SlideShare a Scribd company logo
sosiaaliturvan uudistus: Vihreiden malli
Asumistuki
SosiaaliturvaNyt
Toimeentulotuki
Kela-perusosa,
ml. asumisosa
+ harkinnanvarainen
täydentävä/ehkäisevä osa
Työmarkkinatuki
peruspäiväraha
Sairauspäiväraha
vanhempainpäiväraha
kotihoidontuki
opintoraha
Vähimmäisetuudet
Ansiosidonnainen
työttömyyspäiväraha
SairauspäivärahaAnsiosidonnainen
sairauspäiväraha
Ansiosidonnainen
vanhempainpäiväraha
Ansiosidonnaiset
etuudet
Sosiaaliturva nyt
toimeentulotuki
Kela-perusosa,
ml. asumisosa
+ harkinnanvarainen
täydentävä/ehkäisevä osa
2
Vihreät tavoitteet
sosiaaliturvan uudistukselle
y y Köyhyyden torjunta
y y Yksilökohtaisuus
y y Universaalisuus
y y Vastikkeettomuus
y y Yksinkertaisuus
3
Tavoitetila kahdessa
vaalikaudessa: Perustulo
4
Perustulo: työikäisten perusturva
y y Perustulo: 600 €/kk verottomasti ja vastikkeettomasti.
y y Vihreiden sosiaaliturvauudistus vastaa työikäisten perusturvan
ongelmiin. Eläkkeet ja lapsilisät ovat uudistuksen ­ulkopuolella.
y y Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, ansiosidonnainen
­sairauspäiväraha ja ansiosidonnainen vanhempainpäiväraha
­säilyvät perustulon ylittävältä osaltaan.
y y Perustulo ei vaikuta eläkkeisiin – takuueläke, kansaneläke ja
­työeläke ovat korkeampia kuin perustulo.
5
6
esimerkki kahdesta
perustulon toteutustavasta
korvataannykyiset
vähimmäisetuudetperustulolla
Työmarkkinatuki
peruspäiväraha
Sairauspäiväraha
vanhempainpäiväraha
kotihoidontuki
opintoraha
perustulo
600€/kk
veroton
vastikkeeton
toimeentulotuenperusosa
Korvataan nykyiset
vähimmäisetuudet perustulolla
7
Palvelut
tulottomalle 1-3 kk välein
kutsu palvelutapaamiseen
palvelujen tarpeessa
olevalle omavalmentaja,
jonka kanssa yksilöllinen
palvelusuunnitelma
perustulo
Perustuloonkytketäänkiinteästi
palvelut
600€/kk
veroton
vastikkeeton
puretaanraja-aidat
te-toimistojen,aikuis-
sosiaalityönjne.väliltä,
palvelutasiakaslähtöisesti
Perustuloon kytketään kiinteästi Palvelut
8
perustulo
Toimeentulotuki
Perustulon
asumislisä
laskennallinen,
perustuualueen
yleiseenvuokratasoon
Sovitetaanyhteen
perustulonkanssa
toimeentulotuki
Perustulo
Perustulon
asumislisä
•	Laskennallinen,
perustuu
­alueen yleiseen
vuokratasoon
•	Sovitetaan yhteen
perustulon kanssa
Asumistuki kytketään yhteen
perustulon kanssa
9
Perustulon
harkinnan-
varainen
lisä
perustulo
Toimeentulotukipalautetaanaidosti
viimesijaiseksietuudeksi
toimeentulotuesta
viimesijainen,
sosiaalitoimen
harkintaan
perustuva
perustulonlisä
­Toimeentulo-
tuesta ­viimesijainen,
­sosiaalitoimen
harkintaan ­perus­tuva
perustulon lisä.
Perustulon
harkinnan-
varainen
lisä
toimeentulotuki palautetaan
aidosti viimesijaiseksi etuudeksi
Vihreän sosiaali­
turvauudistuksen
tavoitetila
10
Perustulo
Perustulon
asumislisä
Vihreän sosiaali­
turvauudistuksen
tavoitetilaPerustulon
harkinnan-
varainen
lisä
tavoitetila
Perustulo
Perustulon
asumislisä palvelut
Sosiaaliturvan uudistus:
Toimet ensi vaalikaudella
12
0.Yhdistetäännykyisetvähimmäise
perusturvaksi(kutenedellä)
Työmarkkinatuki
peruspäiväraha
Sairauspäiväraha
vanhempainpäiväraha
perusturva
(vastikkeellinen)
vaalikausi2019-2023
yhdistetään nykyiset
vähimmäisetuudet Vaalikausi
2019–2023
13
Yhteenveto
Työmarkkinatuki
peruspäiväraha
Sairauspäiväraha
vanhempainpäiväraha
kotihoidontuki
opintoraha
perusturva
Korvautuu
perhevapaauudistuksessa
Tasokorotus+33%
Taso-
korotus
+50€
Tuodaanopiskelijoidenjayrittäjien
sosiaaliturvaalähemmäsmuutaväestöä
opintoraha Tasokorotus+33%
(250>333€/kk)
Yrittäjän
sosiaaliturva
parannetaan
(mm.yhdistelmätuki:
yrittäjyysjapalkkatyö
voivatyhdessäkerryttää
työssäoloehtoa)
Tuodaan opiskelijoiden ja yrittäjien
sosiaaliturvaa lähemmäs muuta väestöä
Vaalikausi
2019–2023
14
Toteutetaanperhevapaauudistus
6kkäidille
6kkvanhempien
kesken
jaettavaksi
6kkisälle
6kkvapaasti
jaettavissa
Ansiosidonnainenvanhempainraha
Hoitoraha(843€/kk,korvaanykyisenkotihoidontuen)
Sekävahempainrahaaettähoitorahaa
voinostaaosissajasitenpidentääkestoa
esim.puolikassumma=>kaksinkertainenaika
Toteutetaan
perhevapaauudistus Vaalikausi
2019–2023
15
perusturva
Asumistuki
ruokakuntakohtainen
riittämätön (vuotaa
toimeentulotukeen)
riippuu reaalisesta vuokrasta
Asumistuenkehittämissuunnat
Toimeentulotuki
KOHTI
...yksilökohtaista
...riittävää
...laskennallista
(riippuu alueen yleisestä
vuokratasosta, tuloista jne.)
toimeentulotuki
Perusturva
ASumistuen ja toimeentulotuen kehityssuunnat
16
Asumistuki
ruokakuntakohtainen
riittämätön (vuotaa toimeen-
tulotukeen)
riippuu reaalisesta vuokrasta
Toimeentulotuki
(viimesijainen,
harkinnanvarainen)
perusturva
Asumistuki
Toimeentulotuenkehittämissuunnat
Toimeentulotuki
Kela-perusosa,
ml. asumisosa
+ harkinnanvarainen
täydentävä/ehkäisevä osa
Pienennetään
tarvetta
(perusturvaa ja
asumistukea
parantamalla)
Toimeentulotuki
(viimesijainen,
harkinnanvarainen)
Vaalikausi
2019–2023
perustuloon
kahdella askeleella
17
1.Toteutetaanpuolikasperustulo:
puoletperusturvastavastikkeettomak
Työmarkkinatuki
peruspäiväraha
Sairauspäiväraha
vanhempainpäiväraha
perusturva
(vastikkeellinen)
puolikasPerustulo300€
(vastikkeeton)
vaalikausi2019-2023
yhdistetään nykyiset vähimmäisetuudet
ja toteutetaan puolikas perustulo
1.
ASkel
puolet
perusturvasta
vastikkeettomaksi
18
2.perusturvatäydeksiperustuloksi
Työmarkkinatuki
peruspäiväraha
Sairauspäiväraha
vanhempainpäiväraha
perusturva
(vastikkeellinen)
puolikasPerustulo300€
(vastikkeeton)
perustulo
vaalikausi2019-2023 vaalikausi2023-2027
Perusturva täydeksi perustuloksi
kahdessa vaaLikaudessa
2.
ASkel
19
laaja perustulokokeilu
y y Kokeillaan täyttä perustuloa: mukana vähintään 10 000
satunnaisotannalla valittua henkilöä.
y y Mukana riittävästi eri elämäntilanteissa olevia, jotta ­voidaan
­selvittää perustulon vaikutuksia eri väestöryhmiin (yrittäjät,
­freelancerit, maanviljelijät, kotivanhemmat, itsensä työllistäjät,
­opiskelupaikkaa vailla olevat nuoret jne.).
y y Verotus mukana.
y y Selvitetään mahdollisuus myös alueelliseen kokeiluun
(2–3 aluetta perustulon piirissä).
20
Vaalikausi
2019–2023
perustulon vaikutukset: opiskelija
Nyt Perustulo Puolikas
­perustulo
Saa ­opintorahaa
(max. 250 €), ­joutuu
­nostamaan opin-
tolainaa ja/tai
käymään töissä
saadakseen
­välttämättömän
­toimeentulon.
Perustulo (600 €)
­korvaa opintorahan,
parantaa opiskelijan
toimeentuloa.
 Vähentää ­tarvetta
opintolainaan ja työn­
tekoon.
 Tekee helpommaksi
keskittyä täysipainoi-
seen opiskeluun.
Puolikas perustu-
lo (300 €) yhdistet-
tynä opintorahaan
parantaa opiskel-
ijan toimeentuloa
 Vähentää tarvet-
ta opintolainaan ja
työntekoon.
 Tekee helpommaksi
keskittyä täysipainoi-
seen opiskeluun.
Nyt Perustulo
Tulot ­vaihtelevat
kuukausittain,
­t­ulottomalle
­jaksolle haettava
­toimeentulotukea.
Perustulo pohjalla
aina, ei koskaan putoa
tyhjän päälle, varmem-
mat tulot silloinkin
kun töitä vaihtelevasti.
 Tuo jatkuvuutta ja
ennakoitavuutta.
perustulon vaikutukset: Luovan alan freelancer
Nyt Perustulo Puolikas ­perustulo
Hakee starttirahaa
­(erikseen haettava,
harkinnanvarainen
etuus, jolla tiukat eh-
dot; haetaan ensin 6 kk
ja sitten toiseksi 6 kk;
oltava päätoiminen yrit-
täjä, haettava ennen
yritystoiminnan aloitta-
mista).
Perustulo (600 €)
­korvaa starttirahan,
­perustulon varassa voi
aloittaa yritystoimintaa
samalla kun tekee muu-
ta (viimeistelee opinto-
ja, tekee lyhyitä työkeik-
koja jne.).
Puolikas ­perustulo (300 €) ei
­korvaa starttirahaa kokonaan,
mutta helpottaa yritystoiminnan
käynnistämistä.
 Voi alkaa ­valmistella yrityksen
perustamista jo ennen kuin on
oikeutettu starttirahaan. Jos
yritys ei vielä tuota tuloja joka
kuukausi, ei jää täysin tulotta.
perustulon vaikutukset:
Aloitteleva yrittäjä
Nyt Perustulo
Nykyään töiden
välissä on haettava
työmarkkinatukea,
jonka saaminen
saattaa kestää.
Edellytyksenä tuelle
on, että on työmark-
kinoiden käytet-
tävissä ja osallistuu
aktiivointitoimiin.
Perustulo (600 €) kor-
vaa työmarkkinatuen
ja peruspäivärahan.
Kiinteä perustulo ei
jätä ketään tulotto-
maksi. Työtön saa kat-
tavasti tarvitsemiaan
palveluita.
perustulon vaikutukset: työtön Pätkätyöläinen
(työssäoloehto ei täyty, ei ansiosidonnaista)
vanhemmuus
Nyt Vihreiden
­perhevapaamalli
Äitiysrahaa n. 4 kk,
isyysrahaa n. 9 viikkoa,
­vanhempainrahaa n. 6 kk,
kotihoidontukea (yhdestä
lapsesta 338,34 € + tulo-
sidonnainen hoitolisä +
mahd. kuntalisä) siihen
asti kunnes lapsi täyttää
kolme vuotta.
6 kk äidille, 6 kk isille ja
6 kk vanhempien ­kesken
jaettavaksi ansiosidon-
naista vanhempainra-
haa. Tämän jälkeen ­6  kk
joustavasti jaettavaa
­hoitorahaa (843 €), jota voi
jaksottaa osiin ja pitem-
mälle ajalle (esim. nos-
taa puolikasta hoitorahaa
­kaksinkertaiselle ajalle).
Vihreä perustulo 7.2.2019

More Related Content

What's hot

penerimaan total dan fungsi produksi
penerimaan total dan fungsi produksipenerimaan total dan fungsi produksi
penerimaan total dan fungsi produksi
state university of surabaya
 
Pengantar bisnis bab 3&4
Pengantar bisnis bab 3&4Pengantar bisnis bab 3&4
Pengantar bisnis bab 3&4
Annisa Khoerunnisya
 
FUNGSI BIAYA.pptx
FUNGSI BIAYA.pptxFUNGSI BIAYA.pptx
Siklus bisnis
Siklus bisnisSiklus bisnis
Siklus bisnis
prihandhika ardhian
 
Penerapan non linier pada bidang ekonomi (Lanjutan)
Penerapan non linier pada bidang ekonomi (Lanjutan)Penerapan non linier pada bidang ekonomi (Lanjutan)
Penerapan non linier pada bidang ekonomi (Lanjutan)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Sep 204 slide_minggu_ke_-_06_-_analisis_pendapatan_nasional_tiga_sektor
Sep 204 slide_minggu_ke_-_06_-_analisis_pendapatan_nasional_tiga_sektorSep 204 slide_minggu_ke_-_06_-_analisis_pendapatan_nasional_tiga_sektor
Sep 204 slide_minggu_ke_-_06_-_analisis_pendapatan_nasional_tiga_sektornolly67
 
Bab vi konsep dasar teori diferensial
Bab vi  konsep dasar teori diferensialBab vi  konsep dasar teori diferensial
Bab vi konsep dasar teori diferensial
Tajus Yamani
 

What's hot (7)

penerimaan total dan fungsi produksi
penerimaan total dan fungsi produksipenerimaan total dan fungsi produksi
penerimaan total dan fungsi produksi
 
Pengantar bisnis bab 3&4
Pengantar bisnis bab 3&4Pengantar bisnis bab 3&4
Pengantar bisnis bab 3&4
 
FUNGSI BIAYA.pptx
FUNGSI BIAYA.pptxFUNGSI BIAYA.pptx
FUNGSI BIAYA.pptx
 
Siklus bisnis
Siklus bisnisSiklus bisnis
Siklus bisnis
 
Penerapan non linier pada bidang ekonomi (Lanjutan)
Penerapan non linier pada bidang ekonomi (Lanjutan)Penerapan non linier pada bidang ekonomi (Lanjutan)
Penerapan non linier pada bidang ekonomi (Lanjutan)
 
Sep 204 slide_minggu_ke_-_06_-_analisis_pendapatan_nasional_tiga_sektor
Sep 204 slide_minggu_ke_-_06_-_analisis_pendapatan_nasional_tiga_sektorSep 204 slide_minggu_ke_-_06_-_analisis_pendapatan_nasional_tiga_sektor
Sep 204 slide_minggu_ke_-_06_-_analisis_pendapatan_nasional_tiga_sektor
 
Bab vi konsep dasar teori diferensial
Bab vi  konsep dasar teori diferensialBab vi  konsep dasar teori diferensial
Bab vi konsep dasar teori diferensial
 

Similar to Vihreä perustulo 7.2.2019

Perustulo - kannuste vai lanniste?
Perustulo - kannuste vai lanniste?Perustulo - kannuste vai lanniste?
Perustulo - kannuste vai lanniste?
Olli Kärkkäinen
 
Vatesin toimintakenttä
Vatesin toimintakenttäVatesin toimintakenttä
Vatesin toimintakenttä
Vates-saatio
 
16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen
16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen 16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen
16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen
Työterveyslaitos
 
Otto lehto syl seminaari 220413 powerpoint-esitelmã¤
Otto lehto  syl seminaari 220413 powerpoint-esitelmã¤Otto lehto  syl seminaari 220413 powerpoint-esitelmã¤
Otto lehto syl seminaari 220413 powerpoint-esitelmã¤Otto Lehto
 
Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?
Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?
Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?
Olli Kärkkäinen
 
SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi
SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksiSAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi
SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Varanka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämään
Varanka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämäänVaranka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämään
Varanka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämään
Työterveyslaitos
 
Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa
Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa
Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa
THL
 
Työn vastaanottamisen kannustimet Suomessa
Työn vastaanottamisen kannustimet SuomessaTyön vastaanottamisen kannustimet Suomessa
Työn vastaanottamisen kannustimet Suomessa
Palkansaajien tutkimuslaitos
 
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukkuTyökyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku
Harri Hietala
 
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukkuTyökyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku
Harri Hietala
 
Sosialidemokraattinen vaihtoehto valtion budjettiin vuodelle 2010
Sosialidemokraattinen vaihtoehto valtion budjettiin vuodelle 2010Sosialidemokraattinen vaihtoehto valtion budjettiin vuodelle 2010
Sosialidemokraattinen vaihtoehto valtion budjettiin vuodelle 2010
SDP
 
Tyonantajan rekrytointituet
Tyonantajan rekrytointituetTyonantajan rekrytointituet
Tyonantajan rekrytointituet
Harri Hietala
 
Tyonantajan rekrytointituet
Tyonantajan rekrytointituetTyonantajan rekrytointituet
Tyonantajan rekrytointituet
Harri Hietala
 
SDP:n työt hallituksessa
SDP:n työt hallituksessaSDP:n työt hallituksessa
SDP:n työt hallituksessaSDP
 
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymisturva
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymisturvaTyötön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymisturva
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymisturva
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Kannustinloukut
KannustinloukutKannustinloukut
Kannustinloukut
Olli Kärkkäinen
 
SDP:n perhevapaamalli
SDP:n perhevapaamalliSDP:n perhevapaamalli
SDP:n perhevapaamalli
SDP
 
Suomen perustulokokeilu 2017-2018.
Suomen perustulokokeilu 2017-2018.Suomen perustulokokeilu 2017-2018.
Suomen perustulokokeilu 2017-2018.
Kelan tutkimus / Research at Kela
 

Similar to Vihreä perustulo 7.2.2019 (20)

Perustulo - kannuste vai lanniste?
Perustulo - kannuste vai lanniste?Perustulo - kannuste vai lanniste?
Perustulo - kannuste vai lanniste?
 
Vatesin toimintakenttä
Vatesin toimintakenttäVatesin toimintakenttä
Vatesin toimintakenttä
 
Tuet
TuetTuet
Tuet
 
16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen
16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen 16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen
16.5.2017 YEL-työtulon vaikutus yrittäjän talouteen
 
Otto lehto syl seminaari 220413 powerpoint-esitelmã¤
Otto lehto  syl seminaari 220413 powerpoint-esitelmã¤Otto lehto  syl seminaari 220413 powerpoint-esitelmã¤
Otto lehto syl seminaari 220413 powerpoint-esitelmã¤
 
Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?
Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?
Mitä vaihtoehtoja perustuloksi?
 
SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi
SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksiSAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi
SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi
 
Varanka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämään
Varanka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämäänVaranka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämään
Varanka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämään
 
Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa
Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa
Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa
 
Työn vastaanottamisen kannustimet Suomessa
Työn vastaanottamisen kannustimet SuomessaTyön vastaanottamisen kannustimet Suomessa
Työn vastaanottamisen kannustimet Suomessa
 
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukkuTyökyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku
 
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukkuTyökyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku
Työkyvyttömyyseläkkeen kannustinloukku
 
Sosialidemokraattinen vaihtoehto valtion budjettiin vuodelle 2010
Sosialidemokraattinen vaihtoehto valtion budjettiin vuodelle 2010Sosialidemokraattinen vaihtoehto valtion budjettiin vuodelle 2010
Sosialidemokraattinen vaihtoehto valtion budjettiin vuodelle 2010
 
Tyonantajan rekrytointituet
Tyonantajan rekrytointituetTyonantajan rekrytointituet
Tyonantajan rekrytointituet
 
Tyonantajan rekrytointituet
Tyonantajan rekrytointituetTyonantajan rekrytointituet
Tyonantajan rekrytointituet
 
SDP:n työt hallituksessa
SDP:n työt hallituksessaSDP:n työt hallituksessa
SDP:n työt hallituksessa
 
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymisturva
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymisturvaTyötön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymisturva
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymisturva
 
Kannustinloukut
KannustinloukutKannustinloukut
Kannustinloukut
 
SDP:n perhevapaamalli
SDP:n perhevapaamalliSDP:n perhevapaamalli
SDP:n perhevapaamalli
 
Suomen perustulokokeilu 2017-2018.
Suomen perustulokokeilu 2017-2018.Suomen perustulokokeilu 2017-2018.
Suomen perustulokokeilu 2017-2018.
 

More from Vihreät

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautusKorkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus
Vihreät
 
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitys
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitysVihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitys
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitys
Vihreät
 
Suuntaa Eurooppaan
Suuntaa EurooppaanSuuntaa Eurooppaan
Suuntaa Eurooppaan
Vihreät
 
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreät
 
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreät
 
Joustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikka
Joustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikkaJoustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikka
Joustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikka
Vihreät
 
Hiilineutraali Suomi 2035
Hiilineutraali Suomi 2035Hiilineutraali Suomi 2035
Hiilineutraali Suomi 2035
Vihreät
 
Tulevaisuuden valintoja
Tulevaisuuden valintojaTulevaisuuden valintoja
Tulevaisuuden valintoja
Vihreät
 
Ympäristöankeuttajien hallitus
Ympäristöankeuttajien hallitusYmpäristöankeuttajien hallitus
Ympäristöankeuttajien hallitus
Vihreät
 
Tavoitteet ja toimenpiteet strategia
Tavoitteet ja toimenpiteet strategiaTavoitteet ja toimenpiteet strategia
Tavoitteet ja toimenpiteet strategia
Vihreät
 
Missä olemme nyt
Missä olemme nytMissä olemme nyt
Missä olemme nyt
Vihreät
 
Vihreiden vaihtoehtobudjetti
Vihreiden vaihtoehtobudjettiVihreiden vaihtoehtobudjetti
Vihreiden vaihtoehtobudjetti
Vihreät
 
Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus
Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuusVihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus
Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus
Vihreät
 
Vihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelma
Vihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelmaVihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelma
Vihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelma
Vihreät
 
Vihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustat
Vihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustatVihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustat
Vihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustat
Vihreät
 
Vihreiden vaalijulisteet
Vihreiden vaalijulisteetVihreiden vaalijulisteet
Vihreiden vaalijulisteet
Vihreät
 
Vihreät hallituksessa
Vihreät hallituksessaVihreät hallituksessa
Vihreät hallituksessa
Vihreät
 
Oras Tynkkysen ydinvoimaesitys
Oras Tynkkysen ydinvoimaesitysOras Tynkkysen ydinvoimaesitys
Oras Tynkkysen ydinvoimaesitysVihreät
 
Anni Sinnemäen ydinvoimakalvot
Anni Sinnemäen ydinvoimakalvotAnni Sinnemäen ydinvoimakalvot
Anni Sinnemäen ydinvoimakalvotVihreät
 
Sähkön kulutuksen kehitys Suomessa
Sähkön kulutuksen kehitys SuomessaSähkön kulutuksen kehitys Suomessa
Sähkön kulutuksen kehitys Suomessa
Vihreät
 

More from Vihreät (20)

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautusKorkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus
 
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitys
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitysVihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitys
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 tiedotustilaisuuden esitys
 
Suuntaa Eurooppaan
Suuntaa EurooppaanSuuntaa Eurooppaan
Suuntaa Eurooppaan
 
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
 
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018
 
Joustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikka
Joustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikkaJoustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikka
Joustoa ja valinnanvapautta perheille: Vihreä perhepolitiikka
 
Hiilineutraali Suomi 2035
Hiilineutraali Suomi 2035Hiilineutraali Suomi 2035
Hiilineutraali Suomi 2035
 
Tulevaisuuden valintoja
Tulevaisuuden valintojaTulevaisuuden valintoja
Tulevaisuuden valintoja
 
Ympäristöankeuttajien hallitus
Ympäristöankeuttajien hallitusYmpäristöankeuttajien hallitus
Ympäristöankeuttajien hallitus
 
Tavoitteet ja toimenpiteet strategia
Tavoitteet ja toimenpiteet strategiaTavoitteet ja toimenpiteet strategia
Tavoitteet ja toimenpiteet strategia
 
Missä olemme nyt
Missä olemme nytMissä olemme nyt
Missä olemme nyt
 
Vihreiden vaihtoehtobudjetti
Vihreiden vaihtoehtobudjettiVihreiden vaihtoehtobudjetti
Vihreiden vaihtoehtobudjetti
 
Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus
Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuusVihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus
Vihreiden veropoliittinen ohjelma kestävä hyvinvointivaltio ja kannustavuus
 
Vihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelma
Vihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelmaVihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelma
Vihreiden koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelma
 
Vihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustat
Vihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustatVihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustat
Vihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustat
 
Vihreiden vaalijulisteet
Vihreiden vaalijulisteetVihreiden vaalijulisteet
Vihreiden vaalijulisteet
 
Vihreät hallituksessa
Vihreät hallituksessaVihreät hallituksessa
Vihreät hallituksessa
 
Oras Tynkkysen ydinvoimaesitys
Oras Tynkkysen ydinvoimaesitysOras Tynkkysen ydinvoimaesitys
Oras Tynkkysen ydinvoimaesitys
 
Anni Sinnemäen ydinvoimakalvot
Anni Sinnemäen ydinvoimakalvotAnni Sinnemäen ydinvoimakalvot
Anni Sinnemäen ydinvoimakalvot
 
Sähkön kulutuksen kehitys Suomessa
Sähkön kulutuksen kehitys SuomessaSähkön kulutuksen kehitys Suomessa
Sähkön kulutuksen kehitys Suomessa
 

Vihreä perustulo 7.2.2019