/2017 н.р.Протоколи педрад 2016/2017 н.р.
Протоколи педрад 2016/2017 н.р.
Artem Koval50.2K views
4 klas-mystetstvo-masol-2021 by cgf gfgfg
4 klas-mystetstvo-masol-20214 klas-mystetstvo-masol-2021
4 klas-mystetstvo-masol-2021
cgf gfgfg2.2K views
Протокол засідання ЕК by VsimPPT
Протокол засідання ЕКПротокол засідання ЕК
Протокол засідання ЕК
VsimPPT12.9K views
СЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptx by ssuser7541ef1
СЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptxСЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptx
СЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptx
ssuser7541ef1636 views
Презентація Методична робота by Max Grin
Презентація Методична роботаПрезентація Методична робота
Презентація Методична робота
Max Grin24.7K views
Рада профілактики, 2022-2023.pdf by ssuserac8ec11
Рада профілактики, 2022-2023.pdfРада профілактики, 2022-2023.pdf
Рада профілактики, 2022-2023.pdf
ssuserac8ec111.5K views
наказ про затвердження програми розвитку дитини з особливими потребами.pdf by ssuserac8ec11
наказ про затвердження програми розвитку дитини з особливими потребами.pdfнаказ про затвердження програми розвитку дитини з особливими потребами.pdf
наказ про затвердження програми розвитку дитини з особливими потребами.pdf
ssuserac8ec111.2K views
презентація досвіду роботи директора школи грешко г.п. by natasha-luke4a
презентація досвіду роботи директора школи грешко г.п.презентація досвіду роботи директора школи грешко г.п.
презентація досвіду роботи директора школи грешко г.п.
natasha-luke4a15.2K views
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн... by Ulyana_M
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...
Ulyana_M1.4K views
Необхідні документи для вчителя by Adriana Himinets
Необхідні документи для вчителя Необхідні документи для вчителя
Необхідні документи для вчителя
Adriana Himinets155K views

Similar to ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf

освітня програма 23-24 пдф.pdf by
освітня програма 23-24 пдф.pdfосвітня програма 23-24 пдф.pdf
освітня програма 23-24 пдф.pdfssuser46127c
4 views49 slides
2875 02.01 15 by
2875 02.01 152875 02.01 15
2875 02.01 15Школа №7 Миргород
329 views3 slides
Osvitnya programa2021 22 by
Osvitnya programa2021 22Osvitnya programa2021 22
Osvitnya programa2021 22Юля Яловая
97 views22 slides
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ.docx by
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ.docxНОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ.docx
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ.docxНина Ибрагимова
141 views5 slides
Nakaz 151 zaversh 2019 2020nr by
Nakaz 151 zaversh 2019 2020nrNakaz 151 zaversh 2019 2020nr
Nakaz 151 zaversh 2019 2020nroksanavol1
43 views5 slides
Nakaz 151 zaversh 2019 2020nr1 by
Nakaz 151 zaversh 2019 2020nr1Nakaz 151 zaversh 2019 2020nr1
Nakaz 151 zaversh 2019 2020nr1oksanavol1
94 views5 slides

Similar to ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf(20)

освітня програма 23-24 пдф.pdf by ssuser46127c
освітня програма 23-24 пдф.pdfосвітня програма 23-24 пдф.pdf
освітня програма 23-24 пдф.pdf
ssuser46127c4 views
Nakaz 151 zaversh 2019 2020nr by oksanavol1
Nakaz 151 zaversh 2019 2020nrNakaz 151 zaversh 2019 2020nr
Nakaz 151 zaversh 2019 2020nr
oksanavol143 views
Nakaz 151 zaversh 2019 2020nr1 by oksanavol1
Nakaz 151 zaversh 2019 2020nr1Nakaz 151 zaversh 2019 2020nr1
Nakaz 151 zaversh 2019 2020nr1
oksanavol194 views
Освітня програма на 2018-2019 н.р. by kzsh22
Освітня програма на 2018-2019 н.р.Освітня програма на 2018-2019 н.р.
Освітня програма на 2018-2019 н.р.
kzsh2297 views
ПІГУЛКО 2023.pdf by ZhannaStruk
ПІГУЛКО 2023.pdfПІГУЛКО 2023.pdf
ПІГУЛКО 2023.pdf
ZhannaStruk18 views
Дергачівський ліцей №4_1.pptx by russoua
Дергачівський ліцей №4_1.pptxДергачівський ліцей №4_1.pptx
Дергачівський ліцей №4_1.pptx
russoua7 views
Освітня програма КГ72_2023.pdf by school_inform72
Освітня програма КГ72_2023.pdfОсвітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
school_inform7229 views
2-Шепель-Про порядок організованого закінчення 2022-2023 н.р.20.04.2023.pptx by ssuser59c0a2
2-Шепель-Про порядок організованого закінчення 2022-2023 н.р.20.04.2023.pptx2-Шепель-Про порядок організованого закінчення 2022-2023 н.р.20.04.2023.pptx
2-Шепель-Про порядок організованого закінчення 2022-2023 н.р.20.04.2023.pptx
ssuser59c0a25 views
Відомості про навчальн-методи.docx by Юля Яловая
Відомості про навчальн-методи.docxВідомості про навчальн-методи.docx
Відомості про навчальн-методи.docx
Організація навчального року 2023-2024.ppt by Nataliya Persikova
Організація навчального року 2023-2024.pptОрганізація навчального року 2023-2024.ppt
Організація навчального року 2023-2024.ppt
Nataliya Persikova153 views
PIDGOTOVKA_DO_NOVOGO_NAVCHALNOGO_ROKU.pptx by ProGamer12
PIDGOTOVKA_DO_NOVOGO_NAVCHALNOGO_ROKU.pptxPIDGOTOVKA_DO_NOVOGO_NAVCHALNOGO_ROKU.pptx
PIDGOTOVKA_DO_NOVOGO_NAVCHALNOGO_ROKU.pptx
ProGamer1213 views
Osvitn programa by julia2778
Osvitn programaOsvitn programa
Osvitn programa
julia2778104 views

More from Юля Яловая

меморандум.pdf by
меморандум.pdfмеморандум.pdf
меморандум.pdfЮля Яловая
5 views39 slides
про академічну доброчесність .pdf by
про академічну доброчесність .pdfпро академічну доброчесність .pdf
про академічну доброчесність .pdfЮля Яловая
13 views5 slides
вакансії.pdf by
вакансії.pdfвакансії.pdf
вакансії.pdfЮля Яловая
14 views1 slide
Якісний склад.docx by
Якісний склад.docxЯкісний склад.docx
Якісний склад.docxЮля Яловая
22 views1 slide
Інформаційна довідка.docx by
Інформаційна довідка.docxІнформаційна довідка.docx
Інформаційна довідка.docxЮля Яловая
29 views1 slide
умови доступності.docx by
умови доступності.docxумови доступності.docx
умови доступності.docxЮля Яловая
16 views2 slides

More from Юля Яловая(20)

про академічну доброчесність .pdf by Юля Яловая
про академічну доброчесність .pdfпро академічну доброчесність .pdf
про академічну доброчесність .pdf
протокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdf by Юля Яловая
протокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdfпротокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdf
протокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdf
протокол вибору підручників2576.pdf by Юля Яловая
протокол вибору підручників2576.pdfпротокол вибору підручників2576.pdf
протокол вибору підручників2576.pdf
Інформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdf by Юля Яловая
Інформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdfІнформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdf
Інформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdf
Плакат_Тарілка_здорового_харчування.pdf by Юля Яловая
Плакат_Тарілка_здорового_харчування.pdfПлакат_Тарілка_здорового_харчування.pdf
Плакат_Тарілка_здорового_харчування.pdf
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx by Юля Яловая
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docxЗвіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx by Юля Яловая
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docxЗвіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx

Recently uploaded

Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... by
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...ssuser15a891
228 views24 slides
ІКТ Захарчун.pdf by
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdfanazaharcun
8 views6 slides
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів by
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівssuser15a891
227 views14 slides
Правила прийому 2024.pdf by
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdfhome
27 views9 slides
Цифрові права та обов’язки by
Цифрові права та обов’язкиЦифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язкиНБУ для дітей
29 views31 slides
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf by
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfssuser15a891
32 views49 slides

Recently uploaded(20)

Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... by ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891228 views
ІКТ Захарчун.pdf by anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun8 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів by ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891227 views
Правила прийому 2024.pdf by home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home27 views
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf by ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89132 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України by Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
гопчук а.а.pptx by ssuser389ffd
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptx
ssuser389ffd10 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx by ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd11 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf by ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx by ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891228 views
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf by ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України by Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt by znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan6 views

ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf

 • 2. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Освітня програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом середньої освіти відповідного рівня (далі – Державний стандарт). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/typovi-programu-2- 11/20180420-tipov-osvitnya-programa-5-9-nmo-405.docx Освітня програма Криворізької гімназії №122 на 2023-2024 навчальний рік складена відповідно до основних вимог нормативних документів: - Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» із змінами, внесеними відповідно до постанови КМУ від 24 липня 2019 року №688, № 898 від 30.09.2020); - Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2023 №782 «Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні» - Наказ МОН України від 12 серпня 2022 року №743 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 та 3-4 класів закладів загальної середньої освіти та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки України»; - Державний стандарт базової середньої освіти. Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/ - Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». - Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи». - Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 року № № 743-22 Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. - Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 7-9 класи - Модельні навчальні програми для 5-9 класів нової української школи (для 5-6 класів)(запроваджуються поетапно з 2022 року) https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna- serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas -Про підготовку закладів освіти до нового 2023/2024 навчального року https://znayshov.com/News/Details/pro_pidhotovku_zakladiv_osvity_do_novoho_2023_ 2024_navchalnoho_roku Організаційні питання ● Закон України «Про освіту» (стаття 33)https://urst.com.ua/pro_osvitu/st-33
 • 3. ● Закон України «Про повну загальну середню освіту» (ст. 11) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text ● “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти” наказ МОЗ №2205 від 25.09.2020 ● “Деякі питання організації дистанційного навчання” наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115 ● Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.02.2023 № 201 «Про затвердження Змін до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти» http://surl.li/jlpcm ● “Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти” № 676 від 25 червня 2018 року ● Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у закладах загальної середньої освіти в електронній форм https://www.schoollife.org.ua/pro- zatverdzhennya-instruktsiyi-z-vedennya-dilovoyi-dokumentatsiyi-u-zakladah-zagalnoyi- serednoyi-osvity-v-elektronnij-formi/ ● Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України https://www.schoollife.org.ua/pro-zatverdzhennya-zmin-do-deyakyh-nakaziv- ministerstva-ohorony-zdorov-ya-ukrayiny/ ● Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2020 № 574 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій» 👉http://surl.li/qwsj ● Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 «Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» 👉http://surl.li/bfneq ● Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2020 № 143 «Про затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи» 👉http://surl.li/flkxy ● «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти» від 30.09.2020 № 898 ● «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 08.04.2020 № 1/9-201 ● «Державна служба України з надзвичайних ситуацій № 03-1870/162-2 від 14.06.2022 року «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти» ● Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM- освіти) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text ● Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти https://rada.info/upload/users_files/42016568/4a8fcfc783d6fc61680ad2504dc04066.pdf ● Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pidgotovku-zakladiv-osviti-do-novogo-navchalnogo-roku- ta-prohodzhennya-osinno-zimovogo-periodu-202324-roku
 • 4. Підвищення кваліфікації - Постанова КМУ «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 № 800 - Лист МОН «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» від 04.03.2020 № 1/9-141 - Постанова КМУ “Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)” від 24 грудня 2019 р. № 1094 - Положення про атестацію педагогічних працівників (2022р.) https://www.schoollife.org.ua/polozhennya-pro-atestatsiyu-pedagogichnyh-pratsivnykiv- 2022-r/ -Про проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2024” https://www.schoollife.org.ua/pro-provedennya-vseukrayinskogo-konkursu-uchytel- roku-2024/ ● Лист Міністерства освіти і науки України №4/1513-22 від 06.07.2022 «Про підтвердження кваліфікаційних категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» від 06.07.2022 №4/1513-22 Накази МОН: ● «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» від 16.04.2018 № 367 ● «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу» від 14 .07.2015 № 762 (у редакції наказу МОН від 08.05.2019 № 621) ● Лист МОН «Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу» від 22.07.2019 № 1/9-471 ● “Про затвердження форм звітності з питань діяльності закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення” від 30.07.2021 №868 ● Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини від 16.06.2020 № 1/9-328 ● Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству від 18.05.2018 № 1/11-5480 Листи МОН: ● Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини від 16.06.2020 № 1/9-328 ● Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству від 18.05.2018 № 1/11-5480 Охорона праці та безпека життєдіяльності
 • 5. Закон України «Про охорону праці»; · Кодекс цивільного захисту України; · Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 (із змінами і доповненнями від 11.02.2016 № 76) «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2001-%D0%BF#Text від 18.04.2006 № 304 (із змінами 22.11.2017 № 1514) «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України»; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06#Text ● від 16.05.2019 №659 «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу» від https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0612-19#n4 ● від 17.04.2019 № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»; https://zakon.help/zakonodavstvo-ukraini/337-2019-%D0%BF ● від 31.01.2019 № 97 «Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0097729-19#Text ● від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» https ://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text ● від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» https://base.kristti.com.ua/?p=165 ● від 11.08.2020 № 1037 «Про затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності». https://mon.gov.ua/ua/npa/pro- zatverdzhennya-tabelya-terminovih-ta-strokovih-donesen-ministerstva-osviti-i-nauki- ukrayini-z-pitan-civilnogo-zahistu-ohoroni-praci-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti ● від 21.11.2016 № 1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичай них ситуаціях (з питань безпеки ● життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту»;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1623-16#Text від 14.07.2017 № 1036 Наказ МОН України Про затвердження Змін до Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо- математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0974-17#Text ● від 8 вересня 2020 року №1115 Наказ МОН “Деякі питання організації дистанційного навчання” Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти
 • 6. Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень здобувачів освіти у першому класі має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт- суб’єктних засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання (Формувальне оцінювання учнів 1 класу (листи МОН України від 18.05.2018 № 2.2 -1250 та від 21.05.2018 № 2.2 - 1255 ) Державний стандарт початкової освіти (Постанова КМУ від 21 .02.2018 р. № 87). Навчальні досягнення учнів других класів підлягають формувальному і підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Оцінювання результатів навчання учнів других класів здійснюється вербально. Наказ МОН України від 27.08.2019 № 1154 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу.» Для учнів третіх та четвертих класів нової української школи (НУШ) застосовується формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове та річне оцінювання). Наказ МОН України від 16.09.2020 р. № 1146 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи" Оцінювання навчальних досягнень учнів другого рівня повної загальної середньої освіти здійснюється за 12-бальною шкалою. Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий. Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.). Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової навчального плану закладу. “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти” від 01.04.2022 №289 За Статутом Криворізька гімназія №122 Криворізької міської ради Дніпропетровської області ( далі КГ№122 КМР ДО) є комунальним закладом, заснованим в 1986 році на власності територіальної громади міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Головною метою КГ №122 КМР ДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, що досягається через всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Мовою освітнього процесу у КГ №122 КМР ДО є державна мова. Учасниками освітнього процесу у КГ №122 КМР ДО є: здобувачі освіти; педагогічні працівники; батьки здобувачів освіти; інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.
 • 7. До закладу для здобуття початкової освіти обов’язково зараховуються (у разі подання батьками відповідної заяви) усі діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти, є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи є дітьми працівників цього закладу освіти. Базова середня освіта в КГ №122 КМР може здобуватися в очній, дистанційній, мережевій, екстернатній, дуальній, сімейній (домашній) формах, у формі педагогічного патронажу. Ліцензований обсяг Криворізької гімназії №122 становить 720 учнів (розпорядження голови Дніпропетровської обласної адміністрації № Р-249/0/3-18 від 27 квітня 2018 року). У 2023-2024 навчальному році у закладі функціонуватимуть 25 класів, у яких навчатимуться 695 учнів, перший рівень повної загальної середньої освіти – 10 класів (271 здобувач); другий рівень повної загальної середньої освіти – 15 класів (424 здобувачі). Створено інклюзивні класи у 2023-2024 навчальному році для 10 учнів, троє учнів -9-а та 5-б, 5-в класів навчатимуться на педагогічному патронажі. Навчальний план Криворізької гімназії №122 на 2023-2024 навчальний рік складено: -1- 4 класи- Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 року №743-22 Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я -5-6 класи- Модельні навчальні програми для 5-9 класів нової української школи https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-progra-mi/modelni- navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya- poetapno-z-2022-roku (запроваджуються поетапно з 2022 року) - 7-9 класи -Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня https://docs.google.com/document/d/17iG3p0rLNX_WEoEgyC53odnoqib41expbs_mfba 0spI/edit?usp=sharing Електронні версії підручників для учнів 1-9-х класів (2023-2024 н.р.) https://www.schoollife.org.ua/elektronni-versiyi-pidruchnykiv-dlya-uchniv-1-11-h- klasiv-2023-2024-n-r/ Перелік рекомендованої МОН начальної літератури на 2023/2024 навчальний рік https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La- s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit#gid=337295027 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2022 року № 1371 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» (щодо тривалості онлайн-уроків для школярів) ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Структура навчального року Під час дії воєнного стану зупиняється дія положень частини третьої статті 10, що освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.
 • 8. Освітній процес у закладі організовується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2023 №782 та триває з 1 вересня по 28 червня. Тривалість та структура навчального року визначається з урахуванням навчального часу на проведення державної підсумкової атестації, інших форм організації освітнього процесу, визначених освітньою програмою закладу. Навчальні заняття для учнів 1-9 класів організовуються за семестровою системою: І семестр - з 01 вересня 2023 року по 24 грудня 2023 року; ІІ семестр - з 10 січня 2024 року по 31 травня 2024 року. Канікули: осінні – з 23 жовтня 2023 року по 29 жовтня 2023 року; зимові – з 25 грудня 2023 року по 09 січня 2024 року; весняні – з 25 березня 2024 року по 31 березня 2024 року. Тривалість уроків становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2–4-х класах – 40 хвилин, у 5–11-х класах – 45 хвилин. Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової (12–21 травня), основної (01–08 червня). Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до чинного Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. Вручення документів про освіту рекомендуємо провести для випускників 9-х класів 10 – 11 червня. З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул. Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна. Гранично допустима сумарна кількість годин тижневого навантаження учнів відповідно до Санітарного регламенту становить: Тижневе навантаження на одного учня: 1 клас – 20 год. (інваріантна та варіативна складова); 2 клас – 22 год. (інваріантна та варіативна складова); 3 клас – 23 год. (інваріантна та варіативна складова); 4 клас – 23 год. (інваріантна та варіативна складова); 5 клас – 28 год. (інваріантна та варіативна складова); 6 клас – 31 год. (інваріантна та варіативна складова); 7 клас – 32 год. (інваріантна та варіативна складова); 8 клас – 33 год. (інваріантна та варіативна складова); 9 клас – 33 год. (інваріантна та варіативна складова) РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ КГ№122 КМР для 1-х класів
 • 9. РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ КГ№122 КМР для 2-4-х класів № зп УРОКИ ПЕРЕРВИ 1 9.05 – 9.45 9:45-10:05 2 10.05 – 10.45 10:45-11:05 3 11.05 – 11.45 11.45-12:05 4 12.05 – 12.45 12:45-13.05 5 13.05 – 13.45 13:45-14-05 Розклад дзвінків КГ №122 КМР 5-9 класи ІІІ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ Ключові компетентності та очікувані результати здобувачів освіти 1-4-х класів № зп УРОКИ ПЕРЕРВИ 1 9.05 – 9.40 9:40-10:05 2 10.05 – 10.40 10:40-11:05 3 11.05 – 11.40 11.40-12:05 4 12.05 – 12.40 12:40-13.05 5 13.05 – 13.40 13:40-14-05
 • 10. 1. Вільне володіння державною мовою. У процесі навчання на першому освітньому рівні ця компетентність виявляється передусім через уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко й аргументовано пояснювати факти, а також через любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовияву, готовність уживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; 2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами. Формування цієї компетентності передбачає, що здобувачі активно використовують рідну мову в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади. Здобувачі зможуть належно розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, розуміти культурний контекст, матимуть навички міжкультурного спілкування; 3.Математична компетентність. Здобувачі виявляють прості математичні залежності в навколишньому світі, моделюють процеси й ситуації, застосовуючи математичні відношення та вимірювання, усвідомлюють роль математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; 4. Компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій. Основу формування цієї компетентності в початковій школі становлять допитливість, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи разом з іншими спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ за допомогою спостереження та дослідження; 5. Екологічна компетентність. Здобувачі початкової освіти усвідомлюють основи екологічного природокористування, дотримуються правил природоохоронної поведінки, ощадно використовують природні ресурси, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства; 6. Інформаційно-комунікаційна компетентність. Здобувачі початкової освіти опановують основи цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатні безпечно та етично використовувати засоби інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях; 7. Навчання впродовж життя. Здобувачі початкової освіти опановують уміння і навички, необхідні для подальшої навчальної діяльності, організовують власне навчальне довкілля, вчаться здобувати нову інформацію й застосовувати її для оцінювання навчальних потреб, окреслюють власні навчальні цілі та способи їх досягнення, навчаються працювати самостійно і в групі; 8. Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей. Здобувачі початкової освіти співпрацюють з іншими здобувачами для досягнення спільної мети, активні в житті класу і школи, поважають права інших, уміють діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних із різними виявами дискримінації, цінують культурне розмаїття різних народів й ідентифікують себе як громадяни України, дбають про власне здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримуються здорового способу життя; 9. Культурна компетентність. У початковій школі ця компетентність формується завдяки залученню здобувачів до різних видів мистецької творчості (образотворче
 • 11. та музичне мистецтво, хореографія, театр тощо), через розкриття і розвиток їхніх природних здібностей, творче вираження свого «Я»; 10. Підприємливість та фінансова грамотність. У початковій школі розвиток цієї групи компетентностей виявляється через ініціативність здобувачів, їхню готовність брати відповідальності за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці. Учні готові втілювати в життя ініційовані ними ідеї, приймати власні рішення; 11. Інноваційність. Здобувачі початкової освіти виявляють відкритість до нових ідей, ініціюють зміни у близькому для них середовищі (клас, школа, громада тощо). Формування знань, умінь, ставлень, що є сутністю компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. Ключові компетентності та очікувані результати здобувачів освіти 5-6 класів ● вільне володіння державною мовою, ● здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, ● математична компетентність, ● компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, ● інноваційність, ● екологічна компетентність, ● інформаційно-комунікаційна компетентність, ● навчання впродовж життя, ● громадянські та соціальні компетентності, ● культурна компетентність, ● підприємливість і фінансова грамотність. Ключові компетентності та очікувані результати здобувачів освіти 7 -9-х класів 1. Вільне володіння державною мовою Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення ненормативних іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.
 • 12. 2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. 3. Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. 4. Компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях 5. Інформаційно-комунікаційна компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. 6. Навчання впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; змоделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.
 • 13. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. 7. Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, впевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. 8. Громадянські та соціальні компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. 9. Обізнаність і здатність до самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. 10. Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. 11. Інноваційність Уміння: продукувати нові ідеї, ініціювати зміни у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо);
 • 14. Ставлення: формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади. IV. НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ Назва наскрізної лінії Як реалізується певна наскрізна лінія в закладі Екологічна безпека і сталий розвиток 1. Викладання предметів інваріантної складової навчального плану: «Біологія», «Фізика»; 2. Організація під час вивчення природничих дисциплін рольових ігор та навчальних проектів «Я та атмосферний тиск», «Екологічні проблеми використання енергії», «Енергія атому», «Використання електричного та магнітного полів у житті людини» 3. Оволодіння інформацією про необхідність дотримання правил безпеки життєдіяльності під час виконання навчальних експериментів у надзвичайних ситуаціях природного чи техногенного характеру (засідання круглого столу та моделюючі ігри) 4. Опрацювання у рамках природничих наук тем «Раціональне використання енергії та електроенергії», «Теплові явища», «Електричні явища», «Перший закон термодинаміки», «Атомна фізика» 5. Опрацювання тем, спрямованих на розвиток раціональної споживчої поведінки: «Розрахунок ціни спожитої електроенергії», «Використання альтернативних джерел енергії», «Використання та перевага надпровідності» 6. Формування підприємницьких та математичних навичок для дослідження фізичних явищ та процесів, результатів експериментів, обробки статистичних даних, використання інформації, наведеної у графічній, табличній і аналітичній формах, при виконанні НДР Громадянська відповідальність 1. Викладання предметів інваріантної складової навчального плану: «Основи правознавства», «Історія України, «Всесвітня історія» 2. Впровадження соціокультурної змістової лінії на уроках української та російської мови 3. Організація та впровадження науково-дослідницької діяльності на уроках та у позаурочний час (орієнтовні теми: благодійність та особистість в українському національному відродженні, створення карти меценатів розвитку української справи) 4. Виконання вправ на уроках української та іншомовної філології на формування громадянської компетентності:
 • 15. тематичні виписки, тези статей на задану тему, добір речень із тексту, що ілюструють проблему складання та ведення діалогу у ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування, дискусії 5. Вивчення текстів різних типів і стилів на уроках української та іншомовної літератури з метою вивчення суспільно-політичних питань, проблем громадянського суспільства 6. Залучення здобувачів освіти до роботи органів учнівського самоврядування, інституцій громадянського суспільства Здоров’я і безпека 1. Викладання предметів інваріантної складової навчального плану: «Основи здоров’я» у 7-9, 5-6 класах “Здоров’я, безпека та добробут”(інтегрований курс) 2. Здобуття на уроках природознавства та біології знань з тем, спрямованих на вивчення біологічних особливостей паразитування безхребетних та попередження зараження ними 3. Опрацювання на уроках біології тем, пов’язаних з відповідальністю за власне життя та здоров’я (деталізація важливості профілактичних оглядів, щеплень, превенції палінню, вживання алкогольних та наркотичних речовин) 4. Вивчення на уроках біології та хімії тем, пов’язаних із здоровим харчуванням та впливом ГМО на функціонування систем життєдіяльності людини 5. Вивчення на уроках фізики та хімії, біології особливостей уражень природного та техногенного характеру (радіація, аномальні зміни температур, хімічне або токсикологічне ураження) та протидія ним 6. Опрацювання на уроках філологічного блоку текстів різних типів з метою психологічного захисту дітей, формування психологічного комфорту у процесі навчання 7. Використання міжпредметних зв’язків з метою вивчення проблем здоров’я і безпеки учнів, самовдосконалення і ведення ними здорового способу життя Підприємливість і фінансова грамотність 1. Опрацювання тем раціонального ресурсокористування, раціонального споживання на уроках географії 2. Розрахунок сімейного бюджету при вивченні теми «Десяткові дроби», можливості здійснення покупок при вивченні теми «Відсотки» 3. Розв’язування ситуативних задач на розрахунок відсоткового відношення різних величин 4. Ділові ігри на розрахунок та аналіз фінансової спроможності людини, організації, підприємства; ухвалення рішень щодо особистих та колективних
 • 16. фінансових питань (вивчення теми нерівності у математиці) 5. Розв’язування ситуативних задач з реальними даними щодо використання природних ресурсів рідного краю; знаходження периметрів та площ земельних ділянок 6. Розв’язування ситуативних задач на розрахунок відсоткового відношення різних величин (природокористування) для усвідомлення раціонального використання природних ресурсів, їх збереження та примноження (відсотки, пропорційні величини, пропорційний поділ) V. ОСВІТНІ ГАЛУЗІ Освітня галузь Предмети, через які реалізується Мовно- літературна 5-6-их класах Мови і літератури 7-9-их класах Українська мова (5-9 класи) Українська література (5-9 класи) Іноземна мова (англійська) (1-9 класи) Іноземна мова (німецька) ( 6, 7,8, 9-б класи) Зарубіжна література (5-9 класи) Громадянська та історична Суспільствознавство соціальна та здоров'язбережувальна Досліджуємо історію і суспільство (інтегрований) 5-6 класи Історія України (7-9 клас) Всесвітня історія (7-9 клас) Основи правознавства (9 клас) Математична Математика (1-6) Алгебра (7-9 класи) Геометрія (7-9 класи) Природнича освітня галузь соціальна та здоров'язбережувальна Я досліджую світ (1-4 класи) Природничі науки (5-6 класи) Біологія (7-9 класи) Географія (7-9 класи) Фізика (7-9 класи) Хімія (7-9 класи) Технології Дизайн і технології (1-4 класи) Технології (5-6 класи) Трудове навчання (7-9 класи) Інформатика (2-9 класи) Мистецтво (мистецька у 1-5-их класах) Музичне мистецтво (1-6 класи) Образотворче мистецтво (1-6 класи) Інтегрований курс «Мистецтво» (7-9 класи) Здоров’я і фізична культура Фізична культура (1-9 класи) Основи здоров’я (7-9 класи)
 • 17. VI. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Організація освітнього процесу у Криворізькій гімназії №122 КМР ДО здійснюється відповідно новим формам і методам сучасної освіти. Враховуючи той факт, що Україна перебуває у стані війни у 2023 році можливою є організація освітнього процесу синхронний та асинхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо; електронні освітні ресурси з навчальних предметів (інтегрованих курсів) - засоби навчання на цифрових носіях будь-якого типу або розміщені в інформаційно- телекомунікаційних системах, які відтворюються за допомогою електронних технічних засобів і можуть застосовуватися в освітньому процесі при вивченні окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів); - електронне освітнє середовище - сукупність умов навчання, виховання та розвитку учнів, що забезпечуються за допомогою сучасних освітніх, інформаційно- комунікаційних (цифрових) технологій; - дистанційне навчання - організація освітнього процесу (за дистанційною формою здобуття освіти або шляхом використання технологій дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти) в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх як правило опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій; - інформаційно-телекомунікаційна система дистанційного навчання (електронна освітня платформа) - програмно-технічний комплекс, що об’єднує систему електронних освітніх ресурсів, програмне забезпечення для створення, накопичення та доступу до таких ресурсів, а також для організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання (у тому числі ефективної взаємодії учасників освітнього процесу та контролю за навчанням); - інформаційно-комунікаційні (цифрові) технології дистанційного навчання - технології створення, накопичення, зберігання та доступу до електронних освітніх ресурсів з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також забезпечення організації та супроводу освітнього процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі мережі Інтернет; - синхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції; - система управління дистанційним навчанням - програмне забезпечення, призначене для організації освітнього процесу, ефективної взаємодії учасників освітнього процесу та контролю за навчанням через мережу Інтернет (у тому числі електронного розкладу занять, електронних класних журналів/щоденників); - суб’єкти дистанційного навчання - учні, педагогічні працівники, батьки або інші законні представники неповнолітніх учнів (далі - батьки), асистенти дітей, які беруть участь в освітньому процесі за дистанційною формою здобуття освіти або з використанням технологій дистанційного навчання;
 • 18. - технології дистанційного навчання - комплекс освітніх технологій (технології розвивального, проєктного, змішаного, диференційованого, програмованого, модульного навчання тощо), а також інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, що дають можливість реалізувати процес дистанційного навчання в закладі. Задля організації освітнього процесу надзвичайними обставинами освіти, заклад може організовувати освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання за допомогою технічних засобів комунікації, доступних для учасників освітнього процесу. При цьому обсяг навчального часу, що забезпечується в синхронному режимі, визначається за затвердженим розкладом, а матеріал визначається педагогічним працівником. При цьому не менше 50 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організовується в синхронному режимі (решта навчального часу організовується в асинхронному режимі). Нова парадигма освіти зумовила оновлення фахової освіти та відповідних форм, методів і технологій навчання, що базуються на електронному навчанні (e-learning), в якому центральною фігурою є школяр, який знаходиться у центрі освітнього процесу, ґрунтується на повазі до його думки, на спонуканні до активності, на заохочені до творчості. Такими технологіями навчання є інтерактивні, що дозволяють учителеві здійснювати особистісно орієнтований підхід до дитини. Одним з інноваційних методів навчання з застосуванням технічних засобів є воркшоп. Воркшоп – це форма організації навчальної діяльності, учасники якої отримують нові знання і навички в процесі динамічної групової роботи; індивідуальне вирішення конкретних завдань, мінімум або навіть повна відсутність теорії та максимум практики. Електронне навчання (e-learning) – це система навчання, що пропонує використання Інтернет-технологій, електронних бібліотек, навчально-методичних мультимедіа- матеріалів, віртуальних лабораторій і практикумів тощо. Електронне навчання – це перспективна модель навчання, заснована на використанні нових мультимедійних технологій Інтернету для підвищення якості навчання шляхом полегшення доступу до ресурсів і послуг, а також обміну ними, спільною роботою на відстані. Мобільне навчання (m-learning) – це передавання знань на мобільні пристрої з використанням WAP I GPRS технологій. Мета мобільного навчання – зробити процес навчання гнучким, доступним і персоніфікованим, в якому реалізується головний принцип мобільного навчання – навчання в будь-якому місці, в зручний час. Важливим є створення мобільного навчання, що потребує розроблення інтерактивних програмно-педагогічних продуктів та їх методичного забезпечення. Всепроникаюче навчання (u-learning) – це технології неперервного навчання з використанням інформаційно-комунікаційних засобів у всіх сферах життя суспільства. «Перевернуте» навчання (flipped learning) – це форма активного навчання, що дозволяє «перевернути» звичайний процес навчання таким чином: здобувачі освіти поза аудиторією переглядають відповідні навчальні матеріали, що будуть розглядатися на наступному занятті, самостійно вивчають теоретичний матеріал, а в аудиторії здійснюють його обговорення, виконують практичні завдання.
 • 19. Змішане навчання – це навчання, в межах якого здобувач освіти одержує знання, очно і самостійно онлайн, воно передбачає створення комфортного освітнього інформаційного середовища, системи комунікацій, що доставляють необхідну інформацію. В умовах розвивального навчання необхідно домогтися максимальної активності здобувачів освіти, що забезпечується інтерактивними методами навчання Кадрове забезпечення освітньої діяльності Інформація про якісний склад педагогічних працівників КГ № 122 КМР розміщена за покликанням: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FNPzZQZFont4iaVQr6AQ6YrqLuq_siXkUWbd uf_-rgQ/edit?usp=sharing Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності Інформація про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності, загальну площу приміщень, обладнання навчальних приміщень та майданчиків КГ №122 КМР розміщена за посиланням: http://kzsh122.klasna.in.ua/uk/site/vidomosti-pro-kilkisni-ta.html План підвищення кваліфікації на 2023-2024 рік Проведення атестації педагогічних працівників: №з/п/ Прізвище, ім’я та по батькові Посада 1 Шпанко Ірина Гаврилівна Учитель початкових класів 2 Скрікеря Любов Анатоліївна Учитель початкових класів 3 Руденко Вікторія Іванівна Учитель початкових класів 4 Швидка Інна Олексіївна Учитель англійської мови 5 Диригіна Олена Миколаївна Учитель географії 6 Фляга Ірина Леонідівна Учитель фізкультури 7 Стрибайло Інна Іванівна Учитель фізкультури 8 Тимошенкова Юлія Михайлівна Учитель початкових класів 9 Борисевич Аліна Юріївна Учитель української мови та літератури 10 Гаркуша Оксана Кирилівна Завідуюча бібліотеки Кашель Наталія Миколаївна Асистент учителя Петленко Ольга Миколаївна Асистент учителя