SlideShare a Scribd company logo
#devops and #drupal, 
have we learned anything yet? 
Kris Buytaert 
DrupalCon Amsterdam , September 2014
KKrriiss BBuuyyttaaeerrtt 
● II uusseedd ttoo bbee aa DDeevv,, 
● TThheenn BBeeccaammee aann OOpp 
● CChhiieeff TTrroolllliinngg OOffffiicceerr aanndd OOppeenn SSoouurrccee 
CCoonnssuullttaanntt @@iinnuuiittss..eeuu 
● EEvveerryytthhiinngg iiss aann eeffffiinngg DDNNSS PPrroobblleemm 
● BBuuiillddiinngg CClloouuddss ssiinnccee bbeeffoorree tthhee bbooookkssttoorree 
● SSoommee bbooookkss,, ssoommee ppaappeerrss,, ssoommee bbllooggss 
● EEvvaannggeelliizziinngg ddeevvooppss ssiinnccee << 22000077
55 yyeeaarrss aaggoo 
6600 ssoommeetthhiinngg ppeeooppllee mmeett iinn GGhheenntt
TThhee rreesstt iiss hhiissttoorryy ...... 
● ddeevvooppssddaayyss wwoorrlldd wwiiddee 
● AAnnaallyyssttss 
● MMeeeettuuppss 
● 33rrdd yyeeaarr aatt DDrruuppaallCCoonn 
● 55tthh aanniivveerrssaarryy iinn GGeenntt iinn 22 wweeeekkss....
BBuutt aallssoo 
● VVeennddoorrss ssllaappppiinngg ##ddeevvooppss ttoo aallll ooff tthheeiirr 
((iirrrreelleevvaanntt)) pprroodduuccttss 
● DDeevvooppss EEnnggiinneeeerrss 
● DDeevvooppss TTeeaammss 
● DDeevvooppss CCeerrttiiffiiccaattiioonn ((ppaayy mmee 1100KK aanndd yyoouu''llll ggeett oonnee ttoooo)) 
● ::((
DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss
DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss 
● DDeevvss ddooiinngg ooppss wwoorrkk
DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss 
● DDeevvss ddooiinngg ooppss wwoorrkk 
● OOppss wwrriittiinngg ccooddee ttoo aauuttoommaattee iinnffrraassttrruuccttuurree
DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss 
● DDeevvss ddooiinngg ooppss wwoorrkk 
● OOppss wwrriittiinngg ccooddee ttoo aauuttoommaattee iinnffrraassttrruuccttuurree 
● CCoonnttiinnuuoouuss IInntteeggrraattiioonn//DDeelliivveerryy
DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss 
● DDeevvss ddooiinngg ooppss wwoorrkk 
● OOppss wwrriittiinngg ccooddee ttoo aauuttoommaattee iinnffrraassttrruuccttuurree 
● CCoonnttiinnuuoouuss IInntteeggrraattiioonn//DDeelliivveerryy 
● NNooooppss 
● UUssiinngg tthhee cclloouudd
DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss 
● AALLLL BBRROOKKEENN !! 
• DDeevvss ddooiinngg ooppss wwoorrkk 
• OOppss wwrriittiinngg ccooddee ttoo aauuttoommaattee iinnffrraassttrruuccttuurree 
• CCoonnttiinnuuoouuss IInntteeggrraattiioonn//ddeelliivveerryy 
• nnooooppss 
• UUssiinngg tthhee cclloouudd
DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss 
● PPlleennttyy ooff ““bbrrookkeenn”” ddeeffiinniittiioonnss aarroouunndd 
● TThheerree iiss NNOO ddeevvooppss mmaanniiffeessttoo 
● IItt''ss nnoott aa rroollee 
● IItt''ss nnoott aa JJoobbTTiittllee 
● IItt''ss nnoott aa nneeww tteeaamm
CC((LL))AAMMSS 
● CCuullttuurree 
● ((LLeeaann)) 
● AAuuttoommaattiioonn 
● MMeeaassuurreemmeenntt 
● SShhaarriinngg 
DDaammoonn EEddwwaarrddss aanndd JJoohhnn WWiilllliiss 
GGeennee KKiimm
““DDeevvOOppss iiss aa ccuullttuurraall aanndd 
pprrooffeessssiioonnaall mmoovveemmeenntt”” 
AAddaamm JJaaccoobb
TThhee rreeaall pprroobblleemm :: 
● FFrriiddaayy eevveenniinngg aatt 1166::5599 
““PPuutt tthhiiss CCooddee LLiivvee,, hheerree''ss aa ttaarrbbaallll”” 
NNOOWW!! 
● BBaacckkuuppss ?? 
● WWhhaatt ddaattaabbaassee ?? 
● SSeeccuurriittyy ?? 
● HHiigghh AAvvaaiillaabbiilliittyy ?? 
● SSccaallaabbiilliittyy ?? 
● WWhhoo iiss oonn CCaallll ??
DDeevvss vvss OOppss
WWhhaattss iinn iitt ffoorr yyoouu ?? 
● FFaasstteerr ttiimmee ttoo mmaarrkkeett 
• FFeeaattuurreess ggoo lliivvee iinn hhoouurrss vvss yyeeaarrss 
● IInn aa mmoorree ssaaffee ((SSeeccuurree)) 
● RReelliiaabbllee ffaasshhiioonn 
• FFuullllyy aauuttoommaatteedd 
● MMoorree hhaappppyy {{ccuussttoommeerrss,,ddeevveellooppeerrss,,ooppss,,mmaannaaggeerrss,,iinnvveessttoorrss}}
IIss iitt rreeaallllyy tthhaatt bbaadd ?? 
● HHooww aabboouutt DDrruuppaall ?? 
● SSuurrvveeyy ffrroomm 22001122 
● SSuurrvveeyy ffrroomm 22001144 
● MMuunniicchh vvss AAuussttiinn
AAddooppttiioonn GGrroowwss 
● MMoorree ssttaarrtteerrss 
● MMoorree aaddooppttiioonnss 
● LLeessss uunnkknnoowwnn
HHooww ddoo wwee ggeett tthheerree ??
AA ssooffttwwaarree pprroojjeecctt iiss nnoott ddoonnee uunnttiill 
yyoouurr llaasstt eenndduusseerr iiss iinn hhiiss ggrraavvee !! 
KKrriiss BBuuyyttaaeerrtt,, DDOODD AAmmsstteerrddaamm 22001133
SStteepp 00 
● EEssttaabblliisshh ccoommmmuunniiccaattiioonn bbeettwweeeenn ddeevvss aanndd 
ooppss 
● EEnnggaaggee OOppeerraattiioonnss PPeeooppllee iinn tthhee pprroojjeeccttss 
● TTaallkk aabboouutt iiddeeaass ,, ttaallkk aabboouutt ppootteennttiiaall ttoooollss 
● TTaallkk aabboouutt ggooaall :: 
FFaasstteerr aanndd rreelliiaabbllee ddeeppllooyymmeenntt wwiitthh lleessss 
eeffffoorrtt aanndd rreedduucceedd rriisskk
VVeerrssiioonn aallll tthhee tthhiinnggss 
NNoo mmoorree eexxccuusseess !! • SSoouurrccee ccooddee AApppplliiccaattiioonn 
• SSoouurrccee ccooddee IInnffrraassttrruuccttuurree 
• BBuuiillddss 
• TTeessttss 
• PPiippeelliinneess 
• SSccrriippttss 
• DDooccuummeennttaattiioonn 
• MMoonniittoorriinngg ssccrriippttss
VVeerrssiioonn CCoonnttrrooll 
● UUpp 1100%% 
● MMoorree ffuullll vveerrssiioonn 
ccoonnttrrooll 
● GGiitt aallll tthhee wwaayy 
● WWhhaatt''ss wwrroonngg wwiitthh tthhee 
ootthheerr 44%% ??
CCoonnttiinnuuoouuss IInntteeggrraattiioonn 
CCoonnttiinnuuoouuss iinntteeggrraattiioonn ((CCII)) iiss tthhee pprraaccttiiccee,, iinn ssooffttwwaarree eennggiinneeeerriinngg,, ooff mmeerrggiinngg 
aallll ddeevveellooppeerr wwoorrkkiinngg ccooppiieess wwiitthh aa sshhaarreedd mmaaiinnlliinnee sseevveerraall ttiimmeess aa ddaayy.. IItt wwaass 
ffiirrsstt nnaammeedd aanndd pprrooppoosseedd aass ppaarrtt ooff eexxttrreemmee pprrooggrraammmmiinngg ((XXPP)).. IIttss mmaaiinn aaiimm iiss 
ttoo pprreevveenntt iinntteeggrraattiioonn pprroobblleemmss,, rreeffeerrrreedd ttoo aass ""iinntteeggrraattiioonn hheellll"" 
((WWiikkiiPPeeddiiaa)) 
DDooeess tthhee aapppp yyoouu aarree ddeeppllooyyiinngg ssttiillll wwoorrkk ?? 
DDiidd yyoouu bbrreeaakk yyoouurr iinnffrraassttrruuccttuurree ??
NNiirrvvaannaa 
AAnn ““eeccoossyysstteemm”” tthhaatt ssuuppppoorrttss ccoonnttiinnuuoouuss ddeelliivveerryy,, ffrroomm 
iinnffrraassttrruuccttuurree,, ddaattaa aanndd ccoonnffiigguurraattiioonn mmaannaaggeemmeenntt ttoo 
bbuussiinneessss.. 
TThhrroouugghh aauuttoommaattiioonn ooff tthhee bbuuiilldd,, ddeeppllooyymmeenntt,, aanndd tteessttiinngg 
pprroocceessss,, aanndd iimmpprroovveedd ccoollllaabboorraattiioonn bbeettwweeeenn ddeevveellooppeerrss,, 
tteesstteerrss,, aanndd ooppeerraattiioonnss,, ddeelliivveerryy tteeaammss ccaann ggeett cchhaannggeess 
rreelleeaasseedd iinn aa mmaatttteerr ooff hhoouurrss —— ssoommeettiimmeess eevveenn mmiinnuutteess––nnoo 
mmaatttteerr wwhhaatt tthhee ssiizzee ooff aa pprroojjeecctt oorr tthhee ccoommpplleexxiittyy ooff iittss ccooddee 
bbaassee.. 
CCoonnttiinnuuoouuss DDeelliivveerryy ,, JJeezz HHuummbbllee
CCII vvss CCDD vvss CCDD 
27
ddeevvooppss ((<<))>> ccoonnttiinnuuoouuss ddeelliillvveerryy
BBuuiilldd PPiippeelliinneess
BBuuiilldd aann EEmmppttyy PPiippeelliinnee 
● SSttaarrtt bbuuiillddiinngg aann eemmppttyy ppiippeelliinnee 
● PPuusshh ““HHeelllloo WWoorrlldd”” ttoo pprroodduuccttiioonn 
● AAdddd TTeessttss 
● IItteerraattee
GGrrooww yyoouurr AArrttiiffaaccttss 
● aarrttiiffaaccttss ggoo ttrroouugghh aa ppiippeelliinnee 
● UUnnmmooddiiffiieedd 
• aapppplliiccaattiioonn ccooddee,, 
• IInnffrraa ccooddee 
• MMeettaaddaattaa 
• tteessttss
CCII UUssaaggee 
● JJeennkkiinnss uussaaggee 
ddoouubblleedd 
● SSttiillll 4400%%++ nnoott rruunnnniinngg 
aannyy ffoorrmm ooff CCII
TThhee ddrruuppaall DDiilleemmmmaa 
CCaann yyoouu sseellll tthhee eeffffoorrtt ttoo bbuuiilldd CCII 
vvss 
CCaann yyoouu aaffffoorrdd nnoott ttoo ddoo CCII
WWhhaatt''ss iinn yyoouurr PPiippeelliinnee ??
AA ppiippeelliinnee 
● CChheecckkoouutt ccooddee 
● SSyynnttaaxx CChheecckk 
● SSttyyllee CChheecckk 
● CCooddee CCoovveerraaggee 
● TTeessttss 
●
TTeessttiinngg RReeqquuiirreemmeennttss 
● IInnffrraassttrruuccttuurree aass ccooddee 
● BBuullkk PPrroovviissiioonniinngg 
● PPrroodduucctt == 
• IInnffrraa++AApppplliiccaattiioonn SSttaacckk 
• PPrroovviissiioonniinngg 
• UUGGCC 
● SSttaabbllee SSttaarrttiinngg PPooiinntt 
● RRuunn TTeessttss 
● VVeerriiffyy RReessuullttss 
● RReerruunn TTeessttss 
● ““IIff mmyy ccoommppuutteerr ccaann''tt iinnssttaallll 
iitt ,, tthhee iinnssttaalllleerr iiss bboorrkkeenn”” 
LLuukkee KKaanniieess aatt FFoossddeemm 
((22000077))
IInnffrraassttrruuccttuurree aass CCooddee 
● TTrreeaatt ccoonnffiigguurraattiioonn aauuttoommaattiioonn aass ccooddee 
● DDeevveellooppmmeenntt bbeesstt pprraaccttiicceess 
• MMooddeell yyoouurr iinnffrraassttrruuccttuurree 
• VVeerrssiioonn yyoouurr ccooookkbbooookkss // mmaanniiffeessttss 
• TTeesstt yyoouurr ccooookkbbooookkss// mmaanniiffeessttss 
• DDeevv// tteesstt //uuaatt // pprroodd ffoorr yyoouurr iinnffrraa 
● MMooddeell yyoouurr iinnffrraassttrruuccttuurree 
● AA wwoorrkkiinngg sseerrvviiccee == aauuttoommaatteedd (( AApppplliiccaattiioonn CCooddee ++ IInnffrraassttrruuccttuurree 
CCooddee ++ SSeeccuurriittyy ++ MMoonniittoorriinngg )) 
● IIAACC --nnee AAddvvaanncceedd ssccrriippttiinngg
IIff mmyy ccoommppuutteerr ccaann''tt ddeeppllooyy yyoouurr ssiittee,, 
iitt iissnn''tt wwoorrtthh ddeeppllooyyiinngg.. 
KKrriiss BBuuyyttaaeerrtt,, DDrruuppaallCCoonn MMuunniicchh 22001122
SSiittee ddeeppllooyymmeenntt 
● FFeeaattuurreess aaddooppttiioonn iiss 
uupp 1188%% 
● MMaannuuaall ccoonnffiigg ffrroomm 
gguuii iiss ddoowwnn 2277%%
SSiittee ddeeppllooyymmeenntt 
● SSiittee pprrooffiillee iinnssttaallll 
iimmpprroovveedd ffrroomm << 11%% ttoo 
66%% 
● DDaattaabbaassee iinnssttaallllaattiioonnss 
hhaavvee ddeeccrreeaasseedd bbyy 
99%% 
● FFeeaattuurreess uussaaggee 
iinnccrreeaasseedd bbyy 99%%
AA ppiippeelliinnee 
● CChheecckkoouutt ccooddee 
● SSyynnttaaxx 
● SSttyyllee 
● CCooddee CCoovveerraaggee 
● TTeessttss 
● BBuuiilldd 
● MMoorree TTeessttss 
● PPaacckkaaggee 
● UUppllooaadd ttoo RReeppoo 
● DDeeppllooyy oonn TTeesstt
TTeessttiinngg == MMoonniittoorriinngg 
● DDeeppllooyy aa hhoosstt,, 
● AAdddd iitt ttoo tthhee mmoonniittoorriinngg ffrraammeewwoorrkk 
● AAdddd ccoolllleeccttiioonn ttoooollss 
● AAdddd cchheecckk ddeeffiinniittiioonnss 
● UUppddaattee tthhee mmoonniittoorriinngg ttooooll ccoonnffiigg 
FFUULLLLYY AAUUTTOOMMAATTEEDD
TTeesstt aallll tthhee tthhiinnggss 
● UUnniitt tteessttss 
● IInntteeggrraattiioonn TTeessttss 
● SSyysstteemm TTeessttss 
● AAcccceeppttaannccee TTeessttss 
● SSeeccuurriittyy TTeessttss 
● PPeerrffoorrmmaannccee TTeessttss 
● RReeggrreessssiioonn TTeessttss 
● FFuunnccttiioonnaall TTeessttss
DDrruuppaall aanndd TTeessttiinngg 
● GGiivveenn tthhee llaacckk ooff CCII,, 
mmoossttllyy mmaannuuaall tteessttss 
● FFooccuuss oonn 
PPeerrffoorrmmaannccee,, uussaabbiilliittyy 
aanndd GGUUII tteessttiinngg..
DDrruuppaall aanndd TTeessttiinngg 
● SSttiillll 5500%% nnoott uussiinngg aa 
FFrraammeewwoorrkk ttoo tteesstt 
● SSeelleenniiuumm aatt 2200++%% 
● CCuuccuummbbeerr++++ 
● BBeehhaatt++++
BBuuiilldd PPrroommoottiioonn
AA ppiippeelliinnee 
● CChheecckkoouutt ccooddee 
● SSyynnttaaxx 
● SSttyyllee 
● CCooddee CCoovveerraaggee 
● CCooddee RReevviieeww 
● UUnniitt TTeessttss 
● BBuuiilldd 
● MMoorree TTeessttss 
● PPaacckkaaggee 
● UUppllooaadd ttoo RReeppoo 
● PPrroommoottee 
● DDeeppllooyy oonn TTeesstt 
● MMoorree TTeessttss 
● PPrroommoottee 
● DDeeppllooyy oonn UUAATT 
● MMoorree TTeessttss 
● PPrroommoottee 
● DDeeppllooyy oonn PPrroodd
DDoonnee ?? 
● CClloossee tthhee ffeeeeddbbaacckk lloooopp,, 
● SSeenndd mmeettrriicc oonn ddeeppllooyymmeenntt 
eecchhoo ""ddeeppllooyyeedd..$$ppaacckkaaggee__nnaammee 1 ``ddaattee ++%%ss`` || 
nncc <<%%== ggrraapphhiittee__hhoosstt %%>>//22000033
DDaasshhbbooaarrddss
VViissuuaalliizzee BBuussiinneessss MMeettrriiccss 
● $$rreevveennuuee 
● ##ssaalleess 
● ssiiggnnuuppss 
● ccoonnvveerrssiioonnss 
● AAppii ccaallllss 
● AApppplliiccaattiioonn uussee
CCoonnttiinnuuoouuss IImmpprroovveemmeenntt
IItt''ss nnoott aabboouutt tthhee ttoooollss 
IItt''ss aabboouutt cchhaannggee 
IItt''ss aabboouutt tthhee ppeeooppllee
HHoommeewwoorrkk
##ddrruuppaall aanndd ##ddeevvooppss BBOOFF 
WWeeddnneessddaayy 11::4455 –– 133::0000 
RRoooomm :: GG111 · AAddyyaaxx 
##ddeevvooppss MMeeeettuupp AAmmsstteerrddaamm 
TTuueessddaayy 188::0000 
OOmmnniibbuuss,, GGiittllaabb,, DDoocckkeerr ,, CCuullttuurree 
OOuudd AAmmsstteerrddaamm ((aarroouunndd tthhee ccoorrnneerr)) 
##ddoocckkeerr MMeeeettuupp AAmmsstteerrddaamm 
BBeenn HHiinnddmmaann aabboouutt MMeessooss 
WWeeddnneessddaayy 199::0000 
IINNGG HHaaaarrlleemmmmeerrwweegg
CCoonnttaacctt 
KKrriiss BBuuyyttaaeerrtt 
KKrriiss..BBuuyyttaaeerrtt@@iinnuuiittss..eeuu 
FFuurrtthheerr RReeaaddiinngg 
@@kkrriissbbuuyyttaaeerrtt 
hhttttpp::////wwwwww..kkrriissbbuuyyttaaeerrtt..bbee//bblloogg// 
hhttttpp::////wwwwww..iinnuuiittss..eeuu// 
IInnuuiittss 
DDuubbooiissttrraaaatt 5500 
22006600 AAnnttwweerrppeenn 
BBeellggiiuumm 
++3322 447755 9966122221

More Related Content

What's hot

Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
Miodrag Kostic, CMC
 
Puppet and Icinga 101
Puppet and Icinga 101Puppet and Icinga 101
Puppet and Icinga 101
Kris Buytaert
 
Puppet Camp Duesseldorf 2014: Kris Buytaert - Monitoring (with) Puppet
Puppet Camp Duesseldorf 2014: Kris Buytaert - Monitoring (with) PuppetPuppet Camp Duesseldorf 2014: Kris Buytaert - Monitoring (with) Puppet
Puppet Camp Duesseldorf 2014: Kris Buytaert - Monitoring (with) Puppet
NETWAYS
 
Monitoring (with) puppet
Monitoring (with) puppetMonitoring (with) puppet
Monitoring (with) puppet
Kris Buytaert
 
Growth and development_of_children.ppt_aaaaa
Growth and development_of_children.ppt_aaaaaGrowth and development_of_children.ppt_aaaaa
Growth and development_of_children.ppt_aaaaaShirley Valera
 
Puppet Camp Düsseldorf 2014: Monitoring with Puppet (Beginner)
Puppet Camp Düsseldorf 2014: Monitoring with Puppet (Beginner) Puppet Camp Düsseldorf 2014: Monitoring with Puppet (Beginner)
Puppet Camp Düsseldorf 2014: Monitoring with Puppet (Beginner)
Puppet
 
Qa by quontra us
Qa by quontra  usQa by quontra  us
Qa by quontra us
QUONTRASOLUTIONS
 
Prezentacija 2
Prezentacija 2Prezentacija 2
Prezentacija 2Pravo Gore
 
Aflowt by Vzljot Group
Aflowt by Vzljot GroupAflowt by Vzljot Group
Aflowt by Vzljot Group
Marat Ishmuhamedov
 
Осврт на час српског језика и књижевности
Осврт на час српског језика и књижевностиОсврт на час српског језика и књижевности
Осврт на час српског језика и књижевности
Татјана Томић Ђоровић
 
Presentation instabul +videos 1 6-2010
Presentation instabul +videos 1 6-2010Presentation instabul +videos 1 6-2010
Presentation instabul +videos 1 6-2010鋒博 蔡
 
Success in sports business
Success in sports businessSuccess in sports business
Success in sports business
dannyparkinson
 
Proyectos tecnológicos escolares 1
Proyectos tecnológicos escolares 1Proyectos tecnológicos escolares 1
Proyectos tecnológicos escolares 1
Omar Rodriguez
 

What's hot (16)

Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
 
Puppet and Icinga 101
Puppet and Icinga 101Puppet and Icinga 101
Puppet and Icinga 101
 
Puppet Camp Duesseldorf 2014: Kris Buytaert - Monitoring (with) Puppet
Puppet Camp Duesseldorf 2014: Kris Buytaert - Monitoring (with) PuppetPuppet Camp Duesseldorf 2014: Kris Buytaert - Monitoring (with) Puppet
Puppet Camp Duesseldorf 2014: Kris Buytaert - Monitoring (with) Puppet
 
Sillas de ruedas
Sillas de ruedasSillas de ruedas
Sillas de ruedas
 
Monitoring (with) puppet
Monitoring (with) puppetMonitoring (with) puppet
Monitoring (with) puppet
 
Growth and development_of_children.ppt_aaaaa
Growth and development_of_children.ppt_aaaaaGrowth and development_of_children.ppt_aaaaa
Growth and development_of_children.ppt_aaaaa
 
Unidad 2
Unidad 2Unidad 2
Unidad 2
 
Puppet Camp Düsseldorf 2014: Monitoring with Puppet (Beginner)
Puppet Camp Düsseldorf 2014: Monitoring with Puppet (Beginner) Puppet Camp Düsseldorf 2014: Monitoring with Puppet (Beginner)
Puppet Camp Düsseldorf 2014: Monitoring with Puppet (Beginner)
 
Qa by quontra us
Qa by quontra  usQa by quontra  us
Qa by quontra us
 
Prezentacija 2
Prezentacija 2Prezentacija 2
Prezentacija 2
 
Aflowt by Vzljot Group
Aflowt by Vzljot GroupAflowt by Vzljot Group
Aflowt by Vzljot Group
 
Осврт на час српског језика и књижевности
Осврт на час српског језика и књижевностиОсврт на час српског језика и књижевности
Осврт на час српског језика и књижевности
 
Presentation instabul +videos 1 6-2010
Presentation instabul +videos 1 6-2010Presentation instabul +videos 1 6-2010
Presentation instabul +videos 1 6-2010
 
O ressentimento e seus males
O ressentimento e seus malesO ressentimento e seus males
O ressentimento e seus males
 
Success in sports business
Success in sports businessSuccess in sports business
Success in sports business
 
Proyectos tecnológicos escolares 1
Proyectos tecnológicos escolares 1Proyectos tecnológicos escolares 1
Proyectos tecnológicos escolares 1
 

Viewers also liked

Continuous Delivery of (y)our infrastructure.
Continuous Delivery of (y)our infrastructure.Continuous Delivery of (y)our infrastructure.
Continuous Delivery of (y)our infrastructure.
Kris Buytaert
 
Looking back at 6.5 years of #devopsdays
Looking back at 6.5 years of #devopsdaysLooking back at 6.5 years of #devopsdays
Looking back at 6.5 years of #devopsdays
Kris Buytaert
 
Continuous Delivery of Puppet Manifests
Continuous Delivery of Puppet ManifestsContinuous Delivery of Puppet Manifests
Continuous Delivery of Puppet Manifests
Kris Buytaert
 
Building and Deploying MediaSalsa, an Open Source DAM as Saas platform
Building and Deploying MediaSalsa, an Open Source DAM as Saas platformBuilding and Deploying MediaSalsa, an Open Source DAM as Saas platform
Building and Deploying MediaSalsa, an Open Source DAM as Saas platform
Kris Buytaert
 
Devops, The future is here, it's just not evenly distributed
Devops, The future is here, it's just not evenly distributedDevops, The future is here, it's just not evenly distributed
Devops, The future is here, it's just not evenly distributed
Kris Buytaert
 
Future of Sysadmin 2014
Future of Sysadmin 2014Future of Sysadmin 2014
Future of Sysadmin 2014
Kris Buytaert
 
When traditional configuration management is to slow for your needs
When traditional configuration management is to slow for your needsWhen traditional configuration management is to slow for your needs
When traditional configuration management is to slow for your needs
Kris Buytaert
 
Looking back at 7 years of #devopsdays
Looking back at 7 years of #devopsdaysLooking back at 7 years of #devopsdays
Looking back at 7 years of #devopsdays
Kris Buytaert
 
Devops 101 QA with Kris Buytaert
Devops 101 QA with Kris BuytaertDevops 101 QA with Kris Buytaert
Devops 101 QA with Kris Buytaert
Kris Buytaert
 
The Future of System Administration
The Future of System AdministrationThe Future of System Administration
The Future of System Administration
Kris Buytaert
 
From Config Management Sucks to #cfgmgmtlove
From Config Management Sucks to #cfgmgmtlove From Config Management Sucks to #cfgmgmtlove
From Config Management Sucks to #cfgmgmtlove
Kris Buytaert
 
No, we can't do continuous delivery
No, we can't do continuous deliveryNo, we can't do continuous delivery
No, we can't do continuous delivery
Kris Buytaert
 
Open Source Monitoring in 2015
Open Source Monitoring in 2015Open Source Monitoring in 2015
Open Source Monitoring in 2015
Kris Buytaert
 
Closing the gap between Distros(devs) and their Users(ops)
Closing the gap between Distros(devs) and their Users(ops)Closing the gap between Distros(devs) and their Users(ops)
Closing the gap between Distros(devs) and their Users(ops)
Kris Buytaert
 
Monitoring with ElasticSearch
Monitoring with ElasticSearch Monitoring with ElasticSearch
Monitoring with ElasticSearch
Kris Buytaert
 
Dev secops opsec, devsec, devops ?
Dev secops opsec, devsec, devops ?Dev secops opsec, devsec, devops ?
Dev secops opsec, devsec, devops ?
Kris Buytaert
 
Adopting Devops , Stories from the trenches
Adopting Devops , Stories from the trenchesAdopting Devops , Stories from the trenches
Adopting Devops , Stories from the trenches
Kris Buytaert
 
From MonitoringSucks to Monitoring Love , 2016 Edition
From MonitoringSucks to Monitoring Love , 2016 EditionFrom MonitoringSucks to Monitoring Love , 2016 Edition
From MonitoringSucks to Monitoring Love , 2016 Edition
Kris Buytaert
 

Viewers also liked (18)

Continuous Delivery of (y)our infrastructure.
Continuous Delivery of (y)our infrastructure.Continuous Delivery of (y)our infrastructure.
Continuous Delivery of (y)our infrastructure.
 
Looking back at 6.5 years of #devopsdays
Looking back at 6.5 years of #devopsdaysLooking back at 6.5 years of #devopsdays
Looking back at 6.5 years of #devopsdays
 
Continuous Delivery of Puppet Manifests
Continuous Delivery of Puppet ManifestsContinuous Delivery of Puppet Manifests
Continuous Delivery of Puppet Manifests
 
Building and Deploying MediaSalsa, an Open Source DAM as Saas platform
Building and Deploying MediaSalsa, an Open Source DAM as Saas platformBuilding and Deploying MediaSalsa, an Open Source DAM as Saas platform
Building and Deploying MediaSalsa, an Open Source DAM as Saas platform
 
Devops, The future is here, it's just not evenly distributed
Devops, The future is here, it's just not evenly distributedDevops, The future is here, it's just not evenly distributed
Devops, The future is here, it's just not evenly distributed
 
Future of Sysadmin 2014
Future of Sysadmin 2014Future of Sysadmin 2014
Future of Sysadmin 2014
 
When traditional configuration management is to slow for your needs
When traditional configuration management is to slow for your needsWhen traditional configuration management is to slow for your needs
When traditional configuration management is to slow for your needs
 
Looking back at 7 years of #devopsdays
Looking back at 7 years of #devopsdaysLooking back at 7 years of #devopsdays
Looking back at 7 years of #devopsdays
 
Devops 101 QA with Kris Buytaert
Devops 101 QA with Kris BuytaertDevops 101 QA with Kris Buytaert
Devops 101 QA with Kris Buytaert
 
The Future of System Administration
The Future of System AdministrationThe Future of System Administration
The Future of System Administration
 
From Config Management Sucks to #cfgmgmtlove
From Config Management Sucks to #cfgmgmtlove From Config Management Sucks to #cfgmgmtlove
From Config Management Sucks to #cfgmgmtlove
 
No, we can't do continuous delivery
No, we can't do continuous deliveryNo, we can't do continuous delivery
No, we can't do continuous delivery
 
Open Source Monitoring in 2015
Open Source Monitoring in 2015Open Source Monitoring in 2015
Open Source Monitoring in 2015
 
Closing the gap between Distros(devs) and their Users(ops)
Closing the gap between Distros(devs) and their Users(ops)Closing the gap between Distros(devs) and their Users(ops)
Closing the gap between Distros(devs) and their Users(ops)
 
Monitoring with ElasticSearch
Monitoring with ElasticSearch Monitoring with ElasticSearch
Monitoring with ElasticSearch
 
Dev secops opsec, devsec, devops ?
Dev secops opsec, devsec, devops ?Dev secops opsec, devsec, devops ?
Dev secops opsec, devsec, devops ?
 
Adopting Devops , Stories from the trenches
Adopting Devops , Stories from the trenchesAdopting Devops , Stories from the trenches
Adopting Devops , Stories from the trenches
 
From MonitoringSucks to Monitoring Love , 2016 Edition
From MonitoringSucks to Monitoring Love , 2016 EditionFrom MonitoringSucks to Monitoring Love , 2016 Edition
From MonitoringSucks to Monitoring Love , 2016 Edition
 

Similar to State of devops and drupal 2014

Sistemas operativos 1 bach
Sistemas operativos 1 bachSistemas operativos 1 bach
Sistemas operativos 1 bach
pablolopezmenendez
 
Sistemas operativos
Sistemas operativosSistemas operativos
Sistemas operativos
pabloyandrea2
 
Taking epilepsy to school.7.10.2014
Taking epilepsy to school.7.10.2014Taking epilepsy to school.7.10.2014
Taking epilepsy to school.7.10.2014
Cleveland Clinic
 
Fat embolism syndrome (fes) dr. mousa
Fat embolism syndrome (fes) dr. mousaFat embolism syndrome (fes) dr. mousa
Fat embolism syndrome (fes) dr. mousamousa elshamly
 
Dialogue and peace building contributing to reconciliation in montenegro eng ...
Dialogue and peace building contributing to reconciliation in montenegro eng ...Dialogue and peace building contributing to reconciliation in montenegro eng ...
Dialogue and peace building contributing to reconciliation in montenegro eng ...
Maksym Klyuchar
 
9erobbins ppt08
9erobbins ppt089erobbins ppt08
9erobbins ppt08
Ruhan Khan
 
Erasmus+ IES Galileo Almería
Erasmus+ IES Galileo AlmeríaErasmus+ IES Galileo Almería
Erasmus+ IES Galileo Almería
IES Galileo Almería
 
Reanimacion enfoque cti
Reanimacion enfoque ctiReanimacion enfoque cti
Reanimacion enfoque cti
Jorge Ortiz
 
MS Unit-3
MS Unit-3MS Unit-3
MS Unit-3
A.S. Krishna
 
Akhuwat ncrd
Akhuwat ncrdAkhuwat ncrd
Akhuwat ncrd
Akhuwat
 
Financial Sector - Opportunities for Disruption
Financial Sector - Opportunities for DisruptionFinancial Sector - Opportunities for Disruption
Financial Sector - Opportunities for Disruption
Lounge47
 
Nova Zelanda
Nova ZelandaNova Zelanda
Nova Zelanda
Ariadna Gómez
 
Direitos das criancas
Direitos das criancasDireitos das criancas
Direitos das criancas
Alex Lara
 
The ganges river (1)
The ganges river (1)The ganges river (1)
The ganges river (1)
Simmi Sharma
 
The ganges river (5)
The ganges river (5)The ganges river (5)
The ganges river (5)
Simmi Sharma
 
Job analysis2
Job analysis2Job analysis2
Job analysis2
Nizi Zahid
 

Similar to State of devops and drupal 2014 (20)

Trips agreement
Trips agreementTrips agreement
Trips agreement
 
Sistemas operativos 1 bach
Sistemas operativos 1 bachSistemas operativos 1 bach
Sistemas operativos 1 bach
 
Sistemas operativos
Sistemas operativosSistemas operativos
Sistemas operativos
 
Taking epilepsy to school.7.10.2014
Taking epilepsy to school.7.10.2014Taking epilepsy to school.7.10.2014
Taking epilepsy to school.7.10.2014
 
Fat embolism syndrome (fes) dr. mousa
Fat embolism syndrome (fes) dr. mousaFat embolism syndrome (fes) dr. mousa
Fat embolism syndrome (fes) dr. mousa
 
Power Point Presentation for BArch students
Power Point Presentation for BArch students Power Point Presentation for BArch students
Power Point Presentation for BArch students
 
Dialogue and peace building contributing to reconciliation in montenegro eng ...
Dialogue and peace building contributing to reconciliation in montenegro eng ...Dialogue and peace building contributing to reconciliation in montenegro eng ...
Dialogue and peace building contributing to reconciliation in montenegro eng ...
 
9erobbins ppt08
9erobbins ppt089erobbins ppt08
9erobbins ppt08
 
Erasmus+ IES Galileo Almería
Erasmus+ IES Galileo AlmeríaErasmus+ IES Galileo Almería
Erasmus+ IES Galileo Almería
 
Reanimacion enfoque cti
Reanimacion enfoque ctiReanimacion enfoque cti
Reanimacion enfoque cti
 
MS Unit-3
MS Unit-3MS Unit-3
MS Unit-3
 
Akhuwat ncrd
Akhuwat ncrdAkhuwat ncrd
Akhuwat ncrd
 
Imperialism
ImperialismImperialism
Imperialism
 
Financial Sector - Opportunities for Disruption
Financial Sector - Opportunities for DisruptionFinancial Sector - Opportunities for Disruption
Financial Sector - Opportunities for Disruption
 
Nova Zelanda
Nova ZelandaNova Zelanda
Nova Zelanda
 
Gabriel Venegas Resume
Gabriel Venegas ResumeGabriel Venegas Resume
Gabriel Venegas Resume
 
Direitos das criancas
Direitos das criancasDireitos das criancas
Direitos das criancas
 
The ganges river (1)
The ganges river (1)The ganges river (1)
The ganges river (1)
 
The ganges river (5)
The ganges river (5)The ganges river (5)
The ganges river (5)
 
Job analysis2
Job analysis2Job analysis2
Job analysis2
 

More from Kris Buytaert

Years of (not) learning , from devops to devoops
Years of (not) learning , from devops to devoopsYears of (not) learning , from devops to devoops
Years of (not) learning , from devops to devoops
Kris Buytaert
 
Observability will not fix your Broken Monitoring ,Ignite
Observability will not fix your Broken Monitoring ,IgniteObservability will not fix your Broken Monitoring ,Ignite
Observability will not fix your Broken Monitoring ,Ignite
Kris Buytaert
 
Infrastructure as Code Patterns
Infrastructure as Code PatternsInfrastructure as Code Patterns
Infrastructure as Code Patterns
Kris Buytaert
 
From devoops to devops 13 years of (not) learning
From devoops to devops 13 years of (not) learningFrom devoops to devops 13 years of (not) learning
From devoops to devops 13 years of (not) learning
Kris Buytaert
 
Pipeline all the Dashboards as Code
Pipeline all the Dashboards as CodePipeline all the Dashboards as Code
Pipeline all the Dashboards as Code
Kris Buytaert
 
Help , My Datacenter is on fire
Help , My Datacenter is on fireHelp , My Datacenter is on fire
Help , My Datacenter is on fire
Kris Buytaert
 
GitOps , done Right
GitOps , done RightGitOps , done Right
GitOps , done Right
Kris Buytaert
 
Devops is Dead, Long live Devops
Devops is Dead, Long live DevopsDevops is Dead, Long live Devops
Devops is Dead, Long live Devops
Kris Buytaert
 
10 years of #devopsdays, but what have we really learned ?
10 years of #devopsdays, but what have we really learned ? 10 years of #devopsdays, but what have we really learned ?
10 years of #devopsdays, but what have we really learned ?
Kris Buytaert
 
Continuous Infrastructure First
Continuous Infrastructure FirstContinuous Infrastructure First
Continuous Infrastructure First
Kris Buytaert
 
Is there a Future for devops ?
Is there a Future for devops  ? Is there a Future for devops  ?
Is there a Future for devops ?
Kris Buytaert
 
10 Years of #devopsdays weirdness
10 Years of #devopsdays weirdness10 Years of #devopsdays weirdness
10 Years of #devopsdays weirdness
Kris Buytaert
 
ADDO 2019: Looking back at over 10 years of Devops
ADDO 2019:  Looking back at over 10 years of DevopsADDO 2019:  Looking back at over 10 years of Devops
ADDO 2019: Looking back at over 10 years of Devops
Kris Buytaert
 
Can we fix dev-oops ?
Can we fix dev-oops ?Can we fix dev-oops ?
Can we fix dev-oops ?
Kris Buytaert
 
Continuous Infrastructure First Ignite Edition
Continuous Infrastructure First Ignite EditionContinuous Infrastructure First Ignite Edition
Continuous Infrastructure First Ignite Edition
Kris Buytaert
 
Continuous Infrastructure First
Continuous Infrastructure FirstContinuous Infrastructure First
Continuous Infrastructure First
Kris Buytaert
 
Open Source Monitoring in 2019
Open Source Monitoring in 2019 Open Source Monitoring in 2019
Open Source Monitoring in 2019
Kris Buytaert
 
Migrating to Puppet 5
Migrating to Puppet 5Migrating to Puppet 5
Migrating to Puppet 5
Kris Buytaert
 
Repositories as Code
Repositories as CodeRepositories as Code
Repositories as Code
Kris Buytaert
 
Devops is a Security Requirement
Devops is a Security RequirementDevops is a Security Requirement
Devops is a Security Requirement
Kris Buytaert
 

More from Kris Buytaert (20)

Years of (not) learning , from devops to devoops
Years of (not) learning , from devops to devoopsYears of (not) learning , from devops to devoops
Years of (not) learning , from devops to devoops
 
Observability will not fix your Broken Monitoring ,Ignite
Observability will not fix your Broken Monitoring ,IgniteObservability will not fix your Broken Monitoring ,Ignite
Observability will not fix your Broken Monitoring ,Ignite
 
Infrastructure as Code Patterns
Infrastructure as Code PatternsInfrastructure as Code Patterns
Infrastructure as Code Patterns
 
From devoops to devops 13 years of (not) learning
From devoops to devops 13 years of (not) learningFrom devoops to devops 13 years of (not) learning
From devoops to devops 13 years of (not) learning
 
Pipeline all the Dashboards as Code
Pipeline all the Dashboards as CodePipeline all the Dashboards as Code
Pipeline all the Dashboards as Code
 
Help , My Datacenter is on fire
Help , My Datacenter is on fireHelp , My Datacenter is on fire
Help , My Datacenter is on fire
 
GitOps , done Right
GitOps , done RightGitOps , done Right
GitOps , done Right
 
Devops is Dead, Long live Devops
Devops is Dead, Long live DevopsDevops is Dead, Long live Devops
Devops is Dead, Long live Devops
 
10 years of #devopsdays, but what have we really learned ?
10 years of #devopsdays, but what have we really learned ? 10 years of #devopsdays, but what have we really learned ?
10 years of #devopsdays, but what have we really learned ?
 
Continuous Infrastructure First
Continuous Infrastructure FirstContinuous Infrastructure First
Continuous Infrastructure First
 
Is there a Future for devops ?
Is there a Future for devops  ? Is there a Future for devops  ?
Is there a Future for devops ?
 
10 Years of #devopsdays weirdness
10 Years of #devopsdays weirdness10 Years of #devopsdays weirdness
10 Years of #devopsdays weirdness
 
ADDO 2019: Looking back at over 10 years of Devops
ADDO 2019:  Looking back at over 10 years of DevopsADDO 2019:  Looking back at over 10 years of Devops
ADDO 2019: Looking back at over 10 years of Devops
 
Can we fix dev-oops ?
Can we fix dev-oops ?Can we fix dev-oops ?
Can we fix dev-oops ?
 
Continuous Infrastructure First Ignite Edition
Continuous Infrastructure First Ignite EditionContinuous Infrastructure First Ignite Edition
Continuous Infrastructure First Ignite Edition
 
Continuous Infrastructure First
Continuous Infrastructure FirstContinuous Infrastructure First
Continuous Infrastructure First
 
Open Source Monitoring in 2019
Open Source Monitoring in 2019 Open Source Monitoring in 2019
Open Source Monitoring in 2019
 
Migrating to Puppet 5
Migrating to Puppet 5Migrating to Puppet 5
Migrating to Puppet 5
 
Repositories as Code
Repositories as CodeRepositories as Code
Repositories as Code
 
Devops is a Security Requirement
Devops is a Security RequirementDevops is a Security Requirement
Devops is a Security Requirement
 

State of devops and drupal 2014

 • 1. #devops and #drupal, have we learned anything yet? Kris Buytaert DrupalCon Amsterdam , September 2014
 • 2. KKrriiss BBuuyyttaaeerrtt ● II uusseedd ttoo bbee aa DDeevv,, ● TThheenn BBeeccaammee aann OOpp ● CChhiieeff TTrroolllliinngg OOffffiicceerr aanndd OOppeenn SSoouurrccee CCoonnssuullttaanntt @@iinnuuiittss..eeuu ● EEvveerryytthhiinngg iiss aann eeffffiinngg DDNNSS PPrroobblleemm ● BBuuiillddiinngg CClloouuddss ssiinnccee bbeeffoorree tthhee bbooookkssttoorree ● SSoommee bbooookkss,, ssoommee ppaappeerrss,, ssoommee bbllooggss ● EEvvaannggeelliizziinngg ddeevvooppss ssiinnccee << 22000077
 • 3. 55 yyeeaarrss aaggoo 6600 ssoommeetthhiinngg ppeeooppllee mmeett iinn GGhheenntt
 • 4. TThhee rreesstt iiss hhiissttoorryy ...... ● ddeevvooppssddaayyss wwoorrlldd wwiiddee ● AAnnaallyyssttss ● MMeeeettuuppss ● 33rrdd yyeeaarr aatt DDrruuppaallCCoonn ● 55tthh aanniivveerrssaarryy iinn GGeenntt iinn 22 wweeeekkss....
 • 5. BBuutt aallssoo ● VVeennddoorrss ssllaappppiinngg ##ddeevvooppss ttoo aallll ooff tthheeiirr ((iirrrreelleevvaanntt)) pprroodduuccttss ● DDeevvooppss EEnnggiinneeeerrss ● DDeevvooppss TTeeaammss ● DDeevvooppss CCeerrttiiffiiccaattiioonn ((ppaayy mmee 1100KK aanndd yyoouu''llll ggeett oonnee ttoooo)) ● ::((
 • 7. DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss ● DDeevvss ddooiinngg ooppss wwoorrkk
 • 8. DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss ● DDeevvss ddooiinngg ooppss wwoorrkk ● OOppss wwrriittiinngg ccooddee ttoo aauuttoommaattee iinnffrraassttrruuccttuurree
 • 9. DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss ● DDeevvss ddooiinngg ooppss wwoorrkk ● OOppss wwrriittiinngg ccooddee ttoo aauuttoommaattee iinnffrraassttrruuccttuurree ● CCoonnttiinnuuoouuss IInntteeggrraattiioonn//DDeelliivveerryy
 • 10. DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss ● DDeevvss ddooiinngg ooppss wwoorrkk ● OOppss wwrriittiinngg ccooddee ttoo aauuttoommaattee iinnffrraassttrruuccttuurree ● CCoonnttiinnuuoouuss IInntteeggrraattiioonn//DDeelliivveerryy ● NNooooppss ● UUssiinngg tthhee cclloouudd
 • 11. DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss ● AALLLL BBRROOKKEENN !! • DDeevvss ddooiinngg ooppss wwoorrkk • OOppss wwrriittiinngg ccooddee ttoo aauuttoommaattee iinnffrraassttrruuccttuurree • CCoonnttiinnuuoouuss IInntteeggrraattiioonn//ddeelliivveerryy • nnooooppss • UUssiinngg tthhee cclloouudd
 • 12. DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss ● PPlleennttyy ooff ““bbrrookkeenn”” ddeeffiinniittiioonnss aarroouunndd ● TThheerree iiss NNOO ddeevvooppss mmaanniiffeessttoo ● IItt''ss nnoott aa rroollee ● IItt''ss nnoott aa JJoobbTTiittllee ● IItt''ss nnoott aa nneeww tteeaamm
 • 13. CC((LL))AAMMSS ● CCuullttuurree ● ((LLeeaann)) ● AAuuttoommaattiioonn ● MMeeaassuurreemmeenntt ● SShhaarriinngg DDaammoonn EEddwwaarrddss aanndd JJoohhnn WWiilllliiss GGeennee KKiimm
 • 14. ““DDeevvOOppss iiss aa ccuullttuurraall aanndd pprrooffeessssiioonnaall mmoovveemmeenntt”” AAddaamm JJaaccoobb
 • 15. TThhee rreeaall pprroobblleemm :: ● FFrriiddaayy eevveenniinngg aatt 1166::5599 ““PPuutt tthhiiss CCooddee LLiivvee,, hheerree''ss aa ttaarrbbaallll”” NNOOWW!! ● BBaacckkuuppss ?? ● WWhhaatt ddaattaabbaassee ?? ● SSeeccuurriittyy ?? ● HHiigghh AAvvaaiillaabbiilliittyy ?? ● SSccaallaabbiilliittyy ?? ● WWhhoo iiss oonn CCaallll ??
 • 17. WWhhaattss iinn iitt ffoorr yyoouu ?? ● FFaasstteerr ttiimmee ttoo mmaarrkkeett • FFeeaattuurreess ggoo lliivvee iinn hhoouurrss vvss yyeeaarrss ● IInn aa mmoorree ssaaffee ((SSeeccuurree)) ● RReelliiaabbllee ffaasshhiioonn • FFuullllyy aauuttoommaatteedd ● MMoorree hhaappppyy {{ccuussttoommeerrss,,ddeevveellooppeerrss,,ooppss,,mmaannaaggeerrss,,iinnvveessttoorrss}}
 • 18. IIss iitt rreeaallllyy tthhaatt bbaadd ?? ● HHooww aabboouutt DDrruuppaall ?? ● SSuurrvveeyy ffrroomm 22001122 ● SSuurrvveeyy ffrroomm 22001144 ● MMuunniicchh vvss AAuussttiinn
 • 19. AAddooppttiioonn GGrroowwss ● MMoorree ssttaarrtteerrss ● MMoorree aaddooppttiioonnss ● LLeessss uunnkknnoowwnn
 • 20. HHooww ddoo wwee ggeett tthheerree ??
 • 21. AA ssooffttwwaarree pprroojjeecctt iiss nnoott ddoonnee uunnttiill yyoouurr llaasstt eenndduusseerr iiss iinn hhiiss ggrraavvee !! KKrriiss BBuuyyttaaeerrtt,, DDOODD AAmmsstteerrddaamm 22001133
 • 22. SStteepp 00 ● EEssttaabblliisshh ccoommmmuunniiccaattiioonn bbeettwweeeenn ddeevvss aanndd ooppss ● EEnnggaaggee OOppeerraattiioonnss PPeeooppllee iinn tthhee pprroojjeeccttss ● TTaallkk aabboouutt iiddeeaass ,, ttaallkk aabboouutt ppootteennttiiaall ttoooollss ● TTaallkk aabboouutt ggooaall :: FFaasstteerr aanndd rreelliiaabbllee ddeeppllooyymmeenntt wwiitthh lleessss eeffffoorrtt aanndd rreedduucceedd rriisskk
 • 23. VVeerrssiioonn aallll tthhee tthhiinnggss NNoo mmoorree eexxccuusseess !! • SSoouurrccee ccooddee AApppplliiccaattiioonn • SSoouurrccee ccooddee IInnffrraassttrruuccttuurree • BBuuiillddss • TTeessttss • PPiippeelliinneess • SSccrriippttss • DDooccuummeennttaattiioonn • MMoonniittoorriinngg ssccrriippttss
 • 24. VVeerrssiioonn CCoonnttrrooll ● UUpp 1100%% ● MMoorree ffuullll vveerrssiioonn ccoonnttrrooll ● GGiitt aallll tthhee wwaayy ● WWhhaatt''ss wwrroonngg wwiitthh tthhee ootthheerr 44%% ??
 • 25. CCoonnttiinnuuoouuss IInntteeggrraattiioonn CCoonnttiinnuuoouuss iinntteeggrraattiioonn ((CCII)) iiss tthhee pprraaccttiiccee,, iinn ssooffttwwaarree eennggiinneeeerriinngg,, ooff mmeerrggiinngg aallll ddeevveellooppeerr wwoorrkkiinngg ccooppiieess wwiitthh aa sshhaarreedd mmaaiinnlliinnee sseevveerraall ttiimmeess aa ddaayy.. IItt wwaass ffiirrsstt nnaammeedd aanndd pprrooppoosseedd aass ppaarrtt ooff eexxttrreemmee pprrooggrraammmmiinngg ((XXPP)).. IIttss mmaaiinn aaiimm iiss ttoo pprreevveenntt iinntteeggrraattiioonn pprroobblleemmss,, rreeffeerrrreedd ttoo aass ""iinntteeggrraattiioonn hheellll"" ((WWiikkiiPPeeddiiaa)) DDooeess tthhee aapppp yyoouu aarree ddeeppllooyyiinngg ssttiillll wwoorrkk ?? DDiidd yyoouu bbrreeaakk yyoouurr iinnffrraassttrruuccttuurree ??
 • 26. NNiirrvvaannaa AAnn ““eeccoossyysstteemm”” tthhaatt ssuuppppoorrttss ccoonnttiinnuuoouuss ddeelliivveerryy,, ffrroomm iinnffrraassttrruuccttuurree,, ddaattaa aanndd ccoonnffiigguurraattiioonn mmaannaaggeemmeenntt ttoo bbuussiinneessss.. TThhrroouugghh aauuttoommaattiioonn ooff tthhee bbuuiilldd,, ddeeppllooyymmeenntt,, aanndd tteessttiinngg pprroocceessss,, aanndd iimmpprroovveedd ccoollllaabboorraattiioonn bbeettwweeeenn ddeevveellooppeerrss,, tteesstteerrss,, aanndd ooppeerraattiioonnss,, ddeelliivveerryy tteeaammss ccaann ggeett cchhaannggeess rreelleeaasseedd iinn aa mmaatttteerr ooff hhoouurrss —— ssoommeettiimmeess eevveenn mmiinnuutteess––nnoo mmaatttteerr wwhhaatt tthhee ssiizzee ooff aa pprroojjeecctt oorr tthhee ccoommpplleexxiittyy ooff iittss ccooddee bbaassee.. CCoonnttiinnuuoouuss DDeelliivveerryy ,, JJeezz HHuummbbllee
 • 27. CCII vvss CCDD vvss CCDD 27
 • 30. BBuuiilldd aann EEmmppttyy PPiippeelliinnee ● SSttaarrtt bbuuiillddiinngg aann eemmppttyy ppiippeelliinnee ● PPuusshh ““HHeelllloo WWoorrlldd”” ttoo pprroodduuccttiioonn ● AAdddd TTeessttss ● IItteerraattee
 • 31. GGrrooww yyoouurr AArrttiiffaaccttss ● aarrttiiffaaccttss ggoo ttrroouugghh aa ppiippeelliinnee ● UUnnmmooddiiffiieedd • aapppplliiccaattiioonn ccooddee,, • IInnffrraa ccooddee • MMeettaaddaattaa • tteessttss
 • 32. CCII UUssaaggee ● JJeennkkiinnss uussaaggee ddoouubblleedd ● SSttiillll 4400%%++ nnoott rruunnnniinngg aannyy ffoorrmm ooff CCII
 • 33. TThhee ddrruuppaall DDiilleemmmmaa CCaann yyoouu sseellll tthhee eeffffoorrtt ttoo bbuuiilldd CCII vvss CCaann yyoouu aaffffoorrdd nnoott ttoo ddoo CCII
 • 34. WWhhaatt''ss iinn yyoouurr PPiippeelliinnee ??
 • 35. AA ppiippeelliinnee ● CChheecckkoouutt ccooddee ● SSyynnttaaxx CChheecckk ● SSttyyllee CChheecckk ● CCooddee CCoovveerraaggee ● TTeessttss ●
 • 36. TTeessttiinngg RReeqquuiirreemmeennttss ● IInnffrraassttrruuccttuurree aass ccooddee ● BBuullkk PPrroovviissiioonniinngg ● PPrroodduucctt == • IInnffrraa++AApppplliiccaattiioonn SSttaacckk • PPrroovviissiioonniinngg • UUGGCC ● SSttaabbllee SSttaarrttiinngg PPooiinntt ● RRuunn TTeessttss ● VVeerriiffyy RReessuullttss ● RReerruunn TTeessttss ● ““IIff mmyy ccoommppuutteerr ccaann''tt iinnssttaallll iitt ,, tthhee iinnssttaalllleerr iiss bboorrkkeenn”” LLuukkee KKaanniieess aatt FFoossddeemm ((22000077))
 • 37. IInnffrraassttrruuccttuurree aass CCooddee ● TTrreeaatt ccoonnffiigguurraattiioonn aauuttoommaattiioonn aass ccooddee ● DDeevveellooppmmeenntt bbeesstt pprraaccttiicceess • MMooddeell yyoouurr iinnffrraassttrruuccttuurree • VVeerrssiioonn yyoouurr ccooookkbbooookkss // mmaanniiffeessttss • TTeesstt yyoouurr ccooookkbbooookkss// mmaanniiffeessttss • DDeevv// tteesstt //uuaatt // pprroodd ffoorr yyoouurr iinnffrraa ● MMooddeell yyoouurr iinnffrraassttrruuccttuurree ● AA wwoorrkkiinngg sseerrvviiccee == aauuttoommaatteedd (( AApppplliiccaattiioonn CCooddee ++ IInnffrraassttrruuccttuurree CCooddee ++ SSeeccuurriittyy ++ MMoonniittoorriinngg )) ● IIAACC --nnee AAddvvaanncceedd ssccrriippttiinngg
 • 38. IIff mmyy ccoommppuutteerr ccaann''tt ddeeppllooyy yyoouurr ssiittee,, iitt iissnn''tt wwoorrtthh ddeeppllooyyiinngg.. KKrriiss BBuuyyttaaeerrtt,, DDrruuppaallCCoonn MMuunniicchh 22001122
 • 39. SSiittee ddeeppllooyymmeenntt ● FFeeaattuurreess aaddooppttiioonn iiss uupp 1188%% ● MMaannuuaall ccoonnffiigg ffrroomm gguuii iiss ddoowwnn 2277%%
 • 40. SSiittee ddeeppllooyymmeenntt ● SSiittee pprrooffiillee iinnssttaallll iimmpprroovveedd ffrroomm << 11%% ttoo 66%% ● DDaattaabbaassee iinnssttaallllaattiioonnss hhaavvee ddeeccrreeaasseedd bbyy 99%% ● FFeeaattuurreess uussaaggee iinnccrreeaasseedd bbyy 99%%
 • 41. AA ppiippeelliinnee ● CChheecckkoouutt ccooddee ● SSyynnttaaxx ● SSttyyllee ● CCooddee CCoovveerraaggee ● TTeessttss ● BBuuiilldd ● MMoorree TTeessttss ● PPaacckkaaggee ● UUppllooaadd ttoo RReeppoo ● DDeeppllooyy oonn TTeesstt
 • 42. TTeessttiinngg == MMoonniittoorriinngg ● DDeeppllooyy aa hhoosstt,, ● AAdddd iitt ttoo tthhee mmoonniittoorriinngg ffrraammeewwoorrkk ● AAdddd ccoolllleeccttiioonn ttoooollss ● AAdddd cchheecckk ddeeffiinniittiioonnss ● UUppddaattee tthhee mmoonniittoorriinngg ttooooll ccoonnffiigg FFUULLLLYY AAUUTTOOMMAATTEEDD
 • 43. TTeesstt aallll tthhee tthhiinnggss ● UUnniitt tteessttss ● IInntteeggrraattiioonn TTeessttss ● SSyysstteemm TTeessttss ● AAcccceeppttaannccee TTeessttss ● SSeeccuurriittyy TTeessttss ● PPeerrffoorrmmaannccee TTeessttss ● RReeggrreessssiioonn TTeessttss ● FFuunnccttiioonnaall TTeessttss
 • 44. DDrruuppaall aanndd TTeessttiinngg ● GGiivveenn tthhee llaacckk ooff CCII,, mmoossttllyy mmaannuuaall tteessttss ● FFooccuuss oonn PPeerrffoorrmmaannccee,, uussaabbiilliittyy aanndd GGUUII tteessttiinngg..
 • 45. DDrruuppaall aanndd TTeessttiinngg ● SSttiillll 5500%% nnoott uussiinngg aa FFrraammeewwoorrkk ttoo tteesstt ● SSeelleenniiuumm aatt 2200++%% ● CCuuccuummbbeerr++++ ● BBeehhaatt++++
 • 47. AA ppiippeelliinnee ● CChheecckkoouutt ccooddee ● SSyynnttaaxx ● SSttyyllee ● CCooddee CCoovveerraaggee ● CCooddee RReevviieeww ● UUnniitt TTeessttss ● BBuuiilldd ● MMoorree TTeessttss ● PPaacckkaaggee ● UUppllooaadd ttoo RReeppoo ● PPrroommoottee ● DDeeppllooyy oonn TTeesstt ● MMoorree TTeessttss ● PPrroommoottee ● DDeeppllooyy oonn UUAATT ● MMoorree TTeessttss ● PPrroommoottee ● DDeeppllooyy oonn PPrroodd
 • 48. DDoonnee ?? ● CClloossee tthhee ffeeeeddbbaacckk lloooopp,, ● SSeenndd mmeettrriicc oonn ddeeppllooyymmeenntt eecchhoo ""ddeeppllooyyeedd..$$ppaacckkaaggee__nnaammee 1 ``ddaattee ++%%ss`` || nncc <<%%== ggrraapphhiittee__hhoosstt %%>>//22000033
 • 50. VViissuuaalliizzee BBuussiinneessss MMeettrriiccss ● $$rreevveennuuee ● ##ssaalleess ● ssiiggnnuuppss ● ccoonnvveerrssiioonnss ● AAppii ccaallllss ● AApppplliiccaattiioonn uussee
 • 52. IItt''ss nnoott aabboouutt tthhee ttoooollss IItt''ss aabboouutt cchhaannggee IItt''ss aabboouutt tthhee ppeeooppllee
 • 54. ##ddrruuppaall aanndd ##ddeevvooppss BBOOFF WWeeddnneessddaayy 11::4455 –– 133::0000 RRoooomm :: GG111 · AAddyyaaxx ##ddeevvooppss MMeeeettuupp AAmmsstteerrddaamm TTuueessddaayy 188::0000 OOmmnniibbuuss,, GGiittllaabb,, DDoocckkeerr ,, CCuullttuurree OOuudd AAmmsstteerrddaamm ((aarroouunndd tthhee ccoorrnneerr)) ##ddoocckkeerr MMeeeettuupp AAmmsstteerrddaamm BBeenn HHiinnddmmaann aabboouutt MMeessooss WWeeddnneessddaayy 199::0000 IINNGG HHaaaarrlleemmmmeerrwweegg
 • 55. CCoonnttaacctt KKrriiss BBuuyyttaaeerrtt KKrriiss..BBuuyyttaaeerrtt@@iinnuuiittss..eeuu FFuurrtthheerr RReeaaddiinngg @@kkrriissbbuuyyttaaeerrtt hhttttpp::////wwwwww..kkrriissbbuuyyttaaeerrtt..bbee//bblloogg// hhttttpp::////wwwwww..iinnuuiittss..eeuu// IInnuuiittss DDuubbooiissttrraaaatt 5500 22006600 AAnnttwweerrppeenn BBeellggiiuumm ++3322 447755 9966122221