SlideShare a Scribd company logo
..__..CCOODDEE __ II..SS..MM ..__..
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL __ SSAAFFEETTYY __ MMAANNAAGGEEMMEENNTT
CCooddee __ IInntteerrnnaattiioonnaall ddee GGEESSTTIIOONN
PPoouurr llaa SSEECCUURRIITTEE ddee LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN ddeess NNAAVVIIRREESS EEtt ;;
PPoouurr llaa PPRREEVVEENNTTIIOONN ddee llaa PPOOLLLLUUTTIIOONN.. __
RRééss.. AA--774411.. 1188 AAddooppttééee NNOOVVEEMMBBRREE 9955__ EEnn VViigguueeuurr llee 11eerr JJuuiilllleett 22000022 __
LLee CCOODDEE ss’’aapppplliiqquuee aauuxx NNaavviirreess eett CCiieess.. DDee NNaavviiggaattiioonn..
VVIIEE HHUUMMAAIINNEE __ NNAAVVIIRREE __ EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT..
Il a réintégré ses fonctions sur ordre du tribunal administratif
**..__..SSaaffeerr LLiivveess__SSaaffeerr SShhiippss __
**.. __..CClleeaanneerr SSeeaass __
**.. __..UUnnee NNaavviiggaattiioonn SSûûrree __
**.. __..DDaannss UUnn OOccééaann PPrroopprree __
**.. __..Work Smarter, Sail Safer!
**__ LLee SSTTCCWW aa AAppppoorrttéé ddeess CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEESS ppoouurr llaa SSééccuurriittéé ddee llaa VViiee
HHuummaaiinnee eenn MMeerr__
**__ LL’’IISSMM -- CCOODDEE AAssssuurree llaa SSAAUUVVEEGGAARRDDEE ddee llaa VViiee HHuummaaiinnee eett ddee
ll''EEnnvviirroonnnneemmeenntt__
** CC''eesstt uunn MMAANNUUEELL ddee MMiissee EEnn OOEEUUVVRREE ddeess PPrrooccéédduurreess dd’’UUrrggeennccee aauuxx SSiittuuaattiioonnss
CCrriittiiqquueess
EEtt ;;
** LLaa MMiissee EEnn AAPPPPLLIICCAATTIIOONN ddee llaa GGEESSTTIIOONN ddeess RRIISSQQUUEESS rreellaattiiffss àà llaa SSEECCUURRIITTEE
ddee llaa VVIIEE HHUUMMAAIINNEE eett àà llaa PPRREEVVEENNTTIIOONN PPoouurr llaa PPRROOTTEECCTTIIOONN ddee
LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT..
SSTTAANNDDAARRTT FFOORRMM __ IIMMOO GGUUIIDDEELLIINNEESS
RREEPPUUBBLLIIQQUUEE AALLGGEERRIIEENNNNEE DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE EETT PPOOPPUULLAAIIRREE..
GGRROOUUPP __ CC NN AA NN..
CCiiee NNaattiioonnaallee AAllggéérriieennnnee
DDee NNaavviiggaattiioonn..
LLIIGGNNEE ------ NNOORRDD__ EEUURROOPPEE..
MM // VV ------ OOUUAARRSSEENNIISS ------ 77 TTGGII ------ AALLGGEERRIIAANN FFLLAAGG..
RRAAPPPPOORRTT NNrr……………………………………………………
FFRROOMM ______________________________________________ TTOO ________________________________________________
PPOOSSIITTIIOONN // QQUUAAII NNrr ________________________________ NN // SS ________________________________ EE // WW
NNAATTUURREE CCAASSUUAALLTTYY ________________________________________________________________________________
NNAATTUURREE AANNDD EEXXTTEENNDD DDAAMMMMAAGGEE ____________________________________________________________
NNAAMMEE CCHHAARRTTEERREERR // AAGGEENNTT ____________________________________________________________________
EEMMEERRGGEENNCCYY PPHHOONNEESS
AAGGEENNTTss ____________________________________________________________
CCiiee.. ____________________________________________________________________
NNAAMMEE __ NNAATTIIOONNAALLIITTYY __ TTYYPPEE AANNDD SSIITTUUAATTIIOONN OOFF OOTTHHEERR SSHHIIPP IINNVVOOLLVVEEDD ______
______________________________________________________________________________________________________________________________
AANNYY CCAASSUUAALLTTIIEESS OORR FFAATTAALLIITTIIEESS ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
NNAATTUURREE OOFF SSEERRVVIICCEESS RREEQQUUIIRREEDD // TToowwaaggee -- HHeelliiccoopptteerr -- LLiiffee BBooaatt
____________________________________________________________________________________________________________________________
SSEERRVVIICCEESS AALLRREEAADDYY SSUUMMMMOONNEEDD ______________________________________________________________________
NNAATTIIOONNAALL __ llooccaall oorr aannyy OOtthheerr AAuutthhoorriittiieess // AAggeenncciieess AAllrreeaaddyy iinnffoorrmmeedd ____________
____________________________________________________________________________________________________________________________
SSTTAATTEE OOFF WWEEAATTHHEERR AANNDD SSEEAA …… PPRREESSEENNTT AANNDD FFOORREECCAASSTT
____________________________________________________________________________________________________________________________
OOTTHHEERR RREELLEEVVAANNTT CCOOMMMMEENNTT ______________________________________________________________________________
DDAATTEE // TTIIMMEE OOFF RREEPPOORRTT
MMAASSTTEERR __ RRaabbaahh HHEELLAALL
CCAAPPTTAAIINNEE MM//VV OOUUAARRSSEENNIISS ____ 77 TTGGII ____
IIFF SSPPIILLLLAAGGEE OOFF CCAARRGGOO OORR BBUUNNKKEERRSS -- SSHHOOUULLDD BBEE AADDDDEEDD;;
__ TTYYPPEE OOFF OOIILL OORR CCAARRGGOO SSPPIILLLLEEDD..
__ CCAAUUSSEE OOFF IINNCCIIDDEENNTT __ IIFF KKnnooww // oovveerrffllooww // hhuullll ddaammaaggee;;
__ EESSTTIIMMEEDD OOFF QQUUAANNTTIITTYY SSPPIILLLLEEDD..
__ EESSTTIIMMAATTEEDD CCUURRRREENNTT RRAATTEE OOFF SSPPIILLLLAAGGEE,,
__ WWEETTHHEERR CCLLEEAANNEEDD UUPP HHAASS BBEEEENN AATTTTEEMMPPTTEEDD BBYY SSHHIIPP OORR TTHHIIRRDD PPAARRTTYY..
__
SSTTRRUUCCTTUURREE dd''uunn SSMMSS..__
MMAANNAAGGEEMMEENNTT ------ HHOOMMMMEESS __ EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS __ MMEETTHHOODDEESS..
SSIITTUUAATTIIOONN CCRRIITTIIQQUUEE __
MMiissee eenn CCaauussee ddee llaa SSttaabbiilliittéé eett ll’’EEttaatt ddee NNaavviiggaabbiilliittéé dduu NNaavviirree qquuii nnee ppeeuutt pplluuss
ffaaiirree RROOUUTTEE aavveecc sseess PPrroopprreess MMooyyeennss.. ____ CCoonnssééqquueennccee ------
LLaa VVIIEE HHUUMMAAIINNEE,, LLee NNAAVVIIRREE eett ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt ssoonntt sséérriieeuusseemmeenntt MMEENNAACCEESS..
OOBBJJEECCTTIIFF DDUU CCOODDEE __ II SS MM..
**__ GGAARRAANNTTIIRR LLAA SSEECCUURRIITTEE..
**__ MMEESSUURREESS CCOONNTTRREE LLEESS RRIISSQQUUEESS..
**__ AAMMEELLIIOORREERR LLEESS CCOOMMPPEETTEENNCCEESS DDUU PPEERRSSOONNNNEELL..
**__ PPRREEPPAARREERR LLEE PPEERRSSOONNNNEELL AAUUXX SSIITTUUAATTIIOONNSS DD''UURRGGEENNCCEE..
EEXXIIGGEENNCCEE DDUU CCOODDEE __ II SS MM..
**__ RReessppoonnssaabbiilliittéé eett AAUUTTOORRIITTEE ddee llaa CCiiee __ DDPP..
**__ RReessppoonnssaabbiilliittéé eett AAUUTTOORRIITTEE dduu CCAAPPIITTAAIINNEE..
**__ RReessssoouurrccee eett PPeerrssoonnnneell..
**__ NNoottiiffiiccaattiioonn eett AAnnaallyyssee ddeess IInncciiddeennttss // AAcccciiddeennttss GGrraavveess __ CCoommmmaannddaanntt..
**__ EEttaabblliisssseemmeenntt dduu -- PPLLAANNSS DD''UURRGGEENNGGEE -- ppoouurr lleess OOppéérraattiioonnss àà BBoorrdd eett àà TTeerrrree..
DD__PP..
GGEESSTTIIOONN DDEESS SSIITTUUAATTIIOONNSS DD''UURRGGEENNCCEE..
LLaa CCiiee ddooiitt EEttaabblliirr::
**__ DDeess PPRROOCCEEDDUURREE dd''UUrrggeennccee IISSOO -- SSiimmpplleess eett PPrréécciisseess ssuurr lleess MMeessuurreess àà pprreennddrree
eenn ccaass ""DD''uunnee SSiittuuaattiioonn CCrriittiiqquuee eett dd''UUrrggeennccee qquuii ppeeuutt ssuurrvveenniirr àà BBoorrdd""..
**__ LLeess MMEESSUURREESS ppoouurr yy ffaaiirree ffaaccee..
**__ DDeess PPLLAANNSS EEtt CCOONNSSIIGGNNEESS ppoouurr lleess PPrriinncciippaalleess OOPPEERRAATTIIOONNSS àà BBoorrdd ccoonncceerrnnaanntt
llaa GGeessttiioonn ppoouurr llaa SSééccuurriittéé eett PPrrootteeccttiioonn ddee ll''EEnnvviirroonnnneemmeenntt ------ SSPPEE // SSOOPPEEPP
**__ EELLAABBOORRAATTIIOONN DDEESS RROOLLEESS ------ QQuuii ffaaiitt QQUUOOII __ QQuuaanndd __ CCoommmmeenntt __ OOùù ?? __
**__ EEXXEERRCCIICCEESS ddee SSIIMMUULLAATTIIOONN aauuxx SSiittuuaattiioonnss dd''uurrggeennccee..
UUnnee ffooiiss ttoouuss lleess RRIISSQQUUEESS CCoonnnnuuss ccoonncceerrnnaanntt llee NNAAVVIIRREE __ LLaa VVIIEE HHUUMMAAIINNEE __
LL''EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT aaiinnssii qquuee lleess RREESSSSOOUURRCCEESS eett MMOOYYEENNSS IIddeennttiiffiiééss ------
LLee PPLLAANN DD''UURRGGEENNCCEE ddooiitt -- êêttrree ééttaabbllii..
SS PP EE ---------- SSyyssttèèmmee ddee PPrrootteeccttiioonn ddee ll''EEnnvviirroonnnneemmeenntt ------ PPrrooccéédduurreess àà ggaarraannttiirr llaa
SSééccuurriittéé eett llaa PPrrootteeccttiioonn ddee ll''EEnnvviirroonnnneemmeenntt -- PPrrééppaarraattiioonn dd''AAuuddiitt IInntteerrnnaattiioonnaallee --
NNoottiiffiiccaattiioonn DDeess AAcccciiddeennttss..
SSOOPP EEPP ---------- SSHHIIPP OOIILL PPOOLLLLUUTTIIOONN EEMMEERRGGEENNCCYY PPLLAANN ---- TTeecchhnniiqquuee ddee LLuuttttee
ccoonnttrree llaa PPoolllluuttiioonn ppaarr lleess HHyyddrrooccaarrbbuurreess -- IInnssttaallllaattiioonn ddee ssééppaarraatteeuurrss -- RReeggiissttrreess
ddeess HHyyddrrooccaarrbbuurreess..
CCAATTEEGGOORRIIEESS DDEESS DDOOMMMMAAGGEESS..
11.. CCOOQQUUEE ------ EEcchhoouueemmeenntt __ VVooiiee dd''EEaauu..
22.. MMAACCHHIINNEE ------ IInncceennddiiee..
33.. NNAAVVIIGGAATTIIOONN –– CCoolllliissiioonn –– AAbbaannddoonn -- SSAARR –– BBllaacckk OOuutt -- PPaannnnee MMootteeuurr -- PPIIRRAACCYY
-- PPeerrttee GGoouuvveerrnnaaiill..
44.. CCAARRGGAAIISSOONN ------ DDééssaarrrriimmaaggee __ RRiippaaggee __ GGîîttee __ PPeerrttee SSttaabbiilliittéé __ IInncceennddiiee..
55.. EEQQUUIIPPAAGGEE ------ MM.. OO.. BB __ BBlleessssuurree GGrraavvee // hhéélliittrreeuuiillllaaggee __ IInnttooxxiiccaattiioonn __
EEppiiddéémmiiee..
66.. EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT ---- PPoolllluuttiioonn mmaajjeeuurree ppaarr HHyyddrrooccaarrbbuurreess//OOVVEERRFFLLOOWW __ SSOOPPEEPP..
EEXXEERRCCIICCEESS SSIITTUUAATTIIOONN DD''UURRGGEENNCCEE__
11..__ FFIIRREE IINN AACCCCOOMMOODDAATTIIOONN
22..__ AABBAANNDDOONN SSHHIIPP
33..__ GGRROOUUNNDDIINNGG
44..__ MM..OO..BB ------ KKnnoowwnn // UUnnkknnoowwnn
55..__ CCOOLLLLIISSIIOONN ------ EEaauuxx IInntteerrnnaattiioonnaalleess // TTeerrrriittoorriiaalleess
66..__ PPEERRSSOONNNNAALL IINNJJUURRRRYY..
77..__ OOIILL PPOOLLLLUUTTIIOONN
88..__ PPOOWWEERR FFAAIILLUURREE
99..__ SSTTEEEERRIINNGG GGEEAARR FFAAIILLUURREE
1100..__ FFIIRREE IINN CCAARRGGOO
1111..__ FFIIRREE IINN EENNGGIINNEE RROOOOMM
1122..__ EESSCCAAPPEE FFRROOMM EENNCCLLOOSSEEDD SSPPAACCEESS
1133..__ CCAARRGGOO SSHHIIFFTTIINNGG
1144..__ PPIIRRAACCYY AATTTTAACCKK
TThhee PPUURRPPOOSSEE ooff DDRRIILLLLSS iiss ttoo IIMMPPRROOVVEE AAwwaarreenneessss ooff ppootteennttiiaall HHaazzaarrdd ffaacciinngg sshhiipp,,
PPeerrssoonnaall aanndd ttoo IINNCCRREEAASSEE SSttaannddaarrdd aanndd ssppeeeedd ooff rreessppoonnssee ttoo iiddeennttiiffiieedd PPootteennttiiaall
EEmmeerrggeennccyy SSiittuuaattiioonnss..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CCeerrttiiffiiccaattiioonn IISSMM__
LLee CCooddee IISSMM ((IInntteerrnnaattiioonnaall SSAAFFEETTYY MMaannaaggeemmeenntt)) ééttaabblliitt uunnee nnoorrmmee iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee
ggeessttiioonn ppoouurr llaa ssééccuurriittéé ddee ll''eexxppllooiittaattiioonn ddeess nnaavviirreess eett llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn..
IIll eesstt aapppplliiccaabbllee eennttrree lleess ppaayyss ssiiggnnaattaaiirreess ddee llaa CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11997744
ppoouurr llaa ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee hhuummaaiinnee eenn mmeerr ((SSOOLLAASS))..
LLee rreessppeecctt dduu ccooddee IISSMM eett llaa cceerrttiiffiiccaattiioonn qquuii eenn ddééccoouullee eesstt uunn éélléémmeenntt
dd''aapppprréécciiaattiioonn ppoossiittiiff dduu rriissqquuee ppoouurr lleess aassssuurreeuurrss ccoorrppss eett ffaaccuullttééss.. IIll aatttteessttee ddee llaa
qquuaalliittéé tteecchhnniiqquuee dduu nnaavviirree eett ddee llaa qquuaalliittéé ddee ssoonn mmaannaaggeemmeenntt..
LLee ccooddee IISSMM oobblliiggee lleess aarrmmaatteeuurrss àà ss''iinnvveessttiirr ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt ddaannss llaa ggeessttiioonn ddee llaa
ssééccuurriittéé eett àà mmeettttrree eenn œœuuvvrree :: uunnee ppoolliittiiqquuee eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé eett ddee pprrootteeccttiioonn
ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt,,
11.. ddeess iinnssttrruuccttiioonnss eett ddeess pprrooccéédduurreess pprroopprreess àà ggaarraannttiirr llaa ssééccuurriittéé ddee ll''eexxppllooiittaattiioonn
ddeess nnaavviirreess eett llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt,,
22.. uunnee hhiiéérraarrcchhiiee eett ddeess mmooyyeennss ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn ppeerrmmeettttaanntt aauuxx mmeemmbbrreess dduu
ppeerrssoonnnneell ddee bboorrdd ddee ccoommmmuunniiqquueerr eennttrree eeuuxx eett aavveecc lleess mmeemmbbrreess dduu ppeerrssoonnnneell àà
tteerrrree,,
33.. ddeess pprrooccéédduurreess ddee nnoottiiffiiccaattiioonn ddeess aacccciiddeennttss eett dduu nnoonn--rreessppeecctt ddeess ddiissppoossiittiioonnss dduu
pprréésseenntt CCooddee,,
44.. ddeess pprrooccéédduurreess ddee pprrééppaarraattiioonn eett dd''iinntteerrvveennttiioonn ppoouurr ffaaiirree ffaaccee aauuxx ssiittuuaattiioonnss
dd''uurrggeennccee,,
55.. ddeess pprrooccéédduurreess dd''aauuddiitt iinntteerrnnee eett ddee ccoonnttrrôôllee..
66.. LLaa ssaannccttiioonn ffrraappppaanntt lleess nnaavviirreess nnee rreessppeeccttaanntt ppaass llee CCooddee eesstt ddoouubbllee:: ddéétteennttiioonn dduu
nnaavviirree nnoonn cceerrttiiffiiéé,, iinntteerrddiiccttiioonn ppoouurr ccee nnaavviirree dd''eennttrreerr àà nnoouuvveeaauu ddaannss lleess eeaauuxx
tteerrrriittoorriiaalleess..
RRAAPPPPOORRTT DDEE NNOOTTIIFFIICCAATTIIOONN..
LLaa CCiiee ddooiitt pprréécciisseerr qquuee ll''AAUUTTOORRIITTÉÉ SSUUPPEERRIIEEUURREE AAppppaarrttiieenntt aauu CCOOMMMMAANNDDAANNTT qquuii
ppeeuutt rreeqquuéérriirr ddee llaa CCiiee ll''AAssssiissttaannccee eett ll''AAppppuuii nnéécceessssaaiirreess.. UUnnee PPeerrssoonnnnee eesstt ddééssiiggnnééee
((DDPP)) ppaarr llaa CCiiee ppoouurr ggaarraannttiirr llaa SSééccuurriittéé eett vveeiillllee àà ccee qquuee lleess RReessssoouurrcceess eett ssoouuttiieenntt
ssooiieenntt ffoouurrnniiss..
SSeeuull llee CCOOMMMMAANNDDAANNTT eesstt hhaabbiilliittéé àà nnoottiiffiieerr uunnee ssiittuuaattiioonn dd''uurrggeennccee oouu ttoouuttee
ssiittuuaattiioonn qquuii mmeettttrraaiieenntt eenn ccaauussee llaa SSEECCUURRIITTEE ddee llaa VVIIEE HHUUMMAAIINNEE
__NNAAVVIIRREE__EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT
RREEPPOORRTTIINNGG
IIff aa SShhiipp iiss iinnvvoollvveedd iinn aann AAcccciiddeenntt oorr eemmeerrggeennccyy SSiittuuaattiioonn ------ MMaasstteerr mmuusstt
RREEPPOORRTT tthhee mmaatttteerr ttoo CCOOAASSTT GGAARRDD __ HHAARRBBOOUURR AAUUTTHHOORRIITTYY __ CCIIEE aass ssoooonn aass
ppoossssiibbllee iinn oorrddeerr ttoo ssaavvee vvaalluuaabbllee aanndd ttoo ttrraannssmmiitt mmaaxxiimmuumm iinn ffoorrmmaattiioonnss..__
LLee CCooddee IISSMM ffiixxee ttrrooiiss oobbjjeeccttiiffss pprriinncciippaauuxx __
 OOFFFFRRIIRR ddeess pprraattiiqquueess dd''eexxppllooiittaattiioonn eett uunn eennvviirroonnnneemmeenntt ddee ttrraavvaaiill ssaannss
ddaannggeerr,,
 EETTAABBLLIIRR ddeess mmeessuurreess ddee ssééccuurriittéé ccoonnttrree ttoouuss lleess rriissqquueess iiddeennttiiffiiééss,,
 AAMMEELLIIOORREERR ccoonnssttaammmmeenntt lleess ccoommppéétteenncceess dduu ppeerrssoonnnneell eenn mmaattiièèrree ddee ggeessttiioonn
ddee llaa ssééccuurriittéé eett ::
DDeess mmooyyeennss ppoouurr lleess rrééaalliisseerr,, nnoottaammmmeenntt àà ttrraavveerrss uunn ssyyssttèèmmee lloouurrdd ddee
ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé,, àà mmeettttrree eenn œœuuvvrree ppaarr llaa CCiiee..
PPrriinncciippaalleemmeenntt,, llaa ccoommppaaggnniiee ddooiitt ss''aassssuurreerr qquu''uunn rreessppoonnssaabbllee ddiirreecctt aayyaanntt aaccccèèss aauu
pplluuss hhaauutt nniivveeaauu ddee llaa ddiirreeccttiioonn eesstt ddééssiiggnnéé àà tteerrrree.. DDPP __ EEnn oouuttrree uunn ssyyssttèèmmee ddee
ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé aatttteessttéé ppaarr uunn CCeerrttiiffiiccaatt __ DDOOCC __ ddéélliivvrréé ppaarr uunnee
ssoocciiééttéé ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn ddooiitt ggaarraannttiirr qquuee lleess RRèègglleess -- RRèègglleemmeennttss,,
CCooddeess,, DDiirreeccttiivveess eett NNoorrmmeess AApppplliiccaabblleess RReeccoommmmaannddééss ppaarr ll''OOMMII eett lleess
ddiifffféérreenntteess aauuttoorriittééss dduu mmoonnddee mmaarriittiimmee ssoonntt pprriiss eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn..
LLee ssyyssttèèmmee ddooiitt êêttrree mmaattéérriiaalliisséé ppaarr uunn rreeccuueeiill ddee pprrooccéédduurreess __
LLee CCooddee IISSMM iimmpplliiqquuee uunn rreennvveerrsseemmeenntt ddee llaa cchhaarrggee ddee llaa pprreeuuvvee ddee llaa ffaauuttee
iinneexxccuussaabbllee..
DDééssoorrmmaaiiss eett ssuuiivvaanntt cceettttee ccoonncceeppttiioonn dduu CCooddee IISSMM __ llaa cchhaarrggee ddee llaa pprreeuuvvee ddee llaa
ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee iinnccoommbbeerraa àà ll''aarrmmaatteeuurr..
IIll lluuii aappppaarrttiieennddrraa ddee ddéémmoonnttrreerr qquu''iill aa rreessppeeccttéé lleess oobblliiggaattiioonnss ddééccoouullaanntt dduu CCooddee
IISSMM..
SS''iill nn''aappppoorrttee ppaass cceettttee pprreeuuvvee,, iill sseerraa dd''eemmbbllééee pprriivvéé ddee ssoonn ddrrooiitt àà lliimmiitteerr ssaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé.. UUnnee tteellllee iinntteerrpprrééttaattiioonn eesstt ccoonnttrraaiirree àà ll''eesspprriitt eett àà llaa lleettttrree nnoonn
sseeuulleemmeenntt ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee LLoonnddrreess,, mmaaiiss aauussssii dduu CCooddee IISSMM ddoonntt ll''oobbjjeeccttiiff eesstt ddee
rreennffoorrcceerr llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee eett llaa pprréévveennttiioonn ddeess llééssiioonnss ccoorrppoorreelllleess oouu ddeess ppeerrtteess
eenn vviieess hhuummaaiinneess eett dd''eemmppêêcchheerr lleess aatttteeiinntteess àà ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt mmaarriinnee,, nnoonn ppaass ddee
rréédduuiirree llee cchhaammpp dd''aapppplliiccaattiioonn ddee ll''iinnssttiittuuttiioonn ddee llaa lliimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé__
DDééssoorrmmaaiiss llee ddrrooiitt àà lliimmiittaattiioonn eesstt eexxcclluussiivveemmeenntt rréésseerrvvéé àà ll''aarrmmaatteeuurr iirrrréépprroocchhaabbllee,,
dd''ooùù ll''iimmppoorrttaannccee ddeess oobblliiggaattiioonnss ffoonnddaammeennttaalleess ddee ll''aarrmmaatteeuurr tteennaanntt àà llaa ssééccuurriittéé dduu
nnaavviirree..
.. «« AAuu mmoommeenntt ooùù cchhaaccuunn aa ccoonnsscciieennccee ddee ll''iimmppéérriieeuussee nnéécceessssiittéé ddee mmiieeuuxx aassssuurreerr llaa
ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn mmaarriittiimmee,, nnoottaammmmeenntt eenn ppoorrttaanntt aatttteennttiioonn aauuttaanntt àà llaa
ccoommppéétteennccee ddeess ééqquuiippaaggeess qquu''aauu bboonn ééttaatt ddeess nnaavviirreess,, iill eesstt bboonn qquuee
lleess ttrriibbuunnaauuxx aappppoorrtteenntt lleeuurr ppiieerrrree àà ll''ééddiiffiiccee ccoommmmuunn eenn ssaannccttiioonnnnaanntt lleess aarrmmaatteeuurrss
qquuii llaanncceenntt ssuurr lleess mmeerrss ddeess nnaavviirreess,, ssooiitt aaffffeeccttééss dd''uunn éélléémmeenntt éévviiddeenntt
dd''iinnnnaavviiggaabbiilliittéé,, ssooiitt aarrmmééss ppaarr ddeess ééqquuiippaaggeess ddiissppaarraatteess eett,, ttrroopp ssoouuvveenntt,, dd''uunnee
ccoommppéétteennccee lliimmiittééee àà ll''eexxccèèss __»»
..TToouuttee ffaauuttee ((ddee ll''aarrmmaatteeuurr oouu ddee ssoonn ccaappiittaaiinnee)) ppoorrttaanntt ssuurr llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree ssee
qquuaalliiffiiee dd''iinneexxccuussaabbllee ssii bbiieenn qquu''aa ééttéé aavvaannccééee ll''iiddééee sseelloonn llaaqquueellllee llaa ffaauuttee
iinneexxccuussaabbllee eesstt ddeevveennuuee uunnee ssiimmppllee vvaarriiaannttee ddee llaa ffaauuttee lloouurrddee__
EEnn eeffffeett llee CCooddee IISSMM aa rreennffoorrccéé nnoonn sseeuulleemmeenntt lleess oobblliiggaattiioonnss ddee
ll''aarrmmaatteeuurr mmaaiiss ééggaalleemmeenntt cceelllleess dduu ccaappiittaaiinnee ppoouurr ccee qquuii eesstt ddee llaa ssééccuurriittéé
ddee nnaavviiggaattiioonn..
LL’’aarrttiiccllee 55 iinnttiittuulléé «« RReessppoonnssaabbiilliittééss eett AAuuttoorriittéé dduu CCaappiittaaiinnee »»
__ pprréévvooiitt qquuee llaa CCiiee ddeevvrraaiitt ddééffiinniirr aavveecc pprréécciissiioonn eett ééttaabblliirr ppaarr ééccrriitt lleess
rreessppoonnssaabbiilliittééss dduu ccaappiittaaiinnee eett iill aajjoouuttee :: «« llaa ccoommppaaggnniiee ddeevvrraaiitt vveeiilllleerr àà ccee qquuee llee
ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé eenn vviigguueeuurr àà bboorrdd dduu nnaavviirree mmeettttee eexxpprreesssséémmeenntt
ll’’aacccceenntt ssuurr ll’’aauuttoorriittéé dduu ccaappiittaaiinnee.. LLaa ccoommppaaggnniiee ddeevvrraaiitt pprréécciisseerr,, ddaannss llee ssyyssttèèmmee ddee
ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé,, qquuee ll’’aauuttoorriittéé ssuuppéérriieeuurree aappppaarrttiieenntt aauu ccaappiittaaiinnee eett qquu’’iill aa llaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee pprreennddrree ddeess ddéécciissiioonnss ccoonncceerrnnaanntt llaa ssééccuurriittéé eett llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa
ppoolllluuttiioonn »»..
SSee ppoossee llaa qquueessttiioonn ddee ssaavvooiirr ssii llee mmaannqquueemmeenntt dduu ccaappiittaaiinnee àà cceess
oobblliiggaattiioonnss ppeeuutt aaffffeecctteerr llee ddrrooiitt àà lliimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''aarrmmaatteeuurr..
LLaa jjuurriisspprruuddeennccee aa rrééppoonndduu ppaarr llaa nnééggaattiivvee àà cceettttee qquueessttiioonn ddaannss llaa mmeessuurree ooùù llaa
nnéégglliiggeennccee dduu ccaappiittaaiinnee nnee ttrraadduuiitt ppaass llaa ccaarreennccee ddee ll''aarrmmaatteeuurr àà ssoonn
oobblliiggaattiioonn ddee vveeiilllleerr àà ccee qquuee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee ssooiitt rreessppeeccttééee ddee
mmaanniièèrree aabbssoolluuee ____
EEnn rreevvaanncchhee ttoouuttee ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee ddee ll''aarrmmaatteeuurr eesstt eexxcclluuee ssii ssoonn cchhooiixx aa ppoorrttéé ssuurr
uunnee ppeerrssoonnnnee eexxppéérriimmeennttééee eett aappttee àà aaccccoommpplliirr lleess sseerrvviicceess ddeemmaannddééss __
CCeellaa ddiitt,, ttoouutt ddééppeenndd ddeess cciirrccoonnssttaanncceess.. IIll ffaauutt eexxaammiinneerr cchhaaqquuee ffooiiss ssii ll''aarrmmaatteeuurr
aavvaaiitt ccoonnsscciieennccee qquuee ssaa ddéécciissiioonn ddee ccoonnffiieerr àà tteell oouu tteell ccaappiittaaiinnee ((eett ppaarr eexxtteennssiioonn àà
ttoouutt aauuttrree ssaallaarriiéé -- aaiinnssii llee ppiilloottee --)) llaa ssééccuurriittéé ddee ssoonn nnaavviirree ppoouurrrraaiitt ccoommpprroommeettttrree
llaa ssééccuurriittéé ddee ssoonn nnaavviirree.. AA pprriioorrii,, ttoouuttee ffaauuttee lliiééee àà llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee nnee ppeeuutt ppaass
nnéécceessssaaiirreemmeenntt êêttrree iimmppuuttééee àà ll’’aarrmmaatteeuurr,, ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee ppeerrssoonnnneellllee ddee ll’’aarrmmaatteeuurr
eett ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee ppeerrssoonnnneellllee dduu ccaappiittaaiinnee ssaannccttiioonnnneerraaiieenntt aaiinnssii ttoouutt mmaannqquueemmeenntt
ddee ll’’uunn oouu ddee ll’’aauuttrree àà llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee__
«« LL’’aarrmmaatteeuurr eett llee ccaappiittaaiinnee aayyaanntt ddeess ffoonnccttiioonnss ddiifffféérreenntteess eett ppaarr llàà mmêêmmee ddeess
oobblliiggaattiioonnss ddiissttiinncctteess,, llaa ffaauuttee ppeerrssoonnnneellllee ccoommmmiissee ppaarr llee ccaappiittaaiinnee nnee
ccoonnssttiittuuee ppaass llaa ffaauuttee ppeerrssoonnnneellllee ccoommmmiissee ppaarr ll’’aarrmmaatteeuurr lluuii--mmêêmmee __
«« IIll nnee ffaauutt ppaass qquuee ttoouuttee ffaauuttee ddee ll''aarrmmaatteeuurr ssooiitt iippssoo ffaaccttoo qquuaalliiffiiééee
dd''iinneexxccuussaabbllee.. LLaa ttrraannssggrreessssiioonn dd''uunnee mmeessuurree ddee ssééccuurriittéé eesstt cceerrttaaiinneemmeenntt uunnee ffaauuttee..
MMaaiiss eellllee nnee ssaauurraaiitt ccoonnssttiittuueerr uunnee ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee ssii cceettttee mmeessuurree nn''eesstt ppaass
iimmppoossééee ppaarr uunn tteexxttee.. CCee nn''eesstt ssaannss ddoouuttee ppaass aauu jjuuggee dd''ééggrreenneerr lleess ddeevvooiirrss ddoonntt llaa
vviioollaattiioonn ccaarraaccttéérriissee llaa ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee »»..
«« LL''éévvoolluuttiioonn ddee llaa nnoottiioonn ddee ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee eett llaa lliimmiittaattiioonn »» :: «« CCoommmmeenntt nnee ppaass
ssoouussccrriirree àà cceettttee vvoolloonnttéé jjuurriisspprruuddeennttiieellllee dd’’iinncciitteerr àà llaa pprréévveennttiioonn ??
ÉÉvviitteerr lleess rriissqquueess –– éévvaalluueerr cceeuuxx qquuii nnee ppeeuuvveenntt ppaass êêttrree éévviittééss ––,, lleess ccoommbbaattttrree àà llaa
ssoouurrccee –– aaddaapptteerr llee ttrraavvaaiill ddeess hhoommmmeess,, llee cchhooiixx ddeess ééqquuiippeemmeennttss,, ddeess mméétthhooddeess ddee
ttrraavvaaiill,, tteenniirr ccoommppttee ddee ll’’éévvoolluuttiioonn ddee llaa tteecchhnniiqquuee ––,, éévvaalluueerr lleess rriissqquueess ppoouurr
pprrooggrreesssseerr ddeess aaccttiivviittééss ddee pprréévveennttiioonn ddeessttiinnééeess àà ggaarraannttiirr uunn mmeeiilllleeuurr nniivveeaauu ddee
pprrootteeccttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé ____ ssoonntt ddeess pprriinncciippeess ggéénnéérraauuxx ddee pprréévveennttiioonn qquuee ttoouutt
aarrmmaatteeuurr ddeevvrraaiitt êêttrree ssoouucciieeuuxx ddee mmeettttrree eenn œœuuvvrree..
LLaa ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee hhuummaaiinnee eenn mmeerr nn’’aa ppaass ddee pprriixx __
OOnn tthhee ootthheerr hhaanndd mmuusstt aavvooiidd tthhaatt tthhoossee sshhiipp--oowwnneerrss tthhaatt ccoommppllyy bbeesstt wwiitthh tthhee
rreeqquuiirreemmeenntt ttoo ddeevveelloopp,, iimmpplleemmeenntt,, aanndd mmaaiinnttaaiinn aa wwrriitttteenn ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt ssyysstteemm
aanndd hhaavvee iinnttrroodduucceedd pprroocceedduurreess ffoorr rreeppoorrttiinngg aanndd aannaallyyzziinngg iinncciiddeennttss,, ddoo nnoott ffiinndd
tthheemmsseellvveess iinn aa ppoossiittiioonn wwhheerree tthhiiss ccaann bbee uunnffaaiirrllyy uusseedd aaggaaiinnsstt tthheemm.. IInnddeeeedd,, tthhee
bbeetttteerr tthheessee pprroocceedduurreess aanndd ssyysstteemm aarree,, tthhee mmoorree iinncciiddeennttss wwiillll bbee rreeppoorrtteedd aanndd
aannaallyyzzeedd.. TThhiiss ccaann ccrreeaattee aann uunnffaaiirr pprreessuummppttiioonn ooff hhaavviinngg aa bbaadd ssaaffeettyy rreeccoorrdd..
TThhiiss ccaann bbee tthhee oobbjjeeccttiivvee ooff tthhee CCooddee IISSMM ssiinnccee iitt wwoouulldd ddeeffiinniitteellyy eennccoouurraaggee nnoott
ccoommppllyyiinngg wwiitthh iittss pprroovviissiioonnss iinn aa ggoooodd mmaannnneerr aanndd nnoonn ccoommpplliiaanntt sshhiipp--oowwnneerrss wwoouulldd bbee
aaddvvaannttaaggeedd »»
CCOONNCCEEPPTT.. ((CCooddee __ IISSMM))
11.. LLaa ggeessttiioonn ddooiitt êêttrree ccoonnvveennaabblleemmeenntt ssttrruuccttuurrééee ppoouurr qquuee llee ppeerrssoonnnneell ddee bboorrdd
ppuuiissssee aassssuurreerr eett mmaaiinntteenniirr uunn nniivveeaauu éélleevvéé ddee ssééccuurriittéé eett ddee pprrootteeccttiioonn ddee
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..
22.. LLee mmeeiilllleeuurr mmooyyeenn dd''eemmppêêcchheerr ddeess aacccciiddeennttss mmaarriittiimmeess eett llaa ppoolllluuttiioonn ddeess mmeerrss
ppaarr lleess nnaavviirreess eett dd''eenn ccoonnffiieerr ll''eexxppllooiittaattiioonn àà ddeess ééqquuiippaaggeess aayyaanntt rreeççuuss uunnee
ffoorrmmaattiioonn aaddééqquuaattee ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx ccoonnvveennttiioonnss eett aauuxx nnoorrmmeess iinntteerrnnaattiioonnaalleess
rreellaattiivveess àà llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmeess eett àà llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn..
VVEERRIIFFIICCAATTIIOONN,, EEXXAAMMEENN EETT EEVVAALLUUAATTIIOONN EEFFFFEECCTTUUEESS PPAARR LLAA CCOOMMPPAAGGNNIIEE..
11 LLaa ccoommppaaggnniiee ddeevvrraaiitt eeffffeeccttuueerr ddeess aauuddiittss iinntteerrnneess ppoouurr vvéérriiffiieerr qquuee lleess aaccttiivviittééss
lliiééeess àà llaa ssééccuurriittéé eett àà llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn ssoonntt ccoonnffoorrmmeess aauu ssyyssttèèmmee ddee
ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé..
22 LLaa ccoommppaaggnniiee ddeevvrraaiitt éévvaalluueerr ppéérriiooddiiqquueemmeenntt ll’’eeffffiiccaacciittéé dduu ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn ddee llaa
ssééccuurriittéé eett,, lloorrssqquuee cceellaa ss’’aavvèèrree nnéécceessssaaiirree,, rréévviisseerr llee ssyyssttèèmmee ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx
pprrooccéédduurreess ééttaabblliieess..
33 LLeess aauuddiittss aaiinnssii qquuee lleess éévveennttuueelllleess mmeessuurreess ccoorrrreeccttiivveess ddeevvrraaiieenntt êêttrree eexxééccuuttééss CCff..
aauuxx pprrooccéédduurreess ééttaabblliieess..
44 LLee ppeerrssoonnnneell qquuii pprrooccèèddee aauuxx aauuddiittss nnee ddeevvrraaiitt ppaass ffaaiirree ppaarrttiieess dduu sseecctteeuurr ssoouummiiss àà
ll’’aauuddiitt..
55 LLeess rrééssuullttaattss ddeess aauuddiittss eett rréévviissiioonnss ddeevvrraaiieenntt êêttrree ppoorrttééss àà ll’’aatttteennttiioonn ddee
ll’’eennsseemmbbllee dduu ppeerrssoonnnneell aayyaanntt ddeess rreessppoonnssaabbiilliittééss ddaannss llee sseecctteeuurr eenn ccaauussee..
66 LLee ppeerrssoonnnneell dd’’eennccaaddrreemmeenntt rreessppoonnssaabbllee dduu sseecctteeuurr ccoonncceerrnnéé ddeevvrraaiitt pprreennddrree ssaannss
rreettaarrdd lleess mmeessuurreess ccoorrrreeccttiivveess nnéécceessssaaiirreess ppoouurr rreemmééddiieerr aauuxx ddééffeeccttuuoossiittééss
ccoonnssttaattééeess..
CCEERRTTIIFFIICCAATT,, VVEERRIIFFIICCAATTIIOONN EETT CCOONNTTRROOLLEE..
11 LLee nnaavviirree ddeevvrraaiitt êêttrree eexxppllooiittéé ppaarr uunnee CCiiee àà llaaqquueellllee aa ééttéé ddéélliivvrrééee uunnee aatttteessttaattiioonn
ddee ccoonnffoorrmmiittéé llee ccoonncceerrnnaanntt..
22 UUnnee aatttteessttaattiioonn ddee ccoonnffoorrmmiittéé ddeevvrraaiitt êêttrree ddéélliivvrrééee àà ttoouuttee ccoommppaaggnniiee qquuii ssaattiissffaaiitt
aauuxx pprreessccrriippttiioonnss dduu CCooddee __ IISSMM ppaarr ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn,, ppaarr uunn oorrggaanniissmmee rreeccoonnnnuu ppaarr
ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn oouu ppaarr llee GGoouuvveerrnneemmeenntt dduu ppaayyss,, aaggiissssaanntt aauu nnoomm ddee ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn,,
ddaannss lleeqquueell llaa CCiiee aa cchhooiissii ddee mmeenneerr sseess aaccttiivviittééss.. EEllllee ddeevvrraaiitt êêttrree aacccceeppttééee eenn ttaanntt
qquuee pprreeuuvvee qquuee llaa CCiiee eesstt ccaappaabbllee ddee ssaattiissffaaiirree aauuxx pprreessccrriippttiioonnss dduu CCooddee..
33 UUnnee ccooppiiee ddee cceettttee aatttteessttaattiioonn ddeevvrraaiitt êêttrree ppllaaccééee àà bboorrdd aaffiinn qquuee llee ccaappiittaaiinnee
ppuuiissssee,, ssuurr ddeemmaannddee,, llaa pprréésseenntteerr aauuxx ffiinnss ddee vvéérriiffiiccaattiioonn ppaarr ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn oouu ppaarr
ll’’oorrggaanniissmmee rreeccoonnnnuu ppaarr ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn..
44 UUnn cceerrttiiffiiccaatt ddiitt CCeerrttiiffiiccaatt ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé ddeevvrraaiitt êêttrree ddéélliivvrréé àà uunn
nnaavviirree ppaarr ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn.. LLoorrssqquu’’eellllee ddéélliivvrree llee cceerrttiiffiiccaatt,, ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn ddeevvrraaiitt
vvéérriiffiieerr qquuee llaa ggeessttiioonn ddee llaa ccoommppaaggnniiee eett llaa ggeessttiioonn àà bboorrdd ssoonntt ccoonnffoorrmmeess aauu
ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé aapppprroouuvvéé..
55 LL''aaddmmiinniissttrraattiioonn ddeevvrraaiitt vvéérriiffiieerr àà iinntteerrvvaalllleess rréégguulliieerrss llee bboonn ffoonnccttiioonnnneemmeenntt dduu
ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree,, tteell qquu’’aapppprroouuvvéé..
AAUUDDIITT __ EExxaammeenn mméétthhooddiiqquuee eett iinnddééppeennddaanntt eenn vvuuee ddee ddéétteerrmmiinneerr ssii lleess aaccttiivviittééss eett
rrééssuullttaattss ssaattiissffoonntt aauuxx ddiissppoossiittiioonnss pprrééééttaabblliieess eett ssii cceess ddiissppoossiittiioonnss ssoonntt mmiisseess eenn
œœuuvvrree ddee ffaaççoonn eeffffeeccttiivvee..
RREEFFEERREENNTTIIEELL __ LLee RREEFFEERREENNTTIIEELL SS’’EEXXPPRRIIMMEE PPAARR:: «« DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS
PPRREEEETTAABBLLIIEESS »»
LLee rrééfféérreennttiieell ppeeuutt ddééssiiggnneerr ll’’eennsseemmbbllee ddeess rrééfféérreenncceess ppaarr rraappppoorrtt aauuxxqquueelllleess ll’’aauuddiittéé
aaggiitt.. PPoouurr ll’’aauuddiitteeuurr,, iill ccoonncceerrnnee ssoonn pprroopprree ssyyssttèèmmee ddee rrééfféérreenncceess ppaarr rraappppoorrtt aauuqquueell
iill ddéévveellooppppeerraa ssoonn aauuddiitt..
TTYYPPEESS DD’’AAUUDDIITT __ PPrreemmiièèrree PPaarrttiiee __ SSeeccoonnddee PPaarrttiiee __ TTiieerrccee PPaarrttiiee..
AAUUDDIITT PPRREEMMIIEERREE PPAARRTTIIEE.. __ OOuu ll’’aauuddiitt iinntteerrnnee:: vvéérriiffiieerr ll''iimmpplléémmeennttaattiioonn eett
ll’’eeffffiiccaacciittéé dduu SSMMSS __ LLeess eexxiiggeenncceess eenn mmaattiièèrree dd’’aauuddiitt iinntteerrnnee ssoonntt::
** IInnddééppeennddaanncceess ddeess aauuddiitteeuurrss ppaarr rraappppoorrtt aauu ppeerrssoonnnneell aayyaanntt uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé
ddiirreeccttee ssuurr ll’’aaccttiivviittéé aauuddiittééee..
** EExxiisstteennccee dd’’uunnee pprrooccéédduurree ééccrriittee ppoouurr pprrooggrraammmmeerr eett mmeettttrree eenn œœuuvvrreess lleess aauuddiittss
IInntt..
** EEnnrreeggiissttrreemmeenntt ddeess rrééssuullttaattss ddee ll’’aauuddiitt eett ttrraannssmmiissssiioonn aauuxx rreessppoonnssaabblleess aauuddiittééss..
** MMiissee eenn œœuuvvrree ddeess aaccttiioonnss ccoorrrreeccttiivveess nnéécceessssaaiirreess eett vvéérriiffiiccaattiioonn ddee lleeuurr eeffffiiccaacciittéé..
AAUUDDIITT SSEECCOONNDD PPAARRTTIIEE.. __ CCoonncceerrnnee lleess rreellaattiioonnss cclliieenntt--ffoouurrnniisssseeuurr..
AAUUDDIITT TTIIEERRCCEE PPAARRTTIIEE.. __ EEllllee ccoonnssttiittuuee llee ttéémmooiiggnnaaggee ppoorrttéé ppaarr uunn ttiieerrss
iinnddééppeennddaanntt,, ppoouurr aatttteesstteerr ffoorrmmeelllleemmeenntt ddee llaa ccoonnffoorrmmiittéé ((oouu ddee llaa nnoonn--ccoonnffoorrmmiittéé))
dduu SSMMSS aauuxx eexxiiggeenncceess rréégglleemmeennttaaiirreess..
AAUUDDIITT TTIIEERRCCEE PPAARRTTIIEE == AAuuddiitt ddee cceerrttiiffiiccaattiioonn
OOBBJJEECCTTIIFFSS DDEESS AAUUDDIITTSS
__ DDéétteerrmmiinneerr llaa ccoonnffoorrmmiittéé oouu llaa nnoonn--ccoonnffoorrmmiittéé ddeess éélléémmeennttss dduu SSMMSS aauuxx eexxiiggeenncceess
pprreessccrriitteess..
__ DDéétteerrmmiinneerr ll’’eeffffiiccaacciittéé dduu SSMMSS..
__ SSaattiissffaaiirree aauuxx eexxiiggeenncceess rréégglleemmeennttaaiirreess..
VVEERRIIFFIICCAATTIIOONN __ CCoonnffiirrmmaattiioonn ppaarr eexxaammeenn eett aappppoorrtt ddee pprreeuuvveess ttaannggiibblleess qquuee lleess
eexxiiggeenncceess ssppéécciiffiiééeess oonntt ééttéé ssaattiissffaaiitteess..
PPRREEUUVVEE TTAANNGGIIBBLLEE __ IInnffoorrmmaattiioonn ddoonntt llaa vvéérraacciittéé ppeeuutt êêttrree ddéémmoonnttrrééee,, ffoonnddééee ssuurr
ddeess ffaaiittss oobbtteennuuss ppaarr oobbsseerrvvaattiioonn,, mmeessuurraaggee,, eessssaaii oouu aauuttrreess mmooyyeennss..
EENNRREEGGIISSTTRREEMMEENNTT __ DDooccuummeenntt qquuii ffoouurrnniitt ddeess pprreeuuvveess ttaannggiibblleess ddeess aaccttiivviittééss
eeffffeeccttuuééeess.. PPaarrmmii lleess oobbjjeeccttiiffss ddeess eennrreeggiissttrreemmeennttss ffiigguurreenntt llaa ddéémmoonnssttrraattiioonn,, llaa
ttrraaççaabbiilliittéé eett lleess aaccttiioonnss ccoorrrreeccttiivveess.. UUnn eennrreeggiissttrreemmeenntt ppeeuutt êêttrree ééccrriitt oouu ccoonnsseerrvvéé
ddaannss uunn ssuuppppoorrtt ddee ddoonnnnééeess qquueellccoonnqquuee..
TTRRAACCAABBIILLIITTEE
AAppttiittuuddee àà rreettrroouuvveerr ll’’hhiissttoorriiqquuee eett ll’’uuttiilliissaattiioonn aauu mmooyyeenn dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonnss
eennrreeggiissttrrééeess..
CCOONNFFOORRMMIITTEE __ SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN aauuxx EEXXIIGGEENNCCEESS ssppéécciiffiiééeess..
NNOONN--CCOONNFFOORRMMIITTEE __ NNOONN--SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN àà uunnee eexxiiggeennccee ssppéécciiffiiééee,, eellllee eesstt aauussssii
ddééffiinniitt ccoommmmee ééttaanntt ll’’ééccaarrtt oouu ll’’aabbsseennccee ppaarr rraappppoorrtt aauuxx eexxiiggeenncceess ssppéécciiffiieess,, dd’’uunnee oouu
pplluussiieeuurrss ccaarraaccttéérriissttiiqquueess dduu ssyyssttèèmmee..
AACCTTIIOONN CCOORRRREECCTTIIVVEE__ AAccttiioonn eennttrreepprriissee ppoouurr éélliimmiinneerr lleess ccaauusseess dd’’uunnee nnoonn--
ccoonnffoorrmmiittéé,, ddééffaauutt oouu ttoouutt aauuttrree éévvéénneemmeenntt iinnddééssiirraabbllee eexxiissttaanntt ppoouurr eemmppêêcchheerr lleeuurr
rreennoouuvveelllleemmeenntt..
NNoottee:: __ LLeess aaccttiioonnss ccoorrrreeccttiivveess ppeeuuvveenntt nnéécceessssiitteerr ppaarr eexxeemmppllee ddeess cchhaannggeemmeennttss ddaannss
lleess pprrooccéédduurreess aaffiinn dd’’oobbtteenniirr uunnee aamméélliioorraattiioonn dduu ssyyssttèèmmee.. SSMMSS
AACCTTIIOONN PPRREEVVEENNTTIIVVEE __ AAccttiioonn eennttrreepprriissee ppoouurr éélliimmiinneerr lleess ccaauusseess dd’’uunnee nnoonn--
ccoonnffoorrmmiittéé,, ddééffaauutt eett ttoouutt aauuttrree éévvéénneemmeenntt iinnddééssiirraabbllee ppootteennttiieellss ppoouurr eemmppêêcchheerr
qquu’’iillss nnee ssee pprroodduuiisseenntt..
AACCTTIIOONN CCOORRRREECCTTIIVVEE && AACCTTIIOONN PPRREEVVEENNTTIIVVEE __ CCLLAAUUSSEE __
11.. OObbjjeeccttiiff __ ‘‘ PPRREEVVEENNTTIIOONN ddeess llééssiioonnss ccoorrppoorreelllleess ’’ eettcc..
22.. EEttaabblliirr ddeess mmeessuurreess ddee ssééccuurriittéé ccoonnttrree ttoouutt lleess rriissqquueess iiddeennttiiffiiééss..
33.. PPrrooccéédduurreess ppoouurr ll’’aapppplliiccaattiioonn ddeess mmeessuurreess ccoorrrreeccttiivveess..
44.. PPrrooccéédduurreess ddee mmaaiinntteennaannccee ((PPrréévveennttiioonn))..
55.. AAccttiioonn ccoorrrreeccttiivvee..
66.. AAuuddiittss eett aaccttiioonnss ccoorrrreeccttiivveess..
77.. PPrreennddrree ssaannss rreettaarrdd lleess aaccttiioonnss ccoorrrreeccttiivveess..
DDIIFFFFEERREENNTTEESS EETTAAPPEESS DD’’UUNN AAUUDDIITT..
-- PPrreennddrree eenn cchhaarrggee ll’’aauuddiitt
-- OObbtteenniirr lleess iinnffoorrmmaattiioonnss
-- CCoonnttaacctteerr aauu pprrééaallaabbllee ll’’aauuddiittéé
-- PPrrééppaarraattiioonn ddee ll’’aauuddiitt
-- LLaa rrééuunniioonn dd’’oouuvveerrttuurree
-- LLeess eennttrreettiieennss eett lleess vviissiitteess
-- LLaa rrééuunniioonn ddeess aauuddiitteeuurrss
-- LLaa rrééuunniioonn ddee ccllôôttuurree
-- llee rraappppoorrtt dd’’aauuddiitt..
PPEERRSSOONNNNAALLIITTÉÉ DDEE LL’’AAUUDDIITTEEUURR..
-- HHoonnnnêêtteettéé:: ddaannss llaa rreecchheerrcchhee eett ll’’éévvaalluuaattiioonn ddeess pprreeuuvveess ffaaccttuueelllleess..
-- LLooyyaauuttéé:: eenn ssee tteennaanntt àà ll’’oobbjjeett ddee ll’’aauuddiitt sseeuulleemmeenntt..
-- VViiggiillaannccee:: àà ll’’ééggaarrdd ddeess eeffffeettss pprroovvooqquuééss ppaarr lleess oobbsseerrvvaattiioonnss..
-- TTaacctt:: ddaannss llaa ccoonnssiiddéérraattiioonn ddeess ppeerrssoonnnneess ccoonncceerrnnééeess..
-- SSeennssiibbiilliittéé:: àà ll’’ééggaarrdd ddeess pprraattiiqquueess eett uussaaggeess..
-- AApppplliiccaattiioonn:: àà ccoonndduuiirree ll’’aauuddiitt ssaannss ssee llaaiisssseerr ddiissttrraaiirree ddee ssoonn bbuutt..
-- CCoonnvviiccttiioonn:: ddaannss ll’’uuttiilliittéé eett ddeess vveerrttuuss ddee ll’’aauuddiitt..
-- RRééssiissttaannccee:: aauu ssttrreessss ppoouurr rrééaaggiirr aavveecc sséérréénniittéé ddaannss lleess ssiittuuaattiioonnss ddiiffffiicciilleess..
-- JJuuggeemmeenntt:: ddaannss ll’’éévvaalluuaattiioonn ddeess oobbsseerrvvaattiioonnss dd’’aauuddiitt ppoouurr ppaarrvveenniirr àà ddeess ccoonnvviiccttiioonnss
ffoonnddééeess..
-- SSttaabbiilliittéé:: ddaannss llee mmaaiinnttiieenn ddee sseess ccoonnvviiccttiioonnss mmaallggrréé ddeess iinnfflluueenncceess qquuii ssoonntt
iinnffoonnddééeess..
-- SSeennss:: dduu mmaannaaggeemmeenntt ppoouurr lleess aauuddiitteeuurrss rreessppoonnssaabblleess dd’’aauuddiitt..
DDEEMMAARRCCHHEE PPOOUURR LLAA CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN AA LL’’IISSMM CCOODDEE
LLaa mmiissee eenn ppllaaccee dd’’uunn ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé aa ccoommppoorrttéé ttrrooiiss pphhaasseess::
DDéévveellooppppeemmeenntt __ MMiissee eenn ŒŒuuvvrree __ MMaaiinnttiieenn..
AA11 -- PPhhaassee ddee ddéévveellooppppeemmeenntt..
AA22-- DDééssiiggnnaattiioonn dd’’uunn ccoommiittéé ddee ssééccuurriittéé eett dd’’eennvviirroonnnneemmeenntt..
AA33-- EEllaabboorraattiioonn dduu SSMMSS..
** NNiivveeaauu II ((PPoolliittiiqquuee))
** NNiivveeaauu IIII ((PPrrooccéédduurreess))
** NNiivveeaauu IIIIII ((ssuuppppoorrtt ddooccuummeennttaaiirree:: MMaannuueellss PPaasssseerreellllee,, MMaacchhiinnee,, ddee SSééccuurriittéé,, ddee
RRééaaccttiioonn aauuxx IInncciiddeennttss MMaajjeeuurrss,, eettcc..))..
AA44-- DDiiaaggnnoossttiicc eett nnoorrmmaalliissaattiioonn __ QQuuaalliiffiiccaattiioonn dduu ppeerrssoonnnneell __ EEttaatt tteecchhnniiqquuee __ EEttaatt
ddooccuummeennttaattiioonn eett ssiiggnnaalliissaattiioonn..
AA55-- FFoorrmmaattiioonn __ SSéémmiinnaaiirreess dd’’iimmpprrééggnnaattiioonn // SSMMSS __ SSéémmiinnaaiirreess dd’’iimmpplliiccaattiioonn..
BB-- MMiissee eenn œœuuvvrree..
BB11-- DDiiffffuussiioonn dduu ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn..
BB22-- AAuuddiittss iinntteerrnneess..
CC-- CCeerrttiiffiiccaattiioonn eett mmaaiinnttiieenn..
AAuuddiitt eexxtteerrnnee __ RReeccoommmmaannddaattiioonnss eett ssuuiivviiss ddeess aaccttiioonnss
ccoorrrreeccttiivveess..
CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN AAUU CCOODDEE IISSMM..
PPRROOCCEESSSSUUSS OOBBTTEENNTTIIOONN DDEESS CCEERRTTTTIIFFIICCAATTSS __
CCOONNTTRRAATT ;;
SSIIEEGGEE :: __ RREEVVUUEE DDEESS DDOOCCUUMMEENNTTSS
SSIIEEGGEE :: __ AAUUDDIITT IINNIITTIIAALL __________________ CCEERRTTIIFFIICCAATT ((DDOOCC))
NNAAVVIIRREESS :: __ AAUUDDIITT IINNIITTIIAALL ______________ CCEERRTTIIFFIICCAATT((SSMMCC))
SSIIEEGGEE :: __ AAUUDDIITT AANNNNUUEELL ____________________ EENNDDOORRSSEEMMEENNTT DDUUCCEERRTTIIFFIICCAATT DDOOCC
NNAAVVIIRREE :: __ AAUUDDIITT IINNTTEERRMMEEDDIIAAIIRREE ____ EENNDDOORRSSEEMMEENNTT DDUU CCEERRTTIIFFIICCAATT SSMMCC..
DDeeffiinniittiioonnss
""AAuuddiitt"" mmeeaannss aa pprroocceessss ooff ssyysstteemmaattiicc aanndd iinnddeeppeennddeenntt vveerriiffiiccaattiioonn,, tthhrroouugghh tthhee
ccoolllleeccttiioonn ooff oobbjjeeccttiivvee eevviiddeennccee,, ttoo ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhee SSMMSS ccoommpplliieess wwiitthh
rreeqquuiirreemmeennttss ooff tthhee IISSMM CCooddee aanndd wwhheetthheerr tthhee SSMMSS iiss iimmpplleemmeenntteedd eeffffeeccttiivveellyy ttoo
aacchhiieevvee tthhee CCooddee’’ss oobbjjeeccttiivveess..
""AAuuddiittoorr"" mmeeaannss aa ppeerrssoonn wwhhoo iiss qquuaalliiffiieedd aanndd aauutthhoorriisseedd ttoo ccaarrrryy oouutt IISSMM aauuddiittss iinn
aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhee rreeqquuiirreemmeennttss ooff PPRR1100..
""LLeeaadd aauuddiittoorr"" mmeeaannss aann aauuddiittoorr wwhhoo iiss aauutthhoorriisseedd ttoo lleeaadd aa tteeaamm ooff ttwwoo oorr mmoorree
aauuddiittoorrss..
""BBrraanncchh OOffffiiccee"" mmeeaannss aann ooffffiiccee tthhaatt iiss ppaarrtt ooff tthhee CCoommppaannyy,, iiss uunnddeerr tthhee CCoommppaannyy’’ss
ccoonnttrrooll aanndd iiss ssuubbjjeecctt ttoo tthhee ssaammee SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm ((SSMMSS))..
""OObbsseerrvvaattiioonn"" mmeeaannss aa ssttaatteemmeenntt ooff ffaacctt mmaaddee dduurriinngg aa ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt aauuddiitt aanndd
ssuubbssttaannttiiaatteedd bbyy oobbjjeeccttiivvee eevviiddeennccee.. IItt mmaayy aallssoo bbee aa ssttaatteemmeenntt mmaaddee bbyy tthhee aauuddiittoorr
rreeffeerrrriinngg ttoo aa wweeaakknneessss oorr ppootteennttiiaall ddeeffiicciieennccyy iinn tthhee SSMMSS wwhhiicchh,, iiff nnoott ccoorrrreecctteedd,,
mmaayy lleeaadd ttoo nnoonnccoonnffoorrmmiittyy iinn tthhee ffuuttuurree..
““SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt MMaannuuaall"" iiss tthhee ddooccuummeennttaattiioonn uusseedd ttoo ddeessccrriibbee aanndd iimmpplleemmeenntt
tthhee SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm ((SSMMSS))..
""TTeecchhnniiccaall ddeeffiicciieennccyy"" mmeeaannss aa ddeeffeecctt iinn,, oorr ffaaiilluurree iinn tthhee ooppeerraattiioonn ooff,, aa ppaarrtt ooff tthhee
sshhiipp’’ss ssttrruuccttuurree oorr iittss mmaacchhiinneerryy,, eeqquuiippmmeenntt oorr ffiittttiinnggss..
““NNoonn--ccoonnffoorrmmiittyy”” mmeeaannss aann oobbsseerrvveedd ssiittuuaattiioonn wwhheerree oobbjjeeccttiivvee eevviiddeennccee iinnddiiccaatteess tthhee
NNoonn -- ffuullffiillmmeenntt ooff aa ssppeecciiffiieedd rreeqquuiirreemmeenntt..
““MMaajjoorr nnoonn--ccoonnffoorrmmiittyy”” mmeeaannss aann iiddeennttiiffiiaabbllee ddeevviiaattiioonn tthhaatt ppoosseess aa sseerriioouuss tthhrreeaatt ttoo
tthhee ssaaffeettyy ooff ppeerrssoonnnneell oorr tthhee sshhiipp oorr aa sseerriioouuss rriisskk ttoo tthhee eennvviirroonnmmeenntt tthhaatt rreeqquuiirreess
iimmmmeeddiiaattee ccoorrrreeccttiivvee aaccttiioonn oorr tthhee llaacckk ooff eeffffeeccttiivvee aanndd ssyysstteemmaattiicc iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff
aa rreeqquuiirreemmeenntt ooff tthhee IISSMM CCooddee..
TThhee bbeesstt ssaaffeegguuaarrdd aaggaaiinnsstt aacccciiddeennttss iiss aa ggeennuuiinnee ssaaffeettyy ccuullttuurree -- aawwaarreenneessss aanndd
ccoonnssttaanntt vviiggiillaannccee oonn tthhee ppaarrtt ooff aallll tthhoossee iinnvvoollvveedd,, aanndd tthhee eessttaabblliisshhmmeenntt ooff ssaaffeettyy aass aa
ppeerrmmaanneenntt aanndd nnaattuurraall ffeeaattuurree ooff oorrggaanniizzaattiioonnaall ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg..
PPoorrtt ssttaattee ccoonnttrrooll ooffffiicceerrss ((PPSSCCOOss)) uusseedd aa ssttaannddaarrdd cchheecckklliisstt //
qquueessttiioonnnnaaiirree.. TThhee ffoolllloowwiinngg 1100 ddeeffiicciieenncciieess wweerree ccoonnssiiddeerreedd aass
mmaajjoorr nnoonn--ccoonnffoorrmmiittiieess uunnddeerr tthhee CCIICC::
11.. IISSMM CCeerrttiiffiiccaatteess nnoott oonn bbooaarrdd
22.. SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt ddooccuummeennttaattiioonn nnoott oonn bbooaarrdd
33.. SSeenniioorr ooffffiicceerrss uunnaabbllee ttoo iiddeennttiiffyy tthhee ddeessiiggnnaatteedd ppeerrssoonn rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee sshhiipp
44.. NNoo pprroocceedduurreess ttoo ccoonnttaacctt tthhee ccoommppaannyy iinn eemmeerrggeennccyy ssiittuuaattiioonnss
55.. SSttaanndd bbyy eeqquuiippmmeenntt oorr ccrriittiiccaall eeqquuiippmmeenntt nnoott iinncclluuddeedd iinn tthhee mmaaiinntteennaannccee
rroouuttiinnee oorr tteesstteedd
66.. RReelleevvaanntt ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt iinnffoorrmmaattiioonn nnoott iinn aa wwoorrkkiinngg llaanngguuaaggee oorr aa llaanngguuaaggee
uunnddeerrssttoooodd bbyy ccrreeww mmeemmbbeerrss
77.. DDrriillllss hhaavvee nnoott bbeeeenn ccaarrrriieedd oouutt aaccccoorrddiinngg ttoo pprrooggrraammmmee
88.. AAllll ddeettaaiinnaabbllee ddeeffiicciieenncciieess rreellaatteedd ttoo hhuullll,, ssttrruuccttuurree oorr eeqquuiippmmeenntt
99.. CCrreeww mmeemmbbeerrss aarree nnoott ffaammiilliiaarr wwiitthh tthheeiirr dduuttiieess wwiitthhiinn tthhee SSMMSS..
1100.. CCrreeww mmeemmbbeerrss ccaannnnoott ccoommmmuunniiccaattee wwiitthh eeaacchh ootthheerr
CCoommppaannyy ccoonnffiirrmmss tthhee eeffffeeccttiivveenneessss ooff tthhee ssyysstteemm bbyy ppeerrffoorrmmiinngg aauuddiittss;;
 QQuuaalliittyy && SSaaffeettyy OOffffiicceerrss wwiillll aauuddiitt yyoouurr sshhiipp aatt lleeaasstt oonnccee ppeerr yyeeaarr;;
 AAnn aauuddiitt iiss aa mmeeaannss ooff ccoommppaarriinngg tthhee aaccttuuaall pprraaccttiiccee oonnbbooaarrdd aaggaaiinnsstt tthhee
wwrriitttteenn pprroocceedduurreess..
 AAnnyy ddiissccrreeppaannccyy bbeettwweeeenn aaccttuuaall pprraaccttiiccee aanndd wwrriitttteenn pprroocceedduurree wwiillll bbee nnootteedd aass
aa NNoonn CCoonnffoorrmmiittyy aanndd wwiillll rreeqquuiirree ccoorrrreeccttiivvee aaccttiioonn ttoo rreemmeeddyy tthhee ddeeffiicciieennccyy;;
 IInntteerrnnaall AAuuddiittss aarree uusseeffuull ttoooollss ffoorr iiddeennttiiffyyiinngg ssyysstteemm wweeaakknneesssseess aanndd ffoorr
eennssuurriinngg ccoonnttiinnuuoouuss iimmpprroovveemmeenntt..
 TThheeyy ssttaattee cclleeaarrllyy tthhaatt tthhee CCooddee iiss rreessppoonnssiivvee ttoo tthhee nneeeedd ffoorr aa sshhoorree--ssiiddee
mmaannaaggeemmeenntt oorrggaanniizzaattiioonn,, wwhhiicchh iiss aabbllee ttoo rreessppoonndd ttoo tthhee nneeeeddss ooff tthhoossee
aabbooaarrdd sshhiippss wwiitthh rreessppeecctt ttoo ssaaffeettyy aanndd eennvviirroonnmmeennttaall pprrootteeccttiioonn.. TThhee
oobbjjeeccttiivveess ooff tthhee CCooddee aarree ttoo eennssuurree ssaaffeettyy aatt sseeaa,, pprreevveenntt hhuummaann iinnjjuurryy aanndd
aavvooiidd ddaammaaggee ttoo tthhee eennvviirroonnmmeenntt aanndd ttoo pprrooppeerrttyy.. TThhee CCooddee ddooeess nnoott ccrreeaattee
ssppeecciiffiicc ooppeerraattiinngg rruulleess aanndd rreegguullaattiioonnss,, bbuutt pprroovviiddeess aa bbrrooaadd ffrraammeewwoorrkk ffoorr
vveesssseell oowwnneerrss aanndd ooppeerraattoorrss ttoo eennssuurree ccoommpplliiaannccee wwiitthh eexxiissttiinngg rreegguullaattiioonnss aanndd
ccooddeess,, ttoo iimmpprroovvee ssaaffeettyy pprraaccttiicceess aanndd ttoo eessttaabblliisshh ssaaffeegguuaarrddss aaggaaiinnsstt aallll
iiddeennttiiffiiaabbllee rriisskkss.. IItt aallssoo sseettss ffoorrtthh tthhee ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt oobbjjeeccttiivveess,, wwhhiicchh
""sshhoouulldd"" bbee aaddoopptteedd bbyy ccoommppaanniieess..
     Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _
     Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _
     Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _
TThhee rreedduuccttiioonn ooff hhuummaann eerrrroorr tthhrroouugghh ttrraaiinniinngg,, ccoommmmuunniiccaattiioonn aanndd aaccccoouunnttaabbiilliittyy iiss
oonnee ooff tthhee mmaaiinn ggooaallss ooff tthhee IISSMM CCooddee..
IISSMM CCooddee RReeqquuiirreemmeennttss
11..SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm
TThhee SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm ((""SSMMSS"")) pprroovviiddeess tthhee ffrraammeewwoorrkk ffoorr ccoommpplliiaannccee wwiitthh
tthhee CCooddee.. IItt iiss aa wwrriitttteenn ssyysstteemm ooff ssaaffeettyy aanndd eennvviirroonnmmeennttaall pprrootteeccttiioonn ppoolliicciieess aanndd
pprroocceedduurreess ttoo bbee ffoolllloowweedd bbyy vveesssseell aanndd sshhoorree--bbaasseedd ppeerrssoonnnneell,, wwiitthh ssppeecciiffiicc rreeccoorrdd
kkeeeeppiinngg,, rreeppoorrttiinngg aanndd iinntteerrnnaall aauuddiitt rreeqquuiirreemmeennttss,, wwhhiicchh iiss mmeeaanntt ttoo eennaabbllee tthhee
ccoommppaannyy ttoo uunnccoovveerr aanndd ccoorrrreecctt ssaaffeettyy ddeeffiicciieenncciieess bbeeffoorree tthheeyy rreessuulltt iinn aa ccaassuuaallttyy..
IItt mmuusstt eennssuurree ccoommpplliiaannccee wwiitthh aapppplliiccaabbllee mmaannddaattoorryy rruulleess aanndd rreegguullaattiioonnss,, aanndd mmuusstt
ttaakkee iinnttoo aaccccoouunntt aapppplliiccaabbllee gguuiiddeelliinneess aanndd rreeccoommmmeennddeedd ssttaannddaarrddss.. TThhee CCooddee ccoonnttaaiinnss
ssppeecciiffiicc ffuunnccttiioonnaall rreeqquuiirreemmeennttss ffoorr aann SSMMSS.. IItt mmuusstt ccoonnttaaiinn__
((11)) SSaaffeettyy aanndd eennvviirroonnmmeennttaall pprrootteeccttiioonn ppoolliiccyy;;
((22)) IInnssttrruuccttiioonnss aanndd pprroocceedduurreess ttoo eennssuurree ssaaffee ooppeerraattiioonnss aanndd eennvviirroonnmmeennttaall
pprrootteeccttiioonn iinn ccoommpplliiaannccee wwiitthh rreelleevvaanntt iinntteerrnnaattiioonnaall aanndd ffllaagg ssttaattee lleeggiissllaattiioonn;;
((33)) DDeeffiinneedd lleevveellss ooff aauutthhoorriittyy aanndd lliinneess ooff ccoommmmuunniiccaattiioonn bbeettwweeeenn aanndd aammoonnggsstt sshhoorree
aanndd sshhiippbbooaarrdd ppeerrssoonnnneell;;
((44)) PPrroocceedduurreess ffoorr rreeppoorrttiinngg aacccciiddeennttss aanndd nnoonn--ccoonnffoorrmmiittiieess wwiitthh tthhee SSMMSS aanndd tthhee
CCooddee;;
((55)) PPrroocceedduurreess ttoo pprreeppaarree ffoorr aanndd rreessppoonndd ttoo eemmeerrggeenncciieess;; aanndd
((66)) PPrroocceedduurreess ffoorr iinntteerrnnaall aauuddiittss aanndd mmaannaaggeemmeenntt rreevviieewwss..
IItt sshhoouulldd bbee ssppeecciiffiicc ttoo aa ttyyppee ooff vveesssseell,, aanndd mmaayy bbee kkeepptt iinn mmaannuuaall ffoorrmm ((""SSaaffeettyy
MMaannaaggeemmeenntt MMaannuueell"" oorr ""SSMMMM"")),, aa ccooppyy ooff wwhhiicchh mmuusstt bbee kkeepptt aabbooaarrdd eeaacchh vveesssseell..
22.. DDeessiiggnnaatteedd PPeerrssoonn
TThhee DDeessiiggnnaatteedd PPeerrssoonn iiss tthhee ppeerrssoonn oorr eennttiittyy cchhaarrggeedd wwiitthh oovveerrsseeeeiinngg iinntteerrnnaall aauuddiittss
aanndd mmaannaaggeemmeenntt rreevviieewwss ooff ccoommpplliiaannccee aanndd kkeeeeppiinngg tthhee SSMMSS uupp--ttoo--ddaattee.. TThhee
rreeqquuiirreemmeenntt tthhaatt tthhee DDeessiiggnnaatteedd PPeerrssoonn hhaavvee aacccceessss ttoo tthhee ""hhiigghheesstt lleevveellss"" ooff
mmaannaaggeemmeenntt iiss mmeeaanntt ttoo eennssuurree tthhaatt mmaannaaggeemmeenntt iiss iinnffoorrmmeedd ooff aanndd rreessppoonnssiibbllee ffoorr
ccoommpplliiaannccee wwiitthh tthhee SSMMSS.. TThhee rroollee ooff tthhee DDeessiiggnneedd PPeerrssoonn mmaayy bbee sseeeenn aass aa wwaattcchh
kkeeeeppeerr ffoorr tthhee SSMMSS,, oovveerrsseeeeiinngg tthhee iinntteeggrraattiioonn ooff mmaannaaggeemmeenntt aanndd sshhiippbbooaarrdd
rreessppoonnssiibbiilliittyy ffoorr ssaaffeettyy..
TThhee rreeqquuiirreemmeenntt ooff iinntteerrnnaall aauuddiittiinngg aanndd rreeccoorrddaattiioonn ooff aallll pprroocceedduurreess iiss mmeeaanntt ttoo
pprroovviiddee tthhee ccoommppaannyy ((aanndd oouuttssiiddee aauuddiittoorrss aanndd aauutthhoorriittiieess)) wwiitthh aann iiddeennttiiffiiaabbllee ""ppaappeerr
ttrraaiill"" ffoorr vveerriiffiiccaattiioonn ooff ccoommpplliiaannccee wwiitthh tthhee SSMMSS..
TThheessee iinntteerrnnaall aauuddiitt pprroocceedduurreess rreefflleecctt aa ccoonncceepptt tthhaatt wwaass uunnkknnoowwnn ttoo mmaannyy sshhiipp
oowwnneerrss aanndd ooppeerraattoorrss bbeeffoorree pprroommuullggaattiioonn ooff tthhee CCooddee.. BBeeccaauussee tthhee CCooddee rreeqquuiirreess
aauuddiittiinngg ooff pprroocceedduurreess bbyy ppeeooppllee oouuttssiiddee tthhee cchhaaiinn ooff aauutthhoorriittyy ffoorr tthhoossee ffuunnccttiioonnss,, iitt
mmaayy bbee sseeeenn aass aa ppaarrttiiccuullaarrllyy bbuurrddeennssoommee iinnttrruussiioonn iinnttoo aarreeaass ooff aauutthhoorriittyy
ttrraaddiittiioonnaallllyy ddeelleeggaatteedd ttoo tthhee mmaasstteerr.. HHoowweevveerr,, iinn mmaannyy ccaasseess,, mmooddeerrnn
ccoommmmuunniiccaattiioonnss aallrreeaaddyy hhaavvee aalllloowweedd mmaannaaggeemmeenntt ttoo bbeeccoommee iinnvvoollvveedd iinn tthhoossee aarreeaass..
TThhee CCooddee mmaayy bbee sseeeenn aass rreeccooggnniizziinngg aanndd ttaakkiinngg aaddvvaannttaaggee ooff tthhoossee cchhaannggeess..
33.. RReessppoonnssiibbiilliittiieess ooff tthhee MMaasstteerr
WWiitthh mmaannaaggeemmeenntt hhaavviinngg bbeeeenn ggiivveenn nneeww rreessppoonnssiibbiilliittiieess ffoorr ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt aanndd
tthhee DDeessiiggnnaatteedd PPeerrssoonn bbeeiinngg ppuutt iinn cchhaarrggee ooff oovveerrsseeeeiinngg tthhee SSMMSS,, iitt mmiigghhtt aappppeeaarr
tthhaatt tthhee vveesssseell mmaasstteerr''ss aauutthhoorriittyy hhaass bbeeeenn uunnddeerrmmiinneedd.. HHoowweevveerr,, tthhee CCooddee ccoonnttaaiinnss
iinnssttrruuccttiioonnss ttoo ccoommppaanniieess ttoo rreeaaffffiirrmm tthhee mmaasstteerr''ss aauutthhoorriittyy aanndd ttoo sseett oouutt tthhee
ssppeecciiffiicc aarreeaass ooff hhiiss rreessppoonnssiibbiilliittyy iinn tthhee SSMMSS::
55..22 TThhee CCoommppaannyy sshhoouulldd eennssuurree tthhaatt tthhee SSMMSS ooppeerraattiinngg oonn bbooaarrdd tthhee sshhiipp ccoonnttaaiinnss aa
cclleeaarr ssttaatteemmeenntt eemmpphhaassiizziinngg tthhee MMaasstteerr''ss aauutthhoorriittyy.. TThhee CCoommppaannyy sshhoouulldd eessttaabblliisshh iinn
tthhee SSMMSS tthhaatt tthhee MMaasstteerr hhaass tthhee oovveerrrriiddiinngg aauutthhoorriittyy aanndd tthhee rreessppoonnssiibbiilliittyy ttoo mmaakkee
ddeecciissiioonnss wwiitthh rreessppeecctt ttoo ssaaffeettyy aanndd ppoolllluuttiioonn pprreevveennttiioonn aanndd ttoo rreeqquueesstt tthhee
CCoommppaannyy''ss aassssiissttaannccee aass mmaayy bbee nneecceessssaarryy..
TThhee ggooaall ooff tthhee CCooddee iiss nnoott ttoo ddiimmiinniisshh tthhee mmaasstteerr''ss rreessppoonnssiibbiilliittyy ffoorr hhiiss vveesssseell,, bbuutt
ttoo rreeccooggnniizzee ddeevveellooppmmeennttss iinn tteecchhnnoollooggyy aanndd ccoommmmuunniiccaattiioonn wwhhiicchh hhaavvee mmaaddee iitt
ppoossssiibbllee ffoorr sshhoorree ssiiddee ppeerrssoonnnneell ttoo bbee mmuucchh mmoorree iinnvvoollvveedd iinn ooppeerraattiioonnss tthhaann tthheeyy
wweerree bbeeffoorree tthheessee ddeevveellooppmmeennttss ttooookk ppllaaccee.. BByy rreeiinnffoorrcciinngg tthhee mmaasstteerr''ss aauutthhoorriittyy
aanndd ssppeecciiffyyiinngg tthhee aarreeaass ooff hhiiss ccoonnttrrooll,, bbootthh sshhiippbbooaarrdd aanndd sshhoorree ssiiddee ppeerrssoonnnneell
sshhoouulldd ggaaiinn aa cclleeaarreerr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ddiivviissiioonnss ooff rreessppoonnssiibbiilliittyy aanndd lliinneess ooff
aauutthhoorriittyy..
TThhee ppuurrppoossee ooff tthhee IInntteerrnnaattiioonnaall SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt CCooddee ((IISSMM CCooddee)) hhaass bbeeeenn ttoo
pprroommoottee ssaaffeettyy ccuullttuurree ffoorr tthhee mmaarriittiimmee iinndduussttrryy.. TThhee ffuunnddaammeennttaall pphhiilloossoopphhyy ooff tthhee
IISSMM CCooddee iiss tthhee pphhiilloossoopphhyy ooff ccoonnttiinnuuoouuss iimmpprroovveemmeenntt.. IInnvveessttiiggaattiinngg iinncciiddeennttss iiss aann
iinntteeggrraall ccoommppoonneenntt ooff tthhee pprroocceessss ooff ccoonnttiinnuuoouuss iimmpprroovveemmeenntt iinn ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt
ssyysstteemmss.. AAccccoorrddiinngg ttoo IIMMOO,, lleeaarrnniinngg ffrroomm aacccciiddeennttss sshhoouulldd hheellpp ttoo iimmpprroovvee ssaaffeettyy
ppeerrffoorrmmaannccee ssiinnccee tthhee iinncciiddeennttss ccaann sshhaarree tthhee ssaammee uunnddeerrllyyiinngg ccaauusseess aass lloosssseess..
((IIMMOO,, 22000088)) __
•• IIss tthheerree aann eessttaabblliisshheedd aanndd aaccttiivveellyy wwoorrkkiinngg pprroocceessss ooff ccoonnttiinnuuoouuss iimmpprroovveemmeenntt??
•• IIss tthhee ttoopp mmaannaaggeemmeenntt ooff tthhee ccoommppaannyy ccoommmmiitttteedd ttoo ssaaffeettyy iissssuueess??
•• IIss tthheerree mmoottiivvaatteedd aanndd eennccoouurraaggeedd ppeerrssoonnnneell oonnbbooaarrdd ttoo aaccttiivveellyy iinniittiiaattee ssaaffeettyy
iimmpprroovveemmeennttss ((ppeerrssoonnnneell eemmppoowweerrmmeenntt))??
TThhee iinntteerrvviieeww ssttuuddyy rreevveeaalleedd tthhaatt tthhee FFiinnnniisshh sshhiippppiinngg ccoommppaanniieess hhaavvee nnoott bbeeeenn aabbllee
ttoo ffuullllyy iimmpplleemmeenntt tthhee iinncciiddeenntt rreeppoorrttiinngg aanndd aannaallyyzziinngg ttoo rreeaacchh ccoonnttiinnuuoouuss
iimmpprroovveemmeenntt,, wwhhiicchh iiss oonnee ooff tthhee ccoorree ttaarrggeettss ooff tthhee IISSMM CCooddee..
TThhee PPaarriiss MMooUU ((22000088)) rreeppoorrtteedd tthhaatt oonnee ooff tthhee mmoosstt ccoommmmoonn ddeeffiicciieenncciieess iinn ssaaffeettyy
mmaannaaggeemmeenntt ssyysstteemmss ccoonncceerrnnss tthhee rreeppoorrttiinngg ooff nnoonnccoonnffoorrmmiittiieess aanndd ooccccuurrrreenncceess ooff
aacccciiddeennttss.. HHeennccee,, tthheerree iiss ssttiillll rroooomm ffoorr iimmpprroovveemmeenntt iinn tthhee rreeppoorrttiinngg ooff ddeeffiicciieenncciieess
aanndd nnoonn--ccoonnffoorrmmiittiieess iinn tthhee mmaarriittiimmee iinndduussttrryy.. TThhee pprrooppeerr rreeppoorrttiinngg ooff ddeeffiicciieenncciieess
aanndd nnoonn--ccoonnffoorrmmiittiieess eessttaabblliisshheess aa bbaassiiss ffoorr ccoonnttiinnuuoouuss iimmpprroovveemmeenntt.. FFuurrtthheerrmmoorree,,
AAnnddeerrssoonn ((22000033)) ddiissccoovveerreedd tthhaatt iinn cceerrttaaiinn ccaasseess,, ffuurrtthheerr aannaallyyssiiss ooff,, aanndd ccoorrrreeccttiivvee
aaccttiioonnss oonn tthhee rreeppoorrtteedd iinncciiddeennttss wweerree nnoott pprrooppeerrllyy ccaarrrriieedd oouutt.. UUnnddeerr tthheessee
cciirrccuummssttaanncceess,, aa ssuucccceessssffuull ccyyccllee ooff ccoonnttiinnuuoouuss iimmpprroovveemmeenntt ccaannnnoott ffuunnccttiioonn__
TThhee mmaannuuaall ddeessccrriibbeess tthhee rriisskk iiddeennttiiffiiccaattiioonn pphhaasseess wweellll aanndd ooffffeerrss ssuuppppoorrtt oonn hhooww ttoo
rreeccooggnniizzee rriisskkss.. TThhee ssaaffeettyy ppeerrffoorrmmaannccee ccoonncceepptt iiss oonnee ooff tthhee kkeeyy ppaarraammeetteerrss aanndd
wwaayyss ttoo mmeeaassuurree tthhee rreeaall eeffffeeccttiivveenneessss ooff tthhee ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt ssyysstteemm oonnbbooaarrdd __
HHaazzaarrdd iiddeennttiiffiiccaattiioonn aanndd rriisskk mmaannaaggeemmeenntt
HHaazzaarrdd iiddeennttiiffiiccaattiioonn,, rriisskk aasssseessssmmeenntt,, aanndd rriisskk mmaannaaggeemmeenntt aarree tthhee ccoorree pprroocceesssseess
ooff tthhee ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt ssyysstteemm ((IICCAAOO,, 22000088)).. FFoorr ssoommee rreeaassoonn,, aallll tthheessee aarree
aabbsseenntt ffrroomm tthhee IISSMM CCooddee.. OOrr ccoonnvveerrsseellyy,, tthheeyy aarree iinncclluuddeedd,, bbeeccaauussee tthhee ccooddee hhaass
bbeeeenn wwrriitttteenn oonn ssuucchh aa ggeenneerraall lleevveell tthhaatt iitt iiss ppoossssiibbllee ttoo iinncclluuddee aallmmoosstt aannyytthhiinngg iinn
tthhee ccooddee.. AAllssoo tthhee pprreevviioouuss ffoorrmmuullaattiioonn ooff tthhee ppaarraaggrraapphh aabboouutt ssaaffeegguuaarrddss aaggaaiinnsstt aallll
iiddeennttiiffiieedd rriisskkss iinncclluuddeess tthhee hhyyppootthheessiiss tthhaatt aa rriisskk aannaallyyssiiss hhaass bbeeeenn mmaaddee.. SSttiillll,, tthhiiss
ccoorree hhaass nnoott bbeeeenn eemmpphhaassiizzeedd oorr hhiigghhlliigghhtteedd ssuuffffiicciieennttllyy.. TThhiiss iiss vviissiibbllee oonn tthhee
mmaarriittiimmee iinndduussttrryy:: ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt ssyysstteemmss hhaavvee bbeeeenn uusseedd ffoorr sseevveerraall yyeeaarrss,, bbuutt
nnoo rriisskk aasssseessssmmeennttss hhaavvee yyeett bbeeeenn mmaaddee bbyy mmaannyy ccoommppaanniieess.. TThhee ssyysstteemmss aarree nnoott
bbaasseedd oonn rriisskk mmaannaaggeemmeenntt..__
TThhee MMaarriittiimmee SSaaffeettyy CCoommmmiitttteeee hhaass aaddoopptteedd aammeennddmmeennttss ttoo tthhee IISSMM CCooddee rreellaatteedd ttoo
rriisskk aasssseessssmmeenntt.. TThhee aammeennddmmeennttss ccaammee ttoo ffoorrccee 11 JJuullyy,, 22001100 aanndd nnooww tthhee ““ccoommppaannyy
sshhoouulldd aasssseessss aallll iiddeennttiiffiieedd rriisskkss ttoo iittss sshhiippss,, ppeerrssoonnnneell,, aanndd tthhee eennvviirroonnmmeenntt aanndd
eessttaabblliisshh aapppprroopprriiaattee ssaaffee gguuaarrddss”” ((OObbjjeeccttiivveess,, 11..22..22)).. BBeeffoorree tthhee aammeennddmmeenntt,, tthhee
tteexxtt ooff tthhee ssaammee ppaarraaggrraapphh wwaass:: ““tthhee ccoommppaannyy sshhoouulldd eessttaabblliisshh ssaaffeegguuaarrddss aaggaaiinnsstt aallll
iiddeennttiiffiieedd rriisskkss””.. TThhee aammeennddmmeenntt iiss vveerryy iimmppoorrttaanntt,, hhoowweevveerr tthhee wwhhoollee iiddeeaa ooff tthhee
ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt ssyysstteemm iiss nnoott ssttaatteedd cclleeaarrllyy eennoouugghh iinn tthhee ccooddee..__
IICCAAOO’’ss SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm iiss bbaasseedd ccoommpplleetteellyy oonn rriisskk mmaannaaggeemmeenntt aanndd
tthheessee aarree tthhoorroouugghhllyy ddeessccrriibbeedd aanndd eexxppllaaiinneedd iinn tthhee oorrggaanniizzaattiioonn’’ss SSaaffeettyy
MMaannaaggeemmeenntt MMaannuuaall __SSMMMM __
SSttrraatteeggiieess ooff SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt
TThhee bbaassiicc pphhiilloossoopphhyy ooff ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt ssyysstteemmss iiss ccoonnttiinnuuoouuss iimmpprroovveemmeenntt.. TThhee
wwhhoollee ssyysstteemm hhaass ttoo bbee mmoonniittoorreedd aatt aallll ttiimmeess aanndd aannyy ddeeffiicciieenncciieess tthhaatt nneeeedd
ccoorrrreeccttiioonn mmuusstt bbee nnootteedd.. TThheerree aarree mmaannyy eeffffeeccttiivvee mmeetthhooddss ooff aaccqquuiirriinngg rreelleevvaanntt
aanndd rreeaall--ttiimmee iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee ssyysstteemm’’ss ssttaattuuss.. OOnnee ooff tthheessee iiss iinncciiddeenntt
rreeppoorrttiinngg.. IItt hhaass rreecceennttllyy bbeeeenn aa lloott ooff aatttteennttiioonn iinn tthhee FFiinnnniisshh mmaarriittiimmee sseeccttoorr
bbeeccaauussee tthheerree aarree mmaannyy pprroobblleemmss wwiitthh tthhee uussiinngg ooff tthhee mmeetthhoodd.. IInn tthheeiirr ssttuuddyy ooff
mmaarriittiimmee ssaaffeettyy ccuullttuurree,, LLaappppaallaaiinneenn && SSaallmmii ((22000099)) hhaavvee ffoouunndd tthhee nneeeedd ttoo eennhhaannccee
iinncciiddeenntt rreeppoorrttiinngg..__
IItt iiss vveerryy iimmppoorrttaanntt ttoo hhaavvee aa ffuunnccttiioonnaall iinncciiddeenntt rreeppoorrttiinngg ssyysstteemm iiss ssoo iimmppoorrttaanntt,, aass
iitt iiss iimmppoorrttaanntt ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhaatt aallll aacccciiddeennttss aanndd iinncciiddeennttss tteellll uuss ooff ssoommeetthhiinngg tthhaatt
hhaass aallrreeaaddyy hhaappppeenneedd.. IIff ssaaffeettyy iimmpprroovveemmeenntt aaccttiioonnss aarree bbaasseedd oonn eevveennttss tthhaatt hhaavvee
hhaappppeenneedd,, tthhee mmeetthhoodd iiss rreeaaccttiivvee.. TThhiiss kkiinndd ooff mmeetthhoodd ooff llooookkiinngg bbaacckk ttoo tthhee ppaasstt iiss
nnoott aa ssuuffffiicciieenntt mmeetthhoodd ooff iimmpprroovviinngg ssaaffeettyy ((HHoollllnnaaggeell,, 22000088)).. IItt iiss vveerryy iimmppoorrttaanntt ttoo
oobbsseerrvvee,, wwhhaatt iiss eexxppeecctteedd ffuurrtthheerr oonn aanndd iiddeennttiiffyy nneeww ppootteennttiiaall hhaazzaarrddss.. IInn aaddddiittiioonn
ttoo tthhee nneeeedd ttoo mmaakkee pprreeddiiccttiioonnss,, iitt iiss aallssoo iimmppoorrttaanntt ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhaatt ccoommppaanniieess
aanndd ooppeerraattiioonnss aarree nnoott ssttaabbllee.. TThheeyy aarree aallwwaayyss iinn ssmmaallll,, bbuutt ccoonnttiinnuuoouuss mmoovveemmeenntt
((RReeiimmaann && OOeeddeewwaalldd,, 22000088)).. TThhee eennvviirroonnmmeenntt,, ssoocciieettyy,, rreegguullaattiioonnss,, aauuttoommaattiioonn,,
eeqquuiippmmeenntt,, wwoorrkkss,, wwoorrkkeerrss,, eettcc.. aarree cchhaannggiinngg.. TThhee pphheennoommeennoonn iiss ccaalllleedd pprraaccttiiccaall
ddrriifftt.. FFoorr eexxaammppllee,, iiff aafftteerr aann aacccciiddeenntt iinnvveessttiiggaattiioonn iitt hhaass bbeeeenn nnootteedd tthhaatt tthhee
aacccciiddeenntt ccoouulldd hhaavvee bbeeeenn pprreevveenntteedd wwiitthh ssoommee wwoorrkkiinngg mmeetthhoodd,, iitt iiss ssttiillll ppoossssiibbllee tthhaatt
tthhiiss pprroovveenn mmeetthhoodd iiss nnoott uuttiilliissaabbllee aafftteerr oonnee yyeeaarr dduuee ttoo tthhee rreenneewwaall ooff ssuurrrroouunnddiinngg
ffaaccttoorrss.. IItt mmaayy aallssoo bbee tthhaatt pprraaccttiicceess hhaavvee bbeeeenn cchhaannggeedd,, bbeeccaauussee tthhee wwoorrkkeerrss hhaavvee
ddiissccoovveerreedd aa bbeetttteerr wwaayy ccoommppaarreedd ttoo wwhhaatt tthhee iinnssttrruuccttiioonnss hhaavvee oorriiggiinnaallllyy pprreessccrriibbeedd..
TToo ttaakkee iinnttoo aaccccoouunntt aanndd pprreeddiicctt tthhiiss ccoonnttiinnuuoouuss cchhaannggee,, rreeaaccttiivvee aanndd pprreeddiiccttiivvee
mmeetthhooddss iinn ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt aarree nneeeeddeedd__
RReessoouurrcceess ffoorr ssaaffeettyy eennssuurriinngg __ CCuurrrreennttllyy,, aaccccoorrddiinngg ttoo IISSMM CCooddee,, tthheerree sshhoouulldd bbee
oonnee ddeessiiggnnaatteedd ppeerrssoonn iinn aa sshhiippppiinngg ccoommppaannyy wwhhoo iiss rreessppoonnssiibbllee ffoorr ggeenneerraall ssaaffeettyy
((DDeessiiggnnaatteedd PPeerrssoonn,, DDPP)).. VVeerryy oofftteenn tthhee DDPP iiss aatt tthhee ssaammee ttiimmee rreessppoonnssiibbllee ffoorr
vvaarriioouuss ootthheerr mmaatttteerrss,, lliikkee eennvviirroonnmmeennttaall pprrootteeccttiioonn aanndd eevveenn tteecchhnniiccaall ssuubbjjeeccttss.. TThhee
rreessoouurrcceess ffoorr ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt aarree iinnssuuffffiicciieenntt..__
TThhee ooffffiiccee iiss mmaannaaggeedd bbyy aann AAccccoouunnttaabbllee EExxeeccuuttiivvee,, wwhhoo iiss:: ““aa ssiinnggllee,, iiddeennttiiffiiaabbllee
ppeerrssoonn hhaavviinngg ffiinnaall rreessppoonnssiibbiilliittyy ffoorr tthhee eeffffeeccttiivvee aanndd eeffffiicciieenntt ppeerrffoorrmmaannccee ooff tthhee
oorrggaanniizzaattiioonn’’ss SSMMSS”” ((IICCAAOO,, 22000099,, SSMMSS MMaannuuaall 88..44..55)).. TThhee ddaayy--ttoo--ddaayy mmaannaaggeemmeenntt
ffuunnccttiioonnss ooff tthhee SSMMSS iinn tthhee SSaaffeettyy SSeerrvviicceess OOffffiiccee aarree tthhee rreessppoonnssiibbiilliittyy ooff tthhee
SSaaffeettyy MMaannaaggeerr.. IInn aaddddiittiioonn ttoo tthheessee ttwwoo ppeerrssoonnss tthheerree sshhoouulldd bbee sseevveerraall ootthheerrss
rreessppoonnssiibbllee ffoorr ssaaffeettyy iinn tthhee oorrggaanniissaattiioonn,, ssuucchh aass aa HHeeaadd ooff OOppeerraattiioonnss aanndd aa HHeeaadd
ooff MMaaiinntteennaannccee.. IItt sshhoouulldd bbee nnootteedd tthhaatt sseevveerraall ppeerrssoonnss aarree rreessppoonnssiibbllee ffoorr ssaaffeettyy
((aanndd sseeccuurriittyy)) aallssoo iinn mmaannyy ootthheerr ssaaffeettyy ccrriittiiccaall iinndduussttrriieess,, ssuucchh aass rraaiillwwaayyss,, nnuucclleeaarr
ppoowweerr ppllaannttss aalloonngg wwiitthh mmaannyy ppoorrttss aanndd ppoorrtt rreellaatteedd ccoommppaanniieess..__
IItt wwoouulldd bbee aa ggoooodd pprraaccttiiccee ttoo hhaavvee aatt lleeaasstt ttwwoo ppeerrssoonnss iinn aa sshhiippppiinngg ccoommppaannyy ttoo
eennssuurree tthhaatt ssaaffeettyy iiss mmaaiinnttaaiinneedd aatt tthhee ssuuffffiicciieenntt lleevveell.. TThhee ootthheerr ppeerrssoonn ccoouulldd ffoorr
eexxaammppllee hheellpp tthhee DDPP ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee nnoonnccoonnffoorrmmiittiieess,, iinncciiddeennttss aanndd aacccciiddeennttss,, ttoo
ddeevveelloopp tthhee ccoommppaannyy’’ss ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt gguuiiddaannccee ffoorr mmaasstteerrss aanndd ootthheerr sshhiipp ccrreeww,,
ttoo ddeevveelloopp hhaazzaarrdd iiddeennttiiffiiccaattiioonn,, rriisskk aasssseessssmmeenntt aanndd ssaaffeettyy aassssuurraannccee –– aallll tthhee
iimmppoorrttaanntt mmaatttteerrss tthhaatt aarree ccuurrrreennttllyy uunnddeerr tthhrreeaatt ooff nnoott bbeeiinngg ddeeaalltt wwiitthh dduuee ttoo llaacckk
ooff rreessoouurrcceess.. __ MMaajjoorr bbeenneeffiittss ooff tthhee IISSMM wweerree ppeerrcceeiivveedd ttoo bbee,, tthhee bbeetttteerr
oorrggaanniizzaattiioonn ooff ooppeerraattiioonnss,, ccllaarriiffiieedd rroolleess aanndd rreessppoonnssiibbiilliittiieess ooff mmaarriittiimmee ppeerrssoonnnneell,,
aanndd tthhee ssyysstteemmaattiicc aapppprrooaacchh ttoo ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt,, wwhhiicchh lleeaadd ttoo hheellppiinngg ppeerrssoonnnneell
ttoo aassssiimmiillaattee iinnssttrruuccttiioonnss aanndd ssaaffee wwoorrkkiinngg mmeetthhooddss.. SSeeaaffaarreerrss aallssoo ccoonnssiiddeerreedd tthhaatt
tthhee ccoommiinngg ooff tthhee IISSMM CCooddee ffoorrcceedd ccoommppaanniieess ttoo ppaarrttiicciippaattee aanndd ttoo ttaakkee
rreessppoonnssiibbiilliittiieess ccoonncceerrnniinngg ssaaffeettyy..__ TThhee ddeevveellooppmmeenntt ooff aa ffuullllyy wwoorrkkiinngg iinncciiddeenntt
rreeppoorrttiinngg ssyysstteemm iiss aa bbiigg cchhaalllleennggee ffoorr tthhee ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt iinn tthhee ccoonntteexxtt ooff
sseeaaffaarriinngg..
11.. IISSMM rreellaatteedd ddeeffiicciieenncciieess
22.. MMiissssiinngg cchhaarrttss aanndd nnaauuttiiccaall ppuubblliiccaattiioonnss
33.. MMiissssiinngg//nnoonnccoonnffoorrmmiittyy ooff ppaassssaaggee ppllaann
44.. MMiissssiinngg//tteecchhnniiccaall pprroobblleemmss ooff nnaavviiggaattiioonnaall aaiiddss aanndd ccoommmmuunniiccaattiioonn eeqquuiippmmeenntt
((rraaddaarr,, rraaddiioo eettcc..))
TThhee aaccttiivveenneessss ooff tthhee sshhiippppiinngg ccoommppaanniieess rreefflleeccttss ttoo tthhee ccllaassssiiffiiccaattiioonnss,, iinnssuurraanncceess,,
aass wweellll aass ttoo aacccciiddeenntt aannnnoouunncceemmeennttss aanndd mmaannaaggeemmeenntt.. TThhee ccaappttaaiinn iiss rreessppoonnssiibbllee ffoorr
tthhee wwhhoollee vveesssseell aanndd tthhee ccrreeww aanndd tthheerreeffoorree hhaass aann iinnfflluueennccee oonn tthhee aaccttiivviittiieess oonn
bbooaarrdd.. IInn aaddddiittiioonn ttoo tthhee iinnssttrruuccttiioonnss ggiivveenn bbyy tthhee sshhiippppiinngg ccoommppaannyy aanndd ffoolllloowwiinngg tthhee
aaggrreeeedd ccoouurrssee ooff aaccttiioonn,, tthhee ccaappttaaiinn’’ss dduuttyy iiss ttoo aacctt iinn tthhee bbeesstt ppoossssiibbllee mmaannnneerr ttoo
pprreevveenntt tthhee vveesssseell oorr ccaarrggoo ffrroomm ddaammaaggiinngg tthhee eennvviirroonnmmeenntt.. OOnnee iimmppoorrttaanntt pprreevveennttiivvee
aaccttiioonn iiss aa dduullyy mmaaddee aannnnoouunncceemmeenntt ooff tthhee aacccciiddeenntt..__
OOtthheerrwwiissee,, tthhee rriisskk ooff vviioollaattiioonnss aanndd ee..gg.. lloossss ooff eennvviirroonnmmeennttaall ssaaffeettyy wwiillll iinnccrreeaassee..
TThhee ssuuppeerrvviissiioonn ccaann bbee ccaarrrriieedd oouutt bbyy tthhee ffllaagg ssttaattee,, tthhee ccooaassttaall ssttaattee aanndd tthhee ppoorrtt
ssttaattee.. TThhee ffllaagg ssttaattee,, ccooaassttaall ssttaattee aanndd ppoorrtt ssttaattee hhaavvee aann eesssseennttiiaall rroollee iinn tthhee
pprreevveennttiioonn aanndd ssoollvviinngg ooff tthhee aacccciiddeennttss.. TThhee ffllaagg ssttaattee hhaass aa rriigghhtt ttoo iinntteerrvveennee aatt
hhiigghh sseeaa,, tthhee ppoorrtt ssttaattee hhaass aa rriigghhtt ttoo ccoonnttrrooll ttrraaffffiicc aanndd sshhiipp ssaaffeettyy,, aanndd tthhee
ccooaassttaall ssttaattee hhaass aa rriigghhtt ttoo iinntteerrvveennee iinn oouuttrraaggeeoouuss ppoolllluuttiioonnss..__
PPaarrttiiccuullaarr eemmpphhaassiiss sshhoouulldd bbee ggiivveenn ttoo AAsssseessssmmeenntt ooff aallll iiddeennttiiffiieedd rriisskkss __
IItt iiss aa rreeqquuiirreemmeenntt ffoorr tthhee CCoommppaanniieess ttoo aasssseessss tthhee rriisskkss ttoo sshhiippss,, ppeerrssoonnnneell aanndd tthhee
eennvviirroonnmmeenntt wwhhiicchh mmaayy aarriissee ffrroomm sshhiippbbooaarrdd ooppeerraattiioonnss..
TThhee ““OObbjjeeccttiivvee__ ooff tthhee IISSMM CCooddee wwaass tthhaatt tthhee SSMMSS sshhoouulldd ““eessttaabblliisshh SSaaffeegguuaarrddss
aaggaaiinnsstt aallll iiddeennttiiffiieedd rriisskkss””
TThhiiss hhaass nnooww bbeeeenn rreevviisseedd ttoo ““aasssseessss aallll iiddeennttiiffiieedd rriisskkss ttoo iittss sshhiippss,, ppeerrssoonnnneell aanndd
tthhee eennvviirroonnmmeenntt aanndd eessttaabblliisshh aapppprroopprriiaattee ssaaffeegguuaarrddss””
TThhiiss mmaakkeess aa mmaannddaattoorryy iissssuuee ooff rriisskk aasssseessssmmeenntt iinn tthhee SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm
((SSMMSS))..
11)) CCoommppaanniieess sshhoouulldd ffiirrsstt iiddeennttiiffyy aallll tthhee rriisskkss ttoo tthheeiirr ooppeerraattiioonnss aanndd tthheenn aasssseessss
tthheemm;;
22)) CCoommppaanniieess sshhoouulldd ddeemmoonnssttrraattee tthhaatt tthheeyy hhaavvee ccaarrrriieedd oouutt aa ssyysstteemmaattiicc eexxaammiinnaattiioonn
ooff tthheeiirr ooppeerraattiioonnss iiddeennttiiffiieedd iinn 11)),, wwhheerree tthhiinnggss mmaayy ggoo wwrroonngg aanndd ddeevveelloopp aaddeeqquuaattee
ccoonnttrroollss;;
33)) PPoolliicciieess rreeggaarrddiinngg rriisskk aasssseessssmmeenntt sshhoouulldd bbee ddooccuummeenntteedd
44)) PPrroocceedduurreess aanndd iinnssttrruuccttiioonnss sshhoouulldd bbee iinn ppllaaccee ffoorr mmeetthhooddss cchhoosseenn ffoorr rriisskk
aasssseessssmmeenntt;;
55)) RReessppoonnssiibbiilliittiieess aanndd aauutthhoorriittiieess ccoonncceerrnniinngg rriisskk aasssseessssmmeenntt pprroocceessss sshhoouulldd bbee
ddeeffiinneedd iinn tthhee SSMMSS;;
66)) AAddeeqquuaattee ttrraaiinniinngg sshhoouulldd bbee pprroovviiddeedd ttoo tthhee ppeerrssoonnnneell ttoo tthhee eexxtteenntt aanndd lleevveell ooff
tthheeiirr iinnvvoollvveemmeenntt iinn tthhee rriisskk aasssseessssmmeenntt pprroocceessss;;
77)) RReeccoorrddss ooff rriisskk aasssseessssmmeenntt sshhoouulldd bbee mmaaiinnttaaiinneedd
TThhee CCoommppaannyy sshhoouulldd eessttaabblliisshh pprroocceedduurreess,, ppllaannss aanndd iinnssttrruuccttiioonnss,, iinncclluuddiinngg cchheecckklliissttss
aass aapppprroopprriiaattee,, ffoorr kkeeyy sshhiippbbooaarrdd ooppeerraattiioonnss ccoonncceerrnniinngg tthhee ssaaffeettyy ooff tthhee ppeerrssoonnnneell,,
sshhiipp aanndd pprrootteeccttiioonn ooff tthhee eennvviirroonnmmeenntt.. TThhee vvaarriioouuss ttaasskkss sshhoouulldd bbee ddeeffiinneedd aanndd
aassssiiggnneedd ttoo qquuaalliiffiieedd __
TThhee CCoommppaannyy sshhoouulldd ccaarrrryy oouutt iinntteerrnnaall ssaaffeettyy aauuddiittss oonn bbooaarrdd aanndd aasshhoorree aatt iinntteerrvvaallss
nnoott eexxcceeeeddiinngg ttwweellvvee mmoonntthhss ttoo vveerriiffyy wwhheetthheerr ssaaffeettyy aanndd ppoolllluuttiioonn pprreevveennttiioonn
aaccttiivviittiieess ccoommppllyy wwiitthh tthhee ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt ssyysstteemm.. IInn eexxcceeppttiioonnaall cciirrccuummssttaanncceess,,
tthhiiss iinntteerrvvaall mmaayy bbee eexxcceeeeddeedd bbyy nnoott mmoorree tthhaann tthhrreeee mmoonntthhss__
RRIISSKK hhaass ttwwoo ccoommppoonneennttss:: lliikkeelliihhoooodd ooff ooccccuurrrreennccee aanndd sseevveerriittyy ooff tthhee ccoonnsseeqquueenncceess..
AA hhaazzaarrdd iiss aa ssuubbssttaannccee,, ssiittuuaattiioonn oorr pprraaccttiiccee tthhaatt hhaass tthhee ppootteennttiiaall ttoo ccaauussee hhaarrmm..
BBrriieeffllyy,, wwhhaatt wwee aarree ccoonncceerrnneedd wwiitthh,, tthheerreeffoorree,, iiss::
•• TThhee iiddeennttiiffiiccaattiioonn ooff hhaazzaarrddss
•• TThhee aasssseessssmmeenntt ooff tthhee rriisskkss aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhoossee hhaazzaarrddss
•• TThhee aapppplliiccaattiioonn ooff ccoonnttrroollss ttoo rreedduuccee tthhee rriisskkss tthhaatt aarree ddeeeemmeedd iinnttoolleerraabbllee
•• TThhee mmoonniittoorriinngg ooff tthhee eeffffeeccttiivveenneessss ooff tthhee ccoonnttrroollss
TThhee ccoonnttrroollss mmaayy bbee aapppplliieedd eeiitthheerr ttoo rreedduuccee tthhee lliikkeelliihhoooodd ooff ooccccuurrrreennccee ooff aann aaddvveerrssee
eevveenntt,, oorr ttoo rreedduuccee tthhee sseevveerriittyy ooff tthhee ccoonnsseeqquueenncceess.. TThhee rriisskkss wwee aarree ccoonncceerrnneedd wwiitthh
aarree tthhoossee tthhaatt bbaarree rreeaassoonnaabbllyy ffoorreesseeeeaabbllee,, aanndd rreellaattee ttoo::
•• TThhee hheeaalltthh aanndd ssaaffeettyy ooff aallll tthhoossee wwhhoo aarree ddiirreeccttllyy oorr iinnddiirreeccttllyy iinnvvoollvveedd iinn tthhee
aaccttiivviittyy,, oorr wwhhoo mmaayy bbee ootthheerrwwiissee aaffffeecctteedd
•• TThhee pprrooppeerrttyy ooff tthhee ccoommppaannyy aanndd ootthheerrss
•• tthhee eennvviirroonnnneenntt
WWHHAATT TTHHEE CCOODDEE SSAAYYSS AABBOOUUTT RRIISSKK AASSSSEESSSSMMEENNTT
11.. ““SSaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt oobbjjeeccttiivveess ooff tthhee ccoommppaannyy sshhoouulldd …….. eessttaabblliisshh ssaaffeegguuaarrddss
aaggaaiinnsstt aallll iiddeennttiiffiieedd rriisskkss””.. AAlltthhoouugghh tthheerree iiss nnoo ffuurrtthheerr,, eexxpplliicciitt rreeffeerreennccee ttoo tthhiiss
ggeenneerraall rreeqquuiirreemmeenntt iinn tthhee rreemmaaiinnddeerr ooff tthhee CCooddee,, rriisskk aasssseessssmmeenntt ooff oonnee ffoorrmm oorr
aannootthheerr iiss eesssseennttiiaall ttoo ccoommpplliiaannccee wwiitthh mmoosstt ooff iittss ccllaauusseess..
IItt iiss iimmppoorrttaanntt ttoo rreeccooggnniizzee tthhaatt tthhee ccoommppaannyy iiss rreessppoonnssiibbllee ffoorr iiddeennttiiffyyiinngg tthhee rriisskkss
aassssoocciiaatteedd wwiitthh iittss ppaarrttiiccuullaarr sshhiippss,, ooppeerraattiioonnss aanndd ttrraaddee.. IItt iiss nnoo lloonnggeerr ssuuffffiicciieenntt ttoo
rreellyy oonn ccoommpplliiaannccee wwiitthh ggeenneerriicc ssttaattuuttoorryy aanndd ccllaassss rreeqquuiirreemmeennttss,, aanndd wwiitthh ggeenneerraall
iinndduussttrryy gguuiiddaannccee.. TThheessee sshhoouulldd nnooww bbee sseeeenn aass aa ssttaarrttiinngg ppooiinntt ffoorr eennssuurriinngg tthhee ssaaffee
ooppeerraattiioonn ooff tthhee sshhiipp..
TThhee IISSMM CCooddee ddooeess nnoott ssppeecciiffyy aannyy ppaarrttiiccuullaarr aapppprrooaacchh ttoo tthhee mmaannaaggeemmeenntt ooff rriisskk,,
aanndd iitt iiss ffoorr tthhee ccoommppaannyy ttoo cchhoooossee mmeetthhooddss aapppprroopprriiaattee ttoo iittss oorrggaanniizzaattiioonnaall
ssttrruuccttuurree,, iittss sshhiippss aanndd iittss ttrraaddeess.. TThhee mmeetthhooddss mmaayy bbee mmoorree oorr lleessss ffoorrmmaall,, bbuutt
tthheeyy mmuusstt bbee ssyysstteemmaattiicc iiff aasssseessssmmeenntt aanndd rreessppoonnssee aarree ttoo bbee ccoommpplleettee aanndd
eeffffeeccttiivvee,, aanndd tthhee eennttiirree eexxeerrcciissee sshhoouulldd bbee ddooccuummeenntteedd ssoo aass ttoo pprroovviiddee eevviiddeennccee ooff
tthhee ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg pprroocceessss..
22.. TTHHEE RRIISSKK MMAANNAAGGEEMMEENNTT PPRROOCCEESSSS
RRiisskk mmaannaaggeemmeenntt mmaayy bbee ddeeffiinneedd aass::
__ ““TThhee pprroocceessss wwhheerreebbyy ddeecciissiioonnss aarree mmaaddee ttoo aacccceepptt aa kknnoowwnn oorr aasssseesssseedd rriisskk
aanndd//oorr tthhee iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff aaccttiioonnss ttoo rreedduuccee tthhee ccoonnsseeqquueenncceess oorr pprroobbaabbiilliittyy ooff
ooccccuurrrreennccee..””
IIddeennttiiffyy tthhee pprroocceesssseess
IIddeennttiiffyy tthhee hhaazzaarrddss aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee pprroocceesssseess
IIddeennttiiffyy aanndd eevvaalluuaattee eexxiissttiinngg
CCoonnttrroollss IIddeennttiiffyy aanndd aasssseessss tthhee rriisskkss aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee pprroocceesssseess
DDeeffiinnee aanndd iimmpplleemmeenntt nneeww oorr aaddddiittiioonnaall ccoonnttrroollss
DDeevveelloopp aanndd iimmpplleemmeenntt ppeerrffoorrmmaannccee mmeeaassuurreemmeenntt ccrriitteerriiaa
EEvvaalluuaattee aanndd aannaallyyzzee ppeerrffoorrmmaannccee ooff pprroocceesssseess aanndd ccoonnttrroollss
MMoonniittoorr cchhaannggiinngg ccoonnddiittiioonnss aanndd pprraaccttiicceess
AAppppllyy tthhee lleessssoonnss lleeaarrnneedd
TThhee ddeeffiinniittiioonn ooff MMaajjoorr NNoonn--ccoonnffoorrmmiittyy iiss nnooww cclleeaarr iinn tthhaatt iitt mmeeaannss aann ""iimmmmeeddiiaattee
tthhrreeaatt ttoo ssaaffeettyy oorr tthhee eennvviirroonnmmeenntt"" OORR aa ""ffaaiilluurree ttoo iimmpplleemmeenntt aa rreeqquuiirreemmeenntt ooff tthhee
CCooddee"".. TThhiiss wwaass aallwwaayyss tthhee iinntteennttiioonn ooff tthhee ccooddee aalltthhoouugghh iitt ccoouulldd hhaavvee bbeeeenn
iinntteerrpprreetteedd ((aanndd pprroobbaabbllyy wwaass)) ttoo rreeaadd aass iiff bbootthh ccrriitteerriiaa nneeeeddeedd ttoo eexxiisstt iinn oorrddeerr ttoo
rraaiissee aa mmaajjoorr nnoonn--ccoonnffoorrmmiittyy.. TThhee aammeennddeemmeenntt sshhoouulldd nnooww ccllaarriiffyy tthhiiss
mmiissuunnddeerrssttaannddiinngg..
TThhee CCoommppaannyy wwoouulldd nnooww bbee rreeqquuiirreedd ttoo iiddeennttiiffyy ppootteennttiiaall eemmeerrggeennccyy ssiittuuaattiioonnss
aanndd tthheenn eessttaabblliisshh pprroocceedduurreess ttoo rreessppoonndd ttoo ssuucchh ssiittuuaattiioonnss,, nnoott ttoo mmeerreellyy hhaavvee
""pprroocceedduurreess ttoo iiddeennttiiffyy tthheessee ssiittuuaattiioonnss””..
RReeppoorrttss && AAnnaallyyssiiss ooff NNoonn--CCoonnffoorrmmiittiieess,, AAcccciiddeennttss && HHaazzaarrddoouuss OOccccuurrrreenncceess
TThhee CCoommppaannyy sshhoouulldd eessttaabblliisshh pprroocceedduurreess ffoorr tthhee iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff ccoorrrreeccttiivvee aaccttiioonn,,
iinncclluuddiinngg mmeeaassuurreess iinntteennddeedd ttoo pprreevveenntt rreeccuurrrreennccee..””
AAddddeedd ““iinncclluuddiinngg mmeeaassuurreess iinntteennddeedd ttoo pprreevveenntt rreeccuurrrreennccee””
TThhiiss mmiirrrroorrss tthhee ddeeffiinniittiioonn ooff ccoorrrreeccttiivvee aaccttiioonn iinn tthhee IISSOO 99000011 ssttaannddaarrdd.. TThhiiss nnooww
ccllaarriiffiieess tthhaatt iitt iiss nnoott oonnllyy rreeqquuiirreedd ttoo eelliimmiinnaattee tthhee ddeetteecctteedd nnoonn--ccoonnffoorrmmiittyy bbuutt aallssoo
ttoo eelliimmiinnaattee tthhee ccaauussee ooff tthhee nnoonn--ccoonnffoorrmmiittyy ttoo pprreevveenntt rreeccuurrrreennccee ooff tthhee pprroobblleemm..
TThhee aaccttiioonn ttaakkeenn ttoo aavvooiidd rreeccuurrrreennccee sshhoouulldd aaddddrreessss tthhee rroooott ccaauussee ooff tthhee pprroobblleemm..
TThhee aauuddiittoorr((ss)) sshhaallll aasssseessss tthhee SSMMSS oonn tthhee bbaassiiss ooff tthhee ddooccuummeennttaattiioonn pprreesseenntteedd bbyy
tthhee CCoommppaannyy aanndd oobbjjeeccttiivvee eevviiddeennccee ooff iittss eeffffeeccttiivvee iimmpplleemmeennttaattiioonn.. SSuucchh eevviiddeennccee
sshhaallll bbee ccoolllleecctteedd tthhrroouugghh iinntteerrvviieewwss,, rreevviieeww ooff ddooccuummeennttaattiioonn aanndd rreeccoorrddss,,
oobbsseerrvvaattiioonn ooff aaccttiivviittiieess aanndd eexxaammiinnaattiioonn ooff tthhee ccoonnddiittiioonn aanndd ooppeerraattiioonn ooff tthhee sshhiipp
aanndd iittss eeqquuiippmmeenntt aanndd tteecchhnniiccaall ssyysstteemmss..
AAnnnnuuaall aanndd rreenneewwaall aauuddiittss ooff tthhee ccoommppaannyy mmaayy iinncclluuddee aa rreevviieeww ooff nnoonn--ccoonnffoorrmmiittiieess
rreeppoorrtteedd iinn rreellaattiioonn ttoo pprreevviioouuss iinntteerrnnaall aanndd eexxtteerrnnaall CCoommppaannyy aanndd sshhiippbbooaarrdd aauuddiittss..
TThhee aauuddiittoorr sshhoouulldd sseelleecctt aa ssaammppllee ooff tthhee rreeppoorrtteedd nnoonn--ccoonnffoorrmmiittiieess aanndd aauuddiitt tthhee
ccoommppaannyy’’ss iinnvveessttiiggaattiioonn,, aannaallyyssiiss,, aanndd rreessoolluuttiioonn ooff tthhee nnoonn--ccoonnffoorrmmiittiieess iinn aaccccoorrddaannccee
wwiitthh tthhee rreeqquuiirreemmeennttss ooff sseeccttiioonnss 99 aanndd 1122 ooff tthhee CCooddee__
NNoottiiffiiccaattiioonn ooff IInnvvaalliiddaattiioonn ooff IISSMM CCeerrttiiffiiccaattiioonn
DDooccuummeenntt ooff CCoommpplliiaannccee SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt CCeerrttiiffiiccaattee
SShhiipp’’ss NNaammee::
IIMMOO NNoo..
CCoommppaannyy NNaammee aanndd AAddddrreessss
CCeerrttiiffiiccaattee NNoo..
IIssssuueedd bbyy::
TThhee aauuddiitt wwaass ccoonndduucctteedd oonn bbeehhaallff ooff tthhee ggoovveerrnnmmeenntt ooff::
TTyyppee ooff aauuddiitt::
AAnnnnuuaall ((ooffffiiccee)) IInntteerrmmeeddiiaattee ((sshhiipp)) AAddddiittiioonnaall RReenneewwaall ((TTiicckk aass aapppprroopprriiaattee))
RREEAASSOONN FFOORR IINNVVAALLIIDDAATTIIOONN OOFF CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN ((SSppeecciiffyy))::
NNaammee:: PPoossiittiioonn:: SSoocciieettyy:: DDaattee::
DDiissttrriibbuuttiioonn::
•• TToo ccoommppaannyy
•• CCooppyy ttoo AAddmmiinniissttrraattiioonn
•• CCooppyy ttoo PPoorrtt SSttaattee AAuutthhoorriittyy ((iiff aapppprroopprriiaattee))
•• CCooppiieess ttoo RROOss rreessppoonnssiibbllee ffoorr iissssuuee ooff SSMMCCss ((ooffffiiccee aauuddiitt))
•• CCooppyy ttoo RROO rreessppoonnssiibbllee ffoorr iissssuuee ooff DDOOCC ((sshhiipp aauuddiitt))
•• CCooppyy ttoo ccllaassssiiffiiccaattiioonn ssoocciieettyy ((sshhiipp aauuddiitt))
""AAuuddiitt"" mmeeaannss aa pprroocceessss ooff ssyysstteemmaattiicc aanndd iinnddeeppeennddeenntt vveerriiffiiccaattiioonn,, tthhrroouugghh tthhee
ccoolllleeccttiioonn ooff oobbjjeeccttiivvee eevviiddeennccee,, ttoo ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhee SSMMSS ccoommpplliieess wwiitthh tthhee
rreeqquuiirreemmeennttss ooff tthhee IISSMM CCooddee aanndd wwhheetthheerr tthhee SSMMSS iiss iimmpplleemmeenntteedd eeffffeeccttiivveellyy ttoo
aacchhiieevvee tthhee CCooddee’’ss oobbjjeeccttiivveess..
11..11..22 ""AAuuddiittoorr"" mmeeaannss aa ppeerrssoonn wwhhoo iiss qquuaalliiffiieedd aanndd aauutthhoorriisseedd ttoo ccaarrrryy oouutt IISSMM
aauuddiittss iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhee rreeqquuiirreemmeennttss ooff PPRR1100..
11..11..33 ""LLeeaadd aauuddiittoorr"" mmeeaannss aann aauuddiittoorr wwhhoo iiss aauutthhoorriisseedd ttoo lleeaadd aa tteeaamm ooff ttwwoo oorr
mmoorree aauuddiittoorrss..
11..11..44 ""BBrraanncchh OOffffiiccee"" mmeeaannss aann ooffffiiccee tthhaatt iiss ppaarrtt ooff tthhee CCoommppaannyy,, iiss uunnddeerr tthhee
CCoommppaannyy’’ss ccoonnttrrooll aanndd iiss ssuubbjjeecctt ttoo tthhee ssaammee SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm ((SSMMSS))..
11..11..55 ""OObbsseerrvvaattiioonn"" mmeeaannss aa ssttaatteemmeenntt ooff ffaacctt mmaaddee dduurriinngg aa ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt
aauuddiitt aanndd ssuubbssttaannttiiaatteedd bbyy oobbjjeeccttiivvee eevviiddeennccee.. IItt mmaayy aallssoo bbee aa ssttaatteemmeenntt mmaaddee bbyy
tthhee aauuddiittoorr rreeffeerrrriinngg ttoo aa wweeaakknneessss oorr ppootteennttiiaall ddeeffiicciieennccyy iinn tthhee SSMMSS wwhhiicchh,, iiff nnoott
ccoorrrreecctteedd,, mmaayy lleeaadd ttoo aa nnoonnccoonnffoorrmmiittyy iinn tthhee ffuuttuurree..
11..11..66 ““SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt MMaannuuaall"" iiss tthhee ddooccuummeennttaattiioonn uusseedd ttoo ddeessccrriibbee aanndd
iimmpplleemmeenntt tthhee SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm ((SSMMSS))..
11..11..77 ""TTeecchhnniiccaall ddeeffiicciieennccyy"" mmeeaannss aa ddeeffeecctt iinn,, oorr ffaaiilluurree iinn tthhee ooppeerraattiioonn ooff,, aa ppaarrtt
ooff tthhee sshhiipp’’ss ssttrruuccttuurree oorr iittss mmaacchhiinneerryy,, eeqquuiippmmeenntt oorr ffiittttiinnggss..
11..11..88 ““NNoonn--ccoonnffoorrmmiittyy”” mmeeaannss aann oobbsseerrvveedd ssiittuuaattiioonn wwhheerree oobbjjeeccttiivvee eevviiddeennccee
iinnddiiccaatteess tthhee nnoonn -- ffuullffiillllmmeenntt ooff aa ssppeecciiffiieedd rreeqquuiirreemmeenntt..
11..11..99 ““MMaajjoorr nnoonn--ccoonnffoorrmmiittyy”” mmeeaannss aann iiddeennttiiffiiaabbllee ddeevviiaattiioonn tthhaatt ppoosseess aa sseerriioouuss
tthhrreeaatt ttoo tthhee ssaaffeettyy ooff ppeerrssoonnnneell oorr tthhee sshhiipp oorr aa sseerriioouuss rriisskk ttoo tthhee eennvviirroonnmmeenntt
tthhaatt rreeqquuiirreess iimmmmeeddiiaattee ccoorrrreeccttiivvee aaccttiioonn oorr tthhee llaacckk ooff eeffffeeccttiivvee aanndd ssyysstteemmaattiicc
iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff aa rreeqquuiirreemmeenntt ooff tthhee IISSMM CCooddee..
TThhee ppuurrppoossee ooff aann aauuddiitt iiss ttoo vveerriiffyy tthhaatt::
__ TThhee SSMMSS ccoommpplliieess wwiitthh tthhee rreeqquuiirreemmeennttss ooff tthhee IISSMM CCooddee;;
__ TThhee SSMMSS iiss bbeeiinngg iimmpplleemmeenntteedd eeffffeeccttiivveellyy aanndd iinn ssuucchh aa wwaayy aass ttoo eennssuurree tthhaatt tthhee
oobbjjeeccttiivveess ooff tthhee IISSMM CCooddee aarree mmeett
RReessppoonnssee ttoo MMaajjoorr nnoonn--ccoonnffoorrmmiittiieess
33..1111..11 AA mmaajjoorr nnoonn--ccoonnffoorrmmiittyy rraaiisseedd oonn aa sshhiipp mmuusstt bbee ddoowwnnggrraaddeedd bbeeffoorree tthhee sshhiipp
ccaann ssaaiill..
DDoowwnnggrraaddiinngg mmaayy ttaakkee ppllaaccee oonnllyy aafftteerr vveerriiffiiaabbllee aaccttiioonn hhaass bbeeeenn ttaakkeenn ttoo rreemmoovvee aannyy
sseerriioouuss tthhrreeaattss ttoo ppeerrssoonnnneell,, tthhee sshhiipp oorr tthhee eennvviirroonnmmeenntt.. AAnn aacccceeppttaabbllee ppllaann ffoorr
iimmpplleemmeennttaattiioonn nnoott eexxcceeeeddiinngg tthhrreeee mmoonntthhss sshhoouulldd bbee aaggrreeeedd ffoorr ccoommpplleettiioonn ooff tthhee
nneecceessssaarryy ccoorrrreeccttiivvee aaccttiioonnss..
PPllaann ccllaarriittyy iinn ccoommppaannyy ppoolliicciieess,, ppuurrppoossee,, pprroocceesssseess,, rroolleess aanndd rreessppoonnssiibbiilliittiieess.. FFooccuuss
oonn ssaaffeettyy,, eennvviirroonnmmeenntt eexxcceelllleennccee aanndd ccoommmmeerrcciiaall eexxcceelllleennccee..
AAcctt wwoorrkk ttoo aacchhiieevvee ccoommppaannyy‟‟ss oobbjjeeccttiivveess && eennssuurree ccoonnssiissttaanntt iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff
ppllaannss,, ccoommmmuunniiccaattee gguuiiddeelliinneess,, pprriioorriittiizzee && ttaarrggeett iimmpprroovveemmeenntt..
MMeeaassuurree cchheecckk,, eevvaalluuaattee && mmeeaassuurree ffeeeeddbbaacckk oonn rreessuullttss aacchhiieevveedd.. LLooookk ffoorr
ssuussttaaiinnaabbllee iimmpprroovveemmeenntt..
IImmpprroovvee ddeeffiinnee ttaarrggeettss ((pprraaccttiiccaall)) && ffooccuuss oonn aarreeaass wwhheerree mmaaxxiimmuumm bbeenneeffiitt &&
iimmpprroovveemmeenntt ccaann bbee oobbttaaiinneedd.. CCoonncceennttrraattee oonn lloonngg tteerrmm iimmpprroovveemmeennttss rraatthheerr tthhaann
qquuiicckk ffiixxeess..
AA –– AAcctt
-- MMaannaaggeemmeenntt RReevviieeww
CC –– CChheecckk
-- MMoonniittoorriinngg aanndd MMeeaassuurreemmeenntt
-- EEvvaalluuaattiioonn aanndd CCoommpplliiaannccee
-- NNoonnccoonnffoorrmmiittyy,, ccoorrrreeccttiivvee aaccttiioonn aanndd pprreevveennttiivvee aaccttiioonn
-- CCoonnttrrooll ooff RReeccoorrddss
-- IInntteerrnnaall AAuuddiitt
PP –– PPllaann
-- EEssttaabblliisshh RReessoouurrcceess
-- CCaarrrryy oouutt „„GGaapp AAnnaallyyssiiss‟‟
DD –– DDoo
-- EEssttaabblliisshh PPrroocceedduurreess
-- TTrraaiinniinngg aanndd AAwwaarreenneessss
-- CCoommmmuunniiccaattiioonn
-- DDooccuummeennttaattiioonn
TTHHEE 1122 EELLEEMMEENNTTSS
11.. MMAANNAAGGEEMMEENNTT,, LLEEAADDEERRSSHHIIPP && AACCCCOOUUNNTTAABBIILLIITTYY
22.. RREECCRRUUIITTMMEENNTT && MMAANNAAGGEEMMEENNTT OOFF SSHHOORREE PPEERRSSOONNNNEELL
33.. RREECCRRUUIITTMMEENNTT && MMAANNAAGGEEMMEENNTT OOFF SSHHIIPPSS PPEERRSSOONNNNEELL
44.. RREELLIIAABBIILLIITTYY AANNDD MMAAIINNTTEENNAANNCCEE SSTTAANNDDAARRDDSS
55.. NNAAVVIIGGAATTIIOONNAALL SSAAFFEETTYY
66.. CCAARRGGOO,, BBAALLLLAASSTT AANNDD MMOOOORRIINNGG OOPPEERRAATTIIOONNSS
77.. MMAANNAAGGEEMMEENNTT OOFF CCHHAANNGGEE
88.. IINNCCIIDDEENNTT IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONN && AANNAALLYYSSIISS
99.. SSAAFFEETTYY MMAANNAAGGEEMMEENNTT –– MMOONNIITTOORRIINNGG AASSHHOORREE && OONN VVEESSSSEELL
1100.. EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL MMAANNAAGGEEMMEENNTT
1111.. EEMMEERRGGEENNCCYY PPRREEPPAARREEDDNNEESSSS && CCOONNTTIINNGGEENNCCYY PPLLAANNNNIINNGG
1122.. MMEEAASSUURREEMMEENNTT,, AANNAALLYYSSIISS && IIMMPPRROOVVEEMMEENNTT
RROOOOTT CCAAUUSSEE AANNAALLYYSSIISS OONN „„NNOONN--CCOONNFFOORRMMIITTIIEESS‟‟ OOFF TTHHEE IISSMM CCOODDEE RREEVVEEAALLSS
TThheerree mmaayy bbee llaacckk ooff uunnddeerrssttaannddiinngg iinn tthhee ppeerrcceeppttiioonn ooff ‘‘rriisskk mmaannaaggeemmeenntt’’ bbeettwweeeenn
sshhiipp aanndd sshhoorree ppeerrssoonnnneell..
IInnccrreeaasseedd ccrroossss ttrraaiinniinngg bbeettwweeeenn sshhiipp aanndd sshhoorree ppeerrssoonnnneell iiss rreeqquuiirreedd ttoo eelliimmiinnaattee tthhee
rroooott ccaauussee ooff nnoonn--ccoonnffoorrmmiittiieess –– ‘‘hhuummaann eerrrroorr’’..
     Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _
     Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _
     Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _

More Related Content

What's hot

Sistema cardiovascular
Sistema cardiovascularSistema cardiovascular
Sistema cardiovascular
Emmanuel Ballinas Espinoza
 
ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE
ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGEESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE
ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE
classedelesllunes
 
ORIENTACIONS LLENGUATGE ORAL
ORIENTACIONS LLENGUATGE ORALORIENTACIONS LLENGUATGE ORAL
ORIENTACIONS LLENGUATGE ORAL
classedelsbunyols
 
Contestação Ilegitimidade Passiva em ACP
Contestação Ilegitimidade Passiva em ACPContestação Ilegitimidade Passiva em ACP
Contestação Ilegitimidade Passiva em ACP
Consultor JRSantana
 
College presentation
College presentationCollege presentation
Counting Our Blessings
Counting Our BlessingsCounting Our Blessings
Counting Our Blessings
Yawo Akrodou
 
Pyramid Ferments Tips
Pyramid Ferments TipsPyramid Ferments Tips
Pyramid Ferments Tips
Local Food
 
Consumer behaviour & likeonomics
Consumer behaviour & likeonomicsConsumer behaviour & likeonomics
Consumer behaviour & likeonomics
Pankaj Soni
 
Shehzad Aslam (Final C V)
Shehzad Aslam (Final C V)Shehzad Aslam (Final C V)
Shehzad Aslam (Final C V)
Shahzad Aslam
 
Navidad (2)
Navidad (2)Navidad (2)
Navidad (2)
marthabarahona-101
 
Diction
DictionDiction
Diction
Rabah HELAL
 
Afonso revista espiritas 1858_1859_1
Afonso revista espiritas 1858_1859_1Afonso revista espiritas 1858_1859_1
Afonso revista espiritas 1858_1859_1
nelmarvoc
 
Chapter 7, the appearance and design of business message
Chapter 7, the appearance and design of business messageChapter 7, the appearance and design of business message
Chapter 7, the appearance and design of business message
Akshay Kumar
 
Association captain
 Association captain Association captain
Association captain
Rabah HELAL
 
Traços que evidenciam o caráter de um líder maduro
Traços que evidenciam o caráter de um líder maduroTraços que evidenciam o caráter de um líder maduro
Traços que evidenciam o caráter de um líder maduro
Anderson Menger
 
22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...
22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...
22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...
CHUC
 
Le meilleurs du spirituel
Le meilleurs du spirituelLe meilleurs du spirituel
Le meilleurs du spirituel
Rabah HELAL
 

What's hot (20)

Sistema cardiovascular
Sistema cardiovascularSistema cardiovascular
Sistema cardiovascular
 
Issue 71
Issue 71Issue 71
Issue 71
 
ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE
ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGEESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE
ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE
 
ORIENTACIONS LLENGUATGE ORAL
ORIENTACIONS LLENGUATGE ORALORIENTACIONS LLENGUATGE ORAL
ORIENTACIONS LLENGUATGE ORAL
 
Contestação Ilegitimidade Passiva em ACP
Contestação Ilegitimidade Passiva em ACPContestação Ilegitimidade Passiva em ACP
Contestação Ilegitimidade Passiva em ACP
 
College presentation
College presentationCollege presentation
College presentation
 
Counting Our Blessings
Counting Our BlessingsCounting Our Blessings
Counting Our Blessings
 
Asking & Giving Directions
Asking & Giving DirectionsAsking & Giving Directions
Asking & Giving Directions
 
Pyramid Ferments Tips
Pyramid Ferments TipsPyramid Ferments Tips
Pyramid Ferments Tips
 
Consumer behaviour & likeonomics
Consumer behaviour & likeonomicsConsumer behaviour & likeonomics
Consumer behaviour & likeonomics
 
Shehzad Aslam (Final C V)
Shehzad Aslam (Final C V)Shehzad Aslam (Final C V)
Shehzad Aslam (Final C V)
 
Navidad (2)
Navidad (2)Navidad (2)
Navidad (2)
 
Diction
DictionDiction
Diction
 
Afonso revista espiritas 1858_1859_1
Afonso revista espiritas 1858_1859_1Afonso revista espiritas 1858_1859_1
Afonso revista espiritas 1858_1859_1
 
Chapter 7, the appearance and design of business message
Chapter 7, the appearance and design of business messageChapter 7, the appearance and design of business message
Chapter 7, the appearance and design of business message
 
Association captain
 Association captain Association captain
Association captain
 
Traços que evidenciam o caráter de um líder maduro
Traços que evidenciam o caráter de um líder maduroTraços que evidenciam o caráter de um líder maduro
Traços que evidenciam o caráter de um líder maduro
 
22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...
22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...
22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...
 
Le meilleurs du spirituel
Le meilleurs du spirituelLe meilleurs du spirituel
Le meilleurs du spirituel
 
0 cours isps
0  cours  isps0  cours  isps
0 cours isps
 

Viewers also liked

Connaissement et-contentieux
Connaissement et-contentieuxConnaissement et-contentieux
Connaissement et-contentieux
Rabah HELAL
 
Responsabilite du transporteur multimoda
Responsabilite du transporteur multimodaResponsabilite du transporteur multimoda
Responsabilite du transporteur multimoda
Rabah HELAL
 
Commissionnaire de transport
Commissionnaire de transportCommissionnaire de transport
Commissionnaire de transport
Rabah HELAL
 
Contrat de-transport-maritime-international
Contrat de-transport-maritime-internationalContrat de-transport-maritime-international
Contrat de-transport-maritime-international
Rabah HELAL
 
Devoir droit de la consommation
Devoir droit de la consommationDevoir droit de la consommation
Devoir droit de la consommation
Ledéva Zmba
 
Activites du transistaire
Activites du transistaireActivites du transistaire
Activites du transistaire
Rabah HELAL
 
Le prix du transport terrestre de marchandises
Le prix du transport terrestre de marchandisesLe prix du transport terrestre de marchandises
Le prix du transport terrestre de marchandises
Rabah HELAL
 
Les transports maritimes de marchandises
Les transports maritimes de marchandisesLes transports maritimes de marchandises
Les transports maritimes de marchandises
Xavier Monty
 
Le transport maritime (Exposé)
Le transport maritime (Exposé)Le transport maritime (Exposé)
Le transport maritime (Exposé)
RAMZI EL IDRISSI
 
Le transport maritime (Rapport d'exposé)
Le transport maritime (Rapport d'exposé)Le transport maritime (Rapport d'exposé)
Le transport maritime (Rapport d'exposé)
RAMZI EL IDRISSI
 
Logistique Internationale
Logistique InternationaleLogistique Internationale
Logistique Internationale
Hanae Guenouni
 
Rapport de stage transport-de marchandise
Rapport de stage transport-de marchandiseRapport de stage transport-de marchandise
Rapport de stage transport-de marchandise
Youssef Islam
 
Rapport de-stage-sur-transport-international-transit-et-logistique-groupe-timar
Rapport de-stage-sur-transport-international-transit-et-logistique-groupe-timarRapport de-stage-sur-transport-international-transit-et-logistique-groupe-timar
Rapport de-stage-sur-transport-international-transit-et-logistique-groupe-timar
toufik Lfechkel
 

Viewers also liked (14)

Connaissement et-contentieux
Connaissement et-contentieuxConnaissement et-contentieux
Connaissement et-contentieux
 
Responsabilite du transporteur multimoda
Responsabilite du transporteur multimodaResponsabilite du transporteur multimoda
Responsabilite du transporteur multimoda
 
Nvocc
NvoccNvocc
Nvocc
 
Commissionnaire de transport
Commissionnaire de transportCommissionnaire de transport
Commissionnaire de transport
 
Contrat de-transport-maritime-international
Contrat de-transport-maritime-internationalContrat de-transport-maritime-international
Contrat de-transport-maritime-international
 
Devoir droit de la consommation
Devoir droit de la consommationDevoir droit de la consommation
Devoir droit de la consommation
 
Activites du transistaire
Activites du transistaireActivites du transistaire
Activites du transistaire
 
Le prix du transport terrestre de marchandises
Le prix du transport terrestre de marchandisesLe prix du transport terrestre de marchandises
Le prix du transport terrestre de marchandises
 
Les transports maritimes de marchandises
Les transports maritimes de marchandisesLes transports maritimes de marchandises
Les transports maritimes de marchandises
 
Le transport maritime (Exposé)
Le transport maritime (Exposé)Le transport maritime (Exposé)
Le transport maritime (Exposé)
 
Le transport maritime (Rapport d'exposé)
Le transport maritime (Rapport d'exposé)Le transport maritime (Rapport d'exposé)
Le transport maritime (Rapport d'exposé)
 
Logistique Internationale
Logistique InternationaleLogistique Internationale
Logistique Internationale
 
Rapport de stage transport-de marchandise
Rapport de stage transport-de marchandiseRapport de stage transport-de marchandise
Rapport de stage transport-de marchandise
 
Rapport de-stage-sur-transport-international-transit-et-logistique-groupe-timar
Rapport de-stage-sur-transport-international-transit-et-logistique-groupe-timarRapport de-stage-sur-transport-international-transit-et-logistique-groupe-timar
Rapport de-stage-sur-transport-international-transit-et-logistique-groupe-timar
 

Similar to Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _

0 cours code ism
0  cours code ism0  cours code ism
0 cours code ism
Rabah HELAL
 
C v - rabah helal _ up to day
 C v - rabah helal _ up to day C v - rabah helal _ up to day
C v - rabah helal _ up to day
Rabah HELAL
 
C v rabah helal - up to day
C v  rabah helal - up to dayC v  rabah helal - up to day
C v rabah helal - up to day
Rabah HELAL
 
C v - rabah helal _ up to day
 C v - rabah helal _ up to day C v - rabah helal _ up to day
C v - rabah helal _ up to day
Rabah HELAL
 
4 dca-j _ cnan-nord
4 dca-j _ cnan-nord4 dca-j _ cnan-nord
4 dca-j _ cnan-nord
Rabah HELAL
 
Avarie commune by r helal
 Avarie commune by r helal Avarie commune by r helal
Avarie commune by r helal
Rabah HELAL
 
2 commission nle _ Ministère des Transports
2 commission nle _ Ministère des Transports2 commission nle _ Ministère des Transports
2 commission nle _ Ministère des Transports
Rabah HELAL
 
3 bis assignation tribunal Sidi M'Hamed
3 bis assignation tribunal Sidi M'Hamed3 bis assignation tribunal Sidi M'Hamed
3 bis assignation tribunal Sidi M'Hamed
Rabah HELAL
 
Activitats extraescolars 14 15
Activitats extraescolars 14 15Activitats extraescolars 14 15
Activitats extraescolars 14 15
Pepe Rodenas
 
Resume 2
Resume 2Resume 2
Resume 2
Suresh Babu
 
1 rappel nr1 Plainte contre le PDG Group - Cnan_ GATMA
1 rappel nr1 Plainte contre le PDG Group - Cnan_ GATMA1 rappel nr1 Plainte contre le PDG Group - Cnan_ GATMA
1 rappel nr1 Plainte contre le PDG Group - Cnan_ GATMA
Rabah HELAL
 
Impacts de la conteneurisation
   Impacts de la conteneurisation   Impacts de la conteneurisation
Impacts de la conteneurisation
Rabah HELAL
 
In introduction to Key Performance Indicators
In introduction to Key Performance IndicatorsIn introduction to Key Performance Indicators
In introduction to Key Performance Indicators
Paul Robere
 
Sistema de gestion en seguridad y salud leere urgente
Sistema de gestion en seguridad y salud leere urgenteSistema de gestion en seguridad y salud leere urgente
Sistema de gestion en seguridad y salud leere urgente
Alina Cajaleon
 
8 constitution
8 constitution8 constitution
8 constitution
Rabah HELAL
 
5 constitution 6
5 constitution 65 constitution 6
5 constitution 6
Rabah HELAL
 
Convocatoria xunta ordinaria 09.06.2017
Convocatoria xunta ordinaria 09.06.2017Convocatoria xunta ordinaria 09.06.2017
Convocatoria xunta ordinaria 09.06.2017
anpadeares
 
Gmdss reglementation
Gmdss  reglementationGmdss  reglementation
Gmdss reglementation
Rabah HELAL
 

Similar to Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _ (20)

0 cours code ism
0  cours code ism0  cours code ism
0 cours code ism
 
2 dos
2  dos2  dos
2 dos
 
C v - rabah helal _ up to day
 C v - rabah helal _ up to day C v - rabah helal _ up to day
C v - rabah helal _ up to day
 
C v rabah helal - up to day
C v  rabah helal - up to dayC v  rabah helal - up to day
C v rabah helal - up to day
 
C v - rabah helal _ up to day
 C v - rabah helal _ up to day C v - rabah helal _ up to day
C v - rabah helal _ up to day
 
4 dca-j _ cnan-nord
4 dca-j _ cnan-nord4 dca-j _ cnan-nord
4 dca-j _ cnan-nord
 
Avarie commune by r helal
 Avarie commune by r helal Avarie commune by r helal
Avarie commune by r helal
 
2 commission nle _ Ministère des Transports
2 commission nle _ Ministère des Transports2 commission nle _ Ministère des Transports
2 commission nle _ Ministère des Transports
 
3 bis assignation tribunal Sidi M'Hamed
3 bis assignation tribunal Sidi M'Hamed3 bis assignation tribunal Sidi M'Hamed
3 bis assignation tribunal Sidi M'Hamed
 
Activitats extraescolars 14 15
Activitats extraescolars 14 15Activitats extraescolars 14 15
Activitats extraescolars 14 15
 
Resume 2
Resume 2Resume 2
Resume 2
 
1 rappel nr1 Plainte contre le PDG Group - Cnan_ GATMA
1 rappel nr1 Plainte contre le PDG Group - Cnan_ GATMA1 rappel nr1 Plainte contre le PDG Group - Cnan_ GATMA
1 rappel nr1 Plainte contre le PDG Group - Cnan_ GATMA
 
Impacts de la conteneurisation
   Impacts de la conteneurisation   Impacts de la conteneurisation
Impacts de la conteneurisation
 
In introduction to Key Performance Indicators
In introduction to Key Performance IndicatorsIn introduction to Key Performance Indicators
In introduction to Key Performance Indicators
 
Sistema de gestion en seguridad y salud leere urgente
Sistema de gestion en seguridad y salud leere urgenteSistema de gestion en seguridad y salud leere urgente
Sistema de gestion en seguridad y salud leere urgente
 
8 constitution
8 constitution8 constitution
8 constitution
 
5 constitution 6
5 constitution 65 constitution 6
5 constitution 6
 
Convocatoria xunta ordinaria 09.06.2017
Convocatoria xunta ordinaria 09.06.2017Convocatoria xunta ordinaria 09.06.2017
Convocatoria xunta ordinaria 09.06.2017
 
cv 2017
cv 2017cv 2017
cv 2017
 
Gmdss reglementation
Gmdss  reglementationGmdss  reglementation
Gmdss reglementation
 

More from Rabah HELAL

Coran skill
   Coran skill   Coran skill
Coran skill
Rabah HELAL
 
Histoire islam
Histoire islamHistoire islam
Histoire islam
Rabah HELAL
 
Dieu univers
Dieu universDieu univers
Dieu univers
Rabah HELAL
 
Resum _ moment présent _ 01
Resum _ moment présent _ 01Resum _ moment présent _ 01
Resum _ moment présent _ 01
Rabah HELAL
 
Zzz comment decrocher-tous-vos-examens
Zzz comment decrocher-tous-vos-examensZzz comment decrocher-tous-vos-examens
Zzz comment decrocher-tous-vos-examens
Rabah HELAL
 
Redaction technique administrative
Redaction technique administrativeRedaction technique administrative
Redaction technique administrative
Rabah HELAL
 
Les ecrits-professionnels
Les ecrits-professionnelsLes ecrits-professionnels
Les ecrits-professionnels
Rabah HELAL
 
Conseils pratiques pour la rédaction des mémoire
Conseils pratiques pour la rédaction des mémoireConseils pratiques pour la rédaction des mémoire
Conseils pratiques pour la rédaction des mémoire
Rabah HELAL
 
____ lettre-motivations-bouquet
 ____ lettre-motivations-bouquet ____ lettre-motivations-bouquet
____ lettre-motivations-bouquet
Rabah HELAL
 
Staries marine marchande
 Staries  marine marchande Staries  marine marchande
Staries marine marchande
Rabah HELAL
 
Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya
 Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya
Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya
Rabah HELAL
 
Cstm _ actualités maritimes
 Cstm _ actualités maritimes Cstm _ actualités maritimes
Cstm _ actualités maritimes
Rabah HELAL
 
Dess aides navigation
    Dess aides navigation    Dess aides navigation
Dess aides navigation
Rabah HELAL
 
Transport de marchandises_dangereuses cnt
Transport de marchandises_dangereuses  cntTransport de marchandises_dangereuses  cnt
Transport de marchandises_dangereuses cnt
Rabah HELAL
 

More from Rabah HELAL (20)

Coran skill
   Coran skill   Coran skill
Coran skill
 
Histoire islam
Histoire islamHistoire islam
Histoire islam
 
Dieu univers
Dieu universDieu univers
Dieu univers
 
Resum _ moment présent _ 01
Resum _ moment présent _ 01Resum _ moment présent _ 01
Resum _ moment présent _ 01
 
Zzz comment decrocher-tous-vos-examens
Zzz comment decrocher-tous-vos-examensZzz comment decrocher-tous-vos-examens
Zzz comment decrocher-tous-vos-examens
 
Savoir rediger
Savoir redigerSavoir rediger
Savoir rediger
 
Redaction technique administrative
Redaction technique administrativeRedaction technique administrative
Redaction technique administrative
 
Les ecrits-professionnels
Les ecrits-professionnelsLes ecrits-professionnels
Les ecrits-professionnels
 
Dess isps
Dess ispsDess isps
Dess isps
 
Dess ism
Dess ismDess ism
Dess ism
 
Conseils pratiques pour la rédaction des mémoire
Conseils pratiques pour la rédaction des mémoireConseils pratiques pour la rédaction des mémoire
Conseils pratiques pour la rédaction des mémoire
 
Droits réels
 Droits réels Droits réels
Droits réels
 
____ lettre-motivations-bouquet
 ____ lettre-motivations-bouquet ____ lettre-motivations-bouquet
____ lettre-motivations-bouquet
 
Staries marine marchande
 Staries  marine marchande Staries  marine marchande
Staries marine marchande
 
Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya
 Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya
Droit maritime rétrospectives _ avarie commune rya
 
Cstm _ actualités maritimes
 Cstm _ actualités maritimes Cstm _ actualités maritimes
Cstm _ actualités maritimes
 
Cstm
 Cstm Cstm
Cstm
 
Droit maritime
  Droit maritime  Droit maritime
Droit maritime
 
Dess aides navigation
    Dess aides navigation    Dess aides navigation
Dess aides navigation
 
Transport de marchandises_dangereuses cnt
Transport de marchandises_dangereuses  cntTransport de marchandises_dangereuses  cnt
Transport de marchandises_dangereuses cnt
 

Resum _ CODE / ISM _ SMS _ DOC _ SMS _

 • 1. ..__..CCOODDEE __ II..SS..MM ..__.. IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL __ SSAAFFEETTYY __ MMAANNAAGGEEMMEENNTT CCooddee __ IInntteerrnnaattiioonnaall ddee GGEESSTTIIOONN PPoouurr llaa SSEECCUURRIITTEE ddee LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN ddeess NNAAVVIIRREESS EEtt ;; PPoouurr llaa PPRREEVVEENNTTIIOONN ddee llaa PPOOLLLLUUTTIIOONN.. __ RRééss.. AA--774411.. 1188 AAddooppttééee NNOOVVEEMMBBRREE 9955__ EEnn VViigguueeuurr llee 11eerr JJuuiilllleett 22000022 __ LLee CCOODDEE ss’’aapppplliiqquuee aauuxx NNaavviirreess eett CCiieess.. DDee NNaavviiggaattiioonn.. VVIIEE HHUUMMAAIINNEE __ NNAAVVIIRREE __ EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT.. Il a réintégré ses fonctions sur ordre du tribunal administratif
 • 2. **..__..SSaaffeerr LLiivveess__SSaaffeerr SShhiippss __ **.. __..CClleeaanneerr SSeeaass __ **.. __..UUnnee NNaavviiggaattiioonn SSûûrree __ **.. __..DDaannss UUnn OOccééaann PPrroopprree __ **.. __..Work Smarter, Sail Safer! **__ LLee SSTTCCWW aa AAppppoorrttéé ddeess CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEESS ppoouurr llaa SSééccuurriittéé ddee llaa VViiee HHuummaaiinnee eenn MMeerr__ **__ LL’’IISSMM -- CCOODDEE AAssssuurree llaa SSAAUUVVEEGGAARRDDEE ddee llaa VViiee HHuummaaiinnee eett ddee ll''EEnnvviirroonnnneemmeenntt__ ** CC''eesstt uunn MMAANNUUEELL ddee MMiissee EEnn OOEEUUVVRREE ddeess PPrrooccéédduurreess dd’’UUrrggeennccee aauuxx SSiittuuaattiioonnss CCrriittiiqquueess EEtt ;; ** LLaa MMiissee EEnn AAPPPPLLIICCAATTIIOONN ddee llaa GGEESSTTIIOONN ddeess RRIISSQQUUEESS rreellaattiiffss àà llaa SSEECCUURRIITTEE ddee llaa VVIIEE HHUUMMAAIINNEE eett àà llaa PPRREEVVEENNTTIIOONN PPoouurr llaa PPRROOTTEECCTTIIOONN ddee LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT..
 • 3. SSTTAANNDDAARRTT FFOORRMM __ IIMMOO GGUUIIDDEELLIINNEESS RREEPPUUBBLLIIQQUUEE AALLGGEERRIIEENNNNEE DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE EETT PPOOPPUULLAAIIRREE.. GGRROOUUPP __ CC NN AA NN.. CCiiee NNaattiioonnaallee AAllggéérriieennnnee DDee NNaavviiggaattiioonn.. LLIIGGNNEE ------ NNOORRDD__ EEUURROOPPEE.. MM // VV ------ OOUUAARRSSEENNIISS ------ 77 TTGGII ------ AALLGGEERRIIAANN FFLLAAGG.. RRAAPPPPOORRTT NNrr…………………………………………………… FFRROOMM ______________________________________________ TTOO ________________________________________________ PPOOSSIITTIIOONN // QQUUAAII NNrr ________________________________ NN // SS ________________________________ EE // WW NNAATTUURREE CCAASSUUAALLTTYY ________________________________________________________________________________ NNAATTUURREE AANNDD EEXXTTEENNDD DDAAMMMMAAGGEE ____________________________________________________________ NNAAMMEE CCHHAARRTTEERREERR // AAGGEENNTT ____________________________________________________________________ EEMMEERRGGEENNCCYY PPHHOONNEESS AAGGEENNTTss ____________________________________________________________ CCiiee.. ____________________________________________________________________ NNAAMMEE __ NNAATTIIOONNAALLIITTYY __ TTYYPPEE AANNDD SSIITTUUAATTIIOONN OOFF OOTTHHEERR SSHHIIPP IINNVVOOLLVVEEDD ______ ______________________________________________________________________________________________________________________________ AANNYY CCAASSUUAALLTTIIEESS OORR FFAATTAALLIITTIIEESS ________________________________________________________________________
 • 4. ______________________________________________________________________________________________________________________________ NNAATTUURREE OOFF SSEERRVVIICCEESS RREEQQUUIIRREEDD // TToowwaaggee -- HHeelliiccoopptteerr -- LLiiffee BBooaatt ____________________________________________________________________________________________________________________________ SSEERRVVIICCEESS AALLRREEAADDYY SSUUMMMMOONNEEDD ______________________________________________________________________ NNAATTIIOONNAALL __ llooccaall oorr aannyy OOtthheerr AAuutthhoorriittiieess // AAggeenncciieess AAllrreeaaddyy iinnffoorrmmeedd ____________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ SSTTAATTEE OOFF WWEEAATTHHEERR AANNDD SSEEAA …… PPRREESSEENNTT AANNDD FFOORREECCAASSTT ____________________________________________________________________________________________________________________________ OOTTHHEERR RREELLEEVVAANNTT CCOOMMMMEENNTT ______________________________________________________________________________ DDAATTEE // TTIIMMEE OOFF RREEPPOORRTT MMAASSTTEERR __ RRaabbaahh HHEELLAALL CCAAPPTTAAIINNEE MM//VV OOUUAARRSSEENNIISS ____ 77 TTGGII ____ IIFF SSPPIILLLLAAGGEE OOFF CCAARRGGOO OORR BBUUNNKKEERRSS -- SSHHOOUULLDD BBEE AADDDDEEDD;; __ TTYYPPEE OOFF OOIILL OORR CCAARRGGOO SSPPIILLLLEEDD.. __ CCAAUUSSEE OOFF IINNCCIIDDEENNTT __ IIFF KKnnooww // oovveerrffllooww // hhuullll ddaammaaggee;; __ EESSTTIIMMEEDD OOFF QQUUAANNTTIITTYY SSPPIILLLLEEDD.. __ EESSTTIIMMAATTEEDD CCUURRRREENNTT RRAATTEE OOFF SSPPIILLLLAAGGEE,, __ WWEETTHHEERR CCLLEEAANNEEDD UUPP HHAASS BBEEEENN AATTTTEEMMPPTTEEDD BBYY SSHHIIPP OORR TTHHIIRRDD PPAARRTTYY.. __ SSTTRRUUCCTTUURREE dd''uunn SSMMSS..__ MMAANNAAGGEEMMEENNTT ------ HHOOMMMMEESS __ EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS __ MMEETTHHOODDEESS.. SSIITTUUAATTIIOONN CCRRIITTIIQQUUEE __ MMiissee eenn CCaauussee ddee llaa SSttaabbiilliittéé eett ll’’EEttaatt ddee NNaavviiggaabbiilliittéé dduu NNaavviirree qquuii nnee ppeeuutt pplluuss ffaaiirree RROOUUTTEE aavveecc sseess PPrroopprreess MMooyyeennss.. ____ CCoonnssééqquueennccee ------ LLaa VVIIEE HHUUMMAAIINNEE,, LLee NNAAVVIIRREE eett ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt ssoonntt sséérriieeuusseemmeenntt MMEENNAACCEESS..
 • 5. OOBBJJEECCTTIIFF DDUU CCOODDEE __ II SS MM.. **__ GGAARRAANNTTIIRR LLAA SSEECCUURRIITTEE.. **__ MMEESSUURREESS CCOONNTTRREE LLEESS RRIISSQQUUEESS.. **__ AAMMEELLIIOORREERR LLEESS CCOOMMPPEETTEENNCCEESS DDUU PPEERRSSOONNNNEELL.. **__ PPRREEPPAARREERR LLEE PPEERRSSOONNNNEELL AAUUXX SSIITTUUAATTIIOONNSS DD''UURRGGEENNCCEE.. EEXXIIGGEENNCCEE DDUU CCOODDEE __ II SS MM.. **__ RReessppoonnssaabbiilliittéé eett AAUUTTOORRIITTEE ddee llaa CCiiee __ DDPP.. **__ RReessppoonnssaabbiilliittéé eett AAUUTTOORRIITTEE dduu CCAAPPIITTAAIINNEE.. **__ RReessssoouurrccee eett PPeerrssoonnnneell.. **__ NNoottiiffiiccaattiioonn eett AAnnaallyyssee ddeess IInncciiddeennttss // AAcccciiddeennttss GGrraavveess __ CCoommmmaannddaanntt.. **__ EEttaabblliisssseemmeenntt dduu -- PPLLAANNSS DD''UURRGGEENNGGEE -- ppoouurr lleess OOppéérraattiioonnss àà BBoorrdd eett àà TTeerrrree.. DD__PP.. GGEESSTTIIOONN DDEESS SSIITTUUAATTIIOONNSS DD''UURRGGEENNCCEE.. LLaa CCiiee ddooiitt EEttaabblliirr:: **__ DDeess PPRROOCCEEDDUURREE dd''UUrrggeennccee IISSOO -- SSiimmpplleess eett PPrréécciisseess ssuurr lleess MMeessuurreess àà pprreennddrree eenn ccaass ""DD''uunnee SSiittuuaattiioonn CCrriittiiqquuee eett dd''UUrrggeennccee qquuii ppeeuutt ssuurrvveenniirr àà BBoorrdd"".. **__ LLeess MMEESSUURREESS ppoouurr yy ffaaiirree ffaaccee.. **__ DDeess PPLLAANNSS EEtt CCOONNSSIIGGNNEESS ppoouurr lleess PPrriinncciippaalleess OOPPEERRAATTIIOONNSS àà BBoorrdd ccoonncceerrnnaanntt llaa GGeessttiioonn ppoouurr llaa SSééccuurriittéé eett PPrrootteeccttiioonn ddee ll''EEnnvviirroonnnneemmeenntt ------ SSPPEE // SSOOPPEEPP **__ EELLAABBOORRAATTIIOONN DDEESS RROOLLEESS ------ QQuuii ffaaiitt QQUUOOII __ QQuuaanndd __ CCoommmmeenntt __ OOùù ?? __ **__ EEXXEERRCCIICCEESS ddee SSIIMMUULLAATTIIOONN aauuxx SSiittuuaattiioonnss dd''uurrggeennccee.. UUnnee ffooiiss ttoouuss lleess RRIISSQQUUEESS CCoonnnnuuss ccoonncceerrnnaanntt llee NNAAVVIIRREE __ LLaa VVIIEE HHUUMMAAIINNEE __ LL''EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT aaiinnssii qquuee lleess RREESSSSOOUURRCCEESS eett MMOOYYEENNSS IIddeennttiiffiiééss ------ LLee PPLLAANN DD''UURRGGEENNCCEE ddooiitt -- êêttrree ééttaabbllii.. SS PP EE ---------- SSyyssttèèmmee ddee PPrrootteeccttiioonn ddee ll''EEnnvviirroonnnneemmeenntt ------ PPrrooccéédduurreess àà ggaarraannttiirr llaa SSééccuurriittéé eett llaa PPrrootteeccttiioonn ddee ll''EEnnvviirroonnnneemmeenntt -- PPrrééppaarraattiioonn dd''AAuuddiitt IInntteerrnnaattiioonnaallee -- NNoottiiffiiccaattiioonn DDeess AAcccciiddeennttss.. SSOOPP EEPP ---------- SSHHIIPP OOIILL PPOOLLLLUUTTIIOONN EEMMEERRGGEENNCCYY PPLLAANN ---- TTeecchhnniiqquuee ddee LLuuttttee ccoonnttrree llaa PPoolllluuttiioonn ppaarr lleess HHyyddrrooccaarrbbuurreess -- IInnssttaallllaattiioonn ddee ssééppaarraatteeuurrss -- RReeggiissttrreess ddeess HHyyddrrooccaarrbbuurreess..
 • 6. CCAATTEEGGOORRIIEESS DDEESS DDOOMMMMAAGGEESS.. 11.. CCOOQQUUEE ------ EEcchhoouueemmeenntt __ VVooiiee dd''EEaauu.. 22.. MMAACCHHIINNEE ------ IInncceennddiiee.. 33.. NNAAVVIIGGAATTIIOONN –– CCoolllliissiioonn –– AAbbaannddoonn -- SSAARR –– BBllaacckk OOuutt -- PPaannnnee MMootteeuurr -- PPIIRRAACCYY -- PPeerrttee GGoouuvveerrnnaaiill.. 44.. CCAARRGGAAIISSOONN ------ DDééssaarrrriimmaaggee __ RRiippaaggee __ GGîîttee __ PPeerrttee SSttaabbiilliittéé __ IInncceennddiiee.. 55.. EEQQUUIIPPAAGGEE ------ MM.. OO.. BB __ BBlleessssuurree GGrraavvee // hhéélliittrreeuuiillllaaggee __ IInnttooxxiiccaattiioonn __ EEppiiddéémmiiee.. 66.. EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT ---- PPoolllluuttiioonn mmaajjeeuurree ppaarr HHyyddrrooccaarrbbuurreess//OOVVEERRFFLLOOWW __ SSOOPPEEPP.. EEXXEERRCCIICCEESS SSIITTUUAATTIIOONN DD''UURRGGEENNCCEE__ 11..__ FFIIRREE IINN AACCCCOOMMOODDAATTIIOONN 22..__ AABBAANNDDOONN SSHHIIPP 33..__ GGRROOUUNNDDIINNGG 44..__ MM..OO..BB ------ KKnnoowwnn // UUnnkknnoowwnn 55..__ CCOOLLLLIISSIIOONN ------ EEaauuxx IInntteerrnnaattiioonnaalleess // TTeerrrriittoorriiaalleess 66..__ PPEERRSSOONNNNAALL IINNJJUURRRRYY.. 77..__ OOIILL PPOOLLLLUUTTIIOONN 88..__ PPOOWWEERR FFAAIILLUURREE 99..__ SSTTEEEERRIINNGG GGEEAARR FFAAIILLUURREE 1100..__ FFIIRREE IINN CCAARRGGOO 1111..__ FFIIRREE IINN EENNGGIINNEE RROOOOMM 1122..__ EESSCCAAPPEE FFRROOMM EENNCCLLOOSSEEDD SSPPAACCEESS 1133..__ CCAARRGGOO SSHHIIFFTTIINNGG 1144..__ PPIIRRAACCYY AATTTTAACCKK TThhee PPUURRPPOOSSEE ooff DDRRIILLLLSS iiss ttoo IIMMPPRROOVVEE AAwwaarreenneessss ooff ppootteennttiiaall HHaazzaarrdd ffaacciinngg sshhiipp,, PPeerrssoonnaall aanndd ttoo IINNCCRREEAASSEE SSttaannddaarrdd aanndd ssppeeeedd ooff rreessppoonnssee ttoo iiddeennttiiffiieedd PPootteennttiiaall EEmmeerrggeennccyy SSiittuuaattiioonnss.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 7. CCeerrttiiffiiccaattiioonn IISSMM__ LLee CCooddee IISSMM ((IInntteerrnnaattiioonnaall SSAAFFEETTYY MMaannaaggeemmeenntt)) ééttaabblliitt uunnee nnoorrmmee iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee ggeessttiioonn ppoouurr llaa ssééccuurriittéé ddee ll''eexxppllooiittaattiioonn ddeess nnaavviirreess eett llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn.. IIll eesstt aapppplliiccaabbllee eennttrree lleess ppaayyss ssiiggnnaattaaiirreess ddee llaa CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11997744 ppoouurr llaa ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee hhuummaaiinnee eenn mmeerr ((SSOOLLAASS)).. LLee rreessppeecctt dduu ccooddee IISSMM eett llaa cceerrttiiffiiccaattiioonn qquuii eenn ddééccoouullee eesstt uunn éélléémmeenntt dd''aapppprréécciiaattiioonn ppoossiittiiff dduu rriissqquuee ppoouurr lleess aassssuurreeuurrss ccoorrppss eett ffaaccuullttééss.. IIll aatttteessttee ddee llaa qquuaalliittéé tteecchhnniiqquuee dduu nnaavviirree eett ddee llaa qquuaalliittéé ddee ssoonn mmaannaaggeemmeenntt.. LLee ccooddee IISSMM oobblliiggee lleess aarrmmaatteeuurrss àà ss''iinnvveessttiirr ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt ddaannss llaa ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé eett àà mmeettttrree eenn œœuuvvrree :: uunnee ppoolliittiiqquuee eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé eett ddee pprrootteeccttiioonn ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt,, 11.. ddeess iinnssttrruuccttiioonnss eett ddeess pprrooccéédduurreess pprroopprreess àà ggaarraannttiirr llaa ssééccuurriittéé ddee ll''eexxppllooiittaattiioonn ddeess nnaavviirreess eett llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt,, 22.. uunnee hhiiéérraarrcchhiiee eett ddeess mmooyyeennss ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn ppeerrmmeettttaanntt aauuxx mmeemmbbrreess dduu ppeerrssoonnnneell ddee bboorrdd ddee ccoommmmuunniiqquueerr eennttrree eeuuxx eett aavveecc lleess mmeemmbbrreess dduu ppeerrssoonnnneell àà tteerrrree,, 33.. ddeess pprrooccéédduurreess ddee nnoottiiffiiccaattiioonn ddeess aacccciiddeennttss eett dduu nnoonn--rreessppeecctt ddeess ddiissppoossiittiioonnss dduu pprréésseenntt CCooddee,, 44.. ddeess pprrooccéédduurreess ddee pprrééppaarraattiioonn eett dd''iinntteerrvveennttiioonn ppoouurr ffaaiirree ffaaccee aauuxx ssiittuuaattiioonnss dd''uurrggeennccee,, 55.. ddeess pprrooccéédduurreess dd''aauuddiitt iinntteerrnnee eett ddee ccoonnttrrôôllee.. 66.. LLaa ssaannccttiioonn ffrraappppaanntt lleess nnaavviirreess nnee rreessppeeccttaanntt ppaass llee CCooddee eesstt ddoouubbllee:: ddéétteennttiioonn dduu nnaavviirree nnoonn cceerrttiiffiiéé,, iinntteerrddiiccttiioonn ppoouurr ccee nnaavviirree dd''eennttrreerr àà nnoouuvveeaauu ddaannss lleess eeaauuxx tteerrrriittoorriiaalleess..
 • 8. RRAAPPPPOORRTT DDEE NNOOTTIIFFIICCAATTIIOONN.. LLaa CCiiee ddooiitt pprréécciisseerr qquuee ll''AAUUTTOORRIITTÉÉ SSUUPPEERRIIEEUURREE AAppppaarrttiieenntt aauu CCOOMMMMAANNDDAANNTT qquuii ppeeuutt rreeqquuéérriirr ddee llaa CCiiee ll''AAssssiissttaannccee eett ll''AAppppuuii nnéécceessssaaiirreess.. UUnnee PPeerrssoonnnnee eesstt ddééssiiggnnééee ((DDPP)) ppaarr llaa CCiiee ppoouurr ggaarraannttiirr llaa SSééccuurriittéé eett vveeiillllee àà ccee qquuee lleess RReessssoouurrcceess eett ssoouuttiieenntt ssooiieenntt ffoouurrnniiss.. SSeeuull llee CCOOMMMMAANNDDAANNTT eesstt hhaabbiilliittéé àà nnoottiiffiieerr uunnee ssiittuuaattiioonn dd''uurrggeennccee oouu ttoouuttee ssiittuuaattiioonn qquuii mmeettttrraaiieenntt eenn ccaauussee llaa SSEECCUURRIITTEE ddee llaa VVIIEE HHUUMMAAIINNEE __NNAAVVIIRREE__EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT RREEPPOORRTTIINNGG IIff aa SShhiipp iiss iinnvvoollvveedd iinn aann AAcccciiddeenntt oorr eemmeerrggeennccyy SSiittuuaattiioonn ------ MMaasstteerr mmuusstt RREEPPOORRTT tthhee mmaatttteerr ttoo CCOOAASSTT GGAARRDD __ HHAARRBBOOUURR AAUUTTHHOORRIITTYY __ CCIIEE aass ssoooonn aass ppoossssiibbllee iinn oorrddeerr ttoo ssaavvee vvaalluuaabbllee aanndd ttoo ttrraannssmmiitt mmaaxxiimmuumm iinn ffoorrmmaattiioonnss..__ LLee CCooddee IISSMM ffiixxee ttrrooiiss oobbjjeeccttiiffss pprriinncciippaauuxx __  OOFFFFRRIIRR ddeess pprraattiiqquueess dd''eexxppllooiittaattiioonn eett uunn eennvviirroonnnneemmeenntt ddee ttrraavvaaiill ssaannss ddaannggeerr,,  EETTAABBLLIIRR ddeess mmeessuurreess ddee ssééccuurriittéé ccoonnttrree ttoouuss lleess rriissqquueess iiddeennttiiffiiééss,,  AAMMEELLIIOORREERR ccoonnssttaammmmeenntt lleess ccoommppéétteenncceess dduu ppeerrssoonnnneell eenn mmaattiièèrree ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé eett :: DDeess mmooyyeennss ppoouurr lleess rrééaalliisseerr,, nnoottaammmmeenntt àà ttrraavveerrss uunn ssyyssttèèmmee lloouurrdd ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé,, àà mmeettttrree eenn œœuuvvrree ppaarr llaa CCiiee.. PPrriinncciippaalleemmeenntt,, llaa ccoommppaaggnniiee ddooiitt ss''aassssuurreerr qquu''uunn rreessppoonnssaabbllee ddiirreecctt aayyaanntt aaccccèèss aauu pplluuss hhaauutt nniivveeaauu ddee llaa ddiirreeccttiioonn eesstt ddééssiiggnnéé àà tteerrrree.. DDPP __ EEnn oouuttrree uunn ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé aatttteessttéé ppaarr uunn CCeerrttiiffiiccaatt __ DDOOCC __ ddéélliivvrréé ppaarr uunnee ssoocciiééttéé ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn ddooiitt ggaarraannttiirr qquuee lleess RRèègglleess -- RRèègglleemmeennttss,, CCooddeess,, DDiirreeccttiivveess eett NNoorrmmeess AApppplliiccaabblleess RReeccoommmmaannddééss ppaarr ll''OOMMII eett lleess ddiifffféérreenntteess aauuttoorriittééss dduu mmoonnddee mmaarriittiimmee ssoonntt pprriiss eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn..
 • 9. LLee ssyyssttèèmmee ddooiitt êêttrree mmaattéérriiaalliisséé ppaarr uunn rreeccuueeiill ddee pprrooccéédduurreess __ LLee CCooddee IISSMM iimmpplliiqquuee uunn rreennvveerrsseemmeenntt ddee llaa cchhaarrggee ddee llaa pprreeuuvvee ddee llaa ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee.. DDééssoorrmmaaiiss eett ssuuiivvaanntt cceettttee ccoonncceeppttiioonn dduu CCooddee IISSMM __ llaa cchhaarrggee ddee llaa pprreeuuvvee ddee llaa ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee iinnccoommbbeerraa àà ll''aarrmmaatteeuurr.. IIll lluuii aappppaarrttiieennddrraa ddee ddéémmoonnttrreerr qquu''iill aa rreessppeeccttéé lleess oobblliiggaattiioonnss ddééccoouullaanntt dduu CCooddee IISSMM.. SS''iill nn''aappppoorrttee ppaass cceettttee pprreeuuvvee,, iill sseerraa dd''eemmbbllééee pprriivvéé ddee ssoonn ddrrooiitt àà lliimmiitteerr ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé.. UUnnee tteellllee iinntteerrpprrééttaattiioonn eesstt ccoonnttrraaiirree àà ll''eesspprriitt eett àà llaa lleettttrree nnoonn sseeuulleemmeenntt ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee LLoonnddrreess,, mmaaiiss aauussssii dduu CCooddee IISSMM ddoonntt ll''oobbjjeeccttiiff eesstt ddee rreennffoorrcceerr llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee eett llaa pprréévveennttiioonn ddeess llééssiioonnss ccoorrppoorreelllleess oouu ddeess ppeerrtteess eenn vviieess hhuummaaiinneess eett dd''eemmppêêcchheerr lleess aatttteeiinntteess àà ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt mmaarriinnee,, nnoonn ppaass ddee rréédduuiirree llee cchhaammpp dd''aapppplliiccaattiioonn ddee ll''iinnssttiittuuttiioonn ddee llaa lliimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé__ DDééssoorrmmaaiiss llee ddrrooiitt àà lliimmiittaattiioonn eesstt eexxcclluussiivveemmeenntt rréésseerrvvéé àà ll''aarrmmaatteeuurr iirrrréépprroocchhaabbllee,, dd''ooùù ll''iimmppoorrttaannccee ddeess oobblliiggaattiioonnss ffoonnddaammeennttaalleess ddee ll''aarrmmaatteeuurr tteennaanntt àà llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree.. .. «« AAuu mmoommeenntt ooùù cchhaaccuunn aa ccoonnsscciieennccee ddee ll''iimmppéérriieeuussee nnéécceessssiittéé ddee mmiieeuuxx aassssuurreerr llaa ssééccuurriittéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn mmaarriittiimmee,, nnoottaammmmeenntt eenn ppoorrttaanntt aatttteennttiioonn aauuttaanntt àà llaa ccoommppéétteennccee ddeess ééqquuiippaaggeess qquu''aauu bboonn ééttaatt ddeess nnaavviirreess,, iill eesstt bboonn qquuee
 • 10. lleess ttrriibbuunnaauuxx aappppoorrtteenntt lleeuurr ppiieerrrree àà ll''ééddiiffiiccee ccoommmmuunn eenn ssaannccttiioonnnnaanntt lleess aarrmmaatteeuurrss qquuii llaanncceenntt ssuurr lleess mmeerrss ddeess nnaavviirreess,, ssooiitt aaffffeeccttééss dd''uunn éélléémmeenntt éévviiddeenntt dd''iinnnnaavviiggaabbiilliittéé,, ssooiitt aarrmmééss ppaarr ddeess ééqquuiippaaggeess ddiissppaarraatteess eett,, ttrroopp ssoouuvveenntt,, dd''uunnee ccoommppéétteennccee lliimmiittééee àà ll''eexxccèèss __»» ..TToouuttee ffaauuttee ((ddee ll''aarrmmaatteeuurr oouu ddee ssoonn ccaappiittaaiinnee)) ppoorrttaanntt ssuurr llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree ssee qquuaalliiffiiee dd''iinneexxccuussaabbllee ssii bbiieenn qquu''aa ééttéé aavvaannccééee ll''iiddééee sseelloonn llaaqquueellllee llaa ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee eesstt ddeevveennuuee uunnee ssiimmppllee vvaarriiaannttee ddee llaa ffaauuttee lloouurrddee__ EEnn eeffffeett llee CCooddee IISSMM aa rreennffoorrccéé nnoonn sseeuulleemmeenntt lleess oobblliiggaattiioonnss ddee ll''aarrmmaatteeuurr mmaaiiss ééggaalleemmeenntt cceelllleess dduu ccaappiittaaiinnee ppoouurr ccee qquuii eesstt ddee llaa ssééccuurriittéé ddee nnaavviiggaattiioonn.. LL’’aarrttiiccllee 55 iinnttiittuulléé «« RReessppoonnssaabbiilliittééss eett AAuuttoorriittéé dduu CCaappiittaaiinnee »» __ pprréévvooiitt qquuee llaa CCiiee ddeevvrraaiitt ddééffiinniirr aavveecc pprréécciissiioonn eett ééttaabblliirr ppaarr ééccrriitt lleess rreessppoonnssaabbiilliittééss dduu ccaappiittaaiinnee eett iill aajjoouuttee :: «« llaa ccoommppaaggnniiee ddeevvrraaiitt vveeiilllleerr àà ccee qquuee llee ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé eenn vviigguueeuurr àà bboorrdd dduu nnaavviirree mmeettttee eexxpprreesssséémmeenntt ll’’aacccceenntt ssuurr ll’’aauuttoorriittéé dduu ccaappiittaaiinnee.. LLaa ccoommppaaggnniiee ddeevvrraaiitt pprréécciisseerr,, ddaannss llee ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé,, qquuee ll’’aauuttoorriittéé ssuuppéérriieeuurree aappppaarrttiieenntt aauu ccaappiittaaiinnee eett qquu’’iill aa llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee pprreennddrree ddeess ddéécciissiioonnss ccoonncceerrnnaanntt llaa ssééccuurriittéé eett llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn »».. SSee ppoossee llaa qquueessttiioonn ddee ssaavvooiirr ssii llee mmaannqquueemmeenntt dduu ccaappiittaaiinnee àà cceess oobblliiggaattiioonnss ppeeuutt aaffffeecctteerr llee ddrrooiitt àà lliimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''aarrmmaatteeuurr.. LLaa jjuurriisspprruuddeennccee aa rrééppoonndduu ppaarr llaa nnééggaattiivvee àà cceettttee qquueessttiioonn ddaannss llaa mmeessuurree ooùù llaa nnéégglliiggeennccee dduu ccaappiittaaiinnee nnee ttrraadduuiitt ppaass llaa ccaarreennccee ddee ll''aarrmmaatteeuurr àà ssoonn oobblliiggaattiioonn ddee vveeiilllleerr àà ccee qquuee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee ssooiitt rreessppeeccttééee ddee mmaanniièèrree aabbssoolluuee ____ EEnn rreevvaanncchhee ttoouuttee ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee ddee ll''aarrmmaatteeuurr eesstt eexxcclluuee ssii ssoonn cchhooiixx aa ppoorrttéé ssuurr uunnee ppeerrssoonnnnee eexxppéérriimmeennttééee eett aappttee àà aaccccoommpplliirr lleess sseerrvviicceess ddeemmaannddééss __ CCeellaa ddiitt,, ttoouutt ddééppeenndd ddeess cciirrccoonnssttaanncceess.. IIll ffaauutt eexxaammiinneerr cchhaaqquuee ffooiiss ssii ll''aarrmmaatteeuurr aavvaaiitt ccoonnsscciieennccee qquuee ssaa ddéécciissiioonn ddee ccoonnffiieerr àà tteell oouu tteell ccaappiittaaiinnee ((eett ppaarr eexxtteennssiioonn àà ttoouutt aauuttrree ssaallaarriiéé -- aaiinnssii llee ppiilloottee --)) llaa ssééccuurriittéé ddee ssoonn nnaavviirree ppoouurrrraaiitt ccoommpprroommeettttrree llaa ssééccuurriittéé ddee ssoonn nnaavviirree.. AA pprriioorrii,, ttoouuttee ffaauuttee lliiééee àà llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee nnee ppeeuutt ppaass nnéécceessssaaiirreemmeenntt êêttrree iimmppuuttééee àà ll’’aarrmmaatteeuurr,, ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee ppeerrssoonnnneellllee ddee ll’’aarrmmaatteeuurr eett ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee ppeerrssoonnnneellllee dduu ccaappiittaaiinnee ssaannccttiioonnnneerraaiieenntt aaiinnssii ttoouutt mmaannqquueemmeenntt ddee ll’’uunn oouu ddee ll’’aauuttrree àà llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee__ «« LL’’aarrmmaatteeuurr eett llee ccaappiittaaiinnee aayyaanntt ddeess ffoonnccttiioonnss ddiifffféérreenntteess eett ppaarr llàà mmêêmmee ddeess oobblliiggaattiioonnss ddiissttiinncctteess,, llaa ffaauuttee ppeerrssoonnnneellllee ccoommmmiissee ppaarr llee ccaappiittaaiinnee nnee ccoonnssttiittuuee ppaass llaa ffaauuttee ppeerrssoonnnneellllee ccoommmmiissee ppaarr ll’’aarrmmaatteeuurr lluuii--mmêêmmee __ «« IIll nnee ffaauutt ppaass qquuee ttoouuttee ffaauuttee ddee ll''aarrmmaatteeuurr ssooiitt iippssoo ffaaccttoo qquuaalliiffiiééee dd''iinneexxccuussaabbllee.. LLaa ttrraannssggrreessssiioonn dd''uunnee mmeessuurree ddee ssééccuurriittéé eesstt cceerrttaaiinneemmeenntt uunnee ffaauuttee..
 • 11. MMaaiiss eellllee nnee ssaauurraaiitt ccoonnssttiittuueerr uunnee ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee ssii cceettttee mmeessuurree nn''eesstt ppaass iimmppoossééee ppaarr uunn tteexxttee.. CCee nn''eesstt ssaannss ddoouuttee ppaass aauu jjuuggee dd''ééggrreenneerr lleess ddeevvooiirrss ddoonntt llaa vviioollaattiioonn ccaarraaccttéérriissee llaa ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee »».. «« LL''éévvoolluuttiioonn ddee llaa nnoottiioonn ddee ffaauuttee iinneexxccuussaabbllee eett llaa lliimmiittaattiioonn »» :: «« CCoommmmeenntt nnee ppaass ssoouussccrriirree àà cceettttee vvoolloonnttéé jjuurriisspprruuddeennttiieellllee dd’’iinncciitteerr àà llaa pprréévveennttiioonn ?? ÉÉvviitteerr lleess rriissqquueess –– éévvaalluueerr cceeuuxx qquuii nnee ppeeuuvveenntt ppaass êêttrree éévviittééss ––,, lleess ccoommbbaattttrree àà llaa ssoouurrccee –– aaddaapptteerr llee ttrraavvaaiill ddeess hhoommmmeess,, llee cchhooiixx ddeess ééqquuiippeemmeennttss,, ddeess mméétthhooddeess ddee ttrraavvaaiill,, tteenniirr ccoommppttee ddee ll’’éévvoolluuttiioonn ddee llaa tteecchhnniiqquuee ––,, éévvaalluueerr lleess rriissqquueess ppoouurr pprrooggrreesssseerr ddeess aaccttiivviittééss ddee pprréévveennttiioonn ddeessttiinnééeess àà ggaarraannttiirr uunn mmeeiilllleeuurr nniivveeaauu ddee pprrootteeccttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé ____ ssoonntt ddeess pprriinncciippeess ggéénnéérraauuxx ddee pprréévveennttiioonn qquuee ttoouutt aarrmmaatteeuurr ddeevvrraaiitt êêttrree ssoouucciieeuuxx ddee mmeettttrree eenn œœuuvvrree.. LLaa ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee hhuummaaiinnee eenn mmeerr nn’’aa ppaass ddee pprriixx __ OOnn tthhee ootthheerr hhaanndd mmuusstt aavvooiidd tthhaatt tthhoossee sshhiipp--oowwnneerrss tthhaatt ccoommppllyy bbeesstt wwiitthh tthhee rreeqquuiirreemmeenntt ttoo ddeevveelloopp,, iimmpplleemmeenntt,, aanndd mmaaiinnttaaiinn aa wwrriitttteenn ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt ssyysstteemm aanndd hhaavvee iinnttrroodduucceedd pprroocceedduurreess ffoorr rreeppoorrttiinngg aanndd aannaallyyzziinngg iinncciiddeennttss,, ddoo nnoott ffiinndd tthheemmsseellvveess iinn aa ppoossiittiioonn wwhheerree tthhiiss ccaann bbee uunnffaaiirrllyy uusseedd aaggaaiinnsstt tthheemm.. IInnddeeeedd,, tthhee bbeetttteerr tthheessee pprroocceedduurreess aanndd ssyysstteemm aarree,, tthhee mmoorree iinncciiddeennttss wwiillll bbee rreeppoorrtteedd aanndd aannaallyyzzeedd.. TThhiiss ccaann ccrreeaattee aann uunnffaaiirr pprreessuummppttiioonn ooff hhaavviinngg aa bbaadd ssaaffeettyy rreeccoorrdd.. TThhiiss ccaann bbee tthhee oobbjjeeccttiivvee ooff tthhee CCooddee IISSMM ssiinnccee iitt wwoouulldd ddeeffiinniitteellyy eennccoouurraaggee nnoott ccoommppllyyiinngg wwiitthh iittss pprroovviissiioonnss iinn aa ggoooodd mmaannnneerr aanndd nnoonn ccoommpplliiaanntt sshhiipp--oowwnneerrss wwoouulldd bbee aaddvvaannttaaggeedd »»
 • 12. CCOONNCCEEPPTT.. ((CCooddee __ IISSMM)) 11.. LLaa ggeessttiioonn ddooiitt êêttrree ccoonnvveennaabblleemmeenntt ssttrruuccttuurrééee ppoouurr qquuee llee ppeerrssoonnnneell ddee bboorrdd ppuuiissssee aassssuurreerr eett mmaaiinntteenniirr uunn nniivveeaauu éélleevvéé ddee ssééccuurriittéé eett ddee pprrootteeccttiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt.. 22.. LLee mmeeiilllleeuurr mmooyyeenn dd''eemmppêêcchheerr ddeess aacccciiddeennttss mmaarriittiimmeess eett llaa ppoolllluuttiioonn ddeess mmeerrss ppaarr lleess nnaavviirreess eett dd''eenn ccoonnffiieerr ll''eexxppllooiittaattiioonn àà ddeess ééqquuiippaaggeess aayyaanntt rreeççuuss uunnee ffoorrmmaattiioonn aaddééqquuaattee ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx ccoonnvveennttiioonnss eett aauuxx nnoorrmmeess iinntteerrnnaattiioonnaalleess rreellaattiivveess àà llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmeess eett àà llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn.. VVEERRIIFFIICCAATTIIOONN,, EEXXAAMMEENN EETT EEVVAALLUUAATTIIOONN EEFFFFEECCTTUUEESS PPAARR LLAA CCOOMMPPAAGGNNIIEE.. 11 LLaa ccoommppaaggnniiee ddeevvrraaiitt eeffffeeccttuueerr ddeess aauuddiittss iinntteerrnneess ppoouurr vvéérriiffiieerr qquuee lleess aaccttiivviittééss lliiééeess àà llaa ssééccuurriittéé eett àà llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn ssoonntt ccoonnffoorrmmeess aauu ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé.. 22 LLaa ccoommppaaggnniiee ddeevvrraaiitt éévvaalluueerr ppéérriiooddiiqquueemmeenntt ll’’eeffffiiccaacciittéé dduu ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé eett,, lloorrssqquuee cceellaa ss’’aavvèèrree nnéécceessssaaiirree,, rréévviisseerr llee ssyyssttèèmmee ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx pprrooccéédduurreess ééttaabblliieess.. 33 LLeess aauuddiittss aaiinnssii qquuee lleess éévveennttuueelllleess mmeessuurreess ccoorrrreeccttiivveess ddeevvrraaiieenntt êêttrree eexxééccuuttééss CCff.. aauuxx pprrooccéédduurreess ééttaabblliieess.. 44 LLee ppeerrssoonnnneell qquuii pprrooccèèddee aauuxx aauuddiittss nnee ddeevvrraaiitt ppaass ffaaiirree ppaarrttiieess dduu sseecctteeuurr ssoouummiiss àà ll’’aauuddiitt.. 55 LLeess rrééssuullttaattss ddeess aauuddiittss eett rréévviissiioonnss ddeevvrraaiieenntt êêttrree ppoorrttééss àà ll’’aatttteennttiioonn ddee ll’’eennsseemmbbllee dduu ppeerrssoonnnneell aayyaanntt ddeess rreessppoonnssaabbiilliittééss ddaannss llee sseecctteeuurr eenn ccaauussee..
 • 13. 66 LLee ppeerrssoonnnneell dd’’eennccaaddrreemmeenntt rreessppoonnssaabbllee dduu sseecctteeuurr ccoonncceerrnnéé ddeevvrraaiitt pprreennddrree ssaannss rreettaarrdd lleess mmeessuurreess ccoorrrreeccttiivveess nnéécceessssaaiirreess ppoouurr rreemmééddiieerr aauuxx ddééffeeccttuuoossiittééss ccoonnssttaattééeess.. CCEERRTTIIFFIICCAATT,, VVEERRIIFFIICCAATTIIOONN EETT CCOONNTTRROOLLEE.. 11 LLee nnaavviirree ddeevvrraaiitt êêttrree eexxppllooiittéé ppaarr uunnee CCiiee àà llaaqquueellllee aa ééttéé ddéélliivvrrééee uunnee aatttteessttaattiioonn ddee ccoonnffoorrmmiittéé llee ccoonncceerrnnaanntt.. 22 UUnnee aatttteessttaattiioonn ddee ccoonnffoorrmmiittéé ddeevvrraaiitt êêttrree ddéélliivvrrééee àà ttoouuttee ccoommppaaggnniiee qquuii ssaattiissffaaiitt aauuxx pprreessccrriippttiioonnss dduu CCooddee __ IISSMM ppaarr ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn,, ppaarr uunn oorrggaanniissmmee rreeccoonnnnuu ppaarr ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn oouu ppaarr llee GGoouuvveerrnneemmeenntt dduu ppaayyss,, aaggiissssaanntt aauu nnoomm ddee ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn,, ddaannss lleeqquueell llaa CCiiee aa cchhooiissii ddee mmeenneerr sseess aaccttiivviittééss.. EEllllee ddeevvrraaiitt êêttrree aacccceeppttééee eenn ttaanntt qquuee pprreeuuvvee qquuee llaa CCiiee eesstt ccaappaabbllee ddee ssaattiissffaaiirree aauuxx pprreessccrriippttiioonnss dduu CCooddee.. 33 UUnnee ccooppiiee ddee cceettttee aatttteessttaattiioonn ddeevvrraaiitt êêttrree ppllaaccééee àà bboorrdd aaffiinn qquuee llee ccaappiittaaiinnee ppuuiissssee,, ssuurr ddeemmaannddee,, llaa pprréésseenntteerr aauuxx ffiinnss ddee vvéérriiffiiccaattiioonn ppaarr ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn oouu ppaarr ll’’oorrggaanniissmmee rreeccoonnnnuu ppaarr ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn.. 44 UUnn cceerrttiiffiiccaatt ddiitt CCeerrttiiffiiccaatt ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé ddeevvrraaiitt êêttrree ddéélliivvrréé àà uunn nnaavviirree ppaarr ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn.. LLoorrssqquu’’eellllee ddéélliivvrree llee cceerrttiiffiiccaatt,, ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn ddeevvrraaiitt vvéérriiffiieerr qquuee llaa ggeessttiioonn ddee llaa ccoommppaaggnniiee eett llaa ggeessttiioonn àà bboorrdd ssoonntt ccoonnffoorrmmeess aauu ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé aapppprroouuvvéé.. 55 LL''aaddmmiinniissttrraattiioonn ddeevvrraaiitt vvéérriiffiieerr àà iinntteerrvvaalllleess rréégguulliieerrss llee bboonn ffoonnccttiioonnnneemmeenntt dduu ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree,, tteell qquu’’aapppprroouuvvéé.. AAUUDDIITT __ EExxaammeenn mméétthhooddiiqquuee eett iinnddééppeennddaanntt eenn vvuuee ddee ddéétteerrmmiinneerr ssii lleess aaccttiivviittééss eett rrééssuullttaattss ssaattiissffoonntt aauuxx ddiissppoossiittiioonnss pprrééééttaabblliieess eett ssii cceess ddiissppoossiittiioonnss ssoonntt mmiisseess eenn œœuuvvrree ddee ffaaççoonn eeffffeeccttiivvee.. RREEFFEERREENNTTIIEELL __ LLee RREEFFEERREENNTTIIEELL SS’’EEXXPPRRIIMMEE PPAARR:: «« DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS PPRREEEETTAABBLLIIEESS »» LLee rrééfféérreennttiieell ppeeuutt ddééssiiggnneerr ll’’eennsseemmbbllee ddeess rrééfféérreenncceess ppaarr rraappppoorrtt aauuxxqquueelllleess ll’’aauuddiittéé aaggiitt.. PPoouurr ll’’aauuddiitteeuurr,, iill ccoonncceerrnnee ssoonn pprroopprree ssyyssttèèmmee ddee rrééfféérreenncceess ppaarr rraappppoorrtt aauuqquueell iill ddéévveellooppppeerraa ssoonn aauuddiitt.. TTYYPPEESS DD’’AAUUDDIITT __ PPrreemmiièèrree PPaarrttiiee __ SSeeccoonnddee PPaarrttiiee __ TTiieerrccee PPaarrttiiee.. AAUUDDIITT PPRREEMMIIEERREE PPAARRTTIIEE.. __ OOuu ll’’aauuddiitt iinntteerrnnee:: vvéérriiffiieerr ll''iimmpplléémmeennttaattiioonn eett ll’’eeffffiiccaacciittéé dduu SSMMSS __ LLeess eexxiiggeenncceess eenn mmaattiièèrree dd’’aauuddiitt iinntteerrnnee ssoonntt:: ** IInnddééppeennddaanncceess ddeess aauuddiitteeuurrss ppaarr rraappppoorrtt aauu ppeerrssoonnnneell aayyaanntt uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddiirreeccttee ssuurr ll’’aaccttiivviittéé aauuddiittééee.. ** EExxiisstteennccee dd’’uunnee pprrooccéédduurree ééccrriittee ppoouurr pprrooggrraammmmeerr eett mmeettttrree eenn œœuuvvrreess lleess aauuddiittss IInntt.. ** EEnnrreeggiissttrreemmeenntt ddeess rrééssuullttaattss ddee ll’’aauuddiitt eett ttrraannssmmiissssiioonn aauuxx rreessppoonnssaabblleess aauuddiittééss.. ** MMiissee eenn œœuuvvrree ddeess aaccttiioonnss ccoorrrreeccttiivveess nnéécceessssaaiirreess eett vvéérriiffiiccaattiioonn ddee lleeuurr eeffffiiccaacciittéé.. AAUUDDIITT SSEECCOONNDD PPAARRTTIIEE.. __ CCoonncceerrnnee lleess rreellaattiioonnss cclliieenntt--ffoouurrnniisssseeuurr.. AAUUDDIITT TTIIEERRCCEE PPAARRTTIIEE.. __ EEllllee ccoonnssttiittuuee llee ttéémmooiiggnnaaggee ppoorrttéé ppaarr uunn ttiieerrss iinnddééppeennddaanntt,, ppoouurr aatttteesstteerr ffoorrmmeelllleemmeenntt ddee llaa ccoonnffoorrmmiittéé ((oouu ddee llaa nnoonn--ccoonnffoorrmmiittéé)) dduu SSMMSS aauuxx eexxiiggeenncceess rréégglleemmeennttaaiirreess..
 • 14. AAUUDDIITT TTIIEERRCCEE PPAARRTTIIEE == AAuuddiitt ddee cceerrttiiffiiccaattiioonn OOBBJJEECCTTIIFFSS DDEESS AAUUDDIITTSS __ DDéétteerrmmiinneerr llaa ccoonnffoorrmmiittéé oouu llaa nnoonn--ccoonnffoorrmmiittéé ddeess éélléémmeennttss dduu SSMMSS aauuxx eexxiiggeenncceess pprreessccrriitteess.. __ DDéétteerrmmiinneerr ll’’eeffffiiccaacciittéé dduu SSMMSS.. __ SSaattiissffaaiirree aauuxx eexxiiggeenncceess rréégglleemmeennttaaiirreess.. VVEERRIIFFIICCAATTIIOONN __ CCoonnffiirrmmaattiioonn ppaarr eexxaammeenn eett aappppoorrtt ddee pprreeuuvveess ttaannggiibblleess qquuee lleess eexxiiggeenncceess ssppéécciiffiiééeess oonntt ééttéé ssaattiissffaaiitteess.. PPRREEUUVVEE TTAANNGGIIBBLLEE __ IInnffoorrmmaattiioonn ddoonntt llaa vvéérraacciittéé ppeeuutt êêttrree ddéémmoonnttrrééee,, ffoonnddééee ssuurr ddeess ffaaiittss oobbtteennuuss ppaarr oobbsseerrvvaattiioonn,, mmeessuurraaggee,, eessssaaii oouu aauuttrreess mmooyyeennss..
 • 15. EENNRREEGGIISSTTRREEMMEENNTT __ DDooccuummeenntt qquuii ffoouurrnniitt ddeess pprreeuuvveess ttaannggiibblleess ddeess aaccttiivviittééss eeffffeeccttuuééeess.. PPaarrmmii lleess oobbjjeeccttiiffss ddeess eennrreeggiissttrreemmeennttss ffiigguurreenntt llaa ddéémmoonnssttrraattiioonn,, llaa ttrraaççaabbiilliittéé eett lleess aaccttiioonnss ccoorrrreeccttiivveess.. UUnn eennrreeggiissttrreemmeenntt ppeeuutt êêttrree ééccrriitt oouu ccoonnsseerrvvéé ddaannss uunn ssuuppppoorrtt ddee ddoonnnnééeess qquueellccoonnqquuee.. TTRRAACCAABBIILLIITTEE AAppttiittuuddee àà rreettrroouuvveerr ll’’hhiissttoorriiqquuee eett ll’’uuttiilliissaattiioonn aauu mmooyyeenn dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonnss eennrreeggiissttrrééeess.. CCOONNFFOORRMMIITTEE __ SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN aauuxx EEXXIIGGEENNCCEESS ssppéécciiffiiééeess.. NNOONN--CCOONNFFOORRMMIITTEE __ NNOONN--SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN àà uunnee eexxiiggeennccee ssppéécciiffiiééee,, eellllee eesstt aauussssii ddééffiinniitt ccoommmmee ééttaanntt ll’’ééccaarrtt oouu ll’’aabbsseennccee ppaarr rraappppoorrtt aauuxx eexxiiggeenncceess ssppéécciiffiieess,, dd’’uunnee oouu pplluussiieeuurrss ccaarraaccttéérriissttiiqquueess dduu ssyyssttèèmmee.. AACCTTIIOONN CCOORRRREECCTTIIVVEE__ AAccttiioonn eennttrreepprriissee ppoouurr éélliimmiinneerr lleess ccaauusseess dd’’uunnee nnoonn-- ccoonnffoorrmmiittéé,, ddééffaauutt oouu ttoouutt aauuttrree éévvéénneemmeenntt iinnddééssiirraabbllee eexxiissttaanntt ppoouurr eemmppêêcchheerr lleeuurr rreennoouuvveelllleemmeenntt.. NNoottee:: __ LLeess aaccttiioonnss ccoorrrreeccttiivveess ppeeuuvveenntt nnéécceessssiitteerr ppaarr eexxeemmppllee ddeess cchhaannggeemmeennttss ddaannss lleess pprrooccéédduurreess aaffiinn dd’’oobbtteenniirr uunnee aamméélliioorraattiioonn dduu ssyyssttèèmmee.. SSMMSS AACCTTIIOONN PPRREEVVEENNTTIIVVEE __ AAccttiioonn eennttrreepprriissee ppoouurr éélliimmiinneerr lleess ccaauusseess dd’’uunnee nnoonn-- ccoonnffoorrmmiittéé,, ddééffaauutt eett ttoouutt aauuttrree éévvéénneemmeenntt iinnddééssiirraabbllee ppootteennttiieellss ppoouurr eemmppêêcchheerr qquu’’iillss nnee ssee pprroodduuiisseenntt.. AACCTTIIOONN CCOORRRREECCTTIIVVEE && AACCTTIIOONN PPRREEVVEENNTTIIVVEE __ CCLLAAUUSSEE __ 11.. OObbjjeeccttiiff __ ‘‘ PPRREEVVEENNTTIIOONN ddeess llééssiioonnss ccoorrppoorreelllleess ’’ eettcc.. 22.. EEttaabblliirr ddeess mmeessuurreess ddee ssééccuurriittéé ccoonnttrree ttoouutt lleess rriissqquueess iiddeennttiiffiiééss.. 33.. PPrrooccéédduurreess ppoouurr ll’’aapppplliiccaattiioonn ddeess mmeessuurreess ccoorrrreeccttiivveess.. 44.. PPrrooccéédduurreess ddee mmaaiinntteennaannccee ((PPrréévveennttiioonn)).. 55.. AAccttiioonn ccoorrrreeccttiivvee.. 66.. AAuuddiittss eett aaccttiioonnss ccoorrrreeccttiivveess.. 77.. PPrreennddrree ssaannss rreettaarrdd lleess aaccttiioonnss ccoorrrreeccttiivveess.. DDIIFFFFEERREENNTTEESS EETTAAPPEESS DD’’UUNN AAUUDDIITT.. -- PPrreennddrree eenn cchhaarrggee ll’’aauuddiitt -- OObbtteenniirr lleess iinnffoorrmmaattiioonnss -- CCoonnttaacctteerr aauu pprrééaallaabbllee ll’’aauuddiittéé -- PPrrééppaarraattiioonn ddee ll’’aauuddiitt -- LLaa rrééuunniioonn dd’’oouuvveerrttuurree -- LLeess eennttrreettiieennss eett lleess vviissiitteess -- LLaa rrééuunniioonn ddeess aauuddiitteeuurrss -- LLaa rrééuunniioonn ddee ccllôôttuurree -- llee rraappppoorrtt dd’’aauuddiitt.. PPEERRSSOONNNNAALLIITTÉÉ DDEE LL’’AAUUDDIITTEEUURR.. -- HHoonnnnêêtteettéé:: ddaannss llaa rreecchheerrcchhee eett ll’’éévvaalluuaattiioonn ddeess pprreeuuvveess ffaaccttuueelllleess.. -- LLooyyaauuttéé:: eenn ssee tteennaanntt àà ll’’oobbjjeett ddee ll’’aauuddiitt sseeuulleemmeenntt.. -- VViiggiillaannccee:: àà ll’’ééggaarrdd ddeess eeffffeettss pprroovvooqquuééss ppaarr lleess oobbsseerrvvaattiioonnss..
 • 16. -- TTaacctt:: ddaannss llaa ccoonnssiiddéérraattiioonn ddeess ppeerrssoonnnneess ccoonncceerrnnééeess.. -- SSeennssiibbiilliittéé:: àà ll’’ééggaarrdd ddeess pprraattiiqquueess eett uussaaggeess.. -- AApppplliiccaattiioonn:: àà ccoonndduuiirree ll’’aauuddiitt ssaannss ssee llaaiisssseerr ddiissttrraaiirree ddee ssoonn bbuutt.. -- CCoonnvviiccttiioonn:: ddaannss ll’’uuttiilliittéé eett ddeess vveerrttuuss ddee ll’’aauuddiitt.. -- RRééssiissttaannccee:: aauu ssttrreessss ppoouurr rrééaaggiirr aavveecc sséérréénniittéé ddaannss lleess ssiittuuaattiioonnss ddiiffffiicciilleess.. -- JJuuggeemmeenntt:: ddaannss ll’’éévvaalluuaattiioonn ddeess oobbsseerrvvaattiioonnss dd’’aauuddiitt ppoouurr ppaarrvveenniirr àà ddeess ccoonnvviiccttiioonnss ffoonnddééeess.. -- SSttaabbiilliittéé:: ddaannss llee mmaaiinnttiieenn ddee sseess ccoonnvviiccttiioonnss mmaallggrréé ddeess iinnfflluueenncceess qquuii ssoonntt iinnffoonnddééeess.. -- SSeennss:: dduu mmaannaaggeemmeenntt ppoouurr lleess aauuddiitteeuurrss rreessppoonnssaabblleess dd’’aauuddiitt.. DDEEMMAARRCCHHEE PPOOUURR LLAA CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN AA LL’’IISSMM CCOODDEE LLaa mmiissee eenn ppllaaccee dd’’uunn ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé aa ccoommppoorrttéé ttrrooiiss pphhaasseess:: DDéévveellooppppeemmeenntt __ MMiissee eenn ŒŒuuvvrree __ MMaaiinnttiieenn.. AA11 -- PPhhaassee ddee ddéévveellooppppeemmeenntt.. AA22-- DDééssiiggnnaattiioonn dd’’uunn ccoommiittéé ddee ssééccuurriittéé eett dd’’eennvviirroonnnneemmeenntt.. AA33-- EEllaabboorraattiioonn dduu SSMMSS.. ** NNiivveeaauu II ((PPoolliittiiqquuee)) ** NNiivveeaauu IIII ((PPrrooccéédduurreess)) ** NNiivveeaauu IIIIII ((ssuuppppoorrtt ddooccuummeennttaaiirree:: MMaannuueellss PPaasssseerreellllee,, MMaacchhiinnee,, ddee SSééccuurriittéé,, ddee RRééaaccttiioonn aauuxx IInncciiddeennttss MMaajjeeuurrss,, eettcc..)).. AA44-- DDiiaaggnnoossttiicc eett nnoorrmmaalliissaattiioonn __ QQuuaalliiffiiccaattiioonn dduu ppeerrssoonnnneell __ EEttaatt tteecchhnniiqquuee __ EEttaatt ddooccuummeennttaattiioonn eett ssiiggnnaalliissaattiioonn.. AA55-- FFoorrmmaattiioonn __ SSéémmiinnaaiirreess dd’’iimmpprrééggnnaattiioonn // SSMMSS __ SSéémmiinnaaiirreess dd’’iimmpplliiccaattiioonn.. BB-- MMiissee eenn œœuuvvrree.. BB11-- DDiiffffuussiioonn dduu ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn.. BB22-- AAuuddiittss iinntteerrnneess..
 • 17. CC-- CCeerrttiiffiiccaattiioonn eett mmaaiinnttiieenn.. AAuuddiitt eexxtteerrnnee __ RReeccoommmmaannddaattiioonnss eett ssuuiivviiss ddeess aaccttiioonnss ccoorrrreeccttiivveess.. CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN AAUU CCOODDEE IISSMM.. PPRROOCCEESSSSUUSS OOBBTTEENNTTIIOONN DDEESS CCEERRTTTTIIFFIICCAATTSS __ CCOONNTTRRAATT ;; SSIIEEGGEE :: __ RREEVVUUEE DDEESS DDOOCCUUMMEENNTTSS SSIIEEGGEE :: __ AAUUDDIITT IINNIITTIIAALL __________________ CCEERRTTIIFFIICCAATT ((DDOOCC)) NNAAVVIIRREESS :: __ AAUUDDIITT IINNIITTIIAALL ______________ CCEERRTTIIFFIICCAATT((SSMMCC)) SSIIEEGGEE :: __ AAUUDDIITT AANNNNUUEELL ____________________ EENNDDOORRSSEEMMEENNTT DDUUCCEERRTTIIFFIICCAATT DDOOCC NNAAVVIIRREE :: __ AAUUDDIITT IINNTTEERRMMEEDDIIAAIIRREE ____ EENNDDOORRSSEEMMEENNTT DDUU CCEERRTTIIFFIICCAATT SSMMCC.. DDeeffiinniittiioonnss ""AAuuddiitt"" mmeeaannss aa pprroocceessss ooff ssyysstteemmaattiicc aanndd iinnddeeppeennddeenntt vveerriiffiiccaattiioonn,, tthhrroouugghh tthhee ccoolllleeccttiioonn ooff oobbjjeeccttiivvee eevviiddeennccee,, ttoo ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhee SSMMSS ccoommpplliieess wwiitthh rreeqquuiirreemmeennttss ooff tthhee IISSMM CCooddee aanndd wwhheetthheerr tthhee SSMMSS iiss iimmpplleemmeenntteedd eeffffeeccttiivveellyy ttoo aacchhiieevvee tthhee CCooddee’’ss oobbjjeeccttiivveess.. ""AAuuddiittoorr"" mmeeaannss aa ppeerrssoonn wwhhoo iiss qquuaalliiffiieedd aanndd aauutthhoorriisseedd ttoo ccaarrrryy oouutt IISSMM aauuddiittss iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhee rreeqquuiirreemmeennttss ooff PPRR1100.. ""LLeeaadd aauuddiittoorr"" mmeeaannss aann aauuddiittoorr wwhhoo iiss aauutthhoorriisseedd ttoo lleeaadd aa tteeaamm ooff ttwwoo oorr mmoorree aauuddiittoorrss.. ""BBrraanncchh OOffffiiccee"" mmeeaannss aann ooffffiiccee tthhaatt iiss ppaarrtt ooff tthhee CCoommppaannyy,, iiss uunnddeerr tthhee CCoommppaannyy’’ss ccoonnttrrooll aanndd iiss ssuubbjjeecctt ttoo tthhee ssaammee SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm ((SSMMSS))..
 • 18. ""OObbsseerrvvaattiioonn"" mmeeaannss aa ssttaatteemmeenntt ooff ffaacctt mmaaddee dduurriinngg aa ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt aauuddiitt aanndd ssuubbssttaannttiiaatteedd bbyy oobbjjeeccttiivvee eevviiddeennccee.. IItt mmaayy aallssoo bbee aa ssttaatteemmeenntt mmaaddee bbyy tthhee aauuddiittoorr rreeffeerrrriinngg ttoo aa wweeaakknneessss oorr ppootteennttiiaall ddeeffiicciieennccyy iinn tthhee SSMMSS wwhhiicchh,, iiff nnoott ccoorrrreecctteedd,, mmaayy lleeaadd ttoo nnoonnccoonnffoorrmmiittyy iinn tthhee ffuuttuurree.. ““SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt MMaannuuaall"" iiss tthhee ddooccuummeennttaattiioonn uusseedd ttoo ddeessccrriibbee aanndd iimmpplleemmeenntt tthhee SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm ((SSMMSS)).. ""TTeecchhnniiccaall ddeeffiicciieennccyy"" mmeeaannss aa ddeeffeecctt iinn,, oorr ffaaiilluurree iinn tthhee ooppeerraattiioonn ooff,, aa ppaarrtt ooff tthhee sshhiipp’’ss ssttrruuccttuurree oorr iittss mmaacchhiinneerryy,, eeqquuiippmmeenntt oorr ffiittttiinnggss.. ““NNoonn--ccoonnffoorrmmiittyy”” mmeeaannss aann oobbsseerrvveedd ssiittuuaattiioonn wwhheerree oobbjjeeccttiivvee eevviiddeennccee iinnddiiccaatteess tthhee NNoonn -- ffuullffiillmmeenntt ooff aa ssppeecciiffiieedd rreeqquuiirreemmeenntt.. ““MMaajjoorr nnoonn--ccoonnffoorrmmiittyy”” mmeeaannss aann iiddeennttiiffiiaabbllee ddeevviiaattiioonn tthhaatt ppoosseess aa sseerriioouuss tthhrreeaatt ttoo tthhee ssaaffeettyy ooff ppeerrssoonnnneell oorr tthhee sshhiipp oorr aa sseerriioouuss rriisskk ttoo tthhee eennvviirroonnmmeenntt tthhaatt rreeqquuiirreess iimmmmeeddiiaattee ccoorrrreeccttiivvee aaccttiioonn oorr tthhee llaacckk ooff eeffffeeccttiivvee aanndd ssyysstteemmaattiicc iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff aa rreeqquuiirreemmeenntt ooff tthhee IISSMM CCooddee.. TThhee bbeesstt ssaaffeegguuaarrdd aaggaaiinnsstt aacccciiddeennttss iiss aa ggeennuuiinnee ssaaffeettyy ccuullttuurree -- aawwaarreenneessss aanndd ccoonnssttaanntt vviiggiillaannccee oonn tthhee ppaarrtt ooff aallll tthhoossee iinnvvoollvveedd,, aanndd tthhee eessttaabblliisshhmmeenntt ooff ssaaffeettyy aass aa ppeerrmmaanneenntt aanndd nnaattuurraall ffeeaattuurree ooff oorrggaanniizzaattiioonnaall ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg.. PPoorrtt ssttaattee ccoonnttrrooll ooffffiicceerrss ((PPSSCCOOss)) uusseedd aa ssttaannddaarrdd cchheecckklliisstt // qquueessttiioonnnnaaiirree.. TThhee ffoolllloowwiinngg 1100 ddeeffiicciieenncciieess wweerree ccoonnssiiddeerreedd aass mmaajjoorr nnoonn--ccoonnffoorrmmiittiieess uunnddeerr tthhee CCIICC:: 11.. IISSMM CCeerrttiiffiiccaatteess nnoott oonn bbooaarrdd 22.. SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt ddooccuummeennttaattiioonn nnoott oonn bbooaarrdd 33.. SSeenniioorr ooffffiicceerrss uunnaabbllee ttoo iiddeennttiiffyy tthhee ddeessiiggnnaatteedd ppeerrssoonn rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee sshhiipp 44.. NNoo pprroocceedduurreess ttoo ccoonnttaacctt tthhee ccoommppaannyy iinn eemmeerrggeennccyy ssiittuuaattiioonnss 55.. SSttaanndd bbyy eeqquuiippmmeenntt oorr ccrriittiiccaall eeqquuiippmmeenntt nnoott iinncclluuddeedd iinn tthhee mmaaiinntteennaannccee rroouuttiinnee oorr tteesstteedd 66.. RReelleevvaanntt ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt iinnffoorrmmaattiioonn nnoott iinn aa wwoorrkkiinngg llaanngguuaaggee oorr aa llaanngguuaaggee uunnddeerrssttoooodd bbyy ccrreeww mmeemmbbeerrss 77.. DDrriillllss hhaavvee nnoott bbeeeenn ccaarrrriieedd oouutt aaccccoorrddiinngg ttoo pprrooggrraammmmee 88.. AAllll ddeettaaiinnaabbllee ddeeffiicciieenncciieess rreellaatteedd ttoo hhuullll,, ssttrruuccttuurree oorr eeqquuiippmmeenntt 99.. CCrreeww mmeemmbbeerrss aarree nnoott ffaammiilliiaarr wwiitthh tthheeiirr dduuttiieess wwiitthhiinn tthhee SSMMSS.. 1100.. CCrreeww mmeemmbbeerrss ccaannnnoott ccoommmmuunniiccaattee wwiitthh eeaacchh ootthheerr CCoommppaannyy ccoonnffiirrmmss tthhee eeffffeeccttiivveenneessss ooff tthhee ssyysstteemm bbyy ppeerrffoorrmmiinngg aauuddiittss;;  QQuuaalliittyy && SSaaffeettyy OOffffiicceerrss wwiillll aauuddiitt yyoouurr sshhiipp aatt lleeaasstt oonnccee ppeerr yyeeaarr;;
 • 19.  AAnn aauuddiitt iiss aa mmeeaannss ooff ccoommppaarriinngg tthhee aaccttuuaall pprraaccttiiccee oonnbbooaarrdd aaggaaiinnsstt tthhee wwrriitttteenn pprroocceedduurreess..  AAnnyy ddiissccrreeppaannccyy bbeettwweeeenn aaccttuuaall pprraaccttiiccee aanndd wwrriitttteenn pprroocceedduurree wwiillll bbee nnootteedd aass aa NNoonn CCoonnffoorrmmiittyy aanndd wwiillll rreeqquuiirree ccoorrrreeccttiivvee aaccttiioonn ttoo rreemmeeddyy tthhee ddeeffiicciieennccyy;;  IInntteerrnnaall AAuuddiittss aarree uusseeffuull ttoooollss ffoorr iiddeennttiiffyyiinngg ssyysstteemm wweeaakknneesssseess aanndd ffoorr eennssuurriinngg ccoonnttiinnuuoouuss iimmpprroovveemmeenntt..  TThheeyy ssttaattee cclleeaarrllyy tthhaatt tthhee CCooddee iiss rreessppoonnssiivvee ttoo tthhee nneeeedd ffoorr aa sshhoorree--ssiiddee mmaannaaggeemmeenntt oorrggaanniizzaattiioonn,, wwhhiicchh iiss aabbllee ttoo rreessppoonndd ttoo tthhee nneeeeddss ooff tthhoossee aabbooaarrdd sshhiippss wwiitthh rreessppeecctt ttoo ssaaffeettyy aanndd eennvviirroonnmmeennttaall pprrootteeccttiioonn.. TThhee oobbjjeeccttiivveess ooff tthhee CCooddee aarree ttoo eennssuurree ssaaffeettyy aatt sseeaa,, pprreevveenntt hhuummaann iinnjjuurryy aanndd aavvooiidd ddaammaaggee ttoo tthhee eennvviirroonnmmeenntt aanndd ttoo pprrooppeerrttyy.. TThhee CCooddee ddooeess nnoott ccrreeaattee ssppeecciiffiicc ooppeerraattiinngg rruulleess aanndd rreegguullaattiioonnss,, bbuutt pprroovviiddeess aa bbrrooaadd ffrraammeewwoorrkk ffoorr vveesssseell oowwnneerrss aanndd ooppeerraattoorrss ttoo eennssuurree ccoommpplliiaannccee wwiitthh eexxiissttiinngg rreegguullaattiioonnss aanndd ccooddeess,, ttoo iimmpprroovvee ssaaffeettyy pprraaccttiicceess aanndd ttoo eessttaabblliisshh ssaaffeegguuaarrddss aaggaaiinnsstt aallll iiddeennttiiffiiaabbllee rriisskkss.. IItt aallssoo sseettss ffoorrtthh tthhee ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt oobbjjeeccttiivveess,, wwhhiicchh ""sshhoouulldd"" bbee aaddoopptteedd bbyy ccoommppaanniieess..
 • 23. TThhee rreedduuccttiioonn ooff hhuummaann eerrrroorr tthhrroouugghh ttrraaiinniinngg,, ccoommmmuunniiccaattiioonn aanndd aaccccoouunnttaabbiilliittyy iiss oonnee ooff tthhee mmaaiinn ggooaallss ooff tthhee IISSMM CCooddee..
 • 24. IISSMM CCooddee RReeqquuiirreemmeennttss 11..SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm TThhee SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm ((""SSMMSS"")) pprroovviiddeess tthhee ffrraammeewwoorrkk ffoorr ccoommpplliiaannccee wwiitthh tthhee CCooddee.. IItt iiss aa wwrriitttteenn ssyysstteemm ooff ssaaffeettyy aanndd eennvviirroonnmmeennttaall pprrootteeccttiioonn ppoolliicciieess aanndd pprroocceedduurreess ttoo bbee ffoolllloowweedd bbyy vveesssseell aanndd sshhoorree--bbaasseedd ppeerrssoonnnneell,, wwiitthh ssppeecciiffiicc rreeccoorrdd kkeeeeppiinngg,, rreeppoorrttiinngg aanndd iinntteerrnnaall aauuddiitt rreeqquuiirreemmeennttss,, wwhhiicchh iiss mmeeaanntt ttoo eennaabbllee tthhee ccoommppaannyy ttoo uunnccoovveerr aanndd ccoorrrreecctt ssaaffeettyy ddeeffiicciieenncciieess bbeeffoorree tthheeyy rreessuulltt iinn aa ccaassuuaallttyy.. IItt mmuusstt eennssuurree ccoommpplliiaannccee wwiitthh aapppplliiccaabbllee mmaannddaattoorryy rruulleess aanndd rreegguullaattiioonnss,, aanndd mmuusstt ttaakkee iinnttoo aaccccoouunntt aapppplliiccaabbllee gguuiiddeelliinneess aanndd rreeccoommmmeennddeedd ssttaannddaarrddss.. TThhee CCooddee ccoonnttaaiinnss ssppeecciiffiicc ffuunnccttiioonnaall rreeqquuiirreemmeennttss ffoorr aann SSMMSS.. IItt mmuusstt ccoonnttaaiinn__ ((11)) SSaaffeettyy aanndd eennvviirroonnmmeennttaall pprrootteeccttiioonn ppoolliiccyy;; ((22)) IInnssttrruuccttiioonnss aanndd pprroocceedduurreess ttoo eennssuurree ssaaffee ooppeerraattiioonnss aanndd eennvviirroonnmmeennttaall pprrootteeccttiioonn iinn ccoommpplliiaannccee wwiitthh rreelleevvaanntt iinntteerrnnaattiioonnaall aanndd ffllaagg ssttaattee lleeggiissllaattiioonn;; ((33)) DDeeffiinneedd lleevveellss ooff aauutthhoorriittyy aanndd lliinneess ooff ccoommmmuunniiccaattiioonn bbeettwweeeenn aanndd aammoonnggsstt sshhoorree aanndd sshhiippbbooaarrdd ppeerrssoonnnneell;; ((44)) PPrroocceedduurreess ffoorr rreeppoorrttiinngg aacccciiddeennttss aanndd nnoonn--ccoonnffoorrmmiittiieess wwiitthh tthhee SSMMSS aanndd tthhee CCooddee;; ((55)) PPrroocceedduurreess ttoo pprreeppaarree ffoorr aanndd rreessppoonndd ttoo eemmeerrggeenncciieess;; aanndd ((66)) PPrroocceedduurreess ffoorr iinntteerrnnaall aauuddiittss aanndd mmaannaaggeemmeenntt rreevviieewwss..
 • 25. IItt sshhoouulldd bbee ssppeecciiffiicc ttoo aa ttyyppee ooff vveesssseell,, aanndd mmaayy bbee kkeepptt iinn mmaannuuaall ffoorrmm ((""SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt MMaannuueell"" oorr ""SSMMMM"")),, aa ccooppyy ooff wwhhiicchh mmuusstt bbee kkeepptt aabbooaarrdd eeaacchh vveesssseell.. 22.. DDeessiiggnnaatteedd PPeerrssoonn TThhee DDeessiiggnnaatteedd PPeerrssoonn iiss tthhee ppeerrssoonn oorr eennttiittyy cchhaarrggeedd wwiitthh oovveerrsseeeeiinngg iinntteerrnnaall aauuddiittss aanndd mmaannaaggeemmeenntt rreevviieewwss ooff ccoommpplliiaannccee aanndd kkeeeeppiinngg tthhee SSMMSS uupp--ttoo--ddaattee.. TThhee rreeqquuiirreemmeenntt tthhaatt tthhee DDeessiiggnnaatteedd PPeerrssoonn hhaavvee aacccceessss ttoo tthhee ""hhiigghheesstt lleevveellss"" ooff mmaannaaggeemmeenntt iiss mmeeaanntt ttoo eennssuurree tthhaatt mmaannaaggeemmeenntt iiss iinnffoorrmmeedd ooff aanndd rreessppoonnssiibbllee ffoorr ccoommpplliiaannccee wwiitthh tthhee SSMMSS.. TThhee rroollee ooff tthhee DDeessiiggnneedd PPeerrssoonn mmaayy bbee sseeeenn aass aa wwaattcchh kkeeeeppeerr ffoorr tthhee SSMMSS,, oovveerrsseeeeiinngg tthhee iinntteeggrraattiioonn ooff mmaannaaggeemmeenntt aanndd sshhiippbbooaarrdd rreessppoonnssiibbiilliittyy ffoorr ssaaffeettyy.. TThhee rreeqquuiirreemmeenntt ooff iinntteerrnnaall aauuddiittiinngg aanndd rreeccoorrddaattiioonn ooff aallll pprroocceedduurreess iiss mmeeaanntt ttoo pprroovviiddee tthhee ccoommppaannyy ((aanndd oouuttssiiddee aauuddiittoorrss aanndd aauutthhoorriittiieess)) wwiitthh aann iiddeennttiiffiiaabbllee ""ppaappeerr ttrraaiill"" ffoorr vveerriiffiiccaattiioonn ooff ccoommpplliiaannccee wwiitthh tthhee SSMMSS.. TThheessee iinntteerrnnaall aauuddiitt pprroocceedduurreess rreefflleecctt aa ccoonncceepptt tthhaatt wwaass uunnkknnoowwnn ttoo mmaannyy sshhiipp oowwnneerrss aanndd ooppeerraattoorrss bbeeffoorree pprroommuullggaattiioonn ooff tthhee CCooddee.. BBeeccaauussee tthhee CCooddee rreeqquuiirreess aauuddiittiinngg ooff pprroocceedduurreess bbyy ppeeooppllee oouuttssiiddee tthhee cchhaaiinn ooff aauutthhoorriittyy ffoorr tthhoossee ffuunnccttiioonnss,, iitt mmaayy bbee sseeeenn aass aa ppaarrttiiccuullaarrllyy bbuurrddeennssoommee iinnttrruussiioonn iinnttoo aarreeaass ooff aauutthhoorriittyy ttrraaddiittiioonnaallllyy ddeelleeggaatteedd ttoo tthhee mmaasstteerr.. HHoowweevveerr,, iinn mmaannyy ccaasseess,, mmooddeerrnn ccoommmmuunniiccaattiioonnss aallrreeaaddyy hhaavvee aalllloowweedd mmaannaaggeemmeenntt ttoo bbeeccoommee iinnvvoollvveedd iinn tthhoossee aarreeaass.. TThhee CCooddee mmaayy bbee sseeeenn aass rreeccooggnniizziinngg aanndd ttaakkiinngg aaddvvaannttaaggee ooff tthhoossee cchhaannggeess.. 33.. RReessppoonnssiibbiilliittiieess ooff tthhee MMaasstteerr WWiitthh mmaannaaggeemmeenntt hhaavviinngg bbeeeenn ggiivveenn nneeww rreessppoonnssiibbiilliittiieess ffoorr ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt aanndd tthhee DDeessiiggnnaatteedd PPeerrssoonn bbeeiinngg ppuutt iinn cchhaarrggee ooff oovveerrsseeeeiinngg tthhee SSMMSS,, iitt mmiigghhtt aappppeeaarr tthhaatt tthhee vveesssseell mmaasstteerr''ss aauutthhoorriittyy hhaass bbeeeenn uunnddeerrmmiinneedd.. HHoowweevveerr,, tthhee CCooddee ccoonnttaaiinnss iinnssttrruuccttiioonnss ttoo ccoommppaanniieess ttoo rreeaaffffiirrmm tthhee mmaasstteerr''ss aauutthhoorriittyy aanndd ttoo sseett oouutt tthhee ssppeecciiffiicc aarreeaass ooff hhiiss rreessppoonnssiibbiilliittyy iinn tthhee SSMMSS:: 55..22 TThhee CCoommppaannyy sshhoouulldd eennssuurree tthhaatt tthhee SSMMSS ooppeerraattiinngg oonn bbooaarrdd tthhee sshhiipp ccoonnttaaiinnss aa cclleeaarr ssttaatteemmeenntt eemmpphhaassiizziinngg tthhee MMaasstteerr''ss aauutthhoorriittyy.. TThhee CCoommppaannyy sshhoouulldd eessttaabblliisshh iinn tthhee SSMMSS tthhaatt tthhee MMaasstteerr hhaass tthhee oovveerrrriiddiinngg aauutthhoorriittyy aanndd tthhee rreessppoonnssiibbiilliittyy ttoo mmaakkee ddeecciissiioonnss wwiitthh rreessppeecctt ttoo ssaaffeettyy aanndd ppoolllluuttiioonn pprreevveennttiioonn aanndd ttoo rreeqquueesstt tthhee CCoommppaannyy''ss aassssiissttaannccee aass mmaayy bbee nneecceessssaarryy.. TThhee ggooaall ooff tthhee CCooddee iiss nnoott ttoo ddiimmiinniisshh tthhee mmaasstteerr''ss rreessppoonnssiibbiilliittyy ffoorr hhiiss vveesssseell,, bbuutt ttoo rreeccooggnniizzee ddeevveellooppmmeennttss iinn tteecchhnnoollooggyy aanndd ccoommmmuunniiccaattiioonn wwhhiicchh hhaavvee mmaaddee iitt ppoossssiibbllee ffoorr sshhoorree ssiiddee ppeerrssoonnnneell ttoo bbee mmuucchh mmoorree iinnvvoollvveedd iinn ooppeerraattiioonnss tthhaann tthheeyy wweerree bbeeffoorree tthheessee ddeevveellooppmmeennttss ttooookk ppllaaccee.. BByy rreeiinnffoorrcciinngg tthhee mmaasstteerr''ss aauutthhoorriittyy aanndd ssppeecciiffyyiinngg tthhee aarreeaass ooff hhiiss ccoonnttrrooll,, bbootthh sshhiippbbooaarrdd aanndd sshhoorree ssiiddee ppeerrssoonnnneell sshhoouulldd ggaaiinn aa cclleeaarreerr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ddiivviissiioonnss ooff rreessppoonnssiibbiilliittyy aanndd lliinneess ooff aauutthhoorriittyy.. TThhee ppuurrppoossee ooff tthhee IInntteerrnnaattiioonnaall SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt CCooddee ((IISSMM CCooddee)) hhaass bbeeeenn ttoo pprroommoottee ssaaffeettyy ccuullttuurree ffoorr tthhee mmaarriittiimmee iinndduussttrryy.. TThhee ffuunnddaammeennttaall pphhiilloossoopphhyy ooff tthhee IISSMM CCooddee iiss tthhee pphhiilloossoopphhyy ooff ccoonnttiinnuuoouuss iimmpprroovveemmeenntt.. IInnvveessttiiggaattiinngg iinncciiddeennttss iiss aann iinntteeggrraall ccoommppoonneenntt ooff tthhee pprroocceessss ooff ccoonnttiinnuuoouuss iimmpprroovveemmeenntt iinn ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt
 • 26. ssyysstteemmss.. AAccccoorrddiinngg ttoo IIMMOO,, lleeaarrnniinngg ffrroomm aacccciiddeennttss sshhoouulldd hheellpp ttoo iimmpprroovvee ssaaffeettyy ppeerrffoorrmmaannccee ssiinnccee tthhee iinncciiddeennttss ccaann sshhaarree tthhee ssaammee uunnddeerrllyyiinngg ccaauusseess aass lloosssseess.. ((IIMMOO,, 22000088)) __ •• IIss tthheerree aann eessttaabblliisshheedd aanndd aaccttiivveellyy wwoorrkkiinngg pprroocceessss ooff ccoonnttiinnuuoouuss iimmpprroovveemmeenntt?? •• IIss tthhee ttoopp mmaannaaggeemmeenntt ooff tthhee ccoommppaannyy ccoommmmiitttteedd ttoo ssaaffeettyy iissssuueess?? •• IIss tthheerree mmoottiivvaatteedd aanndd eennccoouurraaggeedd ppeerrssoonnnneell oonnbbooaarrdd ttoo aaccttiivveellyy iinniittiiaattee ssaaffeettyy iimmpprroovveemmeennttss ((ppeerrssoonnnneell eemmppoowweerrmmeenntt))?? TThhee iinntteerrvviieeww ssttuuddyy rreevveeaalleedd tthhaatt tthhee FFiinnnniisshh sshhiippppiinngg ccoommppaanniieess hhaavvee nnoott bbeeeenn aabbllee ttoo ffuullllyy iimmpplleemmeenntt tthhee iinncciiddeenntt rreeppoorrttiinngg aanndd aannaallyyzziinngg ttoo rreeaacchh ccoonnttiinnuuoouuss iimmpprroovveemmeenntt,, wwhhiicchh iiss oonnee ooff tthhee ccoorree ttaarrggeettss ooff tthhee IISSMM CCooddee.. TThhee PPaarriiss MMooUU ((22000088)) rreeppoorrtteedd tthhaatt oonnee ooff tthhee mmoosstt ccoommmmoonn ddeeffiicciieenncciieess iinn ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt ssyysstteemmss ccoonncceerrnnss tthhee rreeppoorrttiinngg ooff nnoonnccoonnffoorrmmiittiieess aanndd ooccccuurrrreenncceess ooff aacccciiddeennttss.. HHeennccee,, tthheerree iiss ssttiillll rroooomm ffoorr iimmpprroovveemmeenntt iinn tthhee rreeppoorrttiinngg ooff ddeeffiicciieenncciieess aanndd nnoonn--ccoonnffoorrmmiittiieess iinn tthhee mmaarriittiimmee iinndduussttrryy.. TThhee pprrooppeerr rreeppoorrttiinngg ooff ddeeffiicciieenncciieess aanndd nnoonn--ccoonnffoorrmmiittiieess eessttaabblliisshheess aa bbaassiiss ffoorr ccoonnttiinnuuoouuss iimmpprroovveemmeenntt.. FFuurrtthheerrmmoorree,, AAnnddeerrssoonn ((22000033)) ddiissccoovveerreedd tthhaatt iinn cceerrttaaiinn ccaasseess,, ffuurrtthheerr aannaallyyssiiss ooff,, aanndd ccoorrrreeccttiivvee aaccttiioonnss oonn tthhee rreeppoorrtteedd iinncciiddeennttss wweerree nnoott pprrooppeerrllyy ccaarrrriieedd oouutt.. UUnnddeerr tthheessee cciirrccuummssttaanncceess,, aa ssuucccceessssffuull ccyyccllee ooff ccoonnttiinnuuoouuss iimmpprroovveemmeenntt ccaannnnoott ffuunnccttiioonn__ TThhee mmaannuuaall ddeessccrriibbeess tthhee rriisskk iiddeennttiiffiiccaattiioonn pphhaasseess wweellll aanndd ooffffeerrss ssuuppppoorrtt oonn hhooww ttoo rreeccooggnniizzee rriisskkss.. TThhee ssaaffeettyy ppeerrffoorrmmaannccee ccoonncceepptt iiss oonnee ooff tthhee kkeeyy ppaarraammeetteerrss aanndd wwaayyss ttoo mmeeaassuurree tthhee rreeaall eeffffeeccttiivveenneessss ooff tthhee ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt ssyysstteemm oonnbbooaarrdd __ HHaazzaarrdd iiddeennttiiffiiccaattiioonn aanndd rriisskk mmaannaaggeemmeenntt HHaazzaarrdd iiddeennttiiffiiccaattiioonn,, rriisskk aasssseessssmmeenntt,, aanndd rriisskk mmaannaaggeemmeenntt aarree tthhee ccoorree pprroocceesssseess ooff tthhee ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt ssyysstteemm ((IICCAAOO,, 22000088)).. FFoorr ssoommee rreeaassoonn,, aallll tthheessee aarree aabbsseenntt ffrroomm tthhee IISSMM CCooddee.. OOrr ccoonnvveerrsseellyy,, tthheeyy aarree iinncclluuddeedd,, bbeeccaauussee tthhee ccooddee hhaass bbeeeenn wwrriitttteenn oonn ssuucchh aa ggeenneerraall lleevveell tthhaatt iitt iiss ppoossssiibbllee ttoo iinncclluuddee aallmmoosstt aannyytthhiinngg iinn tthhee ccooddee.. AAllssoo tthhee pprreevviioouuss ffoorrmmuullaattiioonn ooff tthhee ppaarraaggrraapphh aabboouutt ssaaffeegguuaarrddss aaggaaiinnsstt aallll iiddeennttiiffiieedd rriisskkss iinncclluuddeess tthhee hhyyppootthheessiiss tthhaatt aa rriisskk aannaallyyssiiss hhaass bbeeeenn mmaaddee.. SSttiillll,, tthhiiss ccoorree hhaass nnoott bbeeeenn eemmpphhaassiizzeedd oorr hhiigghhlliigghhtteedd ssuuffffiicciieennttllyy.. TThhiiss iiss vviissiibbllee oonn tthhee mmaarriittiimmee iinndduussttrryy:: ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt ssyysstteemmss hhaavvee bbeeeenn uusseedd ffoorr sseevveerraall yyeeaarrss,, bbuutt nnoo rriisskk aasssseessssmmeennttss hhaavvee yyeett bbeeeenn mmaaddee bbyy mmaannyy ccoommppaanniieess.. TThhee ssyysstteemmss aarree nnoott bbaasseedd oonn rriisskk mmaannaaggeemmeenntt..__ TThhee MMaarriittiimmee SSaaffeettyy CCoommmmiitttteeee hhaass aaddoopptteedd aammeennddmmeennttss ttoo tthhee IISSMM CCooddee rreellaatteedd ttoo rriisskk aasssseessssmmeenntt.. TThhee aammeennddmmeennttss ccaammee ttoo ffoorrccee 11 JJuullyy,, 22001100 aanndd nnooww tthhee ““ccoommppaannyy sshhoouulldd aasssseessss aallll iiddeennttiiffiieedd rriisskkss ttoo iittss sshhiippss,, ppeerrssoonnnneell,, aanndd tthhee eennvviirroonnmmeenntt aanndd eessttaabblliisshh aapppprroopprriiaattee ssaaffee gguuaarrddss”” ((OObbjjeeccttiivveess,, 11..22..22)).. BBeeffoorree tthhee aammeennddmmeenntt,, tthhee tteexxtt ooff tthhee ssaammee ppaarraaggrraapphh wwaass:: ““tthhee ccoommppaannyy sshhoouulldd eessttaabblliisshh ssaaffeegguuaarrddss aaggaaiinnsstt aallll iiddeennttiiffiieedd rriisskkss””.. TThhee aammeennddmmeenntt iiss vveerryy iimmppoorrttaanntt,, hhoowweevveerr tthhee wwhhoollee iiddeeaa ooff tthhee ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt ssyysstteemm iiss nnoott ssttaatteedd cclleeaarrllyy eennoouugghh iinn tthhee ccooddee..__ IICCAAOO’’ss SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm iiss bbaasseedd ccoommpplleetteellyy oonn rriisskk mmaannaaggeemmeenntt aanndd tthheessee aarree tthhoorroouugghhllyy ddeessccrriibbeedd aanndd eexxppllaaiinneedd iinn tthhee oorrggaanniizzaattiioonn’’ss SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt MMaannuuaall __SSMMMM __
 • 27. SSttrraatteeggiieess ooff SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt TThhee bbaassiicc pphhiilloossoopphhyy ooff ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt ssyysstteemmss iiss ccoonnttiinnuuoouuss iimmpprroovveemmeenntt.. TThhee wwhhoollee ssyysstteemm hhaass ttoo bbee mmoonniittoorreedd aatt aallll ttiimmeess aanndd aannyy ddeeffiicciieenncciieess tthhaatt nneeeedd ccoorrrreeccttiioonn mmuusstt bbee nnootteedd.. TThheerree aarree mmaannyy eeffffeeccttiivvee mmeetthhooddss ooff aaccqquuiirriinngg rreelleevvaanntt aanndd rreeaall--ttiimmee iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee ssyysstteemm’’ss ssttaattuuss.. OOnnee ooff tthheessee iiss iinncciiddeenntt rreeppoorrttiinngg.. IItt hhaass rreecceennttllyy bbeeeenn aa lloott ooff aatttteennttiioonn iinn tthhee FFiinnnniisshh mmaarriittiimmee sseeccttoorr bbeeccaauussee tthheerree aarree mmaannyy pprroobblleemmss wwiitthh tthhee uussiinngg ooff tthhee mmeetthhoodd.. IInn tthheeiirr ssttuuddyy ooff mmaarriittiimmee ssaaffeettyy ccuullttuurree,, LLaappppaallaaiinneenn && SSaallmmii ((22000099)) hhaavvee ffoouunndd tthhee nneeeedd ttoo eennhhaannccee iinncciiddeenntt rreeppoorrttiinngg..__ IItt iiss vveerryy iimmppoorrttaanntt ttoo hhaavvee aa ffuunnccttiioonnaall iinncciiddeenntt rreeppoorrttiinngg ssyysstteemm iiss ssoo iimmppoorrttaanntt,, aass iitt iiss iimmppoorrttaanntt ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhaatt aallll aacccciiddeennttss aanndd iinncciiddeennttss tteellll uuss ooff ssoommeetthhiinngg tthhaatt hhaass aallrreeaaddyy hhaappppeenneedd.. IIff ssaaffeettyy iimmpprroovveemmeenntt aaccttiioonnss aarree bbaasseedd oonn eevveennttss tthhaatt hhaavvee hhaappppeenneedd,, tthhee mmeetthhoodd iiss rreeaaccttiivvee.. TThhiiss kkiinndd ooff mmeetthhoodd ooff llooookkiinngg bbaacckk ttoo tthhee ppaasstt iiss nnoott aa ssuuffffiicciieenntt mmeetthhoodd ooff iimmpprroovviinngg ssaaffeettyy ((HHoollllnnaaggeell,, 22000088)).. IItt iiss vveerryy iimmppoorrttaanntt ttoo oobbsseerrvvee,, wwhhaatt iiss eexxppeecctteedd ffuurrtthheerr oonn aanndd iiddeennttiiffyy nneeww ppootteennttiiaall hhaazzaarrddss.. IInn aaddddiittiioonn ttoo tthhee nneeeedd ttoo mmaakkee pprreeddiiccttiioonnss,, iitt iiss aallssoo iimmppoorrttaanntt ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhaatt ccoommppaanniieess aanndd ooppeerraattiioonnss aarree nnoott ssttaabbllee.. TThheeyy aarree aallwwaayyss iinn ssmmaallll,, bbuutt ccoonnttiinnuuoouuss mmoovveemmeenntt ((RReeiimmaann && OOeeddeewwaalldd,, 22000088)).. TThhee eennvviirroonnmmeenntt,, ssoocciieettyy,, rreegguullaattiioonnss,, aauuttoommaattiioonn,, eeqquuiippmmeenntt,, wwoorrkkss,, wwoorrkkeerrss,, eettcc.. aarree cchhaannggiinngg.. TThhee pphheennoommeennoonn iiss ccaalllleedd pprraaccttiiccaall ddrriifftt.. FFoorr eexxaammppllee,, iiff aafftteerr aann aacccciiddeenntt iinnvveessttiiggaattiioonn iitt hhaass bbeeeenn nnootteedd tthhaatt tthhee aacccciiddeenntt ccoouulldd hhaavvee bbeeeenn pprreevveenntteedd wwiitthh ssoommee wwoorrkkiinngg mmeetthhoodd,, iitt iiss ssttiillll ppoossssiibbllee tthhaatt tthhiiss pprroovveenn mmeetthhoodd iiss nnoott uuttiilliissaabbllee aafftteerr oonnee yyeeaarr dduuee ttoo tthhee rreenneewwaall ooff ssuurrrroouunnddiinngg ffaaccttoorrss.. IItt mmaayy aallssoo bbee tthhaatt pprraaccttiicceess hhaavvee bbeeeenn cchhaannggeedd,, bbeeccaauussee tthhee wwoorrkkeerrss hhaavvee ddiissccoovveerreedd aa bbeetttteerr wwaayy ccoommppaarreedd ttoo wwhhaatt tthhee iinnssttrruuccttiioonnss hhaavvee oorriiggiinnaallllyy pprreessccrriibbeedd.. TToo ttaakkee iinnttoo aaccccoouunntt aanndd pprreeddiicctt tthhiiss ccoonnttiinnuuoouuss cchhaannggee,, rreeaaccttiivvee aanndd pprreeddiiccttiivvee
 • 28. mmeetthhooddss iinn ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt aarree nneeeeddeedd__ RReessoouurrcceess ffoorr ssaaffeettyy eennssuurriinngg __ CCuurrrreennttllyy,, aaccccoorrddiinngg ttoo IISSMM CCooddee,, tthheerree sshhoouulldd bbee oonnee ddeessiiggnnaatteedd ppeerrssoonn iinn aa sshhiippppiinngg ccoommppaannyy wwhhoo iiss rreessppoonnssiibbllee ffoorr ggeenneerraall ssaaffeettyy ((DDeessiiggnnaatteedd PPeerrssoonn,, DDPP)).. VVeerryy oofftteenn tthhee DDPP iiss aatt tthhee ssaammee ttiimmee rreessppoonnssiibbllee ffoorr vvaarriioouuss ootthheerr mmaatttteerrss,, lliikkee eennvviirroonnmmeennttaall pprrootteeccttiioonn aanndd eevveenn tteecchhnniiccaall ssuubbjjeeccttss.. TThhee rreessoouurrcceess ffoorr ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt aarree iinnssuuffffiicciieenntt..__ TThhee ooffffiiccee iiss mmaannaaggeedd bbyy aann AAccccoouunnttaabbllee EExxeeccuuttiivvee,, wwhhoo iiss:: ““aa ssiinnggllee,, iiddeennttiiffiiaabbllee ppeerrssoonn hhaavviinngg ffiinnaall rreessppoonnssiibbiilliittyy ffoorr tthhee eeffffeeccttiivvee aanndd eeffffiicciieenntt ppeerrffoorrmmaannccee ooff tthhee oorrggaanniizzaattiioonn’’ss SSMMSS”” ((IICCAAOO,, 22000099,, SSMMSS MMaannuuaall 88..44..55)).. TThhee ddaayy--ttoo--ddaayy mmaannaaggeemmeenntt ffuunnccttiioonnss ooff tthhee SSMMSS iinn tthhee SSaaffeettyy SSeerrvviicceess OOffffiiccee aarree tthhee rreessppoonnssiibbiilliittyy ooff tthhee
 • 29. SSaaffeettyy MMaannaaggeerr.. IInn aaddddiittiioonn ttoo tthheessee ttwwoo ppeerrssoonnss tthheerree sshhoouulldd bbee sseevveerraall ootthheerrss rreessppoonnssiibbllee ffoorr ssaaffeettyy iinn tthhee oorrggaanniissaattiioonn,, ssuucchh aass aa HHeeaadd ooff OOppeerraattiioonnss aanndd aa HHeeaadd ooff MMaaiinntteennaannccee.. IItt sshhoouulldd bbee nnootteedd tthhaatt sseevveerraall ppeerrssoonnss aarree rreessppoonnssiibbllee ffoorr ssaaffeettyy ((aanndd sseeccuurriittyy)) aallssoo iinn mmaannyy ootthheerr ssaaffeettyy ccrriittiiccaall iinndduussttrriieess,, ssuucchh aass rraaiillwwaayyss,, nnuucclleeaarr ppoowweerr ppllaannttss aalloonngg wwiitthh mmaannyy ppoorrttss aanndd ppoorrtt rreellaatteedd ccoommppaanniieess..__ IItt wwoouulldd bbee aa ggoooodd pprraaccttiiccee ttoo hhaavvee aatt lleeaasstt ttwwoo ppeerrssoonnss iinn aa sshhiippppiinngg ccoommppaannyy ttoo eennssuurree tthhaatt ssaaffeettyy iiss mmaaiinnttaaiinneedd aatt tthhee ssuuffffiicciieenntt lleevveell.. TThhee ootthheerr ppeerrssoonn ccoouulldd ffoorr eexxaammppllee hheellpp tthhee DDPP ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee nnoonnccoonnffoorrmmiittiieess,, iinncciiddeennttss aanndd aacccciiddeennttss,, ttoo ddeevveelloopp tthhee ccoommppaannyy’’ss ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt gguuiiddaannccee ffoorr mmaasstteerrss aanndd ootthheerr sshhiipp ccrreeww,, ttoo ddeevveelloopp hhaazzaarrdd iiddeennttiiffiiccaattiioonn,, rriisskk aasssseessssmmeenntt aanndd ssaaffeettyy aassssuurraannccee –– aallll tthhee iimmppoorrttaanntt mmaatttteerrss tthhaatt aarree ccuurrrreennttllyy uunnddeerr tthhrreeaatt ooff nnoott bbeeiinngg ddeeaalltt wwiitthh dduuee ttoo llaacckk ooff rreessoouurrcceess.. __ MMaajjoorr bbeenneeffiittss ooff tthhee IISSMM wweerree ppeerrcceeiivveedd ttoo bbee,, tthhee bbeetttteerr oorrggaanniizzaattiioonn ooff ooppeerraattiioonnss,, ccllaarriiffiieedd rroolleess aanndd rreessppoonnssiibbiilliittiieess ooff mmaarriittiimmee ppeerrssoonnnneell,, aanndd tthhee ssyysstteemmaattiicc aapppprrooaacchh ttoo ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt,, wwhhiicchh lleeaadd ttoo hheellppiinngg ppeerrssoonnnneell ttoo aassssiimmiillaattee iinnssttrruuccttiioonnss aanndd ssaaffee wwoorrkkiinngg mmeetthhooddss.. SSeeaaffaarreerrss aallssoo ccoonnssiiddeerreedd tthhaatt tthhee ccoommiinngg ooff tthhee IISSMM CCooddee ffoorrcceedd ccoommppaanniieess ttoo ppaarrttiicciippaattee aanndd ttoo ttaakkee rreessppoonnssiibbiilliittiieess ccoonncceerrnniinngg ssaaffeettyy..__ TThhee ddeevveellooppmmeenntt ooff aa ffuullllyy wwoorrkkiinngg iinncciiddeenntt rreeppoorrttiinngg ssyysstteemm iiss aa bbiigg cchhaalllleennggee ffoorr tthhee ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt iinn tthhee ccoonntteexxtt ooff sseeaaffaarriinngg.. 11.. IISSMM rreellaatteedd ddeeffiicciieenncciieess 22.. MMiissssiinngg cchhaarrttss aanndd nnaauuttiiccaall ppuubblliiccaattiioonnss 33.. MMiissssiinngg//nnoonnccoonnffoorrmmiittyy ooff ppaassssaaggee ppllaann 44.. MMiissssiinngg//tteecchhnniiccaall pprroobblleemmss ooff nnaavviiggaattiioonnaall aaiiddss aanndd ccoommmmuunniiccaattiioonn eeqquuiippmmeenntt ((rraaddaarr,, rraaddiioo eettcc..)) TThhee aaccttiivveenneessss ooff tthhee sshhiippppiinngg ccoommppaanniieess rreefflleeccttss ttoo tthhee ccllaassssiiffiiccaattiioonnss,, iinnssuurraanncceess,, aass wweellll aass ttoo aacccciiddeenntt aannnnoouunncceemmeennttss aanndd mmaannaaggeemmeenntt.. TThhee ccaappttaaiinn iiss rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee wwhhoollee vveesssseell aanndd tthhee ccrreeww aanndd tthheerreeffoorree hhaass aann iinnfflluueennccee oonn tthhee aaccttiivviittiieess oonn bbooaarrdd.. IInn aaddddiittiioonn ttoo tthhee iinnssttrruuccttiioonnss ggiivveenn bbyy tthhee sshhiippppiinngg ccoommppaannyy aanndd ffoolllloowwiinngg tthhee aaggrreeeedd ccoouurrssee ooff aaccttiioonn,, tthhee ccaappttaaiinn’’ss dduuttyy iiss ttoo aacctt iinn tthhee bbeesstt ppoossssiibbllee mmaannnneerr ttoo pprreevveenntt tthhee vveesssseell oorr ccaarrggoo ffrroomm ddaammaaggiinngg tthhee eennvviirroonnmmeenntt.. OOnnee iimmppoorrttaanntt pprreevveennttiivvee aaccttiioonn iiss aa dduullyy mmaaddee aannnnoouunncceemmeenntt ooff tthhee aacccciiddeenntt..__ OOtthheerrwwiissee,, tthhee rriisskk ooff vviioollaattiioonnss aanndd ee..gg.. lloossss ooff eennvviirroonnmmeennttaall ssaaffeettyy wwiillll iinnccrreeaassee.. TThhee ssuuppeerrvviissiioonn ccaann bbee ccaarrrriieedd oouutt bbyy tthhee ffllaagg ssttaattee,, tthhee ccooaassttaall ssttaattee aanndd tthhee ppoorrtt ssttaattee.. TThhee ffllaagg ssttaattee,, ccooaassttaall ssttaattee aanndd ppoorrtt ssttaattee hhaavvee aann eesssseennttiiaall rroollee iinn tthhee pprreevveennttiioonn aanndd ssoollvviinngg ooff tthhee aacccciiddeennttss.. TThhee ffllaagg ssttaattee hhaass aa rriigghhtt ttoo iinntteerrvveennee aatt hhiigghh sseeaa,, tthhee ppoorrtt ssttaattee hhaass aa rriigghhtt ttoo ccoonnttrrooll ttrraaffffiicc aanndd sshhiipp ssaaffeettyy,, aanndd tthhee ccooaassttaall ssttaattee hhaass aa rriigghhtt ttoo iinntteerrvveennee iinn oouuttrraaggeeoouuss ppoolllluuttiioonnss..__ PPaarrttiiccuullaarr eemmpphhaassiiss sshhoouulldd bbee ggiivveenn ttoo AAsssseessssmmeenntt ooff aallll iiddeennttiiffiieedd rriisskkss __ IItt iiss aa rreeqquuiirreemmeenntt ffoorr tthhee CCoommppaanniieess ttoo aasssseessss tthhee rriisskkss ttoo sshhiippss,, ppeerrssoonnnneell aanndd tthhee eennvviirroonnmmeenntt wwhhiicchh mmaayy aarriissee ffrroomm sshhiippbbooaarrdd ooppeerraattiioonnss.. TThhee ““OObbjjeeccttiivvee__ ooff tthhee IISSMM CCooddee wwaass tthhaatt tthhee SSMMSS sshhoouulldd ““eessttaabblliisshh SSaaffeegguuaarrddss aaggaaiinnsstt aallll iiddeennttiiffiieedd rriisskkss”” TThhiiss hhaass nnooww bbeeeenn rreevviisseedd ttoo ““aasssseessss aallll iiddeennttiiffiieedd rriisskkss ttoo iittss sshhiippss,, ppeerrssoonnnneell aanndd tthhee eennvviirroonnmmeenntt aanndd eessttaabblliisshh aapppprroopprriiaattee ssaaffeegguuaarrddss””
 • 30. TThhiiss mmaakkeess aa mmaannddaattoorryy iissssuuee ooff rriisskk aasssseessssmmeenntt iinn tthhee SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm ((SSMMSS)).. 11)) CCoommppaanniieess sshhoouulldd ffiirrsstt iiddeennttiiffyy aallll tthhee rriisskkss ttoo tthheeiirr ooppeerraattiioonnss aanndd tthheenn aasssseessss tthheemm;; 22)) CCoommppaanniieess sshhoouulldd ddeemmoonnssttrraattee tthhaatt tthheeyy hhaavvee ccaarrrriieedd oouutt aa ssyysstteemmaattiicc eexxaammiinnaattiioonn ooff tthheeiirr ooppeerraattiioonnss iiddeennttiiffiieedd iinn 11)),, wwhheerree tthhiinnggss mmaayy ggoo wwrroonngg aanndd ddeevveelloopp aaddeeqquuaattee ccoonnttrroollss;; 33)) PPoolliicciieess rreeggaarrddiinngg rriisskk aasssseessssmmeenntt sshhoouulldd bbee ddooccuummeenntteedd 44)) PPrroocceedduurreess aanndd iinnssttrruuccttiioonnss sshhoouulldd bbee iinn ppllaaccee ffoorr mmeetthhooddss cchhoosseenn ffoorr rriisskk aasssseessssmmeenntt;; 55)) RReessppoonnssiibbiilliittiieess aanndd aauutthhoorriittiieess ccoonncceerrnniinngg rriisskk aasssseessssmmeenntt pprroocceessss sshhoouulldd bbee ddeeffiinneedd iinn tthhee SSMMSS;; 66)) AAddeeqquuaattee ttrraaiinniinngg sshhoouulldd bbee pprroovviiddeedd ttoo tthhee ppeerrssoonnnneell ttoo tthhee eexxtteenntt aanndd lleevveell ooff tthheeiirr iinnvvoollvveemmeenntt iinn tthhee rriisskk aasssseessssmmeenntt pprroocceessss;; 77)) RReeccoorrddss ooff rriisskk aasssseessssmmeenntt sshhoouulldd bbee mmaaiinnttaaiinneedd TThhee CCoommppaannyy sshhoouulldd eessttaabblliisshh pprroocceedduurreess,, ppllaannss aanndd iinnssttrruuccttiioonnss,, iinncclluuddiinngg cchheecckklliissttss aass aapppprroopprriiaattee,, ffoorr kkeeyy sshhiippbbooaarrdd ooppeerraattiioonnss ccoonncceerrnniinngg tthhee ssaaffeettyy ooff tthhee ppeerrssoonnnneell,, sshhiipp aanndd pprrootteeccttiioonn ooff tthhee eennvviirroonnmmeenntt.. TThhee vvaarriioouuss ttaasskkss sshhoouulldd bbee ddeeffiinneedd aanndd aassssiiggnneedd ttoo qquuaalliiffiieedd __ TThhee CCoommppaannyy sshhoouulldd ccaarrrryy oouutt iinntteerrnnaall ssaaffeettyy aauuddiittss oonn bbooaarrdd aanndd aasshhoorree aatt iinntteerrvvaallss nnoott eexxcceeeeddiinngg ttwweellvvee mmoonntthhss ttoo vveerriiffyy wwhheetthheerr ssaaffeettyy aanndd ppoolllluuttiioonn pprreevveennttiioonn aaccttiivviittiieess ccoommppllyy wwiitthh tthhee ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt ssyysstteemm.. IInn eexxcceeppttiioonnaall cciirrccuummssttaanncceess,, tthhiiss iinntteerrvvaall mmaayy bbee eexxcceeeeddeedd bbyy nnoott mmoorree tthhaann tthhrreeee mmoonntthhss__ RRIISSKK hhaass ttwwoo ccoommppoonneennttss:: lliikkeelliihhoooodd ooff ooccccuurrrreennccee aanndd sseevveerriittyy ooff tthhee ccoonnsseeqquueenncceess.. AA hhaazzaarrdd iiss aa ssuubbssttaannccee,, ssiittuuaattiioonn oorr pprraaccttiiccee tthhaatt hhaass tthhee ppootteennttiiaall ttoo ccaauussee hhaarrmm.. BBrriieeffllyy,, wwhhaatt wwee aarree ccoonncceerrnneedd wwiitthh,, tthheerreeffoorree,, iiss:: •• TThhee iiddeennttiiffiiccaattiioonn ooff hhaazzaarrddss •• TThhee aasssseessssmmeenntt ooff tthhee rriisskkss aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhoossee hhaazzaarrddss •• TThhee aapppplliiccaattiioonn ooff ccoonnttrroollss ttoo rreedduuccee tthhee rriisskkss tthhaatt aarree ddeeeemmeedd iinnttoolleerraabbllee •• TThhee mmoonniittoorriinngg ooff tthhee eeffffeeccttiivveenneessss ooff tthhee ccoonnttrroollss TThhee ccoonnttrroollss mmaayy bbee aapppplliieedd eeiitthheerr ttoo rreedduuccee tthhee lliikkeelliihhoooodd ooff ooccccuurrrreennccee ooff aann aaddvveerrssee eevveenntt,, oorr ttoo rreedduuccee tthhee sseevveerriittyy ooff tthhee ccoonnsseeqquueenncceess.. TThhee rriisskkss wwee aarree ccoonncceerrnneedd wwiitthh aarree tthhoossee tthhaatt bbaarree rreeaassoonnaabbllyy ffoorreesseeeeaabbllee,, aanndd rreellaattee ttoo:: •• TThhee hheeaalltthh aanndd ssaaffeettyy ooff aallll tthhoossee wwhhoo aarree ddiirreeccttllyy oorr iinnddiirreeccttllyy iinnvvoollvveedd iinn tthhee aaccttiivviittyy,, oorr wwhhoo mmaayy bbee ootthheerrwwiissee aaffffeecctteedd •• TThhee pprrooppeerrttyy ooff tthhee ccoommppaannyy aanndd ootthheerrss •• tthhee eennvviirroonnnneenntt
 • 31. WWHHAATT TTHHEE CCOODDEE SSAAYYSS AABBOOUUTT RRIISSKK AASSSSEESSSSMMEENNTT 11.. ““SSaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt oobbjjeeccttiivveess ooff tthhee ccoommppaannyy sshhoouulldd …….. eessttaabblliisshh ssaaffeegguuaarrddss aaggaaiinnsstt aallll iiddeennttiiffiieedd rriisskkss””.. AAlltthhoouugghh tthheerree iiss nnoo ffuurrtthheerr,, eexxpplliicciitt rreeffeerreennccee ttoo tthhiiss ggeenneerraall rreeqquuiirreemmeenntt iinn tthhee rreemmaaiinnddeerr ooff tthhee CCooddee,, rriisskk aasssseessssmmeenntt ooff oonnee ffoorrmm oorr aannootthheerr iiss eesssseennttiiaall ttoo ccoommpplliiaannccee wwiitthh mmoosstt ooff iittss ccllaauusseess.. IItt iiss iimmppoorrttaanntt ttoo rreeccooggnniizzee tthhaatt tthhee ccoommppaannyy iiss rreessppoonnssiibbllee ffoorr iiddeennttiiffyyiinngg tthhee rriisskkss aassssoocciiaatteedd wwiitthh iittss ppaarrttiiccuullaarr sshhiippss,, ooppeerraattiioonnss aanndd ttrraaddee.. IItt iiss nnoo lloonnggeerr ssuuffffiicciieenntt ttoo rreellyy oonn ccoommpplliiaannccee wwiitthh ggeenneerriicc ssttaattuuttoorryy aanndd ccllaassss rreeqquuiirreemmeennttss,, aanndd wwiitthh ggeenneerraall iinndduussttrryy gguuiiddaannccee.. TThheessee sshhoouulldd nnooww bbee sseeeenn aass aa ssttaarrttiinngg ppooiinntt ffoorr eennssuurriinngg tthhee ssaaffee ooppeerraattiioonn ooff tthhee sshhiipp.. TThhee IISSMM CCooddee ddooeess nnoott ssppeecciiffyy aannyy ppaarrttiiccuullaarr aapppprrooaacchh ttoo tthhee mmaannaaggeemmeenntt ooff rriisskk,, aanndd iitt iiss ffoorr tthhee ccoommppaannyy ttoo cchhoooossee mmeetthhooddss aapppprroopprriiaattee ttoo iittss oorrggaanniizzaattiioonnaall ssttrruuccttuurree,, iittss sshhiippss aanndd iittss ttrraaddeess.. TThhee mmeetthhooddss mmaayy bbee mmoorree oorr lleessss ffoorrmmaall,, bbuutt tthheeyy mmuusstt bbee ssyysstteemmaattiicc iiff aasssseessssmmeenntt aanndd rreessppoonnssee aarree ttoo bbee ccoommpplleettee aanndd eeffffeeccttiivvee,, aanndd tthhee eennttiirree eexxeerrcciissee sshhoouulldd bbee ddooccuummeenntteedd ssoo aass ttoo pprroovviiddee eevviiddeennccee ooff tthhee ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg pprroocceessss.. 22.. TTHHEE RRIISSKK MMAANNAAGGEEMMEENNTT PPRROOCCEESSSS RRiisskk mmaannaaggeemmeenntt mmaayy bbee ddeeffiinneedd aass::
 • 32. __ ““TThhee pprroocceessss wwhheerreebbyy ddeecciissiioonnss aarree mmaaddee ttoo aacccceepptt aa kknnoowwnn oorr aasssseesssseedd rriisskk aanndd//oorr tthhee iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff aaccttiioonnss ttoo rreedduuccee tthhee ccoonnsseeqquueenncceess oorr pprroobbaabbiilliittyy ooff ooccccuurrrreennccee..”” IIddeennttiiffyy tthhee pprroocceesssseess IIddeennttiiffyy tthhee hhaazzaarrddss aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee pprroocceesssseess IIddeennttiiffyy aanndd eevvaalluuaattee eexxiissttiinngg CCoonnttrroollss IIddeennttiiffyy aanndd aasssseessss tthhee rriisskkss aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee pprroocceesssseess DDeeffiinnee aanndd iimmpplleemmeenntt nneeww oorr aaddddiittiioonnaall ccoonnttrroollss DDeevveelloopp aanndd iimmpplleemmeenntt ppeerrffoorrmmaannccee mmeeaassuurreemmeenntt ccrriitteerriiaa EEvvaalluuaattee aanndd aannaallyyzzee ppeerrffoorrmmaannccee ooff pprroocceesssseess aanndd ccoonnttrroollss MMoonniittoorr cchhaannggiinngg ccoonnddiittiioonnss aanndd pprraaccttiicceess AAppppllyy tthhee lleessssoonnss lleeaarrnneedd TThhee ddeeffiinniittiioonn ooff MMaajjoorr NNoonn--ccoonnffoorrmmiittyy iiss nnooww cclleeaarr iinn tthhaatt iitt mmeeaannss aann ""iimmmmeeddiiaattee tthhrreeaatt ttoo ssaaffeettyy oorr tthhee eennvviirroonnmmeenntt"" OORR aa ""ffaaiilluurree ttoo iimmpplleemmeenntt aa rreeqquuiirreemmeenntt ooff tthhee CCooddee"".. TThhiiss wwaass aallwwaayyss tthhee iinntteennttiioonn ooff tthhee ccooddee aalltthhoouugghh iitt ccoouulldd hhaavvee bbeeeenn iinntteerrpprreetteedd ((aanndd pprroobbaabbllyy wwaass)) ttoo rreeaadd aass iiff bbootthh ccrriitteerriiaa nneeeeddeedd ttoo eexxiisstt iinn oorrddeerr ttoo rraaiissee aa mmaajjoorr nnoonn--ccoonnffoorrmmiittyy.. TThhee aammeennddeemmeenntt sshhoouulldd nnooww ccllaarriiffyy tthhiiss mmiissuunnddeerrssttaannddiinngg.. TThhee CCoommppaannyy wwoouulldd nnooww bbee rreeqquuiirreedd ttoo iiddeennttiiffyy ppootteennttiiaall eemmeerrggeennccyy ssiittuuaattiioonnss aanndd tthheenn eessttaabblliisshh pprroocceedduurreess ttoo rreessppoonndd ttoo ssuucchh ssiittuuaattiioonnss,, nnoott ttoo mmeerreellyy hhaavvee ""pprroocceedduurreess ttoo iiddeennttiiffyy tthheessee ssiittuuaattiioonnss””.. RReeppoorrttss && AAnnaallyyssiiss ooff NNoonn--CCoonnffoorrmmiittiieess,, AAcccciiddeennttss && HHaazzaarrddoouuss OOccccuurrrreenncceess TThhee CCoommppaannyy sshhoouulldd eessttaabblliisshh pprroocceedduurreess ffoorr tthhee iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff ccoorrrreeccttiivvee aaccttiioonn,, iinncclluuddiinngg mmeeaassuurreess iinntteennddeedd ttoo pprreevveenntt rreeccuurrrreennccee..”” AAddddeedd ““iinncclluuddiinngg mmeeaassuurreess iinntteennddeedd ttoo pprreevveenntt rreeccuurrrreennccee”” TThhiiss mmiirrrroorrss tthhee ddeeffiinniittiioonn ooff ccoorrrreeccttiivvee aaccttiioonn iinn tthhee IISSOO 99000011 ssttaannddaarrdd.. TThhiiss nnooww ccllaarriiffiieess tthhaatt iitt iiss nnoott oonnllyy rreeqquuiirreedd ttoo eelliimmiinnaattee tthhee ddeetteecctteedd nnoonn--ccoonnffoorrmmiittyy bbuutt aallssoo ttoo eelliimmiinnaattee tthhee ccaauussee ooff tthhee nnoonn--ccoonnffoorrmmiittyy ttoo pprreevveenntt rreeccuurrrreennccee ooff tthhee pprroobblleemm.. TThhee aaccttiioonn ttaakkeenn ttoo aavvooiidd rreeccuurrrreennccee sshhoouulldd aaddddrreessss tthhee rroooott ccaauussee ooff tthhee pprroobblleemm..
 • 33. TThhee aauuddiittoorr((ss)) sshhaallll aasssseessss tthhee SSMMSS oonn tthhee bbaassiiss ooff tthhee ddooccuummeennttaattiioonn pprreesseenntteedd bbyy tthhee CCoommppaannyy aanndd oobbjjeeccttiivvee eevviiddeennccee ooff iittss eeffffeeccttiivvee iimmpplleemmeennttaattiioonn.. SSuucchh eevviiddeennccee sshhaallll bbee ccoolllleecctteedd tthhrroouugghh iinntteerrvviieewwss,, rreevviieeww ooff ddooccuummeennttaattiioonn aanndd rreeccoorrddss,, oobbsseerrvvaattiioonn ooff aaccttiivviittiieess aanndd eexxaammiinnaattiioonn ooff tthhee ccoonnddiittiioonn aanndd ooppeerraattiioonn ooff tthhee sshhiipp aanndd iittss eeqquuiippmmeenntt aanndd tteecchhnniiccaall ssyysstteemmss.. AAnnnnuuaall aanndd rreenneewwaall aauuddiittss ooff tthhee ccoommppaannyy mmaayy iinncclluuddee aa rreevviieeww ooff nnoonn--ccoonnffoorrmmiittiieess rreeppoorrtteedd iinn rreellaattiioonn ttoo pprreevviioouuss iinntteerrnnaall aanndd eexxtteerrnnaall CCoommppaannyy aanndd sshhiippbbooaarrdd aauuddiittss.. TThhee aauuddiittoorr sshhoouulldd sseelleecctt aa ssaammppllee ooff tthhee rreeppoorrtteedd nnoonn--ccoonnffoorrmmiittiieess aanndd aauuddiitt tthhee ccoommppaannyy’’ss iinnvveessttiiggaattiioonn,, aannaallyyssiiss,, aanndd rreessoolluuttiioonn ooff tthhee nnoonn--ccoonnffoorrmmiittiieess iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhee rreeqquuiirreemmeennttss ooff sseeccttiioonnss 99 aanndd 1122 ooff tthhee CCooddee__ NNoottiiffiiccaattiioonn ooff IInnvvaalliiddaattiioonn ooff IISSMM CCeerrttiiffiiccaattiioonn DDooccuummeenntt ooff CCoommpplliiaannccee SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt CCeerrttiiffiiccaattee SShhiipp’’ss NNaammee:: IIMMOO NNoo.. CCoommppaannyy NNaammee aanndd AAddddrreessss CCeerrttiiffiiccaattee NNoo.. IIssssuueedd bbyy:: TThhee aauuddiitt wwaass ccoonndduucctteedd oonn bbeehhaallff ooff tthhee ggoovveerrnnmmeenntt ooff:: TTyyppee ooff aauuddiitt:: AAnnnnuuaall ((ooffffiiccee)) IInntteerrmmeeddiiaattee ((sshhiipp)) AAddddiittiioonnaall RReenneewwaall ((TTiicckk aass aapppprroopprriiaattee)) RREEAASSOONN FFOORR IINNVVAALLIIDDAATTIIOONN OOFF CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN ((SSppeecciiffyy)):: NNaammee:: PPoossiittiioonn:: SSoocciieettyy:: DDaattee:: DDiissttrriibbuuttiioonn:: •• TToo ccoommppaannyy •• CCooppyy ttoo AAddmmiinniissttrraattiioonn •• CCooppyy ttoo PPoorrtt SSttaattee AAuutthhoorriittyy ((iiff aapppprroopprriiaattee)) •• CCooppiieess ttoo RROOss rreessppoonnssiibbllee ffoorr iissssuuee ooff SSMMCCss ((ooffffiiccee aauuddiitt)) •• CCooppyy ttoo RROO rreessppoonnssiibbllee ffoorr iissssuuee ooff DDOOCC ((sshhiipp aauuddiitt)) •• CCooppyy ttoo ccllaassssiiffiiccaattiioonn ssoocciieettyy ((sshhiipp aauuddiitt)) ""AAuuddiitt"" mmeeaannss aa pprroocceessss ooff ssyysstteemmaattiicc aanndd iinnddeeppeennddeenntt vveerriiffiiccaattiioonn,, tthhrroouugghh tthhee ccoolllleeccttiioonn ooff oobbjjeeccttiivvee eevviiddeennccee,, ttoo ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhee SSMMSS ccoommpplliieess wwiitthh tthhee rreeqquuiirreemmeennttss ooff tthhee IISSMM CCooddee aanndd wwhheetthheerr tthhee SSMMSS iiss iimmpplleemmeenntteedd eeffffeeccttiivveellyy ttoo aacchhiieevvee tthhee CCooddee’’ss oobbjjeeccttiivveess..
 • 34. 11..11..22 ""AAuuddiittoorr"" mmeeaannss aa ppeerrssoonn wwhhoo iiss qquuaalliiffiieedd aanndd aauutthhoorriisseedd ttoo ccaarrrryy oouutt IISSMM aauuddiittss iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhee rreeqquuiirreemmeennttss ooff PPRR1100.. 11..11..33 ""LLeeaadd aauuddiittoorr"" mmeeaannss aann aauuddiittoorr wwhhoo iiss aauutthhoorriisseedd ttoo lleeaadd aa tteeaamm ooff ttwwoo oorr mmoorree aauuddiittoorrss.. 11..11..44 ""BBrraanncchh OOffffiiccee"" mmeeaannss aann ooffffiiccee tthhaatt iiss ppaarrtt ooff tthhee CCoommppaannyy,, iiss uunnddeerr tthhee CCoommppaannyy’’ss ccoonnttrrooll aanndd iiss ssuubbjjeecctt ttoo tthhee ssaammee SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm ((SSMMSS)).. 11..11..55 ""OObbsseerrvvaattiioonn"" mmeeaannss aa ssttaatteemmeenntt ooff ffaacctt mmaaddee dduurriinngg aa ssaaffeettyy mmaannaaggeemmeenntt aauuddiitt aanndd ssuubbssttaannttiiaatteedd bbyy oobbjjeeccttiivvee eevviiddeennccee.. IItt mmaayy aallssoo bbee aa ssttaatteemmeenntt mmaaddee bbyy tthhee aauuddiittoorr rreeffeerrrriinngg ttoo aa wweeaakknneessss oorr ppootteennttiiaall ddeeffiicciieennccyy iinn tthhee SSMMSS wwhhiicchh,, iiff nnoott ccoorrrreecctteedd,, mmaayy lleeaadd ttoo aa nnoonnccoonnffoorrmmiittyy iinn tthhee ffuuttuurree.. 11..11..66 ““SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt MMaannuuaall"" iiss tthhee ddooccuummeennttaattiioonn uusseedd ttoo ddeessccrriibbee aanndd iimmpplleemmeenntt tthhee SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm ((SSMMSS)).. 11..11..77 ""TTeecchhnniiccaall ddeeffiicciieennccyy"" mmeeaannss aa ddeeffeecctt iinn,, oorr ffaaiilluurree iinn tthhee ooppeerraattiioonn ooff,, aa ppaarrtt ooff tthhee sshhiipp’’ss ssttrruuccttuurree oorr iittss mmaacchhiinneerryy,, eeqquuiippmmeenntt oorr ffiittttiinnggss.. 11..11..88 ““NNoonn--ccoonnffoorrmmiittyy”” mmeeaannss aann oobbsseerrvveedd ssiittuuaattiioonn wwhheerree oobbjjeeccttiivvee eevviiddeennccee iinnddiiccaatteess tthhee nnoonn -- ffuullffiillllmmeenntt ooff aa ssppeecciiffiieedd rreeqquuiirreemmeenntt.. 11..11..99 ““MMaajjoorr nnoonn--ccoonnffoorrmmiittyy”” mmeeaannss aann iiddeennttiiffiiaabbllee ddeevviiaattiioonn tthhaatt ppoosseess aa sseerriioouuss tthhrreeaatt ttoo tthhee ssaaffeettyy ooff ppeerrssoonnnneell oorr tthhee sshhiipp oorr aa sseerriioouuss rriisskk ttoo tthhee eennvviirroonnmmeenntt tthhaatt rreeqquuiirreess iimmmmeeddiiaattee ccoorrrreeccttiivvee aaccttiioonn oorr tthhee llaacckk ooff eeffffeeccttiivvee aanndd ssyysstteemmaattiicc iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff aa rreeqquuiirreemmeenntt ooff tthhee IISSMM CCooddee.. TThhee ppuurrppoossee ooff aann aauuddiitt iiss ttoo vveerriiffyy tthhaatt:: __ TThhee SSMMSS ccoommpplliieess wwiitthh tthhee rreeqquuiirreemmeennttss ooff tthhee IISSMM CCooddee;; __ TThhee SSMMSS iiss bbeeiinngg iimmpplleemmeenntteedd eeffffeeccttiivveellyy aanndd iinn ssuucchh aa wwaayy aass ttoo eennssuurree tthhaatt tthhee oobbjjeeccttiivveess ooff tthhee IISSMM CCooddee aarree mmeett RReessppoonnssee ttoo MMaajjoorr nnoonn--ccoonnffoorrmmiittiieess 33..1111..11 AA mmaajjoorr nnoonn--ccoonnffoorrmmiittyy rraaiisseedd oonn aa sshhiipp mmuusstt bbee ddoowwnnggrraaddeedd bbeeffoorree tthhee sshhiipp ccaann ssaaiill.. DDoowwnnggrraaddiinngg mmaayy ttaakkee ppllaaccee oonnllyy aafftteerr vveerriiffiiaabbllee aaccttiioonn hhaass bbeeeenn ttaakkeenn ttoo rreemmoovvee aannyy sseerriioouuss tthhrreeaattss ttoo ppeerrssoonnnneell,, tthhee sshhiipp oorr tthhee eennvviirroonnmmeenntt.. AAnn aacccceeppttaabbllee ppllaann ffoorr iimmpplleemmeennttaattiioonn nnoott eexxcceeeeddiinngg tthhrreeee mmoonntthhss sshhoouulldd bbee aaggrreeeedd ffoorr ccoommpplleettiioonn ooff tthhee nneecceessssaarryy ccoorrrreeccttiivvee aaccttiioonnss.. PPllaann ccllaarriittyy iinn ccoommppaannyy ppoolliicciieess,, ppuurrppoossee,, pprroocceesssseess,, rroolleess aanndd rreessppoonnssiibbiilliittiieess.. FFooccuuss oonn ssaaffeettyy,, eennvviirroonnmmeenntt eexxcceelllleennccee aanndd ccoommmmeerrcciiaall eexxcceelllleennccee.. AAcctt wwoorrkk ttoo aacchhiieevvee ccoommppaannyy‟‟ss oobbjjeeccttiivveess && eennssuurree ccoonnssiissttaanntt iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff ppllaannss,, ccoommmmuunniiccaattee gguuiiddeelliinneess,, pprriioorriittiizzee && ttaarrggeett iimmpprroovveemmeenntt..
 • 35. MMeeaassuurree cchheecckk,, eevvaalluuaattee && mmeeaassuurree ffeeeeddbbaacckk oonn rreessuullttss aacchhiieevveedd.. LLooookk ffoorr ssuussttaaiinnaabbllee iimmpprroovveemmeenntt.. IImmpprroovvee ddeeffiinnee ttaarrggeettss ((pprraaccttiiccaall)) && ffooccuuss oonn aarreeaass wwhheerree mmaaxxiimmuumm bbeenneeffiitt && iimmpprroovveemmeenntt ccaann bbee oobbttaaiinneedd.. CCoonncceennttrraattee oonn lloonngg tteerrmm iimmpprroovveemmeennttss rraatthheerr tthhaann qquuiicckk ffiixxeess.. AA –– AAcctt -- MMaannaaggeemmeenntt RReevviieeww CC –– CChheecckk -- MMoonniittoorriinngg aanndd MMeeaassuurreemmeenntt -- EEvvaalluuaattiioonn aanndd CCoommpplliiaannccee -- NNoonnccoonnffoorrmmiittyy,, ccoorrrreeccttiivvee aaccttiioonn aanndd pprreevveennttiivvee aaccttiioonn -- CCoonnttrrooll ooff RReeccoorrddss -- IInntteerrnnaall AAuuddiitt PP –– PPllaann -- EEssttaabblliisshh RReessoouurrcceess -- CCaarrrryy oouutt „„GGaapp AAnnaallyyssiiss‟‟ DD –– DDoo -- EEssttaabblliisshh PPrroocceedduurreess -- TTrraaiinniinngg aanndd AAwwaarreenneessss -- CCoommmmuunniiccaattiioonn -- DDooccuummeennttaattiioonn
 • 37. 11.. MMAANNAAGGEEMMEENNTT,, LLEEAADDEERRSSHHIIPP && AACCCCOOUUNNTTAABBIILLIITTYY 22.. RREECCRRUUIITTMMEENNTT && MMAANNAAGGEEMMEENNTT OOFF SSHHOORREE PPEERRSSOONNNNEELL 33.. RREECCRRUUIITTMMEENNTT && MMAANNAAGGEEMMEENNTT OOFF SSHHIIPPSS PPEERRSSOONNNNEELL 44.. RREELLIIAABBIILLIITTYY AANNDD MMAAIINNTTEENNAANNCCEE SSTTAANNDDAARRDDSS 55.. NNAAVVIIGGAATTIIOONNAALL SSAAFFEETTYY 66.. CCAARRGGOO,, BBAALLLLAASSTT AANNDD MMOOOORRIINNGG OOPPEERRAATTIIOONNSS 77.. MMAANNAAGGEEMMEENNTT OOFF CCHHAANNGGEE 88.. IINNCCIIDDEENNTT IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONN && AANNAALLYYSSIISS 99.. SSAAFFEETTYY MMAANNAAGGEEMMEENNTT –– MMOONNIITTOORRIINNGG AASSHHOORREE && OONN VVEESSSSEELL 1100.. EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL MMAANNAAGGEEMMEENNTT 1111.. EEMMEERRGGEENNCCYY PPRREEPPAARREEDDNNEESSSS && CCOONNTTIINNGGEENNCCYY PPLLAANNNNIINNGG 1122.. MMEEAASSUURREEMMEENNTT,, AANNAALLYYSSIISS && IIMMPPRROOVVEEMMEENNTT RROOOOTT CCAAUUSSEE AANNAALLYYSSIISS OONN „„NNOONN--CCOONNFFOORRMMIITTIIEESS‟‟ OOFF TTHHEE IISSMM CCOODDEE RREEVVEEAALLSS TThheerree mmaayy bbee llaacckk ooff uunnddeerrssttaannddiinngg iinn tthhee ppeerrcceeppttiioonn ooff ‘‘rriisskk mmaannaaggeemmeenntt’’ bbeettwweeeenn sshhiipp aanndd sshhoorree ppeerrssoonnnneell.. IInnccrreeaasseedd ccrroossss ttrraaiinniinngg bbeettwweeeenn sshhiipp aanndd sshhoorree ppeerrssoonnnneell iiss rreeqquuiirreedd ttoo eelliimmiinnaattee tthhee rroooott ccaauussee ooff nnoonn--ccoonnffoorrmmiittiieess –– ‘‘hhuummaann eerrrroorr’’..