SlideShare a Scribd company logo
CCoommiissssããoo ddee JJuussttiiççaa ee PPaazz 
NNaass PPaarrooqquuiiaass:: 
SSaannttoo AAnnttóónniioo,, GGuurroo 
SSããoo CCaarrllooss LLwwaannggaa,, 
TTaammbbaarraa 
AAggoossttoo ddee 22001111
DDiirreeiittooss ddaass CCrriiaannççaass
DDiirreeiittoo aa EEdduuccaaççããoo::
DDiirreeiittoo aa AAssssiissttêênncciiaa mmééddiiccaa
DDiirreeiittoo aaooss AAlliimmeennttooss
DDiirreeiittoo aa sseerr ffeelliizz
DDiirreeiittoo aa PPrrootteeccççããoo
DDiirreeiittooss ddaass CCrriiaannççaass 
MMAATTEERRIIAALL DDEE AAPPOOIIOO 
• BBrroocchhuurraa ddooss DDiirreeiittooss ddaa CCrriiaannccaa 
((ddaa CCoommiissssããoo JJeePP ddaa DDiioocceessee ddee CChhiimmooiioo)) 
• 22aa.. BBrroocchhuurraa ddaa LLeeii ddee ffaammíílliiaa:: 
AA ffiilliiaaççããoo 
((ddaa CCoommiissssããoo JJeePP ddaa DDiioocceessee ddee CChhiimmooiioo)) 
• BBrroocchhuurraa ddaa LLeeii ddee ffaammíílliiaa:: 
LLeeii NNoo.. 1100//22000044 ddee 2255 ddee AAggoossttoo 
((ddaa CCoommiissssããoo JJeePP ddoo CCeennttrroo DDoomm SSeebbaassttiiããoo,, BBeeiirraa))
SINTESIS DDOO CCOONNTTEEUUDDOO DDAASS PPAALLEESSTTRRAASS 
DDiirreeiittoo aa PPrrootteeccççããoo:: 
• CCaassaa, vveessttuuaarriioo.. 
• SSeerr aammaaddoo ee rreessppeeiittaaddoo.. 
DDiirreeiittoo aaooss AAlliimmeennttooss:: 
• UUmmaa aalliimmeennttaaççããoo bbaallaanncceeaaddaa qquuee aajjuuddee aaoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo 
iinntteerrggaall ddaa ppeessssooaa.. 
DDiirreeiittoo aa AAssssiissttêênncciiaa:: SSaaúúddee 
• DDee sseerr lleevvaaddoo aaoo HHoossppiittaall 
• RReecceebbeerr mmeeddiiccaammeennttoo 
• SSeerr aatteennddiiddoo ppeelloo DDoouuttoorr..
DDiirreeiittoo aa EEdduuccaaççããoo:: 
• DDoo ppaaggaammeennttoo ddaa mmaattrrííccuullaa ddaa eessccoollaa 
• DDaa ccoommpprraa ddee mmaatteerriiaall eessccoollaarr 
• DDaa ccoommpprraa ddee ffaarrddaammeennttoo 
DDiirreeiittoo ddee sseerr RReeggiissttrraaddoo 
• IInnmmeeddiiaannttaammeennttee aa ppóóss oo nnaacciimmeennttoo 
DDiirreeiittoo aa ppoossuuiirr uumm NNoommee pprroopprriioo ee uussaarr ooss 
AAppeelliiddooss ddooss ppaaiiss, qquuee iiddeennttiiffiiccaamm aa ffaammiilliiaa..
Programa ddaa CCoommiissssããoo ddee JJeePP ppaarraa EEssccoollaass,, 
tteeaattrroo ee ppaalleessttrraa ssoobbrree OOss DDiirreeiittooss ddaass CCrriiaaççaass 
• EEPPCC 1122 ddee OOuuttuubbrroo,, GGuurroo 
1166 ddee AAggoossttoo ddee 22001111 aa ppaarrttiirr ddaass 99::0000 hhrrss.. 
• EEPP11,, CCaattooee 
1177 ddee AAggoossttoo ddee 22001111 aa ppaarrttiirr ddaass 99::0000 hhrrss.. 
• EEPPCC,, SSaannggaa 
2233 ddee AAggoossttoo ddee 22001111 aa ppaarrttiirr ddaass 99::0000 hhrrss.. 
• EEPP11,, MMuupphhaa 
2244 ddee AAggoossttoo ddee 22001111 aa ppaarrttiirr ddaass 99::0000 hhrrss..
COMISSÃO DDEE JJUUSSTTIIÇÇAA EE PPAAZZ 
NNAASS NNOOSSSSAASS PPAARRÓÓQQUUIIAASS 
PP.. GGeerraallddoo GGuuaajjaarrddoo 
rreessppoonnssaavveell ddaa ccoommiissssããoo ppaarrooqquuiiaall 
UUmm eeqquuiippaa ddee jjoovveennss nnaa ccoommiissssããoo 
CClleemmeennttiinnaa NNeevveess,, ccoooorrddeennaaddoorraa 
LLuuiissaa JJuulliioo 
GGeerrmmaannoo JJuulliioo 
JJaaiimmiittoo PPiirreess 
JJaacciinnttoo GGoonnzzaallvveess,, 
AAnnttóónniioo MMooaannaallaavvuu 
SSaalleemmaa BBaassiilliioo 
JJuuvveenncciioo RReennddiiççããoo 
NNeellssoonn MMaaffuuttaa

More Related Content

What's hot

Urinary and Reproductive Systems
Urinary and Reproductive SystemsUrinary and Reproductive Systems
Urinary and Reproductive Systems
meleebirdsong
 
Mi presentacion del sena
Mi presentacion del senaMi presentacion del sena
Mi presentacion del sena
Guillermo Andres Fierro Mira
 
Mi presentacion del sena
Mi presentacion del senaMi presentacion del sena
Mi presentacion del sena
Guillermo Andres Fierro Mira
 
Arco de triunfo
Arco de triunfoArco de triunfo
Arco de triunfo
Emilio Gil (unjubilado)
 
Neoplasias de Pulmón
Neoplasias de PulmónNeoplasias de Pulmón
Neoplasias de Pulmón
Cesar Rosenberg González
 
Gizi seimbang untuk_keluarga
Gizi seimbang untuk_keluargaGizi seimbang untuk_keluarga
Gizi seimbang untuk_keluarga
Maria Dewi
 
Komunikasi non verbal
Komunikasi non verbalKomunikasi non verbal
Komunikasi non verbal
Yana Virgo
 
001 9º ano capítulo final rafael noronha
001 9º ano  capítulo final rafael noronha001 9º ano  capítulo final rafael noronha
001 9º ano capítulo final rafael noronhaRafael Noronha
 
The French & Indian War
The French & Indian WarThe French & Indian War
The French & Indian War
kbeacom
 
Unit 2 hydrosphere
Unit 2 hydrosphereUnit 2 hydrosphere
Unit 2 hydrosphere
Tia Hohler
 
Mempertahankan kemerdekaan
Mempertahankan kemerdekaanMempertahankan kemerdekaan
Mempertahankan kemerdekaan
ayuni saviranti
 
El baloncesto
El baloncestoEl baloncesto
El baloncesto
ardid97
 
Deportes
 Deportes Deportes
Deportes
francisfranco31
 
Slie
SlieSlie
Slie
MIT_jony
 
Reservas Paisajisticas
Reservas PaisajisticasReservas Paisajisticas
Reservas Paisajisticas
Manuel Julian R
 
Ecología en el peru
Ecología en el peru Ecología en el peru
Ecología en el peru
Seguir Aciendo Amigos
 

What's hot (20)

Urinary and Reproductive Systems
Urinary and Reproductive SystemsUrinary and Reproductive Systems
Urinary and Reproductive Systems
 
Mi presentacion del sena
Mi presentacion del senaMi presentacion del sena
Mi presentacion del sena
 
Mi presentacion del sena
Mi presentacion del senaMi presentacion del sena
Mi presentacion del sena
 
Selva
SelvaSelva
Selva
 
Arco de triunfo
Arco de triunfoArco de triunfo
Arco de triunfo
 
Neoplasias de Pulmón
Neoplasias de PulmónNeoplasias de Pulmón
Neoplasias de Pulmón
 
Inecuaciones
InecuacionesInecuaciones
Inecuaciones
 
Gizi seimbang untuk_keluarga
Gizi seimbang untuk_keluargaGizi seimbang untuk_keluarga
Gizi seimbang untuk_keluarga
 
Komunikasi non verbal
Komunikasi non verbalKomunikasi non verbal
Komunikasi non verbal
 
001 9º ano capítulo final rafael noronha
001 9º ano  capítulo final rafael noronha001 9º ano  capítulo final rafael noronha
001 9º ano capítulo final rafael noronha
 
The French & Indian War
The French & Indian WarThe French & Indian War
The French & Indian War
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 
Unit 2 hydrosphere
Unit 2 hydrosphereUnit 2 hydrosphere
Unit 2 hydrosphere
 
Mempertahankan kemerdekaan
Mempertahankan kemerdekaanMempertahankan kemerdekaan
Mempertahankan kemerdekaan
 
El baloncesto
El baloncestoEl baloncesto
El baloncesto
 
World com scandal
World com scandalWorld com scandal
World com scandal
 
Deportes
 Deportes Deportes
Deportes
 
Slie
SlieSlie
Slie
 
Reservas Paisajisticas
Reservas PaisajisticasReservas Paisajisticas
Reservas Paisajisticas
 
Ecología en el peru
Ecología en el peru Ecología en el peru
Ecología en el peru
 

Viewers also liked

O que é a páscoa ?
O que é a páscoa ?O que é a páscoa ?
O que é a páscoa ?
Sandra Figueiredo
 
Emrc 6º aula 19
Emrc 6º aula 19Emrc 6º aula 19
Emrc 6º aula 19
jv26
 
planificação 8º ano
planificação 8º anoplanificação 8º ano
Emrc fraternidade 5º ano
Emrc fraternidade 5º anoEmrc fraternidade 5º ano
Emrc fraternidade 5º ano
Sandra Figueiredo
 
Emrc 5º aula 18
Emrc 5º aula 18Emrc 5º aula 18
Emrc 5º aula 18
jv26
 
Emrc 5º aula 16
Emrc 5º aula 16Emrc 5º aula 16
Emrc 5º aula 16
jv26
 
Emrc 7º aula 15
Emrc 7º aula 15Emrc 7º aula 15
Emrc 7º aula 15
jv26
 
Emrc 5º aula 15
Emrc 5º aula 15Emrc 5º aula 15
Emrc 5º aula 15
jv26
 
Emrc 6º aula 15 revisões
Emrc 6º aula 15 revisõesEmrc 6º aula 15 revisões
Emrc 6º aula 15 revisões
jv26
 
Ovelha perdida
Ovelha perdidaOvelha perdida
Ovelha perdida
Fi Nobre
 
Emrc 5º aula 13
Emrc 5º aula 13Emrc 5º aula 13
Emrc 5º aula 13
jv26
 
EMRC _ Casinha de chocolate
EMRC _ Casinha de chocolateEMRC _ Casinha de chocolate
EMRC _ Casinha de chocolate
Sandra Figueiredo
 
O natal está a chegar!
O natal está a chegar!O natal está a chegar!
O natal está a chegar!
Fi Nobre
 
Faz o teu trabalho e apresenta o na Aula EMRC
Faz o teu trabalho e apresenta o na Aula EMRCFaz o teu trabalho e apresenta o na Aula EMRC
Faz o teu trabalho e apresenta o na Aula EMRC
Espaço Emrc
 
Conviver com os outros
Conviver com os outrosConviver com os outros
Conviver com os outros
Fi Nobre
 
Planif.10 11[1]
Planif.10 11[1]Planif.10 11[1]
Planif.10 11[1]
Paulo Barbosa
 
Ficha de autobiografia
Ficha de autobiografiaFicha de autobiografia
Ficha de autobiografia
marcilene1311
 
Vamos fazer um coração
Vamos fazer um coraçãoVamos fazer um coração
Vamos fazer um coração
Fi Nobre
 
Emrc 1º ciclo
Emrc 1º cicloEmrc 1º ciclo
Emrc 1º ciclo
Zaara Miranda
 
EMRC VISEU_ 1º CICLO _Ser humilde 1º ano
EMRC VISEU_ 1º CICLO _Ser humilde 1º anoEMRC VISEU_ 1º CICLO _Ser humilde 1º ano
EMRC VISEU_ 1º CICLO _Ser humilde 1º ano
Sandra Figueiredo
 

Viewers also liked (20)

O que é a páscoa ?
O que é a páscoa ?O que é a páscoa ?
O que é a páscoa ?
 
Emrc 6º aula 19
Emrc 6º aula 19Emrc 6º aula 19
Emrc 6º aula 19
 
planificação 8º ano
planificação 8º anoplanificação 8º ano
planificação 8º ano
 
Emrc fraternidade 5º ano
Emrc fraternidade 5º anoEmrc fraternidade 5º ano
Emrc fraternidade 5º ano
 
Emrc 5º aula 18
Emrc 5º aula 18Emrc 5º aula 18
Emrc 5º aula 18
 
Emrc 5º aula 16
Emrc 5º aula 16Emrc 5º aula 16
Emrc 5º aula 16
 
Emrc 7º aula 15
Emrc 7º aula 15Emrc 7º aula 15
Emrc 7º aula 15
 
Emrc 5º aula 15
Emrc 5º aula 15Emrc 5º aula 15
Emrc 5º aula 15
 
Emrc 6º aula 15 revisões
Emrc 6º aula 15 revisõesEmrc 6º aula 15 revisões
Emrc 6º aula 15 revisões
 
Ovelha perdida
Ovelha perdidaOvelha perdida
Ovelha perdida
 
Emrc 5º aula 13
Emrc 5º aula 13Emrc 5º aula 13
Emrc 5º aula 13
 
EMRC _ Casinha de chocolate
EMRC _ Casinha de chocolateEMRC _ Casinha de chocolate
EMRC _ Casinha de chocolate
 
O natal está a chegar!
O natal está a chegar!O natal está a chegar!
O natal está a chegar!
 
Faz o teu trabalho e apresenta o na Aula EMRC
Faz o teu trabalho e apresenta o na Aula EMRCFaz o teu trabalho e apresenta o na Aula EMRC
Faz o teu trabalho e apresenta o na Aula EMRC
 
Conviver com os outros
Conviver com os outrosConviver com os outros
Conviver com os outros
 
Planif.10 11[1]
Planif.10 11[1]Planif.10 11[1]
Planif.10 11[1]
 
Ficha de autobiografia
Ficha de autobiografiaFicha de autobiografia
Ficha de autobiografia
 
Vamos fazer um coração
Vamos fazer um coraçãoVamos fazer um coração
Vamos fazer um coração
 
Emrc 1º ciclo
Emrc 1º cicloEmrc 1º ciclo
Emrc 1º ciclo
 
EMRC VISEU_ 1º CICLO _Ser humilde 1º ano
EMRC VISEU_ 1º CICLO _Ser humilde 1º anoEMRC VISEU_ 1º CICLO _Ser humilde 1º ano
EMRC VISEU_ 1º CICLO _Ser humilde 1º ano
 

Similar to Direitos das criancas

Disenfranchised Grief
Disenfranchised GriefDisenfranchised Grief
Disenfranchised Grief
Psychobabblechat2014
 
Aula China - Gigante asiatico
Aula China - Gigante asiaticoAula China - Gigante asiatico
Aula China - Gigante asiatico
Antonio Pessoa
 
Reanimacion enfoque cti
Reanimacion enfoque ctiReanimacion enfoque cti
Reanimacion enfoque cti
Jorge Ortiz
 
Apresentação subsistema provimento GRH maio 2014
Apresentação subsistema provimento GRH maio 2014Apresentação subsistema provimento GRH maio 2014
Apresentação subsistema provimento GRH maio 2014
Sequeira Conge
 
Puppet and Icinga 101
Puppet and Icinga 101Puppet and Icinga 101
Puppet and Icinga 101
Kris Buytaert
 
Long-run and Short-run Concerns
Long-run and Short-run ConcernsLong-run and Short-run Concerns
Long-run and Short-run Concerns
Noel Buensuceso
 
Metode & desain_kualitatif
Metode & desain_kualitatifMetode & desain_kualitatif
Metode & desain_kualitatifazisbustari
 
State of devops and drupal 2014
State of devops and drupal 2014State of devops and drupal 2014
State of devops and drupal 2014
Kris Buytaert
 
Open Source Monitoring in 2014, from #monitoringssucks to #monitoringlove and...
Open Source Monitoring in 2014, from #monitoringssucks to #monitoringlove and...Open Source Monitoring in 2014, from #monitoringssucks to #monitoringlove and...
Open Source Monitoring in 2014, from #monitoringssucks to #monitoringlove and...
Kris Buytaert
 
Dnachapter100223 130204110739-phpapp02
Dnachapter100223 130204110739-phpapp02Dnachapter100223 130204110739-phpapp02
Dnachapter100223 130204110739-phpapp02Felecia Sotilleo
 
Bahan organik tanah
Bahan organik tanahBahan organik tanah
Bahan organik tanah
EDIS BLOG
 
BAHAN ORGANIK TANAH
BAHAN ORGANIK TANAHBAHAN ORGANIK TANAH
BAHAN ORGANIK TANAH
EDIS BLOG
 
Seminário sexualidade na 3ª idade
Seminário sexualidade na 3ª idadeSeminário sexualidade na 3ª idade
Seminário sexualidade na 3ª idadeValéria Vilella
 
Sistema imunológica
Sistema imunológicaSistema imunológica
Sistema imunológica
Anderson Santana
 
Pencemaran lingkungan ipa smk
Pencemaran lingkungan ipa smkPencemaran lingkungan ipa smk
Pencemaran lingkungan ipa smk
mellizafitria
 

Similar to Direitos das criancas (20)

Disenfranchised Grief
Disenfranchised GriefDisenfranchised Grief
Disenfranchised Grief
 
Aula China - Gigante asiatico
Aula China - Gigante asiaticoAula China - Gigante asiatico
Aula China - Gigante asiatico
 
Reanimacion enfoque cti
Reanimacion enfoque ctiReanimacion enfoque cti
Reanimacion enfoque cti
 
Apresentação subsistema provimento GRH maio 2014
Apresentação subsistema provimento GRH maio 2014Apresentação subsistema provimento GRH maio 2014
Apresentação subsistema provimento GRH maio 2014
 
Fiebre chikungunya
Fiebre chikungunyaFiebre chikungunya
Fiebre chikungunya
 
Puppet and Icinga 101
Puppet and Icinga 101Puppet and Icinga 101
Puppet and Icinga 101
 
Amputaciones de pie y tobillo
Amputaciones de pie y tobilloAmputaciones de pie y tobillo
Amputaciones de pie y tobillo
 
Long-run and Short-run Concerns
Long-run and Short-run ConcernsLong-run and Short-run Concerns
Long-run and Short-run Concerns
 
Metode & desain_kualitatif
Metode & desain_kualitatifMetode & desain_kualitatif
Metode & desain_kualitatif
 
State of devops and drupal 2014
State of devops and drupal 2014State of devops and drupal 2014
State of devops and drupal 2014
 
Fútbol
FútbolFútbol
Fútbol
 
Cartilago lesiones y fisiologia de la reparacion
Cartilago lesiones y fisiologia de la reparacionCartilago lesiones y fisiologia de la reparacion
Cartilago lesiones y fisiologia de la reparacion
 
Open Source Monitoring in 2014, from #monitoringssucks to #monitoringlove and...
Open Source Monitoring in 2014, from #monitoringssucks to #monitoringlove and...Open Source Monitoring in 2014, from #monitoringssucks to #monitoringlove and...
Open Source Monitoring in 2014, from #monitoringssucks to #monitoringlove and...
 
Tórax
TóraxTórax
Tórax
 
Dnachapter100223 130204110739-phpapp02
Dnachapter100223 130204110739-phpapp02Dnachapter100223 130204110739-phpapp02
Dnachapter100223 130204110739-phpapp02
 
Bahan organik tanah
Bahan organik tanahBahan organik tanah
Bahan organik tanah
 
BAHAN ORGANIK TANAH
BAHAN ORGANIK TANAHBAHAN ORGANIK TANAH
BAHAN ORGANIK TANAH
 
Seminário sexualidade na 3ª idade
Seminário sexualidade na 3ª idadeSeminário sexualidade na 3ª idade
Seminário sexualidade na 3ª idade
 
Sistema imunológica
Sistema imunológicaSistema imunológica
Sistema imunológica
 
Pencemaran lingkungan ipa smk
Pencemaran lingkungan ipa smkPencemaran lingkungan ipa smk
Pencemaran lingkungan ipa smk
 

Direitos das criancas

 • 1. CCoommiissssããoo ddee JJuussttiiççaa ee PPaazz NNaass PPaarrooqquuiiaass:: SSaannttoo AAnnttóónniioo,, GGuurroo SSããoo CCaarrllooss LLwwaannggaa,, TTaammbbaarraa AAggoossttoo ddee 22001111
 • 8. DDiirreeiittooss ddaass CCrriiaannççaass MMAATTEERRIIAALL DDEE AAPPOOIIOO • BBrroocchhuurraa ddooss DDiirreeiittooss ddaa CCrriiaannccaa ((ddaa CCoommiissssããoo JJeePP ddaa DDiioocceessee ddee CChhiimmooiioo)) • 22aa.. BBrroocchhuurraa ddaa LLeeii ddee ffaammíílliiaa:: AA ffiilliiaaççããoo ((ddaa CCoommiissssããoo JJeePP ddaa DDiioocceessee ddee CChhiimmooiioo)) • BBrroocchhuurraa ddaa LLeeii ddee ffaammíílliiaa:: LLeeii NNoo.. 1100//22000044 ddee 2255 ddee AAggoossttoo ((ddaa CCoommiissssããoo JJeePP ddoo CCeennttrroo DDoomm SSeebbaassttiiããoo,, BBeeiirraa))
 • 9. SINTESIS DDOO CCOONNTTEEUUDDOO DDAASS PPAALLEESSTTRRAASS DDiirreeiittoo aa PPrrootteeccççããoo:: • CCaassaa, vveessttuuaarriioo.. • SSeerr aammaaddoo ee rreessppeeiittaaddoo.. DDiirreeiittoo aaooss AAlliimmeennttooss:: • UUmmaa aalliimmeennttaaççããoo bbaallaanncceeaaddaa qquuee aajjuuddee aaoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo iinntteerrggaall ddaa ppeessssooaa.. DDiirreeiittoo aa AAssssiissttêênncciiaa:: SSaaúúddee • DDee sseerr lleevvaaddoo aaoo HHoossppiittaall • RReecceebbeerr mmeeddiiccaammeennttoo • SSeerr aatteennddiiddoo ppeelloo DDoouuttoorr..
 • 10. DDiirreeiittoo aa EEdduuccaaççããoo:: • DDoo ppaaggaammeennttoo ddaa mmaattrrííccuullaa ddaa eessccoollaa • DDaa ccoommpprraa ddee mmaatteerriiaall eessccoollaarr • DDaa ccoommpprraa ddee ffaarrddaammeennttoo DDiirreeiittoo ddee sseerr RReeggiissttrraaddoo • IInnmmeeddiiaannttaammeennttee aa ppóóss oo nnaacciimmeennttoo DDiirreeiittoo aa ppoossuuiirr uumm NNoommee pprroopprriioo ee uussaarr ooss AAppeelliiddooss ddooss ppaaiiss, qquuee iiddeennttiiffiiccaamm aa ffaammiilliiaa..
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15. Programa ddaa CCoommiissssããoo ddee JJeePP ppaarraa EEssccoollaass,, tteeaattrroo ee ppaalleessttrraa ssoobbrree OOss DDiirreeiittooss ddaass CCrriiaaççaass • EEPPCC 1122 ddee OOuuttuubbrroo,, GGuurroo 1166 ddee AAggoossttoo ddee 22001111 aa ppaarrttiirr ddaass 99::0000 hhrrss.. • EEPP11,, CCaattooee 1177 ddee AAggoossttoo ddee 22001111 aa ppaarrttiirr ddaass 99::0000 hhrrss.. • EEPPCC,, SSaannggaa 2233 ddee AAggoossttoo ddee 22001111 aa ppaarrttiirr ddaass 99::0000 hhrrss.. • EEPP11,, MMuupphhaa 2244 ddee AAggoossttoo ddee 22001111 aa ppaarrttiirr ddaass 99::0000 hhrrss..
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20. COMISSÃO DDEE JJUUSSTTIIÇÇAA EE PPAAZZ NNAASS NNOOSSSSAASS PPAARRÓÓQQUUIIAASS PP.. GGeerraallddoo GGuuaajjaarrddoo rreessppoonnssaavveell ddaa ccoommiissssããoo ppaarrooqquuiiaall UUmm eeqquuiippaa ddee jjoovveennss nnaa ccoommiissssããoo CClleemmeennttiinnaa NNeevveess,, ccoooorrddeennaaddoorraa LLuuiissaa JJuulliioo GGeerrmmaannoo JJuulliioo JJaaiimmiittoo PPiirreess JJaacciinnttoo GGoonnzzaallvveess,, AAnnttóónniioo MMooaannaallaavvuu SSaalleemmaa BBaassiilliioo JJuuvveenncciioo RReennddiiççããoo NNeellssoonn MMaaffuuttaa