Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Παρουσιάσεις PowerPoint

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ
           ...
ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ
           ...
ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑδιευκφνςεισ ςτο Διαδίκ...
Advertisement

Check these out next

1 of 9 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (17)

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Παρουσιάσεις PowerPoint (20)

More from Nikos Papastamatiou (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Παρουσιάσεις PowerPoint

 1. 1. ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ Χρήζιμα και πρακηικά με δραζηηριόηηηες Παρουςιάςεισ PowerPoint 1.Σι είναι το PowerPoint 2. Δημιουργία παρουςίαςησ PowerPoint 3. Οι διαφάνειεσ PowerPoint: επιςημάνςεισ 4. Μζγεθοσ αρχείου PowerPoint: εικόνεσ & video 5. Διδαςκαλία με τη χρήςη διαφανειών PowerPoint 6. Προτεινόμενεσ δραςτηριότητεσ Νίκοσ Παπαςταματίου, επίτιμοσ Σχολικόσ Σφμβουλοσ κλΠΕ04 npapastam@yahoo.gr http://nikosictedu.blogspot.com Δεκζμβριοσ 2010 Επικαιροποίθςθ: Νοζμβριοσ 2011
 2. 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ Παρουςιάςεισ PowerPoint 1. Σι είναι το PowerPoint Το λογιςμικό τθσ Microsoft MS Office PowerPoint είναι ζνα πρόγραμμα δθμιουργίασ παρουςιάςεων με γραφικά, εικόνεσ, προςομοιϊςεισ, βίντεο και ιχο. Μια παρουςίαςθ PowerPoint αποτελείται από διαφάνειεσ ι ςλάιτσ , δθλαδι, μεμο- νωμζνεσ ςελίδεσ, οι οποίεσ μπορεί να περιζχουν κείμενο, γραφιματα, εικόνεσ , πίνακεσ, ςχζδια, κίνθςθ, βίντεο, ιχο και άλλα πολλά! Κατά τθν παρουςίαςθ οι διαφάνειεσ δια- δζχονται θ μία τθν άλλθ. Βάςθ κάκε διαφάνειασ αποτελεί το πρότυπο ςχεδίαςθσ (template) του PowerPoint , που είναι είτε προςχεδιαςμζνα φόντα που εκτόσ από χρωματικζσ παραλλαγζσ μποροφν να περιλαμβάνουν ςχζδια ι διακοςμθτικά ςχιματα ι εικόνεσ είτε να είναι «κενι διαφάνεια». Τα εφζ κίνηςησ ςε ζνα κείμενο, διάγραμμα ι άλλο αντικείμενο δίνουν ηωντάνια ςε μια παρουςίαςθ και ςυγκρατοφν – κατά το δυνατόν – τθν προςοχι του ακροατθρίου/μακθτϊν. Στθν κανονική προβολή (Εικ. 1) επεξεργαηόμαςτε τθ διαφάνεια (αρχείο .ppt ι .pptx) , ενϊ ςτθν προβολή παρουςίαςησ θ διαφάνεια καταλαμβάνει ολόκλθρθ τθν οκόνθ του υπολογιςτι (Εικ. 2) και τότε εμφανίηεται θ κίνθςθ των γραφικϊν, οι εικόνεσ με κίνθςθ, τα ποικίλα εφζ, ι οι ενςωματωμζνεσ προςομοιϊςεισ και βίντεο. Κανονικι προβολι Προβολι παρουςίαςθσ Εικόνα 1 Εικόνα 2 Μια τυπικι παρουςίαςθ PowerPoint αποκθκεφεται ωσ αρχείο Παρουςίαςη .ppt ι αρχείο Προβολή του PowerPoint .pps ςτο MS PowerPoint 97- 2003 και ωσ Παρουςίαςη .pptx ι αρχείο Προβολή του PowerPoint .ppsx ςτο MS PowerPoint 2007. Για τθν ιςτορία δθμιουργίασ του PowerPoint και άλλο χριςιμο πλθροφοριακό υλικό βλ. http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint . 2. Δημιουργία παρουςίαςησ PowerPoint Η δθμιουργία παρουςιάςεων PowerPoint είναι ηιτθμα εξάςκθςθσ κυρίωσ. Όμωσ, μια και από κάπου πρζπει να αρχίςουμε, κάποια βιβλία-οδηγοί δημιουργίασ διαφανειών PowerPoint κα φανοφν χριςιμα. Ενδεικτικά παρουςιάηονται παρακάτω βιβλία (και Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010 2
 3. 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ διευκφνςεισ ςτο Διαδίκτυο) που καλφπτουν κζματα ςχετικά με τθ γνωριμία με το περι- βάλλον του PowerPoint, τθ δθμιουργία παρουςίαςθσ και τθν προςκικθ διαφανειϊν, τθν επεξεργαςία, μορφοποίθςθ και χειριςμό δεδομζνων κειμζνου, τθν προςκικθ και τθν τροποποίθςθ εικόνων και εφζ ςε διαφάνειεσ, τθν προςκικθ και επεξεργαςία οργανο- γραμμάτων, πινάκων, γραφθμάτων κτλ. και δίνουν τθν ευκαιρία ςτον αναγνϊςτθ , πρωτόπειρο ι ζμπειρο, να αποκτιςει τισ (ελάχιςτεσ) απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ κατά τθν εκμάκθςθ τθσ εφαρμογισ. (ι) Βιβλία(ενδεικτικά & προσ μελζτθ): - Σ. Παπαδάκθσ & Ν. Χατηθπζρθσ , Βαςικζσ δεξιότητεσ ςτη χρήςη ΤΠΕ, εκδ. ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, Ακινα 2001 (και ςε θλεκτρονικι μορφι: http://goo.gl/RfZmQ) ( Ζνασ βαςικόσ οδηγόσ δημιουργίασ διαφανειών PowerPoint υπάρχει ςτο Κεφάλαιο 5 του βιβλίου.) Επίςθσ: - Μ. Stefen, Ελληνικό PowerPoint 2000, εκδ. Δίαυλοσ, Ακινα 2000 - Ι. Δοφρβασ (επιμ.), Παρουςιάςεισ PowerPoint 2002 ςτην εκπαίδευςη, εκδ. Γκιοφρδασ, 2006 - J. Preppernau, Microsoft Office PowerPoint 2007, Βήμα Βήμα, εκδ. Κλειδάρικμοσ, 2007 - N. Muir, Ελληνικό Microsoft Office PowerPoint 2007 με μια ματιά, εκδ. Κλειδάρικμοσ, 2008 -Α.Edney, PowerPoint 2007, Δημιουργικζσ Παρουςιάςεισ, εκδ. Ζκνοσ, 2010 (και ςε θλεκτρονικι μορφι: http://www.scribd.com/doc/45049418/PowerPoint-2007 ) - RAM, PowerPoint 2010, εκδ. περιοδικό RAM/Ειδικζσ Εκδόςεισ, 2010 (ιι) Στο Διαδίκτυο (ενδεικτικά & άμεςα χρθςτικά): - Microsoft , Σεμινάρια για PowerPoint, http://office.microsoft.com/el- gr/training/CR061832731032.aspx (PowerPoint 2003) & http://office.microsoft.com/el- gr/powerpoint-help/CH010224780.aspx (PowerPoint 2007), http://office.microsoft.com/el- gr/powerpoint-help/RZ101791923.aspx?section=2 (PowerPoint 2010) - Barbara Frey, Using Power Point for QM, http://www.slideshare.net/baf30/using-power- point-for-qm#stats-bottom - Μαρία Φιλιπποποφλου, Σημειώςεισ για το λογιςμικό παρουςιάςεων MSpowerpoint (2003), http://blogs.sch.gr/mafil/files/2011/02/powerpoint_overview.pdf - ITS, Guide 42:Using Microsoft Power Point 2003, Durham Univ., http://www.dur.ac.uk/resources/its/info/guides/42Powerpoint2003.pdf - Ελ. Παπακαναςίου, Στοιχεία χρήςησ Microsoft Office Power Point 2003, http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/955/4/955_01_GenPPT.pdf - Power Point in the classroom, http://www.actden.com/PP/ 3. Οι διαφάνειεσ PowerPoint: επιςημάνςεισ Μια παρουςίαςθ αποτελείται κυρίωσ από εικόνεσ και από γραφικά. Το κείμενο είναι ςυνοδευτικό και επεξθγθματικό. (ι) Είναι αποδεδειγμζνο πωσ οι περιςςότεροι άνκρωποι κατανοοφν και απομνθμονεφουν καλφτερα μια πλθροφορία όταν αυτι παρουςιάηεται με τθ μορφι εικόνασ (: «μια εικόνα, χίλιεσ λζξεισ»).Συνεπϊσ ςτθν παρουςίαςθ (πρζπει) να υπάρχει το ½ ι/και ακόμα λιγότερο (τα κφρια ςθμεία) των όςων κα ποφμε προφορικά ι κα ςυηθτιςουμε με το ακροατιριο/ τουσ μακθτζσ μασ. Στισ διαφάνειεσ δεν παρουςιάηουμε τθ γραπτι μασ διάλεξθ- μάκθμα (Εικ. 3), αλλά απλά (και κατανοθτά) τθν «εικονογραφοφμε» (Εικ. 4). Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010 3
 4. 4. ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ Μόνο κείμενο… Δεν ενδείκνυται Εικόνα 3 Εικόνα 4 Σθμαντικό κατά τθ δθμιουργία μιασ παρουςίαςθσ είναι τα πρότυπα ςχεδίαςησ του PowerPoint που χρθςιμοποιοφμε (από τθν καρτζλα πρότυπα ςχεδίαςθσ ) να μθν ζχουν ςχζδια, που μπορεί να καλφψουν τα κείμενα ι τισ εικόνεσ. Επίςθσ, τα πρότυπα δεν πρζπει να είναι οφτε πάρα πολφ ζντονα (Εικ. 5) οφτε πολφ «ελαφριά» (Εικ. 6), αφοφ τα κείμενα και οι εικόνεσ πρζπει να εμφανίηονται ςαφϊσ ςτθν οκόνθ. Μια καλι ιδζα είναι να ξεκινάμε από τθν «κενή» διαφάνεια και να δθμιουργοφμε αυτό που μασ ταιριάηει καλφτερα. Ο κανόνασ είναι το ςυμπλιρωμα, και όχι θ ςυμμόρφωςθ ςτα ζτοιμα πρότυπα του λογιςμικοφ. (Οι επιλογζσ πρότυπων ςχεδίαςθσ είναι ςθμαντικά μειωμζνεσ, με ελάχιςτα «ςτολίδια», ςτισ εκδόςεισ MS Office PowerPoint 2007 και 2010.) Εικόνα 5 Εικόνα 6 Κάτι ςθμαντικό, κρατάμε το ίδιο πρότυπο ςχεδίαςθσ ςε όλθ τθν παρουςίαςθ. Από- φεφγουμε να χρθςιμοποιοφμε διαφορετικά ςχζδια προτφπων . Όχι μόνο επειδι φαίνεται ενοχλθτικό(;) ςτο ακροατιριο, αλλά, επειδι μασ …ςϊηει και από πολφ χρόνο και από προςπάκεια και κόπο κατά τθ δθμιουργία τθσ παρουςίαςθσ. Αποφφγουμε τα πολφπλοκα φόντα με εικόνεσ ι τθν ποικιλία φόντων ανά διαφάνεια, επειδι και αυξάνουν το μζγεκοσ του αρχείου, δεν προςφζρουν ιδιαίτερεσ αιςκθτικζσ υπθρεςίεσ, και μποροφν να αποπροςανατολίςουν το ακροατιριο. Ασ προτιμοφμε το απλό μονόχρωμο φόντο χωρίσ γραφικά. (ιι) Καλό είναι να χρθςιμοποιοφμε γραμματοςειρά ιςόπαχθ και με μεγάλο «μάτι» για το κυρίωσ κείμενο. Επιλζγουμε από τισ γραμματοςειρζσ Arial, Verdana, Calibri, Tahoma, Sans Serif, τθν ελκυςτικι Comic Sans και αποφεφγουμε τθν Times New Roman. Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010 4
 5. 5. ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ Το μζγεθοσ γραμμάτων από 18 μζχρι 28 ι 32 ςτιγμζσ είναι επαρκζσ για τθ ςυνικθ αίκουςα διδαςκαλίασ των 50 τ.μ. (περίπου 7μ.X 7μ.) των ςχολείων μασ. Μποροφμε να αυξομειϊνουμε τα γράμματα ςτθ διαφάνεια βακμιαία, ακολουκϊντασ μια «λογικι ςειρά», λ.χ. Τίτλοσ – Υπότιτλοσ – Κυρίωσ κείμενο – Επεξθγιςεισ. Το χρϊμα των γραμμάτων εξαρτάται από το φόντο. Για λευκό φόντο μπλε γράμματα, και για επιςθμάνςεισ κόκκινα και ςκοφρα πράςινα, ςυνιςτϊνται. Για τα «ςυννεφάκια» (επεξθγιςεισ ) ςυνιςτϊμενο μζγεκοσ γραμμάτων 14-18 ι 20 ςτιγμϊν κατά περίπτωςθ. Όπου χρειάηεται τονιςμόσ δεν υπογραμμίηουμε το κείμενο, αλλά χρθςιμοποιοφμε ζντονη γραφή (bold) είτε άλλο χρϊμα (Εικ. 7- 10) είτε μεγαλφτερο μζγεκοσ γραμμάτων. Αποφεφγουμε τα πλάγια γράμματα, είναι δυςανάγνωςτα. Αποφεφγουμε να γράφουμε κατεβατά ςτθν κακεμιά διαφάνεια (Εικ. 7 & 8), επαρκοφν 3-5 αράδεσ ςε ολόκλθρο το πλάτοσ τθσ διαφάνειασ , με το υπόλοιπο κείμενο να ςυνεχίηει ςτθν επόμενθ διαφάνεια (Εικ. 9 & 10). Εικόνα 7 Εικόνα 8 Εικόνα 9 Εικόνα 10 (ιιι) Σκόπιμο είναι να προςκζτουμε κίνηςη (εφζ) ςτο κείμενο και ςτα γραφικά, και ήχο ςτα γραφιματα και ςε άλλα αντικείμενα των διαφανειϊν, ϊςτε να εντείνεται θ προςοχι των ακροατϊν/μακθτϊν ςε ςθμαντικά ςθμεία και να γίνεται περιςςότερο ενδιαφζρουςα θ παρουςίαςθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ρυκμίηουμε τον τρόπο που εμφανίηεται το κείμενο ι τα αντικείμενα ςτθ διαφάνειά μασ , με το κείμενο να εμφανίηεται ςταδιακά ανά λζξθ ι ανά παράγραφο. Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010 5
 6. 6. ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ Η εναλλαγή των διαφανειών να γίνεται με το κλικ του ποντικιοφ. Με αυτό τον τρόπο ελζγχουμε τθ ροι τθσ παρουςίαςθσ. Προςοχή! Αποφεφγουμε τισ υπερβολζσ, κακϊσ θ ςυχνι χριςθ ειδικϊν εφζ μπορεί να αποςπάςει τθν προςοχι από το περιεχόμενο τθσ παρουςίαςθσ. (ιv) Τζλοσ, μια παρουςίαςθ πάντοτε ζχει πρώτη ςελίδα με τον τίτλο και τα υπόλοιπα ςτοιχεία του κζματοσ και το ονοματεπϊνυμό μασ (δυνθτικά τθν ιδιότθτά μασ και το email μασ , τθν θμερομθνία/χρόνο παρουςίαςθσ). Σκόπιμο είναι ςε καθεμιά διαφάνεια τθσ παρουςίαςθσ να εμφανίηονται: ο τίτλοσ του κζματοσ ςτθν κεφαλίδα και ο ςυντάκτθσ , θ θμερομθνία και θ ςελίδα ςτο υποςζλιδο. 4. Μζγεθοσ αρχείου PowerPoint: εικόνεσ & video (ι) Προςοχι ςτο copy & paste κατά τθ δθμιουργία μιασ παρουςίαςθσ . Τα αρχεία κειμζ- νου και τισ εικόνεσ δεν τισ επικολλάμε απευκείασ ςτθ διαφάνεια. Δθμιουργοφνται αφενόσ προβλιματα μορφοποίθςθσ του κειμζνου ςτθ διαφάνεια (το λιγότερο) και αφετζρου πρόβλθμα μεγζκουσ αρχείου. Ωσ εκ τοφτου πρϊτα επικολλοφμαι τα προσ αντιγραφι – επεξεργαςία – επικόλλθςθ κείμενα ςε ζνα αρχείο word (αρχείο κειμζνου .doc ), ενϊ τισ εικόνεσ τισ αποκθκεφουμε χωριςτά ωσ αρχεία jpg ι gif (και αν απαιτείται τισ επεξεργαηόμαςτε). Σε δεφτερο ςτάδιο, επικολλάμε το κείμενο ςτθ διαφάνειά μασ και ειςάγουμε τθν εικόνα/εσ. Οι εικόνεσ είναι ο κυριότεροσ λόγοσ για τον οποίο ζνα αρχείο PowerPoint ζχει μεγάλο μζγεκοσ (με αποτζλεςμα να μθ μπορεί λ.χ. να ςταλεί με email).Όταν επικολλάμε (copy & paste) μια εικόνα απευκείασ ςτθ διαφάνεια, θ εικόνα ζχει επικολλθκεί με τθ μορφι αντικειμζνου (object), το οποίο περιλαμβάνει, εκτόσ από τθν ίδια τθν εικόνα, και πολλζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πθγι από όπου προιλκε. Για αυτό το λόγο πριν ειςάγουμε μια εικόνα, φροντίηουμε το μζγεκοσ αρχείου τθσ να μθν ξεπερνά τα 100 ΚΒ . Σε αυτι τθν περίπτωςθ πρϊτα τθν επεξεργαηόμαςτε ςε ζνα πρόγραμμα επεξεργαςίασ εικόνασ (λ.χ. το Gimp)είτε ςτο Microsoft Picture Manager (Εικ. 11) είτε χρθςιμοποιοφμε τθν εντολι Resize Pictures (Office 2007) (Εικ. 12). Επίςθσ μποροφμε να προςαρμόςουμε το μζγεκοσ (διαςτάςεισ) τθσ εικόνασ ι να τθν περικόψουμε πριν τθν αποκθκεφουμε – ςε αυτι τθν περίπτωςθ μποροφμε να εκμεταλλευτοφμε τισ (όποιεσ) δυνατότθτεσ τθσ γραμμισ εργαλείων του MS Office Εργαλεία Εικόνασ . Ιδιαίτερθ προςοχι χρειάηεται όταν δουλεφ- ουμε με εικόνεσ που προζρχονται από scanner ι από τθν ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι μασ, που μπορεί να ζχουν αρχικό μζγεκοσ αρχείου από 1000ΚΒ ζωσ τριπλάςιο και πλζον. Εικόνα 11 Εικόνα 12 Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010 6
 7. 7. ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ Για αλλαγζσ ςε εικόνεσ με κίνηςη (gif animation) απαιτείται πρόγραμμα επεξεργαςίασ αρχείων gif με κίνθςθ. (ιι)Τα αρχεία video (λ.χ. avi) και ιχου (αρχεία .wav) είναι ςυνικωσ πολφ μεγάλα ςε μζγεκοσ. Το MS PowerPoint 2003 (ςε αντίκεςθ με τισ εκδόςεισ MS Office PowerPoint 2007 και 2010) δεν τα αποκθκεφει άμεςα «μζςα» ςτθν παρουςίαςθ (ενςωμάτωςθ), όπωσ τισ εικόνεσ, αλλά μπορεί να διατθρεί μια υπερςφνδεςθ (link) με το αρχείο (Εικ. 13 & 14). Ζτςι, αν θ παρουςίαςι μασ περιλαμβάνει τζτοια αρχεία, κα πρζπει να ςυνοδεφουν το αρχείο .ppt και να βρίςκονται ςτον ίδιο φάκελο (folder, directory) με αυτό, παρεκτόσ και αν υπάρχει υπερςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο. Παρόμοια και για τα αρχεία flash animation (αρχεία .swf) και τισ μικροεφαρμογζσ java applet ( βλ. και Μεταφορτϊςεισ: http://goo.gl/68lnf). (ιιι) Προςοχι ςτθ ςυμβατότητα. Προβλιματα ςυμβατότθτασ προκφπτουν από πολλοφσ παράγοντεσ και δεν είναι γενικά εφικτό να ζχουμε πλιρθ ςυμβατότθτα με όλεσ τισ εκδόςεισ του MS Office ι με όλα τα ςυςτιματα. Όμωσ, μποροφμε να ελαττϊςουμε τα προβλιματα Ανενεργό, δεν υπάρχει το video ςυνοδευτικό αρχείο Ενεργό, με υπερςφνδεςθ (link) ςτο Διαδίκτυο video Εικόνα 13 Εικόνα 14 ακολουκϊντασ οριςμζνεσ βαςικζσ αρχζσ. Σκόπιμο είναι με τθν εντολι Αποθήκευςη Ωσ (Save As) να αποκθκεφουμε τθν παρουςίαςθ ςαν αρχείο .ppt (PowerPoint 97-2003) και όχι ςαν αρχείο .pptx (Office PowerPoint 2007) ι αρχείο .odp (Open Office), με τθν υπόκεςθ ότι το MS Office 2003 είναι, ακόμα, το πλζον διαδεδομζνο μεταξφ των χρθςτϊν και διαβάηεται από τισ νεϊτερεσ εκδόςεισ του MS Office. 5. Διδαςκαλία/μάθηςη με τη χρήςη διαφανειών PowerPoint Η χριςθ διαφανειϊν PowerPoint προςκζτει ςθμαντικά οφζλθ ςτθ διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ. Ζτςι, κατά τθν παρουςίαςθ του μακιματοσ διευκολφνει τθν ανάλυςθ , τθν οπτικοποίθςθ και τθν αφομοίωςθ των πλθροφοριϊν, ενεργοποιεί τθν προςοχι και αυξάνει τθ ςυγκράτθςθ των πλθροφοριϊν από το ακροατιριο/τουσ μακθτζσ . Μια επιμελθμζνθ παρουςίαςθ κάνει ςθμαντικι οικονομία χρόνου για τον διδάςκοντα (ςτον ίδιο χρόνο «περιςςότερθ φλθ»). Ζχει καταγραφεί ότι το μζςο άτομο δεν μπορεί να παραμείνει απόλυτα ςυγκεντρωμζνο ςε ζνα αντικείμενο/κζμα περιςςότερο από 10 λεπτά. Από εκεί και πζρα το ενδιαφζρον του αρχίηει να ατονεί και ςε 30-40 λεπτά (όςο διαρκεί θ μζςθ διδακτικι ϊρα) μάλλον ζχει χακεί τελείωσ… Για το λόγο αυτό, κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ/διδαςκαλίασ του μακι- ματοσ, οι διαφάνειεσ PowerPoint βοθκοφν (αποτελοφν οδθγό) για μια ενεργό διαδραςτικι εκμάκθςθ μζςω του διαλόγου και τθσ ςυηιτθςθσ με τθ δθμιουργία ερωτιςεων και τθ Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010 7
 8. 8. ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ ςυμπλιρωςθ φφλλου εργαςίασ (ι τθν εκτζλεςθ πειράματοσ ι/και χριςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ) και όχι απλι κζαςθ εικόνων και διαγραμμάτων. Συν τοισ άλλοισ αποτελεί ζνα ςυνοπτικό ςχζδιο μακιματοσ (και ενίοτε το «ςκονάκι του δαςκάλου»). Εικόνα 15 Εικόνα 16 «Συννεφάκια» με (ψευδο)ερωτιματα (Εικ. 15 &16 ) για ςυηιτθςθ κτλ. που παρου- ςιάηονται κατά τθ ροι του μακιματοσ, διευκολφνουν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Υπόψθ ότι μια παρουςίαςθ είναι «το βιβλίο που γράφει ο δάςκαλοσ ςτθν τάξθ». Εικόνα 17 Εικόνα 18 Κλείνουμε τθν παρουςίαςθ/ μάκθμα με μικρι ανακεφαλαίωςθ μζςω ερωτιςεων ( Εικ. 17), βίντεο ι άλλο τι και αν είναι εφικτό με κάποια χιουμοριςτικι ατάκα (Εικ. 18). 6. Προτεινόμενεσ δραςτηριότητεσ Δθμιουργιςτε τζςςερισ παρουςιάςεισ (με 4-6 διαφάνειεσ ι περιςςότερεσ) για τθν ωριαία διδαςκαλία των ενοτιτων: 1. Βραςμόσ του νεροφ (βϋ τάξθ γυμναςίου) 2. Δομι του κυττάρου (επίπεδο γυμναςίου ι λυκείου) 3. Tο άτομο του υδρογόνου (επίπεδο γυμναςίου ι λυκείου) 4. Λικοςφαιρικζσ πλάκεσ (αϋ-βϋ τάξθ γυμναςίου) Η διάταξθ τθσ παρουςίαςθσ να ακολουκεί τθ μορφι: πρϊτθ ςελίδα – κυρίωσ κζμα /μά- κθμα – ςφνοψθ/ερωτιςεισ επανάλθψθσ. Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010 8
 9. 9. ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ Χρθςιμοποιιςτε υλικό από τα αντίςτοιχα ςχολικά βιβλία(κείμενα, εικόνεσ), από τα τρζχοντα εκπαιδευτικά λογιςμικά Γυμναςίου και Λυκείου (κείμενα, εικόνεσ, προςομοι- ϊςεισ, βίντεο) και από το Διαδίκτυο (κείμενα, εικόνεσ, animation, μικροεφαρμογζσ, βίντεο). Τα αντίςτοιχα ςχολικά βιβλία υπάρχουν ςε μορφι αρχείων .pdf ςτθν ιςτοςελίδα του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου http://www.pi-schools.gr , όπωσ και ςτθν πλατφόρμα του ΥΠΔΒΜ&Θ http://digitalschool.minedu.gov.gr/ όπου και τα αντίςτοιχα λογιςμικά. Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010 9

×