SlideShare a Scribd company logo
የ ኢ ግ ና ጥዮ ስ
መል እ ክ ት ወ ደ
ሮ ማውያ ን
ምዕ ራ ፍ 1
1 ኢ ግ ና ጥዮ ስ ፣ ቴ ዎ ፎ ረ ስ ተ ብ ሎ የ ሚጠራ ው፣ ከ ል ዑ ል አ ባ ት
ግ ር ማ እ ና አ ን ድ ል ጁ ከ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ግ ር ማ ሞገ ስ ን ወ ደ
ተ ቀ በ ለ ች ቤ ተ ክ ር ስ ቲ ያ ን ። የ ተ ወ ደ ዳ ች ሁ ና የ በ ራ ላ ች ሁ ፥
እ ን ደ አ ምላ ካ ች ን እ ን ደ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ፍ ቅ ር ያ ለ ውን
ነ ገ ር ሁሉ በ ሚፈ ቅ ደ ው ፈ ቃ ድ የ በ ራ ላ ች ሁ ፥ እ ር ሱ ም ደ ግ ሞ
በ ሮ ማውያ ን ግ ዛ ት ውስ ጥ የ ሚሾ መው። በ ሥጋ ም በ መን ፈ ስ ም
በ ት እ ዛ ዙ ም ሁሉ አ ን ድ ሆ ነ ው የ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ም ጸ ጋ
ለ ተ ሞላ ሁ በ ት በ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ስ ም ሰ ላ ም እ ላ ለ ሁ ።
ደ ስ ታ ሁሉ በ አ ምላ ካ ች ን በ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ነ ው።
2 ፊ ታ ች ሁ ን አ ይ ዘ ን ድ ወ ደ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ጸ ሎቴ
ፈ ቅ ጄአ ለ ሁ ና ፥ ላ ደ ር ገ ውም የ ፈ ለ ግ ሁ ት ን ፊ ታ ች ሁ ን አ ይ
ዘ ን ድ ። በ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ታ ስ ሬ ፥ የ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ፈ ቃ ድ
እ ስ ከ መጨረ ሻ ው አ ደ ር ስ ዘ ን ድ ይ ሰ ጠኝ እ ን ደ ሆ ነ ፥ ሰ ላ ም
እ ላ ች ኋ ለ ሁ ብዬ ተ ስ ፋ አ ደ ር ጋ ለ ሁ ።
3 የ ተ ሾ መኝ ን እ ቀ በ ል ዘ ን ድ ያ ለ ምን ም ጥር ጥር ጸ ጋ ካ ለ ኝ
መጀ መሪ ያ ው አ ምሮ ኛ ል ና ።
4 እ ኔ ግ ን ፍ ቅ ር ህ ን እ ን ዳ ት ጎ ዳ ኝ እ ፈ ራ ለ ሁ ። የ ፈ ለ ከ ውን
ማድ ረ ግ ለ አ ን ተ ቀ ላ ል ነ ውና ; ነ ገ ር ግ ን ብት ራ ራ ል ኝ ወ ደ
እ ግ ዚ አ ብ ሔር እ ደ ር ስ ዘ ን ድ ይ ከ ብ ደ ኛ ል ።
5 ነ ገ ር ግ ን እ ና ን ተ የ ምት ወ ዱ ት ን እ ግ ዚ አ ብ ሔር ን እ ን ጂ
ሰ ውን ደ ስ እ ን ድ ታ ሰ ኙ አ ል ወ ድ ም። ከ አ ሁ ን በ ኋ ላ ም ወ ደ
እ ግ ዚ አ ብ ሔር የ መሄ ድ እ ድ ል አ ይ ኖ ረ ኝ ም፤ እ ና ን ተ ም አ ሁ ን
ዝ ም ብት ሉ ለ ተ ሻ ለ ሥራ መቸ ም አ ት ች ሉ ም። ስ ለ እ ኔ ዝ ም ብት ሉ
እ ኔ የ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ተ ካ ፋ ይ እ ሆ ና ለ ሁ ና ።
6 ሥጋ ዬ ን ብት ወ ዱ ግ ን ሩ ጫዬ ን ደ ግ ሜ እ ሮ ጥ ዘ ን ድ አ ለ ኝ ።
ስ ለ ዚ ህ መሠ ዊ ያ ው አ ስ ቀ ድ ሞ ተ ዘ ጋ ጅ ቶ ሳ ለ ለ እ ግ ዚ አ ብ ሔር
እ ን ድ ሠ ዋ ከ መስ ጠት ይ ል ቅ የ ሚበ ል ጥ ቸ ር ነ ት ል ት ሠ ሩ ል ኝ
አ ት ች ሉ ም።
7 በ ፍ ቅ ር በ ምት ሰ በ ሰ ቡ በ ት ጊ ዜ በ ክ ር ስ ቶ ስ ኢ የ ሱ ስ አ ብ ን
ታ መሰ ግ ኑ ዘ ን ድ ። ከ ምሥራ ቅ እ ስ ከ ምዕ ራ ብ የ ተ ጠራ ውን
የ ሶ ር ያ ን ኤ ጲ ስ ቆ ጶ ስ ወ ደ እ ና ን ተ ያ መጣ ዘ ን ድ ተ ስ ኗ ል ።
8 ከ ዓ ለ ም ወ ደ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ባ ደ ር ግ ይ ሻ ለ ኛ ል ፤ ወ ደ እ ር ሱ
እ ን ድ ነ ሣ ።
9 በ ማን ም አ ል ቀ ና ች ሁ ም፤ ሌ ሎች ን ም አ ስ ተ ምረ ሃ ል ።
እ ን ግ ዲ ህ እ ና ን ተ በ ት እ ዛ ዛ ች ሁ ለ ሌ ሎች የ ወ ሰ ና ች ሁ ት ን
አ ሁ ን እ ና ን ተ ራ ሳ ች ሁ ል ታ ደ ር ጉ እ ወ ዳ ለ ሁ ።
10 እ ግ ዚ አ ብ ሔር የ ውስ ጤን ና ውጫዊ ውን ኃ ይ ል እ ን ዲ ሰ ጠኝ
ብቻ ስ ለ እ ኔ ጸ ል ይ ፣ እ ል ዘ ን ድ ብቻ ሳ ይ ሆ ን እ ፈ ጽ ም ዘ ን ድ ።
አ ን ድ ተ ገ ኝ እ ን ጂ ክ ር ስ ቲ ያ ን ተ ብ ለ ህ አ ት ጠራ ም።
11 ክ ር ስ ቲ ያ ን ሆ ኜ ከ ተ ገ ኘ ሁ ፥ እ ን ግ ዲ ህ አ ን ድ ል ባ ል
ይ ገ ባ ኛ ል ፤ ለ ዓ ለ ምም በ ማይ ገ ለ ጥበ ት ጊ ዜ የ ታ መኑ ሁኑ ።
12 የ ሚታ የ ው መል ካ ም ነ ገ ር የ ለ ም።
13 አ ምላ ካ ች ን ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ አ ሁ ን በ አ ብ ሳ ለ አ ብ ዝ ቶ
ይ ገ ለ ጣል ና ።
14 ክ ር ስ ቲ ያ ን የ አ መለ ካ ከ ት ሥራ አ ይ ደ ለ ም፤ ነ ገ ር ግ ን
የ አ ዕ ምሮ ታ ላ ቅ ነ ት , በ ተ ለ ይ ም በ አ ለ ም ሲ ጠላ .
ምዕ ራ ፍ 2
1 ካ ል ከ ለ ከ ለ ኝ በ ቀ ር ስ ለ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ሊ ሞቱ የ ሚወ ዱ ት ን
ወ ደ አ ብ ያ ተ ክ ር ስ ቲ ያ ና ት እ ጽ ፍ ላ ቸ ዋ ለ ሁ ።
2 የ ማይ ገ ባ በ ጎ ፈ ቃ ድ እ ን ዳ ታ ሳ ዩ ኝ እ ለ ምን ሃ ለ ሁ ።
ለ አ ውሬ ዎ ች መብ ል እ ን ድ ሆ ን ስ ጠኝ ; በ እ ር ሱ ወ ደ
እ ግ ዚ አ ብ ሔር እ ደ ር ሳ ለ ሁ ።
3 እ ኔ የ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ስ ን ዴ ነ ኝ ና ; የ ክ ር ስ ቶ ስ ም ን ጹ ሕ
እ ን ጀ ራ እ ገ ኝ ዘ ን ድ በ አ ራ ዊ ት ጥር ስ እ ፈ ጫለ ሁ ።
4፤ ነ ገ ር ፡ ግ ን ፥ አ ራ ዊ ት ን ፡ መቃ ብ ር ፡ ይ ኾ ኑ ፡ ዘ ን ድ ፡ አ በ ረ
ታ ታ ቸ ው። ከ አ ካ ሌ ም ምን ም አ ይ ተ ዉም; በ ሞት ኩ ጊ ዜ ለ ማን ም
አ ላ ስ ቸ ገ ረ ኝ ም።
፭ በ ዚ ያ ን ጊ ዜ እ ኔ የ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ደ ቀ መዝ ሙ
ር
እ ሆ ና ለ ሁ ፣ ዓ ለ ም ሥጋ ዬ ን ሳ ያ ይ ፣ በ እ ነ ዚ ህ ዕ ቃ ዎ ች
የ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ን መስ ዋ ዕ ት እ ሆ ን ዘ ን ድ ወ ደ ክ ር ስ ቶ ስ
ለ ምኑ ል ኝ ።
6 እ ኔ እ ን ደ ጴ ጥሮ ስ ና ጳ ውሎስ አ ላ ዝ ዛ ች ሁ ም። እ ነ ር ሱ
ሐ ዋ ር ያ ት ነ በ ሩ , እ ኔ የ ተ ፈ ረ ድ ኩ ሰ ው; ነ ፃ ነ በ ሩ እ ኔ ግ ን
እ ስ ከ ዛ ሬ ባ ሪ ያ ነ ኝ ።
7 መከ ራ ብቀ በ ል ግ ን የ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ነ ጻ ሰ ው እ ሆ ና ለ ሁ
እ ና ም አ ር ነ ት እ ነ ሳ ለ ሁ ። እ ና አ ሁ ን ፣ ታ ስ ሬ ያ ለ ሁ ፣ ምን ም
ነ ገ ር እ ን ዳ ል መኝ ተ ማር ኩ ።
8 ከ ሶ ር ያ ጀ ምሮ እ ስ ከ ሮ ም ድ ረ ስ በ ባ ህ ር ና በ የ ብ ስ
ከ አ ራ ዊ ት ጋ ር እ ዋ ጋ ለ ሁ ። ሌ ሊ ት ም ሆ ነ ቀ ን : ከ አ ሥር ነ ብ ሮ ች
ጋ ር ታ ስ ሮ ነ በ ር , ያ ም ማለ ት እ ን ዲ ህ ላ ለ ው የ ወ ታ ደ ር ቡድ ን ;
በ ደ ግ ነ ት ሁሉ ቢ ደ ረ ግ ም ለ እ ር ሱ የ ባ ሰ ነ ው።
9 እ ኔ ግ ን በ ቍስ ል ታ ቸ ው አ ብ ዝ ቻ ለ ሁ ። ስ ለ ዚ ህ እ ኔ
አ ል ጸ ድ ቅ ም።
10 ለ እ ኔ በ ተ ዘ ጋ ጁ ል ኝ የ ዱ ር አ ራ ዊ ት ደ ስ ይ ለ ኛ ል ;
ቍጣአ ቸ ውን ሁሉ በ እ ኔ ላ ይ ያ ደ ር ጉ ዘ ን ድ እ ወ ዳ ለ ሁ ።
11 ለ ዚ ያ ም አ በ ረ ታ ታ ቸ ዋ ለ ሁ ፥ እ ን ዲ በ ሉ ኝ ም፥
አ ን ዳ ን ዶ ች ን ም እ ን ዳ ደ ረ ጉ ት እ ን ዳ ያ ገ ለ ግ ሉ ኝ ፥
ከ ፍ ር ሃ ት ም የ ተ ነ ሣ አ ል ነ ኩ ም። ነ ገ ር ግ ን በ ፈ ቃ ዳ ቸ ው
የ ማይ ፈ ጽ ሙ
ት ከ ሆ ነ ፣ አ ስ ቆ ጣቸ ዋ ለ ሁ ።
12 በ ዚ ህ ነ ገ ር ይ ቅ ር ታ አ ድ ር ግ ል ኝ ፤ ለ እ ኔ የ ሚጠቅ መኝ ን
አ ውቃ ለ ሁ ። አ ሁ ን ደ ቀ መዝ ሙ
ር መሆ ን ጀ መር ኩ ። ወ ደ ኢ የ ሱ ስ
ክ ር ስ ቶ ስ እ ደ ር ስ ዘ ን ድ የ ሚታ ይ ም ሆ ነ የ ማይ ታ ይ ም
የ ሚያ ን ቀ ሳ ቅ ሰ ኝ የ ለ ም።
13 እ ሳ ት ና መስ ቀ ል ይ ሁ ን ; የ ዱ ር አ ራ ዊ ት ኩባ ን ያ ዎ ች ይ ሁ ን ;
የ አ ጥን ት ስ ብ ራ ት እ ና ብል ቶ ች መቀ ደ ድ ; የ መላ አ ካ ሉ ስ ብ ራ ት
እ ና የ ዲ ያ ብ ሎስ ክ ፉ ስ ቃ ይ ሁሉ በ እ ኔ ላ ይ ይ ምጣ። ኢ የ ሱ ስ
ክ ር ስ ቶ ስ ን ብቻ እ ን ድ ደ ሰ ት ፍ ቀ ድ ል ኝ ።
14 የ ዓ ለ ም ዳ ር ቻ ዎ ች ሁሉ መን ግ ሥታ ት ዋ ም ለ እ ኔ ምን ም
አ ይ ጠቅ ሙ
ኝ ም፤ እ ስ ከ ምድ ር ዳ ር ም ድ ረ ስ ከ መግ ዛ ት ስ ለ
ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ መሞት ን እ መር ጣለ ሁ ። ስ ለ እ ኛ የ ሞተ ውን
እ ር ሱ ን እ ፈ ል ጋ ለ ሁ ; ስ ለ እ ኛ የ ተ ነ ሣ ውን እ ፈ ቅ ደ ዋ ለ ሁ ።
ለ እ ኔ የ ተ ዘ ጋ ጀ ው ት ር ፍ ይ ህ ነ ው።
15 ወ ን ድ ሞቼ ሆ ይ ፥ ይ ቅ ር ታ አ ድ ር ግ ል ኝ ፥ ከ መኖ ር ም
አ ት ከ ል ክ ሉ ኝ ። እ ኔ ም ወ ደ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ል ሄ ድ ስ ለ ወ ድ ጄ
ስ ለ ዓ ለ ም ስ ት ል ከ እ ር ሱ ተ ለ የ ኝ ። ከ ፍ ላ ጎ ቱ ም በ ምን ም
አ ት ቀ ን ስ ል ኝ ። ወ ደ ን ጹ ሕ ብር ሃ ን እ ን ድ ገ ባ ፍ ቀ ዱ ኝ ፡
በ መጣሁ በ ት ጊ ዜ በ እ ውነ ት የ እ ግ ዚ አ ብ ሔር አ ገ ል ጋ ይ
እ ሆ ና ለ ሁ ።
16 የ አ ምላ ኬ ን ሕ ማማት እ ን ድ መስ ል ፍ ቀ ድ ል ኝ ። ማን ም በ ል ቡ
ያ ለ ው ቢ ኖ ር የ ምወ ደ ውን ያ ስ ይ ። እ ን ዴት እ ን ደ ቀ ና ሁ ም
አ ውቆ ይ ማረ ኝ ።
ምዕ ራ ፍ 3
1 የ ዚ ህ ዓ ለ ም ገ ዥ እ ኔ ን ይ ወ ስ ደ ኛ ል ፥ በ አ ምላ ኬ ም ዘ ን ድ
ያ ለ ውን አ ሳ ብ ያ በ ላ ሻ ል ። እ ን ግ ዲ ህ ከ እ ና ን ተ ማን ም
አ ይ ረ ዳ ው፤ ይ ል ቁ ን ም ከ እ ኔ ጋ ር ፥ እ ር ሱ ም ከ እ ግ ዚ አ ብ ሔር
ጋ ር ተ ባ በ ሩ ።
2 ከ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ጋ ር አ ት ነ ጋ ገ ሩ ዓ ለ ምን ም ተ መኙ ።
ምቀ ኝ ነ ት በ እ ና ን ተ ዘ ን ድ አ ይ ኑ ር ; ወ ደ እ ና ን ተ በ መጣሁ ጊ ዜ
እ ኔ ራ ሴ ብን ለ ምና ች ሁ እ ን ኳ ፥ እ ና ን ተ ግ ን አ ት ሰ ሙ
ኝ ም።
አ ሁ ን የ ምጽ ፍ ል ህ ን እ መኑ እ ን ጂ ።
3 እ ኔ ሕ ያ ው ነ ኝ ና ፥ ይ ህ ን ስ ጽ ፍ ግ ን ል ሞት እ ወ ዳ ለ ሁ ።
ፍ ቅ ሬ ተ ሰ ቅ ሏ ል ; በ ውስ ጤ ያ ለ ው እ ሳ ት ም ውኃ ን አ ይ ፈ ል ግ ም።
ነ ገ ር ግ ን ሕ ያ ው ሆ ኜ በ ውስ ጤ እ የ በ ቀ ለ ወ ደ አ ብ ኑ ይ ላ ል ።
4 በ መበ ስ በ ስ መብ ል ወ ይ ም በ ዚ ህ ሕ ይ ወ ት ደ ስ ታ ደ ስ
አ ይ ለ ኝ ም።
5 የ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ን እ ን ጀ ራ እ ሻ ለ ሁ እ ር ሱ ም የ ዳ ዊ ት ዘ ር
የ ሆ ነ የ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ሥጋ ነ ው። የ ምመኘ ው መጠጥ ደ ሙ
ነ ው እ ር ሱ ም የ ማይ ጠፋ ፍ ቅ ር ነ ው።
6 ወ ደ ፊ ት እ ን ደ ሰ ው ል ኖ ር አ ል ፈ ል ግ ም ተ ስ ማምተ ህ እ ን ደ
ሆ ን ሁ አ ል ፈ ል ግ ም። እ ና ን ተ ራ ሳ ች ሁ ደ ግ ሞ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ን
ደ ስ እ ን ድ ታ ሰ ኙ ፈ ቃ ደ ኞ ች ሁኑ ። በ ጥቂ ት ቃ ላ ት
እ መክ ራ ች ኋ ለ ሁ ; እ ን ድ ታ ምኑ ኝ እ ጸ ል ያ ለ ሁ ።
7 በ እ ውነ ት እ ን ደ ምና ገ ር ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ያ ሳ ያ ች ኋ ል ።
አ ፌ ተ ን ኰል የ ሌ ለ በ ት ነ ው፥ አ ብ ም በ እ ር ሱ በ እ ውነ ት
ተ ና ግ ሯ ል ። እ ን ግ ዲ ህ የ ምወ ደ ውን አ ደ ር ግ ዘ ን ድ ጸ ል ዩ ል ኝ ።
8 እ ን ደ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ፈ ቃ ድ እ ን ጂ እ ን ደ ሥጋ
አ ል ጻ ፍ ሁ ላ ች ሁ ም። መከ ራ ብቀ በ ል ወ ደ ዳ ች ሁ ኝ ፤ የ ምጣል
እ ን ደ ሆ ን ሁ ግ ን ጠላ ች ኋ ች ሁ ።
9 በ እ ኔ ፋ ን ታ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ን አ ሁ ን ስ ለ እ ረ ኛ ዋ የ ምት ደ ሰ ት
የ ሶ ር ያ ን ቤ ተ ክ ር ስ ቲ ያ ን በ ጸ ሎታ ች ሁ አ ስ ቡ ፤ እ ር ስ ዋ ን ና
ምጽ ዋ ታ ች ሁ ን ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ይ ቆ ጣጠር ።
10 ነ ገ ር ግ ን ከ እ ነ ር ሱ እ ን ደ አ ን ዱ ሆ ኜ ል ቆ ጠር እ ን ኳ አ ፈ ር
ነ ገ ር ግ ን ወ ደ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ዘ ን ድ ብደ ር ስ በ ምህ ረ ት ሰ ው
ሆ ኜ አ ግ ኝ ቻ ለ ሁ ።
11 መን ፈ ሴ ሰ ላ ምታ ያ ቀ ር ብ ላ ች ኋ ል ; እ ና በ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ
ስ ም የ ተ ቀ በ ሉ ኝ የ አ ብ ያ ተ ክ ር ስ ቲ ያ ና ት ፍ ቅ ር ; እ ን ደ
ተ ሳ ፋ ሪ አ ይ ደ ለ ም. በ መን ገ ድ ም ወ ደ እ ኔ ያ ል ነ በ ሩ ት
ሊ ቀ በ ሉ ኝ ወ ደ ሌ ላ ይ ቱ ከ ተ ማ ቀ ድ መው ሄ ደ ዋ ል ና ።
12 ይ ህ ን ከ ሰ ምር ኔ ስ ሆ ኜ በ ኤ ፌ ሶ ን ቤ ተ ክ ር ስ ቲ ያ ን
በ ምት ገ ዛ ው እ ጽ ፍ ላ ች ኋ ለ ሁ ።
13 አ ሁ ን ም ከ እ ኔ ጋ ር ከ እ ኔ ይ ል ቅ የ ተ ወ ደ ደ ክ ሮ ከ ስ ከ ሌ ሎች
ብዙ ሰ ዎ ች ጋ ር አ ለ ። ከ ሶ ር ያ የ መጡት ግ ን ለ እ ግ ዚ አ ብ ሔር
ክ ብ ር ወ ደ ሮ ም ከ እ ኔ በ ፊ ት የ ሄ ዱ ት ን አ ን ተ የ ማታ ውቃ ቸ ው
ይ መስ ለ ኛ ል ።
14፤ እ ን ግ ዲ ህ ፡ ዅሉ ፡ ለ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ና ፡ ለ እ ና ን ተ ፡ የ ተ ገ ባ
ቸ ው፡ ነ ውና ፡ እ ኔ ፡ እ ቀ ር ብ ፡ ዘ ን ድ ፡ ዘ ን ድ ፡ ዘ ን ድ ላ ቸ ው፡ ን
ገ ሩ አ ቸ ው።
15 ይ ህ ን የ ጻ ፍ ኩ ላ ች ሁ በ መስ ከ ረ ም የ ዘ መን አ ቆ ጣጠር
በ ዘ ጠኝ ኛ ው ቀ ን ቀ ደ ም ብሎ ነ ው። በ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ
ት ዕ ግ ስ ት እ ስ ከ መጨረ ሻ ው በ ር ታ ።

More Related Content

Similar to Amharic - The Epistle of Ignatius to the Romans.pdf

The Book of Prophet Habakkuk-Amharic.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Amharic.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Amharic.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Amharic.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tigrinya - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Tigrinya - The Gospel of the Birth of Mary.pdfTigrinya - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Tigrinya - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
AMHARIC - JUDE.pdf
AMHARIC - JUDE.pdfAMHARIC - JUDE.pdf
Tigrinya - Second and Third John.pdf
Tigrinya - Second and Third John.pdfTigrinya - Second and Third John.pdf
Tigrinya - Second and Third John.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tigrinya - Wisdom of Solomon.pdf
Tigrinya - Wisdom of Solomon.pdfTigrinya - Wisdom of Solomon.pdf
Tigrinya - Wisdom of Solomon.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Amharic - Ecclesiasticus.pdf
Amharic - Ecclesiasticus.pdfAmharic - Ecclesiasticus.pdf
Amharic - Ecclesiasticus.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
The Book of Prophet Habakkuk-Tigrinya.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Tigrinya.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Tigrinya.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Tigrinya.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tigrinya - The Protevangelion.pdf
Tigrinya - The Protevangelion.pdfTigrinya - The Protevangelion.pdf
Tigrinya - The Protevangelion.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAmharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Amharic - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Amharic - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfAmharic - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Amharic - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tigrinya - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tigrinya - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTigrinya - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tigrinya - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Amharic - The Apostles' Creed.pdf
Amharic - The Apostles' Creed.pdfAmharic - The Apostles' Creed.pdf
Amharic - The Apostles' Creed.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Ethiopian Driving rules and penalty በአሽከርካሪዎች የሚፈፀሙ ጥፋቶች እና የጥፋት እርከን
Ethiopian Driving rules and penalty በአሽከርካሪዎች የሚፈፀሙ ጥፋቶች እና የጥፋት እርከንEthiopian Driving rules and penalty በአሽከርካሪዎች የሚፈፀሙ ጥፋቶች እና የጥፋት እርከን
Ethiopian Driving rules and penalty በአሽከርካሪዎች የሚፈፀሙ ጥፋቶች እና የጥፋት እርከን
abdraefreq
 
Tigrinya - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Tigrinya - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfTigrinya - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Tigrinya - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tigrinya - Testament of Gad.pdf
Tigrinya - Testament of Gad.pdfTigrinya - Testament of Gad.pdf
Tigrinya - Testament of Gad.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Amharic - The Blood of Jesus Christ.pdf
Amharic - The Blood of Jesus Christ.pdfAmharic - The Blood of Jesus Christ.pdf
Amharic - The Blood of Jesus Christ.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Amharic - 2nd Maccabees.pdf
Amharic - 2nd Maccabees.pdfAmharic - 2nd Maccabees.pdf
Amharic - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Amharic - Testament of Naphtali.pdf
Amharic - Testament of Naphtali.pdfAmharic - Testament of Naphtali.pdf
Amharic - Testament of Naphtali.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

Similar to Amharic - The Epistle of Ignatius to the Romans.pdf (20)

The Book of Prophet Habakkuk-Amharic.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Amharic.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Amharic.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Amharic.pdf
 
Tigrinya - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Tigrinya - The Gospel of the Birth of Mary.pdfTigrinya - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Tigrinya - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
 
AMHARIC - JUDE.pdf
AMHARIC - JUDE.pdfAMHARIC - JUDE.pdf
AMHARIC - JUDE.pdf
 
Tigrinya - Second and Third John.pdf
Tigrinya - Second and Third John.pdfTigrinya - Second and Third John.pdf
Tigrinya - Second and Third John.pdf
 
Tigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tigrinya - Wisdom of Solomon.pdf
Tigrinya - Wisdom of Solomon.pdfTigrinya - Wisdom of Solomon.pdf
Tigrinya - Wisdom of Solomon.pdf
 
Amharic - Ecclesiasticus.pdf
Amharic - Ecclesiasticus.pdfAmharic - Ecclesiasticus.pdf
Amharic - Ecclesiasticus.pdf
 
The Book of Prophet Habakkuk-Tigrinya.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Tigrinya.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Tigrinya.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Tigrinya.pdf
 
Tigrinya - The Protevangelion.pdf
Tigrinya - The Protevangelion.pdfTigrinya - The Protevangelion.pdf
Tigrinya - The Protevangelion.pdf
 
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAmharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Amharic - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Amharic - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfAmharic - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Amharic - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Tigrinya - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tigrinya - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTigrinya - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tigrinya - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Amharic - The Apostles' Creed.pdf
Amharic - The Apostles' Creed.pdfAmharic - The Apostles' Creed.pdf
Amharic - The Apostles' Creed.pdf
 
Ethiopian Driving rules and penalty በአሽከርካሪዎች የሚፈፀሙ ጥፋቶች እና የጥፋት እርከን
Ethiopian Driving rules and penalty በአሽከርካሪዎች የሚፈፀሙ ጥፋቶች እና የጥፋት እርከንEthiopian Driving rules and penalty በአሽከርካሪዎች የሚፈፀሙ ጥፋቶች እና የጥፋት እርከን
Ethiopian Driving rules and penalty በአሽከርካሪዎች የሚፈፀሙ ጥፋቶች እና የጥፋት እርከን
 
Tigrinya - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Tigrinya - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfTigrinya - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Tigrinya - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Tigrinya - Testament of Gad.pdf
Tigrinya - Testament of Gad.pdfTigrinya - Testament of Gad.pdf
Tigrinya - Testament of Gad.pdf
 
Amharic - The Blood of Jesus Christ.pdf
Amharic - The Blood of Jesus Christ.pdfAmharic - The Blood of Jesus Christ.pdf
Amharic - The Blood of Jesus Christ.pdf
 
Amharic - 2nd Maccabees.pdf
Amharic - 2nd Maccabees.pdfAmharic - 2nd Maccabees.pdf
Amharic - 2nd Maccabees.pdf
 
Amharic - Testament of Naphtali.pdf
Amharic - Testament of Naphtali.pdfAmharic - Testament of Naphtali.pdf
Amharic - Testament of Naphtali.pdf
 
Geez 1
Geez 1Geez 1
Geez 1
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Iban Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Iban Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxIban Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Iban Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Hunsrik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hunsrik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxHunsrik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hunsrik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Hakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxHakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Ga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Ga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxGa Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Ga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Betawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Betawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBetawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Betawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Baoule Child Discipline Training Tract.pdf
Baoule Child Discipline Training Tract.pdfBaoule Child Discipline Training Tract.pdf
Baoule Child Discipline Training Tract.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Fulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Friulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Friulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFriulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Friulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Fon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Baluchi Child Discipline Training Tract.pdf
Baluchi Child Discipline Training Tract.pdfBaluchi Child Discipline Training Tract.pdf
Baluchi Child Discipline Training Tract.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dombe Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dombe Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDombe Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dombe Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dinka Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dinka Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDinka Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dinka Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Crimean Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Crimean Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxCrimean Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Crimean Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxChuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxChuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...
Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...
Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Iban Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Iban Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxIban Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Iban Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Hunsrik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hunsrik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxHunsrik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hunsrik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
 
Hakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxHakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Ga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Ga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxGa Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Ga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Betawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Betawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBetawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Betawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Baoule Child Discipline Training Tract.pdf
Baoule Child Discipline Training Tract.pdfBaoule Child Discipline Training Tract.pdf
Baoule Child Discipline Training Tract.pdf
 
Fulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Friulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Friulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFriulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Friulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Fon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Dzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Dyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Baluchi Child Discipline Training Tract.pdf
Baluchi Child Discipline Training Tract.pdfBaluchi Child Discipline Training Tract.pdf
Baluchi Child Discipline Training Tract.pdf
 
Dombe Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dombe Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDombe Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dombe Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Dinka Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dinka Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDinka Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dinka Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Crimean Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Crimean Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxCrimean Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Crimean Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Chuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxChuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuvash Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Chuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxChuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Chuukese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...
Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...
Balinese (Basa Bali) - Rah Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane Maaji - The Prec...
 

Amharic - The Epistle of Ignatius to the Romans.pdf

  • 1. የ ኢ ግ ና ጥዮ ስ መል እ ክ ት ወ ደ ሮ ማውያ ን ምዕ ራ ፍ 1 1 ኢ ግ ና ጥዮ ስ ፣ ቴ ዎ ፎ ረ ስ ተ ብ ሎ የ ሚጠራ ው፣ ከ ል ዑ ል አ ባ ት ግ ር ማ እ ና አ ን ድ ል ጁ ከ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ግ ር ማ ሞገ ስ ን ወ ደ ተ ቀ በ ለ ች ቤ ተ ክ ር ስ ቲ ያ ን ። የ ተ ወ ደ ዳ ች ሁ ና የ በ ራ ላ ች ሁ ፥ እ ን ደ አ ምላ ካ ች ን እ ን ደ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ፍ ቅ ር ያ ለ ውን ነ ገ ር ሁሉ በ ሚፈ ቅ ደ ው ፈ ቃ ድ የ በ ራ ላ ች ሁ ፥ እ ር ሱ ም ደ ግ ሞ በ ሮ ማውያ ን ግ ዛ ት ውስ ጥ የ ሚሾ መው። በ ሥጋ ም በ መን ፈ ስ ም በ ት እ ዛ ዙ ም ሁሉ አ ን ድ ሆ ነ ው የ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ም ጸ ጋ ለ ተ ሞላ ሁ በ ት በ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ስ ም ሰ ላ ም እ ላ ለ ሁ ። ደ ስ ታ ሁሉ በ አ ምላ ካ ች ን በ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ነ ው። 2 ፊ ታ ች ሁ ን አ ይ ዘ ን ድ ወ ደ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ጸ ሎቴ ፈ ቅ ጄአ ለ ሁ ና ፥ ላ ደ ር ገ ውም የ ፈ ለ ግ ሁ ት ን ፊ ታ ች ሁ ን አ ይ ዘ ን ድ ። በ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ታ ስ ሬ ፥ የ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ፈ ቃ ድ እ ስ ከ መጨረ ሻ ው አ ደ ር ስ ዘ ን ድ ይ ሰ ጠኝ እ ን ደ ሆ ነ ፥ ሰ ላ ም እ ላ ች ኋ ለ ሁ ብዬ ተ ስ ፋ አ ደ ር ጋ ለ ሁ ። 3 የ ተ ሾ መኝ ን እ ቀ በ ል ዘ ን ድ ያ ለ ምን ም ጥር ጥር ጸ ጋ ካ ለ ኝ መጀ መሪ ያ ው አ ምሮ ኛ ል ና ። 4 እ ኔ ግ ን ፍ ቅ ር ህ ን እ ን ዳ ት ጎ ዳ ኝ እ ፈ ራ ለ ሁ ። የ ፈ ለ ከ ውን ማድ ረ ግ ለ አ ን ተ ቀ ላ ል ነ ውና ; ነ ገ ር ግ ን ብት ራ ራ ል ኝ ወ ደ እ ግ ዚ አ ብ ሔር እ ደ ር ስ ዘ ን ድ ይ ከ ብ ደ ኛ ል ። 5 ነ ገ ር ግ ን እ ና ን ተ የ ምት ወ ዱ ት ን እ ግ ዚ አ ብ ሔር ን እ ን ጂ ሰ ውን ደ ስ እ ን ድ ታ ሰ ኙ አ ል ወ ድ ም። ከ አ ሁ ን በ ኋ ላ ም ወ ደ እ ግ ዚ አ ብ ሔር የ መሄ ድ እ ድ ል አ ይ ኖ ረ ኝ ም፤ እ ና ን ተ ም አ ሁ ን ዝ ም ብት ሉ ለ ተ ሻ ለ ሥራ መቸ ም አ ት ች ሉ ም። ስ ለ እ ኔ ዝ ም ብት ሉ እ ኔ የ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ተ ካ ፋ ይ እ ሆ ና ለ ሁ ና ። 6 ሥጋ ዬ ን ብት ወ ዱ ግ ን ሩ ጫዬ ን ደ ግ ሜ እ ሮ ጥ ዘ ን ድ አ ለ ኝ ። ስ ለ ዚ ህ መሠ ዊ ያ ው አ ስ ቀ ድ ሞ ተ ዘ ጋ ጅ ቶ ሳ ለ ለ እ ግ ዚ አ ብ ሔር እ ን ድ ሠ ዋ ከ መስ ጠት ይ ል ቅ የ ሚበ ል ጥ ቸ ር ነ ት ል ት ሠ ሩ ል ኝ አ ት ች ሉ ም። 7 በ ፍ ቅ ር በ ምት ሰ በ ሰ ቡ በ ት ጊ ዜ በ ክ ር ስ ቶ ስ ኢ የ ሱ ስ አ ብ ን ታ መሰ ግ ኑ ዘ ን ድ ። ከ ምሥራ ቅ እ ስ ከ ምዕ ራ ብ የ ተ ጠራ ውን የ ሶ ር ያ ን ኤ ጲ ስ ቆ ጶ ስ ወ ደ እ ና ን ተ ያ መጣ ዘ ን ድ ተ ስ ኗ ል ። 8 ከ ዓ ለ ም ወ ደ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ባ ደ ር ግ ይ ሻ ለ ኛ ል ፤ ወ ደ እ ር ሱ እ ን ድ ነ ሣ ። 9 በ ማን ም አ ል ቀ ና ች ሁ ም፤ ሌ ሎች ን ም አ ስ ተ ምረ ሃ ል ። እ ን ግ ዲ ህ እ ና ን ተ በ ት እ ዛ ዛ ች ሁ ለ ሌ ሎች የ ወ ሰ ና ች ሁ ት ን አ ሁ ን እ ና ን ተ ራ ሳ ች ሁ ል ታ ደ ር ጉ እ ወ ዳ ለ ሁ ። 10 እ ግ ዚ አ ብ ሔር የ ውስ ጤን ና ውጫዊ ውን ኃ ይ ል እ ን ዲ ሰ ጠኝ ብቻ ስ ለ እ ኔ ጸ ል ይ ፣ እ ል ዘ ን ድ ብቻ ሳ ይ ሆ ን እ ፈ ጽ ም ዘ ን ድ ። አ ን ድ ተ ገ ኝ እ ን ጂ ክ ር ስ ቲ ያ ን ተ ብ ለ ህ አ ት ጠራ ም። 11 ክ ር ስ ቲ ያ ን ሆ ኜ ከ ተ ገ ኘ ሁ ፥ እ ን ግ ዲ ህ አ ን ድ ል ባ ል ይ ገ ባ ኛ ል ፤ ለ ዓ ለ ምም በ ማይ ገ ለ ጥበ ት ጊ ዜ የ ታ መኑ ሁኑ ። 12 የ ሚታ የ ው መል ካ ም ነ ገ ር የ ለ ም። 13 አ ምላ ካ ች ን ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ አ ሁ ን በ አ ብ ሳ ለ አ ብ ዝ ቶ ይ ገ ለ ጣል ና ። 14 ክ ር ስ ቲ ያ ን የ አ መለ ካ ከ ት ሥራ አ ይ ደ ለ ም፤ ነ ገ ር ግ ን የ አ ዕ ምሮ ታ ላ ቅ ነ ት , በ ተ ለ ይ ም በ አ ለ ም ሲ ጠላ . ምዕ ራ ፍ 2 1 ካ ል ከ ለ ከ ለ ኝ በ ቀ ር ስ ለ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ሊ ሞቱ የ ሚወ ዱ ት ን ወ ደ አ ብ ያ ተ ክ ር ስ ቲ ያ ና ት እ ጽ ፍ ላ ቸ ዋ ለ ሁ ። 2 የ ማይ ገ ባ በ ጎ ፈ ቃ ድ እ ን ዳ ታ ሳ ዩ ኝ እ ለ ምን ሃ ለ ሁ ። ለ አ ውሬ ዎ ች መብ ል እ ን ድ ሆ ን ስ ጠኝ ; በ እ ር ሱ ወ ደ እ ግ ዚ አ ብ ሔር እ ደ ር ሳ ለ ሁ ። 3 እ ኔ የ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ስ ን ዴ ነ ኝ ና ; የ ክ ር ስ ቶ ስ ም ን ጹ ሕ እ ን ጀ ራ እ ገ ኝ ዘ ን ድ በ አ ራ ዊ ት ጥር ስ እ ፈ ጫለ ሁ ። 4፤ ነ ገ ር ፡ ግ ን ፥ አ ራ ዊ ት ን ፡ መቃ ብ ር ፡ ይ ኾ ኑ ፡ ዘ ን ድ ፡ አ በ ረ ታ ታ ቸ ው። ከ አ ካ ሌ ም ምን ም አ ይ ተ ዉም; በ ሞት ኩ ጊ ዜ ለ ማን ም አ ላ ስ ቸ ገ ረ ኝ ም። ፭ በ ዚ ያ ን ጊ ዜ እ ኔ የ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ደ ቀ መዝ ሙ ር እ ሆ ና ለ ሁ ፣ ዓ ለ ም ሥጋ ዬ ን ሳ ያ ይ ፣ በ እ ነ ዚ ህ ዕ ቃ ዎ ች የ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ን መስ ዋ ዕ ት እ ሆ ን ዘ ን ድ ወ ደ ክ ር ስ ቶ ስ ለ ምኑ ል ኝ ። 6 እ ኔ እ ን ደ ጴ ጥሮ ስ ና ጳ ውሎስ አ ላ ዝ ዛ ች ሁ ም። እ ነ ር ሱ ሐ ዋ ር ያ ት ነ በ ሩ , እ ኔ የ ተ ፈ ረ ድ ኩ ሰ ው; ነ ፃ ነ በ ሩ እ ኔ ግ ን እ ስ ከ ዛ ሬ ባ ሪ ያ ነ ኝ ። 7 መከ ራ ብቀ በ ል ግ ን የ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ነ ጻ ሰ ው እ ሆ ና ለ ሁ እ ና ም አ ር ነ ት እ ነ ሳ ለ ሁ ። እ ና አ ሁ ን ፣ ታ ስ ሬ ያ ለ ሁ ፣ ምን ም ነ ገ ር እ ን ዳ ል መኝ ተ ማር ኩ ። 8 ከ ሶ ር ያ ጀ ምሮ እ ስ ከ ሮ ም ድ ረ ስ በ ባ ህ ር ና በ የ ብ ስ ከ አ ራ ዊ ት ጋ ር እ ዋ ጋ ለ ሁ ። ሌ ሊ ት ም ሆ ነ ቀ ን : ከ አ ሥር ነ ብ ሮ ች ጋ ር ታ ስ ሮ ነ በ ር , ያ ም ማለ ት እ ን ዲ ህ ላ ለ ው የ ወ ታ ደ ር ቡድ ን ; በ ደ ግ ነ ት ሁሉ ቢ ደ ረ ግ ም ለ እ ር ሱ የ ባ ሰ ነ ው። 9 እ ኔ ግ ን በ ቍስ ል ታ ቸ ው አ ብ ዝ ቻ ለ ሁ ። ስ ለ ዚ ህ እ ኔ አ ል ጸ ድ ቅ ም። 10 ለ እ ኔ በ ተ ዘ ጋ ጁ ል ኝ የ ዱ ር አ ራ ዊ ት ደ ስ ይ ለ ኛ ል ; ቍጣአ ቸ ውን ሁሉ በ እ ኔ ላ ይ ያ ደ ር ጉ ዘ ን ድ እ ወ ዳ ለ ሁ ። 11 ለ ዚ ያ ም አ በ ረ ታ ታ ቸ ዋ ለ ሁ ፥ እ ን ዲ በ ሉ ኝ ም፥ አ ን ዳ ን ዶ ች ን ም እ ን ዳ ደ ረ ጉ ት እ ን ዳ ያ ገ ለ ግ ሉ ኝ ፥ ከ ፍ ር ሃ ት ም የ ተ ነ ሣ አ ል ነ ኩ ም። ነ ገ ር ግ ን በ ፈ ቃ ዳ ቸ ው የ ማይ ፈ ጽ ሙ ት ከ ሆ ነ ፣ አ ስ ቆ ጣቸ ዋ ለ ሁ ። 12 በ ዚ ህ ነ ገ ር ይ ቅ ር ታ አ ድ ር ግ ል ኝ ፤ ለ እ ኔ የ ሚጠቅ መኝ ን አ ውቃ ለ ሁ ። አ ሁ ን ደ ቀ መዝ ሙ ር መሆ ን ጀ መር ኩ ። ወ ደ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ እ ደ ር ስ ዘ ን ድ የ ሚታ ይ ም ሆ ነ የ ማይ ታ ይ ም የ ሚያ ን ቀ ሳ ቅ ሰ ኝ የ ለ ም። 13 እ ሳ ት ና መስ ቀ ል ይ ሁ ን ; የ ዱ ር አ ራ ዊ ት ኩባ ን ያ ዎ ች ይ ሁ ን ; የ አ ጥን ት ስ ብ ራ ት እ ና ብል ቶ ች መቀ ደ ድ ; የ መላ አ ካ ሉ ስ ብ ራ ት እ ና የ ዲ ያ ብ ሎስ ክ ፉ ስ ቃ ይ ሁሉ በ እ ኔ ላ ይ ይ ምጣ። ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ን ብቻ እ ን ድ ደ ሰ ት ፍ ቀ ድ ል ኝ ። 14 የ ዓ ለ ም ዳ ር ቻ ዎ ች ሁሉ መን ግ ሥታ ት ዋ ም ለ እ ኔ ምን ም አ ይ ጠቅ ሙ ኝ ም፤ እ ስ ከ ምድ ር ዳ ር ም ድ ረ ስ ከ መግ ዛ ት ስ ለ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ መሞት ን እ መር ጣለ ሁ ። ስ ለ እ ኛ የ ሞተ ውን እ ር ሱ ን እ ፈ ል ጋ ለ ሁ ; ስ ለ እ ኛ የ ተ ነ ሣ ውን እ ፈ ቅ ደ ዋ ለ ሁ ። ለ እ ኔ የ ተ ዘ ጋ ጀ ው ት ር ፍ ይ ህ ነ ው። 15 ወ ን ድ ሞቼ ሆ ይ ፥ ይ ቅ ር ታ አ ድ ር ግ ል ኝ ፥ ከ መኖ ር ም አ ት ከ ል ክ ሉ ኝ ። እ ኔ ም ወ ደ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ል ሄ ድ ስ ለ ወ ድ ጄ ስ ለ ዓ ለ ም ስ ት ል ከ እ ር ሱ ተ ለ የ ኝ ። ከ ፍ ላ ጎ ቱ ም በ ምን ም አ ት ቀ ን ስ ል ኝ ። ወ ደ ን ጹ ሕ ብር ሃ ን እ ን ድ ገ ባ ፍ ቀ ዱ ኝ ፡ በ መጣሁ በ ት ጊ ዜ በ እ ውነ ት የ እ ግ ዚ አ ብ ሔር አ ገ ል ጋ ይ እ ሆ ና ለ ሁ ። 16 የ አ ምላ ኬ ን ሕ ማማት እ ን ድ መስ ል ፍ ቀ ድ ል ኝ ። ማን ም በ ል ቡ ያ ለ ው ቢ ኖ ር የ ምወ ደ ውን ያ ስ ይ ። እ ን ዴት እ ን ደ ቀ ና ሁ ም አ ውቆ ይ ማረ ኝ ። ምዕ ራ ፍ 3 1 የ ዚ ህ ዓ ለ ም ገ ዥ እ ኔ ን ይ ወ ስ ደ ኛ ል ፥ በ አ ምላ ኬ ም ዘ ን ድ ያ ለ ውን አ ሳ ብ ያ በ ላ ሻ ል ። እ ን ግ ዲ ህ ከ እ ና ን ተ ማን ም አ ይ ረ ዳ ው፤ ይ ል ቁ ን ም ከ እ ኔ ጋ ር ፥ እ ር ሱ ም ከ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ጋ ር ተ ባ በ ሩ ። 2 ከ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ጋ ር አ ት ነ ጋ ገ ሩ ዓ ለ ምን ም ተ መኙ ። ምቀ ኝ ነ ት በ እ ና ን ተ ዘ ን ድ አ ይ ኑ ር ; ወ ደ እ ና ን ተ በ መጣሁ ጊ ዜ እ ኔ ራ ሴ ብን ለ ምና ች ሁ እ ን ኳ ፥ እ ና ን ተ ግ ን አ ት ሰ ሙ ኝ ም። አ ሁ ን የ ምጽ ፍ ል ህ ን እ መኑ እ ን ጂ ። 3 እ ኔ ሕ ያ ው ነ ኝ ና ፥ ይ ህ ን ስ ጽ ፍ ግ ን ል ሞት እ ወ ዳ ለ ሁ ። ፍ ቅ ሬ ተ ሰ ቅ ሏ ል ; በ ውስ ጤ ያ ለ ው እ ሳ ት ም ውኃ ን አ ይ ፈ ል ግ ም። ነ ገ ር ግ ን ሕ ያ ው ሆ ኜ በ ውስ ጤ እ የ በ ቀ ለ ወ ደ አ ብ ኑ ይ ላ ል ። 4 በ መበ ስ በ ስ መብ ል ወ ይ ም በ ዚ ህ ሕ ይ ወ ት ደ ስ ታ ደ ስ አ ይ ለ ኝ ም። 5 የ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ን እ ን ጀ ራ እ ሻ ለ ሁ እ ር ሱ ም የ ዳ ዊ ት ዘ ር የ ሆ ነ የ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ሥጋ ነ ው። የ ምመኘ ው መጠጥ ደ ሙ ነ ው እ ር ሱ ም የ ማይ ጠፋ ፍ ቅ ር ነ ው። 6 ወ ደ ፊ ት እ ን ደ ሰ ው ል ኖ ር አ ል ፈ ል ግ ም ተ ስ ማምተ ህ እ ን ደ ሆ ን ሁ አ ል ፈ ል ግ ም። እ ና ን ተ ራ ሳ ች ሁ ደ ግ ሞ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ን ደ ስ እ ን ድ ታ ሰ ኙ ፈ ቃ ደ ኞ ች ሁኑ ። በ ጥቂ ት ቃ ላ ት እ መክ ራ ች ኋ ለ ሁ ; እ ን ድ ታ ምኑ ኝ እ ጸ ል ያ ለ ሁ ። 7 በ እ ውነ ት እ ን ደ ምና ገ ር ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ያ ሳ ያ ች ኋ ል ። አ ፌ ተ ን ኰል የ ሌ ለ በ ት ነ ው፥ አ ብ ም በ እ ር ሱ በ እ ውነ ት ተ ና ግ ሯ ል ። እ ን ግ ዲ ህ የ ምወ ደ ውን አ ደ ር ግ ዘ ን ድ ጸ ል ዩ ል ኝ ። 8 እ ን ደ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ፈ ቃ ድ እ ን ጂ እ ን ደ ሥጋ አ ል ጻ ፍ ሁ ላ ች ሁ ም። መከ ራ ብቀ በ ል ወ ደ ዳ ች ሁ ኝ ፤ የ ምጣል እ ን ደ ሆ ን ሁ ግ ን ጠላ ች ኋ ች ሁ ። 9 በ እ ኔ ፋ ን ታ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ን አ ሁ ን ስ ለ እ ረ ኛ ዋ የ ምት ደ ሰ ት የ ሶ ር ያ ን ቤ ተ ክ ር ስ ቲ ያ ን በ ጸ ሎታ ች ሁ አ ስ ቡ ፤ እ ር ስ ዋ ን ና ምጽ ዋ ታ ች ሁ ን ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ይ ቆ ጣጠር ። 10 ነ ገ ር ግ ን ከ እ ነ ር ሱ እ ን ደ አ ን ዱ ሆ ኜ ል ቆ ጠር እ ን ኳ አ ፈ ር ነ ገ ር ግ ን ወ ደ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ዘ ን ድ ብደ ር ስ በ ምህ ረ ት ሰ ው ሆ ኜ አ ግ ኝ ቻ ለ ሁ ። 11 መን ፈ ሴ ሰ ላ ምታ ያ ቀ ር ብ ላ ች ኋ ል ; እ ና በ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ስ ም የ ተ ቀ በ ሉ ኝ የ አ ብ ያ ተ ክ ር ስ ቲ ያ ና ት ፍ ቅ ር ; እ ን ደ ተ ሳ ፋ ሪ አ ይ ደ ለ ም. በ መን ገ ድ ም ወ ደ እ ኔ ያ ል ነ በ ሩ ት ሊ ቀ በ ሉ ኝ ወ ደ ሌ ላ ይ ቱ ከ ተ ማ ቀ ድ መው ሄ ደ ዋ ል ና ። 12 ይ ህ ን ከ ሰ ምር ኔ ስ ሆ ኜ በ ኤ ፌ ሶ ን ቤ ተ ክ ር ስ ቲ ያ ን በ ምት ገ ዛ ው እ ጽ ፍ ላ ች ኋ ለ ሁ ። 13 አ ሁ ን ም ከ እ ኔ ጋ ር ከ እ ኔ ይ ል ቅ የ ተ ወ ደ ደ ክ ሮ ከ ስ ከ ሌ ሎች ብዙ ሰ ዎ ች ጋ ር አ ለ ። ከ ሶ ር ያ የ መጡት ግ ን ለ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ክ ብ ር ወ ደ ሮ ም ከ እ ኔ በ ፊ ት የ ሄ ዱ ት ን አ ን ተ የ ማታ ውቃ ቸ ው ይ መስ ለ ኛ ል ። 14፤ እ ን ግ ዲ ህ ፡ ዅሉ ፡ ለ እ ግ ዚ አ ብ ሔር ና ፡ ለ እ ና ን ተ ፡ የ ተ ገ ባ ቸ ው፡ ነ ውና ፡ እ ኔ ፡ እ ቀ ር ብ ፡ ዘ ን ድ ፡ ዘ ን ድ ፡ ዘ ን ድ ላ ቸ ው፡ ን ገ ሩ አ ቸ ው። 15 ይ ህ ን የ ጻ ፍ ኩ ላ ች ሁ በ መስ ከ ረ ም የ ዘ መን አ ቆ ጣጠር በ ዘ ጠኝ ኛ ው ቀ ን ቀ ደ ም ብሎ ነ ው። በ ኢ የ ሱ ስ ክ ር ስ ቶ ስ ት ዕ ግ ስ ት እ ስ ከ መጨረ ሻ ው በ ር ታ ።