Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slides social software Fred Truyen

552 views

Published on

Slides van een presentatie voor het seminari Social Media: Connect/Disconnect Leuven, Dondeynehuis november 2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slides social software Fred Truyen

 1. 1. Sociale software entools voor studeren,onderzoek en onlinesamenwerkingFrederik Truyen, KU Leuven
 2. 2. De mobiele kenniswerker
 3. 3. Wat gaan we bespreken?• Openheid als motor van vernieuwing• Veranderde verwachtingen t.a.v. kennis• Impact op (E-)Leren• Kennis als verantwoordelijkheid• Tools voor studeren en leren• Tools voor research
 4. 4. Openheid als motor vanvernieuwing• Open Source, Open Access en Open Content  Geven een kwaliteitsgarantie  Zorgen voor duurzame kennisinhouden  Stimuleren kennisontwikkeling door hergebruik  Vergroten de gebruikersgroep en daarmee de betekeniscreatie
 5. 5. The 4 Rs of Openness o Reuse—The most basic level of openness. People are allowed to use all or part of the work for their own purposes (e.g. download an educational video to watch at a later time). o Redistribute—People can share the work with others (e.g. email a digital article to a colleague). o Revise—People can adapt, modify, translate, or change the form the work (e.g. take a book written in English and turn it into a Spanish audio book). o Remix—People can take two or more existing resources and combine them to create a new resource (e.g. take audio lectures from one course and combine them with slides from another course to create a new derivative work). o David Wiley (http://opencontent.org/blog/archives/1123)
 6. 6. Sociale software en web 2.0• Integreert aspecten van groep interactie (verschillende vormen van on-line interactie en verschillende communicatiemodi)• Eenvoudig in gebruik. Toegankelijke, eenvoudige technologie: idee van het “technologie-substraat”• Laat groepen toe zichzelf te organiseren door de architectuur, veeleer dan dat het een organisatie oplegt. Het is bottom-up, adaptief en subversief
 7. 7. Voorbeelden• Online collaboration • Social networking o Wikipedia o Linked-In o Wiki’s o Facebook o Blogs• Social bookmarking o Hives, Netlog o Delicious • Social sharing o Mind-mapping o YouTube o Folksonomies o Flickr o Tagging / Tagclouds o MySpace o RSS-feeds
 8. 8. http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
 9. 9. http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
 10. 10. Twee parallelle bewegingen• Socialisatie van het web o web is doorgeefluik voor sociale, peer-to-peer kennisopbouw (niet automatisering) selectie gebeurt door sociaal netwerk o >> Rich Use• Aspecten van automatisering o computer speelt zelf een rol bij de selectie van inhoud selectie gebeurt op basis van metadata (tags) opgeslagen in de informatie: Resource Description Framework o >> Rich Content
 11. 11. Veranderdeverwachtingen t.a.v.kennis
 12. 12. Voorbeeld 1: computerexpert• computerexpert doet software-installatie o We hebben het over de typische computerexpert, waarvan iedereen weet dat hij « het kent » o Nochtans blijkt die vaak geen volledige « kennis » van alle details te bezitten, er zijn gewoon te veel mogelijke details o Moet niet in alles een diepgaand inzicht hebben om werk te kunnen doen: zwakke rechtvaardiging van kennis o Moet terugvallen op on-line documentatie o Heeft nood aan chat met andere experts o « Just-in-Time delivery » van essentiële weetjes o De expert heeft zekerheid over zijn kennisnetwerk: sterke « metacognitie » o Moet zelfzeker zijn over grenzen eigen weten
 13. 13. Voorbeeld 2: laborant• Labo doet epo-test o Er is geen zekerheid bij de individuele laborant, die onmogelijk de complexe labo-opstelling nog geheel kan overzien o De laborant valt terug op procedures o Certificatie van apparatuur en labo o Peer-review van gebruikte methode o We kunnen veilig beweren dat de laborant het resultaat « kent », nochtans voldoet hij niet aan de traditionele vereisten voor kennis, bij gebrek aan zekerheid o De labo-omgeving versterkt de kennisclaim o Labo-resultaten kunnen om procedurele redenen verworpen worden
 14. 14. Voorbeeld 3: huisarts• Patiënt bij arts o Arts heeft ca. 30 minuten per patient o Patiënt of familie (hoogopgeleide senior?) bestudeert aandachtig Internet + PubMed o Patiëntkant heeft méér tijd voor lectuur dan behandelend arts o Met andere woorden de epistemische context is in het voordeel van de patient-zijde o De hedendaagse aanpak zal er dan ook in bestaan de patiëntkant bij de kennis-strategie te betrekken, waarbij de kwaliteiten van de arts bij het beoordelen van de informatie worden beklemtoond
 15. 15. Voorbeeld 4: bedrijfsleider• De bedrijfsleider is wettelijk verplicht een correcte jaarbalans voor te leggen o De complexiteit van hedendaagse boekhouding gaat diens persoonlijke cognitieve vermogens ver te boven o De boekhouding steunt steeds vaker op complexe software met honderdduizenden regels code, waarbij tienduizenden individuele transacties worden verwerkt o Dit betekent dat de bedrijfleider betrouwbaarheidsbevorderende procedures moet volgen • Inhuren van gekwalificeerd personeel • Gebruik van gecertificeerde software • Tijdig onafhankelijke, externe audits laten uitvoeren o Hoe dan ook kan de bedrijfsleider niet ontsnappen aan zijn persoonlijke verantwoordelijkheid om te weten wat redelijk gesproken binnen zijn bereik ligt
 16. 16. Wat is er veranderd?• In de vier beschreven situaties zorgt de overvloedige beschikbaarheid van informatie en de complexiteit die daarmee gepaard gaat ervoor dat we onze traditionele opvattingen over wat we kunnen en moeten weten moeten bijstellen• Het individu is niet langer in staat om individueel een gerechtvaardigd kennisoordeel te vellen• Er ontstaan nieuwe vereisten voor wat sociaal als kennis aanvaard wordt• Dit vormt een uitdaging voor het onderwijs
 17. 17. Van informatie naar kennis• Internet wordt vaak gezien als hulpmiddel voor vlotte verspreiding van informatie o Vergeleken met impact van drukpers o Distributieprobleem opgelost o Democratisering van toegang tot informatie o Beschikbaarheid niet langer het probleem, opvragen en evalueren ervan des te meer
 18. 18. Van informatie naar kennis• Web 1.0: one-way: distributie van zender naar ontvanger• Web 2.0: two-way: validering van informatie door feedback
 19. 19. Kennis als sociale constructie• “Sociaal-constructivisme”• Stijgend aandeel van kennis gaat over artefacten en abstracte concepten o (b.v. organisatiepsychologie gaat over dingen als een “job”, een “functie”, een “organigram”)• Deze concepten krijgen hun betekenis in de sociale handelingscontext
 20. 20. Kennis in het netwerk• « Connectivisme »• Externalisatie van kennis o Extern geheugen o Vertaling in organisaties, structuren o Consolidatie in artefacten o Verwerking in software o Externe validering• Acculturatie van onze omgeving
 21. 21. Kennis in het netwerk• De verantwoordelijkheid voor kennis wordt gedeeld• Deferentie naar experten o Men heeft redelijke gronden om iets voor waar te nemen op gezag van een expert• Participatief kennismodel o Stakeholder o Getuige• Ontwikkelen van procedures
 22. 22. Just-in-Time• De ware revolutie in de kenniseconomie is vergelijkbaar met de evolutie van storage naar transport• We gaan naar Just-in-time delivery van kennis
 23. 23. Knowledge on Demand
 24. 24. Veranderde kennisopvatting• Een ander begrijpen: Wim Veen’s « Homo Zappiens »
 25. 25. Veelkleurig en fijnmaziguitgedrukt• Elke “community of practice” ontwikkelt eigen taalregister om kennis uit te drukken• Deze fijnmazig overlappende betekenisgehelen geven een rijke schakering aan een thematiek• Men kan zelf diepte en breedte bepalen van het inzicht dat men nodig heeft
 26. 26. Kenniseconomie Learning economy Bengt-Åke Lundvall Creative economy Open knowledge Charles Landry, economy John Howkins, Yochai Benkler Richard Florida Peters, M. A. (2010). Three Forms of the Knowledge Economy: Learning, Creativity and Openness. British Journal of Educational Studies, 58(1), 67-88.
 27. 27. The New Creativity o User-generated content o The Long Tail o Folksonomies, Social Bookmarking o Syndication, mashups o Crowd Sourcing, hacking
 28. 28. Kennis in de economieTraditioneel Vandaag• Kennis als vereiste • Kennis als taak• Kennis als commodity • Kennis als• Kennis als effect verantwoordelijkheid• Kennis als output • Kennis als resource • Kennis als asset • Kennis als voedingsbodem
 29. 29. Wie zijn de kennisactoren?• Personen • Organisaties• Groepen • Artefacten o Machines o Software o Bots
 30. 30. Impact op Leren
 31. 31. Nieuwe kijk op leren • George Siemens, Stephen Knowles benadrukken het collaboratieve opbouwen van kennis in een netwerk (Connectivisme) • Harry Collins wijst op het belang van “tacit knowledge” en interactieve expertise • Belang van informeel leren, on-the-job leren, levenslang leren
 32. 32. Leren verandert• Integratie van Web 2.0• Integratie van serious gaming en simulatie• Nadruk op persoonlijk traject o E-Portfolio, Personal Learning Environment etc.• Intreden in het netwerk van de stakeholders• Nadruk op opnemen verantwoordelijkheden
 33. 33. Learning activities and their relativeimportance Sara Lee/DE (source:AKC, 2002)
 34. 34. Track while Scan• We houden in de breedte een heleboel verwante kennisgehelen in de gaten, een soort oppervlakkige monitoring o We vertrouwen erop dat anderen dit nauwkeurig opvolgen• Naargelang de behoefte zullen we specifieke deeldomeinen aandachtig opvolgen in de diepte o We leren anderen erop te vertrouwen dat wij dit opvolgen
 35. 35. Simulatie• De kennisverdracht in een simulatie is een specifiek gegeven• On-line games beogen niet louter een feitenreconstructie maar ook en soms vooral een belevingsreconstructie o Leren omgaan met emoties o Emotionele en sociale kennis opbouwen o Leren afspraken maken en commitments aangaan
 36. 36. Kenniswerkers• Kenniswerkers en onderzoekers o Werken zich in een bepaald kennismilieu in, een « community of practice » o Vervaging professionele / recreatieve context o Verwerven een « karma » o Kunnen zich vlot in het kennisnetwerk oriënteren o Voelen zich verantwoordelijk voor een kennisgeheel o Belang van certificatie / accreditatie
 37. 37. Weten is leren• Leren is een continue, onvervreemdbare hoedanigheid• De leerder moet een reeks specifieke meta- cognitieve vaardigheden ontwikkelen die hem helpen duidelijk af te lijnen waar de eigen verantwoordelijkheden liggen en wat “veilig” kan worden afgestaan aan anderen, hetzij lateraal, hogerop of lager in de kennisopbouwketen.
 38. 38. Universitaire meerwaardeketen Wiki’s, blogs, forums, Kennis geörienteerd groups, collaboratieve werkplaatsen, confere ncing ... E-LEREN Geïntegreerde leeromgeving Informatie geörienteerd
 39. 39. Kennis als verantwoordelijkheid• Leren wordt dan in de eerste plaats instappen, zich “aggregeren” tot een referentie-community• Daarbij is het leren opnemen en afstaan van verantwoordelijkheden cruciaal• Er is een imperatief tot wederzijdse kwaliteitsbewaking
 40. 40. Kennis-ontwikkelingskring• De competentie om betrouwbaar kennisverantwoordelijkheden op te nemen in een bepaald activiteitsdomein komt centraal te staan.• Men zal steeds moeten afwegen, aan de rand van het eigen kerncompetentiedomein, hoe “vaag” men de dingen mag weten om nog professioneel mee te draaien.• Zo ontstaat een kennis-ontwikkelingskring waarin men nu eens als expert, dan weer als “professionele gebruiker” optreedt.
 41. 41. Tools voor leren enstuderen
 42. 42. Weblinks
 43. 43. Webbronnen
 44. 44. Bibliografische referenties
 45. 45. Bibliografische referenties
 46. 46. Bibliografische referenties
 47. 47. Boeken
 48. 48. Eigen notities
 49. 49. Beelden
 50. 50. Andere nuttige tools …• Webdiensten om grote bestanden door te sturen• Cloud software om online samen te werken, zoals Google Docs• Archivering en Backup tools, zoals SyncToy• … Over dit alles meer op www.informatiewijzer.be
 51. 51. Personal Learning Environment(PLE)• Personal Learning Environments (PLE) zijn systemen die lerenden helpen om controle te nemen over hun eigen leerproces. Dit houdt o.m. in dat lerenden: o in staat zijn om hun eigen leerdoelen te bepalen o zowel hun leerinhoud als leerproces kunnen bepalen o Met anderen kunnen communiceren tijdens het leerproces
 52. 52. http://tesl-ej.org/ej34/m1.html
 53. 53. http://flexknowlogy.learningfield.org/2008/03/06/ple-mapping-draft-1/
 54. 54. http://blog.core-ed.net/derek/2006/10/ples_and_mles.html
 55. 55. Tools• Dashboards o http://www.pageflakes.com/ o http://www.netvibes.com o http://www.google.com/ig• Presentaties o http://prezi.com• Tags, concept mappen o http://www.tagcrowd.com/ o http://www.mindmeister.com o http://www.wordle.net/ o http://www.gliffy.com/
 56. 56. Tools• Files sharen o http://www.dropbox.com o Google Drive o SkyDrive o iCloud o http://www.scribd.com o https://bookneto.com/public/students
 57. 57. Tools voor research
 58. 58. • http://blog.mysciencework.com/en/2012/05/14/social-networks-for-scientists.html
 59. 59. Referenties
 60. 60. Sociale media voor studenten• http://mashable.com/2012/09/26/colleges-social-media/• http://mashable.com/2012/09/04/students-social-media-warnings/• http://www.telegraph.co.uk/education/universityeducation/student- life/9523385/Student-Life-Students-guide-to-social-media.html• http://socialmediatoday.com/mykel-nahorniak/756596/why-social-media- matters-students-leadership-roles• http://www.studentnotes.co.za/• http://www.myclassconnect.com/aboutus.aspx• http://applicationsforgood.org/challenges/university-students-local-text-book- exchange-challenge/• http://w3ple.org• http://edtechpost.wikispaces.com/PLE+Diagrams#tosh
 61. 61. Sociale netwerken in Onderzoek• http://socialmedialab.ca/?p=155• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656030/• http://www.nytimes.com/2012/01/17/science/open-science-challenges- journal-tradition-with-web-collaboration.html?pagewanted=all• http://www.economicsnetwork.ac.uk/heterodox/lecturenotes• Scoop-it: http://www.scoop.it/?lp=free• http://p2pfoundation.net/• http://edtechpost.wikispaces.com/PLE+Diagrams#tosh• http://blog.mysciencework.com/en/2012/05/14/social-networks-for- scientists.html•
 62. 62. Besluit• Hedendaagse kennis ontwikkelt zich in sociale interactie• Sociaal-cognitieve vaardigheden vormen de basis van duurzame cognitie o Emotionele intelligentie o Associatievermogen o Assimilatievermogen o Verantwoordelijkheidszin• Leren wordt minder document- en meer procesgericht• De leerder wordt meer autonoom• Duurzaam weten is verantwoordelijkheid opnemen
 63. 63. Korte bibliografie• Burge, Tyler (1979) `Individualism and the Mental, Midwest Studies in Philosophy 4: 73—121.• Burge, Tyler (1993) `Content Preservation, Philosophical Review 102: 457—88.• Bush, Vannevar (1945) `As We May Think, The Atlantic Monthly 15(176): 101—8. [http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush]• Castells, Manuel (1996) The Rise of the Network Society (The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. 1). Oxford: Blackwell.• Clark, Andy and Chalmers, David J. (1998) `The Extended Mind, Analysis 58: 10—23. (Reprinted in P. Grim (ed.) The Philosophers Annual, Vol. XXI, 1998.) [ http://consc.net/papers/extended.html]• Eisenstein, Elisabeth L. (1979) The Printing Press as an Agent of Social Change: Communications and Cultural Transformations in Early-modern Europe, 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press.• Goldman, Alvin (1999) Knowledge in a Social World. Oxford: Oxford University Press.• Goldman, Alvin (2002) Pathways to Knowledge. Oxford: Oxford University Press.• Kittler, Friedrich (1993) `Geschichte der Kommunikationsmedien, in A. Assman and J. Huber (eds) Raum und Verfahren, pp. 169—88. Basel/Frankfurt am Main: Stroemfeld /Roter Stern.
 64. 64. Korte Bibliografie• Kripe, Saul (1980) Naming and Necessity. Cambridge, MA: Harvard University Press.• Kripke, Saul (1982) Wittgenstein on Rules and Private Language. Cambridge, MA: Harvard University Press.• Morville, Peter (2005) Ambient Findability. Cambridge, MA: OReilly Publishing. [cf. http://www.findability.org]• OReilly, Tim (2005) `What Is Web 2.0? — Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. [http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html]• Schiltz, Michael, Verschraegen, Gert and Magnolo, Stefano (2006) `Open Access to Knowledge in World Society?, Soziale Systeme 11(2): 346—69.• Schiltz, Michael, Frederik Truyen, and Hans Coppens. 2007. Cutting the Trees of Knowledge: Social Software, Information Architecture, and Their Epistemic Consequences. Thesis Eleven. Journal of Critical Theory and Historical Sociology. issue 89.• Weinberger, David (2006) `Taxonomies and Tags from Trees to Piles of Leaves. [http://www.hyperorg.com/blogger/misc/taxonomies_and_tags.html ]• Weinberger, David (2007) ‘Everything is Miscellaneous’

×