SlideShare a Scribd company logo
LA WEB 2.0:
Què és, exemples
aplicacions
educatives i
disseny d’una
activitat.


     Marina Galindo Ferrer,
     Paula Bibiloni Font,
     Cati Tejero Palmer,
     Marina Tornero Oliver,
     Aina Martí Llull,
     Mercè Valdés Crespí
INDEX:


Què és la Web 2.0……………………………………pàg. 3
Possibilitats educatives………………………………pàg. 4
Introducció d’eines i aplicacions…………………….pàgs. 4-5
Eines i aplicacions dins l’educació………………….pàgs. 6-7
Disseny d’una activitat………………………………..pàgs.8-9
Referències bibliogràfiques………………………….pàgs. 10-
11
Segons Hernández (2007), el concepte de web 2.0 va ser proposat per la
companyia O’Reilly Media en col·laboració amb la de MediaLive International,
el qual es va utilitzar per donar-li un altre sentit i ús a la Web. És per això que
hi ha moltes formes de definir-la ja que cada un la percep a la seva manera.

   La web 2.0 és una forma de veure o entendre Internet que, depenent de
cada persona i a través d’unes eines i tecnologies, permet accedir a la
informació d’una manera més senzilla i eficient.

    Hinchcliffe (2006) juntament amb altres autors, ens dóna una de les
característiques més importants de la Web 2.0: la utilitat d’aquesta com una
plataforma.

    Aquesta idea, d’acord amb el que cita Hernández (2007), gira entorn a
l’evolució de la web 1.0 cap a l’actual web 2.0. La plataforma anterior (ens
referim a la web 1.0), els usuaris tan sols tenien la possibilitat d’obtenir la
informació que desitjaven amb la forma predeterminada. Això vol dir que no
podien modificar ni afegir res a la informació que trobaven. Per contra, l’actual
web 2.0 permet interactuar als usuaris donant-los l’oportunitat de no només
observar, sinó d’enviar, modificar i transferir més dades. És per aquesta idea
que etiquetem la web 2.0 com una plataforma. Així doncs, com bé diu De la
Torre (2006), ha passat de ser un espai de lectura a una espai de lectura-
escriptura.

    A més, cal destacar l’aportació segons la qual la web 2.0 és definida com
la recol·lecta d’una intel·ligència col·lectiva, és a dir, que cada un aporta els
seus coneixements i informacions (O’Reilly, 2005).

    Un cas molt conegut és la Wikipèdia, una pàgina on els usuaris poden
trobar informació de tot tipus i, a més, modificar-la o afegir -la si cal sense cap
tipus de restricció. Això, per altra banda, suposa un perill, ja que el fet tenir
llibertat per modificar els continguts pot donar peu a que algunes informacions
deixin de ser segures, segons Hernández (2007).

    Un altre exemple és YahooAnswers. Segons Hernández (2007), en
aquest cas, es tracta d’una plana web on els usuaris es fan preguntes entre ells
i les respostes provenen dels diferents usuaris, no d’un expert. Així doncs, es
una pàgina que està dotada de poca seguretat i poc verídica.

    Així doncs, la web 2.0 es tracta de saber distingir entre les diferents
informacions i opinions dels usuaris ja que no és només responsabilitat de
l’empresa que posa la informació a la xarxa, sinó també de la persona que
interactua.
Pel que fa als objectius d’aquest terme, un dels principals és aconseguir
la capacitat de compartir els arxius i no tan sols de passar-ho d’una plataforma
a una altra.
    En quant a les possibilitats educatives que té, podem destacar les
diferents avantatges que ens proporciona la Web 2.0. En primer lloc disposa
d’eines gratuïtes així com Google, Glogster, GoogleEarth...

    Ens proporciona millores contínues i ens permet la socialització i la
interacció dels usuaris. A més, ens permet assolir la integració dels
coneixements, la funcionalitat dels aprenentatges i l’autonomia personal.

   D’altra banda, també promou la lectura per plaer i per aprendre.

    D’aquesta manera, el professor ja no serà l’únic que transmetrà els
coneixements, sinó que l’alumnat podrà accedir a la xarxa per visualitzar
aquells conceptes que el mestre hagi explicat prèviament a l’aula. Per tant,
podem dir que es dóna un canvi dins la metodologia educativa ja que l’alumne
passa a ser un subjecte actiu que interactuarà dins la classe, i el mestre, per
contra, es convertirà en un educand més. Aprendrà a partir dels dubtes que se
li plantegin i dels diversos punts de vista dels seus companys.

    A més a més, cada cop trobem més inculcades les TIC dins el món
educatiu, que es troben ja presents en totes les àrees i no únicament a
l’assignatura d’informàtica. D’aquesta manera, els alumnes es veuen motivats
per l’estudi i fan que el llibre de text ja no sigui l’única via d’aprenentatge.

   En definitiva, podem dir que, l’aparició d’aquestes tecnologies i eines,
fomenta el desenvolupament de noves competències, ja sigui a l’hora
d’ensenyar com d’aprendre. Així doncs, la Web 2.0 resulta ser una eina
estimuladora per als alumnes i és avui dia un dels programes més utilitzats.    En quant a eines i aplicacions de la web 2.0 per introduir dins
l’aula podem dir que les més destacades poden ser classificades de la següent
manera, d’acord a la classificació donada per Alart (2010):

    En primer lloc tenim el Bloc, que és una eina que s’actualitza
periòdicament i recull en ordre cronològic invers articles d'un o diversos autors.
Dins aquest grup podem trobar el Fotolog, el Blogger i el WordPress.

   Un altre grup serien les Wikis, espais col·laboratius que permeten als
usuaris, editar i afegir continguts. Les més destacades són les Wikispaces.
Les Webquest consisteixen en una recerca guiada, que Promou, el
desenvolupament de les competències bàsiques, el treball en grup i
l'automotivació de l'alumnat.

Dins l’apartat de les eines per presentar, publicar i compartir podem
destacar:GoogleDocs, Picassa, Moodle, Gmail, Glogster, Viquipèdia...

   Altres classificacions serien:Mapes conceptuals, Línies de Temps,
Geolocalització, Marcadors Socials, Imatge i So de Ràdio...

Així doncs, d’acord en el que diu Moreno (2012), alguns trets que caracteritzen
aquestes eines són:

   -  És fàcil d’emprar i es tarda poc temps en saber manejar-les.
   -  Ajuden al treball en grup ja que són eines col·laboratives.
   -  Obrin possibilitats a la cooperació entre família, alumne i professorat.
   -  Eliminen barreres per a la interacció social i col·laboració.
   -  Estimulen en certa manera l’aprenentatge significatiu i constructivista.
   -  Permet la realització de treballs de recerca més atraients per els
     infants.
   -  Són aplicacions que motiven l’aprenentatge del nin i, per tant,
     fomenten també l’autoaprenentatge.

     Totes aquestes eines i aplicacions promouen la creació d’un ambient
   participatiu a les aules i basades en les aplicacions en línia i una àmplia
   riquesa de dades.
2. Exemples d’aplicacions educatives de la Web 2.0 per introduir dins
l’aula.

    Retornant a les paraules d’Hernández (2007), des del naixement
d’Internet fins a dia d’avui, aquesta nova tecnologia ha sofert nous i innovadors
avanços informàtics. Un dels canvis més rellevants que es dugueren a terme
en el món interactiu fou el pas de la Web 1.0 a la Web 2.0. Aquesta nova Web,
donà pas al sorgiment de noves eines que ens permeten editar i modificar la
informació d’una manera fàcil i dinàmica.

   Aleshores, avui dia els professors podem fer ús de diverses aplicacions
educatives dins l’aula amb l’objectiu que els alumnes aprenguin, estiguin
motivats i interessats per aprendre.

    Així doncs, com diu García Sans (2010), podem trobar varis exemples
d’aplicacions educatives de la Web 2.0 que es poden treballar dins l’aula.

   En primer lloc, el WordPress és un programa informàtic, creat per Matt
Mullen Weg, que permet crear i publicar blogs i pàgines Web a Internet, de
manera lliure i gratuïta.

    D’altra banda, el Subingles és una eina que et permetrà millorar el teu
nivell de Llengua Anglesa mitjançant la visualització i l’audició de diferents
vídeos i cançons en anglès. Disposa també d’ un apartat de diverses activitats
on podràs posar en pràctica tot allò que has après anteriorment.

    Un altre exemple és Mozilla Firefox, una aplicació útil en el món
educatiu que ens permet navegar a través de finestres i, a més, ens possibilita
la recerca integrada, és a dir, trobar coses de manera fàcil i ràpida. És un
navegador gratuït de Software. Les seves principals característiques són: la
capacitat de bloquejar les finestres emergents, descarregar documents sense
complicacions, entre d’altres.

    Google, és una aplicació educativa de la web 2.0 que ens permet la
recerca de pàgines web, documents, imatges, mapes, notícies, blogs, recerca
de llibres, etc. Dependent del tipus d’informació que és vol obtenir, emprarem la
seva corresponen tasca de Google. Per exemple, si volem obtener informació
realment verídica en relació a les matèries educatives, utilitzarem el
GoogleAcadèmic, un altra exemple seria, Google Maps, que ens facilita la
visualització de mapes, o una altra possibilitat és Google Earth, que permet
explorar qualsevol part del planeta a nivell geogràfic, guardar el territori visitat i,
a més, compartir-los amb la resta de la gent. Un altre exemple, Google Docs,
que permet modificar un document de text, un full de càlcul, formularis,
presentacions, etc., des de varis ordenadors diferents en el mateix moment.
Wikipedia, ens proporciona gran varietat d’articles en diversos idiomes.
A més, la informació que ens facilita la pot oferir qualsevol persona arreu del
món, i això no ens assegura el 100% de la veridicitat.

    Fent referència al món de la missatgeria, en particular, l’E-mail, podem
trobar dues amplies aplicacions educatives. Per una banda, hi trobam el G-
mail, una eina de treball bàsica, ens permet gestionar la informació personal,
així com enviar i rebre missatges. D’altra banda, tenim el Hotmail, amb el qual
podem enviar i rebre correus electrònics i també xatejar.

    Picasa, és un altra aplicació educativa 2.0 que ens ordena les
fotografies de l’ordenador, edita imatges, ens permet realitza muntatges
fotogràfics, vídeos, pel·lícules, etc.

   Youtube, és un espai web, on els usuaris podem compartir i visualitzar
vídeos. A través d’aquest els nins poden aprendre d’una manera diferents, i
més entretinguda.

    Moodle, és un sistema d’organització de cursos d’Internet o d’una
Intranet Corporativa. El podem utilitzar tant alumnes com professors i, a més,
facilita la comunicació a distància. És gratuït i d’ús comunitari. Permet als
professors enviar tasques als alumnes perquè les hagin de fer a casa. A més,
es poden crear cursos online i complementar assignatures del currículum.
Proporciona avantatges als professors ja que el que publiquen al moodle els
pot servir pels posteriors cursos, facilita la coordinació entre el professorat i
l’alumnat, permet a l’alumnat treballar en grup sense moure’s de casa, etc.

    Fotolog, és un espai lliure per als alumnes on creen les seves històries i
es poden deixar comentaris entre ells. A diferencia dels blogs, el Fotolog es
centra en la imatge i no en el contingut. Una característica d’aquest exemple,
és la possibilitat de personalitzar la pàgina al gust de l’usuari.

   Glogster, els estudiants seran capaços de crear, en línia, cartells
multimèdia, és a dir allò a que anomenam “glogs” que, més tard, podran ser
compartits a Internet (ja sigui a blogs, aula virtual de l’escola...). A més, amb
aquesta eina es podrà avaluar la comprensió oral i escrita dels alumnes.

    Bubble.us, aquesta eina en xarxa, d’ús senzill i gratuït, permet
intercanviar diferents idees, guardar el seu esquema mental com una imatge
compartida pels altres companys, amb la possibilitat de crear el seu propi
disseny i al seu gust.
3.Disseny d’una activitat on s’inclouen els conceptes del tema

3.1. Què és?

L’activitat que durem a terme és relaciona amb el primer blocde continguts
(L’entorn i la seva conservació) establerts al currículum de 3r cicle de Primària,
més concretament 6è, de l’assignatura de Coneixement del Medi. L’activitat
consistirà en fer una redacció d’un lloc del món, publicar-ho a un blog de la
classe i exposar davant els companys perquè s’ha escollit aquell lloc.

Dividirem la tasca en tres sessions que procediran de la següent manera:

1a) S’explicarà l’activitat que es durà a terme i el funcionament de les diferents
aplicacions que s’usaran durant el treball (GoogleEarth, Blogger).
Començament de la tasca.


2a) Continuació del treball de recerca, redacció de l’activitat, publicació en el
blog i comentar les publicacions dels companys.

3a) Posada en comú dels diferents treballs. Cada alumne exposarà davant la
classe el motiu principal de perquè ha escollit aquell lloc.3.2. Què volem aconseguir?

- Identificar i treballar el tipus de relleu que té un lloc determinat.

- Utilitzar noves i diferents eines tecnològiques útils tant per l’estudi
d’assignatures, com per l’ús i entreteniment personal.

- Interpretar en el mapa: rius, serralades, illes que tinguin al voltant, ciutats o
pobles pròxims...

- Realitzar la tasca comanada a partir de diferents recursos. (GoogleEarth,
Blogger...)

- Prendre consciència de que podem aprendre a través d’altres recursos i no
tan sols a través del llibre de text. (Internet...)

- Expressar davant els companysel perquè de la seva elecció.
3.3. Temes a desenvolupar

- La recerca d’un lloc del món a través de GoogleEarth.

- La interpretació de rius, serralades, illes, ciutats... en el mapa.

- La utilització d’eines tecnològiques a part del llibre de text.

- La realització d’una activitat a partir de diferents recursos.

- L’exposició d’una opinió en públic.

3.4. Desenvolupament i avaluació

Abans de començar la tasca, els alumnes necessitaran descarregar-se del
navegador el connector de GoogleEarth per poder visualitzar els mapes en 3D
online. Seguidament haurem de ensenyar el funcionament de l’eina que
empraran.

En la nostra activitat, els alumnes hauran de pensar un lloc del món que els hi
agradaria visitar o un lloc on hagin estat. La seva feina consistirà a utilitzar el
GoogleEarth per localitzar-lo en el món i observar totes les característiques
físiques (serralades, rius, lloc situat a la costa o a l’interior d’un continent, país o
illa...), a més hauran de identificar el continent i el país on es troba, la seva
capital i les ciutats o pobles que hi ha al seu voltant.

Un cop l’hagin trobat, faran una captura de pantalla per tal de tenir la imatge del
lloc triat. La tasca consistirà en utilitzar el que han observat a través del
GoogleEarth, i a més, hauran de fer una recerca d’informació per tal d’esbrinar
quin és el clima, costums, festivitats... del indret escollit.

Nosaltres, prèviament, ens haurem encarregat de crear un blog, ja que quan
l’alumne tingui la descripció del lloc, l’haurà de publicar al blog de la classe
juntament amb la seva imatge corresponent. En aquest blog s’aniran publicant
totes les descripcions de cada nin.

A la darrera sessió es farà una projecció del blog, on tota la classe podrà veure
la feina que ha realitzat cada un dels seus companys. Cada nin sortirà a davant
la classe i exposarà quin ha estat el motiu principal pel qual ha escollit aquell
lloc.

El que es tindrà en compte a l’hora de avaluar el treball fet serà:

  - Cada alumne ha de publicar una entrada en el blog que contengui la
    descripció del lloc que ha escollit i la imatge que ha creat a partir del
    GoogleEarth, capturant la pantalla.
- Aportació de comentaris a les publicacions dels seus companys, per tal
    de observar si ha tingut interès per augmentar el seu coneixement sobre
    diferents indrets del món.
  -  Exposició del motiu pel qual ha escollit aquell indret davant tota la
    classe.

Referències bibliogràfiques:


Alart, N. (2010). Recursos i eines digitals. Espai de referència eines web 2.0.
Recuperat de, https://sites.google.com/a/xtec.cat/eines-web-2-0/


Cisneros, O. (2005). Web 2.0 Definición. Nasperu, soluciones tecnológicas, 46.
Recuperat de, http://www.nasperu.com/articulos/46-web-20-definicion

De la Torre,A. (2006). Web Educativa 2.0. Edutec. Revista Electrónica de
Tecnología educativa,20. Recuperat de,
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec20/anibal20.pdf


García Sans, A. (2010). Aplicacions Educatives Web 2.0. Buscant Idees.
Recuperat de, http://buscantidees.blogspot.com.es/2010/11/aplicacions-
educatives-web-20.htmlGarcía, A. (s.f). 94 Aplicaciones Educatives 2.0. [diapositives de PowerPoint].
Recuperat de: www.slideshare.net/annags94-aplicaciones-educativas-20González Vera, M (2009). Conselleria d’educació i cultura. Aprenentatge a la
Llengua estrangera i competència digital. Mòdul 4. Recuperat de,
http://weib.caib.es/formacio/distancia/material/estrang/modul4.pdfHernández, P.(2007). Tendencias de Web 2.0 aplicadas a la educación en
línea, 6. Recuperat de, http://www.nosolousabilidad.com/articulos/web20.htmMoreno,J.A. (2012). La Web 2.0. Recurso educativo. Observatorio tecnológico.
Recuperat de, http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-
20/1060-la-web-20-recursos-educativos
Ribes, X. (2007). La Web 2.0. El valor de los metados y de la inteligencia
colectiva. Revista Telos, cuadernos de Comunicación e Innovación, 73.
Recuperat de,
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articuloperspectiva.as
p@idarticulo=2&rev=73.htm

More Related Content

What's hot

ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICA
ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICAARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICA
ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICAxuanet
 
Laweb2.0 grup4 aportació_amb_google_docs2011
Laweb2.0 grup4 aportació_amb_google_docs2011Laweb2.0 grup4 aportació_amb_google_docs2011
Laweb2.0 grup4 aportació_amb_google_docs2011
grup4tema8
 
Curs web social per a l'educació ambiental
Curs web social per a l'educació ambientalCurs web social per a l'educació ambiental
Curs web social per a l'educació ambientalAina Borras
 
Treball Amb Les Tic Meritxell Roig Gene
Treball Amb Les Tic Meritxell Roig GeneTreball Amb Les Tic Meritxell Roig Gene
Treball Amb Les Tic Meritxell Roig Genemmar8
 
1era Sessio Id Metodologia20 Feb2010definitiu
1era Sessio Id Metodologia20 Feb2010definitiu1era Sessio Id Metodologia20 Feb2010definitiu
1era Sessio Id Metodologia20 Feb2010definitiu
Fundación Esplai
 
Fonaments i evolució multimèdia_PAC1_UOC
Fonaments i evolució multimèdia_PAC1_UOCFonaments i evolució multimèdia_PAC1_UOC
Fonaments i evolució multimèdia_PAC1_UOC
Nabel GM
 
Webs
WebsWebs
WebsLaura
 
Aulas exposicion
Aulas exposicion Aulas exposicion
Aulas exposicion
Carla Menarguez Giner
 
Dossier sintesi
Dossier sintesiDossier sintesi
Dossier sintesibolivic
 
Competic inicial
Competic inicialCompetic inicial
Competic inicial
mariacarmevilaplana
 
La web2 0__presentacio_grup4
La web2 0__presentacio_grup4La web2 0__presentacio_grup4
La web2 0__presentacio_grup4
grup4tema8
 
Curs Introducció al 2.0 i Xarxes Socials
Curs Introducció al 2.0 i Xarxes SocialsCurs Introducció al 2.0 i Xarxes Socials
Curs Introducció al 2.0 i Xarxes Socials
Albert Del Amor
 
Introducció a la web 2.0
Introducció a la web 2.0Introducció a la web 2.0
Introducció a la web 2.0
David Hispano
 
ÚS DE LES TIC COM A EINA HABITUAL EN L’ALUMNAT
ÚS DE LES TIC COM A EINA HABITUAL EN L’ALUMNATÚS DE LES TIC COM A EINA HABITUAL EN L’ALUMNAT
ÚS DE LES TIC COM A EINA HABITUAL EN L’ALUMNAT
Fundación Impuls
 
Planificació Final Blog
Planificació Final BlogPlanificació Final Blog
Planificació Final Blog
Eva Barceló Camps
 

What's hot (16)

ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICA
ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICAARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICA
ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICA
 
Laweb2.0 grup4 aportació_amb_google_docs2011
Laweb2.0 grup4 aportació_amb_google_docs2011Laweb2.0 grup4 aportació_amb_google_docs2011
Laweb2.0 grup4 aportació_amb_google_docs2011
 
Curs web social per a l'educació ambiental
Curs web social per a l'educació ambientalCurs web social per a l'educació ambiental
Curs web social per a l'educació ambiental
 
Treball Amb Les Tic Meritxell Roig Gene
Treball Amb Les Tic Meritxell Roig GeneTreball Amb Les Tic Meritxell Roig Gene
Treball Amb Les Tic Meritxell Roig Gene
 
1era Sessio Id Metodologia20 Feb2010definitiu
1era Sessio Id Metodologia20 Feb2010definitiu1era Sessio Id Metodologia20 Feb2010definitiu
1era Sessio Id Metodologia20 Feb2010definitiu
 
Fonaments i evolució multimèdia_PAC1_UOC
Fonaments i evolució multimèdia_PAC1_UOCFonaments i evolució multimèdia_PAC1_UOC
Fonaments i evolució multimèdia_PAC1_UOC
 
Webs
WebsWebs
Webs
 
Aulas exposicion
Aulas exposicion Aulas exposicion
Aulas exposicion
 
Dossier sintesi
Dossier sintesiDossier sintesi
Dossier sintesi
 
Competic inicial
Competic inicialCompetic inicial
Competic inicial
 
La web2 0__presentacio_grup4
La web2 0__presentacio_grup4La web2 0__presentacio_grup4
La web2 0__presentacio_grup4
 
Curs Introducció al 2.0 i Xarxes Socials
Curs Introducció al 2.0 i Xarxes SocialsCurs Introducció al 2.0 i Xarxes Socials
Curs Introducció al 2.0 i Xarxes Socials
 
Introducció a la web 2.0
Introducció a la web 2.0Introducció a la web 2.0
Introducció a la web 2.0
 
ÚS DE LES TIC COM A EINA HABITUAL EN L’ALUMNAT
ÚS DE LES TIC COM A EINA HABITUAL EN L’ALUMNATÚS DE LES TIC COM A EINA HABITUAL EN L’ALUMNAT
ÚS DE LES TIC COM A EINA HABITUAL EN L’ALUMNAT
 
Planificació Final Blog
Planificació Final BlogPlanificació Final Blog
Planificació Final Blog
 
Planificació Final Blog
Planificació Final BlogPlanificació Final Blog
Planificació Final Blog
 

Viewers also liked

20.1
20.120.1
FRIDA KAHLO
FRIDA KAHLOFRIDA KAHLO
FRIDA KAHLO
atenearte
 
Justdial is yellow pages on telephone . Here's a ppt on its marketing strateg...
Justdial is yellow pages on telephone . Here's a ppt on its marketing strateg...Justdial is yellow pages on telephone . Here's a ppt on its marketing strateg...
Justdial is yellow pages on telephone . Here's a ppt on its marketing strateg...
Shlomoh Samuel
 
Social data : de la société de l'automobile à l'automobile de la société
Social data : de la société de l'automobile à l'automobile de la sociétéSocial data : de la société de l'automobile à l'automobile de la société
Social data : de la société de l'automobile à l'automobile de la société
Linkfluence
 
Peligro de redes sociales
Peligro de redes socialesPeligro de redes sociales
Peligro de redes sociales
Metal4everRo
 
Skillshare - From Noob to Tech CEO - nov 7th, 2011
Skillshare - From Noob to Tech CEO - nov 7th, 2011Skillshare - From Noob to Tech CEO - nov 7th, 2011
Skillshare - From Noob to Tech CEO - nov 7th, 2011
Kareem Amin
 
M2M Journal - April 2015
M2M Journal - April 2015M2M Journal - April 2015
M2M Journal - April 2015
Martin Gutberlet
 
End to End Vertical OBA's
End to End Vertical OBA'sEnd to End Vertical OBA's
End to End Vertical OBA's
Mike Walker
 
cv_ANA_versao_geral
cv_ANA_versao_geralcv_ANA_versao_geral
cv_ANA_versao_geral
gatinhos73
 
Mohamed_Nabil_CV1 (1)
Mohamed_Nabil_CV1 (1)Mohamed_Nabil_CV1 (1)
Mohamed_Nabil_CV1 (1)
mohamed wassef
 
Revista convives-n 2-diciembre-20121
Revista convives-n 2-diciembre-20121Revista convives-n 2-diciembre-20121
Revista convives-n 2-diciembre-20121
Liceth Peñaloza
 
Proyecto intr texto cientifico
Proyecto intr texto cientificoProyecto intr texto cientifico
Proyecto intr texto cientifico
Diana Jacqueline
 
Apresentação dos Resultados do Inquérito
Apresentação dos Resultados do InquéritoApresentação dos Resultados do Inquérito
Apresentação dos Resultados do Inquérito
Associação Mãos Amigas
 
Introducción a la Filosofía 1
Introducción a la Filosofía 1Introducción a la Filosofía 1
Introducción a la Filosofía 1
origenes72
 
Presentación capmasao2013
Presentación capmasao2013 Presentación capmasao2013
Presentación capmasao2013
Cap Masao
 
Web 2.0 Tools for Researchers
Web 2.0 Tools for ResearchersWeb 2.0 Tools for Researchers
Web 2.0 Tools for Researchers
tbirdcymru
 
CAS Social Media Management
CAS Social Media ManagementCAS Social Media Management
CAS Social Media Management
Sven Ruoss
 
Formation webmarketing : SEO (référencement naturel), SEA, médias sociaux, em...
Formation webmarketing : SEO (référencement naturel), SEA, médias sociaux, em...Formation webmarketing : SEO (référencement naturel), SEA, médias sociaux, em...
Formation webmarketing : SEO (référencement naturel), SEA, médias sociaux, em...
Bernard MARTINEZ
 

Viewers also liked (18)

20.1
20.120.1
20.1
 
FRIDA KAHLO
FRIDA KAHLOFRIDA KAHLO
FRIDA KAHLO
 
Justdial is yellow pages on telephone . Here's a ppt on its marketing strateg...
Justdial is yellow pages on telephone . Here's a ppt on its marketing strateg...Justdial is yellow pages on telephone . Here's a ppt on its marketing strateg...
Justdial is yellow pages on telephone . Here's a ppt on its marketing strateg...
 
Social data : de la société de l'automobile à l'automobile de la société
Social data : de la société de l'automobile à l'automobile de la sociétéSocial data : de la société de l'automobile à l'automobile de la société
Social data : de la société de l'automobile à l'automobile de la société
 
Peligro de redes sociales
Peligro de redes socialesPeligro de redes sociales
Peligro de redes sociales
 
Skillshare - From Noob to Tech CEO - nov 7th, 2011
Skillshare - From Noob to Tech CEO - nov 7th, 2011Skillshare - From Noob to Tech CEO - nov 7th, 2011
Skillshare - From Noob to Tech CEO - nov 7th, 2011
 
M2M Journal - April 2015
M2M Journal - April 2015M2M Journal - April 2015
M2M Journal - April 2015
 
End to End Vertical OBA's
End to End Vertical OBA'sEnd to End Vertical OBA's
End to End Vertical OBA's
 
cv_ANA_versao_geral
cv_ANA_versao_geralcv_ANA_versao_geral
cv_ANA_versao_geral
 
Mohamed_Nabil_CV1 (1)
Mohamed_Nabil_CV1 (1)Mohamed_Nabil_CV1 (1)
Mohamed_Nabil_CV1 (1)
 
Revista convives-n 2-diciembre-20121
Revista convives-n 2-diciembre-20121Revista convives-n 2-diciembre-20121
Revista convives-n 2-diciembre-20121
 
Proyecto intr texto cientifico
Proyecto intr texto cientificoProyecto intr texto cientifico
Proyecto intr texto cientifico
 
Apresentação dos Resultados do Inquérito
Apresentação dos Resultados do InquéritoApresentação dos Resultados do Inquérito
Apresentação dos Resultados do Inquérito
 
Introducción a la Filosofía 1
Introducción a la Filosofía 1Introducción a la Filosofía 1
Introducción a la Filosofía 1
 
Presentación capmasao2013
Presentación capmasao2013 Presentación capmasao2013
Presentación capmasao2013
 
Web 2.0 Tools for Researchers
Web 2.0 Tools for ResearchersWeb 2.0 Tools for Researchers
Web 2.0 Tools for Researchers
 
CAS Social Media Management
CAS Social Media ManagementCAS Social Media Management
CAS Social Media Management
 
Formation webmarketing : SEO (référencement naturel), SEA, médias sociaux, em...
Formation webmarketing : SEO (référencement naturel), SEA, médias sociaux, em...Formation webmarketing : SEO (référencement naturel), SEA, médias sociaux, em...
Formation webmarketing : SEO (référencement naturel), SEA, médias sociaux, em...
 

Similar to Treball tic

Les xarxes socials a l'educació primària
Les xarxes socials a l'educació primàriaLes xarxes socials a l'educació primària
Les xarxes socials a l'educació primària
Aina Freixas
 
Web20
Web20Web20
Web20
iMona06
 
Moodle a l'institut goethe
Moodle a l'institut goetheMoodle a l'institut goethe
Moodle a l'institut goethe
Anna Olivé
 
Taller de participació a través de les TIC - Movidic 2011
Taller de participació a través de les TIC - Movidic 2011Taller de participació a través de les TIC - Movidic 2011
Taller de participació a través de les TIC - Movidic 2011
Fundación Esplai
 
Sessió 1 el treball de la llengua oral
Sessió 1 el treball de la llengua oralSessió 1 el treball de la llengua oral
Sessió 1 el treball de la llengua orallichospitalet
 
Sessió 1 el treball de la llengua oral
Sessió 1 el treball de la llengua oralSessió 1 el treball de la llengua oral
Sessió 1 el treball de la llengua orallichospitalet
 
Projecte 1x1 al Sant Lluís
Projecte 1x1 al Sant LluísProjecte 1x1 al Sant Lluís
Projecte 1x1 al Sant Lluís
maxion66
 
Cacera del tresor web 2.0
Cacera del tresor web 2.0Cacera del tresor web 2.0
Cacera del tresor web 2.0
Edu Alias
 
Greenpace
GreenpaceGreenpace
Greenpace
mjvivancos
 
Curstictac IES JORDI DE SANT JORDI1314
Curstictac IES JORDI DE SANT JORDI1314Curstictac IES JORDI DE SANT JORDI1314
Curstictac IES JORDI DE SANT JORDI1314carlesmonclus
 
4a Sessió Curs Id
4a Sessió Curs Id4a Sessió Curs Id
4a Sessió Curs Id
Gabriel Gonzalez Carrillo
 
4a Sessió Curs Id
4a Sessió Curs Id4a Sessió Curs Id
4a Sessió Curs Id
Gabriel Gonzalez Carrillo
 
4a Sessió Curs Id
4a Sessió Curs Id4a Sessió Curs Id
4a Sessió Curs Id
Gabriel Gonzalez Carrillo
 
4a sessió curs id
4a sessió curs id4a sessió curs id
4a sessió curs id
Fundación Esplai
 
Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán
Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - CatalánDiseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán
Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán
Laura González Ventura
 
Activitat3 tic avui_comuni_cat
Activitat3 tic avui_comuni_catActivitat3 tic avui_comuni_cat
Activitat3 tic avui_comuni_catTICAvui
 
Us voleu enredar?
Us voleu enredar?Us voleu enredar?
Activitat 4 Ari
Activitat 4 AriActivitat 4 Ari
Activitat 4 Ari
Ariadna Vallcorba
 
Eines20
Eines20Eines20
Eines20
iMona06
 

Similar to Treball tic (20)

Les xarxes socials a l'educació primària
Les xarxes socials a l'educació primàriaLes xarxes socials a l'educació primària
Les xarxes socials a l'educació primària
 
Web20
Web20Web20
Web20
 
Moodle a l'institut goethe
Moodle a l'institut goetheMoodle a l'institut goethe
Moodle a l'institut goethe
 
Taller de participació a través de les TIC - Movidic 2011
Taller de participació a través de les TIC - Movidic 2011Taller de participació a través de les TIC - Movidic 2011
Taller de participació a través de les TIC - Movidic 2011
 
Sessió 1 el treball de la llengua oral
Sessió 1 el treball de la llengua oralSessió 1 el treball de la llengua oral
Sessió 1 el treball de la llengua oral
 
Sessió 1 el treball de la llengua oral
Sessió 1 el treball de la llengua oralSessió 1 el treball de la llengua oral
Sessió 1 el treball de la llengua oral
 
Projecte 1x1 al Sant Lluís
Projecte 1x1 al Sant LluísProjecte 1x1 al Sant Lluís
Projecte 1x1 al Sant Lluís
 
Cacera del tresor web 2.0
Cacera del tresor web 2.0Cacera del tresor web 2.0
Cacera del tresor web 2.0
 
Moodle
Moodle Moodle
Moodle
 
Greenpace
GreenpaceGreenpace
Greenpace
 
Curstictac IES JORDI DE SANT JORDI1314
Curstictac IES JORDI DE SANT JORDI1314Curstictac IES JORDI DE SANT JORDI1314
Curstictac IES JORDI DE SANT JORDI1314
 
4a Sessió Curs Id
4a Sessió Curs Id4a Sessió Curs Id
4a Sessió Curs Id
 
4a Sessió Curs Id
4a Sessió Curs Id4a Sessió Curs Id
4a Sessió Curs Id
 
4a Sessió Curs Id
4a Sessió Curs Id4a Sessió Curs Id
4a Sessió Curs Id
 
4a sessió curs id
4a sessió curs id4a sessió curs id
4a sessió curs id
 
Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán
Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - CatalánDiseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán
Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán
 
Activitat3 tic avui_comuni_cat
Activitat3 tic avui_comuni_catActivitat3 tic avui_comuni_cat
Activitat3 tic avui_comuni_cat
 
Us voleu enredar?
Us voleu enredar?Us voleu enredar?
Us voleu enredar?
 
Activitat 4 Ari
Activitat 4 AriActivitat 4 Ari
Activitat 4 Ari
 
Eines20
Eines20Eines20
Eines20
 

Treball tic

 • 1. LA WEB 2.0: Què és, exemples aplicacions educatives i disseny d’una activitat. Marina Galindo Ferrer, Paula Bibiloni Font, Cati Tejero Palmer, Marina Tornero Oliver, Aina Martí Llull, Mercè Valdés Crespí
 • 2. INDEX: Què és la Web 2.0……………………………………pàg. 3 Possibilitats educatives………………………………pàg. 4 Introducció d’eines i aplicacions…………………….pàgs. 4-5 Eines i aplicacions dins l’educació………………….pàgs. 6-7 Disseny d’una activitat………………………………..pàgs.8-9 Referències bibliogràfiques………………………….pàgs. 10- 11
 • 3. Segons Hernández (2007), el concepte de web 2.0 va ser proposat per la companyia O’Reilly Media en col·laboració amb la de MediaLive International, el qual es va utilitzar per donar-li un altre sentit i ús a la Web. És per això que hi ha moltes formes de definir-la ja que cada un la percep a la seva manera. La web 2.0 és una forma de veure o entendre Internet que, depenent de cada persona i a través d’unes eines i tecnologies, permet accedir a la informació d’una manera més senzilla i eficient. Hinchcliffe (2006) juntament amb altres autors, ens dóna una de les característiques més importants de la Web 2.0: la utilitat d’aquesta com una plataforma. Aquesta idea, d’acord amb el que cita Hernández (2007), gira entorn a l’evolució de la web 1.0 cap a l’actual web 2.0. La plataforma anterior (ens referim a la web 1.0), els usuaris tan sols tenien la possibilitat d’obtenir la informació que desitjaven amb la forma predeterminada. Això vol dir que no podien modificar ni afegir res a la informació que trobaven. Per contra, l’actual web 2.0 permet interactuar als usuaris donant-los l’oportunitat de no només observar, sinó d’enviar, modificar i transferir més dades. És per aquesta idea que etiquetem la web 2.0 com una plataforma. Així doncs, com bé diu De la Torre (2006), ha passat de ser un espai de lectura a una espai de lectura- escriptura. A més, cal destacar l’aportació segons la qual la web 2.0 és definida com la recol·lecta d’una intel·ligència col·lectiva, és a dir, que cada un aporta els seus coneixements i informacions (O’Reilly, 2005). Un cas molt conegut és la Wikipèdia, una pàgina on els usuaris poden trobar informació de tot tipus i, a més, modificar-la o afegir -la si cal sense cap tipus de restricció. Això, per altra banda, suposa un perill, ja que el fet tenir llibertat per modificar els continguts pot donar peu a que algunes informacions deixin de ser segures, segons Hernández (2007). Un altre exemple és YahooAnswers. Segons Hernández (2007), en aquest cas, es tracta d’una plana web on els usuaris es fan preguntes entre ells i les respostes provenen dels diferents usuaris, no d’un expert. Així doncs, es una pàgina que està dotada de poca seguretat i poc verídica. Així doncs, la web 2.0 es tracta de saber distingir entre les diferents informacions i opinions dels usuaris ja que no és només responsabilitat de l’empresa que posa la informació a la xarxa, sinó també de la persona que interactua.
 • 4. Pel que fa als objectius d’aquest terme, un dels principals és aconseguir la capacitat de compartir els arxius i no tan sols de passar-ho d’una plataforma a una altra. En quant a les possibilitats educatives que té, podem destacar les diferents avantatges que ens proporciona la Web 2.0. En primer lloc disposa d’eines gratuïtes així com Google, Glogster, GoogleEarth... Ens proporciona millores contínues i ens permet la socialització i la interacció dels usuaris. A més, ens permet assolir la integració dels coneixements, la funcionalitat dels aprenentatges i l’autonomia personal. D’altra banda, també promou la lectura per plaer i per aprendre. D’aquesta manera, el professor ja no serà l’únic que transmetrà els coneixements, sinó que l’alumnat podrà accedir a la xarxa per visualitzar aquells conceptes que el mestre hagi explicat prèviament a l’aula. Per tant, podem dir que es dóna un canvi dins la metodologia educativa ja que l’alumne passa a ser un subjecte actiu que interactuarà dins la classe, i el mestre, per contra, es convertirà en un educand més. Aprendrà a partir dels dubtes que se li plantegin i dels diversos punts de vista dels seus companys. A més a més, cada cop trobem més inculcades les TIC dins el món educatiu, que es troben ja presents en totes les àrees i no únicament a l’assignatura d’informàtica. D’aquesta manera, els alumnes es veuen motivats per l’estudi i fan que el llibre de text ja no sigui l’única via d’aprenentatge. En definitiva, podem dir que, l’aparició d’aquestes tecnologies i eines, fomenta el desenvolupament de noves competències, ja sigui a l’hora d’ensenyar com d’aprendre. Així doncs, la Web 2.0 resulta ser una eina estimuladora per als alumnes i és avui dia un dels programes més utilitzats. En quant a eines i aplicacions de la web 2.0 per introduir dins l’aula podem dir que les més destacades poden ser classificades de la següent manera, d’acord a la classificació donada per Alart (2010): En primer lloc tenim el Bloc, que és una eina que s’actualitza periòdicament i recull en ordre cronològic invers articles d'un o diversos autors. Dins aquest grup podem trobar el Fotolog, el Blogger i el WordPress. Un altre grup serien les Wikis, espais col·laboratius que permeten als usuaris, editar i afegir continguts. Les més destacades són les Wikispaces.
 • 5. Les Webquest consisteixen en una recerca guiada, que Promou, el desenvolupament de les competències bàsiques, el treball en grup i l'automotivació de l'alumnat. Dins l’apartat de les eines per presentar, publicar i compartir podem destacar:GoogleDocs, Picassa, Moodle, Gmail, Glogster, Viquipèdia... Altres classificacions serien:Mapes conceptuals, Línies de Temps, Geolocalització, Marcadors Socials, Imatge i So de Ràdio... Així doncs, d’acord en el que diu Moreno (2012), alguns trets que caracteritzen aquestes eines són: - És fàcil d’emprar i es tarda poc temps en saber manejar-les. - Ajuden al treball en grup ja que són eines col·laboratives. - Obrin possibilitats a la cooperació entre família, alumne i professorat. - Eliminen barreres per a la interacció social i col·laboració. - Estimulen en certa manera l’aprenentatge significatiu i constructivista. - Permet la realització de treballs de recerca més atraients per els infants. - Són aplicacions que motiven l’aprenentatge del nin i, per tant, fomenten també l’autoaprenentatge. Totes aquestes eines i aplicacions promouen la creació d’un ambient participatiu a les aules i basades en les aplicacions en línia i una àmplia riquesa de dades.
 • 6. 2. Exemples d’aplicacions educatives de la Web 2.0 per introduir dins l’aula. Retornant a les paraules d’Hernández (2007), des del naixement d’Internet fins a dia d’avui, aquesta nova tecnologia ha sofert nous i innovadors avanços informàtics. Un dels canvis més rellevants que es dugueren a terme en el món interactiu fou el pas de la Web 1.0 a la Web 2.0. Aquesta nova Web, donà pas al sorgiment de noves eines que ens permeten editar i modificar la informació d’una manera fàcil i dinàmica. Aleshores, avui dia els professors podem fer ús de diverses aplicacions educatives dins l’aula amb l’objectiu que els alumnes aprenguin, estiguin motivats i interessats per aprendre. Així doncs, com diu García Sans (2010), podem trobar varis exemples d’aplicacions educatives de la Web 2.0 que es poden treballar dins l’aula. En primer lloc, el WordPress és un programa informàtic, creat per Matt Mullen Weg, que permet crear i publicar blogs i pàgines Web a Internet, de manera lliure i gratuïta. D’altra banda, el Subingles és una eina que et permetrà millorar el teu nivell de Llengua Anglesa mitjançant la visualització i l’audició de diferents vídeos i cançons en anglès. Disposa també d’ un apartat de diverses activitats on podràs posar en pràctica tot allò que has après anteriorment. Un altre exemple és Mozilla Firefox, una aplicació útil en el món educatiu que ens permet navegar a través de finestres i, a més, ens possibilita la recerca integrada, és a dir, trobar coses de manera fàcil i ràpida. És un navegador gratuït de Software. Les seves principals característiques són: la capacitat de bloquejar les finestres emergents, descarregar documents sense complicacions, entre d’altres. Google, és una aplicació educativa de la web 2.0 que ens permet la recerca de pàgines web, documents, imatges, mapes, notícies, blogs, recerca de llibres, etc. Dependent del tipus d’informació que és vol obtenir, emprarem la seva corresponen tasca de Google. Per exemple, si volem obtener informació realment verídica en relació a les matèries educatives, utilitzarem el GoogleAcadèmic, un altra exemple seria, Google Maps, que ens facilita la visualització de mapes, o una altra possibilitat és Google Earth, que permet explorar qualsevol part del planeta a nivell geogràfic, guardar el territori visitat i, a més, compartir-los amb la resta de la gent. Un altre exemple, Google Docs, que permet modificar un document de text, un full de càlcul, formularis, presentacions, etc., des de varis ordenadors diferents en el mateix moment.
 • 7. Wikipedia, ens proporciona gran varietat d’articles en diversos idiomes. A més, la informació que ens facilita la pot oferir qualsevol persona arreu del món, i això no ens assegura el 100% de la veridicitat. Fent referència al món de la missatgeria, en particular, l’E-mail, podem trobar dues amplies aplicacions educatives. Per una banda, hi trobam el G- mail, una eina de treball bàsica, ens permet gestionar la informació personal, així com enviar i rebre missatges. D’altra banda, tenim el Hotmail, amb el qual podem enviar i rebre correus electrònics i també xatejar. Picasa, és un altra aplicació educativa 2.0 que ens ordena les fotografies de l’ordenador, edita imatges, ens permet realitza muntatges fotogràfics, vídeos, pel·lícules, etc. Youtube, és un espai web, on els usuaris podem compartir i visualitzar vídeos. A través d’aquest els nins poden aprendre d’una manera diferents, i més entretinguda. Moodle, és un sistema d’organització de cursos d’Internet o d’una Intranet Corporativa. El podem utilitzar tant alumnes com professors i, a més, facilita la comunicació a distància. És gratuït i d’ús comunitari. Permet als professors enviar tasques als alumnes perquè les hagin de fer a casa. A més, es poden crear cursos online i complementar assignatures del currículum. Proporciona avantatges als professors ja que el que publiquen al moodle els pot servir pels posteriors cursos, facilita la coordinació entre el professorat i l’alumnat, permet a l’alumnat treballar en grup sense moure’s de casa, etc. Fotolog, és un espai lliure per als alumnes on creen les seves històries i es poden deixar comentaris entre ells. A diferencia dels blogs, el Fotolog es centra en la imatge i no en el contingut. Una característica d’aquest exemple, és la possibilitat de personalitzar la pàgina al gust de l’usuari. Glogster, els estudiants seran capaços de crear, en línia, cartells multimèdia, és a dir allò a que anomenam “glogs” que, més tard, podran ser compartits a Internet (ja sigui a blogs, aula virtual de l’escola...). A més, amb aquesta eina es podrà avaluar la comprensió oral i escrita dels alumnes. Bubble.us, aquesta eina en xarxa, d’ús senzill i gratuït, permet intercanviar diferents idees, guardar el seu esquema mental com una imatge compartida pels altres companys, amb la possibilitat de crear el seu propi disseny i al seu gust.
 • 8. 3.Disseny d’una activitat on s’inclouen els conceptes del tema 3.1. Què és? L’activitat que durem a terme és relaciona amb el primer blocde continguts (L’entorn i la seva conservació) establerts al currículum de 3r cicle de Primària, més concretament 6è, de l’assignatura de Coneixement del Medi. L’activitat consistirà en fer una redacció d’un lloc del món, publicar-ho a un blog de la classe i exposar davant els companys perquè s’ha escollit aquell lloc. Dividirem la tasca en tres sessions que procediran de la següent manera: 1a) S’explicarà l’activitat que es durà a terme i el funcionament de les diferents aplicacions que s’usaran durant el treball (GoogleEarth, Blogger). Començament de la tasca. 2a) Continuació del treball de recerca, redacció de l’activitat, publicació en el blog i comentar les publicacions dels companys. 3a) Posada en comú dels diferents treballs. Cada alumne exposarà davant la classe el motiu principal de perquè ha escollit aquell lloc. 3.2. Què volem aconseguir? - Identificar i treballar el tipus de relleu que té un lloc determinat. - Utilitzar noves i diferents eines tecnològiques útils tant per l’estudi d’assignatures, com per l’ús i entreteniment personal. - Interpretar en el mapa: rius, serralades, illes que tinguin al voltant, ciutats o pobles pròxims... - Realitzar la tasca comanada a partir de diferents recursos. (GoogleEarth, Blogger...) - Prendre consciència de que podem aprendre a través d’altres recursos i no tan sols a través del llibre de text. (Internet...) - Expressar davant els companysel perquè de la seva elecció.
 • 9. 3.3. Temes a desenvolupar - La recerca d’un lloc del món a través de GoogleEarth. - La interpretació de rius, serralades, illes, ciutats... en el mapa. - La utilització d’eines tecnològiques a part del llibre de text. - La realització d’una activitat a partir de diferents recursos. - L’exposició d’una opinió en públic. 3.4. Desenvolupament i avaluació Abans de començar la tasca, els alumnes necessitaran descarregar-se del navegador el connector de GoogleEarth per poder visualitzar els mapes en 3D online. Seguidament haurem de ensenyar el funcionament de l’eina que empraran. En la nostra activitat, els alumnes hauran de pensar un lloc del món que els hi agradaria visitar o un lloc on hagin estat. La seva feina consistirà a utilitzar el GoogleEarth per localitzar-lo en el món i observar totes les característiques físiques (serralades, rius, lloc situat a la costa o a l’interior d’un continent, país o illa...), a més hauran de identificar el continent i el país on es troba, la seva capital i les ciutats o pobles que hi ha al seu voltant. Un cop l’hagin trobat, faran una captura de pantalla per tal de tenir la imatge del lloc triat. La tasca consistirà en utilitzar el que han observat a través del GoogleEarth, i a més, hauran de fer una recerca d’informació per tal d’esbrinar quin és el clima, costums, festivitats... del indret escollit. Nosaltres, prèviament, ens haurem encarregat de crear un blog, ja que quan l’alumne tingui la descripció del lloc, l’haurà de publicar al blog de la classe juntament amb la seva imatge corresponent. En aquest blog s’aniran publicant totes les descripcions de cada nin. A la darrera sessió es farà una projecció del blog, on tota la classe podrà veure la feina que ha realitzat cada un dels seus companys. Cada nin sortirà a davant la classe i exposarà quin ha estat el motiu principal pel qual ha escollit aquell lloc. El que es tindrà en compte a l’hora de avaluar el treball fet serà: - Cada alumne ha de publicar una entrada en el blog que contengui la descripció del lloc que ha escollit i la imatge que ha creat a partir del GoogleEarth, capturant la pantalla.
 • 10. - Aportació de comentaris a les publicacions dels seus companys, per tal de observar si ha tingut interès per augmentar el seu coneixement sobre diferents indrets del món. - Exposició del motiu pel qual ha escollit aquell indret davant tota la classe. Referències bibliogràfiques: Alart, N. (2010). Recursos i eines digitals. Espai de referència eines web 2.0. Recuperat de, https://sites.google.com/a/xtec.cat/eines-web-2-0/ Cisneros, O. (2005). Web 2.0 Definición. Nasperu, soluciones tecnológicas, 46. Recuperat de, http://www.nasperu.com/articulos/46-web-20-definicion De la Torre,A. (2006). Web Educativa 2.0. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología educativa,20. Recuperat de, http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec20/anibal20.pdf García Sans, A. (2010). Aplicacions Educatives Web 2.0. Buscant Idees. Recuperat de, http://buscantidees.blogspot.com.es/2010/11/aplicacions- educatives-web-20.html García, A. (s.f). 94 Aplicaciones Educatives 2.0. [diapositives de PowerPoint]. Recuperat de: www.slideshare.net/annags94-aplicaciones-educativas-20 González Vera, M (2009). Conselleria d’educació i cultura. Aprenentatge a la Llengua estrangera i competència digital. Mòdul 4. Recuperat de, http://weib.caib.es/formacio/distancia/material/estrang/modul4.pdf Hernández, P.(2007). Tendencias de Web 2.0 aplicadas a la educación en línea, 6. Recuperat de, http://www.nosolousabilidad.com/articulos/web20.htm Moreno,J.A. (2012). La Web 2.0. Recurso educativo. Observatorio tecnológico. Recuperat de, http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web- 20/1060-la-web-20-recursos-educativos
 • 11. Ribes, X. (2007). La Web 2.0. El valor de los metados y de la inteligencia colectiva. Revista Telos, cuadernos de Comunicación e Innovación, 73. Recuperat de, http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articuloperspectiva.as p@idarticulo=2&rev=73.htm