Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Economics 4 & 5 with corrections
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Workshop 'Omgevingsanalyse'

Download to read offline

Het sociaal-cultureel volwassenenwerk is nauw betrokken bij wat er gebeurt in de samenleving. Informatie over grote maatschappelijke tendensen is dus van belang voor het engagement binnen en rond organisaties. Om tot een beleidsplan te komen, moeten organisaties een pak gegevens verzamelen en verwerken. Deze gegevensverzameling veronderstelt een inventarisatie van globale trends binnen de maatschappelijke context die een invloed uitoefenen op de organisatie.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Workshop 'Omgevingsanalyse'

 1. 1. Mo#o  "Noi  tu(  siamo  esilia.,  viven.  entro  le  cornici  di   uno  strano  quadro.  Chi  sa  questo,  vive  da   grande.  Cli  altri  sono  inse(."    "Wij  zijn  alle  ballingen,  levend  binnen  de  lijsten   van  een  vreemd  schilderij.  Wie  dit  weet,  lee8   groot.  De  overigen  zijn  insecten"  Leonardo  da  Vinci  in  een  brief  aan  Gabrielle  Piccolomini  en   geciteerd  door  Godfried  Bomans  in  "ERIK  of  Het  Klein   Insectenboek"  (1)    
 2. 2. Omgevingsanalyse  gesitueerd:   7-­‐faseplan  van  beleidsplanning  •  De  start  •  De  missie  •  De  gegevensverzameling  •  De  beleidsuitdagingen  •  De  doelstellingen  •  De  strategie  •  De  afronding  
 3. 3. Gegevens verzamelenOpmaak van Over en van Over en van Over en een profiel “Interne “Stakeholders” van “Ext. werking” omgeving” Samenbrengen in één gezamenlijke analyse (= SWOT) BELEIDSUITDAGINGEN
 4. 4. “Gegevens  over  externe   omgeving”  •  InventarisaOe  van  de  globale  trends  in  de  omgeving  of   ruimere  context  die  een  invloed  uitoefenen  op  de   organisaOe  •  Doel  =  inzicht  krijgen  in  omgeving  en  maatschappelijk   kader  opdat  men  op  basis  hiervan  de  beste  keuzes  zou   kunnen  maken  •  Doel  ≠  wetenschappelijke  studie,  wél:  objecOviteit   nastreven.  1  brainstorm  maakt  de  analyse  niet.  •  Eerst  verzamelen,  nadien  interpreteren  en  consensus   vinden  •  SCM:  kennis  van  mens  en  samenleving  
 5. 5. Heden  en  toekomst  •  Omgevingsanalyse  =  nu  en  op  korte  termijn  •  Toekomstverkenning  =  op  middellange  en   langere  termijn  (aparte  trainingstweedaagse)  •  Stelling:  wie  op  zoek  is  naar  innovaOe  vindt   meer  inspiraOe  bij  toekomstverkenning.  
 6. 6. STEP,  DESTEP,  DECEPT  of...  •  PEST-­‐analyse?  Hulpmiddel  om  naar  trends  te  kijken   –  PoliOek,  Economisch,  Sociologisch,  Technologisch   –  Toe  te    voegen:  Demografisch,  Ecologisch,  Cultureel,  ...  •  Er  zijn  andere  werkwijzen  om  naar  trends  te  kijken  •  Wat  met  “trendwatchers”?  Oppassen  geblazen!   –  Wat  zijn  hun  moOeven?  Commercieel?  MarkeOng?   Doemprofeet?   –  Nie#emin:  kunnen  mits  het  nodige  voorbehoud   inspirerend  zijn.  
 7. 7. STEP,  DESTEP,  DECEPT  of...   SCENARIO’s  •  Eenvoudige  versie:  droom   of  doem?  •  Iets  grondiger  versie:   zie  ‘Spoorboekje’  blz.  50                                                                                  of    Wisselwerk  Cahier’07   ‘Er  is  leven  na  de  Mort  Subite’  •  Pantopicon  begeleidt  een   trainingstweedaagse  in   toekomstverkenning  en   scenariodenken  op  16/02   en  05/03  (volzet)  
 8. 8. Bronnen  van  de  “voorzet”  Gebruik  van  die  bronnen  die  de  gewenste  informa.e  synthe.seren  of  overzichten  geven  van  bronnenmateriaal  en  dat  vanuit  een  min  of  meer  objec.verende  autoriteit  doen     •  Coolsaet  (Rik).  De  geschiedenis  van  de  wereld  van  morgen.   Leuven,  2008.  (En  de  bronnen  die  hij  gebruikte).   •  LammerOjn  (Frans).  Het  begin  van  de  21ste  eeuw,  een   sociologische  Hjdsdiagnose.  In:  Desmet  (A.),  Baert  (H.),   Bouverne-­‐De  Bie  (M.),  Verbeke  (L.)  red.  Handboek   Samenlevingsopbouw  in  Vlaanderen.  Die  Keure,  Brugge,  2008,   pp.  97-­‐126.  (En  de  bronnen  die  hij  gebruikte).   •  Jacobs  (Michèle).  Samenlevingsopbouw  Vlaanderen.  Algemene   Omgevingsanalyse  voor  de  Sector  Samenlevingsopbouw.   Brussel,  2007.  (En  de  bronnen  die  zij  gebruikte).   •  Studiedienst  Vlaamse  Regering.  Vlaamse  Regionale   Indicatoren  2007  (VRIND).  Brussel,  2008.    
 9. 9. Breedbeeld  (1)  •  Mondialisering   –  Doorgedreven  globalisering   –  Kennis-­‐  of  informaOemaatschappij   –  Netwerkonderneming   –  Flexibilisering  en  individualisering   –  Dereguleren,  liberaliseren  en  privaOseren  
 10. 10. Breedbeeld  (2)  •  Technologische  omwenteling   –  Kenniseconomie  en  digitale  kloof   –  Nieuwe  sociale  prakOjken  •  Een  nieuwe  wereld(wan)orde  •  De  mens  en  zijn  omgeving:  risico’s   –  Klimaatsverandering  en  de  opwarming  van  de   aarde  
 11. 11. Inzoomen  •  Individualisering  •  Waarden  en  normen  •  Samenleven  •  Diversiteit  •  Demografie:  ontgroening,  vergrijzing  en  migraOe  •  MulOculturele  samenleving  •  De  20:70:10  samenleving  •  Meerpalen,  percepOe  en  ontreddering  
 12. 12. Close-­‐up:  armoede  en  achterstelling  1.  Demografische  trends  2.  Armoede  en  bestaansonzekerheid  3.  Onderwijs  en  vorming  4.  Arbeidsmarkt  5.  HuisvesOng  6.  Gezondheid  7.  Maatschappelijke  en  poliOeke  parOcipaOe  8.  Sociale  zekerheid  
 13. 13. SCvW:  arbeidsmarktsituaOe  •  Vergrijzing  en  ontgroening  •  Vervrouwelijking  en  meer  deelOjdse  jobs  •  Sterke  werkgelegenheidsdynamiek  •  Krimpende  arbeidsreserve  •  Toenemende  krapte  op  de  arbeidsmarkt  •  En  wat  met  de  vrijwilligers???  
 14. 14. SCvW:  vrijwilligers  •  Voor  Vlaanderen  niet  veel  data  gevonden...  •  InspiraOe  te  vinden  bij:   De  meOng  van  het  vrijwilligerswerk  in  België(2007)   Naar  aanleiding  van  de  ‘Dag  van  de  Verenigingen’  van  24  november  2007   hebben  de  onderzoekers  van  het  Hoger  Ins.tuut  voor  de  Arbeid  van  de   KULeuven  en  het  Centre  d’Economie  Sociale  van  de  Université  de  Liège  de   bestaande  cijfers  en  sta.s.sche  bronnen  met  betrekking  tot  het   vrijwilligerswerk  samengevat  en  geanalyseerd.  KBS.   Toekomstverkenning  vrijwillige  inzet  2015.  Nederlands  sociaal   en  cultureel  planbureau.  Den  Haag,  2007.   h#p://www.scp.nl/publicaOes/boeken/9789037703115.shtml  
 15. 15. Toekomstverkenning  vrijwilligerswerk  •  Studievoormiddag  op  donderdag  4  juni  •  Voorstelling  van  de  Nederlandse  publicaOe   "Toekomstverkenning  vrijwillige  inzet  2015":   ontwikkelingen  in  de  samenleving,  veranderingen  in   het  (vrijwilligers)veld  én  de  effecten  van  al  deze   ontwikkelingen  op  het  vrijwilligerswerk.  •  Gesprek  tussen  één  van  de  Nederlandse  auteurs  (Joep   de  Hart)  en  een  paar  Belgische  onderzoekers,  die  de   kerngegevens  van  het  vrijwilligerswerk  in  België   monitoren.    •  Meer  info:  eerstdaags  op  www.socius.be  of  bij   katrijn.pauwels@socius.be  
 16. 16. Opdracht  1  •  Wat  (h)erken  je  in  de  voorzet?  •  Wat  ontbreekt  in  de  voorzet  (in  relaOe  tot   jouw  organisaOe)  •  Waar  zou  je  die  gegevens  zoeken?   Gebruik  projec.eformulier!  
 17. 17. Gegevens  en  interpretaOe  •  Gegevens,  informaOe  en  bronnen  •  Zie  deelnemersmap:  bronnenlijst  •  Inscha#en  van  bronnen  •  Interpreteren  als  kans(en)  of  bedreiging(en)  •  Hulpmiddelen  
 18. 18. Gegevens,  informaOe   en  inscha#en  van  bronnen    Hoe  te  beoordelen  of  bepaalde  informaOe  waar  is?    Dat  hangt  af  van:    •  (a)  waar  het  vandaan  komt  en    •  (b)  hoe  en    •  (c)  waarlangs  het  is  verkregen.    Soorten  informaOe:  (a)  eerstehands  (b)  tweedehands    •  Eerstehands  informaOe  wordt  direct  verkregen.    •  Tweedehands  informaOe  wordt  indirect  verkregen  via  een  intermediair.    Voor  eerstehands  informaOe  zijn  van  belang:    •  (a)  de  bron  en    •  (b)  de  methode    Voor  tweedehands  informaOe  daarnaast    •  (c)  de  intermediair.   Bron  en  intermediair  zijn  relaOef.  (vb  Wikipedia)  
 19. 19. Interpreteren   als  kans(en)  of  bedreiging(en)    •  Interpreteren  van  zich  tegensprekende   bronnen  (vergelijken)  •  Dagelijkse  percepOe  oversOjgen  •  One  is  a  poor  sample  •  InformaOe  indigesOe  vermijden...  •  Valkuil:  volgorde  =  na  sterktes  en  zwaktes  •  Tip:  toets  aan  missie  
 20. 20. Gegevens verzamelenOpmaak van Over en van Over en van Over en een profiel “Interne “Stakeholders” van “Ext. werking” omgeving” Samenbrengen in één gezamenlijke analyse (= SWOT) BELEIDSUITDAGINGEN
 21. 21. Hulpmiddelen  •  BehoesedetecOe  om  link  te  maken,  voorbeeld   Edubell    •  Technieken   –  Brainstormen   –  Kansrekenen   –  Expertenpanel,  “salons”   –  ...  
 22. 22. Brainstorm  
 23. 23. Kansrekenen  •  Zie  Spoorboekje  beleidsplanning  blz  109  en   verder  •  Kans  =  hoe  hoog  scha#en  we  de  kans  in  dat   deze  tendens  zich  in  de  nabije  toekomst   doorzet  en  zich  werkelijk  manifesteert  •  Effect  =  als  deze  tendens  zich  verder   manifesteert,  hoe  groot  zal  dan  het  effect  op   onze  organisaOe  zijn?  
 24. 24. In  de  eerste  kolom  (=  verOcaal,  van  boven  naar  beneden)  worden  de  scoremogelijkheden  opgesomd  met  betrekking  tot  de  kans  die  bestaat  dat  een  bepaalde  trend  zich  in  de  toekomst  blijvend  zal  voordoen.    In  de  eerste  rij  (=  horizontaal,  van  links  naar  rechts)  worden  de  scoremogelijkheden  opgesomd  met  betrekking  tot  het  effect  dat  een  bepaalde  trend  op  de  organisaOe  zal  hebben,  mocht  die  zich  in  de  toekomst  blijvend  manifesteren.  In  het  raster  startend  op  de  kruising  tussen  de  tweede  kolom  en  de  tweede  rij  krijgen  dus  alle  trends  een  plaats,  atankelijk  van  de  inschaung  van  de  invuller.      
 25. 25. Opdracht  2  •  Kies  de  4  of  5  belangrijkste  omgevingsfactoren   voor  jullie  groepje  •  “Bereken”  de  kans  van  een  bepaalde   ontwikkeling,  formuleer  dit  in  een  volzin    •  Brainstorm  over  de  kansen  en  bedreigingen  die   dit  oplevert  •  Slotvraag:  hoe  ga  je  met  de  omgevingsanalyse  in   jouw  organisaOe  aan  de  slag?     Gebruik  projec.eformulier!  

Het sociaal-cultureel volwassenenwerk is nauw betrokken bij wat er gebeurt in de samenleving. Informatie over grote maatschappelijke tendensen is dus van belang voor het engagement binnen en rond organisaties. Om tot een beleidsplan te komen, moeten organisaties een pak gegevens verzamelen en verwerken. Deze gegevensverzameling veronderstelt een inventarisatie van globale trends binnen de maatschappelijke context die een invloed uitoefenen op de organisatie.

Views

Total views

1,495

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

82

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×