SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
Siun sote
Lapset ja perheet Siun sotessa
- Rajoilla ja ytimessä?
Lasten suojelun kesäpäivät Joensuussa 14.-15.6.2016
Sanni Penttilä, lastentautien erikoislääkäri, lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri
Anne Frimodig, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, tohtorikoulutettava
16.6.2016 Alatunniste tarvittaessa 1
Siun sote tehdään NYT
Siun sotessa tehdään uusi malli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta ja organisoinnista
Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella. Toiminta alkaa 1.1.2017. www.siunsote.fi
Siun sote
Ytimessä?Taustalla valtakunnalliset kärkihankkeet:
Kärkihanke 1: Toteutetaan kansalliset tietosisältöjen ja rajapintojen määritykset ja
tietojärjestelmäpalvelut sekä lainsäädäntömuutokset
Kärkihanke 2: Ministeriöt rakentavat pysyvät tavat tehdä poikkihallinnollista
yhteistyötä, jonka avulla hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - Uusi
poikkihallinnollisen yhteistyön malli
Kärkihanke 3, hyvinvointi ja terveys: Lapsi- ja perhepalvelujen
muutosohjelma LAPEssa mm.
 Kaikki eri hallinnonalojen palvelut yhteen integroiduksi palvelujen
kokonaisuudeksi, painopistettä ehkäiseviin sekä varhaisen tuen ja hoidon
palveluihin
 Otetaan valtakunnallisesti käyttöön kaikille lapsiperheille suunnattu
perhekeskusmalli, joka kokoaa julkisten matalan kynnyksen palvelujen
yhteyteen myös järjestöjen, seurakuntien ja vertaistuen palvelut.
 Luodaan näyttöön perustuvien tuen ja hoidon menetelmien ”työkalupakit”
ammattilaisille
 Alueelliset osaamis- ja tukikeskukset erityisen tuen ja avun tarpeessa oleville,
vaikeasti oireileville lapsille ja nuorille. Keskuksissa yhdistetään lasten ja
nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, lastensuojelun erityisosaaminen sekä
lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen asiantuntemus
Kärkihanke 6, osaaminen ja koulutus: Nuorisotakuuta yhteisötakuun
suuntaan Nuorten palveluista yhtenäinen kokonaisuus, keskiössä
kynnyksettömät monialaiset ohjaus- ja tukipalvelut: nuorten sosiaali-,
mielenterveys- ja päihdetyö saumattomasti neuvonta- ja
ohjauspalveluihin (ohjaamo)
Siun sote
Keskeiset havainnot LANUPE palvelujen nykytilasta
1. Palvelut ovat hajanaisia, koordinoimattomia sekä vakiintumattomia
mm. käytäntöjen osalta.
• todettu mm. mielenterveys- ja päihdepaketissa
2. Palvelujärjestelmä on yksilökeskeinen, eikä se riittävässä määrin
huomioi perhekokonaisuutta ja perheiden monimuotoisuutta.
• vaikuttavinta on tukea perheitä kokonaisuutena ja perheen lapset tulisi huomioida
paremmin aikuisten palveluissa (esim. Valtionvarainminist. selvitys).
3. Perustason palvelut eivät aina riitä vastaamaan kysyntää, ja lasten ja
nuorten ongelmat pääsevät pitkittymään ja monimutkaistumaan.
• soten, varhaiskasvatuksen ja koulujen tulisi toimia saumattomammin yhteistyössä.
4. Paine nk. korjaaviin vaativan tason erityispalveluihin kuten
lastensuojeluun ja lastenneurologiseen, lasten- ja nuorisopsykiatriseen
erikoissairaanhoitoon on suuri.
• myös näiden palveluiden piiriin pääsyssä tulee viivettä riittämättömien henkilöstöresurssien vuoksi
mm. pula erikoislääkäreistä, kunnissa myös pätevistä sosiaalityöntekijöistä.
Siun sote
…
5. Tietoa palveluiden kokonaiskäytöstä ja palveluprosesseista ei
ole riittävässä määrin käytettävissä.
• alueelliset erot ovat suuret toimintatavoissa sekä vakiintumattomatkirjaamis-
ja tilastointikäytännöt.
6. Nykyiset organisaatiorajat asettavat erilaisia haasteita ja
rajoitteita yli sektorirajojen tehtävälle yhteistyölle.
• kustannusvaikuttavammat toimenpiteet edellyttävät sektori- ja hallintorajat
ylittävää yhteistyötä!
7. Lapsivaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa ja
palveluiden kehittämistyössä tulee lisätä.
8. Kaikessa yhteistyössä tulee korostaa kohtaamisen ja luottamusta
rakentavan vuorovaikutuksen merkitystä palveluiden laadun ja
vaikuttavuuden keskeisinä tekijöinä.
• vuorovaikutustaitojen puutteet, turhat kantelut esim. AVI.
Siun sote
Kuusi keskeistä kehittämisaluetta/ydintä:
1. Varhaisen tuen palvelujen vahvistaminen ennaltaehkäisevämpään suuntaan
perhekeskus ja/tai hyvinvointiaseman konseptin avulla. Esitämme lisäksi Lapset
puheeksi –työmallin laajaa käyttöönottoa maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa.
2. Nuorille tarkoitettujen ja erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja nuorten
aikuisten palveluiden kehittäminen. Nuorten palvelut ja Ohjaamo-toiminta
kytketään Siun soten nuorten syrjäytymistä ehkäisevään palvelukokonaisuuteen.
Tämä koskee Siun soten, kuntien ja muiden toimijoiden, kuten järjestöjen tuottamia
palveluita.
3. Varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen. Lapset
puheeksi –työmallit?
4. Honkalammen resurssikeskuksen tarjoamien erityispalvelujen hyödyntäminen
esimerkiksi neuropsykiatristen häiriöiden diagnostiikassa, hoidossa ja
kuntoutuksessa. Valmistaudutaan hyvissä ajoin tulevaan vammaispalvelulain
muutokseen
5. (Vaativien) erityispalveluiden kokonaisuuden kehittäminen. Lastensuojelun,
psykiatrian erikoisalojen sekä muiden mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja
sosiaalipediatrian palvelujen koordinoiminen sekä yhteisten toimintakäytäntöjen
rakentaminen maakunnan alueelle. Huomioidaan varhaisk/koulut/järjestöt! Taustalla
on valtakunnalliset kärkihankkeet 1, 2, 3 ja 6. http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
6. Sosiaalipediatrin viran perustaminen maakuntaan.
Siun sote
Tavoitteena Siun soten LANUPE palveluissa on olla
rajoilla ja ytimessä!
 Tehdäänyhdessä enemmän ennakoiden. Oikeat palvelut ja oikea-aika!
 Otetaan koppia ilman raja-aitoja ja sektoreita. Tavoitteena:
 On tukea lapsia ja perheitä moniammatillisesti, jaettu asiant.
 Löydetään paljon palveluja käyttävät, tunnistaa
palvelutarpeet ja vahvistaa heidän osallisuutta
 Ymmärtää käsitteet samoin mm. osallisuus/lapsen
etu/paras/arvo… ja puhua samaa kieltä mm. potilas/asiakas
 Yhteinen tietokanta, palveluprosessi- ja ns. suunnitelmat,
 Koulutus ja työkierto…
 Tehdäpalvelut kustannustehokkaasti
Siun sote
Siun soten lapsiperhepalvelut
 CASE – perhe ”Rajoilla – täyttyykö kriteerit?”
 Wicked problems ja kuinka päästä eteenpäin?
 Mitä löytyy ytimestä?
 Samassa veneessä lasten ja perheiden asialla
Siun sote
CASE ”Rajoilla – täyttyykö kriteerit?”
• Lapsi 12v, lähete lastenpsykiatrialle: koulunkäymättömyys,
eristäytyminen? Oppimisvaikeutta kielellisellä alueella?
Kotikunta A, äidin luona. Muuttamassa isän luokse.
• Sisarus 15v, ei ole käynyt koulua säännöllisesti koko vuonna. Ei
saa peruskoulua päätökseen. Hoitamaton diabetes. Kotikunta B,
isän luona. Muuttanut 2kk aiemmin, koska uhkana huostaanotto
(diabetes). Palaamassa äidin luokse.
• Vanhemmat eronneet riitaisasti, eivät juuri kommunikoi, riitaa
mm. lasten elatusmaksuista. Asuvat eri paikkakunnilla. Lapset
”vaeltavat” kahden kodin välillä. Yhteishuoltajuus. Vanhemmalla
työkyvyttömyyttä mt-syistä.
• Lastensuojeluasiakkuus A, intensiivinen perhetyö 3x/vk 8kk. Ei
tuota tulosta. Lasten vuorokausirytmi ja ruokarytmi
epäsäännölliset. Molemmilla päihdekokeiluja?
• Lastensuojeluasiakkuus B, työskentely ei ole ehtinyt alkaa
Siun sote
CASE ”Rajoilla - täyttyykö kriteerit?”
• Lastenpsykiatrinen arvio/12v lapsi. Ei psykoottinen, ei
itsetuhoinen, ei masennusta tms. oireitta. Viilettää kavereiden
kanssa kylillä. Uhmakkuutta +. Vanhemmilla ei huolta lapsen
psyykkisestä voinnista. Lapsella itsellään ei huolta, haluaa
vaihtaa koulua.
• Ei erikoissairaanhoidon tarvetta. Vanhemmuuden
kysymykset, lastensuojelun tuki ensisijainen.
• Huoli sisaresta -> konsultaatiopyyntö nuorisopsykiatrialle ja
tieto tilanteesta paikkakunnan B lastensuojeluun, jossa
työskentely ei ole vielä ehtinyt alkaa.
• Intensiivinen perhetyö ei tuota tulosta, lopetetaan.
• Lapsi ja vanhemmat eivät halua avohuollon sijoitusta.
• Huostaanoton kriteerit eivät täyty
• Toivotaan terveydenhuollon tukea, huoli lapsen psyykkisestä
voinnista ja kommunikaation niukkuudesta.
Siun sote
CASE ”Rajoilla - täyttyykö kriteerit”
• Onko psyykkinen häiriö?
• Onko oppimiskyvyn ongelma?
• Onko vanhemmuuden puutetta?
• Onko vanhemman psyykkisen tuen tarvetta?
• Onko sisarella psyykkisen tuen tarvetta?
• Miten diabetes hoitotasapainoon?
• Miten sisaruksen peruskoulu saadaan päätökseen?
• Onko aikuissosiaalityön tarvetta?
• Pitäisikö lapset sijoittaa? Perhekuntoutus? Lastenpsykiatrian
perhehoito?
• Voiko koulunkäymättömyys ratketa kotia ja koulua vaihtamalla?
• Mikä olisi lasten edun mukainen ratkaisu?
• Mikä olisi kustannusvaikuttavin ratkaisu?
• …
Siun sote
A) Perheen rajoilla
• Ydinperhe, uusperhe, äidin perhe, isän perhe, sijaisperhe
• Lähiverkosto, sukulaiset, muut aikuiset…
• Jaettu vanhemmuus, yhteishuoltajuus, yksinhuoltajuus
• Kotikuntarajat, välimatkat
• Eri ikäisten lasten tarpeet
• Työajat, muu ajankäyttö, työttömyys
• Taloudellinen toimeentulo, palvelumaksut
• Vanhempien oma hyvinvointi ja terveys, kunkin lapsen
terveys
• Päivähoito, peruskoululainen, opiskelija
• …
Siun sote
B) Professioiden rajoilla
• Sosiaalityöntekijä (So&Te)
• Perhetyöntekijä
• Perheohjaaja
• Lääkäri (yleis-, NPS, LAS, PSY, LPS)
• Sairaanhoitaja (NPS, LAS, PSY, LPS), terveydenhoitaja
• Opettaja, erityisopettaja, lastentarhanopettaja, ohjaaja
• Koulupsykologi, psykologi
• Koulukuraattori
• Toimintaterapeutti, puheterapeutti, kuntoutusohjaaja
• Nuorisotyöntekijä….
Siun sote
C)Terveydenhuollon & lääketieteen rajoilla
• Neuvola-Kouluterveydenhuolto-Perheneuvola-
Perusterveydenhuolto- Erikoissairaanhoito
• Yleislääketiede-Lastenpsykiatria-Nuorisopsykiatria-Lastentaudit-
Lastenneurologia-Aikuispsykiatria
• Akuuttihoito – ei akuutti, reaktiivinen – proaktiivinen toiminta
• Diagnostiset kriteerit
• Hoitotakuu, ikärajat
• Avohoito-osastohoito, yhteistyö – tahdosta riippumaton hoito,
osastopaikkojen saatavuus
• Yksilö-, perhe-, lähiverkosto-, verkosto- tai lääkehoito, vai kaikki?
• KELA ja ostopalvelut…. Maksusitoumuskäytännöt…
Siun sote
D) Sosiaalihuollon rajoilla
• Sosiaalihuollon asiakkuus
• Lastensuojeluasiakkuus
• Perheneuvonta
• Aikuissosiaalityö
• Sosiaalinen kuntoutus
• Avohuolto – sijaishuolto – huostaanotto – jälkihuolto
• Perhehoito - laitoshoito
• Akuutti – ei akuutti, reaktiivinen – proaktiivinen
• Harkinnanvarainen – subjektiivinen oikeus
• Maksuton – Palvelumaksut….
Siun sote
E)Tieteenalojen, tieteen ja kokemuksen rajoilla
• Tutkimustieto, tilastotieto, suositukset, toimintamallit,
käytännön kokemus, ”mutu”
• Lääketiede
• Sosiaalitieteet
• Yhteiskuntatieteet, kansantaloustiede,
terveystaloustiede
• Hallintotiede, oikeustiede
• Hoitotiede
• Kasvatustiede
• Psykologia….
Siun sote
F) Lainsäädännön rajoilla
• Lapsen oikeuksien yleissopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus
• Lastensuojelulaki
• Sosiaalihuoltolaki
• Kansaterveyslaki
• Erikoissairaanhoitolaki
• Mielenterveyslaki
• Potilaslaki
• Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
• Perusopetuslaki, erityisopetusta koskeva lainsäädäntö
• Julkisuuslaki, henkilötietolaki
• Rikoslaki, esitutkintalaki
• Asevelvollisuuslaki
• Hallintolaki….
Siun sote
G) Sote- Kunta rajoilla – Organisaatiorajoilla
• Koulut ja varhaiskasvatus
• Erityisopetus
• Oppilashuolto
• Etsivä nuorisotyö
• Sairaalakoulu
• Ostopalvelut, maksusitoumukset
• KELA
• Kolmas sektori, järjestöt, seurakunnat, yksityinen…
• Hankkeet
Siun sote
H) Resurssien rajoilla
• Löytyykö terapeutti?
• Löytyykö maksusitoumus?
• Löytyykö aikaa?
• Löytyykö sosiaalityöntekijää? Erikoislääkäriä?
• Löytyykö osastopaikkaa? Sijaishuoltopaikkaa?
• Mitä mahtuu budjettiin? Paljonko saa maksaa?
• Onko osaamista?
• …
Siun sote
CASE – ”Rajoilla –Täyttyykö kriteerit?”
• Auttaisiko LEAN?
• Toisiko valinnanvapaus ratkaisuja?
• Palvelumuotoilu?
• Ovatko nämä rajat hallinnollisilla rakenteilla
ratkaistavissa?
• Pitäisikö tehdä lainsäädännön muutoksia?
• Kuka kantaa kokonaisvastuun?
• Pirullinen ongelmako?
• Mikä neuvoksi?
Siun sote
Kompleksisen toimintaympäristön
synnyttämistä pirullisista ongelmista
• Kaoottisuus ja kompleksisuus muodostavat otolliset
olosuhteet pirullisten ongelmien synnylle
• CASE: Lapsen koulunkäymättömyys, vanhempien
välinen epäluottamus ja kommunikaatio-ongelmat,
riittämätön vanhemmuus, oppimisvaikeudet,
koulukiusaaminen, psyykkiset ongelmat,
lainsäädäntö, palveluihin pääsyn kriteerit,
diagnostiikka, somaattinen terveys, rajalliset
resurssit, vaihtuvat työntekijät, organisaatiorajat,
professionäkökulmat, kuntarajat…
Siun sote
WICKED PROBLEMS – Pirulliset ongelmat
• Pirullista ongelmaa ei voi ymmärtää ilman, että perehtyy sen
asiayhteyksiin.
• Ongelmaa ei pysty täysin määrittelemään, koska se on
rakentunut keskinäisesti lukkiutuvista osaongelmista.
• Ongelma määrittyy sen mukaan, keneltä sitä tiedustelee.
• Pirullisen ongelman ratkaisemisessa ei ole olemassa selkeää
alkua tai loppua, vaan metsästetään riittävän hyviä ratkaisuja
olemassa olevien resurssien puitteissa.
• Jokainen pirullinen ongelma on uniikki.
• Arviot todennäköisesti vaihtelevat suuresti ja ovat
riippuvaisia kunkin yksilön itsenäisistä arvoista ja tavoitteista.
• Ratkaisut pirullisiin ongelmiin tehdään aina mittatilaustyönä.
• Pirullisen ongelman ratkaisut eivät ole oikeita tai vääriä, vaan
ne ovat parempia tai huonompia, tarpeeksi hyviä/ei
tarpeeksi hyviä
Siun sote
Miten pirullista ongelmaa voidaan ratkoa?
• ”Say goodbye to knowledge workers and welcome to
learning workers”
• Ytimessä kollektiivinen älykkyys(Conklin 2005)
• Pirulliset ongelmat vaativat ratketakseen kollektiiviseen
älykkyyteen ja luovaan ohjelmoimattomaan ideointiin
perustuvaa päätöksentekoa.
• Tasapuolisesti varustautuneet ja asiaan oikeutetut
ihmiset lähestyvät dialogissa ongelmaa
• Dialogissa erilaiset yksilölliset näkemykset pystytään
liittämään yhteen
• Yhteen liitetty näkemys on kehittyneempi kuin yksilölliset
näkemykset erikseen
Siun sote
Ytimessä -Integraatio
• Asiakastyön tasolla integraatio ilmenee mahdollisuutena
moniammatilliseen työskentelyyn, eri ammattilaisten,
heidän taustaorganisaatioidensa ja verkostojensa
resurssien kokoamiseen asiakkaiden tueksi.
• Palveluiden integraation heikoin integraation muoto on
eri palveluiden rinnakkainelo, vahvin puolestaan on
tilanne, jossa eri palvelut sulautuvat yhteen ja
muodostavat aivan uudenlaisia kokonaisuuksia.
• Vahvimmin integroitu tiimi puolestaan on
poikkitieteellinen tiimi (transdisciplinary team), jossa
tiimin jäsenillä on ammattitaustasta riippumattomia
jaettuja rooleja ja jossa ylitetään ammatti- ja
tieteenalarajoja.
THL: Integraatiota ja moniammatillista tiimityötä koskeva tutkimus ja tieto
Https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/-/integraatiota-ja-
moniammatillista-tiimityota-koskeva-tutkimus-ja-tieto
Siun sote
Ytimessä
• Luottamus
• Luottamusta rakentamalla
• …joskus luottamuksen ja epäluottamuksen rajoilla
tasapainoillen…
• Luottamuksen lujittumiselle pitää antaa mahdollisuus
• Sitoutuminen
• Eettinen päätöksenteko
• Ammattitaito
• Arjen turvallisuus, perustarpeet
Siun sote
Ytimessä!
Lapsen oikeuksien sopimus – Lapsen etu
• Lapsen etu ei ole mielipidekysymys. Se muodostuu YK:n lapsen
oikeuksien sopimuksessa määritellyistä oikeuksista.
• Lapsen oikeuksien sopimuksen ja sitä kautta Suomen lain mukaan
lapsen etu on asetettava ensisijalle kaikissa lapsia koskevissa
sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai
lainsäädäntöelimien toimissa. Lapsen edun pitäisi ohjata myös
vanhempien ja lapsen muiden huoltajien toimintaa.
• Lapsen oikeuksien komitean mukaan kehittyminen on
ymmärrettävä laajasti: se käsittää ”lapsen fyysisen, henkisen,
hengellisen, moraalisen, psykologisen ja sosiaalisen kehityksen”.
• Komitea korostaa, että kyse ei ole vain lapsen kehityksen
varmistamisesta aikuisuutta varten vaan myös parhaiden
mahdollisten olosuhteiden järjestämisestä lapsuudessa.
• Lapsen edun tulee perustua lapsen oikeuksien toteutumisen
kokonaisvaltaiseen arviointiin.
- Esa Iivonen, johtava asiantuntija, MLL -
Siun sote
Samassa veneessä
lasten ja perheiden puolella!
Kiitos 

More Related Content

What's hot

Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...Lastensuojelun Keskusliitto
 
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2 LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2 THL
 
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittelyKesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittelyLIKESresearchcenter
 
Känkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastolla
Känkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastollaKänkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastolla
Känkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastollaLastensuojelun Keskusliitto
 
Perheskus- mitä tarkoitamme? LANUPE/ Hämeenlinna 17.3.2016
Perheskus- mitä tarkoitamme? LANUPE/ Hämeenlinna 17.3.2016Perheskus- mitä tarkoitamme? LANUPE/ Hämeenlinna 17.3.2016
Perheskus- mitä tarkoitamme? LANUPE/ Hämeenlinna 17.3.2016Matti Rimpelä
 
Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtävä
Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtäväLasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtävä
Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtäväTHL
 
Neuvolapäivät 2016 Kehotunnekasvatus
Neuvolapäivät 2016 KehotunnekasvatusNeuvolapäivät 2016 Kehotunnekasvatus
Neuvolapäivät 2016 KehotunnekasvatusTHL
 
Kehitteillä olevia työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen
Kehitteillä olevia työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseenKehitteillä olevia työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen
Kehitteillä olevia työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseenTHL
 
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...THL
 
Matti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 Tampere
Matti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 TampereMatti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 Tampere
Matti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 TampereMatti Rimpelä
 
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
 Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa? Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?Lastensuojelun Keskusliitto
 
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Matti Rimpelä
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017Strateginen tutkimus
 

What's hot (14)

Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
Maria Kaisa Aula: Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille - onnistummeko...
 
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2 LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
 
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittelyKesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
KesLi & LIKES KSLAPE-hankkeessa_yleisesittely
 
Känkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastolla
Känkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastollaKänkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastolla
Känkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastolla
 
Perheskus- mitä tarkoitamme? LANUPE/ Hämeenlinna 17.3.2016
Perheskus- mitä tarkoitamme? LANUPE/ Hämeenlinna 17.3.2016Perheskus- mitä tarkoitamme? LANUPE/ Hämeenlinna 17.3.2016
Perheskus- mitä tarkoitamme? LANUPE/ Hämeenlinna 17.3.2016
 
Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtävä
Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtäväLasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtävä
Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtävä
 
Neuvolapäivät 2016 Kehotunnekasvatus
Neuvolapäivät 2016 KehotunnekasvatusNeuvolapäivät 2016 Kehotunnekasvatus
Neuvolapäivät 2016 Kehotunnekasvatus
 
Kehitteillä olevia työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen
Kehitteillä olevia työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseenKehitteillä olevia työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen
Kehitteillä olevia työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen
 
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
 
Matti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 Tampere
Matti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 TampereMatti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 Tampere
Matti Rimpelä: Perhelähtöisyys. Pajapäivät 8.6.2016 Tampere
 
Liisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriö
Liisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriöLiisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriö
Liisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriö
 
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
 Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa? Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
 
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017
 

Viewers also liked

Rext book
Rext bookRext book
Rext bookAnuPlr
 
Catalogo de calzado
Catalogo de calzadoCatalogo de calzado
Catalogo de calzado7castillo
 
Seedlings_ Substrate Preferences in a Minnesota Old Growth Thuja-
Seedlings_ Substrate Preferences in a Minnesota Old Growth Thuja-Seedlings_ Substrate Preferences in a Minnesota Old Growth Thuja-
Seedlings_ Substrate Preferences in a Minnesota Old Growth Thuja-Stephen Rossiter
 
What is debating
What is debatingWhat is debating
What is debatingsaralamony
 
Uae islands a paradise for investors
Uae islands a paradise for investorsUae islands a paradise for investors
Uae islands a paradise for investorsmrthanks
 
Catalogo de zapatos Castillo&Páez
Catalogo de zapatos Castillo&PáezCatalogo de zapatos Castillo&Páez
Catalogo de zapatos Castillo&Páez7castillo
 
Nutrición en los vegetales
Nutrición en los vegetalesNutrición en los vegetales
Nutrición en los vegetalesPau EN
 
Архітектура та інтнрєр в готельному господарстві
Архітектура та інтнрєр в готельному господарствіАрхітектура та інтнрєр в готельному господарстві
Архітектура та інтнрєр в готельному господарствіNata_iv
 

Viewers also liked (18)

Rext book
Rext bookRext book
Rext book
 
Catalogo de calzado
Catalogo de calzadoCatalogo de calzado
Catalogo de calzado
 
workshops2015-20162
workshops2015-20162workshops2015-20162
workshops2015-20162
 
Ghosts
GhostsGhosts
Ghosts
 
Presentation1 (1)
Presentation1 (1)Presentation1 (1)
Presentation1 (1)
 
Introduction analysis
Introduction analysisIntroduction analysis
Introduction analysis
 
Seedlings_ Substrate Preferences in a Minnesota Old Growth Thuja-
Seedlings_ Substrate Preferences in a Minnesota Old Growth Thuja-Seedlings_ Substrate Preferences in a Minnesota Old Growth Thuja-
Seedlings_ Substrate Preferences in a Minnesota Old Growth Thuja-
 
What is debating
What is debatingWhat is debating
What is debating
 
Film intros
Film introsFilm intros
Film intros
 
A Closer Look at IPv4 Transfer
A Closer Look at IPv4 Transfer A Closer Look at IPv4 Transfer
A Closer Look at IPv4 Transfer
 
Cancerigenos tabla
Cancerigenos tablaCancerigenos tabla
Cancerigenos tabla
 
Uae islands a paradise for investors
Uae islands a paradise for investorsUae islands a paradise for investors
Uae islands a paradise for investors
 
Catalogo de zapatos Castillo&Páez
Catalogo de zapatos Castillo&PáezCatalogo de zapatos Castillo&Páez
Catalogo de zapatos Castillo&Páez
 
Legal
LegalLegal
Legal
 
JNS dissertation
JNS dissertationJNS dissertation
JNS dissertation
 
Nutrición en los vegetales
Nutrición en los vegetalesNutrición en los vegetales
Nutrición en los vegetales
 
Blog ingles b+
Blog ingles b+Blog ingles b+
Blog ingles b+
 
Архітектура та інтнрєр в готельному господарстві
Архітектура та інтнрєр в готельному господарствіАрхітектура та інтнрєр в готельному господарстві
Архітектура та інтнрєр в готельному господарстві
 

Similar to Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?

Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...Family Federation of Finland
 
Tuotoksia ensimmäisestä mape työpajasta perhekeskuskokonaisuus
Tuotoksia ensimmäisestä mape työpajasta perhekeskuskokonaisuusTuotoksia ensimmäisestä mape työpajasta perhekeskuskokonaisuus
Tuotoksia ensimmäisestä mape työpajasta perhekeskuskokonaisuusTHL
 
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessaLasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessaTHL
 
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportitSyksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportitTHL
 
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmastaLapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmastaMatti Heikkinen
 
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana THL
 
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...THL
 
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenAvaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenTHL
 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!THL
 
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessaYhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessaMatti Heikkinen
 
Thl verkkopalvelut harju
Thl verkkopalvelut harjuThl verkkopalvelut harju
Thl verkkopalvelut harjuKoordinaatti
 
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetLapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetTHL
 
LAPE-muutosohjelman esittely THL-torstaissa 24.11.2016
LAPE-muutosohjelman esittely THL-torstaissa 24.11.2016LAPE-muutosohjelman esittely THL-torstaissa 24.11.2016
LAPE-muutosohjelman esittely THL-torstaissa 24.11.2016THL
 
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hankeMinna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hankeTHL
 
Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönottoMaakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönottoTHL
 
Vertikaalinen integraatio, vaativamman ja erityistason ja perustason välillä
Vertikaalinen integraatio, vaativamman ja erityistason ja perustason välilläVertikaalinen integraatio, vaativamman ja erityistason ja perustason välillä
Vertikaalinen integraatio, vaativamman ja erityistason ja perustason välilläTHL
 
Neuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma
Neuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaNeuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma
Neuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaTHL
 

Similar to Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä? (20)

Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
 
Tuotoksia ensimmäisestä mape työpajasta perhekeskuskokonaisuus
Tuotoksia ensimmäisestä mape työpajasta perhekeskuskokonaisuusTuotoksia ensimmäisestä mape työpajasta perhekeskuskokonaisuus
Tuotoksia ensimmäisestä mape työpajasta perhekeskuskokonaisuus
 
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessaLasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
 
Lape esittely lyhyt
Lape esittely lyhytLape esittely lyhyt
Lape esittely lyhyt
 
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportitSyksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
 
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...
 
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoonStm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
 
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmastaLapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta
 
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
 
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...
 
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenAvaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!
 
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessaYhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
 
Thl verkkopalvelut harju
Thl verkkopalvelut harjuThl verkkopalvelut harju
Thl verkkopalvelut harju
 
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetLapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
 
LAPE-muutosohjelman esittely THL-torstaissa 24.11.2016
LAPE-muutosohjelman esittely THL-torstaissa 24.11.2016LAPE-muutosohjelman esittely THL-torstaissa 24.11.2016
LAPE-muutosohjelman esittely THL-torstaissa 24.11.2016
 
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hankeMinna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
 
Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönottoMaakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
 
Vertikaalinen integraatio, vaativamman ja erityistason ja perustason välillä
Vertikaalinen integraatio, vaativamman ja erityistason ja perustason välilläVertikaalinen integraatio, vaativamman ja erityistason ja perustason välillä
Vertikaalinen integraatio, vaativamman ja erityistason ja perustason välillä
 
Neuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma
Neuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaNeuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma
Neuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lastensuojelun Keskusliitto
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaLastensuojelun Keskusliitto
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäLastensuojelun Keskusliitto
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaLastensuojelun Keskusliitto
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Lastensuojelun Keskusliitto
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto (20)

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
 

Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?

 • 1. Siun sote Lapset ja perheet Siun sotessa - Rajoilla ja ytimessä? Lasten suojelun kesäpäivät Joensuussa 14.-15.6.2016 Sanni Penttilä, lastentautien erikoislääkäri, lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri Anne Frimodig, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, tohtorikoulutettava 16.6.2016 Alatunniste tarvittaessa 1
 • 2. Siun sote tehdään NYT Siun sotessa tehdään uusi malli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta ja organisoinnista Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella. Toiminta alkaa 1.1.2017. www.siunsote.fi
 • 3. Siun sote Ytimessä?Taustalla valtakunnalliset kärkihankkeet: Kärkihanke 1: Toteutetaan kansalliset tietosisältöjen ja rajapintojen määritykset ja tietojärjestelmäpalvelut sekä lainsäädäntömuutokset Kärkihanke 2: Ministeriöt rakentavat pysyvät tavat tehdä poikkihallinnollista yhteistyötä, jonka avulla hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - Uusi poikkihallinnollisen yhteistyön malli Kärkihanke 3, hyvinvointi ja terveys: Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPEssa mm.  Kaikki eri hallinnonalojen palvelut yhteen integroiduksi palvelujen kokonaisuudeksi, painopistettä ehkäiseviin sekä varhaisen tuen ja hoidon palveluihin  Otetaan valtakunnallisesti käyttöön kaikille lapsiperheille suunnattu perhekeskusmalli, joka kokoaa julkisten matalan kynnyksen palvelujen yhteyteen myös järjestöjen, seurakuntien ja vertaistuen palvelut.  Luodaan näyttöön perustuvien tuen ja hoidon menetelmien ”työkalupakit” ammattilaisille  Alueelliset osaamis- ja tukikeskukset erityisen tuen ja avun tarpeessa oleville, vaikeasti oireileville lapsille ja nuorille. Keskuksissa yhdistetään lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, lastensuojelun erityisosaaminen sekä lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen asiantuntemus Kärkihanke 6, osaaminen ja koulutus: Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan Nuorten palveluista yhtenäinen kokonaisuus, keskiössä kynnyksettömät monialaiset ohjaus- ja tukipalvelut: nuorten sosiaali-, mielenterveys- ja päihdetyö saumattomasti neuvonta- ja ohjauspalveluihin (ohjaamo)
 • 4. Siun sote Keskeiset havainnot LANUPE palvelujen nykytilasta 1. Palvelut ovat hajanaisia, koordinoimattomia sekä vakiintumattomia mm. käytäntöjen osalta. • todettu mm. mielenterveys- ja päihdepaketissa 2. Palvelujärjestelmä on yksilökeskeinen, eikä se riittävässä määrin huomioi perhekokonaisuutta ja perheiden monimuotoisuutta. • vaikuttavinta on tukea perheitä kokonaisuutena ja perheen lapset tulisi huomioida paremmin aikuisten palveluissa (esim. Valtionvarainminist. selvitys). 3. Perustason palvelut eivät aina riitä vastaamaan kysyntää, ja lasten ja nuorten ongelmat pääsevät pitkittymään ja monimutkaistumaan. • soten, varhaiskasvatuksen ja koulujen tulisi toimia saumattomammin yhteistyössä. 4. Paine nk. korjaaviin vaativan tason erityispalveluihin kuten lastensuojeluun ja lastenneurologiseen, lasten- ja nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon on suuri. • myös näiden palveluiden piiriin pääsyssä tulee viivettä riittämättömien henkilöstöresurssien vuoksi mm. pula erikoislääkäreistä, kunnissa myös pätevistä sosiaalityöntekijöistä.
 • 5. Siun sote … 5. Tietoa palveluiden kokonaiskäytöstä ja palveluprosesseista ei ole riittävässä määrin käytettävissä. • alueelliset erot ovat suuret toimintatavoissa sekä vakiintumattomatkirjaamis- ja tilastointikäytännöt. 6. Nykyiset organisaatiorajat asettavat erilaisia haasteita ja rajoitteita yli sektorirajojen tehtävälle yhteistyölle. • kustannusvaikuttavammat toimenpiteet edellyttävät sektori- ja hallintorajat ylittävää yhteistyötä! 7. Lapsivaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa ja palveluiden kehittämistyössä tulee lisätä. 8. Kaikessa yhteistyössä tulee korostaa kohtaamisen ja luottamusta rakentavan vuorovaikutuksen merkitystä palveluiden laadun ja vaikuttavuuden keskeisinä tekijöinä. • vuorovaikutustaitojen puutteet, turhat kantelut esim. AVI.
 • 6. Siun sote Kuusi keskeistä kehittämisaluetta/ydintä: 1. Varhaisen tuen palvelujen vahvistaminen ennaltaehkäisevämpään suuntaan perhekeskus ja/tai hyvinvointiaseman konseptin avulla. Esitämme lisäksi Lapset puheeksi –työmallin laajaa käyttöönottoa maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa. 2. Nuorille tarkoitettujen ja erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten palveluiden kehittäminen. Nuorten palvelut ja Ohjaamo-toiminta kytketään Siun soten nuorten syrjäytymistä ehkäisevään palvelukokonaisuuteen. Tämä koskee Siun soten, kuntien ja muiden toimijoiden, kuten järjestöjen tuottamia palveluita. 3. Varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen. Lapset puheeksi –työmallit? 4. Honkalammen resurssikeskuksen tarjoamien erityispalvelujen hyödyntäminen esimerkiksi neuropsykiatristen häiriöiden diagnostiikassa, hoidossa ja kuntoutuksessa. Valmistaudutaan hyvissä ajoin tulevaan vammaispalvelulain muutokseen 5. (Vaativien) erityispalveluiden kokonaisuuden kehittäminen. Lastensuojelun, psykiatrian erikoisalojen sekä muiden mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja sosiaalipediatrian palvelujen koordinoiminen sekä yhteisten toimintakäytäntöjen rakentaminen maakunnan alueelle. Huomioidaan varhaisk/koulut/järjestöt! Taustalla on valtakunnalliset kärkihankkeet 1, 2, 3 ja 6. http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut 6. Sosiaalipediatrin viran perustaminen maakuntaan.
 • 7. Siun sote Tavoitteena Siun soten LANUPE palveluissa on olla rajoilla ja ytimessä!  Tehdäänyhdessä enemmän ennakoiden. Oikeat palvelut ja oikea-aika!  Otetaan koppia ilman raja-aitoja ja sektoreita. Tavoitteena:  On tukea lapsia ja perheitä moniammatillisesti, jaettu asiant.  Löydetään paljon palveluja käyttävät, tunnistaa palvelutarpeet ja vahvistaa heidän osallisuutta  Ymmärtää käsitteet samoin mm. osallisuus/lapsen etu/paras/arvo… ja puhua samaa kieltä mm. potilas/asiakas  Yhteinen tietokanta, palveluprosessi- ja ns. suunnitelmat,  Koulutus ja työkierto…  Tehdäpalvelut kustannustehokkaasti
 • 8. Siun sote Siun soten lapsiperhepalvelut  CASE – perhe ”Rajoilla – täyttyykö kriteerit?”  Wicked problems ja kuinka päästä eteenpäin?  Mitä löytyy ytimestä?  Samassa veneessä lasten ja perheiden asialla
 • 9. Siun sote CASE ”Rajoilla – täyttyykö kriteerit?” • Lapsi 12v, lähete lastenpsykiatrialle: koulunkäymättömyys, eristäytyminen? Oppimisvaikeutta kielellisellä alueella? Kotikunta A, äidin luona. Muuttamassa isän luokse. • Sisarus 15v, ei ole käynyt koulua säännöllisesti koko vuonna. Ei saa peruskoulua päätökseen. Hoitamaton diabetes. Kotikunta B, isän luona. Muuttanut 2kk aiemmin, koska uhkana huostaanotto (diabetes). Palaamassa äidin luokse. • Vanhemmat eronneet riitaisasti, eivät juuri kommunikoi, riitaa mm. lasten elatusmaksuista. Asuvat eri paikkakunnilla. Lapset ”vaeltavat” kahden kodin välillä. Yhteishuoltajuus. Vanhemmalla työkyvyttömyyttä mt-syistä. • Lastensuojeluasiakkuus A, intensiivinen perhetyö 3x/vk 8kk. Ei tuota tulosta. Lasten vuorokausirytmi ja ruokarytmi epäsäännölliset. Molemmilla päihdekokeiluja? • Lastensuojeluasiakkuus B, työskentely ei ole ehtinyt alkaa
 • 10. Siun sote CASE ”Rajoilla - täyttyykö kriteerit?” • Lastenpsykiatrinen arvio/12v lapsi. Ei psykoottinen, ei itsetuhoinen, ei masennusta tms. oireitta. Viilettää kavereiden kanssa kylillä. Uhmakkuutta +. Vanhemmilla ei huolta lapsen psyykkisestä voinnista. Lapsella itsellään ei huolta, haluaa vaihtaa koulua. • Ei erikoissairaanhoidon tarvetta. Vanhemmuuden kysymykset, lastensuojelun tuki ensisijainen. • Huoli sisaresta -> konsultaatiopyyntö nuorisopsykiatrialle ja tieto tilanteesta paikkakunnan B lastensuojeluun, jossa työskentely ei ole vielä ehtinyt alkaa. • Intensiivinen perhetyö ei tuota tulosta, lopetetaan. • Lapsi ja vanhemmat eivät halua avohuollon sijoitusta. • Huostaanoton kriteerit eivät täyty • Toivotaan terveydenhuollon tukea, huoli lapsen psyykkisestä voinnista ja kommunikaation niukkuudesta.
 • 11. Siun sote CASE ”Rajoilla - täyttyykö kriteerit” • Onko psyykkinen häiriö? • Onko oppimiskyvyn ongelma? • Onko vanhemmuuden puutetta? • Onko vanhemman psyykkisen tuen tarvetta? • Onko sisarella psyykkisen tuen tarvetta? • Miten diabetes hoitotasapainoon? • Miten sisaruksen peruskoulu saadaan päätökseen? • Onko aikuissosiaalityön tarvetta? • Pitäisikö lapset sijoittaa? Perhekuntoutus? Lastenpsykiatrian perhehoito? • Voiko koulunkäymättömyys ratketa kotia ja koulua vaihtamalla? • Mikä olisi lasten edun mukainen ratkaisu? • Mikä olisi kustannusvaikuttavin ratkaisu? • …
 • 12. Siun sote A) Perheen rajoilla • Ydinperhe, uusperhe, äidin perhe, isän perhe, sijaisperhe • Lähiverkosto, sukulaiset, muut aikuiset… • Jaettu vanhemmuus, yhteishuoltajuus, yksinhuoltajuus • Kotikuntarajat, välimatkat • Eri ikäisten lasten tarpeet • Työajat, muu ajankäyttö, työttömyys • Taloudellinen toimeentulo, palvelumaksut • Vanhempien oma hyvinvointi ja terveys, kunkin lapsen terveys • Päivähoito, peruskoululainen, opiskelija • …
 • 13. Siun sote B) Professioiden rajoilla • Sosiaalityöntekijä (So&Te) • Perhetyöntekijä • Perheohjaaja • Lääkäri (yleis-, NPS, LAS, PSY, LPS) • Sairaanhoitaja (NPS, LAS, PSY, LPS), terveydenhoitaja • Opettaja, erityisopettaja, lastentarhanopettaja, ohjaaja • Koulupsykologi, psykologi • Koulukuraattori • Toimintaterapeutti, puheterapeutti, kuntoutusohjaaja • Nuorisotyöntekijä….
 • 14. Siun sote C)Terveydenhuollon & lääketieteen rajoilla • Neuvola-Kouluterveydenhuolto-Perheneuvola- Perusterveydenhuolto- Erikoissairaanhoito • Yleislääketiede-Lastenpsykiatria-Nuorisopsykiatria-Lastentaudit- Lastenneurologia-Aikuispsykiatria • Akuuttihoito – ei akuutti, reaktiivinen – proaktiivinen toiminta • Diagnostiset kriteerit • Hoitotakuu, ikärajat • Avohoito-osastohoito, yhteistyö – tahdosta riippumaton hoito, osastopaikkojen saatavuus • Yksilö-, perhe-, lähiverkosto-, verkosto- tai lääkehoito, vai kaikki? • KELA ja ostopalvelut…. Maksusitoumuskäytännöt…
 • 15. Siun sote D) Sosiaalihuollon rajoilla • Sosiaalihuollon asiakkuus • Lastensuojeluasiakkuus • Perheneuvonta • Aikuissosiaalityö • Sosiaalinen kuntoutus • Avohuolto – sijaishuolto – huostaanotto – jälkihuolto • Perhehoito - laitoshoito • Akuutti – ei akuutti, reaktiivinen – proaktiivinen • Harkinnanvarainen – subjektiivinen oikeus • Maksuton – Palvelumaksut….
 • 16. Siun sote E)Tieteenalojen, tieteen ja kokemuksen rajoilla • Tutkimustieto, tilastotieto, suositukset, toimintamallit, käytännön kokemus, ”mutu” • Lääketiede • Sosiaalitieteet • Yhteiskuntatieteet, kansantaloustiede, terveystaloustiede • Hallintotiede, oikeustiede • Hoitotiede • Kasvatustiede • Psykologia….
 • 17. Siun sote F) Lainsäädännön rajoilla • Lapsen oikeuksien yleissopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus • Lastensuojelulaki • Sosiaalihuoltolaki • Kansaterveyslaki • Erikoissairaanhoitolaki • Mielenterveyslaki • Potilaslaki • Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki • Perusopetuslaki, erityisopetusta koskeva lainsäädäntö • Julkisuuslaki, henkilötietolaki • Rikoslaki, esitutkintalaki • Asevelvollisuuslaki • Hallintolaki….
 • 18. Siun sote G) Sote- Kunta rajoilla – Organisaatiorajoilla • Koulut ja varhaiskasvatus • Erityisopetus • Oppilashuolto • Etsivä nuorisotyö • Sairaalakoulu • Ostopalvelut, maksusitoumukset • KELA • Kolmas sektori, järjestöt, seurakunnat, yksityinen… • Hankkeet
 • 19. Siun sote H) Resurssien rajoilla • Löytyykö terapeutti? • Löytyykö maksusitoumus? • Löytyykö aikaa? • Löytyykö sosiaalityöntekijää? Erikoislääkäriä? • Löytyykö osastopaikkaa? Sijaishuoltopaikkaa? • Mitä mahtuu budjettiin? Paljonko saa maksaa? • Onko osaamista? • …
 • 20. Siun sote CASE – ”Rajoilla –Täyttyykö kriteerit?” • Auttaisiko LEAN? • Toisiko valinnanvapaus ratkaisuja? • Palvelumuotoilu? • Ovatko nämä rajat hallinnollisilla rakenteilla ratkaistavissa? • Pitäisikö tehdä lainsäädännön muutoksia? • Kuka kantaa kokonaisvastuun? • Pirullinen ongelmako? • Mikä neuvoksi?
 • 21. Siun sote Kompleksisen toimintaympäristön synnyttämistä pirullisista ongelmista • Kaoottisuus ja kompleksisuus muodostavat otolliset olosuhteet pirullisten ongelmien synnylle • CASE: Lapsen koulunkäymättömyys, vanhempien välinen epäluottamus ja kommunikaatio-ongelmat, riittämätön vanhemmuus, oppimisvaikeudet, koulukiusaaminen, psyykkiset ongelmat, lainsäädäntö, palveluihin pääsyn kriteerit, diagnostiikka, somaattinen terveys, rajalliset resurssit, vaihtuvat työntekijät, organisaatiorajat, professionäkökulmat, kuntarajat…
 • 22. Siun sote WICKED PROBLEMS – Pirulliset ongelmat • Pirullista ongelmaa ei voi ymmärtää ilman, että perehtyy sen asiayhteyksiin. • Ongelmaa ei pysty täysin määrittelemään, koska se on rakentunut keskinäisesti lukkiutuvista osaongelmista. • Ongelma määrittyy sen mukaan, keneltä sitä tiedustelee. • Pirullisen ongelman ratkaisemisessa ei ole olemassa selkeää alkua tai loppua, vaan metsästetään riittävän hyviä ratkaisuja olemassa olevien resurssien puitteissa. • Jokainen pirullinen ongelma on uniikki. • Arviot todennäköisesti vaihtelevat suuresti ja ovat riippuvaisia kunkin yksilön itsenäisistä arvoista ja tavoitteista. • Ratkaisut pirullisiin ongelmiin tehdään aina mittatilaustyönä. • Pirullisen ongelman ratkaisut eivät ole oikeita tai vääriä, vaan ne ovat parempia tai huonompia, tarpeeksi hyviä/ei tarpeeksi hyviä
 • 23. Siun sote Miten pirullista ongelmaa voidaan ratkoa? • ”Say goodbye to knowledge workers and welcome to learning workers” • Ytimessä kollektiivinen älykkyys(Conklin 2005) • Pirulliset ongelmat vaativat ratketakseen kollektiiviseen älykkyyteen ja luovaan ohjelmoimattomaan ideointiin perustuvaa päätöksentekoa. • Tasapuolisesti varustautuneet ja asiaan oikeutetut ihmiset lähestyvät dialogissa ongelmaa • Dialogissa erilaiset yksilölliset näkemykset pystytään liittämään yhteen • Yhteen liitetty näkemys on kehittyneempi kuin yksilölliset näkemykset erikseen
 • 24. Siun sote Ytimessä -Integraatio • Asiakastyön tasolla integraatio ilmenee mahdollisuutena moniammatilliseen työskentelyyn, eri ammattilaisten, heidän taustaorganisaatioidensa ja verkostojensa resurssien kokoamiseen asiakkaiden tueksi. • Palveluiden integraation heikoin integraation muoto on eri palveluiden rinnakkainelo, vahvin puolestaan on tilanne, jossa eri palvelut sulautuvat yhteen ja muodostavat aivan uudenlaisia kokonaisuuksia. • Vahvimmin integroitu tiimi puolestaan on poikkitieteellinen tiimi (transdisciplinary team), jossa tiimin jäsenillä on ammattitaustasta riippumattomia jaettuja rooleja ja jossa ylitetään ammatti- ja tieteenalarajoja. THL: Integraatiota ja moniammatillista tiimityötä koskeva tutkimus ja tieto Https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/-/integraatiota-ja- moniammatillista-tiimityota-koskeva-tutkimus-ja-tieto
 • 25. Siun sote Ytimessä • Luottamus • Luottamusta rakentamalla • …joskus luottamuksen ja epäluottamuksen rajoilla tasapainoillen… • Luottamuksen lujittumiselle pitää antaa mahdollisuus • Sitoutuminen • Eettinen päätöksenteko • Ammattitaito • Arjen turvallisuus, perustarpeet
 • 26. Siun sote Ytimessä! Lapsen oikeuksien sopimus – Lapsen etu • Lapsen etu ei ole mielipidekysymys. Se muodostuu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa määritellyistä oikeuksista. • Lapsen oikeuksien sopimuksen ja sitä kautta Suomen lain mukaan lapsen etu on asetettava ensisijalle kaikissa lapsia koskevissa sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa. Lapsen edun pitäisi ohjata myös vanhempien ja lapsen muiden huoltajien toimintaa. • Lapsen oikeuksien komitean mukaan kehittyminen on ymmärrettävä laajasti: se käsittää ”lapsen fyysisen, henkisen, hengellisen, moraalisen, psykologisen ja sosiaalisen kehityksen”. • Komitea korostaa, että kyse ei ole vain lapsen kehityksen varmistamisesta aikuisuutta varten vaan myös parhaiden mahdollisten olosuhteiden järjestämisestä lapsuudessa. • Lapsen edun tulee perustua lapsen oikeuksien toteutumisen kokonaisvaltaiseen arviointiin. - Esa Iivonen, johtava asiantuntija, MLL -
 • 27. Siun sote Samassa veneessä lasten ja perheiden puolella! Kiitos 