SlideShare a Scribd company logo
Tagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdf
KABANATA 1
Ang ikapitong anak nina Jacob at Bilha. Yung
nagseselos. Nagpayo siya laban sa galit na nagsasabing
"ito ay nagbibigay ng kakaibang pangitain." Ito ay isang
kapansin-pansing thesis sa galit.
1 Ang kopya ng mga salita ni Dan, na kaniyang sinabi sa
kaniyang mga anak sa kaniyang mga huling araw, sa
isang daan at dalawampu't limang taon ng kaniyang
buhay.
2 Sapagkat tinipon niya ang kanyang pamilya, at sinabi:
Dinggin ninyo ang aking mga salita, kayong mga anak
ni Dan; at makinig sa mga salita ng iyong ama.
3 Napatunayan ko sa aking puso, at sa buong buhay ko,
na ang katotohanan na may makatarungang pakikitungo
ay mabuti at lubos na nakalulugod sa Diyos, at ang
pagsisinungaling at galit ay masama, sapagkat itinuturo
nila sa tao ang lahat ng kasamaan.
4 Ipinagtatapat ko, samakatwid, sa araw na ito sa inyo,
aking mga anak, na sa aking puso ay ipinasiya ko ang
pagkamatay ni Josephph na aking kapatid, ang totoo at
mabuting tao.
5 At ako'y nagalak na siya'y ipinagbili, sapagka't siya'y
minahal ng kaniyang ama nang higit kaysa sa amin.
6 Sapagka't ang espiritu ng paninibugho at pagmamataas
ay nagsabi sa akin: Ikaw rin ay kaniyang anak.
7 At pinukaw ako ng isa sa mga espiritu ni Beliar, na
nagsasabi: Kunin mo ang tabak na ito, at patayin mo si
Joseph: gayon mamahalin ka ng iyong ama kapag siya
ay namatay.
8 Ngayon, ito ang espiritu ng galit na humimok sa akin
na durugin si Joseph gaya ng pagdurog ng leopardo sa
isang batang kambing.
9 Nguni't hindi pinahintulutan ng Dios ng aking mga
ninuno na siya'y mahulog sa aking mga kamay, upang
siya'y aking masumpungang nag-iisa, at siya'y aking
mapatay, at mapahamak ang pangalawang tribo sa Israel.
10 At ngayon, mga anak ko, masdan, ako ay namamatay,
at sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, na maliban kung
iingatan ninyo ang inyong sarili mula sa espiritu ng
pagsisinungaling at galit, at ibigin ang katotohanan at
mahabang pagtitiis, kayo ay mapapahamak.
11 Sapagka't ang galit ay pagkabulag, at hindi
pinahihintulutang makita ng sinoman ang mukha ng
sinomang tao nang may katotohanan.
12 Sapagkat bagaman ito ay isang ama o isang ina, siya
ay kumikilos sa kanila bilang mga kaaway; bagaman
ito'y kapatid, hindi niya nakikilala; bagaman ito ay isang
propeta ng Panginoon, siya ay sumusuway sa kanya;
bagaman isang taong matuwid, hindi niya siya
pinapansin; kahit kaibigan, hindi niya kinikilala.
13 Sapagkat ang espiritu ng galit ay kinukulong siya ng
lambat ng panlilinlang, at binubulag ang kanyang mga
mata, at sa pamamagitan ng pagsisinungaling ay
nagpapadilim sa kanyang isip, at nagbibigay sa kanya ng
sarili nitong pangitain.
14 At ano ang nakapaloob dito sa kaniyang mga mata?
Na may galit sa puso, upang maiinggit sa kanyang
kapatid.
15 Sapagkat ang galit ay isang masamang bagay, mga
anak ko, sapagkat ito ay bumabagabag maging sa
kaluluwa mismo.
16 At ang katawan ng taong galit ay ginagawa nito ang
sarili nito, at sa kanyang kaluluwa ay namumuno, at
ipinagkakaloob nito sa katawan ang kapangyarihan
upang magawa nito ang lahat ng kasamaan.
17 At kapag ginawa ng katawan ang lahat ng mga bagay
na ito, inaaring-ganap ng kaluluwa ang ginawa, dahil
hindi ito nakikita ang tama.
18 Kaya't ang nagagalit, kung siya ay isang
makapangyarihang tao, ay may tatlong ulit na
kapangyarihan sa kaniyang galit: isa sa tulong ng
kaniyang mga lingkod; at ang pangalawa sa
pamamagitan ng kanyang kayamanan, kung saan siya ay
nanghihikayat at nagtatagumpay nang mali; at ikatlo, na
may sariling likas na kapangyarihan ay ginagawa niya
ang kasamaan.
19 At bagama't ang taong galit na galit ay mahina, gayon
pa man siya ay may likas na dalawang ulit na
kapangyarihan; sapagka't ang galit ay laging tumutulong
sa gayong kasamaan.
20 Ang espiritung ito ay laging sumasama sa
pagsisinungaling sa kanang kamay ni Satanas, upang
ang kanyang mga gawa ay maisagawa nang may
kalupitan at pagsisinungaling.
21 Unawain ninyo, samakatwid, ang kapangyarihan ng
poot, na ito ay walang kabuluhan.
22 Sapagka't una sa lahat ay nagbibigay ng pagkagalit sa
pamamagitan ng salita; pagkatapos ay sa pamamagitan
ng mga gawa ito ay nagpapalakas sa kanya na nagagalit,
at sa matinding pagkatalo ay ginugulo ang kanyang
isipan, at sa gayon ay pinupukaw ang kanyang kaluluwa
sa matinding poot.
23 Samakatuwid, kapag ang sinuman. nagsasalita laban
sa inyo, huwag kayong magalit, at kung ang sinoman ay
pumupuri sa inyo bilang mga banal na tao, huwag
kayong mangagtaas: huwag kayong makilos sa
kaluguran o sa pagkasuklam.
24 Sapagkat una, ito ay nakalulugod sa pandinig, at sa
gayon ay ginagawang masigasig ang pag-iisip na
maunawaan ang mga dahilan para sa pagkagalit; at
pagkatapos magalit, iniisip niya na siya ay
makatarungang nagalit.
25 Kung kayo ay mahulog sa anumang pagkawala o
kapahamakan, aking mga anak, huwag kayong
magdalamhati; sapagkat ang mismong espiritung ito ay
naghihikayat sa isang tao na maghangad ng bagay na
nasisira, upang siya ay magalit sa pamamagitan ng
paghihirap.
26 At kung kayo ay kusang-loob na dumanas ng
pagkawala, o hindi sinasadya, huwag kayong mabalisa;
sapagka't sa kapighatian ay nanggagaling ang poot na
may kasinungalingan.
27 Bukod dito, ang dalawang beses na kasamaan ay poot
na may kasinungalingan; at tinutulungan nila ang isa't
isa upang guluhin ang puso; at kapag ang kaluluwa ay
patuloy na nababagabag, ang Panginoon ay humihiwalay
dito, at si Beliar ay namumuno sa kanya.
KABANATA 2
Isang propesiya ng mga kasalanan, pagkabihag, mga
salot, at sukdulang pagsasauli ng bansa. Pinag-uusapan
pa rin nila ang tungkol sa Eden (Tingnan ang Talata 18).
Ang bersikulo 23 ay kapansin-pansin sa liwanag ng
propesiya.
1 Sundin, samakatwid, mga anak ko, ang mga kautusan
ng Panginoon, at sundin ang Kanyang batas; lumayo
kayo sa poot, at kapootan ang pagsisinungaling, upang
ang Panginoon ay manahan sa gitna niyo, at si Beliar ay
lumayo sa inyo.
2 Magsalita ng katotohanan ang bawa't isa sa kaniyang
kapuwa. Sa gayo'y hindi kayo mahuhulog sa poot at
pagkalito; datapuwa't kayo'y magiging sa kapayapaan,
na taglay ang Dios ng kapayapaan, sa gayo'y hindi
mananaig sa inyo ang digmaan.
3 Mahalin ang Panginoon sa buong buhay niyo, at ang
isa't isa nang may tapat na puso.
4 Nalalaman ko na sa mga huling araw ay lalayo kayo sa
Panginoon, at gagalitin niyo si Levi, at makikipaglaban
kay Judah; ngunit hindi kayo mananaig laban sa kanila,
sapagkat pareho silang papatnubayan ng isang anghel ng
Panginoon; sapagka't sa pamamagitan nila ay tatayo ang
Israel.
5 At sa tuwing kayo ay humiwalay sa Panginoon, kayo
ay lalakad sa lahat ng kasamaan at gagawa ng mga
karumal-dumal na bagay ng mga Gentil, na nakikiapid
sa mga babae ng mga makasalanan, habang sa lahat ng
kasamaan ang mga espiritu ng kasamaan ay gumagawa
sa inyo.
6 Sapagkat nabasa ko sa aklat ni Enoch, ang mabuti, na
ang inyong prinsipe ay si Satanas, at na ang lahat ng
espiritu ng kasamaan at kayabangan ay magsasabwatan
upang patuloy na labanan ang mga anak ni Levi, upang
sila ay magkasala sa harapan ng Panginoon.
7 At ang aking mga anak ay magsisilapit kay Levi, at
magkakasalang kasama nila sa lahat ng bagay; at ang
mga anak ni Judah ay magiging sakim, na mananamsam
ng mga pag-aari ng ibang tao na parang mga leon.
8 Kaya nga kayo ay dadalhin palayo kasama nila sa
pagkabihag, at doon ay tatanggapin ninyo ang lahat ng
mga salot ng Ehipto, at lahat ng kasamaan ng mga
Gentil.
9 At sa gayon, kapag kayo ay bumalik sa Panginoon,
kayo ay magtatamo ng awa, at Siya ay magdadala sa
inyo sa Kanyang santuwaryo, at Siya ay magbibigay sa
inyo ng kapayapaan.
10 At babangon sa inyo mula sa tribo ni Judah at ni Levi
ang kaligtasan ng Panginoon; at siya ay makikipagdigma
laban kay Beliar.
11 At magsasagawa ng walang hanggang paghihiganti
sa aming mga kaaway; at ang pagkabihag ay kukunin
niya mula kay Beliar ang mga kaluluwa ng mga banal, at
ibabalik ang mga masuwaying puso sa Panginoon, at
ibibigay sa kanila na tumatawag sa kanya ang walang
hanggang kapayapaan.
12 At ang mga banal ay magpapahinga sa Eden, at sa
Bagong Jerusalem ang mabubuti ay magsasaya, at ito ay
magiging sa kaluwalhatian ng Diyos magpakailanman.
13 At ang Jerusalem ay hindi na magtitiis ng
pagkatiwangwang, ni ang Israel ay dadalhing bihag;
sapagkat ang Panginoon ay nasa gitna nito [namumuhay
sa gitna ng mga tao], at ang Banal ng Israel ay
maghahari dito sa pagpapakumbaba at sa kahirapan; at
ang sumasampalataya sa Kanya ay maghahari sa mga
tao sa katotohanan.
14 At ngayon, matakot sa Panginoon, mga anak ko, at
mag-ingat kay Satanas at sa kanyang mga espiritu.
15 Lumapit sa Diyos at sa anghel na namamagitan para
sa inyo, sapagkat siya ay isang tagapamagitan sa pagitan
ng Diyos at ng tao, at para sa kapayapaan ng Israel siya
ay tatayo laban sa kaharian ng kaaway.
16 Kaya't ang kaaway ay nananabik na wasakin ang
lahat ng tumatawag sa Panginoon.
17 Sapagkat alam niya na sa araw na magsisisi ang
Israel, ang kaharian ng kaaway ay magwawakas.
18 Sapagka't ang mismong anghel ng kapayapaan ang
magpapalakas sa Israel, upang hindi mahulog sa
kasukdulan ng kasamaan.
19 At mangyayari sa panahon ng katampalasanan ng
Israel, na ang Panginoon ay hindi hihiwalay sa kanila,
kundi gagawin silang isang bansang gumagawa ng
Kanyang kalooban, sapagkat walang sinuman sa mga
anghel ang magiging kapantay niya.
20 At ang kaniyang pangalan ay malalagay sa lahat ng
dako sa Israel, at sa gitna ng mga Gentil.
21 Samakatwid, ingatan ninyo ang inyong sarili, mga
anak ko, mula sa bawat masamang gawain, at iwaksi ang
poot at lahat ng kasinungalingan, at ibigin ang
katotohanan at mahabang pagtitiis.
22 At ang mga bagay na inyong narinig mula sa inyong
ama, ay inyong ibigay din sa inyong mga anak upang
kayo ay tanggapin ng Tagapagligtas ng mga Gentil;
sapagkat siya ay totoo at may mahabang pagtitiis,
maamo at mababa, at nagtuturo ng batas ng Diyos sa
pamamagitan ng kanyang mga gawa.
23 Lumayo, samakatwid, sa lahat ng kalikuan, at
kumapit sa katuwiran ng Diyos, at ang inyong lahi ay
maliligtas magpakailanman.
24 At ilibing niyo ako malapit sa aking mga ninuno.
25 At nang masabi niya ang mga bagay na ito ay
hinagkan niya sila, at nakatulog sa mabuting katandaan.
26 At inilibing siya ng kaniyang mga anak, at
pagkatapos ay binuhat nila ang kaniyang mga buto, at
inilagay malapit kay Abraham, at kay Isaac, at kay Jacob.
27 Gayunpaman, si Dan ay nagpropesiya sa kanila na
kanilang kalilimutan ang kanilang Diyos, at dapat na
ihiwalay sa lupain na kanilang mana at mula sa lahi ng
Israel, at mula sa pamilya ng kanilang mga binhi.

More Related Content

Similar to Tagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdf

The Book of Prophet Habakkuk-Tagalog (Filipino).pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Tagalog (Filipino).pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Tagalog (Filipino).pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Tagalog (Filipino).pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Ang nagagawa ng galit sa buhay ng tao
Ang nagagawa ng galit sa buhay ng taoAng nagagawa ng galit sa buhay ng tao
Ang nagagawa ng galit sa buhay ng tao
Raymundo Belason
 
22Oct2023.pptx
22Oct2023.pptx22Oct2023.pptx
22Oct2023.pptx
MarClark1
 
ROMA2020.pdf
ROMA2020.pdfROMA2020.pdf
ROMA2020.pdf
buenomel68
 
Pagsamba sa mga diosdiosan
Pagsamba sa mga diosdiosanPagsamba sa mga diosdiosan
Pagsamba sa mga diosdiosan
ACTS238 Believer
 
Mga Payo para sa Kabataan - Counsels for the Youth.pptx
Mga Payo para sa Kabataan - Counsels for the Youth.pptxMga Payo para sa Kabataan - Counsels for the Youth.pptx
Mga Payo para sa Kabataan - Counsels for the Youth.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Siksik, Liglig At Umaapaw
Siksik, Liglig At UmaapawSiksik, Liglig At Umaapaw
Siksik, Liglig At Umaapaw
ACTS238 Believer
 
RATEDPG 4- ANO NGAYON - PS VETTY GUTIERREZ- 7AM MABUHAY SERVICE
RATEDPG 4- ANO NGAYON - PS VETTY GUTIERREZ- 7AM MABUHAY SERVICERATEDPG 4- ANO NGAYON - PS VETTY GUTIERREZ- 7AM MABUHAY SERVICE
RATEDPG 4- ANO NGAYON - PS VETTY GUTIERREZ- 7AM MABUHAY SERVICE
Faithworks Christian Church
 
The Armor Of God
The Armor Of GodThe Armor Of God
The Armor Of God
ACTS238 Believer
 
Tagalog - Testament of Issachar the Son of Jacob.pdf
Tagalog - Testament of Issachar the Son of Jacob.pdfTagalog - Testament of Issachar the Son of Jacob.pdf
Tagalog - Testament of Issachar the Son of Jacob.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Do God's knows you?
Do God's knows you?Do God's knows you?
Do God's knows you?
ACTS238 Believer
 
Ang paghuhukom nd dios
Ang paghuhukom nd diosAng paghuhukom nd dios
Ang paghuhukom nd dios
akgv
 
Thou shalt not covet
Thou shalt not covetThou shalt not covet
Thou shalt not covet
ACTS238 Believer
 

Similar to Tagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdf (18)

The Book of Prophet Habakkuk-Tagalog (Filipino).pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Tagalog (Filipino).pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Tagalog (Filipino).pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Tagalog (Filipino).pdf
 
Ang nagagawa ng galit sa buhay ng tao
Ang nagagawa ng galit sa buhay ng taoAng nagagawa ng galit sa buhay ng tao
Ang nagagawa ng galit sa buhay ng tao
 
Gift of wisdom
Gift of wisdomGift of wisdom
Gift of wisdom
 
22Oct2023.pptx
22Oct2023.pptx22Oct2023.pptx
22Oct2023.pptx
 
ROMA2020.pdf
ROMA2020.pdfROMA2020.pdf
ROMA2020.pdf
 
Pagsamba sa mga diosdiosan
Pagsamba sa mga diosdiosanPagsamba sa mga diosdiosan
Pagsamba sa mga diosdiosan
 
Mga Payo para sa Kabataan - Counsels for the Youth.pptx
Mga Payo para sa Kabataan - Counsels for the Youth.pptxMga Payo para sa Kabataan - Counsels for the Youth.pptx
Mga Payo para sa Kabataan - Counsels for the Youth.pptx
 
The goodness of God
The goodness of GodThe goodness of God
The goodness of God
 
Sinungaling
SinungalingSinungaling
Sinungaling
 
Siksik, Liglig At Umaapaw
Siksik, Liglig At UmaapawSiksik, Liglig At Umaapaw
Siksik, Liglig At Umaapaw
 
RATEDPG 4- ANO NGAYON - PS VETTY GUTIERREZ- 7AM MABUHAY SERVICE
RATEDPG 4- ANO NGAYON - PS VETTY GUTIERREZ- 7AM MABUHAY SERVICERATEDPG 4- ANO NGAYON - PS VETTY GUTIERREZ- 7AM MABUHAY SERVICE
RATEDPG 4- ANO NGAYON - PS VETTY GUTIERREZ- 7AM MABUHAY SERVICE
 
The Armor Of God
The Armor Of GodThe Armor Of God
The Armor Of God
 
Overcoming anger
Overcoming angerOvercoming anger
Overcoming anger
 
Lest Ye Fall
Lest Ye FallLest Ye Fall
Lest Ye Fall
 
Tagalog - Testament of Issachar the Son of Jacob.pdf
Tagalog - Testament of Issachar the Son of Jacob.pdfTagalog - Testament of Issachar the Son of Jacob.pdf
Tagalog - Testament of Issachar the Son of Jacob.pdf
 
Do God's knows you?
Do God's knows you?Do God's knows you?
Do God's knows you?
 
Ang paghuhukom nd dios
Ang paghuhukom nd diosAng paghuhukom nd dios
Ang paghuhukom nd dios
 
Thou shalt not covet
Thou shalt not covetThou shalt not covet
Thou shalt not covet
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Bicolano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bicolano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBicolano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bicolano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Batak Karo Child Discipline Training Tract.pdf
Batak Karo Child Discipline Training Tract.pdfBatak Karo Child Discipline Training Tract.pdf
Batak Karo Child Discipline Training Tract.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Baluchi - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Baluchi - The Precious Blood of Jesus Christ.pptxBaluchi - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Baluchi - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Kalaallisut Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Kalaallisut Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxKalaallisut Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Kalaallisut Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Jingpo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Jingpo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxJingpo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Jingpo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Jamaican Patois Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Jamaican Patois Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxJamaican Patois Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Jamaican Patois Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Iban Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Iban Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxIban Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Iban Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Hunsrik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hunsrik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxHunsrik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hunsrik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Hakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxHakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Ga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Ga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxGa Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Ga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Betawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Betawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBetawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Betawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Baoule Child Discipline Training Tract.pdf
Baoule Child Discipline Training Tract.pdfBaoule Child Discipline Training Tract.pdf
Baoule Child Discipline Training Tract.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Fulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Friulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Friulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFriulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Friulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Fon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Baluchi Child Discipline Training Tract.pdf
Baluchi Child Discipline Training Tract.pdfBaluchi Child Discipline Training Tract.pdf
Baluchi Child Discipline Training Tract.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Bicolano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bicolano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBicolano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bicolano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Batak Karo Child Discipline Training Tract.pdf
Batak Karo Child Discipline Training Tract.pdfBatak Karo Child Discipline Training Tract.pdf
Batak Karo Child Discipline Training Tract.pdf
 
Baluchi - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Baluchi - The Precious Blood of Jesus Christ.pptxBaluchi - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Baluchi - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
 
Kalaallisut Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Kalaallisut Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxKalaallisut Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Kalaallisut Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Jingpo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Jingpo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxJingpo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Jingpo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Jamaican Patois Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Jamaican Patois Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxJamaican Patois Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Jamaican Patois Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Iban Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Iban Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxIban Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Iban Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Hunsrik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hunsrik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxHunsrik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hunsrik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Hiligaynon Ilonggo Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
 
Hakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxHakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hakha Chin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Ga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Ga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxGa Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Ga Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Betawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Betawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBetawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Betawi - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Baoule Child Discipline Training Tract.pdf
Baoule Child Discipline Training Tract.pdfBaoule Child Discipline Training Tract.pdf
Baoule Child Discipline Training Tract.pdf
 
Fulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fulani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Friulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Friulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFriulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Friulian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Fon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Fon Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Dzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dzongkha Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Dyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxDyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Dyula Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bemba - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Baluchi Child Discipline Training Tract.pdf
Baluchi Child Discipline Training Tract.pdfBaluchi Child Discipline Training Tract.pdf
Baluchi Child Discipline Training Tract.pdf
 

Tagalog - Testament of Dan the Son of Jacob and Bilhah.pdf

  • 2. KABANATA 1 Ang ikapitong anak nina Jacob at Bilha. Yung nagseselos. Nagpayo siya laban sa galit na nagsasabing "ito ay nagbibigay ng kakaibang pangitain." Ito ay isang kapansin-pansing thesis sa galit. 1 Ang kopya ng mga salita ni Dan, na kaniyang sinabi sa kaniyang mga anak sa kaniyang mga huling araw, sa isang daan at dalawampu't limang taon ng kaniyang buhay. 2 Sapagkat tinipon niya ang kanyang pamilya, at sinabi: Dinggin ninyo ang aking mga salita, kayong mga anak ni Dan; at makinig sa mga salita ng iyong ama. 3 Napatunayan ko sa aking puso, at sa buong buhay ko, na ang katotohanan na may makatarungang pakikitungo ay mabuti at lubos na nakalulugod sa Diyos, at ang pagsisinungaling at galit ay masama, sapagkat itinuturo nila sa tao ang lahat ng kasamaan. 4 Ipinagtatapat ko, samakatwid, sa araw na ito sa inyo, aking mga anak, na sa aking puso ay ipinasiya ko ang pagkamatay ni Josephph na aking kapatid, ang totoo at mabuting tao. 5 At ako'y nagalak na siya'y ipinagbili, sapagka't siya'y minahal ng kaniyang ama nang higit kaysa sa amin. 6 Sapagka't ang espiritu ng paninibugho at pagmamataas ay nagsabi sa akin: Ikaw rin ay kaniyang anak. 7 At pinukaw ako ng isa sa mga espiritu ni Beliar, na nagsasabi: Kunin mo ang tabak na ito, at patayin mo si Joseph: gayon mamahalin ka ng iyong ama kapag siya ay namatay. 8 Ngayon, ito ang espiritu ng galit na humimok sa akin na durugin si Joseph gaya ng pagdurog ng leopardo sa isang batang kambing. 9 Nguni't hindi pinahintulutan ng Dios ng aking mga ninuno na siya'y mahulog sa aking mga kamay, upang siya'y aking masumpungang nag-iisa, at siya'y aking mapatay, at mapahamak ang pangalawang tribo sa Israel. 10 At ngayon, mga anak ko, masdan, ako ay namamatay, at sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, na maliban kung iingatan ninyo ang inyong sarili mula sa espiritu ng pagsisinungaling at galit, at ibigin ang katotohanan at mahabang pagtitiis, kayo ay mapapahamak. 11 Sapagka't ang galit ay pagkabulag, at hindi pinahihintulutang makita ng sinoman ang mukha ng sinomang tao nang may katotohanan. 12 Sapagkat bagaman ito ay isang ama o isang ina, siya ay kumikilos sa kanila bilang mga kaaway; bagaman ito'y kapatid, hindi niya nakikilala; bagaman ito ay isang propeta ng Panginoon, siya ay sumusuway sa kanya; bagaman isang taong matuwid, hindi niya siya pinapansin; kahit kaibigan, hindi niya kinikilala. 13 Sapagkat ang espiritu ng galit ay kinukulong siya ng lambat ng panlilinlang, at binubulag ang kanyang mga mata, at sa pamamagitan ng pagsisinungaling ay nagpapadilim sa kanyang isip, at nagbibigay sa kanya ng sarili nitong pangitain. 14 At ano ang nakapaloob dito sa kaniyang mga mata? Na may galit sa puso, upang maiinggit sa kanyang kapatid. 15 Sapagkat ang galit ay isang masamang bagay, mga anak ko, sapagkat ito ay bumabagabag maging sa kaluluwa mismo. 16 At ang katawan ng taong galit ay ginagawa nito ang sarili nito, at sa kanyang kaluluwa ay namumuno, at ipinagkakaloob nito sa katawan ang kapangyarihan upang magawa nito ang lahat ng kasamaan. 17 At kapag ginawa ng katawan ang lahat ng mga bagay na ito, inaaring-ganap ng kaluluwa ang ginawa, dahil hindi ito nakikita ang tama. 18 Kaya't ang nagagalit, kung siya ay isang makapangyarihang tao, ay may tatlong ulit na kapangyarihan sa kaniyang galit: isa sa tulong ng kaniyang mga lingkod; at ang pangalawa sa pamamagitan ng kanyang kayamanan, kung saan siya ay nanghihikayat at nagtatagumpay nang mali; at ikatlo, na may sariling likas na kapangyarihan ay ginagawa niya ang kasamaan. 19 At bagama't ang taong galit na galit ay mahina, gayon pa man siya ay may likas na dalawang ulit na kapangyarihan; sapagka't ang galit ay laging tumutulong sa gayong kasamaan. 20 Ang espiritung ito ay laging sumasama sa pagsisinungaling sa kanang kamay ni Satanas, upang ang kanyang mga gawa ay maisagawa nang may kalupitan at pagsisinungaling. 21 Unawain ninyo, samakatwid, ang kapangyarihan ng poot, na ito ay walang kabuluhan. 22 Sapagka't una sa lahat ay nagbibigay ng pagkagalit sa pamamagitan ng salita; pagkatapos ay sa pamamagitan ng mga gawa ito ay nagpapalakas sa kanya na nagagalit, at sa matinding pagkatalo ay ginugulo ang kanyang isipan, at sa gayon ay pinupukaw ang kanyang kaluluwa sa matinding poot. 23 Samakatuwid, kapag ang sinuman. nagsasalita laban sa inyo, huwag kayong magalit, at kung ang sinoman ay pumupuri sa inyo bilang mga banal na tao, huwag kayong mangagtaas: huwag kayong makilos sa kaluguran o sa pagkasuklam. 24 Sapagkat una, ito ay nakalulugod sa pandinig, at sa gayon ay ginagawang masigasig ang pag-iisip na maunawaan ang mga dahilan para sa pagkagalit; at pagkatapos magalit, iniisip niya na siya ay makatarungang nagalit. 25 Kung kayo ay mahulog sa anumang pagkawala o kapahamakan, aking mga anak, huwag kayong magdalamhati; sapagkat ang mismong espiritung ito ay naghihikayat sa isang tao na maghangad ng bagay na nasisira, upang siya ay magalit sa pamamagitan ng paghihirap. 26 At kung kayo ay kusang-loob na dumanas ng pagkawala, o hindi sinasadya, huwag kayong mabalisa; sapagka't sa kapighatian ay nanggagaling ang poot na may kasinungalingan. 27 Bukod dito, ang dalawang beses na kasamaan ay poot na may kasinungalingan; at tinutulungan nila ang isa't isa upang guluhin ang puso; at kapag ang kaluluwa ay patuloy na nababagabag, ang Panginoon ay humihiwalay dito, at si Beliar ay namumuno sa kanya.
  • 3. KABANATA 2 Isang propesiya ng mga kasalanan, pagkabihag, mga salot, at sukdulang pagsasauli ng bansa. Pinag-uusapan pa rin nila ang tungkol sa Eden (Tingnan ang Talata 18). Ang bersikulo 23 ay kapansin-pansin sa liwanag ng propesiya. 1 Sundin, samakatwid, mga anak ko, ang mga kautusan ng Panginoon, at sundin ang Kanyang batas; lumayo kayo sa poot, at kapootan ang pagsisinungaling, upang ang Panginoon ay manahan sa gitna niyo, at si Beliar ay lumayo sa inyo. 2 Magsalita ng katotohanan ang bawa't isa sa kaniyang kapuwa. Sa gayo'y hindi kayo mahuhulog sa poot at pagkalito; datapuwa't kayo'y magiging sa kapayapaan, na taglay ang Dios ng kapayapaan, sa gayo'y hindi mananaig sa inyo ang digmaan. 3 Mahalin ang Panginoon sa buong buhay niyo, at ang isa't isa nang may tapat na puso. 4 Nalalaman ko na sa mga huling araw ay lalayo kayo sa Panginoon, at gagalitin niyo si Levi, at makikipaglaban kay Judah; ngunit hindi kayo mananaig laban sa kanila, sapagkat pareho silang papatnubayan ng isang anghel ng Panginoon; sapagka't sa pamamagitan nila ay tatayo ang Israel. 5 At sa tuwing kayo ay humiwalay sa Panginoon, kayo ay lalakad sa lahat ng kasamaan at gagawa ng mga karumal-dumal na bagay ng mga Gentil, na nakikiapid sa mga babae ng mga makasalanan, habang sa lahat ng kasamaan ang mga espiritu ng kasamaan ay gumagawa sa inyo. 6 Sapagkat nabasa ko sa aklat ni Enoch, ang mabuti, na ang inyong prinsipe ay si Satanas, at na ang lahat ng espiritu ng kasamaan at kayabangan ay magsasabwatan upang patuloy na labanan ang mga anak ni Levi, upang sila ay magkasala sa harapan ng Panginoon. 7 At ang aking mga anak ay magsisilapit kay Levi, at magkakasalang kasama nila sa lahat ng bagay; at ang mga anak ni Judah ay magiging sakim, na mananamsam ng mga pag-aari ng ibang tao na parang mga leon. 8 Kaya nga kayo ay dadalhin palayo kasama nila sa pagkabihag, at doon ay tatanggapin ninyo ang lahat ng mga salot ng Ehipto, at lahat ng kasamaan ng mga Gentil. 9 At sa gayon, kapag kayo ay bumalik sa Panginoon, kayo ay magtatamo ng awa, at Siya ay magdadala sa inyo sa Kanyang santuwaryo, at Siya ay magbibigay sa inyo ng kapayapaan. 10 At babangon sa inyo mula sa tribo ni Judah at ni Levi ang kaligtasan ng Panginoon; at siya ay makikipagdigma laban kay Beliar. 11 At magsasagawa ng walang hanggang paghihiganti sa aming mga kaaway; at ang pagkabihag ay kukunin niya mula kay Beliar ang mga kaluluwa ng mga banal, at ibabalik ang mga masuwaying puso sa Panginoon, at ibibigay sa kanila na tumatawag sa kanya ang walang hanggang kapayapaan. 12 At ang mga banal ay magpapahinga sa Eden, at sa Bagong Jerusalem ang mabubuti ay magsasaya, at ito ay magiging sa kaluwalhatian ng Diyos magpakailanman. 13 At ang Jerusalem ay hindi na magtitiis ng pagkatiwangwang, ni ang Israel ay dadalhing bihag; sapagkat ang Panginoon ay nasa gitna nito [namumuhay sa gitna ng mga tao], at ang Banal ng Israel ay maghahari dito sa pagpapakumbaba at sa kahirapan; at ang sumasampalataya sa Kanya ay maghahari sa mga tao sa katotohanan. 14 At ngayon, matakot sa Panginoon, mga anak ko, at mag-ingat kay Satanas at sa kanyang mga espiritu. 15 Lumapit sa Diyos at sa anghel na namamagitan para sa inyo, sapagkat siya ay isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao, at para sa kapayapaan ng Israel siya ay tatayo laban sa kaharian ng kaaway. 16 Kaya't ang kaaway ay nananabik na wasakin ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. 17 Sapagkat alam niya na sa araw na magsisisi ang Israel, ang kaharian ng kaaway ay magwawakas. 18 Sapagka't ang mismong anghel ng kapayapaan ang magpapalakas sa Israel, upang hindi mahulog sa kasukdulan ng kasamaan. 19 At mangyayari sa panahon ng katampalasanan ng Israel, na ang Panginoon ay hindi hihiwalay sa kanila, kundi gagawin silang isang bansang gumagawa ng Kanyang kalooban, sapagkat walang sinuman sa mga anghel ang magiging kapantay niya. 20 At ang kaniyang pangalan ay malalagay sa lahat ng dako sa Israel, at sa gitna ng mga Gentil. 21 Samakatwid, ingatan ninyo ang inyong sarili, mga anak ko, mula sa bawat masamang gawain, at iwaksi ang poot at lahat ng kasinungalingan, at ibigin ang katotohanan at mahabang pagtitiis. 22 At ang mga bagay na inyong narinig mula sa inyong ama, ay inyong ibigay din sa inyong mga anak upang kayo ay tanggapin ng Tagapagligtas ng mga Gentil; sapagkat siya ay totoo at may mahabang pagtitiis, maamo at mababa, at nagtuturo ng batas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. 23 Lumayo, samakatwid, sa lahat ng kalikuan, at kumapit sa katuwiran ng Diyos, at ang inyong lahi ay maliligtas magpakailanman. 24 At ilibing niyo ako malapit sa aking mga ninuno. 25 At nang masabi niya ang mga bagay na ito ay hinagkan niya sila, at nakatulog sa mabuting katandaan. 26 At inilibing siya ng kaniyang mga anak, at pagkatapos ay binuhat nila ang kaniyang mga buto, at inilagay malapit kay Abraham, at kay Isaac, at kay Jacob. 27 Gayunpaman, si Dan ay nagpropesiya sa kanila na kanilang kalilimutan ang kanilang Diyos, at dapat na ihiwalay sa lupain na kanilang mana at mula sa lahi ng Israel, at mula sa pamilya ng kanilang mga binhi.