Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UBA Jaarverslag 2011

1,372 views

Published on

Een overzicht van de activiteiten van de Unie van Belgische Adverteerders in 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

UBA Jaarverslag 2011

 1. 1. JAARVERSLAG2011 VERTEGENWOORDIGEN INFORMEREN UITWISSELEN ONTMOETEN
 2. 2. INHOUDUBA is de enige organisatie die de Woord van de Voorzitter en CEO p.1gemeenschappelijke belangen vanBelgische adverteerders UBA in de pers p.4, 9vertegenwoordigt en hen helpt Executive Committee p.2om zoveel mogelijk rendement Raad van Bestuur 2011 p.3te halen uit hun communicatie- UBA overlegorganen p.3investeringen. Ze doet dat op basisvan 4 pijlers: vertegenwoordigen, Visie, missie, waarden, strategie p.5informeren, uitwisselen en ont- De 4 pijlers van UBAmoeten. VERTEGENWOORDIGEN De stem van de adverteerder p.6 INFORMEREN UBA Academy p.10 Communication Management College p.10 Communication Master Classes p.11 UBA Services p.14 UBA Publicaties p.13 UITWISSELEN Mediacommissies p.15 Integrated Communication Board (ICB) p.18 Expertise Centers p.18 Tijdelijke werkgroepen p.20 ONTMOETEN UBA Summer BBQ p.21 UBA Trends Day p.21 UBA Book it p.23 UBA Xmas lunch p.23 Media-investeringen 2011 in Belgie p.24 Waarom lid worden van UBA? p.36 Het UBA Team - Ledenlijst
 3. 3. Jan Vandenwyngaerden Chris Van RoeyWOORD VAN DEVOORZITTER EN CEO2011 was voor UBA een succesvol jaar • ROCI (Return on Communication In- • Duurzaamheid is niet langer eenwaarbij we de vier strategische pijlers – vestment) is de absolute topprioriteit. modewoord maar een fundamentelevertegenwoordigen, informeren, uitwis- Alle actoren moeten extra inspan- en onomkeerbare beweging. Bedrij-selen en ontmoeten - verder versterkt ningen leveren om de effectiviteit ven hebben vandaag de plicht omhebben. We organiseerden heel wat acti- van commerciële communicatie te economische, ecologische en socialeviteiten, waarvan u de samenvattingen in maximaliseren en te bewijzen. UBA factoren in evenwicht te brengen.dit jaarverslag kunt nalezen. zal in zijn MediaCommissies, Exper- Voor ons vak betekent dit dat we op tise Centers en trainingen prioritair een maatschappelijk verantwoordeOpmerkelijk waren onder andere het aandacht blijven besteden aan ROCI. manier moeten communiceren.aantal dossiers waarin UBA een actieve Als sector moeten we alle mogelijkerol gespeeld heeft om de belangen van de • Bijkomende inspanningen zijn nodig inspanningen doen om te voldoen aanadverteerder te vertegenwoordigen, om bij alle marktspelers nieuw talent de behoeften van vandaag zonder dede substantiële uitbreiding van het trai- aan te trekken en verder te ontwik- toekomst in het gedrang te brengen.ningsaanbod in UBA Academy, de nieuwe kelen. We hebben nood aan bouwersExpertise Centers en de succesvolle net- van sterke merken. Investeringen in • Zelfregulering tenslotte is nodig omwerkingevenementen. Ook de grondige opleiding, onderzoek en kennisuitwis- verantwoordelijkheid op te nemenvernieuwing van de EFFIE Awards is een seling zijn daarbij onontbeerlijk. voor de inhoud en de verspreidingmijlpaal: zowel de manier van jureren als UBA heeft daartoe het trainingsaan- van reclame-uitingen. Het reclamede ‘award ceremony’ zitten in een nieuw bod van UBA Academy substantieel makende bedrijfsleven stelt regelskleedje. Daarnaast werkte het UBA Team uitgebreid. En uiteraard blijven de op waaraan reclame moet voldoen.samen met het Executive Committee Mediacommissies en de Expertise Reclame-uitingen die daartegenen de Raad van Bestuur een ambitieus Centers een ideaal platform voor ken- zondigen, moeten snel worden ge-strategisch plan 2012-2015 uit. Dit plan nisuitwisseling tussen de leden. weerd en gecorrigeerd. Dit is de enigelegt de fundamenten voor een verdere manier om een halt toe te roepen aangezonde groei van onze organisatie. • Transparantie is een belangrijk aan- de ongebreidelde regelneverij van de dachtspunt om het vertrouwen tussen overheid die remmend werkt op deOns vakgebied blijft snel en turbulent de verschillende partners in de sector economische groei.evolueren. Volatiliteit, onzekerheid, com- te bestendigen. UBA blijft belangrijkeplexiteit en ambiguïteit zijn veelgehoorde inspanningen leveren om in België UBA is een professionele, dynamischetyperingen van de huidige situatie. In een een transparante communicatie- en en collegiale vereniging die steeds meerdergelijke periode biedt het bundelen van mediaomgeving te bewerkstelligen en waarde biedt aan zijn leden. Uw lidmaat-de krachten van de adverteerders bin- verdedigt in die zin de belangen van schap is belangrijk voor onze groeiendenen UBA een grote meerwaarde voor de de adverteerders bij de verschillende dienstverlening. Wij danken u dan ookindividuele leden. actoren. voor uw blijvende steun en vertrouwen.De uitdagingen voor onze sector blijven Met collegiale groeten,in de volgende jaren groot. Daarbij zijnvolgende kritische succesfactoren, waar-aan we extra aandacht zullen schenkenbij UBA, uitermate belangrijk: ROCI,talent, transparantie, duurzaamheid en Jan Vandenwyngaerden Chris Van Roey˚zelfregulering. Voorzitter UBA CEO UBA
 4. 4. EXECUTIVE COMMITTEE Jan Vandenwyngaerden, Chris Van Roey,˚ CEO - Palm Breweries, CEO - The House of Brands, Voorzitter UBA CEO UBA Philippe Wallez, Annie Courbet, Marketing Directeur – ING, Marketing Directeur Fintro (BNPP Fortis), Ondervoorzitter UBA Ondervoorzitter UBA Marc Frederix, Nils van Dam, Marketing Directeur – Nationale Loterij, Country Manager - Unilever, Schatbewaarder UBA Secretaris UBA Herman Boonen, Saskia Schatteman, Strategic Development Officer, Securex, CMO Lead, Microsoft, Adviseur UBA Adviseur UBA2UBA Jaarverslag 2011
 5. 5. UBARAAD VAN OVERLEG-BESTUUR 2011 ORGANEN Mediacommissies TV Tom Steppe AB INBEV Voorzitter : Luc Van Wichelen - Kraft Benelux Francis Debeuckelaere BACARDI-MARTINI Press – Radio – Out of Home Voorzitter : Paul Daels - KBC Bart Vandesompele BASE* Ondervoorzitter : Nathalie Schor - Record Bank Anna Grassano BEIERSDORF Digital & Mobile Kris Vervaet BELGACOM GROUP Voorzitter : Stephane Vermeiren - Rabobank.be Ondervoorzitter : Jérémy Depauw - Danone Annie Courbet BNPP FORTIS Sylviane Bockourt CARREFOUR Michel De Bolle CITIBANK Werkgroepen Thomas Peters COCA-COLA Advertising & Children / Healthy Lifestyles Cécile Béliot DANONE Voorzitter : Nathalie Hublet - UBA Integrated Communication Board François Vandivieso DELHAIZE* Voorzitter : Benoît Crochelet - Electrabel Dirk Smet BELFIUS Marc Donner D’IETEREN Benoît Crochelet ELECTRABEL Expertise Centers Point-of-Sales Communication Anne-Françoise Piette EUROSTAR* Voorzitter : Bruno Geerkens - DB Apparel Jean-Baptiste Santoul HENKEL Research – Consumer Management Insights Philippe Wallez ING Voorzitter : Marc Immer - bpost Ondervoorzitter : Corinne Fermyn - KBC Jan Gysels KBC Research – Panels Marc Vermeulen KRAFT FOODS* Voorzitter : Bart Pelgrims - Coca-Cola Rik Duyck LANDBOUWKREDIET Responsible Communication Eric Vergès L’ORÉAL Voorzitter : Nathalie Hublet - UBA Social Media Valérie Struye MARS BELGIUM Voorzitter : Nathalie Hublet - UBA Stéphane Beaudouin MOBISTAR Sponsoring & Event Communication Marc Frederix NATIONALE LOTERIJ Voorzitter : Delphine Baise - ING Belgium Vincent De Clippele NESTLÉ Employer Communication Voorzitter : Sandra Vandorpe - Belgacom Jan Vandenwyngaerden PALM BREWERIES Ondervoorzitter : Frédéric Williquet - SD Worx Luc Suykens PROCTER & GAMBLE Peter Pintens SARA LEE Herman Boonen SECUREX CIM (Centrum voor Informatie over de Media) Sigrid Van den Houte TELENET Fabienne Close - L’Oréal Chris Van Roey THE HOUSE OF BRANDS Yves De Voeght - Coca-Cola Nils van Dam UNILEVER David Debie - Henkel Nathalie Hublet - UBA Patrick Steegmans - Nationale Loterij * Mandaat afgelopen volgens art. 14 Caroline Van den Abeelen - Unilever van de statuten Kristine Verhelst - Belgacom 3
 6. 6. 4UBA Jaarverslag 2011
 7. 7. VISIE MISSIE Verantwoorde communicatie UBA helpt adverteerders het rendement leidt tot geïnformeerde consumenten, van hun communicatie-investeringen een gezonde en groeiende economie, te maximaliseren door de effectiviteit, een open en innovatieve maatschappij. de efficiëntie en de duurzaamheid van communicatie te stimuleren in een open en transparante communicatie- omgeving. WAARDEN STRATEGIE UBA is professioneel, dynamisch De basisstrategie van UBA en collegiaal. kan worden samengevat in vier kernwoorden: > vertegenwoordigen; > informeren; > uitwisselen; > ontmoeten.UBA vertegenwoordigt de belangen van adverteerders en is een forum voor rechtmatige contacten tussen deverschillende partijen van de reclame-industrie. UBA zal niet worden gebruikt om mededingingsbeperkendgedrag in de hand te werken en zal niet betrokken worden in discussies of activiteiten die strijdig zijn met hetmededingingsrecht en de eerlijke handelspraktijken. UBA zal niet deelnemen, noch in eigen naam noch in naamvan haar leden, aan discussies of activiteiten die strijdig zijn met deze wetgeving. 5
 8. 8. VERTEGENWOORDIGEN UBA luistert naar haar leden, > UBA PARTICIPEERT • de Jury voor Ethische Praktijken peilt hun aandachtspunten • het Centrum voor Informatie over inzake Reclame (JEP) maakt deel en analyseert hun opinies. de Media (CIM) stelt zich tot doel om uit van de Raad voor de Reclame (zie Op basis hiervan formuleren op permanente en regelmatige basis hieronder) en is een zelfregulerend we duidelijke standpunten nauwkeurige en betrouwbare gegevens orgaan dat onderzoekt of reclame- die we kenbaar maken aan te leveren, die noodzakelijk zijn voor boodschappen die verspreid worden alle relevante professionele, de objectieve weergave en de optima- via de media in overeenstemming zijn economische, maatschappelijke lisering van de reclamebestedingen in met de regels inzake reclame-ethiek. en politieke actoren. UBA is België. UBA maakt met 6 bestuurders UBA heeft twee juryleden in de Jury dan ook dé gesprekspartner bij deel uit van de Raad van Bestuur; van Eerste Aanleg en twee juryleden uitstek voor media, beroeps- en • Conseil Supérieur de l’Audiovisuel in de Jury van Hoger Beroep; sectorverenigingen en overheden. (CSA) is de regulator voor audiovisuele • de Raad voor de Reclame (RvR) media in Wallonië en Brussel. UBA is promoot de economische en sociale plaatsvervangend lid in het Adviescol- rol van de Belgische reclamesector en lege; verdedigt de meerwaarde van publi- • EFFIE Awards Belgium bekroont citaire communicatie voor de consu- jaarlijks de beste communicatiecam- ment. UBA draagt bij tot de financie- pagnes waarvan bewezen is dat deze ring van de RvR en is ondervoorzitter effectief gewerkt hebben. Dit is een van de vereniging; samenwerking van ACC, (Associa- • de World Federation of Advertisers tion of Communication Companies), (WFA) verdedigt adverteerdersbelan- STIMA (Stimulating Marketing) en gen op Europees en wereldwijd niveau. UBA, waarbij UBA voorzitter is van de Daarnaast is dit een globaal platform vereniging en verantwoordelijk voor voor kennisuitwisseling. alle aspecten van de EFFIE jury. UBA UBA is, samen met een zestigtal an- heeft zich in 2011 eveneens financieel dere nationale adverteerdersverenigin- garant gesteld voor EFFIE Awards gen, lid van deze vereniging en maakt Belgium; deel uit van het Executive Committee.6UBA Jaarverslag 2011
 9. 9. Op ‘the wall’ in de vergaderzaal bij UBA hangen kadertjes met de logo’s van Chris Van Roey en Jan Vandenwyngaerden alle leden.> UBA OVERLEGT • de verschillende media-associaties, > UBA GAF EXTRA INTENSIEF MET mediagroepen en mediaregies voor AANDACHT AAN• de Association of Communication alle onderwerpen die verband houden • VRT-beheersovereenkomst Companies (ACC) voor onderwerpen met de respectievelijke media. 2012-2016. Samen met UBA die verband houden met de relatie tus- De mediaregies nemen ook regelmatig Mediacommissie TV en het Executive sen adverteerders en reclamebureaus. deel aan de Mediacommissies en zor- Committee werd een gedetailleerd We ontwikkelen en publiceren een gen eveneens voor gespecialiseerde voorstel uitgeschreven en besproken aantal gemeenschappelijke docu- trainingen. met de verschillende partijen. Het menten die de samenwerking tussen standpunt werd vervolgens toegelicht adverteerders en reclamebureaus Daarnaast neemt UBA contact op met in de Mediacommissie van het Vlaams structureren en vereenvoudigen. alle relevante professionele, economi- Parlement en heeft een onmisken- UBA doet eveneens regelmatig een sche, maatschappelijke en politieke bare invloed gehad op de uiteindelijke beroep op individuele ACC-leden voor spelers rond onderwerpen waarvoor het beheersovereenkomst; het geven van trainingen; belangrijk is om de gezamenlijke stand- • Media-audits zijn belangrijk voor• de United Media Agencies (UMA) voor punten van de adverteerders te vertegen- adverteerders, vooral voor de evalu- alle onderwerpen die verband houden woordigen en te verdedigen. atie en de internationale benchmark met de relatie tussen adverteerders en van het medium televisie. UBA is mediacentrales. Individuele leden van Ook heeft UBA haar standpunten meer- gestart met overleg met UMA, media- UMA bekleden een belangrijke rol in maals uiteengezet tijdens presentaties auditors (Accenture en Ebiquity) en UBA-mediacommissies en staan ga- voor diverse doelgroepen, onder meer vertegenwoordigers van mediaregies rant voor een nauwkeurige en correcte bij BMMA, Cercle de Wallonie, EHSAL om de kwaliteit van de media-audits in analyse en interpretatie van mediacij- Management School, Ekonomika Alumni, België te verbeteren; fers. Daarnaast doet UBA regelmatig KULeuven, Staten-Generaal van de Media • het bereik van de Nielsen-studie werd een beroep op individuele UMA-leden van het Parlement van de Franstalige in overleg met UBA uitgebreid met voor het geven van gespecialiseerde Gemeenschap, Mediacommissie van Cora, Makro en Metro. Hierdoor krij- trainingen in verband met media; het Vlaams Parlement, Vrije Universiteit gen fmcg-adverteerders (fast moving Brussel, enz... consumer goods) een vollediger beeld van de markt en de marktevolutie; 7
 10. 10. Chris Van Roey introduceert de auteur op een Op weg naar de jaarlijkse UBA BBQ eind Jan Vandenwyngaerden verwelkomt de UBA Book it event. augustus. congresgangers op UBA Trends Day. • voor commerciële communicatie van • na de overname van SBS bevroeg > DE STEM VAN OTC-producten (geneesmiddelen zon- UBA zijn leden over de impact van DE ADVERTEERDER der doktersvoorschrift) legde UBA de deze overname. Op vraag van de In 2012 zal UBA de belangen van de eerste beginselen van een autoregu- mededingingsautoriteiten communi- adverteerders blijven verdedigen en de leringsstructuur en een autodiscipli- ceerde UBA haar standpunt aan de positieve rol van commerciële communi- naire code samen met BACHI (Belgian overheid; catie in economie en maatschappij blijven Association of Consumer Healthcare • de implementatie van de Europese benadrukken. Daarnaast zal UBA actie Industry); Richtlijn betreffende privacy en elek- voeren tegen maatregelen die de efficiën- • de EFFIE Awards Begium werden tronische communicatie werd door tie en de effectiviteit van communicatie grondig geherstructureerd en de UBA van nabij gevolgd. UBA nam hier ondermijnen. UBA treedt naar voor als juryregels zijn hervormd; een duidelijk standpunt in dat aan de een representatieve en verantwoordelijke • in het kader van de Staten-Generaal diverse instanties werd overgemaakt; woordvoerder van de adverteerders en als van de Media in het Parlement van • een ontwerp van koninklijk besluit verdediger van eerlijke, respectvolle en de Franstalige Gemeenschap is UBA (KB) stelde voor om complexe vermel- duurzame commerciële communicatie. gehoord over het onderwerp ‘Pluralité dingen te verplichten op de communi- des médias et des contenus, fragmen- catie voor alle consumentenproducten tation des audiences, un défi perma- die gebruik maken van elektromag- nent pour les annonceurs’; netische radiogolven, waaronder • ICANN (Internet Corporation for mobiele telefoons. UBA formuleerde Assigned Names and Numbers) keurde een duidelijk negatief advies dat vol- een voorstel goed om nieuwe zoge- ledig gevolgd werd door de Sectorraad noemde ‘generieke top-level-domeinen’ Media van de SARC (Strategische (gTLD) te creëren. Aangezien dit plan Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, voor merken ernstige legale en financi- Sport en Media). ele risico’s met zich brengt, publiceerde UBA hierover een standpunt voor de mi- nister, de bedrijfswereld en de internet- autoriteiten. Samen met WFA tekende Meer informatie? UBA bij ICANN protest aan; Contacteer Chris Van Roey˚, CEO, chris@ubabelgium.be8UBA Jaarverslag 2011
 11. 11. 9
 12. 12. INFORMEREN Deelnemers tijdens een workshop over creativiteit. > UBA ACADEMY > COMMUNICATION EXPERTEN COMMUNICATION MANAGE- UBA Academy is één van de grote MANAGEMENT COLLEGE MENT COLLEGE: troeven van het lidmaatschap van Het erg gewaardeerde Communica- • Stéphane Buisseret - CEO AIR UBA. Onder de noemers Commu- tion Management College is opgestart • Hans Cools – Algemeen directeur van nication Management College en in 2008. Een vierdaagse opleiding de afdeling Magazines Sanoma Media Communication Master Classes biedt biedt junior verantwoordelijken bij de Belgium ze sterke communicatie-opleidingen adverteerders een brede communica- • Nicolas De Bauw – Directeur Klanten- aan. Deze zijn opgezet om de adver- tiecursus die hen alle facetten van het beheer Famous teerders te helpen bij het ontwikkelen vak leert kennen. Liefst 15 erkende • Patrick De Pelsmacker – Hoogleraar van hun competenties en om hun experts, die allemaal een sterke repu- marketing aan de universiteit Antwer- onmiddellijke efficiëntie te verbeteren tatie hebben in hun domein, staan in pen en de universiteit Gent in een complexe en permanent ver- voor de lessen. Kenmerkend voor de • Dominique De Ville – Directeur anderende omgeving. De kwaliteit van opleiding is dat ze bijzonder concreet Omnicom-MediaGroup/OMD de inhoud en van de lesgevers staat bij en praktisch gericht is. De lesgevers • Veerle De Vos – Directeur Klantenbe- de opleidingen centraal. UBA schakelt larderen hun uiteenzettingen met een heer Mortierbrigade enkel erkende communicatie-experts hele reeks sprekende voorbeelden en • Wout Dockx – Mediaman in die gemotiveerd zijn om op een actuele case studies. Als ondersteu- • Bruno Liesse - Directeur Deepblue interactieve en praktische manier ning wordt ook wat meer theoretische • Bart Lombaerts – Hoofdredacteur hun expertise aan de deelnemende kennis aangereikt. De deelnemers Media Marketing adverteerders door te geven. doen ook zelf actief mee via het uit- • Pierre Mathelart – Algemeen directeur werken van een aantal praktijkcases. VV-Group (Wanabe, Tayo, ByWanabe) Bij UBA is het de gewoonte dat Het programma loopt over vier • Antony Slabinck - CEO LBI zowel lesgevers als deelnemers hun maanden, met één dag opleiding • Stephan Smets – Algemeen directeur moedertaal spreken, al kunnen goed per maand. Elk jaar vinden twee N’lil tweetalige lesgevers ook vlot afwisse- cycli plaats: één in de lente en één in • Fons Van Dyck – Algemeen directeur len, of Engels spreken. Een passieve de herfst. In 2011 hebben 70 jonge Think/BBDO tweetaligheid is dus een basisvereiste communicatieprofessionals met veel • Dominique Vercraeye - Algemeen voor de meeste van onze opleidingen. enthousiasme aan het programma directeur TNS Dimarso en TNS Media deelgenomen. • Kristin Verellen – Partner Peel10 The Onion UBA Jaarverslag 2011
 13. 13. De opleidingen zijn een ideale manier om te leren van collega- Deelnemers worden uitgenodigd om hun visie te adverteerders. geven op de nieuw verworven kennis.> COMMUNICATION • Hoe vergoed ik mijn agentschap? • Hoe kan ik de efficiëntie van mijn spon- MASTER CLASSES Marc Frederix – Nationale Loterij - 24/03 soringacties verhogen? De Communication Master Classes • Presenteren met pit. David Sempels – AB Inbev - 08/12 zijn korte opleidingen van een halve Sylvie Verleye - 26/04 • Online mediaplanning begrijpen in de dag die bedoeld zijn om een bepaald • Hoe maximaliseer ik de relatie met praktijk. thema uit te spitten. Elke opleiding mijn mediabureau? Hugues Rey – Havas Media - 08/12 behandelt een specifiek onderwerp en Gino Baeck – Mindshare en Laura Bus- • Hoe omgaan met journalisten en een gaat daar, rekening houdend met de selot – Zenith - Optimedia - 17/05 interview voorbereiden? realiteit van de markt, uitgebreid op in. • Hoe geef ik een goede briefing? Anne- Frank Van Oss - OIC - 13/12 De lesgevers zijn geen generalisten, Françoise Piette – Eurostar en Bert maar gereputeerde professionals uit Denis – TBWA - 09/06 Op 29 november 2011 vond een eer- het bedrijfsleven die hun kennis komen • Hoe kan ik de sociale media in mijn B2C ste bijzonder succesrijk ‘in company’ delen. Ze leggen alle evoluties van het communicatie integreren? Communication Master Class plaats bij vak uit, presenteren sprekende cases, Bert Van Wassenhove – Ibert - 13/09 Belgacom, waar 34 medewerkers van de geven gouden tips en leggen de nood- • Wettelijke aspecten van de departementen communicatie en marke- zakelijke stappen uit om het thema aan communicatie – Auteursrechten en ting deelnamen aan de Master Class rond te pakken. De deelnemers krijgen een communicatiecontract. ‘De stappen van een goede briefing’. schat aan informatie die ze dadelijk in Koan – Advocaten Andries Hofkens & de praktijk kunnen omzetten. Olivia Battard - 29/09 AANBOD NOG RUIMER IN 2012 Het aantal inschrijvingen per sessie is • Hoe integreer ik sociale media in mijn In mei 2011 werd het UBA Team versterkt beperkt om de uitwisseling van ideeën B2B-communicatie ? met een training manager, Anne-Sophie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Bert Van Wassenhove – Ibert - 04/10 Vilain, die zich toegelegd heeft op de • De inzet van een geïntegreerde sterke uitbreiding van het aanbod oplei- Om te beantwoorden aan de groeiende marketingcommunicatie begrijpen. dingen. Ons nieuw opleidingsprogramma nood aan opleidingen voor de Sylvie Bové – Velvet Agency - 14/10 werd gelanceerd in september 2011. We marketing- en communicatieprofes- • Een mediaplan leren begrijpen en behandelen nu nagenoeg elk aspect van sionals heeft UBA Academy het evalueren. Wout Dockx – GRP - 14/10 het communicatievak en de frequentie aanbod uitgebreid. In 2011 zijn 12 • Hoe kan ik de impact van mijn com- werd opgevoerd naar één opleiding per sessies georganiseerd, waaraan 200 municatie meten? Dominique Vercraeye week (buiten verlofperiodes). professionals hebben deelgenomen. – TNS Media - 28/10 11
 14. 14. Kristin Verellen van Peel the Onion, één van Een aandachtige deelnemer. Op het einde van de opleiding ontvangen de de sprekers van de opleiding voor junior deelnemers een certificaat. medewerkers. Het aanbod in 2012 is dus zeer ruim en biedt een brede waaier van opleidingen KERNCIJFERS VAN UBA ACADEMY in de volgende domeinen: strategie, In 2011 volgden 70 jonge communicatieprofessionals het Communication Management College en 200 deelnemers de Master Classes. NIEUW agentschapsrelaties, media, metingen, deontologie, vaardigheden, communica- 7 Sterke stijging in aantal Master Classes: Media Xperiences tie, Media Xperience. Al deze opleidingen zijn inbegrepen in het lidgeld voor UBA-leden. Niet-leden zijn eveneens welkom en betalen 300 euro voor de Communication Master Classes (een halve dag) en 2.400 euro voor het Communication Management College 8 14 26 Master Classes Master Classes Master Classes (4 dagen). 2010 2011 2012 NIEUW IN 2012 KWALITEITSGARANTIE De Media Xperiences, sessies die binnen Elke opleiding wordt minutieus voorbe- de media zelf georganiseerd worden. Eén reid en de deelnemers krijgen ook de vrijdag per maand nemen we een kijkje kans om hun evaluatie te geven, zowel achter de schermen van een medium en naar inhoud als naar het dynamisme en deelnemers nemen actief deel aan het de aanpak van de spreker. Voor een over- creatieproces van het medium. zicht van getuigenissen van de deelne- Het volledige programma is beschikbaar mers verwijzen we naar de site van op www.ubabelgium.be. Het programma UBA en de rubriek ‘Het woord aan evolueert volgens de actualiteit en de de deelnemers’. noden van de adverteerders en wordt dus regelmatig bijgewerkt. Meer info over onze opleidingen? Contacteer Anne-Sophie Vilain, Training Manager, annesophie@ubabelgium.be12 UBA Jaarverslag 2011
 15. 15. UBA-leden kunnen via de website ‘Advertiser Guidelines’ downloaden over uiteenlopende UBA website houdt u op de hoogte van de onderwerpen. activiteiten, opleidingen en weetjes uit de sector.> UBA PUBLICATIES • meting van de impact van in-store website? De voordelen om in te loggenADVERTISER GUIDELINES communication. op de website zijn talrijk:Uit de samenwerking tussen adverteer- Bovenstaande gidsen zijn slechts enkele • u hebt toegang tot de informatie dieders onderling en met vakorganisaties van de vele documenten en presentaties voorbehouden is voor UBA-leden;groeit vaak de behoefte om bepaalde die UBA-leden kunnen raadplegen via onze • als u zich wilt inschrijven voor eeninformatie te bundelen in een gids of website. We publiceren er niet enkel onze event of opleiding, hoeft u uw per-handleiding. Die zijn dan het resultaat eigen gidsen, maar ook die van vakvereni- soonsgegevens niet meer in te vullenvan gezamenlijk werk geleverd tijdens gingen zoals de WFA (World Federation of en hebt u automatisch recht op deeen UBA Werkgroep (zie hoofdstuk Advertisers) en de EACA (European ledenprijs;uitwisselen). Association of Communication Agencies) • u doet een beroep op UBA ServicesOnze UBA Advertiser Guidelines zijn die de steun van UBA krijgen. voor onder meer juridisch adviestalrijk en overkoepelen uiteenlopende on- Het volledige overzicht vindt u op onze (UBA Legal Line), media-informatiederwerpen. Zo publiceerden we in 2011: website bij Informeren/Publicaties. Alle (UBA Media Glance) en het posten van• in-store communication; gidsen zijn gratis downloadbaar voor leden. open jobs (UBA Job Line);• communication agency contract; • u downloadt UBA Advertiser• communication agency evaluation. UBA WEBSITE, UBA E-NEWS EN SOCIALE Guidelines; MEDIA • u raadpleegt de verslagen van Media-Een greep uit eerder uitgegeven publicaties: Onze website is een belangrijk instru- commissies, Werkgroepen en Expertise• remuneratiegids; ment waarmee we onze leden op de Centers;• the client brief; hoogte houden en met hen communice- • u kunt uw gegevens altijd en overal• digital marketing contract; ren. UBA-leden weten dat alle relevante beheren, en dus een adresverandering,• media audit; informatie er te vinden is: de agenda nieuw e-mailadres of nieuwe functie• gedragscode voor bureaucompetities. van alle UBA activiteiten, opleidingen en invoeren; vergaderingen, verslagen en presentaties • ook uw paswoord veranderen is heelIn 2012 werken we o.a. aan volgende gidsen: en tal van nuttige gidsen. eenvoudig.• Social Media, hefbomen van een geïn- tegreerd communicatieplan; UBA WEBSITE UBA E-NEWS• evaluatiegrid voor sponsoringprojecten; Elke medewerker van een bedrijf dat lid Via de e-news, die verschijnt op het ritme• Employer Communication: wat en is bij UBA, krijgt een persoonlijke login en van de actualiteit, houden we onze leden waarom; paswoord. Waarom inloggen op UBA- op de hoogte van de weetjes uit de sector 13
 16. 16. UBA Job Line geeft een overzicht van de open UBA is sinds 2010 actief op sociale media via Benieuwd wie ingeschreven is voor UBA jobs bij de leden-adverteerders. Twitter, Flickr en Linkedin. Summer BBQ? U komt het te weten via onze Web App voor smartphone. en berichten we over exclusieve voor- UBA MEDIA GLANCE UBA JOB LINE delen zoals gratis plaatsen voor evene- Soms is het handig om snel een inzicht te Dankzij UBA Job Line kunnen onze menten of opleidingen. Ook onze events, krijgen in mediabestedingen die relevant leden-adverteerders hun openstaande opleidingen en vergaderingen worden zijn voor uw bedrijf. UBA Media Glance marketing- en communicatiejobs online erin aangekondigd. Om de e-news te ont- geeft eerstelijnsinformatie over media- plaatsen op UBA-website. vangen volstaat het dat we uw contactge- bestedingen in België. Daarvoor doen UBA-website wordt bezocht door vak- gevens opnemen in onze database. wij een beroep op de MDB-databank. organisaties, werkzoekenden en alle in MediaXim biedt online toegang tot een marketing en communicatie geïnteres- SOCIALE MEDIA gedetailleerde databank van reclame- seerde professionals. De jobs zijn niet twitter.com/ubabelgium investeringen in de Belgische above- alleen zichtbaar op onze website maar the-line media. Investeringen kunnen worden ook gepromoot via onze e-news- be.linkedin.com per sector, per adverteerder en zelfs per letter en via UBA-twitter. www.flickr.com/photos/ubabelgium merk worden geanalyseerd. www.youtube.com/user/uba6009 ANDERE LEDENVOORDELEN www.ubabelgium.be/uba/view/nl/rss Een greep uit de opzoekingen die wij voor • UBA-leden krijgen regelmatig de u kunnen doen: kans om gratis tickets te ontvangen > UBA SERVICES • hoeveel werd er het afgelopen jaar voor evenementen of opleidingen van Deze eerstelijnsdiensten beantwoorden geïnvesteerd in mijn sector? andere organisaties; aan reële behoeften van onze leden- • wat is mijn share of voice in de markt? • UBA-leden krijgen korting als ze een adverteerders. • wat is de evolutie van de bestedingen abonnement wensen te nemen op in vergelijking met de voorgaande Pub Magazine of Media Marketing; UBA LEGAL LINE jaren? • UBA-leden krijgen korting als ze ge- UBA Legal Line geeft eerstelijns legaal • in welke media/titels adverteren mijn bruik willen maken van de sprekers- advies. Elke adverteerder heeft wel eens concurrenten? dienst ‘Read My Lips’. een prangende vraag over regelgeving of Meer weten over onze diensten en wettelijke en juridische aspecten. Dankzij voordelen? onze samenwerking met de advocaten- Contacteer Kristin Hannon, associatie KOAN kunnen we snel een Communication & Loyalty Manager, kristin@ubabelgium.be eerste antwoord bieden. Vragen worden14 strikt vertrouwelijk behandeld. UBA Jaarverslag 2011
 17. 17. UITWISSELEN Deelnemers aan de Mediacommissie TV gaan in debat met mediaspecialisten.UBA hecht veel belang aan het > MEDIACOMMISSIES Daarnaast werd een analyse toegevoegdopbouwen en uitwisselen van In de Mediacommissies (TV, Press – over de correlatie tussen de economischecommunicatie- en media-expertise. Radio – Out of Home (PRO), Digital & groei en de media-investeringen.Regelmatig overleggen we met Mobile) volgen adverteerders en externe De cijfers zijn gebaseerd op publiekonze leden, wisselen we ‘best- mediaspecialisten de trends en evoluties toegankelijke gegevens van de CIM,practices’ uit en formuleren we in de media. Ze bespreken opportunitei- van ComScore en van het Federaalstandpunten die de mening van ten en macro-economische evoluties. Planbureau. De update van dezede adverteerders weergeven. Voor UBA-leden zijn deze vergaderingen publicatie met de mediacijfers van 2011 een ideale gelegenheid om de actualiteit vindt u vanaf p.24. binnen de mediasector op de voet te vol- gen en er zelfs op te anticiperen. Tijdens MEDIACOMISSIE TV deze meetings kunnen UBA-leden hun De Mediacommissie TV ondersteunt de mediakennis verder uitbouwen en de ontwikkeling van een gezond en innove- wijzigingen op de markt identificeren en rend televisielandschap van hoogstaande analyseren. We bespreken ook manieren kwaliteit. Ze heeft daarbij oog voor om de ROI te meten en volgen de macro- alle aspecten die nodig zijn om tot een economische evolutie van het bereik en evenwichtig medialandschap te komen. de kosten. Deze commissies zijn sinds Naast het behoud van de kwaliteit van het jaar en dag een uniek ontmoetingsplat- bereik en van de dekkingsdoelstellingen, form waar adverteerders en media open volgen we ook de evoluties zoals digitale met elkaar spreken over kansen en televisie en uitgesteld kijken. We bespre- toekomstige uitdagingen. ken de nieuwste televisietrends (interac- tieve televisie, nieuwe formats, nieuwe Meten is weten. Daarom publiceerde spelers, enzovoort), de samenwerking UBA in 2011 de kerncijfers van ‘Media- tussen de marktspelers, de aspecten van investeringen 2010 in België’. In deze een duurzame concurrentie en we maken publicatie werden de kerncijfers van de technische en financiële analyses. above-the-line-media in België uitvoerig besproken. 15
 18. 18. Enkele deelnemers aan het debat over het televisielandschap in 2012 tijdens de Mediacommissie TV. Denis Masquelier, Thierry Tacheny, Ben Jansen, Mark Coenen, Yves Gerard, RTL Belgium. SBS Belgium. Vlaamse Media Maat- VRT. Regie Media Belge. schappij. Enkele realisaties in 2011: Hoe zal het televisielandschap in 2012 MEDIACOMMISSIE PRESS - RADIO - OUT - analyse van trends en macro- evolueren ? OF HOME economische ontwikkelingen in het - de versnippering blijft aanhouden. De Mediacommissie Press – Radio – Belgische audiovisuele landschap; Er komen immers steeds meer gespe- Out of Home buigt zich over alle aspec- - debat over en met de themazenders: cialiseerde nichezenders, terwijl er te- ten van print-, radio- en Out of Home- toegevoegde waarde, specifieke doel- gelijk sterke zenders worden opgericht reclame. Ze heeft met name oog voor groep en efficiëntie ; die mikken op een groot publiek en de efficiëntie en de toegevoegde waarde - gebruik van digitale media in België een uitbreiding van hun doelgroepen; van deze reclame. Deze commissie wil en impact van de nieuwe technolo- - de zenders en de regies herbekijken eveneens een vernieuwend kwalitatief gieën en toestellen op het business- hun structuur. Televisiereclame wordt kader scheppen om het aantal lezers en model van de televisiezenders : visie, verkocht via nieuwe creatieve benade- de kijk- en luistercijfers te meten. media-ervaring, gedachtewisseling ringen rond de programmering en de over de integratie van de verschillende redactionele inhoud en rond het feit Enkele realisaties in 2011: geomarketingapplicaties; dat die ook digitaal beschikbaar zijn. - studies en praktijkvoorbeelden rond - opvolging van de problematiek van de Dat heeft impact op de verkoop en de de combinaties print/radio en nieuwe media-audits; aankoop, maar ook op de graadme- media; - debat over de volgende etappes in de ters en de tracking. Televisie wordt - debat en voorstelling van adverteer- alliantiecontracten en rond het nieuwe geïntegreerd in andere media en biedt derscases over de impact en de beheerscontract van de VRT; adverteerders zo de mogelijkheid om toegevoegde waarde van pers, radio, - nieuwe vooruitzichten van de CIM en zeer precieze contacten met de kijkers out of home en een combinatie van die evolutie van de studies; te combineren met een brede dekking; drie kanalen met digitale kanalen; - visie en verwachtingen rond het - de massale toename van het aantal - de toekomst van de informatiemaga- televisielandschap in 2012: debat met abonnees op digitale kanelen kan ervoor zines en de plaats van de reclame in al de verschillende topmensen van de zorgen dat het interactieve karakter nu die bestaande (en toekomstige) media; televisiezenders en de regies voor in een mature fase komt en vergroot de - overzicht van de jongste ontwikkelin- televisiereclame. contactkansen met de kijkers; gen, resultaten en toekomstige trends - de investeringen in kwaliteitsprogram- rond de CIM persstudie; ma’s, om op die manier te beantwoor- - toekomst van radio, print en out of den aan de marktverwachtingen rond home: visie en verwachting van de16 diversiteit, blijven behouden. media-experts. UBA Jaarverslag 2011
 19. 19. Patrick Steegmans, Luc Van Wichelen, Nationale Loterij. Kraft (Voorzitter Mediacommis- sie TV).Hoe zullen deze media in 2012 Enkele realisaties in 2011: - kansen rond mobiele en sociale appli-evolueren ? - overzicht van de jongste evoluties rond caties en analyse van hun prestaties- de verschuiving van offline naar online tracking van gegevens, analyse van de via enkele praktijkvoorbeelden; blijft voortduren en de betrokken prestaties en ROI-instrumenten; - stand van zaken rond ‘interest-based spelers zetten structuren op om de - analyse van de laatste resultaten van advertising’ en ‘retargeting’; crossmediale inhoud en commerciële de online bereikcijfers van Metriweb - overzicht en benchmark rond search- aanbiedingen te beheren; en Metriprofile; en abonneeconcepten.- er zullen steeds meer aanbiedingen - reflectie rond en definitie van KPI’s komen voor digitale mogelijkheden voor digitale, mobiele en sociale Hoe zullen digitale media & mobile in rond print en radio; media; 2012 evolueren ?- er komen nieuwe methodologieën - analyse en praktijkcases rond de toe- - de digitale en mobiele markt evolueert voor het meten van print online en gevoegde waarde van communicatie heel snel met daarbij met name een offline; in het mediaplan; grote vooruitgang voor e-commerce- er komen ook nieuwe communicatie- - voorstelling van de nieuwe trends en en video’s; vormen voor affichage. ontwikkelingen rond digitale, mobiele - de markt moet zich blijven structure- en sociale media: overzicht van de ren, zowel op het niveau van de regiesMEDIACOMMISSIE DIGITAL & MOBILE laatste sleutelcijfers van de media- als van de commerciële aanbiedingen,De Mediacommissie Digital & Mobile investeringen; maar zeker ook in het domein van debuigt zich over de integratie en het ge- - debat met Facebook over de nieuw- trackings en de gouden standaard diebruik van digitale en mobiele communi- ste kansen op het vlak van digitale, de opvolging en het meten van het be-catie in een modern communicatieplan. mobiele en sociale media; reik, de prestaties en de ROI mogelijkDaarnaast bestudeert ze de ontwikkelin- - overzicht van ‘location based apps’ moeten maken;gen en de vele innovatiemogelijkheden in en ’near feald communication’: - ‘Interest-based advertising’ blijftdit medium. Voorts heeft ze oog voor de hype of echte toegevoegde waarde vooruitgang boeken, net als de instru-evolutie van de investeringen, het bereik voor de adverteerders? menten en oplossing voor geomar-en de meetstandaarden. Daarbij focust - voorstelling van de resultaten van een keting en geolocalisatie. Tegelijkertijdze specifiek op de definitie van de KPI’s studie over de houding van de consu- moeten we aandacht hebben voor dedie het mogelijk maken om een verband ment ten aanzien van iPad, paid-book, Europese en Belgische wetgeving diete leggen tussen de communicatie- en enz…, geïllustreerd met praktijkvoor- de e-privacy omkadert.businessdoelstellingen. beelden; 17
 20. 20. Nathalie Hublet introduceert Deelnemers aan het Expertise Het thema van UBA de sprekers tijdens de Center Social Media. Trends Day in 2011 was UBA Trends Day. authenticiteit. > INTEGRATED > EXPERTISE CENTERS - UBA Trends Day: ‘Be Authentic! Look COMMUNICATION BOARD De Expertise Centers behandelen at the human side of brands’; (ICB) - analyse van nieuwe researchtrends: specifieke communicatieonderwerpen. De voorzitters en vice-voorzitters van kwalitatieve studie van neuromarke- Adverteerders en externe specialisten de Mediacommissies en de Expertise ting, meten van emoties, co-creatie, buigen er zich over de recentste trends Centers vergaderen twee keer per jaar en implementatie van de resultaten in en ontwikkelingen in de sector. Tijdens de om de doelstellingen en actieplannen van de communicatiestrategieën. vergaderingen wisselen de deelnemers de verschillende UBA-overlegplatformen hun ervaringen uit en kunnen ze rond op elkaar af te stemmen. RESEARCH - PANELS specifieke thema’s hun adviezen geven. - opvolging van de jongste ontwikke- Enkele realisaties in 2011: lingen: project ‘out of home’ ‘Petrol RESEARCH – CONSUMER MANAGEMENT - vergadering samen met het Executive Station Monitor’, methodologie van INSIGHTS Committee van UBA om het uitwis- de GfK-panels, correlatie tussen de - overzicht van en debat rond de selen van ideeën rond specifieke dos- mediakeuze en het aankoopgedrag; ontwikkeling van marktstudies op de siers te versterken en de prioriteiten - debat en analyse over de verschillende Belgische markt; van de overlegplatformen te verduide- scenario’s over de plaats van het ge- - kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie lijken; neesmiddelen panel en integratie van van de studiebureaus; - opzetten van het proces rond de ver- Makro/Metro/Cora in het voedingsuni- - debat over de kwaliteit van het rekru- nieuwing van de voorzittersmandaten versum in juni 2012; teringsproces van panels; voor de Mediacommissies Press – - debat over de verschillende UBA- - sensory marketing, een manier om de Radio - Out of Home in 2011, Digital & standpunten over het opnemen van consumentenervaring te beïnvloeden: Mobile in 2012, TV in 2013; nieuwe winkels in de panels; impact van geurmarketingtechnieken - voorstelling van UBA-strategie - discussie over de methodologie om de op de houding en het gedrag van de 2012-2015 en van het efficiëntie van de techniek van de consument; businessplan 2012. ‘gratis producten’ te meten; - reputatie- en MVO-management: hoe en wanneer starten met merkimago, - ontwikkelingen rond de metingen van het imago van het bedrijf, het opzetten de hard discounters (per maand, op van een MVO-communicatiestrategie 3 tot 5 jaar, key drivers) en rond de ge- en het meten ervan; bruikte wegingsfactoren om de impact18 op category management te meten; UBA Jaarverslag 2011
 21. 21. De Mediacommissie TV vergadert 4 keer per jaar.- oprichting van een ad hoc werkgroep POINT-OF-SALES COMMUNICATION RESPONSIBLE COMMUNICATION die belast is met de analyse van de - opzetten van een gedragslijn rond - ideeënuitwisseling over het opzetten problematiek van de kwaliteit van in-store communicatie: definitie van van een duurzame communicatiestra- de panels. een standaard, belangrijkste succes- tegie bij UBA; factoren en opstellen van tien gouden - voorstelling van de recentste trends inSPONSORING & EVENT COMMUNICATION regels voor in-store communicatie; verband met duurzame communicatie;- opzetten van een kader voor het eva- - debat in diverse sectoren (food, non - uitwisseling van ervaringen over het luatieproces van sponsoringprojecten: food, retail) over de visie rond en de vertalen van een duurzame bedrijfs- afronden en testen van een evaluatie- efficiëntie van in-store communicatie: strategie in een communicatieplan; rooster dat gebaseerd is op een model benadering, integratie in het alge- - voorstelling van de strategie en het rond de return op de doelstellingen; mene marketingplan, impact op het communicatieplan van een afvalver-- opzetten van een wegings- en rap- gedrag van de consument, do’s en werkingsbedrijf. porteringssysteem, gebaseerd op don’ts en succesfactoren; de kostenanalyse per contact, per - ontwikkelingen en jongste trends rond EMPLOYER COMMUNICATION commerciële lead en per uitgenodigde het meten, de ROI en de efficiëntie van - oprichting van een Expertise Center gast, zodat het mogelijk is evene- in-store communicatie; rond Employer Communication om de menten over verschillende jaren met - analyse en opzetten van een eerste band tussen het ‘menselijke kapitaal’ elkaar te vergelijken; project rond een kwantitatieve en en de waarden van een onderneming- interactieve sessies ‘Experience on kwalitatieve meting over de impact in kaart te brengen en te versterken; the grill’ met organisatoren van evene- van POS-materiaal binnen een welbe- - ontwikkelingen en laatste trends in menten en adverteerders die actief paalde categorie en bij een welbe- Employer Communication; zijn in de sectoren sport, muziek en paalde speler uit de distributiesector; - debat over engagement, participa- cultuur om een gedetailleerde analyse - voorstelling van de resultaten van tie, customer/employer branding en over de Belgische sponsoringmarkt een studie over de impact van POS- responsabilisering; met elkaar te delen. materiaal packaging, en category - definitie van Employer Communi- management op OTC- (over the counter, cation: terminologie, toegevoegde geneesmiddelen zonder voorschrift) waarde, doelstellingen; en verzorgingsproducten. Toepassing - bespreking van interne en van de basisregels rond verpakking van externe drivers voor een Employer fmcg-producten op de gezondheidszorg. Communicationstrategie. 19
 22. 22. Folke Lemaitre (Engagor) tijdens het Expertise Center Social Media van mei 2011. SOCIAL MEDIA COMMUNICATION AGENCY CONTRACT op basis van enkele basisprincipes. Een - analyse en evaluatie van een beleid Dit UBA/ACC contract bevat voor elke efficiënte evaluatie moet op regelmatige voor sociale media: sleutelelementen communicatiediscipline de basisprin- basis gebeuren, en dit van beide kanten en voorbeelden; cipes van de samenwerking tussen op een objectieve manier. De bijhorende - gebruik van sociale media als opvol- bureaus en adverteerders. Het geeft een excelbestanden kunnen bij elke evaluatie gingsinstrument voor de conversatie modern en flexibel referentiekader dat in aan de noden worden aangepast. met de klanten en meting van de de lijn ligt van de gewoonten in de sector. impact ervan op de merkstrategie van Het geeft eveneens een overzicht van wat ADVERTISING & CHILDREN / HEALTHY - producten en diensten in B-to-B en voor de betrokken partijen vereist is voor LIFESTYLE B-to-C; een goede relatie. Er zitten verschillende Twee keer per jaar maakt UBA een - strategie rond sociale media en be- luiken in: algemene voorwaarden, rech- update van de internationale, Europese heer ervan: ‘Think Global, Act Local’, ten en plichten van elke partij, onderwer- en nationale ontwikkelingen in het hoe kan men er zich van verzekeren pen die regelmatig aanleiding geven tot dossier ‘Kinderen en reclame’ voor de dat de lokale en internationale strate- discussies zoals de exclusiviteitsnoties, betrokken leden. Daarbij gaat onder meer gieën consistent zijn? de betalingsvoorwaarden en de goedkeu- aandacht uit naar de laatste discussies - ideeënuitwisseling tussen en best rings- en evaluatieprocedures. Ook de bij de Verenigde Naties, de aanbevelingen practices van adverteerders uit ver- regels rond deelnames aan wedstrijden van de Wereldgezondheidsorganisatie schillende sectoren. en de principes rond het vertrouwelijke rond voeding en vrijwillige initiatieven karakter van informatie komen aan bod. uit de reclamesector om ten aanzien > TIJDELIJKE WERKGROEPEN van kinderen en jongeren tot een De werkgroepen van UBA bestuderen ad AGENCY EVALUATION verantwoordelijke communicatie te hoc onderwerpen en problemen die ken- De evaluatie van de relatie tussen bu- komen. merkend zijn voor de communicatiesec- reaus en adverteerders werd opnieuw tor. Dit leidt veelal tot de publicatie van geanalyseerd om op een objectieve een ‘UBA Advertiser Guideline’. Het gaat manier van beide kanten de rol, de ver- om aanbevelingen, praktische gidsen, wachtingen en de verantwoordelijkheden gedragslijnen, typecontracten en andere te verduidelijken. Dat resulteerde in een Meer info? publicaties waarvan de conclusies ook praktische gids, opgesteld door UBA en Contacteer Nathalie Hublet, gedeeld worden tijdens de opleidingen ACC, die de markt een aantal referentie- Media Manager, nathalie@ubabelgium.be20 van UBA Academy. punten en gedragslijnen wil aanreiken UBA Jaarverslag 2011
 23. 23. ONTMOETEN UBA evenementen zijn vaak weken op voorhand volzet. Snel inschrijven blijft dus de boodschap.Met een steeds grotere interesse Het gaat hard. Al onze evenementen zijn > UBA TRENDS DAYen steeds meer aanwezige leden nu weken op voorhand volledig uitver- Op 6 oktober vond de zevende editie vanzijn UBA-evenementen uitgegroeid kocht. En de vraag wordt steeds groter. UBA Trends Day plaats. Dit seminarietot dé ontmoetingsplaats waar de We voelen de druk, maar we willen onze bracht de laatste trends en inzichten inBelgische communicatiecommunity evenementen ook exclusief en vooral kaart rond de consumentenevolutie, decontacten legt en ideeën uitwisselt. kwalitatief houden. Daarom beperken we media- en communicatietechnieken en het aantal deelnemers en focussen we op de researchtechnieken. Internationale en vernieuwende locaties en formules. nationale sprekers gaven in een positieve Die worden trouwens uitstekend ge- en interactieve sfeer adverteerders, com- smaakt, zoals ook blijkt uit de resultaten municatieprofessionals en een vijftigtal van onze peilingen. Met onze events communicatiestudenten inzicht in de willen we een sterke en efficiënte com- nieuwste evoluties. In 2011 woonden 395 munity bouwen, dat communicatiepro- deelnemers UBA Trends Day bij, gelijk fessionals de kans biedt om optimaal te verdeeld over leden en niet-leden. Zowel netwerken. over de organisatie en de communicatie als over de locatie, de catering en de net- > UBA SUMMER BBQ working waren de deelnemers uitermate Op 30 augustus organiseerde UBA in positief. Velen stipten ook aan dat de de Ferme de Bilande in Lasne voor 558 organisatie elk jaar professioneler wordt. communicatieprofessionals een bijzonder geslaagde zomerbarbecue. De mojito EVALUATIE vloeide rijkelijk, er werd met smaak 395 deelnemers (50% adverteerders) gegeten en volop genetwerkt. Sprekers en inhoud: 74,3% (zeer) goed Communicatie: 93,1% (zeer) goed Organisatie: 94,9% (zeer) goed Locatie: 77,6% (zeer) goed Catering: 87,1% (zeer) goed Networking: 79,5% (zeer) goed 21
 24. 24. Henry Mason, Will Goodhand , Jody Turner, trendwatching.com BrainJuicer CultureofFuture.com PROGRAMMA Henry Mason van consumenten omtrent merken die • ‘Why being a human brand will mean Op basis van de nieuwe trends, maakte zich menselijke en authentieker opstel- your world won’t end in 2012?’ Henry ons duidelijk hoe merken men- len vertaald, op basis van hun exclusieve by Henry Mason, Head of Market selijker worden, hun persoonlijkheid Trends Day-enquête. Research & Trend Analysis at creëren en sympathie opwekken om trendwatching.com consumenten op een persoonlijke en in- Will Goodhand novatieve manier te bereiken. Will vertelde ons over de enorme • ‘The future of branding is human: mogelijkheden van de emotionele kant How can human cultural trends help Jody Turner van onze hersenen, waardoor we beter in disruptive times? by Jody Turner, Jody verklaarde waarom we tijden van begrijpen hoe mensen beslissen wie ze Future Strategist and Founder of belangrijke veranderingen doormaken, willen zijn. CultureofFuture.com die nieuwe gedragingen vereisen, waarbij • ‘Humanifasto: How marketeers can futuremapping een uitzonderlijke kans is Tanja Kiewitz & Johan Stockmann reconnect with consumers by adding voor merken. Gewapens met de bekroonde campagne realness?’ by Joeri Van den Bergh, van Cap48, toonden Tanja en Johan ons Managing Partner and co-Founder Joeri Van den Bergh & Lionel Benbassat aan dat een sterke en efficiënte commu- of InSites Consulting and Lionel Adverteerders moeten opnieuw in nicatie merken kan helpen menselijker Benbassat, Marketing & Brand contact treden met hun consumenten. te zijn. Director, Eurostar Group Ltd. Joeri en Lionel hebben de percepties • ‘Human beings are feeling machines who think: How can emotional brands > NIET TE MISSEN IN 2012: inspire research?’ by Will Goodhand, Juicy Evangelist, BrainJuicer London Agenda 2012 • ‘Tanja for Cap48: a true story is a suc- cess story’ by Tanja Kiewitz, Top Model CEO Breakfast ............................................................................................................................................. 10/05/2012 for Cap48 campaign and Graphic EFFIE Award Ceremony ..................................................................................................................... 12/06/2012 Designer at Air, Johan Stockmann, UBA Summer BBQ .................................................................................................................................. 30/08/2012 Partnership and Communication UBA Trends Day ......................................................................................................................................... 04/10/2012 Director Cap48 RTBF.22 UBA Xmas Lunch ...................................................................................................................................... 13/12/2012 UBA Jaarverslag 2011
 25. 25. Joeri Van den Bergh Clo Willaerts Jo Caudron De verdeling van de Xmas bags na afloop van de jaarlijkse UBA Xmas Lunch verliep heel vlot.> UBA BOOK IT BOOK IT CLO WILLAERTS UBA XMAS LUNCHUBA Book it is een evenement waarop we Op 5 april kwam internetspecialiste De kerstlunch blijft zijn reputatie als hétde auteur van een recent spraakmakend Clo Willaerts aan de hand van haar boek top-netwerking-evenement voor de com-boek over marketing en communicatie ‘Conversity Model’ en een indrukwek- municatiesector eer aandoen.uitnodigen om ons tussen 8 en 9 uur, kende reeks sprekende voorbeelden aan Na de 900 deelnemers van 2009 en detijdens het ontbijt, bondig over de inhoud 56 deelnemers uitleggen welke impact de 1.120 deelnemers in 2010, beslisten wete vertellen en om op de vragen van de sociale media hebben op de business en in 2011 om het aantal deelnemers tedeelnemers te antwoorden. Deelnemers het personeelsbeleid van de bedrijven. beperken tot 1.000, om zo maximaal dekrijgen een ontbijt en het boek mee naar kwaliteit en de networkingopportuniteitenhuis. BOOK IT JO CAUDRON te kunnen blijven garanderen. Op woensdagochtend 26 oktober was Jo Op 15 december beleefden ze in de WideBOOK IT JOERI VAN DEN BERGH Caudron bij ons te gast. Voor een geboeid Gallery in Vorst een echte topdag. HetDe eerste UBA Book it van 2011 vond publiek van 20 deelnemers ging hij aan evenement bekroonde ook de ‘Advertiserop 16 maart plaats met Joeri Van den de hand van zijn boek ‘Media Morgen’ Personality of the Year’ en die eer vielBergh, auteur van ‘How cool brands in op de vraag of de klassieke media de Philippe Wallez (General Managerstay hot’. Het boek gaat over de manier radicale impact van internet, sociale en Marketing – ING) te beurt.waarop merken met de nieuwe generatie mobiele media zullen overleven.consumenten communiceren. Op basis Ook de twee Xmas bags met productenvan diepgaande research geeft de auteur van adverteerders verdienen een vermel-vijf cruciale ingrediënten die succesvolle ding omdat alle deelnemers die maar watjongerenmerken gebruiken en die adver- graag mee naar huis nemen. Dankzij deteerders kunnen helpen om hun merk nieuwe drive-in formule verliep de distri-efficiënt te promoten bij deze nieuwe butie naar de 1000 deelnemers super vlot.generatie. De 24ste kerstlunch was op die manier deDe 50 deelnemers kregen niet alleen bekroning van opnieuw een sterk jaar.uitleg bij het boek door de auteur, maar Meer info?ook een ontbijt, de mogelijkheid om te Contacteer Frédéric Ackermans,netwerken en een exemplaar van het Event & Partnership Manager, frederic@ubabelgium.beboek. 23
 26. 26. INHOUD 1 De evolutie van de bruto media-investeringen 2002-2011 p.27 2 Top 75 adverteerders p.29 3 Media-investeringen per economische sector p.31 4 Evolutie van media-investeringen per economische sector en mediumtype p.32 5 Verdeling van adverteerders en media mix per budget p.33 6 Aantal adverteerders per mediumtype p.34 7 Index bruto-kosten reclameruimte in diverse media p.3524 UBA Jaarverslag 2011
 27. 27. MEDIA INVESTERINGEN2011 IN BELGIEDe UBA helpt adverteerders het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren in een openen transparante communicatie-omgeving. Adverteerders hebben o.a. nood aan goede informatie over de media-investeringen in België. Dankzij het CIM in het verleden en MediaXim vandaag is er in België hieromtrent heel watinformatie beschikbaar. Mediabureau ‘s en mediaregies kunnen adverteerders hierover uitgebreid informeren.Toch vinden we het als UBA belangrijk om jaarlijks een overzichtelijk referentiedocument aan onze leden terbeschikking te stellen.In België verzamelt het CIM nauwkeurige gegevens over de above-the-line media , zowel met betrekking tot deverspreiding als het bereik van de media. Het CIM (tot eind 2010) en MediaXim (sinds 2011) meten eveneens debruto reclamedruk in de “pige” MDB (MediaDataBase). Het zijn de publieke gegevens uit deze studie die in dezebrochure voornamelijk gebruikt werden. Opgelet : de geciteerde investeringen zijn gebaseerd op de brutotarievenvan de media en niet op wat effectief betaald werd. De MDB meet wel de reclamedruk en niet de nettoreclame-uitgaven.Uw feedback op deze tweede uitgave zal ten zeerste gewaardeerd worden en kan bijdragen tot een beterreferentiedocument in de volgende jaren. Wij wensen alleszins iedereen te bedanken die meehielp om ditoverzicht te realiseren. Het UBA Team 25
 28. 28. 1 DE EVOLUTIE VAN DE BRUTO MEDIA-INVESTERINGEN 2002-2011 De bruto media-investeringen in België zijn in de laatste tien jaar bijna verdubbeld tot bijna 3,6 miljard euro in 2011. Daar waar de investeringen nog een groei van 9% lieten optekenen in 2010, stelt men vast dat ze slechts met 2,9% gestegen zijn in 2011, wat lager is dan de algemene econonomische inflatie, die in het afgelopen jaar 3,5% bedroeg. Er werd in 2011 ca. 100 miljoen euro meer geïnvesteerd. Evolutie in euro In euro 2002 2003 2004 2005 2006 CINEMA 22.934.393 € 25.290.110 € 25.043.145 € 28.817.093 € 29.675.585 € DAILIES 386.097.187 € 471.740.552 € 531.103.923 € 592.610.968 € 701.466.225 € FREE SHEETS 174.875.603 € MAGAZINES 269.313.521 € 268.660.618 € 281.876.040 € 280.421.834 € 286.610.417 € ONLINE* 46.519.730 € OUTDOOR 182.342.552 € 197.798.403 € 204.519.332 € 214.558.511 € 226.556.821 € RADIO 208.073.616 € 228.708.671 € 252.588.688 € 289.432.148 € 326.976.649 € TV 864.677.463 € 945.280.824 € 1.003.554.030 € 981.518.610 € 1.071.169.986 € Total 1.933.438.731 € 2.137.479.178 € 2.298.685.158 € 2.387.359.163 € 2.863.851.016 € In euro 2007 2008 2009 2010 2011 CINEMA 25.999.922 € 26.818.900 € 24.622.596 € 25.678.641 € 30.926.516 € DAILIES 747.480.799 € 736.680.479 € 730.298.758 € 767.794.337 € 761.154.803 € FREE SHEETS 153.915.742 € 150.442.649 € 152.220.550 € 141.112.049 € 140.774.401 € MAGAZINES 300.734.727 € 299.949.376 € 281.724.935 € 296.626.680 € 273.716.550 € ONLINE* 84.922.666 € 119.105.408 € 129.246.951 € 168.331.334 € 183.123.955 € OUTDOOR 238.781.808 € 249.456.454 € 248.130.898 € 253.690.408 € 278.570.669 € RADIO 375.513.688 € 377.186.504 € 357.710.811 € 398.861.095 € 444.174.585 € TV 1.161.345.040 € 1.204.777.243 € 1.246.760.046 € 1.414.339.916 € 1.453.904.347 € Total 3.088.694.392 € 3.164.417.013 € 3.170.715.545 € 3.466.434.461 € 3.566.345.826 € * Online = only display advertising Bron : CIM MDB26 UBA Jaarverslag 2011
 29. 29. Televisie is en blijft het belangrijkste medium in België met 40,8% Share of Voice en versterkte zijn positie in delaatste 5 jaar. De sterkste groei is echter voor het medium Radio, dat marktaandelen lijkt weg te snoepen bij deprint media en vooral bij de magazines. Online kende eveneens een sterke groei waarbij moet opgemerkt wordendat alleen het gedeelte « display » in de CIM MDB/MediaXim gemeten wordt.Evolutie in share of voice In SOV 2002 2003 2004 2005 2006 CINEMA 1,2% 1,2% 1,1% 1,2% 1,0% DAILIES 20,0% 22,1% 23,1% 24,8% 24,5% FREE SHEETS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% MAGAZINES 13,9% 12,6% 12,3% 11,7% 10,0% ONLINE* 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% OUTDOOR 9,4% 9,3% 8,9% 9,0% 7,9% RADIO 10,8% 10,7% 11,0% 12,1% 11,4% TV 44,7% 44,2% 43,7% 41,1% 37,4% Total 100% 100% 100% 100% 100% In SOV 2007 2008 2009 2010 2011 CINEMA 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,9% DAILIES 24,2% 23,3% 23,0% 22,1% 21,3% FREE SHEETS 5,0% 4,8% 4,8% 4,1% 3,9% MAGAZINES 9,7% 9,5% 8,9% 8,6% 7,7% ONLINE* 2,7% 3,8% 4,1% 4,9% 5,1% OUTDOOR 7,7% 7,9% 7,8% 7,3% 7,8% RADIO 12,2% 11,9% 11,3% 11,5% 12,5% TV 37,6% 38,1% 39,3% 40,8% 40,8% Total 100% 100% 100% 100% 100%* Online = only display advertisingBron : CIM MDB 27

×