SlideShare a Scribd company logo

про академічну доброчесність .pdf

akadem

1 of 5
Download to read offline
Схвалено педагогiчною
закладу (протокол №
Оlвересня 2022 року)
радою
1 вiд
Затверджено наказом по КГ
№ . 01.09.2022)
•
ПОЛОЖЕНИЯ
ПРО АКАДЕМIЧНУ ДОБРОЧЕСШСТЬ
УЧАСНИКIВ ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ
КРИВОРIЗЬКОI ГIМНАЗII № 122
КРИВОРIЗЬКОI МIСЬКОI РАДИ
м. Кривий Pir - 2022р.
у
ТВЕ
1. Загальнi положения ю1
1.1. Положения про академiчну доброчеснiсть Криворiзькоi· гiмназii" № 122
Криворiзькоi" мiсъкоi" ради (далi - Положения) складено на пiдставi Типового
положения про академiчну доброчеснiстъ та е внутрiшнiм нормативно-правовим
актом, який спр_ямований на забезпечения якiсних освiтнiх послуг наданих
здобувачам освiти, додержання моралъних, правових, етичних норм поведiнки
всiма учасниками освiтнъого процесу.
1.2. Положения розроблено на основi Конвенцii" ООН «Про права дитиню>
(1989), Конституцii" Украi"ни, законiв Украi"ни «Про освiту», «Про запобiгания
корупцii"», «Про авторсъкi та сумiжнi права», Статуту закладу, Правил
внутрiшнъого розпорядку.
П. Принципи, норми етики та академiчноi
доброчесностi
2.1. Академiчна доброчеснiстъ - це _сукупнiстъ етичних принципiв та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освiтнъого
процесу пiд час навчання, викладания та проваджения науковоi" (творчоi")
дiяльностi з метою забезпечения довiри до резулътатiв навчания, попередження
порушенъ освiтнъого процесу.
2.2. Порушеннями академiчноi" доброчесностi згiдно ст.42 п. 4 Закону
Украi"ни «Про освiту» вважаетъся:
Академiчний плагiат - оприлюднення (частково або повнiстю) наукових
(творчих) результатiв, отриманих iншими особами, як ,резулътатiв вл:асного
дослiдження -(творчостi) та/або вiдтворення опублiкованих текстiв (оприлюднених
творiв мистецтва}iнших авторiв без •з1!i3начення авторстца. ,·.· , ..
Самоплагiат r. оприлюднення . (час-tкево , або · повнiст.ю) власних ранiше
опублiкованих наукових результатiв як нових.
Фабрикацiя - вигадування даних чи фактiв, що використовуються в
освiтнъому процесi або наукових дослiдженнях. ·
Фальсифiкацiя - свiдома змiна чи модифiкацiя вже наявних даних, що
стосуютъся освiтнъого процесу чи наукових дослiдженъ.
Списування - виконания письмових робiт iз залученням зовнiшнiх джерел
iнформацii" (шпаргалки, мiкронавушники, телефони, планшети, тощо), крiм
дозволених для використання, зокрема пiд час оцiнювання резулътатiв навчання, а
також повторне використання ранiше виконаноi" iншою особою письмовоi" роботи
(лабораторноi", контролъноi", самостiйноi", iндивiдуальноi", тощо).
Обман - надання завiдомо неправдивоi" iнформацii" щодо власноi" освiтньоi'
(науковоi", творчоi) дiяльностi чи органiзацii' освiтнього процесу; формами обману
11
с, зокрема, академiчний
списування.
плапат, самоплапат, фабрикацiя, фальсифiкацiя та
Хабарництво
надання (отримання) учасником освiтнього проuесу чи
~ропозицiя щодо надання (отримання) коштiв, майна, послуг, пiльг чи будь-яких
шших благ матерiального чи нематерiального характеру з метою отримання
неправомiрноУ переваги в освiтньому процесi.
Зловжuвання впливом - пропозицiя, обiцянка або надання неправомiрноi"
вигоди особi, яка пропонуе чи обiцяе (поrоджуеться) за таку вигоду або за
надання такоУ виrоди третiй особi вплинути на прийняття рiшення особою,
уповноваженою на виконання функцiй держави.
Необ 'сктивне оцiнювання - свiдоме завищення або занижения оцiнки
результатiв навчання здобувачiв освiти.
2.3. Етика та академiчна доброчеснiсть забезпечуються:
2.3.1. учасниками освiтнього процесу шляхом:
• дотриманщ~: Конвенцii" ООН «Про права дитини», Конституцii·, закоюв
Украi"ни;
• утвердження позитивного iмiджу закладу освiти, примноження йоrо традицiй;
• дотримання етичних норм спiлкування на засадах партнерства, взаемоповаги,
. .
толерантност1 стосунюв;
• запобirання корупцi1, хабарництву;
• збереження, полiпшення та рацiональноrо використання навчально-
матерiальноi· бази закладу;
• дотримання спецiальних законiв за порушення академiчноi· доброчесностi та
даного · Положення, зокрема, посилання на джерела ·iнформацii" у разi
використання iдей, тверджень, вiдомостей;
• дотримання норм про авторськi права;
• надання правдивоi" iнформацii" про результати власноi" навчальноi· (науковоi·,
творчо1) дiяльностi;
• невiдворотностi вiдповiдальностi з пiдстав та в порядку, визначених
вiдповiдно Законами Украi"ни «Про освiту», «Про повну заrальну середню
освiту» та iншими спецiальними законами.
2.3.2.здобувачами освiти шляхом:
• самоспиноrо виконання навчальних завдань поточного та пiдсумкового
контролю без використання зовнiшнiх джерел iнформацii", крiм дозволених для
використання, зокрема пiд час оцiнювання результатiв навчання (самостiйнi,
контрольнi, ДПА);
• особистою присутнiстю на всiх заняттях, окрiм випадкiв, викликаних
поважними причинами.
та
адн
,ада.
11ду
,нна)
'4~
2.3.3. педагогiчними працiвниками шляхом:
• надання якiсних освiтнiх послуг з використанням в практичнiй професiйнiй
дiялъностi iнновацiйних здобуткiв в галузi освiти;
• обов'язково'i присутностi, активно'i участi на засiданнях педагогiчноi· ради та
колегiалъно'i вiдповiдальностi за прийнятi управлiнськi рiшення;
• незалежностi професiйно'i дiяльностi вiд полiтичних партiй, громадських
релiгiйних органiзацiй;
• пiдвищення професiйного р1вня шляхом саморозвитку 1- самовдосконалення,
проходження вчасно курсово'i пiдготовки;
• дотримання правил внутршrnього розпорядку, трудовоi дисципшни,
корпоративно'iетики;
• об'€ктивного i неупередженого оцiнювання результатiв навчання здобувачiв
осв~ти;
• здiйснення контроmо за дотриманням академiчноi доброчесностi здобувачами
осв1ти;
• iнформування здобувачiв освiти про типов~ порушення академiчно·i
доброчесностi та види вiдповiдальностi за i"i порушення.
Ш. Заходи з оопередження, виявлення та встановлення фактiв
порушенвя етики та академiчноi доброчесностi
3.1. При прийомi на роботу працiвник знайо~ться iз даним Положениям
пiд розписку пiсля ознайомлення iз Правилами внутр1шнього розпорядку 3
~~аду·
3.2. Положения доводиться до батькiвсько1 гром~и. на конференцн або в
. ~ ~ пос1·б а також оприmоднюсrься на саит1 закладу.
1ншии визначении с , .. .
ектора з навчально-виховно1 роботи. .
3.3. Заступник дир ушень академiчно"i доброчесност1
3.3.1. Забезпечус попере~~е~Ш:~олективних та iндивiдуалъних форм
шляхом практикумiв, консультац~ та ~н щодо створення оформления ними
·чними прац1вниками ' .
навчання з педагоп . б . цiй на конкурси рiзного р1вня;
методичних розробок (робп) для пу .шка '. (рецензування робiт на конкурси
своiй д1яльност1
3.3.2. Використовус У . ) та рекомендус вчителям
ня педагог~чного звания
. • ня на присвоен .
р1зноrо р1в , .. . обiт на антиплапат.
сервiси безкоштовн~1 ~ерев1р~ :ики в процесi свосi освiтньо"i дiяльностi,
3.4. Педагог1чн1 прац1в . -~ б очесностi умов даноrо Положения,
академ1чно1 до Р ' етично·i
дотримуються етики та iз здобувачами освiти щодо норм. .
проводять роз'яснювальну роб~ту ушення академiчно"i доброчеснос:1 (плапа~-•
. неприпустимост1 пор на джерела шформацн,
поведшки та цитування посилання
формлен.ня '
порушення правил о
списування).
-практичний посiбник; Jнтерне-ту без посилань,
-навчалы1ий наочний фальсифiкацiя наукових
посiбник; дослiджень, неправдива
-збiрка; iнформацiя про власну
-методична збiрка освiтню дiяльнiсть
-методичний вiсник; с пiдставою для вiдмови в
-стаття ; присвоеннi або позбавленi
-методична розробка ранiше присвоеного
педагогiчного звання,
квалiфiкацiйноi· категорii"
Б) в разi встановлення в
атестацiйний перiод
фактiв списування
здобувачами niд час
контрольних зрiзiв знань,
фальсифiкацii" результатiв
власноi· педаrоriчноi"
дiяльностi
позбавлення педагогiчного
працiвника I,U
квалiфiкацiйно"i категорii"
V. Комiсiя з питань академiчноi" доброчесностi
та етики педагогiчних працiвникiв
5.1. Комiсiя з питань академiчноi" доброчесностi та етики педагогiчних
працiвникiв - незалежний орган для розгляду питань, пов'язаних iз порушенням
Положення та монiторинrу щодо взаемного дотримання усiма учасниками
освiтнього процесу морально-етичних норм поведiнки та правових норм цього
Положення.
5.2. До складу Koмicii" входять представники педагогiчного колективу та
батькiвськоi" rромади.
Персональний склад Koмicii" затверджуеться рiшенням педагогiчноi" ради.
Термiн повноважень Koмicii" - 2 роки.
5.3. Комiсiя розглядае питания порушення морально-етичних норм
поведiнки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою
учасникiв освiтнього процесу.
5.4. Комiсiя звiтуе про свою роботу один раз на рiк.
VI. Прикiнцевi положения
6.1. Положення ухвалюеться педагогiчною радою закладу бiльшiстю голосiв
i набирае чинностi з моменту схвалення.

Recommended

Academichna dobrochesnist pologennay
Academichna dobrochesnist pologennayAcademichna dobrochesnist pologennay
Academichna dobrochesnist pologennayЮля Яловая
 
ПОЛОЖЕННЯ_ПРО_АКАД_ДОБРОЧ.pdf
ПОЛОЖЕННЯ_ПРО_АКАД_ДОБРОЧ.pdfПОЛОЖЕННЯ_ПРО_АКАД_ДОБРОЧ.pdf
ПОЛОЖЕННЯ_ПРО_АКАД_ДОБРОЧ.pdfssuserac8ec11
 
Полож. Академічна Доброчесність - 13.pdf
Полож. Академічна Доброчесність - 13.pdfПолож. Академічна Доброчесність - 13.pdf
Полож. Академічна Доброчесність - 13.pdfssuser34622d
 
положення доброчесність.pdf
положення доброчесність.pdfположення доброчесність.pdf
положення доброчесність.pdfOstap Vuschna
 
ДОБРОЧЕСНІСТЬ_положення.doc
ДОБРОЧЕСНІСТЬ_положення.docДОБРОЧЕСНІСТЬ_положення.doc
ДОБРОЧЕСНІСТЬ_положення.docssuserb89685
 
положення про академічну доброчесність
положення про академічну доброчесністьположення про академічну доброчесність
положення про академічну доброчесністьssusera53477
 
посадова інструкція вчителя біології1 (1)
посадова інструкція вчителя біології1 (1)посадова інструкція вчителя біології1 (1)
посадова інструкція вчителя біології1 (1)hit1999
 

More Related Content

Similar to про академічну доброчесність .pdf

положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39
положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39
положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39kzsh039
 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...home
 
43НАШЕ полож академ доброч КПНЗ ЦДЮТ Сонях.pdf
43НАШЕ полож академ доброч КПНЗ ЦДЮТ Сонях.pdf43НАШЕ полож академ доброч КПНЗ ЦДЮТ Сонях.pdf
43НАШЕ полож академ доброч КПНЗ ЦДЮТ Сонях.pdfssuser46127c
 
положення про моніторинг якості освіти
положення про моніторинг якості освіти положення про моніторинг якості освіти
положення про моніторинг якості освіти ssuser58a979
 
положення про моніторинг якості освіти (2)
положення про моніторинг якості освіти (2)положення про моніторинг якості освіти (2)
положення про моніторинг якості освіти (2)ssuser58a979
 
Необхідні документи для вчителя
Необхідні документи для вчителя Необхідні документи для вчителя
Необхідні документи для вчителя Adriana Himinets
 
Положення Про академічну доброчесність
Положення Про академічну доброчесністьПоложення Про академічну доброчесність
Положення Про академічну доброчесністьVsimPPT
 
Posadova zastupnyka z_navch__vyhov2019_pedrada
Posadova zastupnyka z_navch__vyhov2019_pedradaPosadova zastupnyka z_navch__vyhov2019_pedrada
Posadova zastupnyka z_navch__vyhov2019_pedradassuser5dcf46
 
Vnutrisnya systema
Vnutrisnya systemaVnutrisnya systema
Vnutrisnya systemaandrijbug
 
Формування та забезпечення політики академічної доброчесності
Формування та забезпечення політики академічної доброчесностіФормування та забезпечення політики академічної доброчесності
Формування та забезпечення політики академічної доброчесностіrussoua
 
Формування та забезпечення політики академічної доброчесності
Формування та забезпечення політики академічної доброчесностіФормування та забезпечення політики академічної доброчесності
Формування та забезпечення політики академічної доброчесностіrussoua
 
Regulations on the academic integrity of participants in the educational process
Regulations on the academic integrity of participants in the educational processRegulations on the academic integrity of participants in the educational process
Regulations on the academic integrity of participants in the educational processNikolay Shaygorodskiy
 
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладуположення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладуssusera53477
 
Академічна доброчесність: мотивація, законодавча база, проекти (на допомогу д...
Академічна доброчесність: мотивація, законодавча база, проекти (на допомогу д...Академічна доброчесність: мотивація, законодавча база, проекти (на допомогу д...
Академічна доброчесність: мотивація, законодавча база, проекти (на допомогу д...NTB VNTU
 
Vnutrisnyasystema 200707202945
Vnutrisnyasystema 200707202945Vnutrisnyasystema 200707202945
Vnutrisnyasystema 200707202945andrijbug
 
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docx
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docxположення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docx
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docxssuser7b850e1
 
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.doc
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.docПоложення_КГ_21_якість освіти_2022.doc
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.docRebbit2015
 

Similar to про академічну доброчесність .pdf (20)

положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39
положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39
положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39
 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...
 
Pologen vnutr kontrol
Pologen vnutr kontrolPologen vnutr kontrol
Pologen vnutr kontrol
 
43НАШЕ полож академ доброч КПНЗ ЦДЮТ Сонях.pdf
43НАШЕ полож академ доброч КПНЗ ЦДЮТ Сонях.pdf43НАШЕ полож академ доброч КПНЗ ЦДЮТ Сонях.pdf
43НАШЕ полож академ доброч КПНЗ ЦДЮТ Сонях.pdf
 
положення про моніторинг якості освіти
положення про моніторинг якості освіти положення про моніторинг якості освіти
положення про моніторинг якості освіти
 
положення про моніторинг якості освіти (2)
положення про моніторинг якості освіти (2)положення про моніторинг якості освіти (2)
положення про моніторинг якості освіти (2)
 
Необхідні документи для вчителя
Необхідні документи для вчителя Необхідні документи для вчителя
Необхідні документи для вчителя
 
Положення Про академічну доброчесність
Положення Про академічну доброчесністьПоложення Про академічну доброчесність
Положення Про академічну доброчесність
 
Polozgenie osviti
Polozgenie osvitiPolozgenie osviti
Polozgenie osviti
 
Pologenie
PologeniePologenie
Pologenie
 
Posadova zastupnyka z_navch__vyhov2019_pedrada
Posadova zastupnyka z_navch__vyhov2019_pedradaPosadova zastupnyka z_navch__vyhov2019_pedrada
Posadova zastupnyka z_navch__vyhov2019_pedrada
 
Vnutrisnya systema
Vnutrisnya systemaVnutrisnya systema
Vnutrisnya systema
 
Формування та забезпечення політики академічної доброчесності
Формування та забезпечення політики академічної доброчесностіФормування та забезпечення політики академічної доброчесності
Формування та забезпечення політики академічної доброчесності
 
Формування та забезпечення політики академічної доброчесності
Формування та забезпечення політики академічної доброчесностіФормування та забезпечення політики академічної доброчесності
Формування та забезпечення політики академічної доброчесності
 
Regulations on the academic integrity of participants in the educational process
Regulations on the academic integrity of participants in the educational processRegulations on the academic integrity of participants in the educational process
Regulations on the academic integrity of participants in the educational process
 
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладуположення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу
 
Академічна доброчесність: мотивація, законодавча база, проекти (на допомогу д...
Академічна доброчесність: мотивація, законодавча база, проекти (на допомогу д...Академічна доброчесність: мотивація, законодавча база, проекти (на допомогу д...
Академічна доброчесність: мотивація, законодавча база, проекти (на допомогу д...
 
Vnutrisnyasystema 200707202945
Vnutrisnyasystema 200707202945Vnutrisnyasystema 200707202945
Vnutrisnyasystema 200707202945
 
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docx
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docxположення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docx
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docx
 
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.doc
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.docПоложення_КГ_21_якість освіти_2022.doc
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.doc
 

More from Юля Яловая

ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdfОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdfЮля Яловая
 
Відомості про навчальн-методи.docx
Відомості про навчальн-методи.docxВідомості про навчальн-методи.docx
Відомості про навчальн-методи.docxЮля Яловая
 
Інформаційна довідка.docx
Інформаційна довідка.docxІнформаційна довідка.docx
Інформаційна довідка.docxЮля Яловая
 
умови доступності.docx
умови доступності.docxумови доступності.docx
умови доступності.docxЮля Яловая
 
ліцензований обсяг.docx
ліцензований обсяг.docxліцензований обсяг.docx
ліцензований обсяг.docxЮля Яловая
 
протокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdf
протокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdfпротокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdf
протокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdfЮля Яловая
 
5-6-й класи замовлення2574.pdf
5-6-й класи замовлення2574.pdf5-6-й класи замовлення2574.pdf
5-6-й класи замовлення2574.pdfЮля Яловая
 
1-й клас замовлення2573.pdf
1-й клас замовлення2573.pdf1-й клас замовлення2573.pdf
1-й клас замовлення2573.pdfЮля Яловая
 
протокол вибору підручників2576.pdf
протокол вибору підручників2576.pdfпротокол вибору підручників2576.pdf
протокол вибору підручників2576.pdfЮля Яловая
 
Інформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdf
Інформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdfІнформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdf
Інформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdfЮля Яловая
 
Фізичні активності.docx
Фізичні активності.docxФізичні активності.docx
Фізичні активності.docxЮля Яловая
 
Плакат_Тарілка_здорового_харчування.pdf
Плакат_Тарілка_здорового_харчування.pdfПлакат_Тарілка_здорового_харчування.pdf
Плакат_Тарілка_здорового_харчування.pdfЮля Яловая
 
НАКАЗ ПРО проведення.pdf
НАКАЗ ПРО проведення.pdfНАКАЗ ПРО проведення.pdf
НАКАЗ ПРО проведення.pdfЮля Яловая
 
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docxЗвіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docxЮля Яловая
 
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docxЗвіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docxЮля Яловая
 

More from Юля Яловая (20)

ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdfОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
 
меморандум.pdf
меморандум.pdfмеморандум.pdf
меморандум.pdf
 
вакансії.pdf
вакансії.pdfвакансії.pdf
вакансії.pdf
 
Відомості про навчальн-методи.docx
Відомості про навчальн-методи.docxВідомості про навчальн-методи.docx
Відомості про навчальн-методи.docx
 
Якісний склад.docx
Якісний склад.docxЯкісний склад.docx
Якісний склад.docx
 
Інформаційна довідка.docx
Інформаційна довідка.docxІнформаційна довідка.docx
Інформаційна довідка.docx
 
умови доступності.docx
умови доступності.docxумови доступності.docx
умови доступності.docx
 
ліцензований обсяг.docx
ліцензований обсяг.docxліцензований обсяг.docx
ліцензований обсяг.docx
 
протокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdf
протокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdfпротокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdf
протокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdf
 
5-6-й класи замовлення2574.pdf
5-6-й класи замовлення2574.pdf5-6-й класи замовлення2574.pdf
5-6-й класи замовлення2574.pdf
 
1-й клас замовлення2573.pdf
1-й клас замовлення2573.pdf1-й клас замовлення2573.pdf
1-й клас замовлення2573.pdf
 
протокол вибору підручників2576.pdf
протокол вибору підручників2576.pdfпротокол вибору підручників2576.pdf
протокол вибору підручників2576.pdf
 
Інформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdf
Інформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdfІнформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdf
Інформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdf
 
Фізичні активності.docx
Фізичні активності.docxФізичні активності.docx
Фізичні активності.docx
 
сертифікат
сертифікатсертифікат
сертифікат
 
Плакат_Тарілка_здорового_харчування.pdf
Плакат_Тарілка_здорового_харчування.pdfПлакат_Тарілка_здорового_харчування.pdf
Плакат_Тарілка_здорового_харчування.pdf
 
Заявка_03.06_2021.doc
Заявка_03.06_2021.docЗаявка_03.06_2021.doc
Заявка_03.06_2021.doc
 
НАКАЗ ПРО проведення.pdf
НАКАЗ ПРО проведення.pdfНАКАЗ ПРО проведення.pdf
НАКАЗ ПРО проведення.pdf
 
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docxЗвіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
 
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docxЗвіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
 

Recently uploaded

Різьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваРізьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваznzposnan
 
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdfd484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdfssuser46127c
 
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfРішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfdjyamaha
 
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdfd507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdfssuser46127c
 
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfСтаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfssuser46127c
 
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdf
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdfСтаття 188-5235345345234234453453423.pdf
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdfssuser46127c
 
правила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxправила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxЛариса Іовженко
 
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdfСтаття 54 Закону України Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdfssuser46127c
 
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfСтаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfssuser46127c
 
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdfСтаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdfssuser46127c
 
_Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx...
_Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx..._Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx...
_Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx...amedviediev
 
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxssuser87759f
 
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxВідповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxSylaPravdy
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxdjyamaha
 
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdfУказ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdfssuser46127c
 
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxУрок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxssuser38d5f2
 
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxssuser87759f
 
Стаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdfСтаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdfssuser46127c
 

Recently uploaded (20)

Різьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваРізьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтва
 
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdfd484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
 
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfРішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
 
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdfd507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
 
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfСтаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
 
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdf
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdfСтаття 188-5235345345234234453453423.pdf
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdf
 
правила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxправила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptx
 
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdfСтаття 54 Закону України Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf
 
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfСтаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
 
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdfСтаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
 
_Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx...
_Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx..._Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx...
_Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx...
 
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
 
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
 
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxВідповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
 
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdfУказ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
 
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxУрок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
 
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
 
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
 
Стаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdfСтаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdf
 

про академічну доброчесність .pdf

 • 1. Схвалено педагогiчною закладу (протокол № Оlвересня 2022 року) радою 1 вiд Затверджено наказом по КГ № . 01.09.2022) • ПОЛОЖЕНИЯ ПРО АКАДЕМIЧНУ ДОБРОЧЕСШСТЬ УЧАСНИКIВ ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ КРИВОРIЗЬКОI ГIМНАЗII № 122 КРИВОРIЗЬКОI МIСЬКОI РАДИ м. Кривий Pir - 2022р. у
 • 2. ТВЕ 1. Загальнi положения ю1 1.1. Положения про академiчну доброчеснiсть Криворiзькоi· гiмназii" № 122 Криворiзькоi" мiсъкоi" ради (далi - Положения) складено на пiдставi Типового положения про академiчну доброчеснiстъ та е внутрiшнiм нормативно-правовим актом, який спр_ямований на забезпечения якiсних освiтнiх послуг наданих здобувачам освiти, додержання моралъних, правових, етичних норм поведiнки всiма учасниками освiтнъого процесу. 1.2. Положения розроблено на основi Конвенцii" ООН «Про права дитиню> (1989), Конституцii" Украi"ни, законiв Украi"ни «Про освiту», «Про запобiгания корупцii"», «Про авторсъкi та сумiжнi права», Статуту закладу, Правил внутрiшнъого розпорядку. П. Принципи, норми етики та академiчноi доброчесностi 2.1. Академiчна доброчеснiстъ - це _сукупнiстъ етичних принципiв та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освiтнъого процесу пiд час навчання, викладания та проваджения науковоi" (творчоi") дiяльностi з метою забезпечения довiри до резулътатiв навчания, попередження порушенъ освiтнъого процесу. 2.2. Порушеннями академiчноi" доброчесностi згiдно ст.42 п. 4 Закону Украi"ни «Про освiту» вважаетъся: Академiчний плагiат - оприлюднення (частково або повнiстю) наукових (творчих) результатiв, отриманих iншими особами, як ,резулътатiв вл:асного дослiдження -(творчостi) та/або вiдтворення опублiкованих текстiв (оприлюднених творiв мистецтва}iнших авторiв без •з1!i3начення авторстца. ,·.· , .. Самоплагiат r. оприлюднення . (час-tкево , або · повнiст.ю) власних ранiше опублiкованих наукових результатiв як нових. Фабрикацiя - вигадування даних чи фактiв, що використовуються в освiтнъому процесi або наукових дослiдженнях. · Фальсифiкацiя - свiдома змiна чи модифiкацiя вже наявних даних, що стосуютъся освiтнъого процесу чи наукових дослiдженъ. Списування - виконания письмових робiт iз залученням зовнiшнiх джерел iнформацii" (шпаргалки, мiкронавушники, телефони, планшети, тощо), крiм дозволених для використання, зокрема пiд час оцiнювання резулътатiв навчання, а також повторне використання ранiше виконаноi" iншою особою письмовоi" роботи (лабораторноi", контролъноi", самостiйноi", iндивiдуальноi", тощо). Обман - надання завiдомо неправдивоi" iнформацii" щодо власноi" освiтньоi' (науковоi", творчоi) дiяльностi чи органiзацii' освiтнього процесу; формами обману 11
 • 3. с, зокрема, академiчний списування. плапат, самоплапат, фабрикацiя, фальсифiкацiя та Хабарництво надання (отримання) учасником освiтнього проuесу чи ~ропозицiя щодо надання (отримання) коштiв, майна, послуг, пiльг чи будь-яких шших благ матерiального чи нематерiального характеру з метою отримання неправомiрноУ переваги в освiтньому процесi. Зловжuвання впливом - пропозицiя, обiцянка або надання неправомiрноi" вигоди особi, яка пропонуе чи обiцяе (поrоджуеться) за таку вигоду або за надання такоУ виrоди третiй особi вплинути на прийняття рiшення особою, уповноваженою на виконання функцiй держави. Необ 'сктивне оцiнювання - свiдоме завищення або занижения оцiнки результатiв навчання здобувачiв освiти. 2.3. Етика та академiчна доброчеснiсть забезпечуються: 2.3.1. учасниками освiтнього процесу шляхом: • дотриманщ~: Конвенцii" ООН «Про права дитини», Конституцii·, закоюв Украi"ни; • утвердження позитивного iмiджу закладу освiти, примноження йоrо традицiй; • дотримання етичних норм спiлкування на засадах партнерства, взаемоповаги, . . толерантност1 стосунюв; • запобirання корупцi1, хабарництву; • збереження, полiпшення та рацiональноrо використання навчально- матерiальноi· бази закладу; • дотримання спецiальних законiв за порушення академiчноi· доброчесностi та даного · Положення, зокрема, посилання на джерела ·iнформацii" у разi використання iдей, тверджень, вiдомостей; • дотримання норм про авторськi права; • надання правдивоi" iнформацii" про результати власноi" навчальноi· (науковоi·, творчо1) дiяльностi; • невiдворотностi вiдповiдальностi з пiдстав та в порядку, визначених вiдповiдно Законами Украi"ни «Про освiту», «Про повну заrальну середню освiту» та iншими спецiальними законами. 2.3.2.здобувачами освiти шляхом: • самоспиноrо виконання навчальних завдань поточного та пiдсумкового контролю без використання зовнiшнiх джерел iнформацii", крiм дозволених для використання, зокрема пiд час оцiнювання результатiв навчання (самостiйнi, контрольнi, ДПА); • особистою присутнiстю на всiх заняттях, окрiм випадкiв, викликаних поважними причинами. та адн ,ада. 11ду ,нна)
 • 4. '4~ 2.3.3. педагогiчними працiвниками шляхом: • надання якiсних освiтнiх послуг з використанням в практичнiй професiйнiй дiялъностi iнновацiйних здобуткiв в галузi освiти; • обов'язково'i присутностi, активно'i участi на засiданнях педагогiчноi· ради та колегiалъно'i вiдповiдальностi за прийнятi управлiнськi рiшення; • незалежностi професiйно'i дiяльностi вiд полiтичних партiй, громадських релiгiйних органiзацiй; • пiдвищення професiйного р1вня шляхом саморозвитку 1- самовдосконалення, проходження вчасно курсово'i пiдготовки; • дотримання правил внутршrnього розпорядку, трудовоi дисципшни, корпоративно'iетики; • об'€ктивного i неупередженого оцiнювання результатiв навчання здобувачiв осв~ти; • здiйснення контроmо за дотриманням академiчноi доброчесностi здобувачами осв1ти; • iнформування здобувачiв освiти про типов~ порушення академiчно·i доброчесностi та види вiдповiдальностi за i"i порушення. Ш. Заходи з оопередження, виявлення та встановлення фактiв порушенвя етики та академiчноi доброчесностi 3.1. При прийомi на роботу працiвник знайо~ться iз даним Положениям пiд розписку пiсля ознайомлення iз Правилами внутр1шнього розпорядку 3 ~~аду· 3.2. Положения доводиться до батькiвсько1 гром~и. на конференцн або в . ~ ~ пос1·б а також оприmоднюсrься на саит1 закладу. 1ншии визначении с , .. . ектора з навчально-виховно1 роботи. . 3.3. Заступник дир ушень академiчно"i доброчесност1 3.3.1. Забезпечус попере~~е~Ш:~олективних та iндивiдуалъних форм шляхом практикумiв, консультац~ та ~н щодо створення оформления ними ·чними прац1вниками ' . навчання з педагоп . б . цiй на конкурси рiзного р1вня; методичних розробок (робп) для пу .шка '. (рецензування робiт на конкурси своiй д1яльност1 3.3.2. Використовус У . ) та рекомендус вчителям ня педагог~чного звания . • ня на присвоен . р1зноrо р1в , .. . обiт на антиплапат. сервiси безкоштовн~1 ~ерев1р~ :ики в процесi свосi освiтньо"i дiяльностi, 3.4. Педагог1чн1 прац1в . -~ б очесностi умов даноrо Положения, академ1чно1 до Р ' етично·i дотримуються етики та iз здобувачами освiти щодо норм. . проводять роз'яснювальну роб~ту ушення академiчно"i доброчеснос:1 (плапа~-• . неприпустимост1 пор на джерела шформацн, поведшки та цитування посилання формлен.ня ' порушення правил о списування).
 • 5. -практичний посiбник; Jнтерне-ту без посилань, -навчалы1ий наочний фальсифiкацiя наукових посiбник; дослiджень, неправдива -збiрка; iнформацiя про власну -методична збiрка освiтню дiяльнiсть -методичний вiсник; с пiдставою для вiдмови в -стаття ; присвоеннi або позбавленi -методична розробка ранiше присвоеного педагогiчного звання, квалiфiкацiйноi· категорii" Б) в разi встановлення в атестацiйний перiод фактiв списування здобувачами niд час контрольних зрiзiв знань, фальсифiкацii" результатiв власноi· педаrоriчноi" дiяльностi позбавлення педагогiчного працiвника I,U квалiфiкацiйно"i категорii" V. Комiсiя з питань академiчноi" доброчесностi та етики педагогiчних працiвникiв 5.1. Комiсiя з питань академiчноi" доброчесностi та етики педагогiчних працiвникiв - незалежний орган для розгляду питань, пов'язаних iз порушенням Положення та монiторинrу щодо взаемного дотримання усiма учасниками освiтнього процесу морально-етичних норм поведiнки та правових норм цього Положення. 5.2. До складу Koмicii" входять представники педагогiчного колективу та батькiвськоi" rромади. Персональний склад Koмicii" затверджуеться рiшенням педагогiчноi" ради. Термiн повноважень Koмicii" - 2 роки. 5.3. Комiсiя розглядае питания порушення морально-етичних норм поведiнки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасникiв освiтнього процесу. 5.4. Комiсiя звiтуе про свою роботу один раз на рiк. VI. Прикiнцевi положения 6.1. Положення ухвалюеться педагогiчною радою закладу бiльшiстю голосiв i набирае чинностi з моменту схвалення.