SlideShare a Scribd company logo
Tiivistelmä vihreästä työllisyysohjelmasta
Lue koko ohjelma: http://www.vihreat.fi/tyollisyysohjelma
Vihreä työllisyysohjelma tähtää
työllisyysasteen nostamiseen
pohjoismaiselle tasolle 

kolmeen osaan ryhmiteltyjen
toimenpiteiden avulla.
1.

Tulkoon rakennemuutos!
2.

Vihreässä työelämässä on 

tilaa kaikille
3.

Elinvoimaisen yritystoiminnan
Suomi
Haaste 1:
Suomi on rakenteiden kriisissä. Kärsimme
kasvavasta rakenteellisesta työttömyydestä
emmekä ole löytäneet uutta rooliamme
globaaleilla markkinoilla. Samalla
automatisaatio korvaa ihmistyötä ja saattaa
kadottaa jopa kolmasosan nykyisistä
suomalaisista työpaikoista. Työtä siirtyy
toimialalta ja alueelta toiselle. Osaamistarpeet
muuttuvat.
Fakta:

Elinkeinorakenteen muutos hävittää työpaikkoja
teollisuudesta ja lisää niitä palvelualoilla
Työllisten määrän muutos toimialoittain 2005-2013, 1000 henkilöä
-70
-52,5
-35
-17,5
0
17,5
35
52,5
Teollisuus
Julkinen
hallinto, m
aanpuolustus
M
aa-, m
etsä- ja
kalatalous, kaivostoim
inta
Kuljetus
ja
varastointi
Tukku
ja
vähittäiskauppa
Rahoitus- ja
vakuutustoim
inta, kiinteistöala
M
ajoitus- ja
ravitsem
ustoim
inta
Inform
aatio
ja
viestintä
Koulutus
Rakentam
inen
M
uu
palvelutoim
inta
Liike-eläm
än
palvelut
Terveys- ja
sosiaalipalvelut
Lähde: Tilastokeskus
Fakta:

Toimialarakenteen muutoksen yhteydessä myös
työvoiman osaamistarpeet nousevat
Ennuste avautuvista työpaikoista EU-alueella 

2013-2020 koulutusasteittain
Lähde: Cedefop
Ratkaisu: Tulkoon rakennemuutos!
• Luodaan 90 000 uutta työpaikkaa Suomeen energiatehokkuusinvestoinneilla ja
toteuttamalla energiapolitiikan täyskäännös, jossa energiantuotannon painopiste
siirretään kotimaisten uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen.
• Siirretään verotuksen painopistettä työn verotuksesta pääomatulojen ja
ympäristöä kuormittavan kulutuksen verotukseen. Säädetään EU:n tasolla
yhteisöverolle minimitaso.
• Avataan ovet laajemmille kotimarkkinoille ajamalla EU:n digitaalisten
sisämarkkinoiden toteutumista.
• Tehdään aikuis- ja täydennyskoulutuksesta arkipäivää kaikille luomalla toimiva
koulutustilijärjestelmä.
• Parannetaan edellytyksiä liikkua työn perässä lisäämällä kohtuuhintaista vuokra-
asuntotuotantoa ja tukemalla rahallisesti työn perässä muuttavia työttömiä
Haaste 2:
Hyvinvointiyhteiskunta rahoitetaan työllä.
Ikääntyvässä Suomessa kaikki kynnelle
kykenevät tarvitaan mukaan työelämään. Silti
työikäinen suomalainen on muita
pohjoismaalaisia todennäköisemmin
työttömänä tai työelämän ulkopuolella. Erityisen
heikko työllisyysaste on 25–40-vuotiailla naisilla
ja yli 55-vuotiailla sekä miehillä kaikissa
ikäluokissa.
Fakta:

Suomi ei pärjää pohjoismaisessa vertailussa
työllisyysasteellaan
Lähde: Tilastokeskus
Fakta:

Huoltosuhteen säilyminen vuoden 2010 tasolla edellyttää työllisyysasteen
nostoa kuudella prosenttiyksiköllä vuoteen 2030 mennessä
Lähde: Tilastokeskus
Ratkaisu: Raivataan työelämään tilaa kaikille
• Tehdään kaikesta työstä kannattavaa parantamalla työn ja sosiaaliturvan sovittamista yhteen.
• Erotetaan työttömyysturvan valvonta ja työllistämistoimet toisistaan. Tarjotaan työttömille
heidän työllistymistään ja osaamistaan parantavia yksilöityjä palveluita, kuten
ammattiosaamista täydentäviä opintoja.
• Varmistetaan nuorisotakuun toteutuminen riittävin varoin. Sujuvoitetaan opintoja ja
opiskelijavalintoja. Siirrytään valikoivaan asevelvollisuuteen.
• Jaetaan vanhemmuuden kulut työnantajien kesken ja vanhempainvapaat 6+6+6-mallin
mukaan. Tehdään vapaista myös joustavampia siten, että osa-aikatyö tai vapaan käyttäminen
useammassa osassa on helpompaa.
• Tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä lisäämällä suomen kielen ja kulttuurin kursseja,
työllistymispalveluita ja anonyymiä työnhakua.
• Porrastetaan eläkemaksut niin, että alle 25-vuotiaiden ja yli 55-vuotiaiden eläkemaksuja
alennetaan merkittävästi. Helpotetaan osa-aikaista työskentelyä. Nostetaan eläkeiän alarajaa.
Haaste 3:
Suomi tarvitsee kaiken kokoisia yrityksiä.
Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset luovat
suurimman osan uusista työpaikoista.
Yritystoiminnan esteet, liiallinen sääntely ja
epäreilu kilpailu haittaavat kuitenkin yritysten
perustamista ja siten uusien työpaikkojen
luomista.
Fakta:

Pitkä trendi on, että pieniin ja keskisuuriin yrityksiin syntyy
enemmän työpaikkoja kuin suuriin
56
58,25
60,5
62,75
65
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstön osuus

kaikkien yritysten henkilöstöstä, %
Lähde: Tilastokeskus
Ratkaisu: Autetaan yrityksiä luomaan uutta työtä
• Helpotetaan yritysten perustamista ja ensimmäisen työntekijän palkkaamista
tarjoamalla siihen liittyvät palvelut yhdeltä luukulta.
• Kevennetään pienimpien palkkatulojen verotusta ja tuetaan kasvuhakuista
yritystoimintaa suosimalla maltillisesti pääomatulojen verottamista yhteisöveron sijaan.
• Vahvistetaan yritysten rahoituskanavia muun muassa mahdollistamalla
joukkorahoituksen käyttäminen sekä luomalla pk-yritysten joukkovelkakirjamarkkinat.
• Nostetaan arvonlisäverovelvollisuuden alaraja 10 000 euroon sekä edistetään julkisten
hankintojen pilkkomista niin, että myös pienet yritykset voivat osallistua
tarjouskilpailuihin.
• Luodaan yrittäjärauha vähentämällä erityisesti pieniä yrityksiä kuormittavaa sääntelyä.
• Taataan myös yrittäjille ja itsensä työllistäjille oikeus sosiaaliturvaan. Lisätään
yrittäjyyskoulutusta kaikilla koulutusasteilla.
Vihreästä työllisyyspolitiikasta tarkemmin:
http://www.vihreat.fi/tyollisyysohjelma

More Related Content

What's hot

Reformi vahvistetaan ammatillisen yhteiskunnallista merkitystä
Reformi vahvistetaan ammatillisen yhteiskunnallista merkitystäReformi vahvistetaan ammatillisen yhteiskunnallista merkitystä
Reformi vahvistetaan ammatillisen yhteiskunnallista merkitystä
Petri Lempinen
 
SDP - Sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen
SDP - Sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminenSDP - Sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen
SDP - Sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen
SDP
 
SDP:n perhevapaamalli
SDP:n perhevapaamalliSDP:n perhevapaamalli
SDP:n perhevapaamalli
SDP
 
Ammatillisen koulutuksen reformi hallitusohjelmassa koulutuksen järjestäjien ...
Ammatillisen koulutuksen reformi hallitusohjelmassa koulutuksen järjestäjien ...Ammatillisen koulutuksen reformi hallitusohjelmassa koulutuksen järjestäjien ...
Ammatillisen koulutuksen reformi hallitusohjelmassa koulutuksen järjestäjien ...
Petri Lempinen
 
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Petri Lempinen
 
On olemassa reilumpi vaihtoehto
On olemassa reilumpi vaihtoehtoOn olemassa reilumpi vaihtoehto
On olemassa reilumpi vaihtoehto
SDP
 
Kättä päälle - Yhteisen vastuun sopimus
Kättä päälle - Yhteisen vastuun sopimusKättä päälle - Yhteisen vastuun sopimus
Kättä päälle - Yhteisen vastuun sopimus
SDP
 
SAK:n tavoitteet puoliväliriiheen 2017–2019
SAK:n tavoitteet puoliväliriiheen 2017–2019SAK:n tavoitteet puoliväliriiheen 2017–2019
SAK:n tavoitteet puoliväliriiheen 2017–2019
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Varjosta valoon tulevaisuusohjelma
Varjosta valoon tulevaisuusohjelma Varjosta valoon tulevaisuusohjelma
Varjosta valoon tulevaisuusohjelma
SDP
 
Nuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuuNuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuuSDP
 
Strateginen hallitusohjelma 2015
Strateginen hallitusohjelma 2015Strateginen hallitusohjelma 2015
Strateginen hallitusohjelma 2015
SDP
 
Selvitys työperusteiseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvästä politii...
Selvitys työperusteiseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvästä politii...Selvitys työperusteiseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvästä politii...
Selvitys työperusteiseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvästä politii...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SDP:n työllistämisseteli
SDP:n työllistämisseteliSDP:n työllistämisseteli
SDP:n työllistämisseteli
SDP
 
Digiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästi
Digiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästiDigiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästi
Digiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Työtä julkisilla hankinnoilla
Työtä julkisilla hankinnoillaTyötä julkisilla hankinnoilla
Työtä julkisilla hankinnoilla
THL
 
Tyollisyystiekartta3
Tyollisyystiekartta3Tyollisyystiekartta3
Tyollisyystiekartta3
SDP
 
Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa?
Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa?Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa?
Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa?
Petri Lempinen
 
SDP - Kymmenen työllisyystoimea
SDP - Kymmenen työllisyystoimeaSDP - Kymmenen työllisyystoimea
SDP - Kymmenen työllisyystoimea
SDP
 
Lauri Ihalainen: Työmarkkinoiden ja työelämän kehitysnäkymiä
Lauri Ihalainen: Työmarkkinoiden ja työelämän kehitysnäkymiäLauri Ihalainen: Työmarkkinoiden ja työelämän kehitysnäkymiä
Lauri Ihalainen: Työmarkkinoiden ja työelämän kehitysnäkymiä
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 

What's hot (19)

Reformi vahvistetaan ammatillisen yhteiskunnallista merkitystä
Reformi vahvistetaan ammatillisen yhteiskunnallista merkitystäReformi vahvistetaan ammatillisen yhteiskunnallista merkitystä
Reformi vahvistetaan ammatillisen yhteiskunnallista merkitystä
 
SDP - Sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen
SDP - Sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminenSDP - Sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen
SDP - Sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen
 
SDP:n perhevapaamalli
SDP:n perhevapaamalliSDP:n perhevapaamalli
SDP:n perhevapaamalli
 
Ammatillisen koulutuksen reformi hallitusohjelmassa koulutuksen järjestäjien ...
Ammatillisen koulutuksen reformi hallitusohjelmassa koulutuksen järjestäjien ...Ammatillisen koulutuksen reformi hallitusohjelmassa koulutuksen järjestäjien ...
Ammatillisen koulutuksen reformi hallitusohjelmassa koulutuksen järjestäjien ...
 
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
 
On olemassa reilumpi vaihtoehto
On olemassa reilumpi vaihtoehtoOn olemassa reilumpi vaihtoehto
On olemassa reilumpi vaihtoehto
 
Kättä päälle - Yhteisen vastuun sopimus
Kättä päälle - Yhteisen vastuun sopimusKättä päälle - Yhteisen vastuun sopimus
Kättä päälle - Yhteisen vastuun sopimus
 
SAK:n tavoitteet puoliväliriiheen 2017–2019
SAK:n tavoitteet puoliväliriiheen 2017–2019SAK:n tavoitteet puoliväliriiheen 2017–2019
SAK:n tavoitteet puoliväliriiheen 2017–2019
 
Varjosta valoon tulevaisuusohjelma
Varjosta valoon tulevaisuusohjelma Varjosta valoon tulevaisuusohjelma
Varjosta valoon tulevaisuusohjelma
 
Nuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuuNuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuu
 
Strateginen hallitusohjelma 2015
Strateginen hallitusohjelma 2015Strateginen hallitusohjelma 2015
Strateginen hallitusohjelma 2015
 
Selvitys työperusteiseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvästä politii...
Selvitys työperusteiseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvästä politii...Selvitys työperusteiseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvästä politii...
Selvitys työperusteiseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvästä politii...
 
SDP:n työllistämisseteli
SDP:n työllistämisseteliSDP:n työllistämisseteli
SDP:n työllistämisseteli
 
Digiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästi
Digiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästiDigiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästi
Digiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästi
 
Työtä julkisilla hankinnoilla
Työtä julkisilla hankinnoillaTyötä julkisilla hankinnoilla
Työtä julkisilla hankinnoilla
 
Tyollisyystiekartta3
Tyollisyystiekartta3Tyollisyystiekartta3
Tyollisyystiekartta3
 
Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa?
Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa?Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa?
Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa?
 
SDP - Kymmenen työllisyystoimea
SDP - Kymmenen työllisyystoimeaSDP - Kymmenen työllisyystoimea
SDP - Kymmenen työllisyystoimea
 
Lauri Ihalainen: Työmarkkinoiden ja työelämän kehitysnäkymiä
Lauri Ihalainen: Työmarkkinoiden ja työelämän kehitysnäkymiäLauri Ihalainen: Työmarkkinoiden ja työelämän kehitysnäkymiä
Lauri Ihalainen: Työmarkkinoiden ja työelämän kehitysnäkymiä
 

Viewers also liked

Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus
Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuusVihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus
Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus
Vihreät
 
Entierro chino
Entierro chinoEntierro chino
Entierro chino
inmajavi
 
Cops have hearts
Cops have heartsCops have hearts
Cops have hearts
Brian Hill
 
La Perfecta Devoción a la Santísima Virgen María.
La Perfecta Devoción a la Santísima Virgen María.La Perfecta Devoción a la Santísima Virgen María.
La Perfecta Devoción a la Santísima Virgen María.
Yurina Pinto
 
True Blue Inclusion - Briefs, Engineering + Next Up
True Blue Inclusion - Briefs, Engineering + Next UpTrue Blue Inclusion - Briefs, Engineering + Next Up
True Blue Inclusion - Briefs, Engineering + Next Up
True Blue Inclusion
 
O PENSAMENTO DO CLUBE MILITAR
O PENSAMENTO DO CLUBE MILITARO PENSAMENTO DO CLUBE MILITAR
O PENSAMENTO DO CLUBE MILITAR
Lucio Borges
 

Viewers also liked (7)

Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus
Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuusVihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus
Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus
 
Entierro chino
Entierro chinoEntierro chino
Entierro chino
 
Cops have hearts
Cops have heartsCops have hearts
Cops have hearts
 
La Perfecta Devoción a la Santísima Virgen María.
La Perfecta Devoción a la Santísima Virgen María.La Perfecta Devoción a la Santísima Virgen María.
La Perfecta Devoción a la Santísima Virgen María.
 
godo b
godo bgodo b
godo b
 
True Blue Inclusion - Briefs, Engineering + Next Up
True Blue Inclusion - Briefs, Engineering + Next UpTrue Blue Inclusion - Briefs, Engineering + Next Up
True Blue Inclusion - Briefs, Engineering + Next Up
 
O PENSAMENTO DO CLUBE MILITAR
O PENSAMENTO DO CLUBE MILITARO PENSAMENTO DO CLUBE MILITAR
O PENSAMENTO DO CLUBE MILITAR
 

Similar to Vihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustat

Miksi rahat eivät riitä mihinkään
Miksi rahat eivät riitä mihinkäänMiksi rahat eivät riitä mihinkään
Miksi rahat eivät riitä mihinkäänTimoAro
 
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan seAikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SAK:n kuuden kohdan ohjelma pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksi
SAK:n kuuden kohdan ohjelma pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksiSAK:n kuuden kohdan ohjelma pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksi
SAK:n kuuden kohdan ohjelma pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Työministeri ihalainen 29.10.2014
Työministeri ihalainen 29.10.2014Työministeri ihalainen 29.10.2014
Työministeri ihalainen 29.10.2014
Tyoelama2020
 
Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...
Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...
Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Osaaminen ja yrittäjyys kasvun mahdollistajana
Osaaminen ja yrittäjyys kasvun mahdollistajanaOsaaminen ja yrittäjyys kasvun mahdollistajana
Osaaminen ja yrittäjyys kasvun mahdollistajanaVesa Vuorenkoski
 
Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin
Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin
Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessaKasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Työterveyslaitos
 
SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi
SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksiSAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi
SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Työllistamistuet helppohallinto.fi
Työllistamistuet helppohallinto.fiTyöllistamistuet helppohallinto.fi
Työllistamistuet helppohallinto.fi
Kauppakamari
 
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalli
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalliTyötön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalli
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalli
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Parempaan työllisyyteen Suomen mallilla
Parempaan työllisyyteen Suomen mallillaParempaan työllisyyteen Suomen mallilla
Parempaan työllisyyteen Suomen mallilla
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Nuorisotakuu
NuorisotakuuNuorisotakuu
SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015
SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015
SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015SYL
 
Keikkatyöntekijän toimeentulo muuttuvassa maailmassa - SAK:n julkaisusarja 2/...
Keikkatyöntekijän toimeentulo muuttuvassa maailmassa - SAK:n julkaisusarja 2/...Keikkatyöntekijän toimeentulo muuttuvassa maailmassa - SAK:n julkaisusarja 2/...
Keikkatyöntekijän toimeentulo muuttuvassa maailmassa - SAK:n julkaisusarja 2/...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SAK:n tavoitteet kevään 2018 kehysriiheen
SAK:n tavoitteet kevään 2018 kehysriiheenSAK:n tavoitteet kevään 2018 kehysriiheen
SAK:n tavoitteet kevään 2018 kehysriiheen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
6. seminaari vaikeuksista voittoon sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
6. seminaari vaikeuksista voittoon sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
EHYT
 
Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...
Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...
Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...
Työ- ja elinkeinoministeriö
 

Similar to Vihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustat (20)

Miksi rahat eivät riitä mihinkään
Miksi rahat eivät riitä mihinkäänMiksi rahat eivät riitä mihinkään
Miksi rahat eivät riitä mihinkään
 
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan seAikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan se
 
SAK:n kuuden kohdan ohjelma pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksi
SAK:n kuuden kohdan ohjelma pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksiSAK:n kuuden kohdan ohjelma pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksi
SAK:n kuuden kohdan ohjelma pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksi
 
Työministeri ihalainen 29.10.2014
Työministeri ihalainen 29.10.2014Työministeri ihalainen 29.10.2014
Työministeri ihalainen 29.10.2014
 
Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...
Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...
Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...
 
Osaaminen ja yrittäjyys kasvun mahdollistajana
Osaaminen ja yrittäjyys kasvun mahdollistajanaOsaaminen ja yrittäjyys kasvun mahdollistajana
Osaaminen ja yrittäjyys kasvun mahdollistajana
 
Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin
Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin
Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin
 
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessaKasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
 
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
 
SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi
SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksiSAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi
SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi
 
Työllistamistuet helppohallinto.fi
Työllistamistuet helppohallinto.fiTyöllistamistuet helppohallinto.fi
Työllistamistuet helppohallinto.fi
 
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalli
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalliTyötön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalli
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalli
 
Parempaan työllisyyteen Suomen mallilla
Parempaan työllisyyteen Suomen mallillaParempaan työllisyyteen Suomen mallilla
Parempaan työllisyyteen Suomen mallilla
 
Nuorisotakuu
NuorisotakuuNuorisotakuu
Nuorisotakuu
 
SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015
SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015
SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015
 
Keikkatyöntekijän toimeentulo muuttuvassa maailmassa - SAK:n julkaisusarja 2/...
Keikkatyöntekijän toimeentulo muuttuvassa maailmassa - SAK:n julkaisusarja 2/...Keikkatyöntekijän toimeentulo muuttuvassa maailmassa - SAK:n julkaisusarja 2/...
Keikkatyöntekijän toimeentulo muuttuvassa maailmassa - SAK:n julkaisusarja 2/...
 
SAK:n tavoitteet kevään 2018 kehysriiheen
SAK:n tavoitteet kevään 2018 kehysriiheenSAK:n tavoitteet kevään 2018 kehysriiheen
SAK:n tavoitteet kevään 2018 kehysriiheen
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
 
6. seminaari vaikeuksista voittoon sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
6. seminaari vaikeuksista voittoon sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
 
Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...
Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...
Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...
 

More from Vihreät

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautusKorkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus
Vihreät
 
Vihreä perustulo 7.2.2019
Vihreä perustulo 7.2.2019Vihreä perustulo 7.2.2019
Vihreä perustulo 7.2.2019
Vihreät
 
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitys
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitysVihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitys
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitys
Vihreät
 
Suuntaa Eurooppaan
Suuntaa EurooppaanSuuntaa Eurooppaan
Suuntaa Eurooppaan
Vihreät
 
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreät
 
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreät
 
Joustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikka
Joustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikkaJoustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikka
Joustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikka
Vihreät
 
Hiilineutraali Suomi 2035
Hiilineutraali Suomi 2035Hiilineutraali Suomi 2035
Hiilineutraali Suomi 2035
Vihreät
 
Tulevaisuuden valintoja
Tulevaisuuden valintojaTulevaisuuden valintoja
Tulevaisuuden valintoja
Vihreät
 
Ympäristöankeuttajien hallitus
Ympäristöankeuttajien hallitusYmpäristöankeuttajien hallitus
Ympäristöankeuttajien hallitus
Vihreät
 
Tavoitteet ja toimenpiteet strategia
Tavoitteet ja toimenpiteet strategiaTavoitteet ja toimenpiteet strategia
Tavoitteet ja toimenpiteet strategia
Vihreät
 
Missä olemme nyt
Missä olemme nytMissä olemme nyt
Missä olemme nyt
Vihreät
 
Vihreiden vaihtoehtobudjetti
Vihreiden vaihtoehtobudjettiVihreiden vaihtoehtobudjetti
Vihreiden vaihtoehtobudjetti
Vihreät
 
Vihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelma
Vihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelmaVihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelma
Vihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelma
Vihreät
 
Vihreiden vaalijulisteet
Vihreiden vaalijulisteetVihreiden vaalijulisteet
Vihreiden vaalijulisteet
Vihreät
 
Vihreät hallituksessa
Vihreät hallituksessaVihreät hallituksessa
Vihreät hallituksessa
Vihreät
 
Oras Tynkkysen ydinvoimaesitys
Oras Tynkkysen ydinvoimaesitysOras Tynkkysen ydinvoimaesitys
Oras Tynkkysen ydinvoimaesitysVihreät
 
Anni Sinnemäen ydinvoimakalvot
Anni Sinnemäen ydinvoimakalvotAnni Sinnemäen ydinvoimakalvot
Anni Sinnemäen ydinvoimakalvotVihreät
 
Sähkön kulutuksen kehitys Suomessa
Sähkön kulutuksen kehitys SuomessaSähkön kulutuksen kehitys Suomessa
Sähkön kulutuksen kehitys Suomessa
Vihreät
 

More from Vihreät (19)

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautusKorkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus
 
Vihreä perustulo 7.2.2019
Vihreä perustulo 7.2.2019Vihreä perustulo 7.2.2019
Vihreä perustulo 7.2.2019
 
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitys
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitysVihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitys
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitys
 
Suuntaa Eurooppaan
Suuntaa EurooppaanSuuntaa Eurooppaan
Suuntaa Eurooppaan
 
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
 
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
 
Joustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikka
Joustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikkaJoustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikka
Joustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikka
 
Hiilineutraali Suomi 2035
Hiilineutraali Suomi 2035Hiilineutraali Suomi 2035
Hiilineutraali Suomi 2035
 
Tulevaisuuden valintoja
Tulevaisuuden valintojaTulevaisuuden valintoja
Tulevaisuuden valintoja
 
Ympäristöankeuttajien hallitus
Ympäristöankeuttajien hallitusYmpäristöankeuttajien hallitus
Ympäristöankeuttajien hallitus
 
Tavoitteet ja toimenpiteet strategia
Tavoitteet ja toimenpiteet strategiaTavoitteet ja toimenpiteet strategia
Tavoitteet ja toimenpiteet strategia
 
Missä olemme nyt
Missä olemme nytMissä olemme nyt
Missä olemme nyt
 
Vihreiden vaihtoehtobudjetti
Vihreiden vaihtoehtobudjettiVihreiden vaihtoehtobudjetti
Vihreiden vaihtoehtobudjetti
 
Vihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelma
Vihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelmaVihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelma
Vihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelma
 
Vihreiden vaalijulisteet
Vihreiden vaalijulisteetVihreiden vaalijulisteet
Vihreiden vaalijulisteet
 
Vihreät hallituksessa
Vihreät hallituksessaVihreät hallituksessa
Vihreät hallituksessa
 
Oras Tynkkysen ydinvoimaesitys
Oras Tynkkysen ydinvoimaesitysOras Tynkkysen ydinvoimaesitys
Oras Tynkkysen ydinvoimaesitys
 
Anni Sinnemäen ydinvoimakalvot
Anni Sinnemäen ydinvoimakalvotAnni Sinnemäen ydinvoimakalvot
Anni Sinnemäen ydinvoimakalvot
 
Sähkön kulutuksen kehitys Suomessa
Sähkön kulutuksen kehitys SuomessaSähkön kulutuksen kehitys Suomessa
Sähkön kulutuksen kehitys Suomessa
 

Vihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustat

 • 1. Tiivistelmä vihreästä työllisyysohjelmasta Lue koko ohjelma: http://www.vihreat.fi/tyollisyysohjelma
 • 2. Vihreä työllisyysohjelma tähtää työllisyysasteen nostamiseen pohjoismaiselle tasolle 
 kolmeen osaan ryhmiteltyjen toimenpiteiden avulla. 1.
 Tulkoon rakennemuutos! 2.
 Vihreässä työelämässä on 
 tilaa kaikille 3.
 Elinvoimaisen yritystoiminnan Suomi
 • 3. Haaste 1: Suomi on rakenteiden kriisissä. Kärsimme kasvavasta rakenteellisesta työttömyydestä emmekä ole löytäneet uutta rooliamme globaaleilla markkinoilla. Samalla automatisaatio korvaa ihmistyötä ja saattaa kadottaa jopa kolmasosan nykyisistä suomalaisista työpaikoista. Työtä siirtyy toimialalta ja alueelta toiselle. Osaamistarpeet muuttuvat.
 • 4. Fakta:
 Elinkeinorakenteen muutos hävittää työpaikkoja teollisuudesta ja lisää niitä palvelualoilla Työllisten määrän muutos toimialoittain 2005-2013, 1000 henkilöä -70 -52,5 -35 -17,5 0 17,5 35 52,5 Teollisuus Julkinen hallinto, m aanpuolustus M aa-, m etsä- ja kalatalous, kaivostoim inta Kuljetus ja varastointi Tukku ja vähittäiskauppa Rahoitus- ja vakuutustoim inta, kiinteistöala M ajoitus- ja ravitsem ustoim inta Inform aatio ja viestintä Koulutus Rakentam inen M uu palvelutoim inta Liike-eläm än palvelut Terveys- ja sosiaalipalvelut Lähde: Tilastokeskus
 • 5. Fakta:
 Toimialarakenteen muutoksen yhteydessä myös työvoiman osaamistarpeet nousevat Ennuste avautuvista työpaikoista EU-alueella 
 2013-2020 koulutusasteittain Lähde: Cedefop
 • 6. Ratkaisu: Tulkoon rakennemuutos! • Luodaan 90 000 uutta työpaikkaa Suomeen energiatehokkuusinvestoinneilla ja toteuttamalla energiapolitiikan täyskäännös, jossa energiantuotannon painopiste siirretään kotimaisten uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen. • Siirretään verotuksen painopistettä työn verotuksesta pääomatulojen ja ympäristöä kuormittavan kulutuksen verotukseen. Säädetään EU:n tasolla yhteisöverolle minimitaso. • Avataan ovet laajemmille kotimarkkinoille ajamalla EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden toteutumista. • Tehdään aikuis- ja täydennyskoulutuksesta arkipäivää kaikille luomalla toimiva koulutustilijärjestelmä. • Parannetaan edellytyksiä liikkua työn perässä lisäämällä kohtuuhintaista vuokra- asuntotuotantoa ja tukemalla rahallisesti työn perässä muuttavia työttömiä
 • 7. Haaste 2: Hyvinvointiyhteiskunta rahoitetaan työllä. Ikääntyvässä Suomessa kaikki kynnelle kykenevät tarvitaan mukaan työelämään. Silti työikäinen suomalainen on muita pohjoismaalaisia todennäköisemmin työttömänä tai työelämän ulkopuolella. Erityisen heikko työllisyysaste on 25–40-vuotiailla naisilla ja yli 55-vuotiailla sekä miehillä kaikissa ikäluokissa.
 • 8. Fakta:
 Suomi ei pärjää pohjoismaisessa vertailussa työllisyysasteellaan Lähde: Tilastokeskus
 • 9. Fakta:
 Huoltosuhteen säilyminen vuoden 2010 tasolla edellyttää työllisyysasteen nostoa kuudella prosenttiyksiköllä vuoteen 2030 mennessä Lähde: Tilastokeskus
 • 10. Ratkaisu: Raivataan työelämään tilaa kaikille • Tehdään kaikesta työstä kannattavaa parantamalla työn ja sosiaaliturvan sovittamista yhteen. • Erotetaan työttömyysturvan valvonta ja työllistämistoimet toisistaan. Tarjotaan työttömille heidän työllistymistään ja osaamistaan parantavia yksilöityjä palveluita, kuten ammattiosaamista täydentäviä opintoja. • Varmistetaan nuorisotakuun toteutuminen riittävin varoin. Sujuvoitetaan opintoja ja opiskelijavalintoja. Siirrytään valikoivaan asevelvollisuuteen. • Jaetaan vanhemmuuden kulut työnantajien kesken ja vanhempainvapaat 6+6+6-mallin mukaan. Tehdään vapaista myös joustavampia siten, että osa-aikatyö tai vapaan käyttäminen useammassa osassa on helpompaa. • Tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä lisäämällä suomen kielen ja kulttuurin kursseja, työllistymispalveluita ja anonyymiä työnhakua. • Porrastetaan eläkemaksut niin, että alle 25-vuotiaiden ja yli 55-vuotiaiden eläkemaksuja alennetaan merkittävästi. Helpotetaan osa-aikaista työskentelyä. Nostetaan eläkeiän alarajaa.
 • 11. Haaste 3: Suomi tarvitsee kaiken kokoisia yrityksiä. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset luovat suurimman osan uusista työpaikoista. Yritystoiminnan esteet, liiallinen sääntely ja epäreilu kilpailu haittaavat kuitenkin yritysten perustamista ja siten uusien työpaikkojen luomista.
 • 12. Fakta:
 Pitkä trendi on, että pieniin ja keskisuuriin yrityksiin syntyy enemmän työpaikkoja kuin suuriin 56 58,25 60,5 62,75 65 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstön osuus
 kaikkien yritysten henkilöstöstä, % Lähde: Tilastokeskus
 • 13. Ratkaisu: Autetaan yrityksiä luomaan uutta työtä • Helpotetaan yritysten perustamista ja ensimmäisen työntekijän palkkaamista tarjoamalla siihen liittyvät palvelut yhdeltä luukulta. • Kevennetään pienimpien palkkatulojen verotusta ja tuetaan kasvuhakuista yritystoimintaa suosimalla maltillisesti pääomatulojen verottamista yhteisöveron sijaan. • Vahvistetaan yritysten rahoituskanavia muun muassa mahdollistamalla joukkorahoituksen käyttäminen sekä luomalla pk-yritysten joukkovelkakirjamarkkinat. • Nostetaan arvonlisäverovelvollisuuden alaraja 10 000 euroon sekä edistetään julkisten hankintojen pilkkomista niin, että myös pienet yritykset voivat osallistua tarjouskilpailuihin. • Luodaan yrittäjärauha vähentämällä erityisesti pieniä yrityksiä kuormittavaa sääntelyä. • Taataan myös yrittäjille ja itsensä työllistäjille oikeus sosiaaliturvaan. Lisätään yrittäjyyskoulutusta kaikilla koulutusasteilla.