SlideShare a Scribd company logo
JAARVERSLAG
2014
ONTMOETEN INFORMEREN UITWISSELEN VERTEGENWOORDIGEN
UBA is uitgegroeid tot het grootste professioneel
netwerk van adverteerders. Dankzij een eenduidige
strategie, de continue uitbouw van de dienstverlening
naar de leden en hun grote betrokkenheid kijken
we terug op een succesvol jaar.
WAT HEEFT UBA
GEREALISEERD
IN 2014?
1
UBA vertegenwoordigt de belangen van adverteerders en is een forum voor rechtmatige contacten tussen de
verschillende partijen van de reclame-industrie. UBA zal niet worden gebruikt om mededingingsbeperkend
gedrag in de hand te werken en zal niet betrokken worden in discussies of activiteiten die strijdig zijn met het
mededingingsrecht en de eerlijke handelspraktijken. UBA zal niet deelnemen, noch in eigen naam noch in
naam van haar leden, aan discussies of activiteiten die strijdig zijn met deze wetgeving.
MISSIE
UBA helpt adverteerders het rendement
van hun communicatie-investeringen
te maximaliseren door de effectiviteit,
de efficiëntie en de duurzaamheid van
communicatie te stimuleren in een
open en transparante communicatie-
omgeving.
VISIE
Verantwoorde communicatie
leidt tot geïnformeerde consumenten,
een gezonde en groeiende economie,
een open en innovatieve maatschappij.
WAARDEN
UBA is professioneel, dynamisch
en collegiaal.
STRATEGIE
De basisstrategie van UBA
kan worden samengevat
in vier kernwoorden:
> vertegenwoordigen;
> informeren;
> uitwisselen;
> ontmoeten.
Waar staat UBA voor?
UBA is een dienstverlenende organisatie die de belangen van Belgische adverteerders
behartigt en hen een uniek kennis- en communicatieplatform biedt.
Sinds de oprichting in 1949 is de vzw UBA uitgegroeid tot een professioneel en
eigentijds ledennetwerk van meer dan 240 Belgische bedrijven. Samen nemen de leden
het overgrote deel van de nationale mediabestedingen voor hun rekening. UBA bundelt
hierdoor een schat aan kennis en ervaring en is dus het uitgelezen platform waar
adverteerders kennis verwerven en uitwisselen.
UBA Jaarverslag 20142
Als afscheidnemend voorzitter kan
ik, van op de eerste rij, getuigen dat
we de afgelopen jaren een boeiend
parcours hebben doorlopen om
UBA tot dit niveau uit te bouwen.
Onze organisatie vertegenwoordigt
vandaag 65 procent van de bruto-
investeringen in de communicatie
van de top-500 adverteerders.
Binnen de top-100 adverteerders
wordt dit zelfs 80 procent. Deze
indrukwekkende cijfers hebben we
kunnen realiseren dankzij:
•	een volgehouden en eendui-
dige langetermijnstrategie,
gebaseerd op onze vier pijlers:
vertegenwoordigen, informeren,
uitwisselen en ontmoeten,
•	een continue uitbouw van
relevante - directe en indirecte -
dienstverlening aan onze leden,
•	de grote betrokkenheid van vele
van onze leden.
2014 was opnieuw een ‘grand cru’
jaar met drie hoogtepunten:
•	De 65e
verjaardag van UBA werd
feestelijk gevierd tijdens de UBA
Trends Day en vooral op de UBA
BBQ, met telkens een zeer hoge
opkomst.
•	De pijler ‘Uitwisselen’ kreeg
in 2014 een nieuwe dynamiek,
vooral dankzij de vernieuwingen
in de Mediacommissies en de
Expertise Centers.
•	Het UBA Knowledge Center
kwam al na een jaar op kruis-
snelheid en bewees zijn grote
toegevoegde waarde, zowel naar
onze interne als externe stake-
holders.
In de afgelopen jaren is UBA
niet alleen kwantitatief gegroeid.
Minstens even belangrijk is de
succesvolle uitbreiding van onze
activiteiten en diensten voor de
leden. Ik ben daarom bijzonder
verheugd dat nieuwe initiatieven
– zoals UBA Academy, het UBA
Knowledge Center en actieve lob-
bying – de return on investment
voor onze leden substantieel heb-
ben verhoogd. Hierdoor waren we
in staat onze acquisitie- en reten-
tiedoelstellingen te overschrijden
en onze interne structuur verder uit
te bouwen. Tegelijkertijd zagen we
ook een opvallende stijging van de
deelname van onze leden aan eigen
evenementen. Daardoor groeide
UBA uit tot dé ontmoetingsplaats
van de communicatiewereld. Alle
stakeholders in de markt erkennen
UBA nu als een zeer professionele
en dynamische partner en als een
uiterst representatieve vereniging,
die als enige de stem van de adver-
teerder laat weerklinken.
Ik kijk dus met bijzonder veel
vertrouwen naar de toekomst.
De benoeming van Philippe Wal-
lez tot nieuwe voorzitter en het
vernieuwde Executive Committee
garanderen de nodige continuïteit.
Tegelijkertijd zullen zij ook zorgen
voor nieuwe impulsen bij het bege-
leiden van de leden in het maxima-
liseren van het rendement van hun
communicatie-investeringen in het
evoluerende medialandschap.
Tot slot wil ik de Raad van Bestuur
en in het bijzonder ons Executive
Committee bedanken voor hun
actieve rol tijdens de afgelopen ja-
ren. Last but not least wil ik ook de
leden van het UBA-team bedanken
voor hun gepassioneerde inzet en
hun zeer kwalitatieve bijdrage.
Het was een zeer groot privilege
om 6 jaar lang voorzitter van UBA
te mogen zijn!
Jan Vandenwyngaerden
Jan Vandenwyngaerden
Voorzitter UBA
De Unie van Belgische Adverteerders blijft groeien.
Op 1 januari 2015 telde UBA meer dan 240
bedrijven als lid. Dat is een absoluut record, waarmee
UBA zich nog nadrukkelijker positioneert als dé
vertegenwoordiger van de adverteerders in België.
Woord van
de Voorzitter
3
Woord van de
nieuwe Voorzitter
Philippe Wallez
Ik beschouw het als een grote
eer dat de Raad van Bestuur mij
aangeduid heeft als nieuwe voor-
zitter van UBA. Het is immers een
boeiende taak om de stem van de
adverteerder te kunnen vertegen-
woordigen binnen een medialand-
schap dat steeds in beweging is.
Ik beschouw het als een blijk van
vertrouwen van mijn collega’s dat
ik deze taak kan opnemen in het
kader van UBA, waarvan iedereen
de professionaliteit erkent. Hoewel
de strategie 2016-2020 nog ver-
fijnd moet worden, is het duidelijk
dat iedereen een aantal uitdagin-
gen moet aanpakken: de verdere
evolutie naar digitale communica-
tie, het behoud van aantrekkelijke
content in zowel de audiovisuele
als print media, de opkomst van
nieuwe mediavormen, de impact
van nieuwe technologieën. Daar-
naast moeten we het imago van de
reclame terug opkrikken, de creatie
en productie van reclame in België
verder ondersteunen, de ontwikke-
ling van meer volledige en accurate
meetinstrumenten voor de media
opvolgen en blijven ijveren voor
de erkenning van de belangrijke
economische rol van reclame. We
willen ook de continue vorming van
jonge marketeers blijven onder-
steunen en het aantal leden van
UBA verder uitbreiden.
Ik ben bereid om deze uitdagingen
aan te gaan samen met het UBA-
team en al onze leden. We zullen
onze strategische doelstellingen
in september 2015 finaliseren om
ze dan in alle transparantie aan
de communicatiewereld bekend
te maken. Maar ik zal me er ook
op toeleggen dat UBA een uniek
platform blijft voor uitwisseling
tussen adverteerders, leden en
niet-leden, in een hartelijke om-
geving die hen toelaat om te leren,
te informeren, advies te vragen en
bovenal samen te genieten.
Ik neem met veel passie en en-
thousiasme de fakkel over van Jan
Vandenwyngaerden, die zich met
hart en ziel ingezet heeft voor onze
organisatie!
Philippe Wallez
Voorzitter UBA
De Raad van Bestuur van UBA heeft Philippe Wallez, Head of
Private Banking bij ING Belgium, verkozen tot nieuwe Voorzitter
voor een mandaat van drie jaar. Het mandaat gaat in op 2 april
2015. Philippe Wallez volgt Jan Vandenwyngaerden, CEO Palm,
op die sinds juni 2009 Voorzitter was van de vereniging.
UBA Jaarverslag 20144
EXECUTIVE
COMMITTEE
Jan Vandenwyngaerden
CEO - Palm
Voorzitter UBA
(einde mandaat op 2/4/15)
Benoit Crochelet
Head of Brand Marketing
Communications - Electrabel
Adviseur UBA (einde mandaat op 2/4/15)
Vice-voorzitter UBA (nieuw mandaat sinds 2/4/15)
Marc Frederix
Marketing Director - Nationale Loterij
Penningmeester UBA
(einde mandaat op 2/12/14)
Vice-voorzitter UBA (nieuw mandaat sinds 2/12/14)
Annie Courbet
Head of Marketing Business partner - AXA
Vice-voorzitter UBA (einde mandaat op 2/12/14)
Adviseur UBA (tussen 2/12/14 en 2/4/15)
Herman Boonen
Strategic Development Officer - Securex
Secretaris UBA (einde mandaat op 2/12/14)
Penningmeester UBA
(nieuw mandaat sinds 2/12/14)
Kristof Ampe
Zaakvoerder - TripleA Services
Adviseur UBA
Philippe Wallez
General Manager Private Banking - ING
Vice-voorzitter UBA (einde mandaat op 2/4/15)
Voorzitter UBA (nieuw mandaat sinds 2/4/15)
Chris Van Roey
Zaakvoerder - The House of Brands
CEO UBA
Luc Van Wichelen
Media Manager Benelux
Mondelez Int'l
Adviseur UBA (einde mandaat op 2/12/14)
Secretaris UBA (nieuw mandaat sinds 2/12/14)
-
5
RAAD VAN
BESTUUR
2014
AB INBEV Erwin Dito*
BACARDI-MARTINI Erwin Van der Weerden
BELFIUS Dirk Smet
BELGACOM Kristine Verhelst
BNP PARIBAS FORTIS Annie Courbet*
CARREFOUR Gisèle De Groote*
COLRUYT Jo Willemyns
D'IETEREN Marc Donner
DANONE Mira De Maeyer
DE MASTER BLENDERS Peter Pintens
DELHAIZE Joachim Rubin
ELECTRABEL Benoît Crochelet
HENKEL Eric Dumez*
ING Philippe Wallez
KBC Jurgen Noel
KPMG Ingrid Stoffels
L'OREAL Laurent Venot
MARS BELGIUM Jurgen Vandervelde
MICROSOFT Saskia Schatteman
MOBISTAR Isabelle Vanden Eede
MONDELE¯Z INT'L Luc Van Wichelen
NATIONALE LOTERIJ Marc Frederix
NESPRESSO Wim De Schutter
NESTLE Alexander Von Maillot
PALM Jan Vandenwyngaerden
PROCTER GAMBLE Stephanie Van Rossum
SECUREX Herman Boonen
TELENET Inge Smidts
THE HOUSE OF BRANDS Chris Van Roey
UNILEVER Hans Verwimp*
*Mandaat afgelopen volgens art. 13 van de statuten
COMITÉ VAN INTERN TOEZICHT 2014	
ENECO Gisèle De Groote
KBC Luc Rombouts
NATIONALE LOTERIJ Gregory Maes
REMUNERATIECOMITÉ	
ING Philippe Wallez
PALM Jan Vandenwyngaerden
PALM Bert Poukens
THE HOUSE OF BRANDS Chris Van Roey
UBA Jaarverslag 20146
DE UBA-LEDEN
008.00.577.500
02-09-08 12%
1:1
Entreepaneel
tuin • dier
bakplezier
V :
V
LOGO COFIDIS
Nº dossier : 20100444E
Date : 26/05/11
alidation DA/DC
alidation Client
C O F I D I S
0 20 100 0
0 100 80 0
vzw
asbl
7
In 2014 verwelkomde UBA 37 nieuwe leden.
Dit overzicht omvat alle leden-adverteerders op datum van 13 februari 2015.
hearing quality
C= 100% / M= 80% / Y= 0% / K= 70%
C= 0% / M= 6% / Y= 15% / K= 4%
QUADRI REFERENCES
1 6 8 6S I N C E
Focus op uw spaargeld
UBA Jaarverslag 20148
VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN
UBA Jaarverslag 20148
VERTEGEN-
WOORDIGEN
DE STEM VAN DE ADVERTEERDER
UBA luistert naar haar leden, peilt hun aandachtspunten en
analyseert hun opinies. Op basis hiervan formuleren we duidelijke
standpunten, die we kenbaar maken aan alle relevante professio-
nele, economische, maatschappelijke en politieke actoren.
In haar rol van vertegenwoordiger van
de adverteerders komt UBA op voor de
gemeenschappelijke standpunten en
belangen van de adverteerders. Daar-
naast benadrukken we de belangrijke
economische impact en de maatschap-
pelijke rol van commerciële en niet-
commerciële communicatie.
UBA treedt naar voor als een represen-
tatieve en verantwoordelijke woord-
voerder van de adverteerders en als
verdediger van eerlijke, respectvolle en
duurzame communicatie.
ZELFREGULERING
UBA ondersteunt actief de zelfregu-
lerende initiatieven van de sector en
meent dat dit de meest effectieve en
efficiënte manier is om maatschappe-
lijk verantwoorde, eerlijke en ethische
communicatie te bevorderen. De
Jury voor Ethische Praktijken inzake
reclame (JEP) behandelt alle eventu-
ele klachten van consumenten over
reclame ten gronde. Hiertoe werden,
met medewerking van UBA, algemene
sectorale en intersectorale codes en
een uitgebreide reeks van regels en
aanbevelingen opgesteld.
ROL VAN DE OVERHEID
UBA ziet een specifieke rol voor de
overheid om een gezond media-
ecosysteem en innovatie in de sector
te ondersteunen via flankerende
maatregelen. UBA vraagt de
overheid om een uniforme wetgeving
inzake reclame in de verschillende
gemeenschappen, gestoeld op de
Europese directieven. Daarnaast
vraagt UBA om dergelijke wetgevende
initiatieven voor te bereiden met
de betrokken organisaties in het
maatschappelijk middenveld,
waaronder UBA, die in deze de
adverteerders vertegenwoordigt.
De economische impact van reclame
De reclamesector is een belangrijke economische sector in België, zowel qua tewerkstelling als qua investeringen. Reclame draagt
rechtstreeks en onrechtstreeks bij tot economische groei en tot waardecreatie, investeringen, tewerkstelling en een grotere omzet.
Bij de mediabedrijven, mediacentrales en reclamebureaus zijn 15.700 voltijdse werknemers tewerkgesteld. Er zijn eveneens 6.500
logistieke jobs en 11.000 jobs bij adverteerders, rechtstreeks gelinkt aan reclame. In totaal wordt de directe werkgelegenheid
ingeschat op 35.000 jobs. Daarnaast is er de indirecte werkgelegenheid die moeilijker in te schatten valt.
De gecumuleerde omzet van mediabedrijven, mediacentrales en reclamebureaus in België komt uit op 3,2 miljard Euro in 2013 en
geeft een eerste indicatie van de financiële economische impact.
We kunnen dit ook vanuit het perspectief van de adverteerder bekijken: bruto (dus zonder mediakorting en inclusief commissies)
investeerden adverteerders 3,8 miljard Euro in 2014 in ‘above/paid’ media (TV, radio, cinema, print, out-of-home, digital, mobile)
(onderzoek CIM, Nielsen). Daarnaast is er hun investering in de ‘below/owned’ media (POS, DM, coupons, …) en in de diverse
consumenten touchpoints.
De reclame-investeringen hebben uiteraard ook een micro-economische impact voor de adverteerders zelf. Advertentie-uitgaven
ondersteunen de vraag naar producten en diensten en vergroten op die manier de omzet van de betreffende bedrijven. Statistische
modellen tonen de sterke positieve correlatie aan tussen investeringen in reclame en media en de groei van het BBP. Een recente
Belgische studie van McKinsey toonde een impact van reclame van 15 tot 20% in de laatste 10 jaar op de groei van het BBP in de G20.
99
UBA PARTICIPEERT ACTIEF IN
Raad voor de Reclame (RvR)
De RvR is samengesteld en wordt gefinancierd
door de reclamemedia, UBA, ACC
-	 Directielid: Karim Debbah, UBA
-	 Vicevoorzitter: Chris Van Roey, UBA
Jury voor Ethische Praktijken
inzake reclame
De JEP is het zelfregulerend orgaan (SRO - self-regulatory organization)
voor alle ‘paid’ media.
UBA zetelt met 4 leden in de jury:
- Peter Buijze, Coca-Cola, hoger beroep
- Marc Donner, D’Ieteren, eerste aanleg groep 2
- Véronique Huysmans, PG, hoger beroep
- Karolien Pieters, Henkel, eerste aanleg groep 1
Strategische AdviesRaad beleidsdomein
Media (SARC)
De SARC bestaat uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk
middenveld en onafhankelijke deskundigen. De adviezen en studies
worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams
Parlement.
- Lid Mediaraad: Chris Van Roey, RvR
Centrum voor Informatie
over de Media (CIM)
Het CIM levert de gegevens over de verspreiding en het bereik van
media in België en studies die nodig zijn voor de optimalisering van re-
clamebestedingen. UBA zetelt in het Bureau en in de Raad van Bestuur:
-	 Yves De Voeght, Coca-Cola Services
-	 Simone Ruseler, UBA
-	 Patrick Steegmans, Nationale Loterij (Bureau + RVB)
-	 Maud Van de Velde, 20th
Century Fox Film
-	 Kristine Verhelst, Proximus
-	 Patricia Vermandele, ING
EFFIE Awards Belgium
Deze prestigieuze award bekroont de meest effectieve
communicatiecampagnes.
UBA zit de vereniging voor en zetelt in de jury:
-	 Mira De Maeyer, Danone
-	 Lies Eeckman, Alken-Maes
-	Nathalie Erdmanis,
Brussels Airlines
-	 Ignace Heyman, Lotus Bakeries
-	 Laurent Lejeune, Truvo
-	 Ariane Marchant, Proximus
-	 Christophe Mottint, l'Artisane
-	 Stéphan Salberter, ING
-	 Valérie Vangeel, Nestlé
World Federation of Advertisers (WFA)
De WFA is de organisatie die de belangen van de marketeers behartigt
op internationaal niveau.
- Bestuurder en lid Exco: Chris Van Roey, UBA
UBA OVERLEGT INTENSIEF MET
Association of Communication
Agencies (ACC)
De ACC verenigt de reclame- en evenemen-
tenbureaus. Naast regelmatig overleg, zowel
strategisch als ad hoc, publiceren we een
aantal gemeenschappelijke documenten die
de samenwerking tussen adverteerders en
bureaus ten goede komen. Verschillende leden
van de ACC zijn actief als docent aan de UBA
Academy.
Media
UBA onderhoudt regelmatige contacten met de
mediagroepen die in België actief zijn en met
de verschillende media-associaties.
Sectorverenigingen
Er zijn een groot aantal sectorverenigingen
actief in België. Zij groeperen leden uit
specifieke bedrijfssectoren en behartigen hun
sectorbelangen. Zij zijn zeer gespecialiseerd
in de materie van de sector, maar hebben
minder ervaring in marketing en communicatie.
UBA werkt regelmatig actief samen met deze
sectorverenigingen wanneer het gaat over
onderwerpen zoals reclame, communicatie
of marketing. Zelfregulerende codes voor een
specifieke sector vormen vaak het onderwerp
van de samenwerking.
Politieke overheden
Het Belgisch politieke landschap is complex.
UBA neemt waar nodig contact met de
relevante beleidsmakers van de verschillende
overheden. Veelal gaat het om het beter
kenbaar maken van de noden van adverteerders
en om specifiek advies over zelfregulering, co-
regulering en regulering.
United Media Agencies (UMA)
De UMA verenigt de mediabureaus. De relatie
tussen adverteerder en mediabureau is het
voornaamste onderwerp. Daarnaast zijn leden
van UMA actief als mediaspecialist en adviseur in
de UBA-Mediacommissies, als docent in de UBA
Academy en werken zij mee aan de Mediabijlage
in dit jaarverslag en de Media Key Facts.
EEN NETWERK VAN CONTACTEN
UBA Jaarverslag 201410
VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN
UBA Jaarverslag 201410
UBA OP TV: Z ADVERTSING
In 2014 realiseerde UBA haar eigen tv-programma 'Z Advertising' op Kanaal-Z en Canal-Z
in samenwerking met Roularta Media. Jeroen Bernaerts en Eric Winnen presenteerden
het. Samsung en ING zorgden voor de nodige middelen. Er kwamen een veelheid van
communicatie-onderwerpen aan bod. Het programma was erg succesvol en had een
groot bereik. Alle afleveringen kunnen herbekeken worden via kanaalz.knack.be.
Afl. Thema Studiogast Kanaal-Z Studiogast Canal-Z
10/11/14 Z-Advertising, de reeks Chris Van Roey, UBA Karim Debbah, UBA
17/11/14 Zijn merken dood? Kristof Ampe, UBA Sylvie Bove, Yves Rocher
24/11/14 Hoe communiceert ING? Inge Ampe, ING Inge Ampe, ING
01/12/14 Geloven wij reclame nog? Saskia Schatteman, Microsoft Benoît Crochelet, Electrabel
08/12/14 Hoe communiceert Samsung? Loesje De Vriese, Samsung Loesje De Vriese, Samsung
15/12/14 Advertiser Personality of the Year Saskia Schatteman, Microsoft Saskia Schatteman, Microsoft
12/01/15 Heeft tv nog toekomst? Luc Van Wichelen, Mondele˜z INT’L Valerie Morfitis, Unilever
19/01/15 Wat met kranten en magazines? Philippe Belpaire, Roularta Media Philippe Belpaire, Roularta Media
26/01/15 Hoe vind ik mijn weg
in de digitale jungle?
Delphine Van Loocke, KBC Amaury Rosier, L’Oréal
02/02/15 Hoe sociale media inzetten? Pieter-Jan Adriaensens,
Nationale Loterij
Veronique Deconinck,
Nationale Loterij
09/02/15 Hoe werkt content marketing? David Steegen, RSC Anderlecht David Steegen, RSC Anderlecht
16/02/15 Verliezen wij onze privacy? Marc Frederix, Nationale Loterij Annie Courbet, AXA
23/02/15 Hoe een reclamebureau selecteren? Isabelle Marneffe, UNICEF Isabelle Marneffe, UNICEF
02/03/15 Is creativiteit belangrijk? Jens Mortier, Mortierbrigade Eric Hollander, Air
09/03/15 Hoe reclame-effecten meten? Alex Thoré, Proximus Alex Thoré, Proximus
16/03/15 Wat zijn de nieuwe shopper
marketing trends?
Lieve Van Der Borght,
Nespresso
Joachim Rubin, Delhaize
23/03/15 Hoe doe ik aan B2B communicatie? Ingrid Stoffels, KPMG Philippe Wallez, ING
30/03/15 Hoeveel moet ik investeren
in reclame?
Inge Vervliet, BMW Inge Vervliet, BMW
06/04/15 Is employer marketing belangrijk? Johan Claes, MIVB Johan Claes, MIVB
13/04/15 Duurzaam communiceren:
mode of relevant?
Igor Nowe, Carlsberg Jeroen Langerock, Coca Cola
Sylvie Bové, Directeur Brand Marketing, Yves Rocher Inge Ampe, Marketing Directeur, ING
Karim Debbah, Media Manager, UBA
1111
•	 Politiek memorandum
UBA publiceerde haar visie op een
duurzaam en stimulerend commu-
nicatie- en media-ecosysteem in het
boekje Adverteerdersinvesterin-
gen in België: zuurstof voor media
en maatschappij. Deze publicatie
werd verstuurd en besproken met
de media-verantwoordelijken van de
meeste politieke partijen. Doelstel-
ling was de politieke- en beleidsver-
antwoordelijken goed te informeren
over de adverteerdersproblematiek
bij de opstelling van een nieuwe be-
leidsverklaring. Het document bevat
algemene informatie over de wereld
van communicatie en reclame in
België, een aantal algemene stand-
punten (gezond media-ecosysteem;
Europese context; aandacht voor
reclame en adverteerders; zelfre-
gulering) en een aantal specifieke
standpunten over recente dossiers
(televisielandschap; privacy; bel-me-
niet-meer lijst; extra vermeldingen
in reclame; afbeeldingen van het
menselijk lichaam). Deze standpun-
ten werden eveneens gecommuni-
ceerd aan minister Sven Gatz en aan
minister Jean-Claude Marcourt.
•	 Beleidsnota media 2014-2019
UBA gaf via haar vertegenwoordiging
in de SARC Sectorraad Media input
voor het Mediabeleid in Vlaanderen.
Dat gebeurde in samenwerking
met de Raad voor de Reclame. In
zijn beleidsverklaring besteedde de
minister aandacht aan een aan-
tal belangrijke aspecten van de
commerciële communicatie. UBA
analyseerde de beleidsverklaring en
gaf hierop constructieve feedback
aan de minister en zijn kabinet.
•	 Vlaamse Regulator voor de Media
Het congres van de Vlaamse Re-
gulator voor de Media (VRM) ging
over Nieuwe machtsverhoudingen
binnen de media: de invloed van
verticale integratie en de internati-
onalisering van media-overnames
op de mediawaardeketen. UBA
nam actief deel aan het paneldebat.
UBA kreeg de gelegenheid om de
reclamesector nader toe te lichten
en benadrukte het economisch en
maatschappelijk belang van reclame
voor Vlaanderen. UBA vroeg aan alle
stakeholders, media, dienstenver-
leners, regulatoren en beleidsver-
antwoordelijken de nodige inspan-
ningen te doen om de verschillende
media aantrekkelijk te maken voor
adverteerders. Daarnaast lichtte
UBA het belang toe van innovatie in
de sector, met als voorbeeld 'ad-
dressable advertising' op tv.
•	 Telenet - De Vijver
De eventuele instap van Telenet in
De Vijver Media, de holding die o.a.
de televisiezenders VIER en VIJF in
portefeuille heeft, zorgde voor een
aantal politieke discussies over ver-
ticale integratie in het televisieland-
schap. UBA analyseerde het dossier
en communiceerde haar standpunt
SPECIFIEKE DOSSIERS IN 2014
UBA Jaarverslag 201412
VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN
UBA Jaarverslag 201412
Meer informatie?
Contacteer Chris Van Roey°, CEO
chris@ubabelgium.be
aan de betrokken stakeholders.
De mening van UBA : mits een
goede wettelijk omkaderde afba-
kening van de rechten en plichten
van tv-omroepen en tv-verdelers/
dienstenverleners, waardoor voor
alle partijen een ‘level playing field’
ontstaat, kan een eventuele instap
van Telenet in De Vijver Media posi-
tieve effecten hebben voor innovatie
in het Vlaamse tv-landschap, voor
de introductie van nieuwe reclame-
modellen en voor een evenwichtiger
concurrentie tussen de verschillende
televisieomroepen.
•	 Addressable Advertising
Addressable (targeted) advertising is
een nieuwe technologische ontwikke-
ling die toelaat om televisiereclame
te personaliseren op maat van de
kijker. De adverteerder bepaalt zijn
doelgroep in functie van de beschik-
bare kijkersdata. De tv-advertenties
worden alleen verdeeld naar die
huishoudens die binnen de bepaalde
doelgroep vallen. UBA publiceerde
hierover een Position Paper.
•	 CIM 2020
In de loop van 2014 startte het CIM
zijn project 'CIM 2020' om de organi-
satie klaar te maken voor de nieuwe
uitdagingen waarmee ze geconfron-
teerd wordt. UBA richtte daartoe een
adverteerders-werkgroep op, die
een constructieve feedback gaf aan
het CIM. Daarnaast publiceerde UBA
een Position Paper over de rol van
het CIM als spil in het mediaonder-
zoek. Daarbij vroeg UBA een evolutie
naar 'consumer-centric' holistische
metingen die gecoördineerd worden
door één onafhankelijk en overkoe-
pelend orgaan.
•	 Belgian Pledge
Door zich akkoord te verklaren met
de Belgian Pledge onderschrijven
de 40 deelnemende bedrijven de
engagementen van de zogenaamde
EU Pledge. Deze houden onder meer
in dat de deelnemende bedrijven
geen reclame maken voor voeding
en dranken die gericht is tot kinde-
ren jonger dan 12 jaar, behalve voor
producten die voldoen aan specifieke
nutritionele eisen.
Naar aanleiding van enkele nieuwe
wetsvoorstellen heeft UBA het
belang van de Belgian Pledge en
andere zelfreguleringsinitiatieven
het afgelopen jaar onderstreept en
verdedigd bij de Franstalige politieke
instanties. Oorspronkelijk waren
de kamerleden immers van plan
om de wettelijke bepalingen rond
informatie over voedingswaarde in
reclame nog uit te breiden. Na de
parlementaire bijeenkomsten werd
hiervan afgezien. UBA werkt rond
het dossier ‘Belgian Pledge’ nauw
samen met FEVIA en de de Raad
voor de Reclame.
•	Optimalisatie relatie
Adverteerder-Eventbureau
In 2014 publiceerden UBA en ACC
samen twee documenten: het ‘Event
Competition Charter’ en het ‘Event
Briefing Document’. Beide docu-
menten zijn downloadbaar in het
UBA Knowledge Center en vormen
een nuttige tool voor zowel adver-
teerders als eventbureaus.
•	Evolutie van het Franstalige
tv-landschap
UBA kon tijdens een ontmoeting met
Jean-Claude Marcourt, de Fransta-
lige minister van Media, haar politiek
memorandum Adverteerdersin-
vesteringen in België: zuurstof voor
media en maatschappij voorstellen.
Er werd o.a. gepraat over de moge-
lijkheid om nieuwe reclameruimte
op de RTBF te kunnen voorstellen
aan adverteerders. Onlangs heeft
de Franstalige openbare zender
product placement toegelaten en
andere mogelijkheden worden nog
bekeken. Dit vormt ongetwijfeld
een interessante opportuniteit voor
adverteerders.
VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN
INFORMEREN
DE BRON VOOR DE GETALENTEERDE
ADVERTEERDER
Onder deze pijler vallen alle diensten die onze adverteerders zo
breed mogelijk informeren. In de snel veranderende omgeving
is degelijke informatie immers ook voor hen een noodzaak om
efficiënt te kunnen werken en om hun taak als adverteerder met
kennis van zaken te kunnen uitvoeren.
UBA verspreidt haar informatie enerzijds via haar opleidingsinsti-
tuut, UBA Academy, en anderzijds via diverse diensten.
We informeren u via de:
UBA Academy
UBA-diensten
UBA-publicaties
UBA-website
GIGANTISCH SUCCES
In het eerste academiejaar namen
maar liefst 507 personen deel aan UBA
Academy, het jaar daarop waren dat er
al 622. Dat aantal dikte in het acade-
miejaar 2013-2014 nog sneller aan tot
931 deelnemers, dat is een stijging van
84% in amper drie jaar!
UBA ging ook aan de haal met de WFA
President’s Award 2013 for industry
leadership, een internationale prijs
die de World Federation of Advertisers
(WFA) uitreikt voor ‘de innovatie, per-
tinentie en uitmuntendheid’ van UBA
Academy.
UBA Academy is een belangrijke
troef van het UBA-lidmaatschap. Een
uitgebreid gamma aan communicatie-
opleidingen biedt de adverteerders de
mogelijkheid om hun competenties te
ontwikkelen en onmiddellijk doeltref-
fender te presteren in een complexe
en voortdurend veranderende omge-
ving. Cruciaal voor het programma is
de relevantie van de inhoud voor een
publiek van adverteerders. Daarom
zweert UBA Academy bij een praktijk-
gerichte aanpak: de lesgevers brengen
een discours waarin ze hun expertise
vakkundig afstemmen op de realiteit
van de adverteerders.
UBA investeert sterk
in de UBA Academy
om adverteerders op
te leiden. Zo neemt
de vereniging haar
verantwoordelijkheid
en speelt ze een
belangrijke rol in het
reclamelandschap.
Luc Suykens, Harley Procter Marketing Director -
Procter Gamble
UBA Jaarverslag 201414 UBA Jaarverslag 201414
KWALITEIT STAAT VOOROP DRIE TYPES
OPLEIDINGEN
UBA Academy organiseert opleidingen
voor alle adverteerders op elk moment
van hun carrière, ongeacht hun plaats
binnen de organisatie. Het resultaat?
Een relevant aanbod dat volledig beant-
woordt aan de specifieke behoeften van
de leden van UBA:
•	Het Communication Management
College: een vierdaagse opleiding
voor beginnende communicatiepro-
fessionals.
•	De Communication Master Clas-
ses: korte opleidingen van een halve
dag waar dieper wordt ingegaan op
bepaalde topics.
•	De opleidingen op maat: praktische
workshops op basis van concrete
cases aangebracht door de deelne-
mers of ‘in house’ opleidingen om
specifieke vragen aan te pakken.
In het academiejaar 2013-2014
organiseerde UBA Academy maar
liefst 55 opleidingen.
1. COMMUNICATION
MANAGEMENT COLLEGE (CMC)
Het Communication Management Col-
lege, dat in 2008 werd opgestart, kreeg
al veel lof. Deze vierdaagse opleiding
helpt junior adverteerders zeer snel
doeltreffend te presteren in hun nieuwe
functie. De lessen worden gegeven door
14 experts met een degelijke reputatie
binnen hun domein. De opleiding is
bijzonder omdat ze praktijkgericht en
concreet is. De trainers illustreren hun
stellingen met treffende voorbeelden
en actuele casestudy’s. Theoretische
kennis dient ter ondersteuning. De
deelnemers krijgen de opdracht een
aantal praktijkgevallen op te lossen.
Het programma bestaat uit één dag-
opleiding per maand, gedurende vier
maanden. Alle aspecten van het vak ko-
men aan bod: communicatiestrategie,
-proces, -concepten en -partners. Eén
cyclus loopt in het voorjaar, een tweede
in het najaar.
Met steun van een Advisory Board
Om haar grote succes te ondersteu-
nen en een antwoord te bieden op
vragen omtrent strategische ontwik-
kelingen, heeft UBA Academy een
Advisory Board. Dat comité wordt
voorgezeten door een academicus en
is samengesteld uit Marcom-experts
en Human Resources/Learning 
Development managers:
Topsprekers
De lesgevers zijn communicatiespe-
cialisten. Het zijn professionals die
werkzaam zijn in de wereld van adver-
teerders, bureaus en media.
Gericht op resultaat
Elke opleiding wordt minutieus voor-
bereid. De deelnemers evalueren de
opleiding en spreken zich uit over de
inhoud, het dynamisme en de pedago-
gische kwaliteiten van de trainer. De
opleidingen van UBA Academy krijgen
een gemiddelde evaluatiescore die
hoger ligt dan 90 %.
• Voorzitter: Patrick De Pelsmacker –
Hoogleraar marketing, Universiteit
Antwerpen
• Vicevoorzitter: Ann Van De Perre –
HR Director, ING
• Marcom-consultants:
o Laura Busselot –
Teamcoördinator Premedia,
Colruyt
o Johan Claes - HR
Communication Employer
Branding Manager, STIB-MIVB
• HR LD-consultants:
o Stefaan Arryn – HR Director
Talent, Securex
o Sonia Frey – HR Director,
De Lijn
• UBA:
o Jan Vandenwyngaerden – CEO,
Palm en voorzitter UBA
o Chris Van Roey, CEO UBA
o Anne-Sophie Vilain, Training
Manager UBA
1515
In het academiejaar 2013-2014 namen
68 jonge communicatieprofessionals
deel aan de opleiding, uit de volgende
ondernemingen: Acerta, Akzo
Nobel Decorative Coatings, Alpha
Card, Armonea, Bayer, Beiersdorf,
Belgacom, Biover, BIVV – IBSR, BNP
Paribas Fortis, bpost, Brouwerijen
Alken-Maes, Carlsberg Importers,
Colgate-Palmolive, Colruyt Group,
D'Ieteren, De Lijn, Deutsche Bank,
Dr. Oetker, Duvel Moortgat, Edenred,
Electrabel-GDF Suez, Estée Lauder
Cosmetics, Hotelschool Ter Duinen, ING
Private Banking, JohnsonJohnson,
Kapaza!, KBC Verzekeringen, KPMG,
Mccain Foods, Media Markt, Microsoft,
Mondele˜z, Mora, Nestlé, Omega Pharma,
Orangina Schweppes, PAB, Palm,
Pepsico, Peugeot, Reynaers Aluminium,
Samsung, Stassen, Stepstone, STIB –
MIVB, Telenet, The Phone House, VDAB,
Velux, WWF
DIPLOMA ‘THE PRINCIPLES
OF COMMUNICATION’
De deelnemers aan het Communica-
tion Management College kunnen een
diploma behalen: ‘The Principles of
Communication’. Het diploma is een
bekroning voor al wie het programma
volledig heeft gevolgd en slaagt voor
een werkstuk, dat mondeling voor een
jury van professionals uit de sector
wordt verdedigd. Via het werkstuk leren
de deelnemers een concrete link te leg-
gen tussen de opleiding en de uitdagin-
gen waarvoor het bedrijf staat.
De jury is samengesteld uit:
•	Patrick De Pelsmacker – Hoogleraar
marketing aan de Universiteit Ant-
werpen, voorzitter van de Advisory
Board en trainer aan het CMC
•	Hans Cools – voormalig CEO van
Sanoma media, trainer aan het CMC
•	Chris Van Roey – CEO UBA
Gediplomeerde junior adverteerders:
Laureaten CMC 2014 Voorjaar
•	Lydia Coeckelberghs, Peugeot,
Advertising Manager
•	Olivier Willaert, Hotelschool Ter
Duinen, Technisch Adviseur
Laureaten CMC 2013 Najaar
•	Roxanne Claessens, Microsoft, SMB
audience marketing manager –
Grote onderscheiding
•	Isabelle Cammaert, Johnson 
Johnson Consumer, Junior brand
manager RoC®
- Onderscheiding
•	Amaury Van de Zande, STIB-MIVB,
Marketing research and social me-
dia analyst
•	Kristof Schills, StepStone, Online
Project Manager
•	Jean-Christophe Lokietek, Media
Markt-Saturn BeLux, Conversation
 PR Marketing Manager
COMMUNICATION MANAGEMENT
COLLEGE: DE SPREKERS
•	Stéphane Buisseret – CEO, AIR
•	Hans Cools – voormalig CEO,
Sanoma Media
•	Nicolas De Bauw, Managing
Director, TBWA Antwerpen
•	Patrick De Pelsmacker -
Prof., Universiteit Antwerpen
•	Tom De Ruyck – Managing Partner,
InSites Consulting
•	Veerle De Vos – Eigenaar,
Faith In Fools
•	Sylvie Dewaele,
Media Arts Director, TBWA
•	Bruno Liesse –
Managing Director, Carat
•	Bart Lombaerts – Press Com
Manager, Kom op tegen Kanker
•	Pierre Mathelart – DG, Atypic
•	Anthony Slabinck – Senior Digital
Strategist, Invisible Puppy
•	Stephan Smets –
CCO en partner, BBDO
•	Fons Van Dyck –
Managing Director, think/BBDO
•	Kristin Verellen –
Partner, PeelTheOnion
2. COMMUNICATION
MASTER CLASSES
De Communication Master Classes
van UBA zijn korte opleidingen van een
halve dag, die dieper ingaan op een be-
paald topic. De lessen zijn praktijkge-
richt en gaan concreet in op de realiteit
van de markt. De trainers zijn erkende
professionals uit de bedrijfswereld.
Zij spreken over de ontwikkelingen in
hun vak, stellen een aantal relevante
casestudy’s voor en geven hun gouden
vuistregels mee. De deelnemers krij-
gen tal van tips die ze onmiddellijk in de
praktijk kunnen omzetten. Het aantal
Anne-Sophie Vilain (links) overhandigt het diploma
aan Roxanne Claessens (rechts)
Zeer goede
algemene indruk
van deze opleiding.
Kennis werd goed
gedeeld en alles
werd onderbouwd
met de nodige
technische uitleg.
Het enthousiasme
en de humor die
de lesgeefster
gebruikte maakte
het compleet. 
Lode Schoors, Web Content Manager,
Beobank - Opleiding Website Optimisation
29/01/2015 Muriel Vandermeulen
Ik heb een
uitdagende master
class kunnen en
mogen genieten.
Een ervaring die
ik nog lang zal
meedragen en
waarvan ik de
boodschap graag
zal uitdragen,
binnen en buiten
mijn organisatie. 
Sofie Vermaut, Internal Communications, Van
Marcke - Opleiding Internal Communication
15/01/2015 Geert Serneels
UBA Jaarverslag 201416 UBA Jaarverslag 201416
KERNCIJFERS VAN UBA ACADEMY
In het academiejaar 2013-2014 hebben 68 junior adverteerders het Communica-
tion Management College gevolgd en 863 communicatieprofessionals namen deel
aan de Communication Master Classes.
2011-2012
39 opleidingen
55 opleidingen
2012-2013
2013-2014
36 opleidingen
622 deelnemers
931 deelnemers
507 deelnemers
Evolutie van het aantal Communication Master Classes:
inschrijvingen per sessie is beperkt om
zo de efficiënte uitwisseling van ideeën
aan te moedigen.
COMMUNICATION MASTER CLASSES:
HET PROGRAMMA
Het programma wordt ingevuld in func-
tie van de ontwikkelingen binnen het
communicatievak, de aanbevelingen die
de Advisory Board van UBA Academy
doet en de behoeften van de UBA-
leden. Zes essentiële competenties
komen aan bod:
•	Samenwerking met bureaus: se-
lectie, remuneratie, samenwerking,
evaluatie, briefing, creativiteit
•	Mediabeheer: mediaplan, sociale,
digitale en mobiele media, productie,
mediabureaus, B2B
•	Strategie: consumer insight, in store,
webcontent, e-communicatie, public
relations, interne communicatie,
merkambassadeurs, brand image
•	ROCI: media-audit, efficiëntie van
sponsoring, van websites en van so-
ciale media, marcom accountability
•	Wetgeving: auteursrechten, com-
municatiecontract, cookies en
e-communicatie
•	Persoonlijke vaardigheden: pre-
sentatie, persinterview, brainstorm,
personal branding
3. OPLEIDINGEN OP MAAT
Voor adverteerders die een opleiding
willen waarin rekening wordt gehouden
met hun situatie, hun sector en hun
specifieke vragen, organiseert UBA
Academy in house sessies en praktijk-
gerichte sessies (Business workshops)
of inspirerende sessies (Trends Day
workshops). Leden van UBA genieten
een voordeeltarief.
•	 In house opleidingen
UBA Academy kan Communication
Master Classes organiseren bij de
adverteerder, om te beantwoorden
aan zijn specifieke behoeften. De
adverteerder bepaalt zelf het aantal
deelnemers, het tijdschema en de
locatie. De succesvolste interne trai-
ning is de opleiding ‘Client Brief’.
•	 NIEUW Business workshops
Om adverteerders de kans te geven
om de inhoud van de Communication
Master Classes in de praktijk toe te
passen in hun onderneming orga-
niseert UBA Academy feedbackses-
sies: de Business workshops. Die
praktijkgerichte workshops bieden de
deelnemers de mogelijkheid om op
hun concrete case te werken onder
leiding en begeleiding van de expert-
trainer. De vragen worden openlijk
gesteld en in groep besproken.
•	 NIEUW Trends Day workshops
UBA Academy organiseert exclusie-
ve workshops die gegeven worden
door de mensen die op de UBA
Trends Day komen spreken. Tijdens
die workshops krijgen de adverteer-
ders de unieke mogelijkheid om per-
soonlijk in contact te komen met die
internationaal vermaarde sprekers
en van hun expertise te profiteren.
De deelnemers kunnen inspiratie uit
de workshops putten, die ze daarna
in hun bedrijf kunnen concretiseren.
EXCLUSIEF VOORDEEL
VOOR UBA-LEDEN
Alle opleidingen van UBA Academy
(behalve de opleidingen op maat) zijn in
het jaarlijkse lidgeld voor UBA-leden
inbegrepen. Om de kwaliteit van de
opleidingen te verzekeren en intersec-
torale uitwisselingen te stimuleren, zijn
de plaatsen beperkt. Elke onderne-
ming die lid is kan 1 of 2 werknemers
inschrijven:
•	1 werknemer per jaar voor het Com-
munication Management College (1
werknemer per cyclus – dus 2 per
jaar – voor leden die meer dan 2.400
euro lidgeld betalen)
•	2 werknemers aan elke Communi-
cation Master Class (afhankelijk van
de beschikbaarheid, first-in first-
served)
Niet-leden betalen 300 euro per sessie
om deel te nemen aan de Communi-
cation Master Classes (opleidingen
van een halve dag) en 2.400 euro voor
deelname aan het Communication
Management College (vier dagen).
Anne-Sophie Vilain,
Training Manager,
annesophie@ubabelgium.be
Joanne Reyners,
Training Coordinator,
joanne@ubabelgium.be
Meer weten over onze opleidingen?
1717
Meer weten over onze
diensten en voordelen?
Contacteer Kristin Hannon,
Communication Loyalty Manager,
kristin@ubabelgium.be
1. UBA JOB LINE
Dankzij UBA Job Line kunnen onze
leden-adverteerders hun openstaande
marketing- en communicatiejobs on-
line plaatsen op de UBA-website.
De jobs zijn niet alleen zichtbaar op
onze website maar worden ook gepro-
moot via onze e-news en twitterfeed.
We stellen vast dat deze dienst zeer
actief gebruikt wordt.
Info via www.ubabelgium.be/jobline
2. UBA LEGAL LINE
UBA Legal Line geeft eerstelijns
legaal advies. Elke adverteerder heeft
wel eens een prangende vraag over
regelgeving of wettelijke en juridische
aspecten. Dankzij onze samenwerking
met de advocatenassociatie KOAN
kunnen we snel een eerste antwoord
bieden. Vragen worden strikt
vertrouwelijk behandeld.
In 2014 gaf UBA met Koan 24 adviezen.
Info via www.ubabelgium.be/legalline.
3. UBA MEDIA GLANCE
UBA Media Glance geeft eerstelijns-
informatie over mediabestedingen in
België. Daarvoor doen we een beroep
op de MDB-databank. Nielsen biedt
online toegang tot een gedetailleerde
databank van reclame-investeringen in
de Belgische above-the-line media. De
investeringen kunnen per sector, per
adverteerder en zelfs per merk worden
opgevraagd.
Info via www.ubabelgium.be/mediaglance
DE UBA PUBLICATIES
ADVERTISER GUIDELINES
Uit de samenwerking tussen adverteer-
ders onderling en met vakorganisaties
groeit vaak de behoefte om informatie
te bundelen in een gids. Onze UBA
Advertiser Guidelines zijn talrijk en
overkoepelen uiteenlopende onderwer-
pen.
Beknopt overzicht van de UBA publi-
caties:
•	 Employer Marketing Guidelines;
•	 Event Client Briefing;
•	 Social Media Guidelines;
•	Communication Agency Contract;
•	In-store communication;
•	Communication agency evaluation;
•	Remuneratiegids;
•	 The Client Brief;
•	 Digital marketing contract;
•	 Media audit;
•	Gedragscode voor
bureaucompetities.
Deze gidsen zijn slechts enkele van de vele
documenten en presentaties die de UBA-
leden kunnen raadplegen via onze website.
We publiceren er niet enkel onze eigen
gidsen, maar ook die van vakverenigingen
zoals de WFA (World Federation of Adver-
tisers) en de EACA (European Association
of Communication Agencies) die de steun
van UBA krijgen.
Het volledige overzicht vindt u in het UBA
Knowledge Center (zie ook pagina 28).
Alle gidsen zijn gratis downloadbaar voor
leden.
www.ubabelgium.be
Dé centrale plek waar u moet zijn om op
de hoogte te blijven is de UBA-website.
Alle activiteiten en nieuwtjes vindt u er ge-
makkelijk terug. De UBA-leden ontvangen
tevens onze nieuwsbrief zodat zij op de
hoogte blijven van alle activiteiten die UBA
organiseert en de actualiteit uit de sector.
We berichten ook over exclusieve voorde-
len zoals gratis plaatsen voor evenemen-
ten of seminaries.
U ontvangt onze e-news nog niet?
Mail ons uw gegevens via
database@ubabelgium.be
DE UBA DIENSTEN
UBA heeft een aantal diensten ontwikkeld speciaal
voor leden-adverteerders.
UBA Jaarverslag 201418 UBA Jaarverslag 201418
VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN
UITWISSELEN
DE MEDIACOMMISSIES
In de Mediacommissies analyseren
en bespreken de adverteerders
voornamelijk de evolutie van de media.
Daarbij heeft iedereen oog voor zijn
eigen specificiteit, maar vooral voor
de onderlinge complementariteit. De
deelnemers aan de Commissies gaan
niet alleen in op de actualiteit, maar
anticiperen ook op de markttrends. De
Commissies vormen traditiegetrouw een
uniek platform waar adverteerders en
mediaspecialisten elkaar ontmoeten.
In die zin zijn ze een inspiratiebron
voor iedereen. Kansen en uitdagingen
worden er in alle openheid besproken en
er is ruimte voor macro-economische
feedback. De Commissies nodigen de
media en de regies regelmatig uit voor
overleg. Elke Commissie komt vier keer
per jaar samen.
UBA telt drie Mediacommissies:
1. Mediacommissie TV
2. Mediacommissie Press –
Radio – Out of Home
3. Mediacommissie Digital
 Mobile.
EXPERTISE IN MEDIA EN COMMUNICATIE OPBOUWEN
EN DELEN MET ANDERE ADVERTEERDERS
UBA heeft verschillende platforms waar adverteerders en belangrijke spelers uit de sector elkaar
ontmoeten en met elkaar in dialoog kunnen gaan. Het opbouwen van communicatie- en mediaexpertise
en het uitwisselen van kennis en informatie staan hierbij centraal. Vanuit deze overlegorganen formuleren
we standpunten en gedragslijnen die de mening van de adverteerder weergeven.
Er zijn drie soorten platforms: de Mediacommissies, de Expertise Centers en het Executive Forum.
Deelname is uitsluitend voorbehouden aan leden. Wel doen we regelmatig een beroep op externe
mediadeskundigen en andere experten voor extra ondersteuning.
DE EXPERTISE CENTERS
De grootste troeven van deze bijeenkom-
sten zijn het uitwisselen van ervaringen en
het netwerken met andere adverteerders.
We spelen in op de actualiteit en houden u
op de hoogte van de recentste ontwikke-
lingen uit uw domein. In 2014 besteedden
we extra aandacht aan het bevorderen van
de interactie tussen de deelnemers en de
kwaliteit van de presentaties.
In 2014 waren er acht Expertise Centers
werkzaam:
1. B2B Communication
2. Employer Marketing
3. Research – Consumer
Management Insights
4. Research – Panels
5. Responsible
Communication
6. Shopper Marketing
7. Social Media
8. Sponsoring Event
Communication
NIEUW!
In 2014 verwelkomden we in totaal
negen nieuwe voorzitters en vice-
voorzitters die hun stempel drukken
op de werking van onze uitwisselings-
platforms.
Een andere evolutie is dat we voortaan
extra nadruk leggen op de interacti-
viteit, elke deelnemer wordt gesti-
muleerd om actief deel te nemen en
zijn of haar input te geven tijdens de
vergaderingen, wat de informatie-
uitwisseling verrijkt.
Om de synergie met de UBA Academy
te optimaliseren, zijn we tenslotte
overgestapt van een klassieke jaarka-
lender naar een academische kalen-
der die loopt van september tot juni.
In 2015 is UBA gestart met de
organisatie van gezamenlijke
Mediacommissies. Het
beschouwen van de media
als aparte entiteiten strookt
immers niet meer met de
realiteit van het Belgische en
internationale medialandschap.
Het digitale aspect is immers
alomtegenwoordig. Deze formule
kende meteen een enorm succes.
1919
1. MEDIACOMMISSIE TV
Voorzitter:
Luc Van Wichelen
Mondeleˉz Belgium
Services
Vicevoorzitster:
Valérie Morfitis,
Unilever
De Mediacommissie TV brengt adver-
teerders samen die streven naar een
kwalitatief televisielandschap en
een evenwichtig media-ecosysteem.
Ze bespreken de nieuwe trends, de
goede samenwerking tussen partners,
verantwoorde concurrentie en een
optimale analyse van de ROI.
In 2014 brachten we de regies, de
televisiezenders en de specialisten
ter zake samen om ons te informe-
ren over de nieuwe markttrends. De
'Trendwatcher-module' gaf ons een
volledig beeld van de actualiteit. De
mediaspecialisten analyseerden de
evoluties in het televisielandschap.
De volgende onderwerpen kwamen
aan bod: 'Social TV', de steeds grotere
impact van themazenders, de ana-
lyse van de zendschema's, het belang
van een kwalitatieve klantenbriefing
zodat het media-agentschap een pas-
sende oplossing kan aanbieden en de
complementariteit tussen televisie
en andere media. We organiseerden
ook een gewaardeerd debat over de
toekomst van de commerciële televisie
in België en over de evolutie van de
belangrijkste spelers uit het noorden
en het zuiden van het land.
2015 wordt een beslissend jaar voor
het televisiegebeuren: de komst van
operatoren zoals Netflix, de nieuwe
meetprocedures van het CIM, de
steeds groeiende complementariteit
tussen offline en online media, de
opkomst van addressable advertising,
de nieuwe beheersovereenkomst voor
de VRT, enz.
2. MEDIACOMMISSIE PRESS –
RADIO – OUT OF HOME (PRO)
Voorzitster:
Liesbeth Dupon,
Media Markt
De Mediacommissie PRO legt zich toe
op alle media-aspecten van pers, af-
fichage en radio, en volgt hun ROI.
In 2014 evolueerden de investeringen
op diverse manieren afhankelijk van
de drager. De technologische evolutie
biedt adverteerders steeds meer voor-
uitstrevende oplossingen aan, meer
bepaald voor affichage. Ook voor radio
was het een goed jaar qua investerin-
gen. De toekomst van radio, het belang
van creativiteit en de ROI voor de pers
werden uitvoerig besproken. Aan de re-
volutie van Content Marketing werd ook
een sessie gewijd. Dankzij deze sessie
konden we onze kijk op het gebruik van
media bijschaven
In 2015 verwachten we nog meer
vragen rond de keuze van de juiste
media om de doelgroepen optimaal te
bereiken.
3. MEDIACOMMISSIE
DIGITAL MOBILE
Voorzitter:
Amaury Rosier,
L’Oréal
Vicevoorzitter: Tom Tiels, ENI
De Mediacommissie Digital Mobile
volgt de nieuwe tendensen van de
online en mobiele communicatie op
de voet. Ze anticipeert op de komende
ontwikkelingen. De Mediacommissie
schetst de nieuwe mogelijkheden die
de digitale wereld de adverteerders
biedt.
In 2014 boog de Mediacommissie Digi-
tal Mobile zich over onderwerpen die
van praktisch en strategisch belang
zijn voor de adverteerders: de meting
van de ROI, de sleutelelementen van
een geslaagde digitale campagne en
de noodzaak om digitale media ook
mee op te nemen in het marketing- en
communicatieplan. In samenwerking
met Google sloten we het jaar af door
uitgebreid in te zoomen op de moge-
lijkheden van Mobile in België. Dit zijn
slechts enkele thema's die aan bod
kwamen tijdens onze vergaderingen.
We vinden het belangrijk de actualiteit
op de voet te volgen, en er zelfs op
vooruit te lopen. Dankzij de presenta-
ties en de uitwisseling van kennis rond
de concrete toepassing van numerieke
tools kon elke deelnemer zijn profes-
sionele ervaring over dit onderwerp
delen en verrijken.
UBA Jaarverslag 201420 UBA Jaarverslag 201420
DE EXPERTISE CENTERS
1. B2B COMMUNICATION
Voorzitter:
Ingrid Stoffels
KPMG
Vicevoorzitter: Tim Nagels, Microsoft
Dit nieuwe Expertise Center onderzoekt
de verschillende facetten van B2B-
communicatie. Communicatie naar
professionele klanten of prospecten
vereist immers een specifieke definitie
en specifieke middelen. Begin 2014 ging-
en we in op de criteria voor een goede
B2B-communicatie: inhoud, emotie, enz.
Daarna deelden we onze ervaringen in
verband met Social Selling, of hoe we
de B2B-boodschap vanuit het standpunt
van de verkooprelatie kunnen optima-
liseren. In 2015 gaan we het Expertise
Center verder uitbouwen.
2. EMPLOYER MARKETING
Voorzitter:
Johan Claes,
MIVB
Vicevoorzitter:
Raf Heroes,
Randstad Group
Na publicatie van ‘The Employer Value
Proposition’ (beschikbaar via het
UBA Knowledge Center) zetten we de
volgende stap: de praktische toepas-
sing. De Nationale Loterij stelde ons
haar beleid en acties voor. Met de hulp
van specialisten onderzochten we de
toepassing van EVP bij aanwervingen.
Daarna beschreven we het nauwe
verband tussen Employer Branding en
Interne Communicatie. In 2015 zetten
we dit werk verder met sessies over o.a.
nieuwe tools die adverteerders kunnen
helpen om Employer Branding beter om
te zetten in concrete acties.
3. RESEARCH – CONSUMER
MANAGEMENT INSIGHTS
Voorzitter:
Guy Sauvage,
MIVB
Viceoorzitster: Corinne FERMYN, KBC GROEP
Dit Expertise Center is het beste kanaal
om op de hoogte te blijven van de
recentste consumentenstudies, zoals
de trends in Consumer Management
Insights, hoe verder kijken dan
de klassieke sociodemografische
classificaties en de innovaties op het
gebied van de neurowetenschappen.
Dankzij een betere kennis van
de consument kunnen we beter
communiceren met de doelgroep.
In 2014 maakten we niet alleen de
intussen klassieke evaluatie van
de studiebureaus, maar focusten
we ook op de recentste evolutie
van kwantitatieve en kwalitatieve
studies. Verder bekeken we ook de
evoluties in de neurowetenschappen
en neurodiagnostiek, toegepast op en
vertaald naar praktische concepten
voor de adverteerders.
4. RESEARCH – PANELS
Voorzitter:
Sam Loeys,
COCA-COLA Belgium
Het Expertise Center Research - Pa-
nels biedt het ideale platform om te
discussiëren met studiebureaus zoals
Nielsen en GfK, die studies uitvoeren
rond Fast Moving Consumer Goods
(FMCG) en retail. Binnen dit Expertise
Center formuleren we nieuwe stand-
punten.
In 2014 bekeken we de technieken en
methodologieën om het type winkel
correct te bepalen. We onderzochten
ook de evolutie van e-commerce in
België en in het buitenland. Verder be-
steedden we aandacht aan de evolutie
van de Hard Discounters. Ten slotte
hielden GfK en Nielsen ons regelmatig
op de hoogte van de feiten en cijfers
van de retailsector.
5. RESPONSIBLE COMMUNICATION
Voorzitter:
Igor Nowe,
Carlsberg Importers
Het doel van dit Expertise Cen-
ter is verantwoorde communicatie
stimuleren op basis van de 3 'P's':
Planet, People, Profit. De sociaal
verantwoorde communicatie maakt
onlosmakelijk deel uit van sociaal
verantwoord ondernemerschap. Aan
de hand van concrete voorbeelden en
best practices van de adverteerders
2121
denken de deelnemers van dit Experti-
se Center na over de ontwikkeling van
duurzame communicatie. Zo kwam
Delhaize ons in 2014 uitleg geven over
de voordelen die verantwoorde com-
municatie kan bieden aan een grote
onderneming. We organiseerden ook
een sessie gewijd aan de recente aca-
demische studies over dit onderwerp.
6. SHOPPER MARKETING
Voorzitster:
Carine Vaeremans,
Friesland Campina
Dit Expertise Center heette vroe-
ger 'Point of Sales' en werd op een
geslaagde manier vernieuwd. In
verschillende sessies focusten we op
het groeiende belang van de Shopper
Experience.
We bespraken in 2014 de bliksem-
snelle opmars van e-commerce, de
winkel van de toekomst (met een
bezoek aan The Loop in Antwerpen) en
een analyse van de Brand Stores en de
Shops-in-shop. Die sessie vond plaats
in de Brand Store van BMW in Brussel.
2015 zal ongetwijfeld het succes van
het vorige jaar evenaren.
7. SOCIAL MEDIA
Voorzitter:
Frédéric Herzeele,
Belgacom
Dit Expertise Center wisselt ideeën uit
over de te kiezen strategie voor sociale
media, van doelstelling tot resultaten.
MIVB bracht een leerzame case story
over hun beleid voor sociale media.
In 2014 kwamen ook de wettelijke as-
pecten van sociale media aan bod. We
kunnen niet meer zonder deze nieuwe
communicatiemiddelen. In 2015 gaan
we hun gebruik in een algemene stra-
tegie verder analyseren.
8. SPONSORING EVENT
COMMUNICATION
Voorzitster:
Delphine Baise,
ING Private Banking
Viceoorzitster:
Kristel Brants,
Electrabel GDF SUEZ
Dit Expertise Center houdt zich bezig
met het delen van ervaringen tussen
adverteerders op het gebied van spon-
soring en de organisatie van evene-
menten. Het centrale thema van onze
sessies was de professionalisering van
de sector. Concrete thema’s waren het
gebruik van documenten van UBA en
de ACC (hoe een evenementenbureau
pitchen, hoe een agentschap brie-
fen), focus op sportsponsoring en op
het duurzame aspect dat we in onze
evenementen moeten brengen. De Na-
tionale Loterij kwam haar strategie in
deze materie ook uitgebreid toelichten.
Enkele cijfers:
De herpositionering van onze Mediacommissies en onze Expertise Centers lijkt vruchten af te werpen. We
zagen immers een mooie stijging qua deelnemers en aantal sessies. Uiteraard zetten we onze inspanningen
voort om nog beter te beantwoorden aan de verwachtingen van de adverteerders over onderwerpen die hen
nauw aan het hart liggen.
Mediacommissies Expertise Centers Executive Forum
684 95% 12 22 2
Deelnemende
adverteerders
Uitersttevreden
deelnemers
Bijeenkomstenvande
Mediacommissies
Bijeenkomstenvan
deExpertiseCenters
ExecutiveForums
UBA Jaarverslag 201422 UBA Jaarverslag 201422
Meer informatie?
Contacteer Karim Debbah,
Media Manager
karim@ubabelgium.be
EXECUTIVE FORUM
Dit specifieke platform werd in 2013 opgericht
en zette zijn werkzaamheden met succes
voort in 2014. De formule: een beperkt aantal
belangrijke adverteerders en CEO’s komen
samen rond een prestigieuze tafel om open
van gedachten te wisselen over een thema dat
onze sector aanbelangt.
6 oktober 2014
Executive Forum over'De plaats van de
communicatieafdeling binnen het bedrijf'
Bij 81% van de adverteerders
valt communicatie onder de
marketingafdeling, aldus Marketing
Zoom, dat deel uitmaakt van de
Yearly Marketing Survey van The
House of Marketing en UBA.
Verder blijkt uit de studie dat 84%
van de marketingafdelingen een
reorganisatie onderging in de
afgelopen drie jaar. De redenen: het
verhogen van de efficiëntie (81%),
wijzigingen in de organisatie op
plaatselijk en internationaal niveau
(75%) en ten slotte het drukken van
de kosten (51%). De deelnemers
aan het forum discussieerden
over o.a. de digitale opmars, de
tegenstelling-complementariteit
tussen juniors en seniors en
10 februari 2014
Executive Forum over
'Big Data, Big Insight'
Voor 54 % van de marketeers is Big
Data een probleem, aldus de Marketing
2020-studie van de UBA, uitgevoerd in
samenwerking met Effective Brands
Anderzijds denkt 85 % van de mar-
keteers dat Big Data een impact zal
hebben op hun verantwoordelijkheden
en hun team, aldus de nieuwe Yearly
Marketing Survey 2014 van The House
of Marketing en UBA. Voor 36 % van de
marketeers heeft Big Data nu al een
impact. De deelnemers aan het forum
discussieerden over onder andere het
doel van Big Data, de vereiste ICT-tech-
nologie voor een correcte en efficiënte
verwerking van de vergaarde gege-
vens, de impact op de privacy enz. Een
vruchtbare discussie die de standpun-
ten vooruit heeft geholpen.
de marketingbesluitvorming op
plaatselijk of internationaal niveau.
De complexiteit van het onderwerp
maakte de discussies bijzonder
boeiend. Elke deelnemer kon
profiteren van de ervaring van collega-
adverteerders.
In 2015 zal UBA twee sessies van het
Executive Forum organiseren. De ene
zal in de Warande plaatsvinden en de
andere in de Club van Lotharingen.
2323
VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN
ONTMOETEN
DE IDEALE ONTMOETINGSPLAATS VOOR
DE BELGISCHE COMMUNICATIE-COMMUNITY.
Zowel de inhoudelijke als de netwerkevenementen van UBA
blijven spectaculair verder groeien. De succesformule is
telkens weer: een boeiende inhoud, de aanwezigheid van een
groot publiek communicatieprofessionals, extra aandacht voor
de adverteerder en een correcte prijs. We zorgen voor extra
inspiratie en voor zakelijke en informele contacten. Het is meer
regel dan uitzondering dat de evenementen van UBA op voorhand
uitverkocht zijn. Dit jaar telden we in totaal 3.418 aanwezigen.
En uit de peilingen blijkt de tevredenheid van de deelnemers.
Wij blijven luisteren naar uw feedback om onze topevenementen
verder te laten evolueren.
De UBA evenementen in 2014:
UBA Book it
UBA Mentor Forum
UBA-BMMA lunch
UBA Trends Day
UBA CEO Breakfast
UBA Summer BBQ
UBA Xmas Lunch
Advertiser Personality
of the Year
UBA BOOK IT
5 evenementen
UBA, Strombeek-Bever
179 deelnemers
UBA Book it is een evenement
waarop we de auteur van een recent
spraakmakend boek over marketing en
communicatie uitnodigen. De auteur
presenteert zijn boek tijdens een ontbijt
van 8 tot 9 uur. Iedere deelnemer
ontvangt een - eventueel gesigneerd -
exemplaar van het boek.
De volgende auteurs waren
te gast in 2014:
- Harry Demey
Zot van A
- Luc de Brabandere
Thinking in new boxes
- Jo Caudron
Digital transformation
- Jeroen Wils
Communiceren in tijden van crisis
- Geert Wellens, Dirk Wauters,
Leo Neels en Jo Caudron
Het nieuwe TV-kijken
UBA MENTOR FORUM
2 evenementen
29 deelnemers.
Dit is een nieuw initiatief. Het concept: een 15-tal jonge
marketeers jonger dan 30 jaar maken op een informele, onge-
dwongen manier kennis met een ervaren professional. Het
is een unieke gelegenheid voor hen om inspiratie op te doen.
Onze eerste mentor-gastheren waren Jan Vandenwyngaerden
(CEO Palm), en Philippe Wallez (General Manager Private
Banking ING).
UBA-BMMA LUNCH
3 evenementen
Jeux d'Hiver, Brussel
In samenwerking met BMMA organiseerden we 3 lunchdebat-
ten met UBA-leden over sterke merken:
- Emmanuel Scheenaerts, Peugeot: Saturated markets: the
strength of the brand
- Yves de Voeght, Coca-Cola: Engage the local consumer with
a strong brand and an international strategy
- Emilie Jacqueroux, BNP Paribas Fortis: A strong strategy for
a young brand to appeal a suspicious consumer
UBA Jaarverslag 201424 UBA Jaarverslag 201424
VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN
UBA TRENDS DAY
20/3/2014 – Brussels44Center, Brussel
766 deelnemers.
De UBA Trends Day was een groot succes met een recordop-
komst van 766 deelnemers. Iedereen was vol lof over de kwa-
liteit van de sprekers. Zo zag het sprekersprogramma eruit:
•	Teddy Goff, Digital Director of Barack Obama's reelection
campaign
Trends in digital media. How 'big data' helped President
Obama win?
•	Martin Sorrell, CEO WPP
Future trends in the role of the agency. Of less or greater
value?
•	Meabh Quoirin, Managing Director The Future Foundation
The hottest trends for 2014. How can you bring your brand
closer to consumers?
•	 Bruce Turkel, CEO Turkel Brands
New Trends, new tools, same rules. How to get the most
out of innovations?
•	 Tom Palmaerts, Partner Trendwolves
Youth trends. What makes young people move?
•	 Wim Hamaekers, Managing Partner Haystack
Shopper trends. How a changing world can affect shopper
behavior?
•	 Herman Toch | Founder Dreams Fears
Happy Profit. How to go for profit and be proud of it?
Bruce Turkel
Teddy Goff
2525
Sigrid Van Den Houte (Chief Commercial Officer
SBS) en Benoît Crochelet (Head of Brand
 Marketing Communications, Electrabel)
Annie Courbet (Head of Marketing Business
Partner AXA) en Rik De Nolf (CEO Roularta
Media Group)
Gert Ysebaert (CEO Mediahuis), Wouter Vandenhaute (CEO De Vijver Media), Nils Van Dam (Country manager
Unilever Belgium Luxembourg)
Dominique Leroy (CEO Proximus), Rik Duyck
(toenmalig Bestuurder-Directeur Crelan)
en Rik De Nolf (CEO Roularta Media Group)
Marc Frederix (Directeur Marketing Nationale
Loterij), Grégoire Dallemagne (CEO Luminus) en
Bart Beckx (Voorzitter Iminds)
Xavier Laporta (Marketing Communication Director
Renault), Jean-Paul Renaux (Algemeen Direc-
teur Renault), Thierry Geerts (Country Director
Google Belgium), Bernard Marchant (Gedelegeerd
Bestuurder Groupe Rossel)
Bernard Marchant (Gedelegeerd Bestuurder Grou-
pe Rossel) en Dominique Leroy (CEO Proximus)
UBA CEO BREAKFAST
20/3/2014 – 'Tapijtengalerij'
BNP Paribas Fortis, Brussel
121 deelnemers
UBA CEO breakfast is een exclusief
netwerkevenement. De leden van de
Raad van Bestuur van UBA, de CEO's
en communicatieverantwoordelijken
van leden-adverteerders en de CEO's
van de mediawereld ontmoeten er
elkaar tijdens een informeel ontbijt.
Tamara De Bruecker (Directeur Marketing De Lijn),
Valerie Vangeel (Head of Corporate Communica-
tion Marketing Service Nestlé), Roger Kesteloot
(CEO De Lijn) en Saskia Schatteman (CMO Marke-
ting Lead Microsoft)
UBA Jaarverslag 201426 UBA Jaarverslag 201426
UBA SUMMER BBQ
28/8/14 - Ferme de Bilande, Waver
815 deelnemers.
De UBA Summer BBQ is de ideale manier om na de zomervakantie terug uw contac-
ten uit de marketing- en communicatiewereld te ontmoeten. In een gezellige sfeer
met een hapje en een drankje nakeuvelen over de voorbije vakantie en met opgela-
den batterijen en veel enthousiasme plannen smeden voor het najaar. De editie 2014
stond in het teken van de 65ste
verjaardag van UBA. Een hevige regenbui kon de pret
en de sfeer niet bederven. De grote tent hield ons droog en de gesprekken duurden
tot in de late uurtjes.
UBA XMAS LUNCH
11/12/14 - Tour Taxis, Brussel
1.452 deelnemers.
De UBA Xmas Lunch is elk jaar weer
dé ontmoetingsplaats van de commu-
nicatiesector in België. Adverteerders
en andere belangrijke spelers uit de
mediawereld kijken elk jaar uit naar
deze feestelijke bijeenkomst. 1.452
professionals schreven zich in voor de
lunch in Tour Taxis. Het was de ideale
gelegenheid om het jaar feestelijk af te
sluiten en bij te praten met collega's uit
de sector.
2727
Meer informatie?
Contacteer Frédéric Ackermans,
Event Partnership Manager
frederic@ubabelgium.be
ADVERTISER PERSONALITY OF THE YEAR
11/12/14 - Tour Taxis, Brussel
De Advertiser Personality of the Year wordt sinds 2002 ge-
organiseerd door PUB en UBA om adverteerders te belonen
voor hun persoonlijke inzet en bijdrage tot het reclamevak.
De prijs gaat naar de adverteerder die de voorbije jaren in
positieve mate bijdroeg tot het vak. De jury riep Saskia Schat-
teman, CMO Marketing Lead bij Microsoft, uit tot winnaar van
de editie 2014. De twee andere genomineerden waren Sylvie
Bove (Brand consumer marketing director bij Yves Rocher
Benelux) en Emmanuel Scheenaerts (Marketing directeur van
Peugeot Belux).
Saskia Schatteman, CMO Marketing Lead bij Microsoft
Emmanuel Scheenaerts
(Marketing directeur van Peugeot Belux)
Sylvie Bove (Brand consumer marketing
director bij Yves Rocher Benelux)
Onze structurele sponsors in 2014 waren:
UBA Jaarverslag 201428 UBA Jaarverslag 201428
UBA KNOWLEDGE
CENTER
Het Knowledge Center bouwt kennis op, verzamelt en publi-
ceert informatie over media en andere communicatieonder-
werpen die meerwaarde creëren voor adverteerders.
Dit kenniscentrum voedt, versterkt en ondersteunt met rele-
vante inhoud de vier strategische pijlers van UBA: Vertegen-
woordigen, Informeren, Uitwisselen en Ontmoeten.
Dankzij de explosie van data is er veel informatie beschik-
baar. Maar het is de kunst om er de interessante informatie,
thema’s en inzichten uit te filteren en dit om te zetten in ken-
nis. Het Knowledge Center speelt hierin een belangrijke rol.
Het levert de kerngegevens, inzichten en thema’s ter onder-
steuning van de Mediacommissies en Expertise Centers.
Het Knowledge Center voert onderzoek uit in samenwerking
met andere stakeholders uit onze sector.
Vertegenwoordigen Informeren Uitwisselen Ontmoeten
UBA Knowledge Center
Research
Barometer
Trends
Knowledge
Center
Database
Projects
Media Key
Facts
Het UBA Knowledge Center heeft zich in 2014 toegespitst op het volgende:
HET KNOWLEDGE CENTER:
UW BRON VAN INFORMATIE
Kennis en toegevoegde waarde bieden aan UBA leden, dat is
de ambitie van het Knowledge Center. We volgen de markt en
luisteren naar de adverteerders. Zo houden we u op de hoogte van
de laatste tendensen en inzichten in communicatie en media.
UBAKNOWLEDGECENTER
2929
MEDIA KEY FACTS
Media Key Facts is een UBA document dat gerealiseerd
wordt in samenwerking met UMA. Wilt u meer weten over
de ontwikkelingen van de media investeringen over de
verschillende sectoren in de diverse media? Bent u benieuwd
naar de marktaandelen, top ranking van adverteerders en/of het
mediabereik? Media Key Facts is een referentiedocument dat
we op regelmatige basis zullen uitbrengen. Een aantal gegevens
uit de Media Key Facts kunt u vinden in de Mediabijlage in dit
jaarverslag.
INSTORE COMMUNICATIE:
SHOPPER WORDT PROMO SAPIENS
UBA, Carrefour en marktonderzoeksbureau haystack onderzochten de impact
van reclame op het verkooppunt (POS). Dat instore-communicatie het koopgedrag
beïnvloedt, daarover is men het al langer eens. Met dit onderzoek wilden we weten
hoe groot de impact is van reclame op het winkelpunt.
Uit het onderzoek blijkt dat teveel promoties de shopper prijsbewuster maakt en
efficiënter in het aankoopproces. Maar als meer op ‘brand equity’ wordt gewerkt, dan
verlengt het beslissingsproces. Zo ontdekt en overweegt de shopper meer producten.
De resultaten van dit onderzoek werden besproken in het Expertise Center Shopper
Marketing.
Nieuw in 2014: Knowledge Center
Database en UBA Media Key Facts
Uit onderzoek blijkt dat adverteerders nood
hebben aan goede en toegankelijke informatie
over media. Daarom heeft het Knowledge Center
deze informatie voor haar leden gestructureerd.
KNOWLEDGE CENTER DATABASE
Alle UBA documenten, richtlijnen,
onderzoeken en presentaties van de
Mediacommissies en Expertise Centers zijn
overzichtelijk samengebracht in een database,
voorzien van een handige zoekmotor om snel
uw informatie te vinden. Regelmatig komen er
interessante documenten bij. Alle documenten
zijn gratis downloadbaar voor UBA-leden.
Ga naar ubabelgium.be/knowledgecenter
UBA Jaarverslag 201430 UBA Jaarverslag 201430
UBAKNOWLEDGECENTER
Meer informatie?
Contacteer Simone Ruseler,
Knowledge Center Manager
simone@ubabelgium.be
THE YEARLY MARKETING SURVEY
UBA ging een samenwerking aan met The House of Marketing voor de Yearly Marketing
Survey. Een logische samenwerking, want UBA volgt de inzichten en tendensen in
media en communicatie, en The House of Marketing voert jaarlijks een onderzoek uit
rond de tendensen en uitdagingen van de marketeer.
Uit deze elfde editie blijkt dat marketeers opnieuw vertrouwen hebben in de toekomst
van marketing, ondanks een moeilijk 2013. Daarnaast zegt 43% van de marketeers
onvoldoende mediakennis te hebben om het meest efficiënte en effectieve mediaplan
op te bouwen. Terwijl meer dan de helft van de respondenten nog 65% van hun
marketingbudget in de traditionele media investeert, zijn ze ervan overtuigd dat dit
aandeel in de toekomst drastisch zal verminderen.
BUSINESS BAROMETER E-COMMERCE
In samenwerking met GfK lanceerden het Expertise Center Shopper Marketing en
het Knowledge Center van UBA een initiatief om te peilen naar de relevantie van
e-commerce voor bedrijven. Er zijn al veel inzichten op het vlak van de consument,
maar wat is de visie en status van de bedrijven en retailers in België?
122
Professionals, actief bij retailers, fabrikanten of dienstenleveranciers, gaven hun
mening tijdens de zomer van 2014.
Uit de barometer blijkt dat 92% van de deelnemers vindt dat e-commerce binnen hun
bedrijf meer ontwikkeld moet worden en dat België achterloopt ten opzichte van het
buitenland op het vlak van e-commerce.
 Dat de opkomst van e-commerce een impact
heeft op de organisatiestructuur is duidelijk: 58% heeft al een specifiek persoon of
team aangeduid voor de ontwikkeling van e-commerce. Retailers staan hierin verder
dan fabrikanten en dienstenleveranciers en pakken dit ook anders aan.
DE MARKETING ZOOM
In september 2014 werd door UBA en The House of Marketing onderzoek gedaan naar
de manier waarop de marketingorganisatie is georganiseerd. 190 marketeers namen
hieraan deel.
82% van de respondenten kreeg de laatste 3 jaar met een reorganisatie te maken.
Beslissingen over de marketingstrategie worden steeds vaker in het buitenland
genomen (58%) en de lokale marketeer houdt zich meer bezig met de uitvoering
van de strategie (67%). Externe communicatie staat op nummer 1 op de agenda van
de marketeer. De resultaten vormden de basis van het Executive Forum van UBA in
oktober, waar de plaats en organisatie van de communicatieafdeling binnen een bedrijf
werden besproken.
Meer weten?
UBA-leden kunnen de onderzoeken gratis downloaden
in de Knowledge Center database van UBA.
www.ubabelgium.be/knowledge-nl
3131
MEDIA
INVESTERINGEN
2014 IN BELGIË
MEDIAINVESTERINGEN
UBA Jaarverslag 201432 UBA Jaarverslag 201432
MEDIAINVESTERINGEN
3333
MEDIA INVESTERINGEN
2014
IN BELGIË
KEY FACTS
EVOLUTION
MEDIA
UBA helpt adverteerders het rendement van hun communicatie-investeringen te
maximaliseren in een open en transparante communicatie-omgeving. Adverteerders
hebben nood aan goede informatie over de media investeringen in België. Dankzij
Nielsen is er in België hieromtrent heel wat informatie beschikbaar. Mediabureau’s en
mediaregies kunnen adverteerders hierover uitgebreid informeren. Toch vinden we
het als UBA belangrijk om een overzichtelijk referentiedocument aan onze leden ter
beschikking te stellen.
Nielsen meet de bruto reclamedruk. Het zijn de publieke gegevens uit deze studie die in
deze brochure voornamelijk gebruikt werden. Opgelet: de geciteerde investeringen zijn
gebaseerd op de brutotarieven van de media en niet op wat effectief betaald werd. De
MDB meet wel de reclamedruk maar niet de netto reclame-uitgaven.
Uw feedback zal ten zeerste gewaardeerd worden en kan bijdragen tot een beter
referentiedocument in de volgende jaren. Wij wensen alleszins iedereen te bedanken die
meehielp om dit overzicht te realiseren, in het bijzonder Remi Boel, OMD.
Meer cijfers vindt u terug in het document “Media Key Facts”. Beschikbaar in
het Knowledge Center via www.ubabelgium.be. Exclusief voor UBA-leden.
UBA Jaarverslag 201434 UBA Jaarverslag 201434
MEDIAINVESTERINGENMEDIAINVESTERINGEN
1,1% 1,2% 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0%
23,1% 24,8% 24,5% 24,2% 23,3% 23,0% 22,1% 21,2% 20,6% 21,7% 21,9%
6,1% 5,0% 4,8% 4,8% 4,1% 3,9% 4,0% 3,4% 2,9%
12,3%
11,7%
10,0%
9,7% 9,5% 8,9%
8,6% 7,6% 7,3% 7,0% 6,8%
1,6% 2,7% 3,8% 4,1%
4,9%
5,3% 5,6% 6,0% 6,3%
8,9% 9,0%
7,9% 7,7% 7,9% 7,8% 7,3% 8,2% 8,7% 8,5% 8,6%
11,0%	
  
12,1%	
  
11,4%	
   12,2%	
   11,9%	
   11,3%	
  
11,5%	
   12,4%	
   12,9%	
   13,1%	
   13,9%	
  
43,7% 41,1%
37,4% 37,6% 38,1% 39,3% 40,8% 40,5% 40,1% 39,4% 38,5%
2004	
   2005	
   2006	
   2007	
   2008	
   2009	
   2010	
   2011	
   2012	
   2013	
   2014	
  
Cinema Dailies Free sheets Magazines Online* Out of home Radio TV
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IN SOV 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CINEMA 1,1% 1,2% 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0%
DAILIES 23,1% 24,8% 24,5% 24,2% 23,3% 23,0% 22,1% 21,2% 20,6% 21,7% 21,9%
FREE SHEETS 0,0% 0,0% 6,1% 5,0% 4,8% 4,8% 4,1% 3,9% 4,0% 3,4% 2,9%
MAGAZINES 12,3% 11,7% 10,0% 9,7% 9,5% 8,9% 8,6% 7,6% 7,3% 7,0% 6,8%
ONLINE 0,0% 0,0% 1,6% 2,7% 3,8% 4,1% 4,9% 5,3% 5,6% 6,0% 6,3%
OUT OF HOME 8,9% 9,0% 7,9% 7,7% 7,9% 7,8% 7,3% 8,2% 8,7% 8,5% 8,6%
RADIO 11,0% 12,1% 11,4% 12,2% 11,9% 11,3% 11,5% 12,4% 12,9% 13,1% 13,9%
TV 43,7% 41,1% 37,4% 37,6% 38,1% 39,3% 40,8% 40,5% 40,1% 39,4% 38,5%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Bron: Nielsen
* online = only display advertising
EVOLUTION OF SHARE OF VOICE 2004-2014 - BELGIUM
1. EVOLUTIE VAN MEDIA INVESTERINGEN 2004 – 2014
2014 wordt afgesloten met een lichte stijging in de bruto media investeringen van 1,6%. TV blijft met 38,5% van de
investeringen het belangrijkste medium, ook al stellen we vast dat het aandeel de afgelopen vijf jaar telkens daalde.
Een tegenovergestelde trend is er voor radio. Het aandeel stijgt tussen 2010 en 2014 van 11,5% naar 13,9%. De
grote verliezers blijven de magazinepers en de huis-aan-huisbladen met respectievelijk 6,8% en 2,9% marktaandeel
in 2014. De stabilisering van het aandeel van de kranten is dan weer het gevolg van de diversificatiepolitiek, waarbij
uitgevers naast de papieren krant ook inzetten op de weekendmagazines (en op online via hun informatiewebsites).
Dat we de investeringen in online nauwelijks zien stijgen heeft alles te maken met wat er gemeten wordt (vooral
display op sites die participeren aan de meting van de mediabestedingen) en reflecteert helemaal niet de reële groei
van de investeringen in dit medium. De investeringen op Google, YouTube, Facebook en anderen worden niet gerap-
porteerd.
3535
0	
  	
  
500.000	
  	
  
1.000.000	
  	
  
1.500.000	
  	
  
2.000.000	
  	
  
2.500.000	
  	
  
3.000.000	
  	
  
3.500.000	
  	
  
4.000.000	
  	
  
2004	
   2005	
   2006	
   2007	
   2008	
   2009	
   2010	
   2011	
   2012	
   2013	
   2014	
  
Cinema Dailies Free sheets Magazines Online* Out of home Radio TV
4.000.000.000 €
3.500.000.000 €
3.000.000.000 €
2.500.000.000 €
2.000.000.000 €
1.500.000.000 €
1.000.000.000 €
500.000.000 €
0 €
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IN KEURO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CINEMA 25.043 28.817 29.676 26.000 26.819 24.623 25.679
DAILIES 531.104 592.611 701.466 747.481 736.680 730.299 767.794
FREE SHEETS 0 0 174.876 153.916 150.443 152.221 141.112
MAGAZINES 281.876 280.422 286.610 300.735 299.949 281.725 296.627
ONLINE 0 0 46.520 84.923 119.105 129.247 168.332
OUT OF HOME 204.519 214.559 226.557 238.782 249.456 247.911 254.502
RADIO 252.589 289.432 326.977 375.514 377.187 357.711 398.967
TV 1.003.554 981.519 1.071.170 1.161.345 1.204.777 1.246.760 1.414.340
TOTAL 2.298.685 2.387.359 2.863.851 3.088.694 3.164.417 3.170.496 3.467.353
3,9% 20,0% 7,9% 2,5% 0,2% 9,4%
IN KEURO 2011 2012 2013 2014 DIFF 2014/2013
CINEMA 30.927 32.950 37.696 37.833 0,4%
DAILIES 761.158 745.042 802.621 824.951 2,8%
FREE SHEETS 140.774 142.592 124.428 110.753 -11,0%
MAGAZINES 274.001 262.631 258.047 256.521 -0,6%
ONLINE 188.777 200.986 223.601 237.341 6,1%
OUT OF HOME 294.119 312.708 313.681 324.642 3,5%
RADIO 445.246 465.715 484.657 521.960 7,7%
TV 1.453.904 1.446.358 1.459.729 1.450.342 -0,6%
TOTAL 3.588.906 3.608.982 3.704.461 3.764.344 1,6%
3,5% 0,6% 2,6% 1,6%
Bron: Nielsen
* online = only display advertising
+1,6%
EVOLUTION OF GROSS MEDIA INVESTMENTS 2004-2014 - BELGIUM
UBA Jaarverslag 201436 UBA Jaarverslag 201436
2. TOP 100 ADVERTEERDERS
De top 2 is dezelfde gebleven, ook al hebben beide adverteerders alweer hun budgetten verlaagd: Procter 
Gamble (-24,5%) en Unilever (-4,0%). De mooie stijging van de Belgacom Group (+32,8%) heeft alles te maken met
de naamsverandering van Belgacom naar Proximus in het tweede semester van 2014. Algemeen valt op dat de
meeste adverteerders uit het “FMCG”- segment hun bestedingen verminderd hebben. Het tegenovergestelde is
dan weer waar voor de adverteerders uit de telecomsector. Naast de stijging bij Belgacom Group, stijgen de beste-
dingen ook voor France Telecom (Mobistar) (+27,8%), Tecteo (Voo) (+7,7%) en Telenet Group (+6,1%). Food retail is
nog zo’n segment waar de mediabestedingen, met uitzondering van Lidl (-33,4%), sterk zijn toegenomen: Colruyt
(+30,8%), Carrefour (+11,0%), Delhaize (+59,1%) en Aldi (+29,5%).
! #$%'#()(*+,-.'(-'/'.01 234567 !384!23 9:6;=
: 0/.'?'# 84@!5 82467 96;3=
@ -'.*+%$,(*#$0 8348@! @4:83 @:;2=
6 AB''#'/(*#$0 7646: 754!78 97;8=
 #'%C()(-'/%CD'# 7!422@ 24@@ ;8=
7 %$%+9%$.+(-'.*0,9.01',-$0#* 7!4!85 5458: :;3=
8 D+('0*'$(%#$'/ 845:6 7346!8 96;!=
2 %$.#0E(*#$0 3466 @24765 @3;2=
5 .B$#'+.(*#$0 68482 :45: 95;2=
!3 ,'A+.++/ 67478 :4::3 9!3;2=
!! ,'A+F0D 645!8 (9( (9
!: A'('#D*#$' 6!42: 6@4@6@ 9@;6=
!@ #'/+0.9/DD+/(+..+/%' @5436! @7487 7;:=
!6 .$'#'(/+$/+.' @84258 @7468: @;5=
! G#+/%'('.'%$, @64257 :84@35 :8;2=
!7 %+##'G$0#(*#$0 @@4863 @34632 !!;3=
!8 #$0.+#+(,'A+(*#$0 @@48@3 @64:! 9!;=
!2 '%'$ @@4!8@ @34825 8;8=
!5 A+,.'#(-'/H(*#$0 @:426 :243!8 !7;@=
:3 %$,,0/+0'D('(#'*$/D @!477: @46@2 9!3;8=
:! -/9+#-+D @34776 :24::@ 2;7=
:: D+/$,+(,+*+H/'D(G/.+/A @34:@ :24!23 2;@=
:@ '.'/'(*#$0(F$.A/* @34656 :24868 7;!=
:6 ,$/A'.'H(/'#/+$/+. :545@7 @46@8 9!;=
: /*(*#$' :247@7 :74683 2;:=
:7 %.90G+ :848:! :842 93;=
:8 -'.G0D(-+/I0'()(+DD0#+/%'D :84@2: :54:66 97;6=
:2 .A.()(%$ :436 @24:2: 9@@;6=
:5 ,'#$(*#$0' :468@ ::45:7 !!;!=
@3 ?# :64773 :@4:86 7;3=
@! -,J(*#$0(-'.*K-680, :64:2: :@475@ :;=
@: /'D.'(*#$0 :64376 :4!8 96;6=
@@ A+/$/'(*#$0 ::4@5 ::4:85 !;:=
@6 *'/'#+.(,$$#D(%$#4 :!4237 @!46! 9@3;5=
@ A'.F+H'(.'(.$/ :!436! !@4::2
@7 ,+#D(/%$#$#+'A :3487 !24!2@ !@;:=
@8 G$#A(+0$,$?'(*#$0 :34@8! ::4@5! 95;3=
@2 %-%(*#$0 !5457 !54@: @;!=
@5 -''#DA$#G !24!:7 !842@6 !;7=
63 -+D'(%$,+/E !847@ !24326 9:;=
6! #-G !42:! !34535 6;3=
6: :3F(%'/0#E(G$1 !4@: !54!@: 9!2;2=
6@ D+,D0/* !463@ !4!:8 !;2=
66 %#'A(,00'.(*#$0 !4:6 !74!@ 9;=
6 +1+(*#$0 !645!3 !7475! 9!3;8=
67 C'+(-'.*0, !64!7@ !4:@5 98;!=
68 'F+D !@463 !@455 9@;3=
RANK 2014 ADVERTISERGROUP 2014 IN KEURO 2013 IN KEURO DIFF 2014/2013 RANK 2013
1 PROCTER GAMBLE BENELUX 80.946 107.180 -24,5% 1
2 UNILEVER 75.319 78.456 -4,0% 2
3 BELGACOM GROUP 70.731 53.270 32,8% 7
4 D'IETEREN GROUP 64.542 69.167 -6,7% 3
5 RECKITT BENCKISER 61.883 58.533 5,7% 6
6 COCA-COLA BELGIUM-LUXEMBOURG 61.179 59.972 2,0% 5
7 PSA PEUGEOT CITROEN 57.924 60.417 -4,1% 4
8 COLRUYT GROUP 50.544 38.649 30,8% 12
9 L'OREAL GROUP 47.758 52.952 -9,8% 8
10 MEDIALAAN 46.567 52.220 -10,8% 9
11 MEDIAHUIS 45.917 - - -
12 DE PERSGROEP 41.852 43.343 -3,4% 11
13 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 39.041 36.756 6,2% 14
14 LOTERIE NATIONALE 37.897 36.472 3,9% 15
15 FRANCE TELECOM 34.896 27.309 27,8% 28
16 CARREFOUR GROUP 33.740 30.408 11,0% 21
17 ROULARTA MEDIA GROUP 33.730 34.251 -1,5% 18
18 TECTEO 33.173 30.789 7,7% 20
19 DAIMLER BENZ GROUP 32.584 28.017 16,3% 26
20 COMMUNAUTES ET REGIONS 31.662 35.438 -10,7% 16
21 BNP-PARIBAS 30.664 28.223 8,6% 24
22 SANOMA MAGAZINES FINLAND 30.523 28.180 8,3% 25
23 TELENET GROUP HOLDING 30.494 28.747 6,1% 23
24 MONDELEZ INTERNATIONAL 29.936 35.437 -15,5% 17
25 ING GROEP 28.636 26.470 8,2% 29
26 CLT-UFA 27.721 27.855 -0,5% 27
27 BELFIUS BANQUE ASSURANCES 27.382 29.244 -6,4% 22
28 LIDL CO 25.504 38.282 -33,4% 13
29 METRO GROUPE 25.473 22.926 11,1% 33
30 VRT 24.660 23.274 6,0% 32
31 BMW GROUP BELG+B47IUM 24.282 23.693 2,5% 31
32 NESTLE GROUP 24.064 25.175 -4,4% 30
33 DANONE GROUP 22.539 22.279 1,2% 35
34 GENERAL MOTORS CORP. 21.806 31.541 -30,9% 19
35 DELHAIZE LE LION 21.041 13.228 59,1% 56
36 MARS INCORPORATED 20.576 18.183 13,2% 38
37 FORD AUTOMOTIVE GROUP 20.371 22.391 -9,0% 34
38 CBC GROUP 19.956 19.352 3,1% 36
39 BEIERSDORF 18.126 17.834 1,6% 40
40 BASE COMPANY 17.635 18.084 -2,5% 39
41 RTBF 15.821 10.909 45,0% 64
42 20TH CENTURY FOX 15.532 19.132 -18,8% 37
43 SAMSUNG 15.403 15.127 1,8% 49
44 CREDIT MUTUEL GROUP 15.254 16.135 -5,5% 45
45 AXA GROUP 14.910 16.691 -10,7% 43
3737
63 -+D'(%$,+/E !847@ !24326 9:;=
6! #-G !42:! !34535 6;3=
6: :3F(%'/0#E(G$1 !4@: !54!@: 9!2;2=
6@ D+,D0/* !463@ !4!:8 !;2=
66 %#'A(,00'.(*#$0 !4:6 !74!@ 9;=
6 +1+(*#$0 !645!3 !7475! 9!3;8=
67 C'+(-'.*0, !64!7@ !4:@5 98;!=
68 'F+D !@463 !@455 9@;3=
62 F'(J+.(AD/'E(%$,+/E !@4!7 !643!2 97;!=
65 G'##'#$ !@4!38 !!42: !@;:=
3 *''.E(DJ'A'/(+- !@4!3: !74!22 9!5;!=
! C'..$**BD !@438@ !!423! !3;2=
: ,(*#$0' !@43!: !@423 97;3=
@ I0%C(#'D+0#+/D !:4287 !@4!2: 9:;@=
6 L$F/D$/()(L$F/D$/ !:482 !7485 9:@;5=
 /-'? !:4868 !642:: 9!6;3=
7 ?.+,( !:48!2 24666 3;7=
8 #$DD'. !:4738 !74288 9:;@=
2 $E$+(-'.*0, !:455 !42:@ 9:3;6=
5 A4'4(,+D'#(-.'/A'#D(!8@ !:4@6@ !!463! 2;@=
73 '+#.'($%'/D !:4:6 !!4@8 8;8=
7! -#0DD'.D(+#./'D !:4:68 24! 6@;2=
7: %$//'/+.(G$$AD(M%NOPQOROPST(K(%SUVWRTTXY !:4::6 !34:77 !5;!=
7@ D$/E(*#$0' !:43:@ !473: 9::;5=
76 ,%A$/+.ABD(-'.*0, !!456 5475 :@;:=
7 ??'/A(9(0/?'#D+. !!45:7 548@@ ::;=
77 .?,F( !!45:7 !!476! :;6=
78 /$?+#D(*#$0 !!4875 24625 @2;7=
72 +D(J+D$/ !!42: 54555 !;2=
75 C/'$.D(*#$0 !!432 24!6 @;:=
83 D0A$(!33 !!467 8437 :;7=
8! F'/C'.(-'.*0, !!46!5 !643:: 9!2;7=
8: %()(+ !!4@5: 747:3
8@ F$,+D(%$$C !!4!7! !!4@!7 9!;6=
86 -+%+#A9,+#/(-'.*0, !!436: !3476 @;7=
8 %#'A(+*#%$.'(*#$0 !!433! 5436 !;8=
87 +.A !3482: 24@:6 :5;=
88 G+(*#$0(+0$,$-.'D(-'.*0, !34@!: 7463
82 *AG(D0'H((*#$0 !34!77 !64@25 9:5;@=
85 0/-' !34335 426@
23 D+A'. 542@ 542!: 3;:=
2! -$/*#+/(-'.*.01 5477 247! !:;5=
2: C#'G'. 54736 7453! @5;:=
2@ '#,#+ 54@63 84273 !2;2=
26 #?+*$ 54:32 4:6
2 C/*GDF'#(*#$0 54!7! 5437 !;:=
27 *#$0'(@(D0DD'D 54!:3 84366 :5;=
28 D-D(-'.*0, 543:@ 2433: !:;2=
22 D0/$#E 5433: 24826 :;=
25 'AG(.0,/0D 24822 84773 !6;8=
53 ,+'.(-'.*0, 2486 842!@ !:;3=
5! +.%$+ 2467 2463 !;!=
5: G#$,+*'#'D(-'.(C++DG+-#'C 24658 24@58 !;:=
5@ .+%+.D(*#$0' 24@85 24:37 :;!=
56 F'//'D()(,+0#H 24:72 8475@ 8;=
5 -+D%9G 24325 64728
57 #$%C'(/'#/' 2432@ 24277 92;2=
58 %$.*+'9+.,$.?'(-'.*0, 243@! 74@@ ::;5=
52 D/%- 8422 24!53 96;!=
55 -'.*+(G.,D 8488 84@7 ;7=
!33 .'*$(-'.*0, 848:@ 84!!6 2;7=
RANK 2014 ADVERTISERGROUP 2014 IN KEURO 2013 IN KEURO DIFF 2014/2013 RANK 2013
46 IKEA BELGIUM 14.163 15.239 -7,1% 48
47 ETHIAS 13.540 13.959 -3,0% 54
48 THE WALT DISNEY COMPANY 13.165 14.018 -6,1% 53
49 FERRERO 13.107 11.582 13,2% 60
50 GEELY SWEDEN AB 13.102 16.188 -19,1% 44
51 KELLOGG'S 13.073 11.801 10,8% 58
52 IPM GROUPE 13.012 13.850 -6,0% 55
53 QUICK RESTAURANTS 12.876 13.182 -2,3% 57
54 JOHNSON JOHNSON 12.758 16.759 -23,9% 42
55 INBEV 12.747 14.822 -14,0% 50
56 VLAM 12.718 8.444 50,6% 83
57 ROSSEL 12.607 16.877 -25,3% 41
58 TOYOTA BELGIUM 12.599 15.823 -20,4% 46
59 D.E. MASTER BLENDERS 1753 12.343 11.401 8,3% 61
60 PEARLE OPTICIENS 12.254 11.375 7,7% 62
61 BRUSSELS AIRLINES 12.247 8.515 43,8% 79
62 CONTINENTAL FOODS (CONTINENTAL + CAMPBELL) 12.224 10.266 19,1% 66
63 SONY GROUPE 12.023 15.602 -22,9% 47
64 MCDONALD'S BELGIUM 11.945 9.695 23,2% 71
65 VIVENDI - UNIVERSAL 11.926 9.733 22,5% 70
66 LVMH 11.926 11.641 2,4% 59
67 NOVARTIS GROUP 11.769 8.489 38,6% 81
68 AS WATSON 11.582 9.999 15,8% 68
69 KINEPOLIS GROUP 11.508 8.514 35,2% 80
70 STUDIO 100 11.456 7.506 52,6% 97
71 HENKEL BELGIUM 11.419 14.022 -18,6% 52
72 C A 11.392 6.620 72,1% 107
73 THOMAS COOK 11.161 11.316 -1,4% 63
74 BACARDI-MARTINI BELGIUM 11.042 10.654 3,6% 65
75 CREDIT AGRICOLE GROUP 11.001 9.504 15,7% 72
76 ALDI 10.782 8.324 29,5% 87
77 FIAT GROUP AUTOMOBILES BELGIUM 10.312 6.540 57,7% 108
78 GDF SUEZ GROUP 10.166 14.389 -29,3% 51
79 UNIBET 10.009 5.843 71,3% 119
80 SPADEL 9.835 9.812 0,2% 69
81 BONGRAIN BELGILUX 9.665 8.561 12,9% 78
82 KREFEL 9.604 6.901 39,2% 106
83 PERMIRA 9.340 7.860 18,8% 93
84 TRIVAGO 9.208 5.245 75,6% 129
85 KINGFISHER GROUP 9.161 9.056 1,2% 75
86 GROUPE 3 SUISSES 9.120 7.044 29,5% 103
87 SBS BELGIUM 9.023 8.002 12,8% 92
88 SUNTORY 9.002 8.784 2,5% 77
89 EDF LUMINUS 8.788 7.660 14,7% 96
90 MATTEL BELGIUM 8.754 7.813 12,0% 94
91 ALCOPA 8.546 8.450 1,1% 82
92 FROMAGERIES BEL KAASFABRIEK 8.497 8.397 1,2% 85
93 LACTALIS GROUPE 8.379 8.206 2,1% 89
94 HENNES MAURITZ 8.268 7.693 7,5% 95
95 BASIC-FIT 8.089 4.687 72,6% 141
96 ROCKET INTERNET 8.083 8.866 -8,8% 76
97 COLGATE-PALMOLIVE BELGIUM 8.031 6.533 22,9% 109
98 SNCB 7.858 8.190 -4,1% 90
99 BELGA FILMS 7.775 7.365 5,6% 98
100 LEGO BELGIUM 7.723 7.114 8,6% 101
Bron: Nielsen
UBA Jaarverslag 201438 UBA Jaarverslag 201438
3. MEDIA INVESTERINGEN PER ECONOMISCHE SECTOR
Ook in 2014 blijft “Cultuur, toerisme, vrije tijd en sport” de belangrijkste groep met meer dan ¼ de van de media-
bestedingen. Samen met “Retail” en “Food” vormen ze de top 3 en vertegenwoordigen zij 55% van de totale media-
bestedingen. Grootste stijgers: “Telecom” (+16,0%) en “Gezondheid” (+9,8%). De grootste dalers: “Energie” (-17,7%),
“Schoonheid en Hygiëne” (-11,1%) en “Onderhoud woning en bureau” (-10,2%).
IN SOV IN KEURO IN KEURO DIFF
2014 2013 2014 2014/2013
CULTURE - LEISURE - TOURISM - SPORTS 25,8% 935.071 970.637 3,8%
DISTRIBUTION 16,9% 609.149 636.718 4,5%
FOOD 12,3% 442.252 462.625 4,6%
SERVICES 11,9% 440.185 447.985 1,8%
TRANSPORT 10,3% 392.223 386.132 -1,6%
BEAUTY - HYGIENE 6,0% 253.940 225.705 -11,1%
TELECOM 5,4% 175.310 203.421 16,0%
HOUSE AND OFFICE EQUIPMENT 4,0% 166.412 152.266 -8,5%
HEALTH WELL BEING 2,3% 78.588 86.299 9,8%
HOUSE AND OFFICE MAINTENANCE 2,0% 83.734 75.194 -10,2%
CLOTHES AND ACCESSORIES 1,6% 59.794 59.935 0,2%
ENERGY 1,1% 49.553 40.795 -17,7%
PETS 0,3% 12.673 12.217 -3,6%
OTHERS 0,1% 2.295 2.573 12,1%
CORPORATE 0,0% 3.281 1.844 -43,8%
GRAND TOTAL 100,0% 3.704.461 3.764.344 1,6%
Bron: Nielsen
Culture	
  -­‐	
  Leisure	
  -­‐	
  Tourism	
  -­‐	
  Sports	
  
25,8%	
  
Distribu8on.	
  16,9%	
  
Food.	
  12,3%	
  
Services.	
  11,9%	
  
Transport.	
  10,3%	
  
Beauty	
  -­‐	
  Hygiene.	
  6,0%	
  
Telecom.	
  5,4%	
  
House	
  and	
  office	
  equipment.	
  4,0%	
  
Health	
  	
  Well	
  being.	
  2,3%	
  
House	
  and	
  office	
  
maintenance.	
  2,0%	
  
Clothes	
  and	
  
accessories.	
  1,6%	
   Energy.	
  1,1%	
  
Pets.	
  0,3%	
   Others.	
  
0,1%	
  
Corporate.	
  0,0%	
  
Food - 12,3%
Beauty - Hygiene - 6,0%
Telecom - 5,4%
House and office equipment - 4,0%
Health Well being - 2,3%
Clothes and accessories - 1,6%
House and office maintenance - 2,0%
Energy - 1,1%
Culture - Leisure - Tourism -
Sports - 25,8%
Distribution - 16,9%
Pets - 0,3%
Services - 11,9%
Transport - 10,3%
Others - 0,1%
3939
4. EVOLUTIE VAN DE MEDIA INVESTERINGEN PER ECONOMISCHE
SECTOR EN PER MEDIUMTYPE
• In deze tabel wordt er gekeken naar het aandeel dat elke economische groep vertegenwoordigt binnen elk
mediumtype.
• Voorbeeld van lectuur: de economische groep “Cultuur, vrije tijd, toerisme, sport” vertegenwoordigt 25,8% van
de totale mediabestedingen. Maar binnen de bestedingen in het medium bioscoop vertegenwoordigt deze
economische groep 43,3%. De investeringen van deze economische groep in het medium bioscoop steeg in 2014
met 18,4% ten opzichte van 2013.
IN SOV CINEMA DAILIES FREE SHEETS INTERNET
2014 SHARE EVOL SHARE EVOL SHARE EVOL SHARE EVOL
CULTURE - LEISURE - TOURISM - SPORTS 25,8% 43,3% 18,4% 32,0% 4,7% 10,0% -25,4% 17,9% 19,1%
DISTRIBUTION 16,9% 1,2% -29,5% 26,9% -1,1% 50,9% -4,6% 12,0% 23,3%
FOOD 12,3% 33,5% 2,1% 3,3% 31,5% 3,5% -13,4% 4,8% -4,8%
SERVICES 11,9% 8,1% -11,5% 15,1% 3,1% 14,7% -10,2% 27,8% -6,2%
TRANSPORT 10,3% 6,4% -24,7% 10,1% -8,8% 3,9% -8,8% 20,5% 7,4%
BEAUTY - HYGIENE 6,0% 0,6% -69,8% 0,4% -13,9% 0,5% 14,2% 2,0% 23,5%
TELECOM 5,4% 2,7% -21,5% 5,4% 55,1% 0,6% 10,0% 6,6% 15,6%
HOUSE AND OFFICE EQUIPMENT 4,0% 1,2% 94,2% 4,3% -8,6% 13,1% -14,1% 3,6% -19,5%
HEALTH - WELL-BEING 2,3% 0,2% -58,5% 0,5% 79,5% 0,3% -18,0% 1,4% 90,2%
HOUSE AND OFFICE MAINTAINANCE 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 129,0% 0,3% -54,2% 0,1% -6,7%
CLOTHES - ACCESSORIES 1,6% 1,0% -56,6% 1,5% -4,3% 1,3% -24,4% 1,1% 18,3%
ENERGY 1,1% 1,5% -22,2% 0,3% -48,6% 0,4% -48,4% 1,9% 0,3%
PETS 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% -64,2% 0,2% -15,9% 0,1% 77,5%
OTHERS 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 37,3% 0,5% -56,5% 0,0% 0,0%
CORPORATE 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% -51,7% 0,0% -100,0% 0,3% 1,4%
GRAND TOTAL 100,0% 100,0% 0,4% 100,0% 2,8% 100,0% -11,0% 100,0% 6,1%
IN SOV MAGAZINES OUT OF HOME RADIO TV
2014 SHARE EVOL SHARE EVOL SHARE EVOL SHARE EVOL
CULTURE - LEISURE - TOURISM - SPORTS 25,8% 39,2% 2,4% 14,2% -11,9% 23,4% -0,2% 25,4% 6,4%
DISTRIBUTION 16,9% 11,1% -1,6% 14,4% 14,7% 27,0% 10,5% 7,8% 8,2%
FOOD 12,3% 3,7% -2,3% 16,0% 9,9% 4,4% 14,8% 22,2% 2,3%
SERVICES 11,9% 9,9% -7,8% 13,5% 14,2% 17,9% 9,3% 5,2% -0,6%
TRANSPORT 10,3% 7,0% -8,6% 21,5% -5,2% 13,3% 2,2% 6,2% 4,4%
BEAUTY - HYGIENE 6,0% 7,2% -1,2% 4,7% -0,4% 0,2% 102,5% 12,5% -13,5%
TELECOM 5,4% 1,7% 9,9% 8,0% 13,8% 6,3% 40,1% 5,4% -3,0%
HOUSE AND OFFICE EQUIPMENT 4,0% 7,1% -3,6% 2,9% 71,1% 4,5% 15,8% 2,9% -23,4%
HEALTH WELL BEING 2,3% 2,8% 32,7% 0,3% 6324,2% 0,6% 19,9% 4,6% 1,6%
HOUSE AND OFFICE MAINTENANCE 2,0% 0,2% 202,4% 0,2% 31,7% 0,0% -14,2% 5,1% -10,7%
CLOTHES AND ACCESSORIES 1,6% 9,2% -3,5% 3,4% 8,4% 0,0% -79,7% 0,6% 20,2%
ENERGY 1,1% 0,4% -24,9% 0,7% -62,2% 2,3% -11,7% 1,2% 1,0%
PETS 0,3% 0,4% 32,0% 0,1% 12,7% 0,0% -30,5% 0,7% -3,0%
OTHERS 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% -71,0% 0,0% 43,5% 0,1% 119,7%
CORPORATE 0,0% 0,0% -24,4% 0,2% -26,2% 0,0% 62,4% 0,0% -86,5%
GRAND TOTAL 100,0% 100,0% -0,6% 100,0% 3,5% 100,0% 7,7% 100,0% -0,6%
Bron: Nielsen
UBA Jaarverslag 201440 UBA Jaarverslag 201440
5. SPLIT VAN DE ADVERTEERDERS EN MEDIA MIX
PER BUDGETGROOTTE
• 7452 was het aantal adverteerders in 2014.
• 13 adverteerders vertegenwoordigen 20% van de totale mediabestedingen in België.
• 313 adverteerders of 4% vertegenwoordigen 80% van de totale mediabestedingen in België.
2014
NUMBER OF
ADVERTISERS
AVERAGE MEDIA
BUDGET
IN KEURO
SOV
CINEMA DAILIES FREE SHEETS INTERNET MAGAZINES OUT OF HOME RADIO TV
FIRST QUINTILE 13 57.389,1 1,4% 21,5% 1,8% 4,7% 3,9% 5,4% 10,3% 51,1%
SECOND QUINTILE 27 28.021,2 0,9% 20,2% 1,9% 8,8% 7,1% 10,6% 16,5% 33,9%
THIRD QUINTILE 62 12.128,7 0,7% 19,2% 4,7% 6,1% 3,8% 11,3% 13,7% 40,5%
FOURTH QUINTILE 211 3.584,2 1,5% 16,4% 3,2% 6,5% 6,0% 9,1% 15,1% 42,1%
FIFTH QUINTILE 7139 105,5 0,5% 32,3% 3,1% 5,4% 13,2% 6,7% 13,7% 25,1%
TOTAL 7452 505,1 1,0% 21,9% 2,9% 6,3% 6,8% 8,6% 13,9% 38,5%
FIRST QUINTILE SECOND QUINTILE THIRD QUINTILE FOURTH QUINTILE FIFTH QUINTILE
13
27
62
211
7139
57.389 keuro
28.021 keuro
106 keuro
3.584 keuro
12.129 keuro
Average media budget: Average media budget:
Average media budget:
Average media budget:
Average media budget:
Bron: Nielsen
4141
6. AANTAL ADVERTEERDERS PER MEDIUMTYPE
Diezelfde sterke concentratie observeert men ook bij de vergelijking van het aantal adverteerders per mediumtype.
2014 FIRST QUINTILE SECOND QUINTILE THIRD QUINTILE FOURTH QUINTILE FIFTH QUINTILE TOTAL
PLURIMEDIA NUMBER OF ADVERTISERS 13 27 62 211 7.139 7.452
CINEMA NUMBER OF ADVERTISERS 1 4 12 24 203 244
SOV 19,1% 20,8% 20,6% 19,8% 19,7% 100,0%
DAILIES NUMBER OF ADVERTISERS 8 19 55 234 3.523 3.839
SOV 20,1% 19,9% 20,0% 20,1% 20,0% 100%
FREE SHEETS NUMBER OF ADVERTISERS 2 3 7 29 565 606
SOV 19,5% 21,6% 20,2% 18,6% 20,1% 100,0%
INTERNET NUMBER OF ADVERTISERS 6 12 23 59 1.405 1.505
SOV 20,7% 19,1% 20,4% 19,7% 20,1% 100,0%
MAGAZINES NUMBER OF ADVERTISERS 6 26 79 259 2.482 2.852
SOV 20,9% 19,2% 19,9% 20,0% 20,0% 100,0%
OUT OF HOME NUMBER OF ADVERTISERS 9 14 22 50 795 890
SOV 20,7% 19,8% 19,8% 19,8% 19,9% 100,0%
RADIO NUMBER OF ADVERTISERS 9 20 34 96 1.392 1.551
SOV 19,2% 21,2% 19,6% 20,0% 20,0% 100,0%
TV NUMBER OF ADVERTISERS 5 18 36 89 1.144 1.292
SOV 19,6% 20,6% 19,9% 19,9% 20,0% 100,0%
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0 244
3839
606
1505
2852
890
1551
1292
CINEMA DAILIES FREE SHEETS INTERNET MAGAZINES OUT OF HOME RADIO TV
Bron: Nielsen
UBA Jaarverslag 201442
- 5 / 98 -
e   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel
Page 1 / 1
Circulation: 1800
Page: 4
2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be
12.12.2014
MM News (nl)
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
184
910c4c
- 5 / 98 -
MM News 12/12/2014
Pub Magazine 11/12/2014
MM News 21/11/2014
Experience Magazine 01/08/2014
De Tijd 28/08/2014
Belga 27/02/2014
MM News 10/10/2014
De Tijd 20/11/2014
- 8 / 98 -
Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel
©Auxipress
Page 3 / 6T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be
11.12.2014
Pub Magazine
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
- 8 / 98 -
- 6 / 98 -
Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel
©Auxipress
Page 1 / 6
Circulation: 5132
Page: 1+18­22
T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be
11.12.2014
Pub Magazine
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
3447
90e1bf
- 6 / 98 -
- 31 / 98 -
Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel
©Auxipress
Page 1 / 2
Circulation: 7000
Page: 59+61
T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be
01.08.2014
Experience Magazine (nl)
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
1996
8bf2a8
- 31 / 98 -
- 35 / 98 -
Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel
©Auxipress
Page 1 / 2
Circulation: 29510
Page: 1+3
T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be
28.08.2014
De Tijd
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
345
8ab4f7
- 35 / 98 -
- 36 / 98 -
Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel
©Auxipress
T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be
28.08.2014
De Tijd
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
- 36 / 98 -
Circulation: 1800
Page: 8
10.10.2014
MM News (nl)
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
442
8da630
Circulation: 29510
Page: 18
20.11.2014
De Tijd
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
113
8fcb26
Circulation: 0
Page: 198
27.02.2014
Belga
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
119
7d946f
Circulation: 0
Page: 198
27.02.2014
Belga
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
119
7d9
- 13 / 98 -
Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel
©Auxipress
Page 1 / 1
Circulation: 1800
Page: 6
T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be
21.11.2014
72
8fe3df
- 13 / 98 -
- 31 / 98 -
Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel
©Auxipress
Page 1 / 2
Circulation: 7000
Page: 59+61
T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be
01.08.2014
Experience Magazine (nl)
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
1996
8bf2a8
- 31 / 98 -
Circulation: 1800
Page: 8
10.10.2014
MM News (nl)
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
442
8da630
Circulation: 1800
Page: 8
10.10.2014
MM News (nl)
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
Circulation: 1800
Page: 8
10.10.2014
MM News (nl)
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
UBA
in de pers
43
MM News 21/03/2014
Store Check 01/10/2014
MM News
16/05/2014
De Tijd 18/03/2014
Trends 27/03/2014
MM News 11/12/2014 Store Check 01/04/2014
Pub Magazine 22/05/2014
- 65 / 98 -
Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel
©Auxipress
Page 1 / 1
Circulation: 1800
Page: 9
T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be
21.03.2014
MM News (nl)
464
7f9b74
- 65 / 98 -
- 39 / 98 -
Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel
©Auxipress
Page 1 / 2T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be
- 39 / 98 -
- 17 / 98 -
uxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel
Page 1 / 2
Circulation: 6765
Page: 12­13
 +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be
01.10.2014
Store Check (nl)
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
1009
8e7787
- 17 / 98 -
- 55 / 98 -
Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel
©Auxipress
Page 1 / 1
Circulation: 1800
Page: 18
T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be
16.05.2014
MM News (nl)
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
465
846350
- 55 / 98 -
- 55 / 98 -
Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel
©Auxipress
Page 1 / 1
Circulation: 1800
Page: 18
T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be
16.05.2014
MM News (nl)
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
465
846350
- 55 / 98 -
- 63 / 98 -
Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel
©Auxipress
Page 1 / 2
Circulation: 33000
Page: 96
T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be
27.03.2014
Trends
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
876
7fa708
- 63 / 98 -
Circulation: 33000
Page: 96
27.03.2014
Trends
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
876
7fa708
- 72 / 98 -
Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel
©Auxipress
Circulation: 29510
Page: 16
T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be
18.03.2014
De Tijd
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
- 72 / 98 -
Circulation: 6765
Page: 10
01.04.2014
Store Check (nl)
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
137
80ad4f
Circulation: 6765
Page: 10
01.04.2014
Store Check (nl)
UNION BELGE DES ANNONCEURS
UNION BELGE DES ANNONCEURS
25944
UBA in 2014
UBA in 2014
UBA in 2014

More Related Content

Viewers also liked

A oracao que deus ouve
A oracao que deus ouveA oracao que deus ouve
A oracao que deus ouve
Fer Nanda
 
Creative commons1 613 7
Creative commons1 613 7Creative commons1 613 7
Creative commons1 613 7ayye12345
 
Ush semester 2 syllabus review (1)
Ush  semester 2 syllabus review (1)Ush  semester 2 syllabus review (1)
Ush semester 2 syllabus review (1)
Media Center
 
วิธีป้องกัน Facebook ของคุณให้พ้นจากสาธารณะ โดย Beach Lover
วิธีป้องกัน Facebook ของคุณให้พ้นจากสาธารณะ โดย Beach Loverวิธีป้องกัน Facebook ของคุณให้พ้นจากสาธารณะ โดย Beach Lover
วิธีป้องกัน Facebook ของคุณให้พ้นจากสาธารณะ โดย Beach LoverITFriend
 
Web 1.0 to 3.0
Web 1.0 to 3.0Web 1.0 to 3.0
Web 1.0 to 3.0killer0061
 
Creative commons2 613 7
Creative commons2 613 7Creative commons2 613 7
Creative commons2 613 7ayye12345
 
A Simple Start to Managing Your Finances
A Simple Start to Managing Your FinancesA Simple Start to Managing Your Finances
A Simple Start to Managing Your Finances
quailrunventures
 
Scse seating arrangement_d1_slot
Scse seating arrangement_d1_slotScse seating arrangement_d1_slot
Scse seating arrangement_d1_slot
Sathyaraj Ragupathi
 
Mhrod.ppt
Mhrod.pptMhrod.ppt
Preview: Who's Afraid of Post Blackness
Preview: Who's Afraid of Post BlacknessPreview: Who's Afraid of Post Blackness
Preview: Who's Afraid of Post Blackness
Media Center
 
Hoe linkedin-nu-echt-gebruiken-digitaal-engels
Hoe linkedin-nu-echt-gebruiken-digitaal-engelsHoe linkedin-nu-echt-gebruiken-digitaal-engels
Hoe linkedin-nu-echt-gebruiken-digitaal-engels
VBSearch
 
Scse display f1_slot_25-08-2012
Scse display f1_slot_25-08-2012Scse display f1_slot_25-08-2012
Scse display f1_slot_25-08-2012
Sathyaraj Ragupathi
 
G1 seating plan
G1 seating planG1 seating plan
G1 seating plan
Sathyaraj Ragupathi
 
G1_seating_plan
G1_seating_planG1_seating_plan
G1_seating_plan
Sathyaraj Ragupathi
 
MHROD/MIB ADMISSION BROCHURE
MHROD/MIB ADMISSION BROCHUREMHROD/MIB ADMISSION BROCHURE
MHROD/MIB ADMISSION BROCHURE
Abhinandan Chatterjee
 
Fernanda's cerebro
Fernanda's cerebroFernanda's cerebro
Fernanda's cerebro
Fer Nanda
 
How To Write a Resume
How To Write a ResumeHow To Write a Resume
How To Write a Resume
Media Center
 
Nb preparation pdf
Nb preparation pdfNb preparation pdf
Nb preparation pdf
Sathyaraj Ragupathi
 
Tony Saiz Summaryof Career Track
Tony Saiz Summaryof Career TrackTony Saiz Summaryof Career Track
Tony Saiz Summaryof Career Track
tono1105
 

Viewers also liked (20)

A oracao que deus ouve
A oracao que deus ouveA oracao que deus ouve
A oracao que deus ouve
 
Resume2011[1]
Resume2011[1]Resume2011[1]
Resume2011[1]
 
Creative commons1 613 7
Creative commons1 613 7Creative commons1 613 7
Creative commons1 613 7
 
Ush semester 2 syllabus review (1)
Ush  semester 2 syllabus review (1)Ush  semester 2 syllabus review (1)
Ush semester 2 syllabus review (1)
 
วิธีป้องกัน Facebook ของคุณให้พ้นจากสาธารณะ โดย Beach Lover
วิธีป้องกัน Facebook ของคุณให้พ้นจากสาธารณะ โดย Beach Loverวิธีป้องกัน Facebook ของคุณให้พ้นจากสาธารณะ โดย Beach Lover
วิธีป้องกัน Facebook ของคุณให้พ้นจากสาธารณะ โดย Beach Lover
 
Web 1.0 to 3.0
Web 1.0 to 3.0Web 1.0 to 3.0
Web 1.0 to 3.0
 
Creative commons2 613 7
Creative commons2 613 7Creative commons2 613 7
Creative commons2 613 7
 
A Simple Start to Managing Your Finances
A Simple Start to Managing Your FinancesA Simple Start to Managing Your Finances
A Simple Start to Managing Your Finances
 
Scse seating arrangement_d1_slot
Scse seating arrangement_d1_slotScse seating arrangement_d1_slot
Scse seating arrangement_d1_slot
 
Mhrod.ppt
Mhrod.pptMhrod.ppt
Mhrod.ppt
 
Preview: Who's Afraid of Post Blackness
Preview: Who's Afraid of Post BlacknessPreview: Who's Afraid of Post Blackness
Preview: Who's Afraid of Post Blackness
 
Hoe linkedin-nu-echt-gebruiken-digitaal-engels
Hoe linkedin-nu-echt-gebruiken-digitaal-engelsHoe linkedin-nu-echt-gebruiken-digitaal-engels
Hoe linkedin-nu-echt-gebruiken-digitaal-engels
 
Scse display f1_slot_25-08-2012
Scse display f1_slot_25-08-2012Scse display f1_slot_25-08-2012
Scse display f1_slot_25-08-2012
 
G1 seating plan
G1 seating planG1 seating plan
G1 seating plan
 
G1_seating_plan
G1_seating_planG1_seating_plan
G1_seating_plan
 
MHROD/MIB ADMISSION BROCHURE
MHROD/MIB ADMISSION BROCHUREMHROD/MIB ADMISSION BROCHURE
MHROD/MIB ADMISSION BROCHURE
 
Fernanda's cerebro
Fernanda's cerebroFernanda's cerebro
Fernanda's cerebro
 
How To Write a Resume
How To Write a ResumeHow To Write a Resume
How To Write a Resume
 
Nb preparation pdf
Nb preparation pdfNb preparation pdf
Nb preparation pdf
 
Tony Saiz Summaryof Career Track
Tony Saiz Summaryof Career TrackTony Saiz Summaryof Career Track
Tony Saiz Summaryof Career Track
 

Similar to UBA in 2014

UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011
Chris Van Roey
 
KWH jaarplan 2015
KWH jaarplan 2015KWH jaarplan 2015
KWH jaarplan 2015
KWH
 
UBA Jaarverslag 2009
UBA Jaarverslag 2009UBA Jaarverslag 2009
UBA Jaarverslag 2009
UBA Belgium
 
Employee advocacy is iets voor elke sector - dixit KBC
Employee advocacy is iets voor elke sector - dixit KBCEmployee advocacy is iets voor elke sector - dixit KBC
Employee advocacy is iets voor elke sector - dixit KBC
Speakersbase.com
 
UBA jaarverslag 2010
UBA jaarverslag 2010UBA jaarverslag 2010
UBA jaarverslag 2010
Chris Van Roey
 
Dirk van Mierlo curriculum vitae 2018
Dirk van Mierlo curriculum vitae 2018Dirk van Mierlo curriculum vitae 2018
Dirk van Mierlo curriculum vitae 2018
Dirk van Mierlo
 
V@SbedrijfspresentatieNL
V@SbedrijfspresentatieNLV@SbedrijfspresentatieNL
V@SbedrijfspresentatieNL
Photocello
 
Blauwdruk voor particuliere ouderenzorg nieuwe stijl
Blauwdruk voor particuliere ouderenzorg nieuwe stijlBlauwdruk voor particuliere ouderenzorg nieuwe stijl
Blauwdruk voor particuliere ouderenzorg nieuwe stijl
Will Goossens | Sincérité
 
JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)
JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)
JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)
julie lecomte
 
Infosessie Lerend Netwerk/ Businessclub Finance
Infosessie Lerend Netwerk/ Businessclub FinanceInfosessie Lerend Netwerk/ Businessclub Finance
Infosessie Lerend Netwerk/ Businessclub FinanceMatthieuMarisse
 
Social media voor sportbesturen SSVU handout
Social media voor sportbesturen  SSVU handoutSocial media voor sportbesturen  SSVU handout
Social media voor sportbesturen SSVU handout
Power2Improve
 
Presentatie voor Revalidatie Nederland
Presentatie voor Revalidatie NederlandPresentatie voor Revalidatie Nederland
Presentatie voor Revalidatie Nederland
TMR Brand Marketing
 
Tussentijds rapport CultuurNet Vlaanderen - 2012-2015
Tussentijds rapport CultuurNet Vlaanderen - 2012-2015Tussentijds rapport CultuurNet Vlaanderen - 2012-2015
Tussentijds rapport CultuurNet Vlaanderen - 2012-2015
publiq vzw
 
SHA2019_special.pdf
SHA2019_special.pdfSHA2019_special.pdf
SHA2019_special.pdf
BBPMedia1
 
Heembouw jaarverslag 2016
Heembouw jaarverslag 2016Heembouw jaarverslag 2016
Heembouw jaarverslag 2016
Heembouw
 
Presentatie Jaarvergadering Marketing
Presentatie Jaarvergadering MarketingPresentatie Jaarvergadering Marketing
Presentatie Jaarvergadering MarketingFDC-Lancyr
 
Omzetcoach.nl producten en diensten
Omzetcoach.nl producten en dienstenOmzetcoach.nl producten en diensten
Omzetcoach.nl producten en diensten
Franck Fielemon
 

Similar to UBA in 2014 (20)

Uba ar2012 nl
Uba ar2012 nlUba ar2012 nl
Uba ar2012 nl
 
UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011
 
KWH jaarplan 2015
KWH jaarplan 2015KWH jaarplan 2015
KWH jaarplan 2015
 
UBA Jaarverslag 2009
UBA Jaarverslag 2009UBA Jaarverslag 2009
UBA Jaarverslag 2009
 
Employee advocacy is iets voor elke sector - dixit KBC
Employee advocacy is iets voor elke sector - dixit KBCEmployee advocacy is iets voor elke sector - dixit KBC
Employee advocacy is iets voor elke sector - dixit KBC
 
Linked in wordle von
Linked in wordle von Linked in wordle von
Linked in wordle von
 
UBA jaarverslag 2010
UBA jaarverslag 2010UBA jaarverslag 2010
UBA jaarverslag 2010
 
Dirk van Mierlo curriculum vitae 2018
Dirk van Mierlo curriculum vitae 2018Dirk van Mierlo curriculum vitae 2018
Dirk van Mierlo curriculum vitae 2018
 
V@SbedrijfspresentatieNL
V@SbedrijfspresentatieNLV@SbedrijfspresentatieNL
V@SbedrijfspresentatieNL
 
Blauwdruk voor particuliere ouderenzorg nieuwe stijl
Blauwdruk voor particuliere ouderenzorg nieuwe stijlBlauwdruk voor particuliere ouderenzorg nieuwe stijl
Blauwdruk voor particuliere ouderenzorg nieuwe stijl
 
VOKA Jaarverslag 2014
VOKA Jaarverslag 2014VOKA Jaarverslag 2014
VOKA Jaarverslag 2014
 
JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)
JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)
JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)
 
Infosessie Lerend Netwerk/ Businessclub Finance
Infosessie Lerend Netwerk/ Businessclub FinanceInfosessie Lerend Netwerk/ Businessclub Finance
Infosessie Lerend Netwerk/ Businessclub Finance
 
Social media voor sportbesturen SSVU handout
Social media voor sportbesturen  SSVU handoutSocial media voor sportbesturen  SSVU handout
Social media voor sportbesturen SSVU handout
 
Presentatie voor Revalidatie Nederland
Presentatie voor Revalidatie NederlandPresentatie voor Revalidatie Nederland
Presentatie voor Revalidatie Nederland
 
Tussentijds rapport CultuurNet Vlaanderen - 2012-2015
Tussentijds rapport CultuurNet Vlaanderen - 2012-2015Tussentijds rapport CultuurNet Vlaanderen - 2012-2015
Tussentijds rapport CultuurNet Vlaanderen - 2012-2015
 
SHA2019_special.pdf
SHA2019_special.pdfSHA2019_special.pdf
SHA2019_special.pdf
 
Heembouw jaarverslag 2016
Heembouw jaarverslag 2016Heembouw jaarverslag 2016
Heembouw jaarverslag 2016
 
Presentatie Jaarvergadering Marketing
Presentatie Jaarvergadering MarketingPresentatie Jaarvergadering Marketing
Presentatie Jaarvergadering Marketing
 
Omzetcoach.nl producten en diensten
Omzetcoach.nl producten en dienstenOmzetcoach.nl producten en diensten
Omzetcoach.nl producten en diensten
 

More from Chris Van Roey

UBA Trends Day 2017 eBook
UBA Trends Day 2017 eBookUBA Trends Day 2017 eBook
UBA Trends Day 2017 eBook
Chris Van Roey
 
Hoera reclame !
Hoera reclame !Hoera reclame !
Hoera reclame !
Chris Van Roey
 
Is communicatie kunst of wiskunde ?
Is communicatie kunst of wiskunde ?Is communicatie kunst of wiskunde ?
Is communicatie kunst of wiskunde ?
Chris Van Roey
 
De Me®kgids
De Me®kgidsDe Me®kgids
De Me®kgids
Chris Van Roey
 
2011 12-13 bmma presentatie
2011 12-13 bmma presentatie2011 12-13 bmma presentatie
2011 12-13 bmma presentatieChris Van Roey
 
UBA media investeringen in Belgie 2010
UBA media investeringen in Belgie 2010UBA media investeringen in Belgie 2010
UBA media investeringen in Belgie 2010
Chris Van Roey
 
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec..."Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
Chris Van Roey
 

More from Chris Van Roey (8)

UBA Trends Day 2017 eBook
UBA Trends Day 2017 eBookUBA Trends Day 2017 eBook
UBA Trends Day 2017 eBook
 
Hoera reclame !
Hoera reclame !Hoera reclame !
Hoera reclame !
 
Uba ar2012 fr
Uba ar2012 frUba ar2012 fr
Uba ar2012 fr
 
Is communicatie kunst of wiskunde ?
Is communicatie kunst of wiskunde ?Is communicatie kunst of wiskunde ?
Is communicatie kunst of wiskunde ?
 
De Me®kgids
De Me®kgidsDe Me®kgids
De Me®kgids
 
2011 12-13 bmma presentatie
2011 12-13 bmma presentatie2011 12-13 bmma presentatie
2011 12-13 bmma presentatie
 
UBA media investeringen in Belgie 2010
UBA media investeringen in Belgie 2010UBA media investeringen in Belgie 2010
UBA media investeringen in Belgie 2010
 
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec..."Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
 

Recently uploaded

NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | CarharttNIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
BBPMedia1
 

Recently uploaded (8)

NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
 
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
 
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
 
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
 
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
 
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
 
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
 
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | CarharttNIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
 

UBA in 2014

 • 1. JAARVERSLAG 2014 ONTMOETEN INFORMEREN UITWISSELEN VERTEGENWOORDIGEN UBA is uitgegroeid tot het grootste professioneel netwerk van adverteerders. Dankzij een eenduidige strategie, de continue uitbouw van de dienstverlening naar de leden en hun grote betrokkenheid kijken we terug op een succesvol jaar. WAT HEEFT UBA GEREALISEERD IN 2014?
 • 2.
 • 3. 1 UBA vertegenwoordigt de belangen van adverteerders en is een forum voor rechtmatige contacten tussen de verschillende partijen van de reclame-industrie. UBA zal niet worden gebruikt om mededingingsbeperkend gedrag in de hand te werken en zal niet betrokken worden in discussies of activiteiten die strijdig zijn met het mededingingsrecht en de eerlijke handelspraktijken. UBA zal niet deelnemen, noch in eigen naam noch in naam van haar leden, aan discussies of activiteiten die strijdig zijn met deze wetgeving. MISSIE UBA helpt adverteerders het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren door de effectiviteit, de efficiëntie en de duurzaamheid van communicatie te stimuleren in een open en transparante communicatie- omgeving. VISIE Verantwoorde communicatie leidt tot geïnformeerde consumenten, een gezonde en groeiende economie, een open en innovatieve maatschappij. WAARDEN UBA is professioneel, dynamisch en collegiaal. STRATEGIE De basisstrategie van UBA kan worden samengevat in vier kernwoorden: > vertegenwoordigen; > informeren; > uitwisselen; > ontmoeten. Waar staat UBA voor? UBA is een dienstverlenende organisatie die de belangen van Belgische adverteerders behartigt en hen een uniek kennis- en communicatieplatform biedt. Sinds de oprichting in 1949 is de vzw UBA uitgegroeid tot een professioneel en eigentijds ledennetwerk van meer dan 240 Belgische bedrijven. Samen nemen de leden het overgrote deel van de nationale mediabestedingen voor hun rekening. UBA bundelt hierdoor een schat aan kennis en ervaring en is dus het uitgelezen platform waar adverteerders kennis verwerven en uitwisselen.
 • 4. UBA Jaarverslag 20142 Als afscheidnemend voorzitter kan ik, van op de eerste rij, getuigen dat we de afgelopen jaren een boeiend parcours hebben doorlopen om UBA tot dit niveau uit te bouwen. Onze organisatie vertegenwoordigt vandaag 65 procent van de bruto- investeringen in de communicatie van de top-500 adverteerders. Binnen de top-100 adverteerders wordt dit zelfs 80 procent. Deze indrukwekkende cijfers hebben we kunnen realiseren dankzij: • een volgehouden en eendui- dige langetermijnstrategie, gebaseerd op onze vier pijlers: vertegenwoordigen, informeren, uitwisselen en ontmoeten, • een continue uitbouw van relevante - directe en indirecte - dienstverlening aan onze leden, • de grote betrokkenheid van vele van onze leden. 2014 was opnieuw een ‘grand cru’ jaar met drie hoogtepunten: • De 65e verjaardag van UBA werd feestelijk gevierd tijdens de UBA Trends Day en vooral op de UBA BBQ, met telkens een zeer hoge opkomst. • De pijler ‘Uitwisselen’ kreeg in 2014 een nieuwe dynamiek, vooral dankzij de vernieuwingen in de Mediacommissies en de Expertise Centers. • Het UBA Knowledge Center kwam al na een jaar op kruis- snelheid en bewees zijn grote toegevoegde waarde, zowel naar onze interne als externe stake- holders. In de afgelopen jaren is UBA niet alleen kwantitatief gegroeid. Minstens even belangrijk is de succesvolle uitbreiding van onze activiteiten en diensten voor de leden. Ik ben daarom bijzonder verheugd dat nieuwe initiatieven – zoals UBA Academy, het UBA Knowledge Center en actieve lob- bying – de return on investment voor onze leden substantieel heb- ben verhoogd. Hierdoor waren we in staat onze acquisitie- en reten- tiedoelstellingen te overschrijden en onze interne structuur verder uit te bouwen. Tegelijkertijd zagen we ook een opvallende stijging van de deelname van onze leden aan eigen evenementen. Daardoor groeide UBA uit tot dé ontmoetingsplaats van de communicatiewereld. Alle stakeholders in de markt erkennen UBA nu als een zeer professionele en dynamische partner en als een uiterst representatieve vereniging, die als enige de stem van de adver- teerder laat weerklinken. Ik kijk dus met bijzonder veel vertrouwen naar de toekomst. De benoeming van Philippe Wal- lez tot nieuwe voorzitter en het vernieuwde Executive Committee garanderen de nodige continuïteit. Tegelijkertijd zullen zij ook zorgen voor nieuwe impulsen bij het bege- leiden van de leden in het maxima- liseren van het rendement van hun communicatie-investeringen in het evoluerende medialandschap. Tot slot wil ik de Raad van Bestuur en in het bijzonder ons Executive Committee bedanken voor hun actieve rol tijdens de afgelopen ja- ren. Last but not least wil ik ook de leden van het UBA-team bedanken voor hun gepassioneerde inzet en hun zeer kwalitatieve bijdrage. Het was een zeer groot privilege om 6 jaar lang voorzitter van UBA te mogen zijn! Jan Vandenwyngaerden Jan Vandenwyngaerden Voorzitter UBA De Unie van Belgische Adverteerders blijft groeien. Op 1 januari 2015 telde UBA meer dan 240 bedrijven als lid. Dat is een absoluut record, waarmee UBA zich nog nadrukkelijker positioneert als dé vertegenwoordiger van de adverteerders in België. Woord van de Voorzitter
 • 5. 3 Woord van de nieuwe Voorzitter Philippe Wallez Ik beschouw het als een grote eer dat de Raad van Bestuur mij aangeduid heeft als nieuwe voor- zitter van UBA. Het is immers een boeiende taak om de stem van de adverteerder te kunnen vertegen- woordigen binnen een medialand- schap dat steeds in beweging is. Ik beschouw het als een blijk van vertrouwen van mijn collega’s dat ik deze taak kan opnemen in het kader van UBA, waarvan iedereen de professionaliteit erkent. Hoewel de strategie 2016-2020 nog ver- fijnd moet worden, is het duidelijk dat iedereen een aantal uitdagin- gen moet aanpakken: de verdere evolutie naar digitale communica- tie, het behoud van aantrekkelijke content in zowel de audiovisuele als print media, de opkomst van nieuwe mediavormen, de impact van nieuwe technologieën. Daar- naast moeten we het imago van de reclame terug opkrikken, de creatie en productie van reclame in België verder ondersteunen, de ontwikke- ling van meer volledige en accurate meetinstrumenten voor de media opvolgen en blijven ijveren voor de erkenning van de belangrijke economische rol van reclame. We willen ook de continue vorming van jonge marketeers blijven onder- steunen en het aantal leden van UBA verder uitbreiden. Ik ben bereid om deze uitdagingen aan te gaan samen met het UBA- team en al onze leden. We zullen onze strategische doelstellingen in september 2015 finaliseren om ze dan in alle transparantie aan de communicatiewereld bekend te maken. Maar ik zal me er ook op toeleggen dat UBA een uniek platform blijft voor uitwisseling tussen adverteerders, leden en niet-leden, in een hartelijke om- geving die hen toelaat om te leren, te informeren, advies te vragen en bovenal samen te genieten. Ik neem met veel passie en en- thousiasme de fakkel over van Jan Vandenwyngaerden, die zich met hart en ziel ingezet heeft voor onze organisatie! Philippe Wallez Voorzitter UBA De Raad van Bestuur van UBA heeft Philippe Wallez, Head of Private Banking bij ING Belgium, verkozen tot nieuwe Voorzitter voor een mandaat van drie jaar. Het mandaat gaat in op 2 april 2015. Philippe Wallez volgt Jan Vandenwyngaerden, CEO Palm, op die sinds juni 2009 Voorzitter was van de vereniging.
 • 6. UBA Jaarverslag 20144 EXECUTIVE COMMITTEE Jan Vandenwyngaerden CEO - Palm Voorzitter UBA (einde mandaat op 2/4/15) Benoit Crochelet Head of Brand Marketing Communications - Electrabel Adviseur UBA (einde mandaat op 2/4/15) Vice-voorzitter UBA (nieuw mandaat sinds 2/4/15) Marc Frederix Marketing Director - Nationale Loterij Penningmeester UBA (einde mandaat op 2/12/14) Vice-voorzitter UBA (nieuw mandaat sinds 2/12/14) Annie Courbet Head of Marketing Business partner - AXA Vice-voorzitter UBA (einde mandaat op 2/12/14) Adviseur UBA (tussen 2/12/14 en 2/4/15) Herman Boonen Strategic Development Officer - Securex Secretaris UBA (einde mandaat op 2/12/14) Penningmeester UBA (nieuw mandaat sinds 2/12/14) Kristof Ampe Zaakvoerder - TripleA Services Adviseur UBA Philippe Wallez General Manager Private Banking - ING Vice-voorzitter UBA (einde mandaat op 2/4/15) Voorzitter UBA (nieuw mandaat sinds 2/4/15) Chris Van Roey Zaakvoerder - The House of Brands CEO UBA Luc Van Wichelen Media Manager Benelux Mondelez Int'l Adviseur UBA (einde mandaat op 2/12/14) Secretaris UBA (nieuw mandaat sinds 2/12/14) -
 • 7. 5 RAAD VAN BESTUUR 2014 AB INBEV Erwin Dito* BACARDI-MARTINI Erwin Van der Weerden BELFIUS Dirk Smet BELGACOM Kristine Verhelst BNP PARIBAS FORTIS Annie Courbet* CARREFOUR Gisèle De Groote* COLRUYT Jo Willemyns D'IETEREN Marc Donner DANONE Mira De Maeyer DE MASTER BLENDERS Peter Pintens DELHAIZE Joachim Rubin ELECTRABEL Benoît Crochelet HENKEL Eric Dumez* ING Philippe Wallez KBC Jurgen Noel KPMG Ingrid Stoffels L'OREAL Laurent Venot MARS BELGIUM Jurgen Vandervelde MICROSOFT Saskia Schatteman MOBISTAR Isabelle Vanden Eede MONDELE¯Z INT'L Luc Van Wichelen NATIONALE LOTERIJ Marc Frederix NESPRESSO Wim De Schutter NESTLE Alexander Von Maillot PALM Jan Vandenwyngaerden PROCTER GAMBLE Stephanie Van Rossum SECUREX Herman Boonen TELENET Inge Smidts THE HOUSE OF BRANDS Chris Van Roey UNILEVER Hans Verwimp* *Mandaat afgelopen volgens art. 13 van de statuten COMITÉ VAN INTERN TOEZICHT 2014 ENECO Gisèle De Groote KBC Luc Rombouts NATIONALE LOTERIJ Gregory Maes REMUNERATIECOMITÉ ING Philippe Wallez PALM Jan Vandenwyngaerden PALM Bert Poukens THE HOUSE OF BRANDS Chris Van Roey
 • 8. UBA Jaarverslag 20146 DE UBA-LEDEN 008.00.577.500 02-09-08 12% 1:1 Entreepaneel tuin • dier bakplezier V : V LOGO COFIDIS Nº dossier : 20100444E Date : 26/05/11 alidation DA/DC alidation Client C O F I D I S 0 20 100 0 0 100 80 0 vzw asbl
 • 9. 7 In 2014 verwelkomde UBA 37 nieuwe leden. Dit overzicht omvat alle leden-adverteerders op datum van 13 februari 2015. hearing quality C= 100% / M= 80% / Y= 0% / K= 70% C= 0% / M= 6% / Y= 15% / K= 4% QUADRI REFERENCES 1 6 8 6S I N C E Focus op uw spaargeld
 • 10. UBA Jaarverslag 20148 VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN UBA Jaarverslag 20148 VERTEGEN- WOORDIGEN DE STEM VAN DE ADVERTEERDER UBA luistert naar haar leden, peilt hun aandachtspunten en analyseert hun opinies. Op basis hiervan formuleren we duidelijke standpunten, die we kenbaar maken aan alle relevante professio- nele, economische, maatschappelijke en politieke actoren. In haar rol van vertegenwoordiger van de adverteerders komt UBA op voor de gemeenschappelijke standpunten en belangen van de adverteerders. Daar- naast benadrukken we de belangrijke economische impact en de maatschap- pelijke rol van commerciële en niet- commerciële communicatie. UBA treedt naar voor als een represen- tatieve en verantwoordelijke woord- voerder van de adverteerders en als verdediger van eerlijke, respectvolle en duurzame communicatie. ZELFREGULERING UBA ondersteunt actief de zelfregu- lerende initiatieven van de sector en meent dat dit de meest effectieve en efficiënte manier is om maatschappe- lijk verantwoorde, eerlijke en ethische communicatie te bevorderen. De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) behandelt alle eventu- ele klachten van consumenten over reclame ten gronde. Hiertoe werden, met medewerking van UBA, algemene sectorale en intersectorale codes en een uitgebreide reeks van regels en aanbevelingen opgesteld. ROL VAN DE OVERHEID UBA ziet een specifieke rol voor de overheid om een gezond media- ecosysteem en innovatie in de sector te ondersteunen via flankerende maatregelen. UBA vraagt de overheid om een uniforme wetgeving inzake reclame in de verschillende gemeenschappen, gestoeld op de Europese directieven. Daarnaast vraagt UBA om dergelijke wetgevende initiatieven voor te bereiden met de betrokken organisaties in het maatschappelijk middenveld, waaronder UBA, die in deze de adverteerders vertegenwoordigt. De economische impact van reclame De reclamesector is een belangrijke economische sector in België, zowel qua tewerkstelling als qua investeringen. Reclame draagt rechtstreeks en onrechtstreeks bij tot economische groei en tot waardecreatie, investeringen, tewerkstelling en een grotere omzet. Bij de mediabedrijven, mediacentrales en reclamebureaus zijn 15.700 voltijdse werknemers tewerkgesteld. Er zijn eveneens 6.500 logistieke jobs en 11.000 jobs bij adverteerders, rechtstreeks gelinkt aan reclame. In totaal wordt de directe werkgelegenheid ingeschat op 35.000 jobs. Daarnaast is er de indirecte werkgelegenheid die moeilijker in te schatten valt. De gecumuleerde omzet van mediabedrijven, mediacentrales en reclamebureaus in België komt uit op 3,2 miljard Euro in 2013 en geeft een eerste indicatie van de financiële economische impact. We kunnen dit ook vanuit het perspectief van de adverteerder bekijken: bruto (dus zonder mediakorting en inclusief commissies) investeerden adverteerders 3,8 miljard Euro in 2014 in ‘above/paid’ media (TV, radio, cinema, print, out-of-home, digital, mobile) (onderzoek CIM, Nielsen). Daarnaast is er hun investering in de ‘below/owned’ media (POS, DM, coupons, …) en in de diverse consumenten touchpoints. De reclame-investeringen hebben uiteraard ook een micro-economische impact voor de adverteerders zelf. Advertentie-uitgaven ondersteunen de vraag naar producten en diensten en vergroten op die manier de omzet van de betreffende bedrijven. Statistische modellen tonen de sterke positieve correlatie aan tussen investeringen in reclame en media en de groei van het BBP. Een recente Belgische studie van McKinsey toonde een impact van reclame van 15 tot 20% in de laatste 10 jaar op de groei van het BBP in de G20.
 • 11. 99 UBA PARTICIPEERT ACTIEF IN Raad voor de Reclame (RvR) De RvR is samengesteld en wordt gefinancierd door de reclamemedia, UBA, ACC - Directielid: Karim Debbah, UBA - Vicevoorzitter: Chris Van Roey, UBA Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame De JEP is het zelfregulerend orgaan (SRO - self-regulatory organization) voor alle ‘paid’ media. UBA zetelt met 4 leden in de jury: - Peter Buijze, Coca-Cola, hoger beroep - Marc Donner, D’Ieteren, eerste aanleg groep 2 - Véronique Huysmans, PG, hoger beroep - Karolien Pieters, Henkel, eerste aanleg groep 1 Strategische AdviesRaad beleidsdomein Media (SARC) De SARC bestaat uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke deskundigen. De adviezen en studies worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement. - Lid Mediaraad: Chris Van Roey, RvR Centrum voor Informatie over de Media (CIM) Het CIM levert de gegevens over de verspreiding en het bereik van media in België en studies die nodig zijn voor de optimalisering van re- clamebestedingen. UBA zetelt in het Bureau en in de Raad van Bestuur: - Yves De Voeght, Coca-Cola Services - Simone Ruseler, UBA - Patrick Steegmans, Nationale Loterij (Bureau + RVB) - Maud Van de Velde, 20th Century Fox Film - Kristine Verhelst, Proximus - Patricia Vermandele, ING EFFIE Awards Belgium Deze prestigieuze award bekroont de meest effectieve communicatiecampagnes. UBA zit de vereniging voor en zetelt in de jury: - Mira De Maeyer, Danone - Lies Eeckman, Alken-Maes - Nathalie Erdmanis, Brussels Airlines - Ignace Heyman, Lotus Bakeries - Laurent Lejeune, Truvo - Ariane Marchant, Proximus - Christophe Mottint, l'Artisane - Stéphan Salberter, ING - Valérie Vangeel, Nestlé World Federation of Advertisers (WFA) De WFA is de organisatie die de belangen van de marketeers behartigt op internationaal niveau. - Bestuurder en lid Exco: Chris Van Roey, UBA UBA OVERLEGT INTENSIEF MET Association of Communication Agencies (ACC) De ACC verenigt de reclame- en evenemen- tenbureaus. Naast regelmatig overleg, zowel strategisch als ad hoc, publiceren we een aantal gemeenschappelijke documenten die de samenwerking tussen adverteerders en bureaus ten goede komen. Verschillende leden van de ACC zijn actief als docent aan de UBA Academy. Media UBA onderhoudt regelmatige contacten met de mediagroepen die in België actief zijn en met de verschillende media-associaties. Sectorverenigingen Er zijn een groot aantal sectorverenigingen actief in België. Zij groeperen leden uit specifieke bedrijfssectoren en behartigen hun sectorbelangen. Zij zijn zeer gespecialiseerd in de materie van de sector, maar hebben minder ervaring in marketing en communicatie. UBA werkt regelmatig actief samen met deze sectorverenigingen wanneer het gaat over onderwerpen zoals reclame, communicatie of marketing. Zelfregulerende codes voor een specifieke sector vormen vaak het onderwerp van de samenwerking. Politieke overheden Het Belgisch politieke landschap is complex. UBA neemt waar nodig contact met de relevante beleidsmakers van de verschillende overheden. Veelal gaat het om het beter kenbaar maken van de noden van adverteerders en om specifiek advies over zelfregulering, co- regulering en regulering. United Media Agencies (UMA) De UMA verenigt de mediabureaus. De relatie tussen adverteerder en mediabureau is het voornaamste onderwerp. Daarnaast zijn leden van UMA actief als mediaspecialist en adviseur in de UBA-Mediacommissies, als docent in de UBA Academy en werken zij mee aan de Mediabijlage in dit jaarverslag en de Media Key Facts. EEN NETWERK VAN CONTACTEN
 • 12. UBA Jaarverslag 201410 VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN UBA Jaarverslag 201410 UBA OP TV: Z ADVERTSING In 2014 realiseerde UBA haar eigen tv-programma 'Z Advertising' op Kanaal-Z en Canal-Z in samenwerking met Roularta Media. Jeroen Bernaerts en Eric Winnen presenteerden het. Samsung en ING zorgden voor de nodige middelen. Er kwamen een veelheid van communicatie-onderwerpen aan bod. Het programma was erg succesvol en had een groot bereik. Alle afleveringen kunnen herbekeken worden via kanaalz.knack.be. Afl. Thema Studiogast Kanaal-Z Studiogast Canal-Z 10/11/14 Z-Advertising, de reeks Chris Van Roey, UBA Karim Debbah, UBA 17/11/14 Zijn merken dood? Kristof Ampe, UBA Sylvie Bove, Yves Rocher 24/11/14 Hoe communiceert ING? Inge Ampe, ING Inge Ampe, ING 01/12/14 Geloven wij reclame nog? Saskia Schatteman, Microsoft Benoît Crochelet, Electrabel 08/12/14 Hoe communiceert Samsung? Loesje De Vriese, Samsung Loesje De Vriese, Samsung 15/12/14 Advertiser Personality of the Year Saskia Schatteman, Microsoft Saskia Schatteman, Microsoft 12/01/15 Heeft tv nog toekomst? Luc Van Wichelen, Mondele˜z INT’L Valerie Morfitis, Unilever 19/01/15 Wat met kranten en magazines? Philippe Belpaire, Roularta Media Philippe Belpaire, Roularta Media 26/01/15 Hoe vind ik mijn weg in de digitale jungle? Delphine Van Loocke, KBC Amaury Rosier, L’Oréal 02/02/15 Hoe sociale media inzetten? Pieter-Jan Adriaensens, Nationale Loterij Veronique Deconinck, Nationale Loterij 09/02/15 Hoe werkt content marketing? David Steegen, RSC Anderlecht David Steegen, RSC Anderlecht 16/02/15 Verliezen wij onze privacy? Marc Frederix, Nationale Loterij Annie Courbet, AXA 23/02/15 Hoe een reclamebureau selecteren? Isabelle Marneffe, UNICEF Isabelle Marneffe, UNICEF 02/03/15 Is creativiteit belangrijk? Jens Mortier, Mortierbrigade Eric Hollander, Air 09/03/15 Hoe reclame-effecten meten? Alex Thoré, Proximus Alex Thoré, Proximus 16/03/15 Wat zijn de nieuwe shopper marketing trends? Lieve Van Der Borght, Nespresso Joachim Rubin, Delhaize 23/03/15 Hoe doe ik aan B2B communicatie? Ingrid Stoffels, KPMG Philippe Wallez, ING 30/03/15 Hoeveel moet ik investeren in reclame? Inge Vervliet, BMW Inge Vervliet, BMW 06/04/15 Is employer marketing belangrijk? Johan Claes, MIVB Johan Claes, MIVB 13/04/15 Duurzaam communiceren: mode of relevant? Igor Nowe, Carlsberg Jeroen Langerock, Coca Cola Sylvie Bové, Directeur Brand Marketing, Yves Rocher Inge Ampe, Marketing Directeur, ING Karim Debbah, Media Manager, UBA
 • 13. 1111 • Politiek memorandum UBA publiceerde haar visie op een duurzaam en stimulerend commu- nicatie- en media-ecosysteem in het boekje Adverteerdersinvesterin- gen in België: zuurstof voor media en maatschappij. Deze publicatie werd verstuurd en besproken met de media-verantwoordelijken van de meeste politieke partijen. Doelstel- ling was de politieke- en beleidsver- antwoordelijken goed te informeren over de adverteerdersproblematiek bij de opstelling van een nieuwe be- leidsverklaring. Het document bevat algemene informatie over de wereld van communicatie en reclame in België, een aantal algemene stand- punten (gezond media-ecosysteem; Europese context; aandacht voor reclame en adverteerders; zelfre- gulering) en een aantal specifieke standpunten over recente dossiers (televisielandschap; privacy; bel-me- niet-meer lijst; extra vermeldingen in reclame; afbeeldingen van het menselijk lichaam). Deze standpun- ten werden eveneens gecommuni- ceerd aan minister Sven Gatz en aan minister Jean-Claude Marcourt. • Beleidsnota media 2014-2019 UBA gaf via haar vertegenwoordiging in de SARC Sectorraad Media input voor het Mediabeleid in Vlaanderen. Dat gebeurde in samenwerking met de Raad voor de Reclame. In zijn beleidsverklaring besteedde de minister aandacht aan een aan- tal belangrijke aspecten van de commerciële communicatie. UBA analyseerde de beleidsverklaring en gaf hierop constructieve feedback aan de minister en zijn kabinet. • Vlaamse Regulator voor de Media Het congres van de Vlaamse Re- gulator voor de Media (VRM) ging over Nieuwe machtsverhoudingen binnen de media: de invloed van verticale integratie en de internati- onalisering van media-overnames op de mediawaardeketen. UBA nam actief deel aan het paneldebat. UBA kreeg de gelegenheid om de reclamesector nader toe te lichten en benadrukte het economisch en maatschappelijk belang van reclame voor Vlaanderen. UBA vroeg aan alle stakeholders, media, dienstenver- leners, regulatoren en beleidsver- antwoordelijken de nodige inspan- ningen te doen om de verschillende media aantrekkelijk te maken voor adverteerders. Daarnaast lichtte UBA het belang toe van innovatie in de sector, met als voorbeeld 'ad- dressable advertising' op tv. • Telenet - De Vijver De eventuele instap van Telenet in De Vijver Media, de holding die o.a. de televisiezenders VIER en VIJF in portefeuille heeft, zorgde voor een aantal politieke discussies over ver- ticale integratie in het televisieland- schap. UBA analyseerde het dossier en communiceerde haar standpunt SPECIFIEKE DOSSIERS IN 2014
 • 14. UBA Jaarverslag 201412 VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN UBA Jaarverslag 201412 Meer informatie? Contacteer Chris Van Roey°, CEO chris@ubabelgium.be aan de betrokken stakeholders. De mening van UBA : mits een goede wettelijk omkaderde afba- kening van de rechten en plichten van tv-omroepen en tv-verdelers/ dienstenverleners, waardoor voor alle partijen een ‘level playing field’ ontstaat, kan een eventuele instap van Telenet in De Vijver Media posi- tieve effecten hebben voor innovatie in het Vlaamse tv-landschap, voor de introductie van nieuwe reclame- modellen en voor een evenwichtiger concurrentie tussen de verschillende televisieomroepen. • Addressable Advertising Addressable (targeted) advertising is een nieuwe technologische ontwikke- ling die toelaat om televisiereclame te personaliseren op maat van de kijker. De adverteerder bepaalt zijn doelgroep in functie van de beschik- bare kijkersdata. De tv-advertenties worden alleen verdeeld naar die huishoudens die binnen de bepaalde doelgroep vallen. UBA publiceerde hierover een Position Paper. • CIM 2020 In de loop van 2014 startte het CIM zijn project 'CIM 2020' om de organi- satie klaar te maken voor de nieuwe uitdagingen waarmee ze geconfron- teerd wordt. UBA richtte daartoe een adverteerders-werkgroep op, die een constructieve feedback gaf aan het CIM. Daarnaast publiceerde UBA een Position Paper over de rol van het CIM als spil in het mediaonder- zoek. Daarbij vroeg UBA een evolutie naar 'consumer-centric' holistische metingen die gecoördineerd worden door één onafhankelijk en overkoe- pelend orgaan. • Belgian Pledge Door zich akkoord te verklaren met de Belgian Pledge onderschrijven de 40 deelnemende bedrijven de engagementen van de zogenaamde EU Pledge. Deze houden onder meer in dat de deelnemende bedrijven geen reclame maken voor voeding en dranken die gericht is tot kinde- ren jonger dan 12 jaar, behalve voor producten die voldoen aan specifieke nutritionele eisen. Naar aanleiding van enkele nieuwe wetsvoorstellen heeft UBA het belang van de Belgian Pledge en andere zelfreguleringsinitiatieven het afgelopen jaar onderstreept en verdedigd bij de Franstalige politieke instanties. Oorspronkelijk waren de kamerleden immers van plan om de wettelijke bepalingen rond informatie over voedingswaarde in reclame nog uit te breiden. Na de parlementaire bijeenkomsten werd hiervan afgezien. UBA werkt rond het dossier ‘Belgian Pledge’ nauw samen met FEVIA en de de Raad voor de Reclame. • Optimalisatie relatie Adverteerder-Eventbureau In 2014 publiceerden UBA en ACC samen twee documenten: het ‘Event Competition Charter’ en het ‘Event Briefing Document’. Beide docu- menten zijn downloadbaar in het UBA Knowledge Center en vormen een nuttige tool voor zowel adver- teerders als eventbureaus. • Evolutie van het Franstalige tv-landschap UBA kon tijdens een ontmoeting met Jean-Claude Marcourt, de Fransta- lige minister van Media, haar politiek memorandum Adverteerdersin- vesteringen in België: zuurstof voor media en maatschappij voorstellen. Er werd o.a. gepraat over de moge- lijkheid om nieuwe reclameruimte op de RTBF te kunnen voorstellen aan adverteerders. Onlangs heeft de Franstalige openbare zender product placement toegelaten en andere mogelijkheden worden nog bekeken. Dit vormt ongetwijfeld een interessante opportuniteit voor adverteerders.
 • 15. VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN INFORMEREN DE BRON VOOR DE GETALENTEERDE ADVERTEERDER Onder deze pijler vallen alle diensten die onze adverteerders zo breed mogelijk informeren. In de snel veranderende omgeving is degelijke informatie immers ook voor hen een noodzaak om efficiënt te kunnen werken en om hun taak als adverteerder met kennis van zaken te kunnen uitvoeren. UBA verspreidt haar informatie enerzijds via haar opleidingsinsti- tuut, UBA Academy, en anderzijds via diverse diensten. We informeren u via de: UBA Academy UBA-diensten UBA-publicaties UBA-website GIGANTISCH SUCCES In het eerste academiejaar namen maar liefst 507 personen deel aan UBA Academy, het jaar daarop waren dat er al 622. Dat aantal dikte in het acade- miejaar 2013-2014 nog sneller aan tot 931 deelnemers, dat is een stijging van 84% in amper drie jaar! UBA ging ook aan de haal met de WFA President’s Award 2013 for industry leadership, een internationale prijs die de World Federation of Advertisers (WFA) uitreikt voor ‘de innovatie, per- tinentie en uitmuntendheid’ van UBA Academy. UBA Academy is een belangrijke troef van het UBA-lidmaatschap. Een uitgebreid gamma aan communicatie- opleidingen biedt de adverteerders de mogelijkheid om hun competenties te ontwikkelen en onmiddellijk doeltref- fender te presteren in een complexe en voortdurend veranderende omge- ving. Cruciaal voor het programma is de relevantie van de inhoud voor een publiek van adverteerders. Daarom zweert UBA Academy bij een praktijk- gerichte aanpak: de lesgevers brengen een discours waarin ze hun expertise vakkundig afstemmen op de realiteit van de adverteerders. UBA investeert sterk in de UBA Academy om adverteerders op te leiden. Zo neemt de vereniging haar verantwoordelijkheid en speelt ze een belangrijke rol in het reclamelandschap. Luc Suykens, Harley Procter Marketing Director - Procter Gamble
 • 16. UBA Jaarverslag 201414 UBA Jaarverslag 201414 KWALITEIT STAAT VOOROP DRIE TYPES OPLEIDINGEN UBA Academy organiseert opleidingen voor alle adverteerders op elk moment van hun carrière, ongeacht hun plaats binnen de organisatie. Het resultaat? Een relevant aanbod dat volledig beant- woordt aan de specifieke behoeften van de leden van UBA: • Het Communication Management College: een vierdaagse opleiding voor beginnende communicatiepro- fessionals. • De Communication Master Clas- ses: korte opleidingen van een halve dag waar dieper wordt ingegaan op bepaalde topics. • De opleidingen op maat: praktische workshops op basis van concrete cases aangebracht door de deelne- mers of ‘in house’ opleidingen om specifieke vragen aan te pakken. In het academiejaar 2013-2014 organiseerde UBA Academy maar liefst 55 opleidingen. 1. COMMUNICATION MANAGEMENT COLLEGE (CMC) Het Communication Management Col- lege, dat in 2008 werd opgestart, kreeg al veel lof. Deze vierdaagse opleiding helpt junior adverteerders zeer snel doeltreffend te presteren in hun nieuwe functie. De lessen worden gegeven door 14 experts met een degelijke reputatie binnen hun domein. De opleiding is bijzonder omdat ze praktijkgericht en concreet is. De trainers illustreren hun stellingen met treffende voorbeelden en actuele casestudy’s. Theoretische kennis dient ter ondersteuning. De deelnemers krijgen de opdracht een aantal praktijkgevallen op te lossen. Het programma bestaat uit één dag- opleiding per maand, gedurende vier maanden. Alle aspecten van het vak ko- men aan bod: communicatiestrategie, -proces, -concepten en -partners. Eén cyclus loopt in het voorjaar, een tweede in het najaar. Met steun van een Advisory Board Om haar grote succes te ondersteu- nen en een antwoord te bieden op vragen omtrent strategische ontwik- kelingen, heeft UBA Academy een Advisory Board. Dat comité wordt voorgezeten door een academicus en is samengesteld uit Marcom-experts en Human Resources/Learning Development managers: Topsprekers De lesgevers zijn communicatiespe- cialisten. Het zijn professionals die werkzaam zijn in de wereld van adver- teerders, bureaus en media. Gericht op resultaat Elke opleiding wordt minutieus voor- bereid. De deelnemers evalueren de opleiding en spreken zich uit over de inhoud, het dynamisme en de pedago- gische kwaliteiten van de trainer. De opleidingen van UBA Academy krijgen een gemiddelde evaluatiescore die hoger ligt dan 90 %. • Voorzitter: Patrick De Pelsmacker – Hoogleraar marketing, Universiteit Antwerpen • Vicevoorzitter: Ann Van De Perre – HR Director, ING • Marcom-consultants: o Laura Busselot – Teamcoördinator Premedia, Colruyt o Johan Claes - HR Communication Employer Branding Manager, STIB-MIVB • HR LD-consultants: o Stefaan Arryn – HR Director Talent, Securex o Sonia Frey – HR Director, De Lijn • UBA: o Jan Vandenwyngaerden – CEO, Palm en voorzitter UBA o Chris Van Roey, CEO UBA o Anne-Sophie Vilain, Training Manager UBA
 • 17. 1515 In het academiejaar 2013-2014 namen 68 jonge communicatieprofessionals deel aan de opleiding, uit de volgende ondernemingen: Acerta, Akzo Nobel Decorative Coatings, Alpha Card, Armonea, Bayer, Beiersdorf, Belgacom, Biover, BIVV – IBSR, BNP Paribas Fortis, bpost, Brouwerijen Alken-Maes, Carlsberg Importers, Colgate-Palmolive, Colruyt Group, D'Ieteren, De Lijn, Deutsche Bank, Dr. Oetker, Duvel Moortgat, Edenred, Electrabel-GDF Suez, Estée Lauder Cosmetics, Hotelschool Ter Duinen, ING Private Banking, JohnsonJohnson, Kapaza!, KBC Verzekeringen, KPMG, Mccain Foods, Media Markt, Microsoft, Mondele˜z, Mora, Nestlé, Omega Pharma, Orangina Schweppes, PAB, Palm, Pepsico, Peugeot, Reynaers Aluminium, Samsung, Stassen, Stepstone, STIB – MIVB, Telenet, The Phone House, VDAB, Velux, WWF DIPLOMA ‘THE PRINCIPLES OF COMMUNICATION’ De deelnemers aan het Communica- tion Management College kunnen een diploma behalen: ‘The Principles of Communication’. Het diploma is een bekroning voor al wie het programma volledig heeft gevolgd en slaagt voor een werkstuk, dat mondeling voor een jury van professionals uit de sector wordt verdedigd. Via het werkstuk leren de deelnemers een concrete link te leg- gen tussen de opleiding en de uitdagin- gen waarvoor het bedrijf staat. De jury is samengesteld uit: • Patrick De Pelsmacker – Hoogleraar marketing aan de Universiteit Ant- werpen, voorzitter van de Advisory Board en trainer aan het CMC • Hans Cools – voormalig CEO van Sanoma media, trainer aan het CMC • Chris Van Roey – CEO UBA Gediplomeerde junior adverteerders: Laureaten CMC 2014 Voorjaar • Lydia Coeckelberghs, Peugeot, Advertising Manager • Olivier Willaert, Hotelschool Ter Duinen, Technisch Adviseur Laureaten CMC 2013 Najaar • Roxanne Claessens, Microsoft, SMB audience marketing manager – Grote onderscheiding • Isabelle Cammaert, Johnson Johnson Consumer, Junior brand manager RoC® - Onderscheiding • Amaury Van de Zande, STIB-MIVB, Marketing research and social me- dia analyst • Kristof Schills, StepStone, Online Project Manager • Jean-Christophe Lokietek, Media Markt-Saturn BeLux, Conversation PR Marketing Manager COMMUNICATION MANAGEMENT COLLEGE: DE SPREKERS • Stéphane Buisseret – CEO, AIR • Hans Cools – voormalig CEO, Sanoma Media • Nicolas De Bauw, Managing Director, TBWA Antwerpen • Patrick De Pelsmacker - Prof., Universiteit Antwerpen • Tom De Ruyck – Managing Partner, InSites Consulting • Veerle De Vos – Eigenaar, Faith In Fools • Sylvie Dewaele, Media Arts Director, TBWA • Bruno Liesse – Managing Director, Carat • Bart Lombaerts – Press Com Manager, Kom op tegen Kanker • Pierre Mathelart – DG, Atypic • Anthony Slabinck – Senior Digital Strategist, Invisible Puppy • Stephan Smets – CCO en partner, BBDO • Fons Van Dyck – Managing Director, think/BBDO • Kristin Verellen – Partner, PeelTheOnion 2. COMMUNICATION MASTER CLASSES De Communication Master Classes van UBA zijn korte opleidingen van een halve dag, die dieper ingaan op een be- paald topic. De lessen zijn praktijkge- richt en gaan concreet in op de realiteit van de markt. De trainers zijn erkende professionals uit de bedrijfswereld. Zij spreken over de ontwikkelingen in hun vak, stellen een aantal relevante casestudy’s voor en geven hun gouden vuistregels mee. De deelnemers krij- gen tal van tips die ze onmiddellijk in de praktijk kunnen omzetten. Het aantal Anne-Sophie Vilain (links) overhandigt het diploma aan Roxanne Claessens (rechts) Zeer goede algemene indruk van deze opleiding. Kennis werd goed gedeeld en alles werd onderbouwd met de nodige technische uitleg. Het enthousiasme en de humor die de lesgeefster gebruikte maakte het compleet.  Lode Schoors, Web Content Manager, Beobank - Opleiding Website Optimisation 29/01/2015 Muriel Vandermeulen Ik heb een uitdagende master class kunnen en mogen genieten. Een ervaring die ik nog lang zal meedragen en waarvan ik de boodschap graag zal uitdragen, binnen en buiten mijn organisatie.  Sofie Vermaut, Internal Communications, Van Marcke - Opleiding Internal Communication 15/01/2015 Geert Serneels
 • 18. UBA Jaarverslag 201416 UBA Jaarverslag 201416 KERNCIJFERS VAN UBA ACADEMY In het academiejaar 2013-2014 hebben 68 junior adverteerders het Communica- tion Management College gevolgd en 863 communicatieprofessionals namen deel aan de Communication Master Classes. 2011-2012 39 opleidingen 55 opleidingen 2012-2013 2013-2014 36 opleidingen 622 deelnemers 931 deelnemers 507 deelnemers Evolutie van het aantal Communication Master Classes: inschrijvingen per sessie is beperkt om zo de efficiënte uitwisseling van ideeën aan te moedigen. COMMUNICATION MASTER CLASSES: HET PROGRAMMA Het programma wordt ingevuld in func- tie van de ontwikkelingen binnen het communicatievak, de aanbevelingen die de Advisory Board van UBA Academy doet en de behoeften van de UBA- leden. Zes essentiële competenties komen aan bod: • Samenwerking met bureaus: se- lectie, remuneratie, samenwerking, evaluatie, briefing, creativiteit • Mediabeheer: mediaplan, sociale, digitale en mobiele media, productie, mediabureaus, B2B • Strategie: consumer insight, in store, webcontent, e-communicatie, public relations, interne communicatie, merkambassadeurs, brand image • ROCI: media-audit, efficiëntie van sponsoring, van websites en van so- ciale media, marcom accountability • Wetgeving: auteursrechten, com- municatiecontract, cookies en e-communicatie • Persoonlijke vaardigheden: pre- sentatie, persinterview, brainstorm, personal branding 3. OPLEIDINGEN OP MAAT Voor adverteerders die een opleiding willen waarin rekening wordt gehouden met hun situatie, hun sector en hun specifieke vragen, organiseert UBA Academy in house sessies en praktijk- gerichte sessies (Business workshops) of inspirerende sessies (Trends Day workshops). Leden van UBA genieten een voordeeltarief. • In house opleidingen UBA Academy kan Communication Master Classes organiseren bij de adverteerder, om te beantwoorden aan zijn specifieke behoeften. De adverteerder bepaalt zelf het aantal deelnemers, het tijdschema en de locatie. De succesvolste interne trai- ning is de opleiding ‘Client Brief’. • NIEUW Business workshops Om adverteerders de kans te geven om de inhoud van de Communication Master Classes in de praktijk toe te passen in hun onderneming orga- niseert UBA Academy feedbackses- sies: de Business workshops. Die praktijkgerichte workshops bieden de deelnemers de mogelijkheid om op hun concrete case te werken onder leiding en begeleiding van de expert- trainer. De vragen worden openlijk gesteld en in groep besproken. • NIEUW Trends Day workshops UBA Academy organiseert exclusie- ve workshops die gegeven worden door de mensen die op de UBA Trends Day komen spreken. Tijdens die workshops krijgen de adverteer- ders de unieke mogelijkheid om per- soonlijk in contact te komen met die internationaal vermaarde sprekers en van hun expertise te profiteren. De deelnemers kunnen inspiratie uit de workshops putten, die ze daarna in hun bedrijf kunnen concretiseren. EXCLUSIEF VOORDEEL VOOR UBA-LEDEN Alle opleidingen van UBA Academy (behalve de opleidingen op maat) zijn in het jaarlijkse lidgeld voor UBA-leden inbegrepen. Om de kwaliteit van de opleidingen te verzekeren en intersec- torale uitwisselingen te stimuleren, zijn de plaatsen beperkt. Elke onderne- ming die lid is kan 1 of 2 werknemers inschrijven: • 1 werknemer per jaar voor het Com- munication Management College (1 werknemer per cyclus – dus 2 per jaar – voor leden die meer dan 2.400 euro lidgeld betalen) • 2 werknemers aan elke Communi- cation Master Class (afhankelijk van de beschikbaarheid, first-in first- served) Niet-leden betalen 300 euro per sessie om deel te nemen aan de Communi- cation Master Classes (opleidingen van een halve dag) en 2.400 euro voor deelname aan het Communication Management College (vier dagen). Anne-Sophie Vilain, Training Manager, annesophie@ubabelgium.be Joanne Reyners, Training Coordinator, joanne@ubabelgium.be Meer weten over onze opleidingen?
 • 19. 1717 Meer weten over onze diensten en voordelen? Contacteer Kristin Hannon, Communication Loyalty Manager, kristin@ubabelgium.be 1. UBA JOB LINE Dankzij UBA Job Line kunnen onze leden-adverteerders hun openstaande marketing- en communicatiejobs on- line plaatsen op de UBA-website. De jobs zijn niet alleen zichtbaar op onze website maar worden ook gepro- moot via onze e-news en twitterfeed. We stellen vast dat deze dienst zeer actief gebruikt wordt. Info via www.ubabelgium.be/jobline 2. UBA LEGAL LINE UBA Legal Line geeft eerstelijns legaal advies. Elke adverteerder heeft wel eens een prangende vraag over regelgeving of wettelijke en juridische aspecten. Dankzij onze samenwerking met de advocatenassociatie KOAN kunnen we snel een eerste antwoord bieden. Vragen worden strikt vertrouwelijk behandeld. In 2014 gaf UBA met Koan 24 adviezen. Info via www.ubabelgium.be/legalline. 3. UBA MEDIA GLANCE UBA Media Glance geeft eerstelijns- informatie over mediabestedingen in België. Daarvoor doen we een beroep op de MDB-databank. Nielsen biedt online toegang tot een gedetailleerde databank van reclame-investeringen in de Belgische above-the-line media. De investeringen kunnen per sector, per adverteerder en zelfs per merk worden opgevraagd. Info via www.ubabelgium.be/mediaglance DE UBA PUBLICATIES ADVERTISER GUIDELINES Uit de samenwerking tussen adverteer- ders onderling en met vakorganisaties groeit vaak de behoefte om informatie te bundelen in een gids. Onze UBA Advertiser Guidelines zijn talrijk en overkoepelen uiteenlopende onderwer- pen. Beknopt overzicht van de UBA publi- caties: • Employer Marketing Guidelines; • Event Client Briefing; • Social Media Guidelines; • Communication Agency Contract; • In-store communication; • Communication agency evaluation; • Remuneratiegids; • The Client Brief; • Digital marketing contract; • Media audit; • Gedragscode voor bureaucompetities. Deze gidsen zijn slechts enkele van de vele documenten en presentaties die de UBA- leden kunnen raadplegen via onze website. We publiceren er niet enkel onze eigen gidsen, maar ook die van vakverenigingen zoals de WFA (World Federation of Adver- tisers) en de EACA (European Association of Communication Agencies) die de steun van UBA krijgen. Het volledige overzicht vindt u in het UBA Knowledge Center (zie ook pagina 28). Alle gidsen zijn gratis downloadbaar voor leden. www.ubabelgium.be Dé centrale plek waar u moet zijn om op de hoogte te blijven is de UBA-website. Alle activiteiten en nieuwtjes vindt u er ge- makkelijk terug. De UBA-leden ontvangen tevens onze nieuwsbrief zodat zij op de hoogte blijven van alle activiteiten die UBA organiseert en de actualiteit uit de sector. We berichten ook over exclusieve voorde- len zoals gratis plaatsen voor evenemen- ten of seminaries. U ontvangt onze e-news nog niet? Mail ons uw gegevens via database@ubabelgium.be DE UBA DIENSTEN UBA heeft een aantal diensten ontwikkeld speciaal voor leden-adverteerders.
 • 20. UBA Jaarverslag 201418 UBA Jaarverslag 201418 VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN UITWISSELEN DE MEDIACOMMISSIES In de Mediacommissies analyseren en bespreken de adverteerders voornamelijk de evolutie van de media. Daarbij heeft iedereen oog voor zijn eigen specificiteit, maar vooral voor de onderlinge complementariteit. De deelnemers aan de Commissies gaan niet alleen in op de actualiteit, maar anticiperen ook op de markttrends. De Commissies vormen traditiegetrouw een uniek platform waar adverteerders en mediaspecialisten elkaar ontmoeten. In die zin zijn ze een inspiratiebron voor iedereen. Kansen en uitdagingen worden er in alle openheid besproken en er is ruimte voor macro-economische feedback. De Commissies nodigen de media en de regies regelmatig uit voor overleg. Elke Commissie komt vier keer per jaar samen. UBA telt drie Mediacommissies: 1. Mediacommissie TV 2. Mediacommissie Press – Radio – Out of Home 3. Mediacommissie Digital Mobile. EXPERTISE IN MEDIA EN COMMUNICATIE OPBOUWEN EN DELEN MET ANDERE ADVERTEERDERS UBA heeft verschillende platforms waar adverteerders en belangrijke spelers uit de sector elkaar ontmoeten en met elkaar in dialoog kunnen gaan. Het opbouwen van communicatie- en mediaexpertise en het uitwisselen van kennis en informatie staan hierbij centraal. Vanuit deze overlegorganen formuleren we standpunten en gedragslijnen die de mening van de adverteerder weergeven. Er zijn drie soorten platforms: de Mediacommissies, de Expertise Centers en het Executive Forum. Deelname is uitsluitend voorbehouden aan leden. Wel doen we regelmatig een beroep op externe mediadeskundigen en andere experten voor extra ondersteuning. DE EXPERTISE CENTERS De grootste troeven van deze bijeenkom- sten zijn het uitwisselen van ervaringen en het netwerken met andere adverteerders. We spelen in op de actualiteit en houden u op de hoogte van de recentste ontwikke- lingen uit uw domein. In 2014 besteedden we extra aandacht aan het bevorderen van de interactie tussen de deelnemers en de kwaliteit van de presentaties. In 2014 waren er acht Expertise Centers werkzaam: 1. B2B Communication 2. Employer Marketing 3. Research – Consumer Management Insights 4. Research – Panels 5. Responsible Communication 6. Shopper Marketing 7. Social Media 8. Sponsoring Event Communication NIEUW! In 2014 verwelkomden we in totaal negen nieuwe voorzitters en vice- voorzitters die hun stempel drukken op de werking van onze uitwisselings- platforms. Een andere evolutie is dat we voortaan extra nadruk leggen op de interacti- viteit, elke deelnemer wordt gesti- muleerd om actief deel te nemen en zijn of haar input te geven tijdens de vergaderingen, wat de informatie- uitwisseling verrijkt. Om de synergie met de UBA Academy te optimaliseren, zijn we tenslotte overgestapt van een klassieke jaarka- lender naar een academische kalen- der die loopt van september tot juni. In 2015 is UBA gestart met de organisatie van gezamenlijke Mediacommissies. Het beschouwen van de media als aparte entiteiten strookt immers niet meer met de realiteit van het Belgische en internationale medialandschap. Het digitale aspect is immers alomtegenwoordig. Deze formule kende meteen een enorm succes.
 • 21. 1919 1. MEDIACOMMISSIE TV Voorzitter: Luc Van Wichelen Mondeleˉz Belgium Services Vicevoorzitster: Valérie Morfitis, Unilever De Mediacommissie TV brengt adver- teerders samen die streven naar een kwalitatief televisielandschap en een evenwichtig media-ecosysteem. Ze bespreken de nieuwe trends, de goede samenwerking tussen partners, verantwoorde concurrentie en een optimale analyse van de ROI. In 2014 brachten we de regies, de televisiezenders en de specialisten ter zake samen om ons te informe- ren over de nieuwe markttrends. De 'Trendwatcher-module' gaf ons een volledig beeld van de actualiteit. De mediaspecialisten analyseerden de evoluties in het televisielandschap. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 'Social TV', de steeds grotere impact van themazenders, de ana- lyse van de zendschema's, het belang van een kwalitatieve klantenbriefing zodat het media-agentschap een pas- sende oplossing kan aanbieden en de complementariteit tussen televisie en andere media. We organiseerden ook een gewaardeerd debat over de toekomst van de commerciële televisie in België en over de evolutie van de belangrijkste spelers uit het noorden en het zuiden van het land. 2015 wordt een beslissend jaar voor het televisiegebeuren: de komst van operatoren zoals Netflix, de nieuwe meetprocedures van het CIM, de steeds groeiende complementariteit tussen offline en online media, de opkomst van addressable advertising, de nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT, enz. 2. MEDIACOMMISSIE PRESS – RADIO – OUT OF HOME (PRO) Voorzitster: Liesbeth Dupon, Media Markt De Mediacommissie PRO legt zich toe op alle media-aspecten van pers, af- fichage en radio, en volgt hun ROI. In 2014 evolueerden de investeringen op diverse manieren afhankelijk van de drager. De technologische evolutie biedt adverteerders steeds meer voor- uitstrevende oplossingen aan, meer bepaald voor affichage. Ook voor radio was het een goed jaar qua investerin- gen. De toekomst van radio, het belang van creativiteit en de ROI voor de pers werden uitvoerig besproken. Aan de re- volutie van Content Marketing werd ook een sessie gewijd. Dankzij deze sessie konden we onze kijk op het gebruik van media bijschaven In 2015 verwachten we nog meer vragen rond de keuze van de juiste media om de doelgroepen optimaal te bereiken. 3. MEDIACOMMISSIE DIGITAL MOBILE Voorzitter: Amaury Rosier, L’Oréal Vicevoorzitter: Tom Tiels, ENI De Mediacommissie Digital Mobile volgt de nieuwe tendensen van de online en mobiele communicatie op de voet. Ze anticipeert op de komende ontwikkelingen. De Mediacommissie schetst de nieuwe mogelijkheden die de digitale wereld de adverteerders biedt. In 2014 boog de Mediacommissie Digi- tal Mobile zich over onderwerpen die van praktisch en strategisch belang zijn voor de adverteerders: de meting van de ROI, de sleutelelementen van een geslaagde digitale campagne en de noodzaak om digitale media ook mee op te nemen in het marketing- en communicatieplan. In samenwerking met Google sloten we het jaar af door uitgebreid in te zoomen op de moge- lijkheden van Mobile in België. Dit zijn slechts enkele thema's die aan bod kwamen tijdens onze vergaderingen. We vinden het belangrijk de actualiteit op de voet te volgen, en er zelfs op vooruit te lopen. Dankzij de presenta- ties en de uitwisseling van kennis rond de concrete toepassing van numerieke tools kon elke deelnemer zijn profes- sionele ervaring over dit onderwerp delen en verrijken.
 • 22. UBA Jaarverslag 201420 UBA Jaarverslag 201420 DE EXPERTISE CENTERS 1. B2B COMMUNICATION Voorzitter: Ingrid Stoffels KPMG Vicevoorzitter: Tim Nagels, Microsoft Dit nieuwe Expertise Center onderzoekt de verschillende facetten van B2B- communicatie. Communicatie naar professionele klanten of prospecten vereist immers een specifieke definitie en specifieke middelen. Begin 2014 ging- en we in op de criteria voor een goede B2B-communicatie: inhoud, emotie, enz. Daarna deelden we onze ervaringen in verband met Social Selling, of hoe we de B2B-boodschap vanuit het standpunt van de verkooprelatie kunnen optima- liseren. In 2015 gaan we het Expertise Center verder uitbouwen. 2. EMPLOYER MARKETING Voorzitter: Johan Claes, MIVB Vicevoorzitter: Raf Heroes, Randstad Group Na publicatie van ‘The Employer Value Proposition’ (beschikbaar via het UBA Knowledge Center) zetten we de volgende stap: de praktische toepas- sing. De Nationale Loterij stelde ons haar beleid en acties voor. Met de hulp van specialisten onderzochten we de toepassing van EVP bij aanwervingen. Daarna beschreven we het nauwe verband tussen Employer Branding en Interne Communicatie. In 2015 zetten we dit werk verder met sessies over o.a. nieuwe tools die adverteerders kunnen helpen om Employer Branding beter om te zetten in concrete acties. 3. RESEARCH – CONSUMER MANAGEMENT INSIGHTS Voorzitter: Guy Sauvage, MIVB Viceoorzitster: Corinne FERMYN, KBC GROEP Dit Expertise Center is het beste kanaal om op de hoogte te blijven van de recentste consumentenstudies, zoals de trends in Consumer Management Insights, hoe verder kijken dan de klassieke sociodemografische classificaties en de innovaties op het gebied van de neurowetenschappen. Dankzij een betere kennis van de consument kunnen we beter communiceren met de doelgroep. In 2014 maakten we niet alleen de intussen klassieke evaluatie van de studiebureaus, maar focusten we ook op de recentste evolutie van kwantitatieve en kwalitatieve studies. Verder bekeken we ook de evoluties in de neurowetenschappen en neurodiagnostiek, toegepast op en vertaald naar praktische concepten voor de adverteerders. 4. RESEARCH – PANELS Voorzitter: Sam Loeys, COCA-COLA Belgium Het Expertise Center Research - Pa- nels biedt het ideale platform om te discussiëren met studiebureaus zoals Nielsen en GfK, die studies uitvoeren rond Fast Moving Consumer Goods (FMCG) en retail. Binnen dit Expertise Center formuleren we nieuwe stand- punten. In 2014 bekeken we de technieken en methodologieën om het type winkel correct te bepalen. We onderzochten ook de evolutie van e-commerce in België en in het buitenland. Verder be- steedden we aandacht aan de evolutie van de Hard Discounters. Ten slotte hielden GfK en Nielsen ons regelmatig op de hoogte van de feiten en cijfers van de retailsector. 5. RESPONSIBLE COMMUNICATION Voorzitter: Igor Nowe, Carlsberg Importers Het doel van dit Expertise Cen- ter is verantwoorde communicatie stimuleren op basis van de 3 'P's': Planet, People, Profit. De sociaal verantwoorde communicatie maakt onlosmakelijk deel uit van sociaal verantwoord ondernemerschap. Aan de hand van concrete voorbeelden en best practices van de adverteerders
 • 23. 2121 denken de deelnemers van dit Experti- se Center na over de ontwikkeling van duurzame communicatie. Zo kwam Delhaize ons in 2014 uitleg geven over de voordelen die verantwoorde com- municatie kan bieden aan een grote onderneming. We organiseerden ook een sessie gewijd aan de recente aca- demische studies over dit onderwerp. 6. SHOPPER MARKETING Voorzitster: Carine Vaeremans, Friesland Campina Dit Expertise Center heette vroe- ger 'Point of Sales' en werd op een geslaagde manier vernieuwd. In verschillende sessies focusten we op het groeiende belang van de Shopper Experience. We bespraken in 2014 de bliksem- snelle opmars van e-commerce, de winkel van de toekomst (met een bezoek aan The Loop in Antwerpen) en een analyse van de Brand Stores en de Shops-in-shop. Die sessie vond plaats in de Brand Store van BMW in Brussel. 2015 zal ongetwijfeld het succes van het vorige jaar evenaren. 7. SOCIAL MEDIA Voorzitter: Frédéric Herzeele, Belgacom Dit Expertise Center wisselt ideeën uit over de te kiezen strategie voor sociale media, van doelstelling tot resultaten. MIVB bracht een leerzame case story over hun beleid voor sociale media. In 2014 kwamen ook de wettelijke as- pecten van sociale media aan bod. We kunnen niet meer zonder deze nieuwe communicatiemiddelen. In 2015 gaan we hun gebruik in een algemene stra- tegie verder analyseren. 8. SPONSORING EVENT COMMUNICATION Voorzitster: Delphine Baise, ING Private Banking Viceoorzitster: Kristel Brants, Electrabel GDF SUEZ Dit Expertise Center houdt zich bezig met het delen van ervaringen tussen adverteerders op het gebied van spon- soring en de organisatie van evene- menten. Het centrale thema van onze sessies was de professionalisering van de sector. Concrete thema’s waren het gebruik van documenten van UBA en de ACC (hoe een evenementenbureau pitchen, hoe een agentschap brie- fen), focus op sportsponsoring en op het duurzame aspect dat we in onze evenementen moeten brengen. De Na- tionale Loterij kwam haar strategie in deze materie ook uitgebreid toelichten. Enkele cijfers: De herpositionering van onze Mediacommissies en onze Expertise Centers lijkt vruchten af te werpen. We zagen immers een mooie stijging qua deelnemers en aantal sessies. Uiteraard zetten we onze inspanningen voort om nog beter te beantwoorden aan de verwachtingen van de adverteerders over onderwerpen die hen nauw aan het hart liggen. Mediacommissies Expertise Centers Executive Forum 684 95% 12 22 2 Deelnemende adverteerders Uitersttevreden deelnemers Bijeenkomstenvande Mediacommissies Bijeenkomstenvan deExpertiseCenters ExecutiveForums
 • 24. UBA Jaarverslag 201422 UBA Jaarverslag 201422 Meer informatie? Contacteer Karim Debbah, Media Manager karim@ubabelgium.be EXECUTIVE FORUM Dit specifieke platform werd in 2013 opgericht en zette zijn werkzaamheden met succes voort in 2014. De formule: een beperkt aantal belangrijke adverteerders en CEO’s komen samen rond een prestigieuze tafel om open van gedachten te wisselen over een thema dat onze sector aanbelangt. 6 oktober 2014 Executive Forum over'De plaats van de communicatieafdeling binnen het bedrijf' Bij 81% van de adverteerders valt communicatie onder de marketingafdeling, aldus Marketing Zoom, dat deel uitmaakt van de Yearly Marketing Survey van The House of Marketing en UBA. Verder blijkt uit de studie dat 84% van de marketingafdelingen een reorganisatie onderging in de afgelopen drie jaar. De redenen: het verhogen van de efficiëntie (81%), wijzigingen in de organisatie op plaatselijk en internationaal niveau (75%) en ten slotte het drukken van de kosten (51%). De deelnemers aan het forum discussieerden over o.a. de digitale opmars, de tegenstelling-complementariteit tussen juniors en seniors en 10 februari 2014 Executive Forum over 'Big Data, Big Insight' Voor 54 % van de marketeers is Big Data een probleem, aldus de Marketing 2020-studie van de UBA, uitgevoerd in samenwerking met Effective Brands Anderzijds denkt 85 % van de mar- keteers dat Big Data een impact zal hebben op hun verantwoordelijkheden en hun team, aldus de nieuwe Yearly Marketing Survey 2014 van The House of Marketing en UBA. Voor 36 % van de marketeers heeft Big Data nu al een impact. De deelnemers aan het forum discussieerden over onder andere het doel van Big Data, de vereiste ICT-tech- nologie voor een correcte en efficiënte verwerking van de vergaarde gege- vens, de impact op de privacy enz. Een vruchtbare discussie die de standpun- ten vooruit heeft geholpen. de marketingbesluitvorming op plaatselijk of internationaal niveau. De complexiteit van het onderwerp maakte de discussies bijzonder boeiend. Elke deelnemer kon profiteren van de ervaring van collega- adverteerders. In 2015 zal UBA twee sessies van het Executive Forum organiseren. De ene zal in de Warande plaatsvinden en de andere in de Club van Lotharingen.
 • 25. 2323 VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN ONTMOETEN DE IDEALE ONTMOETINGSPLAATS VOOR DE BELGISCHE COMMUNICATIE-COMMUNITY. Zowel de inhoudelijke als de netwerkevenementen van UBA blijven spectaculair verder groeien. De succesformule is telkens weer: een boeiende inhoud, de aanwezigheid van een groot publiek communicatieprofessionals, extra aandacht voor de adverteerder en een correcte prijs. We zorgen voor extra inspiratie en voor zakelijke en informele contacten. Het is meer regel dan uitzondering dat de evenementen van UBA op voorhand uitverkocht zijn. Dit jaar telden we in totaal 3.418 aanwezigen. En uit de peilingen blijkt de tevredenheid van de deelnemers. Wij blijven luisteren naar uw feedback om onze topevenementen verder te laten evolueren. De UBA evenementen in 2014: UBA Book it UBA Mentor Forum UBA-BMMA lunch UBA Trends Day UBA CEO Breakfast UBA Summer BBQ UBA Xmas Lunch Advertiser Personality of the Year UBA BOOK IT 5 evenementen UBA, Strombeek-Bever 179 deelnemers UBA Book it is een evenement waarop we de auteur van een recent spraakmakend boek over marketing en communicatie uitnodigen. De auteur presenteert zijn boek tijdens een ontbijt van 8 tot 9 uur. Iedere deelnemer ontvangt een - eventueel gesigneerd - exemplaar van het boek. De volgende auteurs waren te gast in 2014: - Harry Demey Zot van A - Luc de Brabandere Thinking in new boxes - Jo Caudron Digital transformation - Jeroen Wils Communiceren in tijden van crisis - Geert Wellens, Dirk Wauters, Leo Neels en Jo Caudron Het nieuwe TV-kijken UBA MENTOR FORUM 2 evenementen 29 deelnemers. Dit is een nieuw initiatief. Het concept: een 15-tal jonge marketeers jonger dan 30 jaar maken op een informele, onge- dwongen manier kennis met een ervaren professional. Het is een unieke gelegenheid voor hen om inspiratie op te doen. Onze eerste mentor-gastheren waren Jan Vandenwyngaerden (CEO Palm), en Philippe Wallez (General Manager Private Banking ING). UBA-BMMA LUNCH 3 evenementen Jeux d'Hiver, Brussel In samenwerking met BMMA organiseerden we 3 lunchdebat- ten met UBA-leden over sterke merken: - Emmanuel Scheenaerts, Peugeot: Saturated markets: the strength of the brand - Yves de Voeght, Coca-Cola: Engage the local consumer with a strong brand and an international strategy - Emilie Jacqueroux, BNP Paribas Fortis: A strong strategy for a young brand to appeal a suspicious consumer
 • 26. UBA Jaarverslag 201424 UBA Jaarverslag 201424 VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN UBA TRENDS DAY 20/3/2014 – Brussels44Center, Brussel 766 deelnemers. De UBA Trends Day was een groot succes met een recordop- komst van 766 deelnemers. Iedereen was vol lof over de kwa- liteit van de sprekers. Zo zag het sprekersprogramma eruit: • Teddy Goff, Digital Director of Barack Obama's reelection campaign Trends in digital media. How 'big data' helped President Obama win? • Martin Sorrell, CEO WPP Future trends in the role of the agency. Of less or greater value? • Meabh Quoirin, Managing Director The Future Foundation The hottest trends for 2014. How can you bring your brand closer to consumers? • Bruce Turkel, CEO Turkel Brands New Trends, new tools, same rules. How to get the most out of innovations? • Tom Palmaerts, Partner Trendwolves Youth trends. What makes young people move? • Wim Hamaekers, Managing Partner Haystack Shopper trends. How a changing world can affect shopper behavior? • Herman Toch | Founder Dreams Fears Happy Profit. How to go for profit and be proud of it? Bruce Turkel Teddy Goff
 • 27. 2525 Sigrid Van Den Houte (Chief Commercial Officer SBS) en Benoît Crochelet (Head of Brand Marketing Communications, Electrabel) Annie Courbet (Head of Marketing Business Partner AXA) en Rik De Nolf (CEO Roularta Media Group) Gert Ysebaert (CEO Mediahuis), Wouter Vandenhaute (CEO De Vijver Media), Nils Van Dam (Country manager Unilever Belgium Luxembourg) Dominique Leroy (CEO Proximus), Rik Duyck (toenmalig Bestuurder-Directeur Crelan) en Rik De Nolf (CEO Roularta Media Group) Marc Frederix (Directeur Marketing Nationale Loterij), Grégoire Dallemagne (CEO Luminus) en Bart Beckx (Voorzitter Iminds) Xavier Laporta (Marketing Communication Director Renault), Jean-Paul Renaux (Algemeen Direc- teur Renault), Thierry Geerts (Country Director Google Belgium), Bernard Marchant (Gedelegeerd Bestuurder Groupe Rossel) Bernard Marchant (Gedelegeerd Bestuurder Grou- pe Rossel) en Dominique Leroy (CEO Proximus) UBA CEO BREAKFAST 20/3/2014 – 'Tapijtengalerij' BNP Paribas Fortis, Brussel 121 deelnemers UBA CEO breakfast is een exclusief netwerkevenement. De leden van de Raad van Bestuur van UBA, de CEO's en communicatieverantwoordelijken van leden-adverteerders en de CEO's van de mediawereld ontmoeten er elkaar tijdens een informeel ontbijt. Tamara De Bruecker (Directeur Marketing De Lijn), Valerie Vangeel (Head of Corporate Communica- tion Marketing Service Nestlé), Roger Kesteloot (CEO De Lijn) en Saskia Schatteman (CMO Marke- ting Lead Microsoft)
 • 28. UBA Jaarverslag 201426 UBA Jaarverslag 201426 UBA SUMMER BBQ 28/8/14 - Ferme de Bilande, Waver 815 deelnemers. De UBA Summer BBQ is de ideale manier om na de zomervakantie terug uw contac- ten uit de marketing- en communicatiewereld te ontmoeten. In een gezellige sfeer met een hapje en een drankje nakeuvelen over de voorbije vakantie en met opgela- den batterijen en veel enthousiasme plannen smeden voor het najaar. De editie 2014 stond in het teken van de 65ste verjaardag van UBA. Een hevige regenbui kon de pret en de sfeer niet bederven. De grote tent hield ons droog en de gesprekken duurden tot in de late uurtjes. UBA XMAS LUNCH 11/12/14 - Tour Taxis, Brussel 1.452 deelnemers. De UBA Xmas Lunch is elk jaar weer dé ontmoetingsplaats van de commu- nicatiesector in België. Adverteerders en andere belangrijke spelers uit de mediawereld kijken elk jaar uit naar deze feestelijke bijeenkomst. 1.452 professionals schreven zich in voor de lunch in Tour Taxis. Het was de ideale gelegenheid om het jaar feestelijk af te sluiten en bij te praten met collega's uit de sector.
 • 29. 2727 Meer informatie? Contacteer Frédéric Ackermans, Event Partnership Manager frederic@ubabelgium.be ADVERTISER PERSONALITY OF THE YEAR 11/12/14 - Tour Taxis, Brussel De Advertiser Personality of the Year wordt sinds 2002 ge- organiseerd door PUB en UBA om adverteerders te belonen voor hun persoonlijke inzet en bijdrage tot het reclamevak. De prijs gaat naar de adverteerder die de voorbije jaren in positieve mate bijdroeg tot het vak. De jury riep Saskia Schat- teman, CMO Marketing Lead bij Microsoft, uit tot winnaar van de editie 2014. De twee andere genomineerden waren Sylvie Bove (Brand consumer marketing director bij Yves Rocher Benelux) en Emmanuel Scheenaerts (Marketing directeur van Peugeot Belux). Saskia Schatteman, CMO Marketing Lead bij Microsoft Emmanuel Scheenaerts (Marketing directeur van Peugeot Belux) Sylvie Bove (Brand consumer marketing director bij Yves Rocher Benelux) Onze structurele sponsors in 2014 waren:
 • 30. UBA Jaarverslag 201428 UBA Jaarverslag 201428 UBA KNOWLEDGE CENTER Het Knowledge Center bouwt kennis op, verzamelt en publi- ceert informatie over media en andere communicatieonder- werpen die meerwaarde creëren voor adverteerders. Dit kenniscentrum voedt, versterkt en ondersteunt met rele- vante inhoud de vier strategische pijlers van UBA: Vertegen- woordigen, Informeren, Uitwisselen en Ontmoeten. Dankzij de explosie van data is er veel informatie beschik- baar. Maar het is de kunst om er de interessante informatie, thema’s en inzichten uit te filteren en dit om te zetten in ken- nis. Het Knowledge Center speelt hierin een belangrijke rol. Het levert de kerngegevens, inzichten en thema’s ter onder- steuning van de Mediacommissies en Expertise Centers. Het Knowledge Center voert onderzoek uit in samenwerking met andere stakeholders uit onze sector. Vertegenwoordigen Informeren Uitwisselen Ontmoeten UBA Knowledge Center Research Barometer Trends Knowledge Center Database Projects Media Key Facts Het UBA Knowledge Center heeft zich in 2014 toegespitst op het volgende: HET KNOWLEDGE CENTER: UW BRON VAN INFORMATIE Kennis en toegevoegde waarde bieden aan UBA leden, dat is de ambitie van het Knowledge Center. We volgen de markt en luisteren naar de adverteerders. Zo houden we u op de hoogte van de laatste tendensen en inzichten in communicatie en media. UBAKNOWLEDGECENTER
 • 31. 2929 MEDIA KEY FACTS Media Key Facts is een UBA document dat gerealiseerd wordt in samenwerking met UMA. Wilt u meer weten over de ontwikkelingen van de media investeringen over de verschillende sectoren in de diverse media? Bent u benieuwd naar de marktaandelen, top ranking van adverteerders en/of het mediabereik? Media Key Facts is een referentiedocument dat we op regelmatige basis zullen uitbrengen. Een aantal gegevens uit de Media Key Facts kunt u vinden in de Mediabijlage in dit jaarverslag. INSTORE COMMUNICATIE: SHOPPER WORDT PROMO SAPIENS UBA, Carrefour en marktonderzoeksbureau haystack onderzochten de impact van reclame op het verkooppunt (POS). Dat instore-communicatie het koopgedrag beïnvloedt, daarover is men het al langer eens. Met dit onderzoek wilden we weten hoe groot de impact is van reclame op het winkelpunt. Uit het onderzoek blijkt dat teveel promoties de shopper prijsbewuster maakt en efficiënter in het aankoopproces. Maar als meer op ‘brand equity’ wordt gewerkt, dan verlengt het beslissingsproces. Zo ontdekt en overweegt de shopper meer producten. De resultaten van dit onderzoek werden besproken in het Expertise Center Shopper Marketing. Nieuw in 2014: Knowledge Center Database en UBA Media Key Facts Uit onderzoek blijkt dat adverteerders nood hebben aan goede en toegankelijke informatie over media. Daarom heeft het Knowledge Center deze informatie voor haar leden gestructureerd. KNOWLEDGE CENTER DATABASE Alle UBA documenten, richtlijnen, onderzoeken en presentaties van de Mediacommissies en Expertise Centers zijn overzichtelijk samengebracht in een database, voorzien van een handige zoekmotor om snel uw informatie te vinden. Regelmatig komen er interessante documenten bij. Alle documenten zijn gratis downloadbaar voor UBA-leden. Ga naar ubabelgium.be/knowledgecenter
 • 32. UBA Jaarverslag 201430 UBA Jaarverslag 201430 UBAKNOWLEDGECENTER Meer informatie? Contacteer Simone Ruseler, Knowledge Center Manager simone@ubabelgium.be THE YEARLY MARKETING SURVEY UBA ging een samenwerking aan met The House of Marketing voor de Yearly Marketing Survey. Een logische samenwerking, want UBA volgt de inzichten en tendensen in media en communicatie, en The House of Marketing voert jaarlijks een onderzoek uit rond de tendensen en uitdagingen van de marketeer. Uit deze elfde editie blijkt dat marketeers opnieuw vertrouwen hebben in de toekomst van marketing, ondanks een moeilijk 2013. Daarnaast zegt 43% van de marketeers onvoldoende mediakennis te hebben om het meest efficiënte en effectieve mediaplan op te bouwen. Terwijl meer dan de helft van de respondenten nog 65% van hun marketingbudget in de traditionele media investeert, zijn ze ervan overtuigd dat dit aandeel in de toekomst drastisch zal verminderen. BUSINESS BAROMETER E-COMMERCE In samenwerking met GfK lanceerden het Expertise Center Shopper Marketing en het Knowledge Center van UBA een initiatief om te peilen naar de relevantie van e-commerce voor bedrijven. Er zijn al veel inzichten op het vlak van de consument, maar wat is de visie en status van de bedrijven en retailers in België?
122 Professionals, actief bij retailers, fabrikanten of dienstenleveranciers, gaven hun mening tijdens de zomer van 2014. Uit de barometer blijkt dat 92% van de deelnemers vindt dat e-commerce binnen hun bedrijf meer ontwikkeld moet worden en dat België achterloopt ten opzichte van het buitenland op het vlak van e-commerce.
 Dat de opkomst van e-commerce een impact heeft op de organisatiestructuur is duidelijk: 58% heeft al een specifiek persoon of team aangeduid voor de ontwikkeling van e-commerce. Retailers staan hierin verder dan fabrikanten en dienstenleveranciers en pakken dit ook anders aan. DE MARKETING ZOOM In september 2014 werd door UBA en The House of Marketing onderzoek gedaan naar de manier waarop de marketingorganisatie is georganiseerd. 190 marketeers namen hieraan deel. 82% van de respondenten kreeg de laatste 3 jaar met een reorganisatie te maken. Beslissingen over de marketingstrategie worden steeds vaker in het buitenland genomen (58%) en de lokale marketeer houdt zich meer bezig met de uitvoering van de strategie (67%). Externe communicatie staat op nummer 1 op de agenda van de marketeer. De resultaten vormden de basis van het Executive Forum van UBA in oktober, waar de plaats en organisatie van de communicatieafdeling binnen een bedrijf werden besproken. Meer weten? UBA-leden kunnen de onderzoeken gratis downloaden in de Knowledge Center database van UBA. www.ubabelgium.be/knowledge-nl
 • 34. UBA Jaarverslag 201432 UBA Jaarverslag 201432 MEDIAINVESTERINGEN
 • 35. 3333 MEDIA INVESTERINGEN 2014 IN BELGIË KEY FACTS EVOLUTION MEDIA UBA helpt adverteerders het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren in een open en transparante communicatie-omgeving. Adverteerders hebben nood aan goede informatie over de media investeringen in België. Dankzij Nielsen is er in België hieromtrent heel wat informatie beschikbaar. Mediabureau’s en mediaregies kunnen adverteerders hierover uitgebreid informeren. Toch vinden we het als UBA belangrijk om een overzichtelijk referentiedocument aan onze leden ter beschikking te stellen. Nielsen meet de bruto reclamedruk. Het zijn de publieke gegevens uit deze studie die in deze brochure voornamelijk gebruikt werden. Opgelet: de geciteerde investeringen zijn gebaseerd op de brutotarieven van de media en niet op wat effectief betaald werd. De MDB meet wel de reclamedruk maar niet de netto reclame-uitgaven. Uw feedback zal ten zeerste gewaardeerd worden en kan bijdragen tot een beter referentiedocument in de volgende jaren. Wij wensen alleszins iedereen te bedanken die meehielp om dit overzicht te realiseren, in het bijzonder Remi Boel, OMD. Meer cijfers vindt u terug in het document “Media Key Facts”. Beschikbaar in het Knowledge Center via www.ubabelgium.be. Exclusief voor UBA-leden.
 • 36. UBA Jaarverslag 201434 UBA Jaarverslag 201434 MEDIAINVESTERINGENMEDIAINVESTERINGEN 1,1% 1,2% 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 23,1% 24,8% 24,5% 24,2% 23,3% 23,0% 22,1% 21,2% 20,6% 21,7% 21,9% 6,1% 5,0% 4,8% 4,8% 4,1% 3,9% 4,0% 3,4% 2,9% 12,3% 11,7% 10,0% 9,7% 9,5% 8,9% 8,6% 7,6% 7,3% 7,0% 6,8% 1,6% 2,7% 3,8% 4,1% 4,9% 5,3% 5,6% 6,0% 6,3% 8,9% 9,0% 7,9% 7,7% 7,9% 7,8% 7,3% 8,2% 8,7% 8,5% 8,6% 11,0%   12,1%   11,4%   12,2%   11,9%   11,3%   11,5%   12,4%   12,9%   13,1%   13,9%   43,7% 41,1% 37,4% 37,6% 38,1% 39,3% 40,8% 40,5% 40,1% 39,4% 38,5% 2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   Cinema Dailies Free sheets Magazines Online* Out of home Radio TV 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IN SOV 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CINEMA 1,1% 1,2% 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% DAILIES 23,1% 24,8% 24,5% 24,2% 23,3% 23,0% 22,1% 21,2% 20,6% 21,7% 21,9% FREE SHEETS 0,0% 0,0% 6,1% 5,0% 4,8% 4,8% 4,1% 3,9% 4,0% 3,4% 2,9% MAGAZINES 12,3% 11,7% 10,0% 9,7% 9,5% 8,9% 8,6% 7,6% 7,3% 7,0% 6,8% ONLINE 0,0% 0,0% 1,6% 2,7% 3,8% 4,1% 4,9% 5,3% 5,6% 6,0% 6,3% OUT OF HOME 8,9% 9,0% 7,9% 7,7% 7,9% 7,8% 7,3% 8,2% 8,7% 8,5% 8,6% RADIO 11,0% 12,1% 11,4% 12,2% 11,9% 11,3% 11,5% 12,4% 12,9% 13,1% 13,9% TV 43,7% 41,1% 37,4% 37,6% 38,1% 39,3% 40,8% 40,5% 40,1% 39,4% 38,5% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Bron: Nielsen * online = only display advertising EVOLUTION OF SHARE OF VOICE 2004-2014 - BELGIUM 1. EVOLUTIE VAN MEDIA INVESTERINGEN 2004 – 2014 2014 wordt afgesloten met een lichte stijging in de bruto media investeringen van 1,6%. TV blijft met 38,5% van de investeringen het belangrijkste medium, ook al stellen we vast dat het aandeel de afgelopen vijf jaar telkens daalde. Een tegenovergestelde trend is er voor radio. Het aandeel stijgt tussen 2010 en 2014 van 11,5% naar 13,9%. De grote verliezers blijven de magazinepers en de huis-aan-huisbladen met respectievelijk 6,8% en 2,9% marktaandeel in 2014. De stabilisering van het aandeel van de kranten is dan weer het gevolg van de diversificatiepolitiek, waarbij uitgevers naast de papieren krant ook inzetten op de weekendmagazines (en op online via hun informatiewebsites). Dat we de investeringen in online nauwelijks zien stijgen heeft alles te maken met wat er gemeten wordt (vooral display op sites die participeren aan de meting van de mediabestedingen) en reflecteert helemaal niet de reële groei van de investeringen in dit medium. De investeringen op Google, YouTube, Facebook en anderen worden niet gerap- porteerd.
 • 37. 3535 0     500.000     1.000.000     1.500.000     2.000.000     2.500.000     3.000.000     3.500.000     4.000.000     2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   Cinema Dailies Free sheets Magazines Online* Out of home Radio TV 4.000.000.000 € 3.500.000.000 € 3.000.000.000 € 2.500.000.000 € 2.000.000.000 € 1.500.000.000 € 1.000.000.000 € 500.000.000 € 0 € 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IN KEURO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CINEMA 25.043 28.817 29.676 26.000 26.819 24.623 25.679 DAILIES 531.104 592.611 701.466 747.481 736.680 730.299 767.794 FREE SHEETS 0 0 174.876 153.916 150.443 152.221 141.112 MAGAZINES 281.876 280.422 286.610 300.735 299.949 281.725 296.627 ONLINE 0 0 46.520 84.923 119.105 129.247 168.332 OUT OF HOME 204.519 214.559 226.557 238.782 249.456 247.911 254.502 RADIO 252.589 289.432 326.977 375.514 377.187 357.711 398.967 TV 1.003.554 981.519 1.071.170 1.161.345 1.204.777 1.246.760 1.414.340 TOTAL 2.298.685 2.387.359 2.863.851 3.088.694 3.164.417 3.170.496 3.467.353 3,9% 20,0% 7,9% 2,5% 0,2% 9,4% IN KEURO 2011 2012 2013 2014 DIFF 2014/2013 CINEMA 30.927 32.950 37.696 37.833 0,4% DAILIES 761.158 745.042 802.621 824.951 2,8% FREE SHEETS 140.774 142.592 124.428 110.753 -11,0% MAGAZINES 274.001 262.631 258.047 256.521 -0,6% ONLINE 188.777 200.986 223.601 237.341 6,1% OUT OF HOME 294.119 312.708 313.681 324.642 3,5% RADIO 445.246 465.715 484.657 521.960 7,7% TV 1.453.904 1.446.358 1.459.729 1.450.342 -0,6% TOTAL 3.588.906 3.608.982 3.704.461 3.764.344 1,6% 3,5% 0,6% 2,6% 1,6% Bron: Nielsen * online = only display advertising +1,6% EVOLUTION OF GROSS MEDIA INVESTMENTS 2004-2014 - BELGIUM
 • 38. UBA Jaarverslag 201436 UBA Jaarverslag 201436 2. TOP 100 ADVERTEERDERS De top 2 is dezelfde gebleven, ook al hebben beide adverteerders alweer hun budgetten verlaagd: Procter Gamble (-24,5%) en Unilever (-4,0%). De mooie stijging van de Belgacom Group (+32,8%) heeft alles te maken met de naamsverandering van Belgacom naar Proximus in het tweede semester van 2014. Algemeen valt op dat de meeste adverteerders uit het “FMCG”- segment hun bestedingen verminderd hebben. Het tegenovergestelde is dan weer waar voor de adverteerders uit de telecomsector. Naast de stijging bij Belgacom Group, stijgen de beste- dingen ook voor France Telecom (Mobistar) (+27,8%), Tecteo (Voo) (+7,7%) en Telenet Group (+6,1%). Food retail is nog zo’n segment waar de mediabestedingen, met uitzondering van Lidl (-33,4%), sterk zijn toegenomen: Colruyt (+30,8%), Carrefour (+11,0%), Delhaize (+59,1%) en Aldi (+29,5%). ! #$%'#()(*+,-.'(-'/'.01 234567 !384!23 9:6;= : 0/.'?'# 84@!5 82467 96;3= @ -'.*+%$,(*#$0 8348@! @4:83 @:;2= 6 AB''#'/(*#$0 7646: 754!78 97;8= #'%C()(-'/%CD'# 7!422@ 24@@ ;8= 7 %$%+9%$.+(-'.*0,9.01',-$0#* 7!4!85 5458: :;3= 8 D+('0*'$(%#$'/ 845:6 7346!8 96;!= 2 %$.#0E(*#$0 3466 @24765 @3;2= 5 .B$#'+.(*#$0 68482 :45: 95;2= !3 ,'A+.++/ 67478 :4::3 9!3;2= !! ,'A+F0D 645!8 (9( (9 !: A'('#D*#$' 6!42: 6@4@6@ 9@;6= !@ #'/+0.9/DD+/(+..+/%' @5436! @7487 7;:= !6 .$'#'(/+$/+.' @84258 @7468: @;5= ! G#+/%'('.'%$, @64257 :84@35 :8;2= !7 %+##'G$0#(*#$0 @@4863 @34632 !!;3= !8 #$0.+#+(,'A+(*#$0 @@48@3 @64:! 9!;= !2 '%'$ @@4!8@ @34825 8;8= !5 A+,.'#(-'/H(*#$0 @:426 :243!8 !7;@= :3 %$,,0/+0'D('(#'*$/D @!477: @46@2 9!3;8= :! -/9+#-+D @34776 :24::@ 2;7= :: D+/$,+(,+*+H/'D(G/.+/A @34:@ :24!23 2;@= :@ '.'/'(*#$0(F$.A/* @34656 :24868 7;!= :6 ,$/A'.'H(/'#/+$/+. :545@7 @46@8 9!;= : /*(*#$' :247@7 :74683 2;:= :7 %.90G+ :848:! :842 93;= :8 -'.G0D(-+/I0'()(+DD0#+/%'D :84@2: :54:66 97;6= :2 .A.()(%$ :436 @24:2: 9@@;6= :5 ,'#$(*#$0' :468@ ::45:7 !!;!= @3 ?# :64773 :@4:86 7;3= @! -,J(*#$0(-'.*K-680, :64:2: :@475@ :;= @: /'D.'(*#$0 :64376 :4!8 96;6= @@ A+/$/'(*#$0 ::4@5 ::4:85 !;:= @6 *'/'#+.(,$$#D(%$#4 :!4237 @!46! 9@3;5= @ A'.F+H'(.'(.$/ :!436! !@4::2 @7 ,+#D(/%$#$#+'A :3487 !24!2@ !@;:= @8 G$#A(+0$,$?'(*#$0 :34@8! ::4@5! 95;3= @2 %-%(*#$0 !5457 !54@: @;!= @5 -''#DA$#G !24!:7 !842@6 !;7= 63 -+D'(%$,+/E !847@ !24326 9:;= 6! #-G !42:! !34535 6;3= 6: :3F(%'/0#E(G$1 !4@: !54!@: 9!2;2= 6@ D+,D0/* !463@ !4!:8 !;2= 66 %#'A(,00'.(*#$0 !4:6 !74!@ 9;= 6 +1+(*#$0 !645!3 !7475! 9!3;8= 67 C'+(-'.*0, !64!7@ !4:@5 98;!= 68 'F+D !@463 !@455 9@;3= RANK 2014 ADVERTISERGROUP 2014 IN KEURO 2013 IN KEURO DIFF 2014/2013 RANK 2013 1 PROCTER GAMBLE BENELUX 80.946 107.180 -24,5% 1 2 UNILEVER 75.319 78.456 -4,0% 2 3 BELGACOM GROUP 70.731 53.270 32,8% 7 4 D'IETEREN GROUP 64.542 69.167 -6,7% 3 5 RECKITT BENCKISER 61.883 58.533 5,7% 6 6 COCA-COLA BELGIUM-LUXEMBOURG 61.179 59.972 2,0% 5 7 PSA PEUGEOT CITROEN 57.924 60.417 -4,1% 4 8 COLRUYT GROUP 50.544 38.649 30,8% 12 9 L'OREAL GROUP 47.758 52.952 -9,8% 8 10 MEDIALAAN 46.567 52.220 -10,8% 9 11 MEDIAHUIS 45.917 - - - 12 DE PERSGROEP 41.852 43.343 -3,4% 11 13 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 39.041 36.756 6,2% 14 14 LOTERIE NATIONALE 37.897 36.472 3,9% 15 15 FRANCE TELECOM 34.896 27.309 27,8% 28 16 CARREFOUR GROUP 33.740 30.408 11,0% 21 17 ROULARTA MEDIA GROUP 33.730 34.251 -1,5% 18 18 TECTEO 33.173 30.789 7,7% 20 19 DAIMLER BENZ GROUP 32.584 28.017 16,3% 26 20 COMMUNAUTES ET REGIONS 31.662 35.438 -10,7% 16 21 BNP-PARIBAS 30.664 28.223 8,6% 24 22 SANOMA MAGAZINES FINLAND 30.523 28.180 8,3% 25 23 TELENET GROUP HOLDING 30.494 28.747 6,1% 23 24 MONDELEZ INTERNATIONAL 29.936 35.437 -15,5% 17 25 ING GROEP 28.636 26.470 8,2% 29 26 CLT-UFA 27.721 27.855 -0,5% 27 27 BELFIUS BANQUE ASSURANCES 27.382 29.244 -6,4% 22 28 LIDL CO 25.504 38.282 -33,4% 13 29 METRO GROUPE 25.473 22.926 11,1% 33 30 VRT 24.660 23.274 6,0% 32 31 BMW GROUP BELG+B47IUM 24.282 23.693 2,5% 31 32 NESTLE GROUP 24.064 25.175 -4,4% 30 33 DANONE GROUP 22.539 22.279 1,2% 35 34 GENERAL MOTORS CORP. 21.806 31.541 -30,9% 19 35 DELHAIZE LE LION 21.041 13.228 59,1% 56 36 MARS INCORPORATED 20.576 18.183 13,2% 38 37 FORD AUTOMOTIVE GROUP 20.371 22.391 -9,0% 34 38 CBC GROUP 19.956 19.352 3,1% 36 39 BEIERSDORF 18.126 17.834 1,6% 40 40 BASE COMPANY 17.635 18.084 -2,5% 39 41 RTBF 15.821 10.909 45,0% 64 42 20TH CENTURY FOX 15.532 19.132 -18,8% 37 43 SAMSUNG 15.403 15.127 1,8% 49 44 CREDIT MUTUEL GROUP 15.254 16.135 -5,5% 45 45 AXA GROUP 14.910 16.691 -10,7% 43
 • 39. 3737 63 -+D'(%$,+/E !847@ !24326 9:;= 6! #-G !42:! !34535 6;3= 6: :3F(%'/0#E(G$1 !4@: !54!@: 9!2;2= 6@ D+,D0/* !463@ !4!:8 !;2= 66 %#'A(,00'.(*#$0 !4:6 !74!@ 9;= 6 +1+(*#$0 !645!3 !7475! 9!3;8= 67 C'+(-'.*0, !64!7@ !4:@5 98;!= 68 'F+D !@463 !@455 9@;3= 62 F'(J+.(AD/'E(%$,+/E !@4!7 !643!2 97;!= 65 G'##'#$ !@4!38 !!42: !@;:= 3 *''.E(DJ'A'/(+- !@4!3: !74!22 9!5;!= ! C'..$**BD !@438@ !!423! !3;2= : ,(*#$0' !@43!: !@423 97;3= @ I0%C(#'D+0#+/D !:4287 !@4!2: 9:;@= 6 L$F/D$/()(L$F/D$/ !:482 !7485 9:@;5= /-'? !:4868 !642:: 9!6;3= 7 ?.+,( !:48!2 24666 3;7= 8 #$DD'. !:4738 !74288 9:;@= 2 $E$+(-'.*0, !:455 !42:@ 9:3;6= 5 A4'4(,+D'#(-.'/A'#D(!8@ !:4@6@ !!463! 2;@= 73 '+#.'($%'/D !:4:6 !!4@8 8;8= 7! -#0DD'.D(+#./'D !:4:68 24! 6@;2= 7: %$//'/+.(G$$AD(M%NOPQOROPST(K(%SUVWRTTXY !:4::6 !34:77 !5;!= 7@ D$/E(*#$0' !:43:@ !473: 9::;5= 76 ,%A$/+.ABD(-'.*0, !!456 5475 :@;:= 7 ??'/A(9(0/?'#D+. !!45:7 548@@ ::;= 77 .?,F( !!45:7 !!476! :;6= 78 /$?+#D(*#$0 !!4875 24625 @2;7= 72 +D(J+D$/ !!42: 54555 !;2= 75 C/'$.D(*#$0 !!432 24!6 @;:= 83 D0A$(!33 !!467 8437 :;7= 8! F'/C'.(-'.*0, !!46!5 !643:: 9!2;7= 8: %()(+ !!4@5: 747:3 8@ F$,+D(%$$C !!4!7! !!4@!7 9!;6= 86 -+%+#A9,+#/(-'.*0, !!436: !3476 @;7= 8 %#'A(+*#%$.'(*#$0 !!433! 5436 !;8= 87 +.A !3482: 24@:6 :5;= 88 G+(*#$0(+0$,$-.'D(-'.*0, !34@!: 7463 82 *AG(D0'H((*#$0 !34!77 !64@25 9:5;@= 85 0/-' !34335 426@ 23 D+A'. 542@ 542!: 3;:= 2! -$/*#+/(-'.*.01 5477 247! !:;5= 2: C#'G'. 54736 7453! @5;:= 2@ '#,#+ 54@63 84273 !2;2= 26 #?+*$ 54:32 4:6 2 C/*GDF'#(*#$0 54!7! 5437 !;:= 27 *#$0'(@(D0DD'D 54!:3 84366 :5;= 28 D-D(-'.*0, 543:@ 2433: !:;2= 22 D0/$#E 5433: 24826 :;= 25 'AG(.0,/0D 24822 84773 !6;8= 53 ,+'.(-'.*0, 2486 842!@ !:;3= 5! +.%$+ 2467 2463 !;!= 5: G#$,+*'#'D(-'.(C++DG+-#'C 24658 24@58 !;:= 5@ .+%+.D(*#$0' 24@85 24:37 :;!= 56 F'//'D()(,+0#H 24:72 8475@ 8;= 5 -+D%9G 24325 64728 57 #$%C'(/'#/' 2432@ 24277 92;2= 58 %$.*+'9+.,$.?'(-'.*0, 243@! 74@@ ::;5= 52 D/%- 8422 24!53 96;!= 55 -'.*+(G.,D 8488 84@7 ;7= !33 .'*$(-'.*0, 848:@ 84!!6 2;7= RANK 2014 ADVERTISERGROUP 2014 IN KEURO 2013 IN KEURO DIFF 2014/2013 RANK 2013 46 IKEA BELGIUM 14.163 15.239 -7,1% 48 47 ETHIAS 13.540 13.959 -3,0% 54 48 THE WALT DISNEY COMPANY 13.165 14.018 -6,1% 53 49 FERRERO 13.107 11.582 13,2% 60 50 GEELY SWEDEN AB 13.102 16.188 -19,1% 44 51 KELLOGG'S 13.073 11.801 10,8% 58 52 IPM GROUPE 13.012 13.850 -6,0% 55 53 QUICK RESTAURANTS 12.876 13.182 -2,3% 57 54 JOHNSON JOHNSON 12.758 16.759 -23,9% 42 55 INBEV 12.747 14.822 -14,0% 50 56 VLAM 12.718 8.444 50,6% 83 57 ROSSEL 12.607 16.877 -25,3% 41 58 TOYOTA BELGIUM 12.599 15.823 -20,4% 46 59 D.E. MASTER BLENDERS 1753 12.343 11.401 8,3% 61 60 PEARLE OPTICIENS 12.254 11.375 7,7% 62 61 BRUSSELS AIRLINES 12.247 8.515 43,8% 79 62 CONTINENTAL FOODS (CONTINENTAL + CAMPBELL) 12.224 10.266 19,1% 66 63 SONY GROUPE 12.023 15.602 -22,9% 47 64 MCDONALD'S BELGIUM 11.945 9.695 23,2% 71 65 VIVENDI - UNIVERSAL 11.926 9.733 22,5% 70 66 LVMH 11.926 11.641 2,4% 59 67 NOVARTIS GROUP 11.769 8.489 38,6% 81 68 AS WATSON 11.582 9.999 15,8% 68 69 KINEPOLIS GROUP 11.508 8.514 35,2% 80 70 STUDIO 100 11.456 7.506 52,6% 97 71 HENKEL BELGIUM 11.419 14.022 -18,6% 52 72 C A 11.392 6.620 72,1% 107 73 THOMAS COOK 11.161 11.316 -1,4% 63 74 BACARDI-MARTINI BELGIUM 11.042 10.654 3,6% 65 75 CREDIT AGRICOLE GROUP 11.001 9.504 15,7% 72 76 ALDI 10.782 8.324 29,5% 87 77 FIAT GROUP AUTOMOBILES BELGIUM 10.312 6.540 57,7% 108 78 GDF SUEZ GROUP 10.166 14.389 -29,3% 51 79 UNIBET 10.009 5.843 71,3% 119 80 SPADEL 9.835 9.812 0,2% 69 81 BONGRAIN BELGILUX 9.665 8.561 12,9% 78 82 KREFEL 9.604 6.901 39,2% 106 83 PERMIRA 9.340 7.860 18,8% 93 84 TRIVAGO 9.208 5.245 75,6% 129 85 KINGFISHER GROUP 9.161 9.056 1,2% 75 86 GROUPE 3 SUISSES 9.120 7.044 29,5% 103 87 SBS BELGIUM 9.023 8.002 12,8% 92 88 SUNTORY 9.002 8.784 2,5% 77 89 EDF LUMINUS 8.788 7.660 14,7% 96 90 MATTEL BELGIUM 8.754 7.813 12,0% 94 91 ALCOPA 8.546 8.450 1,1% 82 92 FROMAGERIES BEL KAASFABRIEK 8.497 8.397 1,2% 85 93 LACTALIS GROUPE 8.379 8.206 2,1% 89 94 HENNES MAURITZ 8.268 7.693 7,5% 95 95 BASIC-FIT 8.089 4.687 72,6% 141 96 ROCKET INTERNET 8.083 8.866 -8,8% 76 97 COLGATE-PALMOLIVE BELGIUM 8.031 6.533 22,9% 109 98 SNCB 7.858 8.190 -4,1% 90 99 BELGA FILMS 7.775 7.365 5,6% 98 100 LEGO BELGIUM 7.723 7.114 8,6% 101 Bron: Nielsen
 • 40. UBA Jaarverslag 201438 UBA Jaarverslag 201438 3. MEDIA INVESTERINGEN PER ECONOMISCHE SECTOR Ook in 2014 blijft “Cultuur, toerisme, vrije tijd en sport” de belangrijkste groep met meer dan ¼ de van de media- bestedingen. Samen met “Retail” en “Food” vormen ze de top 3 en vertegenwoordigen zij 55% van de totale media- bestedingen. Grootste stijgers: “Telecom” (+16,0%) en “Gezondheid” (+9,8%). De grootste dalers: “Energie” (-17,7%), “Schoonheid en Hygiëne” (-11,1%) en “Onderhoud woning en bureau” (-10,2%). IN SOV IN KEURO IN KEURO DIFF 2014 2013 2014 2014/2013 CULTURE - LEISURE - TOURISM - SPORTS 25,8% 935.071 970.637 3,8% DISTRIBUTION 16,9% 609.149 636.718 4,5% FOOD 12,3% 442.252 462.625 4,6% SERVICES 11,9% 440.185 447.985 1,8% TRANSPORT 10,3% 392.223 386.132 -1,6% BEAUTY - HYGIENE 6,0% 253.940 225.705 -11,1% TELECOM 5,4% 175.310 203.421 16,0% HOUSE AND OFFICE EQUIPMENT 4,0% 166.412 152.266 -8,5% HEALTH WELL BEING 2,3% 78.588 86.299 9,8% HOUSE AND OFFICE MAINTENANCE 2,0% 83.734 75.194 -10,2% CLOTHES AND ACCESSORIES 1,6% 59.794 59.935 0,2% ENERGY 1,1% 49.553 40.795 -17,7% PETS 0,3% 12.673 12.217 -3,6% OTHERS 0,1% 2.295 2.573 12,1% CORPORATE 0,0% 3.281 1.844 -43,8% GRAND TOTAL 100,0% 3.704.461 3.764.344 1,6% Bron: Nielsen Culture  -­‐  Leisure  -­‐  Tourism  -­‐  Sports   25,8%   Distribu8on.  16,9%   Food.  12,3%   Services.  11,9%   Transport.  10,3%   Beauty  -­‐  Hygiene.  6,0%   Telecom.  5,4%   House  and  office  equipment.  4,0%   Health    Well  being.  2,3%   House  and  office   maintenance.  2,0%   Clothes  and   accessories.  1,6%   Energy.  1,1%   Pets.  0,3%   Others.   0,1%   Corporate.  0,0%   Food - 12,3% Beauty - Hygiene - 6,0% Telecom - 5,4% House and office equipment - 4,0% Health Well being - 2,3% Clothes and accessories - 1,6% House and office maintenance - 2,0% Energy - 1,1% Culture - Leisure - Tourism - Sports - 25,8% Distribution - 16,9% Pets - 0,3% Services - 11,9% Transport - 10,3% Others - 0,1%
 • 41. 3939 4. EVOLUTIE VAN DE MEDIA INVESTERINGEN PER ECONOMISCHE SECTOR EN PER MEDIUMTYPE • In deze tabel wordt er gekeken naar het aandeel dat elke economische groep vertegenwoordigt binnen elk mediumtype. • Voorbeeld van lectuur: de economische groep “Cultuur, vrije tijd, toerisme, sport” vertegenwoordigt 25,8% van de totale mediabestedingen. Maar binnen de bestedingen in het medium bioscoop vertegenwoordigt deze economische groep 43,3%. De investeringen van deze economische groep in het medium bioscoop steeg in 2014 met 18,4% ten opzichte van 2013. IN SOV CINEMA DAILIES FREE SHEETS INTERNET 2014 SHARE EVOL SHARE EVOL SHARE EVOL SHARE EVOL CULTURE - LEISURE - TOURISM - SPORTS 25,8% 43,3% 18,4% 32,0% 4,7% 10,0% -25,4% 17,9% 19,1% DISTRIBUTION 16,9% 1,2% -29,5% 26,9% -1,1% 50,9% -4,6% 12,0% 23,3% FOOD 12,3% 33,5% 2,1% 3,3% 31,5% 3,5% -13,4% 4,8% -4,8% SERVICES 11,9% 8,1% -11,5% 15,1% 3,1% 14,7% -10,2% 27,8% -6,2% TRANSPORT 10,3% 6,4% -24,7% 10,1% -8,8% 3,9% -8,8% 20,5% 7,4% BEAUTY - HYGIENE 6,0% 0,6% -69,8% 0,4% -13,9% 0,5% 14,2% 2,0% 23,5% TELECOM 5,4% 2,7% -21,5% 5,4% 55,1% 0,6% 10,0% 6,6% 15,6% HOUSE AND OFFICE EQUIPMENT 4,0% 1,2% 94,2% 4,3% -8,6% 13,1% -14,1% 3,6% -19,5% HEALTH - WELL-BEING 2,3% 0,2% -58,5% 0,5% 79,5% 0,3% -18,0% 1,4% 90,2% HOUSE AND OFFICE MAINTAINANCE 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 129,0% 0,3% -54,2% 0,1% -6,7% CLOTHES - ACCESSORIES 1,6% 1,0% -56,6% 1,5% -4,3% 1,3% -24,4% 1,1% 18,3% ENERGY 1,1% 1,5% -22,2% 0,3% -48,6% 0,4% -48,4% 1,9% 0,3% PETS 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% -64,2% 0,2% -15,9% 0,1% 77,5% OTHERS 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 37,3% 0,5% -56,5% 0,0% 0,0% CORPORATE 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% -51,7% 0,0% -100,0% 0,3% 1,4% GRAND TOTAL 100,0% 100,0% 0,4% 100,0% 2,8% 100,0% -11,0% 100,0% 6,1% IN SOV MAGAZINES OUT OF HOME RADIO TV 2014 SHARE EVOL SHARE EVOL SHARE EVOL SHARE EVOL CULTURE - LEISURE - TOURISM - SPORTS 25,8% 39,2% 2,4% 14,2% -11,9% 23,4% -0,2% 25,4% 6,4% DISTRIBUTION 16,9% 11,1% -1,6% 14,4% 14,7% 27,0% 10,5% 7,8% 8,2% FOOD 12,3% 3,7% -2,3% 16,0% 9,9% 4,4% 14,8% 22,2% 2,3% SERVICES 11,9% 9,9% -7,8% 13,5% 14,2% 17,9% 9,3% 5,2% -0,6% TRANSPORT 10,3% 7,0% -8,6% 21,5% -5,2% 13,3% 2,2% 6,2% 4,4% BEAUTY - HYGIENE 6,0% 7,2% -1,2% 4,7% -0,4% 0,2% 102,5% 12,5% -13,5% TELECOM 5,4% 1,7% 9,9% 8,0% 13,8% 6,3% 40,1% 5,4% -3,0% HOUSE AND OFFICE EQUIPMENT 4,0% 7,1% -3,6% 2,9% 71,1% 4,5% 15,8% 2,9% -23,4% HEALTH WELL BEING 2,3% 2,8% 32,7% 0,3% 6324,2% 0,6% 19,9% 4,6% 1,6% HOUSE AND OFFICE MAINTENANCE 2,0% 0,2% 202,4% 0,2% 31,7% 0,0% -14,2% 5,1% -10,7% CLOTHES AND ACCESSORIES 1,6% 9,2% -3,5% 3,4% 8,4% 0,0% -79,7% 0,6% 20,2% ENERGY 1,1% 0,4% -24,9% 0,7% -62,2% 2,3% -11,7% 1,2% 1,0% PETS 0,3% 0,4% 32,0% 0,1% 12,7% 0,0% -30,5% 0,7% -3,0% OTHERS 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% -71,0% 0,0% 43,5% 0,1% 119,7% CORPORATE 0,0% 0,0% -24,4% 0,2% -26,2% 0,0% 62,4% 0,0% -86,5% GRAND TOTAL 100,0% 100,0% -0,6% 100,0% 3,5% 100,0% 7,7% 100,0% -0,6% Bron: Nielsen
 • 42. UBA Jaarverslag 201440 UBA Jaarverslag 201440 5. SPLIT VAN DE ADVERTEERDERS EN MEDIA MIX PER BUDGETGROOTTE • 7452 was het aantal adverteerders in 2014. • 13 adverteerders vertegenwoordigen 20% van de totale mediabestedingen in België. • 313 adverteerders of 4% vertegenwoordigen 80% van de totale mediabestedingen in België. 2014 NUMBER OF ADVERTISERS AVERAGE MEDIA BUDGET IN KEURO SOV CINEMA DAILIES FREE SHEETS INTERNET MAGAZINES OUT OF HOME RADIO TV FIRST QUINTILE 13 57.389,1 1,4% 21,5% 1,8% 4,7% 3,9% 5,4% 10,3% 51,1% SECOND QUINTILE 27 28.021,2 0,9% 20,2% 1,9% 8,8% 7,1% 10,6% 16,5% 33,9% THIRD QUINTILE 62 12.128,7 0,7% 19,2% 4,7% 6,1% 3,8% 11,3% 13,7% 40,5% FOURTH QUINTILE 211 3.584,2 1,5% 16,4% 3,2% 6,5% 6,0% 9,1% 15,1% 42,1% FIFTH QUINTILE 7139 105,5 0,5% 32,3% 3,1% 5,4% 13,2% 6,7% 13,7% 25,1% TOTAL 7452 505,1 1,0% 21,9% 2,9% 6,3% 6,8% 8,6% 13,9% 38,5% FIRST QUINTILE SECOND QUINTILE THIRD QUINTILE FOURTH QUINTILE FIFTH QUINTILE 13 27 62 211 7139 57.389 keuro 28.021 keuro 106 keuro 3.584 keuro 12.129 keuro Average media budget: Average media budget: Average media budget: Average media budget: Average media budget: Bron: Nielsen
 • 43. 4141 6. AANTAL ADVERTEERDERS PER MEDIUMTYPE Diezelfde sterke concentratie observeert men ook bij de vergelijking van het aantal adverteerders per mediumtype. 2014 FIRST QUINTILE SECOND QUINTILE THIRD QUINTILE FOURTH QUINTILE FIFTH QUINTILE TOTAL PLURIMEDIA NUMBER OF ADVERTISERS 13 27 62 211 7.139 7.452 CINEMA NUMBER OF ADVERTISERS 1 4 12 24 203 244 SOV 19,1% 20,8% 20,6% 19,8% 19,7% 100,0% DAILIES NUMBER OF ADVERTISERS 8 19 55 234 3.523 3.839 SOV 20,1% 19,9% 20,0% 20,1% 20,0% 100% FREE SHEETS NUMBER OF ADVERTISERS 2 3 7 29 565 606 SOV 19,5% 21,6% 20,2% 18,6% 20,1% 100,0% INTERNET NUMBER OF ADVERTISERS 6 12 23 59 1.405 1.505 SOV 20,7% 19,1% 20,4% 19,7% 20,1% 100,0% MAGAZINES NUMBER OF ADVERTISERS 6 26 79 259 2.482 2.852 SOV 20,9% 19,2% 19,9% 20,0% 20,0% 100,0% OUT OF HOME NUMBER OF ADVERTISERS 9 14 22 50 795 890 SOV 20,7% 19,8% 19,8% 19,8% 19,9% 100,0% RADIO NUMBER OF ADVERTISERS 9 20 34 96 1.392 1.551 SOV 19,2% 21,2% 19,6% 20,0% 20,0% 100,0% TV NUMBER OF ADVERTISERS 5 18 36 89 1.144 1.292 SOV 19,6% 20,6% 19,9% 19,9% 20,0% 100,0% 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 244 3839 606 1505 2852 890 1551 1292 CINEMA DAILIES FREE SHEETS INTERNET MAGAZINES OUT OF HOME RADIO TV Bron: Nielsen
 • 44. UBA Jaarverslag 201442 - 5 / 98 - e   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel Page 1 / 1 Circulation: 1800 Page: 4 2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be 12.12.2014 MM News (nl) UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 184 910c4c - 5 / 98 - MM News 12/12/2014 Pub Magazine 11/12/2014 MM News 21/11/2014 Experience Magazine 01/08/2014 De Tijd 28/08/2014 Belga 27/02/2014 MM News 10/10/2014 De Tijd 20/11/2014 - 8 / 98 - Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel ©Auxipress Page 3 / 6T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be 11.12.2014 Pub Magazine UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 - 8 / 98 - - 6 / 98 - Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel ©Auxipress Page 1 / 6 Circulation: 5132 Page: 1+18­22 T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be 11.12.2014 Pub Magazine UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 3447 90e1bf - 6 / 98 - - 31 / 98 - Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel ©Auxipress Page 1 / 2 Circulation: 7000 Page: 59+61 T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be 01.08.2014 Experience Magazine (nl) UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 1996 8bf2a8 - 31 / 98 - - 35 / 98 - Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel ©Auxipress Page 1 / 2 Circulation: 29510 Page: 1+3 T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be 28.08.2014 De Tijd UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 345 8ab4f7 - 35 / 98 - - 36 / 98 - Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel ©Auxipress T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be 28.08.2014 De Tijd UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 - 36 / 98 - Circulation: 1800 Page: 8 10.10.2014 MM News (nl) UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 442 8da630 Circulation: 29510 Page: 18 20.11.2014 De Tijd UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 113 8fcb26 Circulation: 0 Page: 198 27.02.2014 Belga UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 119 7d946f Circulation: 0 Page: 198 27.02.2014 Belga UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 119 7d9 - 13 / 98 - Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel ©Auxipress Page 1 / 1 Circulation: 1800 Page: 6 T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be 21.11.2014 72 8fe3df - 13 / 98 - - 31 / 98 - Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel ©Auxipress Page 1 / 2 Circulation: 7000 Page: 59+61 T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be 01.08.2014 Experience Magazine (nl) UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 1996 8bf2a8 - 31 / 98 - Circulation: 1800 Page: 8 10.10.2014 MM News (nl) UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 442 8da630 Circulation: 1800 Page: 8 10.10.2014 MM News (nl) UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 Circulation: 1800 Page: 8 10.10.2014 MM News (nl) UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 UBA in de pers
 • 45. 43 MM News 21/03/2014 Store Check 01/10/2014 MM News 16/05/2014 De Tijd 18/03/2014 Trends 27/03/2014 MM News 11/12/2014 Store Check 01/04/2014 Pub Magazine 22/05/2014 - 65 / 98 - Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel ©Auxipress Page 1 / 1 Circulation: 1800 Page: 9 T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be 21.03.2014 MM News (nl) 464 7f9b74 - 65 / 98 - - 39 / 98 - Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel ©Auxipress Page 1 / 2T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be - 39 / 98 - - 17 / 98 - uxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel Page 1 / 2 Circulation: 6765 Page: 12­13  +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be 01.10.2014 Store Check (nl) UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 1009 8e7787 - 17 / 98 - - 55 / 98 - Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel ©Auxipress Page 1 / 1 Circulation: 1800 Page: 18 T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be 16.05.2014 MM News (nl) UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 465 846350 - 55 / 98 - - 55 / 98 - Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel ©Auxipress Page 1 / 1 Circulation: 1800 Page: 18 T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be 16.05.2014 MM News (nl) UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 465 846350 - 55 / 98 - - 63 / 98 - Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel ©Auxipress Page 1 / 2 Circulation: 33000 Page: 96 T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be 27.03.2014 Trends UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 876 7fa708 - 63 / 98 - Circulation: 33000 Page: 96 27.03.2014 Trends UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 876 7fa708 - 72 / 98 - Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B­1160 Bruxelles/Brussel ©Auxipress Circulation: 29510 Page: 16 T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be 18.03.2014 De Tijd UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 - 72 / 98 - Circulation: 6765 Page: 10 01.04.2014 Store Check (nl) UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944 137 80ad4f Circulation: 6765 Page: 10 01.04.2014 Store Check (nl) UNION BELGE DES ANNONCEURS UNION BELGE DES ANNONCEURS 25944