SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ
                          Χρήζιμα και πρακηικά
                                           με δραζηηριόηηηες
             Παρουςιάςεισ PowerPoint

                              1.Σι είναι το PowerPoint
                      2. Δημιουργία παρουςίαςησ PowerPoint
                    3. Οι διαφάνειεσ PowerPoint: επιςημάνςεισ
                 4. Μζγεθοσ αρχείου PowerPoint: εικόνεσ & video
                5. Διδαςκαλία με τη χρήςη διαφανειών PowerPoint
                         6. Προτεινόμενεσ δραςτηριότητεσ
    Νίκοσ Παπαςταματίου, επίτιμοσ Σχολικόσ Σφμβουλοσ κλΠΕ04
            npapastam@yahoo.gr    http://nikosictedu.blogspot.com

                   Δεκζμβριοσ 2010
               Επικαιροποίθςθ: Νοζμβριοσ 2011
ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ
             Παρουςιάςεισ PowerPoint

1. Σι είναι το PowerPoint
  Το λογιςμικό τθσ Microsoft MS Office PowerPoint είναι ζνα πρόγραμμα δθμιουργίασ
παρουςιάςεων με γραφικά, εικόνεσ, προςομοιϊςεισ, βίντεο και ιχο.
  Μια παρουςίαςθ PowerPoint αποτελείται από διαφάνειεσ ι ςλάιτσ , δθλαδι, μεμο-
νωμζνεσ ςελίδεσ, οι οποίεσ μπορεί να περιζχουν κείμενο, γραφιματα, εικόνεσ , πίνακεσ,
ςχζδια, κίνθςθ, βίντεο, ιχο και άλλα πολλά! Κατά τθν παρουςίαςθ οι διαφάνειεσ δια-
δζχονται θ μία τθν άλλθ.
  Βάςθ κάκε διαφάνειασ αποτελεί το πρότυπο ςχεδίαςθσ (template) του PowerPoint ,
που είναι είτε προςχεδιαςμζνα φόντα που εκτόσ από χρωματικζσ παραλλαγζσ μποροφν να
περιλαμβάνουν ςχζδια ι διακοςμθτικά ςχιματα ι εικόνεσ είτε να είναι «κενι διαφάνεια».
  Τα εφζ κίνηςησ ςε ζνα κείμενο, διάγραμμα ι άλλο αντικείμενο δίνουν ηωντάνια ςε μια
παρουςίαςθ και ςυγκρατοφν – κατά το δυνατόν – τθν προςοχι του ακροατθρίου/μακθτϊν.
  Στθν κανονική προβολή (Εικ. 1) επεξεργαηόμαςτε τθ διαφάνεια (αρχείο .ppt ι .pptx) ,
ενϊ ςτθν προβολή παρουςίαςησ θ διαφάνεια καταλαμβάνει ολόκλθρθ τθν οκόνθ του
υπολογιςτι (Εικ. 2) και τότε εμφανίηεται θ κίνθςθ των γραφικϊν, οι εικόνεσ με κίνθςθ, τα
ποικίλα εφζ, ι οι ενςωματωμζνεσ προςομοιϊςεισ και βίντεο.
  Κανονικι προβολι                 Προβολι παρουςίαςθσ
           Εικόνα 1                     Εικόνα 2

  Μια τυπικι παρουςίαςθ PowerPoint αποκθκεφεται ωσ αρχείο Παρουςίαςη .ppt ι
αρχείο Προβολή του PowerPoint .pps ςτο MS PowerPoint 97- 2003 και ωσ Παρουςίαςη
.pptx ι αρχείο Προβολή του PowerPoint .ppsx ςτο MS PowerPoint 2007.
  Για τθν ιςτορία δθμιουργίασ του PowerPoint και άλλο χριςιμο πλθροφοριακό υλικό βλ.
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint .


2. Δημιουργία παρουςίαςησ PowerPoint
  Η δθμιουργία παρουςιάςεων PowerPoint είναι ηιτθμα εξάςκθςθσ κυρίωσ. Όμωσ, μια
και από κάπου πρζπει να αρχίςουμε, κάποια βιβλία-οδηγοί δημιουργίασ διαφανειών
PowerPoint κα φανοφν χριςιμα. Ενδεικτικά παρουςιάηονται παρακάτω βιβλία (και


   Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010      2
ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑδιευκφνςεισ ςτο Διαδίκτυο) που καλφπτουν κζματα ςχετικά με τθ γνωριμία με το περι-
βάλλον του PowerPoint, τθ δθμιουργία παρουςίαςθσ και τθν προςκικθ διαφανειϊν, τθν
επεξεργαςία, μορφοποίθςθ και χειριςμό δεδομζνων κειμζνου, τθν προςκικθ και τθν
τροποποίθςθ εικόνων και εφζ ςε διαφάνειεσ, τθν προςκικθ και επεξεργαςία οργανο-
γραμμάτων, πινάκων, γραφθμάτων κτλ. και δίνουν τθν ευκαιρία ςτον αναγνϊςτθ ,
πρωτόπειρο ι ζμπειρο, να αποκτιςει τισ (ελάχιςτεσ) απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ κατά τθν
εκμάκθςθ τθσ εφαρμογισ.
   (ι) Βιβλία(ενδεικτικά & προσ μελζτθ):
- Σ. Παπαδάκθσ & Ν. Χατηθπζρθσ , Βαςικζσ δεξιότητεσ ςτη χρήςη ΤΠΕ, εκδ. ΥΠΕΠΘ/ΠΙ,
  Ακινα 2001 (και ςε θλεκτρονικι μορφι: http://goo.gl/RfZmQ) ( Ζνασ βαςικόσ οδηγόσ
  δημιουργίασ διαφανειών PowerPoint υπάρχει ςτο Κεφάλαιο 5 του βιβλίου.)
Επίςθσ:
- Μ. Stefen, Ελληνικό PowerPoint 2000, εκδ. Δίαυλοσ, Ακινα 2000
- Ι. Δοφρβασ (επιμ.), Παρουςιάςεισ PowerPoint 2002 ςτην εκπαίδευςη, εκδ. Γκιοφρδασ, 2006
- J. Preppernau, Microsoft Office PowerPoint 2007, Βήμα Βήμα, εκδ. Κλειδάρικμοσ, 2007
- N. Muir, Ελληνικό Microsoft Office PowerPoint 2007 με μια ματιά, εκδ. Κλειδάρικμοσ, 2008
-Α.Edney, PowerPoint 2007, Δημιουργικζσ Παρουςιάςεισ, εκδ. Ζκνοσ, 2010 (και ςε
 θλεκτρονικι μορφι: http://www.scribd.com/doc/45049418/PowerPoint-2007 )
- RAM, PowerPoint 2010, εκδ. περιοδικό RAM/Ειδικζσ Εκδόςεισ, 2010
   (ιι) Στο Διαδίκτυο (ενδεικτικά & άμεςα χρθςτικά):
- Microsoft , Σεμινάρια για PowerPoint, http://office.microsoft.com/el-
gr/training/CR061832731032.aspx (PowerPoint 2003) & http://office.microsoft.com/el-
gr/powerpoint-help/CH010224780.aspx (PowerPoint 2007), http://office.microsoft.com/el-
gr/powerpoint-help/RZ101791923.aspx?section=2 (PowerPoint 2010)
- Barbara Frey, Using Power Point for QM, http://www.slideshare.net/baf30/using-power-
point-for-qm#stats-bottom
- Μαρία Φιλιπποποφλου, Σημειώςεισ για το λογιςμικό παρουςιάςεων MSpowerpoint
(2003), http://blogs.sch.gr/mafil/files/2011/02/powerpoint_overview.pdf
- ITS, Guide 42:Using Microsoft Power Point 2003, Durham Univ.,
http://www.dur.ac.uk/resources/its/info/guides/42Powerpoint2003.pdf
- Ελ. Παπακαναςίου, Στοιχεία χρήςησ Microsoft Office Power Point 2003,
http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/955/4/955_01_GenPPT.pdf
- Power Point in the classroom, http://www.actden.com/PP/


3. Οι διαφάνειεσ PowerPoint: επιςημάνςεισ
  Μια παρουςίαςθ αποτελείται κυρίωσ από εικόνεσ και από γραφικά. Το κείμενο είναι
ςυνοδευτικό και επεξθγθματικό.
  (ι) Είναι αποδεδειγμζνο πωσ οι περιςςότεροι άνκρωποι κατανοοφν και απομνθμονεφουν
καλφτερα μια πλθροφορία όταν αυτι παρουςιάηεται με τθ μορφι εικόνασ (: «μια εικόνα,
χίλιεσ λζξεισ»).Συνεπϊσ ςτθν παρουςίαςθ (πρζπει) να υπάρχει το ½ ι/και ακόμα λιγότερο
(τα κφρια ςθμεία) των όςων κα ποφμε προφορικά ι κα ςυηθτιςουμε με το ακροατιριο/
τουσ μακθτζσ μασ. Στισ διαφάνειεσ δεν παρουςιάηουμε τθ γραπτι μασ διάλεξθ- μάκθμα
(Εικ. 3), αλλά απλά (και κατανοθτά) τθν «εικονογραφοφμε» (Εικ. 4).
   Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010      3
ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ
                Μόνο κείμενο…
                Δεν ενδείκνυται
           Εικόνα 3                     Εικόνα 4

  Σθμαντικό κατά τθ δθμιουργία μιασ παρουςίαςθσ είναι τα πρότυπα ςχεδίαςησ του
PowerPoint που χρθςιμοποιοφμε (από τθν καρτζλα πρότυπα ςχεδίαςθσ ) να μθν ζχουν
ςχζδια, που μπορεί να καλφψουν τα κείμενα ι τισ εικόνεσ. Επίςθσ, τα πρότυπα δεν πρζπει
να είναι οφτε πάρα πολφ ζντονα (Εικ. 5) οφτε πολφ «ελαφριά» (Εικ. 6), αφοφ τα κείμενα
και οι εικόνεσ πρζπει να εμφανίηονται ςαφϊσ ςτθν οκόνθ.
  Μια καλι ιδζα είναι να ξεκινάμε από τθν «κενή» διαφάνεια και να δθμιουργοφμε αυτό
που μασ ταιριάηει καλφτερα. Ο κανόνασ είναι το ςυμπλιρωμα, και όχι θ ςυμμόρφωςθ ςτα
ζτοιμα πρότυπα του λογιςμικοφ. (Οι επιλογζσ πρότυπων ςχεδίαςθσ είναι ςθμαντικά
μειωμζνεσ, με ελάχιςτα «ςτολίδια», ςτισ εκδόςεισ MS Office PowerPoint 2007 και 2010.)
           Εικόνα 5                    Εικόνα 6

  Κάτι ςθμαντικό, κρατάμε το ίδιο πρότυπο ςχεδίαςθσ ςε όλθ τθν παρουςίαςθ. Από-
φεφγουμε να χρθςιμοποιοφμε διαφορετικά ςχζδια προτφπων . Όχι μόνο επειδι φαίνεται
ενοχλθτικό(;) ςτο ακροατιριο, αλλά, επειδι μασ …ςϊηει και από πολφ χρόνο και από
προςπάκεια και κόπο κατά τθ δθμιουργία τθσ παρουςίαςθσ.
  Αποφφγουμε τα πολφπλοκα φόντα με εικόνεσ ι τθν ποικιλία φόντων ανά διαφάνεια,
επειδι και αυξάνουν το μζγεκοσ του αρχείου, δεν προςφζρουν ιδιαίτερεσ αιςκθτικζσ
υπθρεςίεσ, και μποροφν να αποπροςανατολίςουν το ακροατιριο. Ασ προτιμοφμε το απλό
μονόχρωμο φόντο χωρίσ γραφικά.
  (ιι) Καλό είναι να χρθςιμοποιοφμε γραμματοςειρά ιςόπαχθ και με μεγάλο «μάτι» για το
κυρίωσ κείμενο. Επιλζγουμε από τισ γραμματοςειρζσ Arial, Verdana, Calibri, Tahoma,
Sans Serif, τθν ελκυςτικι Comic Sans και αποφεφγουμε τθν Times New Roman.

   Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010      4
ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ  Το μζγεθοσ γραμμάτων από 18 μζχρι 28 ι 32 ςτιγμζσ είναι επαρκζσ για τθ ςυνικθ
αίκουςα διδαςκαλίασ των 50 τ.μ. (περίπου 7μ.X 7μ.) των ςχολείων μασ.
  Μποροφμε να αυξομειϊνουμε τα γράμματα ςτθ διαφάνεια βακμιαία, ακολουκϊντασ
μια «λογικι ςειρά», λ.χ. Τίτλοσ – Υπότιτλοσ – Κυρίωσ κείμενο – Επεξθγιςεισ.
  Το χρϊμα των γραμμάτων εξαρτάται από το φόντο. Για λευκό φόντο μπλε γράμματα,
και για επιςθμάνςεισ κόκκινα και ςκοφρα πράςινα, ςυνιςτϊνται. Για τα «ςυννεφάκια»
(επεξθγιςεισ ) ςυνιςτϊμενο μζγεκοσ γραμμάτων 14-18 ι 20 ςτιγμϊν κατά περίπτωςθ.
  Όπου χρειάηεται τονιςμόσ δεν υπογραμμίηουμε το κείμενο, αλλά χρθςιμοποιοφμε
ζντονη γραφή (bold) είτε άλλο χρϊμα (Εικ. 7- 10) είτε μεγαλφτερο μζγεκοσ γραμμάτων.
  Αποφεφγουμε τα πλάγια γράμματα, είναι δυςανάγνωςτα.
  Αποφεφγουμε να γράφουμε κατεβατά ςτθν κακεμιά διαφάνεια (Εικ. 7 & 8), επαρκοφν
3-5 αράδεσ ςε ολόκλθρο το πλάτοσ τθσ διαφάνειασ , με το υπόλοιπο κείμενο να ςυνεχίηει
ςτθν επόμενθ διαφάνεια (Εικ. 9 & 10).
           Εικόνα 7                    Εικόνα 8
           Εικόνα 9                    Εικόνα 10

  (ιιι) Σκόπιμο είναι να προςκζτουμε κίνηςη (εφζ) ςτο κείμενο και ςτα γραφικά, και ήχο
ςτα γραφιματα και ςε άλλα αντικείμενα των διαφανειϊν, ϊςτε να εντείνεται θ προςοχι
των ακροατϊν/μακθτϊν ςε ςθμαντικά ςθμεία και να γίνεται περιςςότερο ενδιαφζρουςα
θ παρουςίαςθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ρυκμίηουμε τον τρόπο που εμφανίηεται το κείμενο
ι τα αντικείμενα ςτθ διαφάνειά μασ , με το κείμενο να εμφανίηεται ςταδιακά ανά λζξθ ι
ανά παράγραφο.


   Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010      5
ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ  Η εναλλαγή των διαφανειών να γίνεται με το κλικ του ποντικιοφ. Με αυτό τον τρόπο
ελζγχουμε τθ ροι τθσ παρουςίαςθσ.
  Προςοχή! Αποφεφγουμε τισ υπερβολζσ, κακϊσ θ ςυχνι χριςθ ειδικϊν εφζ μπορεί να
αποςπάςει τθν προςοχι από το περιεχόμενο τθσ παρουςίαςθσ.
  (ιv) Τζλοσ, μια παρουςίαςθ πάντοτε ζχει πρώτη ςελίδα με τον τίτλο και τα υπόλοιπα
ςτοιχεία του κζματοσ και το ονοματεπϊνυμό μασ (δυνθτικά τθν ιδιότθτά μασ και το email
μασ , τθν θμερομθνία/χρόνο παρουςίαςθσ). Σκόπιμο είναι ςε καθεμιά διαφάνεια τθσ
παρουςίαςθσ να εμφανίηονται: ο τίτλοσ του κζματοσ ςτθν κεφαλίδα και ο ςυντάκτθσ , θ
θμερομθνία και θ ςελίδα ςτο υποςζλιδο.

4. Μζγεθοσ αρχείου PowerPoint: εικόνεσ & video
  (ι) Προςοχι ςτο copy & paste κατά τθ δθμιουργία μιασ παρουςίαςθσ . Τα αρχεία κειμζ-
νου και τισ εικόνεσ δεν τισ επικολλάμε απευκείασ ςτθ διαφάνεια. Δθμιουργοφνται αφενόσ
προβλιματα μορφοποίθςθσ του κειμζνου ςτθ διαφάνεια (το λιγότερο) και αφετζρου
πρόβλθμα μεγζκουσ αρχείου.
  Ωσ εκ τοφτου πρϊτα επικολλοφμαι τα προσ αντιγραφι – επεξεργαςία – επικόλλθςθ
κείμενα ςε ζνα αρχείο word (αρχείο κειμζνου .doc ), ενϊ τισ εικόνεσ τισ αποκθκεφουμε
χωριςτά ωσ αρχεία jpg ι gif (και αν απαιτείται τισ επεξεργαηόμαςτε). Σε δεφτερο ςτάδιο,
επικολλάμε το κείμενο ςτθ διαφάνειά μασ και ειςάγουμε τθν εικόνα/εσ.
  Οι εικόνεσ είναι ο κυριότεροσ λόγοσ για τον οποίο ζνα αρχείο PowerPoint ζχει μεγάλο
μζγεκοσ (με αποτζλεςμα να μθ μπορεί λ.χ. να ςταλεί με email).Όταν επικολλάμε (copy &
paste) μια εικόνα απευκείασ ςτθ διαφάνεια, θ εικόνα ζχει επικολλθκεί με τθ μορφι
αντικειμζνου (object), το οποίο περιλαμβάνει, εκτόσ από τθν ίδια τθν εικόνα, και πολλζσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πθγι από όπου προιλκε. Για αυτό το λόγο πριν ειςάγουμε μια
εικόνα, φροντίηουμε το μζγεκοσ αρχείου τθσ να μθν ξεπερνά τα 100 ΚΒ .
  Σε αυτι τθν περίπτωςθ πρϊτα τθν επεξεργαηόμαςτε ςε ζνα πρόγραμμα επεξεργαςίασ
εικόνασ (λ.χ. το Gimp)είτε ςτο Microsoft Picture Manager (Εικ. 11) είτε χρθςιμοποιοφμε τθν
εντολι Resize Pictures (Office 2007) (Εικ. 12). Επίςθσ μποροφμε να προςαρμόςουμε το
μζγεκοσ (διαςτάςεισ) τθσ εικόνασ ι να τθν περικόψουμε πριν τθν αποκθκεφουμε – ςε αυτι
τθν περίπτωςθ μποροφμε να εκμεταλλευτοφμε τισ (όποιεσ) δυνατότθτεσ τθσ γραμμισ
εργαλείων του MS Office Εργαλεία Εικόνασ . Ιδιαίτερθ προςοχι χρειάηεται όταν δουλεφ-
ουμε με εικόνεσ που προζρχονται από scanner ι από τθν ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι
μασ, που μπορεί να ζχουν αρχικό μζγεκοσ αρχείου από 1000ΚΒ ζωσ τριπλάςιο και πλζον.
        Εικόνα 11                    Εικόνα 12

   Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010      6
ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ  Για αλλαγζσ ςε εικόνεσ με κίνηςη (gif animation) απαιτείται πρόγραμμα επεξεργαςίασ
αρχείων gif με κίνθςθ.
  (ιι)Τα αρχεία video (λ.χ. avi) και ιχου (αρχεία .wav) είναι ςυνικωσ πολφ μεγάλα ςε
μζγεκοσ. Το MS PowerPoint 2003 (ςε αντίκεςθ με τισ εκδόςεισ MS Office PowerPoint 2007
και 2010) δεν τα αποκθκεφει άμεςα «μζςα» ςτθν παρουςίαςθ (ενςωμάτωςθ), όπωσ τισ
εικόνεσ, αλλά μπορεί να διατθρεί μια υπερςφνδεςθ (link) με το αρχείο (Εικ. 13 & 14).
  Ζτςι, αν θ παρουςίαςι μασ περιλαμβάνει τζτοια αρχεία, κα πρζπει να ςυνοδεφουν το
αρχείο .ppt και να βρίςκονται ςτον ίδιο φάκελο (folder, directory) με αυτό, παρεκτόσ και αν
υπάρχει υπερςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο. Παρόμοια και για τα αρχεία flash animation (αρχεία
.swf) και τισ μικροεφαρμογζσ java applet ( βλ. και Μεταφορτϊςεισ: http://goo.gl/68lnf).
  (ιιι) Προςοχι ςτθ ςυμβατότητα. Προβλιματα ςυμβατότθτασ προκφπτουν από πολλοφσ
παράγοντεσ και δεν είναι γενικά εφικτό να ζχουμε πλιρθ ςυμβατότθτα με όλεσ τισ εκδόςεισ
του MS Office ι με όλα τα ςυςτιματα. Όμωσ, μποροφμε να ελαττϊςουμε τα προβλιματα
     Ανενεργό, δεν υπάρχει το                          video
     ςυνοδευτικό αρχείο

                              Ενεργό, με υπερςφνδεςθ
                              (link) ςτο Διαδίκτυο
                   video

          Εικόνα 13                      Εικόνα 14

ακολουκϊντασ οριςμζνεσ βαςικζσ αρχζσ. Σκόπιμο είναι με τθν εντολι Αποθήκευςη Ωσ
(Save As) να αποκθκεφουμε τθν παρουςίαςθ ςαν αρχείο .ppt (PowerPoint 97-2003) και όχι
ςαν αρχείο .pptx (Office PowerPoint 2007) ι αρχείο .odp (Open Office), με τθν υπόκεςθ ότι
το MS Office 2003 είναι, ακόμα, το πλζον διαδεδομζνο μεταξφ των χρθςτϊν και διαβάηεται
από τισ νεϊτερεσ εκδόςεισ του MS Office.


5. Διδαςκαλία/μάθηςη με τη χρήςη διαφανειών PowerPoint
  Η χριςθ διαφανειϊν PowerPoint προςκζτει ςθμαντικά οφζλθ ςτθ διαδικαςία τθσ
διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ. Ζτςι, κατά τθν παρουςίαςθ του μακιματοσ διευκολφνει τθν
ανάλυςθ , τθν οπτικοποίθςθ και τθν αφομοίωςθ των πλθροφοριϊν, ενεργοποιεί τθν
προςοχι και αυξάνει τθ ςυγκράτθςθ των πλθροφοριϊν από το ακροατιριο/τουσ μακθτζσ .
Μια επιμελθμζνθ παρουςίαςθ κάνει ςθμαντικι οικονομία χρόνου για τον διδάςκοντα (ςτον
ίδιο χρόνο «περιςςότερθ φλθ»).
  Ζχει καταγραφεί ότι το μζςο άτομο δεν μπορεί να παραμείνει απόλυτα ςυγκεντρωμζνο
ςε ζνα αντικείμενο/κζμα περιςςότερο από 10 λεπτά. Από εκεί και πζρα το ενδιαφζρον του
αρχίηει να ατονεί και ςε 30-40 λεπτά (όςο διαρκεί θ μζςθ διδακτικι ϊρα) μάλλον ζχει χακεί
τελείωσ… Για το λόγο αυτό, κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ/διδαςκαλίασ του μακι-
ματοσ, οι διαφάνειεσ PowerPoint βοθκοφν (αποτελοφν οδθγό) για μια ενεργό διαδραςτικι
εκμάκθςθ μζςω του διαλόγου και τθσ ςυηιτθςθσ με τθ δθμιουργία ερωτιςεων και τθ

   Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010      7
ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑςυμπλιρωςθ φφλλου εργαςίασ (ι τθν εκτζλεςθ πειράματοσ ι/και χριςθ εκπαιδευτικοφ
λογιςμικοφ) και όχι απλι κζαςθ εικόνων και διαγραμμάτων. Συν τοισ άλλοισ αποτελεί ζνα
ςυνοπτικό ςχζδιο μακιματοσ (και ενίοτε το «ςκονάκι του δαςκάλου»).
        Εικόνα 15                       Εικόνα 16

  «Συννεφάκια» με (ψευδο)ερωτιματα (Εικ. 15 &16 ) για ςυηιτθςθ κτλ. που παρου-
ςιάηονται κατά τθ ροι του μακιματοσ, διευκολφνουν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Υπόψθ
ότι μια παρουςίαςθ είναι «το βιβλίο που γράφει ο δάςκαλοσ ςτθν τάξθ».
Εικόνα 17                         Εικόνα 18

  Κλείνουμε τθν παρουςίαςθ/ μάκθμα με μικρι ανακεφαλαίωςθ μζςω ερωτιςεων ( Εικ.
17), βίντεο ι άλλο τι και αν είναι εφικτό με κάποια χιουμοριςτικι ατάκα (Εικ. 18).


6. Προτεινόμενεσ δραςτηριότητεσ
 Δθμιουργιςτε τζςςερισ παρουςιάςεισ (με 4-6 διαφάνειεσ ι περιςςότερεσ) για τθν
ωριαία διδαςκαλία των ενοτιτων:
 1. Βραςμόσ του νεροφ (βϋ τάξθ γυμναςίου)
 2. Δομι του κυττάρου (επίπεδο γυμναςίου ι λυκείου)
 3. Tο άτομο του υδρογόνου (επίπεδο γυμναςίου ι λυκείου)
 4. Λικοςφαιρικζσ πλάκεσ (αϋ-βϋ τάξθ γυμναςίου)
  Η διάταξθ τθσ παρουςίαςθσ να ακολουκεί τθ μορφι: πρϊτθ ςελίδα – κυρίωσ κζμα /μά-
κθμα – ςφνοψθ/ερωτιςεισ επανάλθψθσ.


   Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010      8
ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ  Χρθςιμοποιιςτε υλικό από τα αντίςτοιχα ςχολικά βιβλία(κείμενα, εικόνεσ), από τα
τρζχοντα εκπαιδευτικά λογιςμικά Γυμναςίου και Λυκείου (κείμενα, εικόνεσ, προςομοι-
ϊςεισ, βίντεο) και από το Διαδίκτυο (κείμενα, εικόνεσ, animation, μικροεφαρμογζσ, βίντεο).
  Τα αντίςτοιχα ςχολικά βιβλία υπάρχουν ςε μορφι αρχείων .pdf ςτθν ιςτοςελίδα του
Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου http://www.pi-schools.gr , όπωσ και ςτθν πλατφόρμα του
ΥΠΔΒΜ&Θ http://digitalschool.minedu.gov.gr/ όπου και τα αντίςτοιχα λογιςμικά.
   Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010      9

More Related Content

What's hot

Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Το εσωτερικό του Υπολογιστή
Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Το εσωτερικό του ΥπολογιστήΠληροφορική Β' Γυμνασίου - Το εσωτερικό του Υπολογιστή
Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Το εσωτερικό του ΥπολογιστήGeorge Papamitsos
 
Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...
Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...
Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
τα μεσα επικοινωνιασ απο παλια εωσ σημερα
τα μεσα επικοινωνιασ απο παλια εωσ σημερατα μεσα επικοινωνιασ απο παλια εωσ σημερα
τα μεσα επικοινωνιασ απο παλια εωσ σημεραelenti
 
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίαςΠροτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίαςNikos Papastamatiou
 
Εφαρμογές νέφους Παρουσίαση 01
Εφαρμογές νέφους Παρουσίαση 01Εφαρμογές νέφους Παρουσίαση 01
Εφαρμογές νέφους Παρουσίαση 01apbitso
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023filippos_chatziandreas
 
φυτική παραγωγή, β΄ επαλ τελικο
φυτική παραγωγή, β΄ επαλ τελικοφυτική παραγωγή, β΄ επαλ τελικο
φυτική παραγωγή, β΄ επαλ τελικοgiannis voskakis
 
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής Οικονομίας
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής ΟικονομίαςΔιδακτικές προτάσεις Οικιακής Οικονομίας
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής ΟικονομίαςEva Krokidi
 
Φύλλο εργασίας για HTML & CSS
Φύλλο εργασίας για HTML & CSSΦύλλο εργασίας για HTML & CSS
Φύλλο εργασίας για HTML & CSSlyk-tragaias
 
ενότητα 4
ενότητα 4 ενότητα 4
ενότητα 4 tryfonid
 
γραπτός Vs προφορικός λόγος και κείμενο
γραπτός Vs προφορικός λόγος και κείμενογραπτός Vs προφορικός λόγος και κείμενο
γραπτός Vs προφορικός λόγος και κείμενοAngeliki Chroni
 
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ ΔημοτικούΕκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ ΔημοτικούGeorgia Palapela
 
Κώδικες επικοινωνίας, ερευνητική εργασία 2012-13
Κώδικες επικοινωνίας, ερευνητική εργασία 2012-13Κώδικες επικοινωνίας, ερευνητική εργασία 2012-13
Κώδικες επικοινωνίας, ερευνητική εργασία 2012-131ο Γενικό Λύκειο Σπάτων
 
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδοEισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδοChristos Gotzaridis
 
βασικές θύρες η/υ
βασικές θύρες η/υβασικές θύρες η/υ
βασικές θύρες η/υgogosf
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝStauroula Balla
 
Προστασία Λογισμικού - Ιοί - Πειρατεία Λογισμικού
Προστασία Λογισμικού - Ιοί - Πειρατεία ΛογισμικούΠροστασία Λογισμικού - Ιοί - Πειρατεία Λογισμικού
Προστασία Λογισμικού - Ιοί - Πειρατεία ΛογισμικούNikos Michailidis
 

What's hot (20)

Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Το εσωτερικό του Υπολογιστή
Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Το εσωτερικό του ΥπολογιστήΠληροφορική Β' Γυμνασίου - Το εσωτερικό του Υπολογιστή
Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Το εσωτερικό του Υπολογιστή
 
Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...
Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...
Μαθησιακές δυσκολίες - Μια μελέτη περίπτωσης (αξιολόγηση - παρέμβαση) (https:...
 
τα μεσα επικοινωνιασ απο παλια εωσ σημερα
τα μεσα επικοινωνιασ απο παλια εωσ σημερατα μεσα επικοινωνιασ απο παλια εωσ σημερα
τα μεσα επικοινωνιασ απο παλια εωσ σημερα
 
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίαςΠροτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
 
Εφαρμογές νέφους Παρουσίαση 01
Εφαρμογές νέφους Παρουσίαση 01Εφαρμογές νέφους Παρουσίαση 01
Εφαρμογές νέφους Παρουσίαση 01
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
 
Περιγραφική Αξιολόγηση
Περιγραφική ΑξιολόγησηΠεριγραφική Αξιολόγηση
Περιγραφική Αξιολόγηση
 
φυτική παραγωγή, β΄ επαλ τελικο
φυτική παραγωγή, β΄ επαλ τελικοφυτική παραγωγή, β΄ επαλ τελικο
φυτική παραγωγή, β΄ επαλ τελικο
 
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής Οικονομίας
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής ΟικονομίαςΔιδακτικές προτάσεις Οικιακής Οικονομίας
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής Οικονομίας
 
Φύλλο εργασίας για HTML & CSS
Φύλλο εργασίας για HTML & CSSΦύλλο εργασίας για HTML & CSS
Φύλλο εργασίας για HTML & CSS
 
ενότητα 4
ενότητα 4 ενότητα 4
ενότητα 4
 
γραπτός Vs προφορικός λόγος και κείμενο
γραπτός Vs προφορικός λόγος και κείμενογραπτός Vs προφορικός λόγος και κείμενο
γραπτός Vs προφορικός λόγος και κείμενο
 
Powerpointbasics
PowerpointbasicsPowerpointbasics
Powerpointbasics
 
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ ΔημοτικούΕκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού
 
Κώδικες επικοινωνίας, ερευνητική εργασία 2012-13
Κώδικες επικοινωνίας, ερευνητική εργασία 2012-13Κώδικες επικοινωνίας, ερευνητική εργασία 2012-13
Κώδικες επικοινωνίας, ερευνητική εργασία 2012-13
 
Γεωπονία και αειφόρος Ανάπτυξη
Γεωπονία και αειφόρος ΑνάπτυξηΓεωπονία και αειφόρος Ανάπτυξη
Γεωπονία και αειφόρος Ανάπτυξη
 
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδοEισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
 
βασικές θύρες η/υ
βασικές θύρες η/υβασικές θύρες η/υ
βασικές θύρες η/υ
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
 
Προστασία Λογισμικού - Ιοί - Πειρατεία Λογισμικού
Προστασία Λογισμικού - Ιοί - Πειρατεία ΛογισμικούΠροστασία Λογισμικού - Ιοί - Πειρατεία Λογισμικού
Προστασία Λογισμικού - Ιοί - Πειρατεία Λογισμικού
 

Viewers also liked

Powerpoint intro lessons_1_2
Powerpoint intro lessons_1_2Powerpoint intro lessons_1_2
Powerpoint intro lessons_1_2Vasso Servou
 
Α ΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ διαθεματικό σενάριο νεοελληνική γλώσσα, κοινωνική και πο...
 Α ΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ διαθεματικό σενάριο νεοελληνική γλώσσα, κοινωνική και πο... Α ΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ διαθεματικό σενάριο νεοελληνική γλώσσα, κοινωνική και πο...
Α ΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ διαθεματικό σενάριο νεοελληνική γλώσσα, κοινωνική και πο...katerinaathanasiou
 
3.2.1 powerpoint
3.2.1 powerpoint3.2.1 powerpoint
3.2.1 powerpointdaskalos28
 
Health Check Up Packages - ILS Hospitals
Health Check Up Packages - ILS HospitalsHealth Check Up Packages - ILS Hospitals
Health Check Up Packages - ILS HospitalsRonit Roy
 
γενική εργασια,εκφοβισμός Β2
γενική εργασια,εκφοβισμός Β2γενική εργασια,εκφοβισμός Β2
γενική εργασια,εκφοβισμός Β2eytyxia
 
αθλητισμος
αθλητισμοςαθλητισμος
αθλητισμοςgeniko1
 
σχολικός εκφοβισμός β1
σχολικός εκφοβισμός β1σχολικός εκφοβισμός β1
σχολικός εκφοβισμός β1eytyxia
 
σχεδιο μαθηματοσ φυλλο εργασιασ Power point
σχεδιο μαθηματοσ φυλλο εργασιασ Power pointσχεδιο μαθηματοσ φυλλο εργασιασ Power point
σχεδιο μαθηματοσ φυλλο εργασιασ Power pointthanslide
 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑlykkorin
 
Εισαγωγή στο powerpoint 2007
Εισαγωγή στο powerpoint 2007Εισαγωγή στο powerpoint 2007
Εισαγωγή στο powerpoint 2007Nikolaos Tselios
 

Viewers also liked (20)

project A_1_14-15
project A_1_14-15project A_1_14-15
project A_1_14-15
 
Bulling rania
Bulling raniaBulling rania
Bulling rania
 
Εργασίες μαθητών A2 στο PowerPoint (2010)
Εργασίες μαθητών A2 στο PowerPoint (2010)Εργασίες μαθητών A2 στο PowerPoint (2010)
Εργασίες μαθητών A2 στο PowerPoint (2010)
 
Εργασίες μαθητών A1 στο PowerPoint (2010)
Εργασίες μαθητών A1 στο PowerPoint (2010)Εργασίες μαθητών A1 στο PowerPoint (2010)
Εργασίες μαθητών A1 στο PowerPoint (2010)
 
Powerpoint intro lessons_1_2
Powerpoint intro lessons_1_2Powerpoint intro lessons_1_2
Powerpoint intro lessons_1_2
 
Α ΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ διαθεματικό σενάριο νεοελληνική γλώσσα, κοινωνική και πο...
 Α ΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ διαθεματικό σενάριο νεοελληνική γλώσσα, κοινωνική και πο... Α ΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ διαθεματικό σενάριο νεοελληνική γλώσσα, κοινωνική και πο...
Α ΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ διαθεματικό σενάριο νεοελληνική γλώσσα, κοινωνική και πο...
 
3.2.1 powerpoint
3.2.1 powerpoint3.2.1 powerpoint
3.2.1 powerpoint
 
Health Check Up Packages - ILS Hospitals
Health Check Up Packages - ILS HospitalsHealth Check Up Packages - ILS Hospitals
Health Check Up Packages - ILS Hospitals
 
σμν τελικη παρουσιαση
σμν τελικη παρουσιασησμν τελικη παρουσιαση
σμν τελικη παρουσιαση
 
γενική εργασια,εκφοβισμός Β2
γενική εργασια,εκφοβισμός Β2γενική εργασια,εκφοβισμός Β2
γενική εργασια,εκφοβισμός Β2
 
Σ.Μ.Ν.- παράσιτα
Σ.Μ.Ν.- παράσιταΣ.Μ.Ν.- παράσιτα
Σ.Μ.Ν.- παράσιτα
 
αθλητισμος
αθλητισμοςαθλητισμος
αθλητισμος
 
σχολικός εκφοβισμός β1
σχολικός εκφοβισμός β1σχολικός εκφοβισμός β1
σχολικός εκφοβισμός β1
 
σχεδιο μαθηματοσ φυλλο εργασιασ Power point
σχεδιο μαθηματοσ φυλλο εργασιασ Power pointσχεδιο μαθηματοσ φυλλο εργασιασ Power point
σχεδιο μαθηματοσ φυλλο εργασιασ Power point
 
Lisi
LisiLisi
Lisi
 
σμν β΄λυκείου
σμν β΄λυκείουσμν β΄λυκείου
σμν β΄λυκείου
 
νανοτεχνολογια
νανοτεχνολογιανανοτεχνολογια
νανοτεχνολογια
 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
 
Εισαγωγή στο powerpoint 2007
Εισαγωγή στο powerpoint 2007Εισαγωγή στο powerpoint 2007
Εισαγωγή στο powerpoint 2007
 
ήχοι, υπολογιστής και ηχορύπανση
ήχοι, υπολογιστής και ηχορύπανση ήχοι, υπολογιστής και ηχορύπανση
ήχοι, υπολογιστής και ηχορύπανση
 

Similar to Παρουσιάσεις PowerPoint

πώς να φτιάξετε μια καλή παρουσίαση για τη
πώς να φτιάξετε μια καλή παρουσίαση για τηπώς να φτιάξετε μια καλή παρουσίαση για τη
πώς να φτιάξετε μια καλή παρουσίαση για τηgeorgefyttas
 
5-ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ POWERPOINT.pptx
5-ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ POWERPOINT.pptx5-ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ POWERPOINT.pptx
5-ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ POWERPOINT.pptxKaterinaKerasta
 
Ενότητα 3.6.3
Ενότητα 3.6.3Ενότητα 3.6.3
Ενότητα 3.6.3makrib
 
λογισμικό παρουσίασης Rampidis
λογισμικό παρουσίασης Rampidisλογισμικό παρουσίασης Rampidis
λογισμικό παρουσίασης RampidisKonstantinos Rampidis
 
Τεχνολογία Επικοινωνιών: 1ο φύλλο εργασίας
Τεχνολογία Επικοινωνιών: 1ο φύλλο εργασίαςΤεχνολογία Επικοινωνιών: 1ο φύλλο εργασίας
Τεχνολογία Επικοινωνιών: 1ο φύλλο εργασίαςNikos Michailidis
 
Wiki education 6 3-2013
Wiki education 6 3-2013Wiki education 6 3-2013
Wiki education 6 3-2013lelman
 
Oo impress (Εκπαιδευτικός Οδηγός)
Oo impress (Εκπαιδευτικός Οδηγός)Oo impress (Εκπαιδευτικός Οδηγός)
Oo impress (Εκπαιδευτικός Οδηγός)Makis Triantafillidis
 
Αποστολίδης Γ, Διδάσκοντας με λογισμικό παρουσιάσεων
Αποστολίδης Γ, Διδάσκοντας με λογισμικό παρουσιάσεωνΑποστολίδης Γ, Διδάσκοντας με λογισμικό παρουσιάσεων
Αποστολίδης Γ, Διδάσκοντας με λογισμικό παρουσιάσεωνGeorg Apostolidis
 
Ppoint Salnk
Ppoint SalnkPpoint Salnk
Ppoint Salnksalnk
 
Δημιουργία αλληλεπιδραστικών εφαρμογών με το Powerpoint 2013,ερωτήσεων πολλαπ...
Δημιουργία αλληλεπιδραστικών εφαρμογών με το Powerpoint 2013,ερωτήσεων πολλαπ...Δημιουργία αλληλεπιδραστικών εφαρμογών με το Powerpoint 2013,ερωτήσεων πολλαπ...
Δημιουργία αλληλεπιδραστικών εφαρμογών με το Powerpoint 2013,ερωτήσεων πολλαπ...Σπύρος Κυριαζίδης
 
Andesakis dimitris ergasia2_ask_5
Andesakis dimitris ergasia2_ask_5Andesakis dimitris ergasia2_ask_5
Andesakis dimitris ergasia2_ask_5dimandres
 
Μάθημα 19 -- Γ', Δ'
Μάθημα 19 -- Γ', Δ'Μάθημα 19 -- Γ', Δ'
Μάθημα 19 -- Γ', Δ'Kostas Katsoulas
 
1149087947advicesppt
1149087947advicesppt1149087947advicesppt
1149087947advicespptVasso Servou
 
Παρουσίαση διπλωματικής - πτυχιακής εργασίας SBS-Studies
Παρουσίαση διπλωματικής - πτυχιακής εργασίας SBS-StudiesΠαρουσίαση διπλωματικής - πτυχιακής εργασίας SBS-Studies
Παρουσίαση διπλωματικής - πτυχιακής εργασίας SBS-StudiesAngelos Giorgis
 
Εισαγωγή εικόνας ως φόντου στη διαφάνειά μας,PowerPoint 2013
Εισαγωγή εικόνας ως φόντου στη διαφάνειά μας,PowerPoint 2013Εισαγωγή εικόνας ως φόντου στη διαφάνειά μας,PowerPoint 2013
Εισαγωγή εικόνας ως φόντου στη διαφάνειά μας,PowerPoint 2013Σπύρος Κυριαζίδης
 
Γραμμικές και μη γραμμικές παρουσιάσεις
Γραμμικές και μη γραμμικές παρουσιάσεις Γραμμικές και μη γραμμικές παρουσιάσεις
Γραμμικές και μη γραμμικές παρουσιάσεις marilenaga
 
5 addie model design development phase
5 addie model design development phase5 addie model design development phase
5 addie model design development phaseNikolaos Tselios
 
Office Μix - Αντιστρέφοντας την τάξη
Office Μix - Αντιστρέφοντας την τάξηOffice Μix - Αντιστρέφοντας την τάξη
Office Μix - Αντιστρέφοντας την τάξηJohn Soudias
 
Άλμπουμ Φωτογραφιών με το Powerpoint 2013
Άλμπουμ Φωτογραφιών με το Powerpoint 2013Άλμπουμ Φωτογραφιών με το Powerpoint 2013
Άλμπουμ Φωτογραφιών με το Powerpoint 2013Σπύρος Κυριαζίδης
 

Similar to Παρουσιάσεις PowerPoint (20)

πώς να φτιάξετε μια καλή παρουσίαση για τη
πώς να φτιάξετε μια καλή παρουσίαση για τηπώς να φτιάξετε μια καλή παρουσίαση για τη
πώς να φτιάξετε μια καλή παρουσίαση για τη
 
5-ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ POWERPOINT.pptx
5-ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ POWERPOINT.pptx5-ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ POWERPOINT.pptx
5-ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ POWERPOINT.pptx
 
Ενότητα 3.6.3
Ενότητα 3.6.3Ενότητα 3.6.3
Ενότητα 3.6.3
 
λογισμικό παρουσίασης Rampidis
λογισμικό παρουσίασης Rampidisλογισμικό παρουσίασης Rampidis
λογισμικό παρουσίασης Rampidis
 
Τεχνολογία Επικοινωνιών: 1ο φύλλο εργασίας
Τεχνολογία Επικοινωνιών: 1ο φύλλο εργασίαςΤεχνολογία Επικοινωνιών: 1ο φύλλο εργασίας
Τεχνολογία Επικοινωνιών: 1ο φύλλο εργασίας
 
Wiki education 6 3-2013
Wiki education 6 3-2013Wiki education 6 3-2013
Wiki education 6 3-2013
 
Oo impress (Εκπαιδευτικός Οδηγός)
Oo impress (Εκπαιδευτικός Οδηγός)Oo impress (Εκπαιδευτικός Οδηγός)
Oo impress (Εκπαιδευτικός Οδηγός)
 
Αποστολίδης Γ, Διδάσκοντας με λογισμικό παρουσιάσεων
Αποστολίδης Γ, Διδάσκοντας με λογισμικό παρουσιάσεωνΑποστολίδης Γ, Διδάσκοντας με λογισμικό παρουσιάσεων
Αποστολίδης Γ, Διδάσκοντας με λογισμικό παρουσιάσεων
 
Ppoint Salnk
Ppoint SalnkPpoint Salnk
Ppoint Salnk
 
Δημιουργία αλληλεπιδραστικών εφαρμογών με το Powerpoint 2013,ερωτήσεων πολλαπ...
Δημιουργία αλληλεπιδραστικών εφαρμογών με το Powerpoint 2013,ερωτήσεων πολλαπ...Δημιουργία αλληλεπιδραστικών εφαρμογών με το Powerpoint 2013,ερωτήσεων πολλαπ...
Δημιουργία αλληλεπιδραστικών εφαρμογών με το Powerpoint 2013,ερωτήσεων πολλαπ...
 
Andesakis dimitris ergasia2_ask_5
Andesakis dimitris ergasia2_ask_5Andesakis dimitris ergasia2_ask_5
Andesakis dimitris ergasia2_ask_5
 
Μάθημα 19 -- Γ', Δ'
Μάθημα 19 -- Γ', Δ'Μάθημα 19 -- Γ', Δ'
Μάθημα 19 -- Γ', Δ'
 
1149087947advicesppt
1149087947advicesppt1149087947advicesppt
1149087947advicesppt
 
Παρουσίαση διπλωματικής - πτυχιακής εργασίας SBS-Studies
Παρουσίαση διπλωματικής - πτυχιακής εργασίας SBS-StudiesΠαρουσίαση διπλωματικής - πτυχιακής εργασίας SBS-Studies
Παρουσίαση διπλωματικής - πτυχιακής εργασίας SBS-Studies
 
Εισαγωγή εικόνας ως φόντου στη διαφάνειά μας,PowerPoint 2013
Εισαγωγή εικόνας ως φόντου στη διαφάνειά μας,PowerPoint 2013Εισαγωγή εικόνας ως φόντου στη διαφάνειά μας,PowerPoint 2013
Εισαγωγή εικόνας ως φόντου στη διαφάνειά μας,PowerPoint 2013
 
Γραμμικές και μη γραμμικές παρουσιάσεις
Γραμμικές και μη γραμμικές παρουσιάσεις Γραμμικές και μη γραμμικές παρουσιάσεις
Γραμμικές και μη γραμμικές παρουσιάσεις
 
5 addie model design development phase
5 addie model design development phase5 addie model design development phase
5 addie model design development phase
 
Office Μix - Αντιστρέφοντας την τάξη
Office Μix - Αντιστρέφοντας την τάξηOffice Μix - Αντιστρέφοντας την τάξη
Office Μix - Αντιστρέφοντας την τάξη
 
μαθημα 14
μαθημα 14μαθημα 14
μαθημα 14
 
Άλμπουμ Φωτογραφιών με το Powerpoint 2013
Άλμπουμ Φωτογραφιών με το Powerpoint 2013Άλμπουμ Φωτογραφιών με το Powerpoint 2013
Άλμπουμ Φωτογραφιών με το Powerpoint 2013
 

More from Nikos Papastamatiou

ΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.docΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.docNikos Papastamatiou
 
ΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.docΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.docNikos Papastamatiou
 
PSSC_Εργαστήριο_CTL.ppt
PSSC_Εργαστήριο_CTL.pptPSSC_Εργαστήριο_CTL.ppt
PSSC_Εργαστήριο_CTL.pptNikos Papastamatiou
 
Ασφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριο
Ασφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριοΑσφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριο
Ασφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριοNikos Papastamatiou
 
H πειραματική διδασκαλία στο Γυμνάσιο
H πειραματική διδασκαλία στο ΓυμνάσιοH πειραματική διδασκαλία στο Γυμνάσιο
H πειραματική διδασκαλία στο ΓυμνάσιοNikos Papastamatiou
 
Λογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησης
Λογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησηςΛογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησης
Λογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησηςNikos Papastamatiou
 
Λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ Επισημανσεις
Λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ ΕπισημανσειςΛογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ Επισημανσεις
Λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ ΕπισημανσειςNikos Papastamatiou
 
Ατμοσφαιρική πίεση
Ατμοσφαιρική πίεσηΑτμοσφαιρική πίεση
Ατμοσφαιρική πίεσηNikos Papastamatiou
 
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημώνΗ Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημώνNikos Papastamatiou
 
Tips & Tricks: Copy- paste, URL & link
Tips & Tricks: Copy- paste, URL & linkTips & Tricks: Copy- paste, URL & link
Tips & Tricks: Copy- paste, URL & linkNikos Papastamatiou
 
Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...
Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...
Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...Nikos Papastamatiou
 
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...Nikos Papastamatiou
 
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...Nikos Papastamatiou
 
Οι "ιδέες" των μαθητών
Οι "ιδέες" των μαθητώνΟι "ιδέες" των μαθητών
Οι "ιδέες" των μαθητώνNikos Papastamatiou
 
ΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτη
ΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτηΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτη
ΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτηNikos Papastamatiou
 
ΑΜΑΠ Συμβολή & Περίθλαση
ΑΜΑΠ Συμβολή & ΠερίθλασηΑΜΑΠ Συμβολή & Περίθλαση
ΑΜΑΠ Συμβολή & ΠερίθλασηNikos Papastamatiou
 

More from Nikos Papastamatiou (20)

ΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.docΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&εργαστ_CTL _2Εισήγηση.doc
 
ΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.docΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.doc
ΙδρΕυγενιδου&Φυσική PSSC_Εισήγηση.doc
 
PSSC_Εργαστήριο_CTL.ppt
PSSC_Εργαστήριο_CTL.pptPSSC_Εργαστήριο_CTL.ppt
PSSC_Εργαστήριο_CTL.ppt
 
PSSC_Πορεία 92-97.ppt
PSSC_Πορεία 92-97.pptPSSC_Πορεία 92-97.ppt
PSSC_Πορεία 92-97.ppt
 
Ασφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριο
Ασφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριοΑσφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριο
Ασφάλεια και υγεία στο σχολικό εργαστήριο
 
H πειραματική διδασκαλία στο Γυμνάσιο
H πειραματική διδασκαλία στο ΓυμνάσιοH πειραματική διδασκαλία στο Γυμνάσιο
H πειραματική διδασκαλία στο Γυμνάσιο
 
Λογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησης
Λογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησηςΛογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησης
Λογισμικό Σ.Ε.Π.- Σύνοψη πλοήγησης
 
Λογισμικό Edison
Λογισμικό EdisonΛογισμικό Edison
Λογισμικό Edison
 
Λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ Επισημανσεις
Λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ ΕπισημανσειςΛογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ Επισημανσεις
Λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α._ Επισημανσεις
 
Ατμοσφαιρική πίεση
Ατμοσφαιρική πίεσηΑτμοσφαιρική πίεση
Ατμοσφαιρική πίεση
 
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημώνΗ Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών
 
Tips & Tricks: Copy- paste, URL & link
Tips & Tricks: Copy- paste, URL & linkTips & Tricks: Copy- paste, URL & link
Tips & Tricks: Copy- paste, URL & link
 
Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...
Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...
Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι...
 
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φ.ε. Ε΄και Στ...
 
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνα...
 
Mεταφορτώσεις
MεταφορτώσειςMεταφορτώσεις
Mεταφορτώσεις
 
Οι "ιδέες" των μαθητών
Οι "ιδέες" των μαθητώνΟι "ιδέες" των μαθητών
Οι "ιδέες" των μαθητών
 
ΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτη
ΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτηΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτη
ΑΜΑΠ Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτη
 
ΑΜΑΠ Δύναμη Coulomb
ΑΜΑΠ Δύναμη CoulombΑΜΑΠ Δύναμη Coulomb
ΑΜΑΠ Δύναμη Coulomb
 
ΑΜΑΠ Συμβολή & Περίθλαση
ΑΜΑΠ Συμβολή & ΠερίθλασηΑΜΑΠ Συμβολή & Περίθλαση
ΑΜΑΠ Συμβολή & Περίθλαση
 

Recently uploaded

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfssuser2f8893
 
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΕπιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΜαρία Διακογιώργη
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxtheologisgr
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜαρία Διακογιώργη
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Η Δυναστεία των Παλαιολόγων - Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Η Δυναστεία των Παλαιολόγων - Βυζαντινή ΑυτοκρατορίαΗ Δυναστεία των Παλαιολόγων - Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Η Δυναστεία των Παλαιολόγων - Βυζαντινή Αυτοκρατορίαeucharis
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Michail Desperes
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdfDimitra Mylonaki
 
Σχολικός εκφοβισμός
Σχολικός               εκφοβισμόςΣχολικός               εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμόςDimitra Mylonaki
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΣάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...
Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...
Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...Irini Panagiotaki
 
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docxΕνσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docxMichail Desperes
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxAreti Arvithi
 
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραssuser2bd3bc
 
Διαχείριση χρόνου παιδιών
Διαχείριση χρόνου          παιδιώνΔιαχείριση χρόνου          παιδιών
Διαχείριση χρόνου παιδιώνDimitra Mylonaki
 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx36dimperist
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxDimitraKarabali
 

Recently uploaded (20)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
 
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΕπιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 
Η Δυναστεία των Παλαιολόγων - Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Η Δυναστεία των Παλαιολόγων - Βυζαντινή ΑυτοκρατορίαΗ Δυναστεία των Παλαιολόγων - Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Η Δυναστεία των Παλαιολόγων - Βυζαντινή Αυτοκρατορία
 
Λαπμπουκ .pdf
Λαπμπουκ                          .pdfΛαπμπουκ                          .pdf
Λαπμπουκ .pdf
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
 
Σχολικός εκφοβισμός
Σχολικός               εκφοβισμόςΣχολικός               εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...
Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...
Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...
 
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docxΕνσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
 
Στο μουσείο
Στο                    μουσείοΣτο                    μουσείο
Στο μουσείο
 
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
 
Διαχείριση χρόνου παιδιών
Διαχείριση χρόνου          παιδιώνΔιαχείριση χρόνου          παιδιών
Διαχείριση χρόνου παιδιών
 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
 

Παρουσιάσεις PowerPoint

 • 1. ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ Χρήζιμα και πρακηικά με δραζηηριόηηηες Παρουςιάςεισ PowerPoint 1.Σι είναι το PowerPoint 2. Δημιουργία παρουςίαςησ PowerPoint 3. Οι διαφάνειεσ PowerPoint: επιςημάνςεισ 4. Μζγεθοσ αρχείου PowerPoint: εικόνεσ & video 5. Διδαςκαλία με τη χρήςη διαφανειών PowerPoint 6. Προτεινόμενεσ δραςτηριότητεσ Νίκοσ Παπαςταματίου, επίτιμοσ Σχολικόσ Σφμβουλοσ κλΠΕ04 npapastam@yahoo.gr http://nikosictedu.blogspot.com Δεκζμβριοσ 2010 Επικαιροποίθςθ: Νοζμβριοσ 2011
 • 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ Παρουςιάςεισ PowerPoint 1. Σι είναι το PowerPoint Το λογιςμικό τθσ Microsoft MS Office PowerPoint είναι ζνα πρόγραμμα δθμιουργίασ παρουςιάςεων με γραφικά, εικόνεσ, προςομοιϊςεισ, βίντεο και ιχο. Μια παρουςίαςθ PowerPoint αποτελείται από διαφάνειεσ ι ςλάιτσ , δθλαδι, μεμο- νωμζνεσ ςελίδεσ, οι οποίεσ μπορεί να περιζχουν κείμενο, γραφιματα, εικόνεσ , πίνακεσ, ςχζδια, κίνθςθ, βίντεο, ιχο και άλλα πολλά! Κατά τθν παρουςίαςθ οι διαφάνειεσ δια- δζχονται θ μία τθν άλλθ. Βάςθ κάκε διαφάνειασ αποτελεί το πρότυπο ςχεδίαςθσ (template) του PowerPoint , που είναι είτε προςχεδιαςμζνα φόντα που εκτόσ από χρωματικζσ παραλλαγζσ μποροφν να περιλαμβάνουν ςχζδια ι διακοςμθτικά ςχιματα ι εικόνεσ είτε να είναι «κενι διαφάνεια». Τα εφζ κίνηςησ ςε ζνα κείμενο, διάγραμμα ι άλλο αντικείμενο δίνουν ηωντάνια ςε μια παρουςίαςθ και ςυγκρατοφν – κατά το δυνατόν – τθν προςοχι του ακροατθρίου/μακθτϊν. Στθν κανονική προβολή (Εικ. 1) επεξεργαηόμαςτε τθ διαφάνεια (αρχείο .ppt ι .pptx) , ενϊ ςτθν προβολή παρουςίαςησ θ διαφάνεια καταλαμβάνει ολόκλθρθ τθν οκόνθ του υπολογιςτι (Εικ. 2) και τότε εμφανίηεται θ κίνθςθ των γραφικϊν, οι εικόνεσ με κίνθςθ, τα ποικίλα εφζ, ι οι ενςωματωμζνεσ προςομοιϊςεισ και βίντεο. Κανονικι προβολι Προβολι παρουςίαςθσ Εικόνα 1 Εικόνα 2 Μια τυπικι παρουςίαςθ PowerPoint αποκθκεφεται ωσ αρχείο Παρουςίαςη .ppt ι αρχείο Προβολή του PowerPoint .pps ςτο MS PowerPoint 97- 2003 και ωσ Παρουςίαςη .pptx ι αρχείο Προβολή του PowerPoint .ppsx ςτο MS PowerPoint 2007. Για τθν ιςτορία δθμιουργίασ του PowerPoint και άλλο χριςιμο πλθροφοριακό υλικό βλ. http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint . 2. Δημιουργία παρουςίαςησ PowerPoint Η δθμιουργία παρουςιάςεων PowerPoint είναι ηιτθμα εξάςκθςθσ κυρίωσ. Όμωσ, μια και από κάπου πρζπει να αρχίςουμε, κάποια βιβλία-οδηγοί δημιουργίασ διαφανειών PowerPoint κα φανοφν χριςιμα. Ενδεικτικά παρουςιάηονται παρακάτω βιβλία (και Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010 2
 • 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ διευκφνςεισ ςτο Διαδίκτυο) που καλφπτουν κζματα ςχετικά με τθ γνωριμία με το περι- βάλλον του PowerPoint, τθ δθμιουργία παρουςίαςθσ και τθν προςκικθ διαφανειϊν, τθν επεξεργαςία, μορφοποίθςθ και χειριςμό δεδομζνων κειμζνου, τθν προςκικθ και τθν τροποποίθςθ εικόνων και εφζ ςε διαφάνειεσ, τθν προςκικθ και επεξεργαςία οργανο- γραμμάτων, πινάκων, γραφθμάτων κτλ. και δίνουν τθν ευκαιρία ςτον αναγνϊςτθ , πρωτόπειρο ι ζμπειρο, να αποκτιςει τισ (ελάχιςτεσ) απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ κατά τθν εκμάκθςθ τθσ εφαρμογισ. (ι) Βιβλία(ενδεικτικά & προσ μελζτθ): - Σ. Παπαδάκθσ & Ν. Χατηθπζρθσ , Βαςικζσ δεξιότητεσ ςτη χρήςη ΤΠΕ, εκδ. ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, Ακινα 2001 (και ςε θλεκτρονικι μορφι: http://goo.gl/RfZmQ) ( Ζνασ βαςικόσ οδηγόσ δημιουργίασ διαφανειών PowerPoint υπάρχει ςτο Κεφάλαιο 5 του βιβλίου.) Επίςθσ: - Μ. Stefen, Ελληνικό PowerPoint 2000, εκδ. Δίαυλοσ, Ακινα 2000 - Ι. Δοφρβασ (επιμ.), Παρουςιάςεισ PowerPoint 2002 ςτην εκπαίδευςη, εκδ. Γκιοφρδασ, 2006 - J. Preppernau, Microsoft Office PowerPoint 2007, Βήμα Βήμα, εκδ. Κλειδάρικμοσ, 2007 - N. Muir, Ελληνικό Microsoft Office PowerPoint 2007 με μια ματιά, εκδ. Κλειδάρικμοσ, 2008 -Α.Edney, PowerPoint 2007, Δημιουργικζσ Παρουςιάςεισ, εκδ. Ζκνοσ, 2010 (και ςε θλεκτρονικι μορφι: http://www.scribd.com/doc/45049418/PowerPoint-2007 ) - RAM, PowerPoint 2010, εκδ. περιοδικό RAM/Ειδικζσ Εκδόςεισ, 2010 (ιι) Στο Διαδίκτυο (ενδεικτικά & άμεςα χρθςτικά): - Microsoft , Σεμινάρια για PowerPoint, http://office.microsoft.com/el- gr/training/CR061832731032.aspx (PowerPoint 2003) & http://office.microsoft.com/el- gr/powerpoint-help/CH010224780.aspx (PowerPoint 2007), http://office.microsoft.com/el- gr/powerpoint-help/RZ101791923.aspx?section=2 (PowerPoint 2010) - Barbara Frey, Using Power Point for QM, http://www.slideshare.net/baf30/using-power- point-for-qm#stats-bottom - Μαρία Φιλιπποποφλου, Σημειώςεισ για το λογιςμικό παρουςιάςεων MSpowerpoint (2003), http://blogs.sch.gr/mafil/files/2011/02/powerpoint_overview.pdf - ITS, Guide 42:Using Microsoft Power Point 2003, Durham Univ., http://www.dur.ac.uk/resources/its/info/guides/42Powerpoint2003.pdf - Ελ. Παπακαναςίου, Στοιχεία χρήςησ Microsoft Office Power Point 2003, http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/955/4/955_01_GenPPT.pdf - Power Point in the classroom, http://www.actden.com/PP/ 3. Οι διαφάνειεσ PowerPoint: επιςημάνςεισ Μια παρουςίαςθ αποτελείται κυρίωσ από εικόνεσ και από γραφικά. Το κείμενο είναι ςυνοδευτικό και επεξθγθματικό. (ι) Είναι αποδεδειγμζνο πωσ οι περιςςότεροι άνκρωποι κατανοοφν και απομνθμονεφουν καλφτερα μια πλθροφορία όταν αυτι παρουςιάηεται με τθ μορφι εικόνασ (: «μια εικόνα, χίλιεσ λζξεισ»).Συνεπϊσ ςτθν παρουςίαςθ (πρζπει) να υπάρχει το ½ ι/και ακόμα λιγότερο (τα κφρια ςθμεία) των όςων κα ποφμε προφορικά ι κα ςυηθτιςουμε με το ακροατιριο/ τουσ μακθτζσ μασ. Στισ διαφάνειεσ δεν παρουςιάηουμε τθ γραπτι μασ διάλεξθ- μάκθμα (Εικ. 3), αλλά απλά (και κατανοθτά) τθν «εικονογραφοφμε» (Εικ. 4). Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010 3
 • 4. ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ Μόνο κείμενο… Δεν ενδείκνυται Εικόνα 3 Εικόνα 4 Σθμαντικό κατά τθ δθμιουργία μιασ παρουςίαςθσ είναι τα πρότυπα ςχεδίαςησ του PowerPoint που χρθςιμοποιοφμε (από τθν καρτζλα πρότυπα ςχεδίαςθσ ) να μθν ζχουν ςχζδια, που μπορεί να καλφψουν τα κείμενα ι τισ εικόνεσ. Επίςθσ, τα πρότυπα δεν πρζπει να είναι οφτε πάρα πολφ ζντονα (Εικ. 5) οφτε πολφ «ελαφριά» (Εικ. 6), αφοφ τα κείμενα και οι εικόνεσ πρζπει να εμφανίηονται ςαφϊσ ςτθν οκόνθ. Μια καλι ιδζα είναι να ξεκινάμε από τθν «κενή» διαφάνεια και να δθμιουργοφμε αυτό που μασ ταιριάηει καλφτερα. Ο κανόνασ είναι το ςυμπλιρωμα, και όχι θ ςυμμόρφωςθ ςτα ζτοιμα πρότυπα του λογιςμικοφ. (Οι επιλογζσ πρότυπων ςχεδίαςθσ είναι ςθμαντικά μειωμζνεσ, με ελάχιςτα «ςτολίδια», ςτισ εκδόςεισ MS Office PowerPoint 2007 και 2010.) Εικόνα 5 Εικόνα 6 Κάτι ςθμαντικό, κρατάμε το ίδιο πρότυπο ςχεδίαςθσ ςε όλθ τθν παρουςίαςθ. Από- φεφγουμε να χρθςιμοποιοφμε διαφορετικά ςχζδια προτφπων . Όχι μόνο επειδι φαίνεται ενοχλθτικό(;) ςτο ακροατιριο, αλλά, επειδι μασ …ςϊηει και από πολφ χρόνο και από προςπάκεια και κόπο κατά τθ δθμιουργία τθσ παρουςίαςθσ. Αποφφγουμε τα πολφπλοκα φόντα με εικόνεσ ι τθν ποικιλία φόντων ανά διαφάνεια, επειδι και αυξάνουν το μζγεκοσ του αρχείου, δεν προςφζρουν ιδιαίτερεσ αιςκθτικζσ υπθρεςίεσ, και μποροφν να αποπροςανατολίςουν το ακροατιριο. Ασ προτιμοφμε το απλό μονόχρωμο φόντο χωρίσ γραφικά. (ιι) Καλό είναι να χρθςιμοποιοφμε γραμματοςειρά ιςόπαχθ και με μεγάλο «μάτι» για το κυρίωσ κείμενο. Επιλζγουμε από τισ γραμματοςειρζσ Arial, Verdana, Calibri, Tahoma, Sans Serif, τθν ελκυςτικι Comic Sans και αποφεφγουμε τθν Times New Roman. Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010 4
 • 5. ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ Το μζγεθοσ γραμμάτων από 18 μζχρι 28 ι 32 ςτιγμζσ είναι επαρκζσ για τθ ςυνικθ αίκουςα διδαςκαλίασ των 50 τ.μ. (περίπου 7μ.X 7μ.) των ςχολείων μασ. Μποροφμε να αυξομειϊνουμε τα γράμματα ςτθ διαφάνεια βακμιαία, ακολουκϊντασ μια «λογικι ςειρά», λ.χ. Τίτλοσ – Υπότιτλοσ – Κυρίωσ κείμενο – Επεξθγιςεισ. Το χρϊμα των γραμμάτων εξαρτάται από το φόντο. Για λευκό φόντο μπλε γράμματα, και για επιςθμάνςεισ κόκκινα και ςκοφρα πράςινα, ςυνιςτϊνται. Για τα «ςυννεφάκια» (επεξθγιςεισ ) ςυνιςτϊμενο μζγεκοσ γραμμάτων 14-18 ι 20 ςτιγμϊν κατά περίπτωςθ. Όπου χρειάηεται τονιςμόσ δεν υπογραμμίηουμε το κείμενο, αλλά χρθςιμοποιοφμε ζντονη γραφή (bold) είτε άλλο χρϊμα (Εικ. 7- 10) είτε μεγαλφτερο μζγεκοσ γραμμάτων. Αποφεφγουμε τα πλάγια γράμματα, είναι δυςανάγνωςτα. Αποφεφγουμε να γράφουμε κατεβατά ςτθν κακεμιά διαφάνεια (Εικ. 7 & 8), επαρκοφν 3-5 αράδεσ ςε ολόκλθρο το πλάτοσ τθσ διαφάνειασ , με το υπόλοιπο κείμενο να ςυνεχίηει ςτθν επόμενθ διαφάνεια (Εικ. 9 & 10). Εικόνα 7 Εικόνα 8 Εικόνα 9 Εικόνα 10 (ιιι) Σκόπιμο είναι να προςκζτουμε κίνηςη (εφζ) ςτο κείμενο και ςτα γραφικά, και ήχο ςτα γραφιματα και ςε άλλα αντικείμενα των διαφανειϊν, ϊςτε να εντείνεται θ προςοχι των ακροατϊν/μακθτϊν ςε ςθμαντικά ςθμεία και να γίνεται περιςςότερο ενδιαφζρουςα θ παρουςίαςθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ρυκμίηουμε τον τρόπο που εμφανίηεται το κείμενο ι τα αντικείμενα ςτθ διαφάνειά μασ , με το κείμενο να εμφανίηεται ςταδιακά ανά λζξθ ι ανά παράγραφο. Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010 5
 • 6. ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ Η εναλλαγή των διαφανειών να γίνεται με το κλικ του ποντικιοφ. Με αυτό τον τρόπο ελζγχουμε τθ ροι τθσ παρουςίαςθσ. Προςοχή! Αποφεφγουμε τισ υπερβολζσ, κακϊσ θ ςυχνι χριςθ ειδικϊν εφζ μπορεί να αποςπάςει τθν προςοχι από το περιεχόμενο τθσ παρουςίαςθσ. (ιv) Τζλοσ, μια παρουςίαςθ πάντοτε ζχει πρώτη ςελίδα με τον τίτλο και τα υπόλοιπα ςτοιχεία του κζματοσ και το ονοματεπϊνυμό μασ (δυνθτικά τθν ιδιότθτά μασ και το email μασ , τθν θμερομθνία/χρόνο παρουςίαςθσ). Σκόπιμο είναι ςε καθεμιά διαφάνεια τθσ παρουςίαςθσ να εμφανίηονται: ο τίτλοσ του κζματοσ ςτθν κεφαλίδα και ο ςυντάκτθσ , θ θμερομθνία και θ ςελίδα ςτο υποςζλιδο. 4. Μζγεθοσ αρχείου PowerPoint: εικόνεσ & video (ι) Προςοχι ςτο copy & paste κατά τθ δθμιουργία μιασ παρουςίαςθσ . Τα αρχεία κειμζ- νου και τισ εικόνεσ δεν τισ επικολλάμε απευκείασ ςτθ διαφάνεια. Δθμιουργοφνται αφενόσ προβλιματα μορφοποίθςθσ του κειμζνου ςτθ διαφάνεια (το λιγότερο) και αφετζρου πρόβλθμα μεγζκουσ αρχείου. Ωσ εκ τοφτου πρϊτα επικολλοφμαι τα προσ αντιγραφι – επεξεργαςία – επικόλλθςθ κείμενα ςε ζνα αρχείο word (αρχείο κειμζνου .doc ), ενϊ τισ εικόνεσ τισ αποκθκεφουμε χωριςτά ωσ αρχεία jpg ι gif (και αν απαιτείται τισ επεξεργαηόμαςτε). Σε δεφτερο ςτάδιο, επικολλάμε το κείμενο ςτθ διαφάνειά μασ και ειςάγουμε τθν εικόνα/εσ. Οι εικόνεσ είναι ο κυριότεροσ λόγοσ για τον οποίο ζνα αρχείο PowerPoint ζχει μεγάλο μζγεκοσ (με αποτζλεςμα να μθ μπορεί λ.χ. να ςταλεί με email).Όταν επικολλάμε (copy & paste) μια εικόνα απευκείασ ςτθ διαφάνεια, θ εικόνα ζχει επικολλθκεί με τθ μορφι αντικειμζνου (object), το οποίο περιλαμβάνει, εκτόσ από τθν ίδια τθν εικόνα, και πολλζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πθγι από όπου προιλκε. Για αυτό το λόγο πριν ειςάγουμε μια εικόνα, φροντίηουμε το μζγεκοσ αρχείου τθσ να μθν ξεπερνά τα 100 ΚΒ . Σε αυτι τθν περίπτωςθ πρϊτα τθν επεξεργαηόμαςτε ςε ζνα πρόγραμμα επεξεργαςίασ εικόνασ (λ.χ. το Gimp)είτε ςτο Microsoft Picture Manager (Εικ. 11) είτε χρθςιμοποιοφμε τθν εντολι Resize Pictures (Office 2007) (Εικ. 12). Επίςθσ μποροφμε να προςαρμόςουμε το μζγεκοσ (διαςτάςεισ) τθσ εικόνασ ι να τθν περικόψουμε πριν τθν αποκθκεφουμε – ςε αυτι τθν περίπτωςθ μποροφμε να εκμεταλλευτοφμε τισ (όποιεσ) δυνατότθτεσ τθσ γραμμισ εργαλείων του MS Office Εργαλεία Εικόνασ . Ιδιαίτερθ προςοχι χρειάηεται όταν δουλεφ- ουμε με εικόνεσ που προζρχονται από scanner ι από τθν ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι μασ, που μπορεί να ζχουν αρχικό μζγεκοσ αρχείου από 1000ΚΒ ζωσ τριπλάςιο και πλζον. Εικόνα 11 Εικόνα 12 Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010 6
 • 7. ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ Για αλλαγζσ ςε εικόνεσ με κίνηςη (gif animation) απαιτείται πρόγραμμα επεξεργαςίασ αρχείων gif με κίνθςθ. (ιι)Τα αρχεία video (λ.χ. avi) και ιχου (αρχεία .wav) είναι ςυνικωσ πολφ μεγάλα ςε μζγεκοσ. Το MS PowerPoint 2003 (ςε αντίκεςθ με τισ εκδόςεισ MS Office PowerPoint 2007 και 2010) δεν τα αποκθκεφει άμεςα «μζςα» ςτθν παρουςίαςθ (ενςωμάτωςθ), όπωσ τισ εικόνεσ, αλλά μπορεί να διατθρεί μια υπερςφνδεςθ (link) με το αρχείο (Εικ. 13 & 14). Ζτςι, αν θ παρουςίαςι μασ περιλαμβάνει τζτοια αρχεία, κα πρζπει να ςυνοδεφουν το αρχείο .ppt και να βρίςκονται ςτον ίδιο φάκελο (folder, directory) με αυτό, παρεκτόσ και αν υπάρχει υπερςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο. Παρόμοια και για τα αρχεία flash animation (αρχεία .swf) και τισ μικροεφαρμογζσ java applet ( βλ. και Μεταφορτϊςεισ: http://goo.gl/68lnf). (ιιι) Προςοχι ςτθ ςυμβατότητα. Προβλιματα ςυμβατότθτασ προκφπτουν από πολλοφσ παράγοντεσ και δεν είναι γενικά εφικτό να ζχουμε πλιρθ ςυμβατότθτα με όλεσ τισ εκδόςεισ του MS Office ι με όλα τα ςυςτιματα. Όμωσ, μποροφμε να ελαττϊςουμε τα προβλιματα Ανενεργό, δεν υπάρχει το video ςυνοδευτικό αρχείο Ενεργό, με υπερςφνδεςθ (link) ςτο Διαδίκτυο video Εικόνα 13 Εικόνα 14 ακολουκϊντασ οριςμζνεσ βαςικζσ αρχζσ. Σκόπιμο είναι με τθν εντολι Αποθήκευςη Ωσ (Save As) να αποκθκεφουμε τθν παρουςίαςθ ςαν αρχείο .ppt (PowerPoint 97-2003) και όχι ςαν αρχείο .pptx (Office PowerPoint 2007) ι αρχείο .odp (Open Office), με τθν υπόκεςθ ότι το MS Office 2003 είναι, ακόμα, το πλζον διαδεδομζνο μεταξφ των χρθςτϊν και διαβάηεται από τισ νεϊτερεσ εκδόςεισ του MS Office. 5. Διδαςκαλία/μάθηςη με τη χρήςη διαφανειών PowerPoint Η χριςθ διαφανειϊν PowerPoint προςκζτει ςθμαντικά οφζλθ ςτθ διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ. Ζτςι, κατά τθν παρουςίαςθ του μακιματοσ διευκολφνει τθν ανάλυςθ , τθν οπτικοποίθςθ και τθν αφομοίωςθ των πλθροφοριϊν, ενεργοποιεί τθν προςοχι και αυξάνει τθ ςυγκράτθςθ των πλθροφοριϊν από το ακροατιριο/τουσ μακθτζσ . Μια επιμελθμζνθ παρουςίαςθ κάνει ςθμαντικι οικονομία χρόνου για τον διδάςκοντα (ςτον ίδιο χρόνο «περιςςότερθ φλθ»). Ζχει καταγραφεί ότι το μζςο άτομο δεν μπορεί να παραμείνει απόλυτα ςυγκεντρωμζνο ςε ζνα αντικείμενο/κζμα περιςςότερο από 10 λεπτά. Από εκεί και πζρα το ενδιαφζρον του αρχίηει να ατονεί και ςε 30-40 λεπτά (όςο διαρκεί θ μζςθ διδακτικι ϊρα) μάλλον ζχει χακεί τελείωσ… Για το λόγο αυτό, κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ/διδαςκαλίασ του μακι- ματοσ, οι διαφάνειεσ PowerPoint βοθκοφν (αποτελοφν οδθγό) για μια ενεργό διαδραςτικι εκμάκθςθ μζςω του διαλόγου και τθσ ςυηιτθςθσ με τθ δθμιουργία ερωτιςεων και τθ Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010 7
 • 8. ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ ςυμπλιρωςθ φφλλου εργαςίασ (ι τθν εκτζλεςθ πειράματοσ ι/και χριςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ) και όχι απλι κζαςθ εικόνων και διαγραμμάτων. Συν τοισ άλλοισ αποτελεί ζνα ςυνοπτικό ςχζδιο μακιματοσ (και ενίοτε το «ςκονάκι του δαςκάλου»). Εικόνα 15 Εικόνα 16 «Συννεφάκια» με (ψευδο)ερωτιματα (Εικ. 15 &16 ) για ςυηιτθςθ κτλ. που παρου- ςιάηονται κατά τθ ροι του μακιματοσ, διευκολφνουν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Υπόψθ ότι μια παρουςίαςθ είναι «το βιβλίο που γράφει ο δάςκαλοσ ςτθν τάξθ». Εικόνα 17 Εικόνα 18 Κλείνουμε τθν παρουςίαςθ/ μάκθμα με μικρι ανακεφαλαίωςθ μζςω ερωτιςεων ( Εικ. 17), βίντεο ι άλλο τι και αν είναι εφικτό με κάποια χιουμοριςτικι ατάκα (Εικ. 18). 6. Προτεινόμενεσ δραςτηριότητεσ Δθμιουργιςτε τζςςερισ παρουςιάςεισ (με 4-6 διαφάνειεσ ι περιςςότερεσ) για τθν ωριαία διδαςκαλία των ενοτιτων: 1. Βραςμόσ του νεροφ (βϋ τάξθ γυμναςίου) 2. Δομι του κυττάρου (επίπεδο γυμναςίου ι λυκείου) 3. Tο άτομο του υδρογόνου (επίπεδο γυμναςίου ι λυκείου) 4. Λικοςφαιρικζσ πλάκεσ (αϋ-βϋ τάξθ γυμναςίου) Η διάταξθ τθσ παρουςίαςθσ να ακολουκεί τθ μορφι: πρϊτθ ςελίδα – κυρίωσ κζμα /μά- κθμα – ςφνοψθ/ερωτιςεισ επανάλθψθσ. Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010 8
 • 9. ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΢ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΕ ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ Χρθςιμοποιιςτε υλικό από τα αντίςτοιχα ςχολικά βιβλία(κείμενα, εικόνεσ), από τα τρζχοντα εκπαιδευτικά λογιςμικά Γυμναςίου και Λυκείου (κείμενα, εικόνεσ, προςομοι- ϊςεισ, βίντεο) και από το Διαδίκτυο (κείμενα, εικόνεσ, animation, μικροεφαρμογζσ, βίντεο). Τα αντίςτοιχα ςχολικά βιβλία υπάρχουν ςε μορφι αρχείων .pdf ςτθν ιςτοςελίδα του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου http://www.pi-schools.gr , όπωσ και ςτθν πλατφόρμα του ΥΠΔΒΜ&Θ http://digitalschool.minedu.gov.gr/ όπου και τα αντίςτοιχα λογιςμικά. Νίκοσ Παπαςταματίου  Tips & Tricks:Παροσζιάζεις Power Point  Δεκζμβριοσ 2010 9