Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon

44,099 views

Published on

Yleisesitys hallituksen kärkihankkeesta Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Published in: Healthcare
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon

 1. 1. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 4/12/2016Etunimi Sukunimi 1
 2. 2. Hallitusohjelma: Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä. Yhteiskunnassamme vallitsee luottamus.
 3. 3. Turvallinen Suomi Uudistuva Suomi Kestävän talouden Suomi Suomi osana Eurooppaa Hallituksen tavoite: Suomi kestävän kasvun uralle 4/12/2016Etunimi Sukunimi 3 Visio: Suomi 2025 – yhdessä rakennettu Tilannekuva
 4. 4. Hallituksen kärkihankkeet: Kertapanostuksella toiminta uudelle tasolle 4/12/2016Etunimi Sukunimi 4 Panostus kaikkiin kärkihankkeisiin yhteensä 1 mrd euroa STM:n hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeet 130 milj. euroa
 5. 5. STM:n kärkihankkeet 4/12/2016Etunimi Sukunimi 5 Palvelut asiakaslähtöisiksi Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 130milj. euroa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa Osatyökykyisille tie työelämään Enemmän terveyttä ja hyvinvointia
 6. 6. 4/12/2016Etunimi Sukunimi 6 Miksi tarvitaan enemmän ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea?
 7. 7. Joka kymmenes sote-asiakas tarvitsee paljon ja monenlaisia palveluja 4/12/2016Etunimi Sukunimi 7 Joka kymmenes tarvitsee apua usein ja monenlaisiin ongelmiin. Heille tarvitaan kanssakulkijaksi ammattilainen, joka huolehtii, että nämä henkilöt saavat tarvitsemansa avun. 10% asiakkaista 80–90% sote-resursseista
 8. 8. 4/12/2016Etunimi Sukunimi 8 Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset (arvio vuodelta 2013) 3 miljardia euroa vuosittain Vammaispalvelut n. 50 milj.euroa Erikois- sairaanhoito 1 000 milj. Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 734 milj. Perusterveydenhuolto 511 milj. Muut lasten ja perheiden sosiaalipalvelut 468 miljoonaa Suun terveydenhuolto 225 milj.
 9. 9. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet, huostassa olleet ja kiireellisesti sijoitetut lapset ja nuoret vuosina 1991–2014 4/12/2016Etunimi Sukunimi 9
 10. 10. Lastensuojelun toimenpiteet vuonna 2013 4/12/2016Etunimi Sukunimi 10 64 500 lastensuojelu- ilmoitusta lapsesta 4 200 kiireellisesti sijoitettua lasta 10 700 huostassa olevaa lasta Lähde: THL
 11. 11. Lasten sijaishuollon kustannukset ovat kasvaneet rajusti 4/12/2016Etunimi Sukunimi 11 Sijaisperhe 30 000 €/v Ammatillinen perhekoti 50 000 €/v Laitoshoito 90 000 €/v v. 2006 v. 2010 430 milj. euroa 620 milj. euroa Lähde: THL, Kuusikkokuntien lastensuojelun työryhmä 2014
 12. 12. Varhainen tuki perheille kannattaa 4/12/2016Etunimi Sukunimi 12 Rahalla saa • Intensiivistä perhetyötä yli seitsemäksi vuodeksi • Perhe voisi käydä perheneuvolassa yli 400 kertaa • Kotipalvelua voitaisiin järjestää lähes 3 000 tuntia. Lapsen huostaanoton kustannukset 18 000–72 000 vuodessa Jokainen estetty huostaanotto säästää keskimäärin 60 000 € vuosi Laitoshuollon välttäminen säästää keskimäärin 90 000 € vuosi Rahalla saa kaksi työntekijää perhetyöhön Painopisteen siirtäminen varhaiseen tukeen on lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman päätavoite. Lähde: THL:n Vaikuttavuus ja kustannukset -sivusto
 13. 13. Palveluissa on johtamisen kohtaamisen ja yhteensovittamisen haasteita 4/12/2016Etunimi Sukunimi 13 Palvelut ovat hajautuneet monelle sektorille ja moneen toimipisteeseen. Palvelut on järjestetty pääosin hallintokunta- ja organisaatio- lähtöisesti. Asiakastiedot ovat hajautuneet lukuisiin asiakirjoihin ja rekistereihin.
 14. 14. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteet 4/12/2016Etunimi Sukunimi 14
 15. 15. Lapsen oikeudet ja lapsen etu Perheiden moni- muotoisuus Voimavarojen vahvistaminen Lapsi- ja perhelähtöisyys Muutosta ohjaavat periaatteet
 16. 16. Miten teemme muutosta? 4/12/2016Etunimi Sukunimi 16 1. Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuuri  Mallinnetaan ja otetaan käyttöön päätösten lapsivaikutusten arviointi  Luodaan välineet lapsilähtöiseen budjetointiin  Luodaan välineet lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin sekä palveluiden seurantaan  Levitetään lapsiystävällinen kunta -toimintamallia  Uudistetaan ammattilaisten osaamista ja työvälineitä muutosta tukevaksi  Mallinnetaan ja otetaan käyttöön lapsi- ja perhepolitiikan sekä palvelujen hallinnonalarajat ylittävä verkostojohtaminen  Kansallinen ohjaus, lainsäädäntö ja johtaminen uudistetaan tukemaan lapsi-, nuori- ja perhelähtöistä muutosta
 17. 17. 4/12/2016Etunimi Sukunimi 17 2. Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut  Lähtökohtana on asiakkaan yksilölliset palvelutarpeet.  Lapsen, nuoren ja perheen kokonaistilanne otetaan huomioon.  Tuen tuominen lapsen ja nuoren kasvuympäristöön ja arkeen on ensisijaista. Vanhempia tuetaan työn ja perheen yhteen sovittamisessa.  Palvelujen painopiste siirretään korjaavista kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.  Erityistä toimintakyvyn tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuntouttavat palvelut toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kesken .  Yhdellä viranomaisella tai ammattilaisella on vastuu palveluiden jatkuvuudesta ja monialaisen yhteistyön koordinaatiosta.  Lapset, nuoret ja perheet osallistuvat palveluidensa suunnitteluun ja toteutukseen aiempaa vahvemmin.  Lasten, nuorten ja perheiden omaa toimijuutta vahvistetaan tukemalla vapaaehtoistoimintaa ja sen edellytyksiä.  Myös toimintarajoitteisilla henkilöillä pitää olla mahdollisuus osallistua ja saada palveluja.
 18. 18. Ohjelman odotetut tulokset päätöksenteossa ja palvelujärjestelmässä vuonna 2019 4/12/2016Etunimi Sukunimi 18  Kunnat, maakunnat ja valtion viranomaiset ovat saaneet välineet tietoon ja lapsen oikeuksiin perustuvaan päätöksentekoon ja toimintakulttuurin edistämiseen  Maakunnassa ja sen alueella sijaitsevissa kunnissa kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut on sovitettu yhteen lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi. Muutostyö on käynnistynyt kunnissa ja maakunnissa.  Kansallinen ohjaus, lainsäädäntö ja johtaminen on uudistettu tukemaan lapsi-, nuori- ja perhelähtöistä muutosta eri ministeriöiden yhteistyönä.  Oikea-aikainen palveluiden saatavuus on parantunut, kun tuen painopiste on siirtynyt korjaavista palveluista kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Painopisteen siirtämisellä on saatu aikaan kustannussäästöjä.  Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien ammattihenkilöiden osaamista ja työvälineitä on uudistettu muutosta tukeviksi.  Maakunta- ja kuntatasolla on toimivat rakenteet ja sopimuskäytännöt järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävälle yhteistyölle ja näiden lapsille, nuorille ja perheille tuottamat tukimuodot ovat osa palvelukokonaisuutta. On pystytty vastaamaan kustannusvaikuttavasti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointitarpeisiin niukkenevien julkisten määrärahojen puitteissa.
 19. 19. Ohjelman odotetut tulokset lasten hyvinvoinnissa vuonna 2025 4/12/2016Etunimi Sukunimi 19  Lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuus on lisääntynyt, eriarvoisuus vähentynyt sekä erilaisuus ja monimuotoisuus on opittu ottamaan huomioon.  Lasten, nuorten ja perheiden omat voimavarat, elämänhallinta, autetuksi tulemisen sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemukset ovat vahvistuneet.
 20. 20. Indikaattorit 4/12/2016Etunimi Sukunimi 20  Lasten/nuorten ja vanhempien välinen vuorovaikutus on parantunut.  Lasten/nuorten yksinäisyys on vähentynyt.  Jokaisella lapsella on vähintään yksi turvallinen ja pysyvä aikuissuhde.  Kiusaaminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa on vähentynyt.  Jokaisella lapsella/nuorella on harrastus.  Koulutuksen keskeytyminen on vähentynyt (sekä perusopetuksessa että toisen asteen koulutuksessa).  Lasten ja nuorten kiinnittyminen kouluun on vahvistunut.  Lasten kokema väkivalta on vähentynyt.  Vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat sekä niiden aiheuttamat haitat lapsille ovat vähentyneet.  Vanhempien erojen aiheuttamat haitat lapsille ovat vähentyneet.  Lasten, nuorten ja vanhempien kokemus osallisuudesta palveluissa (varhaiskasvatus, koulu, lastensuojelu, terveys- ja kuntoutuspalvelut jne) on parantunut.  Perheystävällisten toimintamuotojen käyttö työpaikoilla on lisääntynyt ja vanhempien kokema työkuormitus on vähentynyt.  Lasten, nuorten ja perheiden kokemus palvelujärjestelmän toimivuudesta on parantunut.
 21. 21. Vaativat palvelutErityistason palvelut Lapsi- ja perhepalvelut organisoidaan uudelleen 4/12/2016Etunimi Sukunimi 21 Lastensuojelun vaativat erityispalvelut Vaativat lasten- ja nuorisopsykiatriset palvelut Rikosseuraamusten piiriin joutuneiden palvelut Vaativat maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden palvelut Vaativat päihdepalvelut Perhekeskustoimintamalli - neuvolat, perhetyö - varhaiskasvatus - digitaaliset palvelumahdollisuudet - järjestöjen, seurakuntien ja vertaistuen palvelut - vanhemmuuden ja parisuhteen tuki - eropalvelut Koulu lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena - opiskeluhuolto: - koulu- ja opiskeluterveydenhuolto - psykologit ja kuraattorit - tukioppilas- ja tutortoiminta - KiVa Koulu -ohjelma Lastensuojelu Erikoissairaanhoito Vammaispalvelut Matalan kynnyksen palvelut
 22. 22. 4/12/2016Etunimi Sukunimi 22 Aikataulu ja seuranta
 23. 23. 4/12/2016Etunimi Sukunimi 23 Rahoitus 40 miljoonaa euroa. Pääosin kuntien ja maakuntien muutoksen tukeen Kehittämistyö perustuu kumppanuuteen ja verkostojohtamiseen Kärkihankkeen tärkeänä lähtökohtana on kumppanuus valtion, kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden yksityisten palveluntuottajien kesken. Monialaiset palvelut edellyttävät verkosto- johtamista, palvelu- ekosysteemistä ajattelua sekä palvelumuotoilun osaamista. Kokonaisuus luodaan tulevaisuuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristöön. Digitaalisuus on otettava huomioon kehitystyössä.
 24. 24. Aikataulu 2016–2019 4/12/2016Etunimi Sukunimi 24  Aloitusseminaari, tammikuu 2016  Hankesuunnitelman julkistaminen, huhtikuu 2016  Maakuntavierailut, kevät/kesä 2016  Valtionavustusten haku, elo-syyskuu 2016  Maakunnalliset muutosohjelmat 2017-2018  Kärkihanke päättyy joulukuussa 2018  Valtioneuvoston linjaus lapsi- ja perhepalveluiden uudesta mallista ja sen johtamisesta hankekauden lopulla 2018/2019
 25. 25. www.stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut 4/12/2016Etunimi Sukunimi 25
 26. 26. 4/12/2016Etunimi Sukunimi 26

×