SlideShare a Scribd company logo
VERTEGENWOORDIGEN INFORMEREN UITWISSELEN ONTMOETEN
2012
Jaarverslag
UBA Jaarverslag 2012
UBA vertegenwoordigt de belangen van adverteerders en is een forum voor rechtmatige contacten tussen de
verschillende partijen van de reclame-industrie. UBA zal niet worden gebruikt om mededingingsbeperkend gedrag in
dehandtewerkenenzalnietbetrokkenwordenindiscussiesofactiviteitendiestrijdigzijnmethetmededingingsrecht
en de eerlijke handelspraktijken. UBA zal niet deelnemen, noch in eigen naam noch in naam van haar leden, aan
discussies of activiteiten die strijdig zijn met deze wetgeving.
VISIE
Verantwoorde communicatie
leidt tot geïnformeerde consumenten,
een gezonde en groeiende economie,
een open en innovatieve maatschappij.
MISSIE
UBA helpt adverteerders het rendement
van hun communicatie-investeringen
te maximaliseren door de effectiviteit,
de efficiëntie en de duurzaamheid van
communicatie te stimuleren in een
open en transparante communicatie-
omgeving.
WAARDEN
UBA is professioneel, dynamisch
en collegiaal.
STRATEGIE
De basisstrategie van UBA
kan worden samengevat
in vier kernwoorden:
> vertegenwoordigen;
> informeren;
> uitwisselen;
> ontmoeten.
Waar staat UBA voor?
De UBA is een dienstverlenende organisatie die de belangen van
Belgische adverteerders behartigt en hen een uniek kennis- en
communicatieplatform biedt.
Sinds de oprichting in 1949 is de vzw UBA uitgegroeid tot een
professioneel en eigentijds ledennetwerk van meer dan 200 Belgische
bedrijven. Samen nemen de leden het overgrote deel van de nationale
mediabestedingen voor hun rekening. De UBA bundelt hierdoor een
schat aan kennis en ervaring en is dus het uitgelezen platform waar
adverteerders kennis verwerven en uitwisselen.
1
Vijf jaar geleden hervormden we de
UBA grondig. Na een bevraging van
de adverteerders concentreerden
we onze actviteiten rond 4 strate-
gische pijlers: vertegenwoordigen,
informeren, uitwisselen en ontmoe-
ten. Op elk van deze punten boek-
ten we ondertussen een significan-
te vooruitgang:
•	de UBA is meer dan ooit de stem
van de adverteerder en we laten
deze duidelijk horen bij alle rele-
vante partijen;
•	de UBA is een belangrijke infor-
matiebron voor leden, de UBA
Academy organiseert een groot
aantal succesvolle cursussen en
er wordt goed gebruikt gemaakt
van onze verschillende infodien-
sten;
•	mediacommissies en expertise-
centres zijn actieve platformen
voor het uitwisselen van informa-
tie tussen adverteerders, media,
bureaus en experten en tussen
adverteerders onderling;
•	onze diverse evenementen ken-
nen veel bijval en worden sterk
gewaardeerd door de aanwezigen.
Dit jaarverslag geeft u voor elk van
deze pijlers een overzicht van onze
activiteiten in 2012.
Door ons meer en meer relevant
te maken voor onze leden en door
ons te focussen op dienstverlening
mochten we in 2012 niet minder
dan 43 nieuwe leden verwelkomen.
Een absoluut record in de geschie-
denis van de UBA.
Daardoor hebben we het adverteer-
ders-netwerk binnen de UBA verder
verrijkt en is de representativiteit
van onze organisatie significant
gestegen. We meten permanent de
kwaliteit van onze dienstverlening
en de tevredenheid en activiteits-
graad van onze leden.
Deze informatie gebruiken we voor
onze loyaltystrategie en om de
UBA in de goede richting te laten
evolueren.
We kunnen bijgevolg tevreden te-
rugkijken op 2012. Maar we rusten
niet op onze lauweren. In een am-
bitieus vijfjarenplan keurde de raad
van bestuur enkele jaren geleden
een groeistrategie goed die we van-
daag met veel energie en enthousi-
asme blijven implementeren.
Int dialoog met onze leden werken
we voort aan de representativiteit,
de relevantie en de dienstverlening
van onze vereniging. Op die ma-
nier spelen we in op de behoeften
van onze leden en creëren we een
meerwaarde die de lidmaatschaps-
bijdrage overstijgt.
2013 dient zich aan als een jaar
vol uitdagingen. De UBA voelt zich
meer dan ooit goed geplaatst om
op een effectieve manier de belan-
gen van de adverteerders te verte-
genwoordigen en om verder onze
missie waar te maken: adverteer-
ders helpen om het rendement van
hun communicatie-investeringen te
maximaliseren door de effectiviteit,
de efficiëntie en de duurzaamheid
van hun communicatie-inspannin-
gen te stimuleren in een open en
transparante omgeving.
Jan Vandenwyngaerden Chris Van Roey
Jan Vandenwyngaerden
Voorzitter UBA
Chris Van Roey˚
CEO UBA
De moeilijke economische omstandigheden
hebben de UBA aangemoedigd om in 2012
nog sterker te focussen op een efficiënte
en effectieve dienstverlening voor de leden.
Woord van
de Voorzitter
en CEO
UBA Jaarverslag 20122
Executive
CommitTee
Jan Vandenwyngaerden
CEO - Palm Breweries
Voorzitter UBA
Chris Van Roey˚
CEO UBA
Philippe Wallez
General Manager
Private Banking - ING
Vice-voorzitter UBA
Luc Van Wichelen
Media Manager Benelux - Mondel¯ez
International
Adviseur UBA
Marc Frederix
Marketing Director - Nationale Loterij
Penningmeester UBA
Saskia Schatteman
CMO Lead - Microsoft
Adviseur UBA
Herman Boonen
Strategic Development Officer - Securex
Secretaris UBA
Annie Courbet
Marketing Director - Fintro
(BNP Paribas Fortis)
Vice-voorzitter UBA
3
RAAD VAN
BESTUUR
2012
AB Inbev Tom Steppe*
Bacardi-Martini Francis Debeuckelaere
Base Wim De Schutter
Beiersdorf Anna Grassano
Belfius Dirk Smet
Belgacom Kristine Verhelst
BNP Paribas Fortis Annie Courbet
Bpost Christophe Mottint
Carrefour Sylviane Bockourt*
Citibank Michel De Bolle
D.E. Master Blenders 1753 Peter Pintens
D'Ieteren Marc Donner
Danone Cécile Béliot
Delhaize Joachim Rubin
Electrabel Benoit Crochelet
Henkel Jean-Baptiste Santoul
ING Philippe Wallez
KBC Jan Gysels
L'Oréal Eric Verges
Landbouwkrediet Rik Duyck
Mars Belgium Valérie Struye
Microsoft Saskia Schatteman
Mobistar Stéphane Beauduin*
Mondel¯ez International Luc Van Wichelen
Nationale Loterij Marc Frederix
Nestlé Vincent De Clippele
Palm Breweries Jan Vandenwyngaerden
Procter Gamble Luc Suykens
Securex Herman Boonen
Telenet Sigrid Van Den Houte
The House of Brands Chris Van Roey
Unilever Kristof Ampe
*Mandaat afgelopen volgens art. 14 van de statuten
Comité van intern toezicht	
Landbouwkrediet Rik Duyck
Mars Belgium Joris Bekaert
Nationale Loterij Gregory Maes
UBA Jaarverslag 20124
De UBA-LEDEN
008.00.577.500
02-09-08 12%
1:1
Entreepaneel
tuin • dier
bakplezier
V :
V
LOGO COFIDIS
Nº dossier : 20100444E
Date : 26/05/11
alidation DA/DC
alidation Client
C O F I D I S
0 20 100 0
0 100 80 0
vzw
5
C= 100% / M= 80% / Y= 0% / K= 70%
C= 0% / M= 6% / Y= 15% / K= 4%
QUADRI REFERENCES
U
N
J
A
R D I N D E S
M
O
N
D
E
S
Focus op uw spaargeld
In 2012 verwelkomde UBA 43 nieuwe leden.
Dit overzicht omvat alle leden-adverteerders op datum van 1 maart 2013.
VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN
UBA Jaarverslag 20126
VERTEGEN-
WOORDIGEN
De stem van de adverteerder
UBA luistert naar haar leden, peilt hun aandachtspunten en
analyseert hun opinies. Op basis hiervan formuleren we dui-
delijke standpunten die we kenbaar maken aan alle relevante
professionele, economische, maatschappelijke en politieke
actoren.
1. Tv in beweging
2. Responsible Food
Advertising, lancering van
de “Belgian Pledge”

3. Studie ”Trends in de
marketingfuncties” door
UBA/TNS/AMS
4. Studie media-investeringen
door Solvay Business School
5. Zelfregulering: Online
Behavioral Advertising
(OBA)
6. Invoering nieuwe tv-meting
bij het CIM
7. Kostprijs CIM-gegevens voor
media-auditeurs
1. Tv in beweging
De structurele veranderingen in het
televisielandschap hebben zich in 2012
verder doorgezet. De overname van SBS,
de ontwikkelingen rond uitgesteld kijken,
de toename van het aantal spots en van
de lengte van de reclameblokken (de
clutter) en de steeds belangrijkere rol
van de distributeurs Telenet en Belgacom
zijn enkele belangrijke evoluties op de
televisiemarkt. Diepgaand overleg tussen
alle marktactoren dringt zich op om de
toekomst van televisie als belangrijkste
medium voor communicatie te
verzekeren.
De UBA heeft in die zin haar
verantwoordelijkheid genomen. In
mei 2012 heeft de UBA een kwalitatief
onderzoek opgezet met een diepgaande
bevraging van de belangrijkste tv-
adverteerders, de tv-specialisten van de
mediabureaus en een aantal consultants.
De UBA wil met deze kwalitatieve studie
een voldoende onderbouwde dialoog
met alle betrokken marktpartijen starten
en hieraan een constructieve bijdrage
leveren.
Zo wil de UBA mee de basis leggen
voor een toekomstbestendig
advertentiemedium. Uit de studie bleek
onder meer dat het uitgesteld kijken in
in Vlaanderen gemiddeld goed was voor
7,3% en in Wallonië voor 5,1%. Tijdens
uitgesteld kijken zipt ongeveer 75% van
deze gebruikers de reclameblokken. De
adverteerder betaalt uiteraard niet voor
gezipte reclame, maar het bereik van
reclame via tv kan op die manier sterk
verminderen.
De UBA blijft voorstander van een
reclame-gebaseerd business-model en
van een gezond en leefbaar model voor
alle partijen, en overleg hierover dringt
zich op. Ook voor het officiële aankoop-
model voor televisiecampagnes, dat sinds
de start van de commerciële televisie
nog niet is gewijzigd, en voor het systeem
van compensaties bij onvoldoende bereik
dringt een evaluatie van alternatieven zich
op. Mede gezien de technologische evo-
luties waardoor onder meer op meerdere
schermen wordt gekeken, is er nood aan
nieuwe uniforme metingen. De UBA zal
het overleg tussen alle betrokken partijen
verder stimuleren en zette daarvoor met
haar kwalitatieve onderzoek alvast de
eerste stap.
UBA schonk in 2012 extra
aandacht aan volgende
onderwerpen.
7
2. Lancering van de “Belgian
Pledge”
In het kader van maatschappelijk verant-
woorde voedingsreclame onderwierp de
Europese voedingsindustrie zich aan een
zelfregulering met de “European Pledge”.
Zij legt zichzelf een aantal beperkingen op
voor reclame rond voedingsproducten en
drank naar kinderen. Daardoor neemt de
industrie zijn verantwoordelijkheid om pro-
blemen zoals obesitas bij kinderen tegen te
gaan. De UBA nam, samen met een aantal
adverteerders en met de sectorfederaties
Fevia en Comeos, het initiatief om de “Bel-
gian Pledge” op te stellen: een zelfregule-
ringscode voor verantwoorde reclame voor
de Belgische voedingssector.
De ondertekenaars van de “Belgian Pledge”
nemen het engagement om geen reclame
meer te maken gericht op kinderen onder
12 jaar tenzij voor voedingsmiddelen en
dranken die beantwoorden aan specifieke
nutritionele criteria. Ook verbinden zij zich
ertoe om geen reclame te maken in basis-
scholen, tenzij op vraag en met expliciete
toestemming van de schooldirectie.
Ondertussen ondertekenden 35 onder-
nemingen uit de voedingsindustrie dit enga-
gement.
Het project kreeg de steun van de Raad
voor de Reclame, de JEP en de WFA
(World Federation of Advertisers) en
werd gelanceerd op een evenement in
samenwerking met Laurette Onkelinx,
Vice-Eerste Minister en Minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid.
Meer informatie over dit project op
www.belgianpledge.be.
3. Trends in de
marketingfuncties
De snelle evoluties in alle geledingen van
de maatschappij hebben uiteraard ook
gevolgen voor wie actief is in marketing en
communicatie. Daarom nam de UBA het
initiatief om een studie te laten uitvoeren
naar hoe de marketing- en communicatie-
sector er over 5 tot 10 jaar zal uitzien. We
werkten hiervoor samen met marktonder-
zoekbureau TNS, Antwerp Management
School en Roularta Media Group.
De resultaten van die studie werden op
4 oktober 2012 bekend gemaakt tijdens de
UBA Trends Day Love, laugh... live!. Rou-
larta Media Group organiseerde eveneens
een studiedag over dit onderzoek. Uit de
studie bleek o.a. dat marketing meer dan
ooit de juiste mensen nodig heeft om de
kritische vragen te stellen in organisaties.
Marketeers moeten zich heruitvinden om
de veranderende noden van de markt te
beantwoorden en moeten ervoor zorgen
niet “opgesloten” te raken in één aparte
afdeling. Deze studie is downloadbaar via
www.ubabelgium.be/studie-tns.
4. Studie Marines over media-
investeringen
Alle reclame-uitingen in België worden
geïnventariseerd door MediaXim. Op die
manier worden de reclamedruk en de
bruto-reclame bestedingen in de media
gemeten. Netto-investeringen in reclame-
media en de zogenaamde below-the-line
(buiten de klassieke media) investeringen
zijn in België helaas niet bekend.
De UBA zette samen met de Solvay
Business School en Pop Solutions een
studie op die een schatting maakt van
de netto-investeringen, en dit voor alle
communicatie-investeringen, zowel in de
klassieke media als in below-the-line
activiteiten. Dit betekent dat de cijfers ook
rekening houden met investeringen die
niet door het CIM gemeten worden zoals
in-store communicatie, merkactivering,
online communicatie, sponsoring en
communicatie-productiekosten. De studie
loopt verder in 2013.
VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN
UBA Jaarverslag 20128
5. Zelfregulering: Online
Behavioural Advertising
(OBA)
Adverteerders proberen consumenten
online te bereiken met boodschappen
die zo nauw mogelijk aansluiten bij hun
surfgedrag. Hierdoor ontstaat een dunne
lijn met de regulering rond de bescher-
ming van de privacy. Op Europees niveau
bestaan hieromtrent een aantal dossiers
zoals de EU Data Protection Regulation
en de EU e-Privacy Directive. De World
Federation of Advertisers (WFA), waarvan
UBA prominent lid is, coördineert deze
Europese dossiers.
De UBA ondersteunt WFA in dit dossier
op Belgisch niveau. De World Federation
of Advertisers (WFA), de IAB en de UBA
hebben een leidende rol gespeeld bij de
oprichting van de “European Interactive
Digital Advertising Alliance” (EDAA), die op
12 oktober 2012 officieel van start ging en
verantwoordelijk is voor de zelfregulering
waaraan de adverteerders zich willen
houden rond Online Behavioural
Advertising (OBA) in Europa. Het spreekt
voor zich dat de UBA de ontwikkelingen op
dit vlak van nabij zal blijven opvolgen.
Meer info over OBA vindt u op
http://www.youronlinechoices.eu.
6. Invoering nieuwe tv-meting
bij het CIM
Het CIM stelde op vraag van de televi-
siezenders een nieuwe kijkcijfermeting
voor. Deze houdt niet alleen rekening
met live kijken, maar ook met uitgesteld
kijken binnen de zes dagen en met het
eventuele meekijken door gasten.
In het jargon spreekt men van een
“nieuwe tv-currency” bestaande uit
“live+6+guests”.Uiteraard betekent dit
voor adverteerders en mediabureaus
een ingrijpende verandering.
Ook al waren alle partijen akkoord met
de inhoudelijke verandering, toch kon
deze volgens de UBA om verschillende
operationele redenen niet zomaar van
de ene dag op de andere in september
2012 worden doorgevoerd zoals het CIM
voorstelde. De nieuwe meting werd door
het CIM dan ook uitgesteld tot 1 januari
2013.
7. Kostprijs CIM-gegevens voor
Media-auditeurs
Media-auditeurs helpen adverteerders
lokale en vaak internationale
benchmarks uit te voeren. Om hun
werk goed te kunnen doen, moeten
media-auditeurs toegang hebben tot
de lokale mediacijfers en -research. De
UBA ondersteunt de vraag van media-
auditbedrijven om toegang te krijgen
tot de CIM-cijfers tegen een correcte en
Europees marktconforme prijs.
De UBA verwijst naar de brochure
Guide to Choosing and Using a Media
Auditor, opgemaakt door het World
Federation of Advertisers (WFA) in
samenwerking met de European
Association of Communication Agencies
(EACA) en voor de Belgische markt
aangepast door UBA en UMA.
Deze gids is downloadbaar via
www.ubabelgium.be/media-audit.
9
DE UBA participeert in:
•	het Centrum voor Informatie over
de Media (CIM). UBA maakt met 6
bestuurders deel uit van de Raad van
Bestuur;
Deze UBA-leden zetelen in de Raad
van Bestuur van het CIM:
• Fabienne Close, L’Oréal
• David Debie, Henkel
• Patrick Steegmans, Nationale Loterij
• Maud Van de Velde, Twentieth Century
Fox
• Kristine Verhelst, Belgacom
• Patricia Vermandele, ING
•	Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
(CSA). UBA is plaatsvervangend lid in
het Adviescollege;
•	Effie Awards Belgium, die de beste
communicatiecampagnes met
bewezen effectiviteit bekroont. De UBA
is verantwoordelijk voor de Effie jury
en maakt deel uit van de Raad van
Bestuur;
•	de Jury voor Ethische Praktijken
inzake Reclame (JEP), het zelfregule-
rend orgaan voor alle betalende media.
De UBA zetelt met 4 juryleden in de
Jury;
Deze leden-adverteerders zetelen
als lid van de JEP en werden
aangeduid door UBA:
• Karolien Pieters, Henkel - eerste aanleg
• Marc Donner, D’Ieteren - eerste aanleg
• Peter Buijze, Coca Cola - hoger beroep
• Véronique Huysmans, PG - hoger
beroep
•	de Raad voor de Reclame (RvR). De
UBA draagt bij tot de financiering van
de RvR en is ondervoorzitter van de
vereniging;
•	 de World Federation of Advertisers
(WFA). De UBA is lid en maakt deel uit
van het Executive Committee.
De UBA overlegt intensief
met:
•	de Association of Communication
Companies (ACC). Naast regelma-
tige contacten, zowel strategisch als
ad-hoc, publiceren we een aantal
gemeenschappelijke documenten die
de samenwerking tussen
adverteerders en reclamebureaus ten
goede komen. Verschillende leden van
ACC zijn actief als docent in de UBA
Academy;
•	 de United Media Agencies (UMA).
De relatie tussen adverteerders en me-
diabureau is het voornaamste onder-
werp. Daarnaast fungeren leden van
UMA als mediaspecialist en adviseur in
de Mediacommissies;
•	de verschillende media-associaties,
mediagroepen en mediaregies.
Meer informatie?
Contacteer Chris Van Roey°, CEO
chris@ubabelgium.be
°Zaakvoerder The House of Brands
UBA is dé gesprekspartner bij uitstek voor media,
beroeps- en sectorverenigingen en overheden.
Daarnaast neemt de UBA contact met alle
relevante professionele, economische,
maatschappelijke en politieke spelers
waar het belangrijk is om de gezamelijke
standpunten van de adverteerders te
vertegenwoordigen en te verdedigen.
In 2013 zal de UBA de belangen van
de adverteerders blijven verdedigen
en de positieve rol van commerciële
communicatie in economie en
maatschappij blijven benadrukken.
De UBA treedt naar voor als een
representatieve en verantwoordelijke
woordvoerder van de adverteerders en als
verdediger van eerlijke, respectvolle en
duurzame commerciële communicatie.
VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN
UBA Jaarverslag 201210
INFORMEREN
De bron voor de getalenteerde
adverteerder
Onder deze pijler vallen alle diensten die adverteerders zo breed
mogelijk informeren. In de snel veranderende omgeving is ef-
ficiënte informatie immers een noodzaak om efficiënt te kunnen
werken en om de taak als adverteerder met kennis van zaken te
kunnen uitvoeren.
UBA Academy
De UBA Academy is een belangrijke troef
van het lidmaatschap van de UBA en
biedt een breed gamma van opleidingen
in communicatie. Het aanbod Master
Classes is het laatste jaar aanzienlijk
uitgebreid. Dit alles met de bedoeling om
de adverteerders te helpen om in een
complexe en voortdurend veranderende
omgeving hun competenties te ontwik-
kelen en hun onmiddellijke efficiëntie te
verbeteren. Centraal in het programma
staan altijd een inhoud van topkwaliteit en
de hoogstaande kwaliteit van de trainers.
De UBA doet een beroep op erkende ex-
perts uit de communicatiesector, die over
het talent beschikken om hun ervaring
te vertalen naar de dagelijkse leefwereld
van de adverteerders. De focus ligt daarbij
altijd op een sterke praktijkgerichtheid en
interactiviteit.
UBA Academy biedt 4 soorten opleidingen.
1. Het Communication
Management College
2. De Communication Master
Classes
3. De Media Xperiences
4. In-house opleidingen
In totaal worden tijdens het academiejaar
een veertigtal opleidingen gegeven.
1. Communication Management
College
Het Communication Management
College, dat in 2008 werd opgestart, kreeg
al veel lof. Deze vierdaagse opleiding stelt
jonge adverteerders in staat om heel snel
efficiënt te zijn in hun nieuwe verantwoor-
delijkheden. De lessen worden gegeven
door 15 erkende experts die allemaal over
een stevige reputatie beschikken in hun
domein. Kenmerkend voor deze opleiding
zijn de sterke praktijkgerichtheid én het
feit dat ze zeer concreet zijn. De trainers
doorspekken hun lessen met sprekende
voorbeelden en case studies die in de
actualiteit verankerd zijn. De theoretische
kennis wordt aangebracht als onder-
steuning. De deelnemers proberen om
praktische cases uit te werken.
Het programma loopt vier maanden, met
één dag opleiding per maand. Het omvat
de verschillende aspecten van het vak: de
strategie, het proces, het concept en de
communicatiepartners. Elk jaar vinden
twee cycli plaats: één in de lente en één in
de herfst.
In 2012 hebben 67 jonge
communicatieprofessionals met het
grootste enthousiasme deelgenomen aan
het programma. Zij werken onder meer
voor de volgende bedrijven: Alpro, Banque
Degroof, Beiersdorf, Belfius, Belgacom,
Belisol, BMW, BPost, Carlsberg, CBC,
Citibank, Colruyt Group, Danone, Delhaize,
Ethias, Europ Assistance, Fisa – Batibouw,
Friesland Campina, Goodyear Dunlop
Tires, H.J. Heinz, Hans Anders Opticiens,
We informeren u via de:
UBA Academy
UBA Publicaties
UBA Diensten
UBA Website
11
Hasbro, Henkel, IBA, ING Private Banking,
JohnsonJohnson, KBC, Kellogg’s, KPN
Group, Mondel¯ez International, Nationale
Loterij, Nestlé, PAB, Rabobank.be,
SD Worx, Spadel, The House of Marketing,
Thomas Cook, Twentieth Century Fox
Film, USG People, Velux, Vi-Spring,
Vivium, Vlaamse Overheid, Vlam.
DE SPREKERS VAN HET COMMUNICA-
TION MANAGEMENT COLLEGE
•	 Stéphane Buisseret – CEO, AIR
•	 Hans Cools – COO, Sanoma Media
•	Nicolas De Bauw, Client Service
Director, TBWA
•	Patrick De Pelsmacker - Professor,
Universiteit Antwerpen
•	 Dominique De Ville – DG, OMD
•	Veerle Devos – Client Service Director,
Mortierbrigade
•	 Bruno Liesse – DG deepblue, Aegis
•	Bart Lombaerts – Communication
Manager, Vlaamse Liga Tegen Kanker
•	 Pierre Mathelart – DG, Mindtheweb
•	Stéphanie Radochitzki – Digital
Strategy Manager, Space
•	 Anthony Slabinck – CEO, LBI
•	 Stephan Smets – DG, Engage BBDO
•	 Fons Van Dyck – DG, think/BBDO
•	Nadine Van Rensbergen - Media
Consultant
•	Kristin Verellen – Partner,
PeelTheOnion
2. Communication Master
Classes
De Communication Master Classes zijn
korte opleidingen van een halve dag die
bedoeld zijn om een specifiek thema meer
uit te diepen. Elk thema behandelt een
specifiek onderwerp en biedt de deelne-
mers de kans om op basis van de realiteit
van de markt de praktijk te leren kennen.
De trainers zijn gereputeerde profes-
sionals uit de bedrijfswereld. Ze komen
hun ervaring delen, leggen de evoluties in
hun vakgebied uit, presenteren sprekende
voorbeelden uit de praktijk, overlopen
enkele gouden regels en geven inzicht in
de essentiële etappes van het thema.
HET PROGRAMMA VAN DE COMMUNICA-
TION MASTER CLASSES
De publicaties van de UBA en de noden
van haar leden vormen de basis van het
programma.
Master Classes geven inzicht in
de essentiële aspecten van het
communicatievak:
•	samenwerking met agentschappen :
selectie, vergoeding, samenwerking,
evaluatie, briefing, creativiteit;
•	mediabeheer: sociale media, digitale
media, mobiele media, media-audit,
productie, mediaplan, media-agent-
schappen;
•	 strategie: inzicht in het consumen-
tengedrag, duurzame communicatie,
interne communicatie, geïntegreerde
communicatie, sponsoring, public
relations, bedrijfscommunicatie;
•	meten: evaluatie van de return op de
communicatie-investering (ROCI);
•	wetgeving: auteursrechten, communi-
catiecontract;
•	 persoonlijke competenties in commu-
nicatie: presentatie, persinterview.
Kerncijfers van UBA Academy
In 2012 volgden 67 jonge
communicatieprofessionals het Communication
Management College en 403 deelnemers de
Master Classes.
Er was vooral een sterke stijging in het aantal
Master Classes.
8
Master Classes
14
Master Classes
2010 2011 2012
7
Media Xperiences
26
Master Classes
UBA Jaarverslag 201212
3. Media Xperiences - Nieuw!
De UBA Academy werkt samen met
mediaregies, media en federaties om
aan de adverteerders een reeks “Media
Xperiences” aan te bieden. Deze sessies
vinden plaats bij de media zelf en bieden
de adverteerders de kans om een kijkje te
nemen achter de schermen. De deelne-
mers leren de “andere kant” kennen en
nemen actief deel aan één van de etappes
van het proces om diepgaand inzicht in de
werking van media te krijgen.
In 2012 vonden 5 sessies plaats, met in
totaal 45 deelnemers.
HET PROGRAMMA VAN DE MEDIA
XPERIENCES :
•	Neem uw eigen radio-uitzending op –
StuBru/Var;
•	Maak mee de krant van morgen –
GvA/Concentra;
•	Ontwerp de cover voor het
nieuwsmagazine van de week –
Vif, Trends/Roularta;
•	Doorloop de informatiecyclus en
creëer een mobiele applicatie –
Le Soir/Rossel;
•	Ontwerp een affiche in reëel formaat –
JCDecaux.
EXCLUSIEF VOORDEEL VOOR
UBA-LEDEN
Alle opleidingen van de UBA Academy
zijn inbegrepen in de jaarlijkse lidmaat-
schapsbijdrage. Ook niet-leden zijn
welkom op de opleidingen. Zij betalen 300
euro voor de Communication Master Clas-
ses en de Media Xperiences van een halve
dag en 2.400 euro voor het Communica-
tion Management College (4 dagen).
4. In-house opleidingen
De UBA Academy kan de Communication
Master Classes ook binnen een bedrijf
organiseren om zo te beantwoorden aan
de specifieke noden die de organisatie
kan hebben op het vlak van het aantal
deelnemers, de uurregeling en de locatie.
De leden kunnen genieten van voordeel-
tarieven.
De meest succesvolle “in house” opleiding
is een exclusieve sessie over de “etappes
van een goede briefing”. Deze cursus werd
onder andere reeds gegeven bij Belgacom
en Mobistar.
KWALITEITSGARANTIE
Elke opleiding wordt minutieus voor-
bereid en door de deelnemers grondig
geëvalueerd. Zij kunnen zich uitspreken
zowel over de inhoud van de opleiding als
over het dynamisme en de pedagogische
kwaliteiten van de lesgever. Op de site van
de UBA kunt u de getuigenissen van de
deelnemers lezen onder de rubriek
“Het woord aan de deelnemers.
Een volledig, goed
gestructureerd en
helder overzicht van
de verschillende
mogelijkheden die
mobile communicatie
ons biedt.
Een deelnemer Master Class Mobile Opportunity.
Meer weten
over onze opleidingen?
Contacteer Anne-Sophie Vilain,
Training Manager,
annesophie@ubabelgium.be
Zeer tevreden.
Op korte tijd een
echte 'shower'
gekregen van het
onderwerp. Thanks!
Frederik Malesevic, Nestlé, deelnemer Master
Class Identity branding
13
De UBA publicaties
Uit de samenwerking tussen adverteer-
ders onderling en met vakorganisaties
groeit vaak de behoefte om informatie te
bundelen in een gids.
Onze UBA Advertiser Guidelines over-
koepelen uiteenlopende onderwerpen en
bieden een goed globaal overzicht.
Zo publiceerden we in 2012:
•	 Social Media Guidelines;
	Het doel is om adverteerders wegwijs
te maken bij het opzetten van een
nieuwe communicatiestrategie die
gericht is op de sociale media.
•	 Communication Agency Contract 		
	(update oktober 2012);
	Het doel van deze publicatie bestaat
erin om voor elk project, in welke
communicatiediscipline dan ook, de
basisprincipes vast te leggen voor een
goede contractuele samenwerking tus-
sen een adverteerder en zijn bureau.
	
Enkele eerdere
UBA publicaties:
•	 In-store Communication;
•	Communication Agency Evaluation;
•	 Remuneratiegids;
•	 The Client Brief;
•	 Digital Marketing Contract;
•	 Media Audit;
•	 Gedragscode voor Bureaucompetities.
Bovenstaande gidsen zijn slechts enkele
van de vele documenten en presentaties
die de UBA-leden kunnen raadplegen
via onze website. We publiceren er niet
enkel onze eigen gidsen, maar ook die
van vakverenigingen zoals de WFA (World
Federation of Advertisers) en de EACA
(European Association of Communication
Agencies) die de steun van de UBA krijgen.
Het volledige overzicht vindt u op onze web-
site bij Informeren/Publicaties. Alle gidsen
zijn gratis downloadbaar voor leden.
Meer weten
over onze diensten
en voordelen?
Contacteer Kristin Hannon,
Communication Loyalty Manager,
kristin@ubabelgium.be
De UBA DIENSTEN
De UBA heeft een aantal diensten ontwik-
keld speciaal voor leden-adverteerders.
1. UBA Job Line
Dankzij UBA Job Line kunnen onze
leden-adverteerders hun openstaande
marketing- en communicatiejobs online
plaatsen op de UBA-website. De jobs zijn
niet alleen zichtbaar op onze website,
maar worden ook gepromoot via onze
e-news en twitterfeed. We stellen vast dat
deze dienst zeer actief gebruikt wordt.
Info via www.ubabelgium.be/jobline.
2. UBA Legal Line
UBA Legal Line geeft eerstelijns legaal
advies. Elke adverteerder heeft wel eens
een prangende vraag over regelgeving
of wettelijke en juridische aspecten.
Dankzij onze samenwerking met de
advocatenassociatie KOAN kunnen we
snel een eerste antwoord bieden. Vragen
worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Info via www.ubabelgium.be/legalline.
3. UBA Media Glance
UBA Media Glance geeft
eerstelijnsinformatie over
mediabestedingen in België. Daarvoor
doen we een beroep op de MDB-databank.
MediaXim biedt online toegang tot een
gedetailleerde databank van bruto-
reclame-investeringen in de Belgische
above-the-line media. Investeringen
kunnen per sector, per adverteerder en
zelfs per merk worden opgevraagd.
Info via www.ubabelgum.be/mediaglance.
UBA Jaarverslag 201214
UBA E-NEWS
De UBA e-news verschijnt wekelijks en houdt onze leden op de hoogte van de weetjes uit
de sector en de agenda van alle UBA activiteiten. We berichten hier ook over exclusieve
voordelen zoals gratis plaatsen voor evenementen van andere organisaties.
U ontvangt onze e-news nog niet? Mail ons uw gegevens via database@ubabelgium.be.
•	De UBA sociale media
	Het spreekt voor zich dat we ook
aanwezig zijn op de sociale media.
Twitter.com/ubabelgium
	 Be.linkedin.com
	 www.flickr.com/photos/ubabelgium
www.ubabelgium/uba/view/nl/rss
•	Nieuwsrubriek houdt
u op de hoogte van
alle relevante nieuws-
feiten uit de sector.
u	Vertegenwoordigen: de dossiers die
actueel zijn of het archief van de
topics waarop we gewerkt hebben
u	Informeren:
•	overzicht van de opleidingen van
de UBA Academy;
•	alle relevante informatie zoals de
UBA Publicaties, marktstudies
en referentiedocumenten, gratis
downloadbaar voor leden;
•	eerstelijnsdiensten zoals UBA
Legal Line, UBA Media Glance
en UBA Job Line geven een
duidelijke meerwaarde aan uw
lidmaatschap;
•	extra ledenvoordelen: korting
op Pub Magazine, korting als u
gebruik wil maken van de spre-
kersdienst ‘Read My Lips’, enz.
u	Uitwisselen: overzicht van de 3 me-
diacommissies en de 8 expertise
centers die regelmatig samenko-
men.
u	Ontmoeten: de UBA Summer BBQ,
de UBA Trends Day, de UBA Xmas
Lunch, de UBA Book it, bekijk hier
wat er op stapel staat of browse
door de fotogalerij.
•	Voordelen van het lidmaatschap?
Klik snel door naar het overzicht
of contacteer Kristin Hannon,
Loyalty Manager voor al uw
vragen ivm lidmaatschap.
•	 De 4 pijlers, waardoor u gemakkelijk
toegang heeft tot:
De UBA website :
volledig
vernieuwd in 2012!
www.ubabelgium.be
De centrale plek waar u moet zijn om op
de hoogte te blijven is de UBA website.
In de zomer van 2012 werd de website
grondig vernieuwd in samenwerking met
Kunstmaan.
•	Agenda geeft een
overzicht van al onze
activiteiten, gerang-
schikt per type:
events, opleidingen,
mediacommissies en
expertise centers.
•	UBA Jobline toont
alle open jobs bij onze
leden adverteerders.
Dat u hier uw vacatu-
res kunt publiceren, is
één van de voordelen
van het lidmaatschap.
•	De logo's van de UBA
leden worden getoond
in de bewegende balk
onderaan de site.
Creatie .
15
VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN
UITWISSELEN
De expertise in media
en communicatie opbouwen en delen
MEDIACOMMISSIES
In drie mediacommissies analyseren en
bespreken vakspecialisten elk in hun
domein de slagkracht van de media en
de impact van recente mediatrends.
De commissies zijn sinds jaar en dag
een uniek ontmoetingsplatform voor
adverteerders en mediaspecialisten. Ze
spreken er in alle openheid met elkaar
over kansen en uitdagingen en geven
elkaar macro-economische feedback. De
commissieleden spelen niet alleen in op
de actualiteit, maar anticiperen ook op de
verwachte veranderingen in de markt.
De UBA heeft 3 mediacommissies:
1. Mediacommissie TV
2. Mediacommissie Pers –
Radio –Out of Home
3. Mediacommissie Digital 
Mobile
1. Mediacommissie TV
Voorzitter :
Luc Van Wichelen, Mondel¯ez International
De Mediacommissie TV brengt
adverteerders samen die een kwalitatief
hoogstaand en competitief gezond tv-
landschap in België nastreven.
Ze buigen zich over nieuwe trends,
een goede samenwerking tussen
partners, duurzame concurrentie en
financiële analyse.
Belangrijkste realisatie in 2012
•	Opstelling van een reflectienota over
de televisie in beweging: in mei 2012
voerde de UBA een kwalitatief onder-
zoek uit bij de belangrijkste televisie-
adverteerders, de televisiespecialisten
van mediabureaus en een aantal
mediaconsultants. De ontwikkeling
van de commerciële televisie met
onder meer de overname van SBS,
de toename van het aantal kanalen,
het feit dat ook kabeldistributeurs een
steeds belangrijkere rol opeisen in het
televisielandschap en het toenemend
belang van uitgesteld kijken zijn de
belangrijkste factoren die ervoor
zorgden dat er nood was aan een
dergelijke reflectienota. Daarin gaf de
UBA diverse aanbevelingen voor de
herwaardering van televisiereclame en
voor het meten van de impact ervan.
Andere realisaties in 2012:
•	overzicht van de macro-economische
trends en ontwikkelingen in het audio-
visuele landschap;
•	analyse van de aankoopmodellen voor
televisiereclame in België, Frankrijk en
Nederland;
•	discussie over de overstap naar digitale
televisie en de impact daarvan op de
kijkcijfers en op de content;
•	innemen van een positie rond de
nieuwe kijkcijfermeting van de CIM (tv-
currency: live+6+guests).
2012 was een jaar met ingrijpende
veranderingen in het televisielandschap
waarop de UBA alert heeft gereageerd.
	Luc Van Wichelen,
voorzitter Mediacommissie TV
UBA Jaarverslag 201216
Het jaar 2012 in enkele cijfers …
373 85% 12 28deelnemendeadverteerders vandedeelnemers
zijnmeerdantevreden
vergaderingenvan
Mediacommissies
vergaderingenvan
deexpertisecenters
2. Mediacommissie
Pers –Radio –Out of Home
Voorzitter :
Paul Daels, KBC 			
Vice-voorzitter :
Nathalie Schor, Record Bank
De Mediacommissie Pers –Radio –Out of
Home concentreert zich op alle aspecten
van advertising in de pers, via affichage, op
de radio en in de bioscoop. Ze kijkt daarbij
in de eerste plaats naar performantie,
rendement en creativiteit.
Belangrijkste realisatie in 2012
Het verband definiëren tussen een goed
idee, de juiste mediakeuze en efficiëntie.
“Lessons from Knokke en Cannes”, een
debat (dank aan Karel Vinck en Gino
Baeck!) toonde nogmaals overduidelijk de
correlatie aan tussen creativiteit en
effectiviteit. Het cruciale belang van
“de consument als medium op zich” is
nog niet bij iedereen doorgedrongen, maar
in Awardsland regent het cases die op dat
verband gebaseerd zijn.
Andere thema's in 2012:
•	debat met adverteerders - heavy users
van affichage over hun ervaringen,
de evolutie en de toekomst van Out of
Home;
•	uitwisseling van visies mbt de rol, de
impact en de toegevoegde waarde
van print, radio en Out of Home in een
steeds digitaler wordende omgeving;
•	“De radio van morgen, een televisie
zonder beelden?”: debat met de diverse
radioregies over de creatieve troeven
van dit medium;
•	opvolgen van de jongste ontwikkelingen,
trends en kernpunten van de CIM-
studies rond print, radio en Out of
Home.
3. Mediacommissie
Digital Mobile
Voorzitter :
Jérémy Depauw, Danone
De Mediacommissie Digital Mobile volgt
de nieuwste trends in online- en mobiele
communicatie.
Belangrijkste realisatie in 2012
Omdat de digitalisering zich onvermin-
derd doorzet, stelde de commissie een
gedrags­lijn op voor het voeren van
digitale campagnes en het meten van de
return ervan.
Andere realisaties in 2012:
•	debat over de toegevoegde waarde
van digitale video en de kansen die dit
kanaal biedt;
•	voorstelling van de Google digital video
GRP rekenmodule en de eerste tests;
•	discussie over de complementariteit
tussen televisie en de digitale kanalen;
•	overzicht van de jongste
wetswijzigingen rond de bescherming
van het privéleven;
•	debat over het in kaart brengen van de
impact van bezoeken en “likes” op de
sociale media;
•	discussie over de implementatie van
een geslaagde digitale strategie.
Wanneer zekerheden schaars zijn, is het
belangrijk dat wij, adverteerders en media,
elkaar vertrouwen en dat is meer dan ooit
het doel van deze Mediacommissie.
	
Paul Daels, voorzitter van de Mediacommissie Pers – Radio - Out of Home
 2012 heeft duidelijk ge-
maakt dat digitale cam-
pagnes een onmisbare
hoeksteen vormen voor
de merkopbouw.
	
Jérémy Depauw,
voorzitter Mediacommissie Digital Mobile
17
EXPERTISE CENTers
De Expertise Centers nodigen regelmatig
deskundigen uit om specifieke thema’s
uit de communicatiewereld te bespreken
met het oog op doeltreffende, geïnte-
greerde communicatie met een optimale
return. Tijdens deze bijeenkomsten leren
de deelnemers ook heel veel van elkaars
ervaringen.
1. Procurement Communication
Nieuw in 2012: Oprichting van het
Expertise Center Procurement
Communication.
Voorzitter :
Bruno Geerkens, DB Apparel
Dit is een nieuw Expertise Center dat
in 2012 werd opgestart. De deelnemers
concentreren zich op de problematiek van
aankoop van marketing- en communica-
tiediensten en dit in nauwe samenwerking
met de aankoopafdelingen (procurement).
Het Expertise Center wil een beter inzicht
bieden in het aankoopproces en in de
kosten van marketing-en communicatie-
diensten.
2. Research - Consumer
Management Insights
Voorzitter :
Marc Immer, bpost
Vice-voorzitter :
Corinne Fermyn, KBC
Belangrijkste realisatie in 2012
Organisatie van de UBA Trends Day “Love,
laugh ... live !” from insights to human
engagement.
560 deelnemers woonden op 4 oktober in
het Brussels 44 Center de Trends Day bij.
Meer details vindt u terug op pagina 20.
Andere realisaties in 2012:
•	kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie
van de marktstudiebureaus;
•	reflectie over de sociale media als
instrumenten voor het onderzoek en de
monitoring van het merk;
•	uitwisseling van standpunten over in-
novatie in research en over onderzoek-
stechnieken;
•	delen van ervaringen rond neuromar-
keting als researchhulpmiddel om op
een andere manier consumentenin-
zichten in te zamelen en te begrijpen;
•	discussie met Febelmar over de kwali-
teit van panels en incentives.
3. Research – Panels
Voorzitter :
Bart Pelgrims, Coca-Cola
Belangrijkste realisatie in 2012
In samenspraak met de UBA-leden, de
retailers en fabrikanten, zijn we erin ge-
slaagd om het Nielsen Universum verder
uit te breiden met Cora, Makro en Metro.
Hierdoor kunnen we nog beter de trends
van de retailers in België in kaart brengen.
Andere realisaties in 2012:
•	opvolging van de ontwikkelingen
rond het meten van de gegevens van
discounters en van de wegingsfactoren
voor de impact van category manage-
ment;
•	debat over de methodologische oplos-
singen en valideringsprocédés van de
gegevens van de Belgische discounters;
•	voorbereiding van een nieuwe herzie-
ning van de shoptypes in 2013.
1. Procurement
Communication
2. Research - Consumer
Management Insights
3. Research – Panels
4. Sponsoring Event
Communication
5. Point-of-Sales
Communication
6. Employer
Marketing
7. Duurzame
communicatie
8. Sociale
Media
UBA Jaarverslag 201218
4. Sponsoring Event
Communication
Voorzitter :
Delphine Baise, ING Belgium
Belangrijkste realisatie in 2012
Lancering van My Evaluation Tool.
In samenwerking met Optimy en Spon-
sorship4Good is een tool ontwikkeld
die return van sponsoring evalueert en
aldus optimalisatie toelaat. De tool omvat
benchmarkmodules voor verschillende
periodes en verschillende projecten.
Meer informatie op :
www.myevaluationtool.com.
Andere realisaties in 2012 :
•	debat over sportsponsoring en sponso-
ring van cultuur, muziek en ontspan-
ning;
•	organisatie van het evenement “Is your
sponsoring worth it?”;
•	delen van de ervaringen die de adver-
teerders hebben met sponsoringpro-
jecten.
5. Point-of-Sales
Communication
Voorzitter :
Nathalie Hublet ad interim
Belangrijkste realisatie in 2012
Opzet van een studie rond het meten van
de impact van promotiemateriaal in het
verkooppunt voor een welbepaalde cate-
gorie van producten. Deze studie zal het
mogelijk maken om de impact te ramen
van de in-store methodes en materialen
van de deelnemende adverteerders op het
gedrag en de houding van de consumen-
ten. In 2013 zal het Expertise Center de
resultaten van de studie bekendmaken.
Andere realisaties in 2012 :
•	discussie over de mediamodellen:
Cash Point en Info Point ;
•	overzicht van de sterktes en zwaktes
van couponacties van merken en retai-
lers;
•	inzicht in het traject dat consumenten
in de winkel volgen dankzij geolocatie-
systemen;
•	contactname met Gondola om onze
inzichten en projecten op elkaar af te
stemmen.
6. Employer
Marketing
Voorzitter :
Sandra Vandorpe, Belgacom
Ondervoorzitter :
Frédéric Williquet, SD Worx
Belangrijkste realisatie in 2012
Publicatie van het document “Waarom
moet u van uw organisatie een sterk
Employer Brand maken en hoe kunt u dat
doel bereiken?”
Dit project omschrijft de toegevoegde
waarde van employer marketing voor on-
dernemingen en voor hun werknemers en
welke etappes nodig zijn om die succesvol
te implementeren.
Andere realisaties in 2012 :
• brainstorming over de definitie van
employer marketing;
• debat over hoe de Employer Value Pro-
position” (EVP) de toegevoegde waarde
van employer marketing kan vertalen in
een algemene strategie;
• opzet van een werkbare lijst met gou-
den regels rond employer marketing.
7. Duurzame
communicatie
Voorzitter :
Nathalie Hublet ad interim
Belangrijkste realisatie in 2012
Presentatie van duurzame communicatie-
strategieën volgens de gedragslijnen die
in 2011 door het Expertise Center waren
opgesteld.
Andere realisaties in 2012:
•	uitwisseling van inzichten en ervaring­
en tussen verschillende adverteerders;
•	reflectie over het vertalen van de
bedrijfsstrategie in een duurzame com-
municatiestrategie ;
•	uitwisseling van inzichten rond het
steunen van goede doelen;
•	voorstelling van een barometer die
aangeeft hoe de consument aankijkt
tegen duurzame communicatie.
8. Sociale
Media
Voorzitter :
Nathalie Hublet ad interim
Belangrijkste realisatie in 2012
Publicatie van het document “Hoe sociale
media integreren in een globale commu-
nicatiestrategie”. Dankzij deze publicatie
krijgen adverteerders inzicht in de es-
sentiële etappes om een strategie rond
sociale media te implementeren en te
professionaliseren.
Andere realisaties in 2012 :
•	debat over SoLoMo (Social, Local,
Mobile) als nieuw gegeven voor een
geslaagde strategie in sociale media ;
•	discussie over de ontwikkeling van
strategieën om fans van merken als
ambassadeur te gebruiken;
•	uitwisseling van inzichten over de
strategieën rond sociale media bij de
adverteerders : van doelstellingen tot
resultaten.
Meer informatie?
Contacteer Nathalie Hublet,
Media Manager
nathalie@ubabelgium.be
19
VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN
Ontmoeten
De ideale gelegenheid om te netwerken
De evenementen van de UBA staan intussen bekend als de ideale
ontmoetingsplaats voor de Belgische communicatieprofessionals.
Zakelijke en informele contacten gaan er perfect hand in hand.
Het is meer regel dan uitzondering dat onze evenementen op
voorhand uitverkocht zijn en uit de peilingen die we na de evene-
menten houden, blijkt dat de deelnemers er bijzonder tevreden
over zijn.
We blijven ook in 2013 luisteren naar de feedback van de bezoe-
kers en richten onze aandacht op alle aspecten die voor verbete-
ring vatbaar zijn.
De UBA networking
evenementen
De UBA Summer BBQ
De UBA Trends Day
CEO Breakfast
UBA Book it
De advertiser personality
of the year Award
De UBA Xmas Lunch
De UBA Trends Day
04/10/12 - Brussels44Center, Passage 44
560 deelnemers
Op 4 oktober vond de achtste editie van
de UBA Trends Day plaats. Dit seminarie
bracht de laatste trends en inzichten in
kaart rond de consumentenevolutie en de
media-, communicatie- en researchtech-
nieken. Jaarlijks verwelkomen we zo’n
500 deelnemers.
Dit jaar mochten we zelfs prat gaan op
560 deelnemers, van wie 42% adverteer-
ders.
Met het thema: “Love, laugh... live! From
insights to human engagement” toonde de
UBA Trends Day dat verbondenheid tussen
mensen nog steeds van cruciaal belang is.
Keynote spreker Martin Lindstrom,
volgens Time Magazine één van de
100 meest invloedrijke personen ter
wereld, gaf tekst en uitleg bij de resulta-
ten van een uniek experiment: hij liet een
gezin een jaar lang merken en producten
aanprijzen bij buren en vrienden, zonder
dat ze het wisten. Zijn conclusies brachten
ons nieuwe inzichten over beïnvloeding via
mond-tot-mondreclame.
Programma UBA Trends Day
•	Keynote: Martin Lindstrom, auteur van de internationale bestsellers Brandwashed en
Buyology. Een nieuwe dimensie van human engagement
•	Johnica Reed, Buzz Marketing Group, Millenials: een blik in de hersenen van uw
moeilijkste doelgroep
•	Alex Batchelor, BrainJuicer London, Share happiness. Pluk de vruchten van uw
enthousiasme
•	Dominique Vercraeye, TNS Media, Nieuwe trends in marcom-jobs: hoe zal uw job
er over 5 tot 10 jaar uitzien?
•	Christophe Fauconnier Benoit Beaufils, Innate Motion, Hoe creëert human
marketing waarden voor individuen en bedrijven?
•	Ashley Ringrose, Soap Creative, Waarom merken niet mogen vergeten dat iedereen
ooit kind was
VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN
UBA Jaarverslag 201220
591 560 92 1 245deelnemersaan
deUBASummerBBQ
deelnemersaan
deUBATrendsDay
deelnemersaan
deCEOBreakfast
deelnemersaan
deUBAXmasLunch
CEO Breakfast
20/5/2013 – Midi 5, Jubelpark
92 deelnemers, van wie 17 media-CEO’s
Het UBA CEO Breakfast is een exclusief
netwerkevenement waar de leden van de
raad van bestuur van de UBA, de CEO's en
communicatieverantwoordelijken van onze
leden en de CEO's van de mediawereld
elkaar informeel kunnen ontmoeten.

UBA Book it
UBA Book it is een reeks evenementen
waarop we de auteur van een recent
spraakmakend boek over marketing en
communicatie uitnodigen om tussen 8 en
9 uur, tijdens het ontbijt, bondig over de
inhoud te vertellen en om de vragen van
de deelnemers te beantwoorden. Deelne-
mers krijgen een ontbijt en het boek mee
naar huis.
De volgende auteurs waren te gast bij
UBA:
1.	Steven Van Belleghem met “De
Conversation Company”, opvolger
van zijn best-seller “The Conversation
Manager.
2.	Chris Van Roey Martine Ballegeer
over hun boek “Adverteerder zkt
Reclamebureau. Daten in de
reclamewereld”.
3.	Herman Toch met “Transformeren om
te overleven”.
4.	Jan Van den Bergh met “Ik ben een
aanrader”.
De UBA Summer BBQ
30/08/12 – Ferme de Bilande, Lasne
591 deelnemers
De UBA Summer BBQ is de ideale manier
om na de vakantie met opgeladen bat-
terijen en veel enthousiasme opnieuw
aan de slag te gaan. Het recept van de
UBA Summer BBQ is eenvoudig : mooi
weer, een ontspannen sfeer, aangename
gesprekken… Meer moet dat niet zijn om
elk jaar weer meer dan 500 mensen uit de
sector bij elkaar te brengen.
21
De UBA Xmas Lunch
13/12/12 – Tour Taxis
1245 deelnemers
De UBA Xmas Lunch is elk jaar een
ontmoeting die op een massale belang-
stelling kan rekenen. Adverteerders en
andere belangrijke spelers uit de me-
diawereld kijken elk jaar belangstellend
uit naar deze feestelijke bijeenkomst.
In 2011 moesten we het aantal genodig-
den beperken omwille van de capaciteit
van de zaal, maar in 2012 kozen we voor
het ruimere en meer centraal gelegen
Tour Taxis. We telden een record
aantal aanwezigen: 1245!
De advertiser
personality
of the year Award
13/12/12 – Tour Taxis
De Advertiser Personality of the Year
Award wordt jaarlijks uitgereikt door UBA
en PUB aan de meest verdienstelijke
adverteerder van het jaar. In 2012 kwam
de Award te beurt aan Sigrid Van Den
Houte, Vice President brand, media 
communications, Telenet. De andere 2
genomineerden waren Walter Torfs van
BNP Paribas Fortis en Yves De Voeght van
Coca-Cola.
Meer informatie?
Contacteer Frédéric Ackermans,
Event Partnership Manager
frederic@ubabelgium.be
Mediainvesteringen
UBA Jaarverslag 201222
1. Evolutie van media investeringen
2003 - 2012
De “double dip” in de economische crisis laat zich voelen,
ook in de mediabestedingen voor 2012. Daar waar er nog
een groei van 9.3% was in 2010, stellen we vast dat de bruto
bestedingen met slechts 3.5% stegen in 2011 en amper met
0.43% in 2012, wat lager is dan de algemene economische
inflatie, die 2.08% bedroeg in 2012. Met 40.1% blijft het
leeuwendeel naar TV gaan. De sterkste groei is echter voor
Radio (marktaandeel van 12.9%, outdoor (8,5%) en online
(5,6%) ), die vooral aandeel wegsnoepen bij de print media.
Magazines en kranten zijn ook op de lange termijn de grootste
structurele verliezers.
Media
investeringen
2012 IN België
DeUBAhelptadverteerdershetrendementvanhuncommunicatie-investeringentemaximaliseren
in een open en transparante communicatie-omgeving. Adverteerders hebben nood aan goede
informatie over de media-investeringen in België. Dankzij MediaXim is er in België hieromtrent
heel wat informatie beschikbaar. Mediabureau’s en mediaregies kunnen adverteerders hierover
uitgebreid informeren. Toch vinden we het als UBA belangrijk om jaarlijks een overzichtelijk
referentiedocument aan onze leden ter beschikking te stellen.
MediaXim meet eveneens de bruto reclamedruk in de “pige” MDB (MediaDataBase). Het zijn de
publieke gegevens uit deze studie die in deze brochure voornamelijk gebruikt werden. Opgelet: de
geciteerde investeringen zijn gebaseerd op de brutotarieven van de media en niet op wat effectief
betaald werd. De MDB meet wel de reclamedruk en niet de netto reclame-uitgaven.
Uw feedback op deze derde uitgave zal ten zeerste gewaardeerd worden en kan bijdragen tot een
beter referentiedocument in de volgende jaren. Wij wensen alleszins iedereen te bedanken die
meehielp om dit overzicht te realiseren.
Het UBA Team
23
Evolutie in euro
In euro
CINEMA
DAILIES
FREE SHEETS
MAGAZINES
ONLINE
OUTDOOR
RADIO
TV
Total
25.999.922 €
747.480.799 €
153.915.742 €
300.734.727 €
84.922.666 €
238.781.808 €
375.513.688 €
1.161.345.040 €
3.088.694.392 €
2007
In euro
CINEMA
DAILIES
FREE SHEETS
MAGAZINES
ONLINE
OUTDOOR
RADIO
TV
Total
25.290.110 €
471.740.552 €
268.660.618 €
197.798.403 €
228.708.671 €
945.280.824 €
2.137.479.178 €
25.043.145 €
531.103.923 €
281.876.040 €
204.519.332 €
252.588.688 €
1.003.554.030 €
2.298.685.158 €
28.817.093 €
592.610.968 €
280.421.834 €
214.558.511 €
289.432.148 €
981.518.610 €
2.387.359.163 €
29.675.585 €
701.466.225 €
174.875.603 €
286.610.417 €
46.519.730 €
226.556.821 €
326.976.649 €
1.071.169.986 €
2.863.851.016 €
2003 2004 2005 2006
32.950.044 €
745.040.745 €
142.592.360 €
262.570.672 €
201.373.447 €
307.816.111 €
465.269.066 €
1.446.368.760 €
3.603.981.205 €
2012
26.818.900 €
736.680.479 €
150.442.649 €
299.949.376 €
119.105.408 €
249.456.454 €
377.186.504 €
1.204.777.243 €
3.164.417.013 €
24.622.596 €
730.298.758 €
152.220.550 €
281.724.935 €
129.246.951 €
248.130.898 €
357.710.811 €
1.246.760.046 €
3.170.715.545 €
25.678.641 €
767.794.337 €
141.112.049 €
296.626.680 €
168.331.334 €
253.690.408 €
398.861.095 €
1.414.339.916 €
3.466.434.461 €
30.926.516 €
761.154.803 €
140.774.401 €
273.716.550 €
183.123.955 €
278.570.669 €
444.174.585 €
1.453.904.347 €
3.566.345.826 €
2008 2009 2010 2011
Evolutie in share of voice
* Online = only display advertising
Bron : CIM MDB en Mediaxim
In SOV
CINEMA
DAILIES
FREE SHEETS
MAGAZINES
ONLINE*
OUTDOOR
RADIO
TV
Total
In SOV
CINEMA
DAILIES
FREE SHEETS
MAGAZINES
ONLINE*
OUTDOOR
RADIO
TV
Total
2007
0,8%
24,2%
5,0%
9,7%
2,7%
7,7%
12,2%
37,6%
100%
2003
1,2%
22,1%
0,0%
12,6%
0,0%
9,3%
10,7%
44,2%
100%
2004
1,1%
23,1%
0,0%
12,3%
0,0%
8,9%
11,0%
43,7%
100%
1,2%
24,8%
0,0%
11,7%
0,0%
9,0%
12,1%
41,1%
100%
2005
1,0%
24,5%
6,1%
10,0%
1,6%
7,9%
11,4%
37,4%
100%
2006
2012
0,9%
20,7%
4,0%
7,3%
5,6%
8,5%
12,9%
40,1%
100%
2008
0,8%
23,3%
4,8%
9,5%
3,8%
7,9%
11,9%
38,1%
100%
2009
0,8%
23,0%
4,8%
8,9%
4,1%
7,8%
11,3%
39,3%
100%
0,7%
22,1%
4,1%
8,6%
4,9%
7,3%
11,5%
40,8%
100%
2010
0,9%
21,3%
3,9%
7,7%
5,1%
7,8%
12,5%
40,8%
100%
2011
UBA Jaarverslag 201224
2. Top 100 adverteerders
Algemeen valt op dat van de top 10 er slechts één
adverteerder is waarvan de mediabestedingen toenamen in
2012 (Reckitt Benckiser). De kloof tussen de top 2, Procter
 Gamble en Unilever, en de rest blijft groot.
Rank 2012 Advertisergroup
In 2012
(kEUR)
In 2011
(kEUR)
Diff
2012/2011
Rank 2011
1 PROCTER GAMBLE BENELUX 126.996 127.661 -0,5% 1
2 UNILEVER 101.380 112.478 -9,9% 2
3 D'IETEREN GROUP 63.093 65.588 -3,8% 3
4 PSA PEUGEOT CITROEN 58.056 58.260 -0,4% 5
5 BELGACOM GROUP 56.780 60.243 -5,7% 4
6 L'OREAL GROUP 52.059 52.527 -0,9% 8
7 COCA-COLA BELGIUM-LUXEMBOURG 51.780 53.671 -3,5% 7
8 VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ 48.247 54.590 -11,6% 6
9 RECKITT BENCKISER 46.348 41.690 11,2% 10
10 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 42.027 44.134 -4,8% 9
11 LIDL CO 38.139 26.890 41,8% 21
12 KRAFT FOODS 35.324 35.709 -1,1% 12
13 NATIONALE LOTERIJ 34.031 35.412 -3,9% 13
14 ROULARTA MEDIA GROUP 32.924 32.421 1,6% 16
15 DE PERSGROEP 32.461 39.569 -18,0% 11
16 GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN 31.750 30.717 3,4% 18
17 COLRUYT 31.388 25.759 21,9% 24
18 DAIMLER BENZ GROUP 30.307 22.950 32,1% 30
19 FRANCE TELECOM 28.800 27.753 3,8% 20
20 TELENET GROUP HOLDING 28.744 33.086 -13,1% 14
21 CORELIO GROEP 28.607 31.940 -10,4% 17
22 FORD AUTOMOTIVE GROUP 27.262 32.958 -17,3% 15
23 SANOMA MAGAZINES FINLAND 26.657 25.834 3,2% 23
24 GENERAL MOTORS CORP. 25.606 23.521 8,9% 29
25 DELHAIZE DE LEEUW 25.577 29.709 -13,9% 19
26 CLT-UFA 25.394 22.587 12,4% 31
27 CARREFOUR GROEP 25.284 21.893 15,5% 32
28 DANONE GROUP 25.024 26.833 -6,7% 22
29 TECTEO 24.339 24.142 0,8% 25
30 BNP-PARIBAS 23.467 19.264 21,8% 36
31 NESTLE GROUP 23.251 23.956 -2,9% 26
32 ING GROEP 23.065 21.589 6,8% 34
33 VRT 22.094 23.630 -6,5% 28
34 BELFIUS BANK VERZEKERINGEN 21.394 - 7586
35 METRO GROEP 21.188 19.998 6,0% 35
36 MARS INCORPORATED 20.200 21.636 -6,6% 33
37 BMW GROUP BELGIUM 20.044 23.775 -15,7% 27
38 SONY GROEP 18.862 14.987 25,9% 46
39 BEIERSDORF 17.362 17.881 -2,9% 40
40 KPN BELGIUM 16.317 14.217 14,8% 50
41 SAMSUNG 16.257 12.454 30,5% 58
42 KBC GROUP 15.399 14.793 4,1% 48
43 JOHNSON JOHNSON 15.366 18.172 -15,4% 37
44 20TH CENTURY FOX 15.290 17.029 -10,2% 41
45 ROSSEL 15.017 13.080 14,8% 57
46 BACARDI-MARTINI BELGIUM 14.657 12.195 20,2% 60
47 MEDIABEL 14.646 13.332 9,9% 54
48 GDF SUEZ GROUP 14.464 14.030 3,1% 51
49 THE WALT DISNEY COMPANY 14.436 13.274 8,8% 55
50 FERRERO 13.554 18.086 -25,1% 38
51 TOYOTA BELGIUM 13.502 11.395 18,5% 64
52 VIVENDI - UNIVERSAL 13.429 14.922 -10,0% 47
25
Rank 2012 Advertisergroup
In 2012
(kEUR)
In 2011
(kEUR)
Diff
2012/2011
Rank 2011
53 3 SUISSES INTERNATIONAL GROEP 13.186 9.755 35,2% 73
54 HENKEL BELGIUM 13.156 15.300 -14,0% 44
55 INBEV 13.109 12.275 6,8% 59
56 ETHIAS 12.832 11.939 7,5% 62
57 LVMH (LOUIS VUITTON MOET HENNESSY) 12.341 11.105 11,1% 66
58 FIAT GROUP 11.905 17.886 -33,4% 39
59 CAMPBELL FOODS BELGIUM 11.779 13.164 -10,5% 56
60 AUREX 11.677 12.080 -3,3% 61
61 CREDIT MUTUEL GROUP 11.628 5.042 130,6% 126
62 MCDONALD'S BELGIUM 11.150 9.323 19,6% 75
63 RTBF 10.692 11.450 -6,6% 63
64 QUICK RESTAURANTS 10.565 8.794 20,1% 79
65 FEDERALE BELGISCHE STAAT 10.564 8.299 27,3% 85
66 LACTALIS GROUPE 10.487 10.351 1,3% 70
67 THOMAS COOK 10.438 9.075 15,0% 77
68 AXA GROUP 10.375 14.357 -27,7% 49
69 IKEA BELGIUM 10.061 15.009 -33,0% 45
70 PEARLE VISION 10.007 8.756 14,3% 80
71 SBS BELGIUM 9.997 10.850 -7,9% 68
72 EURO COMEX 9.807 8.118 20,8% 90
73 KINGFISHER GROUP 9.577 10.244 -6,5% 71
74 ALCOPA 9.460 13.696 -30,9% 52
75 FROMAGERIES BEL KAASFABRIEK 9.386 8.019 17,0% 91
76 KINEPOLIS GROUP 9.353 8.753 6,9% 81
77 KELLOGG'S 9.310 13.360 -30,3% 53
78 MATTEL BELGIUM 8.932 6.646 34,4% 106
79 EDF LUMINUS 8.889 1.815 389,8% 271
80 UNIVERSAL PICTURE INTERNATIONAL FILM
ENTERTAINMENT - UPI
8.730 10.728 -18,6% 69
81 LANDBOUWKREDIET GROEP 8.655 10.997 -21,3% 67
82 HENNES MAURITZ 8.521 7.425 14,8% 97
83 VLAM - VLAAMS PROMOTIECENTRUM
VOOR AGRO EN VISSERIJMARKETING
8.507 9.825 -13,4% 72
84 STUDIO 100 8.426 9.137 -7,8% 76
85 MUSIC HALL 8.297 5.695 45,7% 116
86 NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN DE BELGI-
SCHE SPOORWEGEN
8.236 8.227 0,1% 87
87 LOTUS BAKERIES 8.062 7.287 10,6% 98
88 NOVARTIS GROUP 7.998 9.698 -17,5% 74
89 BONGRAIN BELGILUX 7.900 7.821 1,0% 93
90 KREFEL 7.854 8.748 -10,2% 82
91 NINTENDO 7.699 11.385 -32,4% 65
92 CLEAR CHANNEL 7.688 8.623 -10,8% 83
93 COLGATE-PALMOLIVE BELGIUM 7.664 9.013 -15,0% 78
94 HASBRO 7.338 6.691 9,7% 105
95 TATA 7.315 4.143 76,5% 146
96 CEMEPRO 7.302 8.578 -14,9% 84
97 JETAIR 7.174 7.643 -6,1% 95
98 OMEGA PHARMA 7.153 5.882 21,6% 114
99 BRUSSELS AIRLINES 7.034 6.692 5,1% 104
100 RADIO CONTACT 6.940 5.853 18,6% 115
	 total 2.062.800  2.049.770 0,0064
UBA Jaarverslag 201226
3. Media investeringen per
economische sector
Wanneer we naar het hele jaar 2012 kijken, dan blijft “Cultuur,
toerisme, vrije tijd en sport” met 24% de belangrijkste
economische groep, op afstand gevolgd door “Distributie/ retail”
(16%), “Voeding” (13%), “Diensten” (12%) en “Transport “(10%).
Dit heeft te maken met het feit dat de grote mediagroepen
binnen deze economische groep mee worden opgenomen, en
er in die sector veel ruildeals gesloten worden. Toch stellen
we ook daar een daling vast. Grootste stijgers: “Energiesector”
en “Diensten” (banken, verzekeringen,...). Opvallenste dalers:
Voeding, Schoonheid/Hygiëne en Telecom.
Bron : Mediaxim
In euro
Culture - Leisure - Tourism - Sports
Distribution
Food
Services
Transport
Beauty - Hygiene
House and office equipment
Telecom
House and office maintainance
Health - Well-being
Clothes - Accessories
Energy
Pets
Corporate
Others
Grand Total
2011
875.526.664
549.988.866
469.801.069
400.697.325
379.196.005
281.877.690
162.212.260
173.347.600
87.492.205
74.479.969
74.714.795
43.844.020
10.844.053
4.465.656
126.833
3.588.615.011
2012
872.927.641
566.016.038
450.609.135
436.657.570
377.632.919
269.706.630
164.440.198
164.104.298
86.783.730
72.541.346
68.324.692
57.636.944
10.503.322
5.595.481
501.262
3.603.981.206
Diff 2012 / 2011
-0,3%
2,9%
-4,1%
9,0%
-0,4%
-4,3%
1,4%
-5,3%
-0,8%
-2,6%
-8,6%
31,5%
-3,1%
25,3%
295,2%
0,4%
24,22%
15,71%
12,50%
12,12%
10,48%
7,48%
4,56%
4,55%
2,41%
2,01%
1,90%
1,60%
0,29%
0,16%
0,01%
100%
In SOV 2012
In Euro
Bron : Mediaxim
Culture - Leisure - Tourism - Sports 24,22
Distribution 15,71
Food 12,50
Services 12,12
Transport 10,48
Beauty - Hygiene 7,48
House and office equipment 4,56
Telecom 4,55
House and office maintenance 2,41
Health - Wellbeing 2,01
Clothes - Accessories 1,90
Energy 1,60
Pets 0,29
Corporate 0,16
27
4. Evolutie van de media
investeringen per economische
sector en mediumtype
In deze tabel wordt er gekeken naar het aandeel dat elke
economische groep vertegenwoordigt binnen elk mediumtype.
Voorbeeld van lectuur: de economische groep “Cultuur, vrije
tijd, toerisme, sport” vertegenwoordigt 24.22% van de totale
mediabestedingen. Maar binnen de bestedingen in het medium
bioscoop vertegenwoordigt deze economische groep 25%.
De investeringen van deze economische groep in het medium
bioscoop daalde in 2012 met 2.5% ten opzichte van 2011.
Bron : Mediaxim
In %
Culture - Leisure - Tourism - Sports
Distribution
Food
Services
Transport
Beauty - Hygiene
House and office equipment
Telecom
House and office maintainance
Health - Well-being
Clothes - Accessories
Energy
Pets
Corporate
Others
Grand Total
24,22%
15,71%
12,50%
12,12%
10,48%
7,48%
4,56%
4,55%
2,41%
2,01%
1,90%
1,60%
0,29%
0,16%
0,01%
100%
In SOV 2012
25,0%
2,0%
33,0%
20,0%
13,0%
2,0%
0,0%
2,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Share Evol
-2,5%
-37,2%
14,6%
38,3%
4,9%
-65,9%
-90,8%
704,9%
0,0%
0,0%
-84,2%
168,2%
0,0%
0,0%
0,0%
6,5%
Cinema
Share Evol
12,0%
49,0%
3,0%
14,0%
5,0%
1,0%
14,0%
0,0%
1,0%
0,0%
1,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,1%
1,0%
53,6%
-8,5%
-22,6%
18,3%
15,0%
-40,1%
18,9%
32,7%
21,8%
68,5%
38,1%
9,8%
0,0%
1,3%
Free sheets
Share Evol
Dailies
30,0%
28,0%
2,0%
17,0%
10,0%
1,0%
5,0%
4,0%
0,0%
1,0%
2,0%
2,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
-5,4%
-0,8%
2,6%
2,3%
-9,8%
-32,7%
11,5%
-9,1%
-27,2%
-1,5%
-6,9%
60,7%
-43,3%
668,4%
-16,4%
-2,1%
Share Evol
18,0%
7,0%
6,0%
29,0%
21,0%
3,0%
4,0%
7,0%
0,0%
1,0%
1,0%
2,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
10,3%
-0,2%
-11,5%
26,4%
12,9%
-33,4%
-0,4%
-8,5%
-31,2%
43,4%
-29,5%
-22,9%
14,6%
0,0%
-30,2%
6,7%
Internet
In %
Culture - Leisure - Tourism - Sports
Distribution
Food
Services
Transport
Beauty - Hygiene
Telecom
House and office equipment
House and office maintenance
Health - Well-being
Clothes - Accessories
Energy
Pets
Corporate
Others
Grand Total
24,22%
15,71%
12,50%
12,12%
10,48%
7,48%
4,56%
4,55%
2,41%
2,01%
1,90%
1,60%
0,29%
0,16%
0,01%
100%
In SOV 2012
34,0%
11,0%
5,0%
10,0%
8,0%
8,0%
8,0%
1,0%
0,0%
3,0%
10,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Share Evol
1,9%
1,4%
-2,3%
-8,1%
-9,7%
-18,4%
-8,9%
-13,1%
-52,1%
20,6%
-10,2%
33,5%
-5,8%
0,0%
63,4%
-4,2%
Magazines
Share Evol
25,0%
28,0%
4,0%
16,0%
14,0%
0,0%
4,0%
5,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
-3,0%
5,1%
-1,7%
3,4%
15,6%
39,3%
1,7%
4,0%
0,0%
82,5%
-60,7%
37,6%
1081,8%
0,0%
0,0%
4,5%
Radio
Share Evol
Out of home
16,0%
9,0%
18,0%
12,0%
25,0%
5,0%
2,0%
7,0%
0,0%
0,0%
5,0%
2,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
9,1%
-5,6%
10,9%
11,1%
4,3%
-4,1%
-6,6%
-13,3%
-64,6%
304,9%
-0,4%
126,5%
0,0%
0,0%
43,2%
4,8%
Share Evol
23,0%
6,0%
22,0%
6,0%
6,0%
15,0%
4,0%
5,0%
6,0%
4,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,0%
0,0%
100,0%
1,3%
16,7%
-7,3%
24,1%
-6,9%
-0,7%
-2,5%
-3,7%
0,5%
-9,0%
-14,3%
16,6%
-5,5%
505,9%
55,2%
-0,5%
TV
UBA Jaarverslag 201228
First quintile
Second quintile
Third quintile
Fourth quintile
Fifth quintile
Total
61.101.193 €
27.159.436 €
12.295.597 €
3.406.452 €
97.394 €
467.746 €
Average media budget
12
26
59
211
7397
7705
Number of advertisers Dailies
1,1%
1,3%
0,8%
0,7%
0,6%
0,9%
Cinema
13,5%
27,4%
17,4%
15,6%
29,8%
20,7%
SOV
Internet
2,9%
4,9%
4,3%
3,7%
3,9%
4,0%
Free sheets
4,4%
6,3%
6,4%
5,5%
5,4%
5,6%
Out of home
3,4%
7,2%
5,3%
7,0%
13,6%
7,3%
Magazines
6,7%
7,1%
11,0%
9,3%
8,5%
8,5%
Radio
8,8%
14,2%
12,0%
15,5%
14,2%
12,9%
TV
59,1%
31,5%
42,7%
42,7%
24,0%
40,1%
SOV
First quintile
Second quintile
Third quintile
Fourth quintile
Fifth quintile
Total
5. Verdeling van adverteerders en
media mix per budgetgrootte
In 2012 telden we 7.705 adverteerders.
Net als de afgelopen jaren vertegenwoordigen
12 adverteerders 20% van de totale mediabestedingen
in België.
308 adverteerders of 4% van het totale aantal
vertegenwoordigen 80% van de totale mediabestedingen.
Bron : Mediaxim
29
	 First quintile	 Second quintile	Third quintile	 Fourth quintile	 Fifth quintile	Total
PLURIMEDIA
Number of advertisers	 12 	 26 	 59 	 211 	 7.397 	 7.705
CINEMA
Number of advertisers	 2 	 3 	 8 	 19 	 170 	 202
SOV	 25%	15%	19%	21%	20%	 100%
DAILIES
Number of advertisers	 8 	 17 	 52 	 240 	 3.620 	 3.937
SOV	 20%	20%	20%	20%	20%	 100%
FREE SHEETS
Number of advertisers	 2 	 3 	 7 	 29 	 820 	 861
SOV	 19,3%	21,6%	19,6%	19,6%	19,9%	 100%
INTERNET
Number of advertisers	 6 	 13 	 27 	 66 	 1.088 	 1.152
SOV	 19,6%	20,6%	 19,8%	 20%	 20%	 100%
MAGAZINES
Number of advertisers	 8 	 29 	 78 	 276 	 2.777 	 3.168
SOV	 19,5%	20,6%	 20%	 20%	 19,9%	 100%
Out of home
Number of advertisers	 7 	 15 	 28 	 70 	 812 	 932
SOV	 18,9%	21,4%	19,6%	20,2%	19,9%	 100%
RADIO
Number of advertisers	 10 	 21 	 37 	 109 	 1.485 	 1.662
SOV	 19,5%	20,3%	20,3%	20,1%	19,8%	 100%
TV
Number of advertisers	 4 	 14 	 33 	 83 	 1.194 	 1.328
SOV	 21%	19,4%	 19,6%	 20%	 20%	 100%
6. Aantal adverteerders per
mediumtype
Voor elk mediumtype geldt het Pareto-principe, waarbij een
belangrijk gedeelte van de investeringen geconcentreerd
zijn bij een kleine schare adverteerders. Diezelfde “pareto”-
regel observeert men ook bij de vergelijking van het aantal
adverteerders per mediumtype.
Bron : Mediaxim
UBA Jaarverslag 201230
UBA in de pers
31
UBA Jaarverslag 201232
1.	U bepaalt mee welke standpunten de UBA uitdraagt in haar gesprekken met
de sector en overheden.
2.	U en uw medewerkers hebben op de ledenwebsite toegang tot exclusieve
documenten met informatie over specifieke topics en de nieuwste evoluties in
de markt.
3.	U downloadt gratis referentiedocumenten (agency evaluation guidelines,
social media guidelines, briefing template, richtlijnen voor een mediapitch,…).
4.	U en uw medewerkers ontvangen up-to-date informatie uit de sector via de
UBA newsletter.
5.	U kunt een beroep doen op de UBA Services voor o.a. gratis juridisch advies,
de UBA Job Line en aanvraag van mediarapporten (bijv. media-investeringen
in uw sector).
6.	U bent welkom op de vergaderingen van de mediacommissies en expertise
centers, waar leden-adverteerders onder elkaar ideeën uitwisselen en elkaar
inspireren.
7.	U kunt gratis deelnemen aan de communicatie-opleidingen van de UBA
Academy (40-tal opleidingen per jaar).
8.	U hebt toegang tot een uitgebreid netwerk van prominente spelers uit de
communicatiesector.
9.	U krijgt antwoord op alle praktische vragen rond communicatie.
10.	U kunt tegen ledentarief deelnemen aan alle netwerkevenementen van de
UBA zoals de UBA Trends Day, de UBA Summer BBQ, de UBA Xmas Lunch,
UBA Book it, enz.
Aangezien het lidmaatschap een bedrijfslidmaatschap is, kunnen alle marketing- en
communicatiemedewerkers van de voordelen en diensten genieten.
U merkt het, genoeg redenen om UBA-lid te worden, net zoals 200 andere bedrijven
die samen goed zijn voor het leeuwendeel van de Belgische communicatie-
investeringen.
Suggesties, vragen?
Contacteer Kristin Hannon,
Communication Loyalty Manager,
kristin@ubabelgium.be
Nog geen lid?
Contacteer Mia Venken,
Sales Marketing Manager,
mia@ubabelgium.be
De 10voordelen van
het UBA-lidmaatschap
Als UBA-lid geniet u van een uitgebreid en relevant dienstenpakket.
Alle diensten en voordelen zijn erop gericht om onze leden met kennis van zaken op een
efficiëntere en effectievere manier te laten communiceren.
We zijn er voor u en om het u op alle mogelijke vlakken gemakkelijker te maken. Hebt u
nog specifieke vragen? Aarzel dan niet om ze te stellen.
We willen onze dienstverlening ook permanent verbeteren.
Karin Bruggeman
Finance Administration Manager
karin@ubabelgium.be
T.	 +32(0)2 260 05 76
M.	+32(0)473 92 97 79
Nathalie Hublet
Media Manager
nathalie@ubabelgium.be
T.	 +32(0)2 260 05 73
M.	+32(0)476 27 01 37
Kristin Hannon
Communication Loyalty Manager
kristin@ubabelgium.be
T.	 +32(0)2 260 05 75
M.	+32(0)495 55 72 27
Anne-Sophie Vilain
Training Manager
annesophie@ubabelgium.be
T.	 +32(0)2 260 05 80
M.	+32(0)473 99 35 58
Mia Venken˚˚
Sales Marketing Manager
mia@ubabelgium.be
T.	 +32(0)2 260 05 72
M.	+32(0)477 44 51 04
Frédéric Ackermans
Event Partnership Manager
frederic@ubabelgium.be
T.	 +32(0)2 260 05 74
M.	+32(0)477 66 52 36
het UBA TEAM staat
altijd voor u klaar
˚ ˚ ZaakvoerderbvbaPassievoorMarketing
Chris Van Roey˚
CEO
chris@ubabelgium.be
T.	 +32(0)2 260 05 71
M.	+32(0)495 55 71 50
˚ ZaakvoerderbvbaTheHouseofBrands
VOEG UW BEDRIJF TOE AAN ONZE LEDENLIJST
EEN SLIMME ZET MET MAXIMAAL RENDEMENT
Verantwoordelijke uitgever : UBA, Chris Van Roey, Antwerpselaan 2, 1853 Strombeek-Bever, www.ubabelgium.be - april 2013
Werkten mee aan deze publicatie: COMFI - www.comfi.be (layout en druk) • Olivier Petit - www.creativeroom.com (foto’s) • Media Monitoring - www.auxipress.be (persknip-
sels) • UMA: Remi Boel, Marketing Intelligence Director OmnicomMediaGroup (mediacijfers) - MediaXim
AB Inbev | Adecco | AG Insurance | Akzo Nobel Decorative Coatings | Albert Heijn Belgium | Alpha Card |
Alpro | Aveve Retail | AXA | Bacardi-Martini | Bahlsen | Bank Degroof | Base | Bayer | Bebat | Beiersdorf |
Belfius | Belgacom | Belisol | BeTV | Biscuiterie Jules Destrooper | BKCP Bank | Blackberry | BMW | BNP
Paribas Fortis | BOIC | Bpost | Bpost Bank | Brantano | Brico | Brouwerij Haacht | Brouwerijen Alken-
Maes | Bulo | Buy Way Personal Finance | Capgemini | Carglass | Carlsberg Importers | Carrefour | CBC |
Chanel | Chiquita Fresh | Citibank | Club Brugge | Coca-Cola | Cofidis | Colgate-Palmolive | Colruyt Group |
Confiserie Leonidas | Corman | D.E. Master Blenders 1753  | D'Ieteren | Danone | De Lijn | De Witte Lietaer |
Decathlon | Delhaize | Delta Lloyd | Deutsche Bank | Diageo | DIM | Dr. Oetker | Duvel Moortgat | Eandis |
Electrabel | Electrolux | Elia | Energizer | Estée Lauder Cosmetics | Ethias | Europ Assistance | Eurostar |
Eviso | Federale Verzekering | Ferrero | Festival van Vlaanderen | Filmfestival Gent | Fisa-Batibouw |
Flanders District of Creativity | Fnac | Fost Plus | Fountain | FrieslandCampina | Fromagerie Bel | Gamma |
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare | Godiva | Goodyear Dunlop Tires | H.J. Heinz | Hans Anders
Opticiens | Hasbro | Hays | Henkel | Hyundai | IBA | IJV - IFAS | Ikea | ING | Inno | Johnson Johnson | KBC |
Kellogg's | Keytrade Bank | Kimberly-Clark | Kuwait Petroleum | L'Oréal | La William | Landbouwkrediet |
Le Forem | LeasePlan | Lotus Bakeries | Luminus | Mars | Mastercard | Mattel | Mazda | McDonald's |
Melitta | Mensura | Microsoft | Miele | MIVB | Mobistar | Mondel¯ez | Mora | Music Hall | Nationale Loterij |
Nespresso | Nestlé | NMBS | Novartis | Omega Pharma | Ondernemers voor Ondernemers | Opel |
Optima Bank | Orangina Schweppes | Oxytrends | PAB | Pairi Daiza | Palm Breweries | Parship | Partena |
Perfetti Van Melle | Pernod Ricard | Peugeot | Pietercil Delby's | Procter Gamble | Proximus | Puilaetco
Dewaay Private Bankers | PwC Belgium | Rabobank.be | Randstad | Record Bank | Recupel | Renault |
Reynaers Aluminium | Saint-Gobain Gyproc | Samsung | Sanofi-Aventis | Sapa Building System | SD Worx |
Securex | Siemens | Snack Ventures - Smith Foods Group  | Sodexo | Sony Computer Entertainment | SOS
Kinderdorpen | Spadel | Start People | Stepstone | Stichting tegen Kanker | Storck | Suzuki | Talent Gallery |
TBS Belgium | Telenet | Ter Beke - Freshmeals | The Hain Celestial Group | The House of Marketing |
The Phone House | The Walt Disney Studios | Thomas Cook | Tiense Suikerrraffinaderij | Toyota | Travix |
Twentieth Century Fox Belgium | Unicef | Unilever | United Biscuits | Universiteit Antwerpen | USG People |
Val-i-pac | Vandemoortele | Velux | VI-Spring | Vivabox | Vivium-PV Group | Vlaanderen In Actie | VLAM |
Walibi | Xerox | Yakult | Yoplait | Zagazoe
www.ubabelgium.be
Antwerpselaan 2
B-1853 Strombeek-Bever
	 T.	+32(0)2 260 05 79
	 F.	+32(0)2 260 05 70

More Related Content

Viewers also liked

Meanings of Fat
Meanings of FatMeanings of Fat
Meanings of Fat
Elise Paradis
 
Hoe linkedin-nu-echt-gebruiken-digitaal-engels
Hoe linkedin-nu-echt-gebruiken-digitaal-engelsHoe linkedin-nu-echt-gebruiken-digitaal-engels
Hoe linkedin-nu-echt-gebruiken-digitaal-engels
VBSearch
 
Overview of the HR Consulting Industry
Overview of the HR Consulting IndustryOverview of the HR Consulting Industry
Overview of the HR Consulting Industry
jennyray
 
Devemos entender
Devemos entenderDevemos entender
Devemos entender
Fer Nanda
 
Veterans day
Veterans dayVeterans day
Veterans day
Fer Nanda
 
Convention Federsalus Parma 20 06 09 Fiorani En
Convention Federsalus Parma 20 06 09 Fiorani EnConvention Federsalus Parma 20 06 09 Fiorani En
Convention Federsalus Parma 20 06 09 Fiorani EnMarco Fiorani
 
mhrod/mib admission brochure 2011-2013
mhrod/mib admission brochure 2011-2013mhrod/mib admission brochure 2011-2013
mhrod/mib admission brochure 2011-2013
Abhinandan Chatterjee
 
How To Write a Resume
How To Write a ResumeHow To Write a Resume
How To Write a Resume
Media Center
 
E3 chap-14
E3 chap-14E3 chap-14
E3 chap-14
purvi163
 
Telephoning & e mailing edizione settembre 2010
Telephoning & e mailing edizione settembre 2010Telephoning & e mailing edizione settembre 2010
Telephoning & e mailing edizione settembre 2010IlCommerciale
 
Skype presentation
Skype presentationSkype presentation
Skype presentation
Shelly Picken
 
G1_seating_plan
G1_seating_planG1_seating_plan
G1_seating_plan
Sathyaraj Ragupathi
 
Como lidar com pessoas
Como lidar com pessoasComo lidar com pessoas
Como lidar com pessoas
Fer Nanda
 
Programma pomezia
Programma pomeziaProgramma pomezia
Programma pomezia
maicagiulia
 
Using the library
Using the libraryUsing the library
Using the library
Media Center
 
Ibiza, by Homero Pytlovanciw
Ibiza, by Homero PytlovanciwIbiza, by Homero Pytlovanciw
Ibiza, by Homero Pytlovanciw
Vânia de Campos
 
E1 slot display
E1 slot displayE1 slot display
E1 slot display
Sathyaraj Ragupathi
 
教育政策白皮書
教育政策白皮書教育政策白皮書
教育政策白皮書
貞昌 蘇
 
21st century skills_en_onderwijs_prodas
21st century skills_en_onderwijs_prodas21st century skills_en_onderwijs_prodas
21st century skills_en_onderwijs_prodas
21stcenturyskillsNL
 
MHROD/MIB ADMISSION BROCHURE
MHROD/MIB ADMISSION BROCHUREMHROD/MIB ADMISSION BROCHURE
MHROD/MIB ADMISSION BROCHURE
Abhinandan Chatterjee
 

Viewers also liked (20)

Meanings of Fat
Meanings of FatMeanings of Fat
Meanings of Fat
 
Hoe linkedin-nu-echt-gebruiken-digitaal-engels
Hoe linkedin-nu-echt-gebruiken-digitaal-engelsHoe linkedin-nu-echt-gebruiken-digitaal-engels
Hoe linkedin-nu-echt-gebruiken-digitaal-engels
 
Overview of the HR Consulting Industry
Overview of the HR Consulting IndustryOverview of the HR Consulting Industry
Overview of the HR Consulting Industry
 
Devemos entender
Devemos entenderDevemos entender
Devemos entender
 
Veterans day
Veterans dayVeterans day
Veterans day
 
Convention Federsalus Parma 20 06 09 Fiorani En
Convention Federsalus Parma 20 06 09 Fiorani EnConvention Federsalus Parma 20 06 09 Fiorani En
Convention Federsalus Parma 20 06 09 Fiorani En
 
mhrod/mib admission brochure 2011-2013
mhrod/mib admission brochure 2011-2013mhrod/mib admission brochure 2011-2013
mhrod/mib admission brochure 2011-2013
 
How To Write a Resume
How To Write a ResumeHow To Write a Resume
How To Write a Resume
 
E3 chap-14
E3 chap-14E3 chap-14
E3 chap-14
 
Telephoning & e mailing edizione settembre 2010
Telephoning & e mailing edizione settembre 2010Telephoning & e mailing edizione settembre 2010
Telephoning & e mailing edizione settembre 2010
 
Skype presentation
Skype presentationSkype presentation
Skype presentation
 
G1_seating_plan
G1_seating_planG1_seating_plan
G1_seating_plan
 
Como lidar com pessoas
Como lidar com pessoasComo lidar com pessoas
Como lidar com pessoas
 
Programma pomezia
Programma pomeziaProgramma pomezia
Programma pomezia
 
Using the library
Using the libraryUsing the library
Using the library
 
Ibiza, by Homero Pytlovanciw
Ibiza, by Homero PytlovanciwIbiza, by Homero Pytlovanciw
Ibiza, by Homero Pytlovanciw
 
E1 slot display
E1 slot displayE1 slot display
E1 slot display
 
教育政策白皮書
教育政策白皮書教育政策白皮書
教育政策白皮書
 
21st century skills_en_onderwijs_prodas
21st century skills_en_onderwijs_prodas21st century skills_en_onderwijs_prodas
21st century skills_en_onderwijs_prodas
 
MHROD/MIB ADMISSION BROCHURE
MHROD/MIB ADMISSION BROCHUREMHROD/MIB ADMISSION BROCHURE
MHROD/MIB ADMISSION BROCHURE
 

Similar to Uba ar2012 nl

UBA in 2014
UBA in 2014UBA in 2014
UBA in 2014
Chris Van Roey
 
KWH jaarplan 2015
KWH jaarplan 2015KWH jaarplan 2015
KWH jaarplan 2015
KWH
 
SHA2019_special.pdf
SHA2019_special.pdfSHA2019_special.pdf
SHA2019_special.pdf
BBPMedia1
 
Folder stakeholders briefing
Folder stakeholders briefingFolder stakeholders briefing
Folder stakeholders briefing
Evelien Verkade
 
Presentatie voor Revalidatie Nederland
Presentatie voor Revalidatie NederlandPresentatie voor Revalidatie Nederland
Presentatie voor Revalidatie Nederland
TMR Brand Marketing
 
Introductie MKB-Hub
Introductie MKB-HubIntroductie MKB-Hub
Introductie MKB-Hub
Jan Wietsma
 
UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011
Chris Van Roey
 
LRQA Congres 2014: 15 mei en 19 juni 14:10 - 14:40 Sessie ronde 1 MVO en verd...
LRQA Congres 2014: 15 mei en 19 juni 14:10 - 14:40 Sessie ronde 1 MVO en verd...LRQA Congres 2014: 15 mei en 19 juni 14:10 - 14:40 Sessie ronde 1 MVO en verd...
LRQA Congres 2014: 15 mei en 19 juni 14:10 - 14:40 Sessie ronde 1 MVO en verd...
Lloyd's Register Quality Assurance Nederland
 
Presentatie Jaarvergadering FDC Lancyr
Presentatie Jaarvergadering FDC LancyrPresentatie Jaarvergadering FDC Lancyr
Presentatie Jaarvergadering FDC LancyrFDC-Lancyr
 
JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)
JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)
JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)
julie lecomte
 
Cca presentatie
Cca presentatieCca presentatie
Cca presentatie
Rob Benjamens
 
Business model canvas - ROOD maakt verbinding
Business model canvas - ROOD maakt verbindingBusiness model canvas - ROOD maakt verbinding
Business model canvas - ROOD maakt verbinding
Karin Mastenbroek
 
New Ratio Branding 2.0 & Social Media
New Ratio  Branding 2.0 & Social MediaNew Ratio  Branding 2.0 & Social Media
New Ratio Branding 2.0 & Social MediaConnectAndPlay
 
MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"
MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"
MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"
Janjoris van Diepen
 
Uw business model voor de toekomst
Uw business model voor de toekomst Uw business model voor de toekomst
Uw business model voor de toekomst
Jos van de Werken
 
NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van Liemt
NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van LiemtNIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van Liemt
NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van LiemtNIMA
 
Presentatie jaarvergadering 2011
Presentatie jaarvergadering 2011Presentatie jaarvergadering 2011
Presentatie jaarvergadering 2011FDC-Lancyr
 
Financial Communications
Financial CommunicationsFinancial Communications
Financial Communications
Claudio Missier
 

Similar to Uba ar2012 nl (20)

UBA in 2014
UBA in 2014UBA in 2014
UBA in 2014
 
KWH jaarplan 2015
KWH jaarplan 2015KWH jaarplan 2015
KWH jaarplan 2015
 
SHA2019_special.pdf
SHA2019_special.pdfSHA2019_special.pdf
SHA2019_special.pdf
 
Folder stakeholders briefing
Folder stakeholders briefingFolder stakeholders briefing
Folder stakeholders briefing
 
Presentatie voor Revalidatie Nederland
Presentatie voor Revalidatie NederlandPresentatie voor Revalidatie Nederland
Presentatie voor Revalidatie Nederland
 
Introductie MKB-Hub
Introductie MKB-HubIntroductie MKB-Hub
Introductie MKB-Hub
 
UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011
 
LRQA Congres 2014: 15 mei en 19 juni 14:10 - 14:40 Sessie ronde 1 MVO en verd...
LRQA Congres 2014: 15 mei en 19 juni 14:10 - 14:40 Sessie ronde 1 MVO en verd...LRQA Congres 2014: 15 mei en 19 juni 14:10 - 14:40 Sessie ronde 1 MVO en verd...
LRQA Congres 2014: 15 mei en 19 juni 14:10 - 14:40 Sessie ronde 1 MVO en verd...
 
LRQA Congres 2014: Sessie 2 15 mei en 19 juni 14:10: 14:40
LRQA Congres 2014: Sessie 2 15 mei en 19 juni 14:10: 14:40 LRQA Congres 2014: Sessie 2 15 mei en 19 juni 14:10: 14:40
LRQA Congres 2014: Sessie 2 15 mei en 19 juni 14:10: 14:40
 
Presentatie Jaarvergadering FDC Lancyr
Presentatie Jaarvergadering FDC LancyrPresentatie Jaarvergadering FDC Lancyr
Presentatie Jaarvergadering FDC Lancyr
 
JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)
JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)
JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)
 
Cca presentatie
Cca presentatieCca presentatie
Cca presentatie
 
Business model canvas - ROOD maakt verbinding
Business model canvas - ROOD maakt verbindingBusiness model canvas - ROOD maakt verbinding
Business model canvas - ROOD maakt verbinding
 
New Ratio Branding 2.0 & Social Media
New Ratio  Branding 2.0 & Social MediaNew Ratio  Branding 2.0 & Social Media
New Ratio Branding 2.0 & Social Media
 
Bureaupresentatie Procore
Bureaupresentatie ProcoreBureaupresentatie Procore
Bureaupresentatie Procore
 
MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"
MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"
MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"
 
Uw business model voor de toekomst
Uw business model voor de toekomst Uw business model voor de toekomst
Uw business model voor de toekomst
 
NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van Liemt
NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van LiemtNIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van Liemt
NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van Liemt
 
Presentatie jaarvergadering 2011
Presentatie jaarvergadering 2011Presentatie jaarvergadering 2011
Presentatie jaarvergadering 2011
 
Financial Communications
Financial CommunicationsFinancial Communications
Financial Communications
 

More from Chris Van Roey

UBA Trends Day 2017 eBook
UBA Trends Day 2017 eBookUBA Trends Day 2017 eBook
UBA Trends Day 2017 eBook
Chris Van Roey
 
Hoera reclame !
Hoera reclame !Hoera reclame !
Hoera reclame !
Chris Van Roey
 
Is communicatie kunst of wiskunde ?
Is communicatie kunst of wiskunde ?Is communicatie kunst of wiskunde ?
Is communicatie kunst of wiskunde ?
Chris Van Roey
 
De Me®kgids
De Me®kgidsDe Me®kgids
De Me®kgids
Chris Van Roey
 
2011 12-13 bmma presentatie
2011 12-13 bmma presentatie2011 12-13 bmma presentatie
2011 12-13 bmma presentatieChris Van Roey
 
UBA media investeringen in Belgie 2010
UBA media investeringen in Belgie 2010UBA media investeringen in Belgie 2010
UBA media investeringen in Belgie 2010
Chris Van Roey
 
UBA jaarverslag 2010
UBA jaarverslag 2010UBA jaarverslag 2010
UBA jaarverslag 2010
Chris Van Roey
 
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec..."Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
Chris Van Roey
 

More from Chris Van Roey (9)

UBA Trends Day 2017 eBook
UBA Trends Day 2017 eBookUBA Trends Day 2017 eBook
UBA Trends Day 2017 eBook
 
Hoera reclame !
Hoera reclame !Hoera reclame !
Hoera reclame !
 
Uba ar2012 fr
Uba ar2012 frUba ar2012 fr
Uba ar2012 fr
 
Is communicatie kunst of wiskunde ?
Is communicatie kunst of wiskunde ?Is communicatie kunst of wiskunde ?
Is communicatie kunst of wiskunde ?
 
De Me®kgids
De Me®kgidsDe Me®kgids
De Me®kgids
 
2011 12-13 bmma presentatie
2011 12-13 bmma presentatie2011 12-13 bmma presentatie
2011 12-13 bmma presentatie
 
UBA media investeringen in Belgie 2010
UBA media investeringen in Belgie 2010UBA media investeringen in Belgie 2010
UBA media investeringen in Belgie 2010
 
UBA jaarverslag 2010
UBA jaarverslag 2010UBA jaarverslag 2010
UBA jaarverslag 2010
 
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec..."Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
 

Uba ar2012 nl

 • 1. VERTEGENWOORDIGEN INFORMEREN UITWISSELEN ONTMOETEN 2012 Jaarverslag
 • 2. UBA Jaarverslag 2012 UBA vertegenwoordigt de belangen van adverteerders en is een forum voor rechtmatige contacten tussen de verschillende partijen van de reclame-industrie. UBA zal niet worden gebruikt om mededingingsbeperkend gedrag in dehandtewerkenenzalnietbetrokkenwordenindiscussiesofactiviteitendiestrijdigzijnmethetmededingingsrecht en de eerlijke handelspraktijken. UBA zal niet deelnemen, noch in eigen naam noch in naam van haar leden, aan discussies of activiteiten die strijdig zijn met deze wetgeving. VISIE Verantwoorde communicatie leidt tot geïnformeerde consumenten, een gezonde en groeiende economie, een open en innovatieve maatschappij. MISSIE UBA helpt adverteerders het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren door de effectiviteit, de efficiëntie en de duurzaamheid van communicatie te stimuleren in een open en transparante communicatie- omgeving. WAARDEN UBA is professioneel, dynamisch en collegiaal. STRATEGIE De basisstrategie van UBA kan worden samengevat in vier kernwoorden: > vertegenwoordigen; > informeren; > uitwisselen; > ontmoeten. Waar staat UBA voor? De UBA is een dienstverlenende organisatie die de belangen van Belgische adverteerders behartigt en hen een uniek kennis- en communicatieplatform biedt. Sinds de oprichting in 1949 is de vzw UBA uitgegroeid tot een professioneel en eigentijds ledennetwerk van meer dan 200 Belgische bedrijven. Samen nemen de leden het overgrote deel van de nationale mediabestedingen voor hun rekening. De UBA bundelt hierdoor een schat aan kennis en ervaring en is dus het uitgelezen platform waar adverteerders kennis verwerven en uitwisselen.
 • 3. 1 Vijf jaar geleden hervormden we de UBA grondig. Na een bevraging van de adverteerders concentreerden we onze actviteiten rond 4 strate- gische pijlers: vertegenwoordigen, informeren, uitwisselen en ontmoe- ten. Op elk van deze punten boek- ten we ondertussen een significan- te vooruitgang: • de UBA is meer dan ooit de stem van de adverteerder en we laten deze duidelijk horen bij alle rele- vante partijen; • de UBA is een belangrijke infor- matiebron voor leden, de UBA Academy organiseert een groot aantal succesvolle cursussen en er wordt goed gebruikt gemaakt van onze verschillende infodien- sten; • mediacommissies en expertise- centres zijn actieve platformen voor het uitwisselen van informa- tie tussen adverteerders, media, bureaus en experten en tussen adverteerders onderling; • onze diverse evenementen ken- nen veel bijval en worden sterk gewaardeerd door de aanwezigen. Dit jaarverslag geeft u voor elk van deze pijlers een overzicht van onze activiteiten in 2012. Door ons meer en meer relevant te maken voor onze leden en door ons te focussen op dienstverlening mochten we in 2012 niet minder dan 43 nieuwe leden verwelkomen. Een absoluut record in de geschie- denis van de UBA. Daardoor hebben we het adverteer- ders-netwerk binnen de UBA verder verrijkt en is de representativiteit van onze organisatie significant gestegen. We meten permanent de kwaliteit van onze dienstverlening en de tevredenheid en activiteits- graad van onze leden. Deze informatie gebruiken we voor onze loyaltystrategie en om de UBA in de goede richting te laten evolueren. We kunnen bijgevolg tevreden te- rugkijken op 2012. Maar we rusten niet op onze lauweren. In een am- bitieus vijfjarenplan keurde de raad van bestuur enkele jaren geleden een groeistrategie goed die we van- daag met veel energie en enthousi- asme blijven implementeren. Int dialoog met onze leden werken we voort aan de representativiteit, de relevantie en de dienstverlening van onze vereniging. Op die ma- nier spelen we in op de behoeften van onze leden en creëren we een meerwaarde die de lidmaatschaps- bijdrage overstijgt. 2013 dient zich aan als een jaar vol uitdagingen. De UBA voelt zich meer dan ooit goed geplaatst om op een effectieve manier de belan- gen van de adverteerders te verte- genwoordigen en om verder onze missie waar te maken: adverteer- ders helpen om het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren door de effectiviteit, de efficiëntie en de duurzaamheid van hun communicatie-inspannin- gen te stimuleren in een open en transparante omgeving. Jan Vandenwyngaerden Chris Van Roey Jan Vandenwyngaerden Voorzitter UBA Chris Van Roey˚ CEO UBA De moeilijke economische omstandigheden hebben de UBA aangemoedigd om in 2012 nog sterker te focussen op een efficiënte en effectieve dienstverlening voor de leden. Woord van de Voorzitter en CEO
 • 4. UBA Jaarverslag 20122 Executive CommitTee Jan Vandenwyngaerden CEO - Palm Breweries Voorzitter UBA Chris Van Roey˚ CEO UBA Philippe Wallez General Manager Private Banking - ING Vice-voorzitter UBA Luc Van Wichelen Media Manager Benelux - Mondel¯ez International Adviseur UBA Marc Frederix Marketing Director - Nationale Loterij Penningmeester UBA Saskia Schatteman CMO Lead - Microsoft Adviseur UBA Herman Boonen Strategic Development Officer - Securex Secretaris UBA Annie Courbet Marketing Director - Fintro (BNP Paribas Fortis) Vice-voorzitter UBA
 • 5. 3 RAAD VAN BESTUUR 2012 AB Inbev Tom Steppe* Bacardi-Martini Francis Debeuckelaere Base Wim De Schutter Beiersdorf Anna Grassano Belfius Dirk Smet Belgacom Kristine Verhelst BNP Paribas Fortis Annie Courbet Bpost Christophe Mottint Carrefour Sylviane Bockourt* Citibank Michel De Bolle D.E. Master Blenders 1753 Peter Pintens D'Ieteren Marc Donner Danone Cécile Béliot Delhaize Joachim Rubin Electrabel Benoit Crochelet Henkel Jean-Baptiste Santoul ING Philippe Wallez KBC Jan Gysels L'Oréal Eric Verges Landbouwkrediet Rik Duyck Mars Belgium Valérie Struye Microsoft Saskia Schatteman Mobistar Stéphane Beauduin* Mondel¯ez International Luc Van Wichelen Nationale Loterij Marc Frederix Nestlé Vincent De Clippele Palm Breweries Jan Vandenwyngaerden Procter Gamble Luc Suykens Securex Herman Boonen Telenet Sigrid Van Den Houte The House of Brands Chris Van Roey Unilever Kristof Ampe *Mandaat afgelopen volgens art. 14 van de statuten Comité van intern toezicht Landbouwkrediet Rik Duyck Mars Belgium Joris Bekaert Nationale Loterij Gregory Maes
 • 6. UBA Jaarverslag 20124 De UBA-LEDEN 008.00.577.500 02-09-08 12% 1:1 Entreepaneel tuin • dier bakplezier V : V LOGO COFIDIS Nº dossier : 20100444E Date : 26/05/11 alidation DA/DC alidation Client C O F I D I S 0 20 100 0 0 100 80 0 vzw
 • 7. 5 C= 100% / M= 80% / Y= 0% / K= 70% C= 0% / M= 6% / Y= 15% / K= 4% QUADRI REFERENCES U N J A R D I N D E S M O N D E S Focus op uw spaargeld In 2012 verwelkomde UBA 43 nieuwe leden. Dit overzicht omvat alle leden-adverteerders op datum van 1 maart 2013.
 • 8. VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN UBA Jaarverslag 20126 VERTEGEN- WOORDIGEN De stem van de adverteerder UBA luistert naar haar leden, peilt hun aandachtspunten en analyseert hun opinies. Op basis hiervan formuleren we dui- delijke standpunten die we kenbaar maken aan alle relevante professionele, economische, maatschappelijke en politieke actoren. 1. Tv in beweging 2. Responsible Food Advertising, lancering van de “Belgian Pledge”
 3. Studie ”Trends in de marketingfuncties” door UBA/TNS/AMS 4. Studie media-investeringen door Solvay Business School 5. Zelfregulering: Online Behavioral Advertising (OBA) 6. Invoering nieuwe tv-meting bij het CIM 7. Kostprijs CIM-gegevens voor media-auditeurs 1. Tv in beweging De structurele veranderingen in het televisielandschap hebben zich in 2012 verder doorgezet. De overname van SBS, de ontwikkelingen rond uitgesteld kijken, de toename van het aantal spots en van de lengte van de reclameblokken (de clutter) en de steeds belangrijkere rol van de distributeurs Telenet en Belgacom zijn enkele belangrijke evoluties op de televisiemarkt. Diepgaand overleg tussen alle marktactoren dringt zich op om de toekomst van televisie als belangrijkste medium voor communicatie te verzekeren. De UBA heeft in die zin haar verantwoordelijkheid genomen. In mei 2012 heeft de UBA een kwalitatief onderzoek opgezet met een diepgaande bevraging van de belangrijkste tv- adverteerders, de tv-specialisten van de mediabureaus en een aantal consultants. De UBA wil met deze kwalitatieve studie een voldoende onderbouwde dialoog met alle betrokken marktpartijen starten en hieraan een constructieve bijdrage leveren. Zo wil de UBA mee de basis leggen voor een toekomstbestendig advertentiemedium. Uit de studie bleek onder meer dat het uitgesteld kijken in in Vlaanderen gemiddeld goed was voor 7,3% en in Wallonië voor 5,1%. Tijdens uitgesteld kijken zipt ongeveer 75% van deze gebruikers de reclameblokken. De adverteerder betaalt uiteraard niet voor gezipte reclame, maar het bereik van reclame via tv kan op die manier sterk verminderen. De UBA blijft voorstander van een reclame-gebaseerd business-model en van een gezond en leefbaar model voor alle partijen, en overleg hierover dringt zich op. Ook voor het officiële aankoop- model voor televisiecampagnes, dat sinds de start van de commerciële televisie nog niet is gewijzigd, en voor het systeem van compensaties bij onvoldoende bereik dringt een evaluatie van alternatieven zich op. Mede gezien de technologische evo- luties waardoor onder meer op meerdere schermen wordt gekeken, is er nood aan nieuwe uniforme metingen. De UBA zal het overleg tussen alle betrokken partijen verder stimuleren en zette daarvoor met haar kwalitatieve onderzoek alvast de eerste stap. UBA schonk in 2012 extra aandacht aan volgende onderwerpen.
 • 9. 7 2. Lancering van de “Belgian Pledge” In het kader van maatschappelijk verant- woorde voedingsreclame onderwierp de Europese voedingsindustrie zich aan een zelfregulering met de “European Pledge”. Zij legt zichzelf een aantal beperkingen op voor reclame rond voedingsproducten en drank naar kinderen. Daardoor neemt de industrie zijn verantwoordelijkheid om pro- blemen zoals obesitas bij kinderen tegen te gaan. De UBA nam, samen met een aantal adverteerders en met de sectorfederaties Fevia en Comeos, het initiatief om de “Bel- gian Pledge” op te stellen: een zelfregule- ringscode voor verantwoorde reclame voor de Belgische voedingssector. De ondertekenaars van de “Belgian Pledge” nemen het engagement om geen reclame meer te maken gericht op kinderen onder 12 jaar tenzij voor voedingsmiddelen en dranken die beantwoorden aan specifieke nutritionele criteria. Ook verbinden zij zich ertoe om geen reclame te maken in basis- scholen, tenzij op vraag en met expliciete toestemming van de schooldirectie. Ondertussen ondertekenden 35 onder- nemingen uit de voedingsindustrie dit enga- gement. Het project kreeg de steun van de Raad voor de Reclame, de JEP en de WFA (World Federation of Advertisers) en werd gelanceerd op een evenement in samenwerking met Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Meer informatie over dit project op www.belgianpledge.be. 3. Trends in de marketingfuncties De snelle evoluties in alle geledingen van de maatschappij hebben uiteraard ook gevolgen voor wie actief is in marketing en communicatie. Daarom nam de UBA het initiatief om een studie te laten uitvoeren naar hoe de marketing- en communicatie- sector er over 5 tot 10 jaar zal uitzien. We werkten hiervoor samen met marktonder- zoekbureau TNS, Antwerp Management School en Roularta Media Group. De resultaten van die studie werden op 4 oktober 2012 bekend gemaakt tijdens de UBA Trends Day Love, laugh... live!. Rou- larta Media Group organiseerde eveneens een studiedag over dit onderzoek. Uit de studie bleek o.a. dat marketing meer dan ooit de juiste mensen nodig heeft om de kritische vragen te stellen in organisaties. Marketeers moeten zich heruitvinden om de veranderende noden van de markt te beantwoorden en moeten ervoor zorgen niet “opgesloten” te raken in één aparte afdeling. Deze studie is downloadbaar via www.ubabelgium.be/studie-tns. 4. Studie Marines over media- investeringen Alle reclame-uitingen in België worden geïnventariseerd door MediaXim. Op die manier worden de reclamedruk en de bruto-reclame bestedingen in de media gemeten. Netto-investeringen in reclame- media en de zogenaamde below-the-line (buiten de klassieke media) investeringen zijn in België helaas niet bekend. De UBA zette samen met de Solvay Business School en Pop Solutions een studie op die een schatting maakt van de netto-investeringen, en dit voor alle communicatie-investeringen, zowel in de klassieke media als in below-the-line activiteiten. Dit betekent dat de cijfers ook rekening houden met investeringen die niet door het CIM gemeten worden zoals in-store communicatie, merkactivering, online communicatie, sponsoring en communicatie-productiekosten. De studie loopt verder in 2013.
 • 10. VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN UBA Jaarverslag 20128 5. Zelfregulering: Online Behavioural Advertising (OBA) Adverteerders proberen consumenten online te bereiken met boodschappen die zo nauw mogelijk aansluiten bij hun surfgedrag. Hierdoor ontstaat een dunne lijn met de regulering rond de bescher- ming van de privacy. Op Europees niveau bestaan hieromtrent een aantal dossiers zoals de EU Data Protection Regulation en de EU e-Privacy Directive. De World Federation of Advertisers (WFA), waarvan UBA prominent lid is, coördineert deze Europese dossiers. De UBA ondersteunt WFA in dit dossier op Belgisch niveau. De World Federation of Advertisers (WFA), de IAB en de UBA hebben een leidende rol gespeeld bij de oprichting van de “European Interactive Digital Advertising Alliance” (EDAA), die op 12 oktober 2012 officieel van start ging en verantwoordelijk is voor de zelfregulering waaraan de adverteerders zich willen houden rond Online Behavioural Advertising (OBA) in Europa. Het spreekt voor zich dat de UBA de ontwikkelingen op dit vlak van nabij zal blijven opvolgen. Meer info over OBA vindt u op http://www.youronlinechoices.eu. 6. Invoering nieuwe tv-meting bij het CIM Het CIM stelde op vraag van de televi- siezenders een nieuwe kijkcijfermeting voor. Deze houdt niet alleen rekening met live kijken, maar ook met uitgesteld kijken binnen de zes dagen en met het eventuele meekijken door gasten. In het jargon spreekt men van een “nieuwe tv-currency” bestaande uit “live+6+guests”.Uiteraard betekent dit voor adverteerders en mediabureaus een ingrijpende verandering. Ook al waren alle partijen akkoord met de inhoudelijke verandering, toch kon deze volgens de UBA om verschillende operationele redenen niet zomaar van de ene dag op de andere in september 2012 worden doorgevoerd zoals het CIM voorstelde. De nieuwe meting werd door het CIM dan ook uitgesteld tot 1 januari 2013. 7. Kostprijs CIM-gegevens voor Media-auditeurs Media-auditeurs helpen adverteerders lokale en vaak internationale benchmarks uit te voeren. Om hun werk goed te kunnen doen, moeten media-auditeurs toegang hebben tot de lokale mediacijfers en -research. De UBA ondersteunt de vraag van media- auditbedrijven om toegang te krijgen tot de CIM-cijfers tegen een correcte en Europees marktconforme prijs. De UBA verwijst naar de brochure Guide to Choosing and Using a Media Auditor, opgemaakt door het World Federation of Advertisers (WFA) in samenwerking met de European Association of Communication Agencies (EACA) en voor de Belgische markt aangepast door UBA en UMA. Deze gids is downloadbaar via www.ubabelgium.be/media-audit.
 • 11. 9 DE UBA participeert in: • het Centrum voor Informatie over de Media (CIM). UBA maakt met 6 bestuurders deel uit van de Raad van Bestuur; Deze UBA-leden zetelen in de Raad van Bestuur van het CIM: • Fabienne Close, L’Oréal • David Debie, Henkel • Patrick Steegmans, Nationale Loterij • Maud Van de Velde, Twentieth Century Fox • Kristine Verhelst, Belgacom • Patricia Vermandele, ING • Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA). UBA is plaatsvervangend lid in het Adviescollege; • Effie Awards Belgium, die de beste communicatiecampagnes met bewezen effectiviteit bekroont. De UBA is verantwoordelijk voor de Effie jury en maakt deel uit van de Raad van Bestuur; • de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP), het zelfregule- rend orgaan voor alle betalende media. De UBA zetelt met 4 juryleden in de Jury; Deze leden-adverteerders zetelen als lid van de JEP en werden aangeduid door UBA: • Karolien Pieters, Henkel - eerste aanleg • Marc Donner, D’Ieteren - eerste aanleg • Peter Buijze, Coca Cola - hoger beroep • Véronique Huysmans, PG - hoger beroep • de Raad voor de Reclame (RvR). De UBA draagt bij tot de financiering van de RvR en is ondervoorzitter van de vereniging; • de World Federation of Advertisers (WFA). De UBA is lid en maakt deel uit van het Executive Committee. De UBA overlegt intensief met: • de Association of Communication Companies (ACC). Naast regelma- tige contacten, zowel strategisch als ad-hoc, publiceren we een aantal gemeenschappelijke documenten die de samenwerking tussen adverteerders en reclamebureaus ten goede komen. Verschillende leden van ACC zijn actief als docent in de UBA Academy; • de United Media Agencies (UMA). De relatie tussen adverteerders en me- diabureau is het voornaamste onder- werp. Daarnaast fungeren leden van UMA als mediaspecialist en adviseur in de Mediacommissies; • de verschillende media-associaties, mediagroepen en mediaregies. Meer informatie? Contacteer Chris Van Roey°, CEO chris@ubabelgium.be °Zaakvoerder The House of Brands UBA is dé gesprekspartner bij uitstek voor media, beroeps- en sectorverenigingen en overheden. Daarnaast neemt de UBA contact met alle relevante professionele, economische, maatschappelijke en politieke spelers waar het belangrijk is om de gezamelijke standpunten van de adverteerders te vertegenwoordigen en te verdedigen. In 2013 zal de UBA de belangen van de adverteerders blijven verdedigen en de positieve rol van commerciële communicatie in economie en maatschappij blijven benadrukken. De UBA treedt naar voor als een representatieve en verantwoordelijke woordvoerder van de adverteerders en als verdediger van eerlijke, respectvolle en duurzame commerciële communicatie.
 • 12. VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN UBA Jaarverslag 201210 INFORMEREN De bron voor de getalenteerde adverteerder Onder deze pijler vallen alle diensten die adverteerders zo breed mogelijk informeren. In de snel veranderende omgeving is ef- ficiënte informatie immers een noodzaak om efficiënt te kunnen werken en om de taak als adverteerder met kennis van zaken te kunnen uitvoeren. UBA Academy De UBA Academy is een belangrijke troef van het lidmaatschap van de UBA en biedt een breed gamma van opleidingen in communicatie. Het aanbod Master Classes is het laatste jaar aanzienlijk uitgebreid. Dit alles met de bedoeling om de adverteerders te helpen om in een complexe en voortdurend veranderende omgeving hun competenties te ontwik- kelen en hun onmiddellijke efficiëntie te verbeteren. Centraal in het programma staan altijd een inhoud van topkwaliteit en de hoogstaande kwaliteit van de trainers. De UBA doet een beroep op erkende ex- perts uit de communicatiesector, die over het talent beschikken om hun ervaring te vertalen naar de dagelijkse leefwereld van de adverteerders. De focus ligt daarbij altijd op een sterke praktijkgerichtheid en interactiviteit. UBA Academy biedt 4 soorten opleidingen. 1. Het Communication Management College 2. De Communication Master Classes 3. De Media Xperiences 4. In-house opleidingen In totaal worden tijdens het academiejaar een veertigtal opleidingen gegeven. 1. Communication Management College Het Communication Management College, dat in 2008 werd opgestart, kreeg al veel lof. Deze vierdaagse opleiding stelt jonge adverteerders in staat om heel snel efficiënt te zijn in hun nieuwe verantwoor- delijkheden. De lessen worden gegeven door 15 erkende experts die allemaal over een stevige reputatie beschikken in hun domein. Kenmerkend voor deze opleiding zijn de sterke praktijkgerichtheid én het feit dat ze zeer concreet zijn. De trainers doorspekken hun lessen met sprekende voorbeelden en case studies die in de actualiteit verankerd zijn. De theoretische kennis wordt aangebracht als onder- steuning. De deelnemers proberen om praktische cases uit te werken. Het programma loopt vier maanden, met één dag opleiding per maand. Het omvat de verschillende aspecten van het vak: de strategie, het proces, het concept en de communicatiepartners. Elk jaar vinden twee cycli plaats: één in de lente en één in de herfst. In 2012 hebben 67 jonge communicatieprofessionals met het grootste enthousiasme deelgenomen aan het programma. Zij werken onder meer voor de volgende bedrijven: Alpro, Banque Degroof, Beiersdorf, Belfius, Belgacom, Belisol, BMW, BPost, Carlsberg, CBC, Citibank, Colruyt Group, Danone, Delhaize, Ethias, Europ Assistance, Fisa – Batibouw, Friesland Campina, Goodyear Dunlop Tires, H.J. Heinz, Hans Anders Opticiens, We informeren u via de: UBA Academy UBA Publicaties UBA Diensten UBA Website
 • 13. 11 Hasbro, Henkel, IBA, ING Private Banking, JohnsonJohnson, KBC, Kellogg’s, KPN Group, Mondel¯ez International, Nationale Loterij, Nestlé, PAB, Rabobank.be, SD Worx, Spadel, The House of Marketing, Thomas Cook, Twentieth Century Fox Film, USG People, Velux, Vi-Spring, Vivium, Vlaamse Overheid, Vlam. DE SPREKERS VAN HET COMMUNICA- TION MANAGEMENT COLLEGE • Stéphane Buisseret – CEO, AIR • Hans Cools – COO, Sanoma Media • Nicolas De Bauw, Client Service Director, TBWA • Patrick De Pelsmacker - Professor, Universiteit Antwerpen • Dominique De Ville – DG, OMD • Veerle Devos – Client Service Director, Mortierbrigade • Bruno Liesse – DG deepblue, Aegis • Bart Lombaerts – Communication Manager, Vlaamse Liga Tegen Kanker • Pierre Mathelart – DG, Mindtheweb • Stéphanie Radochitzki – Digital Strategy Manager, Space • Anthony Slabinck – CEO, LBI • Stephan Smets – DG, Engage BBDO • Fons Van Dyck – DG, think/BBDO • Nadine Van Rensbergen - Media Consultant • Kristin Verellen – Partner, PeelTheOnion 2. Communication Master Classes De Communication Master Classes zijn korte opleidingen van een halve dag die bedoeld zijn om een specifiek thema meer uit te diepen. Elk thema behandelt een specifiek onderwerp en biedt de deelne- mers de kans om op basis van de realiteit van de markt de praktijk te leren kennen. De trainers zijn gereputeerde profes- sionals uit de bedrijfswereld. Ze komen hun ervaring delen, leggen de evoluties in hun vakgebied uit, presenteren sprekende voorbeelden uit de praktijk, overlopen enkele gouden regels en geven inzicht in de essentiële etappes van het thema. HET PROGRAMMA VAN DE COMMUNICA- TION MASTER CLASSES De publicaties van de UBA en de noden van haar leden vormen de basis van het programma. Master Classes geven inzicht in de essentiële aspecten van het communicatievak: • samenwerking met agentschappen : selectie, vergoeding, samenwerking, evaluatie, briefing, creativiteit; • mediabeheer: sociale media, digitale media, mobiele media, media-audit, productie, mediaplan, media-agent- schappen; • strategie: inzicht in het consumen- tengedrag, duurzame communicatie, interne communicatie, geïntegreerde communicatie, sponsoring, public relations, bedrijfscommunicatie; • meten: evaluatie van de return op de communicatie-investering (ROCI); • wetgeving: auteursrechten, communi- catiecontract; • persoonlijke competenties in commu- nicatie: presentatie, persinterview. Kerncijfers van UBA Academy In 2012 volgden 67 jonge communicatieprofessionals het Communication Management College en 403 deelnemers de Master Classes. Er was vooral een sterke stijging in het aantal Master Classes. 8 Master Classes 14 Master Classes 2010 2011 2012 7 Media Xperiences 26 Master Classes
 • 14. UBA Jaarverslag 201212 3. Media Xperiences - Nieuw! De UBA Academy werkt samen met mediaregies, media en federaties om aan de adverteerders een reeks “Media Xperiences” aan te bieden. Deze sessies vinden plaats bij de media zelf en bieden de adverteerders de kans om een kijkje te nemen achter de schermen. De deelne- mers leren de “andere kant” kennen en nemen actief deel aan één van de etappes van het proces om diepgaand inzicht in de werking van media te krijgen. In 2012 vonden 5 sessies plaats, met in totaal 45 deelnemers. HET PROGRAMMA VAN DE MEDIA XPERIENCES : • Neem uw eigen radio-uitzending op – StuBru/Var; • Maak mee de krant van morgen – GvA/Concentra; • Ontwerp de cover voor het nieuwsmagazine van de week – Vif, Trends/Roularta; • Doorloop de informatiecyclus en creëer een mobiele applicatie – Le Soir/Rossel; • Ontwerp een affiche in reëel formaat – JCDecaux. EXCLUSIEF VOORDEEL VOOR UBA-LEDEN Alle opleidingen van de UBA Academy zijn inbegrepen in de jaarlijkse lidmaat- schapsbijdrage. Ook niet-leden zijn welkom op de opleidingen. Zij betalen 300 euro voor de Communication Master Clas- ses en de Media Xperiences van een halve dag en 2.400 euro voor het Communica- tion Management College (4 dagen). 4. In-house opleidingen De UBA Academy kan de Communication Master Classes ook binnen een bedrijf organiseren om zo te beantwoorden aan de specifieke noden die de organisatie kan hebben op het vlak van het aantal deelnemers, de uurregeling en de locatie. De leden kunnen genieten van voordeel- tarieven. De meest succesvolle “in house” opleiding is een exclusieve sessie over de “etappes van een goede briefing”. Deze cursus werd onder andere reeds gegeven bij Belgacom en Mobistar. KWALITEITSGARANTIE Elke opleiding wordt minutieus voor- bereid en door de deelnemers grondig geëvalueerd. Zij kunnen zich uitspreken zowel over de inhoud van de opleiding als over het dynamisme en de pedagogische kwaliteiten van de lesgever. Op de site van de UBA kunt u de getuigenissen van de deelnemers lezen onder de rubriek “Het woord aan de deelnemers. Een volledig, goed gestructureerd en helder overzicht van de verschillende mogelijkheden die mobile communicatie ons biedt. Een deelnemer Master Class Mobile Opportunity. Meer weten over onze opleidingen? Contacteer Anne-Sophie Vilain, Training Manager, annesophie@ubabelgium.be Zeer tevreden. Op korte tijd een echte 'shower' gekregen van het onderwerp. Thanks! Frederik Malesevic, Nestlé, deelnemer Master Class Identity branding
 • 15. 13 De UBA publicaties Uit de samenwerking tussen adverteer- ders onderling en met vakorganisaties groeit vaak de behoefte om informatie te bundelen in een gids. Onze UBA Advertiser Guidelines over- koepelen uiteenlopende onderwerpen en bieden een goed globaal overzicht. Zo publiceerden we in 2012: • Social Media Guidelines; Het doel is om adverteerders wegwijs te maken bij het opzetten van een nieuwe communicatiestrategie die gericht is op de sociale media. • Communication Agency Contract (update oktober 2012); Het doel van deze publicatie bestaat erin om voor elk project, in welke communicatiediscipline dan ook, de basisprincipes vast te leggen voor een goede contractuele samenwerking tus- sen een adverteerder en zijn bureau. Enkele eerdere UBA publicaties: • In-store Communication; • Communication Agency Evaluation; • Remuneratiegids; • The Client Brief; • Digital Marketing Contract; • Media Audit; • Gedragscode voor Bureaucompetities. Bovenstaande gidsen zijn slechts enkele van de vele documenten en presentaties die de UBA-leden kunnen raadplegen via onze website. We publiceren er niet enkel onze eigen gidsen, maar ook die van vakverenigingen zoals de WFA (World Federation of Advertisers) en de EACA (European Association of Communication Agencies) die de steun van de UBA krijgen. Het volledige overzicht vindt u op onze web- site bij Informeren/Publicaties. Alle gidsen zijn gratis downloadbaar voor leden. Meer weten over onze diensten en voordelen? Contacteer Kristin Hannon, Communication Loyalty Manager, kristin@ubabelgium.be De UBA DIENSTEN De UBA heeft een aantal diensten ontwik- keld speciaal voor leden-adverteerders. 1. UBA Job Line Dankzij UBA Job Line kunnen onze leden-adverteerders hun openstaande marketing- en communicatiejobs online plaatsen op de UBA-website. De jobs zijn niet alleen zichtbaar op onze website, maar worden ook gepromoot via onze e-news en twitterfeed. We stellen vast dat deze dienst zeer actief gebruikt wordt. Info via www.ubabelgium.be/jobline. 2. UBA Legal Line UBA Legal Line geeft eerstelijns legaal advies. Elke adverteerder heeft wel eens een prangende vraag over regelgeving of wettelijke en juridische aspecten. Dankzij onze samenwerking met de advocatenassociatie KOAN kunnen we snel een eerste antwoord bieden. Vragen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Info via www.ubabelgium.be/legalline. 3. UBA Media Glance UBA Media Glance geeft eerstelijnsinformatie over mediabestedingen in België. Daarvoor doen we een beroep op de MDB-databank. MediaXim biedt online toegang tot een gedetailleerde databank van bruto- reclame-investeringen in de Belgische above-the-line media. Investeringen kunnen per sector, per adverteerder en zelfs per merk worden opgevraagd. Info via www.ubabelgum.be/mediaglance.
 • 16. UBA Jaarverslag 201214 UBA E-NEWS De UBA e-news verschijnt wekelijks en houdt onze leden op de hoogte van de weetjes uit de sector en de agenda van alle UBA activiteiten. We berichten hier ook over exclusieve voordelen zoals gratis plaatsen voor evenementen van andere organisaties. U ontvangt onze e-news nog niet? Mail ons uw gegevens via database@ubabelgium.be. • De UBA sociale media Het spreekt voor zich dat we ook aanwezig zijn op de sociale media. Twitter.com/ubabelgium Be.linkedin.com www.flickr.com/photos/ubabelgium www.ubabelgium/uba/view/nl/rss • Nieuwsrubriek houdt u op de hoogte van alle relevante nieuws- feiten uit de sector. u Vertegenwoordigen: de dossiers die actueel zijn of het archief van de topics waarop we gewerkt hebben u Informeren: • overzicht van de opleidingen van de UBA Academy; • alle relevante informatie zoals de UBA Publicaties, marktstudies en referentiedocumenten, gratis downloadbaar voor leden; • eerstelijnsdiensten zoals UBA Legal Line, UBA Media Glance en UBA Job Line geven een duidelijke meerwaarde aan uw lidmaatschap; • extra ledenvoordelen: korting op Pub Magazine, korting als u gebruik wil maken van de spre- kersdienst ‘Read My Lips’, enz. u Uitwisselen: overzicht van de 3 me- diacommissies en de 8 expertise centers die regelmatig samenko- men. u Ontmoeten: de UBA Summer BBQ, de UBA Trends Day, de UBA Xmas Lunch, de UBA Book it, bekijk hier wat er op stapel staat of browse door de fotogalerij. • Voordelen van het lidmaatschap? Klik snel door naar het overzicht of contacteer Kristin Hannon, Loyalty Manager voor al uw vragen ivm lidmaatschap. • De 4 pijlers, waardoor u gemakkelijk toegang heeft tot: De UBA website : volledig vernieuwd in 2012! www.ubabelgium.be De centrale plek waar u moet zijn om op de hoogte te blijven is de UBA website. In de zomer van 2012 werd de website grondig vernieuwd in samenwerking met Kunstmaan. • Agenda geeft een overzicht van al onze activiteiten, gerang- schikt per type: events, opleidingen, mediacommissies en expertise centers. • UBA Jobline toont alle open jobs bij onze leden adverteerders. Dat u hier uw vacatu- res kunt publiceren, is één van de voordelen van het lidmaatschap. • De logo's van de UBA leden worden getoond in de bewegende balk onderaan de site. Creatie .
 • 17. 15 VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN UITWISSELEN De expertise in media en communicatie opbouwen en delen MEDIACOMMISSIES In drie mediacommissies analyseren en bespreken vakspecialisten elk in hun domein de slagkracht van de media en de impact van recente mediatrends. De commissies zijn sinds jaar en dag een uniek ontmoetingsplatform voor adverteerders en mediaspecialisten. Ze spreken er in alle openheid met elkaar over kansen en uitdagingen en geven elkaar macro-economische feedback. De commissieleden spelen niet alleen in op de actualiteit, maar anticiperen ook op de verwachte veranderingen in de markt. De UBA heeft 3 mediacommissies: 1. Mediacommissie TV 2. Mediacommissie Pers – Radio –Out of Home 3. Mediacommissie Digital Mobile 1. Mediacommissie TV Voorzitter : Luc Van Wichelen, Mondel¯ez International De Mediacommissie TV brengt adverteerders samen die een kwalitatief hoogstaand en competitief gezond tv- landschap in België nastreven. Ze buigen zich over nieuwe trends, een goede samenwerking tussen partners, duurzame concurrentie en financiële analyse. Belangrijkste realisatie in 2012 • Opstelling van een reflectienota over de televisie in beweging: in mei 2012 voerde de UBA een kwalitatief onder- zoek uit bij de belangrijkste televisie- adverteerders, de televisiespecialisten van mediabureaus en een aantal mediaconsultants. De ontwikkeling van de commerciële televisie met onder meer de overname van SBS, de toename van het aantal kanalen, het feit dat ook kabeldistributeurs een steeds belangrijkere rol opeisen in het televisielandschap en het toenemend belang van uitgesteld kijken zijn de belangrijkste factoren die ervoor zorgden dat er nood was aan een dergelijke reflectienota. Daarin gaf de UBA diverse aanbevelingen voor de herwaardering van televisiereclame en voor het meten van de impact ervan. Andere realisaties in 2012: • overzicht van de macro-economische trends en ontwikkelingen in het audio- visuele landschap; • analyse van de aankoopmodellen voor televisiereclame in België, Frankrijk en Nederland; • discussie over de overstap naar digitale televisie en de impact daarvan op de kijkcijfers en op de content; • innemen van een positie rond de nieuwe kijkcijfermeting van de CIM (tv- currency: live+6+guests). 2012 was een jaar met ingrijpende veranderingen in het televisielandschap waarop de UBA alert heeft gereageerd. Luc Van Wichelen, voorzitter Mediacommissie TV
 • 18. UBA Jaarverslag 201216 Het jaar 2012 in enkele cijfers … 373 85% 12 28deelnemendeadverteerders vandedeelnemers zijnmeerdantevreden vergaderingenvan Mediacommissies vergaderingenvan deexpertisecenters 2. Mediacommissie Pers –Radio –Out of Home Voorzitter : Paul Daels, KBC Vice-voorzitter : Nathalie Schor, Record Bank De Mediacommissie Pers –Radio –Out of Home concentreert zich op alle aspecten van advertising in de pers, via affichage, op de radio en in de bioscoop. Ze kijkt daarbij in de eerste plaats naar performantie, rendement en creativiteit. Belangrijkste realisatie in 2012 Het verband definiëren tussen een goed idee, de juiste mediakeuze en efficiëntie. “Lessons from Knokke en Cannes”, een debat (dank aan Karel Vinck en Gino Baeck!) toonde nogmaals overduidelijk de correlatie aan tussen creativiteit en effectiviteit. Het cruciale belang van “de consument als medium op zich” is nog niet bij iedereen doorgedrongen, maar in Awardsland regent het cases die op dat verband gebaseerd zijn. Andere thema's in 2012: • debat met adverteerders - heavy users van affichage over hun ervaringen, de evolutie en de toekomst van Out of Home; • uitwisseling van visies mbt de rol, de impact en de toegevoegde waarde van print, radio en Out of Home in een steeds digitaler wordende omgeving; • “De radio van morgen, een televisie zonder beelden?”: debat met de diverse radioregies over de creatieve troeven van dit medium; • opvolgen van de jongste ontwikkelingen, trends en kernpunten van de CIM- studies rond print, radio en Out of Home. 3. Mediacommissie Digital Mobile Voorzitter : Jérémy Depauw, Danone De Mediacommissie Digital Mobile volgt de nieuwste trends in online- en mobiele communicatie. Belangrijkste realisatie in 2012 Omdat de digitalisering zich onvermin- derd doorzet, stelde de commissie een gedrags­lijn op voor het voeren van digitale campagnes en het meten van de return ervan. Andere realisaties in 2012: • debat over de toegevoegde waarde van digitale video en de kansen die dit kanaal biedt; • voorstelling van de Google digital video GRP rekenmodule en de eerste tests; • discussie over de complementariteit tussen televisie en de digitale kanalen; • overzicht van de jongste wetswijzigingen rond de bescherming van het privéleven; • debat over het in kaart brengen van de impact van bezoeken en “likes” op de sociale media; • discussie over de implementatie van een geslaagde digitale strategie. Wanneer zekerheden schaars zijn, is het belangrijk dat wij, adverteerders en media, elkaar vertrouwen en dat is meer dan ooit het doel van deze Mediacommissie. Paul Daels, voorzitter van de Mediacommissie Pers – Radio - Out of Home 2012 heeft duidelijk ge- maakt dat digitale cam- pagnes een onmisbare hoeksteen vormen voor de merkopbouw. Jérémy Depauw, voorzitter Mediacommissie Digital Mobile
 • 19. 17 EXPERTISE CENTers De Expertise Centers nodigen regelmatig deskundigen uit om specifieke thema’s uit de communicatiewereld te bespreken met het oog op doeltreffende, geïnte- greerde communicatie met een optimale return. Tijdens deze bijeenkomsten leren de deelnemers ook heel veel van elkaars ervaringen. 1. Procurement Communication Nieuw in 2012: Oprichting van het Expertise Center Procurement Communication. Voorzitter : Bruno Geerkens, DB Apparel Dit is een nieuw Expertise Center dat in 2012 werd opgestart. De deelnemers concentreren zich op de problematiek van aankoop van marketing- en communica- tiediensten en dit in nauwe samenwerking met de aankoopafdelingen (procurement). Het Expertise Center wil een beter inzicht bieden in het aankoopproces en in de kosten van marketing-en communicatie- diensten. 2. Research - Consumer Management Insights Voorzitter : Marc Immer, bpost Vice-voorzitter : Corinne Fermyn, KBC Belangrijkste realisatie in 2012 Organisatie van de UBA Trends Day “Love, laugh ... live !” from insights to human engagement. 560 deelnemers woonden op 4 oktober in het Brussels 44 Center de Trends Day bij. Meer details vindt u terug op pagina 20. Andere realisaties in 2012: • kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de marktstudiebureaus; • reflectie over de sociale media als instrumenten voor het onderzoek en de monitoring van het merk; • uitwisseling van standpunten over in- novatie in research en over onderzoek- stechnieken; • delen van ervaringen rond neuromar- keting als researchhulpmiddel om op een andere manier consumentenin- zichten in te zamelen en te begrijpen; • discussie met Febelmar over de kwali- teit van panels en incentives. 3. Research – Panels Voorzitter : Bart Pelgrims, Coca-Cola Belangrijkste realisatie in 2012 In samenspraak met de UBA-leden, de retailers en fabrikanten, zijn we erin ge- slaagd om het Nielsen Universum verder uit te breiden met Cora, Makro en Metro. Hierdoor kunnen we nog beter de trends van de retailers in België in kaart brengen. Andere realisaties in 2012: • opvolging van de ontwikkelingen rond het meten van de gegevens van discounters en van de wegingsfactoren voor de impact van category manage- ment; • debat over de methodologische oplos- singen en valideringsprocédés van de gegevens van de Belgische discounters; • voorbereiding van een nieuwe herzie- ning van de shoptypes in 2013. 1. Procurement Communication 2. Research - Consumer Management Insights 3. Research – Panels 4. Sponsoring Event Communication 5. Point-of-Sales Communication 6. Employer Marketing 7. Duurzame communicatie 8. Sociale Media
 • 20. UBA Jaarverslag 201218 4. Sponsoring Event Communication Voorzitter : Delphine Baise, ING Belgium Belangrijkste realisatie in 2012 Lancering van My Evaluation Tool. In samenwerking met Optimy en Spon- sorship4Good is een tool ontwikkeld die return van sponsoring evalueert en aldus optimalisatie toelaat. De tool omvat benchmarkmodules voor verschillende periodes en verschillende projecten. Meer informatie op : www.myevaluationtool.com. Andere realisaties in 2012 : • debat over sportsponsoring en sponso- ring van cultuur, muziek en ontspan- ning; • organisatie van het evenement “Is your sponsoring worth it?”; • delen van de ervaringen die de adver- teerders hebben met sponsoringpro- jecten. 5. Point-of-Sales Communication Voorzitter : Nathalie Hublet ad interim Belangrijkste realisatie in 2012 Opzet van een studie rond het meten van de impact van promotiemateriaal in het verkooppunt voor een welbepaalde cate- gorie van producten. Deze studie zal het mogelijk maken om de impact te ramen van de in-store methodes en materialen van de deelnemende adverteerders op het gedrag en de houding van de consumen- ten. In 2013 zal het Expertise Center de resultaten van de studie bekendmaken. Andere realisaties in 2012 : • discussie over de mediamodellen: Cash Point en Info Point ; • overzicht van de sterktes en zwaktes van couponacties van merken en retai- lers; • inzicht in het traject dat consumenten in de winkel volgen dankzij geolocatie- systemen; • contactname met Gondola om onze inzichten en projecten op elkaar af te stemmen. 6. Employer Marketing Voorzitter : Sandra Vandorpe, Belgacom Ondervoorzitter : Frédéric Williquet, SD Worx Belangrijkste realisatie in 2012 Publicatie van het document “Waarom moet u van uw organisatie een sterk Employer Brand maken en hoe kunt u dat doel bereiken?” Dit project omschrijft de toegevoegde waarde van employer marketing voor on- dernemingen en voor hun werknemers en welke etappes nodig zijn om die succesvol te implementeren. Andere realisaties in 2012 : • brainstorming over de definitie van employer marketing; • debat over hoe de Employer Value Pro- position” (EVP) de toegevoegde waarde van employer marketing kan vertalen in een algemene strategie; • opzet van een werkbare lijst met gou- den regels rond employer marketing. 7. Duurzame communicatie Voorzitter : Nathalie Hublet ad interim Belangrijkste realisatie in 2012 Presentatie van duurzame communicatie- strategieën volgens de gedragslijnen die in 2011 door het Expertise Center waren opgesteld. Andere realisaties in 2012: • uitwisseling van inzichten en ervaring­ en tussen verschillende adverteerders; • reflectie over het vertalen van de bedrijfsstrategie in een duurzame com- municatiestrategie ; • uitwisseling van inzichten rond het steunen van goede doelen; • voorstelling van een barometer die aangeeft hoe de consument aankijkt tegen duurzame communicatie. 8. Sociale Media Voorzitter : Nathalie Hublet ad interim Belangrijkste realisatie in 2012 Publicatie van het document “Hoe sociale media integreren in een globale commu- nicatiestrategie”. Dankzij deze publicatie krijgen adverteerders inzicht in de es- sentiële etappes om een strategie rond sociale media te implementeren en te professionaliseren. Andere realisaties in 2012 : • debat over SoLoMo (Social, Local, Mobile) als nieuw gegeven voor een geslaagde strategie in sociale media ; • discussie over de ontwikkeling van strategieën om fans van merken als ambassadeur te gebruiken; • uitwisseling van inzichten over de strategieën rond sociale media bij de adverteerders : van doelstellingen tot resultaten. Meer informatie? Contacteer Nathalie Hublet, Media Manager nathalie@ubabelgium.be
 • 21. 19 VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN Ontmoeten De ideale gelegenheid om te netwerken De evenementen van de UBA staan intussen bekend als de ideale ontmoetingsplaats voor de Belgische communicatieprofessionals. Zakelijke en informele contacten gaan er perfect hand in hand. Het is meer regel dan uitzondering dat onze evenementen op voorhand uitverkocht zijn en uit de peilingen die we na de evene- menten houden, blijkt dat de deelnemers er bijzonder tevreden over zijn. We blijven ook in 2013 luisteren naar de feedback van de bezoe- kers en richten onze aandacht op alle aspecten die voor verbete- ring vatbaar zijn. De UBA networking evenementen De UBA Summer BBQ De UBA Trends Day CEO Breakfast UBA Book it De advertiser personality of the year Award De UBA Xmas Lunch De UBA Trends Day 04/10/12 - Brussels44Center, Passage 44 560 deelnemers Op 4 oktober vond de achtste editie van de UBA Trends Day plaats. Dit seminarie bracht de laatste trends en inzichten in kaart rond de consumentenevolutie en de media-, communicatie- en researchtech- nieken. Jaarlijks verwelkomen we zo’n 500 deelnemers. Dit jaar mochten we zelfs prat gaan op 560 deelnemers, van wie 42% adverteer- ders. Met het thema: “Love, laugh... live! From insights to human engagement” toonde de UBA Trends Day dat verbondenheid tussen mensen nog steeds van cruciaal belang is. Keynote spreker Martin Lindstrom, volgens Time Magazine één van de 100 meest invloedrijke personen ter wereld, gaf tekst en uitleg bij de resulta- ten van een uniek experiment: hij liet een gezin een jaar lang merken en producten aanprijzen bij buren en vrienden, zonder dat ze het wisten. Zijn conclusies brachten ons nieuwe inzichten over beïnvloeding via mond-tot-mondreclame. Programma UBA Trends Day • Keynote: Martin Lindstrom, auteur van de internationale bestsellers Brandwashed en Buyology. Een nieuwe dimensie van human engagement • Johnica Reed, Buzz Marketing Group, Millenials: een blik in de hersenen van uw moeilijkste doelgroep • Alex Batchelor, BrainJuicer London, Share happiness. Pluk de vruchten van uw enthousiasme • Dominique Vercraeye, TNS Media, Nieuwe trends in marcom-jobs: hoe zal uw job er over 5 tot 10 jaar uitzien? • Christophe Fauconnier Benoit Beaufils, Innate Motion, Hoe creëert human marketing waarden voor individuen en bedrijven? • Ashley Ringrose, Soap Creative, Waarom merken niet mogen vergeten dat iedereen ooit kind was
 • 22. VERTEGENWOORDIGENINFORMERENUITWISSELENONTMOETEN UBA Jaarverslag 201220 591 560 92 1 245deelnemersaan deUBASummerBBQ deelnemersaan deUBATrendsDay deelnemersaan deCEOBreakfast deelnemersaan deUBAXmasLunch CEO Breakfast 20/5/2013 – Midi 5, Jubelpark 92 deelnemers, van wie 17 media-CEO’s Het UBA CEO Breakfast is een exclusief netwerkevenement waar de leden van de raad van bestuur van de UBA, de CEO's en communicatieverantwoordelijken van onze leden en de CEO's van de mediawereld elkaar informeel kunnen ontmoeten.
 UBA Book it UBA Book it is een reeks evenementen waarop we de auteur van een recent spraakmakend boek over marketing en communicatie uitnodigen om tussen 8 en 9 uur, tijdens het ontbijt, bondig over de inhoud te vertellen en om de vragen van de deelnemers te beantwoorden. Deelne- mers krijgen een ontbijt en het boek mee naar huis. De volgende auteurs waren te gast bij UBA: 1. Steven Van Belleghem met “De Conversation Company”, opvolger van zijn best-seller “The Conversation Manager. 2. Chris Van Roey Martine Ballegeer over hun boek “Adverteerder zkt Reclamebureau. Daten in de reclamewereld”. 3. Herman Toch met “Transformeren om te overleven”. 4. Jan Van den Bergh met “Ik ben een aanrader”. De UBA Summer BBQ 30/08/12 – Ferme de Bilande, Lasne 591 deelnemers De UBA Summer BBQ is de ideale manier om na de vakantie met opgeladen bat- terijen en veel enthousiasme opnieuw aan de slag te gaan. Het recept van de UBA Summer BBQ is eenvoudig : mooi weer, een ontspannen sfeer, aangename gesprekken… Meer moet dat niet zijn om elk jaar weer meer dan 500 mensen uit de sector bij elkaar te brengen.
 • 23. 21 De UBA Xmas Lunch 13/12/12 – Tour Taxis 1245 deelnemers De UBA Xmas Lunch is elk jaar een ontmoeting die op een massale belang- stelling kan rekenen. Adverteerders en andere belangrijke spelers uit de me- diawereld kijken elk jaar belangstellend uit naar deze feestelijke bijeenkomst. In 2011 moesten we het aantal genodig- den beperken omwille van de capaciteit van de zaal, maar in 2012 kozen we voor het ruimere en meer centraal gelegen Tour Taxis. We telden een record aantal aanwezigen: 1245! De advertiser personality of the year Award 13/12/12 – Tour Taxis De Advertiser Personality of the Year Award wordt jaarlijks uitgereikt door UBA en PUB aan de meest verdienstelijke adverteerder van het jaar. In 2012 kwam de Award te beurt aan Sigrid Van Den Houte, Vice President brand, media communications, Telenet. De andere 2 genomineerden waren Walter Torfs van BNP Paribas Fortis en Yves De Voeght van Coca-Cola. Meer informatie? Contacteer Frédéric Ackermans, Event Partnership Manager frederic@ubabelgium.be
 • 24. Mediainvesteringen UBA Jaarverslag 201222 1. Evolutie van media investeringen 2003 - 2012 De “double dip” in de economische crisis laat zich voelen, ook in de mediabestedingen voor 2012. Daar waar er nog een groei van 9.3% was in 2010, stellen we vast dat de bruto bestedingen met slechts 3.5% stegen in 2011 en amper met 0.43% in 2012, wat lager is dan de algemene economische inflatie, die 2.08% bedroeg in 2012. Met 40.1% blijft het leeuwendeel naar TV gaan. De sterkste groei is echter voor Radio (marktaandeel van 12.9%, outdoor (8,5%) en online (5,6%) ), die vooral aandeel wegsnoepen bij de print media. Magazines en kranten zijn ook op de lange termijn de grootste structurele verliezers. Media investeringen 2012 IN België DeUBAhelptadverteerdershetrendementvanhuncommunicatie-investeringentemaximaliseren in een open en transparante communicatie-omgeving. Adverteerders hebben nood aan goede informatie over de media-investeringen in België. Dankzij MediaXim is er in België hieromtrent heel wat informatie beschikbaar. Mediabureau’s en mediaregies kunnen adverteerders hierover uitgebreid informeren. Toch vinden we het als UBA belangrijk om jaarlijks een overzichtelijk referentiedocument aan onze leden ter beschikking te stellen. MediaXim meet eveneens de bruto reclamedruk in de “pige” MDB (MediaDataBase). Het zijn de publieke gegevens uit deze studie die in deze brochure voornamelijk gebruikt werden. Opgelet: de geciteerde investeringen zijn gebaseerd op de brutotarieven van de media en niet op wat effectief betaald werd. De MDB meet wel de reclamedruk en niet de netto reclame-uitgaven. Uw feedback op deze derde uitgave zal ten zeerste gewaardeerd worden en kan bijdragen tot een beter referentiedocument in de volgende jaren. Wij wensen alleszins iedereen te bedanken die meehielp om dit overzicht te realiseren. Het UBA Team
 • 25. 23 Evolutie in euro In euro CINEMA DAILIES FREE SHEETS MAGAZINES ONLINE OUTDOOR RADIO TV Total 25.999.922 € 747.480.799 € 153.915.742 € 300.734.727 € 84.922.666 € 238.781.808 € 375.513.688 € 1.161.345.040 € 3.088.694.392 € 2007 In euro CINEMA DAILIES FREE SHEETS MAGAZINES ONLINE OUTDOOR RADIO TV Total 25.290.110 € 471.740.552 € 268.660.618 € 197.798.403 € 228.708.671 € 945.280.824 € 2.137.479.178 € 25.043.145 € 531.103.923 € 281.876.040 € 204.519.332 € 252.588.688 € 1.003.554.030 € 2.298.685.158 € 28.817.093 € 592.610.968 € 280.421.834 € 214.558.511 € 289.432.148 € 981.518.610 € 2.387.359.163 € 29.675.585 € 701.466.225 € 174.875.603 € 286.610.417 € 46.519.730 € 226.556.821 € 326.976.649 € 1.071.169.986 € 2.863.851.016 € 2003 2004 2005 2006 32.950.044 € 745.040.745 € 142.592.360 € 262.570.672 € 201.373.447 € 307.816.111 € 465.269.066 € 1.446.368.760 € 3.603.981.205 € 2012 26.818.900 € 736.680.479 € 150.442.649 € 299.949.376 € 119.105.408 € 249.456.454 € 377.186.504 € 1.204.777.243 € 3.164.417.013 € 24.622.596 € 730.298.758 € 152.220.550 € 281.724.935 € 129.246.951 € 248.130.898 € 357.710.811 € 1.246.760.046 € 3.170.715.545 € 25.678.641 € 767.794.337 € 141.112.049 € 296.626.680 € 168.331.334 € 253.690.408 € 398.861.095 € 1.414.339.916 € 3.466.434.461 € 30.926.516 € 761.154.803 € 140.774.401 € 273.716.550 € 183.123.955 € 278.570.669 € 444.174.585 € 1.453.904.347 € 3.566.345.826 € 2008 2009 2010 2011 Evolutie in share of voice * Online = only display advertising Bron : CIM MDB en Mediaxim In SOV CINEMA DAILIES FREE SHEETS MAGAZINES ONLINE* OUTDOOR RADIO TV Total In SOV CINEMA DAILIES FREE SHEETS MAGAZINES ONLINE* OUTDOOR RADIO TV Total 2007 0,8% 24,2% 5,0% 9,7% 2,7% 7,7% 12,2% 37,6% 100% 2003 1,2% 22,1% 0,0% 12,6% 0,0% 9,3% 10,7% 44,2% 100% 2004 1,1% 23,1% 0,0% 12,3% 0,0% 8,9% 11,0% 43,7% 100% 1,2% 24,8% 0,0% 11,7% 0,0% 9,0% 12,1% 41,1% 100% 2005 1,0% 24,5% 6,1% 10,0% 1,6% 7,9% 11,4% 37,4% 100% 2006 2012 0,9% 20,7% 4,0% 7,3% 5,6% 8,5% 12,9% 40,1% 100% 2008 0,8% 23,3% 4,8% 9,5% 3,8% 7,9% 11,9% 38,1% 100% 2009 0,8% 23,0% 4,8% 8,9% 4,1% 7,8% 11,3% 39,3% 100% 0,7% 22,1% 4,1% 8,6% 4,9% 7,3% 11,5% 40,8% 100% 2010 0,9% 21,3% 3,9% 7,7% 5,1% 7,8% 12,5% 40,8% 100% 2011
 • 26. UBA Jaarverslag 201224 2. Top 100 adverteerders Algemeen valt op dat van de top 10 er slechts één adverteerder is waarvan de mediabestedingen toenamen in 2012 (Reckitt Benckiser). De kloof tussen de top 2, Procter Gamble en Unilever, en de rest blijft groot. Rank 2012 Advertisergroup In 2012 (kEUR) In 2011 (kEUR) Diff 2012/2011 Rank 2011 1 PROCTER GAMBLE BENELUX 126.996 127.661 -0,5% 1 2 UNILEVER 101.380 112.478 -9,9% 2 3 D'IETEREN GROUP 63.093 65.588 -3,8% 3 4 PSA PEUGEOT CITROEN 58.056 58.260 -0,4% 5 5 BELGACOM GROUP 56.780 60.243 -5,7% 4 6 L'OREAL GROUP 52.059 52.527 -0,9% 8 7 COCA-COLA BELGIUM-LUXEMBOURG 51.780 53.671 -3,5% 7 8 VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ 48.247 54.590 -11,6% 6 9 RECKITT BENCKISER 46.348 41.690 11,2% 10 10 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 42.027 44.134 -4,8% 9 11 LIDL CO 38.139 26.890 41,8% 21 12 KRAFT FOODS 35.324 35.709 -1,1% 12 13 NATIONALE LOTERIJ 34.031 35.412 -3,9% 13 14 ROULARTA MEDIA GROUP 32.924 32.421 1,6% 16 15 DE PERSGROEP 32.461 39.569 -18,0% 11 16 GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN 31.750 30.717 3,4% 18 17 COLRUYT 31.388 25.759 21,9% 24 18 DAIMLER BENZ GROUP 30.307 22.950 32,1% 30 19 FRANCE TELECOM 28.800 27.753 3,8% 20 20 TELENET GROUP HOLDING 28.744 33.086 -13,1% 14 21 CORELIO GROEP 28.607 31.940 -10,4% 17 22 FORD AUTOMOTIVE GROUP 27.262 32.958 -17,3% 15 23 SANOMA MAGAZINES FINLAND 26.657 25.834 3,2% 23 24 GENERAL MOTORS CORP. 25.606 23.521 8,9% 29 25 DELHAIZE DE LEEUW 25.577 29.709 -13,9% 19 26 CLT-UFA 25.394 22.587 12,4% 31 27 CARREFOUR GROEP 25.284 21.893 15,5% 32 28 DANONE GROUP 25.024 26.833 -6,7% 22 29 TECTEO 24.339 24.142 0,8% 25 30 BNP-PARIBAS 23.467 19.264 21,8% 36 31 NESTLE GROUP 23.251 23.956 -2,9% 26 32 ING GROEP 23.065 21.589 6,8% 34 33 VRT 22.094 23.630 -6,5% 28 34 BELFIUS BANK VERZEKERINGEN 21.394 - 7586 35 METRO GROEP 21.188 19.998 6,0% 35 36 MARS INCORPORATED 20.200 21.636 -6,6% 33 37 BMW GROUP BELGIUM 20.044 23.775 -15,7% 27 38 SONY GROEP 18.862 14.987 25,9% 46 39 BEIERSDORF 17.362 17.881 -2,9% 40 40 KPN BELGIUM 16.317 14.217 14,8% 50 41 SAMSUNG 16.257 12.454 30,5% 58 42 KBC GROUP 15.399 14.793 4,1% 48 43 JOHNSON JOHNSON 15.366 18.172 -15,4% 37 44 20TH CENTURY FOX 15.290 17.029 -10,2% 41 45 ROSSEL 15.017 13.080 14,8% 57 46 BACARDI-MARTINI BELGIUM 14.657 12.195 20,2% 60 47 MEDIABEL 14.646 13.332 9,9% 54 48 GDF SUEZ GROUP 14.464 14.030 3,1% 51 49 THE WALT DISNEY COMPANY 14.436 13.274 8,8% 55 50 FERRERO 13.554 18.086 -25,1% 38 51 TOYOTA BELGIUM 13.502 11.395 18,5% 64 52 VIVENDI - UNIVERSAL 13.429 14.922 -10,0% 47
 • 27. 25 Rank 2012 Advertisergroup In 2012 (kEUR) In 2011 (kEUR) Diff 2012/2011 Rank 2011 53 3 SUISSES INTERNATIONAL GROEP 13.186 9.755 35,2% 73 54 HENKEL BELGIUM 13.156 15.300 -14,0% 44 55 INBEV 13.109 12.275 6,8% 59 56 ETHIAS 12.832 11.939 7,5% 62 57 LVMH (LOUIS VUITTON MOET HENNESSY) 12.341 11.105 11,1% 66 58 FIAT GROUP 11.905 17.886 -33,4% 39 59 CAMPBELL FOODS BELGIUM 11.779 13.164 -10,5% 56 60 AUREX 11.677 12.080 -3,3% 61 61 CREDIT MUTUEL GROUP 11.628 5.042 130,6% 126 62 MCDONALD'S BELGIUM 11.150 9.323 19,6% 75 63 RTBF 10.692 11.450 -6,6% 63 64 QUICK RESTAURANTS 10.565 8.794 20,1% 79 65 FEDERALE BELGISCHE STAAT 10.564 8.299 27,3% 85 66 LACTALIS GROUPE 10.487 10.351 1,3% 70 67 THOMAS COOK 10.438 9.075 15,0% 77 68 AXA GROUP 10.375 14.357 -27,7% 49 69 IKEA BELGIUM 10.061 15.009 -33,0% 45 70 PEARLE VISION 10.007 8.756 14,3% 80 71 SBS BELGIUM 9.997 10.850 -7,9% 68 72 EURO COMEX 9.807 8.118 20,8% 90 73 KINGFISHER GROUP 9.577 10.244 -6,5% 71 74 ALCOPA 9.460 13.696 -30,9% 52 75 FROMAGERIES BEL KAASFABRIEK 9.386 8.019 17,0% 91 76 KINEPOLIS GROUP 9.353 8.753 6,9% 81 77 KELLOGG'S 9.310 13.360 -30,3% 53 78 MATTEL BELGIUM 8.932 6.646 34,4% 106 79 EDF LUMINUS 8.889 1.815 389,8% 271 80 UNIVERSAL PICTURE INTERNATIONAL FILM ENTERTAINMENT - UPI 8.730 10.728 -18,6% 69 81 LANDBOUWKREDIET GROEP 8.655 10.997 -21,3% 67 82 HENNES MAURITZ 8.521 7.425 14,8% 97 83 VLAM - VLAAMS PROMOTIECENTRUM VOOR AGRO EN VISSERIJMARKETING 8.507 9.825 -13,4% 72 84 STUDIO 100 8.426 9.137 -7,8% 76 85 MUSIC HALL 8.297 5.695 45,7% 116 86 NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN DE BELGI- SCHE SPOORWEGEN 8.236 8.227 0,1% 87 87 LOTUS BAKERIES 8.062 7.287 10,6% 98 88 NOVARTIS GROUP 7.998 9.698 -17,5% 74 89 BONGRAIN BELGILUX 7.900 7.821 1,0% 93 90 KREFEL 7.854 8.748 -10,2% 82 91 NINTENDO 7.699 11.385 -32,4% 65 92 CLEAR CHANNEL 7.688 8.623 -10,8% 83 93 COLGATE-PALMOLIVE BELGIUM 7.664 9.013 -15,0% 78 94 HASBRO 7.338 6.691 9,7% 105 95 TATA 7.315 4.143 76,5% 146 96 CEMEPRO 7.302 8.578 -14,9% 84 97 JETAIR 7.174 7.643 -6,1% 95 98 OMEGA PHARMA 7.153 5.882 21,6% 114 99 BRUSSELS AIRLINES 7.034 6.692 5,1% 104 100 RADIO CONTACT 6.940 5.853 18,6% 115 total 2.062.800  2.049.770 0,0064
 • 28. UBA Jaarverslag 201226 3. Media investeringen per economische sector Wanneer we naar het hele jaar 2012 kijken, dan blijft “Cultuur, toerisme, vrije tijd en sport” met 24% de belangrijkste economische groep, op afstand gevolgd door “Distributie/ retail” (16%), “Voeding” (13%), “Diensten” (12%) en “Transport “(10%). Dit heeft te maken met het feit dat de grote mediagroepen binnen deze economische groep mee worden opgenomen, en er in die sector veel ruildeals gesloten worden. Toch stellen we ook daar een daling vast. Grootste stijgers: “Energiesector” en “Diensten” (banken, verzekeringen,...). Opvallenste dalers: Voeding, Schoonheid/Hygiëne en Telecom. Bron : Mediaxim In euro Culture - Leisure - Tourism - Sports Distribution Food Services Transport Beauty - Hygiene House and office equipment Telecom House and office maintainance Health - Well-being Clothes - Accessories Energy Pets Corporate Others Grand Total 2011 875.526.664 549.988.866 469.801.069 400.697.325 379.196.005 281.877.690 162.212.260 173.347.600 87.492.205 74.479.969 74.714.795 43.844.020 10.844.053 4.465.656 126.833 3.588.615.011 2012 872.927.641 566.016.038 450.609.135 436.657.570 377.632.919 269.706.630 164.440.198 164.104.298 86.783.730 72.541.346 68.324.692 57.636.944 10.503.322 5.595.481 501.262 3.603.981.206 Diff 2012 / 2011 -0,3% 2,9% -4,1% 9,0% -0,4% -4,3% 1,4% -5,3% -0,8% -2,6% -8,6% 31,5% -3,1% 25,3% 295,2% 0,4% 24,22% 15,71% 12,50% 12,12% 10,48% 7,48% 4,56% 4,55% 2,41% 2,01% 1,90% 1,60% 0,29% 0,16% 0,01% 100% In SOV 2012 In Euro Bron : Mediaxim Culture - Leisure - Tourism - Sports 24,22 Distribution 15,71 Food 12,50 Services 12,12 Transport 10,48 Beauty - Hygiene 7,48 House and office equipment 4,56 Telecom 4,55 House and office maintenance 2,41 Health - Wellbeing 2,01 Clothes - Accessories 1,90 Energy 1,60 Pets 0,29 Corporate 0,16
 • 29. 27 4. Evolutie van de media investeringen per economische sector en mediumtype In deze tabel wordt er gekeken naar het aandeel dat elke economische groep vertegenwoordigt binnen elk mediumtype. Voorbeeld van lectuur: de economische groep “Cultuur, vrije tijd, toerisme, sport” vertegenwoordigt 24.22% van de totale mediabestedingen. Maar binnen de bestedingen in het medium bioscoop vertegenwoordigt deze economische groep 25%. De investeringen van deze economische groep in het medium bioscoop daalde in 2012 met 2.5% ten opzichte van 2011. Bron : Mediaxim In % Culture - Leisure - Tourism - Sports Distribution Food Services Transport Beauty - Hygiene House and office equipment Telecom House and office maintainance Health - Well-being Clothes - Accessories Energy Pets Corporate Others Grand Total 24,22% 15,71% 12,50% 12,12% 10,48% 7,48% 4,56% 4,55% 2,41% 2,01% 1,90% 1,60% 0,29% 0,16% 0,01% 100% In SOV 2012 25,0% 2,0% 33,0% 20,0% 13,0% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Share Evol -2,5% -37,2% 14,6% 38,3% 4,9% -65,9% -90,8% 704,9% 0,0% 0,0% -84,2% 168,2% 0,0% 0,0% 0,0% 6,5% Cinema Share Evol 12,0% 49,0% 3,0% 14,0% 5,0% 1,0% 14,0% 0,0% 1,0% 0,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,1% 1,0% 53,6% -8,5% -22,6% 18,3% 15,0% -40,1% 18,9% 32,7% 21,8% 68,5% 38,1% 9,8% 0,0% 1,3% Free sheets Share Evol Dailies 30,0% 28,0% 2,0% 17,0% 10,0% 1,0% 5,0% 4,0% 0,0% 1,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% -5,4% -0,8% 2,6% 2,3% -9,8% -32,7% 11,5% -9,1% -27,2% -1,5% -6,9% 60,7% -43,3% 668,4% -16,4% -2,1% Share Evol 18,0% 7,0% 6,0% 29,0% 21,0% 3,0% 4,0% 7,0% 0,0% 1,0% 1,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 10,3% -0,2% -11,5% 26,4% 12,9% -33,4% -0,4% -8,5% -31,2% 43,4% -29,5% -22,9% 14,6% 0,0% -30,2% 6,7% Internet In % Culture - Leisure - Tourism - Sports Distribution Food Services Transport Beauty - Hygiene Telecom House and office equipment House and office maintenance Health - Well-being Clothes - Accessories Energy Pets Corporate Others Grand Total 24,22% 15,71% 12,50% 12,12% 10,48% 7,48% 4,56% 4,55% 2,41% 2,01% 1,90% 1,60% 0,29% 0,16% 0,01% 100% In SOV 2012 34,0% 11,0% 5,0% 10,0% 8,0% 8,0% 8,0% 1,0% 0,0% 3,0% 10,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Share Evol 1,9% 1,4% -2,3% -8,1% -9,7% -18,4% -8,9% -13,1% -52,1% 20,6% -10,2% 33,5% -5,8% 0,0% 63,4% -4,2% Magazines Share Evol 25,0% 28,0% 4,0% 16,0% 14,0% 0,0% 4,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% -3,0% 5,1% -1,7% 3,4% 15,6% 39,3% 1,7% 4,0% 0,0% 82,5% -60,7% 37,6% 1081,8% 0,0% 0,0% 4,5% Radio Share Evol Out of home 16,0% 9,0% 18,0% 12,0% 25,0% 5,0% 2,0% 7,0% 0,0% 0,0% 5,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 9,1% -5,6% 10,9% 11,1% 4,3% -4,1% -6,6% -13,3% -64,6% 304,9% -0,4% 126,5% 0,0% 0,0% 43,2% 4,8% Share Evol 23,0% 6,0% 22,0% 6,0% 6,0% 15,0% 4,0% 5,0% 6,0% 4,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1,3% 16,7% -7,3% 24,1% -6,9% -0,7% -2,5% -3,7% 0,5% -9,0% -14,3% 16,6% -5,5% 505,9% 55,2% -0,5% TV
 • 30. UBA Jaarverslag 201228 First quintile Second quintile Third quintile Fourth quintile Fifth quintile Total 61.101.193 € 27.159.436 € 12.295.597 € 3.406.452 € 97.394 € 467.746 € Average media budget 12 26 59 211 7397 7705 Number of advertisers Dailies 1,1% 1,3% 0,8% 0,7% 0,6% 0,9% Cinema 13,5% 27,4% 17,4% 15,6% 29,8% 20,7% SOV Internet 2,9% 4,9% 4,3% 3,7% 3,9% 4,0% Free sheets 4,4% 6,3% 6,4% 5,5% 5,4% 5,6% Out of home 3,4% 7,2% 5,3% 7,0% 13,6% 7,3% Magazines 6,7% 7,1% 11,0% 9,3% 8,5% 8,5% Radio 8,8% 14,2% 12,0% 15,5% 14,2% 12,9% TV 59,1% 31,5% 42,7% 42,7% 24,0% 40,1% SOV First quintile Second quintile Third quintile Fourth quintile Fifth quintile Total 5. Verdeling van adverteerders en media mix per budgetgrootte In 2012 telden we 7.705 adverteerders. Net als de afgelopen jaren vertegenwoordigen 12 adverteerders 20% van de totale mediabestedingen in België. 308 adverteerders of 4% van het totale aantal vertegenwoordigen 80% van de totale mediabestedingen. Bron : Mediaxim
 • 31. 29 First quintile Second quintile Third quintile Fourth quintile Fifth quintile Total PLURIMEDIA Number of advertisers 12 26 59 211 7.397 7.705 CINEMA Number of advertisers 2 3 8 19 170 202 SOV 25% 15% 19% 21% 20% 100% DAILIES Number of advertisers 8 17 52 240 3.620 3.937 SOV 20% 20% 20% 20% 20% 100% FREE SHEETS Number of advertisers 2 3 7 29 820 861 SOV 19,3% 21,6% 19,6% 19,6% 19,9% 100% INTERNET Number of advertisers 6 13 27 66 1.088 1.152 SOV 19,6% 20,6% 19,8% 20% 20% 100% MAGAZINES Number of advertisers 8 29 78 276 2.777 3.168 SOV 19,5% 20,6% 20% 20% 19,9% 100% Out of home Number of advertisers 7 15 28 70 812 932 SOV 18,9% 21,4% 19,6% 20,2% 19,9% 100% RADIO Number of advertisers 10 21 37 109 1.485 1.662 SOV 19,5% 20,3% 20,3% 20,1% 19,8% 100% TV Number of advertisers 4 14 33 83 1.194 1.328 SOV 21% 19,4% 19,6% 20% 20% 100% 6. Aantal adverteerders per mediumtype Voor elk mediumtype geldt het Pareto-principe, waarbij een belangrijk gedeelte van de investeringen geconcentreerd zijn bij een kleine schare adverteerders. Diezelfde “pareto”- regel observeert men ook bij de vergelijking van het aantal adverteerders per mediumtype. Bron : Mediaxim
 • 33. 31
 • 34. UBA Jaarverslag 201232 1. U bepaalt mee welke standpunten de UBA uitdraagt in haar gesprekken met de sector en overheden. 2. U en uw medewerkers hebben op de ledenwebsite toegang tot exclusieve documenten met informatie over specifieke topics en de nieuwste evoluties in de markt. 3. U downloadt gratis referentiedocumenten (agency evaluation guidelines, social media guidelines, briefing template, richtlijnen voor een mediapitch,…). 4. U en uw medewerkers ontvangen up-to-date informatie uit de sector via de UBA newsletter. 5. U kunt een beroep doen op de UBA Services voor o.a. gratis juridisch advies, de UBA Job Line en aanvraag van mediarapporten (bijv. media-investeringen in uw sector). 6. U bent welkom op de vergaderingen van de mediacommissies en expertise centers, waar leden-adverteerders onder elkaar ideeën uitwisselen en elkaar inspireren. 7. U kunt gratis deelnemen aan de communicatie-opleidingen van de UBA Academy (40-tal opleidingen per jaar). 8. U hebt toegang tot een uitgebreid netwerk van prominente spelers uit de communicatiesector. 9. U krijgt antwoord op alle praktische vragen rond communicatie. 10. U kunt tegen ledentarief deelnemen aan alle netwerkevenementen van de UBA zoals de UBA Trends Day, de UBA Summer BBQ, de UBA Xmas Lunch, UBA Book it, enz. Aangezien het lidmaatschap een bedrijfslidmaatschap is, kunnen alle marketing- en communicatiemedewerkers van de voordelen en diensten genieten. U merkt het, genoeg redenen om UBA-lid te worden, net zoals 200 andere bedrijven die samen goed zijn voor het leeuwendeel van de Belgische communicatie- investeringen. Suggesties, vragen? Contacteer Kristin Hannon, Communication Loyalty Manager, kristin@ubabelgium.be Nog geen lid? Contacteer Mia Venken, Sales Marketing Manager, mia@ubabelgium.be De 10voordelen van het UBA-lidmaatschap Als UBA-lid geniet u van een uitgebreid en relevant dienstenpakket. Alle diensten en voordelen zijn erop gericht om onze leden met kennis van zaken op een efficiëntere en effectievere manier te laten communiceren. We zijn er voor u en om het u op alle mogelijke vlakken gemakkelijker te maken. Hebt u nog specifieke vragen? Aarzel dan niet om ze te stellen. We willen onze dienstverlening ook permanent verbeteren.
 • 35. Karin Bruggeman Finance Administration Manager karin@ubabelgium.be T. +32(0)2 260 05 76 M. +32(0)473 92 97 79 Nathalie Hublet Media Manager nathalie@ubabelgium.be T. +32(0)2 260 05 73 M. +32(0)476 27 01 37 Kristin Hannon Communication Loyalty Manager kristin@ubabelgium.be T. +32(0)2 260 05 75 M. +32(0)495 55 72 27 Anne-Sophie Vilain Training Manager annesophie@ubabelgium.be T. +32(0)2 260 05 80 M. +32(0)473 99 35 58 Mia Venken˚˚ Sales Marketing Manager mia@ubabelgium.be T. +32(0)2 260 05 72 M. +32(0)477 44 51 04 Frédéric Ackermans Event Partnership Manager frederic@ubabelgium.be T. +32(0)2 260 05 74 M. +32(0)477 66 52 36 het UBA TEAM staat altijd voor u klaar ˚ ˚ ZaakvoerderbvbaPassievoorMarketing Chris Van Roey˚ CEO chris@ubabelgium.be T. +32(0)2 260 05 71 M. +32(0)495 55 71 50 ˚ ZaakvoerderbvbaTheHouseofBrands
 • 36. VOEG UW BEDRIJF TOE AAN ONZE LEDENLIJST EEN SLIMME ZET MET MAXIMAAL RENDEMENT Verantwoordelijke uitgever : UBA, Chris Van Roey, Antwerpselaan 2, 1853 Strombeek-Bever, www.ubabelgium.be - april 2013 Werkten mee aan deze publicatie: COMFI - www.comfi.be (layout en druk) • Olivier Petit - www.creativeroom.com (foto’s) • Media Monitoring - www.auxipress.be (persknip- sels) • UMA: Remi Boel, Marketing Intelligence Director OmnicomMediaGroup (mediacijfers) - MediaXim AB Inbev | Adecco | AG Insurance | Akzo Nobel Decorative Coatings | Albert Heijn Belgium | Alpha Card | Alpro | Aveve Retail | AXA | Bacardi-Martini | Bahlsen | Bank Degroof | Base | Bayer | Bebat | Beiersdorf | Belfius | Belgacom | Belisol | BeTV | Biscuiterie Jules Destrooper | BKCP Bank | Blackberry | BMW | BNP Paribas Fortis | BOIC | Bpost | Bpost Bank | Brantano | Brico | Brouwerij Haacht | Brouwerijen Alken- Maes | Bulo | Buy Way Personal Finance | Capgemini | Carglass | Carlsberg Importers | Carrefour | CBC | Chanel | Chiquita Fresh | Citibank | Club Brugge | Coca-Cola | Cofidis | Colgate-Palmolive | Colruyt Group | Confiserie Leonidas | Corman | D.E. Master Blenders 1753  | D'Ieteren | Danone | De Lijn | De Witte Lietaer | Decathlon | Delhaize | Delta Lloyd | Deutsche Bank | Diageo | DIM | Dr. Oetker | Duvel Moortgat | Eandis | Electrabel | Electrolux | Elia | Energizer | Estée Lauder Cosmetics | Ethias | Europ Assistance | Eurostar | Eviso | Federale Verzekering | Ferrero | Festival van Vlaanderen | Filmfestival Gent | Fisa-Batibouw | Flanders District of Creativity | Fnac | Fost Plus | Fountain | FrieslandCampina | Fromagerie Bel | Gamma | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare | Godiva | Goodyear Dunlop Tires | H.J. Heinz | Hans Anders Opticiens | Hasbro | Hays | Henkel | Hyundai | IBA | IJV - IFAS | Ikea | ING | Inno | Johnson Johnson | KBC | Kellogg's | Keytrade Bank | Kimberly-Clark | Kuwait Petroleum | L'Oréal | La William | Landbouwkrediet | Le Forem | LeasePlan | Lotus Bakeries | Luminus | Mars | Mastercard | Mattel | Mazda | McDonald's | Melitta | Mensura | Microsoft | Miele | MIVB | Mobistar | Mondel¯ez | Mora | Music Hall | Nationale Loterij | Nespresso | Nestlé | NMBS | Novartis | Omega Pharma | Ondernemers voor Ondernemers | Opel | Optima Bank | Orangina Schweppes | Oxytrends | PAB | Pairi Daiza | Palm Breweries | Parship | Partena | Perfetti Van Melle | Pernod Ricard | Peugeot | Pietercil Delby's | Procter Gamble | Proximus | Puilaetco Dewaay Private Bankers | PwC Belgium | Rabobank.be | Randstad | Record Bank | Recupel | Renault | Reynaers Aluminium | Saint-Gobain Gyproc | Samsung | Sanofi-Aventis | Sapa Building System | SD Worx | Securex | Siemens | Snack Ventures - Smith Foods Group  | Sodexo | Sony Computer Entertainment | SOS Kinderdorpen | Spadel | Start People | Stepstone | Stichting tegen Kanker | Storck | Suzuki | Talent Gallery | TBS Belgium | Telenet | Ter Beke - Freshmeals | The Hain Celestial Group | The House of Marketing | The Phone House | The Walt Disney Studios | Thomas Cook | Tiense Suikerrraffinaderij | Toyota | Travix | Twentieth Century Fox Belgium | Unicef | Unilever | United Biscuits | Universiteit Antwerpen | USG People | Val-i-pac | Vandemoortele | Velux | VI-Spring | Vivabox | Vivium-PV Group | Vlaanderen In Actie | VLAM | Walibi | Xerox | Yakult | Yoplait | Zagazoe www.ubabelgium.be Antwerpselaan 2 B-1853 Strombeek-Bever T. +32(0)2 260 05 79 F. +32(0)2 260 05 70