SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Νίκος Παπασταματίου, φυσικός
Σχολικός Σύμβουλος
Μάιος 2010
Αξιολόγηση
Σύνθεση
Ανάλυση
Εφαρμογή
Κατανόηση
Γνώση
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 2
Περιεχόμενα
1. Στόχοι και διδασκαλία σ.3
2. Λεκτική διατύπωση στόχων σ.4
Πίνακας: Παραδείγματα λέξεων και όρων που ενδεί-
κνυται να χρησιμοποιούνται κατά τη διατύπωση στόχων
3. Ταξινόμηση διδακτικών στόχων κατά Bloom σ.6
Πίνακας: Παραδείγματα όρων/ρημάτων εκφοράς των
εκπαιδευτικών στόχων κατ΄ αντιστοιχία με την ταξινόμηση
κατά Βloom και συνεργατών
4. Η αναθεωρημένη ταξινομία Bloom σ.11
5. Η ταξινομία του Gagnè σ.12
6. Άλλες ταξινομίες στόχων σ.13
7. Η ταξινομία του Klopfer για τις φυσικές επιστήμες σ.13
8. Παραδείγματα διατύπωσης στόχων κατά Klopfer σ.16
9. Αξιολόγηση με βάση την ταξινομία σ.17
10. Για μια κριτική της θεωρίας της σκοποθεσίας σ.18
Βιβλιογραφία σ.19
Το παρόν αποτελεί μια επικαιροποιημένη προσαρμογή του Κεφαλαίου:
Διδακτικοί στόχοι και σχεδιασμός της διδασκαλίας, του βιβλίου: © Γ. Ζησι-
μόπουλος, Κ. Καφετζόπουλος, Ε. Μουτζούρη-Μανούσου, Ν. Παπα-
σταματίου, Θέματα διδακτικής για τα μαθήματα των φυσικών επιστημών,
εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2002, σελ. 92-114.
Επικοινωνία:
npapastam@yahoo.gr, http://nikosictedu.blogspot.com
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 3
1. Στόχοι και διδασκαλία
Οι σαφώς καθορισμένοι εκπαιδευτικοί-διδακτικοί στόχοι αποτελούν την
κύρια προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και μάθησης
μιας διδακτικής ενότητας. Μια διδασκαλία θα κριθεί επιτυχής ή αποτελεσματική
στο μέτρο που θα συμβάλει στη μεταβολή της συμπεριφοράς των μαθητών προς
την επιθυμητή κατεύθυνση στο τέλος του μαθήματος.
Οι όροι σκοπός (aim, goal) και στόχος (objective) εννοιολογικά δε διαφέ-
ρουν μεταξύ τους. Στη Διδακτική όμως δίνουμε συμβατικά στη λέξη σκοπός
γενικότερη σημασία και στη λέξη στόχος ειδικότερη. Έτσι, αναφερόμαστε στους
σκοπούς της εκπαίδευσης με όρους γενικούς, που περιγράφουν τις γενικές αρχές
προς τις οποίες συγκλίνει σε εθνικό επίπεδο το εκπαιδευτικό σύστημα βάσει
«κριτηρίων» της πολιτείας – που είναι/ θεωρούμε απόρροια των αναγκών της
κοινωνίας. Οι γενικοί αυτοί κατευθυντήριοι σκοποί, που δεν μπορούν εύκολα να
μετρηθούν, εξειδικεύονται και υλοποιούνται μέσω του αναλυτικού προγράμματος
μαθημάτων στην καθημερινή διδακτική πράξη, και ως εκπαιδευτικοί στόχοι πλέον
εντάσσονται στο σχεδιασμό της διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. Και λέγονταν
στόχοι, επειδή υποδηλώνουν το αναμενόμενο ή σχεδιαζόμενο αποτέλεσμα από
ένα γεγονός διδασκαλίας και μάθησης. Στη συνέχεια σαν διδακτικοί στόχοι
(στόχοι συμπεριφοράς) επιτρέπουν τη λεπτομερή ανάλυση της διδασκαλίας μιας
ενό-τητας σε μια συγκεκριμένη τάξη με συγκεκριμένα διδακτικά μέσα, ως αναπό-
σπαστο στοιχείο του σχεδίου/σεναρίου του μαθήματος.
Είναι κοινά αποδεκτό σήμερα ότι κατά τον προγραμματισμό της
διδασκαλίας και μάθησης μιας διδακτικής ενότητας, ο σχεδιασμός του μαθήματος
απαιτεί:
(α) Το στόχο ή τους στόχους που προσδιορίζουν ακριβώς τη ζητούμενη
συμπεριφορά των μαθητών. [Ο όρος συμπεριφορά αναφέρεται σε δραστηριότητα
του μαθητή – τι μπορεί να κάνει στο τέλος του μαθήματος – που μπορεί να παρα-
τηρηθεί.]
(β) Τη μέθοδο, την πορεία, τις δραστηριότητες και την οργάνωση της
τάξης, ήτοι τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο μαθητής θα φτάσει στο στόχο.
(γ) Τα διδακτικά και εποπτικά μέσα και υλικά μέσω των οποίων γίνεται η
παρουσίαση, η ανάπτυξη, η εμβάθυνση και η εμπέδωση της ύλης. [Εδώ εντάσ-
σονται και τα εργαστήρια, κατεξοχήν μέσα διδασκαλίας και μάθησης για τα μαθή-
ματα των φυσικών επιστημών.]
(δ) Η αξιολόγηση, που περιλαμβάνει τα κριτήρια επιτυχίας του στόχου για
να μετρηθεί τόσο η πρόοδος των μαθητών όσο και για να γίνει η (αναγκαία)
ανατροφοδότηση (feedback) του εκπαιδευτικού.
Για παράδειγμα, κατά την εργαστηριακή άσκηση «Μελέτη των παρα-
γόντων από τους οποίους εξαρτάται η περίοδος του απλού εκκρεμούς», στόχος
είναι ο μαθητής να μετρήσει την περίοδο του απλού εκκρεμούς (το αναμενόμενο
αποτέλεσμα) με την κατάλληλη πειραματική διάταξη (συνθήκη εμφάνισης) στο
σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστημών και να αποδείξει ότι η περίοδος εξαρ-
τάται από το μήκος του εκκρεμούς και από την τιμή της επιτάχυνσης της
βαρύτητας (κριτήριο αξιολόγησης) (πρβλ. και Instructional goals and objectives,
http://www.personal.psu.edu/bxb11/Objectives/ ).
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 4
2. Λεκτική διατύπωση στόχων
Ως προς τους στόχους τώρα, αυτοί πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια
και κάθε δυνατή ακρίβεια, να δηλώνουν τη συμπεριφορά που αναμένουμε να έχει
ο μαθητής στο τέλος μιας διδακτικής (ή θεματικής) ενότητας, να μπορούν να
ποσοτικοποιούνται και να μετρούνται.
Διάγραμμα ροής εκπαιδευτικών στόχων και σχεδιασμού διδασκαλίας.
Για αυτό το λόγο, όπως στο παραπάνω παράδειγμα με το απλό εκκρεμές,
όταν επιλέγονται και διατυπώνονται διδακτικοί στόχοι, χρησιμοποιούνται λέξεις
δηλωτικές ως προς:
 Τι μπορεί να εκτελεί, να πράττει ή να λέει ο μαθητής (σύμφωνα με την ηλικία
του).
 Πώς θα το εκτελεί, με ποιες διαδικασίες και κάτω από ποιες συνθήκες.
 Σε ποιο επίπεδο, βαθμό και πότε.
 Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και πώς αυτό θα αξιολογηθεί ή βαθμολογηθεί
αντικειμενικά.
Δηλαδή δίνεται έμφαση και εστίαση στον μαθητή (μαθητοκεντρική διδα-
σκαλία) κι όχι στο τι θα κάνει ο εκπαιδευτικός. Επικεντρώνουμε στη μάθηση και
όχι στη διδασκαλία. Και είναι σκόπιμο(;) οι στόχοι να ανακοινώνονται στους
μαθητές – αν και έχει παρατηρηθεί ότι η γνώση των διδακτικών στόχων από τους
μαθητές μειώνει κατά πολύ την προπαρασκευή τους.
Η λεξική γλώσσα διατύπωσης του στόχου πρέπει να περιγράφει δραστη-
ριότητες και ενέργειες του μαθητή σε καθοδηγούμενη διαδικασία μάθησης.
Υπόψη ότι μια περιγραφή στόχου μπορεί να μην είναι αποκλειστικά ένα σύνολο
λέξεων, αλλά να είναι και σύμβολα ή/ και εικόνες. Έτσι, χρησιμοποιούμε ρήμα
που δηλώνει την αναμενόμενη συμπεριφορά σε λειτουργική μορφή. Λέμε λοιπόν
ο μαθητής να διατυπώσει τον νόμο, να λύσει την άσκηση, να εκτελέσει το πείραμα,
περιγράφοντας ταυτόχρονα το είδος του αντικειμένου, δηλαδή, τι πείραμα, ποια
Αποτέλεσμα
(επιτυχία)
Αξιολόγηση/
Ανατροφοδότηση
Γραπτή ή
προφορική
διατύπωση
Ύλη
Μέσα
Μέθοδοι
Παιδιά
Δάσκαλοι
Χώροι
Προσδοκώμενο
αποτέλεσμα
Στόχος
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 5
άσκηση, ποιο νόμο. Τα ρήματα αυτά είναι σαφή, γιατί καθορίζουν συγκεκριμένη
δραστηριότητα του μαθητή. Απεναντίας, ρήματα όπως τα μαθαίνω, κατανοώ,
κατακτώ, γνωρίζω δεν ερμηνεύουν σαφώς μια συγκεκριμένη δράση και δεν συνι-
στώνται για τη διατύπωση στόχων. Λόγου χάρη, λέγοντας «να μάθει ο μαθητής»,
μπορεί να σημαίνει: να διακρίνει, να αποστηθίσει, να αναφέρει, να κατανοήσει.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
αναγνωρίζω αντικείμενο, τόπο, χρονολογία, ορισμό.
ανακαλώ προηγούμενη γνώση.
απομνημονεύω χρονολογίες, όρους, ορισμούς.
απαριθμώ μέρη, είδη, περιπτώσεις, αίτια, αποτελέσματα,
παραδείγματα, επιχειρήματα, στάδια
διαδικασίας
αναφέρω μέρη, στοιχεία, είδη, αίτια, αποτελέσματα.
αναλύω στα στοιχεία, στα είδη, στα συστατικά μέρη.
αντικαθιστώ λέξεις, όρους.
αιτιολογώ αναφέροντας/ανευρίσκοντας την αιτία/λόγο.
αποδεικνύω πρόταση, ισχυρισμό, θεώρημα (λογικώς),
νόμο (πειραματικώς).
γράφω (καταγράφω) παρατηρήσεις, μετρήσεις, κύρια σημεία,
περίληψη.
δείχνω (επισημαίνω) συγκεκριμένο αντικείμενο.
διακρίνω στοιχεία, είδη, συστατικά, προϋποθέσεις από
τα συμπεράσματα
διατυπώνω επιχείρημα, νόμο, ορισμό.
εκτελώ άσκηση, πειράματα, οδηγίες.
εφαρμόζω κανόνα, νόμο, μέθοδο, αρχή.
εξάγω (συνάγω) κανόνα, νόμο, συμπέρασμα, συνέπειες.
κάνω παραλλαγές, αντικαταστάσεις, συμπληρώσεις.
κατατάσσω (ιεραρχώ) σε έννοια, τάξη, κατηγορία, γένος με
βάση καθορισμένα κριτήρια.
κατασκευάζω μοντέλο, συσκευή.
λύνω άσκηση, πρόβλημα.
μετρώ συνεχή ή ασυνεχή δεδομένα.
μεταφράζω ένα κείμενο από μία γλώσσα σε άλλη.
μεταφέρω από ένα συμβολισμό σε άλλο.
ολοκληρώνω (συμπληρώνω) πρόταση, κανόνα, νόμο, τύπο.
ορίζω λέξεις, όρους, τάξεις, σύνολα, έννοιες.
παραβάλλω/αντιπαραβάλλω/ γεγονότα, καταστάσεις, ευρήματα, αποτελέ-
συγκρίνω σματα για να εξαγάγω ομοιότητες, διαφορές.
παραφράζω κείμενο, κανόνα, νόμο, αρχή.
περιγράφω καταστάσεις, συνθήκες.
προσάγω/ αναφέρω/ παραθέτω επιχειρήματα, παραδείγματα.
προχωρώ (προβαίνω) σε γενικεύσεις, συμπεράσματα.
συνοψίζω μια διάλεξη, δηλώσεις, συμπεράσματα.
ταξινομώ βάσει καθορισμένων κριτηρίων.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 6
Ο παραπάνω πίνακας / κατάλογος ρημάτων (πρβλ. Κουτσάκου, Ι. (1986),
Σύγχρονη Διδακτική, σελ. 45-46) δεν είναι εξαντλητικός ούτε και πρότυπος. Δίνει
απλά μερικά παραδείγματα, όπου αναφέρονται δραστηριότητες και το λεξιλόγιο
που χρησιμοποιείται για την περιγραφή αφενός των στόχων και αφετέρου για τη
διατύπωση των τρόπων αξιολόγησης.
3. Ταξινόμηση διδακτικών στόχων κατά Bloom
Η ταξινόμηση (ταξινομία) είναι το βοηθητικό μέσο για την κατάταξη
αντικειμένων σε κατηγορίες ανάλογα με τη σχέση που έχουν μεταξύ τους. Η
ταξινόμηση και η ιεραρχική κατάταξη των στόχων είναι χρήσιμες, γιατί παρου-
σιάζουν το εύρος των ενδεχόμενων στόχων που μπορούμε να επιλέξουμε ή
περιγράψουμε, εφόσον προτιθέμεθα και να τους χρησιμοποιήσουμε (...). Βέβαια
οι δραστηριότητες (ή άλλες συναισθηματικές καταστάσεις) οριοθετούνται συνή-
θως από τον εκπαιδευτικό κατά την επικοινωνία του με την τάξη ενσυνείδητα, είτε
ως αποτέλεσμα λογικής ανάλυσης είτε με βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες του,
και ξέχωρα από κάθε ταξινομία. Γιατί, αν ο δάσκαλος μπορεί να περιγράψει
ακριβώς και σωστά τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές, τότε έχει ορίσει και τι
πρέπει να μπορούν να κάνουν στο τέλος του μαθήματος. Σε αντίθετη περίπτωση,
αν στο τέλος της διδακτικής ώρας απορεί για το μέχρι πού (δεν) έφτασε, αυτό
συμβαίνει επειδή δεν προσδιόρισε από την αρχή που ήθελε να φτάσει.
Η ιδέα της ταξινόμησης των εκπαιδευτικών/διδακτικών στόχων έχει
ιστορία σχεδόν 50 χρόνων. Ο Αμερικανός ψυχολόγος B.S. Bloom και οι συν-
εργάτες του πίστευαν πως μια τέτοια επινόηση υποβοηθάει στον προγραμ-
ματισμό του διδακτικού έργου και ότι οι ψυχολογικές σχέσεις που χρησι-
μοποιούνται από το ταξινομικό σχήμα μπορούν να προωθήσουν την κατανόηση
της διδακτικής διαδικασίας και να προαγάγουν τη λειτουργική σχέση των ικανο-
τήτων και συναισθηματικών καταστάσεων του μαθητή με την προσφερόμενη
γνώση και κάθε άλλης μορφής επίδραση του περιβάλλοντος. Η σχέση αυτή
διαγράφεται στο πλαίσιο, που κατά την άποψή τους καθορίζεται από τους τομείς:
 των νοητικών λειτουργιών (γνωστικός τομέας),
 των συναισθηματικών καταστάσεων (συναισθηματικός τομέας),
 των ψυχοκινητικών λειτουργιών (ψυχοκινητικός τομέας).
Διάγραμμα διασύνδεσης των τομέων γνωστικός, συναισθηματικός και ψυχοκινητικός
κατά την μπιχεβιοριστική θεωρία (συμπεριφορισμός).
Σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ έ ς
Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς
Ψυχοκινητικές
λειτουργίες
Νοητικές
λειτουργίες
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 7
Ο γνωστικός τομέας («τι υπάρχει στο μυαλό μας») περιλαμβάνει εκεί-
νους τους στόχους οι οποίοι ασχολούνται με την ανάκληση και την ανάμνηση της
γνώσης και την ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως είναι η
σκέψη και η λύση προβλημάτων. Είναι ο τομέας όπου μπορούν να βρεθούν
διατυπωμένοι οι περισσότεροι καθαροί ορισμοί στόχων σαν περιγραφές
μαθητικής συμπεριφοράς.
Διάγραμμα ιεράρχησης κατηγοριών στόχων στο γνωστικό τομέα
κατά Bloom και συνεργάτες.
Ο συναισθηματικός τομέας («τι αισθάνεται η καρδιά μας») περιλαμβάνει
στόχους που περιγράφουν μεταβολές στη συναισθηματική κατάσταση και την
ανάπτυξη ενδιαφερόντων, στάσεων και αξιών ή βαθμούς αποδοχής ή απόρ-
ριψης. Περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την ικανότητα
προσαρμογής. Οι στόχοι σε αυτόν τον τομέα δεν καθορίζονται με μεγάλη
ακρίβεια. Είναι εκφράσεις που βασίζονται σε λογικά συμπεράσματα και όχι σε
δραστηριότητες.
Διάγραμμα ιεράρχησης κατηγοριών στόχων στο συναισθηματικό τομέα
κατά Krathwohl, Bloom και Masia.
ΓΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 8
Ο ψυχοκινητικός τομέας («τι κάνουν τα χέρια και το σώμα μας») περι-
λαμβάνει στόχους που σχετίζονται με κινητικές δεξιότητες με έμφαση σε κάποια
κινητική ικανότητα, χειρισμό υλικού ή αντικειμένων ή κάποια πράξη που απαιτεί
νευρομυϊκό συντονισμό. Οι στόχοι αυτοί συνδέονται κυρίως με τη σωματική
αγωγή, τον χορό, τη ζωγραφική, τα τεχνολογικά μαθήματα, τη διεξαγωγή ενός
πειράματος στο εργαστήριο των φυσικών επιστημών αλλά και τη χρήση Η/Υ, την
ευφράδεια κατά τη διάρκεια δημόσιων ομιλιών κ.ά.
Διάγραμμα ιεράρχησης κατηγοριών στόχων στο ψυχοκινητικό τομέα
κατά Kibler και συνεργάτες.
Με βάση αυτό το ταξινομικό σχήμα κατασκευάστηκε (αρκετά αυθαίρετα
και με αρκετές επιφυλάξεις) ένα σύστημα διδακτικής σκοποθεσίας που περι-
λαμβάνει ιεραρχικά κατηγορίες και υποκατηγορίες ως εξής:
Α. ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (κατά Bloom και συν.)
1.0.0. ΓΝΩΣΗ
1.1.0. Γνώση συγκεκριμένων λεπτομερειών.
1.1.1. Γνώση ορολογίας.
1.1.2. Γνώση σημαντικών γεγονότων.
1.2.0. Γνώση μέσων.
1.2.1. Γνώση συμβάσεων.
1.2.2. Γνώση τάσεων και συνεπειών.
1.2.3. Γνώση ταξινομήσεων και κατηγοριών.
1.2.4. Γνώση κριτηρίων.
1.2.5. Γνώση μεθοδολογίας.
1.3.0. Γνώση αφηρημένων πραγμάτων και γενικοτήτων.
1.3.1. Γνώση αρχών, κανόνων ή νόμων.
1.3.2. Γνώση θεωριών και δομών,
2.0.0. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
2.1.0. Απόδοση, μετάφραση.
2.2.0. Ερμηνεία.
2.3.0 Προέκταση.
3.0.0.ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ
ΛΕΠΤΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
ΜΙΜΗΣΗ
ΛΕΚΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 9
4.0.0.ΑΝΑΛΥΣΗ
4.1.0. Διακρίβωση των στοιχείων.
4.2.0. Ανίχνευση των σχέσεων.
4.3.0. Διερεύνηση των οργανωτικών αρχών.
5.0.0. ΣΥΝΘΕΣΗ
5.1.0. Παραγωγή προσωπικού έργου.
5.2.0. Επεξεργασία σχεδίου δράσεως.
5.3.0. Παραγωγή σειράς αφαιρετικών σχέσεων.
6.0.0. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
6.1.0. Κρίσεις με βάση εσωτερικά κριτήρια.
6.2.0. Κρίσεις με βάση εξωτερικά κριτήρια.
Β. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (κατά Krathwohl, Bloom και συν.)
1.0.0. ΠΡΟΣΛΗΨΗ
1.1.0. Συνειδητοποίηση.
1.2.0. Θέληση για πρόσληψη (δεκτικότητα.
1.3.0. Κατευθυνόμενη ή κατ’ εκλογή προσοχή (εκλεκτικότητα).
2.0.0. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
2.1.0. Συγκατάθεση στην ανταπόκριση.
2.2.0. Θέληση προς ανταπόκριση.
2.3.0. Ικανοποίηση κατά την ανταπόκριση.
3.0.0. ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ)
3.1.0. Παραδοχή (αποδοχή) αξιών.
3.2.0. Προτίμηση αξιών.
3.3.0. Συγκινησιακή εμπλοκή (δέσμευση)
4.0.0. ΟΡΓΑΝΩΣΗ
4.1.0. Σύλληψη της έννοιας μιας αξίας (εννοιοποίηση).
4.2.0. Οργάνωση αξιολογικού συστήματος.
5.0.0. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
5.1.0. Γενίκευση.
5.2.0. Γενικός χαρακτηρισμός.
Γ. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (κατά Kibler και συν.)
1.0.0. ΓΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ
1.1.0. Κινήσεις των ανωτέρων μελών του σώματος.
1.2.0. Κινήσεις των κατωτέρων μελών του σώματος.
1.3.0. Κινήσεις περισσότερων σημαντικών ενοτήτων
2.0.0. ΛΕΠΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΙΣ (ΑΚΡΙΒΕΙΑ)
2.1.0. Κινήσεις δακτύλου – χεριού.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 10
2.2.0. Συντονισμός κινήσεων οφθαλμών – χεριών.
2.3.0. Συντονισμός αυτιών – χεριών.
2.4.0. Συντονισμός χεριών – οφθαλμών – ποδιών.
2.5.0. Άλλοι συνδυασμοί.
3.0.0. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ (ΜΙΜΗΣΗ)
3.1.0. Μιμική.
3.2.0. Χειρονομίες. Έκφραση με το στόμα.
4.0.0. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ (ΑΡΘΡΩΣΗ)
4.1.0. Παραγωγή του ήχου.
4.2.0. Μόρφωση ήχου - λέξεως
4.3.0. Προβολή του ήχου.
4.4.0. Συνδυασμός ήχου – χειρονομίας.
Βάσει της ταξινόμησης των εκπαιδευτικών στόχων κατά Bloom και συνερ-
γατών μπορούμε να αναδιατυπώσουμε και κατηγοριοποιήσουμε ενδεικτικές
λέξεις και όρους εκφοράς των στόχων ως εξής:
ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
(ξέρω να…)
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ-
ΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
(θέλω να…)
ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
(μπορώ να…)
Αναγνωρίζω Αμφισβητώ Αποδεικνύω
Απαριθμώ Αποδέχομαι Διορθώνω
Αντιπαραθέτω Απορρίπτω Ελέγχω
Διαχωρίζω Αρνούμαι Επαληθεύω
Επιλέγω Εφαρμόζω Επεξηγώ
Εξηγώ Διερωτώμαι Επιδεικνύω
Κατατάσσω Εκτιμώ Επιλέγω
Κατηγοριοποιώ Ενθαρρύνω Επιλύω
Κατονομάζω Ευχαριστώ Εφαρμόζω
Περιγράφω Παραδέχομαι Θέτω
Προσδιορίζω Παρακαλώ Κατασκευάζω
Συγκρίνω Παροτρύνω Μετρώ
Συνοψίζω Προτιμώ Οργανώνω
Συντάσσω Υιοθετώ Σχεδιάζω
Συσχετίζω Υποκινώ Συμπληρώνω
Ταξινομώ Υποστηρίζω Χρησιμοποιώ
Παραδείγματα όρων/ρημάτων εκφοράς των εκπαιδευτικών στόχων κατ΄ αντιστοιχία
με την ταξινόμηση κατά Βloom και συν.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 11
Πλέον αναλυτικά, κάποια ενδεικτικά ρήματα εκφοράς, σύμφωνα με την
ιεράρχηση κατηγοριών κατά Bloom και συν., για το γνωστικό τομέα φαίνονται
στον επόμενο πίνακα (πρβλ. Clark, D. R. (2004), Bloom's Taxonomy of Learning
Domains, http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html#types).
ΓΝΩΣΗ /
ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ /
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αναγνωρίζω Αναπαριστώ Αλλάζω Αναλύω Αναλύω
Αιτιολογώ/
Υποστηρίζω
Αναπαράγω Αναδιατυπών Ανακαλύπτω Αναφέρω Βρίσκω Ανατρέχω
Ανακαλώ Αναμορφώνω Αξιοποιώ Αντιδιαστέλλω Δημιουργώ Αντιπαραβάλλ
Απαριθμώ Ερμηνεύω Διευθετώ Διακρίνω Διακρίνω Αξιολογώ
Αποστηθίζω Απεικονίζω Εκδηλώνω Διαφοροποιώ
Διαπιστώνω/
Συνάγω
Αποτιμώ
Επικαλούμαι Γενικεύω Εκτελώ Διαχωρίζω Εξηγώ
Αποφαίνομαι/
Διερμηνεύω
Ονομάζω Διευκρινίζω Εμφανίζω Συγκρίνω Επαναδιατυπ Διαπιστώνω
Ορίζω
Δίνω ένα
παράδειγμα
Επιδεικνύω Συλλέγω Επαναδιευθε Εκτιμώ
Παπαγαλίζω Εξηγώ Επιλύω Συσχετίζω Ξεχωρίζω Ενημερώνω
Παραθέτω Μετατρέπω Εφαρμόζω Ταυτοποιώ Οργανώνω Εξηγώ
Περιγράφω Μεταφράζω Κατασκευάζω Σκιαγραφώ
Κρίνω /
Επικρίνω
Συντάσσω Ορίζω Προβλέπω Συνθέτω Πληροφορώ
Ταιριάζω Συνοψίζω Παρουσιάζω Συσχετίζω Σταθμίζω
Υπολογίζω Σχεδιάζω Συγκρίνω
Χρησιμοποιώ Ταξινομώ Συμπεραίνω
Παραδείγματα όρων/ρημάτων εκφοράς των εκπαιδευτικών στόχων γνωστικού τομέα
κατά Βloom και συν.
4. Η αναθεωρημένη ταξινομία Bloom
Στα μέσα της δεκαετίας του '90 οι W. Anderson και D. R. Krathwohl,
συνεργάτες του Βloom, προέβησαν σε μερική αναθεώρηση της ιεράρχησης των
κατηγοριών στόχων του γνωστικού τομέα με κύρια γνωρίσματα: (α) τη αντικα-
τάσταση του ουσιαστικού που περιγράφει τις έξι κατηγορίες με το αντίστοιχο ρήμα
(λ.χ. αντί για εφαρμογή, εφαρμόζω) και (β) την αντιμετάθεση σύνθεσης (δημιουρ-
γίας) και αξιολόγησης, τοποθετώντας στην κορυφή της πυραμίδας τη δημιουργία.
Αυτή η ιεράρχηση απεικονίζει μια πιο ενεργό μορφή σκέψης και είναι ίσως ακρι-
βέστερη (πρβλ. και (ι) Atherton, J. S. (2010), Learning and Teaching; Bloom's
taxonomy, http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm#Cognitive
(ιι) Wilson, Leslie Owen (2006), Beyond Bloom, A new Version of the Cognitive
Taxonomy, http://www.uwsp.edu/education/lwilson/curric/newtaxonomy.htm).
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 12
Διάγραμμα της αναθεωρημένης ιεράρχησης κατηγοριών στόχων στο γνωστικό τομέα
κατά Anderson and Krathwohl.
5. Η ταξινομία του Gagnè
Ένα άλλο ταξινομικό σύστημα είναι αυτό που επινοήθηκε από τον
Αμερικανό ψυχολόγο R. Gagnè, που περιλαμβάνει όλα τα είδη μάθησης και
διακρίνει τις μαθησιακές δραστηριότητες σε πέντε κατηγορίες:
1. Μάθηση πληροφοριών και γνώσεων (γλωσσικές πληροφορίες για γεγονότα,
καταστάσεις, αρχές, πράγματα, καταστάσεις).
2. Μάθηση νοητικών διακρίσεων (νοητικές δεξιότητες).
2.1. Διάκριση ερεθισμάτων.
2.2. Σχηματισμός εννοιών.
2.3. Ορισμός και κατάταξη εννοιών.
2.4. Σχηματισμός και χρήση κανόνων.
2.5. Σύνθεσης κανόνων και λύση προβλημάτων.
3. Μάθηση γνωστικών στρατηγικών(ώστε να κατευθύνονται οι γνωστικές
λειτουργίες του ατόμου προς επίτευξη σκοπών).
4. Μάθηση στάσεων (ψυχικές στάσεις που εκφράζουν αξιολογικές επιλογές και
αποτιμήσεις για κοινωνικές σχέσεις, δραστηριότητες, ηθικές αρχές).
5. Μάθηση κινητικών δεξιοτήτων (ψυχοκινητικές δεξιότητες).
Ο όρος γνωστική στρατηγική αναφέρεται στη δυνατότητα του μαθητή να
κατευθύνει την προσοχή, τη μνήμη και τη σκέψη του και τη δυνατότητα που
ενεργοποιεί τις διαδικασίες εκτελεστικού ελέγχου, οι οποίες καθορίζουν τη
συγκεκριμένη προσέγγιση που ακολουθεί το άτομο για να επεξεργαστεί τις
πληροφορίες που λαμβάνει, ενώ στη συνέχεια ενεργοποιούν και τροποποιούν
όλες τις άλλες διαδικασίες μάθησης.
ΑΝΑΚΑΛΩ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΚΑΤΑΝΟΩ
ΕΦΑΡΜΟΖΩ
ΑΝΑΛΥΩ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ
ΑΞΙΟΛΟΓΩ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 13
6. Άλλες ταξινομίες στόχων
Άλλα μοντέλα- ταξινομίες διδακτικών στόχων είναι (α) το μοντέλο των γενι-
κευμένων στόχων, (β) το συνδυαστικό μοντέλο των Mc Ashan και Gronlund, (γ)
το διαδικαστικό μοντέλο του L. Stonhouse, (δ) η ταξινομία των Harmin,
Kirchenbaum και της Simon, (ε) η ταξινομία της κριτικής σκέψης, (στ) η ταξινομία
του Dave και (ζ) η ταξινομία της Harrow για το ψυχοκινητικό τομέα (πρβλ.
Ματσαγγούρας, Η. (2006), Στρατηγικές διδασκαλίας, σελ.201-216 ).
7. Η ταξινομία του Klopfer για τις φυσικές επιστήμες
Όσον αφορά τις θετικές επιστήμες, η ταξινομία του L.E. Klopfer είναι ίσως
η πιο πλήρης, με την έννοια ότι περιλαμβάνει και τους τρεις τομείς συμπεριφοράς
(γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό), όπως επίσης και τη μεθοδολογία
των φυσικών επιστημών. (Πρβλ. L.E. Klopfer: Αξιολόγηση της Μάθησης στις
Θετικές Επιστήμες, στο: Πρακτικά Συνεδρίου: Η Διδακτική των Φυσικών Επιστη-
μών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου-ΕΚΦ, Λευκωσία, 1980).
Ι. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΧΩΝ
Α ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Α1 Γνώση συγκεκριμένων γεγονότων.
Α2 Γνώση επιστημονικής ορολογίας.
Α3 Γνώση εννοιών ή φυσικών μεγεθών.
Α4 Γνώση συμβάσεων, συμβόλων.
Α5 Γνώση της συνέχειας και εξέλιξης ενός φαινομένου.
Α6 Γνώση ταξινομήσεων, κατηγοριών, κριτηρίων.
Α7 Γνώση τεχνικών και επιστημονικών διαδικασιών.
Α8 Γνώση αρχών και νόμων της επιστήμης.
Α9 Γνώση θεωριών και νοητικών λειτουργιών (conceptual schemes).
Α10 (Κατανόηση) Διαπίστωση μιας γνώσης σε νέο κείμενο.
Α11 Ερμηνεία μιας γνώσης από μια συμβολική μορφή σε άλλη.
Β, C, D, E ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Β Παρατήρηση – μέτρηση
Β1 Παρατήρηση αντικειμένων και φαινομένων.
Β2 Περιγραφή των παρατηρήσεων σε κατάλληλη γλώσσα.
Β3 Μετρήσεις αντικειμένων και μεταβολών.
Β4 Επιλογή του κατάλληλου οργάνου για τις μετρήσεις.
Β5 Υπολογισμός της μέτρησης και αναγνώριση των ορίων για την ακρίβεια
της μέτρηση.
C Εντοπισμός ενός προβλήματος και αναζήτηση τρόπων για επίλυσή του
C 1 Αναγνώριση του προβλήματος.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 14
C 2 Διατύπωση της υπόθεσης για εργασία για να δώσει μια κατεύθυνση στην
έρευνα.
C 3 Επιλογή των κατάλληλων τεστ για να κρίνουμε μια υπόθεση, για
επαλήθευση της υπόθεσης.
C 4 Επιλογή της κατάλληλης πειραματικής διαδικασίας.
D Ερμηνεία των δεδομένων και γενίκευση
D 1 Λήψη των πειραματικών δεδομένων (υπολογισμός σφαλμάτων).
D 2 Ικανότητα στη χάραξη γραφικών παραστάσεων.
D 3 Ερμηνεία των πειραματικών δεδομένων και παρατηρήσεων.
D 4 Προέκταση και προεκβολή λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών.
D 5 Έλεγχος της υπόθεσης υπό το φως των αποτελεσμάτων του πειράματος.
Επαλήθευση ή απόρριψη υπόθεσης - τροποποίηση.
D 6 Διατύπωση κατάλληλων γενικεύσεων με βάση τις σχέσεις που προέκυψαν
από τα πειραματικά δεδομένα.
Ε Κατασκευή, έλεγχος και τροποποίηση ενός θεωρητικού μοντέλου
Ε 1 Αναγνώριση της αναγκαιότητας ενός θεωρητικού μοντέλου.
Ε 2 Δημιουργία του θεωρητικού μοντέλου για προσαρμογή γνωστών
φαινομένων και αρχών.
Ε 3 Καθορισμός των φαινομένων και αρχών που εξηγούνται ή ικανοποιούνται
από το θεωρητικό μοντέλο.
Ε 4 Παραγωγή καινούριων υποθέσεων που προκύπτουν από το θεωρητικό
μοντέλο.
Ε 5 Ερμηνεία και αξιολόγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων για έλεγχο
του θεωρητικού μοντέλου.
Ε 6 Δημιουργία ενός θεωρητικού μοντέλου αναθεωρημένου, επεξεργασμένου,
γενικευμένου.
F Εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων
F 1 Εφαρμογή σε νέα προβλήματα μέσα στον ίδιο τομέα της επιστήμης.
F 2 Εφαρμογή σε νέα προβλήματα σε διαφορετικό τομέα της επιστήμης.
F 3 Εφαρμογή μέσα σε τομέα διαφορετικό από την επιστήμη περιλαμβα-
νομένης και της τεχνολογίας.
G Δεξιότητες στον χειρισμό (ψυχοκινητικός τομέας)
G 1 Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον χειρισμό του εργαστηριακού εξοπλισμού
(συντονισμός) Λόγου χάρη ζυγό, μικροσκόπιο, προχοΐδας.
G 2 Χρήση της τεχνικής του εργαστηρίου με επιμέλεια και ασφάλεια (συνέπεια)
Η Στάσεις και ενδιαφέροντα (συναισθηματικός τομέας)
Στηρίζεται στην ταξινομία του Krathwohl.
Η 1 Θετική στάση απέναντι στην επιστήμη.
Η 2 Αποδοχή της μεθόδου στην επιστημονική έρευνα σαν μιας μεθόδου
σκέψης.
Η 3 Υιοθέτηση της επιστημονικής μεθοδολογίας.
Η 4 Ευχαρίστηση από τη μάθηση της επιστήμης.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 15
Η 5 Ανάπτυξη ενδιαφέροντος για επιστημονικές δραστηριότητες εκτός
μαθημάτων.
Η 6 Ανάπτυξη ενδιαφέροντος για καριέρα στην επιστήμη.
Αφορά την εκτίμηση της επιστήμης σαν μιας ανθρώπινης δραστηριότητας σε
σχέση με άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες.
Ι Κατεύθυνση, προσανατολισμός
Ι 1 Συσχέτιση και διάκριση μεταξύ διαφόρων τύπων επιστημονικής
δραστηριότητας, λόγου χάρη παρατήρηση, νόμος, θεωρία.
Ι 2 Αναγνώριση των ορίων των επιστημονικών εφαρμογών και η επίδραση
της επιστημονικής έρευνας στη γενική φιλοσοφία.
Ι 3 Εξέλιξη των επιστημονικών ιδεών ιστορικά.
Ι 4 Αλληλεπίδραση επιστήμης - κοινωνίας - τεχνολογίας- οικονομίας.
Ι 5 Ηθικά και κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν από την επιστημονική
έρευνα.
ΙΙ. ΣΧΟΛΙΑ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Α ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: Η κατηγορία αυτή των στόχων αναφέρεται σε
γνώση που λαμβάνεται από ανάγνωση βιβλίων και παρακολούθηση
μαθημάτων, δηλαδή γνώσεις που δεν λαμβάνονται από εμπειρικές διαδι-
κασίες, όπως είναι το εργαστήριο. Αφορά την απόκτηση πληροφοριών της
οποίες ο μαθητής να μπορεί να ανακαλεί όταν του ζητηθεί. Οι δύο τελευτ-
αίες υποκατηγορίες, Α10 και Α11, αναφέρονται στην κατανόηση της
γνώσης, προσδιορίζοντάς τη μέσα σ’ ένα νέο κείμενο.
Α 1 Λόγου χάρη «ο υδράργυρος είναι υγρός», «το λάδι είναι πιο ελαφρό από
το νερό», «ο πάγος λιώνει της 0º C».
Α 2 Αναφέρεται στον σωστό ορισμό.
Α3 Δηλαδή ορισμό και σωστή χρήση, λόγου χάρη «πυκνότητα», «χημικό
στοιχείο», «δύναμη», «ισορροπία».
Α 4 Σωστή χρήση και ερμηνεία σημείων και συμβόλων.
Α 5 Λόγου χάρη την εξέλιξη του φαινομένου της δημιουργίας των σταλακτιτών
και σταλαγμιτών.
Α6 Λόγου χάρη «στερεό-υγρό-αέριο» ή «στοιχείο-χημική ένωση».
Α7 Λόγου χάρη «Μέτρηση της ειδικής θερμότητας του σιδήρου», «μέτρηση
πυκνότητας υγρού με τη λήκυθο». Δηλ. περιγραφή δεδομένων τεχνικών
διαδικασιών που δεν μαθαίνει ο μαθητής στο εργαστήριο (αυτές
περιλαμβάνονται σε παρακάτω στόχο).
Α 8 Λόγου χάρη «Διατύπωση της αρχής του Αρχιμήδη» ή «του νόμου της
παγκόσμιας έλξης».
Α 9 Είναι η τελευταία υποκατηγορία των στόχων ΓΝΩΣΗ. Αναφέρεται σε πιο
σύνθετη γνώση, λόγου χάρη «κινητική θεωρία των αερίων», «κυματική
θεωρία του φωτός».
Α10 Ο μαθητής να καταδείξει ότι κατανόησε όλα όσα αναφέρονται της πιο
πάνω υποκατηγορίες τακτοποιώντας όταν του παρουσιαστούν υπό μορφή
άλλη από εκείνη που τα διδάχτηκε.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 16
Α 11 Λόγου χάρη περιγραφή με λόγια μιας χημικής αντίδρασης ή ερμηνεία της
ανυσματικού διαγράμματος δυνάμεων.
B,C,D,E Οι κατηγορίες αυτές μαζί αποτελούν μια αυτόνομη ταξινομία της έρευνας
των προβλημάτων της Φυσικής ή της θετικής επιστήμης, της ακολουθείται
από της επιστήμονες ερευνητές. Η σειρά των διαφόρων υποκατηγοριών
δεν είναι αυθαίρετη. Τούτο βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα ανεξαιρέτως τα
στάδια των κατηγοριών Β μέχρι Ε πρέπει να ακολουθηθούν σε μια έρευνα
της φυσικού προβλήματος. Ούτε πως πρέπει ν’ ακολουθηθούν αυστηρά
με την ίδια σειρά που παρουσιάζονται εδώ. Απλώς οι κατηγορίες Β-Ε
αποτελούν ένα βασικό σκελετό για τη μεθοδολογία της επιστημονικής
έρευνας.
Ε Παραδείγματα θεωρητικού μοντέλου: «Το άτομο» της διδάσκεται
«σήμερα» ή η θερμότητα. Η διατύπωση της μοντέλου στην επιστήμη
πρέπει να εξυπηρετεί τρεις βασικές λειτουργίες:
(α) Να συνδέει ορθολογιστικά τα φαινόμενα στον τομέα που καλύπτει.
(β) Να εξηγεί παρατηρήσεις και φαινόμενα.
(γ) Να εισηγείται νέες υποθέσεις, προβλήματα και πειράματα που να
δώσουν κατευθύνσεις για νέες έρευνες.
F Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στην εφαρμογή επιστημονικής γνώσης και
μεθόδου σε νέα προβλήματα των οποίων ο τρόπος επίλυσης δεν είναι
καθορισμένος.
F 1 Λόγου χάρη «Πώς θα επιταχύνουμε αυτή τη χημική αντίδραση;».
F 2 Λόγου χάρη «Γιατί το νερό ανεβαίνει μέσα στο στέλεχος της φυτού;».
F 3 Λόγου χάρη «Θα καταρρεύσει αυτή η γέφυρα αν τη διαβεί ένα φορτηγό 10
τόνων».
ΙΙΙ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ
Στην ταξινομία αυτή οι κατηγορίες Α μέχρι F αποτελούν τον γνωστικό
τομέα και είναι λίγο-πολύ διαρθρωμένες κατά το πρότυπο B.S. Bloom. Δηλαδή η
κατηγορία Α περιλαμβάνει ΓΝΩΣΗ και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ και η F ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Μέσα
της κατηγορίες B,C,D,E εντάσσονται οι ανώτερες λειτουργίες ΑΝΑΛΥΣΗ,
ΣΥΝΘΕΣΗ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, που αποτελούν και τη γενική μεθοδολογία της
επιστήμης: παρατήρηση, υπόθεση, πείραμα, επαλήθευση, πρόβλεψη. Οι
κατηγορίες Η και Ι αναφέρονται στον συναισθηματικό τομέα κατά D.R. Krathwohl
και η κατηγορία G στον ψυχοκινητικό τομέα.
8. Παραδείγματα διατύπωσης στόχων κατά Klopfer
Παρακάτω δίνονται ενδεικτικά παραδείγματα διατύπωσης εκπαιδευτικών
στόχων κατά Klopfer. Έτσι μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας μιας ενότητας
ο μαθητής να είναι σε θέση:
 Να ορίζει με σαφήνεια το φαινόμενο της γραμμικής διαστολής (γνώση).
 Να γράφει σωστά τη χημική εξίσωση παρασκευής του νερού (γνώση).
 Να καταστρώνει το γράφημα ταχύτητας- χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλή
κίνηση σε χιλιοστομετρικό φύλλο (μιλιμετρέ) και σε ηλεκτρονικό λογιστικό
φύλλο (MS Excel) (γνώση).
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 17
 Να εξηγεί την κινητική κατάσταση ενός οχήματος με τις γραφικές παραστάσεις
ταχύτητας-χρόνου και μετατόπισης-χρόνου (κατανόηση).
 Να αναζητά στο Διαδίκτυο μια προσομοίωση για τη διαδικασία της μίτωσης
(κατανόηση).
 Να προτείνει άμεσους και έμμεσους τρόπους για τη μέτρηση της ωμικής
αντίστασης ενός σύρματος (εντοπισμός προβλήματος).
 Να παρατηρήσει στον παλμογράφο την παραγωγή ήχου από την παλμική
κίνηση του διαπασών (παρατήρηση).
 Να διακρίνει και αναγνωρίζει τα οργανίδια του ζωικού κυττάρου στο
μικροσκόπιο σε δεδομένο χρόνο (ερμηνεία δεδομένων).
 Να διαπιστώνει χωρίς βοήθεια τον τρόπο σύνδεσης των διαφόρων ηλεκ-
τρικών καταναλωτών στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού του (ερμηνεία
δεδομένων και γενίκευση).
 Να δημιουργεί μια σειρά διαφανειών MS PowerPoint με θέμα τη δομή του
ατόμου (σύνθεση).
 Να αιτιολογεί τη μικροσκοπική περιγραφή του προτύπου του ιδανικού αερίου
(έλεγχος θεωρητικού μοντέλου).
 Να διαπιστώνει την ταυτότητα του αερίου που συγκεντρώθηκε στην άνοδο
κατά τη διάσπαση του νερού στα συστατικά του με ηλεκτρόλυση (εφαρμογή
επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων).
 Να χειρίζεται με ακρίβεια τους ζυγούς του σχολικού εργαστηρίου (δεξιότητες
στον χειρισμό).
 Να εργάζεται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας (δεξιότητες
στον χειρισμό).
 Να αυξηθεί το ενδιαφέρον και η ευχαρίστησή του για τις φυσικές επιστήμες
(στάσεις και ενδιαφέροντα).
 Να αναπτύξει [στο εργαστήριο] πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας
(στάσεις και ενδιαφέροντα).
 Να αντιληφθεί τη σημασία του εργαστηρίου στη μελέτη της φυσικής με την
αποδοχή των παρατηρούμενων γεγονότων (κατεύθυνση).
9. Αξιολόγηση με βάση την ταξινομία
Η αξιολόγηση με βάση την ταξινομία για τις θετικές επιστήμες μπορεί να
περιλάβει μια σειρά ενεργειών όπως:
 Την κατασκευή και συμπλήρωση ενός πίνακα που η πρώτη στήλη να έχει τα
θέματα που εξετάζει η διδακτική ενότητα (το περιεχόμενο) και οι επόμενες με
σειρά τους στόχους που περιγράφονται στην ταξινομία. Ποιοι (και πόσοι) από
τους στόχους της ταξινομίας θα περιληφθούν, εξαρτάται από τους στόχους
που έχουν τεθεί από τον εκπαιδευτικό.
 Την κατάστρωση μιας σειράς ασκήσεων εμπέδωσης με τη μορφή ερωτήσεων
αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, αντιστοίχισης,
σύντομης απάντησης), δοκιμίου (έκθεσης), επίλυσης προβλήματος. Οι
ερωτήσεις κτλ. πρέπει να κατατάσσονται κατά κατηγορία στόχων και βαθμό
δυσκολίας.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 18
 Ένα σύστημα βαθμολογίας. Ο τρόπος βαθμολόγησης για την κάθε ερώτηση
πρέπει να είναι τέτοιος, που να επιτρέπει τη στατιστική επεξεργασία των
αποτελεσμάτων.
Ο τρόπος αυτός έχει μειονεκτήματα, όπως είναι να βρεθούν ερωτήσεις για
κάθε κατηγορία στόχων, η δυσανάλογη βαρύτητα που δίνεται στο γνωστικό
τομέα, η ανομοιογένεια στις διάφορες κατηγορίες στόχων. Αλλά έχει και πλε-
ονεκτήματα ως προς την επιλογή των δραστηριοτήτων, τον προγραμματισμό της
διδασκαλίας, την αξιολόγηση βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, το βάρος στη διαδι-
κασιοκεντρική διδασκαλία (διαδικαστική γνώση, procedural knowledge) και σε
διδακτικές στρατηγικές που στοχεύουν στο να μάθουν οι μαθητές πώς να
μαθαίνουν.
Ενδεικτικός οδηγός αξιολόγησης είναι ο παρακάτω πίνακας, που δια-
σταυρώνει (ταιριάζει) τις δραστηριότητες και τους διδακτικούς στόχους
του κατά Bloom (αναθεωρημένου) γνωστικού τομέα με τις μορφές γνώ-
σης και τις γνωστικές διαδικασίες.
Γνωστικός τομέας
Μορφές
γνώσης
Ανακαλώ
στη μνήμη
Κατανοώ Εφαρμόζω Αναλύω Αξιολογώ
Δημιουργώ
(εφαρμόζω)
Πραγματική
(σαφής γνώση
γεγονότος)
Εννοιολογική
(γνωρίζω /
κατανοώ κάτι)
Διαδικαστική
(γνωρίζω το
πώς και γιατί)
Μεταγνώση
(γνωρίζω τι
γνωρίζω)
Πίνακας διπλής εισόδου μορφών γνώσης και κατηγοριών στόχων γνωστικού τομέα.
10. Για μια κριτική της θεωρίας της σκοποθεσίας
Η θεωρία των εκπαιδευτικών στόχων έχει δεχθεί σφοδρή κριτική και έχουν
διατυπωθεί επιφυλάξεις σχετικά με τη χρησιμότητά της με σειρά επιχειρημάτων,
που μπορούν να επικεντρωθούν στο ότι δίνει μεγάλη έμφαση στην αλλαγή
συμπεριφοράς ως σκοπό της μάθησης (αν και δε μας λέει γιατί αναμένεται αυτή η
συμπεριφορά), μηχανοποιεί τη διδασκαλία παρεμποδίζοντας τον δημιουργικό
δάσκαλο να αυτοσχεδιάσει, ενώ ο μαθητής γνωρίζοντας τους στόχους αποφεύγει
να αξιοποιήσει το δυναμικό του πέραν αυτών. Ακόμα, υπάρχουν ενδείξεις που
τεκμηριώνουν την άποψη ότι η στοχοθεσία δε διευκολύνει την αξιολόγηση τόσο,
όσο αρχικά πιστεύτηκε. Πάντως, όπως αναφέρει ο Bloom, «το ουσιώδες είναι ότι
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 19
οι εκπαιδευτικοί τώρα (...) προβληματίζονται περισσότερο κατά πόσο έχουν
διεγείρει σε ικανοποιητικό βαθμό τους μαθητές τους (...). Και αν η ιεράρχηση των
στόχων στην ταξινομία δεν είναι τέλεια (...) είναι εντελώς δευτερεύον σε σχέση με
τη μεγάλη συμβολή της στην εκπαιδευτική πράξη».
Βιβλιογραφία
1. Arons, A. (1992), Οδηγός διδασκαλίας της Φυσικής, εκδ. Τροχαλία, Αθήνα.
2. Βλάχος, Ι.(2004), Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, η πρόταση της Εποικο
δόμησης, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα.
3. BIoom, B. – KrathwohI, D. (1986), Ταξινομία διδακτικών στόχων, τ. Α-Β, εκδ.
Κώδικας, Θεσσαλονίκη
4. Ζησιμόπουλος, Γ., Καφετζόπουλος, Κ., Μουτζούρη-Μανούσου, Ε., Παπαστα-
ματίου, Ν. (2002), Θέματα διδακτικής για τα μαθήματα των φυσικών
επιστημών εκδ. Πατάκη, Αθήνα.
5. Κόκκοτας, Π. (1989), Διδακτική φυσικών επιστημών, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.
6. Κόκκοτας, Π. (1997), Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των φυσικών
επιστημών, Αθήνα.
7. Κουτσάκου, I. (1986), Σύγχρονη διδακτική, εκδ. Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Κύπρου.
8. Mager, R. (1985), Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία, εκδ. Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη.
9. Ματσαγγούρας, Η. (2006), Στρατηγικές διδασκαλίας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα.
10. Νούτσος, Μπ. (1983), Διδακτικοί στόχοι και αναλυτικό πρόγραμμα, εκδ.
Δωδώνη. .
11. Παπαϊωάννου, Α. (1977), Σκοποί και στόχοι της παιδείας, Κύπρος.
12. Πηγιάκη, Π. (1998), Προετοιμασία, σχεδιασμός και αξιολόγηση της
διδασκαλίας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.
13. Σταυρίδου, Ε. (1995), Μοντέλα φυσικών επιστημών, εκδ. Σαββάλα, Αθήνα.
14. Σπυροπούλου, Δ. (2000), Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στις
Φυσικές Επιστήμες, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα.
15. Τσαπαρλής, Γ. (1990),Θέματα διδακτικής φυσικής και χημείας στη μέση
εκπαίδευση, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.
16. Φλουρή, Γ. (1984), Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της
μάθησης, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.
17. Χατζηδήμου, Δ. (1988), Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος, εκδ. Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη .

More Related Content

What's hot

Αξιολόγηση με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics)
Αξιολόγηση με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics)Αξιολόγηση με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics)
Αξιολόγηση με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics)John Tzortzakis
 
Τεχνολογία Επικοινωνιών: 1ο Επαναληπτικό Τεστ
Τεχνολογία Επικοινωνιών: 1ο Επαναληπτικό ΤεστΤεχνολογία Επικοινωνιών: 1ο Επαναληπτικό Τεστ
Τεχνολογία Επικοινωνιών: 1ο Επαναληπτικό ΤεστNikos Michailidis
 
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥΣυναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥAlexandra Tsigkou
 
Περιγραφή προσώπου - Σημειώσεις
Περιγραφή προσώπου - ΣημειώσειςΠεριγραφή προσώπου - Σημειώσεις
Περιγραφή προσώπου - Σημειώσειςtheodora tz
 
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδοEισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδοChristos Gotzaridis
 
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ...
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ...Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ...
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ...Archontia Mantzaridou
 
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Vasilis Drimtzias
 
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίαςΠροτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίαςNikos Papastamatiou
 
Μαθηματικά E΄.2.10:΄Προβλήματα με δεκαδικούς΄΄
Μαθηματικά E΄.2.10:΄Προβλήματα με δεκαδικούς΄΄Μαθηματικά E΄.2.10:΄Προβλήματα με δεκαδικούς΄΄
Μαθηματικά E΄.2.10:΄Προβλήματα με δεκαδικούς΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
διαφοροποιημένη διδασκαλία
διαφοροποιημένη διδασκαλίαδιαφοροποιημένη διδασκαλία
διαφοροποιημένη διδασκαλίαΙωαννα Χαλκιά
 
Φόρμα σχέδιο μαθήματος
Φόρμα σχέδιο μαθήματοςΦόρμα σχέδιο μαθήματος
Φόρμα σχέδιο μαθήματοςSxedioMathimatos
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023filippos_chatziandreas
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣfilippos_chatziandreas
 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940xristoi
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑGeorgia Sofi
 
Διδακτικά σενάρια (συνοπτικά)
Διδακτικά σενάρια (συνοπτικά)Διδακτικά σενάρια (συνοπτικά)
Διδακτικά σενάρια (συνοπτικά)Vasilis Drimtzias
 
Μαθηματικά ΣΤ΄. 1η Σύντομη επανάληψη 3ης ενότητας, κεφ. 30-37, ΄΄Λόγοι - Αναλ...
Μαθηματικά ΣΤ΄. 1η Σύντομη επανάληψη 3ης ενότητας, κεφ. 30-37, ΄΄Λόγοι - Αναλ...Μαθηματικά ΣΤ΄. 1η Σύντομη επανάληψη 3ης ενότητας, κεφ. 30-37, ΄΄Λόγοι - Αναλ...
Μαθηματικά ΣΤ΄. 1η Σύντομη επανάληψη 3ης ενότητας, κεφ. 30-37, ΄΄Λόγοι - Αναλ...Χρήστος Χαρμπής
 

What's hot (20)

Αξιολόγηση με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics)
Αξιολόγηση με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics)Αξιολόγηση με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics)
Αξιολόγηση με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics)
 
Τεχνολογία Επικοινωνιών: 1ο Επαναληπτικό Τεστ
Τεχνολογία Επικοινωνιών: 1ο Επαναληπτικό ΤεστΤεχνολογία Επικοινωνιών: 1ο Επαναληπτικό Τεστ
Τεχνολογία Επικοινωνιών: 1ο Επαναληπτικό Τεστ
 
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥΣυναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
 
Περιγραφή προσώπου - Σημειώσεις
Περιγραφή προσώπου - ΣημειώσειςΠεριγραφή προσώπου - Σημειώσεις
Περιγραφή προσώπου - Σημειώσεις
 
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδοEισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
 
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ...
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ...Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ...
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ...
 
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
 
γλώσσα ε΄ δημοτικού α΄τεύχος
γλώσσα ε΄ δημοτικού α΄τεύχοςγλώσσα ε΄ δημοτικού α΄τεύχος
γλώσσα ε΄ δημοτικού α΄τεύχος
 
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίαςΠροτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
 
Μαθηματικά E΄.2.10:΄Προβλήματα με δεκαδικούς΄΄
Μαθηματικά E΄.2.10:΄Προβλήματα με δεκαδικούς΄΄Μαθηματικά E΄.2.10:΄Προβλήματα με δεκαδικούς΄΄
Μαθηματικά E΄.2.10:΄Προβλήματα με δεκαδικούς΄΄
 
διαφοροποιημένη διδασκαλία
διαφοροποιημένη διδασκαλίαδιαφοροποιημένη διδασκαλία
διαφοροποιημένη διδασκαλία
 
Φόρμα σχέδιο μαθήματος
Φόρμα σχέδιο μαθήματοςΦόρμα σχέδιο μαθήματος
Φόρμα σχέδιο μαθήματος
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
 
Διδακτικά σενάρια (συνοπτικά)
Διδακτικά σενάρια (συνοπτικά)Διδακτικά σενάρια (συνοπτικά)
Διδακτικά σενάρια (συνοπτικά)
 
Mετοχή παθητικού παρακειμένου
Mετοχή παθητικού παρακειμένουMετοχή παθητικού παρακειμένου
Mετοχή παθητικού παρακειμένου
 
πολυτροπικά κείμενα
πολυτροπικά κείμεναπολυτροπικά κείμενα
πολυτροπικά κείμενα
 
Μαθηματικά ΣΤ΄. 1η Σύντομη επανάληψη 3ης ενότητας, κεφ. 30-37, ΄΄Λόγοι - Αναλ...
Μαθηματικά ΣΤ΄. 1η Σύντομη επανάληψη 3ης ενότητας, κεφ. 30-37, ΄΄Λόγοι - Αναλ...Μαθηματικά ΣΤ΄. 1η Σύντομη επανάληψη 3ης ενότητας, κεφ. 30-37, ΄΄Λόγοι - Αναλ...
Μαθηματικά ΣΤ΄. 1η Σύντομη επανάληψη 3ης ενότητας, κεφ. 30-37, ΄΄Λόγοι - Αναλ...
 

Viewers also liked

Εισαγωγή στο powerpoint 2007
Εισαγωγή στο powerpoint 2007Εισαγωγή στο powerpoint 2007
Εισαγωγή στο powerpoint 2007Nikolaos Tselios
 
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημώνΗ Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημώνNikos Papastamatiou
 
FREE WEB2.0 EDUCATIONAL TOOLS_chvoliot
FREE WEB2.0 EDUCATIONAL TOOLS_chvoliotFREE WEB2.0 EDUCATIONAL TOOLS_chvoliot
FREE WEB2.0 EDUCATIONAL TOOLS_chvoliotchvoliot
 
Νέα ταξινόμηση Στόχων Bloom
Νέα ταξινόμηση Στόχων BloomΝέα ταξινόμηση Στόχων Bloom
Νέα ταξινόμηση Στόχων BloomElena Elliniadou
 
Μέσα σε μία ιστοεξερεύνηση (webquest)
Μέσα σε μία ιστοεξερεύνηση (webquest)Μέσα σε μία ιστοεξερεύνηση (webquest)
Μέσα σε μία ιστοεξερεύνηση (webquest)John Tzortzakis
 
Σχέδιο μικροδιδασκαλίας ΕΚΔΔΑ
Σχέδιο μικροδιδασκαλίας ΕΚΔΔΑΣχέδιο μικροδιδασκαλίας ΕΚΔΔΑ
Σχέδιο μικροδιδασκαλίας ΕΚΔΔΑGREGORA65
 
παδ 1 οικονομικές ανάγκες - 18.01.2016
παδ 1  οικονομικές ανάγκες - 18.01.2016παδ 1  οικονομικές ανάγκες - 18.01.2016
παδ 1 οικονομικές ανάγκες - 18.01.2016Areti Alexopoulou
 
Ανακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασ
Ανακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασΑνακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασ
Ανακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασChristos Gotzaridis
 
ας μιλήσουμε ... για συναισθήματα
ας μιλήσουμε ... για συναισθήματαας μιλήσουμε ... για συναισθήματα
ας μιλήσουμε ... για συναισθήματαAthina KOSSYVAKI
 
Ήπια Νοητική Διαταραχή
Ήπια Νοητική ΔιαταραχήΉπια Νοητική Διαταραχή
Ήπια Νοητική ΔιαταραχήDimitris Mandiliotis
 
Η οικονομική κρίση και ο εργαζόμενος: Οι επιδράσεις της στην ικανοποίηση, στη...
Η οικονομική κρίση και ο εργαζόμενος: Οι επιδράσεις της στην ικανοποίηση, στη...Η οικονομική κρίση και ο εργαζόμενος: Οι επιδράσεις της στην ικανοποίηση, στη...
Η οικονομική κρίση και ο εργαζόμενος: Οι επιδράσεις της στην ικανοποίηση, στη...Ioannis Nikolaou
 
θερμοκηπιο
θερμοκηπιοθερμοκηπιο
θερμοκηπιοinoitsis
 
Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχ...
Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχ...Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχ...
Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχ...John Tzortzakis
 
ΠΑΔ 2
ΠΑΔ 2ΠΑΔ 2
ΠΑΔ 2St311a
 
μορφολογία του καλλιεργούμενου φυτού 2
μορφολογία του καλλιεργούμενου φυτού 2μορφολογία του καλλιεργούμενου φυτού 2
μορφολογία του καλλιεργούμενου φυτού 2geoponia
 

Viewers also liked (20)

Εισαγωγή στο powerpoint 2007
Εισαγωγή στο powerpoint 2007Εισαγωγή στο powerpoint 2007
Εισαγωγή στο powerpoint 2007
 
Mαθησιακες Δυσκολιες
Mαθησιακες ΔυσκολιεςMαθησιακες Δυσκολιες
Mαθησιακες Δυσκολιες
 
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημώνΗ Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών
 
FREE WEB2.0 EDUCATIONAL TOOLS_chvoliot
FREE WEB2.0 EDUCATIONAL TOOLS_chvoliotFREE WEB2.0 EDUCATIONAL TOOLS_chvoliot
FREE WEB2.0 EDUCATIONAL TOOLS_chvoliot
 
Νέα ταξινόμηση Στόχων Bloom
Νέα ταξινόμηση Στόχων BloomΝέα ταξινόμηση Στόχων Bloom
Νέα ταξινόμηση Στόχων Bloom
 
Μέσα σε μία ιστοεξερεύνηση (webquest)
Μέσα σε μία ιστοεξερεύνηση (webquest)Μέσα σε μία ιστοεξερεύνηση (webquest)
Μέσα σε μία ιστοεξερεύνηση (webquest)
 
Σχέδιο μικροδιδασκαλίας ΕΚΔΔΑ
Σχέδιο μικροδιδασκαλίας ΕΚΔΔΑΣχέδιο μικροδιδασκαλίας ΕΚΔΔΑ
Σχέδιο μικροδιδασκαλίας ΕΚΔΔΑ
 
παδ 1 οικονομικές ανάγκες - 18.01.2016
παδ 1  οικονομικές ανάγκες - 18.01.2016παδ 1  οικονομικές ανάγκες - 18.01.2016
παδ 1 οικονομικές ανάγκες - 18.01.2016
 
Ανακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασ
Ανακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασΑνακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασ
Ανακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασ
 
ας μιλήσουμε ... για συναισθήματα
ας μιλήσουμε ... για συναισθήματαας μιλήσουμε ... για συναισθήματα
ας μιλήσουμε ... για συναισθήματα
 
Ήπια Νοητική Διαταραχή
Ήπια Νοητική ΔιαταραχήΉπια Νοητική Διαταραχή
Ήπια Νοητική Διαταραχή
 
παδ 2
παδ 2παδ 2
παδ 2
 
παδ
παδπαδ
παδ
 
Η οικονομική κρίση και ο εργαζόμενος: Οι επιδράσεις της στην ικανοποίηση, στη...
Η οικονομική κρίση και ο εργαζόμενος: Οι επιδράσεις της στην ικανοποίηση, στη...Η οικονομική κρίση και ο εργαζόμενος: Οι επιδράσεις της στην ικανοποίηση, στη...
Η οικονομική κρίση και ο εργαζόμενος: Οι επιδράσεις της στην ικανοποίηση, στη...
 
παδ 03
παδ 03παδ 03
παδ 03
 
θερμοκηπιο
θερμοκηπιοθερμοκηπιο
θερμοκηπιο
 
Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχ...
Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχ...Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχ...
Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχ...
 
ΠΑΔ 2
ΠΑΔ 2ΠΑΔ 2
ΠΑΔ 2
 
μορφολογία του καλλιεργούμενου φυτού 2
μορφολογία του καλλιεργούμενου φυτού 2μορφολογία του καλλιεργούμενου φυτού 2
μορφολογία του καλλιεργούμενου φυτού 2
 
Mikrodidaskalia EKDDA
Mikrodidaskalia EKDDAMikrodidaskalia EKDDA
Mikrodidaskalia EKDDA
 

Similar to Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλία

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟvmantzorou
 
Πιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων Ενηλικων
Πιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων ΕνηλικωνΠιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων Ενηλικων
Πιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων ΕνηλικωνZoi Salta
 
Microteaching
MicroteachingMicroteaching
Microteachingtaklazos
 
Course curricula perigrammata mathimatwn 27-6-2018 LK
Course curricula perigrammata mathimatwn 27-6-2018 LKCourse curricula perigrammata mathimatwn 27-6-2018 LK
Course curricula perigrammata mathimatwn 27-6-2018 LKKrassadaki Lia (Evangelia)
 
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)Stergios
 
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάριασχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάριαVasilis Sotiroudas
 
σχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
σχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσαςσχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
σχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσαςgvlachos
 
Διδακτικά σενάρια
Διδακτικά σενάριαΔιδακτικά σενάρια
Διδακτικά σενάριαStergios
 
Random 100309071838-phpapp02
Random 100309071838-phpapp02Random 100309071838-phpapp02
Random 100309071838-phpapp02olgagr64
 
Τεχνολογία Πολυμέσων στην Εκπαίδευση
Τεχνολογία Πολυμέσων στην ΕκπαίδευσηΤεχνολογία Πολυμέσων στην Εκπαίδευση
Τεχνολογία Πολυμέσων στην ΕκπαίδευσηStesia Papavasileiou
 
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣNέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣgkantidou
 
Didaktika Senaria
Didaktika SenariaDidaktika Senaria
Didaktika SenariaStergios
 
Επιλογή Τεχνικών διδασκαλίας
Επιλογή Τεχνικών διδασκαλίαςΕπιλογή Τεχνικών διδασκαλίας
Επιλογή Τεχνικών διδασκαλίαςelen-aki
 
Εναλλακτική Αξιολόγηση
 Εναλλακτική Αξιολόγηση Εναλλακτική Αξιολόγηση
Εναλλακτική Αξιολόγησηgkantidou
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗStesia Papavasileiou
 

Similar to Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλία (20)

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ
 
Πιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων Ενηλικων
Πιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων ΕνηλικωνΠιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων Ενηλικων
Πιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων Ενηλικων
 
Microteaching
MicroteachingMicroteaching
Microteaching
 
Course curricula perigrammata mathimatwn 27-6-2018 LK
Course curricula perigrammata mathimatwn 27-6-2018 LKCourse curricula perigrammata mathimatwn 27-6-2018 LK
Course curricula perigrammata mathimatwn 27-6-2018 LK
 
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)
 
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάριασχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια
 
L2.ppt
L2.pptL2.ppt
L2.ppt
 
10.01ergalia tpe
10.01ergalia tpe10.01ergalia tpe
10.01ergalia tpe
 
σχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
σχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσαςσχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
σχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
 
Διδακτικά σενάρια
Διδακτικά σενάριαΔιδακτικά σενάρια
Διδακτικά σενάρια
 
Random 100309071838-phpapp02
Random 100309071838-phpapp02Random 100309071838-phpapp02
Random 100309071838-phpapp02
 
Axiologisi
AxiologisiAxiologisi
Axiologisi
 
Eisagogh
EisagoghEisagogh
Eisagogh
 
Τεχνολογία Πολυμέσων στην Εκπαίδευση
Τεχνολογία Πολυμέσων στην ΕκπαίδευσηΤεχνολογία Πολυμέσων στην Εκπαίδευση
Τεχνολογία Πολυμέσων στην Εκπαίδευση
 
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣNέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
 
Didaktika Senaria
Didaktika SenariaDidaktika Senaria
Didaktika Senaria
 
Επιλογή Τεχνικών διδασκαλίας
Επιλογή Τεχνικών διδασκαλίαςΕπιλογή Τεχνικών διδασκαλίας
Επιλογή Τεχνικών διδασκαλίας
 
Εναλλακτική Αξιολόγηση
 Εναλλακτική Αξιολόγηση Εναλλακτική Αξιολόγηση
Εναλλακτική Αξιολόγηση
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
Sde parousiasi
Sde parousiasiSde parousiasi
Sde parousiasi
 

More from Nikos Papastamatiou

ΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.docΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.docNikos Papastamatiou
 
ΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.docΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.docNikos Papastamatiou
 
PSSC_Εργαστήριο_CTL.ppt
PSSC_Εργαστήριο_CTL.pptPSSC_Εργαστήριο_CTL.ppt
PSSC_Εργαστήριο_CTL.pptNikos Papastamatiou
 
Ασφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριο
Ασφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριοΑσφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριο
Ασφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριοNikos Papastamatiou
 
H πειραματική διδασκαλία στο Γυμνάσιο
H πειραματική διδασκαλία στο ΓυμνάσιοH πειραματική διδασκαλία στο Γυμνάσιο
H πειραματική διδασκαλία στο ΓυμνάσιοNikos Papastamatiou
 
Λογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησης
Λογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησηςΛογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησης
Λογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησηςNikos Papastamatiou
 
Λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ Επισημανσεις
Λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ ΕπισημανσειςΛογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ Επισημανσεις
Λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ ΕπισημανσειςNikos Papastamatiou
 
Ατμοσφαιρική πίεση
Ατμοσφαιρική πίεσηΑτμοσφαιρική πίεση
Ατμοσφαιρική πίεσηNikos Papastamatiou
 
Tips & Tricks: Copy- paste, URL & link
Tips & Tricks: Copy- paste, URL & linkTips & Tricks: Copy- paste, URL & link
Tips & Tricks: Copy- paste, URL & linkNikos Papastamatiou
 
Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...
Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...
Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...Nikos Papastamatiou
 
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...Nikos Papastamatiou
 
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...Nikos Papastamatiou
 
Παρουσιάσεις PowerPoint
Παρουσιάσεις PowerPointΠαρουσιάσεις PowerPoint
Παρουσιάσεις PowerPointNikos Papastamatiou
 
Οι "ιδέες" των μαθητών
Οι "ιδέες" των μαθητώνΟι "ιδέες" των μαθητών
Οι "ιδέες" των μαθητώνNikos Papastamatiou
 
ΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτη
ΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτηΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτη
ΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτηNikos Papastamatiou
 
ΑΜΑΠ Συμβολή & Περίθλαση
ΑΜΑΠ Συμβολή & ΠερίθλασηΑΜΑΠ Συμβολή & Περίθλαση
ΑΜΑΠ Συμβολή & ΠερίθλασηNikos Papastamatiou
 

More from Nikos Papastamatiou (20)

ΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.docΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.doc
 
ΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.docΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.doc
 
PSSC_Εργαστήριο_CTL.ppt
PSSC_Εργαστήριο_CTL.pptPSSC_Εργαστήριο_CTL.ppt
PSSC_Εργαστήριο_CTL.ppt
 
PSSC_Πορεία 92-97.ppt
PSSC_Πορεία 92-97.pptPSSC_Πορεία 92-97.ppt
PSSC_Πορεία 92-97.ppt
 
Ασφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριο
Ασφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριοΑσφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριο
Ασφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριο
 
H πειραματική διδασκαλία στο Γυμνάσιο
H πειραματική διδασκαλία στο ΓυμνάσιοH πειραματική διδασκαλία στο Γυμνάσιο
H πειραματική διδασκαλία στο Γυμνάσιο
 
Λογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησης
Λογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησηςΛογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησης
Λογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησης
 
Λογισμικό Edison
Λογισμικό EdisonΛογισμικό Edison
Λογισμικό Edison
 
Λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ Επισημανσεις
Λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ ΕπισημανσειςΛογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ Επισημανσεις
Λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ Επισημανσεις
 
Ατμοσφαιρική πίεση
Ατμοσφαιρική πίεσηΑτμοσφαιρική πίεση
Ατμοσφαιρική πίεση
 
Tips & Tricks: Copy- paste, URL & link
Tips & Tricks: Copy- paste, URL & linkTips & Tricks: Copy- paste, URL & link
Tips & Tricks: Copy- paste, URL & link
 
Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...
Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...
Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...
 
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...
 
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...
 
Παρουσιάσεις PowerPoint
Παρουσιάσεις PowerPointΠαρουσιάσεις PowerPoint
Παρουσιάσεις PowerPoint
 
Mεταφορτώσεις
MεταφορτώσειςMεταφορτώσεις
Mεταφορτώσεις
 
Οι "ιδέες" των μαθητών
Οι "ιδέες" των μαθητώνΟι "ιδέες" των μαθητών
Οι "ιδέες" των μαθητών
 
ΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτη
ΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτηΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτη
ΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτη
 
ΑΜΑΠ Δύναμη Coulomb
ΑΜΑΠ Δύναμη CoulombΑΜΑΠ Δύναμη Coulomb
ΑΜΑΠ Δύναμη Coulomb
 
ΑΜΑΠ Συμβολή & Περίθλαση
ΑΜΑΠ Συμβολή & ΠερίθλασηΑΜΑΠ Συμβολή & Περίθλαση
ΑΜΑΠ Συμβολή & Περίθλαση
 

Recently uploaded

Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςGeorge Papavasileiou
 
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...LampriniMagaliou
 
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptxΟι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx41dimperisteriou
 
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf56ο Γυμνάσιο Αθήνας
 
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...Δήμητρα Τζίνου
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxLampriniMagaliou
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxPapanikolaou Dimitris
 
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxΜέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxLampriniMagaliou
 
Τριανταφύλλου-Μπαμπάνης, βιβλιοπαρουσιαση powerpoint 2023-24.pptx
Τριανταφύλλου-Μπαμπάνης, βιβλιοπαρουσιαση powerpoint 2023-24.pptxΤριανταφύλλου-Μπαμπάνης, βιβλιοπαρουσιαση powerpoint 2023-24.pptx
Τριανταφύλλου-Μπαμπάνης, βιβλιοπαρουσιαση powerpoint 2023-24.pptxLampriniMagaliou
 
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdfΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf2lykkomo
 
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf56ο Γυμνάσιο Αθήνας
 

Recently uploaded (20)

Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
 
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
 
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptxΟι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
 
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
 
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
 
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
 
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
 
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
YlhBiologyA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhBiologyA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
 
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxΜέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
 
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
YlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
Τριανταφύλλου-Μπαμπάνης, βιβλιοπαρουσιαση powerpoint 2023-24.pptx
Τριανταφύλλου-Μπαμπάνης, βιβλιοπαρουσιαση powerpoint 2023-24.pptxΤριανταφύλλου-Μπαμπάνης, βιβλιοπαρουσιαση powerpoint 2023-24.pptx
Τριανταφύλλου-Μπαμπάνης, βιβλιοπαρουσιαση powerpoint 2023-24.pptx
 
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdfΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
 
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf
 
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
 
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 

Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλία

 • 1. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Νίκος Παπασταματίου, φυσικός Σχολικός Σύμβουλος Μάιος 2010 Αξιολόγηση Σύνθεση Ανάλυση Εφαρμογή Κατανόηση Γνώση
 • 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 2 Περιεχόμενα 1. Στόχοι και διδασκαλία σ.3 2. Λεκτική διατύπωση στόχων σ.4 Πίνακας: Παραδείγματα λέξεων και όρων που ενδεί- κνυται να χρησιμοποιούνται κατά τη διατύπωση στόχων 3. Ταξινόμηση διδακτικών στόχων κατά Bloom σ.6 Πίνακας: Παραδείγματα όρων/ρημάτων εκφοράς των εκπαιδευτικών στόχων κατ΄ αντιστοιχία με την ταξινόμηση κατά Βloom και συνεργατών 4. Η αναθεωρημένη ταξινομία Bloom σ.11 5. Η ταξινομία του Gagnè σ.12 6. Άλλες ταξινομίες στόχων σ.13 7. Η ταξινομία του Klopfer για τις φυσικές επιστήμες σ.13 8. Παραδείγματα διατύπωσης στόχων κατά Klopfer σ.16 9. Αξιολόγηση με βάση την ταξινομία σ.17 10. Για μια κριτική της θεωρίας της σκοποθεσίας σ.18 Βιβλιογραφία σ.19 Το παρόν αποτελεί μια επικαιροποιημένη προσαρμογή του Κεφαλαίου: Διδακτικοί στόχοι και σχεδιασμός της διδασκαλίας, του βιβλίου: © Γ. Ζησι- μόπουλος, Κ. Καφετζόπουλος, Ε. Μουτζούρη-Μανούσου, Ν. Παπα- σταματίου, Θέματα διδακτικής για τα μαθήματα των φυσικών επιστημών, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2002, σελ. 92-114. Επικοινωνία: npapastam@yahoo.gr, http://nikosictedu.blogspot.com
 • 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 3 1. Στόχοι και διδασκαλία Οι σαφώς καθορισμένοι εκπαιδευτικοί-διδακτικοί στόχοι αποτελούν την κύρια προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και μάθησης μιας διδακτικής ενότητας. Μια διδασκαλία θα κριθεί επιτυχής ή αποτελεσματική στο μέτρο που θα συμβάλει στη μεταβολή της συμπεριφοράς των μαθητών προς την επιθυμητή κατεύθυνση στο τέλος του μαθήματος. Οι όροι σκοπός (aim, goal) και στόχος (objective) εννοιολογικά δε διαφέ- ρουν μεταξύ τους. Στη Διδακτική όμως δίνουμε συμβατικά στη λέξη σκοπός γενικότερη σημασία και στη λέξη στόχος ειδικότερη. Έτσι, αναφερόμαστε στους σκοπούς της εκπαίδευσης με όρους γενικούς, που περιγράφουν τις γενικές αρχές προς τις οποίες συγκλίνει σε εθνικό επίπεδο το εκπαιδευτικό σύστημα βάσει «κριτηρίων» της πολιτείας – που είναι/ θεωρούμε απόρροια των αναγκών της κοινωνίας. Οι γενικοί αυτοί κατευθυντήριοι σκοποί, που δεν μπορούν εύκολα να μετρηθούν, εξειδικεύονται και υλοποιούνται μέσω του αναλυτικού προγράμματος μαθημάτων στην καθημερινή διδακτική πράξη, και ως εκπαιδευτικοί στόχοι πλέον εντάσσονται στο σχεδιασμό της διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. Και λέγονταν στόχοι, επειδή υποδηλώνουν το αναμενόμενο ή σχεδιαζόμενο αποτέλεσμα από ένα γεγονός διδασκαλίας και μάθησης. Στη συνέχεια σαν διδακτικοί στόχοι (στόχοι συμπεριφοράς) επιτρέπουν τη λεπτομερή ανάλυση της διδασκαλίας μιας ενό-τητας σε μια συγκεκριμένη τάξη με συγκεκριμένα διδακτικά μέσα, ως αναπό- σπαστο στοιχείο του σχεδίου/σεναρίου του μαθήματος. Είναι κοινά αποδεκτό σήμερα ότι κατά τον προγραμματισμό της διδασκαλίας και μάθησης μιας διδακτικής ενότητας, ο σχεδιασμός του μαθήματος απαιτεί: (α) Το στόχο ή τους στόχους που προσδιορίζουν ακριβώς τη ζητούμενη συμπεριφορά των μαθητών. [Ο όρος συμπεριφορά αναφέρεται σε δραστηριότητα του μαθητή – τι μπορεί να κάνει στο τέλος του μαθήματος – που μπορεί να παρα- τηρηθεί.] (β) Τη μέθοδο, την πορεία, τις δραστηριότητες και την οργάνωση της τάξης, ήτοι τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο μαθητής θα φτάσει στο στόχο. (γ) Τα διδακτικά και εποπτικά μέσα και υλικά μέσω των οποίων γίνεται η παρουσίαση, η ανάπτυξη, η εμβάθυνση και η εμπέδωση της ύλης. [Εδώ εντάσ- σονται και τα εργαστήρια, κατεξοχήν μέσα διδασκαλίας και μάθησης για τα μαθή- ματα των φυσικών επιστημών.] (δ) Η αξιολόγηση, που περιλαμβάνει τα κριτήρια επιτυχίας του στόχου για να μετρηθεί τόσο η πρόοδος των μαθητών όσο και για να γίνει η (αναγκαία) ανατροφοδότηση (feedback) του εκπαιδευτικού. Για παράδειγμα, κατά την εργαστηριακή άσκηση «Μελέτη των παρα- γόντων από τους οποίους εξαρτάται η περίοδος του απλού εκκρεμούς», στόχος είναι ο μαθητής να μετρήσει την περίοδο του απλού εκκρεμούς (το αναμενόμενο αποτέλεσμα) με την κατάλληλη πειραματική διάταξη (συνθήκη εμφάνισης) στο σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστημών και να αποδείξει ότι η περίοδος εξαρ- τάται από το μήκος του εκκρεμούς και από την τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας (κριτήριο αξιολόγησης) (πρβλ. και Instructional goals and objectives, http://www.personal.psu.edu/bxb11/Objectives/ ).
 • 4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 4 2. Λεκτική διατύπωση στόχων Ως προς τους στόχους τώρα, αυτοί πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια και κάθε δυνατή ακρίβεια, να δηλώνουν τη συμπεριφορά που αναμένουμε να έχει ο μαθητής στο τέλος μιας διδακτικής (ή θεματικής) ενότητας, να μπορούν να ποσοτικοποιούνται και να μετρούνται. Διάγραμμα ροής εκπαιδευτικών στόχων και σχεδιασμού διδασκαλίας. Για αυτό το λόγο, όπως στο παραπάνω παράδειγμα με το απλό εκκρεμές, όταν επιλέγονται και διατυπώνονται διδακτικοί στόχοι, χρησιμοποιούνται λέξεις δηλωτικές ως προς:  Τι μπορεί να εκτελεί, να πράττει ή να λέει ο μαθητής (σύμφωνα με την ηλικία του).  Πώς θα το εκτελεί, με ποιες διαδικασίες και κάτω από ποιες συνθήκες.  Σε ποιο επίπεδο, βαθμό και πότε.  Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και πώς αυτό θα αξιολογηθεί ή βαθμολογηθεί αντικειμενικά. Δηλαδή δίνεται έμφαση και εστίαση στον μαθητή (μαθητοκεντρική διδα- σκαλία) κι όχι στο τι θα κάνει ο εκπαιδευτικός. Επικεντρώνουμε στη μάθηση και όχι στη διδασκαλία. Και είναι σκόπιμο(;) οι στόχοι να ανακοινώνονται στους μαθητές – αν και έχει παρατηρηθεί ότι η γνώση των διδακτικών στόχων από τους μαθητές μειώνει κατά πολύ την προπαρασκευή τους. Η λεξική γλώσσα διατύπωσης του στόχου πρέπει να περιγράφει δραστη- ριότητες και ενέργειες του μαθητή σε καθοδηγούμενη διαδικασία μάθησης. Υπόψη ότι μια περιγραφή στόχου μπορεί να μην είναι αποκλειστικά ένα σύνολο λέξεων, αλλά να είναι και σύμβολα ή/ και εικόνες. Έτσι, χρησιμοποιούμε ρήμα που δηλώνει την αναμενόμενη συμπεριφορά σε λειτουργική μορφή. Λέμε λοιπόν ο μαθητής να διατυπώσει τον νόμο, να λύσει την άσκηση, να εκτελέσει το πείραμα, περιγράφοντας ταυτόχρονα το είδος του αντικειμένου, δηλαδή, τι πείραμα, ποια Αποτέλεσμα (επιτυχία) Αξιολόγηση/ Ανατροφοδότηση Γραπτή ή προφορική διατύπωση Ύλη Μέσα Μέθοδοι Παιδιά Δάσκαλοι Χώροι Προσδοκώμενο αποτέλεσμα Στόχος
 • 5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 5 άσκηση, ποιο νόμο. Τα ρήματα αυτά είναι σαφή, γιατί καθορίζουν συγκεκριμένη δραστηριότητα του μαθητή. Απεναντίας, ρήματα όπως τα μαθαίνω, κατανοώ, κατακτώ, γνωρίζω δεν ερμηνεύουν σαφώς μια συγκεκριμένη δράση και δεν συνι- στώνται για τη διατύπωση στόχων. Λόγου χάρη, λέγοντας «να μάθει ο μαθητής», μπορεί να σημαίνει: να διακρίνει, να αποστηθίσει, να αναφέρει, να κατανοήσει. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ αναγνωρίζω αντικείμενο, τόπο, χρονολογία, ορισμό. ανακαλώ προηγούμενη γνώση. απομνημονεύω χρονολογίες, όρους, ορισμούς. απαριθμώ μέρη, είδη, περιπτώσεις, αίτια, αποτελέσματα, παραδείγματα, επιχειρήματα, στάδια διαδικασίας αναφέρω μέρη, στοιχεία, είδη, αίτια, αποτελέσματα. αναλύω στα στοιχεία, στα είδη, στα συστατικά μέρη. αντικαθιστώ λέξεις, όρους. αιτιολογώ αναφέροντας/ανευρίσκοντας την αιτία/λόγο. αποδεικνύω πρόταση, ισχυρισμό, θεώρημα (λογικώς), νόμο (πειραματικώς). γράφω (καταγράφω) παρατηρήσεις, μετρήσεις, κύρια σημεία, περίληψη. δείχνω (επισημαίνω) συγκεκριμένο αντικείμενο. διακρίνω στοιχεία, είδη, συστατικά, προϋποθέσεις από τα συμπεράσματα διατυπώνω επιχείρημα, νόμο, ορισμό. εκτελώ άσκηση, πειράματα, οδηγίες. εφαρμόζω κανόνα, νόμο, μέθοδο, αρχή. εξάγω (συνάγω) κανόνα, νόμο, συμπέρασμα, συνέπειες. κάνω παραλλαγές, αντικαταστάσεις, συμπληρώσεις. κατατάσσω (ιεραρχώ) σε έννοια, τάξη, κατηγορία, γένος με βάση καθορισμένα κριτήρια. κατασκευάζω μοντέλο, συσκευή. λύνω άσκηση, πρόβλημα. μετρώ συνεχή ή ασυνεχή δεδομένα. μεταφράζω ένα κείμενο από μία γλώσσα σε άλλη. μεταφέρω από ένα συμβολισμό σε άλλο. ολοκληρώνω (συμπληρώνω) πρόταση, κανόνα, νόμο, τύπο. ορίζω λέξεις, όρους, τάξεις, σύνολα, έννοιες. παραβάλλω/αντιπαραβάλλω/ γεγονότα, καταστάσεις, ευρήματα, αποτελέ- συγκρίνω σματα για να εξαγάγω ομοιότητες, διαφορές. παραφράζω κείμενο, κανόνα, νόμο, αρχή. περιγράφω καταστάσεις, συνθήκες. προσάγω/ αναφέρω/ παραθέτω επιχειρήματα, παραδείγματα. προχωρώ (προβαίνω) σε γενικεύσεις, συμπεράσματα. συνοψίζω μια διάλεξη, δηλώσεις, συμπεράσματα. ταξινομώ βάσει καθορισμένων κριτηρίων.
 • 6. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 6 Ο παραπάνω πίνακας / κατάλογος ρημάτων (πρβλ. Κουτσάκου, Ι. (1986), Σύγχρονη Διδακτική, σελ. 45-46) δεν είναι εξαντλητικός ούτε και πρότυπος. Δίνει απλά μερικά παραδείγματα, όπου αναφέρονται δραστηριότητες και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή αφενός των στόχων και αφετέρου για τη διατύπωση των τρόπων αξιολόγησης. 3. Ταξινόμηση διδακτικών στόχων κατά Bloom Η ταξινόμηση (ταξινομία) είναι το βοηθητικό μέσο για την κατάταξη αντικειμένων σε κατηγορίες ανάλογα με τη σχέση που έχουν μεταξύ τους. Η ταξινόμηση και η ιεραρχική κατάταξη των στόχων είναι χρήσιμες, γιατί παρου- σιάζουν το εύρος των ενδεχόμενων στόχων που μπορούμε να επιλέξουμε ή περιγράψουμε, εφόσον προτιθέμεθα και να τους χρησιμοποιήσουμε (...). Βέβαια οι δραστηριότητες (ή άλλες συναισθηματικές καταστάσεις) οριοθετούνται συνή- θως από τον εκπαιδευτικό κατά την επικοινωνία του με την τάξη ενσυνείδητα, είτε ως αποτέλεσμα λογικής ανάλυσης είτε με βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, και ξέχωρα από κάθε ταξινομία. Γιατί, αν ο δάσκαλος μπορεί να περιγράψει ακριβώς και σωστά τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές, τότε έχει ορίσει και τι πρέπει να μπορούν να κάνουν στο τέλος του μαθήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, αν στο τέλος της διδακτικής ώρας απορεί για το μέχρι πού (δεν) έφτασε, αυτό συμβαίνει επειδή δεν προσδιόρισε από την αρχή που ήθελε να φτάσει. Η ιδέα της ταξινόμησης των εκπαιδευτικών/διδακτικών στόχων έχει ιστορία σχεδόν 50 χρόνων. Ο Αμερικανός ψυχολόγος B.S. Bloom και οι συν- εργάτες του πίστευαν πως μια τέτοια επινόηση υποβοηθάει στον προγραμ- ματισμό του διδακτικού έργου και ότι οι ψυχολογικές σχέσεις που χρησι- μοποιούνται από το ταξινομικό σχήμα μπορούν να προωθήσουν την κατανόηση της διδακτικής διαδικασίας και να προαγάγουν τη λειτουργική σχέση των ικανο- τήτων και συναισθηματικών καταστάσεων του μαθητή με την προσφερόμενη γνώση και κάθε άλλης μορφής επίδραση του περιβάλλοντος. Η σχέση αυτή διαγράφεται στο πλαίσιο, που κατά την άποψή τους καθορίζεται από τους τομείς:  των νοητικών λειτουργιών (γνωστικός τομέας),  των συναισθηματικών καταστάσεων (συναισθηματικός τομέας),  των ψυχοκινητικών λειτουργιών (ψυχοκινητικός τομέας). Διάγραμμα διασύνδεσης των τομέων γνωστικός, συναισθηματικός και ψυχοκινητικός κατά την μπιχεβιοριστική θεωρία (συμπεριφορισμός). Σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς Ψυχοκινητικές λειτουργίες Νοητικές λειτουργίες
 • 7. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 7 Ο γνωστικός τομέας («τι υπάρχει στο μυαλό μας») περιλαμβάνει εκεί- νους τους στόχους οι οποίοι ασχολούνται με την ανάκληση και την ανάμνηση της γνώσης και την ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως είναι η σκέψη και η λύση προβλημάτων. Είναι ο τομέας όπου μπορούν να βρεθούν διατυπωμένοι οι περισσότεροι καθαροί ορισμοί στόχων σαν περιγραφές μαθητικής συμπεριφοράς. Διάγραμμα ιεράρχησης κατηγοριών στόχων στο γνωστικό τομέα κατά Bloom και συνεργάτες. Ο συναισθηματικός τομέας («τι αισθάνεται η καρδιά μας») περιλαμβάνει στόχους που περιγράφουν μεταβολές στη συναισθηματική κατάσταση και την ανάπτυξη ενδιαφερόντων, στάσεων και αξιών ή βαθμούς αποδοχής ή απόρ- ριψης. Περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την ικανότητα προσαρμογής. Οι στόχοι σε αυτόν τον τομέα δεν καθορίζονται με μεγάλη ακρίβεια. Είναι εκφράσεις που βασίζονται σε λογικά συμπεράσματα και όχι σε δραστηριότητες. Διάγραμμα ιεράρχησης κατηγοριών στόχων στο συναισθηματικό τομέα κατά Krathwohl, Bloom και Masia. ΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
 • 8. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 8 Ο ψυχοκινητικός τομέας («τι κάνουν τα χέρια και το σώμα μας») περι- λαμβάνει στόχους που σχετίζονται με κινητικές δεξιότητες με έμφαση σε κάποια κινητική ικανότητα, χειρισμό υλικού ή αντικειμένων ή κάποια πράξη που απαιτεί νευρομυϊκό συντονισμό. Οι στόχοι αυτοί συνδέονται κυρίως με τη σωματική αγωγή, τον χορό, τη ζωγραφική, τα τεχνολογικά μαθήματα, τη διεξαγωγή ενός πειράματος στο εργαστήριο των φυσικών επιστημών αλλά και τη χρήση Η/Υ, την ευφράδεια κατά τη διάρκεια δημόσιων ομιλιών κ.ά. Διάγραμμα ιεράρχησης κατηγοριών στόχων στο ψυχοκινητικό τομέα κατά Kibler και συνεργάτες. Με βάση αυτό το ταξινομικό σχήμα κατασκευάστηκε (αρκετά αυθαίρετα και με αρκετές επιφυλάξεις) ένα σύστημα διδακτικής σκοποθεσίας που περι- λαμβάνει ιεραρχικά κατηγορίες και υποκατηγορίες ως εξής: Α. ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (κατά Bloom και συν.) 1.0.0. ΓΝΩΣΗ 1.1.0. Γνώση συγκεκριμένων λεπτομερειών. 1.1.1. Γνώση ορολογίας. 1.1.2. Γνώση σημαντικών γεγονότων. 1.2.0. Γνώση μέσων. 1.2.1. Γνώση συμβάσεων. 1.2.2. Γνώση τάσεων και συνεπειών. 1.2.3. Γνώση ταξινομήσεων και κατηγοριών. 1.2.4. Γνώση κριτηρίων. 1.2.5. Γνώση μεθοδολογίας. 1.3.0. Γνώση αφηρημένων πραγμάτων και γενικοτήτων. 1.3.1. Γνώση αρχών, κανόνων ή νόμων. 1.3.2. Γνώση θεωριών και δομών, 2.0.0. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 2.1.0. Απόδοση, μετάφραση. 2.2.0. Ερμηνεία. 2.3.0 Προέκταση. 3.0.0.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΛΕΠΤΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΜΙΜΗΣΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
 • 9. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 9 4.0.0.ΑΝΑΛΥΣΗ 4.1.0. Διακρίβωση των στοιχείων. 4.2.0. Ανίχνευση των σχέσεων. 4.3.0. Διερεύνηση των οργανωτικών αρχών. 5.0.0. ΣΥΝΘΕΣΗ 5.1.0. Παραγωγή προσωπικού έργου. 5.2.0. Επεξεργασία σχεδίου δράσεως. 5.3.0. Παραγωγή σειράς αφαιρετικών σχέσεων. 6.0.0. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 6.1.0. Κρίσεις με βάση εσωτερικά κριτήρια. 6.2.0. Κρίσεις με βάση εξωτερικά κριτήρια. Β. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (κατά Krathwohl, Bloom και συν.) 1.0.0. ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1.1.0. Συνειδητοποίηση. 1.2.0. Θέληση για πρόσληψη (δεκτικότητα. 1.3.0. Κατευθυνόμενη ή κατ’ εκλογή προσοχή (εκλεκτικότητα). 2.0.0. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 2.1.0. Συγκατάθεση στην ανταπόκριση. 2.2.0. Θέληση προς ανταπόκριση. 2.3.0. Ικανοποίηση κατά την ανταπόκριση. 3.0.0. ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ) 3.1.0. Παραδοχή (αποδοχή) αξιών. 3.2.0. Προτίμηση αξιών. 3.3.0. Συγκινησιακή εμπλοκή (δέσμευση) 4.0.0. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4.1.0. Σύλληψη της έννοιας μιας αξίας (εννοιοποίηση). 4.2.0. Οργάνωση αξιολογικού συστήματος. 5.0.0. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 5.1.0. Γενίκευση. 5.2.0. Γενικός χαρακτηρισμός. Γ. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (κατά Kibler και συν.) 1.0.0. ΓΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1.1.0. Κινήσεις των ανωτέρων μελών του σώματος. 1.2.0. Κινήσεις των κατωτέρων μελών του σώματος. 1.3.0. Κινήσεις περισσότερων σημαντικών ενοτήτων 2.0.0. ΛΕΠΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΙΣ (ΑΚΡΙΒΕΙΑ) 2.1.0. Κινήσεις δακτύλου – χεριού.
 • 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 10 2.2.0. Συντονισμός κινήσεων οφθαλμών – χεριών. 2.3.0. Συντονισμός αυτιών – χεριών. 2.4.0. Συντονισμός χεριών – οφθαλμών – ποδιών. 2.5.0. Άλλοι συνδυασμοί. 3.0.0. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ (ΜΙΜΗΣΗ) 3.1.0. Μιμική. 3.2.0. Χειρονομίες. Έκφραση με το στόμα. 4.0.0. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ (ΑΡΘΡΩΣΗ) 4.1.0. Παραγωγή του ήχου. 4.2.0. Μόρφωση ήχου - λέξεως 4.3.0. Προβολή του ήχου. 4.4.0. Συνδυασμός ήχου – χειρονομίας. Βάσει της ταξινόμησης των εκπαιδευτικών στόχων κατά Bloom και συνερ- γατών μπορούμε να αναδιατυπώσουμε και κατηγοριοποιήσουμε ενδεικτικές λέξεις και όρους εκφοράς των στόχων ως εξής: ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ξέρω να…) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ- ΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (θέλω να…) ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (μπορώ να…) Αναγνωρίζω Αμφισβητώ Αποδεικνύω Απαριθμώ Αποδέχομαι Διορθώνω Αντιπαραθέτω Απορρίπτω Ελέγχω Διαχωρίζω Αρνούμαι Επαληθεύω Επιλέγω Εφαρμόζω Επεξηγώ Εξηγώ Διερωτώμαι Επιδεικνύω Κατατάσσω Εκτιμώ Επιλέγω Κατηγοριοποιώ Ενθαρρύνω Επιλύω Κατονομάζω Ευχαριστώ Εφαρμόζω Περιγράφω Παραδέχομαι Θέτω Προσδιορίζω Παρακαλώ Κατασκευάζω Συγκρίνω Παροτρύνω Μετρώ Συνοψίζω Προτιμώ Οργανώνω Συντάσσω Υιοθετώ Σχεδιάζω Συσχετίζω Υποκινώ Συμπληρώνω Ταξινομώ Υποστηρίζω Χρησιμοποιώ Παραδείγματα όρων/ρημάτων εκφοράς των εκπαιδευτικών στόχων κατ΄ αντιστοιχία με την ταξινόμηση κατά Βloom και συν.
 • 11. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 11 Πλέον αναλυτικά, κάποια ενδεικτικά ρήματα εκφοράς, σύμφωνα με την ιεράρχηση κατηγοριών κατά Bloom και συν., για το γνωστικό τομέα φαίνονται στον επόμενο πίνακα (πρβλ. Clark, D. R. (2004), Bloom's Taxonomy of Learning Domains, http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html#types). ΓΝΩΣΗ / ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αναγνωρίζω Αναπαριστώ Αλλάζω Αναλύω Αναλύω Αιτιολογώ/ Υποστηρίζω Αναπαράγω Αναδιατυπών Ανακαλύπτω Αναφέρω Βρίσκω Ανατρέχω Ανακαλώ Αναμορφώνω Αξιοποιώ Αντιδιαστέλλω Δημιουργώ Αντιπαραβάλλ Απαριθμώ Ερμηνεύω Διευθετώ Διακρίνω Διακρίνω Αξιολογώ Αποστηθίζω Απεικονίζω Εκδηλώνω Διαφοροποιώ Διαπιστώνω/ Συνάγω Αποτιμώ Επικαλούμαι Γενικεύω Εκτελώ Διαχωρίζω Εξηγώ Αποφαίνομαι/ Διερμηνεύω Ονομάζω Διευκρινίζω Εμφανίζω Συγκρίνω Επαναδιατυπ Διαπιστώνω Ορίζω Δίνω ένα παράδειγμα Επιδεικνύω Συλλέγω Επαναδιευθε Εκτιμώ Παπαγαλίζω Εξηγώ Επιλύω Συσχετίζω Ξεχωρίζω Ενημερώνω Παραθέτω Μετατρέπω Εφαρμόζω Ταυτοποιώ Οργανώνω Εξηγώ Περιγράφω Μεταφράζω Κατασκευάζω Σκιαγραφώ Κρίνω / Επικρίνω Συντάσσω Ορίζω Προβλέπω Συνθέτω Πληροφορώ Ταιριάζω Συνοψίζω Παρουσιάζω Συσχετίζω Σταθμίζω Υπολογίζω Σχεδιάζω Συγκρίνω Χρησιμοποιώ Ταξινομώ Συμπεραίνω Παραδείγματα όρων/ρημάτων εκφοράς των εκπαιδευτικών στόχων γνωστικού τομέα κατά Βloom και συν. 4. Η αναθεωρημένη ταξινομία Bloom Στα μέσα της δεκαετίας του '90 οι W. Anderson και D. R. Krathwohl, συνεργάτες του Βloom, προέβησαν σε μερική αναθεώρηση της ιεράρχησης των κατηγοριών στόχων του γνωστικού τομέα με κύρια γνωρίσματα: (α) τη αντικα- τάσταση του ουσιαστικού που περιγράφει τις έξι κατηγορίες με το αντίστοιχο ρήμα (λ.χ. αντί για εφαρμογή, εφαρμόζω) και (β) την αντιμετάθεση σύνθεσης (δημιουρ- γίας) και αξιολόγησης, τοποθετώντας στην κορυφή της πυραμίδας τη δημιουργία. Αυτή η ιεράρχηση απεικονίζει μια πιο ενεργό μορφή σκέψης και είναι ίσως ακρι- βέστερη (πρβλ. και (ι) Atherton, J. S. (2010), Learning and Teaching; Bloom's taxonomy, http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm#Cognitive (ιι) Wilson, Leslie Owen (2006), Beyond Bloom, A new Version of the Cognitive Taxonomy, http://www.uwsp.edu/education/lwilson/curric/newtaxonomy.htm).
 • 12. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 12 Διάγραμμα της αναθεωρημένης ιεράρχησης κατηγοριών στόχων στο γνωστικό τομέα κατά Anderson and Krathwohl. 5. Η ταξινομία του Gagnè Ένα άλλο ταξινομικό σύστημα είναι αυτό που επινοήθηκε από τον Αμερικανό ψυχολόγο R. Gagnè, που περιλαμβάνει όλα τα είδη μάθησης και διακρίνει τις μαθησιακές δραστηριότητες σε πέντε κατηγορίες: 1. Μάθηση πληροφοριών και γνώσεων (γλωσσικές πληροφορίες για γεγονότα, καταστάσεις, αρχές, πράγματα, καταστάσεις). 2. Μάθηση νοητικών διακρίσεων (νοητικές δεξιότητες). 2.1. Διάκριση ερεθισμάτων. 2.2. Σχηματισμός εννοιών. 2.3. Ορισμός και κατάταξη εννοιών. 2.4. Σχηματισμός και χρήση κανόνων. 2.5. Σύνθεσης κανόνων και λύση προβλημάτων. 3. Μάθηση γνωστικών στρατηγικών(ώστε να κατευθύνονται οι γνωστικές λειτουργίες του ατόμου προς επίτευξη σκοπών). 4. Μάθηση στάσεων (ψυχικές στάσεις που εκφράζουν αξιολογικές επιλογές και αποτιμήσεις για κοινωνικές σχέσεις, δραστηριότητες, ηθικές αρχές). 5. Μάθηση κινητικών δεξιοτήτων (ψυχοκινητικές δεξιότητες). Ο όρος γνωστική στρατηγική αναφέρεται στη δυνατότητα του μαθητή να κατευθύνει την προσοχή, τη μνήμη και τη σκέψη του και τη δυνατότητα που ενεργοποιεί τις διαδικασίες εκτελεστικού ελέγχου, οι οποίες καθορίζουν τη συγκεκριμένη προσέγγιση που ακολουθεί το άτομο για να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που λαμβάνει, ενώ στη συνέχεια ενεργοποιούν και τροποποιούν όλες τις άλλες διαδικασίες μάθησης. ΑΝΑΚΑΛΩ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΤΑΝΟΩ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΑΝΑΛΥΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΑΞΙΟΛΟΓΩ
 • 13. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 13 6. Άλλες ταξινομίες στόχων Άλλα μοντέλα- ταξινομίες διδακτικών στόχων είναι (α) το μοντέλο των γενι- κευμένων στόχων, (β) το συνδυαστικό μοντέλο των Mc Ashan και Gronlund, (γ) το διαδικαστικό μοντέλο του L. Stonhouse, (δ) η ταξινομία των Harmin, Kirchenbaum και της Simon, (ε) η ταξινομία της κριτικής σκέψης, (στ) η ταξινομία του Dave και (ζ) η ταξινομία της Harrow για το ψυχοκινητικό τομέα (πρβλ. Ματσαγγούρας, Η. (2006), Στρατηγικές διδασκαλίας, σελ.201-216 ). 7. Η ταξινομία του Klopfer για τις φυσικές επιστήμες Όσον αφορά τις θετικές επιστήμες, η ταξινομία του L.E. Klopfer είναι ίσως η πιο πλήρης, με την έννοια ότι περιλαμβάνει και τους τρεις τομείς συμπεριφοράς (γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό), όπως επίσης και τη μεθοδολογία των φυσικών επιστημών. (Πρβλ. L.E. Klopfer: Αξιολόγηση της Μάθησης στις Θετικές Επιστήμες, στο: Πρακτικά Συνεδρίου: Η Διδακτική των Φυσικών Επιστη- μών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου-ΕΚΦ, Λευκωσία, 1980). Ι. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΧΩΝ Α ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Α1 Γνώση συγκεκριμένων γεγονότων. Α2 Γνώση επιστημονικής ορολογίας. Α3 Γνώση εννοιών ή φυσικών μεγεθών. Α4 Γνώση συμβάσεων, συμβόλων. Α5 Γνώση της συνέχειας και εξέλιξης ενός φαινομένου. Α6 Γνώση ταξινομήσεων, κατηγοριών, κριτηρίων. Α7 Γνώση τεχνικών και επιστημονικών διαδικασιών. Α8 Γνώση αρχών και νόμων της επιστήμης. Α9 Γνώση θεωριών και νοητικών λειτουργιών (conceptual schemes). Α10 (Κατανόηση) Διαπίστωση μιας γνώσης σε νέο κείμενο. Α11 Ερμηνεία μιας γνώσης από μια συμβολική μορφή σε άλλη. Β, C, D, E ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β Παρατήρηση – μέτρηση Β1 Παρατήρηση αντικειμένων και φαινομένων. Β2 Περιγραφή των παρατηρήσεων σε κατάλληλη γλώσσα. Β3 Μετρήσεις αντικειμένων και μεταβολών. Β4 Επιλογή του κατάλληλου οργάνου για τις μετρήσεις. Β5 Υπολογισμός της μέτρησης και αναγνώριση των ορίων για την ακρίβεια της μέτρηση. C Εντοπισμός ενός προβλήματος και αναζήτηση τρόπων για επίλυσή του C 1 Αναγνώριση του προβλήματος.
 • 14. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 14 C 2 Διατύπωση της υπόθεσης για εργασία για να δώσει μια κατεύθυνση στην έρευνα. C 3 Επιλογή των κατάλληλων τεστ για να κρίνουμε μια υπόθεση, για επαλήθευση της υπόθεσης. C 4 Επιλογή της κατάλληλης πειραματικής διαδικασίας. D Ερμηνεία των δεδομένων και γενίκευση D 1 Λήψη των πειραματικών δεδομένων (υπολογισμός σφαλμάτων). D 2 Ικανότητα στη χάραξη γραφικών παραστάσεων. D 3 Ερμηνεία των πειραματικών δεδομένων και παρατηρήσεων. D 4 Προέκταση και προεκβολή λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών. D 5 Έλεγχος της υπόθεσης υπό το φως των αποτελεσμάτων του πειράματος. Επαλήθευση ή απόρριψη υπόθεσης - τροποποίηση. D 6 Διατύπωση κατάλληλων γενικεύσεων με βάση τις σχέσεις που προέκυψαν από τα πειραματικά δεδομένα. Ε Κατασκευή, έλεγχος και τροποποίηση ενός θεωρητικού μοντέλου Ε 1 Αναγνώριση της αναγκαιότητας ενός θεωρητικού μοντέλου. Ε 2 Δημιουργία του θεωρητικού μοντέλου για προσαρμογή γνωστών φαινομένων και αρχών. Ε 3 Καθορισμός των φαινομένων και αρχών που εξηγούνται ή ικανοποιούνται από το θεωρητικό μοντέλο. Ε 4 Παραγωγή καινούριων υποθέσεων που προκύπτουν από το θεωρητικό μοντέλο. Ε 5 Ερμηνεία και αξιολόγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων για έλεγχο του θεωρητικού μοντέλου. Ε 6 Δημιουργία ενός θεωρητικού μοντέλου αναθεωρημένου, επεξεργασμένου, γενικευμένου. F Εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων F 1 Εφαρμογή σε νέα προβλήματα μέσα στον ίδιο τομέα της επιστήμης. F 2 Εφαρμογή σε νέα προβλήματα σε διαφορετικό τομέα της επιστήμης. F 3 Εφαρμογή μέσα σε τομέα διαφορετικό από την επιστήμη περιλαμβα- νομένης και της τεχνολογίας. G Δεξιότητες στον χειρισμό (ψυχοκινητικός τομέας) G 1 Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον χειρισμό του εργαστηριακού εξοπλισμού (συντονισμός) Λόγου χάρη ζυγό, μικροσκόπιο, προχοΐδας. G 2 Χρήση της τεχνικής του εργαστηρίου με επιμέλεια και ασφάλεια (συνέπεια) Η Στάσεις και ενδιαφέροντα (συναισθηματικός τομέας) Στηρίζεται στην ταξινομία του Krathwohl. Η 1 Θετική στάση απέναντι στην επιστήμη. Η 2 Αποδοχή της μεθόδου στην επιστημονική έρευνα σαν μιας μεθόδου σκέψης. Η 3 Υιοθέτηση της επιστημονικής μεθοδολογίας. Η 4 Ευχαρίστηση από τη μάθηση της επιστήμης.
 • 15. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 15 Η 5 Ανάπτυξη ενδιαφέροντος για επιστημονικές δραστηριότητες εκτός μαθημάτων. Η 6 Ανάπτυξη ενδιαφέροντος για καριέρα στην επιστήμη. Αφορά την εκτίμηση της επιστήμης σαν μιας ανθρώπινης δραστηριότητας σε σχέση με άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Ι Κατεύθυνση, προσανατολισμός Ι 1 Συσχέτιση και διάκριση μεταξύ διαφόρων τύπων επιστημονικής δραστηριότητας, λόγου χάρη παρατήρηση, νόμος, θεωρία. Ι 2 Αναγνώριση των ορίων των επιστημονικών εφαρμογών και η επίδραση της επιστημονικής έρευνας στη γενική φιλοσοφία. Ι 3 Εξέλιξη των επιστημονικών ιδεών ιστορικά. Ι 4 Αλληλεπίδραση επιστήμης - κοινωνίας - τεχνολογίας- οικονομίας. Ι 5 Ηθικά και κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν από την επιστημονική έρευνα. ΙΙ. ΣΧΟΛΙΑ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Α ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: Η κατηγορία αυτή των στόχων αναφέρεται σε γνώση που λαμβάνεται από ανάγνωση βιβλίων και παρακολούθηση μαθημάτων, δηλαδή γνώσεις που δεν λαμβάνονται από εμπειρικές διαδι- κασίες, όπως είναι το εργαστήριο. Αφορά την απόκτηση πληροφοριών της οποίες ο μαθητής να μπορεί να ανακαλεί όταν του ζητηθεί. Οι δύο τελευτ- αίες υποκατηγορίες, Α10 και Α11, αναφέρονται στην κατανόηση της γνώσης, προσδιορίζοντάς τη μέσα σ’ ένα νέο κείμενο. Α 1 Λόγου χάρη «ο υδράργυρος είναι υγρός», «το λάδι είναι πιο ελαφρό από το νερό», «ο πάγος λιώνει της 0º C». Α 2 Αναφέρεται στον σωστό ορισμό. Α3 Δηλαδή ορισμό και σωστή χρήση, λόγου χάρη «πυκνότητα», «χημικό στοιχείο», «δύναμη», «ισορροπία». Α 4 Σωστή χρήση και ερμηνεία σημείων και συμβόλων. Α 5 Λόγου χάρη την εξέλιξη του φαινομένου της δημιουργίας των σταλακτιτών και σταλαγμιτών. Α6 Λόγου χάρη «στερεό-υγρό-αέριο» ή «στοιχείο-χημική ένωση». Α7 Λόγου χάρη «Μέτρηση της ειδικής θερμότητας του σιδήρου», «μέτρηση πυκνότητας υγρού με τη λήκυθο». Δηλ. περιγραφή δεδομένων τεχνικών διαδικασιών που δεν μαθαίνει ο μαθητής στο εργαστήριο (αυτές περιλαμβάνονται σε παρακάτω στόχο). Α 8 Λόγου χάρη «Διατύπωση της αρχής του Αρχιμήδη» ή «του νόμου της παγκόσμιας έλξης». Α 9 Είναι η τελευταία υποκατηγορία των στόχων ΓΝΩΣΗ. Αναφέρεται σε πιο σύνθετη γνώση, λόγου χάρη «κινητική θεωρία των αερίων», «κυματική θεωρία του φωτός». Α10 Ο μαθητής να καταδείξει ότι κατανόησε όλα όσα αναφέρονται της πιο πάνω υποκατηγορίες τακτοποιώντας όταν του παρουσιαστούν υπό μορφή άλλη από εκείνη που τα διδάχτηκε.
 • 16. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 16 Α 11 Λόγου χάρη περιγραφή με λόγια μιας χημικής αντίδρασης ή ερμηνεία της ανυσματικού διαγράμματος δυνάμεων. B,C,D,E Οι κατηγορίες αυτές μαζί αποτελούν μια αυτόνομη ταξινομία της έρευνας των προβλημάτων της Φυσικής ή της θετικής επιστήμης, της ακολουθείται από της επιστήμονες ερευνητές. Η σειρά των διαφόρων υποκατηγοριών δεν είναι αυθαίρετη. Τούτο βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα ανεξαιρέτως τα στάδια των κατηγοριών Β μέχρι Ε πρέπει να ακολουθηθούν σε μια έρευνα της φυσικού προβλήματος. Ούτε πως πρέπει ν’ ακολουθηθούν αυστηρά με την ίδια σειρά που παρουσιάζονται εδώ. Απλώς οι κατηγορίες Β-Ε αποτελούν ένα βασικό σκελετό για τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας. Ε Παραδείγματα θεωρητικού μοντέλου: «Το άτομο» της διδάσκεται «σήμερα» ή η θερμότητα. Η διατύπωση της μοντέλου στην επιστήμη πρέπει να εξυπηρετεί τρεις βασικές λειτουργίες: (α) Να συνδέει ορθολογιστικά τα φαινόμενα στον τομέα που καλύπτει. (β) Να εξηγεί παρατηρήσεις και φαινόμενα. (γ) Να εισηγείται νέες υποθέσεις, προβλήματα και πειράματα που να δώσουν κατευθύνσεις για νέες έρευνες. F Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στην εφαρμογή επιστημονικής γνώσης και μεθόδου σε νέα προβλήματα των οποίων ο τρόπος επίλυσης δεν είναι καθορισμένος. F 1 Λόγου χάρη «Πώς θα επιταχύνουμε αυτή τη χημική αντίδραση;». F 2 Λόγου χάρη «Γιατί το νερό ανεβαίνει μέσα στο στέλεχος της φυτού;». F 3 Λόγου χάρη «Θα καταρρεύσει αυτή η γέφυρα αν τη διαβεί ένα φορτηγό 10 τόνων». ΙΙΙ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ Στην ταξινομία αυτή οι κατηγορίες Α μέχρι F αποτελούν τον γνωστικό τομέα και είναι λίγο-πολύ διαρθρωμένες κατά το πρότυπο B.S. Bloom. Δηλαδή η κατηγορία Α περιλαμβάνει ΓΝΩΣΗ και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ και η F ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Μέσα της κατηγορίες B,C,D,E εντάσσονται οι ανώτερες λειτουργίες ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΥΝΘΕΣΗ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, που αποτελούν και τη γενική μεθοδολογία της επιστήμης: παρατήρηση, υπόθεση, πείραμα, επαλήθευση, πρόβλεψη. Οι κατηγορίες Η και Ι αναφέρονται στον συναισθηματικό τομέα κατά D.R. Krathwohl και η κατηγορία G στον ψυχοκινητικό τομέα. 8. Παραδείγματα διατύπωσης στόχων κατά Klopfer Παρακάτω δίνονται ενδεικτικά παραδείγματα διατύπωσης εκπαιδευτικών στόχων κατά Klopfer. Έτσι μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας μιας ενότητας ο μαθητής να είναι σε θέση:  Να ορίζει με σαφήνεια το φαινόμενο της γραμμικής διαστολής (γνώση).  Να γράφει σωστά τη χημική εξίσωση παρασκευής του νερού (γνώση).  Να καταστρώνει το γράφημα ταχύτητας- χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση σε χιλιοστομετρικό φύλλο (μιλιμετρέ) και σε ηλεκτρονικό λογιστικό φύλλο (MS Excel) (γνώση).
 • 17. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 17  Να εξηγεί την κινητική κατάσταση ενός οχήματος με τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας-χρόνου και μετατόπισης-χρόνου (κατανόηση).  Να αναζητά στο Διαδίκτυο μια προσομοίωση για τη διαδικασία της μίτωσης (κατανόηση).  Να προτείνει άμεσους και έμμεσους τρόπους για τη μέτρηση της ωμικής αντίστασης ενός σύρματος (εντοπισμός προβλήματος).  Να παρατηρήσει στον παλμογράφο την παραγωγή ήχου από την παλμική κίνηση του διαπασών (παρατήρηση).  Να διακρίνει και αναγνωρίζει τα οργανίδια του ζωικού κυττάρου στο μικροσκόπιο σε δεδομένο χρόνο (ερμηνεία δεδομένων).  Να διαπιστώνει χωρίς βοήθεια τον τρόπο σύνδεσης των διαφόρων ηλεκ- τρικών καταναλωτών στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού του (ερμηνεία δεδομένων και γενίκευση).  Να δημιουργεί μια σειρά διαφανειών MS PowerPoint με θέμα τη δομή του ατόμου (σύνθεση).  Να αιτιολογεί τη μικροσκοπική περιγραφή του προτύπου του ιδανικού αερίου (έλεγχος θεωρητικού μοντέλου).  Να διαπιστώνει την ταυτότητα του αερίου που συγκεντρώθηκε στην άνοδο κατά τη διάσπαση του νερού στα συστατικά του με ηλεκτρόλυση (εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων).  Να χειρίζεται με ακρίβεια τους ζυγούς του σχολικού εργαστηρίου (δεξιότητες στον χειρισμό).  Να εργάζεται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας (δεξιότητες στον χειρισμό).  Να αυξηθεί το ενδιαφέρον και η ευχαρίστησή του για τις φυσικές επιστήμες (στάσεις και ενδιαφέροντα).  Να αναπτύξει [στο εργαστήριο] πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας (στάσεις και ενδιαφέροντα).  Να αντιληφθεί τη σημασία του εργαστηρίου στη μελέτη της φυσικής με την αποδοχή των παρατηρούμενων γεγονότων (κατεύθυνση). 9. Αξιολόγηση με βάση την ταξινομία Η αξιολόγηση με βάση την ταξινομία για τις θετικές επιστήμες μπορεί να περιλάβει μια σειρά ενεργειών όπως:  Την κατασκευή και συμπλήρωση ενός πίνακα που η πρώτη στήλη να έχει τα θέματα που εξετάζει η διδακτική ενότητα (το περιεχόμενο) και οι επόμενες με σειρά τους στόχους που περιγράφονται στην ταξινομία. Ποιοι (και πόσοι) από τους στόχους της ταξινομίας θα περιληφθούν, εξαρτάται από τους στόχους που έχουν τεθεί από τον εκπαιδευτικό.  Την κατάστρωση μιας σειράς ασκήσεων εμπέδωσης με τη μορφή ερωτήσεων αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, αντιστοίχισης, σύντομης απάντησης), δοκιμίου (έκθεσης), επίλυσης προβλήματος. Οι ερωτήσεις κτλ. πρέπει να κατατάσσονται κατά κατηγορία στόχων και βαθμό δυσκολίας.
 • 18. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 18  Ένα σύστημα βαθμολογίας. Ο τρόπος βαθμολόγησης για την κάθε ερώτηση πρέπει να είναι τέτοιος, που να επιτρέπει τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Ο τρόπος αυτός έχει μειονεκτήματα, όπως είναι να βρεθούν ερωτήσεις για κάθε κατηγορία στόχων, η δυσανάλογη βαρύτητα που δίνεται στο γνωστικό τομέα, η ανομοιογένεια στις διάφορες κατηγορίες στόχων. Αλλά έχει και πλε- ονεκτήματα ως προς την επιλογή των δραστηριοτήτων, τον προγραμματισμό της διδασκαλίας, την αξιολόγηση βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, το βάρος στη διαδι- κασιοκεντρική διδασκαλία (διαδικαστική γνώση, procedural knowledge) και σε διδακτικές στρατηγικές που στοχεύουν στο να μάθουν οι μαθητές πώς να μαθαίνουν. Ενδεικτικός οδηγός αξιολόγησης είναι ο παρακάτω πίνακας, που δια- σταυρώνει (ταιριάζει) τις δραστηριότητες και τους διδακτικούς στόχους του κατά Bloom (αναθεωρημένου) γνωστικού τομέα με τις μορφές γνώ- σης και τις γνωστικές διαδικασίες. Γνωστικός τομέας Μορφές γνώσης Ανακαλώ στη μνήμη Κατανοώ Εφαρμόζω Αναλύω Αξιολογώ Δημιουργώ (εφαρμόζω) Πραγματική (σαφής γνώση γεγονότος) Εννοιολογική (γνωρίζω / κατανοώ κάτι) Διαδικαστική (γνωρίζω το πώς και γιατί) Μεταγνώση (γνωρίζω τι γνωρίζω) Πίνακας διπλής εισόδου μορφών γνώσης και κατηγοριών στόχων γνωστικού τομέα. 10. Για μια κριτική της θεωρίας της σκοποθεσίας Η θεωρία των εκπαιδευτικών στόχων έχει δεχθεί σφοδρή κριτική και έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις σχετικά με τη χρησιμότητά της με σειρά επιχειρημάτων, που μπορούν να επικεντρωθούν στο ότι δίνει μεγάλη έμφαση στην αλλαγή συμπεριφοράς ως σκοπό της μάθησης (αν και δε μας λέει γιατί αναμένεται αυτή η συμπεριφορά), μηχανοποιεί τη διδασκαλία παρεμποδίζοντας τον δημιουργικό δάσκαλο να αυτοσχεδιάσει, ενώ ο μαθητής γνωρίζοντας τους στόχους αποφεύγει να αξιοποιήσει το δυναμικό του πέραν αυτών. Ακόμα, υπάρχουν ενδείξεις που τεκμηριώνουν την άποψη ότι η στοχοθεσία δε διευκολύνει την αξιολόγηση τόσο, όσο αρχικά πιστεύτηκε. Πάντως, όπως αναφέρει ο Bloom, «το ουσιώδες είναι ότι
 • 19. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία Μάιος 2010 19 οι εκπαιδευτικοί τώρα (...) προβληματίζονται περισσότερο κατά πόσο έχουν διεγείρει σε ικανοποιητικό βαθμό τους μαθητές τους (...). Και αν η ιεράρχηση των στόχων στην ταξινομία δεν είναι τέλεια (...) είναι εντελώς δευτερεύον σε σχέση με τη μεγάλη συμβολή της στην εκπαιδευτική πράξη». Βιβλιογραφία 1. Arons, A. (1992), Οδηγός διδασκαλίας της Φυσικής, εκδ. Τροχαλία, Αθήνα. 2. Βλάχος, Ι.(2004), Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, η πρόταση της Εποικο δόμησης, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα. 3. BIoom, B. – KrathwohI, D. (1986), Ταξινομία διδακτικών στόχων, τ. Α-Β, εκδ. Κώδικας, Θεσσαλονίκη 4. Ζησιμόπουλος, Γ., Καφετζόπουλος, Κ., Μουτζούρη-Μανούσου, Ε., Παπαστα- ματίου, Ν. (2002), Θέματα διδακτικής για τα μαθήματα των φυσικών επιστημών εκδ. Πατάκη, Αθήνα. 5. Κόκκοτας, Π. (1989), Διδακτική φυσικών επιστημών, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. 6. Κόκκοτας, Π. (1997), Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, Αθήνα. 7. Κουτσάκου, I. (1986), Σύγχρονη διδακτική, εκδ. Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. 8. Mager, R. (1985), Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. 9. Ματσαγγούρας, Η. (2006), Στρατηγικές διδασκαλίας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα. 10. Νούτσος, Μπ. (1983), Διδακτικοί στόχοι και αναλυτικό πρόγραμμα, εκδ. Δωδώνη. . 11. Παπαϊωάννου, Α. (1977), Σκοποί και στόχοι της παιδείας, Κύπρος. 12. Πηγιάκη, Π. (1998), Προετοιμασία, σχεδιασμός και αξιολόγηση της διδασκαλίας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. 13. Σταυρίδου, Ε. (1995), Μοντέλα φυσικών επιστημών, εκδ. Σαββάλα, Αθήνα. 14. Σπυροπούλου, Δ. (2000), Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα. 15. Τσαπαρλής, Γ. (1990),Θέματα διδακτικής φυσικής και χημείας στη μέση εκπαίδευση, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. 16. Φλουρή, Γ. (1984), Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. 17. Χατζηδήμου, Δ. (1988), Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη .