SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
TERVETULOA
SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMISEN
MESTARIKURSSILLE
#syrjäytyminen tasaarvostn.fi
Olli Kangas
Johtaja, Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelma
Yhteiskuntasuhteiden johtaja, Kela, dosentti, VTT
@ollikan
Päivän ohjelma 9–11
CHILDCARE: Tutkimusjohtaja Katja Repo, Tampereen yliopisto:
Kunnan, lapsen vai vanhempien etu? Lastenhoidon ratkaisujen monet
kasvot.
TITA: Erikoistutkija Elina Kilpi-Jakonen, Turun yliopisto:
Varhaiskasvatuksesta jokaisen lapsen velvollisuus?
TITA: Tutkija Jussi Tervola, Kela:
Perhepolitiikka, maahanmuuttajalapset ja syrjäytymisen uhka.
APEX: Professori Andre Sourander, Turun yliopisto:
Millaisia varhaisia interventioita tarvitaan?
WIP: Professori Markus Jäntti, Helsingin yliopisto:
Mitä voidaan tehdä kasvaneelle lapsiköyhyydelle?
Kunnan, lapsen vai vanhempien etu?
Lastenhoidon ratkaisujen monet kasvot
Katja Repo
Tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto
Varhaiskasvatus- ja
lastenhoitopolitiikkamme ei tunnista
lasten yhtäläistä oikeutta
varhaiskasvatukseen
47 %
alle kolmivuotiaista lapsista
hoidettiin lasten kotihoidon
tuella vuonna 2015.
(Kela)
Tilanteissa, joissa perheen
nuorimmasta lapsesta
maksetaan lasten kotihoidon
tukea, perheen muut alle
kouluikäiset sisarukset ovat
pääsääntöisesti kotihoidossa:
vain noin viidennes sisaruksista
on päiväkotihoidossa.
(Kekkonen 2014)
Vuonna 2015 noin kaksi
kolmesta 3-5 -vuotiaasta
lapsesta osallistui
varhaiskasvatuspalveluiden
toimintaan (Sotkanet 2015).
Kuva: Vapriikin kuva-arkisto, Ensio Kauppila
Rakenteiden tuottamat jakolinjat
Järjestelmien ja arjen valintojen dialektinen suhde
– valintojen mosaiikki
Järjestelmien välinen suhde – palvelu versus raha
Lakisääteisen ja avoimen varhaiskasvatuksen
häilyvä raja
Moninaiset kontekstit – risteävät
tavoitteet
Kansallinen politiikka: kompromissit ja vapaa
valinta
Kunta: kustannustehokkuus ja säästöt
Perheiden valinnat: hyvä vanhemmuus sekä
perheen ja työn yhteensovittaminen
Jos tavoitteena lasten yhtäläiset oikeudet
varhaiskasvatukseen…
varhaiskasvatus- ja lastenhoitopolitiikkaa tulee
kehittää kokonaisuutena
Kokonaisuus käsittää kunnallisten palvelujen
ohella markkinaehtoisen palvelutarjonnan,
informaalin hoivan, avoimen varhaiskasvatuksen
ja kunnalliset lastenhoidon lisäedut.
Kiitos!
Katja Repo
Tampereen yliopisto
CHILDCARE-tutkimushanke
@CCtutkimus
Varhaiskasvatuksesta
jokaisen lapsen velvollisuus?
Elina Kilpi-Jakonen
Turun yliopisto
Päivähoidolla on todettu olevan
suotuisia vaikutuksia
myöhemmälle kouluttautumiselle,
mutta suomalaislapsista
suhteellisen pieni osuus on
päivähoidossa
Elina Kilpi-Jakonen
Varhaiskasvatukseen osallistuminen
iän mukaan eri maissa
0
20
40
60
80
100
0–2 3 4 5
Lähde: OECD Family Database, tiedot vuodelta 2014 Elina Kilpi-Jakonen
Korkeammin kouluttautuneet äidit vievät
lapsensa nuorempina päivähoitoon
Lähde: Karhula, Erola & Kilpi-Jakonen (2017)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Peruskoulu
Toinen aste
Korkeakoulu
Noin 1 v.
Noin 2 v.
Noin 3 v.
Myöhemmin tai ei
ollenkaan
Päivähoidon aloitusikä
Elina Kilpi-Jakonen
Varhaisemmin päivähoidon aloittaneet
lapset kouluttautuvat korkeammin
Lähde: Karhula, Erola & Kilpi-Jakonen (2017)
0
5
10
15
n. 1 v. n. 2 v. n. 3 v.
Toisen asteen
koulutuksessa (17 v.)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
n. 1 v. n. 2 v. n. 3 v.
Ylioppilas (20 v.)
Ilman kontrollimuuttujia
Vanhempien koulutustaso vakioitu
0
5
10
15
n. 1 v. n. 2 v. n. 3 v.
Korkeakoulutuksessa (20 v.)
Elina Kilpi-Jakonen
Eri syyt hyödyille,
eri ratkaisuehdotukset
• Hyöty varhaiskasvatuksesta
• Varhaiskasvatusvelvollisuus tai varhaiskasvatuksen
(osittainen) maksuttomuus
• Hyöty sosiaalistumisesta ryhmässä
• Kannustus päivähoidon varhaisempaan aloittamiseen
• Hyöty vanhempien työllistymisestä
• Kannustus perhevapaiden tasaisempaan
jakautumiseen ja äitien nopeampaan paluuseen
työelämään
Elina Kilpi-Jakonen
Ratkaisujen ytimessä
• Laadukas päivähoitoympäristö yhä suuremmalle
osalle lapsista
• Sosiaalisen eriarvoisuuden vähentäminen
varhaiskasvatukseen osallistumisessa
Elina Kilpi-Jakonen
Elina Kilpi-Jakonen
Sosiaalitieteiden laitos
Turun yliopisto
elina.kilpi-jakonen@utu.fi
Perhepolitiikka,
maahanmuuttajalapset ja
syrjäytymisen uhka Suomessa
Jussi Tervola, tutkija, Kela
Huolestuttava ristiriita?
• Suomessa tuetaan kotihoitoa laajalti
• Päivähoidolla positiivisia vaikutuksia
ennen kaikkea pienituloisten ja
maahanmuuttajaperheiden lapsille
• Kielitaito, koulumenestys, kouluttautuminen,
työllisyys, sosiaaliturvan käyttö
2
Maahanmuuttajien lapset Suomessa kaksi
kouluvuotta kantaväestön tasoa jäljessä
Lähde: Harju-Luukkainen ym. 2014: Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen (PISA 2012)
Muissa Pohjoismaissa päivähoito
yleisempää
0
20
40
60
80
100
0 1 2 3 4 5
%päivähoidossa
Lapsen ikä
Ruotsi
Islanti
Norja
Suomi
Lähde: Norden Statbank 2015
• Suomessa pienituloiset perheet vievät
päivähoitoon myöhemmin kuin muut
• Koska kotihoidon tuki
• Ruotsissa pienituloiset perheet vievät
päivähoitoon aikaisemmin kuin muut
• Koska parempituloiset hyödyntävät
joustoa ja isien vapaita enemmän
Perhevapaajärjestelmän rakenne
vaikuttaa eritaustaisten lasten
päivähoitoikään
Maahanmuuttajaperheet hoitavat
lapsiaan kotona kantaväestöä
pidempään Suomessa
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3
Kotihoidontuenkäyttö,%
Lapsen ikä
Pakolaisten lähtömaat
Ent. NL
Muut
OECD
Kantaväestö
Lähde: Tervola 2015: Maahanmuuttajien kotihoidontuen käyttö 2000-luvulla. Yhteiskuntapolitiikka 80 (2).
Maahanmuuttajaperheet käyttävät kuitenkin
yli 3-vuotiaan sisaruskorotusta harvemmin
2
Lähde: Tervola 2016: Vanhempi kotona , lapsipäivähoidossa? Tarkastelu lastenhoitovalinnoista maahanmuuttajaperheissä
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
3 4 5 6
Sisarukskortuksenkäyttö,%
Lapsen ikä
Kantaväestö
Ent. NL
Pakolaisten lähtömaat
Muut
OECD
Politiikkaehdotukset
• Vielä voimakkaampi päivähoidon
tukeminen Suomessa hyödyttäisi
maahanmuuttajalapsia
• Huom. kontakti kantaväestön lapsiin
tärkeää -> päivähoidossa tulee välttää
segregaatiota
Jussi Tervola, tutkija
@jutervol
jussi.tervola@kela.fi
020 63 41940
Millaisia varhaisia
interventioita tarvitaan?
Professori Andre Sourander, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus,
Turun yliopisto
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa
28.3.2017
Lapsuuden mielenterveys yhteydessä
syrjäytymiseen
• aikuisiän psykiatrisia häiriöitä
• rikollisuutta
• itsemurhia
• riskitekijöitä sairastuvuudelle
Taaksepäin tarkastellen: puolet aikuisiän psykiatrisista
häiriöistä alkaa ennen murrosikää
Ongelmat
• valtaosa
kustannuksista
korjaaviin
palveluihin
• tutkimusnäyttö
puutteellista
• valtaosalla hoitoa
tarvitsevista ei
hoitokontaktia
• viive huomattava
• stigma
• logistiset ongelmat
APEX-hanke
• tutkimusnäyttöön perustuvat käytännöt
• suunnattu perustasolle
• matala kynnys
• seulonta
• etähoito
• digitaalisuus
• perhekeskeisyys
Tutkimus vaikuttavuudesta - implementaatio - tutkimus
implementaatiosta - jatkokehittely
Eri lähestymistavat
Kohdennetut
ohjelmat
riskiryhmiin
Psykoedukaatio
Etävalmennus
Digitaalisuus
RCT-tutkimus
Arviointi ennen ja
jälkeen
Universaalit
ohjelmat koko
väestölle
Psykoedukaatio
Digitaalisuus
Arviointi ennen ja
jälkeen
Perusterveydenhuolto
• Tavoittaa koko väestön
• Varhainen tunnistaminen
• Matala kynnys
Digitaalisessa
hoitoympäristössä toteuttavat
interventiot
• Taustalla tutkimustieto
• Internetin hyödyntäminen
• Henkilökohtainen puhelin-
valmennus ja koulutetut työntekijät
• Kertauspuhelut
• Strukturoitu ja ohjattu toiminta
• Toteutetaan yhdestä keskuksesta
Riskiryhmät
VOIMAPERHEET-TOIMINTAMALLI
Tutkimuksesta käytännön toimintaan
Seulonta
Palaute
Merkitys
• Ekologian muutos
• Kehityksen solmukohtiin kohdistettu hoito
• lisääntynyt mielenterveystietoisuus väestössä
• mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy
• avun hakemisen aikaistuminen
• olemassa olevien palvelujen tehokkaampaan
kohdistuminen
Konsortio
Hanketta rahoittaa
Professori Andre Sourander
andre.sourander@utu.fi
tel. 050 3653 447
Keskustelu jatkuu
www.tasaarvostn.fi
#syrjäytyminen
Nähdään:
4.4: Syrjäytymisen ehkäiseminen
nuoruudessa ja koulutuksessa
11.4: Syrjäytymisen ehkäiseminen
työiässä
18.4: Syrjäytymisen ehkäiseminen
eläkeiässä (Huom! klo 14–16)

More Related Content

What's hot

Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointiLanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointiKuopionkaupunki
 
Perhebarometri 2017 mediatilaisuus
Perhebarometri 2017 mediatilaisuusPerhebarometri 2017 mediatilaisuus
Perhebarometri 2017 mediatilaisuusVäestöliitto
 
Joensuu 13.10.2016: Avaussanat, Jyrki Pinomaa
Joensuu 13.10.2016: Avaussanat, Jyrki PinomaaJoensuu 13.10.2016: Avaussanat, Jyrki Pinomaa
Joensuu 13.10.2016: Avaussanat, Jyrki PinomaaAspa Foundation
 
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissä
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissäKöyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissä
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissäTHL
 
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013Kouluterveyskysely
 
Päivi Tillman: Omaishoitajat äänessä – valtakunnallisen kyselytutkimuksen tu...
Päivi Tillman: Omaishoitajat äänessä – valtakunnallisen kyselytutkimuksen tu...Päivi Tillman: Omaishoitajat äänessä – valtakunnallisen kyselytutkimuksen tu...
Päivi Tillman: Omaishoitajat äänessä – valtakunnallisen kyselytutkimuksen tu...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittelyKesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittelyLIKESresearchcenter
 
Avaimet rikoksettomaan elämään ja osallisuuden kokemukseen
Avaimet rikoksettomaan elämään ja osallisuuden kokemukseenAvaimet rikoksettomaan elämään ja osallisuuden kokemukseen
Avaimet rikoksettomaan elämään ja osallisuuden kokemukseenSenaatti-kiinteistöt
 
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017Lastensuojelun Keskusliitto
 
Koulutus- ja perhepolitiikat ylisukupolvisen eriarvoisuuden vähentäjinä
Koulutus- ja perhepolitiikat ylisukupolvisen eriarvoisuuden vähentäjinäKoulutus- ja perhepolitiikat ylisukupolvisen eriarvoisuuden vähentäjinä
Koulutus- ja perhepolitiikat ylisukupolvisen eriarvoisuuden vähentäjinäINDIRECT research project
 
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2012
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2012Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2012
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2012Eläketurvakeskus
 
Päivi Berg: Nuori ja kohtaamisen kommervenkit
Päivi Berg: Nuori ja kohtaamisen kommervenkitPäivi Berg: Nuori ja kohtaamisen kommervenkit
Päivi Berg: Nuori ja kohtaamisen kommervenkitTHL
 
Vauvat, maahanmuuttajat ja eläkkeet
Vauvat, maahanmuuttajat ja eläkkeetVauvat, maahanmuuttajat ja eläkkeet
Vauvat, maahanmuuttajat ja eläkkeetEläketurvakeskus
 
Kuule nuoria - Sokran Kemin kiertoajelun aineisto 14.3.2017
Kuule nuoria - Sokran Kemin kiertoajelun aineisto 14.3.2017Kuule nuoria - Sokran Kemin kiertoajelun aineisto 14.3.2017
Kuule nuoria - Sokran Kemin kiertoajelun aineisto 14.3.2017THL
 
Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointi - Koul...
Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9.  luokkalaisten hyvinvointi - Koul...Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9.  luokkalaisten hyvinvointi - Koul...
Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointi - Koul...Kouluterveyskysely
 
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana THL
 

What's hot (18)

Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointiLanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
 
Perhebarometri 2017 mediatilaisuus
Perhebarometri 2017 mediatilaisuusPerhebarometri 2017 mediatilaisuus
Perhebarometri 2017 mediatilaisuus
 
Minna Salmi (THL): Politiikkatoimet ja lapsiperheet
Minna Salmi (THL): Politiikkatoimet ja lapsiperheetMinna Salmi (THL): Politiikkatoimet ja lapsiperheet
Minna Salmi (THL): Politiikkatoimet ja lapsiperheet
 
Joensuu 13.10.2016: Avaussanat, Jyrki Pinomaa
Joensuu 13.10.2016: Avaussanat, Jyrki PinomaaJoensuu 13.10.2016: Avaussanat, Jyrki Pinomaa
Joensuu 13.10.2016: Avaussanat, Jyrki Pinomaa
 
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissä
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissäKöyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissä
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissä
 
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013
 
Päivi Tillman: Omaishoitajat äänessä – valtakunnallisen kyselytutkimuksen tu...
Päivi Tillman: Omaishoitajat äänessä – valtakunnallisen kyselytutkimuksen tu...Päivi Tillman: Omaishoitajat äänessä – valtakunnallisen kyselytutkimuksen tu...
Päivi Tillman: Omaishoitajat äänessä – valtakunnallisen kyselytutkimuksen tu...
 
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittelyKesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
 
Avaimet rikoksettomaan elämään ja osallisuuden kokemukseen
Avaimet rikoksettomaan elämään ja osallisuuden kokemukseenAvaimet rikoksettomaan elämään ja osallisuuden kokemukseen
Avaimet rikoksettomaan elämään ja osallisuuden kokemukseen
 
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
 
Koulutus- ja perhepolitiikat ylisukupolvisen eriarvoisuuden vähentäjinä
Koulutus- ja perhepolitiikat ylisukupolvisen eriarvoisuuden vähentäjinäKoulutus- ja perhepolitiikat ylisukupolvisen eriarvoisuuden vähentäjinä
Koulutus- ja perhepolitiikat ylisukupolvisen eriarvoisuuden vähentäjinä
 
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2012
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2012Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2012
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2012
 
Päivi Berg: Nuori ja kohtaamisen kommervenkit
Päivi Berg: Nuori ja kohtaamisen kommervenkitPäivi Berg: Nuori ja kohtaamisen kommervenkit
Päivi Berg: Nuori ja kohtaamisen kommervenkit
 
Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?
Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?
Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?
 
Vauvat, maahanmuuttajat ja eläkkeet
Vauvat, maahanmuuttajat ja eläkkeetVauvat, maahanmuuttajat ja eläkkeet
Vauvat, maahanmuuttajat ja eläkkeet
 
Kuule nuoria - Sokran Kemin kiertoajelun aineisto 14.3.2017
Kuule nuoria - Sokran Kemin kiertoajelun aineisto 14.3.2017Kuule nuoria - Sokran Kemin kiertoajelun aineisto 14.3.2017
Kuule nuoria - Sokran Kemin kiertoajelun aineisto 14.3.2017
 
Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointi - Koul...
Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9.  luokkalaisten hyvinvointi - Koul...Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9.  luokkalaisten hyvinvointi - Koul...
Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointi - Koul...
 
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
 

Viewers also liked

How to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheLeslie Samuel
 
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 20173 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017Drift
 
Intergenerational mobility and equal opportunity, evidence from Finland
Intergenerational mobility and equal opportunity, evidence from FinlandIntergenerational mobility and equal opportunity, evidence from Finland
Intergenerational mobility and equal opportunity, evidence from FinlandPalkansaajien tutkimuslaitos
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...SlideShare
 

Viewers also liked (6)

How to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your Niche
 
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 20173 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
 
Lape-muutosohjelma perusesitys englanniksi
Lape-muutosohjelma perusesitys englanniksiLape-muutosohjelma perusesitys englanniksi
Lape-muutosohjelma perusesitys englanniksi
 
Intergenerational mobility and equal opportunity, evidence from Finland
Intergenerational mobility and equal opportunity, evidence from FinlandIntergenerational mobility and equal opportunity, evidence from Finland
Intergenerational mobility and equal opportunity, evidence from Finland
 
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoonStm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
 

Similar to Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset

Perhe ja turvallinen kasvuympäristö hyvän kehityksen turvaajana
Perhe ja turvallinen kasvuympäristö hyvän kehityksen turvaajana Perhe ja turvallinen kasvuympäristö hyvän kehityksen turvaajana
Perhe ja turvallinen kasvuympäristö hyvän kehityksen turvaajana THL
 
Riittävä vai riittämätön vanhemmuus
Riittävä vai riittämätön vanhemmuusRiittävä vai riittämätön vanhemmuus
Riittävä vai riittämätön vanhemmuusTHL
 
Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa arvo
Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa arvoPerhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa arvo
Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa arvoTHL
 
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla: Millais...
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla:Millais...Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla:Millais...
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla: Millais...Satakunnan sairaanhoitopiiri
 
Työn murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnyksellä
Työn murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnykselläTyön murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnyksellä
Työn murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnykselläStrateginen tutkimus
 
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyölläLapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyölläLastensuojelun Keskusliitto
 
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä EHYT
 
Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden järjestäminen ja saatavuus
Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden järjestäminen ja saatavuusTurvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden järjestäminen ja saatavuus
Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden järjestäminen ja saatavuusTHL
 
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...Family Federation of Finland
 
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoretTarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoretTHL
 
Yhdessä yli sukupolvien - katkaistaan lastensuojelutarpeen ylisukupolvinen ketju
Yhdessä yli sukupolvien - katkaistaan lastensuojelutarpeen ylisukupolvinen ketjuYhdessä yli sukupolvien - katkaistaan lastensuojelutarpeen ylisukupolvinen ketju
Yhdessä yli sukupolvien - katkaistaan lastensuojelutarpeen ylisukupolvinen ketjuLastensuojelun Keskusliitto
 
Vauvaperheiden hyvinvointi – FinLapset-kyselytutkimus 2020
Vauvaperheiden hyvinvointi – FinLapset-kyselytutkimus 2020Vauvaperheiden hyvinvointi – FinLapset-kyselytutkimus 2020
Vauvaperheiden hyvinvointi – FinLapset-kyselytutkimus 2020THL
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäKelan tutkimus / Research at Kela
 
Laulu 573 566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla
Laulu 573 566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvullaLaulu 573 566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla
Laulu 573 566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvullaKelan tutkimus / Research at Kela
 
Joka kymmenennellä lapsella ei ole isovanhempia, erikoistutkija Marjut Pietil...
Joka kymmenennellä lapsella ei ole isovanhempia, erikoistutkija Marjut Pietil...Joka kymmenennellä lapsella ei ole isovanhempia, erikoistutkija Marjut Pietil...
Joka kymmenennellä lapsella ei ole isovanhempia, erikoistutkija Marjut Pietil...Tilastokeskus
 
Suvi Parikka: Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (FinSote)
Suvi Parikka: Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (FinSote)Suvi Parikka: Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (FinSote)
Suvi Parikka: Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (FinSote)THL
 

Similar to Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset (20)

Perhe ja turvallinen kasvuympäristö hyvän kehityksen turvaajana
Perhe ja turvallinen kasvuympäristö hyvän kehityksen turvaajana Perhe ja turvallinen kasvuympäristö hyvän kehityksen turvaajana
Perhe ja turvallinen kasvuympäristö hyvän kehityksen turvaajana
 
Kuinka yleistä vuoroasuminen on?
Kuinka yleistä vuoroasuminen on?Kuinka yleistä vuoroasuminen on?
Kuinka yleistä vuoroasuminen on?
 
Riittävä vai riittämätön vanhemmuus
Riittävä vai riittämätön vanhemmuusRiittävä vai riittämätön vanhemmuus
Riittävä vai riittämätön vanhemmuus
 
Perhebarometri 2014
Perhebarometri 2014 Perhebarometri 2014
Perhebarometri 2014
 
Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa arvo
Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa arvoPerhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa arvo
Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa arvo
 
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla: Millais...
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla:Millais...Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla:Millais...
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla: Millais...
 
Lanuosio4 lastensuojelu
Lanuosio4 lastensuojeluLanuosio4 lastensuojelu
Lanuosio4 lastensuojelu
 
Työn murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnyksellä
Työn murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnykselläTyön murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnyksellä
Työn murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnyksellä
 
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyölläLapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
 
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
 
Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden järjestäminen ja saatavuus
Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden järjestäminen ja saatavuusTurvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden järjestäminen ja saatavuus
Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden järjestäminen ja saatavuus
 
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
 
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoretTarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
 
Perhevapaatietoa medialle 280219
Perhevapaatietoa medialle 280219Perhevapaatietoa medialle 280219
Perhevapaatietoa medialle 280219
 
Yhdessä yli sukupolvien - katkaistaan lastensuojelutarpeen ylisukupolvinen ketju
Yhdessä yli sukupolvien - katkaistaan lastensuojelutarpeen ylisukupolvinen ketjuYhdessä yli sukupolvien - katkaistaan lastensuojelutarpeen ylisukupolvinen ketju
Yhdessä yli sukupolvien - katkaistaan lastensuojelutarpeen ylisukupolvinen ketju
 
Vauvaperheiden hyvinvointi – FinLapset-kyselytutkimus 2020
Vauvaperheiden hyvinvointi – FinLapset-kyselytutkimus 2020Vauvaperheiden hyvinvointi – FinLapset-kyselytutkimus 2020
Vauvaperheiden hyvinvointi – FinLapset-kyselytutkimus 2020
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
 
Laulu 573 566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla
Laulu 573 566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvullaLaulu 573 566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla
Laulu 573 566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla
 
Joka kymmenennellä lapsella ei ole isovanhempia, erikoistutkija Marjut Pietil...
Joka kymmenennellä lapsella ei ole isovanhempia, erikoistutkija Marjut Pietil...Joka kymmenennellä lapsella ei ole isovanhempia, erikoistutkija Marjut Pietil...
Joka kymmenennellä lapsella ei ole isovanhempia, erikoistutkija Marjut Pietil...
 
Suvi Parikka: Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (FinSote)
Suvi Parikka: Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (FinSote)Suvi Parikka: Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (FinSote)
Suvi Parikka: Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (FinSote)
 

Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset