SlideShare a Scribd company logo
__ __ __ VVooiiee ddee llaa PPeerrffeeccttiioonn__ __ __
__ NNiiccoollaass HHaarrddyy
SSuuiivvrree llaa VVooiiee __ __ __
LL’’UUnniivveerrss eesstt ppaarrffaaiitt __ LLaa VViiee eesstt ppaarrffaaiittee..
JJee ssuuiiss ppaarrffaaiitt..
JJee ssuuiiss eenn hhaarrmmoonniiee aavveecc llaa SSoouurrccee __ __ __
JJee ssuuiiss ll’’uunniiqquuee ccrrééaatteeuurr ddee mmaa vviiee..
JJee ppeeuuxx aavvooiirr,, ffaaiirree eett êêttrree ttoouutt ccee qquuee jjee ddééssiirree..
TToouutt ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz eesstt eenn vvoouuss __
LLaa PPeerrffeeccttiioonn ddee ll’’UUnniivveerrss __
LLaa PPeerrffeeccttiioonn ddee llaa VViiee __
LLaa PPeerrffeeccttiioonn ddee ll’’EEttrree HHuummaaiinn __
LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn __
LLaa ppeennssééee ccrrééee llaa rrééaalliittéé __
LLee sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess __
NNoottrree vviiee eesstt llee rreefflleett ddee nnooss ppeennssééeess __
LL’’UUnniivveerrss rrééppoonndd àà ttoouuss mmeess ddééssiirrss __
LLeess éémmoottiioonnss ssoonntt llee llaannggaaggee ddee ll’’êêttrree iinnttéérriieeuurr __
LLaa VViiee eett sseess ccoonnttrraasstteess __
PPaarrddoonnnneerr llee ppaasssséé,, aaccccuueeiilllliirr llee pprréésseenntt __
LLeess CCiinnqq PPeerrffeeccttiioonnss __
LLee BBiieenn--êêttrree __
LLee PPllaaiissiirr __
LLaa RRiicchheessssee __
LLaa CCoonnnnaaiissssaannccee __
LL’’AAmmoouurr __
TToouutt ccee qquuee vvoouuss ppoouuvveezz iimmaaggiinneerr,, vvoouuss ppoouuvveezz llee vviivvrree,, llee ffaaiirree oouu ll’’aavvooiirr.. VVoouuss aavveezz ccee
ppoouuvvooiirr ccaarr vvoouuss êêtteess uunn êêttrree ppaarrffaaiitt ddaannss uunn mmoonnddee ppaarrffaaiitt,, ffaaiitt ppoouurr vvoouuss,, ffaaiitt ppoouurr ccrrééeerr
ttoouutt ccee qquuee vvoouuss ppeennsseezz..__
VVoouuss êêtteess ppaarrffaaiitt.. VVoouuss nn’’aavveezz bbeessooiinn ddee rriieenn nnii ddee ppeerrssoonnnnee.. VVoouuss aavveezz llee ppoouuvvooiirr aabbssoolluu ddee
ccrrééeerr ttoouutt ccee qquuii ccoonnssttiittuuee vvoottrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee eett vvoouuss llee ffaaiitteess ccoonnssttaammmmeenntt,, àà cchhaaqquuee
iinnssttaanntt,, mmêêmmee ssii vvoouuss llee ffaaiitteess ssaannss eenn aavvooiirr ccoonnsscciieennccee..
PPrreenneezz ccoonnsscciieennccee ddee vvoottrree PPeerrffeeccttiioonn,, ccoommpprreenneezz vvoottrree PPeerrffeeccttiioonn,, vviivveezz vvoottrree PPeerrffeeccttiioonn,,
eexxppllooiitteerr vvoottrree
PPeerrffeeccttiioonn eett vvoouuss aatttteeiinnddrreezz ccee qquuii vvoouuss eesstt ddûû ssaannss rréésseerrvvee ddeeppuuiiss ttoouujjoouurrss :: llee bboonnhheeuurr..
__ __ __
PPeerrffeeccttiioonn __ __ __
LLaa PPeerrffeeccttiioonn nn’’eesstt ppaass uunn oobbjjeeccttiiff àà aatttteeiinnddrree,, iill nn’’yy aa aauuccuunn oobbjjeeccttiiff àà aatttteeiinnddrree ddaannss llaa
PPeerrffeeccttiioonn.. LLaa
PPeerrffeeccttiioonn eesstt uunn ééttaatt ddee cchhoossee,, uunnee llooii uunniivveerrsseellllee,, uunn pprriinncciippee qquuii rrééggiitt llee pprroocceessssuuss ddee
ccrrééaattiioonn,, ddee ttrraannssffoorrmmaattiioonn,, dd’’éévvoolluuttiioonn eett ddee ddiissppaarriittiioonn ddeess cchhoosseess,, ddeess êêttrreess vviivvaannttss eett
ddeess éévvéénneemmeennttss.. NNoouuss ssoommmmeess ttoouuss ffaaiittss ddaannss llaa PPeerrffeeccttiioonn,, nnoouuss vviivvoonnss ttoouuss ddaannss llaa
PPeerrffeeccttiioonn,, nnoouuss éévvoolluuoonnss ttoouuss ddaannss llaa PPeerrffeeccttiioonn..
NNoouuss ssoommmmeess ttoouuss ppaarrffaaiittss,, nnooss éémmoottiioonnss ssoonntt ppaarrffaaiitteess,, nnooss ppeennssééeess ssoonntt ppaarrffaaiitteess,, nnooss
ddéécciissiioonnss ssoonntt ppaarrffaaiitteess eett nnooss aacctteess ssoonntt ppaarrffaaiittss ccaarr iillss ddééccoouulleenntt ttrrèèss pprréécciisséémmeenntt ddeess
llooiiss ppaarrffaaiitteess ddee ll’’UUnniivveerrss..
LLaa PPeerrffeeccttiioonn eesstt eenn nnoouuss.. NNoouuss nn’’aavvoonnss ppaass bbeessooiinn ddee llaa cchheerrcchheerr..
LLaa PPeerrffeeccttiioonn ddee ll’’UUnniivveerrss __
LL’’UUnniivveerrss eesstt ppaarrffaaiitt.. CChhaaqquuee ccoommppoossaanntt ddee ll’’UUnniivveerrss rrééppoonndd aauuxx llooiiss ppaarrffaaiitteess qquuee ssoonntt lleess
llooiiss ccoossmmiiqquueess..
CChhaaqquuee ttrroouu nnooiirr,, ééttooiillee,, ppllaannèèttee,, aassttéérrooïïddee,, ccoommèèttee,, mmoollééccuullee,, aattoommee eett cchhaaqquuee pphhoottoonn
aappppaarraaîîtt,, éévvoolluuee eett ddiissppaarraaîîtt sseelloonn ddeess llooiiss ppaarrffaaiitteess eett éétteerrnneelllleess..
LL’’UUnniivveerrss eesstt uunn eennsseemmbbllee ccoohhéérreenntt eett aauuttoonnoommee qquuii nnee ppoouurrrraaiitt eexxiisstteerr ssaannss uunnee ppeerrffeeccttiioonn
aabbssoolluuee ddeess rrèègglleess mmaatthhéémmaattiiqquueess eett pphhyyssiiqquueess qquuii llee ddééffiinniisssseenntt.. CC’’eesstt ggrrââccee àà cceess mmêêmmeess
llooiiss qquuee nnoouuss ppoouuvvoonnss ll’’oobbsseerrvveerr,, ll’’ééttuuddiieerr,, llee ccoommpprreennddrree eett ll’’eexxpplloorreerr..
SSii llaa llooii ddee llaa ggrraavviittéé nn’’ééttaaiitt ppaass ppaarrffaaiittee,, llaa TTeerrrree nnee ppoouurrrraaiitt ppaass ttoouurrnneerr aauuttoouurr dduu SSoolleeiill..
SSii llaa llooii ddee llaa ffuussiioonn nnuuccllééaaiirree nn’’ééttaaiitt ppaass ppaarrffaaiittee,, llee SSoolleeiill nnee ppoouurrrraaiitt ppaass pprroodduuiirree
ll’’éénneerrggiiee qquuii nnoouurrrriitt ttoouuttee vviiee ssuurr TTeerrrree.. SSii llaa llooii ddee ll’’éévvoolluuttiioonn nn’’ééttaaiitt ppaass ppaarrffaaiittee,, ll’’êêttrree
hhuummaaiinn nn’’aauurraaiitt jjaammaaiiss vvuu llee jjoouurr..
TToouutt ccee qquuii eexxiissttee ddaannss ll’’UUnniivveerrss eesstt llaa ccoonnssééqquueennccee ddee llooiiss ppaarrffaaiitteess eett éétteerrnneelllleess.. TToouutt ccee
qquuii eexxiissttee eesstt ddoonncc ppaarrffaaiitt..
QQuuee nnoouuss ccoommpprreenniioonnss oouu ppaass cceess llooiiss nnee lleess eemmppêêcchhee ppaass dd’’êêttrree ppaarrffaaiitteess !! LLeess ééttooiilleess,, lleess
ppllaannèètteess eett lleess ggaallaaxxiieess éévvoolluuaaiieenntt ddee llaa mmêêmmee ffaaççoonn iill yy aa cciinnqq mmiilllliiaarrddss dd’’aannnnééeess
qquu’’aauujjoouurrdd’’hhuuii..
DDee ll’’iinnffiinniimmeenntt ggrraanndd àà ll’’iinnffiinniimmeenntt ppeettiitt,, ddeess ggaallaaxxiieess aauuxx aattoommeess,, ttoouutt eexxiissttee ddaannss llaa
PPeerrffeeccttiioonn,, sseelloonn lleess llooiiss ppaarrffaaiitteess ddee ll’’UUnniivveerrss.. AA ttoouutteess lleess éécchheelllleess,, llaa mmaattiièèrree,, ll’’éénneerrggiiee
rrééppoonndd aauuxx mmêêmmeess pprriinncciippeess,, iimmmmuuaabblleess..
LLoorrssqquuee nnoouuss ppeennssoonnss àà llaa PPeerrffeeccttiioonn ddee ll’’UUnniivveerrss,, lloorrssqquuee nnoouuss rrééfflléécchhiissssoonnss àà ttoouuss lleess
nniivveeaauuxx ddee ll’’eexxpprreessssiioonn ddee cceettttee PPeerrffeeccttiioonn,, ss’’éévveeiillllee eenn nnoouuss uunn sseennttiimmeenntt ddee pplléénniittuuddee,,
dd’’éémmeerrvveeiilllleemmeenntt,, ddee jjooiiee,, ccaarr nnoouuss ssoommmmeess aauussssii ddaannss cceettttee PPeerrffeeccttiioonn,, nnoouuss eenn ffaaiissoonnss
ppaarrttiiee.. LLàà ccoommmmeennccee nnoottrree ccoommpprrééhheennssiioonn ddee llaa PPeerrffeeccttiioonn.. NNoouuss ppoouuvvoonnss ééggaalleemmeenntt
ccoommpprreennddrree qquuee ll’’UUnniivveerrss,, qquuii eesstt llee bbeerrcceeaauu ddee llaa VViiee,, qquuii eesstt nnoottrree bbeerrcceeaauu,, rraasssseemmbbllee
ttoouutteess lleess ccoonnddiittiioonnss àà ll’’aappppaarriittiioonn eett àà ll’’ééppaannoouuiisssseemmeenntt ddee llaa VViiee.. IIll rrééuunniitt ddoonncc ttoouutteess lleess
ccoonnddiittiioonnss ppoouurr ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt,, llaa pplléénniittuuddee,, llee bboonnhheeuurr..
PPeennsseezz àà ll’’UUnniivveerrss,, àà ssoonn iimmmmeennssiittéé,, ppeennsseezz aauuxx ggaallaaxxiieess,, aauuxx ttrroouuss nnooiirrss,, aauuxx ppuullssaarrss,, aauuxx
ééttooiilleess,, aauuxx ppllaannèètteess,, àà lleeuurrss ssaatteelllliitteess,, aauuxx nnéébbuulleeuusseess ddee ggaazz,, aauuxx cceeiinnttuurreess dd’’aassttéérrooïïddeess,,
aauuxx ccoommèètteess eett àà ttoouuss lleess ccoorrppss ccéélleesstteess qquuii ssoonntt ccrrééééss,, qquuii vvooyyaaggeenntt,, qquuii ssee rreennccoonnttrreenntt,,
qquuii ssoonntt ddééttrruuiittss eett eennggeennddrreenntt dd’’aauuttrreess ccoorrppss ccéélleesstteess..
PPeennsseezz aauu SSoolleeiill qquuii pprroodduuiitt lleess mmoollééccuulleess lleess pplluuss ccoommpplleexxeess àà ppaarrttiirr ddee llaa pplluuss ssiimmppllee,,
ll’’hhyyddrrooggèènnee,, ggrrââccee àà uunnee rrééaaccttiioonn ddee ffuussiioonn nnuuccllééaaiirree eett qquuii ggéénnèèrree aaiinnssii ll’’éénneerrggiiee ddoonntt ssee
nnoouurrrriisssseenntt lleess ffoorrmmeess ddee vviiee lleess pplluuss ddéélliiccaatteess..
PPeennsseezz àà llaa rroottaattiioonn ddee llaa LLuunnee aauuttoouurr ddee llaa TTeerrrree,, qquuii iinnfflluuee ssuurr llee mmoouuvveemmeenntt ddeess mmaarrééeess..
PPeennsseezz àà llaa rroottaattiioonn ddee llaa TTeerrrree ssuurr eellllee--mmêêmmee,, qquuii iimmpprriimmee llee rryytthhmmee nnyycctthhéémméérraall ddee llaa vviiee
ddee ttoouutteess lleess ccrrééaattuurreess vviivvaanntteess.. PPeennsseezz àà llaa rroottaattiioonn ddee llaa TTeerrrree aauuttoouurr dduu SSoolleeiill,, qquuii
ddéétteerrmmiinnee llee ccyyccllee ddeess ssaaiissoonnss eett lleeuurrss vvaarriiaattiioonnss cclliimmaattiiqquueess..
PPeennsseezz àà ccee bbaalllleett iinncceessssaanntt ddeess ccoorrppss ccéélleesstteess eett ddeess ppaarrttiiccuulleess eett vvoouuss sseerreezz iimmpprrééggnnééss
ddee lleeuurr PPeerrffeeccttiioonn..
SSuuiivveezz lleeuurrss rryytthhmmeess eett vvoouuss eennttrreerreezz ddaannss llaa VVooiiee ddee llaa PPeerrffeeccttiioonn..
PPeennsseezz eennssuuiittee aauuxx mmoollééccuulleess iinnvviissiibblleess qquuii ccoommppoosseenntt ttoouutteess lleess cchhoosseess vviissiibblleess.. PPeennsseezz àà
lleeuurr ccoohhééssiioonn qquuii ppeerrmmeett ddee ggéénnéérreerr ttoouuss lleess mmaattéérriiaauuxx,, ddeess pplluuss ssoouupplleess aauuxx pplluuss ssoolliiddeess,,
ddeess pplluuss rruugguueeuuxx aauuxx pplluuss ddoouuxx..
PPeennsseezz aauuxx aattoommeess qquuii ccoommppoosseenntt cceess mmoollééccuulleess,, lliiééss eennttrree eeuuxx ppaarr uunnee ffoorrccee dd’’aattttrraaccttiioonn
dd’’uunnee ppuuiissssaannccee pphhéénnoomméénnaallee ppoouuvvaanntt ccaauusseerr uunnee eexxpplloossiioonn ddéévvaassttaattrriiccee uunnee ffooiiss bbrriissééee..
PPéénnééttrreezz aauu ccœœuurr ddee ll’’aattoommee eett ppeennsseezz àà cceess éélleeccttrroonnss ttoouurrnnaanntt àà ddeess vviitteesssseess ffoolllleess
aauuttoouurr dduu nnooyyaauu ddee pprroottoonnss eett ddee nneeuuttrroonnss.. PPeennsseezz àà llaa ddiissttaannccee éénnoorrmmee ddee rroottaattiioonn ppaarr
rraappppoorrtt àà lleeuurr ttaaiillllee eett ppeennsseezz aalloorrss àà ttoouutt ccee vviiddee ddoonntt eesstt ffaaiittee llaa mmaattiièèrree..
PPlloonnggeezz aauu ccœœuurr ddee ccee vviiddee ssiiddéérraall ddoonntt ttoouuttee ffoorrmmee ddee mmaattiièèrree eesstt ffaaiittee eett vvoouuss pplloonnggeerreezz
aauu ccœœuurr ddee llaa
PPeerrffeeccttiioonn.. LLaaiisssseezz--vvoouuss ssuubbmmeerrggeerr ppaarr llaa ccoommpplleexxiittéé ddee ll’’UUnniivveerrss eett ddee sseess llooiiss,, ppaarr
ll’’aammpplleeuurr ééttoouurrddiissssaannttee ddee sseess ddiimmeennssiioonnss,, ppaarr llaa mmuullttiittuuddee ddeess sseess ccoommppoossaannttss eett vvoouuss
ppoouurrrreezz ffiinnaalleemmeenntt rreejjooiinnddrree,, eenn llââcchhaanntt pprriissee,, eenn vvoouuss llaaiissssaanntt gguuiiddeerr,, llaa ssiimmpplliicciittéé,,
ll’’uunniicciittéé ddee llaa PPeerrffeeccttiioonn..
PPrreenneezz aalloorrss ccoonnsscciieennccee qquuee cc’’eesstt cceettttee sseeuullee PPeerrffeeccttiioonn qquuii eesstt llee cciimmeenntt ddee ll’’UUnniivveerrss,, ddee
ssoonn eexxiisstteennccee eett ddee ssaa ccoohhééssiioonn.. PPrreenneezz--eenn ccoonnsscciieennccee eett aayyeezz ccoonnffiiaannccee.. FFaaiitteess uunnee aabbssoolluuee
ccoonnffiiaannccee eenn ll’’UUnniivveerrss,, eenn ssaa PPeerrffeeccttiioonn eett vvoouuss vvoouuss sseennttiirreezz ffoorrtt,, pplluuss ffoorrtt qquuee jjaammaaiiss,,
aauussssii ffoorrtt qquuee ll’’UUnniivveerrss lluuii--mmêêmmee..
LLaa PPeerrffeeccttiioonn ddee llaa VViiee__
NNoouuss ppeennssoonnss qquuee llaa VViiee aa uunnee oorriiggiinnee eett cceeppeennddaanntt,, lloorrssqquuee nnoouuss ll’’oobbsseerrvvoonnss,, iill nnoouuss sseemmbbllee
éévviiddeenntt qquu’’eellllee eesstt éétteerrnneellllee,, ssaannss ddéébbuutt eett ssaannss ffiinn,, qquuee rriieenn nnee ppoouurrrraaiitt llaa ddééttrruuiirree ccoommmmee
rriieenn nnee sseemmbbllee vvrraaiimmeenntt ppoouuvvooiirr ll’’aavvooiirr ccrrééééee..
CChhaaqquuee ffoorrmmee ddee vviiee eesstt ppaarrffaaiittee,, ppaarrffaaiitteemmeenntt aaddaappttééee àà ssoonn eennvviirroonnnneemmeenntt ppoouurr yy
éévvoolluueerr,, ss’’yy ddéévveellooppppeerr,, yy pprroossppéérreerr eett ssee mmuullttiipplliieerr.. CChhaaqquuee ffoorrmmee ddee vviiee eesstt ppaarrffaaiittee eenn ccee
sseennss qquu’’eellllee ppeeuutt ddoonnnneerr nnaaiissssaannccee àà uunnee aauuttrree ffoorrmmee ddee vviiee..
LLaa VViiee eesstt ppaarrffaaiittee,, llaa VViiee eesstt aabbssoolluuee,, llaa VViiee eesstt éétteerrnneellllee.. ____ __
LLaa mmoorrtt nn’’eexxiissttee ppaass vvrraaiimmeenntt.. CCee qquuee nnoouuss aappppeelloonnss llaa mmoorrtt eesstt ssiimmpplleemmeenntt llee rreettoouurr àà llaa
SSoouurrccee ddee VViiee ddoonntt nnoouuss ssoommmmeess iissssuuss..
NNoouuss ssoommmmeess ddeess êêttrreess éétteerrnneellss,, nnoouuss vviivvoonnss ddiivveerrsseess eexxiisstteenncceess qquuii ssoonntt aauuttaanntt
dd’’eexxppéérriieenncceess,, eennrriicchhiissssaanntt nnoottrree êêttrree,, nnoottrree SSoouurrccee __
LLaa PPeerrffeeccttiioonn ddee ll’’EEttrree HHuummaaiinn__
LL’’ÊÊttrree HHuummaaiinn,, eesstt ppaarrffaaiitt..
CChhaaqquuee ppeerrssoonnnnee eesstt ppaarrffaaiittee..
CChhaaccuunn ddee nnoouuss eesstt llee rrééssuullttaatt ppaarrffaaiitt ddee ttoouutt ccee qquuii aa ccoonndduuiitt àà ssoonn eexxiisstteennccee pprréésseennttee..
VVoouuss êêtteess ppaarrffaaiitt ccaarr vvoouuss nnee ppoouurrrriieezz ppaass êêttrree ddiifffféérreenntt ddee ccee qquuee vvoouuss êêtteess aauujjoouurrdd’’hhuuii..
CCeellaa eesstt ttoouutt ssiimmpplleemmeenntt iimmppoossssiibbllee..
VVoottrree ccoorrppss eesstt llaa ccoonnssééqquueennccee ppaarrffaaiittee ddeess ccoonnddiittiioonnss ddaannss lleessqquueelllleess iill aa ééttéé ccrréééé,, ss’’eesstt
ddéévveellooppppéé,, aa ééttéé nnoouurrrrii,, aa éélliimmiinnéé sseess ddéécchheettss,, aa ééttéé eenn iinntteerraaccttiioonn aavveecc ssoonn eennvviirroonnnneemmeenntt
eett aa ééttéé ttrraannssffoorrmméé..
QQuuee vvoouuss ssooyyeezz ggrraanndd oouu ppeettiitt,, mmiinnccee oouu ggrrooss,, bblloonndd oouu bbrruunn,, ttaattoouuéé,, bbllaanncc,, mmaatt,, mmééttiiss,, nnooiirr,,
qquueellllee qquuee ssooiitt vvoottrree ccoouuppee ddee cchheevveeuuxx,, vvoottrree ffoorrmmee pphhyyssiiqquuee,, vvoottrree aappppaarreennccee,, vvoouuss êêtteess
ppaarrffaaiitteemmeenntt tteell qquuee vvoouuss ddeevveezz êêttrree aauujjoouurrdd’’hhuuii àà cceett iinnssttaanntt pprréécciiss..
TToouutteess lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ddee vvoottrree ccoorrppss,, ddaannss lleeuurrss mmooiinnddrreess ddééttaaiillss,, ssoonntt lleess rrééssuullttaattss
ppaarrffaaiittss dd’’uunnee mmuullttiittuuddee ddee ccaauusseess eett ddee cciirrccoonnssttaanncceess qquuii oonntt aabboouuttii àà ccee qquu’’eelllleess ssoonntt
aauujjoouurrdd’’hhuuii,, àà cceett iinnssttaanntt pprréécciiss..
IIll nnee ppeeuutt eenn êêttrree aauuttrreemmeenntt ccaarr rriieenn nnee ppeeuutt cchhaannggeerr lleess éévvéénneemmeennttss ppaassssééss qquuii oonntt
ccoonnssttrruuiitt ccee pprréésseenntt
ddaannss lleeqquueell vvoouuss vviivveezz.. MMêêmmee lleess éévvéénneemmeennttss lleess pplluuss ddiiffffiicciilleess qquuii oonntt eeuu ddeess ccoonnssééqquueenncceess
ttrraaggiiqquueess nnee ppeeuuvveenntt êêttrree cchhaannggééss,, uunnee ffooiiss qquu’’iillss oonntt eeuu lliieeuu.. VVoottrree eesspprriitt eesstt ééggaalleemmeenntt
ppaarrffaaiitt.. VVooss iiddééeess,, vvooss ccrrooyyaanncceess,, vvooss ppeeuurrss,, vvooss iinncceerrttiittuuddeess,, vvooss aammbbiittiioonnss,, vvooss
ccoonnnnaaiissssaanncceess,, vvooss ppeennssééeess ssoonntt ppaarrffaaiitteess.. EElllleess ssoonntt lleess ccoonnssééqquueenncceess ppaarrffaaiitteess ddee vvoottrree
hhiissttooiirree,, ddee vvoottrree ccuullttuurree,, ddee vvooss iinntteerraaccttiioonnss aavveecc ttoouutteess lleess ppeerrssoonnnneess qquuee vvoouuss aavveezz
ccôôttooyyééeess aauu ccoouurrss ddee vvoottrree vviiee,, ddee ttoouutteess lleess iinnffoorrmmaattiioonnss qquuee vvoouuss aavveezz ppeerrççuueess..
IIll nn’’eexxiissttee ppaass uunnee sseeuullee ddee vvooss ppeennssééeess qquuii nn’’aaiitt ddee rraaiissoonn dd’’êêttrree.. CChhaaccuunnee ddee vvooss ppeennssééeess aa
ééttéé ggéénnéérrééee ppaarr uunnee aauuttrree ppeennssééee,, ppaarr uunnee iinnffoorrmmaattiioonn,, uunnee ppeerrcceeppttiioonn oouu uunnee éémmoottiioonn.. EEllllee
eesstt llaa ccoonnssééqquueennccee iinndduubbiittaabbllee eett iinnddiissccuuttaabbllee ddee sseess ccaauusseess.. AAiinnssii qquuee ttoouutt ccee qquuii eexxiissttee
ddaannss ll’’UUnniivveerrss..
TToouutteess vvooss éémmoottiioonnss ssoonntt ééggaalleemmeenntt ppaarrffaaiitteess,, ppaarrffaaiitteemmeenntt iissssuueess ddee ccee qquuii lleess aa
eennggeennddrrééeess.. QQuuee vvoouuss éépprroouuvviieezz ddee llaa jjooiiee,, ddee llaa ccoollèèrree,, ddee llaa ttrriisstteessssee,, ddee ll’’eennvviiee,, ddee
ll’’eenntthhoouussiiaassmmee oouu ddee llaa ffrruussttrraattiioonn eenn lliissaanntt cceess lliiggnneess,, cc’’eesstt ppaarrffaaiitteemmeenntt jjuussttiiffiiéé,, aauu
rreeggaarrdd ddee ccee qquuee vvoouuss êêtteess aauujjoouurrdd’’hhuuii,, àà cceett iinnssttaanntt pprréécciiss..
CCee qquuee vvoouuss êêtteess,, qquuii vvoouuss êêtteess,, nnee ppeeuutt aabbssoolluummeenntt ppaass êêttrree rreemmiiss eenn qquueessttiioonn.. VVoottrree
aappppaarreennccee pphhyyssiiqquuee,, vvooss ppeennssééeess,, vvooss éémmoottiioonnss,, nnee ppeeuuvveenntt aabbssoolluummeenntt ppaass êêttrree rreemmiiss eenn
qquueessttiioonn,, nnii ppaarr vvoouuss nnii ppaarr qquuii qquuee ccee ssooiitt,, ccaarr ttoouutt cceellaa aa eexxiissttéé eett eexxiissttee mmaaiinntteennaanntt sseelloonn
llee pprroocceessssuuss ppaarrffaaiitt eett uunniivveerrsseell ddee ccaauussaalliittéé..
MMêêmmee ssii vvoouuss nn’’êêtteess ppaass tteell qquuee vvoouuss ssoouuhhaaiitteezz êêttrree,, vvoouuss êêtteess ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt eexxaacctt ddee
ttoouutteess lleess ccaauusseess,, cciirrccoonnssttaanncceess eett éévvéénneemmeennttss ddee vvoottrree vviiee,, jjuussqquu’’aauu mmoommeenntt pprréésseenntt..
AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, àà cceett iinnssttaanntt pprréécciiss,, ccoonnssiiddéérreezz--vvoouuss ccoommmmee uunn êêttrree ppaarrffaaiitt,, ccaarr cc’’eesstt ccee qquuee
vvoouuss êêtteess,, eenn rrééaalliittéé.. AAccccoorrddeezz--vvoouuss ll’’aapppprréécciiaattiioonn qquuee vvoouuss aaccccoorrddeezz àà ccee qquuee vvoouuss
ccoonnssiiddéérreezz ccoommmmee ppaarrffaaiitt..
LL’’ÊÊttrree DDiivviinn __
EEnn nnoottrree qquuaalliittéé dd’’ÊÊttrree HHuummaaiinn,, nnoouuss ssoommmmeess ddeess êêttrreess pphhyyssiiqquueess,, éévvoolluuaanntt ddaannss uunnee
ddiimmeennssiioonn pphhyyssiiqquuee ssppaattiioo--tteemmppoorreellllee..
CChhaaccuunn dd’’eennttrree nnoouuss eesstt,, eenn rrééaalliittéé,, uunnee eexxtteennssiioonn dd’’uunn êêttrree pplluuss ggrraanndd,, pplluuss aanncciieenn eett pplluuss
ssaaggee,, uunn êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee,, éévvoolluuaanntt ddaannss uunnee ddiimmeennssiioonn nnoonn--pphhyyssiiqquuee iinntteemmppoorreellllee.. CChhaaccuunn
dd’’eennttrree nnoouuss eesstt àà llaa ffooiiss ll’’êêttrree pphhyyssiiqquuee eett ll’’êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee.. IIll nn’’yy aa ppaass ddee ddiissttiinnccttiioonn,,
ppaass ddee ssééppaarraattiioonn.. NNoouuss ssoommmmeess ddeess êêttrreess àà ddeeuuxx ddiimmeennssiioonnss,, iinnttiimmeemmeenntt iinntteerrccoonnnneeccttééeess__
__ __
TToouutteeffooiiss,, nnoottrree ccoonnsscciieennccee aaccttuueellllee eesstt pprriinncciippaalleemmeenntt ssuurr llee ppllaann pphhyyssiiqquuee eett lleess êêttrreess
pphhyyssiiqquueess qquuee nnoouuss ssoommmmeess jjoouuiisssseenntt dd’’uunn ttoottaall lliibbrree--aarrbbiittrree,, dd’’uunnee ttoottaallee lliibbeerrttéé ddee ppeennssééee
eett ddee ddéécciissiioonn..
LLaa vviiee pphhyyssiiqquuee eesstt uunnee ssoouurrccee dd’’eexxppéérriieenncceess,, ddee sseennssaattiioonnss eett ddee ccrrooiissssaannccee ppoouurr ll’’êêttrree
nnoonn--pphhyyssiiqquuee ppaarr lleeqquueell ss’’ééccoouullee ll’’éénneerrggiiee ddee vviiee qquuii nnoouuss aa eennggeennddrrééss eett qquuii nnoouuss ffaaiitt vviivvrree..
CChhaaccuunn dd’’eennttrree nnoouuss eesstt eenn qquueellqquuee ssoorrttee uunn aavvaattaarr dd’’uunn êêttrree ddiivviinn éétteerrnneell.. CCeett êêttrree eesstt
ééggaalleemmeenntt eenn nnoouuss eett cc’’eesstt ppoouurrqquuooii lleess êêttrreess nnoonn--pphhyyssiiqquueess pprrééffèèrreenntt llee tteerrmmee «« dd’’êêttrree
iinnttéérriieeuurr.. »»
NNoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr ccoommmmuunniiqquuee ccoonnssttaammmmeenntt aavveecc nnoouuss,, nnoouuss gguuiiddaanntt,, eenn ffoonnccttiioonn ddee llaa
nnaattuurree ddee nnooss ppeennssééeess,, ppaarr llee bbiiaaiiss ddee nnooss éémmoottiioonnss..
NNoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, nnoottrree SSoouurrccee,, ppeerrççooiitt llee mmoonnddee,, llaa vviiee eett lleess aauuttrreess êêttrreess qquuii nnoouuss
eennttoouurreenntt ccoommmmee ééttaanntt ppaarrffaaiitt,, ssoouurrccee ddee jjooiiee iinnffiinniiee eett dd’’aammoouurr iinnccoonnddiittiioonnnneell..__
LLoorrssqquuee nnoouuss ppeerrcceevvoonnss llee mmoonnddee,, llaa vviiee eett lleess aauuttrreess êêttrreess ddee llaa mmêêmmee ffaaççoonn qquuee nnoottrree
êêttrree iinnttéérriieeuurr,, nnoouuss rreesssseennttoonnss uunnee éémmoottiioonn ppuurreemmeenntt ppoossiittiivvee dd’’éémmeerrvveeiilllleemmeenntt,, dd’’aammoouurr,,
ddee ppaassssiioonn,, ddee jjooiiee..
LLoorrssqquuee nnoouuss ppeerrcceevvoonnss oouu aannaallyyssoonnss llee mmoonnddee,, llaa vviiee oouu lleess aauuttrreess êêttrreess ddee ffaaççoonn
ddiifffféérreennttee qquuee nnoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, aalloorrss nnoouuss rreesssseennttoonnss uunnee éémmoottiioonn nnééggaattiivvee..
LLeess éémmoottiioonnss ssoonntt llee llaannggaaggee ddee nnoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, cc’’eesstt ddee cceettttee ffaaççoonn qquu’’iill ccoommmmuunniiqquuee
aavveecc nnoouuss ddee llaa ffaaççoonn llaa pplluuss ssiimmppllee,, bbiieenn qquu’’iill ppuuiissssee aauussssii ccoommmmuunniiqquueerr ddee ffaaççoonn bbeeaauuccoouupp
pplluuss pprréécciissee lloorrssqquuee nnoouuss
ssoommmmeess ssuuffffiissaammmmeenntt rréécceeppttiiffss àà uunnee aauuttrree ffoorrmmee ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn.. CC’’eesstt ccee qquuee nnoouuss
aappppeelloonnss llee SSyyssttèèmmee ddee GGuuiiddaannccee EEmmoottiioonnnneellllee..
LL’’iinnccaarrnnaattiioonn __
LLoorrss ddee nnoottrree vveennuuee aauu mmoonnddee,, ddee nnoottrree ccoonncceeppttiioonn,, uunnee ppaarrttiiee ddee nnoouuss--mmêêmmeess,, ddee nnoottrree
êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee,, ppuurree éénneerrggiiee ppoossiittiivvee,, ss’’iinnccaarrnnee ddaannss cceettttee rrééaalliittéé pphhyyssiiqquuee ssppaattiioo--
tteemmppoorreellllee,, eenn uunn êêttrree pphhyyssiiqquuee,, ppaarrffaaiitt,, aauuttoonnoommee eett jjoouuiissssaanntt ddee ttoouutteess lleess rreessssoouurrcceess ddee
cceettttee rrééaalliittéé pphhyyssiiqquuee ssppaattiioo--tteemmppoorreellllee,, qquuii ssoonntt mmiisseess àà ssaa ddiissppoossiittiioonn..
CCeeppeennddaanntt,, nnoouuss aavvoonnss ddéécciiddéé,, ppoouurr cceettttee iinnccaarrnnaattiioonn llàà,, dd’’oouubblliieerr lleess ccoonnnnaaiissssaanncceess
uunniivveerrsseelllleess qquuee nnoouuss ppoossssééddoonnss ddaannss nnoottrree ddiimmeennssiioonn nnoonn--pphhyyssiiqquuee.. NNoouuss aavvoonnss ddéécciiddéé cceellaa
aaffiinn ddee pprrooffiitteerr pplleeiinneemmeenntt ddee ll’’eexxppéérriieennccee ddee vviiee,, dduu lliibbrree--aarrbbiittrree,, ddee llaa ddééccoouuvveerrttee ddeess
ccoonnttrraasstteess ddee cceettttee rrééaalliittéé eett ddee llaa ccrrooiissssaannccee ddee nnoottrree êêttrree pphhyyssiiqquuee aauu sseeiinn ddee cceettttee
rrééaalliittéé..
BBiieenn eenntteenndduu,, ttoouutteess sseess ccoonnnnaaiissssaanncceess ssoonntt ddiissppoonniibblleess àà ttoouutt mmoommeenntt ssii nnoouuss,, êêttrreess
pphhyyssiiqquueess,, ssoouuhhaaiittoonnss lleess aapppprreennddrree,, oouu pplluuttôôtt lleess rrééaapppprreennddrree.. LLee pprroocceessssuuss
dd’’aapppprreennttiissssaaggee àà ttoouutt mmoommeenntt ddee nnoottrree eexxiisstteennccee,, ssoouuss qquueellqquuee ffoorrmmee qquuee ccee ssooiitt,, nn’’eesstt
qquu’’uunn pprroocceessssuuss ddee rrééaaccttuuaalliissaattiioonn ddeess ccoonnnnaaiissssaanncceess qquuee nnoouuss ppoossssééddoonnss ddééjjàà..
CChhaaqquuee ssiittuuaattiioonn,, cchhaaqquuee ccoonnttrraassttee vvoouuss ffaaiitt pprreennddrree ccoonnsscciieennccee ddee ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz eett
ddee ccee qquuee vvoouuss nnee vvoouulleezz ppaass.. LLoorrssqquuee vvoouuss iiddeennttiiffiieezz ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz eett ccee qquuee vvoouuss nnee
vvoouulleezz ppaass,, vvoouuss éémmeetttteezz iinnssttaannttaannéémmeenntt uunn ddééssiirr ééqquuiivvaalleenntt.. CCee ddééssiirr,, cchhaaqquuee ddééssiirr eesstt uunnee
iimmppuullssiioonn vviibbrraattooiirree,, uunnee éénneerrggiiee ppuuiissssaannttee qquuii jjaaiilllliitt ddee vvoouuss eett ssee rrééppaanndd ddaannss ll’’UUnniivveerrss,,
ppaarrttiicciippaanntt àà ssoonn eexxppaannssiioonn..
LLaa rrééppoonnssee ddee ll’’UUnniivveerrss àà vvoottrree ddééssiirr,, eenn qquueellqquuee ssoorrttee,, ccoommmmee rreemmeerrcciieemmeenntt ddee vvoottrree
ppaarrttiicciippaattiioonn àà ssaa ccrrooiissssaannccee,, eesstt ddee ccrrééeerr iimmmmééddiiaatteemmeenntt,, aauu nniivveeaauu vviibbrraattooiirree,, ll’’oobbjjeett ddee
vvoottrree ddééssiirr qquuee vvoouuss nn’’aavveezz pplluuss aalloorrss qquu’’àà llaaiisssseerr eennttrreerr ddaannss vvoottrree eexxiisstteennccee..
LLee bbuutt ddee vvoottrree iinnccaarrnnaattiioonn eesstt ddoonncc ddoouubbllee.. DD’’uunnee ppaarrtt eellllee ppeerrmmeett àà ll’’êêttrree ddiivviinn qquuee vvoouuss
êêtteess,, ddee ggooûûtteerr aauuxx sseennssaattiioonnss ddéélliicciieeuusseess ddee llaa rrééaalliittéé ssppaattiioo--tteemmppoorreellllee,, ddee llaa vviiee
pphhyyssiiqquuee.. DD’’aauuttrree ppaarrtt,, eellllee ppaarrttiicciippee àà llaa ccrrooiissssaannccee ddee ll’’UUnniivveerrss,, ggrrââccee àà ll’’éénneerrggiiee
ffoorrmmiiddaabbllee qquuii éémmaannee ddee vvoouuss lloorrssqquuee vvoouuss éémmeetttteezz uunn ddééssiirr..
IIll yy aa iinnccaarrnnaattiioonn,, mmaaiiss iill nn’’yy aa ppaass rrééiinnccaarrnnaattiioonn aauu sseennss ooùù vvoouuss ppoouurrrriieezz ll’’eenntteennddrree ccaarr ppoouurr
ll’’êêttrree nnoonn pphhyyssiiqquuee,, iill nn’’yy aa ppaass ddee rrèèggllee ddee tteemmppss nnii dd’’eessppaaccee.. PPoouurr ll’’êêttrree ddiivviinn,, llaa SSoouurrccee,,
ttoouutteess lleess iinnccaarrnnaattiioonnss ssoonntt ssiimmuullttaannééeess,, ffuusssseenntt--eelllleess ddaannss ddeess ppéérriiooddeess ddee tteemmppss
ddiifffféérreenntteess,, ssuurr ddeess ppllaannèètteess ddiifffféérreenntteess oouu mmêêmmee ddaannss ddeess rrééaalliittééss ddiifffféérreenntteess..
CChhaaqquuee iinnccaarrnnaattiioonn eesstt aauuttoonnoommee,, iinnddééppeennddaannttee eett lliibbrree.. EEllllee nnee jjoouuiitt ppaass dd’’éévveennttuueellss aaccqquuiiss
dd’’uunnee iinnccaarrnnaattiioonn pprrééccééddeennttee eett nnee ddooiitt ppaass,, nnoonn pplluuss,, eenn hhoonnoorreerr dd’’éévveennttuueelllleess ddeetttteess.. EEnn ccee
sseennss,, iill nn’’yy aa ppaass ddee kkaarrmmaa oouu ddee ddeessttiinnééee lloorrss ddee llaa vveennuuee aauu mmoonnddee dd’’uunn êêttrree hhuummaaiinn..
CChhaaqquuee êêttrree hhuummaaiinn ppeeuutt ffaaiirree ddee ssaa vviiee aabbssoolluummeenntt ccee qquu’’iill vveeuutt.. LLaa lliibbeerrttéé eesstt llee
ffoonnddeemmeenntt ddee llaa vviiee,, llaa jjooiiee eenn eesstt llee mmootteeuurr eett llaa ccrrooiissssaannccee,, llaa ccoonnssééqquueennccee..
LLaa VViiee éétteerrnneellllee __
NNoouuss ssoommmmeess ddeess êêttrreess éétteerrnneellss,, ddeess êêttrreess eenn ppeerrppééttuueellllee ccrrooiissssaannccee..
AAuu pplluuss pprrooffoonndd ddee nnoouuss,, nnoouuss llee ssaavvoonnss eett ll’’aavvoonnss ttoouujjoouurrss ssuu..
IIll nn’’yy aa ppaass ddee ddéébbuutt nnii ddee ffiinn,, iill nn’’yy aa qquu’’uunnee eexxiisstteennccee éétteerrnneellllee.. NNoouuss ccoonnttiinnuuoonnss
ssiimmpplleemmeenntt àà êêttrree..
DDaannss nnoottrree ppeerrssppeeccttiivvee nnoonn--pphhyyssiiqquuee,, ddeeppuuiiss llaaqquueellllee nnoouuss aavvoonnss pprriiss llaa ddéécciissiioonn ddee vveenniirr
ddaannss cceettttee rrééaalliittéé ssppaattiioo--tteemmppoorreellllee ppaarrffaaiittee eett eenn éévvoolluuttiioonn ccoonnssttaannttee,, nnoouuss ccoommpprreenniioonnss
nnoottrree nnaattuurree éétteerrnneellllee,, qquuee nnoouuss nnee cceesssseerroonnss jjaammaaiiss dd’’eexxiisstteerr.. DDaannss cceettttee ccoommpprrééhheennssiioonn
ddee nnoottrree nnaattuurree éétteerrnneellllee,, ddee llaa nnaattuurree ddee ttoouutt ccee qquuii eesstt,, iill nn’’yy aa rriieenn qquuii ppuuiissssee êêttrree
aassssoocciiéé àà uunnee iiddééee ddee mmaannqquuee,, ddee rreessttrriiccttiioonn,, ddee tteemmppss nnii ddee rreessssoouurrccee..
LLoorrssqquuee vvoouuss ccoommpprreenneezz,, lloorrssqquuee vvoouuss iinnttééggrreezz llee ccoonncceepptt dd’’éétteerrnniittéé,, llee ccoonncceepptt ddee mmaannqquuee
ddiissppaarraaiitt..
LLoorrssqquuee nnoouuss nnaaiissssoonnss ddaannss uunn ccoorrppss pphhyyssiiqquuee,, ddaannss cceettttee rrééaalliittéé ssppaattiioo--tteemmppoorreellllee,, nnoouuss
ssoommmmeess aavviissééss ddeess nnoottiioonnss ddee ddéébbuuttss eett ddee ffiinnss qquuee nnoouuss aappppeelloonnss,, ddaannss cceettttee ppeerrssppeeccttiivvee
ddee llaa vviiee,, nnaaiissssaannccee eett mmoorrtt.. EEtt aauussssiittôôtt qquuee nnoouuss eemmbbrraassssoonnss cceettttee iiddééee ddee ppéérriiooddee ffiinniiee ddee
tteemmppss,, eennttrree llaa nnaaiissssaannccee eett llaa mmoorrtt,, nnoouuss ccoommmmeennççoonnss àà ppeennsseezz eenn tteerrmmee dd’’iinnssuuffffiissaannccee,, ddee
mmaannqquuee.. NNoouuss ccoommmmeennççoonnss àà ppeennsseerr qquu’’iill nn’’yy aa ppaass aasssseezz ddee tteemmppss oouu ppaass aasssseezz ddee
rreessssoouurrcceess..
LLee ffaaiitt dd’’êêttrree eennttoouurréé ppaarr dd’’aauuttrreess qquuii ssoonntt llàà ddeeppuuiiss uunn cceerrttaaiinn tteemmppss eett ddee lleess oobbsseerrvveerr
tteenndd àà vvoouuss ssééppaarreerr ddee vvoottrree nnaattuurree éétteerrnneellllee,, ddee vvoottrree ccoommpprrééhheennssiioonn éétteenndduuee eett vvoouuss
mmèènnee àà uunnee ccoommpprrééhheennssiioonn pplluuss rreessttrriiccttiivvee qquuii nnee vvoouuss eesstt uuttiillee dd’’aauuccuunnee ffaaççoonn.. CCaarr vvoouuss
vvoouuss iinnqquuiiéétteezz dduu ffaaiitt qquu’’iill nn’’yy aaiitt ppaass aasssseezz ddee tteemmppss ppoouurr ffaaiirree lleess cchhoosseess,, oouu ppaass aasssseezz ddee
tteemmppss ppoouurr vviivvrree ccee qquuee vvoouuss ppeennsseezz ddeevvooiirr vviivvrree,, oouu ppaass aasssseezz ddee rreessssoouurrcceess,, oouu ppaass aasssseezz
dd’’aarrggeenntt……
IIll nn’’yy aa ppaass ddee ffiinn àà llaa vviiee,, àà nnoottrree vviiee ccaarr nnoouuss ssoommmmeess ddeess êêttrreess ppaarrffaaiittss eett éétteerrnneellss..
LL’’iinnccaarrnnaattiioonn pphhyyssiiqquuee nn’’eesstt qquu’’uunnee ppaarrttiiee ddee nnoouuss--mmêêmmeess,, ffaaiitteess ppoouurr vviivvrree ddaannss uunn mmoonnddee
ddee vvaarriiééttééss,, ddee ccoonnttrraasstteess,, nnoouuss iinnssppiirraanntt ccoonnssttaammmmeenntt ddee nnoouuvveeaauuxx ddééssiirrss.. NNoouuss nnoouuss
iinnccaarrnnoonnss,, àà cchhaaqquuee ffooiiss,, ppoouurr vviivvrree ll’’aavveennttuurree ddee nnoouuvveelllleess iiddééeess eett ppoouurr llaa mmaaggnniiffiiqquuee
sseennssaattiioonn ddee llaa mmaanniiffeessttaattiioonn ddee cceess iiddééeess,, àà ttrraavveerrss nnoouuss..
LLaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn
«« CCee qquuii eesstt sseemmbbllaabbllee aattttiirree ccee qquuii lluuii rreesssseemmbbllee »» __ __ __
UUnnee ffoorrmmuullaattiioonn ssiimmppllee ppoouurr uunnee llooii uunniivveerrsseellllee ssiimmppllee qquuii ggoouuvveerrnnee ttoouutt ccee qquuii eexxiissttee.. LLaa LLooii
ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn eesstt uunnee llooii uunniivveerrsseellllee eenn ccee sseennss qquu’’eellllee ss’’aapppplliiqquuee àà ll’’UUnniivveerrss ddaannss ssaa
ttoottaalliittéé,, aauussssii bbiieenn aauuxx mmoonnddeess pphhyyssiiqquueess,, aauuxx rrééaalliittééss ssppaattiioo--tteemmppoorreelllleess,, qquu’’aauuxx mmoonnddeess
nnoonn--pphhyyssiiqquueess.. EEllllee ggoouuvveerrnnee ttoouuss lleess êêttrreess,, pphhyyssiiqquueess ccoommmmee nnoonn--pphhyyssiiqquueess..
CCeess llooiiss qquuii ggoouuvveerrnneenntt nnoottrree rrééaalliittéé ssppaattiioo--tteemmppoorreelllleess,, ccoommmmee llee tteemmppss oouu llaa ggrraavviittéé,, nnee
ssoonntt ppaass uunniivveerrsseelllleess ccaarr eelllleess nnee ss’’aapppplliiqquueenntt qquu’’àà nnoottrree rrééaalliittéé.. CCee ssoonntt ddeess ccoonnvveennttiioonnss
ééttaabblliieess lloorrss ddee llaa ccrrééaattiioonn ddee nnoottrree mmoonnddee,, ddee nnoottrree ppllaannèèttee,, ddee nnoottrree rrééaalliittéé..
LLaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn ssee ssiittuuee eenn aammoonntt ddeess ccoonnvveennttiioonnss ddee nnoottrree rrééaalliittéé,, eellllee ggoouuvveerrnnee cceess
ccoonnvveennttiioonnss.. EEllllee eesstt llaa llooii llaa pplluuss ppuuiissssaannttee ddee ll’’UUnniivveerrss eett rrééggiitt ttoouutt.. RRiieenn nnee ppeeuutt éécchhaappppeerr
àà llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn.. IIll nn’’yy aa aauuccuunnee eexxcceeppttiioonn àà llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn eett nnoouuss ssoommmmeess
ttoouuss ssoouummiiss àà cceettttee llooii,, qquuee nnoouuss eenn ssooyyoonnss ccoonnsscciieennttss oouu ppaass..
LLaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn mmaaiinnttiieenntt ll’’UUnniivveerrss eett ttoouutt ccee qquuii eexxiissttee ddaannss uunn ééqquuiilliibbrree ppaarrffaaiitt.. EEllllee
ss’’aapppplliiqquuee ppaarrttoouutt,, ppoouurr ttoouuttee ffoorrmmee ddee vviiee,, ppoouurr ttoouuttee cchhoossee,, ppoouurr ttoouutt éévvéénneemmeenntt..
LLaa ppeennssééee ccrrééee llaa rrééaalliittéé __ __ __
LLeess ppeennssééeess ccrrééeenntt eett mmooddèèlleenntt llaa rrééaalliittéé ggrrââccee àà llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn..
LLeess ppeennssééeess ssoonntt ccoommmmee ddee ppuuiissssaannttss aaiimmaannttss qquuii aattttiirreenntt lleess mmaanniiffeessttaattiioonnss qquuii lleeuurr
ccoorrrreessppoonnddeenntt..
DDèèss qquu’’uunnee ppeennssééee eesstt éémmiissee,, eellllee aattttiirree uunn éévvéénneemmeenntt,, uunnee cchhoossee oouu uunnee ppeerrssoonnnnee..
LLaa rrééaalliittéé eesstt ccoonnssttaammmmeenntt ccrrééééee,, mmooddeellééee,, mmooddiiffiiééee ppaarr ddeess ppeennssééeess.. CChhaaqquuee eexxppéérriieennccee
ddee vviiee eesstt ccrrééééee,, mmooddeellééee,, mmooddiiffiiééee ppaarr ddeess ppeennssééeess.. NNoottrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee eesstt ddoonncc
ccrrééééee,, mmooddeellééee,, mmooddiiffiiééee ppaarr nnooss ppeennssééeess..
NNoouuss ssoommmmeess ddeess êêttrreess eesssseennttiieelllleemmeenntt vviibbrraattooiirreess.. CChhaaqquuee ppeennssééee qquuee nnoouuss aavvoonnss mmooddiiffiiee
nnoottrree vviibbrraattiioonn..
LLaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn rrééppoonndd àà cceettttee vviibbrraattiioonn eenn aappppoorrttaanntt uunn éévvéénneemmeenntt,, uunnee cchhoossee oouu uunnee
ppeerrssoonnnnee qquuii ccoorrrreessppoonndd àà cceettttee vviibbrraattiioonn..
CCeeppeennddaanntt,, mmêêmmee ssii lleess ppeennssééeess ssoonntt lleess iimmppuullssiioonnss qquuii mmeetttteenntt eenn œœuuvvrree llaa LLooii ddee
ll’’AAttttrraaccttiioonn,, ccee ssoonntt lleess éémmoottiioonnss qquuii lleeuurr ddoonnnneenntt lleeuurr ppoouuvvooiirr dd’’aattttrraaccttiioonn..
AAiinnssii,, ll’’ééqquuiilliibbrree ddee nnooss ppeennssééeess eett ddee nnooss éémmoottiioonnss,, llaa ccoommbbiinnaaiissoonn ddee nnooss ppeennssééeess eett ddee nnooss
éémmoottiioonnss,, ddéétteerrmmiinnee ll’’eexxppéérriieennccee qquuee nnoouuss vviivvoonnss..
LLaa mmaanniiffeessttaattiioonn nn’’eesstt ppaass iinnssttaannttaannééee.. LL’’aattttrraaccttiioonn nn’’eesstt ppaass iinnssttaannttaannééee.. EEllllee eesstt ttoouutteeffooiiss
ttrrèèss rraappiiddee.. IIll ssuuffffiitt ddee 1177 sseeccoonnddeess ddee ffooccaalliissaattiioonn dd’’uunnee ppeennssééee ppoouurr aattttiirreerr ll’’oobbjjeett ddee
cceettttee ppeennssééee,, eenn ccoommmmeennççaanntt ppaarr ll’’aattttrraaccttiioonn dd’’aauuttrreess ppeennssééeess ssiimmiillaaiirreess,, qquuii ccoommppllèètteenntt,,
rreennffoorrcceenntt llaa ppeennssééee iinniittiiaallee eett aauuggmmeenntteenntt aaiinnssii ssoonn ppoouuvvooiirr dd’’aattttrraaccttiioonn.. __
UUnnee ppeennssééee aassssoocciiééee àà uunnee éémmoottiioonn ccrrééee uunnee vviibbrraattiioonn qquuii eesstt uunnee ffoorrccee dd’’aattttrraaccttiioonn ttrrèèss
ppuuiissssaannttee,, mmooddiiffiiaanntt ll’’eexxppéérriieennccee ddee vviiee eenn aattttiirraanntt llaa mmaanniiffeessttaattiioonn ccoorrrreessppoonnddaannttee..
LLoorrssqquuee vvoouuss ppeennsseezz àà qquueellqquuee cchhoossee qquuee vvoouuss vvoouulleezz,, qquuee vvoouuss aaiimmeezz,, eett qquuee vvoouuss rreesssseenntteezz
uunnee éémmoottiioonn ddee jjooiiee,, dd’’eexxcciittaattiioonn oouu ddee ppllaaiissiirr,, vvoouuss aattttiirreezz ffoorrtteemmeenntt àà vvoouuss cceettttee cchhoossee
qquuee vvoouuss ddééssiirreezz..
LLoorrssqquuee vvoouuss ppeennsseezz àà qquueellqquuee cchhoossee qquuee vvoouuss nnee vvoouulleezz ppaass,, qquuee vvoouuss nn’’aaiimmeezz ppaass,, eett qquuee
vvoouuss rreesssseenntteezz uunnee éémmoottiioonn ddee ppeeuurr,, ddee hhaaiinnee oouu ddee rreejjeett,, vvoouuss aattttiirreezz ffoorrtteemmeenntt àà vvoouuss
cceettttee cchhoossee qquuee vvoouuss nnee ddééssiirreezz ppaass..
LLaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn nnee ffaaiitt ppaass llaa ddiissttiinnccttiioonn eennttrree ccee qquuee nnoouuss vvoouulloonnss eett ccee qquuee nnoouuss nnee
vvoouulloonnss ppaass.. EEllllee nnee ffaaiitt ppaass llaa ddiissttiinnccttiioonn eennttrree lleess éémmoottiioonnss ppoossiittiivveess eett lleess éémmoottiioonnss
nnééggaattiivveess.. EEllllee rrééaaggiitt ssiimmpplleemmeenntt eett ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt àà ll’’aassssoocciiaattiioonn ppeennssééee--éémmoottiioonn..__
MMêêmmee ccee qquuee nnoouuss ccoonnssiiddéérroonnss ccoommmmee iimmmmuuaabbllee eett hhoorrss ddee nnoottrree ccoonnttrrôôllee eesstt lliiéé àà nnoottrree
sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess ppaarr llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn,, ddééccoouullee ddee nnoottrree sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess ppaarr llaa LLooii
ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn..
NNoottrree vviiee eesstt llee rreefflleett ddee nnooss ppeennssééeess__ __
TToouutt ccee qquuee nnoouuss vviivvoonnss aauu ccoouurrss ddee nnoottrree eexxiisstteennccee eesstt llee rreefflleett ddee nnooss ppeennssééeess,, ddee nnoottrree
sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess.. CCee qquuee nnoouuss ssoommmmeess eesstt ll’’eexxpprreessssiioonn ddee nnoottrree sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess.. CCee
qquuee nnoouuss ffaaiissoonnss eesstt llee rreefflleett ddee nnoottrree sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess.. CCee qquuee nnoouuss ppoossssééddoonnss eesstt llee
rreefflleett ddee nnoottrree sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess.. TToouuss lleess éévvéénneemmeennttss qquuee nnoouuss vviivvoonnss eett ttoouutteess lleess
ppeerrssoonnnneess qquuii nnoouuss eennttoouurreenntt ssoonntt llee rreefflleett ddee nnooss ppeennssééeess..
LLeess ppeerrssoonnnneess qquuii ppaarrlleenntt llee pplluuss ddee rriicchheessssee ssoonntt cceelllleess qquuii ssoonntt lleess pplluuss rriicchheess..
LLeess ppeerrssoonnnneess qquuii ppaarrlleenntt llee pplluuss ddee ppaauuvvrreettéé ssoonntt cceelllleess qquuii ssoonntt lleess pplluuss ppaauuvvrreess..
CCeelllleess qquuii ppaarrlleenntt ccoonnssttaammmmeenntt ddee mmaallaaddiiee ssuubbiisssseenntt llaa mmaallaaddiiee..
CCeelllleess qquuii ppaarrlleenntt ddee bbiieenn--êêttrree ssoonntt eenn bboonnnnee ssaannttéé..
PPlluuss nnoouuss ppeennssoonnss àà uunnee cchhoossee,, àà uunn ééttaatt dd’’êêttrree,, eett pplluuss lleess éémmoottiioonnss qquuii yy ssoonntt aassssoocciiééeess
ssoonntt iinntteennsseess,, pplluuss nnoouuss aattttiirroonnss,, ddaannss nnoottrree vviiee,, cceettttee cchhoossee,, qquuee nnoouuss llee vvoouulliioonnss oouu ppaass..
SSii vvoouuss ppeennsseezz :: «« JJee vveeuuxx cceettttee cchhoossee qquuii mmee ppllaaiitt,, jjee sseerraaii hheeuurreeuuxx ddee ll’’oobbtteenniirr,, cceellaa mmee
pprrooccuurree ddee llaa jjooiiee »» eett qquuee vvoouuss rreesssseenntteezz cceettttee jjooiiee eenn vvoouuss àà ll’’iiddééee ddee cceettttee cchhoossee,, aalloorrss
vvoouuss aattttiirreezz rraappiiddeemmeenntt eett eeffffiiccaacceemmeenntt cceettttee cchhoossee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz,, ddaannss vvoottrree vviiee..
SSii vvoouuss ppeennsseezz :: «« JJee nnee vveeuuxx ppaass ddee cceettttee cchhoossee,, jj’’eenn sseerraaii vvrraaiimmeenntt mmaallhheeuurreeuuxx,, cceellaa nnee
ddeevvrraaiitt ppaass eexxiisstteerr,, jj’’eenn aaii ppeeuurr…… »» eett qquuee vvoouuss éépprroouuvveezz uunnee ffoorrttee éémmoottiioonn nnééggaattiivvee vviiss--àà--
vviiss ddee cceettttee cchhoossee,, aalloorrss vvoouuss ll’’aattttiirreezz rraappiiddeemmeenntt eett eeffffiiccaacceemmeenntt ddaannss vvoottrree vviiee..
PPlluuss nnoouuss ppeennssoonnss àà uunn ssuujjeett,, pplluuss nnoouuss rraasssseemmbblloonnss dd’’iinnffoorrmmaattiioonn àà ccee pprrooppooss,, pplluuss nnoouuss
ll’’aattttiirroonnss,, pplluuss nnoouuss aaccttuuaalliissoonnss ssaa mmaanniiffeessttaattiioonn.. AAiinnssii,, lluutttteerr ccoonnttrree uunnee cchhoossee qquuee nnoouuss nnee
vvoouulloonnss ppaass eesstt nnoonn sseeuulleemmeenntt vvaaiinn,, mmaaiiss cceellaa nnee ffaaiitt qquuee ccrrééeerr pplluuss ddee cceettttee cchhoossee.. PPlluuss
nnoouuss lluuttttoonnss ccoonnttrree llaa gguueerrrree eett pplluuss llaa gguueerrrree ééccllaattee.. PPlluuss nnoouuss lluuttttoonnss ccoonnttrree llaa mmaallaaddiiee eett
pplluuss llaa mmaallaaddiiee ssee rrééppaanndd.. PPlluuss nnoouuss lluuttttoonnss ccoonnttrree llaa ppaauuvvrreettéé eett pplluuss llaa ppaauuvvrreettéé ss’’éétteenndd..
BBiieenn ssoouuvveenntt,, eenn vvoouullaanntt pplluuss dd’’uunnee cchhoossee,, lleess ggeennss eessssaaiieenntt ssuurrttoouutt ddee lluutttteerr ccoonnttrree ssoonn
ooppppoosséé.. PPoouurr aavvooiirr llaa ppaaiixx,, iillss vveeuulleenntt aabboolliirr llaa gguueerrrree.. PPoouurr aavvooiirr llaa ssaannttéé,, iillss vveeuulleenntt
éérraaddiiqquueerr llaa mmaallaaddiiee.. PPoouurr oobbtteenniirr llaa pprroossppéérriittéé,, iillss vveeuulleenntt éélliimmiinneerr ttoouuttee ffoorrmmee ddee
ppaauuvvrreettéé..
CCee qquu’’iillss oobbttiieennnneenntt eenn rrééaalliittéé,, ccee qquuii ssee mmaanniiffeessttee ddaannss lleeuurr eexxppéérriieennccee ddee vviiee,, ccee qquu’’iillss
ccôôttooiieenntt ddaannss lleeuurr eennvviirroonnnneemmeenntt,, cc’’eesstt llaa mmaanniiffeessttaattiioonn ddee lleeuurrss ppeennssééeess lleess pplluuss ffoorrtteess,,
lleess pplluuss pprréésseenntteess.. EEtt ccee nn’’eesstt qquuee lleeuurr pprroopprree rrééaalliittéé.. CCee nn’’eesstt ppaass llaa rrééaalliittéé aabbssoolluuee ccaarr ccee
qquu’’iillss vviivveenntt eett ccee qquu’’iillss ppeerrççooiivveenntt eesstt llee rreefflleett eexxaacctt ddee lleeuurr sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess..
AAiinnssii,, llaa ppeerrssoonnnnee qquuii ppeennssee ttrrèèss ssoouuvveenntt àà llaa mmaallaaddiiee sseerraa ssoouuvveenntt mmaallaaddee eett sseerraa aauussssii
eennttoouurrééee ddee ppeerrssoonnnneess mmaallaaddeess.. EEllllee aauurraa llaa vviissiioonn dd’’uunn mmooddee ooùù llaa mmaallaaddiiee eesstt ttrrèèss
rrééppaanndduuee.. CCeellllee qquuii ppeennssee llee pplluuss ssoouuvveenntt àà llaa bboonnnnee ssaannttéé,, aauu bbiieenn--êêttrree,, sseerraa eenn bboonnnnee ssaannttéé
eett eennttoouurrééee ddee ppeerrssoonnnneess eenn pplleeiinnee ffoorrmmee..
CCeettttee ppeerrssoonnnnee aauurraa ddoonncc llaa vviissiioonn dd’’uunn mmoonnddee ooùù rrèèggnnee llee bbiieenn--êêttrree..
LLoorrssqquuee nnoouuss rreeggaarrddoonnss uunniiqquueemmeenntt ccee qquuee nnoouuss vviivvoonnss eett ccee qquuii nnoouuss eennttoouurree eett qquuee nnoouuss nnee
ppeennssoonnss qquu’’àà cceellaa,, cc’’eesstt cceellaa mmêêmmee qquuii ccoonnttiinnuuee àà ssee mmaanniiffeesstteerr,, àà ssee rrééppéétteerr,, ccoonnssttaammmmeenntt..
RRiieenn nnee ppeeuutt cchhaannggeerr..
SSii,, eenn rreevvaanncchhee,, nnoouuss ccoommmmeennççoonnss àà ppeennsseerr àà ccee qquuee nnoouuss vvoouulloonnss,, mmêêmmee ssii rriieenn nn’’iinnddiiqquuee
eennccoorree qquuee cc’’eesstt ppoossssiibbllee,, ssii nnoouuss nnoouuss ffooccaalliissoonnss,, aavveecc ccoonnvviiccttiioonn qquuee cceellaa vvaa aarrrriivveerr,, aalloorrss
nnoouuss iinniittiioonnss llee cchhaannggeemmeenntt ddaannss nnoottrree vviiee eett llaa mmaanniiffeessttaattiioonn ddee ccee cchhaannggeemmeenntt aauurraa lliieeuu
pprrooggrreessssiivveemmeenntt ppuuiiss ddee pplluuss eenn pplluuss rraappiiddeemmeenntt..
LLeess «« vviissiioonnnnaaiirreess »» ssoonntt eenn ffaaiitt ddeess ccrrééaatteeuurrss.. IIllss nn’’oonntt jjaammaaiiss eeuu uunnee vviissiioonn dduu ffuuttuurr,, qquu’’iillss
oonntt ssuuiivviiee eett qquuii lleess aa gguuiiddééss vveerrss llaa rrééuussssiittee.. IIllss oonntt ssiimmpplleemmeenntt ccrréééé llee ffuuttuurr,, lleeuurr
rrééuussssiittee,, àà ppaarrttiirr ddee lleeuurrss ddééssiirrss,, ddee lleeuurrss ppeennssééeess.. LLaa pprreeuuvvee qquuee lleeuurr vviissiioonn ééttaaiitt jjuussttee
nn’’eenn eesstt ppaass uunnee,, cc’’eesstt sseeuulleemmeenntt llaa mmaanniiffeessttaattiioonn ddee cceettttee «« vviissiioonn »»..
IIll nn’’yy aa ppaass ddee hhaassaarrdd,, ppaass ddee ccooïïnncciiddeenncceess eett ppaass ddee cchhaannccee.. IIll nn’’yy aa qquuee ll’’aattttrraaccttiioonn.. TToouutt
eesstt mmaanniiffeessttaattiioonn ddee llaa ppeennssééee..__ __ __
CCOOMMPPRREENNDDRREE LLAA VVOOIIEE ______ // ______
LLee PPoouuvvooiirr ddee CCrrééeerr
CChhaaqquuee iinnddiivviidduu,, cchhaaqquuee êêttrree hhuummaaiinn ppoossssèèddee uunn ppoouuvvooiirr aabbssoolluu :: cceelluuii ddee ccrrééeerr ssaa pprroopprree
eexxiisstteennccee,, ddaannss lleess mmooiinnddrreess ddééttaaiillss,, àà cchhaaqquuee iinnssttaanntt,, ddaannss uunnee ttoottaallee lliibbeerrttéé __
NNoottrree hhuummaanniittéé eesstt ddiivviinnee !! NNoouuss ssoommmmeess ddeess DDiieeuuxx,, nnoouuss ssoommmmeess DDiieeuu..
CC’’eesstt ttrroopp bbeeaauu ppoouurr êêttrree vvrraaii ?? CC’’eesstt uuttooppiiqquuee,, mmééggaalloommaannee ?? CC’’eesstt eeffffeeccttiivveemmeenntt ccee qquu’’oonn
ppeeuutt ppeennsseerr aauu rreeggaarrdd ddee ccee qquuee nnoouuss ccoonnssiiddéérroonnss ccoommmmee llaa rrééaalliittéé,, ssooii--ddiissaanntt iimmmmuuaabbllee,,
qquuee nnoouuss aavvoonnss pprriiss ll’’hhaabbiittuuddee ddee ssuubbiirr.. CC’’eesstt ccee qquuee ppeeuuvveenntt ppeennsseerr lleess ppeerrssoonnnneess qquuii vvoouuss
eennttoouurreenntt,, qquuii vvoouuss oonntt ttrraannssmmiiss lleess vvaalleeuurrss qquuii oonntt ffaaiitt ddee vvoouuss ccee qquuee vvoouuss êêtteess..
MMaaiiss aauu ffoonndd ddee vvoouuss,, aauu pplluuss pprrooffoonndd ddee vvoouuss,, nnee rreesssseenntteezz--vvoouuss ppaass qquuee cc’’eesstt llaa vvéérriittéé ??
NNee rreesssseenntteezz vvoouuss ppaass qquuee vvoouuss êêtteess bbiieenn pplluuss qquuee ccee qquuee vvoouuss êêtteess,, eenn ccee mmoommeenntt,, qquuee ccee
qquuee vvoouuss aavveezz pprriiss ll’’hhaabbiittuuddee dd’’êêttrree ?? OOuuii,, aauu ffoonndd ddee vvoouuss,, ccoommmmee aauu ffoonndd ddee cchhaaccuunn ddee
nnoouuss,, bbrriillllee cceettttee ééttiinncceellllee dd’’iinnffiinnii,, cceettttee ffllaammmmee qquuii vvoouuss ddiitt qquuee vvoouuss êêtteess ffaaiitt ppoouurr
aaccccoommpplliirr ddee ggrraannddeess cchhoosseess,, qquuee vvoouuss ppoouuvveezz aavvooiirr,, ffaaiirree eett êêttrree ttoouutt ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz..__
LLee PPrroocceessssuuss ddee CCrrééaattiioonn__
UUnnee ppeennssééee eesstt uunnee vviibbrraattiioonn,, uunnee ppeennssééee éémmeett uunnee vviibbrraattiioonn ddaannss ll’’UUnniivveerrss.. LL’’UUnniivveerrss rrééaaggiitt
àà cceettttee vviibbrraattiioonn eenn ss’’aajjuussttaanntt àà cceellllee--ccii,, eenn mmooddeellaanntt,, aauu nniivveeaauu vviibbrraattooiirree,, llaa mmaanniiffeessttaattiioonn
ddee cceettttee ppeennssééee..
LL’’UUnniivveerrss eesstt uunnee hhaarrmmoonniiee vviibbrraattooiirree ppaarrffaaiittee.. CChhaaqquuee vviibbrraattiioonn ssee rreeffllèèttee ppaarrffaaiitteemmeenntt eett
pprreenndd ppllaaccee,, ddee ffaaççoonn hhaarrmmoonniieeuussee,, ddaannss ll’’eennsseemmbbllee..
PPlluuss llaa vviibbrraattiioonn eesstt ffoorrttee,, pplluuss eellllee ssee mmaanniiffeessttee aauu nniivveeaauu pphhyyssiiqquuee ssppaattiioo--tteemmppoorreell.. TToouutt
eesstt vviibbrraattooiirree,, llaa mmaanniiffeessttaattiioonn eesstt ssiimmpplleemmeenntt llaa ppeerrcceeppttiioonn ddee llaa vviibbrraattiioonn eett ssaa
ttrraannssccrriippttiioonn eenn ddeess ccoonncceeppttss pphhyyssiiqquueess ssppaattiioo--tteemmppoorreellss..
NNooss sseennss ssoonntt ddeess ttrraadduucctteeuurrss ddee vviibbrraattiioonnss.. NNooss sseennss nnoouuss ppeerrmmeetttteenntt ddee ttrraannssccrriirree lleess
vviibbrraattiioonnss eenn ccoonncceeppttss pphhyyssiiqquueess :: mmaattiièèrreess,, ffoorrmmeess,, lluummiièèrree,, ccoouulleeuurrss,, ssoonnss,, ooddeeuurrss,, ggooûûttss……
AAiinnssii,, nnoouuss ppeerrcceevvoonnss uunn oobbjjeett,, uunn mmoott oouu uunnee ooddeeuurr lloorrssqquuee ssaa vviibbrraattiioonn eesstt ssuuffffiissaammmmeenntt
ffoorrttee ppoouurr êêttrree ttrraannssccrriittee ppaarr nnooss sseennss oouu,, eenn dd’’aauuttrreess tteerrmmeess,, lloorrssqquuee ssaa ffrrééqquueennccee eesstt
aajjuussttééee aavveecc cceellllee ddee nnooss sseennss..
UUnnee mmaanniiffeessttaattiioonn eennttrree ddaannss nnoottrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee lloorrssqquuee ssaa vviibbrraattiioonn eesstt eenn hhaarrmmoonniiee
aavveecc nnoottrree pprroopprree vviibbrraattiioonn.. TToouutteess lleess mmaanniiffeessttaattiioonnss nn’’eennttrreenntt ppaass ddaannss nnoottrree cchhaammpp
dd’’eexxppéérriieennccee ccaarr eelllleess nnee ssoonntt ppaass ttoouutteess eenn hhaarrmmoonniiee aavveecc nnoottrree pprroopprree vviibbrraattiioonn,, oouu nnoouuss
nnee ssoommmmeess ppaass eenn hhaarrmmoonniiee aavveecc lleeuurr vviibbrraattiioonn..
LLoorrssqquuee nnoouuss éémmeettttoonnss uunnee ppeennssééee,, ssii llaa vviibbrraattiioonn ccoorrrreessppoonnddaanntt àà cceettttee ppeennssééee nn’’eesstt ppaass
eenn hhaarrmmoonniiee aavveecc nnoottrree vviibbrraattiioonn,, aalloorrss cceettttee ppeennssééee nnee ssee ttrraannssffoorrmmeerraa ppaass eenn
mmaanniiffeessttaattiioonn ddaannss nnoottrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee.. SSii vvoouuss nn’’êêtteess ppaass eenn hhaarrmmoonniiee aavveecc llee ssuujjeett ddee
vvoottrree ppeennssééee,, cceelluuii--llàà nnee ssee pprroodduuiirraa ppaass..
UUnnee ppeennssééee nn’’aa cceeppeennddaanntt ppaass uunnee ggrraannddee ffoorrccee ddee ccrrééaattiioonn.. NNoouuss eennttrreetteennoonnss ddeess mmiilllliieerrss
ddee ppeennssééeess eett llaa pplluuppaarrtt ddee cceelllleess--ccii ssee ppeerrddeenntt ssaannss vvéérriittaabblleemmeenntt mmooddiiffiieerr llaa vviibbrraattiioonn ddee
ll’’UUnniivveerrss eett ssaannss ssee ttrraannssffoorrmmeerr eenn mmaanniiffeessttaattiioonn.. CCee qquuii aappppoorrttee llaa ffoorrccee ddee ccrrééaattiioonn aauuxx
ppeennssééeess,, ccee ssoonntt lleess éémmoottiioonnss.. LLeess éémmoottiioonnss ssoonntt llee mmootteeuurr dduu pprroocceessssuuss ddee ccrrééaattiioonn,,
ll’’éénneerrggiiee ddee ccee pprroocceessssuuss..
LLeess éémmoottiioonnss ssoonntt ppuuiissssaanntteess eett ssiimmpplleess.. LLeess éémmoottiioonnss ssoonntt llee llaannggaaggee ddee ll’’êêttrree iinnttéérriieeuurr,,
ppaarr lleeqquueell ss’’ééccoouullee llaa ffoorrccee ddee vviiee eenn ll’’êêttrree pphhyyssiiqquuee.. LLeess éémmoottiioonnss ccaannaalliisseenntt,, ccaattaallyysseenntt lleess
ppeennssééeess eett aammpplliiffiieenntt lleeuurr vviibbrraattiioonn..
NNoouuss ssaavvoonnss bbiieenn àà qquueell ppooiinntt nnooss éémmoottiioonnss ppeeuuvveenntt êêttrree ffoorrtteess,, nnoouuss lleess rreesssseennttoonnss ppaarrffooiiss
ddaannss lleess mmooiinnddrreess ppaarrcceelllleess ddee nnoottrree êêttrree.. EElllleess ppeeuuvveenntt mmêêmmee nnoouuss ssuubbmmeerrggeerr,, nnoouuss
eennvvaahhiirr.. PPlluuss nnoouuss rreesssseennttoonnss uunnee éémmoottiioonn ccoommmmee ffoorrttee,, pplluuss eellllee rreennffoorrccee llaa ppeennssééee qquuii lluuii
eesstt aassssoocciiééee oouu qquuii ll’’aa ggéénnéérrééee..
CC’’eesstt aaiinnssii qquuee lleess ppeennssééeess,, ppoorrttééeess ppaarr lleess éémmoottiioonnss,, ssee mmaanniiffeesstteenntt eett eennrriicchhiisssseenntt nnoottrree
eexxppéérriieennccee ddee vviiee..
MMaaiiss iill yy aa ddeeuuxx ssoorrtteess dd’’éémmoottiioonnss :: lleess éémmoottiioonnss rreellaattiivveess àà ccee qquuee nnoouuss vvoouulloonnss,, ccee qquuee nnoouuss
aaiimmoonnss,, ccee qquuee nnoouuss ddééssiirroonnss,, ccee qquuii nnoouuss ffaaiitt ppllaaiissiirr,, dd’’uunnee ppaarrtt,, eett lleess éémmoottiioonnss rreellaattiivveess àà
ccee qquuee nnoouuss nnee vvoouulloonnss ppaass,, ccee qquuee nnoouuss nn’’aaiimmoonnss ppaass,, ccee qquuii nnoouuss ffaaiitt ssoouuffffrriirr.. NNoouuss ppoouuvvoonnss
ssiimmpplleemmeenntt ddiirree qquu’’iill yy aa lleess éémmoottiioonnss «« ppoossiittiivveess »» eett lleess éémmoottiioonnss «« nnééggaattiivveess »»..
LLeess éémmoottiioonnss ppoossiittiivveess ccaannaalliisseenntt eett rreennffoorrcceenntt lleess ppeennssééeess rreellaattiivveess àà ccee qquuee nnoouuss vvoouulloonnss
ttaannddiiss qquuee lleess éémmoottiioonnss nnééggaattiivveess ccaannaalliisseenntt eett rreennffoorrcceenntt lleess ppeennssééeess rreellaattiivveess àà ccee qquuee
nnoouuss nnee vvoouulloonnss ppaass.. CC’’eesstt ppoouurrqquuooii nnoouuss aattttiirroonnss ttrrèèss ffaacciilleemmeenntt qquueellqquuee cchhoossee qquuee nnoouuss nnee
vvoouulloonnss ppaass lloorrssqquuee nnoouuss yy ppeennssoonnss eett qquuee nnoouuss eenn rreesssseennttoonnss uunnee ffoorrttee éémmoottiioonn nnééggaattiivvee..
DDee mmêêmmee,, nnoouuss aattttiirroonnss ffaacciilleemmeenntt ccee qquuee nnoouuss vvoouulloonnss lloorrssqquuee nnoouuss yy ppeennssoonnss eett qquuee nnoouuss
eenn rreesssseennttoonnss uunnee ffoorrttee éémmoottiioonn ppoossiittiivvee,, ddee jjooiiee,, dd’’eessppéérraannccee,, ddee ccoonnffiiaannccee,, ddee ffiieerrttéé,,
dd’’aammoouurr,, eettcc..
LL’’UUnniivveerrss rrééppoonndd àà ttoouuss mmeess ddééssiirrss __ __ __
OOuuii,, cc’’eesstt eexxaacctt,, ssooyyeezz--eenn ccoonnvvaaiinnccuu !! LL’’UUnniivveerrss rrééppoonndd àà ttoouuss nnooss ddééssiirrss.. IIll rrééppoonndd àà ttoouuss
vvooss ddééssiirrss.. IIll rrééppoonndd àà ttoouutteess vvooss ppeennssééeess,, ssuurrttoouutt lloorrssqquu’’eelllleess ssoonntt aassssoocciiééeess àà uunnee ffoorrttee
éémmoottiioonn..
IIll nn’’yy aa ppaass ddee lliimmiittee àà ccee qquuee ppeeuutt vvoouuss aappppoorrtteerr ll’’UUnniivveerrss.. IIll nn’’yy aa ppaass ddee lliimmiittee àà ccee qquuee
vvoouuss ppoouuvveezz eexxppéérriimmeenntteerr aauu ccoouurrss ddee vvoottrree vviiee.. IIll nn’’yy aa ppaass ddee lliimmiittee àà ccee qquuee vvoouuss ppoouuvveezz
oobbtteenniirr.. LLeess lliimmiitteess nn’’eexxiisstteenntt ppaass ddaannss ll’’UUnniivveerrss,, eelllleess nnee ssoonntt qquuee ddeess ccrrooyyaanncceess.. CCee ssoonntt
vvooss pprroopprreess ccrrooyyaanncceess qquuii ppeeuuvveenntt eemmppêêcchheerr qquuee ssee mmaanniiffeessttee ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz..
LL’’UUnniivveerrss eesstt dd’’uunnee ggéénnéérroossiittéé iinnffiinniiee eennvveerrss vvoouuss,, eennvveerrss nnoouuss ttoouuss.. IIll eesstt ppaarrffaaiitteemmeenntt
iimmppoossssiibbllee dd’’eexxppllooiitteerr ttoouutteess lleess rreessssoouurrcceess ddoonntt ll’’UUnniivveerrss rreeggoorrggee.. IIll nn’’yy aa rriieenn ddee ttrroopp
cchheerr,, ddee ttrroopp bbeeaauu,, ddee ttrroopp ggrraanndd,, ddee ttrroopp aaggrrééaabbllee,, ddee ttrroopp ffaarrffeelluu qquuee ppuuiissssee vvoouuss ddoonnnneerr
ll’’UUnniivveerrss.. IIll ddoonnnnee ccoonnssttaammmmeenntt,, àà cchhaaqquuee iinnssttaanntt,, iill ddoonnnnee,, iill ddoonnnnee,, iill ddoonnnnee bbiieenn pplluuss qquuee
nnoouuss ppoouuvvoonnss rreecceevvooiirr..
OOnn aa ccoommppaarréé ll’’UUnniivveerrss àà uunn ggéénniiee qquuii eexxaauuccee ttoouuss vvooss ssoouuhhaaiittss,, qquueellss qquu’’iillss ssooiieenntt,, eenn
nnoommbbrree iilllliimmiittéé.. CC’’eesstt bbiieenn cceellaa.. VVoouuss ddeemmaannddeezz,, vvoouuss êêtteess eexxaauuccéé !! VVoouuss ddeemmaannddeezz,, cceellaa
vvoouuss eesstt ddoonnnnéé.. TToouutt vvoouuss eesstt ddoonnnnéé àà ppaarrttiirr dduu mmoommeenntt ooùù vvoouuss llee ddeemmaannddeezz.. TToouutt vvoouuss eesstt
ddûû àà ppaarrttiirr dduu mmoommeenntt ooùù vvoouuss yy ppeennsseezz.. TToouutt vvoouuss eesstt ddûû àà ppaarrttiirr dduu mmoommeenntt ooùù vvoouuss vveenneezz
aauu mmoonnddee.. TToouutt vvoouuss aa ttoouujjoouurrss ééttéé ddûû,, ttoouutt aa ttoouujjoouurrss ééttéé vvôôttrree.. CC’’eesstt cceellaa ll’’aabboonnddaannccee..
LL’’UUnniivveerrss eesstt ssii aabboonnddaanntt ddeess rreessssoouurrcceess qquuii ssoonntt àà nnoottrree ddiissppoossiittiioonn qquuee rriieenn nnii ppeerrssoonnnnee
nnee ppeeuutt lleess ééppuuiisseerr.. LLeess ssiixx mmiilllliiaarrddss dd’’êêttrreess hhuummaaiinnss ssuurr TTeerrrree sseerraaiieenntt eennttiièèrreemmeenntt
ssaattiissffaaiitt,, ttoouuss lleeuurrss ddééssiirrss ccoommbbllééss,, iillss sseerraaiieenntt ttoouuss mmiilllliiaarrddaaiirreess,, hheeuurreeuuxx,, aaccccoommpplliiss,, eenn
ppaarrffaaiittee ssaannttéé,, qquuee ll’’UUnniivveerrss sseerraaiitt ttoouujjoouurrss aauussssii aabboonnddaanntt eett iinnffiinnii..
CChhaaqquuee êêttrree hhuummaaiinn ppoossssèèddee ddeess rreessssoouurrcceess iinnffiinniieess ddee ssaannttéé,, ddee bboonnhheeuurr,, dd’’aammoouurr,, ddee
ssaaggeessssee,, ddee pprroossppéérriittéé.. RRiieenn nnii ppeerrssoonnnnee nnee ppeeuutt bbllooqquueerr,, rreessttrreeiinnddrree oouu ddiimmiinnuueerr cceess
rreessssoouurrcceess..
CCee qquuee vvoouuss oobbtteenneezz ddaannss cceettttee vviiee pphhyyssiiqquuee,, vvoouuss nnee llee pprreenneezz ppaass àà qquueellqquu’’uunn dd’’aauuttrree
ppuuiissqquuee cc’’eesstt iissssuu ddee vvooss pprroopprreess rreessssoouurrcceess iinnffiinniieess.. CC’’ééttaaiitt ddééjjàà àà vvoouuss aavvaanntt vvoottrree
nnaaiissssaannccee !! DDee mmêêmmee,, ccee qquu’’oobbttiieennnneenntt lleess aauuttrreess nn’’eennttaammee eenn rriieenn ccee qquuee vvoouuss ppoouuvveezz
oobbtteenniirr.. PPeerrssoonnnnee nnee ppeeuutt rriieenn vvoouuss eennlleevveerr.. PPeerrssoonnnnee nnee ppeeuutt vvoouuss eemmppêêcchheerr dd’’oobbtteenniirr ccee
qquuee vvoouuss vvoouulleezz..
EEnn ccoommpprreennaanntt cceellaa,, llaa ppeeuurr dduu mmaannqquuee ddiissppaarraaiitt,, lleess ccoonncceeppttss ddee rreessttrriiccttiioonn,, ddee lliimmiittaattiioonn,,
ddiissppaarraaiisssseenntt.. LLaa nnoottiioonn dduu «« ppaass aasssseezz »» ddiissppaarraaîîtt,, ddee mmêêmmee qquuee llaa nnoottiioonn dduu «« ttrroopp »».. LL’’iiddééee
mmêêmmee dd’’uunn ééqquuiilliibbrree ddeess rreessssoouurrcceess oouu dd’’uunn ppaarrttaaggee eesstt aabbssuurrddee.. IIll nn’’eesstt aabbssoolluummeenntt ppaass
nnéécceessssaaiirree ddee ppaarrttaaggeerr ppuuiissqquuee cchhaaccuunn ppoossssèèddee ddeess rreessssoouurrcceess iilllliimmiittééeess..
AAlloorrss,, ppoouurrqquuooii nnoouuss nn’’aavvoonnss ppaass ttoouutt ccee qquuee nnoouuss ddééssiirroonnss,, ppuuiissqquuee ll’’UUnniivveerrss nnoouuss ddoonnnnee
ttoouuss ccee qquuee nnoouuss vvoouulloonnss ?? PPaarrccee qquuee nnoouuss nnoouuss rreessttrreeiiggnnoonnss nnoouuss--mmêêmmeess.. NNoouuss nnoouuss
ffeerrmmoonnss,, nnoouuss--mmêêmmeess,, pplluuss oouu mmooiinnss,, aauuxx rreessssoouurrcceess qquuii ssoonntt nnôôttrreess eett qquuee nnoouuss aappppoorrttee
ccoonnssttaammmmeenntt ll’’UUnniivveerrss..
CC’’eesstt ccoommmmee ssii vvoouuss aavviieezz cceenntt mmiilllliiaarrddss dd’’eeuurrooss ssuurr vvoottrree ccoommppttee eett qquuee vvoouuss nnee llee ssaavviieezz
ppaass.. VVoouuss ppeennsseezz sseeuulleemmeenntt aavvooiirr mmiillllee eeuurrooss eett ddoonncc lloorrssqquuee vvoouuss vvoouulleezz rreettiirreerr ll’’aarrggeenntt
qquu’’iill yy aa ssuurr vvoottrree ccoommppttee,, vvoouuss nnee rreettiirreezz qquuee mmiillllee eeuurrooss,, eenn ppeennssaanntt qquuee cc’’eesstt llàà ttoouuttee
vvoottrree ffoorrttuunnee,, aalloorrss qquu’’iill yy aa eennccoorree,, ssuurr vvoottrree ccoommppttee,, qquuaattrree--vviinnggtt--ddiixx--nneeuuff mmiilllliiaarrddss,, nneeuuff
cceenntt qquuaattrree--vviinnggtt--ddiixx--nneeuuff mmiilllliioonnss,, nneeuuff cceenntt qquuaattrree--vviinnggtt ddiixx--nneeuuff mmiillllee eeuurrooss.. QQuuii ssoonntt àà
vvoouuss !!
JJee ssuuiiss llee sseeuull eett uunniiqquuee ccrrééaatteeuurr ddee mmaa vviiee__ __ __
UUnn pprriinncciippee iimmppoorrttaanntt qquuii ffaaiitt ttoouuttee llaa ddiifffféérreennccee..
UUnn pprriinncciippee ssiimmppllee,, ffaacciillee àà ccoommpprreennddrree,, mmaaiiss ppaass ttoouujjoouurrss ffaacciillee àà iinnttééggrreerr ccaarr ppaass
ttoouujjoouurrss ffaacciillee àà aacccceepptteerr..
CChhaaqquuee êêttrree hhuummaaiinn ccrrééee ssaa vviiee àà ppaarrttiirr ddee sseess ppeennssééeess eett ddee sseess éémmoottiioonnss,, ppaarr llee bbiiaaiiss ddee llaa
LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn qquuii ss’’eexxeerrccee ccoonnssttaammmmeenntt,, ppaarrffaaiitteemmeenntt,, éétteerrnneelllleemmeenntt.. CChhaaqquuee
éévvèènneemmeenntt,, cchhaaqquuee aassppeecctt,,
ssaannss eexxcceeppttiioonn,, ddee llaa vviiee dd’’uunn iinnddiivviidduu aa ééttéé aattttiirréé àà lluuii eenn ttaanntt qquuee rreefflleett eexxaacctt ddee ssoonn
sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess.. AA ppaarrtt cceett iinnddiivviidduu lluuii--mmêêmmee,, rriieenn nnii ppeerrssoonnnnee nnee ppeeuutt ccrrééeerr llee mmooiinnddrree
aassppeecctt ddee ssoonn eexxiisstteennccee ccaarr rriieenn nnii ppeerrssoonnnnee nnee ppeeuutt aattttiirreerr qquueellqquuee cchhoossee ddaannss llaa vviiee ddee
qquueellqquu’’uunn dd’’aauuttrree.. SSeeuull ll’’iinnddiivviidduu lluuii--mmêêmmee éémmeett lleess ppeennssééeess qquu’’iill éémmeett.. CC’’eesstt uunnee éévviiddeennccee..
DDoonncc,, eenn rraaiissoonn ddee llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn,, sseeuull ll’’iinnddiivviidduu lluuii--mmêêmmee eett eexxcclluussiivveemmeenntt ll’’iinnddiivviidduu
lluuii--mmêêmmee ppeeuutt aattttiirreerr,, ddoonncc ccrrééeerr,, ttoouutt ccee qquuii ffaaiitt ssoonn eexxppéérriieennccee ddee vviiee..
VVoouuss êêtteess llaa sseeuullee ppeerrssoonnnnee eett llaa sseeuullee ffoorrccee ddaannss ttoouutt ll’’UUnniivveerrss ccaappaabbllee dd’’aattttiirreerr cchhaaqquuee
ppaarrcceellllee ddee vvoottrree eexxiisstteennccee.. VVoouuss êêtteess llee sseeuull eett uunniiqquuee ccrrééaatteeuurr ddee vvoottrree vviiee.. CCoonncceerrnnaanntt
vvoottrree eexxiisstteennccee eennttiièèrree eett ddaannss lleess mmooiinnddrree ddééttaaiillss,, vvoouuss êêtteess ttoouutt--ppuuiissssaanntt..
AAuuccuunnee ppeerrssoonnnnee nnee ppeeuutt ccrrééeerr,, ggéénnéérreerr nnii iinnfflluueenncceerr qquuooii qquuee ccee ssooiitt ddaannss vvoottrree vviiee ccoommmmee
vvoouuss nnee ppoouuvveezz ccrrééeerr,, ggéénnéérreerr nnii iinnfflluueenncceerr qquuooii qquuee ccee ssooiitt ddaannss llaa vviiee dd’’uunnee aauuttrree
ppeerrssoonnnnee.. VVoouuss êêtteess ddoonncc lliibbrree ddee cchhooiissiirr ccee qquuii ffaaiitt vvoottrree vviiee eett vvoouuss llee ffaaiitteess àà cchhaaqquuee
iinnssttaanntt,, mmêêmmee ssii vvoouuss ppeennsseezz nnee ppaass êêttrree lliibbrree ddee llee ffaaiirree ccaarr vvoouuss nnee ccoommpprreenneezz ppaass llaa LLooii
ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn eett llee pprroocceessssuuss ddee ccrrééaattiioonn..
VVoouuss nnee ppoouuvveezz ddoonncc rriieenn rreepprroocchhéé àà qquuii qquuee ccee ssooiitt ppoouurr llee mmooiinnddrree éélléémmeenntt ddee vvoottrree vviiee
qquuee vvoouuss nn’’aaiimmeezz ppaass.. VVoouuss êêtteess llaa sseeuullee eett uunniiqquuee ppeerrssoonnnnee àà ll’’aavvooiirr aattttiirréé ddaannss vvoottrree vviiee..
VVoouuss eenn êêtteess rreessppoonnssaabbllee mmaaiiss cceellaa nnee vveeuutt ppaass ddiirree qquuee vvoouuss êêtteess ffaauuttiiff dd’’uunnee qquueellccoonnqquuee
ffaaççoonn.. IIll nn’’yy aa ppaass ddee ffaauuttee.. IIll nn’’yy aa jjaammaaiiss eeuu ddee ffaauuttee ddaannss vvoottrree eexxiisstteennccee nnii ddaannss cceellllee ddee
ttoouuss lleess êêttrreess hhuummaaiinnss qquuii oonntt vvééccuu ddeeppuuiiss llee ddéébbuutt ddee ll’’hhuummaanniittéé ((ssii ttaanntt eesstt qquu’’iill yy aaiitt eeuu uunn
ddéébbuutt))..
RRaappppeelleezz--vvoouuss :: vvoouuss êêtteess ppaarrffaaiitt eett vvoottrree vviiee eesstt ppaarrffaaiittee ccaarr ccee qquuii eesstt ccrréééé ppaarr qquueellqquuee
cchhoossee ddee ppaarrffaaiitt eesstt ffoorrccéémmeenntt ppaarrffaaiitt.. IIll nnee ppeeuutt yy aavvooiirr ddee ffaauuttee oouu dd’’eerrrreeuurr ddaannss uunnee vviiee
ddoonntt llee sseeuull oobbjjeeccttiiff eesstt ddee vviivvrree,, dd’’eexxppéérriimmeenntteerr,, ddee ppeerrcceevvooiirr lleess ccoonnttrraasstteess qquu’’ooffffrree llee
mmoonnddee pphhyyssiiqquuee.. CChhaaqquuee ccoonnttrraassttee qquuee vvoouuss ddiisscceerrnneezz aaffffiinnee vvoottrree ccoonnsscciieennccee ddee ccee qquuee
vvoouuss vvoouulleezz eett ddee ccee qquuee vvoouuss nnee vvoouulleezz ppaass,, dd’’ooùù jjaaiilllliitt uunn ddééssiirr,, ppaarrttiicciippaanntt àà llaa ccrrooiissssaannccee
ddee ll’’UUnniivveerrss.. LLee bbuutt ddee ll’’UUnniivveerrss,, ssaa rraaiissoonn dd’’êêttrree eesstt ssaa ccrrooiissssaannccee.. CChhaaqquuee éélléémmeenntt ddee
vvoottrree vviiee,, ppaarrttiicciippaanntt àà ccee bbuutt ssuupprrêêmmee ddee ll’’UUnniivveerrss,, eesstt ddoonncc ppaarrffaaiitt..
VVoouuss êêtteess ttoouutt--ppuuiissssaanntt.. VVoouuss êêtteess DDiieeuu.. VVoouuss êêtteess llee DDiieeuu oommnniippootteenntt ddee vvoottrree pprroopprree
eexxiisstteennccee.. OOuuvvrreezz vvoottrree ccoonnsscciieennccee àà cceellaa eett vvoouuss ccoommpprreennddrreezz qquuee vvoouuss nn’’aavveezz ppaass ddee
lliimmiittee.. DDééppaasssseezz aalloorrss lleess lliimmiitteess ddee vvooss ccrrooyyaanncceess,, ddééppaasssseezz aauussssii lleess lliimmiitteess ddeess ccrrooyyaanncceess
ddeess aauuttrreess.. VVoouuss ccoommpprreenneezz cceellaa ccaarr vvoouuss ccoommpprreenneezz lleess mmoottss,, vvoouuss ccoommpprreenneezz lleeuurr sseennss,,
mmaaiiss llàà,, iill ss’’aaggiitt pplluuss qquuee ddee ccoommpprreennddrree,, iill ss’’aaggiitt dd’’aacccceepptteerr,, ddee ccrrooiirree,, dd’’eenn êêttrree ccoonnvvaaiinnccuu,,
dd’’eenn êêttrree pplleeiinneemmeenntt ccoonnsscciieenntt..
JJee nnee ppeeuuxx rriieenn vvoouuss ffaaiirree ccoommpprreennddrree qquuee vvoouuss nnee ssaacchhiieezz ddééjjàà mmaaiiss vvoouuss aavveezz oouubblliiéé
cceerrttaaiinneess vvéérriittééss qquuee vvoouuss ssaavviieezz eett vvoouuss vvoouuss êêtteess ffaaiitt àà cceerrttaaiinneess iiddééeess,, àà cceerrttaaiinnss
ccoonncceeppttss,, qquuii vvoouuss ssoonntt aappppaarruuss ccoommmmee ffiiaabblleess eett vvoouuss aavveezz bbââttii vvooss ccrrooyyaanncceess ssuurr cceess
ccoonncceeppttss.. VVoouuss lleess aavveezz aacccceeppttéé ccoommmmee iirrrrééffuuttaabblleess ccaarr vvoottrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee vvoouuss aa
pprroouuvvéé qquu’’iillss ll’’ééttaaiieenntt..
EEnn ffaaiitt,, vvoottrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee aa ssiimmpplleemmeenntt ééttéé ccoonnssttiittuuééee ddeess mmaanniiffeessttaattiioonnss ddee cceess
cceerrttiittuuddeess,, ppaarr ll’’aaccttiioonn ddee llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn.. LLoorrssqquuee vvoouuss ccrrooyyeezz àà qquueellqquuee cchhoossee,,
lloorrssqquuee vvoouuss eenn êêtteess ppeerrssuuaaddéé,, cc’’eesstt cceellaa qquuii ssee mmaanniiffeessttee ddaannss vvoottrree vviiee eett aauuttoouurr ddee vvoouuss..
VVoouuss êêtteess bbeell eett bbiieenn llee sseeuull eett uunniiqquuee ccrrééaatteeuurr ddee vvoottrree eexxiisstteennccee pphhyyssiiqquuee.. EEtt cceeccii ddooiitt
vvoouuss aammeenneezz àà uunnee sseeuullee ccoonncclluussiioonn :: vvoouuss êêtteess lliibbrree eett vvoouuss ppoouuvveezz aavvooiirr,, ffaaiirree eett êêttrree ttoouutt
ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz.. PPéénnééttrreezz--vvoouuss ddee cceettttee iiddééee,, ddee cceettttee ccrrooyyaannccee,, ddee cceettttee cceerrttiittuuddee eett
vvoouuss rreesssseennttiirreezz uunnee éémmoottiioonn ddee bbiieenn--êêttrree,, ddee jjooiiee,, ddee pplléénniittuuddee.. CCee qquuii vvoouuss pprroouuvvee qquuee
vvoouuss êêtteess ddaannss llee vvrraaii,, qquuee vvoouuss ppeennsseezz ddee llaa mmêêmmee ffaaççoonn qquuee vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, qquuii eesstt
pplleeiinn ddee ssaaggeessssee..__ __ __
LLee SSyyssttèèmmee ddee GGuuiiddaannccee EEmmoottiioonnnneellllee__ __ __
CCee qquu’’iill yy aa ddee bbiieenn aavveecc lleess éémmoottiioonnss,, cc’’eesstt qquu’’eelllleess ssoonntt ssiimmpplleess,, ccllaaiirreess eett rreellaattiivveemmeenntt ppeeuu
nnoommbbrreeuusseess,, ddoonncc ffaacciilleess àà iiddeennttiiffiieerr.. LLeess ppeennssééeess ssoonntt ttrrèèss vvaarriiééeess eett ppaarrffooiiss ttrrèèss
ccoommpplleexxeess.. UUnnee ppeennssééee ppeeuutt êêttrree uunnee iiddééee,, uunn ccoonncceepptt,, uunn éévvèènneemmeenntt,, uunnee ppeerrssoonnnnee,, uunnee
cchhoossee,, uunnee iimmaaggee,, uunn mmoott,, bbrreeff,, ttoouutt ccee qquuii ppeeuutt ccoonnssttiittuueerr uunnee eexxiisstteennccee ccoommppllèèttee..
UUnnee éémmoottiioonn eesstt ssooiitt aaggrrééaabbllee ssooiitt ddééssaaggrrééaabbllee,, eenn dd’’aauuttrree tteerrmmee,, ppoossiittiivvee oouu nnééggaattiivvee,,
sseelloonn nnoottrree ppooiinntt ddee vvuuee,, sseelloonn ccoommmmeenntt nnoouuss nnoouuss sseennttoonnss..
LLeess éémmoottiioonnss ssoonntt llee llaannggaaggee ddee ll’’êêttrree iinnttéérriieeuurr__ __ __
LLeess éémmoottiioonnss ssoonntt ffiiaabblleess eett oonntt ttoouujjoouurrss uunnee ssiiggnniiffiiccaattiioonn ttrrèèss pprréécciissee.. VVooss éémmoottiioonnss ssoonntt
ccee qquuee vvoouuss aavveezz ddee pplluuss pprréécciieeuuxx.. EElllleess ccoonnssttiittuueenntt llee lliieenn qquuee vvoottrree êêttrree pphhyyssiiqquuee
eennttrreettiieenntt aavveecc vvoottrree êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee,, qquuii llee rreelliiee àà ll’’êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee..
LLoorrssqquuee vvoouuss rreesssseenntteezz uunnee éémmoottiioonn qquuee vvoouuss iiddeennttiiffiieezz ccoommmmee ppoossiittiivvee,, aaggrrééaabbllee,, cc’’eesstt qquuee
vvoottrree ppaarrttiiee pphhyyssiiqquuee eett vvoottrree ppaarrttiiee nnoonn--pphhyyssiiqquuee ssoonntt eenn hhaarrmmoonniiee,, qquu’’eelllleess vviibbrreenntt àà
ll’’uunniissssoonn.. PPlluuss cceess ddeeuuxx ppaarrttiieess ddee vvoouuss--mmêêmmee ssoonntt eenn hhaarrmmoonniiee,, pplluuss ll’’éémmoottiioonn rreesssseennttiiee eesstt
aaggrrééaabbllee eett ffoorrttee,, ccoommmmee lloorrssqquuee vvoouuss vvoouuss sseenntteezz iilllluummiinnéé,, eenn ccoonnttaacctt aavveecc llaa SSoouurrccee,,
iinnvveessttii ddee ll’’eesspprriitt ddiivviinn.. CCee qquuii eesstt dd’’aaiilllleeuurrss rrééeelllleemmeenntt llee ccaass ppuuiissqquuee vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr
eesstt cceettttee SSoouurrccee,, cceett eesspprriitt ddiivviinn..__
UUnnee éémmoottiioonn qquuee vvoouuss iiddeennttiiffiieezz ccoommmmee nnééggaattiivvee,, ddééssaaggrrééaabbllee,, iinnddiiqquuee qquuee vvoouuss êêtteess
ddééccoonnnneeccttéé ddee vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, qquuee vvoottrree êêttrree pphhyyssiiqquuee nnee vviibbrree ppaass ddee llaa mmêêmmee ffaaççoonn
qquuee vvoottrree êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee.. PPlluuss lleess ddeeuuxx ppaarrttiieess ssoonntt ééllooiiggnnééeess vviibbrraattooiirreemmeenntt,, pplluuss
ll’’éémmoottiioonn eesstt ddééssaaggrrééaabbllee eett ffoorrttee..
EEccoouutteerr vvooss éémmoottiioonnss cc’’eesstt ééccoouutteerr vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr.. CC’’eesstt ddoonncc ttrrèèss iimmppoorrttaanntt,, ccrruucciiaall,,
ppoouurr êêttrree hheeuurreeuuxx,, ppoouurr oobbtteenniirr ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz.. VVoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr ssaaiitt,, ttrrèèss
eexxaacctteemmeenntt,, ccee qquuee vvoouuss êêtteess,, ccee qquuii vvoouuss rreenndd hheeuurreeuuxx,, ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz,, ccaarr iill ssaaiitt ttrrèèss
eexxaacctteemmeenntt ccoommmmeenntt vvoouuss aattttiirreezz ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz,, ccoommmmeenntt vvoouuss llee ccrrééeezz ddaannss vvoottrree
eexxppéérriieennccee pphhyyssiiqquuee ssppaattiioo--tteemmppoorreellllee..
AAiinnssii,, ssii ccee qquuee vvoouuss ppeennsseezz aattttiirree ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz,, ccee qquuii ccoorrrreessppoonndd aauuxx ddééssiirrss qquuee vvoouuss
aavveezz éémmiiss,, llaa ccoonnnneexxiioonn aavveecc vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr eesstt pplluuss hhaarrmmoonniieeuussee,, eellllee ss’’iinntteennssiiffiiee,, eett
vvoouuss eenn rreesssseenntteezz uunnee éémmoottiioonn ppoossiittiivvee,, ddee jjooiiee,, dd’’eexxaallttaattiioonn,, dd’’eexxcciittaattiioonn,, ddee pplléénniittuuddee.. PPaarr
cceettttee éémmoottiioonn,, vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr vvoouuss ddiitt qquuee vvooss ppeennssééeess aattttiirreenntt ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz eett
qquuee pplluuss vvoouuss eennttrreettiieennddrreezz cceess ppeennssééeess,, pplluuss vvoouuss aattttiirreerreezz ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz..
LLoorrssqquuee vvoouuss rreesssseenntteezz uunnee éémmoottiioonn nnééggaattiivvee,, cceellaa ssiiggnniiffiiee qquuee llaa ccoonnnneexxiioonn aavveecc vvoottrree
SSoouurrccee ddiimmiinnuuee,,
ss’’aammooiinnddrriitt.. PPaarr cceett ééllooiiggnneemmeenntt,, cceettttee rruuppttuurree ddee ccoonnnneexxiioonn,, vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr vveeuutt vvoouuss
ffaaiirree ccoommpprreennddrree qquuee vvooss ppeennssééeess dduu mmoommeenntt aattttiirreenntt àà vvoouuss ddeess cchhoosseess oouu ddeess éévvéénneemmeennttss
qquuee vvoouuss nnee ssoouuhhaaiitteezz ppaass,, qquuee vvoouuss nn’’aaiimmeezz ppaass.. SSii vvoouuss eennttrreetteenneezz cceess ppeennssééeess,, ll’’éémmoottiioonn
nnééggaattiivvee ss’’aammpplliiffiiee eett ddeevviieenntt ddee pplluuss eenn pplluuss ddééssaaggrrééaabbllee ccaarr vvoouuss vvoouuss sseenntteezz iissoolléé ddee
vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, ééllooiiggnnéé ddee ccee qquuee vvoouuss êêtteess rrééeelllleemmeenntt..
CCee nn’’eesstt ppaass uunn jjuuggeemmeenntt,, dd’’aauuccuunnee ssoorrttee.. NNoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr nnoouuss aaiimmee dd’’uunn aammoouurr iinnffiinnii,,
iinnccoonnddiittiioonnnneell,, eett rriieenn nn’’eennttaammeerraa jjaammaaiiss cceett aammoouurr.. CC’’eesstt ssiimmpplleemmeenntt uunnee ccoonnvveennttiioonn,, uunn
aaccccoorrdd ééttaabbllii lloorrss ddee nnoottrree iinnccaarrnnaattiioonn,, aaffiinn qquuee nnoouuss ppuuiissssiioonnss bbéénnééffiicciieerr dd’’uunn ssyyssttèèmmee ddee
gguuiiddaannccee ttoouutt aauu lloonngg ddee nnoottrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee aaccttuueellllee..
EEnn ttaanntt qquu’’iinnccaarrnnaattiioonn pphhyyssiiqquuee,, vvoouuss aavveezz llaa ffaaccuullttéé ddee ppeennsseerr ppaarr nnoouuss--mmêêmmeess,, ddee ffaaççoonn
aauuttoonnoommee eett iinnddééppeennddaannttee.. CC’’eesstt vvoottrree lliibbrree--aarrbbiittrree,, aauuttrreemmeenntt ddiitt.. VVoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,,
vvoottrree ppaarrttiiee nnoonn--pphhyyssiiqquuee,, dd’’ooùù vvoouuss éémmaanneezz,, eesstt eesssseennttiieelllleemmeenntt ppeennssééee,, ppuurree,, ssaaggee eett eenn
hhaarrmmoonniiee ppaarrffaaiittee aavveecc ttoouutt ccee qquuii eesstt.. LLoorrssqquuee vvoottrree ppeennssééee ss’’aaccccoorrddee aavveecc cceellllee ddee vvoottrree
êêttrree iinnttéérriieeuurr,, vvoouuss êêtteess eenn hhaarrmmoonniiee aavveecc ttoouutt ccee qquuii eesstt.. CC’’eesstt ppoouurrqquuooii vvoouuss rreesssseenntteezz
aalloorrss cceett ééttaatt ddee jjooiiee,, ddee pplléénniittuuddee,, dd’’aammoouurr,, qquuii eesstt ll’’ééttaatt nnaattuurreell ddee vvoottrree êêttrree,, ll’’ééttaatt
nnaattuurreell ddee ttoouutt ccee qquuii eesstt..
LLoorrssqquuee vvoottrree ppeennssééee eesstt ddiifffféérreennttee ddee llaa ppeennssééee ddee vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, vvoouuss êêtteess ccoouuppéé
ddee vvoottrree ééttaatt nnaattuurreell,, vvoouuss vvoouuss sseenntteezz aalloorrss iissoolléé,, ppeerrdduu,, ssééppaarréé ddee vvoottrree eesssseennccee mmêêmmee,,
ddee vvoottrree ssoouurrccee ddee vviiee.. CC’’eesstt
ddee llàà qquuee vviieennnneenntt lleess éémmoottiioonnss nnééggaattiivveess ddee ccoollèèrree,, ddee ppeeuurr,, dd’’aannggooiissssee,, ddee ffrruussttrraattiioonn,, ddee
ddéépprreessssiioonn,, ddee hhaaiinnee,, eettcc.. IIll nn’’yy aa ppaass ddee mmaall àà rreesssseennttiirr cceess éémmoottiioonnss.. EElllleess ssiiggnniiffiieenntt
qquueellqquuee cchhoossee.. EElllleess ssiiggnniiffiieenntt qquuee vvoouuss êêtteess ddééccoonnnneeccttéé ddee vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr.. EElllleess
ssiiggnniiffiieenntt ééggaalleemmeenntt qquuee vvooss ppeennssééeess,, àà ccee mmoommeenntt llàà,, aattttiirreenntt ddeess cchhoosseess eett ddeess
éévvéénneemmeennttss qquuee vvoouuss nnee vvoouulleezz ppaass..
VVoouuss ppoouuvveezz aapppprréécciieerr vvooss éémmoottiioonnss nnééggaattiivveess ccaarr eelllleess vvoouuss ppeerrmmeetttteenntt ddee ccoommpprreennddrree ccee
qquuee vvoouuss êêtteess eenn ttrraaiinn ddee ppeennsseerr eett sseerrvveenntt àà vvoouuss rreemmeettttrree ssuurr llaa VVooiiee.. OOuuii,, vvoouuss ppoouuvveezz
vvrraaiimmeenntt lleess aapppprréécciieerr ccaarr eenn lleess aapppprréécciiaanntt,, vvoouuss eennggeennddrreezz ééggaalleemmeenntt uunnee éémmoottiioonn
ppoossiittiivvee qquuii rreemmppllaacceerraa ttoouuttee éémmoottiioonn nnééggaattiivvee eett vvoouuss ppeerrmmeettttrraa ddee vvoouuss rreeccoonnnneecctteerr aavveecc
vvoottrree SSoouurrccee..
LLee ddoouubbllee eeffffeett ddeess éémmoottiioonnss __
OObbsseerrvveerr sseess éémmoottiioonnss eesstt ll’’uunnee ddeess cchhoosseess lleess pplluuss iimmppoorrttaanntteess àà ffaaiirree ppoouurr vviivvrree ddaannss
ll’’hhaarrmmoonniiee ddee ssooii--mmêêmmee,, ddaannss llaa lliibbeerrttéé,, llaa jjooiiee eett ppaarrttiicciippeerr àà llaa ccrrooiissssaannccee ddee ttoouutt ccee qquuii
eesstt.. LLeess éémmoottiioonnss ssoonntt ccee qquuee nnoouuss aavvoonnss ddee pplluuss pprréécciieeuuxx.. NNee cchheerrcchheezz ppaass àà vvoouuss ddééttaacchheerr
ddee vvooss éémmoottiioonnss,, nnee cchheerrcchheezz ppaass àà lleess ddoommiinneerr,, àà lleess ccaacchheerr,, àà lleess rreeffoouulleerr,, àà lleess ééccaarrtteerr,,
ccaarr vvoouuss vvoouuss ééccaarrtteerreezz ddee vvoouuss--mmêêmmee,, ddee vvoottrree ppaarrttiiee llaa pplluuss ssaaggee,, llaa pplluuss lluummiinneeuussee,, ddee
vvoottrree SSoouurrccee..
LL’’êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee,, eenn ss’’iinnccaarrnnaanntt,, llaaiissssee ttoouuttee lliibbeerrttéé àà ssaa ccoonnttrreeppaarrttiiee pphhyyssiiqquuee,, ppoouurr
ppeennsseerr,, aaggiirr,, cchhooiissiirr,, ddéécciiddeerr,, éépprroouuvveerr.. CCeettttee lliibbeerrttéé,, ccee lliibbrree--aarrbbiittrree,, ssuuppppoossee qquuee ttoouutt llee
ssaavvooiirr ddee ll’’êêttrree éétteerrnneell eesstt mmoommeennttaannéémmeenntt oouubblliiéé,, lloorrss ddee ll’’iinnccaarrnnaattiioonn pphhyyssiiqquuee.. LL’’êêttrree
pphhyyssiiqquuee nnaaîîtt aavveecc uunn eesspprriitt vviieerrggee eett lliibbrree,, lliibbrree ddee ssee ccoonnssttrruuiirree ccoommmmee iill llee vveeuutt.. MMaaiiss ccee
ssaavvooiirr,, cceettttee ssaaggeessssee,, rreessttee aacccceessssiibbllee,, àà ttoouutt mmoommeenntt,, ppoouurr gguuiiddeerr ll’’êêttrree pphhyyssiiqquuee,, ll’’aaiiddeerr àà
ssaavvooiirr ccee qquu’’iill vveeuutt eett àà oobbtteenniirr ccee qquu’’iill vveeuutt..
BBiieenn qquuee lleess iiddééeess,, lleess ccoonncceeppttss,, lleess mmoottss ppuuiisssseenntt êêttrree ttrraannssmmiiss ddee ll’’êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee àà
ll’’êêttrree pphhyyssiiqquuee lloorrssqquuee llaa ccoonnnneexxiioonn eesstt fflluuiiddee,, cceellaa nn’’eesstt ppaass nnéécceessssaaiirree ppoouurr qquu’’iillss
ccoommmmuunniiqquueenntt.. LLeess ppeerrssoonnnneess qquuii ssoouuhhaaiitteenntt oobbtteenniirr ddeess mmeessssaaggeess ssoouuss ffoorrmmeess dd’’iimmaaggeess,,
dd’’iiddééeess oouu ddee mmoottss ppeeuuvveenntt lleess oobbtteenniirr eenn ééttaabblliissssaanntt ddee ffaaççoonn ddéélliibbéérrééee uunnee ccoonnnneexxiioonn pplluuss
ddééttaaiillllééee aavveecc lleeuurr êêttrree iinnttéérriieeuurr.. HHoorrmmiiss cceellaa,, nnoouuss aavvoonnss ttoouuss,, ssaannss eexxcceeppttiioonn,, uunnee
ccoonnnneexxiioonn ddee bbaassee aavveecc nnoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr.. CCee ssoonntt nnooss éémmoottiioonnss..
LLeess éémmoottiioonnss nnee ddéélliivvrreenntt ppaass ddee mmeessssaaggee ppaarrttiiccuulliieerr.. AA ttrraavveerrss lleess éémmoottiioonnss,, ll’’êêttrree
iinnttéérriieeuurr nnee vvoouuss ddiitt ppaass ccee qquuee vvoouuss ddeevveezz ffaaiirree oouu nnee ppaass ffaaiirree.. LLee mmeessssaaggee ddee vvooss
éémmoottiioonnss rreessppeeccttee llaa lliibbeerrttéé aabbssoolluuee qquuii eesstt llaa vvoottrree.. AAuu rreeggaarrdd ddee ccee qquuee vvoouuss aavveezz
iiddeennttiiffiiéé ccoommmmee ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz,, vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, ggrrââccee aauuxx éémmoottiioonnss,, vvoouuss ddiitt :: «« ccee
qquuee ttuu ppeennsseess aattttiirree ccee qquuee ttuu vveeuuxx »» oouu,, àà ll’’iinnvveerrssee :: «« ccee qquuee ttuu ppeennsseess aattttiirree ccee qquuee ttuu nnee
vveeuuxx ppaass.. »»__ __
PPlluuss ll’’éémmoottiioonn eesstt ffoorrttee eett pplluuss ll’’aattttrraaccttiioonn eesstt ffoorrttee,, pplluuss llaa ppeennssééee qquuii ll’’aa ggéénnéérrééee eesstt ssuurr
llee ppooiinntt ddee ssee mmaanniiffeesstteerr.. PPlluuss uunnee éémmoottiioonn ppoossiittiivvee eesstt ffoorrttee eett pplluuss ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz
eesstt ssuurr llee ppooiinntt ddee ssee mmaanniiffeesstteerr ccaarr cceellaa ssiiggnniiffiiee :: «« ttuu aattttiirreess ddee ffaaççoonn ppuuiissssaannttee ccee qquuee
ttuu ddééssiirreess.. »» DDee ffaaççoonn ssiimmiillaaiirree,, pplluuss uunnee éémmoottiioonn nnééggaattiivvee eesstt ffoorrttee,, pplluuss ccee qquuee vvoouuss nnee
vvoouulleezz ppaass eesstt ssuurr llee ppooiinntt ddee ssee mmaanniiffeesstteerr,, ccaarr cceellaa ssiiggnniiffiiee :: «« ttuu aattttiirreess ffoorrtteemmeenntt ccee
qquuee ttuu nnee vveeuuxx ppaass.. »»
LLeess éémmoottiioonnss ssoonntt ééggaalleemmeenntt llee rreefflleett ddee llaa ccoonnnneexxiioonn aavveecc ll’’êêttrree iinnttéérriieeuurr,, ddee ll’’hhaarrmmoonniiee
vviibbrraattooiirree eennttrree ll’’êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee eett ll’’êêttrree pphhyyssiiqquuee.. UUnnee ffoorrttee éémmoottiioonn ppoossiittiivvee ssiiggnniiffiiee
qquuee llaa ccoonnnneexxiioonn eesstt ttrrèèss bboonnnnee,, qquuee lleess ddeeuuxx vviibbrraattiioonnss ssoonntt bbiieenn hhaarrmmoonniissééeess,, qquuee llaa
vviibbrraattiioonn ddee ll’’êêttrree pphhyyssiiqquuee eesstt sseemmbbllaabbllee àà llaa vviibbrraattiioonn ddee ll’’êêttrree éétteerrnneell,, qquuee lleess ppeennssééeess
ddee ll’’êêttrree pphhyyssiiqquueess ssoonntt sseemmbbllaabblleess àà cceelllleess ddee ll’’êêttrree éétteerrnneell..
LLoorrssqquuee vvoouuss ppeerrcceevveezz lleess cchhoosseess,, llee mmoonnddee,, lleess éévvéénneemmeennttss eett lleess ppeerrssoonnnneess ccoommmmee lleess
ppeerrççooiitt vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, aalloorrss vvoouuss rreesssseenntteezz uunnee ffoorrttee éémmoottiioonn ppoossiittiivvee,, vvoouuss vvoouuss
sseenntteezz bbiieenn,, ffoorrtt,, ppaarrffaaiitt..
EEnn mmaaiinntteennaanntt cceett ééttaatt dd’’eesspprriitt eett ddoonncc cceettttee éémmoottiioonn qquuii eenn ddééccoouullee,, vvoouuss mmaaiinntteenneezz uunnee
eexxcceelllleennttee ccoonnnneexxiioonn aavveecc vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, vvoouuss aamméélliioorreezz llaa ccoonnnneexxiioonn eett vvoouuss ppoouuvveezz
ccoommpprreennddrree ccoommmmeenntt ppeennssee ll’’êêttrree iinnttéérriieeuurr,, ccoommmmeenntt ppeennssee llaa SSoouurrccee,, ccoommmmeenntt eellllee ppeerrççooiitt
eett ccoonnççooiitt ttoouutt ccee qquuii eesstt.. VVoouuss ppoouuvveezz ccoommpprreennddrree qquuee ttoouutt eesstt ppaarrffaaiitt,, qquuee vvoouuss vviivveezz
ddaannss llaa PPeerrffeeccttiioonn,, qquuee vvoouuss ffaaiitteess ppaarrttiiee ddee cceettttee PPeerrffeeccttiioonn,, qquuee vvoouuss êêtteess eett qquuee lleess
aauuttrreess ssoonntt llaa PPeerrffeeccttiioonn..
GGrrââccee àà llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn,, lleess ppeennssééee aattttiirreenntt lleess mmaanniiffeessttiioonnss eett lleess éémmoottiioonnss
rreennffoorrcceenntt llee ppoouuvvooiirr dd’’aattttrraaccttiioonn ddeess ppeennssééeess.. AAiinnssii,, eenn mmaaiinntteennaanntt uunnee éémmoottiioonn ppoossiittiivvee eett
llaa ppeennssééee ccoorrrreessppoonnddaannttee,, ddee ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz,, vvoouuss aattttiirreezz dd’’aauuttaanntt mmiieeuuxx ccee qquuee vvoouuss
ddééssiirreezz.. NNoonn sseeuulleemmeenntt ll’’éémmoottiioonn rreennffoorrccee ll’’aattttrraaccttiioonn mmaaiiss eellllee ssiiggnniiffiiee aauussssii qquuee vvoouuss
ppeennsseezz ccoommmmee vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr ccaarr vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr ppeennssee qquuee vvoouuss êêtteess ppaarrffaaiitt
ddoonncc qquuee ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz eesstt ppaarrffaaiitt.. IIll ssee rrééjjoouuiitt aalloorrss qquuee vvoouuss ppuuiissssiieezz ll’’aattttiirreerr àà
vvoouuss rraappiiddeemmeenntt eett eeffffiiccaacceemmeenntt.. PPaarr cceettttee éémmoottiioonn bbiieennffaaiissaannttee,, iill vvoouuss eennccoouurraaggee àà
ppeennsseerr ddee pplluuss eenn pplluuss àà ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz eett iill vvoouuss aaiiddee ééggaalleemmeenntt aaiinnssii,, àà ll’’aattttiirreerr,, àà llee
rrééaalliisseerr..
LLaa VVooiiee ddee ll’’AAcccceeppttaattiioonn __
RRiieenn ddee ccee qquuee vvoouuss vveenneezz ddee lliirree nn’’eesstt nnoouuvveeaauu ppoouurr vvoouuss.. BBiieenn ssûûrr,, vvoouuss llee ssaavveezz ddeeppuuiiss
ttoouujjoouurrss ppuuiissqquuee ll’’êêttrree iinnttéérriieeuurr,, ll’’êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee,, ll’’ââmmee,, aa llee ssaavvooiirr aabbssoolluu,, ddee ttoouutt ccee qquuii
eesstt.. MMaaiiss ccee nn’’eesstt ééggaalleemmeenntt ppaass nnoouuvveeaauu ppaarrccee qquuee vvoouuss aavveezz ddeeppuuiiss lloonnggtteemmppss,, ddaannss cceettttee
vviiee aaccttuueellllee,, ssuuiivvii cceettttee ppaarrcceellllee ddee lluummiièèrree eenn vvoouuss,, cceettttee ééttiinncceellllee ddiivviinnee qquuii vvoouuss ffaaiitt
rreesssseennttiirr iinnttuuiittiivveemmeenntt qquuee vvoouuss êêtteess uunn êêttrree ppaarrffaaiitt,, mméérriittaanntt aauu pplluuss hhaauutt ppooiinntt llee
bboonnhheeuurr,, llaa ssaannttéé,, ll’’aabboonnddaannccee.. AAiinnssii vvoouuss aavveezz lluu ddee nnoommbbrreeuuxx oouuvvrraaggeess,, ééccoouuttéé ddee
nnoommbbrreeuusseess ppeerrssoonnnneess,, rrééfflléécchhii ppeennddaanntt ddee lloonngguueess hheeuurreess,, mmééddiittéé ssuurr qquuii vvoouuss êêtteess eett ssuurr
ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz ddaannss cceettttee vviiee..
RRiieenn ddee ccee qquuee vvoouuss vveenneezz ddee lliirree nn’’eesstt nnoouuvveeaauu ppoouurr vvoouuss eett cceellaa ppoouurrrraaiitt ss’’aajjoouutteerr àà llaa
lloonngguuee lliissttee ddeess lliivvrreess ddee ddéévveellooppppeemmeenntt ppeerrssoonnnneell qquuii jjaalloonnnneenntt vvoottrree qquuêêttee ddee llaa vvéérriittéé..
RRiieenn ddee ccee qquuee vvoouuss vveenneezz ddee lliirree nn’’eesstt nnoouuvveeaauu,, cc’’eesstt ssiimmpplleemmeenntt ffoorrmmuulléé ddiifffféérreemmmmeenntt eett
iill nn’’yy aauurraa jjaammaaiiss rriieenn ddee nnoouuvveeaauu,, ccee sseerraa ttoouujjoouurrss ffoorrmmuulléé ddiifffféérreemmmmeenntt,, ssoouuss uunn aauuttrree
ppooiinntt ddee vvuuee,, ppaarr uunnee aauuttrree ppeerrssoonnnnee,, sseelloonn uunnee aauuttrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee..
AAlloorrss,, ss’’iill vvoouuss ppllaaîîtt,, aarrrrêêtteezz--vvoouuss iiccii uunn iinnssttaanntt.. PPrreenneezz uunn mmoommeenntt ppoouurr rrééfflléécchhiirr àà cceeccii ::
CCrrooyyeezz--vvoouuss qquuee vvoouuss êêtteess uunn êêttrree eexxcceeppttiioonnnneell ??
CCrrooyyeezz--vvoouuss qquuee vvoouuss ppoouuvveezz êêttrree,, ffaaiirree eett aavvooiirr ttoouutt ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz ??
CCrrooyyeezz--vvoouuss qquuee vvoouuss ppoouuvveezz ffaaiirree ddee vvoottrree vviiee ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz ccaarr ttoouutt ccee qquuee vvoouuss
ppeennsseezz ssee mmaanniiffeessttee ppaarr llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn ??
OOhh oouuii,, vvoouuss llee ccrrooyyeezz,, cc’’eesstt cceerrttaaiinn.. MMaaiiss eenn êêtteess--vvoouuss vvrraaiimmeenntt ppeerrssuuaaddéé ?? EEnn aavveezz--vvoouuss
ll’’iinnttiimmee ccoonnvviiccttiioonn ??
CCrrooiirree qquu’’oonn ppeeuutt ggaaggnneerr llaa ffiinnaallee dduu 110000 mmèèttrreess aauuxx JJeeuuxx OOllyymmppiiqquueess eett êêttrree aabbssoolluummeenntt
ccoonnvvaaiinnccuu qquu’’oonn vvaa ggaaggnneerr.. IIll yy aa uunnee ddiifffféérreennccee eennttrree ccrrooiirree qquu’’àà llaa ffiinn dduu mmooiiss oonn aauurraa
eennccaaiisssséé uunn mmiilllliioonn dd’’eeuurrooss eett eenn aavvooiirr llaa cceerrttiittuuddee.. IIll yy aa uunnee ddiifffféérreennccee eennttrree ccrrooiirree qquu’’oonn
ppeeuutt gguuéérriirr dd’’uunnee ggrraavvee mmaallaaddiiee eett eenn êêttrree aabbssoolluummeenntt ppeerrssuuaaddéé..
CC’’eesstt cceettttee ddiifffféérreennccee qquuii ddéétteerrmmiinnee ll’’eeffffiiccaacciittéé ddee llaa mmaanniiffeessttaattiioonn.. CC’’eesstt cceettttee
ddiifffféérreennccee qquuii ffaaiitt qquuee llaa mméétthhooddee qquuee vvoouuss ééttuuddiieezz eett aapppplliiqquueezz aa ddeess rrééssuullttaattss oouu nn’’eenn aa
ppaass.. CC’’eesstt cceettttee ddiifffféérreennccee qquuii ss’’eexxpprriimmee ddaannss ccee qquuee vvoouuss oobbtteenneezz ppaarr rraappppoorrtt àà ccee qquuee
vvoouuss ddééssiirreezz.. UUnnee mméétthhooddee,, uunnee vvooiiee,, ffoonnccttiioonnnnee ppoouurr vvoouuss ppaarrccee qquuee vvoouuss yy ccrrooyyeezz,, ppaarrccee
qquuee vvoouuss êêtteess ccoonnvvaaiinnccuu ddee ssoonn eeffffiiccaacciittéé..
CCee qquuii ffaaiitt llaa ddiifffféérreennccee eennttrree llaa ccrrooyyaannccee eett llaa cceerrttiittuuddee,, cc’’eesstt ll’’aacccceeppttaattiioonn.. VVoouuss vvoouuss
ddiitteess :: «« oouuii,, jj’’yy ccrrooiiss »» oouu «« jjee vveeuuxx yy ccrrooiirree »» mmaaiiss iill yy aa cceess ddoouutteess,, iill yy aa cceess
mmaanniiffeessttaattiioonnss qquuee vvoouuss vviivveezz oouu qquuee vvoouuss vvooyyeezz qquuii ccoonnttrreeddiisseenntt cceettttee ccrrooyyaannccee.. HHoorrss,, lleess
ddoouutteess oouu lleess mmaanniiffeessttaattiioonnss ccoonnttrraaddiiccttooiirreess ssoonntt lleess rreefflleettss ddee vvooss rrééssiissttaanncceess àà mmooddiiffiieerr
vvoottrree sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess..
LLeess êêttrreess hhuummaaiinnss oonntt pprriiss ll’’hhaabbiittuuddee dd’’aavvooiirr bbeessooiinn ddee pprreeuuvveess ppoouurr iinnttééggrreerr ddaannss lleeuurr
sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess uunnee tthhééoorriiee,, uunnee pphhiilloossoopphhiiee,, uunnee ccrrooyyaannccee,, aavvaanntt dd’’eenn ffaaiirree uunnee
cceerrttiittuuddee,, aavvaanntt ddee ll’’aacccceepptteerr ccoommmmee vvéérriittéé..
EEnn vvéérriittéé,, cc’’eesstt uunnee mmaauuvvaaiissee hhaabbiittuuddee ccaarr ttoouutt ccee qquuee nnoouuss ppeennssoonnss eesstt vvéérriittéé ppuuiissqquuee ttoouutt
ccee qquuee nnoouuss ppeennssoonnss ssee mmaanniiffeessttee.. SSii vvoouuss bbaasseezz vvooss cceerrttiittuuddeess ssuurr ccee qquuee vvoouuss ppeerrcceevveezz,,
vvoouuss bbaasseezz vvooss cceerrttiittuuddeess ssuurr ccee qquuee vvoouuss aavveezz ppeennsséé àà uunn mmoommeenntt ppaasssséé,, ddoonncc vvoouuss
ccoonnssttrruuiisseezz vvoottrree sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess ssuurr vvooss ppeennssééeess ppaassssééeess.. IIll nn’’yy aa ddoonncc aauuccuunnee
ppoossssiibbiilliittéé qquuee lleess mmaanniiffeessttaattiioonnss ddee vvoottrree eexxiisstteennccee ssee mmooddiiffiieenntt..
CCeeppeennddaanntt,, lloorrssqquu’’àà uunn mmoommeenntt ddoonnnnéé,, vvoottrree ddééssiirr eesstt ssii ffoorrtt qquu’’iill ppeeuutt ssuurrppaasssseerr vvooss
cceerrttiittuuddeess,, vvoouuss ccoommmmeenncceezz àà ppeerrcceevvooiirr ddeess mmaanniiffeessttaattiioonnss ccoorrrreessppoonnddaanntt àà ccee ddééssiirr.. AAlloorrss
vvooss cceerrttiittuuddeess ssee mmeetttteenntt àà cchhaannggeerr ccaarr vvoouuss aacccceepptteezz llaa ppoossssiibbiilliittéé dd’’uunnee aauuttrree éévveennttuuaalliittéé
àà ccee qquuee vvoouuss ppoouuvveezz vviivvrree.. EEnn aacccceeppttaanntt__
CCeettttee éévveennttuuaalliittéé,, vvoouuss ll’’iinnvviitteezz ddaannss vvoottrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee,, vvoouuss ll’’aattttiirreezz àà vvoouuss ddee pplluuss
eenn pplluuss.. AAiinnssii,, vvoouuss eenn ppeerrcceevveezz dd’’aauuttrreess mmaanniiffeessttaattiioonnss,, ddee pplluuss eenn pplluuss iimmppoorrttaanntteess jjuussqquu’’àà
ccee qquuee cceellaa ddeevviieennnnee uunnee éévviiddeennccee ddaannss vvoottrree vviiee..
LLeess mmaanniiffeessttaattiioonnss ssoonntt lleess ccoonnssééqquueenncceess ddee vvooss ppeennssééeess.. LLeess cceerrttiittuuddeess ssoonntt bbiieenn ssoouuvveenntt
lleess ccoonnssééqquueenncceess ddee ll’’eexxppéérriieennccee ddee vviiee qquuii eesstt ccoonnssttiittuuééee ddee mmaanniiffeessttaattiioonnss.. SSii vvoouuss
aatttteennddeezz lleess pprreeuuvveess ppoouurr cchhaannggeerr ddee ffaaççoonn ddee ppeennsseerr,, vvoottrree vviiee nnee cchhaannggeerraa ppaass.. SSii vvoouuss
aatttteennddeezz llaa cceerrttiittuuddee ppoouurr ccrrooiirree eenn vvoottrree ppoouuvvooiirr aabbssoolluu ddee ccrrééeerr ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz,,
vvoouuss nn’’aauurreezz jjaammaaiiss lleess pprreeuuvveess qquuee vvoouuss eenn êêtteess ccaappaabbllee.. AA mmooiinnss qquuee vvoottrree ddééssiirr ssooiitt
ssuuffffiissaammmmeenntt ffoorrtt ppoouurr oouuttrreeppaasssseerr lleess rrééssiissttaanncceess ddee vvoottrree sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess.. LLoorrssqquu’’iill
nn’’yy aa pplluuss qquuee llee ddééssiirr qquuii ccoommppttee,, lloorrssqquuee llee ddééssiirr ll’’eemmppoorrttee ssuurr lleess éévviiddeenncceess,, ssuurr llaa
Voie de la  perfection reésumé
Voie de la  perfection reésumé
Voie de la  perfection reésumé
Voie de la  perfection reésumé
Voie de la  perfection reésumé
Voie de la  perfection reésumé
Voie de la  perfection reésumé
Voie de la  perfection reésumé
Voie de la  perfection reésumé
Voie de la  perfection reésumé
Voie de la  perfection reésumé
Voie de la  perfection reésumé
Voie de la  perfection reésumé
Voie de la  perfection reésumé
Voie de la  perfection reésumé

More Related Content

What's hot

Best of / Didier Penissard
Best of / Didier PenissardBest of / Didier Penissard
Best of / Didier Penissard
Rabah HELAL
 
Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _
     Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _     Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _
Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _
Rabah HELAL
 
Eu sou o palhaço
Eu sou o palhaço Eu sou o palhaço
Eu sou o palhaço
Serginho Sucesso
 
BEST OF _ Pratique Moment Présent_
BEST OF _ Pratique Moment Présent_BEST OF _ Pratique Moment Présent_
BEST OF _ Pratique Moment Présent_
Rabah HELAL
 
¡TODOS A PREPARARLE EL CAMINO!
¡TODOS A PREPARARLE EL CAMINO!¡TODOS A PREPARARLE EL CAMINO!
¡TODOS A PREPARARLE EL CAMINO!Ramón Rivas
 
O MILÊNIO
O MILÊNIOO MILÊNIO
O MILÊNIO
Alex Ferreira
 
1 pratique du moment présent
1 pratique du moment présent1 pratique du moment présent
1 pratique du moment présent
Rabah HELAL
 
Armet e Demtimit ne Mase
Armet e Demtimit ne MaseArmet e Demtimit ne Mase
Armet e Demtimit ne Mase
Dritan Durmishaj
 
Zz certificat de_securite
Zz  certificat de_securiteZz  certificat de_securite
Zz certificat de_securiteRabah HELAL
 
Terapia do abraço
Terapia do abraçoTerapia do abraço
Terapia do abraço
Projeto Crisálida
 
4ta. producción y narración
4ta. producción y narración4ta. producción y narración
4ta. producción y narración
jesusdanielmx
 
4ta. producción. La narración
4ta. producción. La narración4ta. producción. La narración
4ta. producción. La narración
Jalil Yubrán
 
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado CorazónBarrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Emilio Gil (unjubilado)
 
Santos fiéisdefuntos14a
Santos fiéisdefuntos14aSantos fiéisdefuntos14a
Santos fiéisdefuntos14a
CHUC
 
Cuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
Cuento de la tolerancia 2º y 3º cicloCuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
Cuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
cgarmit952
 
22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...
22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...
22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...
CHUC
 
Qcid français
Qcid françaisQcid français
Qcid français
Rabah HELAL
 
Muchachas previsoras y muchachas despistadas
Muchachas previsoras y muchachas despistadasMuchachas previsoras y muchachas despistadas
Muchachas previsoras y muchachas despistadasRamón Rivas
 

What's hot (19)

Best of / Didier Penissard
Best of / Didier PenissardBest of / Didier Penissard
Best of / Didier Penissard
 
Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _
     Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _     Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _
Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _
 
Eu sou o palhaço
Eu sou o palhaço Eu sou o palhaço
Eu sou o palhaço
 
CV
CVCV
CV
 
BEST OF _ Pratique Moment Présent_
BEST OF _ Pratique Moment Présent_BEST OF _ Pratique Moment Présent_
BEST OF _ Pratique Moment Présent_
 
¡TODOS A PREPARARLE EL CAMINO!
¡TODOS A PREPARARLE EL CAMINO!¡TODOS A PREPARARLE EL CAMINO!
¡TODOS A PREPARARLE EL CAMINO!
 
O MILÊNIO
O MILÊNIOO MILÊNIO
O MILÊNIO
 
1 pratique du moment présent
1 pratique du moment présent1 pratique du moment présent
1 pratique du moment présent
 
Armet e Demtimit ne Mase
Armet e Demtimit ne MaseArmet e Demtimit ne Mase
Armet e Demtimit ne Mase
 
Zz certificat de_securite
Zz  certificat de_securiteZz  certificat de_securite
Zz certificat de_securite
 
Terapia do abraço
Terapia do abraçoTerapia do abraço
Terapia do abraço
 
4ta. producción y narración
4ta. producción y narración4ta. producción y narración
4ta. producción y narración
 
4ta. producción. La narración
4ta. producción. La narración4ta. producción. La narración
4ta. producción. La narración
 
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado CorazónBarrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
 
Santos fiéisdefuntos14a
Santos fiéisdefuntos14aSantos fiéisdefuntos14a
Santos fiéisdefuntos14a
 
Cuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
Cuento de la tolerancia 2º y 3º cicloCuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
Cuento de la tolerancia 2º y 3º ciclo
 
22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...
22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...
22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...
 
Qcid français
Qcid françaisQcid français
Qcid français
 
Muchachas previsoras y muchachas despistadas
Muchachas previsoras y muchachas despistadasMuchachas previsoras y muchachas despistadas
Muchachas previsoras y muchachas despistadas
 

Similar to Voie de la perfection reésumé

Resum _ moment présent _ 01
Resum _ moment présent _ 01Resum _ moment présent _ 01
Resum _ moment présent _ 01
Rabah HELAL
 
8 constitution
8 constitution8 constitution
8 constitution
Rabah HELAL
 
Qué significa ser periodista
Qué significa ser periodistaQué significa ser periodista
Qué significa ser periodista
Universidad Yacambú
 
Satprem. en el camino hacia la condición de superhombres
Satprem. en el camino hacia la condición de superhombresSatprem. en el camino hacia la condición de superhombres
Satprem. en el camino hacia la condición de superhombres
Cayetana Moreno
 
Cerrando Círculos
Cerrando CírculosCerrando Círculos
Cerrando Círculos
Alberto R
 
Power point m ery bueno
Power point m ery buenoPower point m ery bueno
Power point m ery bueno
Merypilar
 
How to attract money using mind power
How to attract money using mind powerHow to attract money using mind power
How to attract money using mind power
Rabah HELAL
 
How to attract money using mind power
How to attract money using mind powerHow to attract money using mind power
How to attract money using mind powerRabah HELAL
 
La(1)
La(1)La(1)
Etica e postura profissional
Etica e postura profissionalEtica e postura profissional
Etica e postura profissionalAlvaro Basilio
 
Violencia Intrafamiliar
Violencia Intrafamiliar Violencia Intrafamiliar
Violencia Intrafamiliar
laurarosarioc
 
Tipos de tomas fotograficas
Tipos de tomas fotograficas Tipos de tomas fotograficas
Tipos de tomas fotograficas
Dolores Almonte Marte
 
Leyes de Newton
Leyes de NewtonLeyes de Newton
Leyes de Newton
XAC75
 
Sistema nervioso división funcional y órganos de los sentidos
Sistema nervioso división funcional y órganos de los sentidosSistema nervioso división funcional y órganos de los sentidos
Sistema nervioso división funcional y órganos de los sentidos
Emmanuel Ballinas Espinoza
 
La constitución Española
La constitución EspañolaLa constitución Española
La constitución Española
guillecarrilero
 
La mindfulness nella professione infermieristica
La mindfulness nella professione infermieristicaLa mindfulness nella professione infermieristica
La mindfulness nella professione infermieristica
Nicoletta Cinotti
 
Como Jesús, ¡sin privilegios!
Como Jesús, ¡sin privilegios!Como Jesús, ¡sin privilegios!
Como Jesús, ¡sin privilegios!Ramón Rivas
 
Lenguajes del amor
Lenguajes del amorLenguajes del amor
Lenguajes del amorLuz Brenes
 
0 pdt sidi m hamed
0 pdt sidi m hamed0 pdt sidi m hamed
0 pdt sidi m hamed
Rabah HELAL
 

Similar to Voie de la perfection reésumé (20)

Resum _ moment présent _ 01
Resum _ moment présent _ 01Resum _ moment présent _ 01
Resum _ moment présent _ 01
 
8 constitution
8 constitution8 constitution
8 constitution
 
Qué significa ser periodista
Qué significa ser periodistaQué significa ser periodista
Qué significa ser periodista
 
Satprem. en el camino hacia la condición de superhombres
Satprem. en el camino hacia la condición de superhombresSatprem. en el camino hacia la condición de superhombres
Satprem. en el camino hacia la condición de superhombres
 
Cerrando Círculos
Cerrando CírculosCerrando Círculos
Cerrando Círculos
 
Power point m ery bueno
Power point m ery buenoPower point m ery bueno
Power point m ery bueno
 
How to attract money using mind power
How to attract money using mind powerHow to attract money using mind power
How to attract money using mind power
 
How to attract money using mind power
How to attract money using mind powerHow to attract money using mind power
How to attract money using mind power
 
La(1)
La(1)La(1)
La(1)
 
Etica e postura profissional
Etica e postura profissionalEtica e postura profissional
Etica e postura profissional
 
Violencia Intrafamiliar
Violencia Intrafamiliar Violencia Intrafamiliar
Violencia Intrafamiliar
 
Los hijos
Los hijosLos hijos
Los hijos
 
Tipos de tomas fotograficas
Tipos de tomas fotograficas Tipos de tomas fotograficas
Tipos de tomas fotograficas
 
Leyes de Newton
Leyes de NewtonLeyes de Newton
Leyes de Newton
 
Sistema nervioso división funcional y órganos de los sentidos
Sistema nervioso división funcional y órganos de los sentidosSistema nervioso división funcional y órganos de los sentidos
Sistema nervioso división funcional y órganos de los sentidos
 
La constitución Española
La constitución EspañolaLa constitución Española
La constitución Española
 
La mindfulness nella professione infermieristica
La mindfulness nella professione infermieristicaLa mindfulness nella professione infermieristica
La mindfulness nella professione infermieristica
 
Como Jesús, ¡sin privilegios!
Como Jesús, ¡sin privilegios!Como Jesús, ¡sin privilegios!
Como Jesús, ¡sin privilegios!
 
Lenguajes del amor
Lenguajes del amorLenguajes del amor
Lenguajes del amor
 
0 pdt sidi m hamed
0 pdt sidi m hamed0 pdt sidi m hamed
0 pdt sidi m hamed
 

More from Rabah HELAL

Coran skill
   Coran skill   Coran skill
Coran skill
Rabah HELAL
 
Histoire islam
Histoire islamHistoire islam
Histoire islam
Rabah HELAL
 
Dieu univers
Dieu universDieu univers
Dieu univers
Rabah HELAL
 
Zzz comment decrocher-tous-vos-examens
Zzz comment decrocher-tous-vos-examensZzz comment decrocher-tous-vos-examens
Zzz comment decrocher-tous-vos-examensRabah HELAL
 
Redaction technique administrative
Redaction technique administrativeRedaction technique administrative
Redaction technique administrativeRabah HELAL
 
Propositions de passage commandant
Propositions de passage  commandantPropositions de passage  commandant
Propositions de passage commandantRabah HELAL
 
Les ecrits-professionnels
Les ecrits-professionnelsLes ecrits-professionnels
Les ecrits-professionnelsRabah HELAL
 
Conseils pratiques pour la rédaction des mémoire
Conseils pratiques pour la rédaction des mémoireConseils pratiques pour la rédaction des mémoire
Conseils pratiques pour la rédaction des mémoireRabah HELAL
 
____ lettre-motivations-bouquet
 ____ lettre-motivations-bouquet ____ lettre-motivations-bouquet
____ lettre-motivations-bouquetRabah HELAL
 
Staries marine marchande
 Staries  marine marchande Staries  marine marchande
Staries marine marchandeRabah HELAL
 
Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya
 Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya
Droit maritime rétrospectives _ avarie commune ryaRabah HELAL
 
Cstm _ actualités maritimes
 Cstm _ actualités maritimes Cstm _ actualités maritimes
Cstm _ actualités maritimesRabah HELAL
 
Dess aides navigation
    Dess aides navigation    Dess aides navigation
Dess aides navigationRabah HELAL
 
Transport de marchandises_dangereuses cnt
Transport de marchandises_dangereuses  cntTransport de marchandises_dangereuses  cnt
Transport de marchandises_dangereuses cntRabah HELAL
 

More from Rabah HELAL (20)

Coran skill
   Coran skill   Coran skill
Coran skill
 
Histoire islam
Histoire islamHistoire islam
Histoire islam
 
Dieu univers
Dieu universDieu univers
Dieu univers
 
Zzz comment decrocher-tous-vos-examens
Zzz comment decrocher-tous-vos-examensZzz comment decrocher-tous-vos-examens
Zzz comment decrocher-tous-vos-examens
 
Savoir rediger
Savoir redigerSavoir rediger
Savoir rediger
 
Redaction technique administrative
Redaction technique administrativeRedaction technique administrative
Redaction technique administrative
 
Propositions de passage commandant
Propositions de passage  commandantPropositions de passage  commandant
Propositions de passage commandant
 
Les ecrits-professionnels
Les ecrits-professionnelsLes ecrits-professionnels
Les ecrits-professionnels
 
Dess isps
Dess ispsDess isps
Dess isps
 
Dess ism
Dess ismDess ism
Dess ism
 
Conseils pratiques pour la rédaction des mémoire
Conseils pratiques pour la rédaction des mémoireConseils pratiques pour la rédaction des mémoire
Conseils pratiques pour la rédaction des mémoire
 
Droits réels
 Droits réels Droits réels
Droits réels
 
____ lettre-motivations-bouquet
 ____ lettre-motivations-bouquet ____ lettre-motivations-bouquet
____ lettre-motivations-bouquet
 
Staries marine marchande
 Staries  marine marchande Staries  marine marchande
Staries marine marchande
 
Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya
 Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya
Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya
 
Cstm _ actualités maritimes
 Cstm _ actualités maritimes Cstm _ actualités maritimes
Cstm _ actualités maritimes
 
Cstm
 Cstm Cstm
Cstm
 
Droit maritime
  Droit maritime  Droit maritime
Droit maritime
 
Dess aides navigation
    Dess aides navigation    Dess aides navigation
Dess aides navigation
 
Transport de marchandises_dangereuses cnt
Transport de marchandises_dangereuses  cntTransport de marchandises_dangereuses  cnt
Transport de marchandises_dangereuses cnt
 

Voie de la perfection reésumé

 • 1. __ __ __ VVooiiee ddee llaa PPeerrffeeccttiioonn__ __ __ __ NNiiccoollaass HHaarrddyy SSuuiivvrree llaa VVooiiee __ __ __ LL’’UUnniivveerrss eesstt ppaarrffaaiitt __ LLaa VViiee eesstt ppaarrffaaiittee.. JJee ssuuiiss ppaarrffaaiitt.. JJee ssuuiiss eenn hhaarrmmoonniiee aavveecc llaa SSoouurrccee __ __ __ JJee ssuuiiss ll’’uunniiqquuee ccrrééaatteeuurr ddee mmaa vviiee.. JJee ppeeuuxx aavvooiirr,, ffaaiirree eett êêttrree ttoouutt ccee qquuee jjee ddééssiirree.. TToouutt ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz eesstt eenn vvoouuss __ LLaa PPeerrffeeccttiioonn ddee ll’’UUnniivveerrss __ LLaa PPeerrffeeccttiioonn ddee llaa VViiee __ LLaa PPeerrffeeccttiioonn ddee ll’’EEttrree HHuummaaiinn __ LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn __ LLaa ppeennssééee ccrrééee llaa rrééaalliittéé __ LLee sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess __ NNoottrree vviiee eesstt llee rreefflleett ddee nnooss ppeennssééeess __ LL’’UUnniivveerrss rrééppoonndd àà ttoouuss mmeess ddééssiirrss __ LLeess éémmoottiioonnss ssoonntt llee llaannggaaggee ddee ll’’êêttrree iinnttéérriieeuurr __ LLaa VViiee eett sseess ccoonnttrraasstteess __ PPaarrddoonnnneerr llee ppaasssséé,, aaccccuueeiilllliirr llee pprréésseenntt __ LLeess CCiinnqq PPeerrffeeccttiioonnss __ LLee BBiieenn--êêttrree __ LLee PPllaaiissiirr __ LLaa RRiicchheessssee __ LLaa CCoonnnnaaiissssaannccee __ LL’’AAmmoouurr __
 • 2. TToouutt ccee qquuee vvoouuss ppoouuvveezz iimmaaggiinneerr,, vvoouuss ppoouuvveezz llee vviivvrree,, llee ffaaiirree oouu ll’’aavvooiirr.. VVoouuss aavveezz ccee ppoouuvvooiirr ccaarr vvoouuss êêtteess uunn êêttrree ppaarrffaaiitt ddaannss uunn mmoonnddee ppaarrffaaiitt,, ffaaiitt ppoouurr vvoouuss,, ffaaiitt ppoouurr ccrrééeerr ttoouutt ccee qquuee vvoouuss ppeennsseezz..__ VVoouuss êêtteess ppaarrffaaiitt.. VVoouuss nn’’aavveezz bbeessooiinn ddee rriieenn nnii ddee ppeerrssoonnnnee.. VVoouuss aavveezz llee ppoouuvvooiirr aabbssoolluu ddee ccrrééeerr ttoouutt ccee qquuii ccoonnssttiittuuee vvoottrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee eett vvoouuss llee ffaaiitteess ccoonnssttaammmmeenntt,, àà cchhaaqquuee iinnssttaanntt,, mmêêmmee ssii vvoouuss llee ffaaiitteess ssaannss eenn aavvooiirr ccoonnsscciieennccee.. PPrreenneezz ccoonnsscciieennccee ddee vvoottrree PPeerrffeeccttiioonn,, ccoommpprreenneezz vvoottrree PPeerrffeeccttiioonn,, vviivveezz vvoottrree PPeerrffeeccttiioonn,, eexxppllooiitteerr vvoottrree PPeerrffeeccttiioonn eett vvoouuss aatttteeiinnddrreezz ccee qquuii vvoouuss eesstt ddûû ssaannss rréésseerrvvee ddeeppuuiiss ttoouujjoouurrss :: llee bboonnhheeuurr.. __ __ __ PPeerrffeeccttiioonn __ __ __ LLaa PPeerrffeeccttiioonn nn’’eesstt ppaass uunn oobbjjeeccttiiff àà aatttteeiinnddrree,, iill nn’’yy aa aauuccuunn oobbjjeeccttiiff àà aatttteeiinnddrree ddaannss llaa PPeerrffeeccttiioonn.. LLaa PPeerrffeeccttiioonn eesstt uunn ééttaatt ddee cchhoossee,, uunnee llooii uunniivveerrsseellllee,, uunn pprriinncciippee qquuii rrééggiitt llee pprroocceessssuuss ddee ccrrééaattiioonn,, ddee ttrraannssffoorrmmaattiioonn,, dd’’éévvoolluuttiioonn eett ddee ddiissppaarriittiioonn ddeess cchhoosseess,, ddeess êêttrreess vviivvaannttss eett ddeess éévvéénneemmeennttss.. NNoouuss ssoommmmeess ttoouuss ffaaiittss ddaannss llaa PPeerrffeeccttiioonn,, nnoouuss vviivvoonnss ttoouuss ddaannss llaa PPeerrffeeccttiioonn,, nnoouuss éévvoolluuoonnss ttoouuss ddaannss llaa PPeerrffeeccttiioonn.. NNoouuss ssoommmmeess ttoouuss ppaarrffaaiittss,, nnooss éémmoottiioonnss ssoonntt ppaarrffaaiitteess,, nnooss ppeennssééeess ssoonntt ppaarrffaaiitteess,, nnooss ddéécciissiioonnss ssoonntt ppaarrffaaiitteess eett nnooss aacctteess ssoonntt ppaarrffaaiittss ccaarr iillss ddééccoouulleenntt ttrrèèss pprréécciisséémmeenntt ddeess llooiiss ppaarrffaaiitteess ddee ll’’UUnniivveerrss.. LLaa PPeerrffeeccttiioonn eesstt eenn nnoouuss.. NNoouuss nn’’aavvoonnss ppaass bbeessooiinn ddee llaa cchheerrcchheerr.. LLaa PPeerrffeeccttiioonn ddee ll’’UUnniivveerrss __ LL’’UUnniivveerrss eesstt ppaarrffaaiitt.. CChhaaqquuee ccoommppoossaanntt ddee ll’’UUnniivveerrss rrééppoonndd aauuxx llooiiss ppaarrffaaiitteess qquuee ssoonntt lleess llooiiss ccoossmmiiqquueess.. CChhaaqquuee ttrroouu nnooiirr,, ééttooiillee,, ppllaannèèttee,, aassttéérrooïïddee,, ccoommèèttee,, mmoollééccuullee,, aattoommee eett cchhaaqquuee pphhoottoonn aappppaarraaîîtt,, éévvoolluuee eett ddiissppaarraaîîtt sseelloonn ddeess llooiiss ppaarrffaaiitteess eett éétteerrnneelllleess.. LL’’UUnniivveerrss eesstt uunn eennsseemmbbllee ccoohhéérreenntt eett aauuttoonnoommee qquuii nnee ppoouurrrraaiitt eexxiisstteerr ssaannss uunnee ppeerrffeeccttiioonn aabbssoolluuee ddeess rrèègglleess mmaatthhéémmaattiiqquueess eett pphhyyssiiqquueess qquuii llee ddééffiinniisssseenntt.. CC’’eesstt ggrrââccee àà cceess mmêêmmeess llooiiss qquuee nnoouuss ppoouuvvoonnss ll’’oobbsseerrvveerr,, ll’’ééttuuddiieerr,, llee ccoommpprreennddrree eett ll’’eexxpplloorreerr.. SSii llaa llooii ddee llaa ggrraavviittéé nn’’ééttaaiitt ppaass ppaarrffaaiittee,, llaa TTeerrrree nnee ppoouurrrraaiitt ppaass ttoouurrnneerr aauuttoouurr dduu SSoolleeiill.. SSii llaa llooii ddee llaa ffuussiioonn nnuuccllééaaiirree nn’’ééttaaiitt ppaass ppaarrffaaiittee,, llee SSoolleeiill nnee ppoouurrrraaiitt ppaass pprroodduuiirree ll’’éénneerrggiiee qquuii nnoouurrrriitt ttoouuttee vviiee ssuurr TTeerrrree.. SSii llaa llooii ddee ll’’éévvoolluuttiioonn nn’’ééttaaiitt ppaass ppaarrffaaiittee,, ll’’êêttrree hhuummaaiinn nn’’aauurraaiitt jjaammaaiiss vvuu llee jjoouurr.. TToouutt ccee qquuii eexxiissttee ddaannss ll’’UUnniivveerrss eesstt llaa ccoonnssééqquueennccee ddee llooiiss ppaarrffaaiitteess eett éétteerrnneelllleess.. TToouutt ccee qquuii eexxiissttee eesstt ddoonncc ppaarrffaaiitt.. QQuuee nnoouuss ccoommpprreenniioonnss oouu ppaass cceess llooiiss nnee lleess eemmppêêcchhee ppaass dd’’êêttrree ppaarrffaaiitteess !! LLeess ééttooiilleess,, lleess ppllaannèètteess eett lleess ggaallaaxxiieess éévvoolluuaaiieenntt ddee llaa mmêêmmee ffaaççoonn iill yy aa cciinnqq mmiilllliiaarrddss dd’’aannnnééeess qquu’’aauujjoouurrdd’’hhuuii.. DDee ll’’iinnffiinniimmeenntt ggrraanndd àà ll’’iinnffiinniimmeenntt ppeettiitt,, ddeess ggaallaaxxiieess aauuxx aattoommeess,, ttoouutt eexxiissttee ddaannss llaa PPeerrffeeccttiioonn,, sseelloonn lleess llooiiss ppaarrffaaiitteess ddee ll’’UUnniivveerrss.. AA ttoouutteess lleess éécchheelllleess,, llaa mmaattiièèrree,, ll’’éénneerrggiiee rrééppoonndd aauuxx mmêêmmeess pprriinncciippeess,, iimmmmuuaabblleess.. LLoorrssqquuee nnoouuss ppeennssoonnss àà llaa PPeerrffeeccttiioonn ddee ll’’UUnniivveerrss,, lloorrssqquuee nnoouuss rrééfflléécchhiissssoonnss àà ttoouuss lleess nniivveeaauuxx ddee ll’’eexxpprreessssiioonn ddee cceettttee PPeerrffeeccttiioonn,, ss’’éévveeiillllee eenn nnoouuss uunn sseennttiimmeenntt ddee pplléénniittuuddee,, dd’’éémmeerrvveeiilllleemmeenntt,, ddee jjooiiee,, ccaarr nnoouuss ssoommmmeess aauussssii ddaannss cceettttee PPeerrffeeccttiioonn,, nnoouuss eenn ffaaiissoonnss ppaarrttiiee.. LLàà ccoommmmeennccee nnoottrree ccoommpprrééhheennssiioonn ddee llaa PPeerrffeeccttiioonn.. NNoouuss ppoouuvvoonnss ééggaalleemmeenntt ccoommpprreennddrree qquuee ll’’UUnniivveerrss,, qquuii eesstt llee bbeerrcceeaauu ddee llaa VViiee,, qquuii eesstt nnoottrree bbeerrcceeaauu,, rraasssseemmbbllee ttoouutteess lleess ccoonnddiittiioonnss àà ll’’aappppaarriittiioonn eett àà ll’’ééppaannoouuiisssseemmeenntt ddee llaa VViiee.. IIll rrééuunniitt ddoonncc ttoouutteess lleess ccoonnddiittiioonnss ppoouurr ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt,, llaa pplléénniittuuddee,, llee bboonnhheeuurr.. PPeennsseezz àà ll’’UUnniivveerrss,, àà ssoonn iimmmmeennssiittéé,, ppeennsseezz aauuxx ggaallaaxxiieess,, aauuxx ttrroouuss nnooiirrss,, aauuxx ppuullssaarrss,, aauuxx ééttooiilleess,, aauuxx ppllaannèètteess,, àà lleeuurrss ssaatteelllliitteess,, aauuxx nnéébbuulleeuusseess ddee ggaazz,, aauuxx cceeiinnttuurreess dd’’aassttéérrooïïddeess,,
 • 3. aauuxx ccoommèètteess eett àà ttoouuss lleess ccoorrppss ccéélleesstteess qquuii ssoonntt ccrrééééss,, qquuii vvooyyaaggeenntt,, qquuii ssee rreennccoonnttrreenntt,, qquuii ssoonntt ddééttrruuiittss eett eennggeennddrreenntt dd’’aauuttrreess ccoorrppss ccéélleesstteess.. PPeennsseezz aauu SSoolleeiill qquuii pprroodduuiitt lleess mmoollééccuulleess lleess pplluuss ccoommpplleexxeess àà ppaarrttiirr ddee llaa pplluuss ssiimmppllee,, ll’’hhyyddrrooggèènnee,, ggrrââccee àà uunnee rrééaaccttiioonn ddee ffuussiioonn nnuuccllééaaiirree eett qquuii ggéénnèèrree aaiinnssii ll’’éénneerrggiiee ddoonntt ssee nnoouurrrriisssseenntt lleess ffoorrmmeess ddee vviiee lleess pplluuss ddéélliiccaatteess.. PPeennsseezz àà llaa rroottaattiioonn ddee llaa LLuunnee aauuttoouurr ddee llaa TTeerrrree,, qquuii iinnfflluuee ssuurr llee mmoouuvveemmeenntt ddeess mmaarrééeess.. PPeennsseezz àà llaa rroottaattiioonn ddee llaa TTeerrrree ssuurr eellllee--mmêêmmee,, qquuii iimmpprriimmee llee rryytthhmmee nnyycctthhéémméérraall ddee llaa vviiee ddee ttoouutteess lleess ccrrééaattuurreess vviivvaanntteess.. PPeennsseezz àà llaa rroottaattiioonn ddee llaa TTeerrrree aauuttoouurr dduu SSoolleeiill,, qquuii ddéétteerrmmiinnee llee ccyyccllee ddeess ssaaiissoonnss eett lleeuurrss vvaarriiaattiioonnss cclliimmaattiiqquueess.. PPeennsseezz àà ccee bbaalllleett iinncceessssaanntt ddeess ccoorrppss ccéélleesstteess eett ddeess ppaarrttiiccuulleess eett vvoouuss sseerreezz iimmpprrééggnnééss ddee lleeuurr PPeerrffeeccttiioonn.. SSuuiivveezz lleeuurrss rryytthhmmeess eett vvoouuss eennttrreerreezz ddaannss llaa VVooiiee ddee llaa PPeerrffeeccttiioonn.. PPeennsseezz eennssuuiittee aauuxx mmoollééccuulleess iinnvviissiibblleess qquuii ccoommppoosseenntt ttoouutteess lleess cchhoosseess vviissiibblleess.. PPeennsseezz àà lleeuurr ccoohhééssiioonn qquuii ppeerrmmeett ddee ggéénnéérreerr ttoouuss lleess mmaattéérriiaauuxx,, ddeess pplluuss ssoouupplleess aauuxx pplluuss ssoolliiddeess,, ddeess pplluuss rruugguueeuuxx aauuxx pplluuss ddoouuxx.. PPeennsseezz aauuxx aattoommeess qquuii ccoommppoosseenntt cceess mmoollééccuulleess,, lliiééss eennttrree eeuuxx ppaarr uunnee ffoorrccee dd’’aattttrraaccttiioonn dd’’uunnee ppuuiissssaannccee pphhéénnoomméénnaallee ppoouuvvaanntt ccaauusseerr uunnee eexxpplloossiioonn ddéévvaassttaattrriiccee uunnee ffooiiss bbrriissééee.. PPéénnééttrreezz aauu ccœœuurr ddee ll’’aattoommee eett ppeennsseezz àà cceess éélleeccttrroonnss ttoouurrnnaanntt àà ddeess vviitteesssseess ffoolllleess aauuttoouurr dduu nnooyyaauu ddee pprroottoonnss eett ddee nneeuuttrroonnss.. PPeennsseezz àà llaa ddiissttaannccee éénnoorrmmee ddee rroottaattiioonn ppaarr rraappppoorrtt àà lleeuurr ttaaiillllee eett ppeennsseezz aalloorrss àà ttoouutt ccee vviiddee ddoonntt eesstt ffaaiittee llaa mmaattiièèrree.. PPlloonnggeezz aauu ccœœuurr ddee ccee vviiddee ssiiddéérraall ddoonntt ttoouuttee ffoorrmmee ddee mmaattiièèrree eesstt ffaaiittee eett vvoouuss pplloonnggeerreezz aauu ccœœuurr ddee llaa PPeerrffeeccttiioonn.. LLaaiisssseezz--vvoouuss ssuubbmmeerrggeerr ppaarr llaa ccoommpplleexxiittéé ddee ll’’UUnniivveerrss eett ddee sseess llooiiss,, ppaarr ll’’aammpplleeuurr ééttoouurrddiissssaannttee ddee sseess ddiimmeennssiioonnss,, ppaarr llaa mmuullttiittuuddee ddeess sseess ccoommppoossaannttss eett vvoouuss ppoouurrrreezz ffiinnaalleemmeenntt rreejjooiinnddrree,, eenn llââcchhaanntt pprriissee,, eenn vvoouuss llaaiissssaanntt gguuiiddeerr,, llaa ssiimmpplliicciittéé,, ll’’uunniicciittéé ddee llaa PPeerrffeeccttiioonn.. PPrreenneezz aalloorrss ccoonnsscciieennccee qquuee cc’’eesstt cceettttee sseeuullee PPeerrffeeccttiioonn qquuii eesstt llee cciimmeenntt ddee ll’’UUnniivveerrss,, ddee ssoonn eexxiisstteennccee eett ddee ssaa ccoohhééssiioonn.. PPrreenneezz--eenn ccoonnsscciieennccee eett aayyeezz ccoonnffiiaannccee.. FFaaiitteess uunnee aabbssoolluuee ccoonnffiiaannccee eenn ll’’UUnniivveerrss,, eenn ssaa PPeerrffeeccttiioonn eett vvoouuss vvoouuss sseennttiirreezz ffoorrtt,, pplluuss ffoorrtt qquuee jjaammaaiiss,, aauussssii ffoorrtt qquuee ll’’UUnniivveerrss lluuii--mmêêmmee.. LLaa PPeerrffeeccttiioonn ddee llaa VViiee__ NNoouuss ppeennssoonnss qquuee llaa VViiee aa uunnee oorriiggiinnee eett cceeppeennddaanntt,, lloorrssqquuee nnoouuss ll’’oobbsseerrvvoonnss,, iill nnoouuss sseemmbbllee éévviiddeenntt qquu’’eellllee eesstt éétteerrnneellllee,, ssaannss ddéébbuutt eett ssaannss ffiinn,, qquuee rriieenn nnee ppoouurrrraaiitt llaa ddééttrruuiirree ccoommmmee rriieenn nnee sseemmbbllee vvrraaiimmeenntt ppoouuvvooiirr ll’’aavvooiirr ccrrééééee.. CChhaaqquuee ffoorrmmee ddee vviiee eesstt ppaarrffaaiittee,, ppaarrffaaiitteemmeenntt aaddaappttééee àà ssoonn eennvviirroonnnneemmeenntt ppoouurr yy éévvoolluueerr,, ss’’yy ddéévveellooppppeerr,, yy pprroossppéérreerr eett ssee mmuullttiipplliieerr.. CChhaaqquuee ffoorrmmee ddee vviiee eesstt ppaarrffaaiittee eenn ccee sseennss qquu’’eellllee ppeeuutt ddoonnnneerr nnaaiissssaannccee àà uunnee aauuttrree ffoorrmmee ddee vviiee.. LLaa VViiee eesstt ppaarrffaaiittee,, llaa VViiee eesstt aabbssoolluuee,, llaa VViiee eesstt éétteerrnneellllee.. ____ __ LLaa mmoorrtt nn’’eexxiissttee ppaass vvrraaiimmeenntt.. CCee qquuee nnoouuss aappppeelloonnss llaa mmoorrtt eesstt ssiimmpplleemmeenntt llee rreettoouurr àà llaa SSoouurrccee ddee VViiee ddoonntt nnoouuss ssoommmmeess iissssuuss.. NNoouuss ssoommmmeess ddeess êêttrreess éétteerrnneellss,, nnoouuss vviivvoonnss ddiivveerrsseess eexxiisstteenncceess qquuii ssoonntt aauuttaanntt dd’’eexxppéérriieenncceess,, eennrriicchhiissssaanntt nnoottrree êêttrree,, nnoottrree SSoouurrccee __ LLaa PPeerrffeeccttiioonn ddee ll’’EEttrree HHuummaaiinn__ LL’’ÊÊttrree HHuummaaiinn,, eesstt ppaarrffaaiitt.. CChhaaqquuee ppeerrssoonnnnee eesstt ppaarrffaaiittee.. CChhaaccuunn ddee nnoouuss eesstt llee rrééssuullttaatt ppaarrffaaiitt ddee ttoouutt ccee qquuii aa ccoonndduuiitt àà ssoonn eexxiisstteennccee pprréésseennttee.. VVoouuss êêtteess ppaarrffaaiitt ccaarr vvoouuss nnee ppoouurrrriieezz ppaass êêttrree ddiifffféérreenntt ddee ccee qquuee vvoouuss êêtteess aauujjoouurrdd’’hhuuii.. CCeellaa eesstt ttoouutt ssiimmpplleemmeenntt iimmppoossssiibbllee.. VVoottrree ccoorrppss eesstt llaa ccoonnssééqquueennccee ppaarrffaaiittee ddeess ccoonnddiittiioonnss ddaannss lleessqquueelllleess iill aa ééttéé ccrréééé,, ss’’eesstt ddéévveellooppppéé,, aa ééttéé nnoouurrrrii,, aa éélliimmiinnéé sseess ddéécchheettss,, aa ééttéé eenn iinntteerraaccttiioonn aavveecc ssoonn eennvviirroonnnneemmeenntt eett aa ééttéé ttrraannssffoorrmméé..
 • 4. QQuuee vvoouuss ssooyyeezz ggrraanndd oouu ppeettiitt,, mmiinnccee oouu ggrrooss,, bblloonndd oouu bbrruunn,, ttaattoouuéé,, bbllaanncc,, mmaatt,, mmééttiiss,, nnooiirr,, qquueellllee qquuee ssooiitt vvoottrree ccoouuppee ddee cchheevveeuuxx,, vvoottrree ffoorrmmee pphhyyssiiqquuee,, vvoottrree aappppaarreennccee,, vvoouuss êêtteess ppaarrffaaiitteemmeenntt tteell qquuee vvoouuss ddeevveezz êêttrree aauujjoouurrdd’’hhuuii àà cceett iinnssttaanntt pprréécciiss.. TToouutteess lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ddee vvoottrree ccoorrppss,, ddaannss lleeuurrss mmooiinnddrreess ddééttaaiillss,, ssoonntt lleess rrééssuullttaattss ppaarrffaaiittss dd’’uunnee mmuullttiittuuddee ddee ccaauusseess eett ddee cciirrccoonnssttaanncceess qquuii oonntt aabboouuttii àà ccee qquu’’eelllleess ssoonntt aauujjoouurrdd’’hhuuii,, àà cceett iinnssttaanntt pprréécciiss.. IIll nnee ppeeuutt eenn êêttrree aauuttrreemmeenntt ccaarr rriieenn nnee ppeeuutt cchhaannggeerr lleess éévvéénneemmeennttss ppaassssééss qquuii oonntt ccoonnssttrruuiitt ccee pprréésseenntt ddaannss lleeqquueell vvoouuss vviivveezz.. MMêêmmee lleess éévvéénneemmeennttss lleess pplluuss ddiiffffiicciilleess qquuii oonntt eeuu ddeess ccoonnssééqquueenncceess ttrraaggiiqquueess nnee ppeeuuvveenntt êêttrree cchhaannggééss,, uunnee ffooiiss qquu’’iillss oonntt eeuu lliieeuu.. VVoottrree eesspprriitt eesstt ééggaalleemmeenntt ppaarrffaaiitt.. VVooss iiddééeess,, vvooss ccrrooyyaanncceess,, vvooss ppeeuurrss,, vvooss iinncceerrttiittuuddeess,, vvooss aammbbiittiioonnss,, vvooss ccoonnnnaaiissssaanncceess,, vvooss ppeennssééeess ssoonntt ppaarrffaaiitteess.. EElllleess ssoonntt lleess ccoonnssééqquueenncceess ppaarrffaaiitteess ddee vvoottrree hhiissttooiirree,, ddee vvoottrree ccuullttuurree,, ddee vvooss iinntteerraaccttiioonnss aavveecc ttoouutteess lleess ppeerrssoonnnneess qquuee vvoouuss aavveezz ccôôttooyyééeess aauu ccoouurrss ddee vvoottrree vviiee,, ddee ttoouutteess lleess iinnffoorrmmaattiioonnss qquuee vvoouuss aavveezz ppeerrççuueess.. IIll nn’’eexxiissttee ppaass uunnee sseeuullee ddee vvooss ppeennssééeess qquuii nn’’aaiitt ddee rraaiissoonn dd’’êêttrree.. CChhaaccuunnee ddee vvooss ppeennssééeess aa ééttéé ggéénnéérrééee ppaarr uunnee aauuttrree ppeennssééee,, ppaarr uunnee iinnffoorrmmaattiioonn,, uunnee ppeerrcceeppttiioonn oouu uunnee éémmoottiioonn.. EEllllee eesstt llaa ccoonnssééqquueennccee iinndduubbiittaabbllee eett iinnddiissccuuttaabbllee ddee sseess ccaauusseess.. AAiinnssii qquuee ttoouutt ccee qquuii eexxiissttee ddaannss ll’’UUnniivveerrss.. TToouutteess vvooss éémmoottiioonnss ssoonntt ééggaalleemmeenntt ppaarrffaaiitteess,, ppaarrffaaiitteemmeenntt iissssuueess ddee ccee qquuii lleess aa eennggeennddrrééeess.. QQuuee vvoouuss éépprroouuvviieezz ddee llaa jjooiiee,, ddee llaa ccoollèèrree,, ddee llaa ttrriisstteessssee,, ddee ll’’eennvviiee,, ddee ll’’eenntthhoouussiiaassmmee oouu ddee llaa ffrruussttrraattiioonn eenn lliissaanntt cceess lliiggnneess,, cc’’eesstt ppaarrffaaiitteemmeenntt jjuussttiiffiiéé,, aauu rreeggaarrdd ddee ccee qquuee vvoouuss êêtteess aauujjoouurrdd’’hhuuii,, àà cceett iinnssttaanntt pprréécciiss.. CCee qquuee vvoouuss êêtteess,, qquuii vvoouuss êêtteess,, nnee ppeeuutt aabbssoolluummeenntt ppaass êêttrree rreemmiiss eenn qquueessttiioonn.. VVoottrree aappppaarreennccee pphhyyssiiqquuee,, vvooss ppeennssééeess,, vvooss éémmoottiioonnss,, nnee ppeeuuvveenntt aabbssoolluummeenntt ppaass êêttrree rreemmiiss eenn qquueessttiioonn,, nnii ppaarr vvoouuss nnii ppaarr qquuii qquuee ccee ssooiitt,, ccaarr ttoouutt cceellaa aa eexxiissttéé eett eexxiissttee mmaaiinntteennaanntt sseelloonn llee pprroocceessssuuss ppaarrffaaiitt eett uunniivveerrsseell ddee ccaauussaalliittéé.. MMêêmmee ssii vvoouuss nn’’êêtteess ppaass tteell qquuee vvoouuss ssoouuhhaaiitteezz êêttrree,, vvoouuss êêtteess ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt eexxaacctt ddee ttoouutteess lleess ccaauusseess,, cciirrccoonnssttaanncceess eett éévvéénneemmeennttss ddee vvoottrree vviiee,, jjuussqquu’’aauu mmoommeenntt pprréésseenntt.. AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, àà cceett iinnssttaanntt pprréécciiss,, ccoonnssiiddéérreezz--vvoouuss ccoommmmee uunn êêttrree ppaarrffaaiitt,, ccaarr cc’’eesstt ccee qquuee vvoouuss êêtteess,, eenn rrééaalliittéé.. AAccccoorrddeezz--vvoouuss ll’’aapppprréécciiaattiioonn qquuee vvoouuss aaccccoorrddeezz àà ccee qquuee vvoouuss ccoonnssiiddéérreezz ccoommmmee ppaarrffaaiitt.. LL’’ÊÊttrree DDiivviinn __ EEnn nnoottrree qquuaalliittéé dd’’ÊÊttrree HHuummaaiinn,, nnoouuss ssoommmmeess ddeess êêttrreess pphhyyssiiqquueess,, éévvoolluuaanntt ddaannss uunnee ddiimmeennssiioonn pphhyyssiiqquuee ssppaattiioo--tteemmppoorreellllee.. CChhaaccuunn dd’’eennttrree nnoouuss eesstt,, eenn rrééaalliittéé,, uunnee eexxtteennssiioonn dd’’uunn êêttrree pplluuss ggrraanndd,, pplluuss aanncciieenn eett pplluuss ssaaggee,, uunn êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee,, éévvoolluuaanntt ddaannss uunnee ddiimmeennssiioonn nnoonn--pphhyyssiiqquuee iinntteemmppoorreellllee.. CChhaaccuunn
 • 5. dd’’eennttrree nnoouuss eesstt àà llaa ffooiiss ll’’êêttrree pphhyyssiiqquuee eett ll’’êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee.. IIll nn’’yy aa ppaass ddee ddiissttiinnccttiioonn,, ppaass ddee ssééppaarraattiioonn.. NNoouuss ssoommmmeess ddeess êêttrreess àà ddeeuuxx ddiimmeennssiioonnss,, iinnttiimmeemmeenntt iinntteerrccoonnnneeccttééeess__ __ __ TToouutteeffooiiss,, nnoottrree ccoonnsscciieennccee aaccttuueellllee eesstt pprriinncciippaalleemmeenntt ssuurr llee ppllaann pphhyyssiiqquuee eett lleess êêttrreess pphhyyssiiqquueess qquuee nnoouuss ssoommmmeess jjoouuiisssseenntt dd’’uunn ttoottaall lliibbrree--aarrbbiittrree,, dd’’uunnee ttoottaallee lliibbeerrttéé ddee ppeennssééee eett ddee ddéécciissiioonn.. LLaa vviiee pphhyyssiiqquuee eesstt uunnee ssoouurrccee dd’’eexxppéérriieenncceess,, ddee sseennssaattiioonnss eett ddee ccrrooiissssaannccee ppoouurr ll’’êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee ppaarr lleeqquueell ss’’ééccoouullee ll’’éénneerrggiiee ddee vviiee qquuii nnoouuss aa eennggeennddrrééss eett qquuii nnoouuss ffaaiitt vviivvrree.. CChhaaccuunn dd’’eennttrree nnoouuss eesstt eenn qquueellqquuee ssoorrttee uunn aavvaattaarr dd’’uunn êêttrree ddiivviinn éétteerrnneell.. CCeett êêttrree eesstt ééggaalleemmeenntt eenn nnoouuss eett cc’’eesstt ppoouurrqquuooii lleess êêttrreess nnoonn--pphhyyssiiqquueess pprrééffèèrreenntt llee tteerrmmee «« dd’’êêttrree iinnttéérriieeuurr.. »» NNoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr ccoommmmuunniiqquuee ccoonnssttaammmmeenntt aavveecc nnoouuss,, nnoouuss gguuiiddaanntt,, eenn ffoonnccttiioonn ddee llaa nnaattuurree ddee nnooss ppeennssééeess,, ppaarr llee bbiiaaiiss ddee nnooss éémmoottiioonnss.. NNoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, nnoottrree SSoouurrccee,, ppeerrççooiitt llee mmoonnddee,, llaa vviiee eett lleess aauuttrreess êêttrreess qquuii nnoouuss eennttoouurreenntt ccoommmmee ééttaanntt ppaarrffaaiitt,, ssoouurrccee ddee jjooiiee iinnffiinniiee eett dd’’aammoouurr iinnccoonnddiittiioonnnneell..__ LLoorrssqquuee nnoouuss ppeerrcceevvoonnss llee mmoonnddee,, llaa vviiee eett lleess aauuttrreess êêttrreess ddee llaa mmêêmmee ffaaççoonn qquuee nnoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, nnoouuss rreesssseennttoonnss uunnee éémmoottiioonn ppuurreemmeenntt ppoossiittiivvee dd’’éémmeerrvveeiilllleemmeenntt,, dd’’aammoouurr,, ddee ppaassssiioonn,, ddee jjooiiee.. LLoorrssqquuee nnoouuss ppeerrcceevvoonnss oouu aannaallyyssoonnss llee mmoonnddee,, llaa vviiee oouu lleess aauuttrreess êêttrreess ddee ffaaççoonn ddiifffféérreennttee qquuee nnoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, aalloorrss nnoouuss rreesssseennttoonnss uunnee éémmoottiioonn nnééggaattiivvee.. LLeess éémmoottiioonnss ssoonntt llee llaannggaaggee ddee nnoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, cc’’eesstt ddee cceettttee ffaaççoonn qquu’’iill ccoommmmuunniiqquuee aavveecc nnoouuss ddee llaa ffaaççoonn llaa pplluuss ssiimmppllee,, bbiieenn qquu’’iill ppuuiissssee aauussssii ccoommmmuunniiqquueerr ddee ffaaççoonn bbeeaauuccoouupp pplluuss pprréécciissee lloorrssqquuee nnoouuss ssoommmmeess ssuuffffiissaammmmeenntt rréécceeppttiiffss àà uunnee aauuttrree ffoorrmmee ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn.. CC’’eesstt ccee qquuee nnoouuss aappppeelloonnss llee SSyyssttèèmmee ddee GGuuiiddaannccee EEmmoottiioonnnneellllee.. LL’’iinnccaarrnnaattiioonn __ LLoorrss ddee nnoottrree vveennuuee aauu mmoonnddee,, ddee nnoottrree ccoonncceeppttiioonn,, uunnee ppaarrttiiee ddee nnoouuss--mmêêmmeess,, ddee nnoottrree êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee,, ppuurree éénneerrggiiee ppoossiittiivvee,, ss’’iinnccaarrnnee ddaannss cceettttee rrééaalliittéé pphhyyssiiqquuee ssppaattiioo-- tteemmppoorreellllee,, eenn uunn êêttrree pphhyyssiiqquuee,, ppaarrffaaiitt,, aauuttoonnoommee eett jjoouuiissssaanntt ddee ttoouutteess lleess rreessssoouurrcceess ddee cceettttee rrééaalliittéé pphhyyssiiqquuee ssppaattiioo--tteemmppoorreellllee,, qquuii ssoonntt mmiisseess àà ssaa ddiissppoossiittiioonn..
 • 6. CCeeppeennddaanntt,, nnoouuss aavvoonnss ddéécciiddéé,, ppoouurr cceettttee iinnccaarrnnaattiioonn llàà,, dd’’oouubblliieerr lleess ccoonnnnaaiissssaanncceess uunniivveerrsseelllleess qquuee nnoouuss ppoossssééddoonnss ddaannss nnoottrree ddiimmeennssiioonn nnoonn--pphhyyssiiqquuee.. NNoouuss aavvoonnss ddéécciiddéé cceellaa aaffiinn ddee pprrooffiitteerr pplleeiinneemmeenntt ddee ll’’eexxppéérriieennccee ddee vviiee,, dduu lliibbrree--aarrbbiittrree,, ddee llaa ddééccoouuvveerrttee ddeess ccoonnttrraasstteess ddee cceettttee rrééaalliittéé eett ddee llaa ccrrooiissssaannccee ddee nnoottrree êêttrree pphhyyssiiqquuee aauu sseeiinn ddee cceettttee rrééaalliittéé.. BBiieenn eenntteenndduu,, ttoouutteess sseess ccoonnnnaaiissssaanncceess ssoonntt ddiissppoonniibblleess àà ttoouutt mmoommeenntt ssii nnoouuss,, êêttrreess pphhyyssiiqquueess,, ssoouuhhaaiittoonnss lleess aapppprreennddrree,, oouu pplluuttôôtt lleess rrééaapppprreennddrree.. LLee pprroocceessssuuss dd’’aapppprreennttiissssaaggee àà ttoouutt mmoommeenntt ddee nnoottrree eexxiisstteennccee,, ssoouuss qquueellqquuee ffoorrmmee qquuee ccee ssooiitt,, nn’’eesstt qquu’’uunn pprroocceessssuuss ddee rrééaaccttuuaalliissaattiioonn ddeess ccoonnnnaaiissssaanncceess qquuee nnoouuss ppoossssééddoonnss ddééjjàà.. CChhaaqquuee ssiittuuaattiioonn,, cchhaaqquuee ccoonnttrraassttee vvoouuss ffaaiitt pprreennddrree ccoonnsscciieennccee ddee ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz eett ddee ccee qquuee vvoouuss nnee vvoouulleezz ppaass.. LLoorrssqquuee vvoouuss iiddeennttiiffiieezz ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz eett ccee qquuee vvoouuss nnee vvoouulleezz ppaass,, vvoouuss éémmeetttteezz iinnssttaannttaannéémmeenntt uunn ddééssiirr ééqquuiivvaalleenntt.. CCee ddééssiirr,, cchhaaqquuee ddééssiirr eesstt uunnee iimmppuullssiioonn vviibbrraattooiirree,, uunnee éénneerrggiiee ppuuiissssaannttee qquuii jjaaiilllliitt ddee vvoouuss eett ssee rrééppaanndd ddaannss ll’’UUnniivveerrss,, ppaarrttiicciippaanntt àà ssoonn eexxppaannssiioonn.. LLaa rrééppoonnssee ddee ll’’UUnniivveerrss àà vvoottrree ddééssiirr,, eenn qquueellqquuee ssoorrttee,, ccoommmmee rreemmeerrcciieemmeenntt ddee vvoottrree ppaarrttiicciippaattiioonn àà ssaa ccrrooiissssaannccee,, eesstt ddee ccrrééeerr iimmmmééddiiaatteemmeenntt,, aauu nniivveeaauu vviibbrraattooiirree,, ll’’oobbjjeett ddee vvoottrree ddééssiirr qquuee vvoouuss nn’’aavveezz pplluuss aalloorrss qquu’’àà llaaiisssseerr eennttrreerr ddaannss vvoottrree eexxiisstteennccee.. LLee bbuutt ddee vvoottrree iinnccaarrnnaattiioonn eesstt ddoonncc ddoouubbllee.. DD’’uunnee ppaarrtt eellllee ppeerrmmeett àà ll’’êêttrree ddiivviinn qquuee vvoouuss êêtteess,, ddee ggooûûtteerr aauuxx sseennssaattiioonnss ddéélliicciieeuusseess ddee llaa rrééaalliittéé ssppaattiioo--tteemmppoorreellllee,, ddee llaa vviiee pphhyyssiiqquuee.. DD’’aauuttrree ppaarrtt,, eellllee ppaarrttiicciippee àà llaa ccrrooiissssaannccee ddee ll’’UUnniivveerrss,, ggrrââccee àà ll’’éénneerrggiiee ffoorrmmiiddaabbllee qquuii éémmaannee ddee vvoouuss lloorrssqquuee vvoouuss éémmeetttteezz uunn ddééssiirr.. IIll yy aa iinnccaarrnnaattiioonn,, mmaaiiss iill nn’’yy aa ppaass rrééiinnccaarrnnaattiioonn aauu sseennss ooùù vvoouuss ppoouurrrriieezz ll’’eenntteennddrree ccaarr ppoouurr ll’’êêttrree nnoonn pphhyyssiiqquuee,, iill nn’’yy aa ppaass ddee rrèèggllee ddee tteemmppss nnii dd’’eessppaaccee.. PPoouurr ll’’êêttrree ddiivviinn,, llaa SSoouurrccee,, ttoouutteess lleess iinnccaarrnnaattiioonnss ssoonntt ssiimmuullttaannééeess,, ffuusssseenntt--eelllleess ddaannss ddeess ppéérriiooddeess ddee tteemmppss ddiifffféérreenntteess,, ssuurr ddeess ppllaannèètteess ddiifffféérreenntteess oouu mmêêmmee ddaannss ddeess rrééaalliittééss ddiifffféérreenntteess.. CChhaaqquuee iinnccaarrnnaattiioonn eesstt aauuttoonnoommee,, iinnddééppeennddaannttee eett lliibbrree.. EEllllee nnee jjoouuiitt ppaass dd’’éévveennttuueellss aaccqquuiiss dd’’uunnee iinnccaarrnnaattiioonn pprrééccééddeennttee eett nnee ddooiitt ppaass,, nnoonn pplluuss,, eenn hhoonnoorreerr dd’’éévveennttuueelllleess ddeetttteess.. EEnn ccee sseennss,, iill nn’’yy aa ppaass ddee kkaarrmmaa oouu ddee ddeessttiinnééee lloorrss ddee llaa vveennuuee aauu mmoonnddee dd’’uunn êêttrree hhuummaaiinn.. CChhaaqquuee êêttrree hhuummaaiinn ppeeuutt ffaaiirree ddee ssaa vviiee aabbssoolluummeenntt ccee qquu’’iill vveeuutt.. LLaa lliibbeerrttéé eesstt llee ffoonnddeemmeenntt ddee llaa vviiee,, llaa jjooiiee eenn eesstt llee mmootteeuurr eett llaa ccrrooiissssaannccee,, llaa ccoonnssééqquueennccee.. LLaa VViiee éétteerrnneellllee __ NNoouuss ssoommmmeess ddeess êêttrreess éétteerrnneellss,, ddeess êêttrreess eenn ppeerrppééttuueellllee ccrrooiissssaannccee.. AAuu pplluuss pprrooffoonndd ddee nnoouuss,, nnoouuss llee ssaavvoonnss eett ll’’aavvoonnss ttoouujjoouurrss ssuu.. IIll nn’’yy aa ppaass ddee ddéébbuutt nnii ddee ffiinn,, iill nn’’yy aa qquu’’uunnee eexxiisstteennccee éétteerrnneellllee.. NNoouuss ccoonnttiinnuuoonnss ssiimmpplleemmeenntt àà êêttrree.. DDaannss nnoottrree ppeerrssppeeccttiivvee nnoonn--pphhyyssiiqquuee,, ddeeppuuiiss llaaqquueellllee nnoouuss aavvoonnss pprriiss llaa ddéécciissiioonn ddee vveenniirr ddaannss cceettttee rrééaalliittéé ssppaattiioo--tteemmppoorreellllee ppaarrffaaiittee eett eenn éévvoolluuttiioonn ccoonnssttaannttee,, nnoouuss ccoommpprreenniioonnss nnoottrree nnaattuurree éétteerrnneellllee,, qquuee nnoouuss nnee cceesssseerroonnss jjaammaaiiss dd’’eexxiisstteerr.. DDaannss cceettttee ccoommpprrééhheennssiioonn ddee nnoottrree nnaattuurree éétteerrnneellllee,, ddee llaa nnaattuurree ddee ttoouutt ccee qquuii eesstt,, iill nn’’yy aa rriieenn qquuii ppuuiissssee êêttrree aassssoocciiéé àà uunnee iiddééee ddee mmaannqquuee,, ddee rreessttrriiccttiioonn,, ddee tteemmppss nnii ddee rreessssoouurrccee.. LLoorrssqquuee vvoouuss ccoommpprreenneezz,, lloorrssqquuee vvoouuss iinnttééggrreezz llee ccoonncceepptt dd’’éétteerrnniittéé,, llee ccoonncceepptt ddee mmaannqquuee ddiissppaarraaiitt.. LLoorrssqquuee nnoouuss nnaaiissssoonnss ddaannss uunn ccoorrppss pphhyyssiiqquuee,, ddaannss cceettttee rrééaalliittéé ssppaattiioo--tteemmppoorreellllee,, nnoouuss ssoommmmeess aavviissééss ddeess nnoottiioonnss ddee ddéébbuuttss eett ddee ffiinnss qquuee nnoouuss aappppeelloonnss,, ddaannss cceettttee ppeerrssppeeccttiivvee ddee llaa vviiee,, nnaaiissssaannccee eett mmoorrtt.. EEtt aauussssiittôôtt qquuee nnoouuss eemmbbrraassssoonnss cceettttee iiddééee ddee ppéérriiooddee ffiinniiee ddee tteemmppss,, eennttrree llaa nnaaiissssaannccee eett llaa mmoorrtt,, nnoouuss ccoommmmeennççoonnss àà ppeennsseezz eenn tteerrmmee dd’’iinnssuuffffiissaannccee,, ddee mmaannqquuee.. NNoouuss ccoommmmeennççoonnss àà ppeennsseerr qquu’’iill nn’’yy aa ppaass aasssseezz ddee tteemmppss oouu ppaass aasssseezz ddee rreessssoouurrcceess.. LLee ffaaiitt dd’’êêttrree eennttoouurréé ppaarr dd’’aauuttrreess qquuii ssoonntt llàà ddeeppuuiiss uunn cceerrttaaiinn tteemmppss eett ddee lleess oobbsseerrvveerr tteenndd àà vvoouuss ssééppaarreerr ddee vvoottrree nnaattuurree éétteerrnneellllee,, ddee vvoottrree ccoommpprrééhheennssiioonn éétteenndduuee eett vvoouuss mmèènnee àà uunnee ccoommpprrééhheennssiioonn pplluuss rreessttrriiccttiivvee qquuii nnee vvoouuss eesstt uuttiillee dd’’aauuccuunnee ffaaççoonn.. CCaarr vvoouuss
 • 7. vvoouuss iinnqquuiiéétteezz dduu ffaaiitt qquu’’iill nn’’yy aaiitt ppaass aasssseezz ddee tteemmppss ppoouurr ffaaiirree lleess cchhoosseess,, oouu ppaass aasssseezz ddee tteemmppss ppoouurr vviivvrree ccee qquuee vvoouuss ppeennsseezz ddeevvooiirr vviivvrree,, oouu ppaass aasssseezz ddee rreessssoouurrcceess,, oouu ppaass aasssseezz dd’’aarrggeenntt…… IIll nn’’yy aa ppaass ddee ffiinn àà llaa vviiee,, àà nnoottrree vviiee ccaarr nnoouuss ssoommmmeess ddeess êêttrreess ppaarrffaaiittss eett éétteerrnneellss.. LL’’iinnccaarrnnaattiioonn pphhyyssiiqquuee nn’’eesstt qquu’’uunnee ppaarrttiiee ddee nnoouuss--mmêêmmeess,, ffaaiitteess ppoouurr vviivvrree ddaannss uunn mmoonnddee ddee vvaarriiééttééss,, ddee ccoonnttrraasstteess,, nnoouuss iinnssppiirraanntt ccoonnssttaammmmeenntt ddee nnoouuvveeaauuxx ddééssiirrss.. NNoouuss nnoouuss iinnccaarrnnoonnss,, àà cchhaaqquuee ffooiiss,, ppoouurr vviivvrree ll’’aavveennttuurree ddee nnoouuvveelllleess iiddééeess eett ppoouurr llaa mmaaggnniiffiiqquuee sseennssaattiioonn ddee llaa mmaanniiffeessttaattiioonn ddee cceess iiddééeess,, àà ttrraavveerrss nnoouuss.. LLaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn «« CCee qquuii eesstt sseemmbbllaabbllee aattttiirree ccee qquuii lluuii rreesssseemmbbllee »» __ __ __ UUnnee ffoorrmmuullaattiioonn ssiimmppllee ppoouurr uunnee llooii uunniivveerrsseellllee ssiimmppllee qquuii ggoouuvveerrnnee ttoouutt ccee qquuii eexxiissttee.. LLaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn eesstt uunnee llooii uunniivveerrsseellllee eenn ccee sseennss qquu’’eellllee ss’’aapppplliiqquuee àà ll’’UUnniivveerrss ddaannss ssaa ttoottaalliittéé,, aauussssii bbiieenn aauuxx mmoonnddeess pphhyyssiiqquueess,, aauuxx rrééaalliittééss ssppaattiioo--tteemmppoorreelllleess,, qquu’’aauuxx mmoonnddeess nnoonn--pphhyyssiiqquueess.. EEllllee ggoouuvveerrnnee ttoouuss lleess êêttrreess,, pphhyyssiiqquueess ccoommmmee nnoonn--pphhyyssiiqquueess.. CCeess llooiiss qquuii ggoouuvveerrnneenntt nnoottrree rrééaalliittéé ssppaattiioo--tteemmppoorreelllleess,, ccoommmmee llee tteemmppss oouu llaa ggrraavviittéé,, nnee ssoonntt ppaass uunniivveerrsseelllleess ccaarr eelllleess nnee ss’’aapppplliiqquueenntt qquu’’àà nnoottrree rrééaalliittéé.. CCee ssoonntt ddeess ccoonnvveennttiioonnss ééttaabblliieess lloorrss ddee llaa ccrrééaattiioonn ddee nnoottrree mmoonnddee,, ddee nnoottrree ppllaannèèttee,, ddee nnoottrree rrééaalliittéé.. LLaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn ssee ssiittuuee eenn aammoonntt ddeess ccoonnvveennttiioonnss ddee nnoottrree rrééaalliittéé,, eellllee ggoouuvveerrnnee cceess ccoonnvveennttiioonnss.. EEllllee eesstt llaa llooii llaa pplluuss ppuuiissssaannttee ddee ll’’UUnniivveerrss eett rrééggiitt ttoouutt.. RRiieenn nnee ppeeuutt éécchhaappppeerr àà llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn.. IIll nn’’yy aa aauuccuunnee eexxcceeppttiioonn àà llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn eett nnoouuss ssoommmmeess ttoouuss ssoouummiiss àà cceettttee llooii,, qquuee nnoouuss eenn ssooyyoonnss ccoonnsscciieennttss oouu ppaass.. LLaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn mmaaiinnttiieenntt ll’’UUnniivveerrss eett ttoouutt ccee qquuii eexxiissttee ddaannss uunn ééqquuiilliibbrree ppaarrffaaiitt.. EEllllee ss’’aapppplliiqquuee ppaarrttoouutt,, ppoouurr ttoouuttee ffoorrmmee ddee vviiee,, ppoouurr ttoouuttee cchhoossee,, ppoouurr ttoouutt éévvéénneemmeenntt.. LLaa ppeennssééee ccrrééee llaa rrééaalliittéé __ __ __ LLeess ppeennssééeess ccrrééeenntt eett mmooddèèlleenntt llaa rrééaalliittéé ggrrââccee àà llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn.. LLeess ppeennssééeess ssoonntt ccoommmmee ddee ppuuiissssaannttss aaiimmaannttss qquuii aattttiirreenntt lleess mmaanniiffeessttaattiioonnss qquuii lleeuurr ccoorrrreessppoonnddeenntt.. DDèèss qquu’’uunnee ppeennssééee eesstt éémmiissee,, eellllee aattttiirree uunn éévvéénneemmeenntt,, uunnee cchhoossee oouu uunnee ppeerrssoonnnnee.. LLaa rrééaalliittéé eesstt ccoonnssttaammmmeenntt ccrrééééee,, mmooddeellééee,, mmooddiiffiiééee ppaarr ddeess ppeennssééeess.. CChhaaqquuee eexxppéérriieennccee ddee vviiee eesstt ccrrééééee,, mmooddeellééee,, mmooddiiffiiééee ppaarr ddeess ppeennssééeess.. NNoottrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee eesstt ddoonncc ccrrééééee,, mmooddeellééee,, mmooddiiffiiééee ppaarr nnooss ppeennssééeess.. NNoouuss ssoommmmeess ddeess êêttrreess eesssseennttiieelllleemmeenntt vviibbrraattooiirreess.. CChhaaqquuee ppeennssééee qquuee nnoouuss aavvoonnss mmooddiiffiiee nnoottrree vviibbrraattiioonn.. LLaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn rrééppoonndd àà cceettttee vviibbrraattiioonn eenn aappppoorrttaanntt uunn éévvéénneemmeenntt,, uunnee cchhoossee oouu uunnee ppeerrssoonnnnee qquuii ccoorrrreessppoonndd àà cceettttee vviibbrraattiioonn.. CCeeppeennddaanntt,, mmêêmmee ssii lleess ppeennssééeess ssoonntt lleess iimmppuullssiioonnss qquuii mmeetttteenntt eenn œœuuvvrree llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn,, ccee ssoonntt lleess éémmoottiioonnss qquuii lleeuurr ddoonnnneenntt lleeuurr ppoouuvvooiirr dd’’aattttrraaccttiioonn.. AAiinnssii,, ll’’ééqquuiilliibbrree ddee nnooss ppeennssééeess eett ddee nnooss éémmoottiioonnss,, llaa ccoommbbiinnaaiissoonn ddee nnooss ppeennssééeess eett ddee nnooss éémmoottiioonnss,, ddéétteerrmmiinnee ll’’eexxppéérriieennccee qquuee nnoouuss vviivvoonnss.. LLaa mmaanniiffeessttaattiioonn nn’’eesstt ppaass iinnssttaannttaannééee.. LL’’aattttrraaccttiioonn nn’’eesstt ppaass iinnssttaannttaannééee.. EEllllee eesstt ttoouutteeffooiiss ttrrèèss rraappiiddee.. IIll ssuuffffiitt ddee 1177 sseeccoonnddeess ddee ffooccaalliissaattiioonn dd’’uunnee ppeennssééee ppoouurr aattttiirreerr ll’’oobbjjeett ddee cceettttee ppeennssééee,, eenn ccoommmmeennççaanntt ppaarr ll’’aattttrraaccttiioonn dd’’aauuttrreess ppeennssééeess ssiimmiillaaiirreess,, qquuii ccoommppllèètteenntt,, rreennffoorrcceenntt llaa ppeennssééee iinniittiiaallee eett aauuggmmeenntteenntt aaiinnssii ssoonn ppoouuvvooiirr dd’’aattttrraaccttiioonn.. __ UUnnee ppeennssééee aassssoocciiééee àà uunnee éémmoottiioonn ccrrééee uunnee vviibbrraattiioonn qquuii eesstt uunnee ffoorrccee dd’’aattttrraaccttiioonn ttrrèèss ppuuiissssaannttee,, mmooddiiffiiaanntt ll’’eexxppéérriieennccee ddee vviiee eenn aattttiirraanntt llaa mmaanniiffeessttaattiioonn ccoorrrreessppoonnddaannttee.. LLoorrssqquuee vvoouuss ppeennsseezz àà qquueellqquuee cchhoossee qquuee vvoouuss vvoouulleezz,, qquuee vvoouuss aaiimmeezz,, eett qquuee vvoouuss rreesssseenntteezz uunnee éémmoottiioonn ddee jjooiiee,, dd’’eexxcciittaattiioonn oouu ddee ppllaaiissiirr,, vvoouuss aattttiirreezz ffoorrtteemmeenntt àà vvoouuss cceettttee cchhoossee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz.. LLoorrssqquuee vvoouuss ppeennsseezz àà qquueellqquuee cchhoossee qquuee vvoouuss nnee vvoouulleezz ppaass,, qquuee vvoouuss nn’’aaiimmeezz ppaass,, eett qquuee vvoouuss rreesssseenntteezz uunnee éémmoottiioonn ddee ppeeuurr,, ddee hhaaiinnee oouu ddee rreejjeett,, vvoouuss aattttiirreezz ffoorrtteemmeenntt àà vvoouuss cceettttee cchhoossee qquuee vvoouuss nnee ddééssiirreezz ppaass..
 • 8. LLaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn nnee ffaaiitt ppaass llaa ddiissttiinnccttiioonn eennttrree ccee qquuee nnoouuss vvoouulloonnss eett ccee qquuee nnoouuss nnee vvoouulloonnss ppaass.. EEllllee nnee ffaaiitt ppaass llaa ddiissttiinnccttiioonn eennttrree lleess éémmoottiioonnss ppoossiittiivveess eett lleess éémmoottiioonnss nnééggaattiivveess.. EEllllee rrééaaggiitt ssiimmpplleemmeenntt eett ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt àà ll’’aassssoocciiaattiioonn ppeennssééee--éémmoottiioonn..__ MMêêmmee ccee qquuee nnoouuss ccoonnssiiddéérroonnss ccoommmmee iimmmmuuaabbllee eett hhoorrss ddee nnoottrree ccoonnttrrôôllee eesstt lliiéé àà nnoottrree sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess ppaarr llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn,, ddééccoouullee ddee nnoottrree sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess ppaarr llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn.. NNoottrree vviiee eesstt llee rreefflleett ddee nnooss ppeennssééeess__ __ TToouutt ccee qquuee nnoouuss vviivvoonnss aauu ccoouurrss ddee nnoottrree eexxiisstteennccee eesstt llee rreefflleett ddee nnooss ppeennssééeess,, ddee nnoottrree sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess.. CCee qquuee nnoouuss ssoommmmeess eesstt ll’’eexxpprreessssiioonn ddee nnoottrree sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess.. CCee qquuee nnoouuss ffaaiissoonnss eesstt llee rreefflleett ddee nnoottrree sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess.. CCee qquuee nnoouuss ppoossssééddoonnss eesstt llee rreefflleett ddee nnoottrree sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess.. TToouuss lleess éévvéénneemmeennttss qquuee nnoouuss vviivvoonnss eett ttoouutteess lleess ppeerrssoonnnneess qquuii nnoouuss eennttoouurreenntt ssoonntt llee rreefflleett ddee nnooss ppeennssééeess.. LLeess ppeerrssoonnnneess qquuii ppaarrlleenntt llee pplluuss ddee rriicchheessssee ssoonntt cceelllleess qquuii ssoonntt lleess pplluuss rriicchheess.. LLeess ppeerrssoonnnneess qquuii ppaarrlleenntt llee pplluuss ddee ppaauuvvrreettéé ssoonntt cceelllleess qquuii ssoonntt lleess pplluuss ppaauuvvrreess.. CCeelllleess qquuii ppaarrlleenntt ccoonnssttaammmmeenntt ddee mmaallaaddiiee ssuubbiisssseenntt llaa mmaallaaddiiee.. CCeelllleess qquuii ppaarrlleenntt ddee bbiieenn--êêttrree ssoonntt eenn bboonnnnee ssaannttéé.. PPlluuss nnoouuss ppeennssoonnss àà uunnee cchhoossee,, àà uunn ééttaatt dd’’êêttrree,, eett pplluuss lleess éémmoottiioonnss qquuii yy ssoonntt aassssoocciiééeess ssoonntt iinntteennsseess,, pplluuss nnoouuss aattttiirroonnss,, ddaannss nnoottrree vviiee,, cceettttee cchhoossee,, qquuee nnoouuss llee vvoouulliioonnss oouu ppaass.. SSii vvoouuss ppeennsseezz :: «« JJee vveeuuxx cceettttee cchhoossee qquuii mmee ppllaaiitt,, jjee sseerraaii hheeuurreeuuxx ddee ll’’oobbtteenniirr,, cceellaa mmee pprrooccuurree ddee llaa jjooiiee »» eett qquuee vvoouuss rreesssseenntteezz cceettttee jjooiiee eenn vvoouuss àà ll’’iiddééee ddee cceettttee cchhoossee,, aalloorrss vvoouuss aattttiirreezz rraappiiddeemmeenntt eett eeffffiiccaacceemmeenntt cceettttee cchhoossee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz,, ddaannss vvoottrree vviiee.. SSii vvoouuss ppeennsseezz :: «« JJee nnee vveeuuxx ppaass ddee cceettttee cchhoossee,, jj’’eenn sseerraaii vvrraaiimmeenntt mmaallhheeuurreeuuxx,, cceellaa nnee ddeevvrraaiitt ppaass eexxiisstteerr,, jj’’eenn aaii ppeeuurr…… »» eett qquuee vvoouuss éépprroouuvveezz uunnee ffoorrttee éémmoottiioonn nnééggaattiivvee vviiss--àà-- vviiss ddee cceettttee cchhoossee,, aalloorrss vvoouuss ll’’aattttiirreezz rraappiiddeemmeenntt eett eeffffiiccaacceemmeenntt ddaannss vvoottrree vviiee.. PPlluuss nnoouuss ppeennssoonnss àà uunn ssuujjeett,, pplluuss nnoouuss rraasssseemmbblloonnss dd’’iinnffoorrmmaattiioonn àà ccee pprrooppooss,, pplluuss nnoouuss ll’’aattttiirroonnss,, pplluuss nnoouuss aaccttuuaalliissoonnss ssaa mmaanniiffeessttaattiioonn.. AAiinnssii,, lluutttteerr ccoonnttrree uunnee cchhoossee qquuee nnoouuss nnee vvoouulloonnss ppaass eesstt nnoonn sseeuulleemmeenntt vvaaiinn,, mmaaiiss cceellaa nnee ffaaiitt qquuee ccrrééeerr pplluuss ddee cceettttee cchhoossee.. PPlluuss nnoouuss lluuttttoonnss ccoonnttrree llaa gguueerrrree eett pplluuss llaa gguueerrrree ééccllaattee.. PPlluuss nnoouuss lluuttttoonnss ccoonnttrree llaa mmaallaaddiiee eett pplluuss llaa mmaallaaddiiee ssee rrééppaanndd.. PPlluuss nnoouuss lluuttttoonnss ccoonnttrree llaa ppaauuvvrreettéé eett pplluuss llaa ppaauuvvrreettéé ss’’éétteenndd.. BBiieenn ssoouuvveenntt,, eenn vvoouullaanntt pplluuss dd’’uunnee cchhoossee,, lleess ggeennss eessssaaiieenntt ssuurrttoouutt ddee lluutttteerr ccoonnttrree ssoonn ooppppoosséé.. PPoouurr aavvooiirr llaa ppaaiixx,, iillss vveeuulleenntt aabboolliirr llaa gguueerrrree.. PPoouurr aavvooiirr llaa ssaannttéé,, iillss vveeuulleenntt éérraaddiiqquueerr llaa mmaallaaddiiee.. PPoouurr oobbtteenniirr llaa pprroossppéérriittéé,, iillss vveeuulleenntt éélliimmiinneerr ttoouuttee ffoorrmmee ddee ppaauuvvrreettéé.. CCee qquu’’iillss oobbttiieennnneenntt eenn rrééaalliittéé,, ccee qquuii ssee mmaanniiffeessttee ddaannss lleeuurr eexxppéérriieennccee ddee vviiee,, ccee qquu’’iillss ccôôttooiieenntt ddaannss lleeuurr eennvviirroonnnneemmeenntt,, cc’’eesstt llaa mmaanniiffeessttaattiioonn ddee lleeuurrss ppeennssééeess lleess pplluuss ffoorrtteess,, lleess pplluuss pprréésseenntteess.. EEtt ccee nn’’eesstt qquuee lleeuurr pprroopprree rrééaalliittéé.. CCee nn’’eesstt ppaass llaa rrééaalliittéé aabbssoolluuee ccaarr ccee qquu’’iillss vviivveenntt eett ccee qquu’’iillss ppeerrççooiivveenntt eesstt llee rreefflleett eexxaacctt ddee lleeuurr sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess.. AAiinnssii,, llaa ppeerrssoonnnnee qquuii ppeennssee ttrrèèss ssoouuvveenntt àà llaa mmaallaaddiiee sseerraa ssoouuvveenntt mmaallaaddee eett sseerraa aauussssii eennttoouurrééee ddee ppeerrssoonnnneess mmaallaaddeess.. EEllllee aauurraa llaa vviissiioonn dd’’uunn mmooddee ooùù llaa mmaallaaddiiee eesstt ttrrèèss rrééppaanndduuee.. CCeellllee qquuii ppeennssee llee pplluuss ssoouuvveenntt àà llaa bboonnnnee ssaannttéé,, aauu bbiieenn--êêttrree,, sseerraa eenn bboonnnnee ssaannttéé eett eennttoouurrééee ddee ppeerrssoonnnneess eenn pplleeiinnee ffoorrmmee.. CCeettttee ppeerrssoonnnnee aauurraa ddoonncc llaa vviissiioonn dd’’uunn mmoonnddee ooùù rrèèggnnee llee bbiieenn--êêttrree.. LLoorrssqquuee nnoouuss rreeggaarrddoonnss uunniiqquueemmeenntt ccee qquuee nnoouuss vviivvoonnss eett ccee qquuii nnoouuss eennttoouurree eett qquuee nnoouuss nnee ppeennssoonnss qquu’’àà cceellaa,, cc’’eesstt cceellaa mmêêmmee qquuii ccoonnttiinnuuee àà ssee mmaanniiffeesstteerr,, àà ssee rrééppéétteerr,, ccoonnssttaammmmeenntt.. RRiieenn nnee ppeeuutt cchhaannggeerr.. SSii,, eenn rreevvaanncchhee,, nnoouuss ccoommmmeennççoonnss àà ppeennsseerr àà ccee qquuee nnoouuss vvoouulloonnss,, mmêêmmee ssii rriieenn nn’’iinnddiiqquuee eennccoorree qquuee cc’’eesstt ppoossssiibbllee,, ssii nnoouuss nnoouuss ffooccaalliissoonnss,, aavveecc ccoonnvviiccttiioonn qquuee cceellaa vvaa aarrrriivveerr,, aalloorrss nnoouuss iinniittiioonnss llee cchhaannggeemmeenntt ddaannss nnoottrree vviiee eett llaa mmaanniiffeessttaattiioonn ddee ccee cchhaannggeemmeenntt aauurraa lliieeuu pprrooggrreessssiivveemmeenntt ppuuiiss ddee pplluuss eenn pplluuss rraappiiddeemmeenntt.. LLeess «« vviissiioonnnnaaiirreess »» ssoonntt eenn ffaaiitt ddeess ccrrééaatteeuurrss.. IIllss nn’’oonntt jjaammaaiiss eeuu uunnee vviissiioonn dduu ffuuttuurr,, qquu’’iillss oonntt ssuuiivviiee eett qquuii lleess aa gguuiiddééss vveerrss llaa rrééuussssiittee.. IIllss oonntt ssiimmpplleemmeenntt ccrréééé llee ffuuttuurr,, lleeuurr
 • 9. rrééuussssiittee,, àà ppaarrttiirr ddee lleeuurrss ddééssiirrss,, ddee lleeuurrss ppeennssééeess.. LLaa pprreeuuvvee qquuee lleeuurr vviissiioonn ééttaaiitt jjuussttee nn’’eenn eesstt ppaass uunnee,, cc’’eesstt sseeuulleemmeenntt llaa mmaanniiffeessttaattiioonn ddee cceettttee «« vviissiioonn »».. IIll nn’’yy aa ppaass ddee hhaassaarrdd,, ppaass ddee ccooïïnncciiddeenncceess eett ppaass ddee cchhaannccee.. IIll nn’’yy aa qquuee ll’’aattttrraaccttiioonn.. TToouutt eesstt mmaanniiffeessttaattiioonn ddee llaa ppeennssééee..__ __ __ CCOOMMPPRREENNDDRREE LLAA VVOOIIEE ______ // ______ LLee PPoouuvvooiirr ddee CCrrééeerr CChhaaqquuee iinnddiivviidduu,, cchhaaqquuee êêttrree hhuummaaiinn ppoossssèèddee uunn ppoouuvvooiirr aabbssoolluu :: cceelluuii ddee ccrrééeerr ssaa pprroopprree eexxiisstteennccee,, ddaannss lleess mmooiinnddrreess ddééttaaiillss,, àà cchhaaqquuee iinnssttaanntt,, ddaannss uunnee ttoottaallee lliibbeerrttéé __ NNoottrree hhuummaanniittéé eesstt ddiivviinnee !! NNoouuss ssoommmmeess ddeess DDiieeuuxx,, nnoouuss ssoommmmeess DDiieeuu.. CC’’eesstt ttrroopp bbeeaauu ppoouurr êêttrree vvrraaii ?? CC’’eesstt uuttooppiiqquuee,, mmééggaalloommaannee ?? CC’’eesstt eeffffeeccttiivveemmeenntt ccee qquu’’oonn ppeeuutt ppeennsseerr aauu rreeggaarrdd ddee ccee qquuee nnoouuss ccoonnssiiddéérroonnss ccoommmmee llaa rrééaalliittéé,, ssooii--ddiissaanntt iimmmmuuaabbllee,, qquuee nnoouuss aavvoonnss pprriiss ll’’hhaabbiittuuddee ddee ssuubbiirr.. CC’’eesstt ccee qquuee ppeeuuvveenntt ppeennsseerr lleess ppeerrssoonnnneess qquuii vvoouuss eennttoouurreenntt,, qquuii vvoouuss oonntt ttrraannssmmiiss lleess vvaalleeuurrss qquuii oonntt ffaaiitt ddee vvoouuss ccee qquuee vvoouuss êêtteess.. MMaaiiss aauu ffoonndd ddee vvoouuss,, aauu pplluuss pprrooffoonndd ddee vvoouuss,, nnee rreesssseenntteezz--vvoouuss ppaass qquuee cc’’eesstt llaa vvéérriittéé ?? NNee rreesssseenntteezz vvoouuss ppaass qquuee vvoouuss êêtteess bbiieenn pplluuss qquuee ccee qquuee vvoouuss êêtteess,, eenn ccee mmoommeenntt,, qquuee ccee qquuee vvoouuss aavveezz pprriiss ll’’hhaabbiittuuddee dd’’êêttrree ?? OOuuii,, aauu ffoonndd ddee vvoouuss,, ccoommmmee aauu ffoonndd ddee cchhaaccuunn ddee nnoouuss,, bbrriillllee cceettttee ééttiinncceellllee dd’’iinnffiinnii,, cceettttee ffllaammmmee qquuii vvoouuss ddiitt qquuee vvoouuss êêtteess ffaaiitt ppoouurr aaccccoommpplliirr ddee ggrraannddeess cchhoosseess,, qquuee vvoouuss ppoouuvveezz aavvooiirr,, ffaaiirree eett êêttrree ttoouutt ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz..__ LLee PPrroocceessssuuss ddee CCrrééaattiioonn__ UUnnee ppeennssééee eesstt uunnee vviibbrraattiioonn,, uunnee ppeennssééee éémmeett uunnee vviibbrraattiioonn ddaannss ll’’UUnniivveerrss.. LL’’UUnniivveerrss rrééaaggiitt àà cceettttee vviibbrraattiioonn eenn ss’’aajjuussttaanntt àà cceellllee--ccii,, eenn mmooddeellaanntt,, aauu nniivveeaauu vviibbrraattooiirree,, llaa mmaanniiffeessttaattiioonn ddee cceettttee ppeennssééee.. LL’’UUnniivveerrss eesstt uunnee hhaarrmmoonniiee vviibbrraattooiirree ppaarrffaaiittee.. CChhaaqquuee vviibbrraattiioonn ssee rreeffllèèttee ppaarrffaaiitteemmeenntt eett pprreenndd ppllaaccee,, ddee ffaaççoonn hhaarrmmoonniieeuussee,, ddaannss ll’’eennsseemmbbllee.. PPlluuss llaa vviibbrraattiioonn eesstt ffoorrttee,, pplluuss eellllee ssee mmaanniiffeessttee aauu nniivveeaauu pphhyyssiiqquuee ssppaattiioo--tteemmppoorreell.. TToouutt eesstt vviibbrraattooiirree,, llaa mmaanniiffeessttaattiioonn eesstt ssiimmpplleemmeenntt llaa ppeerrcceeppttiioonn ddee llaa vviibbrraattiioonn eett ssaa ttrraannssccrriippttiioonn eenn ddeess ccoonncceeppttss pphhyyssiiqquueess ssppaattiioo--tteemmppoorreellss.. NNooss sseennss ssoonntt ddeess ttrraadduucctteeuurrss ddee vviibbrraattiioonnss.. NNooss sseennss nnoouuss ppeerrmmeetttteenntt ddee ttrraannssccrriirree lleess vviibbrraattiioonnss eenn ccoonncceeppttss pphhyyssiiqquueess :: mmaattiièèrreess,, ffoorrmmeess,, lluummiièèrree,, ccoouulleeuurrss,, ssoonnss,, ooddeeuurrss,, ggooûûttss…… AAiinnssii,, nnoouuss ppeerrcceevvoonnss uunn oobbjjeett,, uunn mmoott oouu uunnee ooddeeuurr lloorrssqquuee ssaa vviibbrraattiioonn eesstt ssuuffffiissaammmmeenntt ffoorrttee ppoouurr êêttrree ttrraannssccrriittee ppaarr nnooss sseennss oouu,, eenn dd’’aauuttrreess tteerrmmeess,, lloorrssqquuee ssaa ffrrééqquueennccee eesstt aajjuussttééee aavveecc cceellllee ddee nnooss sseennss.. UUnnee mmaanniiffeessttaattiioonn eennttrree ddaannss nnoottrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee lloorrssqquuee ssaa vviibbrraattiioonn eesstt eenn hhaarrmmoonniiee aavveecc nnoottrree pprroopprree vviibbrraattiioonn.. TToouutteess lleess mmaanniiffeessttaattiioonnss nn’’eennttrreenntt ppaass ddaannss nnoottrree cchhaammpp dd’’eexxppéérriieennccee ccaarr eelllleess nnee ssoonntt ppaass ttoouutteess eenn hhaarrmmoonniiee aavveecc nnoottrree pprroopprree vviibbrraattiioonn,, oouu nnoouuss nnee ssoommmmeess ppaass eenn hhaarrmmoonniiee aavveecc lleeuurr vviibbrraattiioonn.. LLoorrssqquuee nnoouuss éémmeettttoonnss uunnee ppeennssééee,, ssii llaa vviibbrraattiioonn ccoorrrreessppoonnddaanntt àà cceettttee ppeennssééee nn’’eesstt ppaass eenn hhaarrmmoonniiee aavveecc nnoottrree vviibbrraattiioonn,, aalloorrss cceettttee ppeennssééee nnee ssee ttrraannssffoorrmmeerraa ppaass eenn mmaanniiffeessttaattiioonn ddaannss nnoottrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee.. SSii vvoouuss nn’’êêtteess ppaass eenn hhaarrmmoonniiee aavveecc llee ssuujjeett ddee vvoottrree ppeennssééee,, cceelluuii--llàà nnee ssee pprroodduuiirraa ppaass.. UUnnee ppeennssééee nn’’aa cceeppeennddaanntt ppaass uunnee ggrraannddee ffoorrccee ddee ccrrééaattiioonn.. NNoouuss eennttrreetteennoonnss ddeess mmiilllliieerrss ddee ppeennssééeess eett llaa pplluuppaarrtt ddee cceelllleess--ccii ssee ppeerrddeenntt ssaannss vvéérriittaabblleemmeenntt mmooddiiffiieerr llaa vviibbrraattiioonn ddee ll’’UUnniivveerrss eett ssaannss ssee ttrraannssffoorrmmeerr eenn mmaanniiffeessttaattiioonn.. CCee qquuii aappppoorrttee llaa ffoorrccee ddee ccrrééaattiioonn aauuxx ppeennssééeess,, ccee ssoonntt lleess éémmoottiioonnss.. LLeess éémmoottiioonnss ssoonntt llee mmootteeuurr dduu pprroocceessssuuss ddee ccrrééaattiioonn,, ll’’éénneerrggiiee ddee ccee pprroocceessssuuss..
 • 10. LLeess éémmoottiioonnss ssoonntt ppuuiissssaanntteess eett ssiimmpplleess.. LLeess éémmoottiioonnss ssoonntt llee llaannggaaggee ddee ll’’êêttrree iinnttéérriieeuurr,, ppaarr lleeqquueell ss’’ééccoouullee llaa ffoorrccee ddee vviiee eenn ll’’êêttrree pphhyyssiiqquuee.. LLeess éémmoottiioonnss ccaannaalliisseenntt,, ccaattaallyysseenntt lleess ppeennssééeess eett aammpplliiffiieenntt lleeuurr vviibbrraattiioonn.. NNoouuss ssaavvoonnss bbiieenn àà qquueell ppooiinntt nnooss éémmoottiioonnss ppeeuuvveenntt êêttrree ffoorrtteess,, nnoouuss lleess rreesssseennttoonnss ppaarrffooiiss ddaannss lleess mmooiinnddrreess ppaarrcceelllleess ddee nnoottrree êêttrree.. EElllleess ppeeuuvveenntt mmêêmmee nnoouuss ssuubbmmeerrggeerr,, nnoouuss eennvvaahhiirr.. PPlluuss nnoouuss rreesssseennttoonnss uunnee éémmoottiioonn ccoommmmee ffoorrttee,, pplluuss eellllee rreennffoorrccee llaa ppeennssééee qquuii lluuii eesstt aassssoocciiééee oouu qquuii ll’’aa ggéénnéérrééee.. CC’’eesstt aaiinnssii qquuee lleess ppeennssééeess,, ppoorrttééeess ppaarr lleess éémmoottiioonnss,, ssee mmaanniiffeesstteenntt eett eennrriicchhiisssseenntt nnoottrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee.. MMaaiiss iill yy aa ddeeuuxx ssoorrtteess dd’’éémmoottiioonnss :: lleess éémmoottiioonnss rreellaattiivveess àà ccee qquuee nnoouuss vvoouulloonnss,, ccee qquuee nnoouuss aaiimmoonnss,, ccee qquuee nnoouuss ddééssiirroonnss,, ccee qquuii nnoouuss ffaaiitt ppllaaiissiirr,, dd’’uunnee ppaarrtt,, eett lleess éémmoottiioonnss rreellaattiivveess àà ccee qquuee nnoouuss nnee vvoouulloonnss ppaass,, ccee qquuee nnoouuss nn’’aaiimmoonnss ppaass,, ccee qquuii nnoouuss ffaaiitt ssoouuffffrriirr.. NNoouuss ppoouuvvoonnss ssiimmpplleemmeenntt ddiirree qquu’’iill yy aa lleess éémmoottiioonnss «« ppoossiittiivveess »» eett lleess éémmoottiioonnss «« nnééggaattiivveess »».. LLeess éémmoottiioonnss ppoossiittiivveess ccaannaalliisseenntt eett rreennffoorrcceenntt lleess ppeennssééeess rreellaattiivveess àà ccee qquuee nnoouuss vvoouulloonnss ttaannddiiss qquuee lleess éémmoottiioonnss nnééggaattiivveess ccaannaalliisseenntt eett rreennffoorrcceenntt lleess ppeennssééeess rreellaattiivveess àà ccee qquuee nnoouuss nnee vvoouulloonnss ppaass.. CC’’eesstt ppoouurrqquuooii nnoouuss aattttiirroonnss ttrrèèss ffaacciilleemmeenntt qquueellqquuee cchhoossee qquuee nnoouuss nnee vvoouulloonnss ppaass lloorrssqquuee nnoouuss yy ppeennssoonnss eett qquuee nnoouuss eenn rreesssseennttoonnss uunnee ffoorrttee éémmoottiioonn nnééggaattiivvee.. DDee mmêêmmee,, nnoouuss aattttiirroonnss ffaacciilleemmeenntt ccee qquuee nnoouuss vvoouulloonnss lloorrssqquuee nnoouuss yy ppeennssoonnss eett qquuee nnoouuss eenn rreesssseennttoonnss uunnee ffoorrttee éémmoottiioonn ppoossiittiivvee,, ddee jjooiiee,, dd’’eessppéérraannccee,, ddee ccoonnffiiaannccee,, ddee ffiieerrttéé,, dd’’aammoouurr,, eettcc.. LL’’UUnniivveerrss rrééppoonndd àà ttoouuss mmeess ddééssiirrss __ __ __ OOuuii,, cc’’eesstt eexxaacctt,, ssooyyeezz--eenn ccoonnvvaaiinnccuu !! LL’’UUnniivveerrss rrééppoonndd àà ttoouuss nnooss ddééssiirrss.. IIll rrééppoonndd àà ttoouuss vvooss ddééssiirrss.. IIll rrééppoonndd àà ttoouutteess vvooss ppeennssééeess,, ssuurrttoouutt lloorrssqquu’’eelllleess ssoonntt aassssoocciiééeess àà uunnee ffoorrttee éémmoottiioonn.. IIll nn’’yy aa ppaass ddee lliimmiittee àà ccee qquuee ppeeuutt vvoouuss aappppoorrtteerr ll’’UUnniivveerrss.. IIll nn’’yy aa ppaass ddee lliimmiittee àà ccee qquuee vvoouuss ppoouuvveezz eexxppéérriimmeenntteerr aauu ccoouurrss ddee vvoottrree vviiee.. IIll nn’’yy aa ppaass ddee lliimmiittee àà ccee qquuee vvoouuss ppoouuvveezz oobbtteenniirr.. LLeess lliimmiitteess nn’’eexxiisstteenntt ppaass ddaannss ll’’UUnniivveerrss,, eelllleess nnee ssoonntt qquuee ddeess ccrrooyyaanncceess.. CCee ssoonntt vvooss pprroopprreess ccrrooyyaanncceess qquuii ppeeuuvveenntt eemmppêêcchheerr qquuee ssee mmaanniiffeessttee ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz.. LL’’UUnniivveerrss eesstt dd’’uunnee ggéénnéérroossiittéé iinnffiinniiee eennvveerrss vvoouuss,, eennvveerrss nnoouuss ttoouuss.. IIll eesstt ppaarrffaaiitteemmeenntt iimmppoossssiibbllee dd’’eexxppllooiitteerr ttoouutteess lleess rreessssoouurrcceess ddoonntt ll’’UUnniivveerrss rreeggoorrggee.. IIll nn’’yy aa rriieenn ddee ttrroopp cchheerr,, ddee ttrroopp bbeeaauu,, ddee ttrroopp ggrraanndd,, ddee ttrroopp aaggrrééaabbllee,, ddee ttrroopp ffaarrffeelluu qquuee ppuuiissssee vvoouuss ddoonnnneerr ll’’UUnniivveerrss.. IIll ddoonnnnee ccoonnssttaammmmeenntt,, àà cchhaaqquuee iinnssttaanntt,, iill ddoonnnnee,, iill ddoonnnnee,, iill ddoonnnnee bbiieenn pplluuss qquuee nnoouuss ppoouuvvoonnss rreecceevvooiirr.. OOnn aa ccoommppaarréé ll’’UUnniivveerrss àà uunn ggéénniiee qquuii eexxaauuccee ttoouuss vvooss ssoouuhhaaiittss,, qquueellss qquu’’iillss ssooiieenntt,, eenn nnoommbbrree iilllliimmiittéé.. CC’’eesstt bbiieenn cceellaa.. VVoouuss ddeemmaannddeezz,, vvoouuss êêtteess eexxaauuccéé !! VVoouuss ddeemmaannddeezz,, cceellaa vvoouuss eesstt ddoonnnnéé.. TToouutt vvoouuss eesstt ddoonnnnéé àà ppaarrttiirr dduu mmoommeenntt ooùù vvoouuss llee ddeemmaannddeezz.. TToouutt vvoouuss eesstt ddûû àà ppaarrttiirr dduu mmoommeenntt ooùù vvoouuss yy ppeennsseezz.. TToouutt vvoouuss eesstt ddûû àà ppaarrttiirr dduu mmoommeenntt ooùù vvoouuss vveenneezz aauu mmoonnddee.. TToouutt vvoouuss aa ttoouujjoouurrss ééttéé ddûû,, ttoouutt aa ttoouujjoouurrss ééttéé vvôôttrree.. CC’’eesstt cceellaa ll’’aabboonnddaannccee.. LL’’UUnniivveerrss eesstt ssii aabboonnddaanntt ddeess rreessssoouurrcceess qquuii ssoonntt àà nnoottrree ddiissppoossiittiioonn qquuee rriieenn nnii ppeerrssoonnnnee nnee ppeeuutt lleess ééppuuiisseerr.. LLeess ssiixx mmiilllliiaarrddss dd’’êêttrreess hhuummaaiinnss ssuurr TTeerrrree sseerraaiieenntt eennttiièèrreemmeenntt ssaattiissffaaiitt,, ttoouuss lleeuurrss ddééssiirrss ccoommbbllééss,, iillss sseerraaiieenntt ttoouuss mmiilllliiaarrddaaiirreess,, hheeuurreeuuxx,, aaccccoommpplliiss,, eenn ppaarrffaaiittee ssaannttéé,, qquuee ll’’UUnniivveerrss sseerraaiitt ttoouujjoouurrss aauussssii aabboonnddaanntt eett iinnffiinnii.. CChhaaqquuee êêttrree hhuummaaiinn ppoossssèèddee ddeess rreessssoouurrcceess iinnffiinniieess ddee ssaannttéé,, ddee bboonnhheeuurr,, dd’’aammoouurr,, ddee ssaaggeessssee,, ddee pprroossppéérriittéé.. RRiieenn nnii ppeerrssoonnnnee nnee ppeeuutt bbllooqquueerr,, rreessttrreeiinnddrree oouu ddiimmiinnuueerr cceess rreessssoouurrcceess.. CCee qquuee vvoouuss oobbtteenneezz ddaannss cceettttee vviiee pphhyyssiiqquuee,, vvoouuss nnee llee pprreenneezz ppaass àà qquueellqquu’’uunn dd’’aauuttrree ppuuiissqquuee cc’’eesstt iissssuu ddee vvooss pprroopprreess rreessssoouurrcceess iinnffiinniieess.. CC’’ééttaaiitt ddééjjàà àà vvoouuss aavvaanntt vvoottrree nnaaiissssaannccee !! DDee mmêêmmee,, ccee qquu’’oobbttiieennnneenntt lleess aauuttrreess nn’’eennttaammee eenn rriieenn ccee qquuee vvoouuss ppoouuvveezz oobbtteenniirr.. PPeerrssoonnnnee nnee ppeeuutt rriieenn vvoouuss eennlleevveerr.. PPeerrssoonnnnee nnee ppeeuutt vvoouuss eemmppêêcchheerr dd’’oobbtteenniirr ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz..
 • 11. EEnn ccoommpprreennaanntt cceellaa,, llaa ppeeuurr dduu mmaannqquuee ddiissppaarraaiitt,, lleess ccoonncceeppttss ddee rreessttrriiccttiioonn,, ddee lliimmiittaattiioonn,, ddiissppaarraaiisssseenntt.. LLaa nnoottiioonn dduu «« ppaass aasssseezz »» ddiissppaarraaîîtt,, ddee mmêêmmee qquuee llaa nnoottiioonn dduu «« ttrroopp »».. LL’’iiddééee mmêêmmee dd’’uunn ééqquuiilliibbrree ddeess rreessssoouurrcceess oouu dd’’uunn ppaarrttaaggee eesstt aabbssuurrddee.. IIll nn’’eesstt aabbssoolluummeenntt ppaass nnéécceessssaaiirree ddee ppaarrttaaggeerr ppuuiissqquuee cchhaaccuunn ppoossssèèddee ddeess rreessssoouurrcceess iilllliimmiittééeess.. AAlloorrss,, ppoouurrqquuooii nnoouuss nn’’aavvoonnss ppaass ttoouutt ccee qquuee nnoouuss ddééssiirroonnss,, ppuuiissqquuee ll’’UUnniivveerrss nnoouuss ddoonnnnee ttoouuss ccee qquuee nnoouuss vvoouulloonnss ?? PPaarrccee qquuee nnoouuss nnoouuss rreessttrreeiiggnnoonnss nnoouuss--mmêêmmeess.. NNoouuss nnoouuss ffeerrmmoonnss,, nnoouuss--mmêêmmeess,, pplluuss oouu mmooiinnss,, aauuxx rreessssoouurrcceess qquuii ssoonntt nnôôttrreess eett qquuee nnoouuss aappppoorrttee ccoonnssttaammmmeenntt ll’’UUnniivveerrss.. CC’’eesstt ccoommmmee ssii vvoouuss aavviieezz cceenntt mmiilllliiaarrddss dd’’eeuurrooss ssuurr vvoottrree ccoommppttee eett qquuee vvoouuss nnee llee ssaavviieezz ppaass.. VVoouuss ppeennsseezz sseeuulleemmeenntt aavvooiirr mmiillllee eeuurrooss eett ddoonncc lloorrssqquuee vvoouuss vvoouulleezz rreettiirreerr ll’’aarrggeenntt qquu’’iill yy aa ssuurr vvoottrree ccoommppttee,, vvoouuss nnee rreettiirreezz qquuee mmiillllee eeuurrooss,, eenn ppeennssaanntt qquuee cc’’eesstt llàà ttoouuttee vvoottrree ffoorrttuunnee,, aalloorrss qquu’’iill yy aa eennccoorree,, ssuurr vvoottrree ccoommppttee,, qquuaattrree--vviinnggtt--ddiixx--nneeuuff mmiilllliiaarrddss,, nneeuuff cceenntt qquuaattrree--vviinnggtt--ddiixx--nneeuuff mmiilllliioonnss,, nneeuuff cceenntt qquuaattrree--vviinnggtt ddiixx--nneeuuff mmiillllee eeuurrooss.. QQuuii ssoonntt àà vvoouuss !! JJee ssuuiiss llee sseeuull eett uunniiqquuee ccrrééaatteeuurr ddee mmaa vviiee__ __ __ UUnn pprriinncciippee iimmppoorrttaanntt qquuii ffaaiitt ttoouuttee llaa ddiifffféérreennccee.. UUnn pprriinncciippee ssiimmppllee,, ffaacciillee àà ccoommpprreennddrree,, mmaaiiss ppaass ttoouujjoouurrss ffaacciillee àà iinnttééggrreerr ccaarr ppaass ttoouujjoouurrss ffaacciillee àà aacccceepptteerr.. CChhaaqquuee êêttrree hhuummaaiinn ccrrééee ssaa vviiee àà ppaarrttiirr ddee sseess ppeennssééeess eett ddee sseess éémmoottiioonnss,, ppaarr llee bbiiaaiiss ddee llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn qquuii ss’’eexxeerrccee ccoonnssttaammmmeenntt,, ppaarrffaaiitteemmeenntt,, éétteerrnneelllleemmeenntt.. CChhaaqquuee éévvèènneemmeenntt,, cchhaaqquuee aassppeecctt,, ssaannss eexxcceeppttiioonn,, ddee llaa vviiee dd’’uunn iinnddiivviidduu aa ééttéé aattttiirréé àà lluuii eenn ttaanntt qquuee rreefflleett eexxaacctt ddee ssoonn sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess.. AA ppaarrtt cceett iinnddiivviidduu lluuii--mmêêmmee,, rriieenn nnii ppeerrssoonnnnee nnee ppeeuutt ccrrééeerr llee mmooiinnddrree aassppeecctt ddee ssoonn eexxiisstteennccee ccaarr rriieenn nnii ppeerrssoonnnnee nnee ppeeuutt aattttiirreerr qquueellqquuee cchhoossee ddaannss llaa vviiee ddee qquueellqquu’’uunn dd’’aauuttrree.. SSeeuull ll’’iinnddiivviidduu lluuii--mmêêmmee éémmeett lleess ppeennssééeess qquu’’iill éémmeett.. CC’’eesstt uunnee éévviiddeennccee.. DDoonncc,, eenn rraaiissoonn ddee llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn,, sseeuull ll’’iinnddiivviidduu lluuii--mmêêmmee eett eexxcclluussiivveemmeenntt ll’’iinnddiivviidduu lluuii--mmêêmmee ppeeuutt aattttiirreerr,, ddoonncc ccrrééeerr,, ttoouutt ccee qquuii ffaaiitt ssoonn eexxppéérriieennccee ddee vviiee.. VVoouuss êêtteess llaa sseeuullee ppeerrssoonnnnee eett llaa sseeuullee ffoorrccee ddaannss ttoouutt ll’’UUnniivveerrss ccaappaabbllee dd’’aattttiirreerr cchhaaqquuee ppaarrcceellllee ddee vvoottrree eexxiisstteennccee.. VVoouuss êêtteess llee sseeuull eett uunniiqquuee ccrrééaatteeuurr ddee vvoottrree vviiee.. CCoonncceerrnnaanntt vvoottrree eexxiisstteennccee eennttiièèrree eett ddaannss lleess mmooiinnddrree ddééttaaiillss,, vvoouuss êêtteess ttoouutt--ppuuiissssaanntt.. AAuuccuunnee ppeerrssoonnnnee nnee ppeeuutt ccrrééeerr,, ggéénnéérreerr nnii iinnfflluueenncceerr qquuooii qquuee ccee ssooiitt ddaannss vvoottrree vviiee ccoommmmee vvoouuss nnee ppoouuvveezz ccrrééeerr,, ggéénnéérreerr nnii iinnfflluueenncceerr qquuooii qquuee ccee ssooiitt ddaannss llaa vviiee dd’’uunnee aauuttrree ppeerrssoonnnnee.. VVoouuss êêtteess ddoonncc lliibbrree ddee cchhooiissiirr ccee qquuii ffaaiitt vvoottrree vviiee eett vvoouuss llee ffaaiitteess àà cchhaaqquuee iinnssttaanntt,, mmêêmmee ssii vvoouuss ppeennsseezz nnee ppaass êêttrree lliibbrree ddee llee ffaaiirree ccaarr vvoouuss nnee ccoommpprreenneezz ppaass llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn eett llee pprroocceessssuuss ddee ccrrééaattiioonn.. VVoouuss nnee ppoouuvveezz ddoonncc rriieenn rreepprroocchhéé àà qquuii qquuee ccee ssooiitt ppoouurr llee mmooiinnddrree éélléémmeenntt ddee vvoottrree vviiee qquuee vvoouuss nn’’aaiimmeezz ppaass.. VVoouuss êêtteess llaa sseeuullee eett uunniiqquuee ppeerrssoonnnnee àà ll’’aavvooiirr aattttiirréé ddaannss vvoottrree vviiee.. VVoouuss eenn êêtteess rreessppoonnssaabbllee mmaaiiss cceellaa nnee vveeuutt ppaass ddiirree qquuee vvoouuss êêtteess ffaauuttiiff dd’’uunnee qquueellccoonnqquuee ffaaççoonn.. IIll nn’’yy aa ppaass ddee ffaauuttee.. IIll nn’’yy aa jjaammaaiiss eeuu ddee ffaauuttee ddaannss vvoottrree eexxiisstteennccee nnii ddaannss cceellllee ddee ttoouuss lleess êêttrreess hhuummaaiinnss qquuii oonntt vvééccuu ddeeppuuiiss llee ddéébbuutt ddee ll’’hhuummaanniittéé ((ssii ttaanntt eesstt qquu’’iill yy aaiitt eeuu uunn ddéébbuutt)).. RRaappppeelleezz--vvoouuss :: vvoouuss êêtteess ppaarrffaaiitt eett vvoottrree vviiee eesstt ppaarrffaaiittee ccaarr ccee qquuii eesstt ccrréééé ppaarr qquueellqquuee cchhoossee ddee ppaarrffaaiitt eesstt ffoorrccéémmeenntt ppaarrffaaiitt.. IIll nnee ppeeuutt yy aavvooiirr ddee ffaauuttee oouu dd’’eerrrreeuurr ddaannss uunnee vviiee ddoonntt llee sseeuull oobbjjeeccttiiff eesstt ddee vviivvrree,, dd’’eexxppéérriimmeenntteerr,, ddee ppeerrcceevvooiirr lleess ccoonnttrraasstteess qquu’’ooffffrree llee mmoonnddee pphhyyssiiqquuee.. CChhaaqquuee ccoonnttrraassttee qquuee vvoouuss ddiisscceerrnneezz aaffffiinnee vvoottrree ccoonnsscciieennccee ddee ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz eett ddee ccee qquuee vvoouuss nnee vvoouulleezz ppaass,, dd’’ooùù jjaaiilllliitt uunn ddééssiirr,, ppaarrttiicciippaanntt àà llaa ccrrooiissssaannccee ddee ll’’UUnniivveerrss.. LLee bbuutt ddee ll’’UUnniivveerrss,, ssaa rraaiissoonn dd’’êêttrree eesstt ssaa ccrrooiissssaannccee.. CChhaaqquuee éélléémmeenntt ddee vvoottrree vviiee,, ppaarrttiicciippaanntt àà ccee bbuutt ssuupprrêêmmee ddee ll’’UUnniivveerrss,, eesstt ddoonncc ppaarrffaaiitt.. VVoouuss êêtteess ttoouutt--ppuuiissssaanntt.. VVoouuss êêtteess DDiieeuu.. VVoouuss êêtteess llee DDiieeuu oommnniippootteenntt ddee vvoottrree pprroopprree eexxiisstteennccee.. OOuuvvrreezz vvoottrree ccoonnsscciieennccee àà cceellaa eett vvoouuss ccoommpprreennddrreezz qquuee vvoouuss nn’’aavveezz ppaass ddee lliimmiittee.. DDééppaasssseezz aalloorrss lleess lliimmiitteess ddee vvooss ccrrooyyaanncceess,, ddééppaasssseezz aauussssii lleess lliimmiitteess ddeess ccrrooyyaanncceess
 • 12. ddeess aauuttrreess.. VVoouuss ccoommpprreenneezz cceellaa ccaarr vvoouuss ccoommpprreenneezz lleess mmoottss,, vvoouuss ccoommpprreenneezz lleeuurr sseennss,, mmaaiiss llàà,, iill ss’’aaggiitt pplluuss qquuee ddee ccoommpprreennddrree,, iill ss’’aaggiitt dd’’aacccceepptteerr,, ddee ccrrooiirree,, dd’’eenn êêttrree ccoonnvvaaiinnccuu,, dd’’eenn êêttrree pplleeiinneemmeenntt ccoonnsscciieenntt.. JJee nnee ppeeuuxx rriieenn vvoouuss ffaaiirree ccoommpprreennddrree qquuee vvoouuss nnee ssaacchhiieezz ddééjjàà mmaaiiss vvoouuss aavveezz oouubblliiéé cceerrttaaiinneess vvéérriittééss qquuee vvoouuss ssaavviieezz eett vvoouuss vvoouuss êêtteess ffaaiitt àà cceerrttaaiinneess iiddééeess,, àà cceerrttaaiinnss ccoonncceeppttss,, qquuii vvoouuss ssoonntt aappppaarruuss ccoommmmee ffiiaabblleess eett vvoouuss aavveezz bbââttii vvooss ccrrooyyaanncceess ssuurr cceess ccoonncceeppttss.. VVoouuss lleess aavveezz aacccceeppttéé ccoommmmee iirrrrééffuuttaabblleess ccaarr vvoottrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee vvoouuss aa pprroouuvvéé qquu’’iillss ll’’ééttaaiieenntt.. EEnn ffaaiitt,, vvoottrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee aa ssiimmpplleemmeenntt ééttéé ccoonnssttiittuuééee ddeess mmaanniiffeessttaattiioonnss ddee cceess cceerrttiittuuddeess,, ppaarr ll’’aaccttiioonn ddee llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn.. LLoorrssqquuee vvoouuss ccrrooyyeezz àà qquueellqquuee cchhoossee,, lloorrssqquuee vvoouuss eenn êêtteess ppeerrssuuaaddéé,, cc’’eesstt cceellaa qquuii ssee mmaanniiffeessttee ddaannss vvoottrree vviiee eett aauuttoouurr ddee vvoouuss.. VVoouuss êêtteess bbeell eett bbiieenn llee sseeuull eett uunniiqquuee ccrrééaatteeuurr ddee vvoottrree eexxiisstteennccee pphhyyssiiqquuee.. EEtt cceeccii ddooiitt vvoouuss aammeenneezz àà uunnee sseeuullee ccoonncclluussiioonn :: vvoouuss êêtteess lliibbrree eett vvoouuss ppoouuvveezz aavvooiirr,, ffaaiirree eett êêttrree ttoouutt ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz.. PPéénnééttrreezz--vvoouuss ddee cceettttee iiddééee,, ddee cceettttee ccrrooyyaannccee,, ddee cceettttee cceerrttiittuuddee eett vvoouuss rreesssseennttiirreezz uunnee éémmoottiioonn ddee bbiieenn--êêttrree,, ddee jjooiiee,, ddee pplléénniittuuddee.. CCee qquuii vvoouuss pprroouuvvee qquuee vvoouuss êêtteess ddaannss llee vvrraaii,, qquuee vvoouuss ppeennsseezz ddee llaa mmêêmmee ffaaççoonn qquuee vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, qquuii eesstt pplleeiinn ddee ssaaggeessssee..__ __ __ LLee SSyyssttèèmmee ddee GGuuiiddaannccee EEmmoottiioonnnneellllee__ __ __ CCee qquu’’iill yy aa ddee bbiieenn aavveecc lleess éémmoottiioonnss,, cc’’eesstt qquu’’eelllleess ssoonntt ssiimmpplleess,, ccllaaiirreess eett rreellaattiivveemmeenntt ppeeuu nnoommbbrreeuusseess,, ddoonncc ffaacciilleess àà iiddeennttiiffiieerr.. LLeess ppeennssééeess ssoonntt ttrrèèss vvaarriiééeess eett ppaarrffooiiss ttrrèèss ccoommpplleexxeess.. UUnnee ppeennssééee ppeeuutt êêttrree uunnee iiddééee,, uunn ccoonncceepptt,, uunn éévvèènneemmeenntt,, uunnee ppeerrssoonnnnee,, uunnee cchhoossee,, uunnee iimmaaggee,, uunn mmoott,, bbrreeff,, ttoouutt ccee qquuii ppeeuutt ccoonnssttiittuueerr uunnee eexxiisstteennccee ccoommppllèèttee.. UUnnee éémmoottiioonn eesstt ssooiitt aaggrrééaabbllee ssooiitt ddééssaaggrrééaabbllee,, eenn dd’’aauuttrree tteerrmmee,, ppoossiittiivvee oouu nnééggaattiivvee,, sseelloonn nnoottrree ppooiinntt ddee vvuuee,, sseelloonn ccoommmmeenntt nnoouuss nnoouuss sseennttoonnss.. LLeess éémmoottiioonnss ssoonntt llee llaannggaaggee ddee ll’’êêttrree iinnttéérriieeuurr__ __ __ LLeess éémmoottiioonnss ssoonntt ffiiaabblleess eett oonntt ttoouujjoouurrss uunnee ssiiggnniiffiiccaattiioonn ttrrèèss pprréécciissee.. VVooss éémmoottiioonnss ssoonntt ccee qquuee vvoouuss aavveezz ddee pplluuss pprréécciieeuuxx.. EElllleess ccoonnssttiittuueenntt llee lliieenn qquuee vvoottrree êêttrree pphhyyssiiqquuee eennttrreettiieenntt aavveecc vvoottrree êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee,, qquuii llee rreelliiee àà ll’’êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee.. LLoorrssqquuee vvoouuss rreesssseenntteezz uunnee éémmoottiioonn qquuee vvoouuss iiddeennttiiffiieezz ccoommmmee ppoossiittiivvee,, aaggrrééaabbllee,, cc’’eesstt qquuee vvoottrree ppaarrttiiee pphhyyssiiqquuee eett vvoottrree ppaarrttiiee nnoonn--pphhyyssiiqquuee ssoonntt eenn hhaarrmmoonniiee,, qquu’’eelllleess vviibbrreenntt àà ll’’uunniissssoonn.. PPlluuss cceess ddeeuuxx ppaarrttiieess ddee vvoouuss--mmêêmmee ssoonntt eenn hhaarrmmoonniiee,, pplluuss ll’’éémmoottiioonn rreesssseennttiiee eesstt aaggrrééaabbllee eett ffoorrttee,, ccoommmmee lloorrssqquuee vvoouuss vvoouuss sseenntteezz iilllluummiinnéé,, eenn ccoonnttaacctt aavveecc llaa SSoouurrccee,, iinnvveessttii ddee ll’’eesspprriitt ddiivviinn.. CCee qquuii eesstt dd’’aaiilllleeuurrss rrééeelllleemmeenntt llee ccaass ppuuiissqquuee vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr eesstt cceettttee SSoouurrccee,, cceett eesspprriitt ddiivviinn..__ UUnnee éémmoottiioonn qquuee vvoouuss iiddeennttiiffiieezz ccoommmmee nnééggaattiivvee,, ddééssaaggrrééaabbllee,, iinnddiiqquuee qquuee vvoouuss êêtteess ddééccoonnnneeccttéé ddee vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, qquuee vvoottrree êêttrree pphhyyssiiqquuee nnee vviibbrree ppaass ddee llaa mmêêmmee ffaaççoonn qquuee vvoottrree êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee.. PPlluuss lleess ddeeuuxx ppaarrttiieess ssoonntt ééllooiiggnnééeess vviibbrraattooiirreemmeenntt,, pplluuss ll’’éémmoottiioonn eesstt ddééssaaggrrééaabbllee eett ffoorrttee.. EEccoouutteerr vvooss éémmoottiioonnss cc’’eesstt ééccoouutteerr vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr.. CC’’eesstt ddoonncc ttrrèèss iimmppoorrttaanntt,, ccrruucciiaall,, ppoouurr êêttrree hheeuurreeuuxx,, ppoouurr oobbtteenniirr ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz.. VVoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr ssaaiitt,, ttrrèèss eexxaacctteemmeenntt,, ccee qquuee vvoouuss êêtteess,, ccee qquuii vvoouuss rreenndd hheeuurreeuuxx,, ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz,, ccaarr iill ssaaiitt ttrrèèss eexxaacctteemmeenntt ccoommmmeenntt vvoouuss aattttiirreezz ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz,, ccoommmmeenntt vvoouuss llee ccrrééeezz ddaannss vvoottrree eexxppéérriieennccee pphhyyssiiqquuee ssppaattiioo--tteemmppoorreellllee.. AAiinnssii,, ssii ccee qquuee vvoouuss ppeennsseezz aattttiirree ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz,, ccee qquuii ccoorrrreessppoonndd aauuxx ddééssiirrss qquuee vvoouuss aavveezz éémmiiss,, llaa ccoonnnneexxiioonn aavveecc vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr eesstt pplluuss hhaarrmmoonniieeuussee,, eellllee ss’’iinntteennssiiffiiee,, eett vvoouuss eenn rreesssseenntteezz uunnee éémmoottiioonn ppoossiittiivvee,, ddee jjooiiee,, dd’’eexxaallttaattiioonn,, dd’’eexxcciittaattiioonn,, ddee pplléénniittuuddee.. PPaarr cceettttee éémmoottiioonn,, vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr vvoouuss ddiitt qquuee vvooss ppeennssééeess aattttiirreenntt ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz eett qquuee pplluuss vvoouuss eennttrreettiieennddrreezz cceess ppeennssééeess,, pplluuss vvoouuss aattttiirreerreezz ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz.. LLoorrssqquuee vvoouuss rreesssseenntteezz uunnee éémmoottiioonn nnééggaattiivvee,, cceellaa ssiiggnniiffiiee qquuee llaa ccoonnnneexxiioonn aavveecc vvoottrree SSoouurrccee ddiimmiinnuuee,,
 • 13. ss’’aammooiinnddrriitt.. PPaarr cceett ééllooiiggnneemmeenntt,, cceettttee rruuppttuurree ddee ccoonnnneexxiioonn,, vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr vveeuutt vvoouuss ffaaiirree ccoommpprreennddrree qquuee vvooss ppeennssééeess dduu mmoommeenntt aattttiirreenntt àà vvoouuss ddeess cchhoosseess oouu ddeess éévvéénneemmeennttss qquuee vvoouuss nnee ssoouuhhaaiitteezz ppaass,, qquuee vvoouuss nn’’aaiimmeezz ppaass.. SSii vvoouuss eennttrreetteenneezz cceess ppeennssééeess,, ll’’éémmoottiioonn nnééggaattiivvee ss’’aammpplliiffiiee eett ddeevviieenntt ddee pplluuss eenn pplluuss ddééssaaggrrééaabbllee ccaarr vvoouuss vvoouuss sseenntteezz iissoolléé ddee vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, ééllooiiggnnéé ddee ccee qquuee vvoouuss êêtteess rrééeelllleemmeenntt.. CCee nn’’eesstt ppaass uunn jjuuggeemmeenntt,, dd’’aauuccuunnee ssoorrttee.. NNoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr nnoouuss aaiimmee dd’’uunn aammoouurr iinnffiinnii,, iinnccoonnddiittiioonnnneell,, eett rriieenn nn’’eennttaammeerraa jjaammaaiiss cceett aammoouurr.. CC’’eesstt ssiimmpplleemmeenntt uunnee ccoonnvveennttiioonn,, uunn aaccccoorrdd ééttaabbllii lloorrss ddee nnoottrree iinnccaarrnnaattiioonn,, aaffiinn qquuee nnoouuss ppuuiissssiioonnss bbéénnééffiicciieerr dd’’uunn ssyyssttèèmmee ddee gguuiiddaannccee ttoouutt aauu lloonngg ddee nnoottrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee aaccttuueellllee.. EEnn ttaanntt qquu’’iinnccaarrnnaattiioonn pphhyyssiiqquuee,, vvoouuss aavveezz llaa ffaaccuullttéé ddee ppeennsseerr ppaarr nnoouuss--mmêêmmeess,, ddee ffaaççoonn aauuttoonnoommee eett iinnddééppeennddaannttee.. CC’’eesstt vvoottrree lliibbrree--aarrbbiittrree,, aauuttrreemmeenntt ddiitt.. VVoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, vvoottrree ppaarrttiiee nnoonn--pphhyyssiiqquuee,, dd’’ooùù vvoouuss éémmaanneezz,, eesstt eesssseennttiieelllleemmeenntt ppeennssééee,, ppuurree,, ssaaggee eett eenn hhaarrmmoonniiee ppaarrffaaiittee aavveecc ttoouutt ccee qquuii eesstt.. LLoorrssqquuee vvoottrree ppeennssééee ss’’aaccccoorrddee aavveecc cceellllee ddee vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, vvoouuss êêtteess eenn hhaarrmmoonniiee aavveecc ttoouutt ccee qquuii eesstt.. CC’’eesstt ppoouurrqquuooii vvoouuss rreesssseenntteezz aalloorrss cceett ééttaatt ddee jjooiiee,, ddee pplléénniittuuddee,, dd’’aammoouurr,, qquuii eesstt ll’’ééttaatt nnaattuurreell ddee vvoottrree êêttrree,, ll’’ééttaatt nnaattuurreell ddee ttoouutt ccee qquuii eesstt.. LLoorrssqquuee vvoottrree ppeennssééee eesstt ddiifffféérreennttee ddee llaa ppeennssééee ddee vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, vvoouuss êêtteess ccoouuppéé ddee vvoottrree ééttaatt nnaattuurreell,, vvoouuss vvoouuss sseenntteezz aalloorrss iissoolléé,, ppeerrdduu,, ssééppaarréé ddee vvoottrree eesssseennccee mmêêmmee,, ddee vvoottrree ssoouurrccee ddee vviiee.. CC’’eesstt ddee llàà qquuee vviieennnneenntt lleess éémmoottiioonnss nnééggaattiivveess ddee ccoollèèrree,, ddee ppeeuurr,, dd’’aannggooiissssee,, ddee ffrruussttrraattiioonn,, ddee ddéépprreessssiioonn,, ddee hhaaiinnee,, eettcc.. IIll nn’’yy aa ppaass ddee mmaall àà rreesssseennttiirr cceess éémmoottiioonnss.. EElllleess ssiiggnniiffiieenntt qquueellqquuee cchhoossee.. EElllleess ssiiggnniiffiieenntt qquuee vvoouuss êêtteess ddééccoonnnneeccttéé ddee vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr.. EElllleess ssiiggnniiffiieenntt ééggaalleemmeenntt qquuee vvooss ppeennssééeess,, àà ccee mmoommeenntt llàà,, aattttiirreenntt ddeess cchhoosseess eett ddeess éévvéénneemmeennttss qquuee vvoouuss nnee vvoouulleezz ppaass.. VVoouuss ppoouuvveezz aapppprréécciieerr vvooss éémmoottiioonnss nnééggaattiivveess ccaarr eelllleess vvoouuss ppeerrmmeetttteenntt ddee ccoommpprreennddrree ccee qquuee vvoouuss êêtteess eenn ttrraaiinn ddee ppeennsseerr eett sseerrvveenntt àà vvoouuss rreemmeettttrree ssuurr llaa VVooiiee.. OOuuii,, vvoouuss ppoouuvveezz vvrraaiimmeenntt lleess aapppprréécciieerr ccaarr eenn lleess aapppprréécciiaanntt,, vvoouuss eennggeennddrreezz ééggaalleemmeenntt uunnee éémmoottiioonn ppoossiittiivvee qquuii rreemmppllaacceerraa ttoouuttee éémmoottiioonn nnééggaattiivvee eett vvoouuss ppeerrmmeettttrraa ddee vvoouuss rreeccoonnnneecctteerr aavveecc vvoottrree SSoouurrccee.. LLee ddoouubbllee eeffffeett ddeess éémmoottiioonnss __ OObbsseerrvveerr sseess éémmoottiioonnss eesstt ll’’uunnee ddeess cchhoosseess lleess pplluuss iimmppoorrttaanntteess àà ffaaiirree ppoouurr vviivvrree ddaannss ll’’hhaarrmmoonniiee ddee ssooii--mmêêmmee,, ddaannss llaa lliibbeerrttéé,, llaa jjooiiee eett ppaarrttiicciippeerr àà llaa ccrrooiissssaannccee ddee ttoouutt ccee qquuii eesstt.. LLeess éémmoottiioonnss ssoonntt ccee qquuee nnoouuss aavvoonnss ddee pplluuss pprréécciieeuuxx.. NNee cchheerrcchheezz ppaass àà vvoouuss ddééttaacchheerr ddee vvooss éémmoottiioonnss,, nnee cchheerrcchheezz ppaass àà lleess ddoommiinneerr,, àà lleess ccaacchheerr,, àà lleess rreeffoouulleerr,, àà lleess ééccaarrtteerr,, ccaarr vvoouuss vvoouuss ééccaarrtteerreezz ddee vvoouuss--mmêêmmee,, ddee vvoottrree ppaarrttiiee llaa pplluuss ssaaggee,, llaa pplluuss lluummiinneeuussee,, ddee vvoottrree SSoouurrccee.. LL’’êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee,, eenn ss’’iinnccaarrnnaanntt,, llaaiissssee ttoouuttee lliibbeerrttéé àà ssaa ccoonnttrreeppaarrttiiee pphhyyssiiqquuee,, ppoouurr ppeennsseerr,, aaggiirr,, cchhooiissiirr,, ddéécciiddeerr,, éépprroouuvveerr.. CCeettttee lliibbeerrttéé,, ccee lliibbrree--aarrbbiittrree,, ssuuppppoossee qquuee ttoouutt llee ssaavvooiirr ddee ll’’êêttrree éétteerrnneell eesstt mmoommeennttaannéémmeenntt oouubblliiéé,, lloorrss ddee ll’’iinnccaarrnnaattiioonn pphhyyssiiqquuee.. LL’’êêttrree pphhyyssiiqquuee nnaaîîtt aavveecc uunn eesspprriitt vviieerrggee eett lliibbrree,, lliibbrree ddee ssee ccoonnssttrruuiirree ccoommmmee iill llee vveeuutt.. MMaaiiss ccee
 • 14. ssaavvooiirr,, cceettttee ssaaggeessssee,, rreessttee aacccceessssiibbllee,, àà ttoouutt mmoommeenntt,, ppoouurr gguuiiddeerr ll’’êêttrree pphhyyssiiqquuee,, ll’’aaiiddeerr àà ssaavvooiirr ccee qquu’’iill vveeuutt eett àà oobbtteenniirr ccee qquu’’iill vveeuutt.. BBiieenn qquuee lleess iiddééeess,, lleess ccoonncceeppttss,, lleess mmoottss ppuuiisssseenntt êêttrree ttrraannssmmiiss ddee ll’’êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee àà ll’’êêttrree pphhyyssiiqquuee lloorrssqquuee llaa ccoonnnneexxiioonn eesstt fflluuiiddee,, cceellaa nn’’eesstt ppaass nnéécceessssaaiirree ppoouurr qquu’’iillss ccoommmmuunniiqquueenntt.. LLeess ppeerrssoonnnneess qquuii ssoouuhhaaiitteenntt oobbtteenniirr ddeess mmeessssaaggeess ssoouuss ffoorrmmeess dd’’iimmaaggeess,, dd’’iiddééeess oouu ddee mmoottss ppeeuuvveenntt lleess oobbtteenniirr eenn ééttaabblliissssaanntt ddee ffaaççoonn ddéélliibbéérrééee uunnee ccoonnnneexxiioonn pplluuss ddééttaaiillllééee aavveecc lleeuurr êêttrree iinnttéérriieeuurr.. HHoorrmmiiss cceellaa,, nnoouuss aavvoonnss ttoouuss,, ssaannss eexxcceeppttiioonn,, uunnee ccoonnnneexxiioonn ddee bbaassee aavveecc nnoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr.. CCee ssoonntt nnooss éémmoottiioonnss.. LLeess éémmoottiioonnss nnee ddéélliivvrreenntt ppaass ddee mmeessssaaggee ppaarrttiiccuulliieerr.. AA ttrraavveerrss lleess éémmoottiioonnss,, ll’’êêttrree iinnttéérriieeuurr nnee vvoouuss ddiitt ppaass ccee qquuee vvoouuss ddeevveezz ffaaiirree oouu nnee ppaass ffaaiirree.. LLee mmeessssaaggee ddee vvooss éémmoottiioonnss rreessppeeccttee llaa lliibbeerrttéé aabbssoolluuee qquuii eesstt llaa vvoottrree.. AAuu rreeggaarrdd ddee ccee qquuee vvoouuss aavveezz iiddeennttiiffiiéé ccoommmmee ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz,, vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, ggrrââccee aauuxx éémmoottiioonnss,, vvoouuss ddiitt :: «« ccee qquuee ttuu ppeennsseess aattttiirree ccee qquuee ttuu vveeuuxx »» oouu,, àà ll’’iinnvveerrssee :: «« ccee qquuee ttuu ppeennsseess aattttiirree ccee qquuee ttuu nnee vveeuuxx ppaass.. »»__ __ PPlluuss ll’’éémmoottiioonn eesstt ffoorrttee eett pplluuss ll’’aattttrraaccttiioonn eesstt ffoorrttee,, pplluuss llaa ppeennssééee qquuii ll’’aa ggéénnéérrééee eesstt ssuurr llee ppooiinntt ddee ssee mmaanniiffeesstteerr.. PPlluuss uunnee éémmoottiioonn ppoossiittiivvee eesstt ffoorrttee eett pplluuss ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz eesstt ssuurr llee ppooiinntt ddee ssee mmaanniiffeesstteerr ccaarr cceellaa ssiiggnniiffiiee :: «« ttuu aattttiirreess ddee ffaaççoonn ppuuiissssaannttee ccee qquuee ttuu ddééssiirreess.. »» DDee ffaaççoonn ssiimmiillaaiirree,, pplluuss uunnee éémmoottiioonn nnééggaattiivvee eesstt ffoorrttee,, pplluuss ccee qquuee vvoouuss nnee vvoouulleezz ppaass eesstt ssuurr llee ppooiinntt ddee ssee mmaanniiffeesstteerr,, ccaarr cceellaa ssiiggnniiffiiee :: «« ttuu aattttiirreess ffoorrtteemmeenntt ccee qquuee ttuu nnee vveeuuxx ppaass.. »» LLeess éémmoottiioonnss ssoonntt ééggaalleemmeenntt llee rreefflleett ddee llaa ccoonnnneexxiioonn aavveecc ll’’êêttrree iinnttéérriieeuurr,, ddee ll’’hhaarrmmoonniiee vviibbrraattooiirree eennttrree ll’’êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee eett ll’’êêttrree pphhyyssiiqquuee.. UUnnee ffoorrttee éémmoottiioonn ppoossiittiivvee ssiiggnniiffiiee qquuee llaa ccoonnnneexxiioonn eesstt ttrrèèss bboonnnnee,, qquuee lleess ddeeuuxx vviibbrraattiioonnss ssoonntt bbiieenn hhaarrmmoonniissééeess,, qquuee llaa vviibbrraattiioonn ddee ll’’êêttrree pphhyyssiiqquuee eesstt sseemmbbllaabbllee àà llaa vviibbrraattiioonn ddee ll’’êêttrree éétteerrnneell,, qquuee lleess ppeennssééeess ddee ll’’êêttrree pphhyyssiiqquueess ssoonntt sseemmbbllaabblleess àà cceelllleess ddee ll’’êêttrree éétteerrnneell.. LLoorrssqquuee vvoouuss ppeerrcceevveezz lleess cchhoosseess,, llee mmoonnddee,, lleess éévvéénneemmeennttss eett lleess ppeerrssoonnnneess ccoommmmee lleess ppeerrççooiitt vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, aalloorrss vvoouuss rreesssseenntteezz uunnee ffoorrttee éémmoottiioonn ppoossiittiivvee,, vvoouuss vvoouuss sseenntteezz bbiieenn,, ffoorrtt,, ppaarrffaaiitt.. EEnn mmaaiinntteennaanntt cceett ééttaatt dd’’eesspprriitt eett ddoonncc cceettttee éémmoottiioonn qquuii eenn ddééccoouullee,, vvoouuss mmaaiinntteenneezz uunnee eexxcceelllleennttee ccoonnnneexxiioonn aavveecc vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr,, vvoouuss aamméélliioorreezz llaa ccoonnnneexxiioonn eett vvoouuss ppoouuvveezz ccoommpprreennddrree ccoommmmeenntt ppeennssee ll’’êêttrree iinnttéérriieeuurr,, ccoommmmeenntt ppeennssee llaa SSoouurrccee,, ccoommmmeenntt eellllee ppeerrççooiitt eett ccoonnççooiitt ttoouutt ccee qquuii eesstt.. VVoouuss ppoouuvveezz ccoommpprreennddrree qquuee ttoouutt eesstt ppaarrffaaiitt,, qquuee vvoouuss vviivveezz ddaannss llaa PPeerrffeeccttiioonn,, qquuee vvoouuss ffaaiitteess ppaarrttiiee ddee cceettttee PPeerrffeeccttiioonn,, qquuee vvoouuss êêtteess eett qquuee lleess aauuttrreess ssoonntt llaa PPeerrffeeccttiioonn.. GGrrââccee àà llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn,, lleess ppeennssééee aattttiirreenntt lleess mmaanniiffeessttiioonnss eett lleess éémmoottiioonnss rreennffoorrcceenntt llee ppoouuvvooiirr dd’’aattttrraaccttiioonn ddeess ppeennssééeess.. AAiinnssii,, eenn mmaaiinntteennaanntt uunnee éémmoottiioonn ppoossiittiivvee eett llaa ppeennssééee ccoorrrreessppoonnddaannttee,, ddee ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz,, vvoouuss aattttiirreezz dd’’aauuttaanntt mmiieeuuxx ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz.. NNoonn sseeuulleemmeenntt ll’’éémmoottiioonn rreennffoorrccee ll’’aattttrraaccttiioonn mmaaiiss eellllee ssiiggnniiffiiee aauussssii qquuee vvoouuss ppeennsseezz ccoommmmee vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr ccaarr vvoottrree êêttrree iinnttéérriieeuurr ppeennssee qquuee vvoouuss êêtteess ppaarrffaaiitt ddoonncc qquuee ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz eesstt ppaarrffaaiitt.. IIll ssee rrééjjoouuiitt aalloorrss qquuee vvoouuss ppuuiissssiieezz ll’’aattttiirreerr àà vvoouuss rraappiiddeemmeenntt eett eeffffiiccaacceemmeenntt.. PPaarr cceettttee éémmoottiioonn bbiieennffaaiissaannttee,, iill vvoouuss eennccoouurraaggee àà ppeennsseerr ddee pplluuss eenn pplluuss àà ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz eett iill vvoouuss aaiiddee ééggaalleemmeenntt aaiinnssii,, àà ll’’aattttiirreerr,, àà llee rrééaalliisseerr.. LLaa VVooiiee ddee ll’’AAcccceeppttaattiioonn __ RRiieenn ddee ccee qquuee vvoouuss vveenneezz ddee lliirree nn’’eesstt nnoouuvveeaauu ppoouurr vvoouuss.. BBiieenn ssûûrr,, vvoouuss llee ssaavveezz ddeeppuuiiss ttoouujjoouurrss ppuuiissqquuee ll’’êêttrree iinnttéérriieeuurr,, ll’’êêttrree nnoonn--pphhyyssiiqquuee,, ll’’ââmmee,, aa llee ssaavvooiirr aabbssoolluu,, ddee ttoouutt ccee qquuii eesstt.. MMaaiiss ccee nn’’eesstt ééggaalleemmeenntt ppaass nnoouuvveeaauu ppaarrccee qquuee vvoouuss aavveezz ddeeppuuiiss lloonnggtteemmppss,, ddaannss cceettttee vviiee aaccttuueellllee,, ssuuiivvii cceettttee ppaarrcceellllee ddee lluummiièèrree eenn vvoouuss,, cceettttee ééttiinncceellllee ddiivviinnee qquuii vvoouuss ffaaiitt rreesssseennttiirr iinnttuuiittiivveemmeenntt qquuee vvoouuss êêtteess uunn êêttrree ppaarrffaaiitt,, mméérriittaanntt aauu pplluuss hhaauutt ppooiinntt llee bboonnhheeuurr,, llaa ssaannttéé,, ll’’aabboonnddaannccee.. AAiinnssii vvoouuss aavveezz lluu ddee nnoommbbrreeuuxx oouuvvrraaggeess,, ééccoouuttéé ddee
 • 15. nnoommbbrreeuusseess ppeerrssoonnnneess,, rrééfflléécchhii ppeennddaanntt ddee lloonngguueess hheeuurreess,, mmééddiittéé ssuurr qquuii vvoouuss êêtteess eett ssuurr ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz ddaannss cceettttee vviiee.. RRiieenn ddee ccee qquuee vvoouuss vveenneezz ddee lliirree nn’’eesstt nnoouuvveeaauu ppoouurr vvoouuss eett cceellaa ppoouurrrraaiitt ss’’aajjoouutteerr àà llaa lloonngguuee lliissttee ddeess lliivvrreess ddee ddéévveellooppppeemmeenntt ppeerrssoonnnneell qquuii jjaalloonnnneenntt vvoottrree qquuêêttee ddee llaa vvéérriittéé.. RRiieenn ddee ccee qquuee vvoouuss vveenneezz ddee lliirree nn’’eesstt nnoouuvveeaauu,, cc’’eesstt ssiimmpplleemmeenntt ffoorrmmuulléé ddiifffféérreemmmmeenntt eett iill nn’’yy aauurraa jjaammaaiiss rriieenn ddee nnoouuvveeaauu,, ccee sseerraa ttoouujjoouurrss ffoorrmmuulléé ddiifffféérreemmmmeenntt,, ssoouuss uunn aauuttrree ppooiinntt ddee vvuuee,, ppaarr uunnee aauuttrree ppeerrssoonnnnee,, sseelloonn uunnee aauuttrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee.. AAlloorrss,, ss’’iill vvoouuss ppllaaîîtt,, aarrrrêêtteezz--vvoouuss iiccii uunn iinnssttaanntt.. PPrreenneezz uunn mmoommeenntt ppoouurr rrééfflléécchhiirr àà cceeccii :: CCrrooyyeezz--vvoouuss qquuee vvoouuss êêtteess uunn êêttrree eexxcceeppttiioonnnneell ?? CCrrooyyeezz--vvoouuss qquuee vvoouuss ppoouuvveezz êêttrree,, ffaaiirree eett aavvooiirr ttoouutt ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz ?? CCrrooyyeezz--vvoouuss qquuee vvoouuss ppoouuvveezz ffaaiirree ddee vvoottrree vviiee ccee qquuee vvoouuss vvoouulleezz ccaarr ttoouutt ccee qquuee vvoouuss ppeennsseezz ssee mmaanniiffeessttee ppaarr llaa LLooii ddee ll’’AAttttrraaccttiioonn ?? OOhh oouuii,, vvoouuss llee ccrrooyyeezz,, cc’’eesstt cceerrttaaiinn.. MMaaiiss eenn êêtteess--vvoouuss vvrraaiimmeenntt ppeerrssuuaaddéé ?? EEnn aavveezz--vvoouuss ll’’iinnttiimmee ccoonnvviiccttiioonn ?? CCrrooiirree qquu’’oonn ppeeuutt ggaaggnneerr llaa ffiinnaallee dduu 110000 mmèèttrreess aauuxx JJeeuuxx OOllyymmppiiqquueess eett êêttrree aabbssoolluummeenntt ccoonnvvaaiinnccuu qquu’’oonn vvaa ggaaggnneerr.. IIll yy aa uunnee ddiifffféérreennccee eennttrree ccrrooiirree qquu’’àà llaa ffiinn dduu mmooiiss oonn aauurraa eennccaaiisssséé uunn mmiilllliioonn dd’’eeuurrooss eett eenn aavvooiirr llaa cceerrttiittuuddee.. IIll yy aa uunnee ddiifffféérreennccee eennttrree ccrrooiirree qquu’’oonn ppeeuutt gguuéérriirr dd’’uunnee ggrraavvee mmaallaaddiiee eett eenn êêttrree aabbssoolluummeenntt ppeerrssuuaaddéé.. CC’’eesstt cceettttee ddiifffféérreennccee qquuii ddéétteerrmmiinnee ll’’eeffffiiccaacciittéé ddee llaa mmaanniiffeessttaattiioonn.. CC’’eesstt cceettttee ddiifffféérreennccee qquuii ffaaiitt qquuee llaa mméétthhooddee qquuee vvoouuss ééttuuddiieezz eett aapppplliiqquueezz aa ddeess rrééssuullttaattss oouu nn’’eenn aa ppaass.. CC’’eesstt cceettttee ddiifffféérreennccee qquuii ss’’eexxpprriimmee ddaannss ccee qquuee vvoouuss oobbtteenneezz ppaarr rraappppoorrtt àà ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz.. UUnnee mméétthhooddee,, uunnee vvooiiee,, ffoonnccttiioonnnnee ppoouurr vvoouuss ppaarrccee qquuee vvoouuss yy ccrrooyyeezz,, ppaarrccee qquuee vvoouuss êêtteess ccoonnvvaaiinnccuu ddee ssoonn eeffffiiccaacciittéé.. CCee qquuii ffaaiitt llaa ddiifffféérreennccee eennttrree llaa ccrrooyyaannccee eett llaa cceerrttiittuuddee,, cc’’eesstt ll’’aacccceeppttaattiioonn.. VVoouuss vvoouuss ddiitteess :: «« oouuii,, jj’’yy ccrrooiiss »» oouu «« jjee vveeuuxx yy ccrrooiirree »» mmaaiiss iill yy aa cceess ddoouutteess,, iill yy aa cceess mmaanniiffeessttaattiioonnss qquuee vvoouuss vviivveezz oouu qquuee vvoouuss vvooyyeezz qquuii ccoonnttrreeddiisseenntt cceettttee ccrrooyyaannccee.. HHoorrss,, lleess ddoouutteess oouu lleess mmaanniiffeessttaattiioonnss ccoonnttrraaddiiccttooiirreess ssoonntt lleess rreefflleettss ddee vvooss rrééssiissttaanncceess àà mmooddiiffiieerr vvoottrree sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess.. LLeess êêttrreess hhuummaaiinnss oonntt pprriiss ll’’hhaabbiittuuddee dd’’aavvooiirr bbeessooiinn ddee pprreeuuvveess ppoouurr iinnttééggrreerr ddaannss lleeuurr sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess uunnee tthhééoorriiee,, uunnee pphhiilloossoopphhiiee,, uunnee ccrrooyyaannccee,, aavvaanntt dd’’eenn ffaaiirree uunnee cceerrttiittuuddee,, aavvaanntt ddee ll’’aacccceepptteerr ccoommmmee vvéérriittéé.. EEnn vvéérriittéé,, cc’’eesstt uunnee mmaauuvvaaiissee hhaabbiittuuddee ccaarr ttoouutt ccee qquuee nnoouuss ppeennssoonnss eesstt vvéérriittéé ppuuiissqquuee ttoouutt ccee qquuee nnoouuss ppeennssoonnss ssee mmaanniiffeessttee.. SSii vvoouuss bbaasseezz vvooss cceerrttiittuuddeess ssuurr ccee qquuee vvoouuss ppeerrcceevveezz,, vvoouuss bbaasseezz vvooss cceerrttiittuuddeess ssuurr ccee qquuee vvoouuss aavveezz ppeennsséé àà uunn mmoommeenntt ppaasssséé,, ddoonncc vvoouuss ccoonnssttrruuiisseezz vvoottrree sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess ssuurr vvooss ppeennssééeess ppaassssééeess.. IIll nn’’yy aa ddoonncc aauuccuunnee ppoossssiibbiilliittéé qquuee lleess mmaanniiffeessttaattiioonnss ddee vvoottrree eexxiisstteennccee ssee mmooddiiffiieenntt.. CCeeppeennddaanntt,, lloorrssqquu’’àà uunn mmoommeenntt ddoonnnnéé,, vvoottrree ddééssiirr eesstt ssii ffoorrtt qquu’’iill ppeeuutt ssuurrppaasssseerr vvooss cceerrttiittuuddeess,, vvoouuss ccoommmmeenncceezz àà ppeerrcceevvooiirr ddeess mmaanniiffeessttaattiioonnss ccoorrrreessppoonnddaanntt àà ccee ddééssiirr.. AAlloorrss vvooss cceerrttiittuuddeess ssee mmeetttteenntt àà cchhaannggeerr ccaarr vvoouuss aacccceepptteezz llaa ppoossssiibbiilliittéé dd’’uunnee aauuttrree éévveennttuuaalliittéé àà ccee qquuee vvoouuss ppoouuvveezz vviivvrree.. EEnn aacccceeppttaanntt__ CCeettttee éévveennttuuaalliittéé,, vvoouuss ll’’iinnvviitteezz ddaannss vvoottrree eexxppéérriieennccee ddee vviiee,, vvoouuss ll’’aattttiirreezz àà vvoouuss ddee pplluuss eenn pplluuss.. AAiinnssii,, vvoouuss eenn ppeerrcceevveezz dd’’aauuttrreess mmaanniiffeessttaattiioonnss,, ddee pplluuss eenn pplluuss iimmppoorrttaanntteess jjuussqquu’’àà ccee qquuee cceellaa ddeevviieennnnee uunnee éévviiddeennccee ddaannss vvoottrree vviiee.. LLeess mmaanniiffeessttaattiioonnss ssoonntt lleess ccoonnssééqquueenncceess ddee vvooss ppeennssééeess.. LLeess cceerrttiittuuddeess ssoonntt bbiieenn ssoouuvveenntt lleess ccoonnssééqquueenncceess ddee ll’’eexxppéérriieennccee ddee vviiee qquuii eesstt ccoonnssttiittuuééee ddee mmaanniiffeessttaattiioonnss.. SSii vvoouuss aatttteennddeezz lleess pprreeuuvveess ppoouurr cchhaannggeerr ddee ffaaççoonn ddee ppeennsseerr,, vvoottrree vviiee nnee cchhaannggeerraa ppaass.. SSii vvoouuss aatttteennddeezz llaa cceerrttiittuuddee ppoouurr ccrrooiirree eenn vvoottrree ppoouuvvooiirr aabbssoolluu ddee ccrrééeerr ccee qquuee vvoouuss ddééssiirreezz,, vvoouuss nn’’aauurreezz jjaammaaiiss lleess pprreeuuvveess qquuee vvoouuss eenn êêtteess ccaappaabbllee.. AA mmooiinnss qquuee vvoottrree ddééssiirr ssooiitt ssuuffffiissaammmmeenntt ffoorrtt ppoouurr oouuttrreeppaasssseerr lleess rrééssiissttaanncceess ddee vvoottrree sscchhéémmaa ddee ppeennssééeess.. LLoorrssqquu’’iill nn’’yy aa pplluuss qquuee llee ddééssiirr qquuii ccoommppttee,, lloorrssqquuee llee ddééssiirr ll’’eemmppoorrttee ssuurr lleess éévviiddeenncceess,, ssuurr llaa