Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

педагогічна рада

693 views

Published on

педрада

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

педагогічна рада

 1. 1. ПедагогічнаПедагогічна радарада““Гуманізація взаєминГуманізація взаємин між педагогічним, батьківським,між педагогічним, батьківським, учнівським колективами.учнівським колективами. Розвиток колективнихРозвиток колективних творчих справ”творчих справ”
 2. 2. Мета:Мета: - вироблення позитивної мотиваціївироблення позитивної мотивації діяльності вчителів щодо утвердження вдіяльності вчителів щодо утвердження в школі гуманного педагогічного мислення;школі гуманного педагогічного мислення; - актуалізація проблеми взаємовідносинактуалізація проблеми взаємовідносин “учителі-учні-батьки”;“учителі-учні-батьки”; - розвиток у вчителів, учнів, батьківрозвиток у вчителів, учнів, батьків причетності до розвпричетності до розв‘‘язання проблеми.язання проблеми.
 3. 3. Порядок денний:Порядок денний: І етап – інформаційний.І етап – інформаційний. 1.1. Теоретичні аспекти проблеми.Теоретичні аспекти проблеми. 1.1.1.1. ВзаємозвВзаємозв‘‘язок гуманізації відносин “учителі-учні-батьки” іязок гуманізації відносин “учителі-учні-батьки” і результатів навчально-виховного процесу. Спільна творчарезультатів навчально-виховного процесу. Спільна творча діяльність – шлях до розвдіяльність – шлях до розв‘‘язання проблеми.язання проблеми. Борисова О.М., ЗДВРБорисова О.М., ЗДВР 1.2.1.2. Виступ творчої групи “Науковці”.Виступ творчої групи “Науковці”. - ““Гуманізація взаємин між педагогічним, батьківським,Гуманізація взаємин між педагогічним, батьківським, учнівським колективами”.учнівським колективами”. Дяконенко Т.М.,Дяконенко Т.М., Скрипник Л.А.,Скрипник Л.А., Лисенко Н.Г.Лисенко Н.Г. - Розвиток колективних творчих справ.Розвиток колективних творчих справ. Міщенко В.В.,Міщенко В.В., Ніколаєва С.О.,Ніколаєва С.О., Лебедєва О.П.Лебедєва О.П. - Створення атмосфери, взаємодії, взаєморозуміння, співпраціСтворення атмосфери, взаємодії, взаєморозуміння, співпраці через КТС.через КТС. Любецька Т.М.,Любецька Т.М., Самсонова Н.В.,Самсонова Н.В.,
 4. 4. 1.3. Виступ групи “Психологи”.1.3. Виступ групи “Психологи”. - Аналіз анкетування і психологічного дослідження щодоАналіз анкетування і психологічного дослідження щодо взаємовідносин між учнями, педагогами, батьками.взаємовідносин між учнями, педагогами, батьками. - Практичні рекомендації для всіх категорій щодоПрактичні рекомендації для всіх категорій щодо розврозв‘‘язання вищезазначеної проблемиязання вищезазначеної проблеми Кравченко Н.С.,Кравченко Н.С., Стрекаловська О.І.Стрекаловська О.І. ІІ етап – диспут. Участь учасників педагогічної ради вІІ етап – диспут. Участь учасників педагогічної ради в мобільних творчих групах.: “батьки”, “учителі”, “учні”,мобільних творчих групах.: “батьки”, “учителі”, “учні”, “експерти”.“експерти”. - Проблеми взаємовідносин “учителі-учні-батьки”.Проблеми взаємовідносин “учителі-учні-батьки”. - Виявлення негативних моментів у взаємовідносинахВиявлення негативних моментів у взаємовідносинах між учителями, учнями, батьками; розробка шляхів їхміж учителями, учнями, батьками; розробка шляхів їх розврозв‘‘язання.язання. - Класифікація позитивних моментів співпраці,Класифікація позитивних моментів співпраці, партнерства.партнерства. - Форми і методи проведення уроків, заходів на основіФорми і методи проведення уроків, заходів на основі особистісно орієнтованих технологій.особистісно орієнтованих технологій. - Шляхи забезпечення творчого співробітництваШляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічним колективом, колективом батьків як умовапедагогічним колективом, колективом батьків як умова виховання особистості учня.виховання особистості учня.
 5. 5. ІІІ етап – підбиття підсумків педагогічноїІІІ етап – підбиття підсумків педагогічної ради.ради. 1.1. Загальні рекомендації від групиЗагальні рекомендації від групи “Експертів”.“Експертів”. 2.2. Оцінити діяльність учасниківОцінити діяльність учасників педагогічної ради, корисність,педагогічної ради, корисність, результативність.результативність.
 6. 6. Формування творчих групФормування творчих груп на добровільній основі:на добровільній основі:  Група “Науковці” (кер. групи – Борисова О.М.);Група “Науковці” (кер. групи – Борисова О.М.);  Група “Психологи” (кер. групи – Кравченко Н.С.);Група “Психологи” (кер. групи – Кравченко Н.С.);  Група “Вчителі” (кер. групи – Бойко Л.Б.);Група “Вчителі” (кер. групи – Бойко Л.Б.);  Група “Учні” (кер. групи – Веріч Юлія,10А);Група “Учні” (кер. групи – Веріч Юлія,10А);  Група “Батьки” (кер. групи – Галінська Л.М.,Група “Батьки” (кер. групи – Галінська Л.М., голова з/г б/к);голова з/г б/к);  Група “Експерти” (керівник групи – Война Г.Г.).Група “Експерти” (керівник групи – Война Г.Г.).
 7. 7. Правила диспуту:Правила диспуту:  диспут-вільний обмін думками;диспут-вільний обмін думками;  на диспуті всі активні; у суперечці всіна диспуті всі активні; у суперечці всі рівні;рівні;  кожен має право коректно критикуватикожен має право коректно критикувати будь-яке положення, з яким не згодний;будь-яке положення, з яким не згодний;  говори, що думаєш, і думай, що говориш;говори, що думаєш, і думай, що говориш;  головне в диспуті-уміння доводити;головне в диспуті-уміння доводити;  не ображатися на правду;не ображатися на правду;  толерантне ставлення до всіх учасників;толерантне ставлення до всіх учасників;  кожен-активний учасник розмови.кожен-активний учасник розмови.
 8. 8. Проблемні питання:Проблемні питання:  Яким має бутиЯким має бути - учитель Гімназії та початкової школи “Гармонія”?учитель Гімназії та початкової школи “Гармонія”? - Гімназист та учень початкової школи?Гімназист та учень початкової школи? - Батьківський комітет?Батьківський комітет? 2.2. Як побудувати взаємодію родини та школи? Що Вас неЯк побудувати взаємодію родини та школи? Що Вас не влаштовує або турбує у взаємовідносинах між учителем-влаштовує або турбує у взаємовідносинах між учителем- учнем-батьками?учнем-батьками? 3.3. Чи є в школі, на вашу думку, досвід співпраці зЧи є в школі, на вашу думку, досвід співпраці з родинами?родинами? УУ чому полягає? (види спільної діяльності,чому полягає? (види спільної діяльності, форми, проблеми,форми, проблеми, результати)результати) 4.4. Який спектр традиційних щорічних КТС радите ввести доЯкий спектр традиційних щорічних КТС радите ввести до плануплану роботи гімназії?роботи гімназії? 5.5. Які нові форми співробітництва можете запропонуватиЯкі нові форми співробітництва можете запропонувати нана педагогічній раді, щоб вони стали традиційними впедагогічній раді, щоб вони стали традиційними в існуючій системііснуючій системі роботи?роботи?
 9. 9. ОчікуванняОчікування результатів:результатів:  Кожній групі необхідно виробити рекомендаціїКожній групі необхідно виробити рекомендації для внесення коректив у програму роботидля внесення коректив у програму роботи закладу за розділами:закладу за розділами: -”Робота з учнями”;-”Робота з учнями”; -”Робота з батьками”;-”Робота з батьками”; -”Робота з педагогами”;-”Робота з педагогами”; -”Організаційно - адміністративна робота”.-”Організаційно - адміністративна робота”. (Які заходи варто спланувати, розробити,(Які заходи варто спланувати, розробити, провести з учнями, батьками, учителями,провести з учнями, батьками, учителями, адміністрацією школи, щоб підвищити рівеньадміністрацією школи, щоб підвищити рівень досягнень у навчально-виховному процесі,досягнень у навчально-виховному процесі, рівень культури, вихованості?)рівень культури, вихованості?)
 10. 10. ОчікуванняОчікування результатів:результатів:  Кожній групі необхідно виробити рекомендаціїКожній групі необхідно виробити рекомендації для внесення коректив у програму роботидля внесення коректив у програму роботи закладу за розділами:закладу за розділами: -”Робота з учнями”;-”Робота з учнями”; -”Робота з батьками”;-”Робота з батьками”; -”Робота з педагогами”;-”Робота з педагогами”; -”Організаційно - адміністративна робота”.-”Організаційно - адміністративна робота”. (Які заходи варто спланувати, розробити,(Які заходи варто спланувати, розробити, провести з учнями, батьками, учителями,провести з учнями, батьками, учителями, адміністрацією школи, щоб підвищити рівеньадміністрацією школи, щоб підвищити рівень досягнень у навчально-виховному процесі,досягнень у навчально-виховному процесі, рівень культури, вихованості?)рівень культури, вихованості?)

×