Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας

Nikos Papastamatiou
Nikos PapastamatiouPhysics teacher at Ελληνικό Δημόσιο
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Σχέδιο μαθήματος και διδακτικό σενάριο
Έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές επωφελούνται της διδασκαλίας
αποτελεσματικότερα όταν αυτή έχει σκοπούς, οργανωμένη δομή και συνάφεια.
Νίκος Παπασταματίου, φυσικός
Σχολικός Σύμβουλος
Μάιος 2010
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 2
Περιεχόμενα
1. Σχεδιασμός της διδασκαλίας σελ. 3
2. Παράγοντες σχεδιασμού της διδασκαλίας σελ. 4
3. Διδακτικό σενάριο και σχέδιο μαθήματος σελ. 6
4.Οργάνωση της τάξης σελ. 7
5. Ιδέες για το σχεδιασμό του μαθήματος σελ. 8
6. Προτάσεις για ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος σελ. 9
7. Διδακτικό σενάριο και ΤΠΕ σελ. 13
8. Διδακτικό σενάριο με εποικοδομητική προσέγγιση σελ.16
Παράρτημα 1: Ενδεικτικό διάγραμμα σχεδίου μαθήματος σελ. 19
Παράρτημα 2: Ενδεικτικό διάγραμμα σεναρίου σελ. 20
Παράρτημα 3: Ενδεικτικό διάγραμμα σεναρίου
εποικοδομητικής προσέγγισης σελ. 21
9.Βιβλιογραφία σελ. 22
Επικοινωνία:
npapastam@yahoo.gr, http://nikosictedu.blogspot.com
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 3
1. Σχεδιασμός της διδασκαλίας
Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διδακτικής
πράξης και επηρεάζει αυτό που θα συμβεί στην αίθουσα διδασκαλίας (είτε στο
σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστημών είτε σε αυτό της πληροφορικής) αφού ο
εκπαιδευτικός της τάξης έχει λίγο πολύ τις δικές του ιδέες για το τι θέλει να
αποκομίσουν οι μαθητές από τη διδασκαλία του και πώς αυτό θα επιτευχθεί και
αξιολογηθεί (ανατροφοδότηση). Για αυτό το λόγο ένα "διδακτικό πρότυπο" πρέπει να
προτείνει/ σκιαγραφεί το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί το
επιθυμητό αποτέλεσμα της διδασκαλίας και μάθησης με τη βοήθεια μιας ή περισ-
σότερων καταλλήλων μεθόδων, οι οποίες θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να
επιλέξει και να διαμορφώσει τις δικές του ιδέες, δίχως να τον καθοδηγεί βήμα προς
βήμα. Πρέπει να του αφήνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ώστε να προσαρμόζει
κάθε φορά τον τρόπο της διδασκαλίας του ανάλογα με το επίπεδο και τις εμπειρίες
των μαθητών του. Αφού, πιθανόν, οι μαθητές της ίδιας τάξης/ηλικίας του γειτονικού
σχολείου ή της διπλανής αίθουσας μπορεί να έχουν διαφορετική μαθησιακή συμπε-
ριφορά είτε ως σύνολο είτε ως άτομα – χωρίς, όμως, η διδασκαλία να ξεφεύγει από
τους διδακτικούς στόχους και το πλαίσιο που το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
ορίζει και το διδακτικό εγχειρίδιο προτείνει.
Από την άλλη πλευρά, το όποιο "διδακτικό πρότυπο " προτείνει ένας οδηγός
για τη διδασκαλία που συνοδεύει το διδακτικό εγχειρίδιο, όπως είναι το "Βιβλίο του
καθηγητή" (ΒτΚ), πρέπει να καθιστά ξεκάθαρο τι έχουν κατά νου οι συγγραφείς του
διδακτικού εγχειριδίου. Έτσι, ώστε να είναι φανερά τα βήματα – οι απαντήσεις στο
ερώτημα του εκπαιδευτικού: «τι έχω να κάνω;» – πριν από τη διδασκαλία, κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας, μετά την ολοκλήρωσή της κατά το σχήμα:
Διάγραμμα βημάτων "διδακτικού προτύπου " ΒτΚ.
Ευρύτερα, ο σχεδιασμός της διδακτικής διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης
(διδακτικό σύστημα) περιλαμβάνει (i) την ανάλυση των αναγκών, των σκοπών και
στόχων, των εκπαιδευτικών πόρων και υλικοτεχνικών υποδομών, που θα
υποβοηθήσουν τη διαμόρφωση της δομής των διαφόρων μαθημάτων,(ii) τον
καθορισμό των διδακτικών στόχων, (iii) το προγραμματισμό της διδασκαλίας,(iv)
Προσδιορι-
σμός στόχων
Οργάνωση
διδασκαλίας
Διδασκαλία Αξιολόγηση
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 4
την επιλογή των διδακτικών μέσων, υλικών και μεθόδων,(v) την αξιολόγηση των
μαθητών,(vi) την ανατροφοδότηση, (vii) τη διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, όταν σχεδιάζουμε είτε ένα μάθημα είτε μια σειρά
μαθημάτων (σχολικής) φυσικής, χημείας ή βιολογίας, ας έχουμε υπόψη ότι τα
μαθήματα αυτά οφείλουν να συμβάλλουν στη γενική διανοητική ανάπτυξη των
μαθητών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν κρίση, να μάθουν να
εκφράζουν τις σκέψεις τους καθαρά, όπως και να μπορούν να ακολουθήσουν την
ανάπτυξη των ιδεών άλλων, ξεχωρίζοντας τα σημαντικά από τα ασήμαντα. Ακόμα να
εξοικειωθούν οι μαθητές με ό,τι ονομάζουμε επιστημονική μεθοδολογία. Ταυτόχρονα
να τους αναπτύξει τη γλωσσική και την αισθητική καλλιέργεια, αλλά και να ενισχύσει
τις όποιες χειρονακτικές ικανότητες και δεξιότητές τους στο εργαστήριο ή στην
αίθουσα διδασκαλίας. Τέλος, να τους δώσει να καταλάβουν ότι η φυσική (οι φυσικές
επιστήμες) βρίσκεται στις ρίζες της τεχνολογίας, αναπτύχθηκε σε άμεση
αλληλεπίδραση με την κοινωνία και αποτελεί συνιστώσα του πολιτισμού μας.
Επιστροφή
2. Παράγοντες σχεδιασμού της διδασκαλίας
Στο ερώτημα πού πρέπει να βασίζεται ο σχεδιασμός της διδασκαλίας, η
απάντηση μπορεί να συνοψιστεί: στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης οι οποίες
έχουν υπόβαθρο την ικανότητα του ατόμου να "μαθαίνει" ή σωστότερα, να οικοδομεί
τη γνώση (του). Γι' αυτό και ο σχεδιασμός του μαθήματος πρέπει να είναι τέτοιος,
που να αφήνει μεγάλα περιθώρια για τη συμμετοχή του μαθητή αλλά και τη
δυνατότητα στο διδάσκοντα για την αναπροσαρμογή της. Έτσι, η προπαρασκευή του
εκπαιδευτικού δεν πρέπει να εξαντλείται στην απλή κατοχή της ύλης και μόνον αλλά
και στην εμβάθυνση του αντικειμένου, στις εμπειρίες και την ατομικότητα των
μαθητών, στην παιδαγωγική σχέση και στην αλληλεπίδρασή του με τους μαθητές.
Ακόμη, οι όποιες οδηγίες (ή προτάσεις) για το σχεδιασμό της διδασκαλίας και
μάθησης μιας διδακτικής ενότητας δεν μπορούν να είναι άκαμπτες, επειδή σε αυτή
την περίπτωση "σκοτώνουν" τον αυθορμητισμό του διδάσκοντος.
Συνοπτικά κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας και μάθησης μιας ενότητας
(μαθήματος) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τέσσερα στοιχεία:
- Οι στόχοι της διδασκαλίας.
- Η μέθοδος, τα υλικά, τα μέσα, οι δραστηριότητες των μαθητών.
- Η αξιολόγηση της εργασίας που έγινε μέχρι τώρα.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 5
Καθένα από τα παραπάνω αντιπροσωπεύει (κατά το διδακτικό πρότυπο του Gagné)
και μια ερώτηση της μορφής:
- Τι έχω να κάνω;
- Πώς θα το υλοποιήσω;
- Πώς θα γνωρίσω ότι πέτυχα;
Γενικεύοντας, λοιπόν, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι παράγοντες που
διέπουν το περίγραμμα ενός ελαστικού σχεδίου διδασκαλίας μιας ωριαίας διδακτικής
ενότητας (βάσει κάποιας σύγχρονης θεωρίας μάθησης) είναι:
α) Αυτά που ήδη γνωρίζουν οι μαθητές (οι εμπειρίες τους, οι "ιδέες" τους) πριν
από τη διδασκαλία.
β) Ο καθορισμός και η θεμελίωση των διδακτικών στόχων όπως βγαίνουν από το
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, το περιεχόμενο της ενότητας στο διδακτικό
εγχειρίδιο και την ατομικότητα των μαθητών.
γ) Η επιλογή της μεθόδου διδασκαλίας (ολική, αποκαλυπτική, διαθεματική,
διερευνητική κλπ. προσεγγίσεις) η οποία σε άμεση συνάρτηση με τους διδακτικούς
στόχους πρέπει να δώσει απαντήσεις σε επιμέρους προβλήματα σχετικά με:
- Τη μορφή της διδασκαλίας (δασκαλοκεντρική, μαθητοκεντρική, μικτή, ομαδο-
κεντρική, ομαδοσυνεργατική κ.ά.).
- Τη διαμόρφωση της πορείας της διδασκαλίας (της σειράς των διδακτικών
ενεργειών/ βημάτων).
- Την επιλογή και την χρήση των οπτικοακουστικών διδακτικών μέσων, των
εκπαιδευτικών λογισμικών (του Διαδικτύου συμπεριλαμβανόμενου) και των πειρα-
μάτων που θα εκτελεστούν.
-Την παρουσίαση της ενότητας.
-Την αξιολόγηση της διδασκαλίας με δραστηριότητες, γραπτές ή προφορικές
εργασίες των μαθητών κτλ.
-Την ανατροφοδότηση.
δ) Η οργάνωση της διδασκαλίας ως προς το χρονικό προγραμματισμό, τα παρα-
δοσιακά οπτικοακουστικά μέσα (εικόνες, διαφάνειες γραφοσκοπίου, σλάιντς,
βιντεοταινίες) και το e-υλικό/ διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης (εκπαιδευτικά λογι-
σμικά, CD-Roms, προσομοιώσεις, ιστότοποι κτλ.), τα όργανα και τις συσκευές για
τα πειράματα επίδειξης, τα υλικά πρέπει να έχουν οι μαθητές, τα βιβλία, τα φύλλα
εργασίας, τα φύλλα αξιολόγησης κτλ., τα οποία θα χρησιμοποιηθούν. Ως προς το
χρόνιο, συχνά αυτός είναι περιορισμένος για την έκταση του μαθήματος και για το
λόγο αυτό ο τρόπος που θα αξιοποιηθεί μπορεί να οδηγήσει είτε σε μια αποτελε-
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 6
σματική διδασκαλία είτε, αντίθετα, σε μια ελλιπή διαδικασία διδασκαλίας και
μάθησης..
ε) Η ανάλυση της διδασκαλίας που μπορεί να γίνει είτε με αυτoαξιολόγηση είτε με
ετεροαξιολόγηση, που ως σκοπό έχει την επισήμανση των θετικών και των αρνη-
τικών σημείων της διδασκαλίας και την πιθανή τροποποίηση /αναπροσαρμογή της.
Διάγραμμα παραγόντων σχεδιασμού διδασκαλίας.
Επιστροφή
3. Διδακτικό σενάριο και σχέδιο μαθήματος
Ως διδακτικό/ εκπαιδευτικό σενάριο (educational scenario, script) θεω-
ρούμε την περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκε-
κριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές, το οποίο αφορά
μια ενότητα/ δραστηριότητα ενός μαθήματος. Ένα σενάριο ολοκληρώνεται σε 1-2
συνεχόμενες διδακτικές ώρες (ή σε περισσότερες διδακτικές ώρες) και δίνει έμφαση
στο σκεπτικό των δραστηριοτήτων και στο συνολικό προγραμματισμό τους. Επίσης,
ένα διδακτικό σενάριο μπορεί να επεκτείνεται και σε διαφορετικά μαθήματα
(διαθεματικό project).
Το σχέδιο μαθήματος/διδασκαλίας (lesson plan, activity plan) είναι συγ-
γενική έννοια: αντιστοιχεί σε μια περιγραφή των σταδίων της διδασκαλίας (διδακτική
Αξιολόγηση
Σχεδιασμός
μαθήματος
Οργάνωση (χώρου κτλ.)
Ασφάλεια (εργαστήριο φ.ε.)
Έλεγχος χώρων κτλ.
Εφαρμογή σχεδίου
Ανατροφοδότηση
Προσαρμογή
Προσαρμογή
σχεδίουσχεδίου
Επανασχεδιασμός
διδασκαλίας
Σχεδίου μαθήματος
Αναπροσαρμογή
Μαθητών
Τι έχω να κάνω…
Μετά τη διδασκαλία…Πριν τη διδασκαλία…
Κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας…
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 7
προσέγγιση), από την οποία μπορεί να απουσιάζει η περιγραφή της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικού και να εστιάζει μόνο στις ενέργειες
του εκπαιδευτικού.
Τόσο το σχέδιο μαθήματος/διδασκαλίας όσο και το σενάριο συνοδεύεται από
το φύλλο εργασίας μαθητή, που μπορεί να είναι ένα ή/και περισσότερα, συνήθως
σε έντυπη μορφή. Το φύλλο/φύλλα εργασίας μοιράζονται στους μαθητές και από-
τελούν οδηγό για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου μαθήματος ή του σεναρίου. Το
φύλλο εργασίας δεν πρέπει να καθοδηγεί μηχανιστικά τους μαθητές σε κάθε τους
ενέργεια. Απλά πρέπει να τους δίνει πρωτοβουλία και ευχέρεια κινήσεων, ώστε να
μην παραμένουν παθητικοί ούτε να περιγράφουν με λεπτομέρεια (με όρους
κειμενικού είδους) το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους. Θα ήταν καλό κίνητρο
για τους μαθητές να σχεδιάσουν οι ίδιοι, μαζί με τον διδάσκοντα, συγκεκριμένα
φύλλα εργασίας.
Ιστορικά ο όρος σχέδιο μαθήματος είναι παλαιότερος και έχει συνδεθεί με τη
μηχανιστική περιγραφή μιας διδασκαλίας (περιγραφή των φάσεων ή σταδίων μιας
διδασκαλίας, όπως αφόρμηση, ανάπτυξη, ανακεφαλαίωση, κτλ.). Αντίθετα, στο
διδακτικό σενάριο περιλαμβάνονται και άλλα στοιχεία όπως είναι η αλληλεπίδραση
και οι ρόλοι των συμμετεχόντων, οι αντιλήψεις των μαθητών και τα ενδεχόμενα
διδακτικά εμπόδια ("ιδέες" των παιδιών, εννοιολογικές δυσκολίες). Το διδακτικό
σενάριο προωθεί τις συνεργατικές δραστηριότητες, ενισχύει την (κατευθυνόμενη)
ανακάλυψη ή την εποικοδομητική προσέγγιση και πάνω απ΄ όλα την ενεργό
συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Ένα σενάριο επιμένει στο
διερευνητικό χαρακτήρα της μάθησης και γενικότερα όλα εκείνα τα στοιχεία που
θεωρούνται σημαντικά στη σύγχρονη Διδακτική, ιδιαίτερα για την αξιοποίηση
μαθησιακών περιβαλλόντων και για τη διασύνδεση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας
και μάθησης με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων των ΤΠΕ. Πάντως, οι δύο
όροι, σχέδιο μαθήματος και εκπαιδευτικό/διδακτικό σενάριο τείνουν να ταυτιστούν.
Επιστροφή
4.Οργάνωση της τάξης
Η οργάνωση της τάξης αποτελεί ένα καθοριστικό παράγοντα σχεδιασμού σε
ό,τι αφορά τη δραστηριότητα των μαθητών.
Ως προς τη διευθέτηση του χώρου και τις υποδομές (λ.χ. πρίζες, δυνατότητα
συσκότισης, νερό και αποχέτευση, υλικά), η οργάνωση εξαρτάται από τις εργασίες
που πρόκειται να υλοποιηθούν στην αίθουσα διδασκαλίας. Με άλλα λόγια, ποιοι θα
είναι οι βασικοί τύποι δραστηριοτήτων:
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 8
- Ταυτόχρονη διδασκαλία του συνόλου των μαθητών (μετωπική διδασκαλία);
- Εργασία μαθητών ανά ζεύγη (όπως κάθονται στο θρανίο);
- Εργασία μαθητών σε ομάδες;
- Εργασία με οπτικοακουστικά μέσα, διαδραστικό πίνακα και ΤΠΕ;
- Η τάξη πρόσκαιρο εργαστήριο φ.ε.;
Για παράδειγμα, η εργασία σε ομάδες απαιτεί διευθέτηση του χώρου σε διαμορ-
φωμένο Π, με τους μαθητές «πίσω» από το θρανίο ή γύρω από το θρανίο. Παρόμοια
θα είναι η διάταξη των θρανίων για τη τάξη πρόσκαιρο εργαστήριο, αλλά ίσως
απαιτούνται και πρίζες-νερό-αποχέτευση. Όμως, στην περίπτωση χρήσης του
μαθητικού netbook (τάξη 1:1 ή ένας Η/Υ ανά μαθητή ή ανά δύο μαθητές) στο
διαμορφωμένο Π οι μαθητές θα «γυρίζουν» την πλάτη τους στον διδάσκοντα, ώστε
αυτός να έχει τον οπτικό έλεγχο της οθόνης των Η/Υ κτλ.
Σχετικά με την οργάνωση της τάξης με ομάδες μαθητών κομβικό σημείο είναι ο
τρόπος συγκρότησης της κάθε ομάδας, που μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους,
όπως:
- Διαμόρφωση ελεύθερων ομάδων χωρίς παρέμβαση του εκπαιδευτικού.
- Καθορισμένες ομάδες, που τη σύνθεσή τους διαμορφώνει ο εκπαιδευτικός,
βάσει δικών του, κατά περίπτωση, κριτηρίων.
- Ομάδες βάσει κοινωνιογράμματος, τρόπος που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή
να ορίσει ο ίδιος την ομάδα που θα ήθελε να ανήκει, αλλά και τον εκπαιδευτικό να
κάνει (αναγκαίες) διαρθρωτικές παρεμβάσεις στη σύνθεσή της, έχοντας υπόψη την
αρχή της βοήθειας.
Εξίσου σημαντικός παράγοντας για την αποδοτική εργασία στην τάξη και το
εργαστήριο είναι το μέγεθος της ομάδας. Έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι ομάδες με
3 έως 4 μέλη, δουλεύουν καλύτερα. Στη διαμόρφωση της ομάδας δεν πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη το φύλο (αμιγείς ομάδες αγοριών ή κοριτσιών), η επίδοση, οι
δεξιότητες ή πολιτισμική προέλευση. Επίσης, η σύνθεση της ομάδας δεν πρέπει να
είναι άκαμπτη και αμετάβλητη, χωρίς αυτό να σημαίνει συνεχή μετακίνηση μελών
από τη μια ομάδα στην άλλη. Στην ομάδα είναι αναγκαίο οι. «δυνατοί» μαθητές να
στηρίζουν τους «αδύνατους» .
Επιστροφή
5. Ιδέες για το σχεδιασμό του μαθήματος
Κάποιες προτάσεις/ ιδέες για το σχεδιασμό της διδασκαλίας (σχέδιο μαθή-
ματος/ διδασκαλίας, διδακτικό σενάριο) μπορούν να προκύψουν από τις απαντήσεις
σε όλα ή σε κάποια από τα ακόλουθα ερωτήματα:
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 9
- Πόσο συμβατό είναι το μάθημά μου με το αναλυτικό πρόγραμμα;
- Ποιες είναι οι βασικές ιδέες του μαθήματος;
- Ποιες ιδέες/ διδακτικές προτάσεις έχω πάνω σε αυτό;
- Τι προσδοκώ από τους μαθητές της συγκεκριμένης τάξης/ τμήματος στο
τέλος του μαθήματος (ποιοι είναι οι διδακτικοί στόχοι);
- Τι γνωρίζουν ήδη οι μαθητές (ποιες είναι οι εμπειρίες τους) για το αντι-
κείμενο αυτό και τι σχετικό έχουν διδαχθεί ή/και τους έχω διδάξει ;
- Ποιες παρανοήσεις κάνουν οι μαθητές (οι “ιδέες” των παιδιών, οι εναλ-
λακτικές απόψεις) στο θέμα αυτό;
- Ποιες στρατηγικές/ μεθόδους μπορώ να ακολουθήσω / ακολουθώ συνήθως
για τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος;
- Ποια διδακτικά εργαλεία (εποπτικά μέσα, πειραματικές δραστηριότητες,
ΤΠΕ, διαδικτυακό περιβάλλον) θα χρησιμοποιήσω για να ενισχύσω τον τρόπο
διδασκαλίας και μάθησης;
- Τι ερωτήσεις ( ή/ και εικόνες, εννοιολογικούς χάρτες, πείραμα επίδειξης,
προσομοιώσεις, κτλ.) θα χρησιμοποιήσω για να κινήσω το ενδιαφέρον των μαθητών;
- Μπορούν να δημιουργηθούν/ συγκροτηθούν ομάδες μαθητών (ομαδοσυ-
νεργατική διδασκαλία) ;
- Πώς θα ενθαρρύνω τους μαθητές να συζητούν στην τάξη και να μοιράζονται
τις απόψεις τους με τους συμμαθητές τους;
- Πώς θα ενθαρρύνω τους μαθητές να αποδεχθούν τις διαφορετικές ιδέες και
προσδοκίες των συμμαθητών τους;
- Πώς θα συνδυάσω διάφορες ιδέες μεταξύ τους, ώστε να δένουν δια-
θεματικά με τη διδασκαλία της ενότητας;
- Πώς θα υλοποιήσω τη διερευνητική, ομαδική και ενεργητική μάθηση;
- Πώς θα αξιοποιήσω τις ΤΠΕ (εκπαιδευτικά λογισμικά, Διαδίκτυο) και τη
δυνατότητα των πολλαπλών ταυτόχρονων αναπαραστάσεων που προσφέρουν;
Επιστροφή
6. Προτάσεις για ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος
Στις παρακάτω προτάσεις για τη διδασκαλία επιχειρείται η υλοποίηση του
παραπάνω σχήματος για δραστηριότητα στην τάξη. Έτσι, μια ενδεικτική πρόταση
σχεδιασμού της διδασκαλίας (Παράρτημα 1) μιας διδακτικής ενότητας του σχολικού
εγχειριδίου (μπορεί να) περιλαμβάνει:
-Τίτλο της γενικής ενότητας (κεφαλαίου)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 10
-Τίτλο της διδακτικής ενότητας (ή ενοτήτων)
- Προβλεπόμενες διδακτικές ώρες (χρόνος)
- Διδακτικούς στόχους
- Βασικές ιδέες του μαθήματος
- Εννοιολογικές δυσκολίες
- Πειράματα επίδειξης
- Εποπτικό/ οπτικοακουστικό υλικό διδασκαλίας/ εκπαιδευτικό λογισμικό, applets
- Ερεθίσματα για τη διδασκαλία
- Χρήση υπολογιστή (λ.χ. μαθητικό netbook) και Διαδικτύου
- Δραστηριότητα/ες των μαθητών (λ.χ. πείραμα με απλά μέσα και ιδιοκατασκευές)
- Επέκταση δραστηριοτήτων των μαθητών σε εικονικό-διαδραστικό περιβάλλον
- Πίνακα με τα όργανα και τα υλικά κάθε δραστηριότητας
- Περιγραφή/ οδηγίες πλοήγησης εκπαιδευτικού λογισμικού
- Εργασίες εμπέδωσης
-Ένθετα / διαθεματικές προσεγγίσεις
- Εργαστηριακή άσκηση μαθητών
- Εναλλακτική πρόταση του μαθήματος
- Φύλλο/α εργασίας για τη δραστηριότητα/ες
- Φύλλο αξιολόγησης
- Βιβλιογραφία/ προτεινόμενοι ιστότοποι (web sites)
Περισσότερο αναλυτικά:
1. Τίτλος. Αναφορά στο κεφάλαιο/ διδακτική ενότητα και την τάξη στην οποία θα
διδαχθεί.
2. Χρόνος. Αναφέρεται ο χρόνος που προβλέπεται για να ολοκληρωθεί η
ενότητα. Συνήθως είναι μία διδακτική ώρα.
3. Διδακτικοί στόχοι. Απαντούν στο ερώτημα ‘’τι μπορεί να κάνει ο μαθητής στο
τέλος της νέας μάθησης" - δεν περιγράφουν τη διδασκαλία. Οι στόχοι να είναι τρεις
ή τέσσερις. Ο ρόλος τους είναι θεμελιώδης για το σχεδιασμό του μαθήματος κι είναι
πάντοτε σύμφωνοι με όσα ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
4. Βασικές ιδέες μαθήματος. Παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές τις έννοιες ή τις
δραστηριότητες που αποτελούν το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας και τη
σύνδεση με τα προηγούμενα. Μπορούν να αποτελούν το διάγραμμα ροής του
σχεδίου μαθήματος για την προσφορά της νέας μάθησης.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 11
5. Εννοιολογικές δυσκολίες. Εστιάζουν την προσοχή στις ιδέες των μαθητών,
όπου υπάρχουν, και πώς μπορούν αυτές να "αλλάξουν" με εποικοδομητική
προσέγγιση κατά την προσφορά της νέας μάθησης.
6. Πειράματα επίδειξης. Πειράματα τα οποία θα κάνει ο εκπαιδευτικός.
7. Εποπτικό υλικό διδασκαλίας/ εκπαιδευτικό λογισμικό /διαδικτυακό περιβάλλον.
Αναφέρονται όλα όσα χρειάζονται για ένα πείραμα επίδειξης ή/ και το αναγκαίο
οπτικοακουστικό υλικό (διαφάνειες ΟΗΡ ή MS PowerPoint, βίντεοπροβολέας, κτλ.),
CD-ROMs, applets, ιστότοποι.
8. Ερεθίσματα για τη διδασκαλία. Προτάσεις για το πώς μπορεί να ξεκινήσει η
διδασκαλία σε συνδυασμό με τη δημιουργία εποπτείας.
9. Χρήση υπολογιστή και Διαδικτύου. Αναφορά στη χρήση του μαθητικού
netbook στην αίθουσα διδασκαλίας. Η χρήση του υπολογιστή μπορεί να είναι είτε
άξονας της διδασκαλίας είτε συμπλήρωμά της.
10. Δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει). Μπορεί να αποτελέσει το κέντρο βάρους
και να δομήσει τη διδακτική προσέγγιση της νέας μάθησης. Η δραστηριότητα πρέπει
να εστιάζει τόσο στο περιεχόμενο όσο και στις επιστημονικές διαδικασίες. Κάθε
διδακτική ενότητα καλό είναι να περιλαμβάνει μία συνήθως δραστηριότητα, η οποία
είναι ένα σύντομης διάρκειας ποιοτικό (ή ποσοτικό) πείραμα, που τα παιδιά πραγ-
ματοποιούν με υλικά καθημερινής χρήσης επάνω στο θρανίο στην αίθουσα διδα-
σκαλίας (ή στο σχολ. εργαστήριο φ.ε.) Όλοι οι μαθητές πρέπει να ενεργοποιούνται
από τον διδάσκοντα στη διάρκεια της δραστηριότητας. Εναλλακτικά, η δραστηριό-
τητα μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, η συμπλήρωση ενός εννοιολογικού χάρτη, κλπ.
11. Διαδραστικό πείραμα σε εικονικό περιβάλλον (εναλλακτική προσέγγιση).
Δραστηριότητα που μπορεί να εκτελεστεί από τους μαθητές είτε με τη χρήση
μαθητικού netbook στην αίθουσα διδασκαλίας (τάξεις 1:1) είτε καθ’ ομάδες στο
σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής.
12. Πίνακας με τα υλικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της πειρα-
ματικής δραστηριότητας για κάθε ομάδα μαθητών και οδηγίες για το ποια υλικά θα
φέρουν οι μαθητές από το σπίτι ή ποιες απλές μικροσυσκευές θα έχουν
κατασκευάσει μόνοι τους και ποια όργανα και υλικά θα είναι του σχολείου.
13. Περιγραφή/ οδηγίες πλοήγησης εκπαιδευτικού λογισμικού για την εισαγωγική
εξοικείωση των μαθητών στο περιβάλλον του λογισμικού.
14. Εργασίες εμπέδωσης. Προτάσεις σχετικά με τη διαμορφωτική αξιολόγηση
προς ενίσχυση της συγκρότησης και μεταφοράς της νέας μάθησης και εργασίες που
πρέπει να δοθούν στους μαθητές στο σπίτι για την εμπέδωσή της.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 12
15. Ένθετα. Επιλογή από συμπληρωματικά θέματα είτε εμβάθυνσης και επέκτα-
σης είτε αναφοράς στη ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας και τη σύνδεσή
τους με την κοινωνία και τη καθημερινή ζωή είτε διαθεματικής προσέγγισης. Εργασία
που μπορεί να γίνει και μέσω του Διαδικτύου (Webquests).
16. Εργαστηριακή άσκηση μαθητών. Η αντίστοιχη προς την ενότητα εργαστηριακή
άσκηση, που μπορεί να χρονοθετηθεί κατά την κρίση του διδάσκοντος είτε πριν είτε
μετά τη διδασκαλία της ενότητας, ως πείραμα καθοδηγούμενης ανακάλυψης ή ως
πείραμα επαλήθευσης αντίστοιχα.
17. Εναλλακτική προσέγγιση του μαθήματος. Προτάσεις που περιλαμβάνουν την
ολοκλήρωση της νέας μάθησης είτε αμιγώς στο εργαστήριο, είτε μέσω βιντεο-
μαθήματος στην αίθουσα διδασκαλίας είτε με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού (ή
εργασίας πεδίου).
18. Φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα. Η συμπλήρωση του φύλλου εργασίας
και η συζήτηση, για τις παρατηρήσεις και τις απαντήσεις των μαθητών, πρέπει να
αποτελούν το σημείο αναφoράς γύρω από το οποίο θα οικοδομηθεί η νέα μάθηση.
Τούτο γιατί τα παιδιά, ιδιαίτερα των μικρότερων τάξεων, οικοδομούν τη γνώση
καλύτερα, όταν παίρνουν μέρος ενεργά στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης,
επειδή, τότε, το καθένα αποκτά τη δική του αντίληψη για την πραγματικότητα.
19. Φύλλο αξιολόγησης. Δίνεται μετά το τέλος του μαθήματος και αποτελεί μέρος
της διδακτικής διαδικασίας. Μέσω αυτού αξιολογείται η επίτευξη (ή όχι) των
διδακτικών/εκπαιδευτικών στόχων (ήτοι το διδακτικό έργο κα ο βαθμός κατανόησης
της νέας μάθησης). Για τη συμπλήρωσή του να απαιτούνται λιγότερο από πέντε
λεπτά. Μπορεί να γίνει και μέσω κατάλληλου λογισμικού (λ.χ. HotPotatoes). Το
φύλλο αξιολόγησης δεν πρέπει να λειτουργεί σαν μέσο κρίσης του μαθητή. Βάσει
των αποτελεσμάτων του φύλλου αξιολόγησης τροποποιείται ή όχι η διδασκαλία,
κρίνονται το διδακτικό υλικό και το πρόγραμμα σπουδών για πιθανή ανανέωση ή
αναμόρφωσή τους, κτλ.
20. Βιβλιογραφία/ Δικτυογραφία (ιστότοποι). Ενδεικτικές βιβλιογραφικές παρα-
πομπές και αναφορές από τον παγκόσμιο ιστό (www) εμβάθυνσης για το θέμα που
διαπραγματεύεται η ενότητα, αλλά και άλλες διδακτικές προσεγγίσεις με παρόμοιες ή
και διαφορετικές διαπραγματεύσεις του ίδιου θέματος.
Έχοντας πάντοτε υπόψη ότι στην αίθουσα διδασκαλίας και το εργαστήριο
πρωτεύει η καλή ατμόσφαιρα και αρμονική σχέση με τους μαθητές, ότι ξεκινάμε από
τα χειροπιαστά και καταλήγουμε στα αφαιρετικά (επαγωγική μέθοδος), ότι συνδέ-
ουμε το μάθημα με εμπειρίες της καθημερινής ζωής των μαθητών ή με σχετικά
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 13
θέματα της επικαιρότητας, ότι έχουμε προετοιμάσει μια σειρά ερωτήσεων (φύλλο
εργασίας) που θα οδηγήσουν τους μαθητές στην εξερεύνηση και “ανακάλυψη’’ των
νέων εννοιών, ότι το επίπεδο της διδασκαλίας μας ανταποκρίνεται στο γνωστικό
επίπεδο των μαθητών της συγκεκριμένης τάξης/τμήματος, ότι χρησιμοποιούμε
οπτικοακουστικά μέσα και συνδυάζουμε τη θεωρία με πειραματικές δραστηριότητες
των μαθητών ή/ και με πειράματα επίδειξης ή/και με την επίλυση προβλημάτων κτλ.,
ότι προσπαθούμε, στην κάθε μας ενέργεια, να προβλέψουμε τις απαντήσεις των
μαθητών και τις αντιδράσεις τους, αλλά και τα σημεία που πιθανόν οι μαθητές
αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Επιστροφή
7. Διδακτικό σενάριο και ΤΠΕ
Η διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ είναι δυνατό να επιτευχθεί
μέσω κατάλληλα δομημένων διδακτικών σεναρίων, που θα περιγράφουν την
προεργασία που απαιτείται, την πορεία της διδασκαλίας στην τάξη καθώς και την
αξιολόγηση της όλης διαδικασίας μετά τη διδασκαλία. Μπορεί να εστιάζει είτε στην
υλοποίηση ενός μαθήματος/των με την τρέχουσα παραδοσιακή μέθοδο και
υποδομές είτε στη διασύνδεση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας/ μάθησης (λ.χ. των
εργαστηριακών δραστηριοτήτων) με την αξιοποίηση (και) ψηφιακών εργαλείων,
αλλά, κυρίως, το διδακτικό σενάριο είναι μια πρόταση που υποστηρίζει τη χρήση και
την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στην τρίτη περίπτωση, δηλαδή στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ,
σκοπός του σεναρίου είναι να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία:
-Θα καλύψει τις ελλιπείς αναφορές τόσο του αναλυτικού προγράμματος όσο και
του διδακτικού εγχειριδίου ως προς τα διαθέσιμα (και εγκεκριμένα) εκπαιδευτικά
λογισμικά.
-Θα βοηθήσει στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος
ψηφιακού εξοπλισμού του σχολείου.
-Θα βελτιώσει τις παραδοσιακές τακτικές διδασκαλίας και μάθησης, αναδει-
κνύοντας τη συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας στο ξεπέρασμα των περιορισμών της
παραδοσιακής εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
- Θα έλθει να καλύψει την πιθανή αποσπασματική εκπαίδευση ή/και την έλλειψη
κατάρτισης του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία με τη χρήση των ΤΠΕ.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 14
- Θα καταπολεμήσει τον τεχνολογικό αλφαβητισμό (technological literacy) ήτοι
την ικανότητα κατανόησης και αξιολόγησης της τεχνολογίας, με την έννοια της
χρήσης των δυνατοτήτων του Η/Υ και του διαδικτυακού περιβάλλοντος
Ένα διδακτικό σενάριο είναι η περιγραφή ενός ολοκληρωμένου μαθησιακού
πλαισίου με τη χρήση ΤΠΕ, το οποίο:
- Έχει συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
- Έχει σαφείς εκπαιδευτικούς/διδακτικούς στόχους.
- Βασίζεται σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές ή θεωρίες.
- Περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων, στις οποίες οι μαθητές και οι εκπαι-
δευτικοί παίζουν καλά καθορισμένους ρόλους.
- Αξιοποιεί συγκεκριμένα εκπαιδευτικά εργαλεία/λογισμικά.
Συνεπώς η περιγραφή ενός σεναρίου δεν αφορά μόνο στο σχεδιασμό
δραστηριοτήτων ή/και φύλλων εργασίας βασισμένων σε ένα ή περισσότερα λογι-
σμικά. Μπορεί να θεωρηθεί (ή/και αποτελεί) ένα πλήρες διδακτικό μοντέλο που
στηρίζεται σε μια ή περισσότερες θεωρίες μάθησης και έχει οργανωμένη δομή και
διδακτική μεθοδολογία. Η υλοποίηση του σεναρίου πραγματοποιείται μέσα από
σειρά εκπαιδευτικών/μαθησιακών δραστηριοτήτων, που ολοκληρώνονται βάσει
φύλλου/ων εργασίας.
Ως εκπαιδευτική δραστηριότητα μπορούμε να θεωρήσουμε οτιδήποτε μπορεί
να παρουσιαστεί στην αίθουσα διδασκαλίας (ή στο εργαστήριο) και αποτελεί τον
πυρήνα ενός σεναρίου, όπως είναι:
- η συζήτηση και η ανάλυση του μαθήματος,
- η προφορική ανακοίνωση και παρουσίαση του μαθήματος με τη χρήση
προγράμματος παρουσίασης ΡowerΡoint,
- η πρόταση εργαστηριακής δραστηριότητας,
- η εκτέλεση ζωντανού ή εικονικού πειράματος,
- η λύση ασκήσεων,
- τα webquests,
- το παίξιμο ρόλων και η δραματοποίηση,
- η γραπτή εργασία που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου,
- η συνθετική εργασία (διαθεματικό project), κλπ.
Τα φύλλα εργασίας μοιράζονται στους μαθητές και αποτελούν οδηγό για την
πορεία υλοποίησης του σεναρίου μέσω της αλληλεπίδρασης με το εκπαιδευτικό
λογισμικό/ διαδικτυακό περιβάλλον, ώστε αυτοί να βοηθούνται στο χειρισμό των στοιχείων
των λογισμικών, των προσομοιώσεων, των εικονικών πειραμάτων, στην αναζήτηση στο
Διαδίκτυο/παγκόσμιο ιστό κ.ά.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 15
Η αξιολόγηση προβλέπεται από το ίδιο το σενάριο τόσο ως προς τους
διδακτικούς στόχους όσο και ως προς τη γενική πορεία της διδακτικής πράξης και τη
συνολική αξία του.
Τέλος, το διδακτικό σενάριο δεν αποτελεί ένα στατικό (τυπικό) σχέδιο μαθή-
ματος/διδασκαλίας, αλλά προτείνεται ως μια δυναμική και ευέλικτη πρόταση που ο
εκπαιδευτικός θα ενσωματώσει στην διδακτική του πρακτική στην τάξη.
Με άλλα λόγια, ένα διδακτικό σενάριο που έχει δομηθεί σε ένα ή περισσότερα
εκπαιδευτικά λογισμικά/ διαδικτυακά εργαλεία, που συνοδεύεται από δραστηριότητες
και είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο αναλυτικό πρόγραμμα, μπορεί να υποκαταστήσει
το διδακτικό εγχειρίδιο σε συγκεκριμένη ενότητα/ενότητες του μαθήματος.
Ένα ενδεικτικό διδακτικό σενάριο (Παράρτημα 2) περιλαμβάνει:
-Την ταυτότητα (τίτλος διδακτικής ενότητας).
-Την κεντρική ιδέα του θέματος/ενότητας που θα διδαχθεί.
-Τους σκοπούς και επιμέρους διδακτικούς στόχους (μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται παιδαγωγικοί στόχοι που σχετίζονται και με τη χρήση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία/μάθηση και με τη μαθησιακή διαδικασία).
- Τη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού ή διαδικτυακού υλικού που να δικαιολογεί
την εκπαιδευτική/ μαθησιακή χρήση του και το οποίο συμβάλλει στο διδακτικό/
μαθησιακό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων που έρχεται να υποστηρίξει η ψηφιακή
τεχνολογία/ ΤΠΕ.
- Την οργάνωση της τάξης (ομάδες μαθητών).
- Τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν, έτσι σχεδιασμένες ώστε να
καθίσταται δυνατή η ενεργή συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία.
- Τις ενέργειες/ ρόλους στην εκπαιδευτική διαδικασία/ μάθηση τόσο του εκπαιδευ-
τικού όσο και των μαθητών, της κάθε ομάδας μαθητών, κλπ.
-Τη δημιουργία φύλλων εργασίας για τους μαθητές.
-Το σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου όπου θα εφαρμοσθεί το σενάριο
(αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο).
-Το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό.
- Τη δημιουργία φύλλου αξιολόγησης του σεναρίου.
- Τις βιβλιογραφικές παραπομπές.
Η δομή ενός σεναρίου μπορεί κατά περίπτωση να είναι λιτή ή περισσότερο
εκτεταμένη με τη λεπτομερή περιγραφή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των
μαθησιακών αντιδράσεων.
8. Διδακτικό σενάριο με εποικοδομητική προσέγγιση (μελέτη περίπτωσης*)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 16
Στην περίπτωση της εποικοδομητικής προσέγγισης για τη διδασκαλία
εννοιών με τη χρήση ΤΠΕ δίνεται έμφαση στις εποικοδομητικές και συνεργατικές δια-
δικασίες, στη δημιουργικότητα, στην ανεξάρτητη σκέψη. Ο εκπαιδευτικός έχει διακρι-
τικό ρόλο και εναρμονίζει τη διδασκαλία του ανάλογα με τις ιδέες των μαθητών με
απώτερο σκοπό την εννοιολογική αλλαγή.
Η εποικοδομητική προσέγγιση διδασκαλίας περιλαμβάνει τις φάσεις (στάδια):
1. Το στάδιο του προσανατολισμού.
2. Το στάδιο της ανάδειξης των ιδεών των μαθητών.
3. Το στάδιο της αναδόμησης των ιδεών.
4. Το στάδιο της εφαρμογής των νέων ιδεών.
5. Το στάδιο της ανασκόπησης.
Το σενάριο σε αυτή την περίπτωση (Παράρτημα 3) αναδεικνύει το μεγάλο εύρος
και την ποικιλία των μέσων και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ΤΠΕ στη
διδασκαλία και μάθηση των μαθημάτων των φυσικών επιστημών, όπως και τα
κριτήρια επιλογής του κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού. Ως προς τη διδακτική
μεθοδολογία προωθεί και ενθαρρύνει μορφές διδασκαλίας που είναι περισσότερο
συμβατές με τις σύγχρονες θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις για τη χρήση των
ΤΠΕ στην αίθουσα διδασκαλίας και το εργαστήριο. Επί πλέον υποστηρίζει τη
μετάβαση από τη λεκτική επικοινωνία σε τρόπους επικοινωνίας που ενσωματώνουν
πολλαπλές αναπαραστάσεις, με εικόνες, κείμενο, σύμβολα, προσομοιώσεις, εικονικά
πειράματα.
Η αλληλεπίδραση με το λογισμικό καθορίζεται μέσα από τις δραστηριότητες
του φύλλου/ων εργασίας, με τις οποίες βοηθούνται οι μαθητές στο χειρισμό των
στοιχείων των λογισμικών, των γραφικών παραστάσεων, των προσομοιώσεων, των
εικονικών πειραμάτων, στην αναζήτηση στο Διαδίκτυο κ.ά. Κάθε φύλλο εργασίας
χαρακτηρίζεται από σχετική αυτονομία έτσι, ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί,
επιλεκτικά, να βιώσει ή να οργανώσει μια διδακτική διαδικασία.
Κατά τη σχεδίαση κάθε δραστηριότητας ή ομάδας συνδεδεμένων μεταξύ τους
δραστηριοτήτων, προσδιορίζεται η φυσική κατάσταση (το πλαίσιο της διδακτικής
ενότητας/ενοτήτων) με την οποία θα ασχοληθούν οι μαθητές έτσι, ώστε να έχει την
Επιστροφή
* ΕΑΙΤΥ, Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης
Επιμόρφωσης, Τεύχος 5: κλάδος ΠΕ04, α΄ έκδοση, Πάτρα, Φεβρουάριος 2010, σελ. 56-61.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 17
ελκυστικότερη για αυτούς αναπαράσταση. Οι δράσεις και τα ερωτήματα αποσαφη-
νίζουν τη δέσμη ενεργειών και ερωτημάτων που θα καθοδηγήσει το μαθητή στη
μαθησιακή του πορεία.
Στο φύλλο/α εργασίας προτείνονται κατά κανόνα οι επιμέρους φάσεις της
πρόβλεψης, της πειραματικής δοκιμασίας ή του πειραματικού ελέγχου των
προβλέψεων και της διατύπωσης συμπερασμάτων για τις σχέσεις μεταξύ των
μεγεθών (κατ’ αντιστοιχία με τα πέντε στάδια της εποικοδομητικής προσέγγισης της
διδασκαλίας και μάθησης). Κάθε φάση υλοποιείται με μία ή περισσότερες δραστη-
ριότητες. Αναλυτικότερα:
- Οι πρώτες δραστηριότητες των μαθητών εντάσσονται συνήθως στη φάση
πρόβλεψης. Σε αυτήν επιδιώκουμε:
(α) Να αναγνωρίσουν και να διατυπώσουν οι μαθητές τις αντιλήψεις που
έχουν για το υπό διερεύνηση φαινόμενο.
(β) Να επαναδιατυπώσουν τις απόψεις τους ως υποθέσεις προς πειραματικό
έλεγχο.
Στη φάση αυτή δεν προτείνεται συζήτηση για το ποιες απόψεις είναι σωστές
ή λανθασμένες. Αυτή η κρίση θα προκύψει κατά τη συζήτηση στη φάση της
διατύπωσης συμπερασμάτων.
- Στις δραστηριότητες της φάσης δοκιμασίας ή πειραματικού ελέγχου των
προβλέψεων, βασικός στόχος είναι η σχεδίαση της πειραματικής διάταξης
(πραγματικής ή εικονικής) και της πειραματικής διαδικασίας. Συνήθως αυτός είναι
στόχος υποτιμημένος αλλά μάλλον είναι απαραίτητος, διότι οι έρευνες έχουν δείξει
ότι οι μαθητές εκτελούν μηχανικά και δεν κατανοούν πειραματικές διαδικασίες που
έχουν σχεδιαστεί από άλλους.
- Συνήθως, στο πρώτο φύλλο εργασίας κάθε σεναρίου οι μαθητές, μετά τη
συζήτηση πάνω στους διαφορετικούς σχεδιασμούς που πιθανόν θα προτείνουν,
εκτελούν την πειραματική διαδικασία όπως προτείνεται από το φύλλο εργασίας. Στα
υπόλοιπα φύλλα εργασίας του σεναρίου κάθε ομάδα μπορεί ακολουθήσει τη δική της
πειραματική σχεδίαση.
- Η ανάπτυξη του εικονικού περιβάλλοντος αποσκοπεί στην εξοικείωση των
μαθητών με τις διαδικασίες και τα φαινόμενα, στην αισθητοποίησή τους καθώς και
στην μετέπειτα ομαλή μετάβαση προς την εκτέλεση της προσομοίωσης. Οι
προσομοιώσεις και τα εικονικά πειράματα καθορίζουν το επίπεδο λειτουργικής
αφαίρεσης του περιεχομένου σε σχέση με το επιστημονικό πρότυπο και περιορίζουν
την ελευθερία ελέγχου των μαθητών, ώστε αυτή να εστιαστεί στο χειρισμό των
παραμέτρων των φαινομένων.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 18
- Στις δραστηριότητες της φάσης διατύπωσης συμπερασμάτων εκτελείται
σχολαστικός έλεγχος των υποθέσεων και των πειραματικών αποτελεσμάτων, ώστε
να δημιουργηθεί η βάση για την οικειοποίηση των συμπερασμάτων από τους
μαθητές. Η σύγκριση των γραφικών παραστάσεων που λαμβάνονται από τα
προσομοιωμένα πειράματα με τις προβλέψεις των μαθητών και η δυνατότητα
επανάληψης και δημιουργίας νέων γραφικών παραστάσεων με νέες τιμές
παραμέτρων μπορεί να οδηγήσουν στην ενίσχυση ή την αναθεώρηση των
αντιλήψεων των μαθητών.
Στη φάση της διατύπωσης των συμπερασμάτων δίνεται έμφαση στη
συζήτηση μεταξύ των μαθητών. Βασικός παράγοντας της αποτελεσματικής χρήσης
των φύλλων εργασίας είναι η οργάνωση μιας παραγωγικής συζήτησης των απόψεων
η οποία θα στηρίζεται σε στοιχεία και δεδομένα. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος
του εκπαιδευτικού κυρίως ως συντονιστή και καθοδηγητή της συζήτησης παρά ως
κριτή του «σωστού-λάθους». Αποτελεί κρίσιμη και για αυτό το λόγο απαραίτητη
φάση, κατά την οποία γίνεται η ανακοίνωση και συζήτηση των αποτελεσμάτων-
συμπερασμάτων μεταξύ όλων όσων εργάστηκαν πάνω στη δραστηριότητα. Στόχος
είναι η κοινωνική, στο μικρόκοσμο της τάξης, πραγμάτευση της γνώσης, η οποία
λειτουργεί ομογενοποιητικά δημιουργώντας κάθε φορά την απαραίτητη κοινή βάση
για την επόμενη δραστηριότητα.
- Στο τέλος είτε ενός είτε περισσότερων από τα φύλλα εργασίας, και κατά τη
διάρκεια της συζήτησης, είναι σκόπιμο ο εκπαιδευτικός να θέσει και αναστοχαστικού
τύπου ερωτήσεις, όπως: «τι άλλαξε στις αρχικές σου σκέψεις», «τι σε οδήγησε να
αλλάξεις τις απόψεις σου», «ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που συνάντησες».
Αυτού του τύπου οι ερωτήσεις μπορούν να διευκολύνουν την ανάπτυξη
μεταγνωστικών δεξιοτήτων στους μαθητές.
Απαραίτητο συμπλήρωμα του φύλλου/ων εργασίας είναι ο «Οδηγός λογι-
σμικού» με πληροφορίες/οδηγίες για τη χρήση του λογισμικού από τους μαθητές.
Επιστροφή
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τάξη/ τμήμα: Ημερομηνία:
Κεφάλαιο: Διδακτική ενότητα:
Στόχοι:
Φύλλο εργασίας / πειραματικής δραστηριότητας
Αξιολόγηση (φύλλο αξιολόγησης, εργασίες για το σπίτι)
Επιστροφή
Χρόνος Βασικές ιδέες μαθήματος Εννοιολογικές δυσκολίες
Τρόπος οργάνωσης της τάξης
Διδακτική μεθοδολογία
Δραστηριότητες μαθητών
Πειράματα επίδειξης - Χρήση Η/Υ
Εποπτικά μέσα και υλικά
Εκπαιδευτικό λογισμικό
Βιβλιογραφικές παραπομπές
Διαδικτυογραφία
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου
1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου
1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
1.3 Τάξη στην οποία απευθύνεται
1.4 Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
1.5 Οργάνωση της διδασκαλίας/ απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
1.6 Διδακτικοί στόχοι
α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών
γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια
2. Παιδαγωγική προσέγγιση
3. Διδακτική προσέγγιση/ Μεθοδολογική προσέγγιση
3.1 Διδακτική προσέγγιση που προτείνει το διδακτικό εγχειρίδιο
3.2 Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ (χρήση διαθέσιμου λογισμικού)
3.3 Το προτεινόμενο σενάριο
α. Τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας
β. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες των μαθητών
3.4 Επέκταση –Αξιολόγηση
4. Βιβλιογραφία
Επιστροφή
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ*
Α. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δραστηριότητα 1
Πρόβλεψη
Επιβεβαίωση
. ….......................................
Δραστηριότητα 2
Πρόβλεψη
Σχεδίαση πειράματος ελέγχου
Επιβεβαίωση
Συμπεράσματα
………………………………..
Β. ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου
1.1. Τίτλος
1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
1.3 Τάξη στην οποία απευθύνεται
1.4 Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
1.5 Οργάνωση διδασκαλίας / απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή/ λογισμικό
1.6 Διδακτικοί στόχοι
1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια
2. Διδακτική προσέγγιση/ Μεθοδολογική προσέγγιση
2.1 Διδακτική προσέγγιση που προτείνει το διδακτικό εγχειρίδιο
2.2 Διδακτική προσέγγιση που προτείνει το σενάριο
3. Βιβλιογραφία
Γ. ΟΔΗΓΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Επιστροφή
* ΕΑΙΤΥ, Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης
Επιμόρφωσης, Τεύχος 5: κλάδος ΠΕ04, α΄ έκδοση, Πάτρα, Φεβρουάριος 2010, σελ.119 κ.ε.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 22
9. Βιβλιογραφία
1. Arons, A.: Οδηγός διδασκαλίας της Φυσικής, εκδ. Τροχαλία, Αθήνα1992
2. Βλάχος, Ι.: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, η πρόταση της
Εποικοδόμησης, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2004
3. Bigge, Μ.: Θεωρίες μάθησης για εκπαιδευτικούς, εκδ. Πατάκης, Αθήνα 1987
4. Βοσνιάδου, Σ.: Πώς μαθαίνουν οι μαθητές, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2001
5. Βοσνιάδου, Σ.: Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2006
6. Driver, R. κ.ά: Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήμες, εκδ. ΕΕΦ-
Τροχαλία, Αθήνα 1993
7. Driver, R., Squires, Α. κ.ά.: Οικο-δομώντας τις έννοιες των φυσικών
επιστημών, εκδ. Τυπωθήτω 1998
8. ΕΑΙΤΥ, Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα
Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, α΄ έκδοση, Πάτρα, Φεβρουάριος 2010
9. Ζησιμόπουλος, Γ., Καφετζόπουλος, Κ., Μουτζούρη-Μανούσου, Ε.,
Παπασταματίου, Ν.: Θέματα διδακτικής για τα μαθήματα των φυσικών
επιστημών, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2002
10. Κόκκοτας, Π.: Διδακτική φυσικών επιστημών, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1989
11. Κόκκοτας, Π.: Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των φυσικών
επιστημών, Αθήνα 1997
12. Κούρτης, Δ.& Μπάσιος, Μ.:Η διδασκαλία της χημείας, εκδ. Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη 1984
13. Κουτσάκου, I.: Σύγχρονη διδακτική, εκδ. Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Κύπρου,1986
14. Knight, R.: Πέντε εύκολα μαθήματα, Στρατηγικές για την επιτυχή διδασκαλία της
Φυσικής, εκδ. Δίαυλος, Αθήνα 2006
14. Ματσαγγούρας, Η.: Στρατηγικές διδασκαλίας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2006
15. Μικρόπουλος, Τ.: Εκπαιδευτικό λογισμικό, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2000
16. Μπασέτας, Κ.: Η μάθηση και η διδασκαλία κατά τη γνωστική-νεοπιαζετιανή
ψυχολογία του Hans Aebli, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1996
17. Παπαγεωργίου, Γ. : Στοιχεία διδακτικής της χημείας, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη
1996
18. Πηγιάκη, Π.: Προετοιμασία, σχεδιασμός και αξιολόγηση της διδασκαλίας, εκδ.
Γρηγόρη, Αθήνα 1998
19. Πρέζας, Π.: Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό, εκδ. Κλειδάριθμος,
Αθήνα 2003
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 23
20. Σταυρίδου, Ε.: Μοντέλα φυσικών επιστημών, εκδ. Σαββάλα, Αθήνα 1995
21. Σπυροπούλου, Δ.: Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στις Φυσικές
Επιστήμες, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 2000.
22. Σολομωνίδου, Χ.: Εκπαιδευτική τεχνολογία: Μέσα, υλικά, διδακτική χρήση και
αξιοποίηση, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1999
23. Tomlinson, C.A.: Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας, εκδ.
Γρηγόρη, Αθήνα 2004
24. Τσαπαρλής, Γ.: Θέματα διδακτικής φυσικής και χημείας στη μέση εκπαίδευση,
εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1990
25.Τσελφές, Β.: Δοκιμή και πλάνη, εκδ. Νήσος, αθήνα 2002
26. ΥΠΕΠΘ/ Παιδ. Ινστιτούτο: Πρόγραμμα επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικό
λογισμικό, Κλάδος Φυσικοί ΠΕ04, Αθήνα, Νοέμβριος 2008
27. Φλουρή, Γ.:Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης,
εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1984
28. Χατζηδήμου, Δ.: Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος, εκδ. Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη 1988
Επιστροφή

Recommended

Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλία by
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλίαΔιδακτικοί στόχοι & διδασκαλία
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλίαNikos Papastamatiou
57.9K views19 slides
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας by
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Vasilis Drimtzias
40.2K views4 slides
Ρήματα για στοχοθεσία by
Ρήματα για στοχοθεσίαΡήματα για στοχοθεσία
Ρήματα για στοχοθεσίαEva Krokidi
4.7K views2 slides
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ by
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥΣυναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥAlexandra Tsigkou
21.4K views22 slides
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ by
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙChristos Gotzaridis
18.7K views14 slides
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο by
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδοEισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδοChristos Gotzaridis
19.6K views5 slides

More Related Content

What's hot

Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις by
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςΔιαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςIlias Androgiannis
6.3K views58 slides
Φόρμα σχέδιο μαθήματος by
Φόρμα σχέδιο μαθήματοςΦόρμα σχέδιο μαθήματος
Φόρμα σχέδιο μαθήματοςSxedioMathimatos
5.4K views2 slides
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες by
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητεςανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητεςChristiana Violari
43.9K views12 slides
Σύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας by
Σύγχρονες Τεχνικές ΔιδασκαλίαςΣύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας
Σύγχρονες Τεχνικές ΔιδασκαλίαςVasilis Drimtzias
39.9K views98 slides
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησης by
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησηςΚοινοτητες πρακτικης και μαθησης
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησηςXristina Fotopoulou
9.4K views41 slides
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολή by
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολήη ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολή
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολήksealexa
7.9K views14 slides

What's hot(20)

Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις by Ilias Androgiannis
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςΔιαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Ilias Androgiannis6.3K views
Φόρμα σχέδιο μαθήματος by SxedioMathimatos
Φόρμα σχέδιο μαθήματοςΦόρμα σχέδιο μαθήματος
Φόρμα σχέδιο μαθήματος
SxedioMathimatos5.4K views
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες by Christiana Violari
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητεςανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
Christiana Violari43.9K views
Σύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας by Vasilis Drimtzias
Σύγχρονες Τεχνικές ΔιδασκαλίαςΣύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας
Σύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας
Vasilis Drimtzias39.9K views
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησης by Xristina Fotopoulou
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησηςΚοινοτητες πρακτικης και μαθησης
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησης
Xristina Fotopoulou9.4K views
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολή by ksealexa
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολήη ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολή
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολή
ksealexa7.9K views
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια by Vasilis Sotiroudas
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάριασχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια
Vasilis Sotiroudas16.2K views
σύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίας by Antonios Perdikaris
σύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίαςσύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίας
σύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίας
Antonios Perdikaris5.3K views
Διδακτικά σενάρια by Stergios
Διδακτικά σενάριαΔιδακτικά σενάρια
Διδακτικά σενάρια
Stergios11.3K views
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ... by John Tzortzakis
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...
John Tzortzakis1.4K views
Oδηγίες για συγγραφή Φύλλων Εργασίας by Vasilis Drimtzias
Oδηγίες για συγγραφή Φύλλων ΕργασίαςOδηγίες για συγγραφή Φύλλων Εργασίας
Oδηγίες για συγγραφή Φύλλων Εργασίας
Vasilis Drimtzias3.9K views
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023 by filippos_chatziandreas
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
σχεδιο δρασησ by Bill Smyrnios
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησ
Bill Smyrnios10.9K views
Ενδοσχολικός συντονιστής και Μέντορας.pptx by ssusera26eca
Ενδοσχολικός συντονιστής και Μέντορας.pptxΕνδοσχολικός συντονιστής και Μέντορας.pptx
Ενδοσχολικός συντονιστής και Μέντορας.pptx
ssusera26eca5.1K views
Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Διδακτικής by Nikos Papastamatiou
Σύγχρονες Προσεγγίσεις της ΔιδακτικήςΣύγχρονες Προσεγγίσεις της Διδακτικής
Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Διδακτικής
Nikos Papastamatiou19.2K views

Similar to Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας

Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ by
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣNέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣgkantidou
344 views23 slides
171215 odigies pliroforiki1 by
171215 odigies pliroforiki1171215 odigies pliroforiki1
171215 odigies pliroforiki1Tsormpatzoglou Nestor
464 views10 slides
δομης σεναριου by
δομης σεναριουδομης σεναριου
δομης σεναριουxelikna
129 views4 slides
σχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας by
σχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσαςσχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
σχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσαςgvlachos
7.4K views23 slides
Senario meikto by
Senario meiktoSenario meikto
Senario meiktoespyr
211 views31 slides
01 proiect βιβλιο καθηγητη by
01 proiect βιβλιο καθηγητη01 proiect βιβλιο καθηγητη
01 proiect βιβλιο καθηγητηtheozagkas
796 views88 slides

Similar to Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας(20)

Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ by gkantidou
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣNέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
gkantidou344 views
δομης σεναριου by xelikna
δομης σεναριουδομης σεναριου
δομης σεναριου
xelikna129 views
σχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας by gvlachos
σχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσαςσχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
σχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
gvlachos7.4K views
Senario meikto by espyr
Senario meiktoSenario meikto
Senario meikto
espyr211 views
01 proiect βιβλιο καθηγητη by theozagkas
01 proiect βιβλιο καθηγητη01 proiect βιβλιο καθηγητη
01 proiect βιβλιο καθηγητη
theozagkas796 views
gf by gogosf
gfgf
gf
gogosf694 views
Ενότητα 2.2 by makrib
Ενότητα 2.2 Ενότητα 2.2
Ενότητα 2.2
makrib263 views
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario) by Stergios
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)
Stergios2.6K views
Template by Ec Ec-eca
TemplateTemplate
Template
Ec Ec-eca502 views
Microteaching by taklazos
MicroteachingMicroteaching
Microteaching
taklazos1.4K views
Random 100309071838-phpapp02 by olgagr64
Random 100309071838-phpapp02Random 100309071838-phpapp02
Random 100309071838-phpapp02
olgagr64278 views
Συνεργάτης Τάξης by psalexpolis
Συνεργάτης ΤάξηςΣυνεργάτης Τάξης
Συνεργάτης Τάξης
psalexpolis164 views
διδακτικές μεθοδοι by guestd639db
διδακτικές μεθοδοιδιδακτικές μεθοδοι
διδακτικές μεθοδοι
guestd639db437 views
παρουσίαση διατριβής τάσου τζιντζίδη by atzintzi
παρουσίαση διατριβής τάσου τζιντζίδηπαρουσίαση διατριβής τάσου τζιντζίδη
παρουσίαση διατριβής τάσου τζιντζίδη
atzintzi4.1K views
Διδακτικές Μέθοδοι Μαθηματικών by Dr. Maria D. Chalkou
Διδακτικές Μέθοδοι ΜαθηματικώνΔιδακτικές Μέθοδοι Μαθηματικών
Διδακτικές Μέθοδοι Μαθηματικών

More from Nikos Papastamatiou

ΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.doc by
ΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.docΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.docNikos Papastamatiou
12 views14 slides
ΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.doc by
ΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.docΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.docNikos Papastamatiou
13 views19 slides
PSSC_Εργαστήριο_CTL.ppt by
PSSC_Εργαστήριο_CTL.pptPSSC_Εργαστήριο_CTL.ppt
PSSC_Εργαστήριο_CTL.pptNikos Papastamatiou
16 views42 slides
PSSC_Πορεία 92-97.ppt by
PSSC_Πορεία 92-97.pptPSSC_Πορεία 92-97.ppt
PSSC_Πορεία 92-97.pptNikos Papastamatiou
31 views38 slides
Ασφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριο by
Ασφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριοΑσφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριο
Ασφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριοNikos Papastamatiou
4.1K views188 slides
H πειραματική διδασκαλία στο Γυμνάσιο by
H πειραματική διδασκαλία στο ΓυμνάσιοH πειραματική διδασκαλία στο Γυμνάσιο
H πειραματική διδασκαλία στο ΓυμνάσιοNikos Papastamatiou
2.1K views126 slides

More from Nikos Papastamatiou(20)

ΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.doc by Nikos Papastamatiou
ΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.docΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.doc by Nikos Papastamatiou
ΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.docΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.doc
Ασφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριο by Nikos Papastamatiou
Ασφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριοΑσφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριο
Ασφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριο
Nikos Papastamatiou4.1K views
H πειραματική διδασκαλία στο Γυμνάσιο by Nikos Papastamatiou
H πειραματική διδασκαλία στο ΓυμνάσιοH πειραματική διδασκαλία στο Γυμνάσιο
H πειραματική διδασκαλία στο Γυμνάσιο
Nikos Papastamatiou2.1K views
Λογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησης by Nikos Papastamatiou
Λογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησηςΛογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησης
Λογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησης
Λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ Επισημανσεις by Nikos Papastamatiou
Λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ ΕπισημανσειςΛογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ Επισημανσεις
Λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ Επισημανσεις
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών by Nikos Papastamatiou
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημώνΗ Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών
Nikos Papastamatiou8.4K views
Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι... by Nikos Papastamatiou
Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...
Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...
Nikos Papastamatiou1.2K views
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ... by Nikos Papastamatiou
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...
Nikos Papastamatiou2.1K views
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα... by Nikos Papastamatiou
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...
Nikos Papastamatiou1.4K views
ΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτη by Nikos Papastamatiou
ΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτηΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτη
ΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτη

Recently uploaded

Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 by
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024EmployEdu
116 views3 slides
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf by
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdfΒεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf7gymnasiokavalas
10 views1 slide
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚDimitra Mylonaki
21 views39 slides
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx7gymnasiokavalas
37 views14 slides
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ by
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝssuser43d27b
20 views20 slides
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... by
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...2lykkomo
1.1K views7 slides

Recently uploaded(20)

Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu116 views
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf by 7gymnasiokavalas
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdfΒεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf
7gymnasiokavalas10 views
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas37 views
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ by ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b20 views
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo1.1K views
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx by 36dimperist
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36dimperist30 views
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx by Irini Panagiotaki
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" by gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
Imerida_36_Dec_2023.pptx by 36dimperist
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx
36dimperist40 views
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx by 36dimperist
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptxXmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
36dimperist25 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... by gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram26 views
σχολ αθλητισμος 24.pptx by ssuser6a63b0
σχολ αθλητισμος 24.pptxσχολ αθλητισμος 24.pptx
σχολ αθλητισμος 24.pptx
ssuser6a63b010 views
Βρίσκοντας τα μνημεία by Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki17 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
1ος περιπατος.pptx by ssuser6a63b0
1ος περιπατος.pptx1ος περιπατος.pptx
1ος περιπατος.pptx
ssuser6a63b09 views

Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας

 • 1. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Σχέδιο μαθήματος και διδακτικό σενάριο Έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές επωφελούνται της διδασκαλίας αποτελεσματικότερα όταν αυτή έχει σκοπούς, οργανωμένη δομή και συνάφεια. Νίκος Παπασταματίου, φυσικός Σχολικός Σύμβουλος Μάιος 2010
 • 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 2 Περιεχόμενα 1. Σχεδιασμός της διδασκαλίας σελ. 3 2. Παράγοντες σχεδιασμού της διδασκαλίας σελ. 4 3. Διδακτικό σενάριο και σχέδιο μαθήματος σελ. 6 4.Οργάνωση της τάξης σελ. 7 5. Ιδέες για το σχεδιασμό του μαθήματος σελ. 8 6. Προτάσεις για ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος σελ. 9 7. Διδακτικό σενάριο και ΤΠΕ σελ. 13 8. Διδακτικό σενάριο με εποικοδομητική προσέγγιση σελ.16 Παράρτημα 1: Ενδεικτικό διάγραμμα σχεδίου μαθήματος σελ. 19 Παράρτημα 2: Ενδεικτικό διάγραμμα σεναρίου σελ. 20 Παράρτημα 3: Ενδεικτικό διάγραμμα σεναρίου εποικοδομητικής προσέγγισης σελ. 21 9.Βιβλιογραφία σελ. 22 Επικοινωνία: npapastam@yahoo.gr, http://nikosictedu.blogspot.com
 • 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 3 1. Σχεδιασμός της διδασκαλίας Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διδακτικής πράξης και επηρεάζει αυτό που θα συμβεί στην αίθουσα διδασκαλίας (είτε στο σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστημών είτε σε αυτό της πληροφορικής) αφού ο εκπαιδευτικός της τάξης έχει λίγο πολύ τις δικές του ιδέες για το τι θέλει να αποκομίσουν οι μαθητές από τη διδασκαλία του και πώς αυτό θα επιτευχθεί και αξιολογηθεί (ανατροφοδότηση). Για αυτό το λόγο ένα "διδακτικό πρότυπο" πρέπει να προτείνει/ σκιαγραφεί το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα της διδασκαλίας και μάθησης με τη βοήθεια μιας ή περισ- σότερων καταλλήλων μεθόδων, οι οποίες θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να επιλέξει και να διαμορφώσει τις δικές του ιδέες, δίχως να τον καθοδηγεί βήμα προς βήμα. Πρέπει να του αφήνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ώστε να προσαρμόζει κάθε φορά τον τρόπο της διδασκαλίας του ανάλογα με το επίπεδο και τις εμπειρίες των μαθητών του. Αφού, πιθανόν, οι μαθητές της ίδιας τάξης/ηλικίας του γειτονικού σχολείου ή της διπλανής αίθουσας μπορεί να έχουν διαφορετική μαθησιακή συμπε- ριφορά είτε ως σύνολο είτε ως άτομα – χωρίς, όμως, η διδασκαλία να ξεφεύγει από τους διδακτικούς στόχους και το πλαίσιο που το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ορίζει και το διδακτικό εγχειρίδιο προτείνει. Από την άλλη πλευρά, το όποιο "διδακτικό πρότυπο " προτείνει ένας οδηγός για τη διδασκαλία που συνοδεύει το διδακτικό εγχειρίδιο, όπως είναι το "Βιβλίο του καθηγητή" (ΒτΚ), πρέπει να καθιστά ξεκάθαρο τι έχουν κατά νου οι συγγραφείς του διδακτικού εγχειριδίου. Έτσι, ώστε να είναι φανερά τα βήματα – οι απαντήσεις στο ερώτημα του εκπαιδευτικού: «τι έχω να κάνω;» – πριν από τη διδασκαλία, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, μετά την ολοκλήρωσή της κατά το σχήμα: Διάγραμμα βημάτων "διδακτικού προτύπου " ΒτΚ. Ευρύτερα, ο σχεδιασμός της διδακτικής διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης (διδακτικό σύστημα) περιλαμβάνει (i) την ανάλυση των αναγκών, των σκοπών και στόχων, των εκπαιδευτικών πόρων και υλικοτεχνικών υποδομών, που θα υποβοηθήσουν τη διαμόρφωση της δομής των διαφόρων μαθημάτων,(ii) τον καθορισμό των διδακτικών στόχων, (iii) το προγραμματισμό της διδασκαλίας,(iv) Προσδιορι- σμός στόχων Οργάνωση διδασκαλίας Διδασκαλία Αξιολόγηση
 • 4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 4 την επιλογή των διδακτικών μέσων, υλικών και μεθόδων,(v) την αξιολόγηση των μαθητών,(vi) την ανατροφοδότηση, (vii) τη διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση. Σύμφωνα με τα παραπάνω, όταν σχεδιάζουμε είτε ένα μάθημα είτε μια σειρά μαθημάτων (σχολικής) φυσικής, χημείας ή βιολογίας, ας έχουμε υπόψη ότι τα μαθήματα αυτά οφείλουν να συμβάλλουν στη γενική διανοητική ανάπτυξη των μαθητών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν κρίση, να μάθουν να εκφράζουν τις σκέψεις τους καθαρά, όπως και να μπορούν να ακολουθήσουν την ανάπτυξη των ιδεών άλλων, ξεχωρίζοντας τα σημαντικά από τα ασήμαντα. Ακόμα να εξοικειωθούν οι μαθητές με ό,τι ονομάζουμε επιστημονική μεθοδολογία. Ταυτόχρονα να τους αναπτύξει τη γλωσσική και την αισθητική καλλιέργεια, αλλά και να ενισχύσει τις όποιες χειρονακτικές ικανότητες και δεξιότητές τους στο εργαστήριο ή στην αίθουσα διδασκαλίας. Τέλος, να τους δώσει να καταλάβουν ότι η φυσική (οι φυσικές επιστήμες) βρίσκεται στις ρίζες της τεχνολογίας, αναπτύχθηκε σε άμεση αλληλεπίδραση με την κοινωνία και αποτελεί συνιστώσα του πολιτισμού μας. Επιστροφή 2. Παράγοντες σχεδιασμού της διδασκαλίας Στο ερώτημα πού πρέπει να βασίζεται ο σχεδιασμός της διδασκαλίας, η απάντηση μπορεί να συνοψιστεί: στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης οι οποίες έχουν υπόβαθρο την ικανότητα του ατόμου να "μαθαίνει" ή σωστότερα, να οικοδομεί τη γνώση (του). Γι' αυτό και ο σχεδιασμός του μαθήματος πρέπει να είναι τέτοιος, που να αφήνει μεγάλα περιθώρια για τη συμμετοχή του μαθητή αλλά και τη δυνατότητα στο διδάσκοντα για την αναπροσαρμογή της. Έτσι, η προπαρασκευή του εκπαιδευτικού δεν πρέπει να εξαντλείται στην απλή κατοχή της ύλης και μόνον αλλά και στην εμβάθυνση του αντικειμένου, στις εμπειρίες και την ατομικότητα των μαθητών, στην παιδαγωγική σχέση και στην αλληλεπίδρασή του με τους μαθητές. Ακόμη, οι όποιες οδηγίες (ή προτάσεις) για το σχεδιασμό της διδασκαλίας και μάθησης μιας διδακτικής ενότητας δεν μπορούν να είναι άκαμπτες, επειδή σε αυτή την περίπτωση "σκοτώνουν" τον αυθορμητισμό του διδάσκοντος. Συνοπτικά κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας και μάθησης μιας ενότητας (μαθήματος) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τέσσερα στοιχεία: - Οι στόχοι της διδασκαλίας. - Η μέθοδος, τα υλικά, τα μέσα, οι δραστηριότητες των μαθητών. - Η αξιολόγηση της εργασίας που έγινε μέχρι τώρα.
 • 5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 5 Καθένα από τα παραπάνω αντιπροσωπεύει (κατά το διδακτικό πρότυπο του Gagné) και μια ερώτηση της μορφής: - Τι έχω να κάνω; - Πώς θα το υλοποιήσω; - Πώς θα γνωρίσω ότι πέτυχα; Γενικεύοντας, λοιπόν, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι παράγοντες που διέπουν το περίγραμμα ενός ελαστικού σχεδίου διδασκαλίας μιας ωριαίας διδακτικής ενότητας (βάσει κάποιας σύγχρονης θεωρίας μάθησης) είναι: α) Αυτά που ήδη γνωρίζουν οι μαθητές (οι εμπειρίες τους, οι "ιδέες" τους) πριν από τη διδασκαλία. β) Ο καθορισμός και η θεμελίωση των διδακτικών στόχων όπως βγαίνουν από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, το περιεχόμενο της ενότητας στο διδακτικό εγχειρίδιο και την ατομικότητα των μαθητών. γ) Η επιλογή της μεθόδου διδασκαλίας (ολική, αποκαλυπτική, διαθεματική, διερευνητική κλπ. προσεγγίσεις) η οποία σε άμεση συνάρτηση με τους διδακτικούς στόχους πρέπει να δώσει απαντήσεις σε επιμέρους προβλήματα σχετικά με: - Τη μορφή της διδασκαλίας (δασκαλοκεντρική, μαθητοκεντρική, μικτή, ομαδο- κεντρική, ομαδοσυνεργατική κ.ά.). - Τη διαμόρφωση της πορείας της διδασκαλίας (της σειράς των διδακτικών ενεργειών/ βημάτων). - Την επιλογή και την χρήση των οπτικοακουστικών διδακτικών μέσων, των εκπαιδευτικών λογισμικών (του Διαδικτύου συμπεριλαμβανόμενου) και των πειρα- μάτων που θα εκτελεστούν. -Την παρουσίαση της ενότητας. -Την αξιολόγηση της διδασκαλίας με δραστηριότητες, γραπτές ή προφορικές εργασίες των μαθητών κτλ. -Την ανατροφοδότηση. δ) Η οργάνωση της διδασκαλίας ως προς το χρονικό προγραμματισμό, τα παρα- δοσιακά οπτικοακουστικά μέσα (εικόνες, διαφάνειες γραφοσκοπίου, σλάιντς, βιντεοταινίες) και το e-υλικό/ διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης (εκπαιδευτικά λογι- σμικά, CD-Roms, προσομοιώσεις, ιστότοποι κτλ.), τα όργανα και τις συσκευές για τα πειράματα επίδειξης, τα υλικά πρέπει να έχουν οι μαθητές, τα βιβλία, τα φύλλα εργασίας, τα φύλλα αξιολόγησης κτλ., τα οποία θα χρησιμοποιηθούν. Ως προς το χρόνιο, συχνά αυτός είναι περιορισμένος για την έκταση του μαθήματος και για το λόγο αυτό ο τρόπος που θα αξιοποιηθεί μπορεί να οδηγήσει είτε σε μια αποτελε-
 • 6. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 6 σματική διδασκαλία είτε, αντίθετα, σε μια ελλιπή διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης.. ε) Η ανάλυση της διδασκαλίας που μπορεί να γίνει είτε με αυτoαξιολόγηση είτε με ετεροαξιολόγηση, που ως σκοπό έχει την επισήμανση των θετικών και των αρνη- τικών σημείων της διδασκαλίας και την πιθανή τροποποίηση /αναπροσαρμογή της. Διάγραμμα παραγόντων σχεδιασμού διδασκαλίας. Επιστροφή 3. Διδακτικό σενάριο και σχέδιο μαθήματος Ως διδακτικό/ εκπαιδευτικό σενάριο (educational scenario, script) θεω- ρούμε την περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκε- κριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές, το οποίο αφορά μια ενότητα/ δραστηριότητα ενός μαθήματος. Ένα σενάριο ολοκληρώνεται σε 1-2 συνεχόμενες διδακτικές ώρες (ή σε περισσότερες διδακτικές ώρες) και δίνει έμφαση στο σκεπτικό των δραστηριοτήτων και στο συνολικό προγραμματισμό τους. Επίσης, ένα διδακτικό σενάριο μπορεί να επεκτείνεται και σε διαφορετικά μαθήματα (διαθεματικό project). Το σχέδιο μαθήματος/διδασκαλίας (lesson plan, activity plan) είναι συγ- γενική έννοια: αντιστοιχεί σε μια περιγραφή των σταδίων της διδασκαλίας (διδακτική Αξιολόγηση Σχεδιασμός μαθήματος Οργάνωση (χώρου κτλ.) Ασφάλεια (εργαστήριο φ.ε.) Έλεγχος χώρων κτλ. Εφαρμογή σχεδίου Ανατροφοδότηση Προσαρμογή Προσαρμογή σχεδίουσχεδίου Επανασχεδιασμός διδασκαλίας Σχεδίου μαθήματος Αναπροσαρμογή Μαθητών Τι έχω να κάνω… Μετά τη διδασκαλία…Πριν τη διδασκαλία… Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας…
 • 7. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 7 προσέγγιση), από την οποία μπορεί να απουσιάζει η περιγραφή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικού και να εστιάζει μόνο στις ενέργειες του εκπαιδευτικού. Τόσο το σχέδιο μαθήματος/διδασκαλίας όσο και το σενάριο συνοδεύεται από το φύλλο εργασίας μαθητή, που μπορεί να είναι ένα ή/και περισσότερα, συνήθως σε έντυπη μορφή. Το φύλλο/φύλλα εργασίας μοιράζονται στους μαθητές και από- τελούν οδηγό για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου μαθήματος ή του σεναρίου. Το φύλλο εργασίας δεν πρέπει να καθοδηγεί μηχανιστικά τους μαθητές σε κάθε τους ενέργεια. Απλά πρέπει να τους δίνει πρωτοβουλία και ευχέρεια κινήσεων, ώστε να μην παραμένουν παθητικοί ούτε να περιγράφουν με λεπτομέρεια (με όρους κειμενικού είδους) το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους. Θα ήταν καλό κίνητρο για τους μαθητές να σχεδιάσουν οι ίδιοι, μαζί με τον διδάσκοντα, συγκεκριμένα φύλλα εργασίας. Ιστορικά ο όρος σχέδιο μαθήματος είναι παλαιότερος και έχει συνδεθεί με τη μηχανιστική περιγραφή μιας διδασκαλίας (περιγραφή των φάσεων ή σταδίων μιας διδασκαλίας, όπως αφόρμηση, ανάπτυξη, ανακεφαλαίωση, κτλ.). Αντίθετα, στο διδακτικό σενάριο περιλαμβάνονται και άλλα στοιχεία όπως είναι η αλληλεπίδραση και οι ρόλοι των συμμετεχόντων, οι αντιλήψεις των μαθητών και τα ενδεχόμενα διδακτικά εμπόδια ("ιδέες" των παιδιών, εννοιολογικές δυσκολίες). Το διδακτικό σενάριο προωθεί τις συνεργατικές δραστηριότητες, ενισχύει την (κατευθυνόμενη) ανακάλυψη ή την εποικοδομητική προσέγγιση και πάνω απ΄ όλα την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Ένα σενάριο επιμένει στο διερευνητικό χαρακτήρα της μάθησης και γενικότερα όλα εκείνα τα στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά στη σύγχρονη Διδακτική, ιδιαίτερα για την αξιοποίηση μαθησιακών περιβαλλόντων και για τη διασύνδεση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων των ΤΠΕ. Πάντως, οι δύο όροι, σχέδιο μαθήματος και εκπαιδευτικό/διδακτικό σενάριο τείνουν να ταυτιστούν. Επιστροφή 4.Οργάνωση της τάξης Η οργάνωση της τάξης αποτελεί ένα καθοριστικό παράγοντα σχεδιασμού σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα των μαθητών. Ως προς τη διευθέτηση του χώρου και τις υποδομές (λ.χ. πρίζες, δυνατότητα συσκότισης, νερό και αποχέτευση, υλικά), η οργάνωση εξαρτάται από τις εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν στην αίθουσα διδασκαλίας. Με άλλα λόγια, ποιοι θα είναι οι βασικοί τύποι δραστηριοτήτων:
 • 8. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 8 - Ταυτόχρονη διδασκαλία του συνόλου των μαθητών (μετωπική διδασκαλία); - Εργασία μαθητών ανά ζεύγη (όπως κάθονται στο θρανίο); - Εργασία μαθητών σε ομάδες; - Εργασία με οπτικοακουστικά μέσα, διαδραστικό πίνακα και ΤΠΕ; - Η τάξη πρόσκαιρο εργαστήριο φ.ε.; Για παράδειγμα, η εργασία σε ομάδες απαιτεί διευθέτηση του χώρου σε διαμορ- φωμένο Π, με τους μαθητές «πίσω» από το θρανίο ή γύρω από το θρανίο. Παρόμοια θα είναι η διάταξη των θρανίων για τη τάξη πρόσκαιρο εργαστήριο, αλλά ίσως απαιτούνται και πρίζες-νερό-αποχέτευση. Όμως, στην περίπτωση χρήσης του μαθητικού netbook (τάξη 1:1 ή ένας Η/Υ ανά μαθητή ή ανά δύο μαθητές) στο διαμορφωμένο Π οι μαθητές θα «γυρίζουν» την πλάτη τους στον διδάσκοντα, ώστε αυτός να έχει τον οπτικό έλεγχο της οθόνης των Η/Υ κτλ. Σχετικά με την οργάνωση της τάξης με ομάδες μαθητών κομβικό σημείο είναι ο τρόπος συγκρότησης της κάθε ομάδας, που μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως: - Διαμόρφωση ελεύθερων ομάδων χωρίς παρέμβαση του εκπαιδευτικού. - Καθορισμένες ομάδες, που τη σύνθεσή τους διαμορφώνει ο εκπαιδευτικός, βάσει δικών του, κατά περίπτωση, κριτηρίων. - Ομάδες βάσει κοινωνιογράμματος, τρόπος που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να ορίσει ο ίδιος την ομάδα που θα ήθελε να ανήκει, αλλά και τον εκπαιδευτικό να κάνει (αναγκαίες) διαρθρωτικές παρεμβάσεις στη σύνθεσή της, έχοντας υπόψη την αρχή της βοήθειας. Εξίσου σημαντικός παράγοντας για την αποδοτική εργασία στην τάξη και το εργαστήριο είναι το μέγεθος της ομάδας. Έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι ομάδες με 3 έως 4 μέλη, δουλεύουν καλύτερα. Στη διαμόρφωση της ομάδας δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το φύλο (αμιγείς ομάδες αγοριών ή κοριτσιών), η επίδοση, οι δεξιότητες ή πολιτισμική προέλευση. Επίσης, η σύνθεση της ομάδας δεν πρέπει να είναι άκαμπτη και αμετάβλητη, χωρίς αυτό να σημαίνει συνεχή μετακίνηση μελών από τη μια ομάδα στην άλλη. Στην ομάδα είναι αναγκαίο οι. «δυνατοί» μαθητές να στηρίζουν τους «αδύνατους» . Επιστροφή 5. Ιδέες για το σχεδιασμό του μαθήματος Κάποιες προτάσεις/ ιδέες για το σχεδιασμό της διδασκαλίας (σχέδιο μαθή- ματος/ διδασκαλίας, διδακτικό σενάριο) μπορούν να προκύψουν από τις απαντήσεις σε όλα ή σε κάποια από τα ακόλουθα ερωτήματα:
 • 9. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 9 - Πόσο συμβατό είναι το μάθημά μου με το αναλυτικό πρόγραμμα; - Ποιες είναι οι βασικές ιδέες του μαθήματος; - Ποιες ιδέες/ διδακτικές προτάσεις έχω πάνω σε αυτό; - Τι προσδοκώ από τους μαθητές της συγκεκριμένης τάξης/ τμήματος στο τέλος του μαθήματος (ποιοι είναι οι διδακτικοί στόχοι); - Τι γνωρίζουν ήδη οι μαθητές (ποιες είναι οι εμπειρίες τους) για το αντι- κείμενο αυτό και τι σχετικό έχουν διδαχθεί ή/και τους έχω διδάξει ; - Ποιες παρανοήσεις κάνουν οι μαθητές (οι “ιδέες” των παιδιών, οι εναλ- λακτικές απόψεις) στο θέμα αυτό; - Ποιες στρατηγικές/ μεθόδους μπορώ να ακολουθήσω / ακολουθώ συνήθως για τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος; - Ποια διδακτικά εργαλεία (εποπτικά μέσα, πειραματικές δραστηριότητες, ΤΠΕ, διαδικτυακό περιβάλλον) θα χρησιμοποιήσω για να ενισχύσω τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης; - Τι ερωτήσεις ( ή/ και εικόνες, εννοιολογικούς χάρτες, πείραμα επίδειξης, προσομοιώσεις, κτλ.) θα χρησιμοποιήσω για να κινήσω το ενδιαφέρον των μαθητών; - Μπορούν να δημιουργηθούν/ συγκροτηθούν ομάδες μαθητών (ομαδοσυ- νεργατική διδασκαλία) ; - Πώς θα ενθαρρύνω τους μαθητές να συζητούν στην τάξη και να μοιράζονται τις απόψεις τους με τους συμμαθητές τους; - Πώς θα ενθαρρύνω τους μαθητές να αποδεχθούν τις διαφορετικές ιδέες και προσδοκίες των συμμαθητών τους; - Πώς θα συνδυάσω διάφορες ιδέες μεταξύ τους, ώστε να δένουν δια- θεματικά με τη διδασκαλία της ενότητας; - Πώς θα υλοποιήσω τη διερευνητική, ομαδική και ενεργητική μάθηση; - Πώς θα αξιοποιήσω τις ΤΠΕ (εκπαιδευτικά λογισμικά, Διαδίκτυο) και τη δυνατότητα των πολλαπλών ταυτόχρονων αναπαραστάσεων που προσφέρουν; Επιστροφή 6. Προτάσεις για ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος Στις παρακάτω προτάσεις για τη διδασκαλία επιχειρείται η υλοποίηση του παραπάνω σχήματος για δραστηριότητα στην τάξη. Έτσι, μια ενδεικτική πρόταση σχεδιασμού της διδασκαλίας (Παράρτημα 1) μιας διδακτικής ενότητας του σχολικού εγχειριδίου (μπορεί να) περιλαμβάνει: -Τίτλο της γενικής ενότητας (κεφαλαίου)
 • 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 10 -Τίτλο της διδακτικής ενότητας (ή ενοτήτων) - Προβλεπόμενες διδακτικές ώρες (χρόνος) - Διδακτικούς στόχους - Βασικές ιδέες του μαθήματος - Εννοιολογικές δυσκολίες - Πειράματα επίδειξης - Εποπτικό/ οπτικοακουστικό υλικό διδασκαλίας/ εκπαιδευτικό λογισμικό, applets - Ερεθίσματα για τη διδασκαλία - Χρήση υπολογιστή (λ.χ. μαθητικό netbook) και Διαδικτύου - Δραστηριότητα/ες των μαθητών (λ.χ. πείραμα με απλά μέσα και ιδιοκατασκευές) - Επέκταση δραστηριοτήτων των μαθητών σε εικονικό-διαδραστικό περιβάλλον - Πίνακα με τα όργανα και τα υλικά κάθε δραστηριότητας - Περιγραφή/ οδηγίες πλοήγησης εκπαιδευτικού λογισμικού - Εργασίες εμπέδωσης -Ένθετα / διαθεματικές προσεγγίσεις - Εργαστηριακή άσκηση μαθητών - Εναλλακτική πρόταση του μαθήματος - Φύλλο/α εργασίας για τη δραστηριότητα/ες - Φύλλο αξιολόγησης - Βιβλιογραφία/ προτεινόμενοι ιστότοποι (web sites) Περισσότερο αναλυτικά: 1. Τίτλος. Αναφορά στο κεφάλαιο/ διδακτική ενότητα και την τάξη στην οποία θα διδαχθεί. 2. Χρόνος. Αναφέρεται ο χρόνος που προβλέπεται για να ολοκληρωθεί η ενότητα. Συνήθως είναι μία διδακτική ώρα. 3. Διδακτικοί στόχοι. Απαντούν στο ερώτημα ‘’τι μπορεί να κάνει ο μαθητής στο τέλος της νέας μάθησης" - δεν περιγράφουν τη διδασκαλία. Οι στόχοι να είναι τρεις ή τέσσερις. Ο ρόλος τους είναι θεμελιώδης για το σχεδιασμό του μαθήματος κι είναι πάντοτε σύμφωνοι με όσα ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 4. Βασικές ιδέες μαθήματος. Παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές τις έννοιες ή τις δραστηριότητες που αποτελούν το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας και τη σύνδεση με τα προηγούμενα. Μπορούν να αποτελούν το διάγραμμα ροής του σχεδίου μαθήματος για την προσφορά της νέας μάθησης.
 • 11. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 11 5. Εννοιολογικές δυσκολίες. Εστιάζουν την προσοχή στις ιδέες των μαθητών, όπου υπάρχουν, και πώς μπορούν αυτές να "αλλάξουν" με εποικοδομητική προσέγγιση κατά την προσφορά της νέας μάθησης. 6. Πειράματα επίδειξης. Πειράματα τα οποία θα κάνει ο εκπαιδευτικός. 7. Εποπτικό υλικό διδασκαλίας/ εκπαιδευτικό λογισμικό /διαδικτυακό περιβάλλον. Αναφέρονται όλα όσα χρειάζονται για ένα πείραμα επίδειξης ή/ και το αναγκαίο οπτικοακουστικό υλικό (διαφάνειες ΟΗΡ ή MS PowerPoint, βίντεοπροβολέας, κτλ.), CD-ROMs, applets, ιστότοποι. 8. Ερεθίσματα για τη διδασκαλία. Προτάσεις για το πώς μπορεί να ξεκινήσει η διδασκαλία σε συνδυασμό με τη δημιουργία εποπτείας. 9. Χρήση υπολογιστή και Διαδικτύου. Αναφορά στη χρήση του μαθητικού netbook στην αίθουσα διδασκαλίας. Η χρήση του υπολογιστή μπορεί να είναι είτε άξονας της διδασκαλίας είτε συμπλήρωμά της. 10. Δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει). Μπορεί να αποτελέσει το κέντρο βάρους και να δομήσει τη διδακτική προσέγγιση της νέας μάθησης. Η δραστηριότητα πρέπει να εστιάζει τόσο στο περιεχόμενο όσο και στις επιστημονικές διαδικασίες. Κάθε διδακτική ενότητα καλό είναι να περιλαμβάνει μία συνήθως δραστηριότητα, η οποία είναι ένα σύντομης διάρκειας ποιοτικό (ή ποσοτικό) πείραμα, που τα παιδιά πραγ- ματοποιούν με υλικά καθημερινής χρήσης επάνω στο θρανίο στην αίθουσα διδα- σκαλίας (ή στο σχολ. εργαστήριο φ.ε.) Όλοι οι μαθητές πρέπει να ενεργοποιούνται από τον διδάσκοντα στη διάρκεια της δραστηριότητας. Εναλλακτικά, η δραστηριό- τητα μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, η συμπλήρωση ενός εννοιολογικού χάρτη, κλπ. 11. Διαδραστικό πείραμα σε εικονικό περιβάλλον (εναλλακτική προσέγγιση). Δραστηριότητα που μπορεί να εκτελεστεί από τους μαθητές είτε με τη χρήση μαθητικού netbook στην αίθουσα διδασκαλίας (τάξεις 1:1) είτε καθ’ ομάδες στο σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής. 12. Πίνακας με τα υλικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της πειρα- ματικής δραστηριότητας για κάθε ομάδα μαθητών και οδηγίες για το ποια υλικά θα φέρουν οι μαθητές από το σπίτι ή ποιες απλές μικροσυσκευές θα έχουν κατασκευάσει μόνοι τους και ποια όργανα και υλικά θα είναι του σχολείου. 13. Περιγραφή/ οδηγίες πλοήγησης εκπαιδευτικού λογισμικού για την εισαγωγική εξοικείωση των μαθητών στο περιβάλλον του λογισμικού. 14. Εργασίες εμπέδωσης. Προτάσεις σχετικά με τη διαμορφωτική αξιολόγηση προς ενίσχυση της συγκρότησης και μεταφοράς της νέας μάθησης και εργασίες που πρέπει να δοθούν στους μαθητές στο σπίτι για την εμπέδωσή της.
 • 12. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 12 15. Ένθετα. Επιλογή από συμπληρωματικά θέματα είτε εμβάθυνσης και επέκτα- σης είτε αναφοράς στη ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας και τη σύνδεσή τους με την κοινωνία και τη καθημερινή ζωή είτε διαθεματικής προσέγγισης. Εργασία που μπορεί να γίνει και μέσω του Διαδικτύου (Webquests). 16. Εργαστηριακή άσκηση μαθητών. Η αντίστοιχη προς την ενότητα εργαστηριακή άσκηση, που μπορεί να χρονοθετηθεί κατά την κρίση του διδάσκοντος είτε πριν είτε μετά τη διδασκαλία της ενότητας, ως πείραμα καθοδηγούμενης ανακάλυψης ή ως πείραμα επαλήθευσης αντίστοιχα. 17. Εναλλακτική προσέγγιση του μαθήματος. Προτάσεις που περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της νέας μάθησης είτε αμιγώς στο εργαστήριο, είτε μέσω βιντεο- μαθήματος στην αίθουσα διδασκαλίας είτε με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού (ή εργασίας πεδίου). 18. Φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα. Η συμπλήρωση του φύλλου εργασίας και η συζήτηση, για τις παρατηρήσεις και τις απαντήσεις των μαθητών, πρέπει να αποτελούν το σημείο αναφoράς γύρω από το οποίο θα οικοδομηθεί η νέα μάθηση. Τούτο γιατί τα παιδιά, ιδιαίτερα των μικρότερων τάξεων, οικοδομούν τη γνώση καλύτερα, όταν παίρνουν μέρος ενεργά στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης, επειδή, τότε, το καθένα αποκτά τη δική του αντίληψη για την πραγματικότητα. 19. Φύλλο αξιολόγησης. Δίνεται μετά το τέλος του μαθήματος και αποτελεί μέρος της διδακτικής διαδικασίας. Μέσω αυτού αξιολογείται η επίτευξη (ή όχι) των διδακτικών/εκπαιδευτικών στόχων (ήτοι το διδακτικό έργο κα ο βαθμός κατανόησης της νέας μάθησης). Για τη συμπλήρωσή του να απαιτούνται λιγότερο από πέντε λεπτά. Μπορεί να γίνει και μέσω κατάλληλου λογισμικού (λ.χ. HotPotatoes). Το φύλλο αξιολόγησης δεν πρέπει να λειτουργεί σαν μέσο κρίσης του μαθητή. Βάσει των αποτελεσμάτων του φύλλου αξιολόγησης τροποποιείται ή όχι η διδασκαλία, κρίνονται το διδακτικό υλικό και το πρόγραμμα σπουδών για πιθανή ανανέωση ή αναμόρφωσή τους, κτλ. 20. Βιβλιογραφία/ Δικτυογραφία (ιστότοποι). Ενδεικτικές βιβλιογραφικές παρα- πομπές και αναφορές από τον παγκόσμιο ιστό (www) εμβάθυνσης για το θέμα που διαπραγματεύεται η ενότητα, αλλά και άλλες διδακτικές προσεγγίσεις με παρόμοιες ή και διαφορετικές διαπραγματεύσεις του ίδιου θέματος. Έχοντας πάντοτε υπόψη ότι στην αίθουσα διδασκαλίας και το εργαστήριο πρωτεύει η καλή ατμόσφαιρα και αρμονική σχέση με τους μαθητές, ότι ξεκινάμε από τα χειροπιαστά και καταλήγουμε στα αφαιρετικά (επαγωγική μέθοδος), ότι συνδέ- ουμε το μάθημα με εμπειρίες της καθημερινής ζωής των μαθητών ή με σχετικά
 • 13. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 13 θέματα της επικαιρότητας, ότι έχουμε προετοιμάσει μια σειρά ερωτήσεων (φύλλο εργασίας) που θα οδηγήσουν τους μαθητές στην εξερεύνηση και “ανακάλυψη’’ των νέων εννοιών, ότι το επίπεδο της διδασκαλίας μας ανταποκρίνεται στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών της συγκεκριμένης τάξης/τμήματος, ότι χρησιμοποιούμε οπτικοακουστικά μέσα και συνδυάζουμε τη θεωρία με πειραματικές δραστηριότητες των μαθητών ή/ και με πειράματα επίδειξης ή/και με την επίλυση προβλημάτων κτλ., ότι προσπαθούμε, στην κάθε μας ενέργεια, να προβλέψουμε τις απαντήσεις των μαθητών και τις αντιδράσεις τους, αλλά και τα σημεία που πιθανόν οι μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα. Επιστροφή 7. Διδακτικό σενάριο και ΤΠΕ Η διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω κατάλληλα δομημένων διδακτικών σεναρίων, που θα περιγράφουν την προεργασία που απαιτείται, την πορεία της διδασκαλίας στην τάξη καθώς και την αξιολόγηση της όλης διαδικασίας μετά τη διδασκαλία. Μπορεί να εστιάζει είτε στην υλοποίηση ενός μαθήματος/των με την τρέχουσα παραδοσιακή μέθοδο και υποδομές είτε στη διασύνδεση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας/ μάθησης (λ.χ. των εργαστηριακών δραστηριοτήτων) με την αξιοποίηση (και) ψηφιακών εργαλείων, αλλά, κυρίως, το διδακτικό σενάριο είναι μια πρόταση που υποστηρίζει τη χρήση και την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην τρίτη περίπτωση, δηλαδή στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, σκοπός του σεναρίου είναι να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία: -Θα καλύψει τις ελλιπείς αναφορές τόσο του αναλυτικού προγράμματος όσο και του διδακτικού εγχειριδίου ως προς τα διαθέσιμα (και εγκεκριμένα) εκπαιδευτικά λογισμικά. -Θα βοηθήσει στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος ψηφιακού εξοπλισμού του σχολείου. -Θα βελτιώσει τις παραδοσιακές τακτικές διδασκαλίας και μάθησης, αναδει- κνύοντας τη συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας στο ξεπέρασμα των περιορισμών της παραδοσιακής εκπαιδευτικής τεχνολογίας. - Θα έλθει να καλύψει την πιθανή αποσπασματική εκπαίδευση ή/και την έλλειψη κατάρτισης του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία με τη χρήση των ΤΠΕ.
 • 14. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 14 - Θα καταπολεμήσει τον τεχνολογικό αλφαβητισμό (technological literacy) ήτοι την ικανότητα κατανόησης και αξιολόγησης της τεχνολογίας, με την έννοια της χρήσης των δυνατοτήτων του Η/Υ και του διαδικτυακού περιβάλλοντος Ένα διδακτικό σενάριο είναι η περιγραφή ενός ολοκληρωμένου μαθησιακού πλαισίου με τη χρήση ΤΠΕ, το οποίο: - Έχει συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. - Έχει σαφείς εκπαιδευτικούς/διδακτικούς στόχους. - Βασίζεται σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές ή θεωρίες. - Περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων, στις οποίες οι μαθητές και οι εκπαι- δευτικοί παίζουν καλά καθορισμένους ρόλους. - Αξιοποιεί συγκεκριμένα εκπαιδευτικά εργαλεία/λογισμικά. Συνεπώς η περιγραφή ενός σεναρίου δεν αφορά μόνο στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων ή/και φύλλων εργασίας βασισμένων σε ένα ή περισσότερα λογι- σμικά. Μπορεί να θεωρηθεί (ή/και αποτελεί) ένα πλήρες διδακτικό μοντέλο που στηρίζεται σε μια ή περισσότερες θεωρίες μάθησης και έχει οργανωμένη δομή και διδακτική μεθοδολογία. Η υλοποίηση του σεναρίου πραγματοποιείται μέσα από σειρά εκπαιδευτικών/μαθησιακών δραστηριοτήτων, που ολοκληρώνονται βάσει φύλλου/ων εργασίας. Ως εκπαιδευτική δραστηριότητα μπορούμε να θεωρήσουμε οτιδήποτε μπορεί να παρουσιαστεί στην αίθουσα διδασκαλίας (ή στο εργαστήριο) και αποτελεί τον πυρήνα ενός σεναρίου, όπως είναι: - η συζήτηση και η ανάλυση του μαθήματος, - η προφορική ανακοίνωση και παρουσίαση του μαθήματος με τη χρήση προγράμματος παρουσίασης ΡowerΡoint, - η πρόταση εργαστηριακής δραστηριότητας, - η εκτέλεση ζωντανού ή εικονικού πειράματος, - η λύση ασκήσεων, - τα webquests, - το παίξιμο ρόλων και η δραματοποίηση, - η γραπτή εργασία που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, - η συνθετική εργασία (διαθεματικό project), κλπ. Τα φύλλα εργασίας μοιράζονται στους μαθητές και αποτελούν οδηγό για την πορεία υλοποίησης του σεναρίου μέσω της αλληλεπίδρασης με το εκπαιδευτικό λογισμικό/ διαδικτυακό περιβάλλον, ώστε αυτοί να βοηθούνται στο χειρισμό των στοιχείων των λογισμικών, των προσομοιώσεων, των εικονικών πειραμάτων, στην αναζήτηση στο Διαδίκτυο/παγκόσμιο ιστό κ.ά.
 • 15. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 15 Η αξιολόγηση προβλέπεται από το ίδιο το σενάριο τόσο ως προς τους διδακτικούς στόχους όσο και ως προς τη γενική πορεία της διδακτικής πράξης και τη συνολική αξία του. Τέλος, το διδακτικό σενάριο δεν αποτελεί ένα στατικό (τυπικό) σχέδιο μαθή- ματος/διδασκαλίας, αλλά προτείνεται ως μια δυναμική και ευέλικτη πρόταση που ο εκπαιδευτικός θα ενσωματώσει στην διδακτική του πρακτική στην τάξη. Με άλλα λόγια, ένα διδακτικό σενάριο που έχει δομηθεί σε ένα ή περισσότερα εκπαιδευτικά λογισμικά/ διαδικτυακά εργαλεία, που συνοδεύεται από δραστηριότητες και είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο αναλυτικό πρόγραμμα, μπορεί να υποκαταστήσει το διδακτικό εγχειρίδιο σε συγκεκριμένη ενότητα/ενότητες του μαθήματος. Ένα ενδεικτικό διδακτικό σενάριο (Παράρτημα 2) περιλαμβάνει: -Την ταυτότητα (τίτλος διδακτικής ενότητας). -Την κεντρική ιδέα του θέματος/ενότητας που θα διδαχθεί. -Τους σκοπούς και επιμέρους διδακτικούς στόχους (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παιδαγωγικοί στόχοι που σχετίζονται και με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία/μάθηση και με τη μαθησιακή διαδικασία). - Τη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού ή διαδικτυακού υλικού που να δικαιολογεί την εκπαιδευτική/ μαθησιακή χρήση του και το οποίο συμβάλλει στο διδακτικό/ μαθησιακό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων που έρχεται να υποστηρίξει η ψηφιακή τεχνολογία/ ΤΠΕ. - Την οργάνωση της τάξης (ομάδες μαθητών). - Τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν, έτσι σχεδιασμένες ώστε να καθίσταται δυνατή η ενεργή συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία. - Τις ενέργειες/ ρόλους στην εκπαιδευτική διαδικασία/ μάθηση τόσο του εκπαιδευ- τικού όσο και των μαθητών, της κάθε ομάδας μαθητών, κλπ. -Τη δημιουργία φύλλων εργασίας για τους μαθητές. -Το σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου όπου θα εφαρμοσθεί το σενάριο (αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο). -Το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό. - Τη δημιουργία φύλλου αξιολόγησης του σεναρίου. - Τις βιβλιογραφικές παραπομπές. Η δομή ενός σεναρίου μπορεί κατά περίπτωση να είναι λιτή ή περισσότερο εκτεταμένη με τη λεπτομερή περιγραφή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των μαθησιακών αντιδράσεων. 8. Διδακτικό σενάριο με εποικοδομητική προσέγγιση (μελέτη περίπτωσης*)
 • 16. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 16 Στην περίπτωση της εποικοδομητικής προσέγγισης για τη διδασκαλία εννοιών με τη χρήση ΤΠΕ δίνεται έμφαση στις εποικοδομητικές και συνεργατικές δια- δικασίες, στη δημιουργικότητα, στην ανεξάρτητη σκέψη. Ο εκπαιδευτικός έχει διακρι- τικό ρόλο και εναρμονίζει τη διδασκαλία του ανάλογα με τις ιδέες των μαθητών με απώτερο σκοπό την εννοιολογική αλλαγή. Η εποικοδομητική προσέγγιση διδασκαλίας περιλαμβάνει τις φάσεις (στάδια): 1. Το στάδιο του προσανατολισμού. 2. Το στάδιο της ανάδειξης των ιδεών των μαθητών. 3. Το στάδιο της αναδόμησης των ιδεών. 4. Το στάδιο της εφαρμογής των νέων ιδεών. 5. Το στάδιο της ανασκόπησης. Το σενάριο σε αυτή την περίπτωση (Παράρτημα 3) αναδεικνύει το μεγάλο εύρος και την ποικιλία των μέσων και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση των μαθημάτων των φυσικών επιστημών, όπως και τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού. Ως προς τη διδακτική μεθοδολογία προωθεί και ενθαρρύνει μορφές διδασκαλίας που είναι περισσότερο συμβατές με τις σύγχρονες θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις για τη χρήση των ΤΠΕ στην αίθουσα διδασκαλίας και το εργαστήριο. Επί πλέον υποστηρίζει τη μετάβαση από τη λεκτική επικοινωνία σε τρόπους επικοινωνίας που ενσωματώνουν πολλαπλές αναπαραστάσεις, με εικόνες, κείμενο, σύμβολα, προσομοιώσεις, εικονικά πειράματα. Η αλληλεπίδραση με το λογισμικό καθορίζεται μέσα από τις δραστηριότητες του φύλλου/ων εργασίας, με τις οποίες βοηθούνται οι μαθητές στο χειρισμό των στοιχείων των λογισμικών, των γραφικών παραστάσεων, των προσομοιώσεων, των εικονικών πειραμάτων, στην αναζήτηση στο Διαδίκτυο κ.ά. Κάθε φύλλο εργασίας χαρακτηρίζεται από σχετική αυτονομία έτσι, ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί, επιλεκτικά, να βιώσει ή να οργανώσει μια διδακτική διαδικασία. Κατά τη σχεδίαση κάθε δραστηριότητας ή ομάδας συνδεδεμένων μεταξύ τους δραστηριοτήτων, προσδιορίζεται η φυσική κατάσταση (το πλαίσιο της διδακτικής ενότητας/ενοτήτων) με την οποία θα ασχοληθούν οι μαθητές έτσι, ώστε να έχει την Επιστροφή * ΕΑΙΤΥ, Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Τεύχος 5: κλάδος ΠΕ04, α΄ έκδοση, Πάτρα, Φεβρουάριος 2010, σελ. 56-61.
 • 17. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 17 ελκυστικότερη για αυτούς αναπαράσταση. Οι δράσεις και τα ερωτήματα αποσαφη- νίζουν τη δέσμη ενεργειών και ερωτημάτων που θα καθοδηγήσει το μαθητή στη μαθησιακή του πορεία. Στο φύλλο/α εργασίας προτείνονται κατά κανόνα οι επιμέρους φάσεις της πρόβλεψης, της πειραματικής δοκιμασίας ή του πειραματικού ελέγχου των προβλέψεων και της διατύπωσης συμπερασμάτων για τις σχέσεις μεταξύ των μεγεθών (κατ’ αντιστοιχία με τα πέντε στάδια της εποικοδομητικής προσέγγισης της διδασκαλίας και μάθησης). Κάθε φάση υλοποιείται με μία ή περισσότερες δραστη- ριότητες. Αναλυτικότερα: - Οι πρώτες δραστηριότητες των μαθητών εντάσσονται συνήθως στη φάση πρόβλεψης. Σε αυτήν επιδιώκουμε: (α) Να αναγνωρίσουν και να διατυπώσουν οι μαθητές τις αντιλήψεις που έχουν για το υπό διερεύνηση φαινόμενο. (β) Να επαναδιατυπώσουν τις απόψεις τους ως υποθέσεις προς πειραματικό έλεγχο. Στη φάση αυτή δεν προτείνεται συζήτηση για το ποιες απόψεις είναι σωστές ή λανθασμένες. Αυτή η κρίση θα προκύψει κατά τη συζήτηση στη φάση της διατύπωσης συμπερασμάτων. - Στις δραστηριότητες της φάσης δοκιμασίας ή πειραματικού ελέγχου των προβλέψεων, βασικός στόχος είναι η σχεδίαση της πειραματικής διάταξης (πραγματικής ή εικονικής) και της πειραματικής διαδικασίας. Συνήθως αυτός είναι στόχος υποτιμημένος αλλά μάλλον είναι απαραίτητος, διότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές εκτελούν μηχανικά και δεν κατανοούν πειραματικές διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί από άλλους. - Συνήθως, στο πρώτο φύλλο εργασίας κάθε σεναρίου οι μαθητές, μετά τη συζήτηση πάνω στους διαφορετικούς σχεδιασμούς που πιθανόν θα προτείνουν, εκτελούν την πειραματική διαδικασία όπως προτείνεται από το φύλλο εργασίας. Στα υπόλοιπα φύλλα εργασίας του σεναρίου κάθε ομάδα μπορεί ακολουθήσει τη δική της πειραματική σχεδίαση. - Η ανάπτυξη του εικονικού περιβάλλοντος αποσκοπεί στην εξοικείωση των μαθητών με τις διαδικασίες και τα φαινόμενα, στην αισθητοποίησή τους καθώς και στην μετέπειτα ομαλή μετάβαση προς την εκτέλεση της προσομοίωσης. Οι προσομοιώσεις και τα εικονικά πειράματα καθορίζουν το επίπεδο λειτουργικής αφαίρεσης του περιεχομένου σε σχέση με το επιστημονικό πρότυπο και περιορίζουν την ελευθερία ελέγχου των μαθητών, ώστε αυτή να εστιαστεί στο χειρισμό των παραμέτρων των φαινομένων.
 • 18. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 18 - Στις δραστηριότητες της φάσης διατύπωσης συμπερασμάτων εκτελείται σχολαστικός έλεγχος των υποθέσεων και των πειραματικών αποτελεσμάτων, ώστε να δημιουργηθεί η βάση για την οικειοποίηση των συμπερασμάτων από τους μαθητές. Η σύγκριση των γραφικών παραστάσεων που λαμβάνονται από τα προσομοιωμένα πειράματα με τις προβλέψεις των μαθητών και η δυνατότητα επανάληψης και δημιουργίας νέων γραφικών παραστάσεων με νέες τιμές παραμέτρων μπορεί να οδηγήσουν στην ενίσχυση ή την αναθεώρηση των αντιλήψεων των μαθητών. Στη φάση της διατύπωσης των συμπερασμάτων δίνεται έμφαση στη συζήτηση μεταξύ των μαθητών. Βασικός παράγοντας της αποτελεσματικής χρήσης των φύλλων εργασίας είναι η οργάνωση μιας παραγωγικής συζήτησης των απόψεων η οποία θα στηρίζεται σε στοιχεία και δεδομένα. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού κυρίως ως συντονιστή και καθοδηγητή της συζήτησης παρά ως κριτή του «σωστού-λάθους». Αποτελεί κρίσιμη και για αυτό το λόγο απαραίτητη φάση, κατά την οποία γίνεται η ανακοίνωση και συζήτηση των αποτελεσμάτων- συμπερασμάτων μεταξύ όλων όσων εργάστηκαν πάνω στη δραστηριότητα. Στόχος είναι η κοινωνική, στο μικρόκοσμο της τάξης, πραγμάτευση της γνώσης, η οποία λειτουργεί ομογενοποιητικά δημιουργώντας κάθε φορά την απαραίτητη κοινή βάση για την επόμενη δραστηριότητα. - Στο τέλος είτε ενός είτε περισσότερων από τα φύλλα εργασίας, και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, είναι σκόπιμο ο εκπαιδευτικός να θέσει και αναστοχαστικού τύπου ερωτήσεις, όπως: «τι άλλαξε στις αρχικές σου σκέψεις», «τι σε οδήγησε να αλλάξεις τις απόψεις σου», «ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που συνάντησες». Αυτού του τύπου οι ερωτήσεις μπορούν να διευκολύνουν την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων στους μαθητές. Απαραίτητο συμπλήρωμα του φύλλου/ων εργασίας είναι ο «Οδηγός λογι- σμικού» με πληροφορίες/οδηγίες για τη χρήση του λογισμικού από τους μαθητές. Επιστροφή
 • 19. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τάξη/ τμήμα: Ημερομηνία: Κεφάλαιο: Διδακτική ενότητα: Στόχοι: Φύλλο εργασίας / πειραματικής δραστηριότητας Αξιολόγηση (φύλλο αξιολόγησης, εργασίες για το σπίτι) Επιστροφή Χρόνος Βασικές ιδέες μαθήματος Εννοιολογικές δυσκολίες Τρόπος οργάνωσης της τάξης Διδακτική μεθοδολογία Δραστηριότητες μαθητών Πειράματα επίδειξης - Χρήση Η/Υ Εποπτικά μέσα και υλικά Εκπαιδευτικό λογισμικό Βιβλιογραφικές παραπομπές Διαδικτυογραφία
 • 20. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου 1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 1.3 Τάξη στην οποία απευθύνεται 1.4 Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 1.5 Οργάνωση της διδασκαλίας/ απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 1.6 Διδακτικοί στόχοι α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια 2. Παιδαγωγική προσέγγιση 3. Διδακτική προσέγγιση/ Μεθοδολογική προσέγγιση 3.1 Διδακτική προσέγγιση που προτείνει το διδακτικό εγχειρίδιο 3.2 Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ (χρήση διαθέσιμου λογισμικού) 3.3 Το προτεινόμενο σενάριο α. Τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας β. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες των μαθητών 3.4 Επέκταση –Αξιολόγηση 4. Βιβλιογραφία Επιστροφή
 • 21. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ* Α. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δραστηριότητα 1 Πρόβλεψη Επιβεβαίωση . …....................................... Δραστηριότητα 2 Πρόβλεψη Σχεδίαση πειράματος ελέγχου Επιβεβαίωση Συμπεράσματα ……………………………….. Β. ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος 1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 1.3 Τάξη στην οποία απευθύνεται 1.4 Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 1.5 Οργάνωση διδασκαλίας / απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή/ λογισμικό 1.6 Διδακτικοί στόχοι 1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια 2. Διδακτική προσέγγιση/ Μεθοδολογική προσέγγιση 2.1 Διδακτική προσέγγιση που προτείνει το διδακτικό εγχειρίδιο 2.2 Διδακτική προσέγγιση που προτείνει το σενάριο 3. Βιβλιογραφία Γ. ΟΔΗΓΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Επιστροφή * ΕΑΙΤΥ, Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Τεύχος 5: κλάδος ΠΕ04, α΄ έκδοση, Πάτρα, Φεβρουάριος 2010, σελ.119 κ.ε.
 • 22. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 22 9. Βιβλιογραφία 1. Arons, A.: Οδηγός διδασκαλίας της Φυσικής, εκδ. Τροχαλία, Αθήνα1992 2. Βλάχος, Ι.: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, η πρόταση της Εποικοδόμησης, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2004 3. Bigge, Μ.: Θεωρίες μάθησης για εκπαιδευτικούς, εκδ. Πατάκης, Αθήνα 1987 4. Βοσνιάδου, Σ.: Πώς μαθαίνουν οι μαθητές, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2001 5. Βοσνιάδου, Σ.: Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2006 6. Driver, R. κ.ά: Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήμες, εκδ. ΕΕΦ- Τροχαλία, Αθήνα 1993 7. Driver, R., Squires, Α. κ.ά.: Οικο-δομώντας τις έννοιες των φυσικών επιστημών, εκδ. Τυπωθήτω 1998 8. ΕΑΙΤΥ, Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, α΄ έκδοση, Πάτρα, Φεβρουάριος 2010 9. Ζησιμόπουλος, Γ., Καφετζόπουλος, Κ., Μουτζούρη-Μανούσου, Ε., Παπασταματίου, Ν.: Θέματα διδακτικής για τα μαθήματα των φυσικών επιστημών, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2002 10. Κόκκοτας, Π.: Διδακτική φυσικών επιστημών, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1989 11. Κόκκοτας, Π.: Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, Αθήνα 1997 12. Κούρτης, Δ.& Μπάσιος, Μ.:Η διδασκαλία της χημείας, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1984 13. Κουτσάκου, I.: Σύγχρονη διδακτική, εκδ. Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου,1986 14. Knight, R.: Πέντε εύκολα μαθήματα, Στρατηγικές για την επιτυχή διδασκαλία της Φυσικής, εκδ. Δίαυλος, Αθήνα 2006 14. Ματσαγγούρας, Η.: Στρατηγικές διδασκαλίας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2006 15. Μικρόπουλος, Τ.: Εκπαιδευτικό λογισμικό, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2000 16. Μπασέτας, Κ.: Η μάθηση και η διδασκαλία κατά τη γνωστική-νεοπιαζετιανή ψυχολογία του Hans Aebli, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1996 17. Παπαγεωργίου, Γ. : Στοιχεία διδακτικής της χημείας, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1996 18. Πηγιάκη, Π.: Προετοιμασία, σχεδιασμός και αξιολόγηση της διδασκαλίας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1998 19. Πρέζας, Π.: Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2003
 • 23. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νίκος Παπασταματίου  Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας  Μάιος 2010 23 20. Σταυρίδου, Ε.: Μοντέλα φυσικών επιστημών, εκδ. Σαββάλα, Αθήνα 1995 21. Σπυροπούλου, Δ.: Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 2000. 22. Σολομωνίδου, Χ.: Εκπαιδευτική τεχνολογία: Μέσα, υλικά, διδακτική χρήση και αξιοποίηση, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1999 23. Tomlinson, C.A.: Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2004 24. Τσαπαρλής, Γ.: Θέματα διδακτικής φυσικής και χημείας στη μέση εκπαίδευση, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1990 25.Τσελφές, Β.: Δοκιμή και πλάνη, εκδ. Νήσος, αθήνα 2002 26. ΥΠΕΠΘ/ Παιδ. Ινστιτούτο: Πρόγραμμα επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικό λογισμικό, Κλάδος Φυσικοί ΠΕ04, Αθήνα, Νοέμβριος 2008 27. Φλουρή, Γ.:Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1984 28. Χατζηδήμου, Δ.: Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1988 Επιστροφή