SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
Tervetuloa
Työn murroksen mestarikurssille!
#työnmurros tasaarvostn.fi
WiFi: InternetW
Käyttäjä:
Salasana:
Päivän ohjelma klo 9–11
Johdanto:
Polkuja työhön: Professori Osmo Kivinen, Turun yliopisto: Suomalaisen
koulutuksen tila ja tulevaisuus.
Tutkijapuheenvuorot
TITA: Professori Jani Erola, Turun yliopisto: Koulutuksen ja sosiaalisten asemien
periytyvyys Suomessa.
Polkuja työhön: Tutkija Hanna Virtanen, Etla: Ammatillisen ja lukiokoulutuksen
vaikutus työllisyysnäkymiin.
Oma linja: Erikoistutkija Hanna Pesola, VATT: Vanhempien
kotoutumissuunnitelmat vaikuttavat lasten koulutusvalintaan.
Taidot työhön: Anna-Maija Niemi, Helsingin yliopisto: Koulutus on uudistettava
kohtaamaan moninaiset tuen tarpeet.
Asiantuntijapaneeli
Suomalaisen
koulutuksen tila ja
tulevaisuus.
Osmo Kivinen
Professori, Turun yliopisto
Koulutuksen ja sosiaalisen
aseman periytyvyys
Jani Erola
Suomi muuttuu entistä
vahvemmin
koulutusyhteiskunnaksi
@JaniErola
…mutta myös
vanhempien koulutuksen
yhteydessä lasten hyvinvointiin
aikuisuudessa
Tämä näkyy koulutuksen
yhteydessä omaan
hyvinvointiimme…
@JaniErola
@JaniErola
@JaniErola
@JaniErola
@JaniErola
Pitäisikö huolestua?
@JaniErola
Kyllä!
Merkki siitä, että
mahdollisuuksien tasa-arvo
ei toteudu
@JaniErola
Mitä hyvää?
@JaniErola
Koulutus
avainasemassa…
...ja sen avoimuuteen
voidaan vaikuttaa!
Korkeakoulutuksen volyymi
Osallistumisen kustannukset
@JaniErola
@JaniErola
jani.erola@utu.fi
http://blogit.utu.fi/tita/
http://www.utu.fi/indirect
janierola.net
Ammatillisen ja lukiokoulutuksen vaikutus
työllisyysnäkymiin
Hanna Virtanen
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla)
Mikko Silliman
Harvard yliopisto
Polkuja työhön –hanke
Hanna.Virtanen@etla.fi @hanna_virtanen_
• Valinnalla merkitystä: lukio- ja
ammatillinen koulutus johtavat erilaisille
koulutus- ja urapoluille
• Peruskoulun päättävistä hieman yli 50
prosenttia jatkaa lukioon ja yli 40
prosenttia ammatilliseen koulutukseen
Hanna.Virtanen@etla.fi @hanna_virtanen_
Toisen asteen koulutusvalinta
• Lukioon osallistuneiden ansiotulot
ohittavat ammatillisen osallistuneiden
ansiotulot keskimäärin 28-vuotiaana
• Ero jatkaa kasvua ainakin 34-vuotiaaksi
asti
Hanna.Virtanen@etla.fi @hanna_virtanen_
Lukioon osallistuneet menestyvät työelämässä
keskimäärin paremmin
• Lukioon jatkavien keskimääräinen
lukuaineiden keskiarvo 8.3
• Ammatilliseen jatkavien keskimääräinen
lukuaineiden keskiarvo 6.7
Hanna.Virtanen@etla.fi @hanna_virtanen_
Lukioon valikoituvat nuoret poikkeavat ammatilliseen
koulutukseen jatkavista
• Lukioon osallistuneet menestyvät
paremmin kuin ammatilliseen
osallistuneet hyvin peruskoulussa
menestyneiden joukossa
• Alemmilla arvosanoilla peruskoulusta
valmistuneiden joukossa tilanne jopa
päinvastoin
Hanna.Virtanen@etla.fi @hanna_virtanen_
Lukiokoulutus ei johda parempiin tuloksiin kaikilla nuorilla
Yhteenveto tuloksista
• Lukiokoulutus johtaa keskimäärin parempaan menestykseen
työmarkkinoilla – tulos ei kuitenkaan yleisty kaikkiin nuoriin:
1.Alhaisilla arvosanoilla peruskoulusta lukioon jatkaneet menestyvät
työmarkkinoilla heikommin
o Korkeakoulutuspaikkojen riittävyys
o Soveltuvuus ja kiinnostus alalle
o Valintoihin vaikuttavat havaitsemattomat tekijät
1.Paremmilla arvosanoilla peruskoulusta lukioon jatkaneet
menestyvät työmarkkinoilla paremmin
o Sosioekonominen tausta ja 2.asteen koulutusvalinnat
o Soveltuvuus ja kiinnostus alalle
o Valintoihin vaikuttavat havaitsemattomat tekijät
Hanna.Virtanen@etla.fi @hanna_virtanen_
Kiitos!
Hanna Virtanen
Tutkija
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla)
Polkuja työhön –hanke
Hanna.Virtanen@etla.fi
@hanna_virtanen_
@polkujatyohon
Vanhempien kotoutumissuunnitelmat
vaikuttavat lasten koulutusvalintaan
Hanna Pesola, VATT
Matti Sarvimäki, Aalto ja VATT
48%
85%
OECD-alueen ja
lähialueiden ulkopuolelta
muuttaneiden lapsista alle
puolella oli peruskoulun
jälkeinen tutkinto 23-
vuotiaana.
Suomalaisten vanhempien
lapsista 85%:lla on 23-
vuotiaana tutkinto.
Lähde: Ansala, Hämäläinen, Sarvimäki (2014)
Hanna Pesola, VATT
• Vuoden 1999 kotouttamislain siirtymäsäännöt
mahdollistavat kotoutumissuunnitelmien
pitkäaikaisvaikutusten arvioinnin.
• Kotoutumissuunnitelmat
• nostivat maahanmuuttajien tuloja
• vähensivät maahanmuuttajien saamia tulonsiirtoja
• Nyt tutkimme vaikutuksia heidän lastensa
koulutusvalintoihin.
Hanna Pesola, VATT
Vanhempien saama kotoutumissuunnitelma
vaikutti lasten koulutusvalintoihin ja nosti ennustettuja tuloja
20000
22000
24000
26000
05/95 05/96 05/97 05/98 05/99
Date of arrival
Hanna Pesola, VATT
Vuoden 1999 laki vaikutti
heikommassa tilanteessa oleviin
perheisiin (”compliers”).
Näiden perheiden lasten
kouluttautuminen oli
lähtökohtaisesti heikompaa
verrattuna muihin maahan-
muuttajiin (”never-takers”) tai
kantaväestöön.
Hanna Pesola, VATT
Vanhempien saama
kotoutumissuunnitelma nosti
heidän lastensa
keskimääräisen koulutuksen
samalle tasolle muiden
maahanmuuttajaperheiden
lasten kanssa.
Hanna Pesola, VATT
To do: miten tämä vaikutus syntyi?
• Mitä mekanismeja on tuloksien taustalla:
• Vanhempien työmarkkinamenestys
• Vanhempien koulutus
• Vanhempien kohtaama sosiaalinen ympäristö
• jne…
Hanna Pesola, VATT
Lisätietoja:
omalinja.fi
vatt.fi/maahanmuutto
aalto-econ.fi/sarvimaki
vatt.fi/pesola-hanna
hanna.pesola@vatt.fi
Hanna Pesola, VATT
Koulutus uudistettava kohtaamaan
moninaiset tuen tarpeet
Anna-Maija Niemi
Tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
Tutkimushankkeemme
• Taidot Työhön -konsortion osahanke
Työllistyminen, koulutus ja erityisyys
• Tutkimme laadullisen etnografisen
tutkimuksen keinoin:
• tuen ja ohjauksen käytäntöjä,
osallisuutta sekä nuorten
koulutuskokemuksia lukiossa ja
ammatillisessa koulutuksessa
• siirtymiä jatko-opintoihin ja
työelämään
Niemi, Anna-Maija
Ajankohdan koulutuspolitiikka
tähtää nopeisiin, joustaviin ja
yksilöllisiin koulutuspolkuihin
sekä sujuviin työelämäsiirtymiin.
Mutta:
Koulutuksen käytännöt eivät
kohtaa kaikkien nuorten
moninaisia tuen tarpeita eivätkä
tavoita heidän osaamistaan.
Niemi, Anna-Maija
Kysymys yleisöltä:
Miten pystymme
varmistamaan tarpeeksi tukea
niille nuorille, jotka eivät opi
nopeasti, ole joustavia ja
uskaliaita, hyviä
vuorovaikutuksessa jne.
taidoissa, joita työelämässä
tullaan tarvitsemaan?
Niemi, Anna-Maija
Luokattomassa ja
kurssimuotoisessa lukiossa
suuret ryhmäkoot ja
harvalukuiset tilaisuudet
kohdata ja tukea nuoria
henkilökohtaisesti
Niemi, Anna-Maija
Opiskelu nopeatahtista,
edellyttää itseohjautuvuutta
ja oman opintosuunnitelman
hallinnointia
Vastuu avun pyytämisessä
ja tuen saamisessa
nuorella itsellään?
Niemi, Anna-Maija
Erityisopetus uupuu lukion lainsäädännöstä,
resurssit pedagogiseen tukeen vähäiset
– muutosta näköpiirissä?
Niemi, Anna-Maija
Ilman riittäviä tuki- ja
ohjausresursseja yksilölliset
mahdollisuudet saattavat
kääntyä vaatimukseksi
itsenäisyydestä ja vastuu oman
yksilöllisen polun hallinnoinnista
kaatuu opiskelijan harteille
Niemi, Anna-Maija
Ratkaisuehdotuksia
• Riittävien resurssien myötä
ohjaushenkilökunnalla aikaa asettua
osaksi koulun tavallista arkea
• Matalan kynnyksen ohjausta ja ei-
leimaavia tuen käytäntöjä sekä
opintojen aikana että siirryttäessä
toiselta asteelta eteenpäin
• Erityisopetus opiskelijan oikeus
myös lukiossa; erityisopettajat osa
kouluyhteisöä
• Pedagogisten työtapojen
monipuolistaminen
• Kielen oppimisen tuki osaksi koulun
arkea; monikielisyys nähtävä
voimavarana
• Luontevat väylät pitää yhteyttä ja
kohdata nuoria; arvostava
kohtaaminen ja kuunteleminen
Anna-Maija Niemi, tutkijatohtori
Kasvatustieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto
anna-maija.niemi@helsinki.fi
Asiantuntijapaneeli
Professori Osmo Kivinen, Turun yliopisto
Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, opetushallitus,
@Heino1Olli
Toimitusjohtaja Elina Uutela, Oppimo,
@elinauutela
Neuvotteleva virkamies Ilkka Turunen, opetus- ja
kulttuuriministeriö
Keskustelu jatkuu
27.3. klo 9–11
www.tasaarvostn.fi
#työnmurros

More Related Content

What's hot

UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Varkaus Ritva Kupiainen ja Arja Taskinen
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Varkaus Ritva Kupiainen ja Arja TaskinenUNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Varkaus Ritva Kupiainen ja Arja Taskinen
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Varkaus Ritva Kupiainen ja Arja TaskinenSuomen UNICEF - UNICEF Finland
 
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...Suomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Matti Rimpelä
 
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ihmisoikeus- ja globaalikasvatus Annika Jun...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ihmisoikeus- ja globaalikasvatus Annika Jun...UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ihmisoikeus- ja globaalikasvatus Annika Jun...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ihmisoikeus- ja globaalikasvatus Annika Jun...Suomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017Lastensuojelun Keskusliitto
 

What's hot (9)

UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Varkaus Ritva Kupiainen ja Arja Taskinen
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Varkaus Ritva Kupiainen ja Arja TaskinenUNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Varkaus Ritva Kupiainen ja Arja Taskinen
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Varkaus Ritva Kupiainen ja Arja Taskinen
 
Lasten ja perheiden hyvinvointi tulevaisuudessa
Lasten ja perheiden hyvinvointi tulevaisuudessaLasten ja perheiden hyvinvointi tulevaisuudessa
Lasten ja perheiden hyvinvointi tulevaisuudessa
 
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
 
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
 
Lähialueyhteistyö
LähialueyhteistyöLähialueyhteistyö
Lähialueyhteistyö
 
Perhevapaatietoa medialle 280219
Perhevapaatietoa medialle 280219Perhevapaatietoa medialle 280219
Perhevapaatietoa medialle 280219
 
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ihmisoikeus- ja globaalikasvatus Annika Jun...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ihmisoikeus- ja globaalikasvatus Annika Jun...UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ihmisoikeus- ja globaalikasvatus Annika Jun...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ihmisoikeus- ja globaalikasvatus Annika Jun...
 
Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?
Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?
Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?
 
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
 

Similar to Työn murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnyksellä

Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesityksetSyrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesityksetStrateginen tutkimus
 
Koulutus- ja perhepolitiikat ylisukupolvisen eriarvoisuuden vähentäjinä
Koulutus- ja perhepolitiikat ylisukupolvisen eriarvoisuuden vähentäjinäKoulutus- ja perhepolitiikat ylisukupolvisen eriarvoisuuden vähentäjinä
Koulutus- ja perhepolitiikat ylisukupolvisen eriarvoisuuden vähentäjinäINDIRECT research project
 
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...Family Federation of Finland
 
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyölläLapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyölläLastensuojelun Keskusliitto
 
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
 Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa? Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointiLanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointiKuopionkaupunki
 
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisestaSDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisestaSDP
 
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
 
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissä
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissäKöyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissä
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissäTHL
 
Anne Salminen, Saara Mustalahti: Espoon kaupungin malli FGM-ehkäisyssä
Anne Salminen, Saara Mustalahti: Espoon kaupungin malli FGM-ehkäisyssäAnne Salminen, Saara Mustalahti: Espoon kaupungin malli FGM-ehkäisyssä
Anne Salminen, Saara Mustalahti: Espoon kaupungin malli FGM-ehkäisyssäTHL
 
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminenKainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminenMatti Heikkinen
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017Strateginen tutkimus
 
Suku mahdollistajana? - Perheverkostojen merkitys koulutusmahdollisuuksien ta...
Suku mahdollistajana? - Perheverkostojen merkitys koulutusmahdollisuuksien ta...Suku mahdollistajana? - Perheverkostojen merkitys koulutusmahdollisuuksien ta...
Suku mahdollistajana? - Perheverkostojen merkitys koulutusmahdollisuuksien ta...INDIRECT research project
 
SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015
SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015
SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015SYL
 
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoretTarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoretTHL
 

Similar to Työn murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnyksellä (20)

Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesityksetSyrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
 
Koulutus- ja perhepolitiikat ylisukupolvisen eriarvoisuuden vähentäjinä
Koulutus- ja perhepolitiikat ylisukupolvisen eriarvoisuuden vähentäjinäKoulutus- ja perhepolitiikat ylisukupolvisen eriarvoisuuden vähentäjinä
Koulutus- ja perhepolitiikat ylisukupolvisen eriarvoisuuden vähentäjinä
 
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
 
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyölläLapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
 
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
 Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa? Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
 
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointiLanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
 
Lape kick off Aula Maria Kaisa
Lape kick off Aula Maria KaisaLape kick off Aula Maria Kaisa
Lape kick off Aula Maria Kaisa
 
Kestävän kehityksen tavoitteet - Inka Hetemäki
Kestävän kehityksen tavoitteet - Inka HetemäkiKestävän kehityksen tavoitteet - Inka Hetemäki
Kestävän kehityksen tavoitteet - Inka Hetemäki
 
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisestaSDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
SDP:n MIKSI-muistio kotihoidon tuen jakamisesta
 
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissä
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissäKöyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissä
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissä
 
Anne Salminen, Saara Mustalahti: Espoon kaupungin malli FGM-ehkäisyssä
Anne Salminen, Saara Mustalahti: Espoon kaupungin malli FGM-ehkäisyssäAnne Salminen, Saara Mustalahti: Espoon kaupungin malli FGM-ehkäisyssä
Anne Salminen, Saara Mustalahti: Espoon kaupungin malli FGM-ehkäisyssä
 
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoonStm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
 
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminenKainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017
 
Suku mahdollistajana? - Perheverkostojen merkitys koulutusmahdollisuuksien ta...
Suku mahdollistajana? - Perheverkostojen merkitys koulutusmahdollisuuksien ta...Suku mahdollistajana? - Perheverkostojen merkitys koulutusmahdollisuuksien ta...
Suku mahdollistajana? - Perheverkostojen merkitys koulutusmahdollisuuksien ta...
 
SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015
SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015
SYL:n hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015
 
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoretTarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
 
2008 silmäyksiä perheellisten korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen
2008 silmäyksiä perheellisten korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen2008 silmäyksiä perheellisten korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen
2008 silmäyksiä perheellisten korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen
 

More from Strateginen tutkimus

Työn murroksen mestarikurssi osa 4: Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvi...
Työn murroksen mestarikurssi osa 4: Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvi...Työn murroksen mestarikurssi osa 4: Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvi...
Työn murroksen mestarikurssi osa 4: Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvi...Strateginen tutkimus
 
Työn murroksen mestarikurssi 3: Työ opettaa
Työn murroksen mestarikurssi 3: Työ opettaaTyön murroksen mestarikurssi 3: Työ opettaa
Työn murroksen mestarikurssi 3: Työ opettaaStrateginen tutkimus
 
Työn murroksen mestarikurssi osa 1: Työ tulevaisuudessa
Työn murroksen mestarikurssi osa 1: Työ tulevaisuudessaTyön murroksen mestarikurssi osa 1: Työ tulevaisuudessa
Työn murroksen mestarikurssi osa 1: Työ tulevaisuudessaStrateginen tutkimus
 
Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenveto
Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenvetoSyrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenveto
Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenvetoStrateginen tutkimus
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässäSyrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässäStrateginen tutkimus
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa -diat 4.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa -diat 4.4.2017Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa -diat 4.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa -diat 4.4.2017Strateginen tutkimus
 

More from Strateginen tutkimus (6)

Työn murroksen mestarikurssi osa 4: Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvi...
Työn murroksen mestarikurssi osa 4: Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvi...Työn murroksen mestarikurssi osa 4: Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvi...
Työn murroksen mestarikurssi osa 4: Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvi...
 
Työn murroksen mestarikurssi 3: Työ opettaa
Työn murroksen mestarikurssi 3: Työ opettaaTyön murroksen mestarikurssi 3: Työ opettaa
Työn murroksen mestarikurssi 3: Työ opettaa
 
Työn murroksen mestarikurssi osa 1: Työ tulevaisuudessa
Työn murroksen mestarikurssi osa 1: Työ tulevaisuudessaTyön murroksen mestarikurssi osa 1: Työ tulevaisuudessa
Työn murroksen mestarikurssi osa 1: Työ tulevaisuudessa
 
Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenveto
Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenvetoSyrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenveto
Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenveto
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässäSyrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa -diat 4.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa -diat 4.4.2017Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa -diat 4.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa -diat 4.4.2017
 

Työn murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnyksellä