SlideShare a Scribd company logo
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
๑
๒ 
¤íÒ¹íÒ 
ÈٹÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁáÅзOEͧ¶Ôè¹ Áվѹ¸¡Ô¨ã¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ ͹ØÃѡɏ ·íҹغíÒÃاáÅÐÊÃOEÒ§ÊÃä 
§Ò¹ÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁ ໚¹·Õè¾Ö觷ҧÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·OEͧ¶Ôè¹ «Öè§ÈٹÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁáÅзOEͧ¶Ôè¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ 
ÃÒªÀѯÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã àÅç§àËç¹Ç‹Ò¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒÁÕÇѲ¹¸ÃÃÁ »ÃÐà¾³Õ ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·OEͧ¶Ôè¹·Õ蹋Òʹ㨠
¨Ö§ä´OEËÇÁÁ×͡ѺÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÏáÅÐÊѧ¤ÁÈÒÊμÏ ¨Ö§ä´OE¨Ñ´·íÒ˹ѧÊ×Í »ÃÐà¾³Õ 
ÇѲ¹¸ÃÃÁ·OEͧ¶Ôè¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ ©ºÑº ä·Â - Íѧ¡ÄÉ à¾×èÍà¼Âá¾Ã‹àÍ¡Åѡɳ ÇÔ¶ÕªÕÇÔμ 
¤ÇÒÁàª×èÍ »ÃÐླÕ㹨ѧËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ·ÕèÊ׺·Í´μ‹Í¡Ñ¹ÁÒãËOE͹ت¹ÃØ‹¹ËÅѧä´OE·ÃÒº áÅÐà¡Ô´¤ÇÒÁ 
ÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹·OEͧ¶Ôè¹¢Í§μ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÊÍ´¤ÅOEͧ¡ÑºÂØ·¸ÈÒÊμÏ¡ÒþѲ¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ 
ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã »‚ ¾.È. òõõ÷ – òõöð ¤×Í ÂØ·¸ÈÒÊμÏ·Õè ö ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁʹѺʹع¡Ò÷íҹغíÒÃاÈÔŻР
ÇѲ¹¸ÃÃÁ áÅоѲ¹ÒÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·OEͧ¶Ôè¹à¾×èÍà¼Âá¾Ã‹ÊÙ‹ÊÒ¡Å áÅÐÂØ·¸ÈÒÊμÏ·Õè ø ¡ÒþѲ¹Ò 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¾×èÍà¢OEÒÊÙ‹»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹ 
ÊØ´·OEÒ¤³Ð¼ÙOEºÃÔËÒÃáÅкؤÅҡâͧÈٹÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁáÅзOEͧ¶Ôè¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ 
ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ ¢Í¢Íº¤Ø³¼ÙOEÁÕʋǹËÇÁ㹡ÒâѺà¤Å×è͹»ÃÐà¾³Õ ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·OEͧ¶Ôè¹ 
·Ñé§ÀÒ¤ÃÒª¡Òà ͧ¤¡Òû¡¤Ãͧʋǹ·OEͧ¶Ôè¹ ÀÒ¤àÍ¡ª¹ ÀÒ¤»ÃЪҪ¹ »ÃҪޏªÒǺOEÒ¹ ·Ø¡·‹Ò¹ 
·ÕèÁÕʋǹª‹ÇÂ㹡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ ʹѺʹع ͹ØÃѡɏ ¾Ñ²¹Ò áÅÐÊÃOEÒ§ÊÃ䏻ÃÐླÕ㹨ѧËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ 
ãËOE¸íÒçÊ׺μ‹Íä» ËÒ¡ÁÕ¢OEͼԴ¾ÅҴ㹡ÒèѴ·íÒ»ÃСÒÃã´ ¢ÍÍÀÑÂ໚¹Í‹ҧÂÔè§ áÅТ͹OEÍÁÃѺ 
¢OEÍàʹÍá¹Ð㹡ÒùíÒ仾Ѳ¹Ò à¾×èÍ·íÒãËOEͧ¤¤ÇÒÁÃÙOEàÅ‹Á¹ÕéÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅлÃÐÊÔ·¸Ô¼Å 
à¡Ô´»ÃÐ⪹ã¹¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹Í§¤¤ÇÒÁÃÙOEã¹ÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁ ãËOE໚¹·ÕèÃÙOE¨Ñ¡¢Í§¹Ò¹ÒªÒμÔÊ׺μ‹Íä» 
¤³Ð¼ÙOEºÃÔËÒÃáÅкؤÅҡâͧÈٹÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁáÅзOEͧ¶Ôè¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã 
ÇѹÈءÏ·Õè ñó ÁԶعÒ¹ òõõ÷
๓ 
PREFACE 
The Center of Arts, Culture and Locality of Rajabhat Rajanagarindra University, 
the center of local wisdom information, responses to the university’s mission on 
promoting, conserving, maintaining, and creating Thai arts and cultures. The university 
considers that Chachoengsao’s cultures, customs, and local wisdoms are valuable. 
The creation of Thai-English booklet entitled “Local Cultures and Traditions in 
Chachoengsao” results from the cooperation between The Center of Arts, Culture and 
Locality and the English program of Faculty of Humanities and Social Sciences. The 
objective of the booklet is to disseminate the knowledge regarding the uniqueness, 
the way of life, beliefs, and traditions in Chachoengsao that was passed down from 
generation to generation to know and to be proud of the province’s traditions. 
Furthermore, the creation of this booklet is in accordance with the strategics of 
development the university in the year of 2014-2017. The sixth strategic is to 
enhancing, maintaining the arts, cultures and local wisdom development in order to 
publicize to universality. Also, the eighth strategic is to prepare the university striving 
for the Association of South East Asia Nations (ASEAN). 
The administrators and all staffs of The Center of Arts, Culture and Locality, 
Rajabhat Rajanagarindra University Chachoengsao province are grateful to government 
and private sectors, provincial administrative organizations, Chachoengsao people, and 
local philosophers who cooperate in maintaining and developing Chachoengsao’s 
traditions. If there were any errors, the writing team would extremely apologize for 
the mistakes. In addition, we are also pleased to accept any suggestions for the 
further development in order to spread the knowledge of Chachoengsao’s cultures 
and traditions to various nations. 
The administrators and all staffs of The Center of Arts, Culture and Locality, 
Rajabhat Rajanagarindra University 
Friday 13th June, 2014
๔ 
ÊÒúÑÞ 
˹OEÒ 
¤íÒ¹íÒ 
¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ©ÐàªÔ§à·ÃÒ” ù 
• §Ò¹áË‹ËÅǧ¾‹Í¾Ãоط¸âʸà ù 
• ¡ÒÃᢋ§àÃ×Í ññ 
• »ÃÐླÕáË‹¡Ãз§ÊÒ ñò 
• ¾Ô¸Õà¢OEҷ羋ͻن´íÒ·ÁÔÌ¡ÅÒ§´Í¹ºOEÒ¹´Í¹·Í§ ñò 
¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀͤÅͧà¢×è͹” ñô 
• §Ò¹»ÃÐླդ׹ªÕÇÔμãËOEÊÒ¹éíÒºÒ§»Ð¡§ ñô 
¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀÍ·‹ÒμÐà¡Õº” ñô 
• »ÃÐླպØÞºÑé§ä¿ ñô 
• »ÃÐླÕÇÔ觤ÇÒ ñõ 
• ¿‡Í¹ÀÙä· ñõ 
¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒ” ñ÷ 
• ¾Ô¸Õ¾ÅÕ¡ÃÃÁμÑ¡¹éíÒ áÅоԸÕàÊ¡¹éíÒ¾Ãоط¸Á¹μÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì ñ÷ 
• ¾Ô¸ÕºÇ§ÊÃǧÈÒÅ͹ØÊÒÇÃՏ¾ÃÐà¨OEÒμÒ¡ÊÔ¹ÁËÒÃÒª Çѹ·Õè òø à´×͹¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¢Í§·Ø¡»‚ ñø 
• »ÃÐླÕáË‹¾Ãоط¸ªÔ¹ÃÒª ÇÑ´·Ò§¢OEÒÁ¹OEÍ òð 
• ¡ÒÃà¢OEҷç òñ 
• »ÃÐླաÒÃà¡Ô´ òô 
• »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒúǪ òõ 
• »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃá싧§Ò¹ òõ 
• »ÃÐླաÒÃàÊÕÂáÁ‹«×éÍ òö 
• »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃμÒ ò÷ 
• §Ò¹ºÃþªÒÊÒÁà³ÃÀҤĴÙÃOE͹ ÇÑ´ãËÁ‹¤ÙÁÍÞ òø 
• §Ò¹»ÃШíÒ»‚ »´·Í§ËÅǧ¾‹ÍàªÔ´ ÇÑ´ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ òù 
• »ÃÐླաÒÃáË‹¹Ò§áÁÇ óð 
• »ÃÐླշíÒºØÞËÅѧºOEÒ¹ óñ 
¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀͺҧ¹éíÒà»ÃÕéÂÇ” óñ 
• »ÃÐླÕʧ¡ÃÒ¹μ óñ 
• »ÃÐླÕμÑ¡ºÒμùéíÒ¼Öé§ óò 
• »ÃÐླÕÅOEÒ§à·OEÒ¾ÃÐ óó 
• ¡Òá‹Í¾ÃÐ਴Տ·ÃÒÂáÅоÃзÃÒ¢OEÒÇà»Å×Í¡ óô 
• ¡ÒÃÊÇ´¤Ò¶Ò»ÅÒª‹Í¹ óõ 
• »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃà¡Ô´ óö 
• »ÃÐླշÕèà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃμÒ ó÷ 
• »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃá싧§Ò¹ ó÷ 
¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀͺҧ»Ð¡§” óø 
• »ÃÐླէҹáË‹¸§μТҺ óø 
• »ÃÐླÕμÑ¡ºÒμùéíÒ¼Öé§ óù 
¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀͺOEҹ⾸Ôì” ôð 
• »ÃÐླÕáË‹ËÅǧ¾‹Í¾Ø·¸âʸ÷ҧ¹éíҢͧÍíÒàÀͺOEҹ⾸Ôì ôð 
• »ÃÐླÕμOE͹ÃѺ¢ºÇ¹áË‹ËÅǧ¾‹Íâʸ÷ҧ¹éíÒ ôò 
• ¡ÒÃμOE͹ÃѺ¢ºÇ¹áË‹ËÅǧ¾‹Íâʸà ¢Í§ªØÁª¹μÅÒ´ºÒ§¡ÃÙ´ ôó 
• ¡ÒÃμOE͹ÃѺ¢ºÇ¹áË‹ËÅǧ¾‹Íâʸ÷ҧ¹éíҢͧªÒÇμíҺźOEҹ⾸Ôì ôö 
• ¡ÒÃμOE͹ÃѺ¢ºÇ¹áË‹ËÅǧ¾‹Íâʸ÷ҧ¹éíҢͧʹÒÁ¡Íŏ¿ºÒ§»Ð¡§ÃÔàÇÍÏä«μ ¤Ñ¹·ÃÕ¤ÅѺ ô÷ 
• »ÃÐླաÒÃμOE͹ÃѺ¢ºÇ¹áË‹ËÅǧ¾‹Íâʸ÷ҧàÃ×ͧ͢ªÒÇÃÒɮÏÈÃÑ·¸Ò¸ÃÃÁ μíҺŤÅͧ¢Ø´ ôø
๕ 
˹OEÒ 
• §Ò¹»ÃШíÒ»‚ÇÑ´¼Ò³ÔμÒÃÒÁ õð 
• »ÃÐླÕÇѹ¡μÑސÙÊÒ¹éíҢͧÍíÒàÀͺOEҹ⾸Ôì ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ õô 
• »ÃÐླÕÅÍ¡Ãз§ÊÒ¢ͧμíҺźҧ¡ÃÙ´ ÍíÒàÀͺOEҹ⾸Ôì ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ õö 
• ¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ¡Ò÷íÒ¢ÇÑÞ¢OEÒÇã¹μíÒºÅà·¾ÃÒª õ÷ 
• »ÃÐླշíÒºØÞ¡ÅÒ§·Ø‹§ 䶋ªÕÇÔμ⤠¡Ãк×Í õù 
• ¡ÒÃ͹ØÃѡɏ»ÃÐླբͧªÒÇμíÒºÅà·¾ÃÒª ÍíÒàÀͺOEҹ⾸Ôì ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ õù 
• »ÃÐླժ¹ÇÑÇ ¢Í§μíҺŤÅͧ¢Ø´ ÍíÒàÀͺOEҹ⾸Ôì ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ öð 
• »ÃÐླշʹ¼OEÒ»†ÒàÅäŏ öð 
• »ÃÐླÕá싧§Ò¹¢Í§ªÒÇÁØÊÅÔÁ·ÕèμíÒºÅà¡ÒÐäË öñ 
¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀÍá»Å§ÂÒÇ” öó 
• »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃà¡Ô´ öó 
• »ÃÐླշÕèà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃμÒ öó 
• »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃá싧§Ò¹ öô 
• »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒûÅÙ¡ºOEÒ¹ÊÃOEÒ§àÃ×͹ öô 
• »ÃÐླէҹºØÞ¢OEÒÇËÅÒÁËÃ×ͧҹà¼Ò¢OEÒÇËÅÒÁ öõ 
• »ÃÐླբÖé¹à¢Òà¼Ò¢OEÒÇËÅÒÁ öö 
• ¡ÒÃá싧¡Ò ¡ÒáԹÍÂÙ‹ öö 
• »ÃÐླÕáË‹¹Ò§áÁÇ ö÷ 
• »ÃÐླնÇÒ¾ÃÐà¾ÅÔ§¾Ãоط¸à¨OEÒ öø 
• ¡ÒÃà«‹¹â´¹μÒ öù 
• »ÃÐླաÒúǪ öù 
• »ÃÐླÕáË‹¹Ò¤ä»ÈÒÅà¨OEÒ¾‹Í«Ò¹ ÷ð 
• ¡ÒÃàÅÕ駼Õà¢Áà ÷ð 
• ¡ÒÃá싧§Ò¹áººà¢Áà (຺ҨÒμØÁ) ÷ñ 
• ¤ÇÒÁàª×èÍáÅоԸաÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÃ×Í ÷ñ 
¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀ;¹ÁÊÒäÒÁ” ÷ò 
• §Ò¹ºØÞ¢OEÒÇËÅÒÁËÃ×ͧҹà¼Ò¢OEÒÇËÅÒÁ ÷ò 
• »ÃÐླաíÒ¿‡Ò ÷ó 
• »ÃÐླÕʧ¡ÃÒ¹μ ÷ô 
• »ÃÐླÕäËÇOEºÇ§ÊÃǧ»Ù†μÒ ÷õ 
• »ÃÐླշíÒºØÞ¡ÅÒ§ºOEÒ¹ ÷÷ 
• »ÃÐླշíÒºØÞà¢OEÒ¾ÃÃÉÒ ÷ø 
• »ÃÐླÕÊÒ÷¾Ç¹ ÷ù 
• »ÃÐླպØÞÍÍ¡¾ÃÃÉÒáÅÐà·È¹ÁËÒªÒμÔ øð 
• »ÃÐླէҹ»ÃШíÒ»‚ÇѴ⤡ËÑÇ¢OEÒÇ øñ 
• »ÃÐླÕÇѹ¢¹Ø¹ øò 
• »ÃÐླÕÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ͹ØÃѡɏ»ÃÐླն×ÍÈÕšԹਠ³ âçà¨àÅ秫ÑÇμÔé§ μíÒºÅà¡ÒТ¹Ø¹ 
ÍíÒàÀ;¹ÁÊÒäÒÁ ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ øò 
• ¾Ô¸ÕäËÇOE»Ù†μÒ : Ç‹Ò´OEǤÇÒÁ໚¹¾Ç¹áÅЪØÁª¹â¤¡ËÑÇ¢OEÒÇ ÍíÒàÀ;¹ÁÊÒäÒÁ ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ øó 
¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀÍʹÒÁªÑÂà¢μ” øô 
• ¾Ô¸Õà«‹¹ÂÒÂμÒ·ÕèÊÃÐäÁOEá´§ øô 
• ÂÒÊÑè§ : ¤ÇÒÁàª×èÍ·Õè¡íÒÅѧ¨ÐÊÔé¹ÊÙÞ ø÷ 
• ÀÒÉÒ»†Ò·ÕèªíÒ»†Ò§ÒÁ øù 
ºÃóҹءÃÁ ùð
๖ 
Contents 
Page 
PREFACE 
CUSTOMS, TRADITIONS AND BELIEFS IN “MAUNG DISTRICT” 10 
• THE LUANG PHOR SOTHORN FESTIVAL PROCESSION 10 
• THE POPULAR BOAT RACING 11 
• THE FLOATING KRATHONG SAIY TRADITION 12 
• THE RITUAL OF MEDIUM OF PHOR PU DAM TAMIN KLANG BAN DON THONG 13 
CUSTOM, TRADITION AND BELIEFS OF “KLONG KHAUN DISTRICT” 14 
• To return the life to Bangpakong River Tradition 14 
CUSTOM, TRADITION AND BELIEFS OF “THA TA KIEB DISTRICT” 14 
• A ROCKET TRADITION (PRAPHENI BUN BANG FAI) 14 
• BUFFALO RACING 15 
• PHU THAI DANCE 16 
CUSTOM, TRADITION AND BELIEFS OF “BANG KLA DISTRICT” 17 
• THE RITE OF PLEE KAM TAK NAM AND THE RITE OF RECITING 
IN INCANTATION HOLY WATER 17 
• THE RITUAL OF SACRIFICE HIS MAJESTY THE KING TAKSIN MAHARAT MONUMENT 
SHRINE ON DECEMBER 28 ANNUALLY 19 
• PHRA PHUTTHA CHINNARATH’S PARADE OF WAT THANG KHAM NOI 21 
• SPIRIT MEDIUM 23 
• TRADITIONAL BELIEF ON BIRTH GIVING 24 
• ORDINATION CEREMONY 25 
• WEDDING CEREMONY 26 
• HONORING GODDESSES OF BIRTH AND CHILDREN CEREMONY 27 
• FUNERAL CEREMONY 28 
• SUMMER NOVICE PROGRAM OF WAT MAI KUMON 28 
• ANNUAL GOLD LEAF OFFERING FOR LUANG PHOR CHERD, WAT LAD BUA KAO 29 
• CAT PARADE 30 
• THE CEREMONY TO PRAY FOR RAIN AND RELEASE BAD THINGS 31 
CUSTOMS, TRADITIONS AND BELIEFS IN “BANG NAM PRIEW DISTRICT” 32 
• SONGKARN DAY 32 
• OFFERING HONEY TO MONKS 32 
• WASHING MONK’S FEET 33 
• BUILDING SAND AND PADDY PAGODA 35 
• SNAKE HEAD FISH SPELL PRAYER 36 
• BIRTH TRADITION 36 
• DEATH AND CREMATION 37 
• MON WEDDING 38
๗ 
Page 
CUSTOMS, TRADITIONS AND BELIVES IN “BANGPAKONG DISTRICT” 38 
• CENTIPEDE FLAG PARADE 38 
• OFFERING HONEY TO MONKS CUSTOM 39 
CUSTOMS, TRADITIONS AND BELIEVES OF “BAN PHO DISTRICT” 41 
• SOTHORN BUDDHA IMAGE FLOATING PARADE 41 
• WELCOMING SOTHORN BUDDHA IMAGE FLOATING PARADE 43 
• SOTHORN BUDDHA WELCOMING CEREMONY AT BANG KRUD MARKET COMMUNITY 44 
• SOTHORN BUDDHA FLOATING PARADE WELCOMING CEREMONY AT BAN PHO DISTRICT 46 
• SOTHORN BUDDHA FLOATING PARADE WELCOMING CEREMONY AT 
BANG PA KONG RIVERSIDE COUNTRY CLUB 47 
• WELCOMING TRADITION OF LAUNG PHOR SOTHORN PROCESSION BY THE BOAT 
OF “RAD SARD THA THAM” VILLAGERS AT “KLONG KHUD” SUB-DISTRICT 49 
• THE ANNUAL FESTIVAL OF THE “PHANITARAM” TEMPLE 52 
• BE GRATEFUL TO THE STREAM TRADITION 55 
• THE FLOATING KRATHONG SAIY (A COCONUT SHELL STUCK TOGETHER) TRADITION OF 
“BANG KRUD” SUB-DISTRICT, “BANPHRO” DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE 56 
• THE CEREMONY TO HOLD THE RICE CELEBRATION IN THEP PA RAD DISTRICT 58 
• CATTLE LIFE RELEASING TRADITION 59 
• THE CONSERVATION OOP PA KUT OFFERING TRADITION 59 
• BULL. FIGHTING TRADITION IN KLONG KOOD SUB DISTRICT, BANPHO DISTRICT, 
CHACHOENGSAO 60 
• LEI-LAI ROBES OFFERING CEREMONY 61 
• MUSLIM WEDDING IN KOHRAI SUB DISTRICT 62 
CUSTOMS, TRADITIONS AND BELIEVES IN “PLANG YAO DISTRICT” 63 
• BIRTH TRADITION 63 
• DEATH TRADITION 64 
• WEDDING TRADITION 64 
• TRADITIONS ABOUT BUILDING HOUSES 65 
• KHAO LAM ROASTING TRADITION 65 
• COOKING KHAO LAM UP HILL 67 
• Way of dressing, Way of living 67 
• HAE NANG MAEW RITUAL (A CAT PARADE) 67 
• BUDDHA’S CREMATION COMMEMORATIVE DAY 68 
• SEN DON TA (FOOD OFFERING TO ANCESTORS) 69 
• ORDINATION TRADITION 70
๘ 
Page 
• PRE-ORDINATION PARADE TO JAO POR SAN SHRINE (GUARDIAN SPIRIT) 70 
• CAMBODIAN (KHMER) SPIRIT TREATING 71 
• CAMBODIAN (KHMER) WEDDING STYLE (BAY-BA-JA-TDOOM) 71 
• BELIEF AND SONG RUA RITE (DELIVER FOOD AND CLOTHING BY BANANA BOAT) 71 
TRADITIONS AND BELIEFS OF “PHANOMSARAKHARM DISTRICT” 72 
• KHAO LARM (GLUTINOUS RICE ROASTED IN BAMBOO JOINTS) RELIGIOUS 
CEREMONY OR PAO(BURN) KHAO LARM 72 
• GUM FAH TRADITION (PAY RESPECTING TO SKY) 73 
• SONGKRAN FESTIVAL 75 
• THE LOCAL WORSHIPING RITUALS OF THE VILLAGE ANCESTRAL SPIRITS 76 
• THE VILLAGE MERIT MAKING 77 
• BUDDHIST LENT DAY 79 
• SARTPUAN RITUAL 80 
• THE END OF BUDDHIST LENT DAY AND THE TELLING OF THE VESSANTARAJATAKA 80 
• ANNUAL FESTIVAL OF KOKHUAKHOW TEMPLE 81 
• JACKFRUIT DAY 82 
• THE CHINESE VEGETARIAN FESTIVAL AT LENG SUA TING VEGETARIAN CAFETERIA 
KHAO KANON SUB-DISTRICT, PRANOMSARAKAM DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE 82 
• A WORSHIPING RITUAL OF THE “PU TA SHRINE”: REPRESENTING THE PUAN 
PEOPLE AND THE “KOK HUA KHAW” COMMUNITY OF THE 
PHANOMSARAKHAM DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE 83 
CUSTOMS, TRADITIONS AND BELIEFS IN THE “SANAMCHAIKHED DISTRICT” 85 
• The ritual of “Sen Yay Ta” of the Samaidaeng 85 
• “YA SANG” (A DRUG THAT CAUSES FATAL REACTIONS TO SOME FOODS) 
A BELIEF THAT HAS ALMOST COMPLETELY DISAPPEARED 87 
• “PASA PA” (THAI DIALECT) AT “CHAM PA NGAM” 89 
REFERENCE 90
๙ 
ÇѲ¹¸ÃÃÁ·OEͧ¶Ô蹨ѧËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ 
¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ©ÐàªÔ§à·ÃÒ” 
»ÃÐླշÕ褹ã¹Êѧ¤ÁËÃ×ͪØÁª¹»¯ÔºÑμÔËÇÁ¡Ñ¹ 
»ÃÐླÕ໚¹à¤Ã×èͧáÊ´§¶Ö§ÇÔ¶ÕªÕÇÔμáÅШÔμ㨢ͧ¼ÙOE¤¹ã¹Í´ÕμáÅл˜¨¨Ñ·ÕèÊ׺·Í´¡Ñ¹ÁÒà¡ÕèÂǡѺ 
¡ÒôíÒà¹Ô¹ªÕÇÔμ»ÃШíÒÇѹ ÍѹÊ׺à¹×èͧÁÒ¨Ò¡¾Ãоط¸ÈÒʹÒáÅÐÁÕ¤μÔ¸ÃÃÁὧÍÂÙ‹´OEÇÂàÊÁÍ 
»ÃÐླը֧໚¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö觢ͧÇѲ¹¸ÃÃÁÍѹ´Õ§ÒÁ·ÕèÁÕ¡ÒûÃоÄμÔ»¯ÔºÑμԡѹã¹Êѧ¤Á ©Ð¹Ñ鹨֧¢Í¡Å‹ÒǶ֧ 
»ÃÐླÕẺ¾×鹺OEÒ¹·Õèä´OEÂÖ´¶×Í»¯ÔºÑμԡѹÊ׺ÁÒªOEÒ¹Ò¹ «Ö觺ҧÍ‹ҧ¡çä´OEÊÙÞä»áÅOEÇ 
àÃ×èͧ §Ò¹áË‹ËÅǧ¾‹Í¾Ãоط¸âʸà 
§Ò¹áËË‹Åǧ¾Í‹¾Ãо·Ø¸âʸÃã¹Ç¹Ñ¢¹éÖ ñò ¤Òíè 
à´×͹ ñò ¢Í§·Ø¡»‚ ªÒÇá»´ÃéÇÔ¨ÐÍÑÞàªÔÞËÅǧ¾‹Í 
¾Ãоط¸âʸà ÁÒáË‹ÃͺàÁ×ͧ â´ÂÍÑÞàªÔÞͧ¤ËÅǧ¾‹Í 
¾Ãоط¸âʸûÃдÔÉ°Ò¹º¹Ã¶¢¹Ò´ãËÞ‹¾ÃOEÍÁ¡Ñº 
¹éíÒÁ¹μÊíÒËÃѺ»ÃоÃÁ»ÃЪҪ¹·Õèà¢OEÒ仹ÁÑÊ¡Òà 
ͧ¤ËÅǧ¾‹Í Êͧ¢OEÒ§·Ò§·ÕèöáÅ‹¹¼‹Ò¹»ÃдѺ仴OEÇ 
âμÐËÁÙ‹ºÙªÒÁÒ¡ÁÒÂÍѹáÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁÈÃÑ·¸Òã¹ 
ͧ¤ËÅǧ¾‹Í¢Í§»ÃЪҪ¹ 
¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃáË‹·Ò§º¡áÅOEÇ ÂѧÁÕ¡ÒÃáË‹·Ò§àÃ×Í 
à¾×èÍãËOE¼ÙOEμÑ駺OEÒ¹àÃ×͹ÃÔÁÅíÒ¹éíÒä´OEÁÕâÍ¡ÒʹÁÑÊ¡ÒôOEÇÂઋ¹¡Ñ¹ 
ã¹Çѹ¢Öé¹ ñõ ¤èíÒ à´×͹ ñò ¢Í§·Ø¡»‚ ¨ÐÍÑÞàªÔÞËÅǧ¾‹Í 
»ÃдÔÉ°Ò¹ã¹àÃ×Í¢¹Ò´ãËÞ‹·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò “àÃ×Í¡ÃÐᪧ” 
»ÃдѺ»ÃдҴOEǸ§·ÔÇÊÕÊѹÊǧÒÁ ÁÕà¤Ã×èͧ´¹μÃÕ 
»ÃÐâ¤Á áÅÐàÃ×ÍμÔ´μÒÁ໚¹ÃÔéÇ¢ºÇ¹àÃ×ͨÐËÂØ´¨Í´ 
ãËOE»ÃЪҪ¹ä´OE¹ÁÑÊ¡ÒÃËÅǧ¾‹ÍμÒÁ·‹ÒàÃ×Í໚¹ÃÐÂÐ æ 
¹Ñºà»š¹àÇÅÒ ùð »‚ÁÒáÅOEÇ ·Õè»ÃЪҪ¹·Ø¡ËÁÙ‹àËÅÒ‹ÃÇÁ·§éÑ 
˹‹Ç§ҹ ʶҺѹ âçàÃÕ¹ áÅÐàÍ¡ª¹μ‹Ò§ æ ËÇÁ㨨Ѵǧ´ØÃÔÂÒ§¤áÅÐÃéÔÇ¢ºÇ¹áË‹ËÅǧ¾‹Í¾Ø·¸âʸà 
໚¹·Õèʹءʹҹ¤Ã×é¹à¤Ã§ áÅÐ໚¹¤ÇÒÁ·Ã§¨íҢͧ¤¹àÁ×ͧ©ÐàªÔ§à·ÃÒ ¹ÑºÇ‹ÒËÅǧ¾‹Í¾Ø·¸âʸÃ໚¹ÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì 
·ÕèÂÖ´à˹ÕèÂǨÔμ㨪ÒÇá»´ÃÔéÇâ´Âá·OE (·ÕèÁÒ : ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ, òõóù : ññö)
๑๐ 
THE LOCAL CULTURE OF CHACHOENGSAO PROVINCE 
CUSTOMS, TRADITIONS AND BELIEFS IN “MUANG DISTRICT” 
Traditional harmony among people in local communities and society 
Traditional local people show a compatible way of life and soul that has been 
uniquely inherited from former local communities and societies that often relied on Buddhist 
beliefs within a lifestyle that entailed harmony, discipline and strict Buddhist methodology. 
These local traditions have become an important path and way of life for society, and are 
the part of a historical culture that is most always conducted in the local community and 
society today. It often written and noted that local traditions usually hold a long-standing place 
in society. 
THE LUANG PHOR SOTHORN FESTIVAL PROCESSION 
The Luang Phor So Thorn Festival Procession is usually held on the twelfth day of 
The waxing moon during the twelfth lunar month. The image of Luang Phor Sothorn Buddha is 
respectfully placed and secured on a procession vehicle that is ceremonially decorated and 
equipped with holy water for giving to the people during the festival parade. Schools, Institutes, 
the private sector and people usually convey their own orchestras and unique parade-projects 
in the procession with the Luang Phor Sothorn Buddha Image. 
While the procession passes the crowds, people on both sides of the road set the 
altar in order to pay homage and worship with faith. Apart from the road procession, there is 
also a waterway procession that caters for people who live on and along the water. It takes 
place annually on the fi fteenth day of waxing moon during the 12th lunar month. 
This traditional procession has been running for more than 90 years. A uniquely decorated boat 
with colorful fl ags, (called “Rua Kra Chang”) is used to carry the sacred Luang Phor Sothorn 
Buddha Image, in addition to the orchestra and other boats that are also play part in 
the procession. The sacred and highly decorated boat frequently stops at many of the ports 
along the way in order for the people to pay homage and worship the Buddha Image. 
The Luang Phor Sothorn Procession Festival is a spectacular and impressive event for all 
people of Chachoengsao both young and old. The Luang Phor Sothorn image is a widely 
known holy Buddha symbol, and is embedded the hearts of the people who live in 
Chachoengsao. 
(Source : Chachoengsao, 1996 : 116)
๑๑ 
àÃ×èͧ ¡ÒÃᢋ§àÃ×Í 
¡ÒÃᢋ§àÃ×ͨѴãËOEÁÕ¢Öé¹ã¹Çѹ¢Öé¹ ñõ ¤èíÒ à´×͹ ñò 
¢Í§·Ø¡»‚ ½‚¾Ò»ÃШíÒàÃ×Íáμ‹ÅÐÅíÒÁÕ¨íҹǹ»ÃÐÁÒ³ 
õ𠤹 ÁÕËÑÇ˹OEҤǺ¤ØÁàÃ×Í ñ ¤¹ ¨Ñ§ËÇСÒþÒ 
¤×Í ò:ñ ¤×Í ½‚¾Ò ò ¤ÃÑé§ ¼ÙOE¤Ñ´·OEÒ¨оÒ ñ ¤ÃÑé§ ¡μÔ¡Ò 
¡ÒÃᢧ‹¢¹Ñ¹¹éѨÐμÍOE§ ò ã¹ ó ¤Í× àÁÍè×ᢧ‹à·ÂèÕÇááä»áÅÇOE 
¨Ðà»ÅÕè¹ÊÒ¹éíÒÊǹ¡Ñ¹ ¶OEÒª¹Ð ò ¤ÃÑé§ μÔ´μ‹Í¡Ñ¹ 
¡ç¶×ÍÇ‹Òª¹Ð á싶OEÒ¼ÅÑ´¡Ñ¹á¾OE¼ÅÑ´¡Ñ¹ª¹Ð ¨ÐÁÕ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ 
ã¹à·ÕèÂÇ·Õè ó à´ÔÁ¡ÒÃᢋ§àÃ×Í·Õè©ÐàªÔ§à·ÃҨѴ¢Öé¹·ÕèºÃÔàdz 
Êоҹ¢OEÒÁáÁ‹¹éíÒºÒ§»Ð¡§Ë¹OEÒμÑÇàÁ×ͧ «Öè§Êдǡ 
á¡‹¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ áμ‹»˜¨¨ØºÑ¹ÂOEÒÂ仨Ѵ˹OEÒÇÑ´âʸÃÏ 
àÃ×Í·Õèà¢OEÒᢋ§¢Ñ¹ÁÕËÅÒ»ÃÐàÀ·μÑé§áμ‹àÃ×ÍÂÒÇàÅç¡ 
àÃ×ÍÂÒÇãËÞ‹ àÃ×ÍàÃçÇμÔ´à¤Ã×èÍ§Â¹μ ËÃ×Í¡ÒÃᢋ§Ê¡Õ¹éíÒ 
àÊÕ§äªâÂâË‹ÃOEͧ¡OEͧ·OEͧ¹éíҢͧ¡Í§àªÕÂÏ·ÕèÍÂÙ‹ÃÔÁ½˜›§ 
ÊÃOEÒ§ºÃÃÂÒ¡ÒÈ·Õèàª×èÍÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇ‹Ò§¼×¹´Ô¹ 
áÅм׹¹éíÒ·ÕèÁÕÁÒáμ‹âºÃÒ³¡ÒÅ 
(·ÕèÁÒ : ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ, òõóù : ññø) 
THE POPULAR BOAT RACING 
Boat racing is very popular, and is held annually on the fi fteenth day of the waxing moon 
during the twelfth lunar month. The most convenient location for the many types of boat racing 
was underneath the Chachoengsao main bridge that largely spans across the Bangpakong 
River. This position is situated in the Township and was the original location used for these 
types of boat racing in the past. Now the venue for this popular boat racing in Chachoengsao, 
has conveniently been moved to another location, and is now situated in front of the Sothorn Temple. 
There are many different types of boats that participate in the racing venue, such as; 
small and large rowing boats, speed boats and jet skis. The big rowing boats seat about 50 
rowers and only have1 leader. The rhythm of rowing paddle is 2:1; the crew paddle twice and 
then the steersman paddle once alternatively. The rule for this type of race is that each team 
must win 2 out of 3 races. However, it is usually considered that the fi rst rowing team that 
continually wins the fi rst 2 races are the event team winners without having to undertake the 
3rd and fi nal race. On the other hand, if each of the 2 rowing teams cross the fi nish line 
together at the same time, it may be considered a draw for both rowing teams. Both teams 
have to compete for the fi nal race in order to fi nd out which team are the rowing champions, 
and can be awarded with the winning trophy. 
The sound of cheering crowds usually is very loud, and can be heard by many people 
in the distance along the river. It is an exciting atmosphere for both the competitors and 
spectators, as well as; creating a long-lasting relationship between the land and river in 
Chachoengsao. (Source : Chachoengsao, 1996 : 118 )
๑๒ 
àÃ×èͧ »ÃÐླÕáË‹¡Ãз§ÊÒ 
ã¹ÇѹÅÍ¡Ãз§ ¢Öé¹ ñõ ¤èíÒ à´×͹ ñò ͧ¤¡Òà 
ºÃÔËÒÃʋǹμíҺźOEÒ¹ãËÁ‹ ä´OEʹѺʹع§º»ÃÐÁÒ³ãËOE 
ªÒǺOEÒ¹·íÒ¡Ãз§â´ÂãªOE¡ÐÅÒÁоÃOEÒÇáÅÐμOE¹¨Ò¡à»š¹ 
ÇÑμ¶Ø´Ôºã¹¡Ò÷íÒ¡Ãз§ â´ÂÁÕ¡Òèشà·Õ¹ÅÍ¡Ãз§ÊÒ 
ºÃÔàdz·‹Ò¹éíÒÇÑ´ÊÒªŠ(·ÕèÁÒ : ä¾â蹏 ¹ÔŹ¹· : ÊÑÁÀÒɳ 
àÁ×èÍÇѹ·Õè ñð ÊÔ§ËÒ¤Á òõõô) 
THE FLOATING KRATHONG SAIY TRADITION 
The sub-district administrative organization of “Banmai” generously sponsors fi nancial 
support in regards to the Floating Krathong Saiy Tradition that is held annually on the fi fteenth 
day of the waxing moon during the twelfth lunar month. This annual tradition takes place at 
the port of the Saiy Chon Temple in Chachoengsao. The materials that are commonly used 
by the local villagers to make the Krathongs are coconut shells. Each Krathong contains 
a candle placed in the middle of it, local villagers then place it in the water in order for it 
to fl oat along the river; they usually will fi rst light the candle. 
(Source : Mr. Piroj Nillanon : interview on August 10, 2011) 
àÃ×èͧ ¾Ô¸Õà¢OEҷ羋ͻن´íÒ·ÁÔÌ¡ÅÒ§´Í¹ºOEÒ¹´Í¹·Í§ 
ÈÒž͋»´†ÙÒí·ÁÌÔ¡ÅÒ§´Í¹ºÒOE¹´Í¹·Í§μ§éÑÍÂã‹Ù¹ºÃàÔdzâçàÃÂÕ¹àºÞ¨ÁÃҪçÑÊÄÉ® ìÔò ÁÁÕÒ¡Í‹¹·âèÕçàÃÂÕ¹ 
¨ÐÊÃOEÒ§¹Ñº ñðð »‚ ËÅѧ¨Ò¡ÊÃOEÒ§âçàÃÕ¹áÅOEÇ ¤ÃÙáÅмOEÙ»¡¤Ãͧ¹Ñ¡àÃÕ¹àËç¹Ç‹ÒÊÁ¤ÇÃμéѧÈÒž‹Í»†Ù¢éÖ¹ 
à¾è×Í»¡»˜¡ÃÑ¡ÉÒãËOEÅÙ¡ËÅҹ͋ÙàÂç¹à»š¹ÊØ¢ ·Ø¡»‚¨ÐÁÕ¾Ô¸Õ¡ÒÃà¢OEҷçà¾è×ÍãËOE¾‹Í»†Ù·íÒ¹Ò·Ò·ѡ¶Ö§àËμØ¡Òó·èÕ 
¨Ðà¡´Ô¢¹éÖ·§éÑàÃÍèק´áÕÅÐàÃÍèקÃÒOEÂà¾Íè×ãËàOE¡´Ô¢ÇÞÑ¡ÒíŧÑã¨ËÃÍ×ËÒ·Ò§»Í‡§¡¹ÑàËμÃØÒOE·¨èÕÐà¡´Ô¢¹éÖ¨Ðä´äOEÁμ‹¡ã¹¤ÇÒÁ»ÃÐÁÒ· 
¤¹ä·Âàª×èÍÇ‹Òʶҹ·Õè¨ÐÁÕÇÔÞÞÒ³´ÙáÅ»¡»‡Í§ÃÑ¡ÉÒÍÂÙ‹àÃÕÂ¡Ç‹Ò “à¨OEÒ·Õè” Ê‹Ç¹à·Ç´Ò àÃÕÂ¡Ç‹Ò “¾ÃÐÀÙÁÔ” 
«Öè§ÁÑ¡¨ÐÁÕÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì·Ñé§ ò ¹ÕéÍÂÙ‹àÊÁÍ âçàÃÕ¹àºÞ¨ÁÃÒªÃѧÊÄÉ®Ôì ò àÁ×èÍÁÒÊÃOEÒ§·ÑºÊ¶Ò¹·Õè¹ÕéàÁ×èÍÊÃOEÒ§àÊÃç¨ 
‹ÍÁμOEͧμÑé§ÈÒÅà¨OEÒ·Õèà´ÔÁáÅÐÍÑÞàªÔÞ¢Öé¹Ê¶Ôμã¹ÈÒÅà¾×èͤÇÒÁʺÒÂã¨áÅÐ໚¹·Õè¾Öè§àÁ×èÍÂÒÁà¡Ô´¤ÇÒÁ·Ø¡¢ÃOE͹ 
ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ªÒǺOEÒ¹¨ÐÁÒËÇÁ¾Ô¸Õà¢OEҷç»Ù†´íÒ·ÁÔÌ¡ÅÒ§´Í¹äÁ‹ÁÒ¡¹Ñ¡ ÁÕá실ÃÙÍÒ¨ÒÏáÅйѡàÃÕ¹໚¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ 
¾Ô¸Õà¢OEҷçÁÕ¢Ñé¹μ͹´Ñ§¹Õé ¡‹Í¹¾Ô¸Õ¨ÐàÃÔèÁ¨ÐμOEͧàμÃÕÂÁà¤Ã×èͧ»ÃСͺ¾Ô¸Õ ઋ¹ ËÑÇËÁÙ ´Í¡äÁOE ¸Ù»à·Õ¹ 
¼ÅäÁOE ¢¹Áª×èÍ໚¹Á§¤Å ઋ¹ ·Í§ËÂÔº ·Í§ËÂÍ´ ½Í·ͧ àÁç´¢¹Ø¹ ¢¹ÁªÑé¹ ¢¹Á¶OEÇ¿٠ËÅѧ¨Ò¡¹íÒÊÔ觢ͧ 
à«‹¹äËÇOEáÅФ¹·Ã§¨Ðá싧¡Ò´OEǼOEÒ¢ÒÇ â¨§¡ÃÐູ ¡Ô¹ËÁÒ¡ ·Ã§¢Í§¾‹Í»Ù†μOEͧá싧¡Ò´OEǪش¢ÒÇ 
àªÔÞ¾‹Í»Ù†ãËOE»ÃзѺËҧ ËÅѧ¨Ò¡¾‹Í»Ù†à¢OEÒáÅOEÇ ºØ¤ÅÔ¡¢Í§¤¹·Ã§¨Ðà»ÅÕèÂ¹ä» ¨Ð¾Ù´àÊÕ§áËÅÁ໚¹à´ç¡ ÊÙººØËÃÕè 
´Áè×àËÅÒOE ¼¤OEÙ¹·àèÕ¢ÒOEÃÇ‹Á¾¸Ô¡Õ¨çСÃÒºäËÇ OEμÍOE§¡ÒöÒÁÍÐäèҡ¾Í‹» †Ù¾Í‹»¡†Ù¨çÐàμÍ×¹¨ÐºÍ¡ Á¡ÕÒÃÃÒ‹ÂÃÒí¾ÃÍOEÁ¡ºÑ 
à¤Ã×èͧ´¹μÃÕ ¤¹·Ã§¨ÐàÍÒ¼OEÒÊÒÁÊÕ¼Ù¡¡ÑºμÐâ¾¹¢Í§¹Ñ¡´¹μÃÕ·Ø¡¤¹áÅOEÇ¡ç¨Ð¡Å‹ÒÇàμ×͹àÃ×èͧÃÒÇμ‹Ò§ æ 
¡‹Í¹¨ÐÍÍ¡¨Ò¡Ã‹Ò§ä» 
㹪ØÁª¹´Í¹·Í§Áշçà¨OEÒ¾‹ÍËÅÒÂáË‹§ âçàÃÕ¹ÊÒÁÒöãªOE¤ÇÒÁàª×è͹Õé¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁËÇÁÁ×Í 
ÃÐËÇ‹Ò§âçàÃÕ¹¡ÑºªØÁª¹áË‹§¹Õéä´OEÍÕ¡ª‹Í§·Ò§Ë¹Öè§ (·ÕèÁÒ : àÃ×èͧ‹ͼšÒÃÇԨѠâ¤Ã§¡ÒÃÂØÇÇԨѻÃÐÇÑμÔÈÒÊμÏ 
·OEͧ¶Ô蹨ѧËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ, òõõó : ñó)
๑๓ 
THE RITUAL OF MEDIUM OF PHOR PU DAM TAMIN KLANG BAN DON THONG 
Phor Pu Dam Tamin Klang Ban Don Thong shrine is located in Benjamaratchrangsarit 
School II area. It has been in the school area before the construction the school 100 years 
ago. After building the school, the teachers and the students’ and parents agreed to build 
a shrine in the school for preventing the children to live with happiness. Someone needs to 
be a medium of Phor Pu Dam Tamin Klang for prediction good or bad situation will occur in 
advance and fi nding the solution every year. 
Thais believe that every area has a spirit and an angle to protect it. If it is a spirit, 
it is called “Jao Tee”, on the other hands; “Pra Phum” is used to call the protector who is 
an angle. 
When the Benjamaratchrangsarit II was built in that area, the shrine also was built. 
Then the spirit and the angle have to be invited to live in the shrine for being supporter 
when people are suffer. Now most of people who participate in the rite of medium of 
Phor Pu Dam Tamin Klang Ban Don Thong are teachers and students. 
The rite of medium of Phor Pu Dam Tamin Klang Ban Don Thong has many 
processes. First, things that are used in the rite are prepared such as a head of pig, fl owers, 
joss sticks, candles, fruits and That auspicious dessert such as Thong Yib, Thong yod, Foy Thong, 
Medkanun, Kanonchan and Kanom Tuoyfu. Second, the person who is the medium wears white 
clothes with loincloth and eats betel nut. Then he takes all of thing to worship the shrine. 
After that, he invites Phor Pu Dam Tamin Klang to live in his body for he becomes the 
medium. 
The personality of the medium changes as well. His voice changes into child’s voice, 
smoking and drinking. The participants pay homage and ask what they want to know from 
the medium. The medium answers the questions. The medium also dances and ties the three 
color cloth to the two-faced drum of all musicians. In addition, the medium tells and warns 
about situations in advance before leaving. In Don Thong community, there are many places 
of mediums, so it is a way to connect the relationship between school and community. 
(Source : Project of Yuwa Wijai Local Histry of Chachoengsao Province, abstract from research, 2010 : 13.)
๑๔ 
¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀͤÅͧà¢×è͹” 
§Ò¹»ÃÐླդ׹ªÕÇÔμãËOEÊÒ¹éíÒºÒ§»Ð¡§ 
໚¹»ÃÐླշÕè¨Ñ´¢Öé¹à¾×èÍ໚¹¡ÒÃ͹ØÃѡɏáÁ‹¹éíÒºÒ§»Ð¡§ áÅÐ໚¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õèà¾Ô觨Ѵ¢Öé¹à»š¹»‚áá 
â´Â¤ÇÒÁËÇÁÁ×ͧ͢¡ÅØ‹Á¤ØOEÁ¤ÃͧºÒ§¤ÅOEÒ áÅÐÇÑ´¤Åͧà¢×è͹ «Öè§ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁà¡ÕèÂǡѺ¡Òä׹ªÕÇÔμ 
ãËOEÊÒ¹éíÒºÒ§»Ð¡§ 
CUSTOM, TRADITION AND BELIEFS OF “KLONG KHAUN DISTRICT” 
To return the life to Bangpakong River Tradition 
The tradition is held at the fi rst for conservation of Bangpakong River. The activity that 
is about returning the life to Bangpakong River is managed by cooperation of the Bank Kla 
protectors and “Klong Klaun” temple. 
¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀÍ·‹ÒμÐà¡Õº” 
àÃ×èͧ »ÃÐླպØÞºÑé§ä¿ 
»ÃÐླպØÞºÑé§ä¿ ໚¹»ÃÐླշOEͧ¶Ôè¹·Ò§ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹ 
·ÕèªÒǺOEҹ˹ͧ¤Í¡ μíҺŤÅͧμÐà¡ÃÒ ÍíÒàÀÍ·‹ÒμÐà¡Õº 
«Öè§Ê‹Ç¹ãËދ;¾¶Ôè¹°Ò¹ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹ä´OE¹íÒÁÒÊ׺·Í´ ÁÕ¡ÒÃáÊ´§ 
¡ÒÃÅÐàÅ‹¹ ¢ºÇ¹áˋ໚¹»ÃШíÒ·Ø¡»‚ ¨Ð¨Ñ´ãËOEÁÕ¢Öé¹ã¹ÃÐËÇ‹Ò§ 
à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á - ÁԶعÒ¹ «Öè§à»š¹ª‹Ç§Ä´Ù½¹ μ‹ÍÁÒä´OEÁÕ¡Òà 
¡íÒ˹´ãËOE¨Ñ´¢Öé¹ã¹ÇѹàÊÒÏ·Õè ò ¢Í§à´×͹ÁԶعÒ¹ 
(·ÕèÁÒ : ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃÍíÒàÀÍ·‹ÒμÐà¡Õº, òõôñ : ø) 
CUSTOM, TRADITION AND BELIEFS OF “THA TA KIEB DISTRICT” 
A ROCKET TRADITION (PRAPHENI BUN BANG FAI) 
The rocket tradition is local tradition of northeast Thailand. People in “Nong Khok” 
community, “Klong Ta Kao” sub-district, “Tha Ta Kieb” district who migrate from northeast 
Thailand initiate it into this area. The tradition is held on May to June annually that is rainy 
season. There are many entertainments and procession. (Source : Tha Ta Kieb District 
Education Offi cer, 1998 : 8)
๑๕ 
àÃ×èͧ »ÃÐླÕÇÔ觤ÇÒ 
»ÃÐླÕÇÔ觤ÇÒ ໚¹»ÃÐླշOEͧ¶Ôè¹·ÕèªÒǺOEÒ¹¸ÃÃÁÃÑμ¹ã¹áÅкOEҹ˹ͧ¤Í¡ μíҺŤÅͧμÐà¡ÃÒ 
ÍíÒàÀÍ·‹ÒμÐà¡Õº ·Õèʋǹ˹Öè§Í¾Â¾ÁÒ¨Ò¡ªÅºØÃÕä´OE¹íÒ»ÃÐླաÒÃᢋ§¢Ñ¹ÇÔ觤ÇÒÂÁҨѴ·Ø¡»‚ 
«Öè§ÊÃOEÒ§¤ÇÒÁʹءʹҹãËOE¡ÑºªÒǺOEÒ¹äÁ‹¹OEÍ ¡ÒÃÅÐàÅ‹¹á¢‹§¢Ñ¹ÇÔ觤ÇÒ¨ѴãËOEÁÕ¢Öé¹ÃÐËÇ‹Ò§ 
à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ - μØÅÒ¤Á ¢Í§·Ø¡»‚ (·ÕèÁÒ : ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃÍíÒàÀÍ·‹ÒμÐà¡Õº, òõôñ : ø) 
BUFFALO RACING 
Buffalo racing has been a long-standing local tradition of “Ban Tam Ma Rat Nai” and 
“Ban Nong Khok” sub-districts, and the “Klong Ta Kao”, “Tha Ta Kieb” districts. It is also 
known that; in the past the Villagers had migrated from the Chonburi area. After the Villages 
had moved to the “Tha Ta Kieb” district, they regularly held this unique tradition of buffalo 
racing every year. Large crowds of people who had come to see this spectacular event 
say; “it is full of action and humor”. The traditional buffalo racing is held every year during 
September and October. (Source : Tha Ta Kieb District Education Offi cer, 1998 : 8) 
àÃ×èͧ ¿‡Í¹ÀÙä· 
áμ‹à´ÔÁªÒÇÀÙä·ÁÕ¾×鹶Ôè¹ÍÂÙ‹¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÌÊÔ¹¸Ø 
¨Ñ§ËÇÑ´ÁØ¡´ÒËÒà áÅШѧËÇѴʡŹ¤Ã «§èÖ;¾ÁÒ¨Ò¡ 
ÊÔºÊͧ»˜¹¹Ò »ÃÐà·È¨Õ¹ »‚ ¾.È. òôòõ â´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡ 
ªØÁª¹àÅç¡ æ μ‹ÍÁÒ¢ÂÒÂãËÞ‹¢Öé¹ μ‹ÍÁÒà¡Ô´¡ÒÃÂOEÒ 
¶Ôè¹°Ò¹à¾×èÍ¡ÒôíÒçªÕÇÔμ ¨Ö§ä´OEàÃÔèÁÂOEÒÂÁÒÍÂÙ‹ã¹ËÁÙ‹ºOEÒ¹ 
à¡ÒСÃзԧ»˜¨¨ØºÑ¹ ä´OEÂOEÒ¶Ôè¹°Ò¹ÁÒ¨Ò¡μíÒºÅ˹ͧËOEÒ§ 
ÍíÒàÀͤتԹÒÃÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÌÊÔ¹¸Ø àÁ×èÍ»‚ ¾.È. òõñò 
à´ÁÔÁÁÕÒ·ºèÕÒOE¹Ë¹Í§¤Í¡ õ ËŧѤÒàÃÍ×¹ ºÒOE¹à¡ÒСÃз§Ô 
÷ ËÅѧ¤ÒàÃ×͹ áÅOEǤ‹Í æ ÂOEÒÂμÔ´μÒÁ¡Ñ¹ÁÒ¨¹à»š¹ªØÁª¹ãËÞ‹ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ 
(·ÕèÁÒ : ¹ÒÂÇԪѠÈÃÕËÒàÁ¦. òõõô. ÊÑÁÀÒɳ)
๑๖ 
ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÃѡɏ 
ñ. Ê͹à´ç¡ÃØ‹¹ãËÁ‹ãËOE½ƒ¡½¹ 
ò. ¨Ñ´¡ÒÃáÊ´§·ÕèÍíÒàÀÍáÅШѧËÇÑ´Í×è¹ 
ó. ÊÃOEÒ§¡ÅØ‹ÁÀÙä· 
ô. á싧¡ÒÂ㹡ÒÃáÊ´§à»š¹¡ÒÃá싧¡ÒªشÀÙä· 
õ. μOEͧ¡ÒèѴ·íÒÈٹÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§ÀÙä·ºOEÒ¹à¡ÒСÃзԧ 
¶¹¹Ë¹OEÒËÁÙ‹ºOEÒ¹ áμ‹¢Ò´§º»ÃÐÁÒ³¨Ò¡ÀÒ¤ÃÑ° 
¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹ 
ñ. áÊ´§§Ò¹ºØÞºÑé§ä¿ ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ·Ø¡»‚ 
ò. ä´ÃOEºÑÁͺËÁÒÂ໹šμÇÑá·¹ÃдºÑÀÒ¤ãËäOE»áÊ´§·è Õ 
àÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ àÁ×èÍÇѹ·Õè ñ÷ ¡Ã¡®Ò¤Á òõõô 
ó. ãËOE¤ÇÒÁËÇÁÁ×ÍẺäÁ‹¤Ô´¤‹ÒãªOE¨‹ÒÂãËOE¡ÑºÍíÒàÀÍ 
·‹ÒμÐà¡ÕºÍÂÙ‹àÊÁÍ 
ô. ¨Ñ´áÊ´§à¼Âá¾Ã‹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´Í×è¹ æ 
PHU THAI DANCE 
At fi rst time, Phu Thai villagers who lived in Kalasin, Mukdahan, and Sakon Nakorn 
provinces immigrate from Sib Song Pan Na, China in 1882. Now, they move from “Nong 
Hang” sub-district, “Kushinaraiy” district, Kalasin province to settle down at “Khok Ka Ting” 
village in 1969. Initial, they move to “Ban Nong Khok” village 5 households, “Khok Ka Ting” 
village 7 households. After that, there are many immigrants immigrate to there until they can 
set the new community now. 
(Source : Mr.Wichai Srihamak, 2011, interview) 
The procedures of conservation 
1. Teach new generations to practice 
2. Hold “Phu Thai” dance at district and other provinces 
3. Create Phu Thai group 
4. Dress with Phu Thai costumes to show 
5. Want to build the center of Phu Thai culture at “Ban Kra Ting” and the road 
in front of the village but lack of budget 
The dissemination 
1. Show the rock tradition of Chachoengsao every year 
2. Be a representative of region level to show at Muang Thong Thani on July 17, 2001 
3. Cooperation with “Tha Ta Kieb” district without expense 
4. Disseminate to other provinces
๑๗ 
¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒ” 
àÃ×èͧ ¾Ô¸Õ¾ÅÕ¡ÃÃÁμÑ¡¹éíÒ áÅоԸÕàÊ¡¹éíÒ¾Ãоط¸Á¹μÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì 
¾Ô¸Õ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞáμ‹âºÃÒ³ áÅоԸշÕè¹íÒ¹éíÒ 
¨Ò¡¡ÅÒ§ÅíÒ¹éíÒÊíÒ¤ÑÞ õ ÊÒ 㹻ÃÐà·È «Öè§àÃÕÂ¡Ç‹Ò 
»˜Þ¨ÁËÒ¹·Õ «Ö觻ÃСͺ´OEÇÂáÁ‹¹éíÒà¨OEÒ¾ÃÐÂÒ 
áÁ‹¹éíÒྪúØÃÕ áÁ‹¹éíÒÃÒªºØÃÕ áÁ‹¹éíÒ»†ÒÊÑ¡ áÅÐ 
áÁ‹¹éíÒºÒ§»Ð¡§ ä»àʡ໚¹¹éíÒ¾Ãоط¸Á¹μÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì 
à¾è×ÍãªOEã¹ÁËÒ¾Ô¸ÕÊç¹éíÒ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨OEÒÍÂÙ‹ËÑÇ 
ã¹ÇâáÒÊÊíÒ¤ÑÞ àª‹¹ ÇâáÒÊ··èÕçÁ¾ÕÃЪ¹ÁÒ¤Øú 
÷ò ¾ÃÃÉÒ ËÃ×;ԸÕÁËÒÁ§¤Åà©ÅÔÁ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉÒ 
øð ¾ÃÃÉÒ õ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á òõõð ໚¹μOE¹ 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ä´OE¤Ñ´àÅ×Í¡ãËOEãªOE¹éíÒ¡ÅÒ§áÁ‹¹éíÒ 
ºÒ§»Ð¡§ºÃÔàdz¾ÃÐʶٻ਴Տ»Ò¡¹éíÒâ¨OEâÅOE àËμؼšç¤×Í 
ºÃÔàdz´Ñ§¡Å‹ÒÇ à»š¹ºÃÔàdz·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ 
·Ò§»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÏ áÅÐ໚¹·ÕèÃÇÁ¢Í§¡ÃÐáʹéíÒ 
¨Ò¡·Ò§à˹×ÍÁÒºÃ躡Ѻ¹éíÒ¨Ò¡¤Åͧ·‹ÒÅÒ´ 
ÁÕμOE¹¹éíÒ¨Ò¡»†ÒÃÍÂμ‹Í õ ¨Ñ§ËÇÑ´ ໚¹¹éíÒ·ÕèÁÒ¨Ò¡¿‡Ò 
ÁÕ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´»ÃÒȨҡÁžÔÉ ¨Ö§à»š¹·ÕèÃÇÁ¢Í§ 
¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ ໚¹ÊÁÃÀÙÁÔáË‹§ªÑª¹Ð (·ÕèÁÒ : ºÃÃÂÒ 
ÊÃØ»ÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒ) 
CUSTOM, TRADITION AND BELIEFS OF “BANG KLA DISTRICT” 
THE RITE OF PLEE KAM TAK NAM AND THE RITE OF RECITING IN 
INCANTATION HOLY WATER 
Since in the past, the ritual is very important. The water that is used in the rite comes 
from the middle of fi ve rivers in Thailand called “Panja Mahanate”(Panja means fi ve, 
Mahanate means large river) as follows Jaopraya river, Phetburi river, Ratchburi river, Pasak 
river and Bangpakong river. The water is created to be holy water for use in the rite of the 
King Rama IV’s bath on the important day such as the celebration of His Majesty the King 
72 Years old or the celebration of His Majesty the King 80 Years old on December 5, 2007. 
The reason of committees’ selection the water from the middle of Bangpakong River 
at the pagoda area of Paknamjolo is that it is an important area in history. Furthermore, 
it is an area that is the destination of the stream from the north and “Tha Lad” canal that 
has an origin from 5 provinces. T herefore, the water from the area is considered that is the 
water from the sky without pollution. In addition, the area is considered that is the center of 
clean and the battleground of victory.
๑๘ 
àÃ×èͧ ¾Ô¸ÕºÇ§ÊÃǧÈÒÅ͹ØÊÒÇÃՏ¾ÃÐà¨OEÒμÒ¡ÊÔ¹ÁËÒÃÒª Çѹ·Õè òø à´×͹¸Ñ¹ÇÒ¤Á¢Í§·Ø¡»‚ 
»ÃÐÁÒ³»‚ ¾.È. òõóð ªÒǺҧ¤ÅOEÒÁÕ¤ÇÒÁ 
àËç¹¾OEͧμOEͧ¡Ñ¹Ç‹Ò ¤ÇèдíÒà¹Ô¹¡ÒÃÍÑÞàªÔÞÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì 
·Õè¤Ù‹ºOEÒ¹¤Ù‹àÁ×ͧ¢Öé¹Ê¶Ôμ ³ ʶҹ·Õèã¹à¢μà·ÈºÒÅ·Õèã´·Õè˹Öè§ 
à¾×èÍãËOEà¡Ô´¤ÇÒÁ¤ØOEÁ¤Ãͧ »¡»˜¡ÃÑ¡ÉÒàÁ×ͧ ºÑ¹´ÒÅãËOE 
ÃØ‹§àÃ×ͧ »ÃЪҪ¹Ê§ºÊØ¢ ໚¹¢ÇÑÞáÅСíÒÅѧã¨á¡‹ªØÁª¹ 
·Õè¨Ðª‹Ç¡ѹ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÍÂÙ‹´Õ¡Ô¹´ÕãËOEà¡Ô´¢Öé¹ã¹Í¹Ò¤μ 
ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨OEÒμÒ¡ÊÔ¹ÁËÒÃÒªÁÕ¤ÇÒÁà¡ÕèÂÇà¹×èͧ¡Ñº 
ÀÙÁÔ»ÃÐà·È·ÕèμÑé§ÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒÍ‹ҧÂÔè§ ¤ÃÒÇ·Õè·ËÒþÁ‹Ò 
·Õèáμ¡¾‹ÒÂ仨ҡ¡ÒÃÊÙOEú¡Ñº¾ÃÐÂÒμÒ¡ ä´OE¾Ò¡Ñ¹¡ÅѺä»ÃÒ§ҹ¹Ò·Ѿ·ÕèμÑ駤‹Ò ³ »Ò¡¹éíÒà¨OEÒâÅOEËÃ×Í 
»Ò¡¹éíÒâ¨OEâÅOE μíҺŻҡ¹éíÒ Íѹ໚¹·ÕèμÑ駡ͧ·Ñ¾¾Á‹Ò¡Í§ÊØ´·OEÒ·ÕèÃǺÃÇÁ¡íÒÅѧ¡Ñ¹·Ñ駷Ѿº¡ ·Ñ¾àÃ×Í 
à¾Íè×´¡ÑÃ;ÃÐÂÒμÒ¡Í ‹Ù³ ·¹èÕ¹éÑ ¾ÃÐÂÒμÒ¡à˹çÇÒ‹¨ÐμÍ‹Ê¢OEÙÒOEÈ¡Ö«§èÖ æ ˹ÒOE ÍÒ¨àÊÂÕà»ÃÂÕº à¾ÃÒÐÁ¡ÕÒíŧѹÍOE¡ÇÒ‹ 
ÂÒ¡·Õè¨ÐàÍÒª¹Ð¾Á‹Òä´OE ¨Ö§àÅ×Í¡ªÑÂÀÙÁÔàÍÒ¾§á¢Á¡íҺѧ᷹á¹Ç¤‹Ò áͺμÑ駻„¹ãËÞ‹àÃÕ§ÃÒÂäÇOEËÁÒÂ੾Òзҧ 
·Õè¨Ðŋ;Á‹Òà´Ô¹à¢OEÒÁÒ áÅOEǾÃÐÂÒμÒ¡¡ç¹íÒ·ËÒûÃÐÁÒ³ ñð𠤹àÈÉ ¤ÍÂú¾Á‹Ò·Õè·OEͧ·Ø‹§ ¤ÃÑé¹Ãºä»ä´OE 
ÃÐÂÐ˹Ö觡çá¡ÅOE§¶ÍÂ˹Õà¢OEÒä»ã¹ª‹Í§¾§á¢Á«Öè§μÑ駻„¹ãËÞ‹àμÃÕÂÁäÇOE ¾Á‹ÒËŧ¡ÅÍغÒÂÃØ¡äÅ‹μÒÁà¢OEÒä»ã¹Ç§¡Ñº´Ñ¡ 
àÊ×Í ¨Ö§¶Ù¡·ËÒÃä·ÂÃдÁÂÔ§áÅÐμÕ¡ÃÐ˹Һ·Ñ駫OEÒÂáÅÐ 
¢ÇÒ ¾Á‹ÒÅOEÁμÒÂ໚¹¨íҹǹÁÒ¡ ʋǹ¾Ç¡·Õè¶ÍÂË¹Õ 
¡ç¶Ù¡¾ÃÐÂÒμÒ¡¹íÒ·ËÒÃäÅ‹μÔ´μÒÁ¡ÇÒ´ÅOEÒ§ ¹Ñºáμ‹¹Ñé¹ÁÒ 
¾Á‹Ò¡çäÁ‹¡ÅOEÒμÔ´μÒÁªÒÇä·Â¡ÅØ‹Á¹ÕéÍÕ¡ 
ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ä´OE¡·Ñ¾¼‹Ò¹ºOEÒ¹·Í§ËÅÒ§ ËÃ×Í 
μíҺŷ‹Ò·Í§ËÅÒ§ ÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒã¹»˜¨¨ØºÑ¹ 
¼‹Ò¹¾Ò¹·Í§ ºÒ§»ÅÒÊÃOEÍ ºOEÒ¹¹Òà¡Å×Í à¢μàÁ×ͧªÅºØÃÕ 
¼‹Ò¹¶Ö§·Õèã´¼ÙOE¤¹¡çà¢OEÒÁÒÊÇÒÁÔÀÑ¡´Ô쨹ÁÕÃÕé¾Å໚¹¡Í§·Ñ¾ 
¨Ò¡¹Ñé¹¾ÃÐÂÒμÒ¡¡ç¡μÃҷѾä»àÁ×ͧÃÐÂͧμÕä´OEàÁ×ͧ¨Ñ¹·ºØÃÕ áÅÐμÑé§μÑÇÍÂÙ‹¹Ñè¹à»š¹àÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ ó à´×͹ 
à¾×èÍÊÃOEÒ§ÊÁ¡íÒÅѧú ÊÐÊÁàʺÕ§ÍÒËÒà ÈÒÊμÃÒÇظ μÅÍ´¨¹ÊÃOEÒ§¡Í§àÃ×ÍúáÅйíҡͧ·ËÒÃà´Ô¹·Ò§â´Â 
·Ò§àÃ×Í à¢OEÒÁÒ·Ò§»Ò¡¹éíÒà¨OEÒ¾ÃÐÂÒ μÕàÁ×ͧ¸¹ºØÃÕ áÅÐμÕ¤‹ÒÂ⾸ÔìÊÒÁμOE¹¢Í§¾Á‹Ò·ÕèÁÕÊØ¡Õé¾ÃйÒ¡ͧ໚¹áÁ‹·Ñ¾ 
μÒÂã¹·Õèú àÁ×èÍÇѹ·Õè ÷ ¾ÄȨԡÒ¹ òóñð Íѹ໚¹¡ÒáÙOEàÍ¡ÃÒª¢Í§ªÒμÔä·Âä´OEÊíÒàÃç¨ 
Çѹ·Õè òø ¸Ñ¹ÇÒ¤Á òóññ »ÃÒº´ÒÀÔàÉ¡¢Öé¹à»š¹¡ÉÑμÃԏ ·Ã§¾ÃйÒÁÇ‹Ò ÊÁà´ç¨¾ÃкÃÁÃÒªÒ·Õè ô 
ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡·Õè¾ÃÐà¨OEÒμÒ¡·Ã§»ÃÒº´ÒÀÔàÉ¡¢Ö鹤ÃͧÃÒªÊÁºÑμÔáÅOEÇ ä´OEÁÕÃѺÊÑè§ãËOE¢OEÒÃÒªºÃÔ¾ÒÃä»ÊÃOEÒ§¶ÒÇÃÇÑμ¶Ø 
à¾×èÍ໚¹·ÕèÃÐÅ֡㹡ÒÃà´Ô¹·Ñ¾à¾×èͧҹ¡ÙOEªÒμԢͧ¾ÃÐͧ¤·Õè»Ò¡¹éíÒâ¨OEâÅOE â´ÂãËOEÊÃOEÒ§ÇÑ´áÅÐ਴ՏãËÞ‹äÇOEμç 
»Ò¡¤Åͧ·‹ÒÅÒ´ ¤×ÍÇÑ´»Ò¡¹éíÒ μíҺŻҡ¹éíÒã¹»˜¨¨ØºÑ¹ ã¹¢³Ð¹Õé਴Տä´OE¶Ù¡¡ÃÐáʹéíÒà«ÒоѧàÊÕÂáÅOEÇ 
áÅÐÊÃOEÒ§ÇÑ´μç·Õè¾Ñ¡·Ñ¾ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒÃãμOEμOE¹â¾¸Ôì ¾ÃÐÃÒª·Ò¹¹ÒÁÇ‹Ò ÇѴ⾸Ôì 
ªÒÇÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒ¨Ö§ÁÕ¡ÒÃÊÃOEÒ§ÈÒÅ͹ØÊÒÇÃՏ¾ÃÐà¨OEÒμÒ¡ÊÔ¹ÁËÒÃÒª¢Öé¹ ³ ºÃÔàdz·Ò§à¢OEÒàÁ×ͧ 
ºÒ§¤ÅOEÒ à»š¹¾ÃÐÃÙ»·Ã§ÁOEÒÈÖ¡ã¹ÍÔÃÔÂÒº¶¡íÒÅѧÍÍ¡à´Ô¹·Ò§Ï μÒÁ»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÏ·Õè¡Å‹ÒÇäÇOE 
Çѹ·Õè òø ¸Ñ¹ÇÒ¤Á¢Í§·Ø¡»‚ »ÃЪҪ¹ªÒǺҧ¤ÅOEÒ¨Ö§ä´OE¾ÃOEÍÁ㨡ѹ·íÒ¡Òú٪ҴOEǤÇÒÁà¤Òþ 
áÅÐÃÐÅÖ¡ã¹ÇÕáÃÃÁÍѹËÒÞ¡ÅOEҢͧ¾ÃÐͧ¤ (ºÃÃÂÒÂÊÃØ»ÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒ : ˹OEÒ ñò)
๑๙ 
THE RITUAL OF SACRIFICE HIS MAJESTY THE KING TAKSIN MAHARAT MON-UMENT 
SHRINE ON DECEMBER 28 ANNUALLY 
Around 1987, “Bang Kla” villagers agreed that the Holy Spirit of the city should be 
invited to settle anywhere in the municipality area regarding the protection of the people and 
to ensure progress, living with happiness and creating motivation of the villagers in 
developing their lives in advance. King Taksin was a person who was involves in the 
geography of the “Bang Khla” location. When the Myanmar armies defeated king Taksin, 
they returned and reported to the General of Myanmar at a camp that was located at 
“ Paknamjolo”, in the “Paknam ” subdistrict. 
The camp is the fi nal military base for collection the troops including ground forces 
and navy that held up and waited for fi ghting with the King Taksin. The king Taksin thought 
that fi ghting faced to face with enemies was disadvantages due to armies were less than 
Myanmar. Therefore, the king Taksin contrived up for making a war. He chose a location that 
there were many trees (Gramineae) for making barriers. Then he hid many cannons behind 
the trees. After that, the king Taksin with 100 armies fought with Myanmar troops at a fi eld. 
When they fought together for a while, the king Taksin commanded the troops to escape 
to barriers for deceiving enemies got into the barriers as well. When enemies got into 
barriers, Thais armies shoot with many cannons to enemies and attacked to them from 
anywhere. Most of Myanmar armies were dead and some escaped. However, the king Taksin 
still chaise to kill all. After that, the king Taksin moved the troops to pass “Ban Thong Lang”or 
“Tha Thong Lang”, “Blangkla” district at the present. They also passed “Panthong”, 
“Bangplasoy”, “Bannaklau” villages in Chonburi province. When he passed to the villages, the 
villagers volunteered to be armies. The king Taksin could gather the large troops. Therefore, 
the king Taksin and the troops moved to Rayong province for beating and possessing 
Jantaburi province. They had stayed there for 3 months for more gathering armies, foods, 
weapons including construction a warship with navy. On November 7, 1767, the king Taksin 
move the troops by the warship into the Jaowpraya River for attacking Thonburi and beating 
“Phosrisamton” military base of Myanmar that the army leader was Suki. In that day, it 
considered that the king Taksin could successfully retrieve the independence of Thailand. 
On December 28, 1768, the king Taksin was enthroned to be the King namely 
“Somdejpraboromracha the forth”. After succeeded to the throne, the King Taksin ordered 
the court offi cial to construct the permanent architecture for being a commemoration in 
retrieve the independence of Thailand at “Paknamjolo”, “Paknam” sub-district. The 
commemorations are temple and large stupa at “Pakklongthalad” that is “Paknam” temple 
now. The temple was built at place that the king Taksin stayed to have lunch under “Bodhi” 
tree in the war. 
The king Taksin gave the temple’s name “Wat Pho”. However, the large pagoda was 
damaged by the stream now. Therefore Bang Khla residents built King Taksin Shrine which 
portrayed the king on a horse starting his journey at the entrance of Bang Khla’s town 
center, and on December the 28 of every year the people of Bang Khla congregate in front of 
the King Taksin Shrine to take part in worshiping activities and to remember his acts of 
bravery and valour. ( Source : Summery details of Bang Khla District : Page 12 )
๒๐ 
àÃ×èͧ »ÃÐླÕáË‹¾Ãоط¸ªÔ¹ÃÒª ÇÑ´·Ò§¢OEÒÁ¹OEÍ 
ÇÑ´·Ò§¢OEÒÁ¹OEÍ »˜¨¨ØºÑ¹μÑé§ÍÂÙ‹ã¹ËÁÙ‹·Õè ô μíÒºÅËÑÇä·Ã 
ÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒ ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ ÁÕ¤ÇÒÁ໚¹ÁҴѧ¹Õé à¹×èͧ´OEÇÂÁÕ 
¾Ãи´Ø§¤ ó û٠¤Í× ¾ÃСŹèÑ ¾ÃÐà·ÂÕ¹ áÅоÃÐËÁ¡ ä´àOE´¹Ô¸´Ø§¤¨Ò¡ 
¨§ÑËǴѹ¤ÃÃÒªÊÁÕÒ ¨¹¡Ãз§èÑÁÒ¶§ÖËÁº‹ÙÒOE¹·Ò§¢ÒOEÁ¹ÍOE (·ªèÕÍè×ËÁº‹ÙÒOE¹ 
·Ò§¢ÒOEÁ¹ÍOEÂà¹Íèק¨Ò¡ºÃàÔdzËÁº‹ÙÒOE¹áμ´‹§éÑà´ÁÔ໹š»Ò†äÁ OEáÅÐÁÕÅíÒ¸Òà 
·ÁèÕ¹ÕÒíéäËżҋ¹ ÊμÑÇμÒ‹§ æ ¾Ò¡¹Ñà´¹Ô¢ÒOEÁÅÒí¸Ò÷àèÕ»¹š·Ò§à´¹Ô¢Í§ÊμÑǏ 
¨Ò¡½§›˜Ë¹§èÖä»Â§ÑÍ¡Õ½§›˜Ë¹§èÖ«§èÖ໹š·Ò§àÅ¡ç æ áÅÐμ¹é×à¢¹Ô â´ÂÊμÑÇμÒ‹§ æ 
㪢OEÒOEÁä»ÁÒ »¨˜¨ºØ¹Ñ¡¤çÍ׺ÃàÔdz¢ÒOE§Ç´Ñ áÅÐä´àOE»ÅÂèÕ¹ÁÒ໹š¤Åͧ¤ÁÙÍÞ) 
μ‹Í¨Ò¡¹é¹ÑÃÒɮáçä´OE¹ÔÁ¹μ¾Ãзé§Ñ ó ÃÙ» ãËOEÍ‹»ÙÃШíÒã¹ËÁ‹ºÙOEÒ¹ 
áÅÐä´OE»ÃÖ¡Éҡѹ·è¨ÕÐÊÃOEÒ§Êíҹѡʧ¦¢é¹Ö â´ÂÁÕ¹ÒÂà¡Ô´¹Ò§áËËÁ 
ÃÒÉ®Ãã¹ËÁ‹ºÙOEÒ¹ä´OE¡·è´ÕÔ¹ãËOE໚¹Êíҹѡʧ¦ ¨íҹǹ ñò äËàÈÉ 
áÅÐä´OE¡ºOEÒ¹ãËOE¨íҹǹ ó ËÅѧ à¾×èÍãªOE໚¹¡Ø¯Ô áÅÐä´OE໚¹Êíҹѡʧ¦ 
ã¹»‚ã´äÁ‹»ÃÒ¡¯ μ‹ÍÁÒÁÕ¡Òá‹ÍÊÃOEÒ§à¾ÔèÁàμÔÁáÅÐä´OE¡°Ò¹Ð໚¹ÇÑ´àÁ×èÍ»‚ ¾.È.òôòô â´ÂãªOEª×èÍÇ‹Ò 
ÇÑ´ÈÃÕÇÔäÅÃÒÉ®ÃÈÃÑ·¸Ò¸ÃÃÁ¢OEÒÁ¹OEÍ ÍíÒàÀÍËÑÇä·Ã (»˜¨¨ØºÑ¹à»ÅÕè¹ÁÒ໚¹ÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒ) ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ 
μÍ‹¨Ò¡¹¹éÑ¡Áç¡ÕÒÃÊÃÒOE§¾ÃÐÍâغʶ㹻 ‚¾.È. òôöô áμ¡‹äçÁÁ‹¾ÕÃлÃиҹ㹾ÃÐÍâغʶ ¹Ò¢Òí ¹Ò¡ÅØ 
áÅйÒ¨Õê´ ÃÒÉ®Ãã¹ËÁÙ‹ºOEÒ¹ä´OEà´Ô¹·Ò§ä»¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔɳØâÅ¡ à¾×èÍ仹ÁÑÊ¡ÒÃËÅǧ¾‹Í¾Ø·¸ªÔ¹ÃÒª áÅÐä´OE 
ËÒªÒ‹§ÁÒ·ÒíẺ¨ÒíÅͧËÅǧ¾Í‹¾·Ø¸ª¹ÔÃÒª¢¹éÖ à¾Íè×»ÃдÉ԰ҹ㹾ÃÐÍâغʶ (ËŧÑà´ÁÔ) áÅÐä´ÁOE¡ÕÒè´Ñ§Ò¹ 
à©ÅÔÁ©ÅͧãËOEËÅǧ¾‹Í»‚ÅÐ ò ¤ÃÑé§μÅÍ´ÁÒ ¤×Í ñ.§Ò¹»ÃÐླÕáË‹ËÅǧ¾‹Í¾Ø·¸ªÔ¹ÃÒª 
¤×Í ÇѹáÃÁ ñ ¤èíÒ à´Í×¹ ññ ËŧÑÍÍ¡¾ÃÃÉÒ ñ Ç¹Ñ ã¹ÊÁÂÑ¡Í‹¹¨Ð¹ÒíËÅǧ¾Í‹¾·Ø¸ª¹ÔÃÒª¨ÒíÅͧáË·‹Ò§¹Òíé 
ä»μÒÁÅÒí¤ÅͧμÒ‹§ æ ÍÍ¡Êá‹ÙÁ¹‹ÒíéºÒ§»Ð¡§ à¾Íè×ãË»OEÃЪҪ¹ä´»OE´·Í§áÅÐÊ¡Ñ¡ÒúªÙÒ «§èÖ»¨˜¨ºØ¹ÑÁ¶Õ¹¹ áÁ¹‹ÒíéÅÒí¤Åͧ 
μÒ‹§ æ ¨§ÖäÁÁ‹¡ÕÒÃÊÞѨÃä»ÁÒ ¨§Öà»ÅÂèÕ¹ÁÒáË·‹Ò§º¡â´ÂãªÃOE¶à»¹š¢ºÇ¹áË ‹ÃÒÉ®Ãä´»OE¯ºÔμÑ¡Ô¹Ñ໹š»ÃШÒí·¡Ø»à‚ÁÍè׶§ÖǹѹÕé 
ò.»ÃÐླջ´·Í§¾Ãоط¸ªÔ¹ÃÒª «Ö觶×Í໚¹§Ò¹»ÃШíÒ»‚ ໚¹¡ÒÃÊÁâÀªÍ§¤ËÅǧ¾‹Íã¹à´×͹·ÕèÁÕ¡ÒÃÊÃOEÒ§ 
ËÅǧ¾‹Í¢Öé¹ â´Â¨Ñ´§Ò¹ãËOEËÅǧ¾‹Í ò Çѹ ¤×Í ¢Öé¹ ñò ¤èíÒ áÅÐ ñó ¤èíÒ à´×͹ ô à¾×èÍãËOE»ÃЪҪ¹ã¹ËÁÙ‹ºOEÒ¹ 
áÅлÃЪҪ¹·ÕèÁÒ¨Ò¡μ‹Ò§¶Ôè¹ä´OE»´·Í§ ¡ÃÒºäËÇOE ÊÑ¡¡ÒÃÐºÙªÒ 
¡ÒèѴ§Ò¹»‚ÅÐ ò ¤ÃÑé§ ·Ò§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÑ´¨ÐμOEͧ¨Ñ´ÅÔà¡ 
ÁÒáÊ´§ãËOEËÅǧ¾‹Í «Öè§ÁÕ¡Òû¯ÔºÑμÔÊ׺μ‹Í¡Ñ¹ÁÒ à¹×èͧ¨Ò¡ËÅǧ¾‹Í 
¾Ø·¸ªÔ¹ÃҪ໚¹ÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì »ÃЪҪ¹ä´OEÁÒº¹ºÒ¹μ‹ÍËÅǧ¾‹Í 
ã¹àÃ×èͧμ‹Ò§ æ »ÃÒ¡¯Ç‹Ò»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ ¨Ö§¹íÒÅÔà¡ÁÒáÊ´§ 
ÁÒÃíÒ¶ÇÒÂ໚¹»ÃШíÒ »‚ã´äÁ‹¨Ñ´§Ò¹àËÁ×͹à¤ÂÁÕÁÒ¨Ðà¡Ô´ÍÒà¾Èμ‹Ò§ æ 
ã¹ËÁÙ‹ºOEÒ¹ (·ÕèÁÒ : ÍÒ¨ÒϺѳ±ÙÏ ºØÞ»ÃÐàÊÃÔ° ໚¹¼ÙOEãËOEÊÑÁÀÒɳ, ÍÒ¨ÒÏÍÒÃÕÂÒ ºØÞ·ÇÕ à»š¹¼ÙOEÊÑÁÀÒɳ)
๒๑ 
PHRA PHUTTHA CHINNARATH’S PARADE OF WAT THANG KHAM NOI 
Wat Thang Kham Noi is located in Moo 4 of Hua Sai Sub-district, Bang Khla, 
Chachoengsao. Three pilgrims which were Phra Klan, Phra Tian, Phra Mok on their pilgrimage 
from Nakhon Ratchasima to Thang Kham Noi village, named after its’ terrain. In the past, 
this area was a forest with a small creek running through the area, where animals roamed 
in their natural environments. Later, the temple was established and the creek was renamed 
to Klong Kumon. The villagers asked the pilgrims to stay with them. So they built a house 
of the monks in 12 rai of land donated by Mr.Kurd and Ms.Ram. 
Subsequently, the monk house was elevated to the status of temple in 1881. 
Presently, the temple is offi cially named as Wat Sriwilairatsadon Satthatham Kham Noi, 
Hua Sai Sub-district, (Bang Khla district) Chachoengsao. In 1921, ubosot was built but there 
was no principle Buddha image in the temple thus, the villagers named Khum, Kul and Jid 
travelled to Phitsanulok Province to get an imitation of the Phra Phuttha Chinnarath to 
enshrine in the ubosot. The villagers hold worshiping activities for Luang Phor Phra Phuttha 
Chinnarath twice a year. 
The fi rst activity – Luang Phor Phra Phuttha Chinnarath’s Parade is on the 1st day of the 
waning moon of the 11th lunar month which is a day after Buddhist Lent. In the past, 
Luang Phor Phra Phuttha Chinnarath’s parade was held in the waterways through the Bang Pakong 
River but nowadays the parade is held on the road. 
Secondly, Gold Leaf Offering for Phra Phuttha Chinnarath has been an annual festival 
on the 12th -13th day of the waxing moon of the 4th lunar month for villagers and people 
from other regions to worship the Buddha image. During the two festivals throughout 
the year, Thai traditional dramatic performances as well as other performances are often 
performed to pay respect to Phra Phuttha Chinnarath as the sacred image which helps 
protect and grant wishes of the villagers. (Source : Interview of Ajarn Buntoon Boonprasert 
by Ajarn Areeya Boonthawi) 
àÃ×èͧ ¡ÒÃà¢OEҷç 
»ÃÐÇÑμÔ¤ÇÒÁ໚¹ÁÒ 
¡ÒÃà¢OEҷç໚¹¤ÇÒÁàª×èÍáÅоԸաÃÃÁ㹡Òà 
ÃÑ¡ÉÒâä¢Í§ªÒÇä·Âàª×éÍÊÒÂà¢Áà ·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ ËÁÙ‹·Õè ñ,ò 
μíÒºÅàÊÁç´à˹×Í ËÁÙ‹·Õè ñ μíÒºÅàÊÁç´ãμOE μÔ´μ‹Í¡Ñº 
μÒíºÅËÇÑÊÒíâç μÒíºÅá»Å§ÂÒÇ ÍÒíàÀÍá»Å§ÂÒÇ «§èÖà´ÁÔ໹š 
ÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒà¡‹Ò ÁÕºÃþºØÃØÉà¢OEÒÁÒμÑé§Ã¡ÃÒ¡ã¹¾×é¹·Õè 
·Õè໚¹ÍíÒàÀ;¹ÁÊÒäÒÁ»˜¨¨ØºÑ¹¹Ñºà»š¹ÃOEÍ»‚ ºØμÃËÅÒ¹ 
¤¹Í¾Â¾¡ÅØ‹Á¹ÕéÂѧ¤§Ê׺·Í´»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ 
´Ñé§à´ÔÁà¡ÕèÂǡѺ¼ÕºÃþºØÃØÉ áÅÐáÊ´§¤ÇÒÁ໚¹¡ÅØ‹Áª¹´OEǾԸաÃÃÁ·ÕèÁÕÅѡɳÐ੾ÒÐ ¤×Í “¡ÒÃàÅÕ駼Õà¢ÁÔ 
໚¹¤ÇÒÁàª×èÍμ‹Íà¹×èͧ¡Ñ¹ÁÒμÑé§á실ÃÑ駻ن Â‹Ò μÒ ÂÒÂ Ç‹Ò ÊÒàËμآͧ¡ÒÃà¨çºä¢OEä´OE»†Ç ºÒ§¤ÃÑé§ÍÒ¨à¡Ô´¨Ò¡ 
ÅÙ¡ËÅÒ¹»Å‹Í»ÅÐÅÐàÅ äÁ‹»¯ÔºÑμÔμÒÁ»ÃÐླբͧºÃþºØÃØÉ àª‹¹ ¡ÒèѴ¾Ô¸Õá싧§Ò¹·ÕèäÁ‹ÁÕ¾Ô¸ÕäËÇOE¼Õà¢ÁÃ
๒๒ 
ºÃþºØÃØÉ ËÃ×Í·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò “຺ҨÒμØÁ” ·íÒãËOEà¡Ô´¡ÒÃà¨çº»†ÇÂËÃ×ͤÃͺ¤ÃÑǨÐÍÂÙ‹äÁ‹ÊØ¢ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¡ÒáÃзíÒ 
¼Ô´¼Õ “ÇÔ¸ÕÃÑ¡ÉÒ μOEͧãËOE¤¹·Ã§à¾×èÍ·íÒ¾Ô¸ÕàªÔÞ¼ÕÞÒμÔ¾Õè¹OEͧÁÒ¶ÒÁÇ‹Ò¼ÙOE»†Ç¼Դ¼Õ¼ÙOEã´ àÁ×èÍ·ÃÒºáÅOEǤ¹·Ã§ 
¡ç·íÒ¾Ô¸Õº¹ºÒ¹ÈÒÅ¡Å‹ÒÇá·¹¼ÙOE»†ÇÂãËOEËÒ¨ҡ¡ÒÃà¨çºä¢OEä´OE»†Ç ¡ç¨Ð·íÒ¾Ô¸Õá¡OEº¹àÅÕ駼Õà¢ÁÃμÒÁ·Õ躹äÇOE 
¾Ô¸Õà¢OEҷç ¤¹·Ã§¨ÐμOEͧ໚¹¤¹·ÕèÁÕàª×éÍÊÒÂà¢Áà à¤Ã×èͧો¹»ÃСͺ´OEÇ 
ñ. ä¡‹ ñ μÑÇ 
ò. àËÅOEÒ ñ ¢Ç´ 
ó. à§Ô¹ ñò ºÒ· 
ô. ºÒÂÈÃÕ»Ò¡ªÒÁ, ºÒÂÈÃÕμ‹Í, ºÒÂÈÃÕâμ¡ 
õ. ¢OEÒÇμÍ¡ 
ö. ¢OEÒÇμOEÁãÊ‹ËÁÙãÊ‹¶ÑèÇ, ¢OEÒÇμOEÁãÊ‹äÊOE¡ÅOEÇ 
÷. ¼ÅäÁOE»ÃСͺ (ÁÕ¡çä´OE äÁ‹ÁÕ¡çä´OE) 
¾Ô¸ÕäËÇOE¤ÃÙ ÁÕ¢¹ÁμOEÁ¢ÒÇ ¢¹ÁμOEÁá´§ ¾ÃOEÍÁ´OEÇÂÊíÒÃѺ¡Ñº¢OEÒÇ ¾Ò¹¤ÃÙ à¤Ã×èͧ´¹μÃÕ »ÃСͺ´OEÇ 
ñ. ¡Åͧⷹ ó 㺠
ò. »‚›ÍÍ »‚›»ˆÇ¡ (ÁÕ¡çä´OE äÁ‹ÁÕ¡çä´OE) 
ó. «ÍÊÒÁÊÒÂ 
ô. μÐঋ 
¡ÒÃà«‹¹¤¹μÒ 
¡ÒÃà«‹¹¤¹μÒ (¡ÒÃÊ‹§àÃ×Í) ໚¹¡ÒÃÊ‹§ÍÒËÒà à¤Ã×èͧ¹Ø‹§Ë‹Á ÃÙ»»˜oe¹¤¹áÅÐÊÑμǏàÅÕé§ ä»ãËOEºÃþºØÃØÉ 
·ÅèÕÇ‹§ÅºÑä»áÅÇOEäÇãOEªãOE¹μÒ‹§À¾ â´Â¡ÒùÒíàÍÒʧèԢͧ´§Ñ¡ÅÒ‹ÇãÊÅ‹§ä»ã¹àÃÍ×··èÕÒí´ÇOE¡Һ¡ÅÇOEÂáÅÇOE¹Òíä»»ÅÍ‹Âã¹ 
áËÅ‹§¹éíÒ ÅíÒ¤Åͧ ºÖ§ áÁ‹¹éíÒ ¡Ãзíҡѹã¹Çѹ¢Öé¹ ñô ¤èíÒ à´×͹ ñð àËÁ×͹¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ·íÒºØÞà´×͹ÊÔºÊͧ¢Í§ 
¤¹ä·Â 
຺ҨÒμØÁ 
຺ҨÒμØÁ ໚¹¡ÒÃà«‹¹äËÇOE¼Õ»Ù†Â‹ÒμÒÂÒÂàÁ×èÍÁÕ¤Ù‹¤Ãͧ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹¡ÒÃá싧§Ò¹ËÃ×Í¡Òâ͢ÁÒ¡çμÒÁ 
â´ÂÁÕà¤Ã×èͧો¹äËÇOE ä´OEá¡‹ 
ñ. ¢¹ÁμOEÁá´§-¢¹ÁμOEÁ¢ÒÇ 
ò. ÍÒËÒÃËÇÒ¹-¤ÒÇ Í‹ҧÅÐ ñ ÊíÒÃѺ 
ó. àËÅOEÒ ñ ¢Ç´ 
ô. ä¡‹μOEÁ ñ μÑÇ 
õ. ´Í¡ËÁÒ¡ª‹ÍÅÐ ó ´Í¡ 
ËÅѧäËÇOE¼ÕºÃþºØÃØÉ ¤Ù‹º‹ÒÇÊÒǨÐä´OEÃѺ¡ÒÃÍǾÃ໚¹ÀÒÉÒà¢ÁÃÊÅѺ´OEÇ¡ÒëѴª‹Í´Í¡ËÁÒ¡ 
¨Ò¡ÞÒμÔ¾Õè¹OEͧ ó ¤ÃÑé§ (ºÒ§¤ÅOEÒ ñðð »‚, òõôô, ˹OEÒ ññ÷-ñòð)
๒๓ 
SPIRIT MEDIUM 
Origin of the ritual 
Spirit Medium is the belief of medical treatment of Thai-Khmer people who live in 
Moo 1, 2 Samet Nuea Sub-district and Moo 1 Samet Tai Sub-district which is next to 
Plaeng Yao district. Dated back more than 100 years ago, ancestors of the Thai-Khmer residents 
come to settle down in these areas and brought with them their belief in the spirits and 
superstitions which has been passed on to their descendents; generation to generation until 
the present day. 
The unique ritual of this group is the feast of the spirit of Khmer’s forefathers. 
They believe that sickness’s of people are caused by their ignorance of the traditional code of 
conducts, such as; weddings without worshiping activities for the spirits of the Khmer 
forefathers known as “Bebajatuma”. 
This mis-conducted event will lead to illness or disharmony of the family members. 
To remove the sickness or solve problems, a spirit medium or a person who can contact 
with the supernatural power will invite the spirits to ask for the cause of the problem and 
make an offer to the spirits. When the sick people recovers from his or her illness or when 
the problem is resolved, the spirit medium who has to come from Khmer lineage will hold 
the feast which consists of : 
- 1 chicken 
- 1 bottle of whisky 
- 12 baht 
- 1 Baisi Pak Charm (offering of cooked rice beneath an arrangement of folded leaves 
and fl owers topped with a boiled egg 
- popped rice 
- Steamed sticky rice with pork or with banana 
- fruit 
TEACHER HONORING CEREMONY 
Khanom Tom Khao and Khanom Tom Daeng (White and Red Coconut balls) as well as the 
following musical instruments are used in the ceremony; 
- Tom-tom 
- Thai fl ute (optional) 
- Three-stringed fi ddle 
- Three-stringed musical instrument called the Jakhe 
MAKING OFFERING FOR THE SPIRITS 
Villagers put food, clothing, human and animal molded fi gures in a boat made of the outer 
skin of the banana tree and presumably send all the things to their ancestors from the 
water resources, such as, a canal or river. They usually hold this ceremony on the 14th of
๒๔ 
the waxing moon of the 10th lunar month comparatively to the belief of merit making of the 
12th lunar month of the Thai people. 
BEBAJATUMA 
This worship activity is made for the spirits of the villager’s ancestors, when descendents 
start their family lives, with a wedding ceremony or not. The things needed in the 
ceremony are as follow: 
- Khanom Tom Daeng and Khanom Tom Khao 
- Food and desserts 
- Whisky 
- Boiled chicken 
- Flowers of Betel palm 
After making offering to the spirits of the ancestors, the new couple will be blessed in Khmer. 
(Source : 100th Bang Khla Anniversary, 1999 : Page 117-120) 
àÃ×èͧ »ÃÐླաÒÃà¡Ô´ 
ÇÔ¸Õ¡ÒôíÒà¹Ô¹ªÕÇÔμ¢Í§ªÒǺҧ¤ÅOEҢͧ¤¹ÃØ‹¹à¡‹Ò ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍáÅиÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑμÔà¡ÕèÂǡѺ 
¡ÒäÅÍ´ºμØÃÇÒ‹ÊÒÁÒö·Òí¹ÒÂà¾È¢Í§·Òá¨Ò¡ãºË¹ÒOE¢Í§¼àOEÙ»¹šÁÒÃ´Ò ¡ÅÒ‹ÇÇÒ‹ ¶ÒOEãºË¹ÒOE¢Í§¼àOEÙ»¹šÁÒÃ´Ò 
ËÁͧ¤ÅéíÒ à»š¹½‡Ò μ¡¡ÃÐ ¨Ðä´OE໚¹ºØμêÒ á싶OEÒãºË¹OEҢͧ¼ÙOE໚¹ÁÒôÒÊÇÂàÃÕºÊÐÍÒ´ÊÐÍOEÒ¹ ÁÕ¹éíÒ 
ÁÕ¹ÇÅ ¨Ðä´OEºØμÃà¾ÈËÞÔ§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÂѧÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÍÕ¡Ç‹Ò ¼ÙOE·Õè¨Ð¤ÅÍ´ºØμèÐμOEͧ·íÒ§Ò¹ºOEÒ¹ãËOEÁҡ໚¹ 
¾ÔàÈÉ àª‹¹ μÑ¡¹éíÒ μíÒ¢OEÒÇ à¡çº¡ÇÒ´¶ÙºOEÒ¹ ¨Ð·íÒãËOE¤ÅÍ´ºØμç‹Ò (ºÒ§¤ÅOEÒ ñðð »‚, òõôô, ˹OEÒ ñòñ) 
TRADITIONAL BELIEF ON BIRTH GIVING 
Old Bang Khla residents believe that gender of the fetus or unborn child can be predicted 
from the appearance of the mother. If the mother has blemishes or freckles on her face 
when she becomes pregnant, her baby will be a boy but if the mother has unblemished face 
and look healthy, her baby will be a girl. 
Besides, pregnant women should exercise often by doing housework such as cooking and 
cleaning the house in order to give birth with minimal stress. (Source : 100th Bang Khla 
Anniversary, 1999 : Page 121)
๒๕ 
àÃ×èͧ »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒúǪ 
ªÒÇÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒÁÕ»ÃÐླաÒúǪàËÁ×͹¡Ñº¤¹·ÑèÇä»·ÕèÁÑ¡¹ÔÂÁãËOEºØμêÒÂËÃ×ÍËÅÒ¹ªÒ·ÕèÁÕÍÒÂØ 
¤Ãº ò𠻺‚úÔÃÙ³ ä´ÍOE»ØÊÁº·ã¹¾Ãо·Ø¸ÈÒÊ¹Ò à¾Íè×໹š¡Ò÷´á·¹¾ÃФ³Ø¢Í§º´ÔÒÁÒÃ´Ò ã¹¡ÒúǪ¹¹éÑ 
¹ÔÂÁ¨Ñ´ãËOEÁÕ¡Ò÷íÒ¢ÇÑÞ¹Ò¤à¾×èÍÊÑè§Ê͹ãËOE¹Ò¤à¡Ô´¤ÇÒÁÊíÒ¹Ö¡¶Ö§¾ÃФس¢Í§ÁÒôҼÙOEãËOE¡íÒà¹Ô´ 
áÅйÔÂÁáË‹¹Ò¤ÍØ»ÊÁº··ÕèÇÑ´ã¹àÇÅÒàªOEÒ (ºÒ§¤ÅOEÒ ñðð »‚, òõôô, ˹OEÒ ñòò) 
ORDINATION CEREMONY 
Bang Khla residents have general beliefs about ordination. They usually let their son or 
nephew enter the monkhood when they are twenty years old to pay his debt to his parents. 
There will be a parade for a person about to be ordained as a Buddhist monk around the 
temple in the morning. 
(Source : 100th Bang Khla Anniversary, 1999 : Page 122) 
àÃ×èͧ »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃá싧§Ò¹ 
ªÒÇÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒ ÁÕ»ÃÐླաÒûÃСͺ¾Ô¸Õà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃá싧§Ò¹´OEÇÂÇÔ¸ÕÊҡŠઋ¹à´ÕÂǡѺªØÁª¹ 
͹è× æ ÍÒ¨¨ÐÁ¢ÕÍOE»Å¡ÕÂÍ‹Â͹è× æ μÒÁàªÍé×ÊÒº´ÔÒÁÒÃ´Ò àª¹‹ àªÍé×ÊÒ¨¹Õ àªÍé×ÊÒÂà¢Áà áÅÐàªÍé×ÊÒÂä·Âá·OE 
·ÕèμOEͧ¨Ñ´à¤Ã×èͧો¹äËÇOE¼ÕºOEÒ¹¼ÕàÃ×͹ à¾×èͺ͡¡Å‹ÒǺÃþºØÃØÉ·Õèáμ¡μ‹Ò§¡Ñ¹ áÅйÔÂÁ¡ÒÃÅÐàÅ‹¹¡Ñ鹢ѹËÁÒ¡ 
ËÅÒ¡ËÅÒÂÇÔ¸Õ à¾×èÍ·´Êͺ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ ¤ÇÒÁÍ´·¹¢Í§à¨OEÒº‹ÒÇ μÅÍ´¨¹¹ÔÂÁ¡ÒèѴ¢¹Á¢Ñ¹ËÁҡ໚¹¤Ù‹ 
à¾×èͤÇÒÁÃÒºÃ×蹢ͧªÕÇÔμÊÁÃʢͧ¤Ù‹º‹ÒÇÊÒÇ à»š¹μOE¹ (ºÒ§¤ÅOEÒ ñðð »‚, òõôô, ˹OEÒ ñòó)
๒๖ 
WEDDING CEREMONY 
Bang khla people share common concepts with other local communities about marriage. 
However, there are some differences according to racial and religious belief such as Chinese, 
Khmer and Thai. These three groups of people have their own way of making offerings to 
guardian spirits and ancestors. And there are normally “Khan Makk” or gifts and other 
precious items arranged in even number from the groom to the bride’s family to expect luck 
and happy marriage. (Source : 100th Bang Khla Anniversary, 1999 : Page 123) 
àÃ×èͧ »ÃÐླաÒÃàÊÕÂáÁ‹«×éÍ 
»ÃÐླաÒÃàÊÕÂáÁ‹«×éÍ ¹ÔÂÁ·íҡѹ㹾×鹺OEÒ¹μíÒºÅËÑÇä·ÃáÅÐã¡ÅOEà¤Õ§ ¨Ò¡¡ÒÃÊͺ¶ÒÁ»ÃÐླչÕé 
¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒâÑé¹¾×é¹°Ò¹¢Í§âçàÃÕ¹ ¤×Í ¹ÒÂÊØ·Ñȹ àÁ¦©èíÒ áÅШҡÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·OEͧ¶Ô蹢ͧâçàÃÕ¹ 
ÇÑ´ËÑÇä·Ã ¤×Í ¹Ò§¡Å‹ÍÁ á¡OEÇÁ³Õ ä´OE¤ÇÒÁÇ‹Ò »ÃÐླÕàÊÕÂáÁ‹«×é͹Õé ¨Ð·íÒ੾ÒЧҹÁ§¤Åμ‹Ò§æ ઋ¹ »ÃÐà¾³Õ 
⡹¨¡Ø »ÃÐླºÕǪ¹Ò¤áÅлÃÐླ¡ÕÒÃá짋§Ò¹à·Ò‹¹¹éÑ »ÃÐླàÕÊÂÕáÁ«‹Íé×¹¨éÕ´Ñ·Òí¢¹éÖà¾ÍèסÒÃà¤Òþ Ê¡Ñ¡ÒÃÐ 
áÅÐà¾×èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§áÁ‹«×éÍ»ÃШíÒÇѹà¡Ô´¢Í§áμ‹ÅФ¹·Õè¤Í´ÙáÅàÃÒÁÒμÑé§áμ‹à¡Ô´ â´ÂÁÕª×èÍáÁ‹«×éÍáμ‹ÅÐÇѹà¡Ô´´Ñ§¹Õé 
áÁ‹«×éÍÇѹÍÒ·Ôμ ª×èÍÇ‹Ò áÁ‹¨Ôμ´ÒÇѹ 
áÁ‹«×éÍÇѹ¨Ñ¹·Ã ª×èÍÇ‹Ò áÁ‹¨Ñ¹·Ð¹§¤ÃÒÞ 
áÁ‹«×éÍÇѹÍѧ¤Òà ª×èÍÇ‹Ò áÁ‹ÅÑ¡¢ÐºÃÔÊØ·¸Ôì 
áÁ‹«×éÍÇѹ¾Ø¸ ª×èÍÇ‹Ò áÁ‹ÊÒÁ¹·Ñ´ 
áÁ‹«×éÍÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ª×èÍÇ‹Ò áÁ‹ÊÐâÅ·Ø¡¢ 
áÁ‹«×éÍÇѹÈءÏ ª×èÍÇ‹Ò áÁ‹Âѡɏ¢Ð¹§àÂÒǏ 
áÁ‹«×éÍÇѹàÊÒÏ ª×èÍÇ‹Ò áÁ‹àÍμÒÅÑ 
¡ÒèѴ·íÒà¤Ã×èͧો¹äËÇOE â´Â¡ÒÃãªOE¡Òº¡ÅOEÇ¡ÇOEÒ§»ÃÐÁÒ³ ò.õ ¹ÔéÇ ÁÒ·íÒËÑ¡ÁØÁ©Ò¡·íÒ໚¹¡ÃкР
ÊàèÕËÅÂèÕÁ ÁàÕªÍס¼¡Ùâ§ÊÁèÕÁØäÇÊOEÒíËúÑá¢Ç¹ ãªäOEÁäOE¼à‹ÊÂÕºÀÒÂ㹡ÃкРàǹOEÃÐÂоͻÃÐÁÒ³¨Òí¹Ç¹ ô-õ Í¹Ñ 
àÊÃç¨áÅOEÇμÑ´ãºμͧÇÒ§º¹¾×é¹¹Ñé¹ ãªOEãºμͧ·íҾͧÒÁ »ÃÐÁÒ³ ÷ 㺠Çҧ㹡ÃкйÑé¹ ÀÒÂ㹡Ãз§ 
ãÊ‹´Í¡äÁOE ¸Ù» à·Õ¹ ËÁÒ¡¾ÅÙ ÊμÒ§¤ ¡Ãз§ÅÐ ñ ºÒ· ãÊ‹¡ØOE§¾Å‹Ò »ÅÒÂíÒ (ÂíÒ»ÅÒ¡Ãл‰Í§¡çãªOEä´OE) 
àμÃÕÂÁÁоÃOEÒÇáËOE§ ñ ÅÙ¡ ËØOEÁ´OEÇ¡ÃдÒÉà§Ô¹¡ÃдÒɷͧ ¶OEÒ໚¹§Ò¹á싧§Ò¹ãªOEÁоÃOEÒÇ ò ÅÙ¡ 
ÁÊÕÒÂÊÞÔ¨¹ÂÒÇ»ÃÐÁÒ³ ñ ¤º×àÈÉ ä»¼¡Ù·¨èÕ¡Øà´¡ç·¨èÕÐ⡹¨¡ØáÅÇOE¹Òíä»ãÊ㋹¡Ãз§äÇ OEàÇÅҨзÒí¾¸ÔãÕª¼OEÒOE¢ÒÇ 
»Ù¡Ñº¾×é¹ áÅÐàÍÒ¡ÃкзÕèÁÕà¤Ã×èͧો¹äËÇOE¤ÃºÁÒÇÒ§º¹¼OEÒ¢ÒǹÑé¹ ¼ÙOE·íҾԸըСŋÒÇ໚¹¤íÒ¤ÅOEͧ¨Í§àÃÕ¹àªÔÞ 
áÁ«‹Íé×·§éÑ ÷ Ç¹Ñ ÁÒ¡¹Ôà¤ÃÍèקૹ‹äËÇ OEà¾Íè×໹š¡ÒÃÊ¡Ñ¡ÒúªÙÒ áÅÐÃÐÅ¡Ö¶§Ö¾ÃФ³Ø¢Í§áÁ«‹Íé× àÊèçáÅÇOE¨Ð¹Òí 
¡ÃкйÑé¹ä»á¢Ç¹·ÕèμOE¹äÁOE·Ò§·ÔÈμÐÇѹÍÍ¡à¾×èÍ໚¹¡Òâ͢ÁÒÅÒâ·ÉáÁ‹«×éÍ·Õè¤ÍÂཇҴÙáÅàÅÕ駴ÙÁÒà¾×èÍ໚¹ 
ÊÔÃÔÁ§¤Åá¡‹¤¹â¡¹¨Ø¡ ¤¹ºÇª¹Ò¤ ËÃ×ًͤº‹ÒÇÊÒÇ·Õè¨Ðá싧§Ò¹¡Ñ¹ãËOEÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞÃØ‹§àÃ×ͧμ‹Íä» 
໚¹ÍѹàÊÃ稾ԸÕáÁ‹«×éÍ (ºÒ§¤ÅOEÒ ñðð »‚, òõôô, ˹OEÒ ñòö-ñò÷)
๒๗ 
HONORING GODDESSES OF BIRTH AND CHILDREN CEREMONY 
This ceremony is famous among Hua Sai Villagers and nearby people. Mr.Sutad 
Mekcham, the Hua Sai School Committee and Mrs.Kram Kaewmanee, a community scholar 
said that the ceremony aimed to honoring and giving thanks to the Goddesses of Birth and 
Children who protect us since we were born is usually held in auspicious occasions 
such as birth shaving, ordination ceremony and wedding ceremony. The Goddesses of Birth and 
Children are named by the day of a week as follow : 
Sunday Jidawan Goddesss 
Monday Janthanongkarn Goddess 
Tuesday Lakkaborisut Goddess 
Wednesday Samontad Goddess 
Thursday Salotuk Goddess 
Friday Yak Kha Nong Yao Goddess 
Saturday Atalai Goddess 
Offerings for the goddesses are usually put in a 2.5 inched wide box made of leaf 
sheaf of banana tree supported and decorated by banana leaves folded. Inside the box, 
there are fl owers, joss stick, candle, Betel palm, and a 1 baht coin, spicy shrimp salad and 
spicy fi sh salad. In addition, a dried coconut decorated by silver and gold paper is often 
added in the offerings box. The villagers normally use 2 dried coconuts for wedding 
ceremony. The Goddesses are invited to the feast and then, the offering box is hung on the 
tree in the east to show gratitude to the goddesses. (Source : 100th Bang Khla Anniversary, 
1999 : Page 126-127) 
àÃ×èͧ »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃμÒ 
ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍËÅÒÂÍ‹ҧà¡ÕèÂǡѺ»ÃÐླաÒÃμÒ ¨íÒṡä´OE´Ñ§¹Õé 
- ¶OEÒÁպؤ¤Å㹺OEÒ¹ÅOEÁà¨çº áÅÐàÊÕªÕÇÔμ㹺OEÒ¹ãËOEμÑé§È¾ºíÒà¾çÞ¡ØÈÅ·ÕèºOEÒ¹ä´OE 
- ¡Ã³Õ·ÕèºØ¤¤Å㹺OEÒ¹ÅOEÁà¨çº áμ‹ä»àÊÕªÕÇÔμ·ÕèÍ×è¹ ¨ÐμÑé§È¾ºíÒà¾çÞ¡ØÈÅ·ÕèºOEÒ¹ËÃ×Í·ÕèÇÑ´¡çä´OE 
- ¡Ã³Õ·ÕèºØ¤¤Å·ÕèμÒ´OEÇÂÍغÑμÔàËμØËÃ×Í·ÕèàÃÕ¡¡Ñ¹Ç‹Ò “μÒÂâ˧” ËOEÒÁ¹íÒȾä»μÑé§È¾ºíÒà¾çÞ¡ØÈÅ·ÕèºOEÒ¹ 
â´Âà´ç´¢Ò´ ãËOE¹íÒä»ÇѴʶҹà´ÕÂÇ 
¾Ô¸Õàªç§àÁOE§ ¡ÒÃà«‹¹äËÇOEºÃþºØÃØɼÙOEÇÒª¹Á ¨Ð¡ÃзíÒã¹μOE¹à´×͹àÁÉÒ¹¢Í§·Ø¡»‚ â´ÂÅÙ¡ËÅÒ¹ 
·Ñé§ËÅÒ¨оҡѹÁÒ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´μ¡á싧ºÃÔàdzÎǧ«ØOE à¾×èÍ·Õè¨Ð¹íÒÍÒËÒÃáÅмÅäÁOEÁÒà«‹¹äËÇOE ¢Í§ÊíÒ¤ÑÞ 
·¨èÕТҴàÊÂÕÁäÔ´¤OEÍ×ËÍÂá¤Ã§ÅÇ¡ «§èÖËŧѨҡ¡ÒÃૹ‹äËÇàOEÊèçÅ¡ÙËÅÒ¹¡¨çйÒíà»ÅÍסËÍÂá¤Ã§·ÃèպѻÃзҹáÅÇOE 
ä»â»Ã·Õèà¹Ô¹Îǧ«ØOE (ºÒ§¤ÅOEÒ ñðð »‚, òõôô, ˹OEÒ ñóñ)
๒๘ 
FUNERAL CEREMONY 
The beliefs about death and funeral ceremony are varied for example : 
- If a family member has been seriously sick and passes away at home, it is 
acceptable to have a funeral ceremony at home. 
- If a family member has got serious illness and dies outside, it is acceptable to have 
a funeral at home or a temple. 
- If a family member dies because of a fatally accident, it is unacceptable to have 
a funeral ceremony at home. 
QING-MING OR CHENG MENG FESTIVAL 
It is held every the early of April. Descendents get together at their ancestors’ cemetery, 
and they do the cleaning and worship activities. Cooked Cockle, steamed blanched clams, 
is one of the main dishes for this occasion. (Source : 100th Bang Khla Anniversary, 1999 : Page 131) 
àÃ×èͧ §Ò¹ºÃþªÒÊÒÁà³ÃÀҤĴÙÃOE͹ ÇÑ´ãËÁ‹¤ÙÁÍÞ 
ÇÑ´ãËÁ‹¤ÙÁÍÞ¶×Í໚¹ÇÑ´áË‹§ááã¹μíÒºÅËÑÇä·Ã·èÕÃÔàÃèÔÁ»ÃÐླաÒúǪÊÒÁà³ÃÀҤĴÙÃOE͹¢éÖ¹ 
ã¹»‚ ¾.È. òõôô áÅж×Í»¯ÔºÑμÔ໚¹¸ÃÃÁà¹ÕÂÁàÃ×èÍÂÁÒ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ ·Ñ駹Õé¡ÒúǪÊÒÁà³Ã¤ÃÑé§Å‹ÒÊØ´ 
Âѧ¶ÇÒÂ໚¹¾ÃÐÃÒª¡ØÈÅà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔá´‹¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨OEÒÍÂÙ‹ËÑÇ à¹×èͧã¹âÍ¡ÒÊÁËÒÁ§¤Å 
à©ÅÔÁ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉÒ øð ¾ÃÃÉÒ õ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á òõõð àÁ×èÍÇѹ·Õè ñ - ñò àÁÉÒ¹ òõõð à´ç¡ªÒ·ÕèÁÒ 
ºÇªàÃÕ¹㹪‹Ç§Ä´ÙÃOE͹¹ÕéÁÕ»ÃÐÁÒ³ õ𠤹 ໚¹à´ç¡ã¹¾×é¹·ÕèËÁÙ‹·Õè ó ºOEÒ¹¤ÙÁÍÞ ¨íҹǹ˹Öè§áÅÐ 
à´ç¡¨Ò¡ËÁÙ‹ºOEÒ¹ã¡ÅOEà¤Õ§ (·ÕèÁÒ : ¤Ø³àªÒÇÅÔμ ÈÃÕÊÁºÑμÔ Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹμíÒºÅËÑÇä·Ã) 
SUMMER NOVICE PROGRAM OF WAT MAI KUMON 
Wat Mai Kumon is the fi rst temple in Hua Sai Sub-District to initiate Summer Novice 
Training Program in the year 2001 and the temple has continued the project until now. 
The recent program is setup for honoring on the 80th anniversary of his Majesty the King 
Bhumibol Adulyadej’s birthday on December 5th, 2007. Most of the 50 novices are the boys 
from Moo 3 Kumon village and other villages. 
Source : http://culture.rru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=86 
http://culture.rru.ac.th/PDFFile/novice-summer.pdf
๒๙ 
àÃ×èͧ §Ò¹»ÃШíÒ»‚ »´·Í§ËÅǧ¾‹ÍàªÔ´ ÇÑ´ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ 
¾ÃШѹ·ÊØÇѳⳠ(Êع·ÃÇÔ¨Òó) ËÃ×Í·ÕèªÒǺOEÒ¹ 
èOEÙ¡Ñ¡¹Ñã¹¹ÒÁ ËÅǧ¾Í‹àª´Ô Í´μÕà¨ÒOEÍÒÇÒÊÇ´ÑÅÒ´ºÇÑ¢ÒÇ 
㹪‹Ç§ÃÐËÇ‹Ò§»‚ ¾.È. òôöõ - òõðð ÃÇÁÃÐÂÐàÇÅÒ 
·Ñé§ÊÔé¹ óõ »‚ ¶×Í໚¹à¨OEÒÍÒÇÒÊ·ÕèªÒǺOEÒ¹ãËOE¤ÇÒÁà¤Òþ 
áÅйѺ¶×͡ѹÍ‹ҧá¾Ã‹ËÅÒ äÁ‹à¾Õ§áμ‹à©¾ÒÐ 
ªÒǺOEÒ¹ã¹ËÁÙ‹·Õè ö ºOEÒ¹ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ à·‹Ò¹Ñé¹ áμ‹Âѧ 
ÃÇÁ¶Ö§ªÒǺOEÒ¹¨Ò¡ËÁÙ‹ºOEÒ¹Í×è¹ æ ·ÕèáÇÐàÇÕ¹à¢OEÒÁÒ 
ÊÑ¡¡ÒÃºÙªÒ áÅк¹ºÒ¹ÈÒÅ¡Å‹ÒǡѹÍ‹ҧà¹×èͧṋ¹ 
໚¹»ÃШíÒ ¨Ò¡¤íҺ͡àŋҢͧªÒǺOEÒ¹ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ àª×èÍÇ‹Ò ËÅǧ¾‹ÍàªÔ´à»š¹¾Ãл¯ÔºÑμÔ·ÕèÁÕÞÒ³Ê٧ʋ§ 
ÊÒÁÒöá»Å§¡ÒÂ໚¹¨ÃÐà¢OE àÊ×ÍÊÁÔ§ ËÃ×ÍáÁOEáμ‹ÊÒÁÒöŋͧ˹ ¿˜¹á·§äÁ‹à¢OEÒ áÅÐÁÕ¤Ò¶ÒÍÒ¤Á 
ÃÑ¡ÉÒâäÀÑÂä¢OEà¨çºä´OE ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡·ÕèËÅǧ¾‹ÍàªÔ´ÁóÀÒ¾ªÒǺOEÒ¹¨Ö§ä´OEÃÇÁ㨡ѹÊÃOEÒ§ÈÒÅãËOEá¡‹ËÅǧ¾‹ÍàªÔ´ 
áÅÐÁÕÃÙ»ËÅ‹ÍàÊÁ×͹ͧ¤¨ÃÔ§¢Í§ËÅǧ¾‹ÍμÑ駻ÃдÔÉ°Ò¹ãËOE¼ÙOEàÅ×èÍÁãÊÈÃÑ·¸Òä´OEÁÒ¡ÃÒºäËÇOEºÙªÒ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé 
ÀÒ¹͡ºÃÔàdzâ´ÂÃͺÈÒÅ¡çÁÕ¡ÒùíÒÃÙ»¢Í§ËÁÙà·OEÒà¡OEÒ¡Õº áÅÐÇÑÇÊÒÁà¢Ò «Öè§ÊÑμǏàËÅ‹Ò¹Õéà¤Â໚¹ÊÑμǏàÅÕé§ 
¢Í§ËÅǧ¾‹ÍàªÔ´ÁÒ¡‹Í¹àÁ×èͤÃÑé§ÂѧÁÕªÕÇÔμÍÂÙ‹ áÅЪÒǺOEÒ¹¹íÒÁÒ¶ÇÒ´OEǤÇÒÁàª×èÍ·ÕèÇ‹Ò àÁ×èÍÊÑμǏμ¡ÅÙ¡ÍÍ¡ÁÒ 
ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡μÔ ¡ÒÃàÅÕé§äÇOE¨Ð¹íÒ¤ÇÒÁ⪤ÃOEÒÂÁÒãËOE ¤ÇèйíÒ件ÇÒÂÇÑ´ »ÃÐླաÒû´·Í§ËÅǧ¾‹ÍàªÔ´ 
àÃÔèÁ¨Ñ´¢Öé¹·Ø¡ æ ÇѹáÃÁ ó ¤èíÒ à´×͹ ñò ¢Í§·Ø¡»‚ ໚¹àÇÅÒ ò Çѹ ò ¤×¹ â´ÂËÒ¡»‚ã´ÁÔä´OE¨Ñ´§Ò¹»ÃÐà¾³Õ 
´Ñ§¡Å‹ÒÇ ªÒǺOEÒ¹àª×è͡ѹNjҨÐà¡Ô´ÍÒà¾È¢Öé¹ã¹ËÁÙ‹ºOEÒ¹ 㹧ҹ»ÃСͺ´OEÇÂÁËÃʾ»ÃÐàÀ·μ‹Ò§ æ ઋ¹ ÅÔà¡ 
áÅС¨Ô¡ÃÃÁ¡ÒÃÅÐàŹ‹ §Ò¹ÍÍ¡ÃÒOE¹¢Ò¢ͧμÒ‹§ æ (·ÁèÕÒ : ¤³ØàªÒÇÅμÔ ÈÃÊÕÁºμÑ Ôͧ¤¡ÒúÃËÔÒÃÊÇ‹¹μÒíºÅËÇÑä·Ã) 
http://culture.rru.ac.th/index.php?Option=com_content&view=article&id=51&Itemid=85 
http://culture.rru.ac.th/PDFFile/wat-white.pdf) 
ANNUAL GOLD LEAF OFFERING FOR LUANG PHOR CHERD, WAT LAD BUA KAO 
Phar Chanthasuwanno (Suthonwijarn), well known as Luang Phor Cherd, the former 
abbot of Wat Lat Bua Khao from 1921 to 1957 totally 35 years. Luang Phor Cherd is 
faithfully respected not only by Moo 6 villagers but also near villagers who usually come to 
ask for help and make offerings. 
According to Lad Bua Kao people, they believe priest Cherd was the practice monk 
who has powerful perceptions. He could transform to a crocodile, were- tiger or even become 
invisible. He could heal sick people too. After the priest’s death the people built a shrine 
and place his statue there for honoring. Around the outer area of the shrine there are many 
nine hoof pig statues and three horn ox statues that the people have offered decorated. 
The animals used to be priest Cherd’ pets. They believe that the abnormal animals bring unlucky 
things to them so they had better give them to the temples. The priest Cherd gilding 
Ceremony is arranged for two days every year on the 3rd day of waning moon time in the 
12th month. The people believe that there will be portents in the year the ceremony hasn’t 
been arranged. There are many activities during the ceremony such as Li Kay or musical 
folk drama, amusements and food and products booths. Source : Mr.Chawalit Srisombat, 
Huasai sub district Administrative Organization.
๓๐ 
àÃ×èͧ »ÃÐླաÒÃáË‹¹Ò§áÁÇ 
»ÃÐླաÒÃáË‹¹Ò§áÁǢͧªÒǺOEÒ¹ËÁÙ‹·Õè ñ 
ºOEÒ¹ËÑÇä·Ã ¶×Íä´OEÇ‹Ò໚¹»ÃÐླշÕèä´OEÃѺ¡Òû¯ÔºÑμÔÊ׺·Í´ 
μ‹Íà¹×èͧ¡Ñ¹ÁÒ໚¹àÇÅÒÂÒǹҹ ¾Ô¸ÕáË‹¹Ò§áÁǨШѴ¢Öé¹ 
㹪‹Ç§àÇÅÒ·èàÕ¡Ô´¤ÇÒÁáËOE§áÅOE§¢é¹Öã¹ËÁ‹ºÙOEÒ¹ àËμؼŷèãÕªOE 
áÁÇ໚¹ÊÑÞÅѡɳã¹¡Ò÷íÒ¾Ô¸Õà¾ÃÒж×ÍÇ‹ÒáÁÇ໚¹ÊÑμǏ 
ù ªÕÇÔμ áÅШÐäÁ‹¹ÔÂÁ¹íÒáÁÇ´íÒÁÒ»ÃСͺ¾Ô¸Õ á싨ÐãªOE 
áÁÇÊÕÊÇÒ·ËÃ×ÍáÁÇÊÒÁÊÕÁÒáË‹ ·Ñ駹Õé·ÕèäÁ‹¹ÔÂÁãªOEáÁÇ´íÒ 
ªÒǺOEÒ¹ãËOEàËμؼÅÇ‹Ò ã¹Í´ÕμáÁÇ´íÒ¹Ñé¹ËÒÂÒ¡ äÁ‹àËÁ×͹ 
ã¹ÊÁÑ»˜¨¨ØºÑ¹ ã¹¾Ô¸ÕªÒǺOEÒ¹¨Ð¹íÒáÁÇãÊ‹¡Ã§áÅOEǹíÒáË‹ä»·ÑèÇËÁÙ‹ºOEÒ¹ ÃÐËÇ‹Ò§áË‹ªÒǺOEÒ¹¨Ð¹íÒ¹éíÒÁÒÊÒ´áÁÇ 
áÅк¹ºÒ¹¢Íã˽OE¹μ¡μÍOE§μÒÁÄ´¡ÙÒÅ ¨¹¡Ãз§èÑàÁÍè×»ÃÐÁÒ³ õ - ö »·‚¼èÕÒ‹¹ÁÒ ¨§ÖÁ¡ÕÒáàÅ¡Ô¡ÒÃá˹‹Ò§áÁÇ 
àËμ¼ØÅà¹Íèק¨Ò¡ã¹¢³Ðá˹‹Ò§áÁǹ¹éÑ ÍÒ¡ÒȤ͋¹¢ÒOE§ÃÍOE¹ 
àÁ×èÍáÁÇâ´¹¹éíÒ«Öè§ÃOE͹ ·íÒãËOEà¡Ô´ÍÒ¡ÒûʹºÇÁáÅÐ 
àÊÂÕªÇÕμÔŧ໹š¨Òí¹Ç¹ÁÒ¡ ªÒǺÒOE¹¨§Öà»ÅÂèÕ¹ÁÒ໹š¡ÒÃáË ‹ 
¾Ãоط¸ÃÙ»à¾×èÍãËOE»ÃЪҪ¹ä´OEÁÕâÍ¡ÒÊÊç¹éíÒ¾ÃÐá·¹ 
㹪‹Ç§»ÃÐླÕʧ¡ÃÒ¹μàÃ×èÍÂÁÒ¨¹¶Ö§ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ 
ÃٻẺ¢Í§¾Ô¸Õ¹Í¡à˹×ͨҡ໚¹¡ÒÃáË‹¾ÃÐáÅOEÇ ¡ç¨ÐÁÕ 
¡Òÿ‡Í¹ÃíҢͧªÒǺOEҹ仾ÃOEÍÁ æ ¡Ñº¢ºÇ¹¡ÅͧÂÒÇ 
໚¹·Õèʹءʹҹ¡Ñ¹Í‹ҧÂÔè§ÀÒÂ㹪ØÁª¹ 
·ÕèÁÒ : ¤Ø³àªÒÇÅÔμ ÈÃÕÊÁºÑμÔ Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹμíÒºÅËÑÇä·Ã 
http://culture.rru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=84 
http://culture.rru.ac.th/PDFFile/woman-cat.pdf) 
CAT PARADE 
The cat parade, tradition of the people in moo 1, Hua Sai sub-district had been carried 
on for a long time. The parade was always arranged during the drought and the reason to 
use a cat as a symbol in the ceremony is because they believe that cats have nine lives. 
The people didn’t use black cats but prefer dark gray or three colored cats therefor they were rare. 
In the parade the people will put the cat in the cage then parade it all around the village. 
While the parade was moving people will splash water on the cat, pray and ask for the rain. 
The ceremony has been abolished for fi ve to six years till now because when the cat got wet 
in hot weather it causes the cat get pneumonia and many had died. The people then arrange 
the Buddha Image Parade and Bathing Ceremony during Songkran Festival instead. Moreover 
there are also Thai traditional dance with Tom tom Parade that people enjoy a lot. 
(Source : Mr.Chawalit Srisombat, Hua Sai sub district Administrative Organization)
๓๑ 
àÃ×èͧ »ÃÐླշíÒºØÞËÅѧºOEÒ¹ 
㹪Nj§àÇÅÒ·½èÕ¹¢Ò´ªÇ‹§à»¹šàÇÅÒ¹Ò¹ ªÒǺÒOE¹ËÇÑä·Ã¨Ð»ÃСͺ¾¸Ô·ÕÒíºÞØËŧѺÒOE¹ ¾¸Ô´Õ§Ñ¡ÅҋǨ´Ñ¢¹éÖ 
¹Í¡à˹ÍרҡÇμѶ»ØÃÐʧ¤ã¹¡Òâͽ¹ÂÒÁ˹ÒOEáŧOE ¡àç¾Íè×໹š¡ÒÃÊÐà´ÒÐà¤ÃÒÐË à¾ÃÒÐÀÒÂËŧѷ½èÕ¹áŧOEÁÒ 
໚¹àÇÅÒ¹Ò¹áÅÐÁÕ½¹à¡Ô´¢Öé¹ ¨ÐÁÕÅÁ¡ÃÃ⪡áç ÊÃOEÒ§¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂμ‹ÍºOEÒ¹àÃ×͹¢Í§ªÒǺOEÒ¹ ¾Ô¸Õ¨ÐàÃÔèÁ¢Öé¹ 
㹪‹Ç§àªOEÒ໚¹¡Ò÷íÒºØÞμÑ¡ºÒμþÃÐ áÅЪ‹Ç§àÂ繨Ð໚¹¡ÒÃÊÇ´Á¹μ¢Í§¾ÃРʶҹ·Õè¨Ñ´¾Ô¸Õ¨Ð໚¹ºÃÔàdz 
ʹÒÁ˹OEÒÇÑ´ãËÁ‹¤ÙÁÍÞ ÊíÒËÃѺ¡ÒèѴ§Ò¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹¨ÐÍÂً㹪‹Ç§à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 
·ÕèÁÒ : ¤Ø³àªÒÇÅÔμ ÈÃÕÊÁºÑμÔ Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹμíÒºÅËÑÇä·Ã 
http://culture.rru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=83 
http://culture.rru.ac.th/PDFFile/make-home.pdf) 
THE CEREMONY TO PRAY FOR RAIN AND RELEASE BAD THINGS 
During the long drought people in Hua Sai sub district will arrange the ceremony to 
pray for the rain and pray for the safety from disasters such as the windy storms which will 
damage their houses at the front yard of Koo Morn New Temple in May. In the morning 
people will make merit by offering food to monks and then in the evening the monks will 
be praying. 
¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀͺҧ¹éíÒà»ÃÕéÂÇ” 
àÃ×èͧ »ÃÐླÕʧ¡ÃÒ¹μ 
ªÒÇÁÍÞáÅЪÒÇä·ÂÊÁÑÂâºÃÒ³¶×ÍÇ‹ÒÇѹʧ¡ÃÒ¹μ ¤×ÍÇѹ¢Öé¹»‚ãËÁ‹ «Öè§μç¡ÑºÇѹ·Õè ñó àÁÉÒ¹ 
¢Í§·Ø¡»‚â´ÂÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÒÂÍ‹ҧ ઋ¹ 
- Ê‹§¢OEÒÇʧ¡ÃÒ¹μ (ແ§«Ñ§¡ÃÒ¹μ) ËÃ×Í¢OEÒÇ᪋ ¹íÒ件ÇÒÂá´‹¾ÃÐʧ¦ ºÔ´ÒÁÒÃ´Ò 
ÞÒμÔ¼ÙOEãËÞ‹ã¹ËÁÙ‹ºOEÒ¹ ª‹Ç§àªOEÒμÃÙ‹¢Í§Çѹ·Õè ñó,ñô,ñõ àÁÉÒ¹ ¢Í§·Ø¡»‚ 
- áˋ˧ʏ ¸§μТҺ 
- »Å‹Í¹¡»Å‹Í»ÅÒ 
- Êç¹éíÒ¾ÃÐẺÁÍÞ 
- ¡ÒÃàÅ‹¹ÊкOEÒÁÍÞ 
- ¡Òáǹ¡ÒÅÐáÁ
๓๒ 
CUSTOMS, TRADITIONS AND BELIEFS IN “BANG NAM PRIEW DISTRICT” 
SONGKARN DAY 
Peguansand ancient Thais believe that Songkran Day is the New Year Day which occurs 
on the 13th of April. There are many activities during Songkran Festival for example 
- offering cooked rice in iced water to monks, parents and senior relatives 
in the early morning of 13th, 14th, and 15th of April 
- swan and centipede fl ags parade 
- freeing birds and fi sh 
- peguan pouring water on the Buddha Image ceremony for blesses 
- playing peguan traditional game (Sa – ba) 
- making a Thai sweet called Kalamae 
àÃ×èͧ »ÃÐླÕμÑ¡ºÒμùéíÒ¼Öé§ 
¡ÒÃμÑ¡ºÒμùéíÒ¼Ö駢ͧªÒÇÁÍިл¯ÔºÑμԡѹã¹Çѹ¾ÃТÖé¹ ñõ ¤èíÒ à´×͹ ñð à¾ÃÒÐàª×èÍÇ‹Ò¡ÒÃμÑ¡ºÒμà 
´OEǹéíÒ¼Ö駨Ðä´OEÍÒ¹ÔʧʏÁÒ¡ ´OEÇÂã¹ÊÁѾط¸¡ÒÅä´OEãªOE¹éíÒ¼Öé§ÁÒ¼ÊÁâÍʶ μ‹ÍÁÒ¡ç¹íÒ¹éíÒ¼Öé§à»š¹Ê‹Ç¹¼ÊÁ»˜oe¹à»š¹ 
ÅÙ¡¡Å͹áÅÐ໚¹Ê‹Ç¹¼ÊÁ¢Í§ÂÒËÅÒª¹Ô´ ¨Ö§à»š¹»ÃÐ⪹μ‹Í¾ÃÐʧ¦à¡çºäÇOEãªOE໚¹ÂÒ 
OFFERING HONEY TO MONKS 
Mon people will offer honey to monks on the 15th day in the period of the waxing moon 
in the 10th month. The people believe that they will get a lot of merit from this ceremony 
because in the Buddha’s life time people used honey to mix with herbs and honey is also a 
medicine so the monks can keep honey for mixing medicine to heal themselves and the 
people.
๓๓ 
àÃ×èͧ »ÃÐླÕÅOEÒ§à·OEÒ¾ÃÐ 
ªÒÇÁÍިзíÒ¾Ô¸ÕÅOEÒ§à·OEÒ¾ÃÐã¹ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ ¤×Í àÁ×èÍ·íÒºØÞμÑ¡ºÒμÃμ͹àªOEÒ໚¹·ÕèàÃÕºÃOEÍÂáÅOEÇ 
¾ÃÐÀÔ¡ÉØʧ¦¨ÐμOEͧ·íÒ¾Ô¸Õ»ÇÒóÒμ¹ÍÍ¡¾ÃÃÉÒâ´Âà´Ô¹Å§¨Ò¡ÈÒÅÒ¡ÒÃà»ÃÕÂÞÊÙ‹¾ÃÐÍØâºÊ¶ ÃÐËÇ‹Ò§Êͧ 
¢OEÒ§·Ò§¨ÐÁÕÞÒμÔâÂÁμÅÍ´¨¹ÍغÒÊ¡ ÍغÒÊÔ¡Ò ÃÒ´¹éíÒ·ÕèÊÐÍÒ´»Ãا´OEǹéíÒËÍÁ ¹éíÒͺáÅСÅÔè¹´Í¡äÁOE 
ŧº¹à·OEÒ¾ÃоÃOEÍÁ¶ÇÒª‹Í´Í¡äÁOE¸Ù»à·Õ¹ᴋ¾ÃÐʧ¦ 
ªÒÇÁÍÞ¶×ÍÇ‹Ò¡ÒÃÅOEÒ§à·OEÒ¾ÃÐä´OE¡ØÈÅÍ‹ҧÁÒ¡ à¹×èͧ¨Ò¡¾ÃÐÀÔ¡ÉØʧ¦ÍÂÙ‹¨íÒ¾ÃÃÉҤú ó à´×͹ 
»¯ÔºÑμÔμÒÁËÅÑ¡¤íÒÊ͹ ¾ÃиÃÃÁÇÔ¹ÑÂÍ‹ҧà¤Ã‹§¤ÃÑ´¤Ãº¶OEǹÊÁºÙó 
¡Ô¹áººÁÍÞ 
- ¢OEÒÇ᪋ 
- ᡧÁÐμÒ´ (¿ˆÐÎÐà»ÃÒ) 
- ᡧ¡ÃÐà¨Õêº (¿ˆÐÎÐ਍º) 
- ᡧºÍ¹ (¿ˆÐ¡ÃÒÇ) 
¡ÒÃá싧¡Ò 
¼ÙOEªÒ¹؋§¼OEÒâÊ˧ ÁÍÞàÃÕÂ¡Ç‹Ò à¡ÅÔè´ Ê‹Ç¹àÊ×éÍ໚¹àÊ×éͤ͡ÅÁ¼‹ÒÍ¡μÅÍ´ ÊÁÑ¡‹Í¹¹ÔÂÁ⾡¼OEÒ·Õè 
ÈÕÃÉÐ »˜¨¨ØºÑ¹ãªOE¼OEÒ¢ÒÇÁOEÒ¾Ò´äËÅ‹«OEÒ 
¼ÙOEËÞÔ§¹Ø‹§¼OEҹ؋§àÃÕÂ¡Ç‹Ò Ë¹Ôè¹Ë ¤ÅOEÒ¼OEҹ؋§¢Í§¼ÙOEªÒÂáμ‹ÅÒ¢ͧ¼ÙOEËÞÔ§¨ÐÅÐàÍÕ´¡Ç‹Ò ʋǹàÊ×éÍ໚¹ 
àÊ×éͤ͡ÅÁᢹ¡Ãк͡ÊÒÁʋǹ àÍÇÊÑ鹾ʹբͺ¼OEҹ؋§ (·ÕèÁÒ : ¤Ø³·ÇÕ á¡‹¹´íÒ, òõõô) 
WASHING MONK’S FEET 
Mons follow the tradition at the end of Buddhist lent. After the people have offered 
the food to the monks in the morning then the monks will make a ceremony for ending 
the lent. They will walk down from the sermon hall in a monastery to the hall of the temple. 
On the sides of their walking path there will be parents, relatives an people both male and 
female pouring water mixed with Thai traditional perfume called Nam Ob on their feet and 
giving them bunches of fl owers, incent sticks and candles. 
Mons believe that they will make a lot of merit by washing the monk’s feet because 
the monks have prayed and have been in the laws of Buddha strictly for three months and 
to support or do something for the practice monks is a way to make good merit.
๓๔ 
MON EATING STYLE 
- Cooked rice in iced fl ower smell water with side dishes (Kao Cha) 
- Elephant apple curry 
- Okra curry 
- Elephant ear curry 
MON DRESSING STYLE 
Males wear sarong and chest separated round neck shirt. In the past there heads were 
wrapped around with a piece of cloth but in present Mon males just lay a traditional bathing 
cloth on their shoulders. 
Females wear sarong as male but the pattern for females are neater and round neck 
shirts that have three quarter long sleeves. (Source : Mr.Tawee Gandam, 2011) 
àÃ×èͧ ¡Òá‹Í¾ÃÐ਴Տ·ÃÒÂáÅоÃзÃÒ¢OEÒÇà»Å×Í¡ 
¡Òá‹Í¾ÃÐ਴Տ·ÃÒ ໚¹»ÃÐླշÕèä´OE 
¡ÃзíÒÊ׺·Í´¡Ñ¹ÁÒ à»š¹§Ò¹ºØÞ·Õè¾Ø·¸ÈÒʹԡª¹ 
ÁÕ¨ÔμÈÃÑ·¸Ò·Õè¨Ð¡Ãзíҡѹ¢Öé¹ÁÒ ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐʧ¤·Õè¨Ð 
¹íÒ·ÃÒÂà¢OEÒÇÑ´ÁÒãªOE໚¹»ÃÐ⪹ã¹¡Òá‹ÍÊÃOEÒ§ áμ‹ÊíÒËÃѺ 
ËÁÙ‹ºOEҹ伋´íÒ ÍíÒàÀͺҧ¹éíÒà»ÃÕéÂÇ «Öè§äÁ‹ÁÕ·ÃÒÂÍÂً㹺ÃÔàdz 
ã¡ÅOEà¤Õ§ ¨Ö§ä´OEÁÕ¡ÒÃÊÑ觫×éÍÁҡͧäÇOE¡‹Í¹ áÅЪÒǺOEÒ¹¨Ð 
仫×éÍàÍÒÁÒ·íÒ¡Òá‹ÍÊÃOEÒ§¾ÃÐ਴Տ·ÃÒÂÍÕ¡·Õ˹Öè§ 
·Ò§ÇÑ´¨Ð»ÃСÒÈãËOEªÒǺOEÒ¹·ÃÒº¡‹Í¹·Õè¨ÐÁÕ¡Òá‹Í¾ÃÐ਴Տ·ÃÒÂÇ‹Ò¨Ð໚¹Çѹ¾ÃÐä˹ àÁ×è͹Ѵ¡Ñ¹ 
¾ÃOEÍÁà¾ÃÕ§¶Ö§Çѹ¡íÒ˹´áÅOEÇ »ÃЪҪ¹·íÒºØÞáÅÐËÇÁ¡Ñ¹¡‹Í¾ÃÐ਴Տ·ÃÒ ºÒ§¤¹ÍÒ¨¨Ð¡‹Íã¹μ͹àªOEÒËÃ×ÍÊÒ¡çä´OE 
â´Â¨Ð«×éÍ·ÃÒÂÁÒ¡‹Í໚¹ÃÙ»¤ÅOEÒÂ਴ՏÂÍ´áËÅÁ 
μÒÁáμ‹Ç‹Òã¤Ã¨Ð·íÒͧ¤ãËÞ‹ËÃ×Íͧ¤àÅç¡ áÅÐÁÕ¡Òà 
»ÃСǴ¾ÃÐ਴Տ·ÃÒÂNjҢͧã¤Ã¨Ð»ÃдѺ¸§ÊÕμ‹Ò§ æ ä´OE 
ÊǧÒÁ¡Ç‹Ò¡Ñ¹ ʋǹ¡Òá‹Í¾ÃзÃÒ¢OEÒÇà»Å×Í¡¹Ñé¹ 
໚¹¡Ò÷íÒºØÞÍ‹ҧ˹Ö觢ͧªÒÇ伋´íÒ «Öè§áμ¡μ‹Ò§¨Ò¡ 
¡Òá‹Í¾ÃÐ਴Տ·ÃÒ áÅÐä´OEà»ÅÕ蹨ҡ·ÃÒÂÁÒ໚¹ 
¢ÒOEÇà»ÅÍס·àèÕ»¹š¼Å¼ÅμÔ¨Ò¡ÍÒª¾Õ¡Ò÷Òí¹Ò â´Â¢¹ÁÒ·ÒíºÞØ·ÇèÕ´Ñ 
àÁÍè׶§Öǹѡ͋¾ÃзÃÒ¢ÒOEÇà»ÅÍסªÒǺÒOE¹¡¨çйÒí¢ÒOEÇà»ÅÍסãÊ¡‹Ãк§Øạä»à·¡Í§ÃÇÁ¡¹ÑäÇãOE¹ºÃàÔdz·ÇèմѨ´ÑäÇãOEËOE 
¨Ò¡¹Ñ鹡ç¹íÒ¢OEÒÇ·Õèä´OE¹Õé仢ÒÂà»ÅÕè¹໚¹»˜¨¨ÑÂ㹡Ò÷íҹغíÒÃاʶҹ·Õè¢Í§ÇÑ´μ‹Íä»
๓๕ 
BUILDING SAND AND PADDY PAGODA 
Building sand and paddy pagodas are the traditions of people in Pai Dam (Black 
Bamboo) village in Bang Nam Priew district. The objective of the two traditions is to make 
merit. There is no sand in the village so the leader will set the date on a Buddhist holy day, 
before that day the leader will buy the sand and pile it near the temple, when the day comes 
the villagers will buy some from the leader and load it into the area of the temple to make 
pagodas and decorate with color fl ags. There is also the sand pagoda decorating competition. 
The sand will be used for the temple building. 
The other tradition is to make merit by loading paddy into the temple then sell it and 
keep the income for the temple fi xing and developing. The paddy pagoda is different because 
villagers will bring paddy from their fi elds and pile it all together in the same area as only one 
big pagoda without any decoration 
àÃ×èͧ ¡ÒÃÊÇ´¤Ò¶Ò»ÅÒª‹Í¹ 
¡ÒÃÊÇ´¤Ò¶Ò»ÅÒª‹Í¹à»š¹¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ¡Òâͽ¹ 
Ẻ˹Ö觢ͧÍíÒàÀͺҧ¹éíÒà»ÃÕéÂÇ (ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃÍíÒàÀÍ 
ºÒ§¹éíÒà»ÃÕéÂÇ, òõôñ : õö) â´ÂÁÕ¾ÃÐʧ¦à»š¹¼ÙOE·íÒ¡ÒÃÊÇ´ 
¹ÑºÇ‹Ò໚¹¤ÇÒÁËÇÁÁ×ÍÃÐËNjҧʶҺѹ·Ò§ÈÒʹҡѺʶҺѹ 
·Ò§¤Ãͺ¤ÃÑÇã¹Êѧ¤Áª¹º··Õèä´OE¡ÃзíÒ¡Ô¨¡ÃÃÁËÇÁ¡Ñ¹ 
à¾×èÍ¢¨Ñ´¤ÇÒÁáËOE§áÅOE§·Õèà¡Ô´¢Öé¹ 
ʶҹ·Õè·ÕèÊÇ´¤Ò¶Ò»ÅÒª‹Í¹¹Ñé¹ãªOEºÃÔàdz·Ø‹§¹Ò 
ËÃÍ×ÅÒ¹´¹Ôá˧‹ã´á˧‹Ë¹§èÖ ·Òí¡Òâ´ØËÅÁØ໹šÊàèÕËÅÂèÕÁ¨μÑÃØÊÑ 
ÁÕ¤ÇÒÁ¡ÇOEÒ§ÂÒÇ»ÃÐÁÒ³È͡˹Öè§ ËÃ×ÍÍÒ¨¨ÐÁÒ¡¡Ç‹Ò¹Ñ鹡çä´OE áÅÐãËOEÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡¾ÍÊÁ¤Çà áÅOEÇμÑ¡¹éíÒÁÒãÊ‹ 
ã¹ËÅØÁ¾ÃOEÍÁ·Ñ駻ÅÒª‹Í¹ μçÁØÁàËÅÕèÂÁ·Ñé§ÊÕè´OEҹˋҧÍÍ¡ä»»ÃÐÁÒ³ÊͧÈÍ¡¨Ð»˜¡©Ñμ÷Õè·íÒ´OEÇÂäÁOE伋ẺËOEÒªÑé¹ 
ËÃÍ×਴窹éÑ μ§éÑÈÒÅà¾ÂÕ§μÒ·ËèÕ¹Ñ˹ÒOEä»·Ò§ËÅÁØÊÒíËúÑÇÒ§à¤ÃÍèקºÇ§ÊÃǧ »´ÙÇOE¼ÒOE¢ÒÇ໹šª¹éÑÅ´ËŹèÑ¡¹Ñ áÅÐμÒÁ 
»ÅÒÂàÊҢͧÈÒÅà¾Õ§μÒ¡çμOEͧ·íÒàÅç¡ æ ¼Ù¡μÔ´äÇOE´OEÇ 
ÊÔè§ÊíÒ¤ÑÞÍÕ¡Í‹ҧ˹Öè§ä´OEá¡‹ ÍÒʹÐʧ¦ 
«Ö觷íÒËѹ˹OEÒÁÒ·Ò§ËÅØÁ´OEÇÂઋ¹¡Ñ¹ ªÒǺOEҹ㹷OEͧ¶Ôè¹ 
¡ç¨Ð¾Ò¡Ñ¹ÁÒ¹Ñ觿˜§¾ÃÐÊÇ´ ¾ÃÐʧ¦¨Ð·íÒ¡ÒÃÊÇ´¤Ò¶Ò 
»ÅÒª‹Í¹ËÃ×Í·èàÕÃÕ¡ÍÕ¡Í‹ҧ˹è§ÖÇ‹Ò “¾ÃФҶҢͽ¹” 
â´Â¨Ð·íÒ¡ÒÃÊÇ´·Ñé§ÊÔé¹ ñðø ¨º ¡ÒÃÊÇ´¨Ð´íÒà¹Ô¹ä» 
¨¹¡Ç‹Ò¨Ð¤Ãº¨íҹǹáÅШÐãªOEàÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ËOEÒÇѹ 
ËÃ×Íà¨ç´Çѹ ¡ÒÃÊÇ´¤Ò¶Ò»ÅÒª‹Í¹à»š¹àÃ×èͧ¢Í§¡Òà 
·íÒãËOEà¡Ô´¤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙóã¹Ê‹Ç¹¹OEÍ¡‹Í¹ â´Â¡Òà 
¢Ø´ËÅØÁãÊ‹¹éíÒáÅлÅÒª‹Í¹ÁÒ໚¹μÑÇàª×èÍÁ㹤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙó à¾ÃÒлÅÒª‹Í¹à»š¹ÊÑμǏ¹éíҨ״·ÕèÁÕÍÂÙ‹ã¹·OEͧ¶Ôè¹ 
áÅЪͺNjÒ¹éíÒ¢Öé¹ÁÒàÅ‹¹¹éíÒ½¹·Õèμ¡ãËÁ‹º¹¾×é¹¹Ò ¨Ö§ä´OE¹íÒÅѡɳÐઋ¹¹ÕéÁÒ໚¹à¤Åç´ã¹¡Òâͽ¹ 
¢Í§¾Ô¸ÕÊÇ´¤Ò¶Ò»ÅÒª‹Í¹
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา

More Related Content

Similar to ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา

Haven't done this in a long time! http://awaren.us/NMH0Cn
Haven't done this in a long time! http://awaren.us/NMH0CnHaven't done this in a long time! http://awaren.us/NMH0Cn
Haven't done this in a long time! http://awaren.us/NMH0Cn
nikhilawareness
 
FB, SS (4 files), Twitter http://q.4rd.ca/aaacmD #Sore
FB, SS (4 files), Twitter http://q.4rd.ca/aaacmD #SoreFB, SS (4 files), Twitter http://q.4rd.ca/aaacmD #Sore
FB, SS (4 files), Twitter http://q.4rd.ca/aaacmD #Sore
nikhilawareness
 
FB, Flickr and Slideshare! http://q.4rd.ca/aaacEH
FB, Flickr and Slideshare! http://q.4rd.ca/aaacEHFB, Flickr and Slideshare! http://q.4rd.ca/aaacEH
FB, Flickr and Slideshare! http://q.4rd.ca/aaacEH
nikhilawareness
 
Only SlideShare. Thirukurral
Only SlideShare. ThirukurralOnly SlideShare. Thirukurral
Only SlideShare. Thirukurral
nikhilawareness
 
Content to all channel types! http://awaren.us/ybiKsj
Content to all channel types! http://awaren.us/ybiKsjContent to all channel types! http://awaren.us/ybiKsj
Content to all channel types! http://awaren.us/ybiKsj
nikhilawareness
 
俄罗斯进出口标准,技术规格,法律,法规,中英文,目录编号RG 1887
俄罗斯进出口标准,技术规格,法律,法规,中英文,目录编号RG 1887俄罗斯进出口标准,技术规格,法律,法规,中英文,目录编号RG 1887
俄罗斯进出口标准,技术规格,法律,法规,中英文,目录编号RG 1887
Turkmenistan Laws
 
Hirukkural tamil english
Hirukkural tamil englishHirukkural tamil english
Hirukkural tamil english
karthi s
 
P6 t1 sufficiencyeconomy+188
P6 t1 sufficiencyeconomy+188P6 t1 sufficiencyeconomy+188
P6 t1 sufficiencyeconomy+188
Prachoom Rangkasikorn
 
Meaning and definition school subjects and academic discipline
Meaning and definition school subjects and academic disciplineMeaning and definition school subjects and academic discipline
Meaning and definition school subjects and academic discipline
abhisrivastava11
 
Audrey Hepburn In Chinese
Audrey Hepburn In ChineseAudrey Hepburn In Chinese
Audrey Hepburn In Chinese
Winson Ng
 
日本語ドキドキ体験交流活動集
日本語ドキドキ体験交流活動集日本語ドキドキ体験交流活動集
日本語ドキドキ体験交流活動集
kansaicenter
 
日本語ドキドキ体験交流活動集
日本語ドキドキ体験交流活動集日本語ドキドキ体験交流活動集
日本語ドキドキ体験交流活動集
kansaicenter
 
Bliss 012012
Bliss 012012Bliss 012012
Bliss 012012
Sampath Kumar S
 
YuvaShakthi
YuvaShakthiYuvaShakthi
YuvaShakthi
Priyanka Komala
 
Ryoma Sakamoto Barabasi Model
Ryoma Sakamoto Barabasi ModelRyoma Sakamoto Barabasi Model
Ryoma Sakamoto Barabasi Model
modame
 
Reconstituting Bodies Of Knowledge
Reconstituting Bodies Of KnowledgeReconstituting Bodies Of Knowledge
Reconstituting Bodies Of Knowledge
AHH
 
英語ブログのスヽメ - 1000スピーカープロジェクト#5
英語ブログのスヽメ - 1000スピーカープロジェクト#5英語ブログのスヽメ - 1000スピーカープロジェクト#5
英語ブログのスヽメ - 1000スピーカープロジェクト#5
Yusuke Kawasaki
 
書後卡.閱讀行為.社會網路(20071215)
書後卡.閱讀行為.社會網路(20071215)書後卡.閱讀行為.社會網路(20071215)
書後卡.閱讀行為.社會網路(20071215)
Charles (XXC) Chen
 
俄罗斯进出口标准,技术规格,法律,法规,中英文,目录编号RG 1436
俄罗斯进出口标准,技术规格,法律,法规,中英文,目录编号RG 1436俄罗斯进出口标准,技术规格,法律,法规,中英文,目录编号RG 1436
俄罗斯进出口标准,技术规格,法律,法规,中英文,目录编号RG 1436
Turkmenistan Laws
 
Republic 3 4
Republic 3 4Republic 3 4
Republic 3 4
huquanwei
 

Similar to ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา (20)

Haven't done this in a long time! http://awaren.us/NMH0Cn
Haven't done this in a long time! http://awaren.us/NMH0CnHaven't done this in a long time! http://awaren.us/NMH0Cn
Haven't done this in a long time! http://awaren.us/NMH0Cn
 
FB, SS (4 files), Twitter http://q.4rd.ca/aaacmD #Sore
FB, SS (4 files), Twitter http://q.4rd.ca/aaacmD #SoreFB, SS (4 files), Twitter http://q.4rd.ca/aaacmD #Sore
FB, SS (4 files), Twitter http://q.4rd.ca/aaacmD #Sore
 
FB, Flickr and Slideshare! http://q.4rd.ca/aaacEH
FB, Flickr and Slideshare! http://q.4rd.ca/aaacEHFB, Flickr and Slideshare! http://q.4rd.ca/aaacEH
FB, Flickr and Slideshare! http://q.4rd.ca/aaacEH
 
Only SlideShare. Thirukurral
Only SlideShare. ThirukurralOnly SlideShare. Thirukurral
Only SlideShare. Thirukurral
 
Content to all channel types! http://awaren.us/ybiKsj
Content to all channel types! http://awaren.us/ybiKsjContent to all channel types! http://awaren.us/ybiKsj
Content to all channel types! http://awaren.us/ybiKsj
 
俄罗斯进出口标准,技术规格,法律,法规,中英文,目录编号RG 1887
俄罗斯进出口标准,技术规格,法律,法规,中英文,目录编号RG 1887俄罗斯进出口标准,技术规格,法律,法规,中英文,目录编号RG 1887
俄罗斯进出口标准,技术规格,法律,法规,中英文,目录编号RG 1887
 
Hirukkural tamil english
Hirukkural tamil englishHirukkural tamil english
Hirukkural tamil english
 
P6 t1 sufficiencyeconomy+188
P6 t1 sufficiencyeconomy+188P6 t1 sufficiencyeconomy+188
P6 t1 sufficiencyeconomy+188
 
Meaning and definition school subjects and academic discipline
Meaning and definition school subjects and academic disciplineMeaning and definition school subjects and academic discipline
Meaning and definition school subjects and academic discipline
 
Audrey Hepburn In Chinese
Audrey Hepburn In ChineseAudrey Hepburn In Chinese
Audrey Hepburn In Chinese
 
日本語ドキドキ体験交流活動集
日本語ドキドキ体験交流活動集日本語ドキドキ体験交流活動集
日本語ドキドキ体験交流活動集
 
日本語ドキドキ体験交流活動集
日本語ドキドキ体験交流活動集日本語ドキドキ体験交流活動集
日本語ドキドキ体験交流活動集
 
Bliss 012012
Bliss 012012Bliss 012012
Bliss 012012
 
YuvaShakthi
YuvaShakthiYuvaShakthi
YuvaShakthi
 
Ryoma Sakamoto Barabasi Model
Ryoma Sakamoto Barabasi ModelRyoma Sakamoto Barabasi Model
Ryoma Sakamoto Barabasi Model
 
Reconstituting Bodies Of Knowledge
Reconstituting Bodies Of KnowledgeReconstituting Bodies Of Knowledge
Reconstituting Bodies Of Knowledge
 
英語ブログのスヽメ - 1000スピーカープロジェクト#5
英語ブログのスヽメ - 1000スピーカープロジェクト#5英語ブログのスヽメ - 1000スピーカープロジェクト#5
英語ブログのスヽメ - 1000スピーカープロジェクト#5
 
書後卡.閱讀行為.社會網路(20071215)
書後卡.閱讀行為.社會網路(20071215)書後卡.閱讀行為.社會網路(20071215)
書後卡.閱讀行為.社會網路(20071215)
 
俄罗斯进出口标准,技术规格,法律,法规,中英文,目录编号RG 1436
俄罗斯进出口标准,技术规格,法律,法规,中英文,目录编号RG 1436俄罗斯进出口标准,技术规格,法律,法规,中英文,目录编号RG 1436
俄罗斯进出口标准,技术规格,法律,法规,中英文,目录编号RG 1436
 
Republic 3 4
Republic 3 4Republic 3 4
Republic 3 4
 

Recently uploaded

How to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POSHow to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
Celine George
 
AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Summary.pdf
AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Summary.pdfAZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Summary.pdf
AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Summary.pdf
OlivierLumeau1
 
1-NLC-MATH7-Consolidation-Lesson1 2024.pptx
1-NLC-MATH7-Consolidation-Lesson1 2024.pptx1-NLC-MATH7-Consolidation-Lesson1 2024.pptx
1-NLC-MATH7-Consolidation-Lesson1 2024.pptx
AnneMarieJacildo
 
Configuring Single Sign-On (SSO) via Identity Management | MuleSoft Mysore Me...
Configuring Single Sign-On (SSO) via Identity Management | MuleSoft Mysore Me...Configuring Single Sign-On (SSO) via Identity Management | MuleSoft Mysore Me...
Configuring Single Sign-On (SSO) via Identity Management | MuleSoft Mysore Me...
MysoreMuleSoftMeetup
 
Allopathic M1 Srudent Orientation Powerpoint
Allopathic M1 Srudent Orientation PowerpointAllopathic M1 Srudent Orientation Powerpoint
Allopathic M1 Srudent Orientation Powerpoint
Julie Sarpy
 
How To Update One2many Field From OnChange of Field in Odoo 17
How To Update One2many Field From OnChange of Field in Odoo 17How To Update One2many Field From OnChange of Field in Odoo 17
How To Update One2many Field From OnChange of Field in Odoo 17
Celine George
 
(T.L.E.) Agriculture: Essentials of Gardening
(T.L.E.) Agriculture: Essentials of Gardening(T.L.E.) Agriculture: Essentials of Gardening
(T.L.E.) Agriculture: Essentials of Gardening
MJDuyan
 
What is Rescue Session in Odoo 17 POS - Odoo 17 Slides
What is Rescue Session in Odoo 17 POS - Odoo 17 SlidesWhat is Rescue Session in Odoo 17 POS - Odoo 17 Slides
What is Rescue Session in Odoo 17 POS - Odoo 17 Slides
Celine George
 
modul ajar kelas x bahasa inggris 24/254
modul ajar kelas x bahasa inggris 24/254modul ajar kelas x bahasa inggris 24/254
modul ajar kelas x bahasa inggris 24/254
NurFitriah45
 
formative Evaluation By Dr.Kshirsagar R.V
formative Evaluation By Dr.Kshirsagar R.Vformative Evaluation By Dr.Kshirsagar R.V
formative Evaluation By Dr.Kshirsagar R.V
DrRavindrakshirsagar1
 
Individual Performance Commitment Review Form-Developmental Plan.docx
Individual Performance Commitment Review Form-Developmental Plan.docxIndividual Performance Commitment Review Form-Developmental Plan.docx
Individual Performance Commitment Review Form-Developmental Plan.docx
monicaaringo1
 
How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17
How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17
How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17
Celine George
 
SEQUNCES Lecture_Notes_Unit4_chapter11_sequence
SEQUNCES Lecture_Notes_Unit4_chapter11_sequenceSEQUNCES Lecture_Notes_Unit4_chapter11_sequence
SEQUNCES Lecture_Notes_Unit4_chapter11_sequence
Murugan Solaiyappan
 
New Features in Odoo 17 Sign - Odoo 17 Slides
New Features in Odoo 17 Sign - Odoo 17 SlidesNew Features in Odoo 17 Sign - Odoo 17 Slides
New Features in Odoo 17 Sign - Odoo 17 Slides
Celine George
 
CTD Punjab Police Past Papers MCQs PPSC PDF
CTD Punjab Police Past Papers MCQs PPSC PDFCTD Punjab Police Past Papers MCQs PPSC PDF
CTD Punjab Police Past Papers MCQs PPSC PDF
hammadmughal76316
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Cómo crear video-tutoriales con ScreenPal (2 de julio de 2024)
Cómo crear video-tutoriales con ScreenPal (2 de julio de 2024)Cómo crear video-tutoriales con ScreenPal (2 de julio de 2024)
Cómo crear video-tutoriales con ScreenPal (2 de julio de 2024)
Cátedra Banco Santander
 
RDBMS Lecture Notes Unit4 chapter12 VIEW
RDBMS Lecture Notes Unit4 chapter12 VIEWRDBMS Lecture Notes Unit4 chapter12 VIEW
RDBMS Lecture Notes Unit4 chapter12 VIEW
Murugan Solaiyappan
 
BRIGADA ESKWELA OPENING PROGRAM KICK OFF.pptx
BRIGADA ESKWELA OPENING PROGRAM KICK OFF.pptxBRIGADA ESKWELA OPENING PROGRAM KICK OFF.pptx
BRIGADA ESKWELA OPENING PROGRAM KICK OFF.pptx
kambal1234567890
 
How To Create a Transient Model in Odoo 17
How To Create a Transient Model in Odoo 17How To Create a Transient Model in Odoo 17
How To Create a Transient Model in Odoo 17
Celine George
 

Recently uploaded (20)

How to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POSHow to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
 
AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Summary.pdf
AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Summary.pdfAZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Summary.pdf
AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Summary.pdf
 
1-NLC-MATH7-Consolidation-Lesson1 2024.pptx
1-NLC-MATH7-Consolidation-Lesson1 2024.pptx1-NLC-MATH7-Consolidation-Lesson1 2024.pptx
1-NLC-MATH7-Consolidation-Lesson1 2024.pptx
 
Configuring Single Sign-On (SSO) via Identity Management | MuleSoft Mysore Me...
Configuring Single Sign-On (SSO) via Identity Management | MuleSoft Mysore Me...Configuring Single Sign-On (SSO) via Identity Management | MuleSoft Mysore Me...
Configuring Single Sign-On (SSO) via Identity Management | MuleSoft Mysore Me...
 
Allopathic M1 Srudent Orientation Powerpoint
Allopathic M1 Srudent Orientation PowerpointAllopathic M1 Srudent Orientation Powerpoint
Allopathic M1 Srudent Orientation Powerpoint
 
How To Update One2many Field From OnChange of Field in Odoo 17
How To Update One2many Field From OnChange of Field in Odoo 17How To Update One2many Field From OnChange of Field in Odoo 17
How To Update One2many Field From OnChange of Field in Odoo 17
 
(T.L.E.) Agriculture: Essentials of Gardening
(T.L.E.) Agriculture: Essentials of Gardening(T.L.E.) Agriculture: Essentials of Gardening
(T.L.E.) Agriculture: Essentials of Gardening
 
What is Rescue Session in Odoo 17 POS - Odoo 17 Slides
What is Rescue Session in Odoo 17 POS - Odoo 17 SlidesWhat is Rescue Session in Odoo 17 POS - Odoo 17 Slides
What is Rescue Session in Odoo 17 POS - Odoo 17 Slides
 
modul ajar kelas x bahasa inggris 24/254
modul ajar kelas x bahasa inggris 24/254modul ajar kelas x bahasa inggris 24/254
modul ajar kelas x bahasa inggris 24/254
 
formative Evaluation By Dr.Kshirsagar R.V
formative Evaluation By Dr.Kshirsagar R.Vformative Evaluation By Dr.Kshirsagar R.V
formative Evaluation By Dr.Kshirsagar R.V
 
Individual Performance Commitment Review Form-Developmental Plan.docx
Individual Performance Commitment Review Form-Developmental Plan.docxIndividual Performance Commitment Review Form-Developmental Plan.docx
Individual Performance Commitment Review Form-Developmental Plan.docx
 
How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17
How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17
How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17
 
SEQUNCES Lecture_Notes_Unit4_chapter11_sequence
SEQUNCES Lecture_Notes_Unit4_chapter11_sequenceSEQUNCES Lecture_Notes_Unit4_chapter11_sequence
SEQUNCES Lecture_Notes_Unit4_chapter11_sequence
 
New Features in Odoo 17 Sign - Odoo 17 Slides
New Features in Odoo 17 Sign - Odoo 17 SlidesNew Features in Odoo 17 Sign - Odoo 17 Slides
New Features in Odoo 17 Sign - Odoo 17 Slides
 
CTD Punjab Police Past Papers MCQs PPSC PDF
CTD Punjab Police Past Papers MCQs PPSC PDFCTD Punjab Police Past Papers MCQs PPSC PDF
CTD Punjab Police Past Papers MCQs PPSC PDF
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
 
Cómo crear video-tutoriales con ScreenPal (2 de julio de 2024)
Cómo crear video-tutoriales con ScreenPal (2 de julio de 2024)Cómo crear video-tutoriales con ScreenPal (2 de julio de 2024)
Cómo crear video-tutoriales con ScreenPal (2 de julio de 2024)
 
RDBMS Lecture Notes Unit4 chapter12 VIEW
RDBMS Lecture Notes Unit4 chapter12 VIEWRDBMS Lecture Notes Unit4 chapter12 VIEW
RDBMS Lecture Notes Unit4 chapter12 VIEW
 
BRIGADA ESKWELA OPENING PROGRAM KICK OFF.pptx
BRIGADA ESKWELA OPENING PROGRAM KICK OFF.pptxBRIGADA ESKWELA OPENING PROGRAM KICK OFF.pptx
BRIGADA ESKWELA OPENING PROGRAM KICK OFF.pptx
 
How To Create a Transient Model in Odoo 17
How To Create a Transient Model in Odoo 17How To Create a Transient Model in Odoo 17
How To Create a Transient Model in Odoo 17
 

ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิเทรา ฉบับสองภาษา

 • 2.
 • 3. ๒ ¤íÒ¹íÒ ÈٹÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁáÅзOEͧ¶Ôè¹ Áվѹ¸¡Ô¨ã¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ ͹ØÃѡɏ ·íҹغíÒÃاáÅÐÊÃOEÒ§ÊÃä §Ò¹ÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁ ໚¹·Õè¾Ö觷ҧÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·OEͧ¶Ôè¹ «Öè§ÈٹÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁáÅзOEͧ¶Ôè¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ÃÒªÀѯÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã àÅç§àËç¹Ç‹Ò¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒÁÕÇѲ¹¸ÃÃÁ »ÃÐà¾³Õ ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·OEͧ¶Ôè¹·Õ蹋Òʹ㨠¨Ö§ä´OEËÇÁÁ×͡ѺÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÏáÅÐÊѧ¤ÁÈÒÊμÏ ¨Ö§ä´OE¨Ñ´·íÒ˹ѧÊ×Í »ÃÐà¾³Õ ÇѲ¹¸ÃÃÁ·OEͧ¶Ôè¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ ©ºÑº ä·Â - Íѧ¡ÄÉ à¾×èÍà¼Âá¾Ã‹àÍ¡Åѡɳ ÇÔ¶ÕªÕÇÔμ ¤ÇÒÁàª×èÍ »ÃÐླÕ㹨ѧËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ·ÕèÊ׺·Í´μ‹Í¡Ñ¹ÁÒãËOE͹ت¹ÃØ‹¹ËÅѧä´OE·ÃÒº áÅÐà¡Ô´¤ÇÒÁ ÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹·OEͧ¶Ôè¹¢Í§μ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÊÍ´¤ÅOEͧ¡ÑºÂØ·¸ÈÒÊμÏ¡ÒþѲ¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã »‚ ¾.È. òõõ÷ – òõöð ¤×Í ÂØ·¸ÈÒÊμÏ·Õè ö ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁʹѺʹع¡Ò÷íҹغíÒÃاÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁ áÅоѲ¹ÒÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·OEͧ¶Ôè¹à¾×èÍà¼Âá¾Ã‹ÊÙ‹ÊÒ¡Å áÅÐÂØ·¸ÈÒÊμÏ·Õè ø ¡ÒþѲ¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¾×èÍà¢OEÒÊÙ‹»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹ ÊØ´·OEÒ¤³Ð¼ÙOEºÃÔËÒÃáÅкؤÅҡâͧÈٹÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁáÅзOEͧ¶Ôè¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ ¢Í¢Íº¤Ø³¼ÙOEÁÕʋǹËÇÁ㹡ÒâѺà¤Å×è͹»ÃÐà¾³Õ ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·OEͧ¶Ôè¹ ·Ñé§ÀÒ¤ÃÒª¡Òà ͧ¤¡Òû¡¤Ãͧʋǹ·OEͧ¶Ôè¹ ÀÒ¤àÍ¡ª¹ ÀÒ¤»ÃЪҪ¹ »ÃҪޏªÒǺOEÒ¹ ·Ø¡·‹Ò¹ ·ÕèÁÕʋǹª‹ÇÂ㹡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ ʹѺʹع ͹ØÃѡɏ ¾Ñ²¹Ò áÅÐÊÃOEÒ§ÊÃ䏻ÃÐླÕ㹨ѧËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ ãËOE¸íÒçÊ׺μ‹Íä» ËÒ¡ÁÕ¢OEͼԴ¾ÅҴ㹡ÒèѴ·íÒ»ÃСÒÃã´ ¢ÍÍÀÑÂ໚¹Í‹ҧÂÔè§ áÅТ͹OEÍÁÃѺ ¢OEÍàʹÍá¹Ð㹡ÒùíÒ仾Ѳ¹Ò à¾×èÍ·íÒãËOEͧ¤¤ÇÒÁÃÙOEàÅ‹Á¹ÕéÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅлÃÐÊÔ·¸Ô¼Å à¡Ô´»ÃÐ⪹ã¹¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹Í§¤¤ÇÒÁÃÙOEã¹ÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁ ãËOE໚¹·ÕèÃÙOE¨Ñ¡¢Í§¹Ò¹ÒªÒμÔÊ׺μ‹Íä» ¤³Ð¼ÙOEºÃÔËÒÃáÅкؤÅҡâͧÈٹÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁáÅзOEͧ¶Ôè¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã ÇѹÈءÏ·Õè ñó ÁԶعÒ¹ òõõ÷
 • 4. ๓ PREFACE The Center of Arts, Culture and Locality of Rajabhat Rajanagarindra University, the center of local wisdom information, responses to the university’s mission on promoting, conserving, maintaining, and creating Thai arts and cultures. The university considers that Chachoengsao’s cultures, customs, and local wisdoms are valuable. The creation of Thai-English booklet entitled “Local Cultures and Traditions in Chachoengsao” results from the cooperation between The Center of Arts, Culture and Locality and the English program of Faculty of Humanities and Social Sciences. The objective of the booklet is to disseminate the knowledge regarding the uniqueness, the way of life, beliefs, and traditions in Chachoengsao that was passed down from generation to generation to know and to be proud of the province’s traditions. Furthermore, the creation of this booklet is in accordance with the strategics of development the university in the year of 2014-2017. The sixth strategic is to enhancing, maintaining the arts, cultures and local wisdom development in order to publicize to universality. Also, the eighth strategic is to prepare the university striving for the Association of South East Asia Nations (ASEAN). The administrators and all staffs of The Center of Arts, Culture and Locality, Rajabhat Rajanagarindra University Chachoengsao province are grateful to government and private sectors, provincial administrative organizations, Chachoengsao people, and local philosophers who cooperate in maintaining and developing Chachoengsao’s traditions. If there were any errors, the writing team would extremely apologize for the mistakes. In addition, we are also pleased to accept any suggestions for the further development in order to spread the knowledge of Chachoengsao’s cultures and traditions to various nations. The administrators and all staffs of The Center of Arts, Culture and Locality, Rajabhat Rajanagarindra University Friday 13th June, 2014
 • 5. ๔ ÊÒúÑÞ Ë¹OEÒ ¤íÒ¹íÒ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ©ÐàªÔ§à·ÃÒ” ù • §Ò¹áË‹ËÅǧ¾‹Í¾Ãоط¸âʸà ù • ¡ÒÃᢋ§àÃ×Í ññ • »ÃÐླÕáË‹¡Ãз§ÊÒ ñò • ¾Ô¸Õà¢OEҷ羋ͻن´íÒ·ÁÔÌ¡ÅÒ§´Í¹ºOEÒ¹´Í¹·Í§ ñò ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀͤÅͧà¢×è͹” ñô • §Ò¹»ÃÐླդ׹ªÕÇÔμãËOEÊÒ¹éíÒºÒ§»Ð¡§ ñô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀÍ·‹ÒμÐà¡Õº” ñô • »ÃÐླպØÞºÑé§ä¿ ñô • »ÃÐླÕÇÔ觤ÇÒ ñõ • ¿‡Í¹ÀÙä· ñõ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒ” ñ÷ • ¾Ô¸Õ¾ÅÕ¡ÃÃÁμÑ¡¹éíÒ áÅоԸÕàÊ¡¹éíÒ¾Ãоط¸Á¹μÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì ñ÷ • ¾Ô¸ÕºÇ§ÊÃǧÈÒÅ͹ØÊÒÇÃՏ¾ÃÐà¨OEÒμÒ¡ÊÔ¹ÁËÒÃÒª Çѹ·Õè òø à´×͹¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¢Í§·Ø¡»‚ ñø • »ÃÐླÕáË‹¾Ãоط¸ªÔ¹ÃÒª ÇÑ´·Ò§¢OEÒÁ¹OEÍ òð • ¡ÒÃà¢OEҷç òñ • »ÃÐླաÒÃà¡Ô´ òô • »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒúǪ òõ • »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃá싧§Ò¹ òõ • »ÃÐླաÒÃàÊÕÂáÁ‹«×éÍ òö • »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃμÒ ò÷ • §Ò¹ºÃþªÒÊÒÁà³ÃÀҤĴÙÃOE͹ ÇÑ´ãËÁ‹¤ÙÁÍÞ òø • §Ò¹»ÃШíÒ»‚ »´·Í§ËÅǧ¾‹ÍàªÔ´ ÇÑ´ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ òù • »ÃÐླաÒÃáË‹¹Ò§áÁÇ óð • »ÃÐླշíÒºØÞËÅѧºOEÒ¹ óñ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀͺҧ¹éíÒà»ÃÕéÂÇ” óñ • »ÃÐླÕʧ¡ÃÒ¹μ óñ • »ÃÐླÕμÑ¡ºÒμùéíÒ¼Öé§ óò • »ÃÐླÕÅOEÒ§à·OEÒ¾ÃÐ óó • ¡Òá‹Í¾ÃÐ਴Տ·ÃÒÂáÅоÃзÃÒ¢OEÒÇà»Å×Í¡ óô • ¡ÒÃÊÇ´¤Ò¶Ò»ÅÒª‹Í¹ óõ • »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃà¡Ô´ óö • »ÃÐླշÕèà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃμÒ ó÷ • »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃá싧§Ò¹ ó÷ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀͺҧ»Ð¡§” óø • »ÃÐླէҹáË‹¸§μТҺ óø • »ÃÐླÕμÑ¡ºÒμùéíÒ¼Öé§ óù ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀͺOEҹ⾸Ôì” ôð • »ÃÐླÕáË‹ËÅǧ¾‹Í¾Ø·¸âʸ÷ҧ¹éíҢͧÍíÒàÀͺOEҹ⾸Ôì ôð • »ÃÐླÕμOE͹ÃѺ¢ºÇ¹áË‹ËÅǧ¾‹Íâʸ÷ҧ¹éíÒ ôò • ¡ÒÃμOE͹ÃѺ¢ºÇ¹áË‹ËÅǧ¾‹Íâʸà ¢Í§ªØÁª¹μÅÒ´ºÒ§¡ÃÙ´ ôó • ¡ÒÃμOE͹ÃѺ¢ºÇ¹áË‹ËÅǧ¾‹Íâʸ÷ҧ¹éíҢͧªÒÇμíҺźOEҹ⾸Ôì ôö • ¡ÒÃμOE͹ÃѺ¢ºÇ¹áË‹ËÅǧ¾‹Íâʸ÷ҧ¹éíҢͧʹÒÁ¡Íŏ¿ºÒ§»Ð¡§ÃÔàÇÍÏä«μ ¤Ñ¹·ÃÕ¤ÅѺ ô÷ • »ÃÐླաÒÃμOE͹ÃѺ¢ºÇ¹áË‹ËÅǧ¾‹Íâʸ÷ҧàÃ×ͧ͢ªÒÇÃÒɮÏÈÃÑ·¸Ò¸ÃÃÁ μíҺŤÅͧ¢Ø´ ôø
 • 6. ๕ ˹OEÒ • §Ò¹»ÃШíÒ»‚ÇÑ´¼Ò³ÔμÒÃÒÁ õð • »ÃÐླÕÇѹ¡μÑސÙÊÒ¹éíҢͧÍíÒàÀͺOEҹ⾸Ôì ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ õô • »ÃÐླÕÅÍ¡Ãз§ÊÒ¢ͧμíҺźҧ¡ÃÙ´ ÍíÒàÀͺOEҹ⾸Ôì ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ õö • ¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ¡Ò÷íÒ¢ÇÑÞ¢OEÒÇã¹μíÒºÅà·¾ÃÒª õ÷ • »ÃÐླշíÒºØÞ¡ÅÒ§·Ø‹§ 䶋ªÕÇÔμ⤠¡Ãк×Í õù • ¡ÒÃ͹ØÃѡɏ»ÃÐླբͧªÒÇμíÒºÅà·¾ÃÒª ÍíÒàÀͺOEҹ⾸Ôì ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ õù • »ÃÐླժ¹ÇÑÇ ¢Í§μíҺŤÅͧ¢Ø´ ÍíÒàÀͺOEҹ⾸Ôì ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ öð • »ÃÐླշʹ¼OEÒ»†ÒàÅäŏ öð • »ÃÐླÕá싧§Ò¹¢Í§ªÒÇÁØÊÅÔÁ·ÕèμíÒºÅà¡ÒÐäË öñ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀÍá»Å§ÂÒÇ” öó • »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃà¡Ô´ öó • »ÃÐླշÕèà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃμÒ öó • »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃá싧§Ò¹ öô • »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒûÅÙ¡ºOEÒ¹ÊÃOEÒ§àÃ×͹ öô • »ÃÐླէҹºØÞ¢OEÒÇËÅÒÁËÃ×ͧҹà¼Ò¢OEÒÇËÅÒÁ öõ • »ÃÐླբÖé¹à¢Òà¼Ò¢OEÒÇËÅÒÁ öö • ¡ÒÃá싧¡Ò ¡ÒáԹÍÂÙ‹ öö • »ÃÐླÕáË‹¹Ò§áÁÇ ö÷ • »ÃÐླնÇÒ¾ÃÐà¾ÅÔ§¾Ãоط¸à¨OEÒ öø • ¡ÒÃà«‹¹â´¹μÒ öù • »ÃÐླաÒúǪ öù • »ÃÐླÕáË‹¹Ò¤ä»ÈÒÅà¨OEÒ¾‹Í«Ò¹ ÷ð • ¡ÒÃàÅÕ駼Õà¢Áà ÷ð • ¡ÒÃá싧§Ò¹áººà¢Áà (຺ҨÒμØÁ) ÷ñ • ¤ÇÒÁàª×èÍáÅоԸաÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÃ×Í ÷ñ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀ;¹ÁÊÒäÒÁ” ÷ò • §Ò¹ºØÞ¢OEÒÇËÅÒÁËÃ×ͧҹà¼Ò¢OEÒÇËÅÒÁ ÷ò • »ÃÐླաíÒ¿‡Ò ÷ó • »ÃÐླÕʧ¡ÃÒ¹μ ÷ô • »ÃÐླÕäËÇOEºÇ§ÊÃǧ»Ù†μÒ ÷õ • »ÃÐླշíÒºØÞ¡ÅÒ§ºOEÒ¹ ÷÷ • »ÃÐླշíÒºØÞà¢OEÒ¾ÃÃÉÒ ÷ø • »ÃÐླÕÊÒ÷¾Ç¹ ÷ù • »ÃÐླպØÞÍÍ¡¾ÃÃÉÒáÅÐà·È¹ÁËÒªÒμÔ øð • »ÃÐླէҹ»ÃШíÒ»‚ÇѴ⤡ËÑÇ¢OEÒÇ øñ • »ÃÐླÕÇѹ¢¹Ø¹ øò • »ÃÐླÕÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ͹ØÃѡɏ»ÃÐླն×ÍÈÕšԹਠ³ âçà¨àÅ秫ÑÇμÔé§ μíÒºÅà¡ÒТ¹Ø¹ ÍíÒàÀ;¹ÁÊÒäÒÁ ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ øò • ¾Ô¸ÕäËÇOE»Ù†μÒ : Ç‹Ò´OEǤÇÒÁ໚¹¾Ç¹áÅЪØÁª¹â¤¡ËÑÇ¢OEÒÇ ÍíÒàÀ;¹ÁÊÒäÒÁ ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ øó ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀÍʹÒÁªÑÂà¢μ” øô • ¾Ô¸Õà«‹¹ÂÒÂμÒ·ÕèÊÃÐäÁOEá´§ øô • ÂÒÊÑè§ : ¤ÇÒÁàª×èÍ·Õè¡íÒÅѧ¨ÐÊÔé¹ÊÙÞ ø÷ • ÀÒÉÒ»†Ò·ÕèªíÒ»†Ò§ÒÁ øù ºÃóҹءÃÁ ùð
 • 7. ๖ Contents Page PREFACE CUSTOMS, TRADITIONS AND BELIEFS IN “MAUNG DISTRICT” 10 • THE LUANG PHOR SOTHORN FESTIVAL PROCESSION 10 • THE POPULAR BOAT RACING 11 • THE FLOATING KRATHONG SAIY TRADITION 12 • THE RITUAL OF MEDIUM OF PHOR PU DAM TAMIN KLANG BAN DON THONG 13 CUSTOM, TRADITION AND BELIEFS OF “KLONG KHAUN DISTRICT” 14 • To return the life to Bangpakong River Tradition 14 CUSTOM, TRADITION AND BELIEFS OF “THA TA KIEB DISTRICT” 14 • A ROCKET TRADITION (PRAPHENI BUN BANG FAI) 14 • BUFFALO RACING 15 • PHU THAI DANCE 16 CUSTOM, TRADITION AND BELIEFS OF “BANG KLA DISTRICT” 17 • THE RITE OF PLEE KAM TAK NAM AND THE RITE OF RECITING IN INCANTATION HOLY WATER 17 • THE RITUAL OF SACRIFICE HIS MAJESTY THE KING TAKSIN MAHARAT MONUMENT SHRINE ON DECEMBER 28 ANNUALLY 19 • PHRA PHUTTHA CHINNARATH’S PARADE OF WAT THANG KHAM NOI 21 • SPIRIT MEDIUM 23 • TRADITIONAL BELIEF ON BIRTH GIVING 24 • ORDINATION CEREMONY 25 • WEDDING CEREMONY 26 • HONORING GODDESSES OF BIRTH AND CHILDREN CEREMONY 27 • FUNERAL CEREMONY 28 • SUMMER NOVICE PROGRAM OF WAT MAI KUMON 28 • ANNUAL GOLD LEAF OFFERING FOR LUANG PHOR CHERD, WAT LAD BUA KAO 29 • CAT PARADE 30 • THE CEREMONY TO PRAY FOR RAIN AND RELEASE BAD THINGS 31 CUSTOMS, TRADITIONS AND BELIEFS IN “BANG NAM PRIEW DISTRICT” 32 • SONGKARN DAY 32 • OFFERING HONEY TO MONKS 32 • WASHING MONK’S FEET 33 • BUILDING SAND AND PADDY PAGODA 35 • SNAKE HEAD FISH SPELL PRAYER 36 • BIRTH TRADITION 36 • DEATH AND CREMATION 37 • MON WEDDING 38
 • 8. ๗ Page CUSTOMS, TRADITIONS AND BELIVES IN “BANGPAKONG DISTRICT” 38 • CENTIPEDE FLAG PARADE 38 • OFFERING HONEY TO MONKS CUSTOM 39 CUSTOMS, TRADITIONS AND BELIEVES OF “BAN PHO DISTRICT” 41 • SOTHORN BUDDHA IMAGE FLOATING PARADE 41 • WELCOMING SOTHORN BUDDHA IMAGE FLOATING PARADE 43 • SOTHORN BUDDHA WELCOMING CEREMONY AT BANG KRUD MARKET COMMUNITY 44 • SOTHORN BUDDHA FLOATING PARADE WELCOMING CEREMONY AT BAN PHO DISTRICT 46 • SOTHORN BUDDHA FLOATING PARADE WELCOMING CEREMONY AT BANG PA KONG RIVERSIDE COUNTRY CLUB 47 • WELCOMING TRADITION OF LAUNG PHOR SOTHORN PROCESSION BY THE BOAT OF “RAD SARD THA THAM” VILLAGERS AT “KLONG KHUD” SUB-DISTRICT 49 • THE ANNUAL FESTIVAL OF THE “PHANITARAM” TEMPLE 52 • BE GRATEFUL TO THE STREAM TRADITION 55 • THE FLOATING KRATHONG SAIY (A COCONUT SHELL STUCK TOGETHER) TRADITION OF “BANG KRUD” SUB-DISTRICT, “BANPHRO” DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE 56 • THE CEREMONY TO HOLD THE RICE CELEBRATION IN THEP PA RAD DISTRICT 58 • CATTLE LIFE RELEASING TRADITION 59 • THE CONSERVATION OOP PA KUT OFFERING TRADITION 59 • BULL. FIGHTING TRADITION IN KLONG KOOD SUB DISTRICT, BANPHO DISTRICT, CHACHOENGSAO 60 • LEI-LAI ROBES OFFERING CEREMONY 61 • MUSLIM WEDDING IN KOHRAI SUB DISTRICT 62 CUSTOMS, TRADITIONS AND BELIEVES IN “PLANG YAO DISTRICT” 63 • BIRTH TRADITION 63 • DEATH TRADITION 64 • WEDDING TRADITION 64 • TRADITIONS ABOUT BUILDING HOUSES 65 • KHAO LAM ROASTING TRADITION 65 • COOKING KHAO LAM UP HILL 67 • Way of dressing, Way of living 67 • HAE NANG MAEW RITUAL (A CAT PARADE) 67 • BUDDHA’S CREMATION COMMEMORATIVE DAY 68 • SEN DON TA (FOOD OFFERING TO ANCESTORS) 69 • ORDINATION TRADITION 70
 • 9. ๘ Page • PRE-ORDINATION PARADE TO JAO POR SAN SHRINE (GUARDIAN SPIRIT) 70 • CAMBODIAN (KHMER) SPIRIT TREATING 71 • CAMBODIAN (KHMER) WEDDING STYLE (BAY-BA-JA-TDOOM) 71 • BELIEF AND SONG RUA RITE (DELIVER FOOD AND CLOTHING BY BANANA BOAT) 71 TRADITIONS AND BELIEFS OF “PHANOMSARAKHARM DISTRICT” 72 • KHAO LARM (GLUTINOUS RICE ROASTED IN BAMBOO JOINTS) RELIGIOUS CEREMONY OR PAO(BURN) KHAO LARM 72 • GUM FAH TRADITION (PAY RESPECTING TO SKY) 73 • SONGKRAN FESTIVAL 75 • THE LOCAL WORSHIPING RITUALS OF THE VILLAGE ANCESTRAL SPIRITS 76 • THE VILLAGE MERIT MAKING 77 • BUDDHIST LENT DAY 79 • SARTPUAN RITUAL 80 • THE END OF BUDDHIST LENT DAY AND THE TELLING OF THE VESSANTARAJATAKA 80 • ANNUAL FESTIVAL OF KOKHUAKHOW TEMPLE 81 • JACKFRUIT DAY 82 • THE CHINESE VEGETARIAN FESTIVAL AT LENG SUA TING VEGETARIAN CAFETERIA KHAO KANON SUB-DISTRICT, PRANOMSARAKAM DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE 82 • A WORSHIPING RITUAL OF THE “PU TA SHRINE”: REPRESENTING THE PUAN PEOPLE AND THE “KOK HUA KHAW” COMMUNITY OF THE PHANOMSARAKHAM DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE 83 CUSTOMS, TRADITIONS AND BELIEFS IN THE “SANAMCHAIKHED DISTRICT” 85 • The ritual of “Sen Yay Ta” of the Samaidaeng 85 • “YA SANG” (A DRUG THAT CAUSES FATAL REACTIONS TO SOME FOODS) A BELIEF THAT HAS ALMOST COMPLETELY DISAPPEARED 87 • “PASA PA” (THAI DIALECT) AT “CHAM PA NGAM” 89 REFERENCE 90
 • 10. ๙ ÇѲ¹¸ÃÃÁ·OEͧ¶Ô蹨ѧËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ©ÐàªÔ§à·ÃÒ” »ÃÐླշÕ褹ã¹Êѧ¤ÁËÃ×ͪØÁª¹»¯ÔºÑμÔËÇÁ¡Ñ¹ »ÃÐླÕ໚¹à¤Ã×èͧáÊ´§¶Ö§ÇÔ¶ÕªÕÇÔμáÅШÔμ㨢ͧ¼ÙOE¤¹ã¹Í´ÕμáÅл˜¨¨Ñ·ÕèÊ׺·Í´¡Ñ¹ÁÒà¡ÕèÂǡѺ ¡ÒôíÒà¹Ô¹ªÕÇÔμ»ÃШíÒÇѹ ÍѹÊ׺à¹×èͧÁÒ¨Ò¡¾Ãоط¸ÈÒʹÒáÅÐÁÕ¤μÔ¸ÃÃÁὧÍÂÙ‹´OEÇÂàÊÁÍ »ÃÐླը֧໚¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö觢ͧÇѲ¹¸ÃÃÁÍѹ´Õ§ÒÁ·ÕèÁÕ¡ÒûÃоÄμÔ»¯ÔºÑμԡѹã¹Êѧ¤Á ©Ð¹Ñ鹨֧¢Í¡Å‹ÒǶ֧ »ÃÐླÕẺ¾×鹺OEÒ¹·Õèä´OEÂÖ´¶×Í»¯ÔºÑμԡѹÊ׺ÁÒªOEÒ¹Ò¹ «Ö觺ҧÍ‹ҧ¡çä´OEÊÙÞä»áÅOEÇ àÃ×èͧ §Ò¹áË‹ËÅǧ¾‹Í¾Ãоط¸âʸà §Ò¹áËË‹Åǧ¾Í‹¾Ãо·Ø¸âʸÃã¹Ç¹Ñ¢¹éÖ ñò ¤Òíè à´×͹ ñò ¢Í§·Ø¡»‚ ªÒÇá»´ÃéÇÔ¨ÐÍÑÞàªÔÞËÅǧ¾‹Í ¾Ãоط¸âʸà ÁÒáË‹ÃͺàÁ×ͧ â´ÂÍÑÞàªÔÞͧ¤ËÅǧ¾‹Í ¾Ãоط¸âʸûÃдÔÉ°Ò¹º¹Ã¶¢¹Ò´ãËÞ‹¾ÃOEÍÁ¡Ñº ¹éíÒÁ¹μÊíÒËÃѺ»ÃоÃÁ»ÃЪҪ¹·Õèà¢OEÒ仹ÁÑÊ¡Òà ͧ¤ËÅǧ¾‹Í Êͧ¢OEÒ§·Ò§·ÕèöáÅ‹¹¼‹Ò¹»ÃдѺ仴OEÇ âμÐËÁÙ‹ºÙªÒÁÒ¡ÁÒÂÍѹáÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁÈÃÑ·¸Ò㹠ͧ¤ËÅǧ¾‹Í¢Í§»ÃЪҪ¹ ¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃáË‹·Ò§º¡áÅOEÇ ÂѧÁÕ¡ÒÃáË‹·Ò§àÃ×Í à¾×èÍãËOE¼ÙOEμÑ駺OEÒ¹àÃ×͹ÃÔÁÅíÒ¹éíÒä´OEÁÕâÍ¡ÒʹÁÑÊ¡ÒôOEÇÂઋ¹¡Ñ¹ ã¹Çѹ¢Öé¹ ñõ ¤èíÒ à´×͹ ñò ¢Í§·Ø¡»‚ ¨ÐÍÑÞàªÔÞËÅǧ¾‹Í »ÃдÔÉ°Ò¹ã¹àÃ×Í¢¹Ò´ãËÞ‹·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò “àÃ×Í¡ÃÐᪧ” »ÃдѺ»ÃдҴOEǸ§·ÔÇÊÕÊѹÊǧÒÁ ÁÕà¤Ã×èͧ´¹μÃÕ »ÃÐâ¤Á áÅÐàÃ×ÍμÔ´μÒÁ໚¹ÃÔéÇ¢ºÇ¹àÃ×ͨÐËÂØ´¨Í´ ãËOE»ÃЪҪ¹ä´OE¹ÁÑÊ¡ÒÃËÅǧ¾‹ÍμÒÁ·‹ÒàÃ×Í໚¹ÃÐÂÐ æ ¹Ñºà»š¹àÇÅÒ ùð »‚ÁÒáÅOEÇ ·Õè»ÃЪҪ¹·Ø¡ËÁÙ‹àËÅÒ‹ÃÇÁ·§éÑ Ë¹‹Ç§ҹ ʶҺѹ âçàÃÕ¹ áÅÐàÍ¡ª¹μ‹Ò§ æ ËÇÁ㨨Ѵǧ´ØÃÔÂÒ§¤áÅÐÃéÔÇ¢ºÇ¹áË‹ËÅǧ¾‹Í¾Ø·¸âʸà ໚¹·Õèʹءʹҹ¤Ã×é¹à¤Ã§ áÅÐ໚¹¤ÇÒÁ·Ã§¨íҢͧ¤¹àÁ×ͧ©ÐàªÔ§à·ÃÒ ¹ÑºÇ‹ÒËÅǧ¾‹Í¾Ø·¸âʸÃ໚¹ÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì ·ÕèÂÖ´à˹ÕèÂǨÔμ㨪ÒÇá»´ÃÔéÇâ´Âá·OE (·ÕèÁÒ : ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ, òõóù : ññö)
 • 11. ๑๐ THE LOCAL CULTURE OF CHACHOENGSAO PROVINCE CUSTOMS, TRADITIONS AND BELIEFS IN “MUANG DISTRICT” Traditional harmony among people in local communities and society Traditional local people show a compatible way of life and soul that has been uniquely inherited from former local communities and societies that often relied on Buddhist beliefs within a lifestyle that entailed harmony, discipline and strict Buddhist methodology. These local traditions have become an important path and way of life for society, and are the part of a historical culture that is most always conducted in the local community and society today. It often written and noted that local traditions usually hold a long-standing place in society. THE LUANG PHOR SOTHORN FESTIVAL PROCESSION The Luang Phor So Thorn Festival Procession is usually held on the twelfth day of The waxing moon during the twelfth lunar month. The image of Luang Phor Sothorn Buddha is respectfully placed and secured on a procession vehicle that is ceremonially decorated and equipped with holy water for giving to the people during the festival parade. Schools, Institutes, the private sector and people usually convey their own orchestras and unique parade-projects in the procession with the Luang Phor Sothorn Buddha Image. While the procession passes the crowds, people on both sides of the road set the altar in order to pay homage and worship with faith. Apart from the road procession, there is also a waterway procession that caters for people who live on and along the water. It takes place annually on the fi fteenth day of waxing moon during the 12th lunar month. This traditional procession has been running for more than 90 years. A uniquely decorated boat with colorful fl ags, (called “Rua Kra Chang”) is used to carry the sacred Luang Phor Sothorn Buddha Image, in addition to the orchestra and other boats that are also play part in the procession. The sacred and highly decorated boat frequently stops at many of the ports along the way in order for the people to pay homage and worship the Buddha Image. The Luang Phor Sothorn Procession Festival is a spectacular and impressive event for all people of Chachoengsao both young and old. The Luang Phor Sothorn image is a widely known holy Buddha symbol, and is embedded the hearts of the people who live in Chachoengsao. (Source : Chachoengsao, 1996 : 116)
 • 12. ๑๑ àÃ×èͧ ¡ÒÃᢋ§àÃ×Í ¡ÒÃᢋ§àÃ×ͨѴãËOEÁÕ¢Öé¹ã¹Çѹ¢Öé¹ ñõ ¤èíÒ à´×͹ ñò ¢Í§·Ø¡»‚ ½‚¾Ò»ÃШíÒàÃ×Íáμ‹ÅÐÅíÒÁÕ¨íҹǹ»ÃÐÁÒ³ õ𠤹 ÁÕËÑÇ˹OEҤǺ¤ØÁàÃ×Í ñ ¤¹ ¨Ñ§ËÇСÒþÒ ¤×Í ò:ñ ¤×Í ½‚¾Ò ò ¤ÃÑé§ ¼ÙOE¤Ñ´·OEÒ¨оÒ ñ ¤ÃÑé§ ¡μÔ¡Ò ¡ÒÃᢧ‹¢¹Ñ¹¹éѨÐμÍOE§ ò ã¹ ó ¤Í× àÁÍè×ᢧ‹à·ÂèÕÇááä»áÅÇOE ¨Ðà»ÅÕè¹ÊÒ¹éíÒÊǹ¡Ñ¹ ¶OEÒª¹Ð ò ¤ÃÑé§ μÔ´μ‹Í¡Ñ¹ ¡ç¶×ÍÇ‹Òª¹Ð á싶OEÒ¼ÅÑ´¡Ñ¹á¾OE¼ÅÑ´¡Ñ¹ª¹Ð ¨ÐÁÕ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ ã¹à·ÕèÂÇ·Õè ó à´ÔÁ¡ÒÃᢋ§àÃ×Í·Õè©ÐàªÔ§à·ÃҨѴ¢Öé¹·ÕèºÃÔàdz Êоҹ¢OEÒÁáÁ‹¹éíÒºÒ§»Ð¡§Ë¹OEÒμÑÇàÁ×ͧ «Öè§Êдǡ á¡‹¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ áμ‹»˜¨¨ØºÑ¹ÂOEÒÂ仨Ѵ˹OEÒÇÑ´âʸÃÏ àÃ×Í·Õèà¢OEÒᢋ§¢Ñ¹ÁÕËÅÒ»ÃÐàÀ·μÑé§áμ‹àÃ×ÍÂÒÇàÅç¡ àÃ×ÍÂÒÇãËÞ‹ àÃ×ÍàÃçÇμÔ´à¤Ã×èÍ§Â¹μ ËÃ×Í¡ÒÃᢋ§Ê¡Õ¹éíÒ àÊÕ§äªâÂâË‹ÃOEͧ¡OEͧ·OEͧ¹éíҢͧ¡Í§àªÕÂÏ·ÕèÍÂÙ‹ÃÔÁ½˜›§ ÊÃOEÒ§ºÃÃÂÒ¡ÒÈ·Õèàª×èÍÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇ‹Ò§¼×¹´Ô¹ áÅм׹¹éíÒ·ÕèÁÕÁÒáμ‹âºÃÒ³¡ÒÅ (·ÕèÁÒ : ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ, òõóù : ññø) THE POPULAR BOAT RACING Boat racing is very popular, and is held annually on the fi fteenth day of the waxing moon during the twelfth lunar month. The most convenient location for the many types of boat racing was underneath the Chachoengsao main bridge that largely spans across the Bangpakong River. This position is situated in the Township and was the original location used for these types of boat racing in the past. Now the venue for this popular boat racing in Chachoengsao, has conveniently been moved to another location, and is now situated in front of the Sothorn Temple. There are many different types of boats that participate in the racing venue, such as; small and large rowing boats, speed boats and jet skis. The big rowing boats seat about 50 rowers and only have1 leader. The rhythm of rowing paddle is 2:1; the crew paddle twice and then the steersman paddle once alternatively. The rule for this type of race is that each team must win 2 out of 3 races. However, it is usually considered that the fi rst rowing team that continually wins the fi rst 2 races are the event team winners without having to undertake the 3rd and fi nal race. On the other hand, if each of the 2 rowing teams cross the fi nish line together at the same time, it may be considered a draw for both rowing teams. Both teams have to compete for the fi nal race in order to fi nd out which team are the rowing champions, and can be awarded with the winning trophy. The sound of cheering crowds usually is very loud, and can be heard by many people in the distance along the river. It is an exciting atmosphere for both the competitors and spectators, as well as; creating a long-lasting relationship between the land and river in Chachoengsao. (Source : Chachoengsao, 1996 : 118 )
 • 13. ๑๒ àÃ×èͧ »ÃÐླÕáË‹¡Ãз§ÊÒ ã¹ÇѹÅÍ¡Ãз§ ¢Öé¹ ñõ ¤èíÒ à´×͹ ñò ͧ¤¡Òà ºÃÔËÒÃʋǹμíҺźOEÒ¹ãËÁ‹ ä´OEʹѺʹع§º»ÃÐÁÒ³ãËOE ªÒǺOEÒ¹·íÒ¡Ãз§â´ÂãªOE¡ÐÅÒÁоÃOEÒÇáÅÐμOE¹¨Ò¡à»š¹ ÇÑμ¶Ø´Ôºã¹¡Ò÷íÒ¡Ãз§ â´ÂÁÕ¡Òèشà·Õ¹ÅÍ¡Ãз§ÊÒ ºÃÔàdz·‹Ò¹éíÒÇÑ´ÊÒªŠ(·ÕèÁÒ : ä¾â蹏 ¹ÔŹ¹· : ÊÑÁÀÒɳ àÁ×èÍÇѹ·Õè ñð ÊÔ§ËÒ¤Á òõõô) THE FLOATING KRATHONG SAIY TRADITION The sub-district administrative organization of “Banmai” generously sponsors fi nancial support in regards to the Floating Krathong Saiy Tradition that is held annually on the fi fteenth day of the waxing moon during the twelfth lunar month. This annual tradition takes place at the port of the Saiy Chon Temple in Chachoengsao. The materials that are commonly used by the local villagers to make the Krathongs are coconut shells. Each Krathong contains a candle placed in the middle of it, local villagers then place it in the water in order for it to fl oat along the river; they usually will fi rst light the candle. (Source : Mr. Piroj Nillanon : interview on August 10, 2011) àÃ×èͧ ¾Ô¸Õà¢OEҷ羋ͻن´íÒ·ÁÔÌ¡ÅÒ§´Í¹ºOEÒ¹´Í¹·Í§ ÈÒž͋»´†ÙÒí·ÁÌÔ¡ÅÒ§´Í¹ºÒOE¹´Í¹·Í§μ§éÑÍÂã‹Ù¹ºÃàÔdzâçàÃÂÕ¹àºÞ¨ÁÃҪçÑÊÄÉ® ìÔò ÁÁÕÒ¡Í‹¹·âèÕçàÃÂÕ¹ ¨ÐÊÃOEÒ§¹Ñº ñðð »‚ ËÅѧ¨Ò¡ÊÃOEÒ§âçàÃÕ¹áÅOEÇ ¤ÃÙáÅмOEÙ»¡¤Ãͧ¹Ñ¡àÃÕ¹àËç¹Ç‹ÒÊÁ¤ÇÃμéѧÈÒž‹Í»†Ù¢éÖ¹ à¾è×Í»¡»˜¡ÃÑ¡ÉÒãËOEÅÙ¡ËÅҹ͋ÙàÂç¹à»š¹ÊØ¢ ·Ø¡»‚¨ÐÁÕ¾Ô¸Õ¡ÒÃà¢OEҷçà¾è×ÍãËOE¾‹Í»†Ù·íÒ¹Ò·Ò·ѡ¶Ö§àËμØ¡Òó·èÕ ¨Ðà¡´Ô¢¹éÖ·§éÑàÃÍèק´áÕÅÐàÃÍèקÃÒOEÂà¾Íè×ãËàOE¡´Ô¢ÇÞÑ¡ÒíŧÑã¨ËÃÍ×ËÒ·Ò§»Í‡§¡¹ÑàËμÃØÒOE·¨èÕÐà¡´Ô¢¹éÖ¨Ðä´äOEÁμ‹¡ã¹¤ÇÒÁ»ÃÐÁÒ· ¤¹ä·Âàª×èÍÇ‹Òʶҹ·Õè¨ÐÁÕÇÔÞÞÒ³´ÙáÅ»¡»‡Í§ÃÑ¡ÉÒÍÂÙ‹àÃÕÂ¡Ç‹Ò “à¨OEÒ·Õè” Ê‹Ç¹à·Ç´Ò àÃÕÂ¡Ç‹Ò “¾ÃÐÀÙÁÔ” «Öè§ÁÑ¡¨ÐÁÕÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì·Ñé§ ò ¹ÕéÍÂÙ‹àÊÁÍ âçàÃÕ¹àºÞ¨ÁÃÒªÃѧÊÄÉ®Ôì ò àÁ×èÍÁÒÊÃOEÒ§·ÑºÊ¶Ò¹·Õè¹ÕéàÁ×èÍÊÃOEÒ§àÊÃç¨ Â‹ÍÁμOEͧμÑé§ÈÒÅà¨OEÒ·Õèà´ÔÁáÅÐÍÑÞàªÔÞ¢Öé¹Ê¶Ôμã¹ÈÒÅà¾×èͤÇÒÁʺÒÂã¨áÅÐ໚¹·Õè¾Öè§àÁ×èÍÂÒÁà¡Ô´¤ÇÒÁ·Ø¡¢ÃOE͹ ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ªÒǺOEÒ¹¨ÐÁÒËÇÁ¾Ô¸Õà¢OEҷç»Ù†´íÒ·ÁÔÌ¡ÅÒ§´Í¹äÁ‹ÁÒ¡¹Ñ¡ ÁÕá실ÃÙÍÒ¨ÒÏáÅйѡàÃÕ¹໚¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ ¾Ô¸Õà¢OEҷçÁÕ¢Ñé¹μ͹´Ñ§¹Õé ¡‹Í¹¾Ô¸Õ¨ÐàÃÔèÁ¨ÐμOEͧàμÃÕÂÁà¤Ã×èͧ»ÃСͺ¾Ô¸Õ ઋ¹ ËÑÇËÁÙ ´Í¡äÁOE ¸Ù»à·Õ¹ ¼ÅäÁOE ¢¹Áª×èÍ໚¹Á§¤Å ઋ¹ ·Í§ËÂÔº ·Í§ËÂÍ´ ½Í·ͧ àÁç´¢¹Ø¹ ¢¹ÁªÑé¹ ¢¹Á¶OEÇ¿٠ËÅѧ¨Ò¡¹íÒÊÔ觢ͧ à«‹¹äËÇOEáÅФ¹·Ã§¨Ðá싧¡Ò´OEǼOEÒ¢ÒÇ â¨§¡ÃÐູ ¡Ô¹ËÁÒ¡ ·Ã§¢Í§¾‹Í»Ù†μOEͧá싧¡Ò´OEǪش¢ÒÇ àªÔÞ¾‹Í»Ù†ãËOE»ÃзѺËҧ ËÅѧ¨Ò¡¾‹Í»Ù†à¢OEÒáÅOEÇ ºØ¤ÅÔ¡¢Í§¤¹·Ã§¨Ðà»ÅÕèÂ¹ä» ¨Ð¾Ù´àÊÕ§áËÅÁ໚¹à´ç¡ ÊÙººØËÃÕè ´Áè×àËÅÒOE ¼¤OEÙ¹·àèÕ¢ÒOEÃÇ‹Á¾¸Ô¡Õ¨çСÃÒºäËÇ OEμÍOE§¡ÒöÒÁÍÐäèҡ¾Í‹» †Ù¾Í‹»¡†Ù¨çÐàμÍ×¹¨ÐºÍ¡ Á¡ÕÒÃÃÒ‹ÂÃÒí¾ÃÍOEÁ¡ºÑ à¤Ã×èͧ´¹μÃÕ ¤¹·Ã§¨ÐàÍÒ¼OEÒÊÒÁÊÕ¼Ù¡¡ÑºμÐâ¾¹¢Í§¹Ñ¡´¹μÃÕ·Ø¡¤¹áÅOEÇ¡ç¨Ð¡Å‹ÒÇàμ×͹àÃ×èͧÃÒÇμ‹Ò§ æ ¡‹Í¹¨ÐÍÍ¡¨Ò¡Ã‹Ò§ä» 㹪ØÁª¹´Í¹·Í§Áշçà¨OEÒ¾‹ÍËÅÒÂáË‹§ âçàÃÕ¹ÊÒÁÒöãªOE¤ÇÒÁàª×è͹Õé¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁËÇÁÁ×Í ÃÐËÇ‹Ò§âçàÃÕ¹¡ÑºªØÁª¹áË‹§¹Õéä´OEÍÕ¡ª‹Í§·Ò§Ë¹Öè§ (·ÕèÁÒ : àÃ×èͧ‹ͼšÒÃÇԨѠâ¤Ã§¡ÒÃÂØÇÇԨѻÃÐÇÑμÔÈÒÊμÏ ·OEͧ¶Ô蹨ѧËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ, òõõó : ñó)
 • 14. ๑๓ THE RITUAL OF MEDIUM OF PHOR PU DAM TAMIN KLANG BAN DON THONG Phor Pu Dam Tamin Klang Ban Don Thong shrine is located in Benjamaratchrangsarit School II area. It has been in the school area before the construction the school 100 years ago. After building the school, the teachers and the students’ and parents agreed to build a shrine in the school for preventing the children to live with happiness. Someone needs to be a medium of Phor Pu Dam Tamin Klang for prediction good or bad situation will occur in advance and fi nding the solution every year. Thais believe that every area has a spirit and an angle to protect it. If it is a spirit, it is called “Jao Tee”, on the other hands; “Pra Phum” is used to call the protector who is an angle. When the Benjamaratchrangsarit II was built in that area, the shrine also was built. Then the spirit and the angle have to be invited to live in the shrine for being supporter when people are suffer. Now most of people who participate in the rite of medium of Phor Pu Dam Tamin Klang Ban Don Thong are teachers and students. The rite of medium of Phor Pu Dam Tamin Klang Ban Don Thong has many processes. First, things that are used in the rite are prepared such as a head of pig, fl owers, joss sticks, candles, fruits and That auspicious dessert such as Thong Yib, Thong yod, Foy Thong, Medkanun, Kanonchan and Kanom Tuoyfu. Second, the person who is the medium wears white clothes with loincloth and eats betel nut. Then he takes all of thing to worship the shrine. After that, he invites Phor Pu Dam Tamin Klang to live in his body for he becomes the medium. The personality of the medium changes as well. His voice changes into child’s voice, smoking and drinking. The participants pay homage and ask what they want to know from the medium. The medium answers the questions. The medium also dances and ties the three color cloth to the two-faced drum of all musicians. In addition, the medium tells and warns about situations in advance before leaving. In Don Thong community, there are many places of mediums, so it is a way to connect the relationship between school and community. (Source : Project of Yuwa Wijai Local Histry of Chachoengsao Province, abstract from research, 2010 : 13.)
 • 15. ๑๔ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀͤÅͧà¢×è͹” §Ò¹»ÃÐླդ׹ªÕÇÔμãËOEÊÒ¹éíÒºÒ§»Ð¡§ ໚¹»ÃÐླշÕè¨Ñ´¢Öé¹à¾×èÍ໚¹¡ÒÃ͹ØÃѡɏáÁ‹¹éíÒºÒ§»Ð¡§ áÅÐ໚¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õèà¾Ô觨Ѵ¢Öé¹à»š¹»‚áá â´Â¤ÇÒÁËÇÁÁ×ͧ͢¡ÅØ‹Á¤ØOEÁ¤ÃͧºÒ§¤ÅOEÒ áÅÐÇÑ´¤Åͧà¢×è͹ «Öè§ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁà¡ÕèÂǡѺ¡Òä׹ªÕÇÔμ ãËOEÊÒ¹éíÒºÒ§»Ð¡§ CUSTOM, TRADITION AND BELIEFS OF “KLONG KHAUN DISTRICT” To return the life to Bangpakong River Tradition The tradition is held at the fi rst for conservation of Bangpakong River. The activity that is about returning the life to Bangpakong River is managed by cooperation of the Bank Kla protectors and “Klong Klaun” temple. ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀÍ·‹ÒμÐà¡Õº” àÃ×èͧ »ÃÐླպØÞºÑé§ä¿ »ÃÐླպØÞºÑé§ä¿ ໚¹»ÃÐླշOEͧ¶Ôè¹·Ò§ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹ ·ÕèªÒǺOEҹ˹ͧ¤Í¡ μíҺŤÅͧμÐà¡ÃÒ ÍíÒàÀÍ·‹ÒμÐà¡Õº «Öè§Ê‹Ç¹ãËދ;¾¶Ôè¹°Ò¹ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹ä´OE¹íÒÁÒÊ׺·Í´ ÁÕ¡ÒÃáÊ´§ ¡ÒÃÅÐàÅ‹¹ ¢ºÇ¹áˋ໚¹»ÃШíÒ·Ø¡»‚ ¨Ð¨Ñ´ãËOEÁÕ¢Öé¹ã¹ÃÐËÇ‹Ò§ à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á - ÁԶعÒ¹ «Öè§à»š¹ª‹Ç§Ä´Ù½¹ μ‹ÍÁÒä´OEÁÕ¡Òà ¡íÒ˹´ãËOE¨Ñ´¢Öé¹ã¹ÇѹàÊÒÏ·Õè ò ¢Í§à´×͹ÁԶعÒ¹ (·ÕèÁÒ : ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃÍíÒàÀÍ·‹ÒμÐà¡Õº, òõôñ : ø) CUSTOM, TRADITION AND BELIEFS OF “THA TA KIEB DISTRICT” A ROCKET TRADITION (PRAPHENI BUN BANG FAI) The rocket tradition is local tradition of northeast Thailand. People in “Nong Khok” community, “Klong Ta Kao” sub-district, “Tha Ta Kieb” district who migrate from northeast Thailand initiate it into this area. The tradition is held on May to June annually that is rainy season. There are many entertainments and procession. (Source : Tha Ta Kieb District Education Offi cer, 1998 : 8)
 • 16. ๑๕ àÃ×èͧ »ÃÐླÕÇÔ觤ÇÒ »ÃÐླÕÇÔ觤ÇÒ ໚¹»ÃÐླշOEͧ¶Ôè¹·ÕèªÒǺOEÒ¹¸ÃÃÁÃÑμ¹ã¹áÅкOEҹ˹ͧ¤Í¡ μíҺŤÅͧμÐà¡ÃÒ ÍíÒàÀÍ·‹ÒμÐà¡Õº ·Õèʋǹ˹Öè§Í¾Â¾ÁÒ¨Ò¡ªÅºØÃÕä´OE¹íÒ»ÃÐླաÒÃᢋ§¢Ñ¹ÇÔ觤ÇÒÂÁҨѴ·Ø¡»‚ «Öè§ÊÃOEÒ§¤ÇÒÁʹءʹҹãËOE¡ÑºªÒǺOEÒ¹äÁ‹¹OEÍ ¡ÒÃÅÐàÅ‹¹á¢‹§¢Ñ¹ÇÔ觤ÇÒ¨ѴãËOEÁÕ¢Öé¹ÃÐËÇ‹Ò§ à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ - μØÅÒ¤Á ¢Í§·Ø¡»‚ (·ÕèÁÒ : ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃÍíÒàÀÍ·‹ÒμÐà¡Õº, òõôñ : ø) BUFFALO RACING Buffalo racing has been a long-standing local tradition of “Ban Tam Ma Rat Nai” and “Ban Nong Khok” sub-districts, and the “Klong Ta Kao”, “Tha Ta Kieb” districts. It is also known that; in the past the Villagers had migrated from the Chonburi area. After the Villages had moved to the “Tha Ta Kieb” district, they regularly held this unique tradition of buffalo racing every year. Large crowds of people who had come to see this spectacular event say; “it is full of action and humor”. The traditional buffalo racing is held every year during September and October. (Source : Tha Ta Kieb District Education Offi cer, 1998 : 8) àÃ×èͧ ¿‡Í¹ÀÙä· áμ‹à´ÔÁªÒÇÀÙä·ÁÕ¾×鹶Ôè¹ÍÂÙ‹¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÌÊÔ¹¸Ø ¨Ñ§ËÇÑ´ÁØ¡´ÒËÒà áÅШѧËÇѴʡŹ¤Ã «§èÖ;¾ÁÒ¨Ò¡ ÊÔºÊͧ»˜¹¹Ò »ÃÐà·È¨Õ¹ »‚ ¾.È. òôòõ â´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡ ªØÁª¹àÅç¡ æ μ‹ÍÁÒ¢ÂÒÂãËÞ‹¢Öé¹ μ‹ÍÁÒà¡Ô´¡ÒÃÂOEÒ ¶Ôè¹°Ò¹à¾×èÍ¡ÒôíÒçªÕÇÔμ ¨Ö§ä´OEàÃÔèÁÂOEÒÂÁÒÍÂÙ‹ã¹ËÁÙ‹ºOEÒ¹ à¡ÒСÃзԧ»˜¨¨ØºÑ¹ ä´OEÂOEÒ¶Ôè¹°Ò¹ÁÒ¨Ò¡μíÒºÅ˹ͧËOEÒ§ ÍíÒàÀͤتԹÒÃÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÌÊÔ¹¸Ø àÁ×èÍ»‚ ¾.È. òõñò à´ÁÔÁÁÕÒ·ºèÕÒOE¹Ë¹Í§¤Í¡ õ ËŧѤÒàÃÍ×¹ ºÒOE¹à¡ÒСÃз§Ô ÷ ËÅѧ¤ÒàÃ×͹ áÅOEǤ‹Í æ ÂOEÒÂμÔ´μÒÁ¡Ñ¹ÁÒ¨¹à»š¹ªØÁª¹ãËÞ‹ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ (·ÕèÁÒ : ¹ÒÂÇԪѠÈÃÕËÒàÁ¦. òõõô. ÊÑÁÀÒɳ)
 • 17. ๑๖ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÃѡɏ ñ. Ê͹à´ç¡ÃØ‹¹ãËÁ‹ãËOE½ƒ¡½¹ ò. ¨Ñ´¡ÒÃáÊ´§·ÕèÍíÒàÀÍáÅШѧËÇÑ´Í×è¹ ó. ÊÃOEÒ§¡ÅØ‹ÁÀÙä· ô. á싧¡ÒÂ㹡ÒÃáÊ´§à»š¹¡ÒÃá싧¡ÒªشÀÙä· õ. μOEͧ¡ÒèѴ·íÒÈٹÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§ÀÙä·ºOEÒ¹à¡ÒСÃзԧ ¶¹¹Ë¹OEÒËÁÙ‹ºOEÒ¹ áμ‹¢Ò´§º»ÃÐÁÒ³¨Ò¡ÀÒ¤ÃÑ° ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹ ñ. áÊ´§§Ò¹ºØÞºÑé§ä¿ ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ·Ø¡»‚ ò. ä´ÃOEºÑÁͺËÁÒÂ໹šμÇÑá·¹ÃдºÑÀÒ¤ãËäOE»áÊ´§·è Õ àÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ àÁ×èÍÇѹ·Õè ñ÷ ¡Ã¡®Ò¤Á òõõô ó. ãËOE¤ÇÒÁËÇÁÁ×ÍẺäÁ‹¤Ô´¤‹ÒãªOE¨‹ÒÂãËOE¡ÑºÍíÒàÀÍ ·‹ÒμÐà¡ÕºÍÂÙ‹àÊÁÍ ô. ¨Ñ´áÊ´§à¼Âá¾Ã‹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´Í×è¹ æ PHU THAI DANCE At fi rst time, Phu Thai villagers who lived in Kalasin, Mukdahan, and Sakon Nakorn provinces immigrate from Sib Song Pan Na, China in 1882. Now, they move from “Nong Hang” sub-district, “Kushinaraiy” district, Kalasin province to settle down at “Khok Ka Ting” village in 1969. Initial, they move to “Ban Nong Khok” village 5 households, “Khok Ka Ting” village 7 households. After that, there are many immigrants immigrate to there until they can set the new community now. (Source : Mr.Wichai Srihamak, 2011, interview) The procedures of conservation 1. Teach new generations to practice 2. Hold “Phu Thai” dance at district and other provinces 3. Create Phu Thai group 4. Dress with Phu Thai costumes to show 5. Want to build the center of Phu Thai culture at “Ban Kra Ting” and the road in front of the village but lack of budget The dissemination 1. Show the rock tradition of Chachoengsao every year 2. Be a representative of region level to show at Muang Thong Thani on July 17, 2001 3. Cooperation with “Tha Ta Kieb” district without expense 4. Disseminate to other provinces
 • 18. ๑๗ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒ” àÃ×èͧ ¾Ô¸Õ¾ÅÕ¡ÃÃÁμÑ¡¹éíÒ áÅоԸÕàÊ¡¹éíÒ¾Ãоط¸Á¹μÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì ¾Ô¸Õ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞáμ‹âºÃÒ³ áÅоԸշÕè¹íÒ¹éíÒ ¨Ò¡¡ÅÒ§ÅíÒ¹éíÒÊíÒ¤ÑÞ õ ÊÒ 㹻ÃÐà·È «Öè§àÃÕÂ¡Ç‹Ò »˜Þ¨ÁËÒ¹·Õ «Ö觻ÃСͺ´OEÇÂáÁ‹¹éíÒà¨OEÒ¾ÃÐÂÒ áÁ‹¹éíÒྪúØÃÕ áÁ‹¹éíÒÃÒªºØÃÕ áÁ‹¹éíÒ»†ÒÊÑ¡ áÅÐ áÁ‹¹éíÒºÒ§»Ð¡§ ä»àʡ໚¹¹éíÒ¾Ãоط¸Á¹μÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì à¾è×ÍãªOEã¹ÁËÒ¾Ô¸ÕÊç¹éíÒ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨OEÒÍÂÙ‹ËÑÇ ã¹ÇâáÒÊÊíÒ¤ÑÞ àª‹¹ ÇâáÒÊ··èÕçÁ¾ÕÃЪ¹ÁÒ¤Øú ÷ò ¾ÃÃÉÒ ËÃ×;ԸÕÁËÒÁ§¤Åà©ÅÔÁ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉÒ øð ¾ÃÃÉÒ õ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á òõõð ໚¹μOE¹ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ä´OE¤Ñ´àÅ×Í¡ãËOEãªOE¹éíÒ¡ÅÒ§áÁ‹¹éíÒ ºÒ§»Ð¡§ºÃÔàdz¾ÃÐʶٻ਴Տ»Ò¡¹éíÒâ¨OEâÅOE àËμؼšç¤×Í ºÃÔàdz´Ñ§¡Å‹ÒÇ à»š¹ºÃÔàdz·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ ·Ò§»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÏ áÅÐ໚¹·ÕèÃÇÁ¢Í§¡ÃÐáʹéíÒ ¨Ò¡·Ò§à˹×ÍÁÒºÃ躡Ѻ¹éíÒ¨Ò¡¤Åͧ·‹ÒÅÒ´ ÁÕμOE¹¹éíÒ¨Ò¡»†ÒÃÍÂμ‹Í õ ¨Ñ§ËÇÑ´ ໚¹¹éíÒ·ÕèÁÒ¨Ò¡¿‡Ò ÁÕ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´»ÃÒȨҡÁžÔÉ ¨Ö§à»š¹·ÕèÃÇÁ¢Í§ ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ ໚¹ÊÁÃÀÙÁÔáË‹§ªÑª¹Ð (·ÕèÁÒ : ºÃÃÂÒ ÊÃØ»ÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒ) CUSTOM, TRADITION AND BELIEFS OF “BANG KLA DISTRICT” THE RITE OF PLEE KAM TAK NAM AND THE RITE OF RECITING IN INCANTATION HOLY WATER Since in the past, the ritual is very important. The water that is used in the rite comes from the middle of fi ve rivers in Thailand called “Panja Mahanate”(Panja means fi ve, Mahanate means large river) as follows Jaopraya river, Phetburi river, Ratchburi river, Pasak river and Bangpakong river. The water is created to be holy water for use in the rite of the King Rama IV’s bath on the important day such as the celebration of His Majesty the King 72 Years old or the celebration of His Majesty the King 80 Years old on December 5, 2007. The reason of committees’ selection the water from the middle of Bangpakong River at the pagoda area of Paknamjolo is that it is an important area in history. Furthermore, it is an area that is the destination of the stream from the north and “Tha Lad” canal that has an origin from 5 provinces. T herefore, the water from the area is considered that is the water from the sky without pollution. In addition, the area is considered that is the center of clean and the battleground of victory.
 • 19. ๑๘ àÃ×èͧ ¾Ô¸ÕºÇ§ÊÃǧÈÒÅ͹ØÊÒÇÃՏ¾ÃÐà¨OEÒμÒ¡ÊÔ¹ÁËÒÃÒª Çѹ·Õè òø à´×͹¸Ñ¹ÇÒ¤Á¢Í§·Ø¡»‚ »ÃÐÁÒ³»‚ ¾.È. òõóð ªÒǺҧ¤ÅOEÒÁÕ¤ÇÒÁ àËç¹¾OEͧμOEͧ¡Ñ¹Ç‹Ò ¤ÇèдíÒà¹Ô¹¡ÒÃÍÑÞàªÔÞÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì ·Õè¤Ù‹ºOEÒ¹¤Ù‹àÁ×ͧ¢Öé¹Ê¶Ôμ ³ ʶҹ·Õèã¹à¢μà·ÈºÒÅ·Õèã´·Õè˹Öè§ à¾×èÍãËOEà¡Ô´¤ÇÒÁ¤ØOEÁ¤Ãͧ »¡»˜¡ÃÑ¡ÉÒàÁ×ͧ ºÑ¹´ÒÅãËOE ÃØ‹§àÃ×ͧ »ÃЪҪ¹Ê§ºÊØ¢ ໚¹¢ÇÑÞáÅСíÒÅѧã¨á¡‹ªØÁª¹ ·Õè¨Ðª‹Ç¡ѹ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÍÂÙ‹´Õ¡Ô¹´ÕãËOEà¡Ô´¢Öé¹ã¹Í¹Ò¤μ ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨OEÒμÒ¡ÊÔ¹ÁËÒÃÒªÁÕ¤ÇÒÁà¡ÕèÂÇà¹×èͧ¡Ñº ÀÙÁÔ»ÃÐà·È·ÕèμÑé§ÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒÍ‹ҧÂÔè§ ¤ÃÒÇ·Õè·ËÒþÁ‹Ò ·Õèáμ¡¾‹ÒÂ仨ҡ¡ÒÃÊÙOEú¡Ñº¾ÃÐÂÒμÒ¡ ä´OE¾Ò¡Ñ¹¡ÅѺä»ÃÒ§ҹ¹Ò·Ѿ·ÕèμÑ駤‹Ò ³ »Ò¡¹éíÒà¨OEÒâÅOEËÃ×Í »Ò¡¹éíÒâ¨OEâÅOE μíҺŻҡ¹éíÒ Íѹ໚¹·ÕèμÑ駡ͧ·Ñ¾¾Á‹Ò¡Í§ÊØ´·OEÒ·ÕèÃǺÃÇÁ¡íÒÅѧ¡Ñ¹·Ñ駷Ѿº¡ ·Ñ¾àÃ×Í à¾Íè×´¡ÑÃ;ÃÐÂÒμÒ¡Í ‹Ù³ ·¹èÕ¹éÑ ¾ÃÐÂÒμÒ¡à˹çÇÒ‹¨ÐμÍ‹Ê¢OEÙÒOEÈ¡Ö«§èÖ æ ˹ÒOE ÍÒ¨àÊÂÕà»ÃÂÕº à¾ÃÒÐÁ¡ÕÒíŧѹÍOE¡ÇÒ‹ ÂÒ¡·Õè¨ÐàÍÒª¹Ð¾Á‹Òä´OE ¨Ö§àÅ×Í¡ªÑÂÀÙÁÔàÍÒ¾§á¢Á¡íҺѧ᷹á¹Ç¤‹Ò áͺμÑ駻„¹ãËÞ‹àÃÕ§ÃÒÂäÇOEËÁÒÂ੾Òзҧ ·Õè¨Ðŋ;Á‹Òà´Ô¹à¢OEÒÁÒ áÅOEǾÃÐÂÒμÒ¡¡ç¹íÒ·ËÒûÃÐÁÒ³ ñð𠤹àÈÉ ¤ÍÂú¾Á‹Ò·Õè·OEͧ·Ø‹§ ¤ÃÑé¹Ãºä»ä´OE ÃÐÂÐ˹Ö觡çá¡ÅOE§¶ÍÂ˹Õà¢OEÒä»ã¹ª‹Í§¾§á¢Á«Öè§μÑ駻„¹ãËÞ‹àμÃÕÂÁäÇOE ¾Á‹ÒËŧ¡ÅÍغÒÂÃØ¡äÅ‹μÒÁà¢OEÒä»ã¹Ç§¡Ñº´Ñ¡ àÊ×Í ¨Ö§¶Ù¡·ËÒÃä·ÂÃдÁÂÔ§áÅÐμÕ¡ÃÐ˹Һ·Ñ駫OEÒÂáÅÐ ¢ÇÒ ¾Á‹ÒÅOEÁμÒÂ໚¹¨íҹǹÁÒ¡ ʋǹ¾Ç¡·Õè¶ÍÂË¹Õ ¡ç¶Ù¡¾ÃÐÂÒμÒ¡¹íÒ·ËÒÃäÅ‹μÔ´μÒÁ¡ÇÒ´ÅOEÒ§ ¹Ñºáμ‹¹Ñé¹ÁÒ ¾Á‹Ò¡çäÁ‹¡ÅOEÒμÔ´μÒÁªÒÇä·Â¡ÅØ‹Á¹ÕéÍÕ¡ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ä´OE¡·Ñ¾¼‹Ò¹ºOEÒ¹·Í§ËÅÒ§ ËÃ×Í μíҺŷ‹Ò·Í§ËÅÒ§ ÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒã¹»˜¨¨ØºÑ¹ ¼‹Ò¹¾Ò¹·Í§ ºÒ§»ÅÒÊÃOEÍ ºOEÒ¹¹Òà¡Å×Í à¢μàÁ×ͧªÅºØÃÕ ¼‹Ò¹¶Ö§·Õèã´¼ÙOE¤¹¡çà¢OEÒÁÒÊÇÒÁÔÀÑ¡´Ô쨹ÁÕÃÕé¾Å໚¹¡Í§·Ñ¾ ¨Ò¡¹Ñé¹¾ÃÐÂÒμÒ¡¡ç¡μÃҷѾä»àÁ×ͧÃÐÂͧμÕä´OEàÁ×ͧ¨Ñ¹·ºØÃÕ áÅÐμÑé§μÑÇÍÂÙ‹¹Ñè¹à»š¹àÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ ó à´×͹ à¾×èÍÊÃOEÒ§ÊÁ¡íÒÅѧú ÊÐÊÁàʺÕ§ÍÒËÒà ÈÒÊμÃÒÇظ μÅÍ´¨¹ÊÃOEÒ§¡Í§àÃ×ÍúáÅйíҡͧ·ËÒÃà´Ô¹·Ò§â´Â ·Ò§àÃ×Í à¢OEÒÁÒ·Ò§»Ò¡¹éíÒà¨OEÒ¾ÃÐÂÒ μÕàÁ×ͧ¸¹ºØÃÕ áÅÐμÕ¤‹ÒÂ⾸ÔìÊÒÁμOE¹¢Í§¾Á‹Ò·ÕèÁÕÊØ¡Õé¾ÃйÒ¡ͧ໚¹áÁ‹·Ñ¾ μÒÂã¹·Õèú àÁ×èÍÇѹ·Õè ÷ ¾ÄȨԡÒ¹ òóñð Íѹ໚¹¡ÒáÙOEàÍ¡ÃÒª¢Í§ªÒμÔä·Âä´OEÊíÒàÃç¨ Çѹ·Õè òø ¸Ñ¹ÇÒ¤Á òóññ »ÃÒº´ÒÀÔàÉ¡¢Öé¹à»š¹¡ÉÑμÃԏ ·Ã§¾ÃйÒÁÇ‹Ò ÊÁà´ç¨¾ÃкÃÁÃÒªÒ·Õè ô ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡·Õè¾ÃÐà¨OEÒμÒ¡·Ã§»ÃÒº´ÒÀÔàÉ¡¢Ö鹤ÃͧÃÒªÊÁºÑμÔáÅOEÇ ä´OEÁÕÃѺÊÑè§ãËOE¢OEÒÃÒªºÃÔ¾ÒÃä»ÊÃOEÒ§¶ÒÇÃÇÑμ¶Ø à¾×èÍ໚¹·ÕèÃÐÅ֡㹡ÒÃà´Ô¹·Ñ¾à¾×èͧҹ¡ÙOEªÒμԢͧ¾ÃÐͧ¤·Õè»Ò¡¹éíÒâ¨OEâÅOE â´ÂãËOEÊÃOEÒ§ÇÑ´áÅÐ਴ՏãËÞ‹äÇOEμç »Ò¡¤Åͧ·‹ÒÅÒ´ ¤×ÍÇÑ´»Ò¡¹éíÒ μíҺŻҡ¹éíÒã¹»˜¨¨ØºÑ¹ ã¹¢³Ð¹Õé਴Տä´OE¶Ù¡¡ÃÐáʹéíÒà«ÒоѧàÊÕÂáÅOEÇ áÅÐÊÃOEÒ§ÇÑ´μç·Õè¾Ñ¡·Ñ¾ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒÃãμOEμOE¹â¾¸Ôì ¾ÃÐÃÒª·Ò¹¹ÒÁÇ‹Ò ÇѴ⾸Ôì ªÒÇÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒ¨Ö§ÁÕ¡ÒÃÊÃOEÒ§ÈÒÅ͹ØÊÒÇÃՏ¾ÃÐà¨OEÒμÒ¡ÊÔ¹ÁËÒÃÒª¢Öé¹ ³ ºÃÔàdz·Ò§à¢OEÒàÁ×ͧ ºÒ§¤ÅOEÒ à»š¹¾ÃÐÃÙ»·Ã§ÁOEÒÈÖ¡ã¹ÍÔÃÔÂÒº¶¡íÒÅѧÍÍ¡à´Ô¹·Ò§Ï μÒÁ»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÏ·Õè¡Å‹ÒÇäÇOE Çѹ·Õè òø ¸Ñ¹ÇÒ¤Á¢Í§·Ø¡»‚ »ÃЪҪ¹ªÒǺҧ¤ÅOEÒ¨Ö§ä´OE¾ÃOEÍÁ㨡ѹ·íÒ¡Òú٪ҴOEǤÇÒÁà¤Òþ áÅÐÃÐÅÖ¡ã¹ÇÕáÃÃÁÍѹËÒÞ¡ÅOEҢͧ¾ÃÐͧ¤ (ºÃÃÂÒÂÊÃØ»ÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒ : ˹OEÒ ñò)
 • 20. ๑๙ THE RITUAL OF SACRIFICE HIS MAJESTY THE KING TAKSIN MAHARAT MON-UMENT SHRINE ON DECEMBER 28 ANNUALLY Around 1987, “Bang Kla” villagers agreed that the Holy Spirit of the city should be invited to settle anywhere in the municipality area regarding the protection of the people and to ensure progress, living with happiness and creating motivation of the villagers in developing their lives in advance. King Taksin was a person who was involves in the geography of the “Bang Khla” location. When the Myanmar armies defeated king Taksin, they returned and reported to the General of Myanmar at a camp that was located at “ Paknamjolo”, in the “Paknam ” subdistrict. The camp is the fi nal military base for collection the troops including ground forces and navy that held up and waited for fi ghting with the King Taksin. The king Taksin thought that fi ghting faced to face with enemies was disadvantages due to armies were less than Myanmar. Therefore, the king Taksin contrived up for making a war. He chose a location that there were many trees (Gramineae) for making barriers. Then he hid many cannons behind the trees. After that, the king Taksin with 100 armies fought with Myanmar troops at a fi eld. When they fought together for a while, the king Taksin commanded the troops to escape to barriers for deceiving enemies got into the barriers as well. When enemies got into barriers, Thais armies shoot with many cannons to enemies and attacked to them from anywhere. Most of Myanmar armies were dead and some escaped. However, the king Taksin still chaise to kill all. After that, the king Taksin moved the troops to pass “Ban Thong Lang”or “Tha Thong Lang”, “Blangkla” district at the present. They also passed “Panthong”, “Bangplasoy”, “Bannaklau” villages in Chonburi province. When he passed to the villages, the villagers volunteered to be armies. The king Taksin could gather the large troops. Therefore, the king Taksin and the troops moved to Rayong province for beating and possessing Jantaburi province. They had stayed there for 3 months for more gathering armies, foods, weapons including construction a warship with navy. On November 7, 1767, the king Taksin move the troops by the warship into the Jaowpraya River for attacking Thonburi and beating “Phosrisamton” military base of Myanmar that the army leader was Suki. In that day, it considered that the king Taksin could successfully retrieve the independence of Thailand. On December 28, 1768, the king Taksin was enthroned to be the King namely “Somdejpraboromracha the forth”. After succeeded to the throne, the King Taksin ordered the court offi cial to construct the permanent architecture for being a commemoration in retrieve the independence of Thailand at “Paknamjolo”, “Paknam” sub-district. The commemorations are temple and large stupa at “Pakklongthalad” that is “Paknam” temple now. The temple was built at place that the king Taksin stayed to have lunch under “Bodhi” tree in the war. The king Taksin gave the temple’s name “Wat Pho”. However, the large pagoda was damaged by the stream now. Therefore Bang Khla residents built King Taksin Shrine which portrayed the king on a horse starting his journey at the entrance of Bang Khla’s town center, and on December the 28 of every year the people of Bang Khla congregate in front of the King Taksin Shrine to take part in worshiping activities and to remember his acts of bravery and valour. ( Source : Summery details of Bang Khla District : Page 12 )
 • 21. ๒๐ àÃ×èͧ »ÃÐླÕáË‹¾Ãоط¸ªÔ¹ÃÒª ÇÑ´·Ò§¢OEÒÁ¹OEÍ ÇÑ´·Ò§¢OEÒÁ¹OEÍ »˜¨¨ØºÑ¹μÑé§ÍÂÙ‹ã¹ËÁÙ‹·Õè ô μíÒºÅËÑÇä·Ã ÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒ ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ ÁÕ¤ÇÒÁ໚¹ÁҴѧ¹Õé à¹×èͧ´OEÇÂÁÕ ¾Ãи´Ø§¤ ó û٠¤Í× ¾ÃСŹèÑ ¾ÃÐà·ÂÕ¹ áÅоÃÐËÁ¡ ä´àOE´¹Ô¸´Ø§¤¨Ò¡ ¨§ÑËǴѹ¤ÃÃÒªÊÁÕÒ ¨¹¡Ãз§èÑÁÒ¶§ÖËÁº‹ÙÒOE¹·Ò§¢ÒOEÁ¹ÍOE (·ªèÕÍè×ËÁº‹ÙÒOE¹ ·Ò§¢ÒOEÁ¹ÍOEÂà¹Íèק¨Ò¡ºÃàÔdzËÁº‹ÙÒOE¹áμ´‹§éÑà´ÁÔ໹š»Ò†äÁ OEáÅÐÁÕÅíÒ¸Òà ·ÁèÕ¹ÕÒíéäËżҋ¹ ÊμÑÇμÒ‹§ æ ¾Ò¡¹Ñà´¹Ô¢ÒOEÁÅÒí¸Ò÷àèÕ»¹š·Ò§à´¹Ô¢Í§ÊμÑǏ ¨Ò¡½§›˜Ë¹§èÖä»Â§ÑÍ¡Õ½§›˜Ë¹§èÖ«§èÖ໹š·Ò§àÅ¡ç æ áÅÐμ¹é×à¢¹Ô â´ÂÊμÑÇμÒ‹§ æ 㪢OEÒOEÁä»ÁÒ »¨˜¨ºØ¹Ñ¡¤çÍ׺ÃàÔdz¢ÒOE§Ç´Ñ áÅÐä´àOE»ÅÂèÕ¹ÁÒ໹š¤Åͧ¤ÁÙÍÞ) μ‹Í¨Ò¡¹é¹ÑÃÒɮáçä´OE¹ÔÁ¹μ¾Ãзé§Ñ ó ÃÙ» ãËOEÍ‹»ÙÃШíÒã¹ËÁ‹ºÙOEÒ¹ áÅÐä´OE»ÃÖ¡Éҡѹ·è¨ÕÐÊÃOEÒ§Êíҹѡʧ¦¢é¹Ö â´ÂÁÕ¹ÒÂà¡Ô´¹Ò§áËËÁ ÃÒÉ®Ãã¹ËÁ‹ºÙOEÒ¹ä´OE¡·è´ÕÔ¹ãËOE໚¹Êíҹѡʧ¦ ¨íҹǹ ñò äËàÈÉ áÅÐä´OE¡ºOEÒ¹ãËOE¨íҹǹ ó ËÅѧ à¾×èÍãªOE໚¹¡Ø¯Ô áÅÐä´OE໚¹Êíҹѡʧ¦ ã¹»‚ã´äÁ‹»ÃÒ¡¯ μ‹ÍÁÒÁÕ¡Òá‹ÍÊÃOEÒ§à¾ÔèÁàμÔÁáÅÐä´OE¡°Ò¹Ð໚¹ÇÑ´àÁ×èÍ»‚ ¾.È.òôòô â´ÂãªOEª×èÍÇ‹Ò ÇÑ´ÈÃÕÇÔäÅÃÒÉ®ÃÈÃÑ·¸Ò¸ÃÃÁ¢OEÒÁ¹OEÍ ÍíÒàÀÍËÑÇä·Ã (»˜¨¨ØºÑ¹à»ÅÕè¹ÁÒ໚¹ÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒ) ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ μÍ‹¨Ò¡¹¹éÑ¡Áç¡ÕÒÃÊÃÒOE§¾ÃÐÍâغʶ㹻 ‚¾.È. òôöô áμ¡‹äçÁÁ‹¾ÕÃлÃиҹ㹾ÃÐÍâغʶ ¹Ò¢Òí ¹Ò¡ÅØ áÅйÒ¨Õê´ ÃÒÉ®Ãã¹ËÁÙ‹ºOEÒ¹ä´OEà´Ô¹·Ò§ä»¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔɳØâÅ¡ à¾×èÍ仹ÁÑÊ¡ÒÃËÅǧ¾‹Í¾Ø·¸ªÔ¹ÃÒª áÅÐä´OE ËÒªÒ‹§ÁÒ·ÒíẺ¨ÒíÅͧËÅǧ¾Í‹¾·Ø¸ª¹ÔÃÒª¢¹éÖ à¾Íè×»ÃдÉ԰ҹ㹾ÃÐÍâغʶ (ËŧÑà´ÁÔ) áÅÐä´ÁOE¡ÕÒè´Ñ§Ò¹ à©ÅÔÁ©ÅͧãËOEËÅǧ¾‹Í»‚ÅÐ ò ¤ÃÑé§μÅÍ´ÁÒ ¤×Í ñ.§Ò¹»ÃÐླÕáË‹ËÅǧ¾‹Í¾Ø·¸ªÔ¹ÃÒª ¤×Í ÇѹáÃÁ ñ ¤èíÒ à´Í×¹ ññ ËŧÑÍÍ¡¾ÃÃÉÒ ñ Ç¹Ñ ã¹ÊÁÂÑ¡Í‹¹¨Ð¹ÒíËÅǧ¾Í‹¾·Ø¸ª¹ÔÃÒª¨ÒíÅͧáË·‹Ò§¹Òíé ä»μÒÁÅÒí¤ÅͧμÒ‹§ æ ÍÍ¡Êá‹ÙÁ¹‹ÒíéºÒ§»Ð¡§ à¾Íè×ãË»OEÃЪҪ¹ä´»OE´·Í§áÅÐÊ¡Ñ¡ÒúªÙÒ «§èÖ»¨˜¨ºØ¹ÑÁ¶Õ¹¹ áÁ¹‹ÒíéÅÒí¤Åͧ μÒ‹§ æ ¨§ÖäÁÁ‹¡ÕÒÃÊÞѨÃä»ÁÒ ¨§Öà»ÅÂèÕ¹ÁÒáË·‹Ò§º¡â´ÂãªÃOE¶à»¹š¢ºÇ¹áË ‹ÃÒÉ®Ãä´»OE¯ºÔμÑ¡Ô¹Ñ໹š»ÃШÒí·¡Ø»à‚ÁÍè׶§ÖǹѹÕé ò.»ÃÐླջ´·Í§¾Ãоط¸ªÔ¹ÃÒª «Ö觶×Í໚¹§Ò¹»ÃШíÒ»‚ ໚¹¡ÒÃÊÁâÀªÍ§¤ËÅǧ¾‹Íã¹à´×͹·ÕèÁÕ¡ÒÃÊÃOEÒ§ ËÅǧ¾‹Í¢Öé¹ â´Â¨Ñ´§Ò¹ãËOEËÅǧ¾‹Í ò Çѹ ¤×Í ¢Öé¹ ñò ¤èíÒ áÅÐ ñó ¤èíÒ à´×͹ ô à¾×èÍãËOE»ÃЪҪ¹ã¹ËÁÙ‹ºOEÒ¹ áÅлÃЪҪ¹·ÕèÁÒ¨Ò¡μ‹Ò§¶Ôè¹ä´OE»´·Í§ ¡ÃÒºäËÇOE ÊÑ¡¡ÒÃÐºÙªÒ ¡ÒèѴ§Ò¹»‚ÅÐ ò ¤ÃÑé§ ·Ò§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÑ´¨ÐμOEͧ¨Ñ´ÅÔà¡ ÁÒáÊ´§ãËOEËÅǧ¾‹Í «Öè§ÁÕ¡Òû¯ÔºÑμÔÊ׺μ‹Í¡Ñ¹ÁÒ à¹×èͧ¨Ò¡ËÅǧ¾‹Í ¾Ø·¸ªÔ¹ÃҪ໚¹ÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì »ÃЪҪ¹ä´OEÁÒº¹ºÒ¹μ‹ÍËÅǧ¾‹Í ã¹àÃ×èͧμ‹Ò§ æ »ÃÒ¡¯Ç‹Ò»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ ¨Ö§¹íÒÅÔà¡ÁÒáÊ´§ ÁÒÃíÒ¶ÇÒÂ໚¹»ÃШíÒ »‚ã´äÁ‹¨Ñ´§Ò¹àËÁ×͹à¤ÂÁÕÁÒ¨Ðà¡Ô´ÍÒà¾Èμ‹Ò§ æ ã¹ËÁÙ‹ºOEÒ¹ (·ÕèÁÒ : ÍÒ¨ÒϺѳ±ÙÏ ºØÞ»ÃÐàÊÃÔ° ໚¹¼ÙOEãËOEÊÑÁÀÒɳ, ÍÒ¨ÒÏÍÒÃÕÂÒ ºØÞ·ÇÕ à»š¹¼ÙOEÊÑÁÀÒɳ)
 • 22. ๒๑ PHRA PHUTTHA CHINNARATH’S PARADE OF WAT THANG KHAM NOI Wat Thang Kham Noi is located in Moo 4 of Hua Sai Sub-district, Bang Khla, Chachoengsao. Three pilgrims which were Phra Klan, Phra Tian, Phra Mok on their pilgrimage from Nakhon Ratchasima to Thang Kham Noi village, named after its’ terrain. In the past, this area was a forest with a small creek running through the area, where animals roamed in their natural environments. Later, the temple was established and the creek was renamed to Klong Kumon. The villagers asked the pilgrims to stay with them. So they built a house of the monks in 12 rai of land donated by Mr.Kurd and Ms.Ram. Subsequently, the monk house was elevated to the status of temple in 1881. Presently, the temple is offi cially named as Wat Sriwilairatsadon Satthatham Kham Noi, Hua Sai Sub-district, (Bang Khla district) Chachoengsao. In 1921, ubosot was built but there was no principle Buddha image in the temple thus, the villagers named Khum, Kul and Jid travelled to Phitsanulok Province to get an imitation of the Phra Phuttha Chinnarath to enshrine in the ubosot. The villagers hold worshiping activities for Luang Phor Phra Phuttha Chinnarath twice a year. The fi rst activity – Luang Phor Phra Phuttha Chinnarath’s Parade is on the 1st day of the waning moon of the 11th lunar month which is a day after Buddhist Lent. In the past, Luang Phor Phra Phuttha Chinnarath’s parade was held in the waterways through the Bang Pakong River but nowadays the parade is held on the road. Secondly, Gold Leaf Offering for Phra Phuttha Chinnarath has been an annual festival on the 12th -13th day of the waxing moon of the 4th lunar month for villagers and people from other regions to worship the Buddha image. During the two festivals throughout the year, Thai traditional dramatic performances as well as other performances are often performed to pay respect to Phra Phuttha Chinnarath as the sacred image which helps protect and grant wishes of the villagers. (Source : Interview of Ajarn Buntoon Boonprasert by Ajarn Areeya Boonthawi) àÃ×èͧ ¡ÒÃà¢OEҷç »ÃÐÇÑμÔ¤ÇÒÁ໚¹ÁÒ ¡ÒÃà¢OEҷç໚¹¤ÇÒÁàª×èÍáÅоԸաÃÃÁ㹡Òà ÃÑ¡ÉÒâä¢Í§ªÒÇä·Âàª×éÍÊÒÂà¢Áà ·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ ËÁÙ‹·Õè ñ,ò μíÒºÅàÊÁç´à˹×Í ËÁÙ‹·Õè ñ μíÒºÅàÊÁç´ãμOE μÔ´μ‹Í¡Ñº μÒíºÅËÇÑÊÒíâç μÒíºÅá»Å§ÂÒÇ ÍÒíàÀÍá»Å§ÂÒÇ «§èÖà´ÁÔ໹š ÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒà¡‹Ò ÁÕºÃþºØÃØÉà¢OEÒÁÒμÑé§Ã¡ÃÒ¡ã¹¾×é¹·Õè ·Õè໚¹ÍíÒàÀ;¹ÁÊÒäÒÁ»˜¨¨ØºÑ¹¹Ñºà»š¹ÃOEÍ»‚ ºØμÃËÅÒ¹ ¤¹Í¾Â¾¡ÅØ‹Á¹ÕéÂѧ¤§Ê׺·Í´»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ ´Ñé§à´ÔÁà¡ÕèÂǡѺ¼ÕºÃþºØÃØÉ áÅÐáÊ´§¤ÇÒÁ໚¹¡ÅØ‹Áª¹´OEǾԸաÃÃÁ·ÕèÁÕÅѡɳÐ੾ÒÐ ¤×Í “¡ÒÃàÅÕ駼Õà¢ÁÔ ໚¹¤ÇÒÁàª×èÍμ‹Íà¹×èͧ¡Ñ¹ÁÒμÑé§á실ÃÑ駻ن Â‹Ò μÒ ÂÒÂ Ç‹Ò ÊÒàËμآͧ¡ÒÃà¨çºä¢OEä´OE»†Ç ºÒ§¤ÃÑé§ÍÒ¨à¡Ô´¨Ò¡ ÅÙ¡ËÅÒ¹»Å‹Í»ÅÐÅÐàÅ äÁ‹»¯ÔºÑμÔμÒÁ»ÃÐླբͧºÃþºØÃØÉ àª‹¹ ¡ÒèѴ¾Ô¸Õá싧§Ò¹·ÕèäÁ‹ÁÕ¾Ô¸ÕäËÇOE¼Õà¢ÁÃ
 • 23. ๒๒ ºÃþºØÃØÉ ËÃ×Í·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò “຺ҨÒμØÁ” ·íÒãËOEà¡Ô´¡ÒÃà¨çº»†ÇÂËÃ×ͤÃͺ¤ÃÑǨÐÍÂÙ‹äÁ‹ÊØ¢ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¡ÒáÃзíÒ ¼Ô´¼Õ “ÇÔ¸ÕÃÑ¡ÉÒ μOEͧãËOE¤¹·Ã§à¾×èÍ·íÒ¾Ô¸ÕàªÔÞ¼ÕÞÒμÔ¾Õè¹OEͧÁÒ¶ÒÁÇ‹Ò¼ÙOE»†Ç¼Դ¼Õ¼ÙOEã´ àÁ×èÍ·ÃÒºáÅOEǤ¹·Ã§ ¡ç·íÒ¾Ô¸Õº¹ºÒ¹ÈÒÅ¡Å‹ÒÇá·¹¼ÙOE»†ÇÂãËOEËÒ¨ҡ¡ÒÃà¨çºä¢OEä´OE»†Ç ¡ç¨Ð·íÒ¾Ô¸Õá¡OEº¹àÅÕ駼Õà¢ÁÃμÒÁ·Õ躹äÇOE ¾Ô¸Õà¢OEҷç ¤¹·Ã§¨ÐμOEͧ໚¹¤¹·ÕèÁÕàª×éÍÊÒÂà¢Áà à¤Ã×èͧો¹»ÃСͺ´OEÇ ñ. ä¡‹ ñ μÑÇ ò. àËÅOEÒ ñ ¢Ç´ ó. à§Ô¹ ñò ºÒ· ô. ºÒÂÈÃÕ»Ò¡ªÒÁ, ºÒÂÈÃÕμ‹Í, ºÒÂÈÃÕâμ¡ õ. ¢OEÒÇμÍ¡ ö. ¢OEÒÇμOEÁãÊ‹ËÁÙãÊ‹¶ÑèÇ, ¢OEÒÇμOEÁãÊ‹äÊOE¡ÅOEÇ ÷. ¼ÅäÁOE»ÃСͺ (ÁÕ¡çä´OE äÁ‹ÁÕ¡çä´OE) ¾Ô¸ÕäËÇOE¤ÃÙ ÁÕ¢¹ÁμOEÁ¢ÒÇ ¢¹ÁμOEÁá´§ ¾ÃOEÍÁ´OEÇÂÊíÒÃѺ¡Ñº¢OEÒÇ ¾Ò¹¤ÃÙ à¤Ã×èͧ´¹μÃÕ »ÃСͺ´OEÇ ñ. ¡Åͧⷹ ó 㺠ò. »‚›ÍÍ »‚›»ˆÇ¡ (ÁÕ¡çä´OE äÁ‹ÁÕ¡çä´OE) ó. «ÍÊÒÁÊÒ ô. μÐঋ ¡ÒÃà«‹¹¤¹μÒ ¡ÒÃà«‹¹¤¹μÒ (¡ÒÃÊ‹§àÃ×Í) ໚¹¡ÒÃÊ‹§ÍÒËÒà à¤Ã×èͧ¹Ø‹§Ë‹Á ÃÙ»»˜oe¹¤¹áÅÐÊÑμǏàÅÕé§ ä»ãËOEºÃþºØÃØÉ ·ÅèÕÇ‹§ÅºÑä»áÅÇOEäÇãOEªãOE¹μÒ‹§À¾ â´Â¡ÒùÒíàÍÒʧèԢͧ´§Ñ¡ÅÒ‹ÇãÊÅ‹§ä»ã¹àÃÍ×··èÕÒí´ÇOE¡Һ¡ÅÇOEÂáÅÇOE¹Òíä»»ÅÍ‹Âã¹ áËÅ‹§¹éíÒ ÅíÒ¤Åͧ ºÖ§ áÁ‹¹éíÒ ¡Ãзíҡѹã¹Çѹ¢Öé¹ ñô ¤èíÒ à´×͹ ñð àËÁ×͹¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ·íÒºØÞà´×͹ÊÔºÊͧ¢Í§ ¤¹ä·Â ຺ҨÒμØÁ ຺ҨÒμØÁ ໚¹¡ÒÃà«‹¹äËÇOE¼Õ»Ù†Â‹ÒμÒÂÒÂàÁ×èÍÁÕ¤Ù‹¤Ãͧ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹¡ÒÃá싧§Ò¹ËÃ×Í¡Òâ͢ÁÒ¡çμÒÁ â´ÂÁÕà¤Ã×èͧો¹äËÇOE ä´OEá¡‹ ñ. ¢¹ÁμOEÁá´§-¢¹ÁμOEÁ¢ÒÇ ò. ÍÒËÒÃËÇÒ¹-¤ÒÇ Í‹ҧÅÐ ñ ÊíÒÃѺ ó. àËÅOEÒ ñ ¢Ç´ ô. ä¡‹μOEÁ ñ μÑÇ õ. ´Í¡ËÁÒ¡ª‹ÍÅÐ ó ´Í¡ ËÅѧäËÇOE¼ÕºÃþºØÃØÉ ¤Ù‹º‹ÒÇÊÒǨÐä´OEÃѺ¡ÒÃÍǾÃ໚¹ÀÒÉÒà¢ÁÃÊÅѺ´OEÇ¡ÒëѴª‹Í´Í¡ËÁÒ¡ ¨Ò¡ÞÒμÔ¾Õè¹OEͧ ó ¤ÃÑé§ (ºÒ§¤ÅOEÒ ñðð »‚, òõôô, ˹OEÒ ññ÷-ñòð)
 • 24. ๒๓ SPIRIT MEDIUM Origin of the ritual Spirit Medium is the belief of medical treatment of Thai-Khmer people who live in Moo 1, 2 Samet Nuea Sub-district and Moo 1 Samet Tai Sub-district which is next to Plaeng Yao district. Dated back more than 100 years ago, ancestors of the Thai-Khmer residents come to settle down in these areas and brought with them their belief in the spirits and superstitions which has been passed on to their descendents; generation to generation until the present day. The unique ritual of this group is the feast of the spirit of Khmer’s forefathers. They believe that sickness’s of people are caused by their ignorance of the traditional code of conducts, such as; weddings without worshiping activities for the spirits of the Khmer forefathers known as “Bebajatuma”. This mis-conducted event will lead to illness or disharmony of the family members. To remove the sickness or solve problems, a spirit medium or a person who can contact with the supernatural power will invite the spirits to ask for the cause of the problem and make an offer to the spirits. When the sick people recovers from his or her illness or when the problem is resolved, the spirit medium who has to come from Khmer lineage will hold the feast which consists of : - 1 chicken - 1 bottle of whisky - 12 baht - 1 Baisi Pak Charm (offering of cooked rice beneath an arrangement of folded leaves and fl owers topped with a boiled egg - popped rice - Steamed sticky rice with pork or with banana - fruit TEACHER HONORING CEREMONY Khanom Tom Khao and Khanom Tom Daeng (White and Red Coconut balls) as well as the following musical instruments are used in the ceremony; - Tom-tom - Thai fl ute (optional) - Three-stringed fi ddle - Three-stringed musical instrument called the Jakhe MAKING OFFERING FOR THE SPIRITS Villagers put food, clothing, human and animal molded fi gures in a boat made of the outer skin of the banana tree and presumably send all the things to their ancestors from the water resources, such as, a canal or river. They usually hold this ceremony on the 14th of
 • 25. ๒๔ the waxing moon of the 10th lunar month comparatively to the belief of merit making of the 12th lunar month of the Thai people. BEBAJATUMA This worship activity is made for the spirits of the villager’s ancestors, when descendents start their family lives, with a wedding ceremony or not. The things needed in the ceremony are as follow: - Khanom Tom Daeng and Khanom Tom Khao - Food and desserts - Whisky - Boiled chicken - Flowers of Betel palm After making offering to the spirits of the ancestors, the new couple will be blessed in Khmer. (Source : 100th Bang Khla Anniversary, 1999 : Page 117-120) àÃ×èͧ »ÃÐླաÒÃà¡Ô´ ÇÔ¸Õ¡ÒôíÒà¹Ô¹ªÕÇÔμ¢Í§ªÒǺҧ¤ÅOEҢͧ¤¹ÃØ‹¹à¡‹Ò ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍáÅиÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑμÔà¡ÕèÂǡѺ ¡ÒäÅÍ´ºμØÃÇÒ‹ÊÒÁÒö·Òí¹ÒÂà¾È¢Í§·Òá¨Ò¡ãºË¹ÒOE¢Í§¼àOEÙ»¹šÁÒÃ´Ò ¡ÅÒ‹ÇÇÒ‹ ¶ÒOEãºË¹ÒOE¢Í§¼àOEÙ»¹šÁÒÃ´Ò ËÁͧ¤ÅéíÒ à»š¹½‡Ò μ¡¡ÃÐ ¨Ðä´OE໚¹ºØμêÒ á싶OEÒãºË¹OEҢͧ¼ÙOE໚¹ÁÒôÒÊÇÂàÃÕºÊÐÍÒ´ÊÐÍOEÒ¹ ÁÕ¹éíÒ ÁÕ¹ÇÅ ¨Ðä´OEºØμÃà¾ÈËÞÔ§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÂѧÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÍÕ¡Ç‹Ò ¼ÙOE·Õè¨Ð¤ÅÍ´ºØμèÐμOEͧ·íÒ§Ò¹ºOEÒ¹ãËOEÁҡ໚¹ ¾ÔàÈÉ àª‹¹ μÑ¡¹éíÒ μíÒ¢OEÒÇ à¡çº¡ÇÒ´¶ÙºOEÒ¹ ¨Ð·íÒãËOE¤ÅÍ´ºØμç‹Ò (ºÒ§¤ÅOEÒ ñðð »‚, òõôô, ˹OEÒ ñòñ) TRADITIONAL BELIEF ON BIRTH GIVING Old Bang Khla residents believe that gender of the fetus or unborn child can be predicted from the appearance of the mother. If the mother has blemishes or freckles on her face when she becomes pregnant, her baby will be a boy but if the mother has unblemished face and look healthy, her baby will be a girl. Besides, pregnant women should exercise often by doing housework such as cooking and cleaning the house in order to give birth with minimal stress. (Source : 100th Bang Khla Anniversary, 1999 : Page 121)
 • 26. ๒๕ àÃ×èͧ »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒúǪ ªÒÇÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒÁÕ»ÃÐླաÒúǪàËÁ×͹¡Ñº¤¹·ÑèÇä»·ÕèÁÑ¡¹ÔÂÁãËOEºØμêÒÂËÃ×ÍËÅÒ¹ªÒ·ÕèÁÕÍÒÂØ ¤Ãº ò𠻺‚úÔÃÙ³ ä´ÍOE»ØÊÁº·ã¹¾Ãо·Ø¸ÈÒÊ¹Ò à¾Íè×໹š¡Ò÷´á·¹¾ÃФ³Ø¢Í§º´ÔÒÁÒÃ´Ò ã¹¡ÒúǪ¹¹éÑ ¹ÔÂÁ¨Ñ´ãËOEÁÕ¡Ò÷íÒ¢ÇÑÞ¹Ò¤à¾×èÍÊÑè§Ê͹ãËOE¹Ò¤à¡Ô´¤ÇÒÁÊíÒ¹Ö¡¶Ö§¾ÃФس¢Í§ÁÒôҼÙOEãËOE¡íÒà¹Ô´ áÅйÔÂÁáË‹¹Ò¤ÍØ»ÊÁº··ÕèÇÑ´ã¹àÇÅÒàªOEÒ (ºÒ§¤ÅOEÒ ñðð »‚, òõôô, ˹OEÒ ñòò) ORDINATION CEREMONY Bang Khla residents have general beliefs about ordination. They usually let their son or nephew enter the monkhood when they are twenty years old to pay his debt to his parents. There will be a parade for a person about to be ordained as a Buddhist monk around the temple in the morning. (Source : 100th Bang Khla Anniversary, 1999 : Page 122) àÃ×èͧ »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃá싧§Ò¹ ªÒÇÍíÒàÀͺҧ¤ÅOEÒ ÁÕ»ÃÐླաÒûÃСͺ¾Ô¸Õà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃá싧§Ò¹´OEÇÂÇÔ¸ÕÊҡŠઋ¹à´ÕÂǡѺªØÁª¹ ͹è× æ ÍÒ¨¨ÐÁ¢ÕÍOE»Å¡ÕÂÍ‹Â͹è× æ μÒÁàªÍé×ÊÒº´ÔÒÁÒÃ´Ò àª¹‹ àªÍé×ÊÒ¨¹Õ àªÍé×ÊÒÂà¢Áà áÅÐàªÍé×ÊÒÂä·Âá·OE ·ÕèμOEͧ¨Ñ´à¤Ã×èͧો¹äËÇOE¼ÕºOEÒ¹¼ÕàÃ×͹ à¾×èͺ͡¡Å‹ÒǺÃþºØÃØÉ·Õèáμ¡μ‹Ò§¡Ñ¹ áÅйÔÂÁ¡ÒÃÅÐàÅ‹¹¡Ñ鹢ѹËÁÒ¡ ËÅÒ¡ËÅÒÂÇÔ¸Õ à¾×èÍ·´Êͺ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ ¤ÇÒÁÍ´·¹¢Í§à¨OEÒº‹ÒÇ μÅÍ´¨¹¹ÔÂÁ¡ÒèѴ¢¹Á¢Ñ¹ËÁҡ໚¹¤Ù‹ à¾×èͤÇÒÁÃÒºÃ×蹢ͧªÕÇÔμÊÁÃʢͧ¤Ù‹º‹ÒÇÊÒÇ à»š¹μOE¹ (ºÒ§¤ÅOEÒ ñðð »‚, òõôô, ˹OEÒ ñòó)
 • 27. ๒๖ WEDDING CEREMONY Bang khla people share common concepts with other local communities about marriage. However, there are some differences according to racial and religious belief such as Chinese, Khmer and Thai. These three groups of people have their own way of making offerings to guardian spirits and ancestors. And there are normally “Khan Makk” or gifts and other precious items arranged in even number from the groom to the bride’s family to expect luck and happy marriage. (Source : 100th Bang Khla Anniversary, 1999 : Page 123) àÃ×èͧ »ÃÐླաÒÃàÊÕÂáÁ‹«×éÍ »ÃÐླաÒÃàÊÕÂáÁ‹«×éÍ ¹ÔÂÁ·íҡѹ㹾×鹺OEÒ¹μíÒºÅËÑÇä·ÃáÅÐã¡ÅOEà¤Õ§ ¨Ò¡¡ÒÃÊͺ¶ÒÁ»ÃÐླչÕé ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒâÑé¹¾×é¹°Ò¹¢Í§âçàÃÕ¹ ¤×Í ¹ÒÂÊØ·Ñȹ àÁ¦©èíÒ áÅШҡÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·OEͧ¶Ô蹢ͧâçàÃÕ¹ ÇÑ´ËÑÇä·Ã ¤×Í ¹Ò§¡Å‹ÍÁ á¡OEÇÁ³Õ ä´OE¤ÇÒÁÇ‹Ò »ÃÐླÕàÊÕÂáÁ‹«×é͹Õé ¨Ð·íÒ੾ÒЧҹÁ§¤Åμ‹Ò§æ ઋ¹ »ÃÐà¾³Õ â¡¹¨¡Ø »ÃÐླºÕǪ¹Ò¤áÅлÃÐླ¡ÕÒÃá짋§Ò¹à·Ò‹¹¹éÑ »ÃÐླàÕÊÂÕáÁ«‹Íé×¹¨éÕ´Ñ·Òí¢¹éÖà¾ÍèסÒÃà¤Òþ Ê¡Ñ¡ÒÃÐ áÅÐà¾×èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§áÁ‹«×éÍ»ÃШíÒÇѹà¡Ô´¢Í§áμ‹ÅФ¹·Õè¤Í´ÙáÅàÃÒÁÒμÑé§áμ‹à¡Ô´ â´ÂÁÕª×èÍáÁ‹«×éÍáμ‹ÅÐÇѹà¡Ô´´Ñ§¹Õé áÁ‹«×éÍÇѹÍÒ·Ôμ ª×èÍÇ‹Ò áÁ‹¨Ôμ´ÒÇѹ áÁ‹«×éÍÇѹ¨Ñ¹·Ã ª×èÍÇ‹Ò áÁ‹¨Ñ¹·Ð¹§¤ÃÒÞ áÁ‹«×éÍÇѹÍѧ¤Òà ª×èÍÇ‹Ò áÁ‹ÅÑ¡¢ÐºÃÔÊØ·¸Ôì áÁ‹«×éÍÇѹ¾Ø¸ ª×èÍÇ‹Ò áÁ‹ÊÒÁ¹·Ñ´ áÁ‹«×éÍÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ª×èÍÇ‹Ò áÁ‹ÊÐâÅ·Ø¡¢ áÁ‹«×éÍÇѹÈءÏ ª×èÍÇ‹Ò áÁ‹Âѡɏ¢Ð¹§àÂÒǏ áÁ‹«×éÍÇѹàÊÒÏ ª×èÍÇ‹Ò áÁ‹àÍμÒÅÑ ¡ÒèѴ·íÒà¤Ã×èͧો¹äËÇOE â´Â¡ÒÃãªOE¡Òº¡ÅOEÇ¡ÇOEÒ§»ÃÐÁÒ³ ò.õ ¹ÔéÇ ÁÒ·íÒËÑ¡ÁØÁ©Ò¡·íÒ໚¹¡ÃкРÊàèÕËÅÂèÕÁ ÁàÕªÍס¼¡Ùâ§ÊÁèÕÁØäÇÊOEÒíËúÑá¢Ç¹ ãªäOEÁäOE¼à‹ÊÂÕºÀÒÂ㹡ÃкРàǹOEÃÐÂоͻÃÐÁÒ³¨Òí¹Ç¹ ô-õ Í¹Ñ àÊÃç¨áÅOEÇμÑ´ãºμͧÇÒ§º¹¾×é¹¹Ñé¹ ãªOEãºμͧ·íҾͧÒÁ »ÃÐÁÒ³ ÷ 㺠Çҧ㹡ÃкйÑé¹ ÀÒÂ㹡Ãз§ ãÊ‹´Í¡äÁOE ¸Ù» à·Õ¹ ËÁÒ¡¾ÅÙ ÊμÒ§¤ ¡Ãз§ÅÐ ñ ºÒ· ãÊ‹¡ØOE§¾Å‹Ò »ÅÒÂíÒ (ÂíÒ»ÅÒ¡Ãл‰Í§¡çãªOEä´OE) àμÃÕÂÁÁоÃOEÒÇáËOE§ ñ ÅÙ¡ ËØOEÁ´OEÇ¡ÃдÒÉà§Ô¹¡ÃдÒɷͧ ¶OEÒ໚¹§Ò¹á싧§Ò¹ãªOEÁоÃOEÒÇ ò ÅÙ¡ ÁÊÕÒÂÊÞÔ¨¹ÂÒÇ»ÃÐÁÒ³ ñ ¤º×àÈÉ ä»¼¡Ù·¨èÕ¡Øà´¡ç·¨èÕÐ⡹¨¡ØáÅÇOE¹Òíä»ãÊ㋹¡Ãз§äÇ OEàÇÅҨзÒí¾¸ÔãÕª¼OEÒOE¢ÒÇ »Ù¡Ñº¾×é¹ áÅÐàÍÒ¡ÃкзÕèÁÕà¤Ã×èͧો¹äËÇOE¤ÃºÁÒÇÒ§º¹¼OEÒ¢ÒǹÑé¹ ¼ÙOE·íҾԸըСŋÒÇ໚¹¤íÒ¤ÅOEͧ¨Í§àÃÕ¹àªÔÞ áÁ«‹Íé×·§éÑ ÷ Ç¹Ñ ÁÒ¡¹Ôà¤ÃÍèקૹ‹äËÇ OEà¾Íè×໹š¡ÒÃÊ¡Ñ¡ÒúªÙÒ áÅÐÃÐÅ¡Ö¶§Ö¾ÃФ³Ø¢Í§áÁ«‹Íé× àÊèçáÅÇOE¨Ð¹Òí ¡ÃкйÑé¹ä»á¢Ç¹·ÕèμOE¹äÁOE·Ò§·ÔÈμÐÇѹÍÍ¡à¾×èÍ໚¹¡Òâ͢ÁÒÅÒâ·ÉáÁ‹«×éÍ·Õè¤ÍÂཇҴÙáÅàÅÕ駴ÙÁÒà¾×èÍ໚¹ ÊÔÃÔÁ§¤Åá¡‹¤¹â¡¹¨Ø¡ ¤¹ºÇª¹Ò¤ ËÃ×ًͤº‹ÒÇÊÒÇ·Õè¨Ðá싧§Ò¹¡Ñ¹ãËOEÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞÃØ‹§àÃ×ͧμ‹Íä» à»š¹ÍѹàÊÃ稾ԸÕáÁ‹«×éÍ (ºÒ§¤ÅOEÒ ñðð »‚, òõôô, ˹OEÒ ñòö-ñò÷)
 • 28. ๒๗ HONORING GODDESSES OF BIRTH AND CHILDREN CEREMONY This ceremony is famous among Hua Sai Villagers and nearby people. Mr.Sutad Mekcham, the Hua Sai School Committee and Mrs.Kram Kaewmanee, a community scholar said that the ceremony aimed to honoring and giving thanks to the Goddesses of Birth and Children who protect us since we were born is usually held in auspicious occasions such as birth shaving, ordination ceremony and wedding ceremony. The Goddesses of Birth and Children are named by the day of a week as follow : Sunday Jidawan Goddesss Monday Janthanongkarn Goddess Tuesday Lakkaborisut Goddess Wednesday Samontad Goddess Thursday Salotuk Goddess Friday Yak Kha Nong Yao Goddess Saturday Atalai Goddess Offerings for the goddesses are usually put in a 2.5 inched wide box made of leaf sheaf of banana tree supported and decorated by banana leaves folded. Inside the box, there are fl owers, joss stick, candle, Betel palm, and a 1 baht coin, spicy shrimp salad and spicy fi sh salad. In addition, a dried coconut decorated by silver and gold paper is often added in the offerings box. The villagers normally use 2 dried coconuts for wedding ceremony. The Goddesses are invited to the feast and then, the offering box is hung on the tree in the east to show gratitude to the goddesses. (Source : 100th Bang Khla Anniversary, 1999 : Page 126-127) àÃ×èͧ »ÃÐླÕà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃμÒ ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍËÅÒÂÍ‹ҧà¡ÕèÂǡѺ»ÃÐླաÒÃμÒ ¨íÒṡä´OE´Ñ§¹Õé - ¶OEÒÁպؤ¤Å㹺OEÒ¹ÅOEÁà¨çº áÅÐàÊÕªÕÇÔμ㹺OEÒ¹ãËOEμÑé§È¾ºíÒà¾çÞ¡ØÈÅ·ÕèºOEÒ¹ä´OE - ¡Ã³Õ·ÕèºØ¤¤Å㹺OEÒ¹ÅOEÁà¨çº áμ‹ä»àÊÕªÕÇÔμ·ÕèÍ×è¹ ¨ÐμÑé§È¾ºíÒà¾çÞ¡ØÈÅ·ÕèºOEÒ¹ËÃ×Í·ÕèÇÑ´¡çä´OE - ¡Ã³Õ·ÕèºØ¤¤Å·ÕèμÒ´OEÇÂÍغÑμÔàËμØËÃ×Í·ÕèàÃÕ¡¡Ñ¹Ç‹Ò “μÒÂâ˧” ËOEÒÁ¹íÒȾä»μÑé§È¾ºíÒà¾çÞ¡ØÈÅ·ÕèºOEÒ¹ â´Âà´ç´¢Ò´ ãËOE¹íÒä»ÇѴʶҹà´ÕÂÇ ¾Ô¸Õàªç§àÁOE§ ¡ÒÃà«‹¹äËÇOEºÃþºØÃØɼÙOEÇÒª¹Á ¨Ð¡ÃзíÒã¹μOE¹à´×͹àÁÉÒ¹¢Í§·Ø¡»‚ â´ÂÅÙ¡ËÅÒ¹ ·Ñé§ËÅÒ¨оҡѹÁÒ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´μ¡á싧ºÃÔàdzÎǧ«ØOE à¾×èÍ·Õè¨Ð¹íÒÍÒËÒÃáÅмÅäÁOEÁÒà«‹¹äËÇOE ¢Í§ÊíÒ¤ÑÞ ·¨èÕТҴàÊÂÕÁäÔ´¤OEÍ×ËÍÂá¤Ã§ÅÇ¡ «§èÖËŧѨҡ¡ÒÃૹ‹äËÇàOEÊèçÅ¡ÙËÅÒ¹¡¨çйÒíà»ÅÍסËÍÂá¤Ã§·ÃèպѻÃзҹáÅÇOE ä»â»Ã·Õèà¹Ô¹Îǧ«ØOE (ºÒ§¤ÅOEÒ ñðð »‚, òõôô, ˹OEÒ ñóñ)
 • 29. ๒๘ FUNERAL CEREMONY The beliefs about death and funeral ceremony are varied for example : - If a family member has been seriously sick and passes away at home, it is acceptable to have a funeral ceremony at home. - If a family member has got serious illness and dies outside, it is acceptable to have a funeral at home or a temple. - If a family member dies because of a fatally accident, it is unacceptable to have a funeral ceremony at home. QING-MING OR CHENG MENG FESTIVAL It is held every the early of April. Descendents get together at their ancestors’ cemetery, and they do the cleaning and worship activities. Cooked Cockle, steamed blanched clams, is one of the main dishes for this occasion. (Source : 100th Bang Khla Anniversary, 1999 : Page 131) àÃ×èͧ §Ò¹ºÃþªÒÊÒÁà³ÃÀҤĴÙÃOE͹ ÇÑ´ãËÁ‹¤ÙÁÍÞ ÇÑ´ãËÁ‹¤ÙÁÍÞ¶×Í໚¹ÇÑ´áË‹§ááã¹μíÒºÅËÑÇä·Ã·èÕÃÔàÃèÔÁ»ÃÐླաÒúǪÊÒÁà³ÃÀҤĴÙÃOE͹¢éÖ¹ ã¹»‚ ¾.È. òõôô áÅж×Í»¯ÔºÑμÔ໚¹¸ÃÃÁà¹ÕÂÁàÃ×èÍÂÁÒ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ ·Ñ駹Õé¡ÒúǪÊÒÁà³Ã¤ÃÑé§Å‹ÒÊØ´ Âѧ¶ÇÒÂ໚¹¾ÃÐÃÒª¡ØÈÅà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔá´‹¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨OEÒÍÂÙ‹ËÑÇ à¹×èͧã¹âÍ¡ÒÊÁËÒÁ§¤Å à©ÅÔÁ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉÒ øð ¾ÃÃÉÒ õ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á òõõð àÁ×èÍÇѹ·Õè ñ - ñò àÁÉÒ¹ òõõð à´ç¡ªÒ·ÕèÁÒ ºÇªàÃÕ¹㹪‹Ç§Ä´ÙÃOE͹¹ÕéÁÕ»ÃÐÁÒ³ õ𠤹 ໚¹à´ç¡ã¹¾×é¹·ÕèËÁÙ‹·Õè ó ºOEÒ¹¤ÙÁÍÞ ¨íҹǹ˹Öè§áÅÐ à´ç¡¨Ò¡ËÁÙ‹ºOEÒ¹ã¡ÅOEà¤Õ§ (·ÕèÁÒ : ¤Ø³àªÒÇÅÔμ ÈÃÕÊÁºÑμÔ Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹμíÒºÅËÑÇä·Ã) SUMMER NOVICE PROGRAM OF WAT MAI KUMON Wat Mai Kumon is the fi rst temple in Hua Sai Sub-District to initiate Summer Novice Training Program in the year 2001 and the temple has continued the project until now. The recent program is setup for honoring on the 80th anniversary of his Majesty the King Bhumibol Adulyadej’s birthday on December 5th, 2007. Most of the 50 novices are the boys from Moo 3 Kumon village and other villages. Source : http://culture.rru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=86 http://culture.rru.ac.th/PDFFile/novice-summer.pdf
 • 30. ๒๙ àÃ×èͧ §Ò¹»ÃШíÒ»‚ »´·Í§ËÅǧ¾‹ÍàªÔ´ ÇÑ´ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ ¾ÃШѹ·ÊØÇѳⳠ(Êع·ÃÇÔ¨Òó) ËÃ×Í·ÕèªÒǺOEÒ¹ èOEÙ¡Ñ¡¹Ñã¹¹ÒÁ ËÅǧ¾Í‹àª´Ô Í´μÕà¨ÒOEÍÒÇÒÊÇ´ÑÅÒ´ºÇÑ¢ÒÇ ã¹ª‹Ç§ÃÐËÇ‹Ò§»‚ ¾.È. òôöõ - òõðð ÃÇÁÃÐÂÐàÇÅÒ ·Ñé§ÊÔé¹ óõ »‚ ¶×Í໚¹à¨OEÒÍÒÇÒÊ·ÕèªÒǺOEÒ¹ãËOE¤ÇÒÁà¤Òþ áÅйѺ¶×͡ѹÍ‹ҧá¾Ã‹ËÅÒ äÁ‹à¾Õ§áμ‹à©¾ÒÐ ªÒǺOEÒ¹ã¹ËÁÙ‹·Õè ö ºOEÒ¹ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ à·‹Ò¹Ñé¹ áμ‹Âѧ ÃÇÁ¶Ö§ªÒǺOEÒ¹¨Ò¡ËÁÙ‹ºOEÒ¹Í×è¹ æ ·ÕèáÇÐàÇÕ¹à¢OEÒÁÒ ÊÑ¡¡ÒÃºÙªÒ áÅк¹ºÒ¹ÈÒÅ¡Å‹ÒǡѹÍ‹ҧà¹×èͧṋ¹ ໚¹»ÃШíÒ ¨Ò¡¤íҺ͡àŋҢͧªÒǺOEÒ¹ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ àª×èÍÇ‹Ò ËÅǧ¾‹ÍàªÔ´à»š¹¾Ãл¯ÔºÑμÔ·ÕèÁÕÞÒ³Ê٧ʋ§ ÊÒÁÒöá»Å§¡ÒÂ໚¹¨ÃÐà¢OE àÊ×ÍÊÁÔ§ ËÃ×ÍáÁOEáμ‹ÊÒÁÒöŋͧ˹ ¿˜¹á·§äÁ‹à¢OEÒ áÅÐÁÕ¤Ò¶ÒÍÒ¤Á ÃÑ¡ÉÒâäÀÑÂä¢OEà¨çºä´OE ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡·ÕèËÅǧ¾‹ÍàªÔ´ÁóÀÒ¾ªÒǺOEÒ¹¨Ö§ä´OEÃÇÁ㨡ѹÊÃOEÒ§ÈÒÅãËOEá¡‹ËÅǧ¾‹ÍàªÔ´ áÅÐÁÕÃÙ»ËÅ‹ÍàÊÁ×͹ͧ¤¨ÃÔ§¢Í§ËÅǧ¾‹ÍμÑ駻ÃдÔÉ°Ò¹ãËOE¼ÙOEàÅ×èÍÁãÊÈÃÑ·¸Òä´OEÁÒ¡ÃÒºäËÇOEºÙªÒ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÀÒ¹͡ºÃÔàdzâ´ÂÃͺÈÒÅ¡çÁÕ¡ÒùíÒÃÙ»¢Í§ËÁÙà·OEÒà¡OEÒ¡Õº áÅÐÇÑÇÊÒÁà¢Ò «Öè§ÊÑμǏàËÅ‹Ò¹Õéà¤Â໚¹ÊÑμǏàÅÕé§ ¢Í§ËÅǧ¾‹ÍàªÔ´ÁÒ¡‹Í¹àÁ×èͤÃÑé§ÂѧÁÕªÕÇÔμÍÂÙ‹ áÅЪÒǺOEÒ¹¹íÒÁÒ¶ÇÒ´OEǤÇÒÁàª×èÍ·ÕèÇ‹Ò àÁ×èÍÊÑμǏμ¡ÅÙ¡ÍÍ¡ÁÒ ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡μÔ ¡ÒÃàÅÕé§äÇOE¨Ð¹íÒ¤ÇÒÁ⪤ÃOEÒÂÁÒãËOE ¤ÇèйíÒ件ÇÒÂÇÑ´ »ÃÐླաÒû´·Í§ËÅǧ¾‹ÍàªÔ´ àÃÔèÁ¨Ñ´¢Öé¹·Ø¡ æ ÇѹáÃÁ ó ¤èíÒ à´×͹ ñò ¢Í§·Ø¡»‚ ໚¹àÇÅÒ ò Çѹ ò ¤×¹ â´ÂËÒ¡»‚ã´ÁÔä´OE¨Ñ´§Ò¹»ÃÐà¾³Õ ´Ñ§¡Å‹ÒÇ ªÒǺOEÒ¹àª×è͡ѹNjҨÐà¡Ô´ÍÒà¾È¢Öé¹ã¹ËÁÙ‹ºOEÒ¹ 㹧ҹ»ÃСͺ´OEÇÂÁËÃʾ»ÃÐàÀ·μ‹Ò§ æ ઋ¹ ÅÔà¡ áÅС¨Ô¡ÃÃÁ¡ÒÃÅÐàŹ‹ §Ò¹ÍÍ¡ÃÒOE¹¢Ò¢ͧμÒ‹§ æ (·ÁèÕÒ : ¤³ØàªÒÇÅμÔ ÈÃÊÕÁºμÑ Ôͧ¤¡ÒúÃËÔÒÃÊÇ‹¹μÒíºÅËÇÑä·Ã) http://culture.rru.ac.th/index.php?Option=com_content&view=article&id=51&Itemid=85 http://culture.rru.ac.th/PDFFile/wat-white.pdf) ANNUAL GOLD LEAF OFFERING FOR LUANG PHOR CHERD, WAT LAD BUA KAO Phar Chanthasuwanno (Suthonwijarn), well known as Luang Phor Cherd, the former abbot of Wat Lat Bua Khao from 1921 to 1957 totally 35 years. Luang Phor Cherd is faithfully respected not only by Moo 6 villagers but also near villagers who usually come to ask for help and make offerings. According to Lad Bua Kao people, they believe priest Cherd was the practice monk who has powerful perceptions. He could transform to a crocodile, were- tiger or even become invisible. He could heal sick people too. After the priest’s death the people built a shrine and place his statue there for honoring. Around the outer area of the shrine there are many nine hoof pig statues and three horn ox statues that the people have offered decorated. The animals used to be priest Cherd’ pets. They believe that the abnormal animals bring unlucky things to them so they had better give them to the temples. The priest Cherd gilding Ceremony is arranged for two days every year on the 3rd day of waning moon time in the 12th month. The people believe that there will be portents in the year the ceremony hasn’t been arranged. There are many activities during the ceremony such as Li Kay or musical folk drama, amusements and food and products booths. Source : Mr.Chawalit Srisombat, Huasai sub district Administrative Organization.
 • 31. ๓๐ àÃ×èͧ »ÃÐླաÒÃáË‹¹Ò§áÁÇ »ÃÐླաÒÃáË‹¹Ò§áÁǢͧªÒǺOEÒ¹ËÁÙ‹·Õè ñ ºOEÒ¹ËÑÇä·Ã ¶×Íä´OEÇ‹Ò໚¹»ÃÐླշÕèä´OEÃѺ¡Òû¯ÔºÑμÔÊ׺·Í´ μ‹Íà¹×èͧ¡Ñ¹ÁÒ໚¹àÇÅÒÂÒǹҹ ¾Ô¸ÕáË‹¹Ò§áÁǨШѴ¢Öé¹ ã¹ª‹Ç§àÇÅÒ·èàÕ¡Ô´¤ÇÒÁáËOE§áÅOE§¢é¹Öã¹ËÁ‹ºÙOEÒ¹ àËμؼŷèãÕªOE áÁÇ໚¹ÊÑÞÅѡɳã¹¡Ò÷íÒ¾Ô¸Õà¾ÃÒж×ÍÇ‹ÒáÁÇ໚¹ÊÑμǏ ù ªÕÇÔμ áÅШÐäÁ‹¹ÔÂÁ¹íÒáÁÇ´íÒÁÒ»ÃСͺ¾Ô¸Õ á싨ÐãªOE áÁÇÊÕÊÇÒ·ËÃ×ÍáÁÇÊÒÁÊÕÁÒáË‹ ·Ñ駹Õé·ÕèäÁ‹¹ÔÂÁãªOEáÁÇ´íÒ ªÒǺOEÒ¹ãËOEàËμؼÅÇ‹Ò ã¹Í´ÕμáÁÇ´íÒ¹Ñé¹ËÒÂÒ¡ äÁ‹àËÁ×͹ ã¹ÊÁÑ»˜¨¨ØºÑ¹ ã¹¾Ô¸ÕªÒǺOEÒ¹¨Ð¹íÒáÁÇãÊ‹¡Ã§áÅOEǹíÒáË‹ä»·ÑèÇËÁÙ‹ºOEÒ¹ ÃÐËÇ‹Ò§áË‹ªÒǺOEÒ¹¨Ð¹íÒ¹éíÒÁÒÊÒ´áÁÇ áÅк¹ºÒ¹¢Íã˽OE¹μ¡μÍOE§μÒÁÄ´¡ÙÒÅ ¨¹¡Ãз§èÑàÁÍè×»ÃÐÁÒ³ õ - ö »·‚¼èÕÒ‹¹ÁÒ ¨§ÖÁ¡ÕÒáàÅ¡Ô¡ÒÃá˹‹Ò§áÁÇ àËμ¼ØÅà¹Íèק¨Ò¡ã¹¢³Ðá˹‹Ò§áÁǹ¹éÑ ÍÒ¡ÒȤ͋¹¢ÒOE§ÃÍOE¹ àÁ×èÍáÁÇâ´¹¹éíÒ«Öè§ÃOE͹ ·íÒãËOEà¡Ô´ÍÒ¡ÒûʹºÇÁáÅÐ àÊÂÕªÇÕμÔŧ໹š¨Òí¹Ç¹ÁÒ¡ ªÒǺÒOE¹¨§Öà»ÅÂèÕ¹ÁÒ໹š¡ÒÃáË ‹ ¾Ãоط¸ÃÙ»à¾×èÍãËOE»ÃЪҪ¹ä´OEÁÕâÍ¡ÒÊÊç¹éíÒ¾ÃÐá·¹ 㹪‹Ç§»ÃÐླÕʧ¡ÃÒ¹μàÃ×èÍÂÁÒ¨¹¶Ö§ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ ÃٻẺ¢Í§¾Ô¸Õ¹Í¡à˹×ͨҡ໚¹¡ÒÃáË‹¾ÃÐáÅOEÇ ¡ç¨ÐÁÕ ¡Òÿ‡Í¹ÃíҢͧªÒǺOEҹ仾ÃOEÍÁ æ ¡Ñº¢ºÇ¹¡ÅͧÂÒÇ à»š¹·Õèʹءʹҹ¡Ñ¹Í‹ҧÂÔè§ÀÒÂ㹪ØÁª¹ ·ÕèÁÒ : ¤Ø³àªÒÇÅÔμ ÈÃÕÊÁºÑμÔ Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹμíÒºÅËÑÇä·Ã http://culture.rru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=84 http://culture.rru.ac.th/PDFFile/woman-cat.pdf) CAT PARADE The cat parade, tradition of the people in moo 1, Hua Sai sub-district had been carried on for a long time. The parade was always arranged during the drought and the reason to use a cat as a symbol in the ceremony is because they believe that cats have nine lives. The people didn’t use black cats but prefer dark gray or three colored cats therefor they were rare. In the parade the people will put the cat in the cage then parade it all around the village. While the parade was moving people will splash water on the cat, pray and ask for the rain. The ceremony has been abolished for fi ve to six years till now because when the cat got wet in hot weather it causes the cat get pneumonia and many had died. The people then arrange the Buddha Image Parade and Bathing Ceremony during Songkran Festival instead. Moreover there are also Thai traditional dance with Tom tom Parade that people enjoy a lot. (Source : Mr.Chawalit Srisombat, Hua Sai sub district Administrative Organization)
 • 32. ๓๑ àÃ×èͧ »ÃÐླշíÒºØÞËÅѧºOEÒ¹ 㹪Nj§àÇÅÒ·½èÕ¹¢Ò´ªÇ‹§à»¹šàÇÅÒ¹Ò¹ ªÒǺÒOE¹ËÇÑä·Ã¨Ð»ÃСͺ¾¸Ô·ÕÒíºÞØËŧѺÒOE¹ ¾¸Ô´Õ§Ñ¡ÅҋǨ´Ñ¢¹éÖ ¹Í¡à˹ÍרҡÇμѶ»ØÃÐʧ¤ã¹¡Òâͽ¹ÂÒÁ˹ÒOEáŧOE ¡àç¾Íè×໹š¡ÒÃÊÐà´ÒÐà¤ÃÒÐË à¾ÃÒÐÀÒÂËŧѷ½èÕ¹áŧOEÁÒ à»š¹àÇÅÒ¹Ò¹áÅÐÁÕ½¹à¡Ô´¢Öé¹ ¨ÐÁÕÅÁ¡ÃÃ⪡áç ÊÃOEÒ§¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂμ‹ÍºOEÒ¹àÃ×͹¢Í§ªÒǺOEÒ¹ ¾Ô¸Õ¨ÐàÃÔèÁ¢Öé¹ ã¹ª‹Ç§àªOEÒ໚¹¡Ò÷íÒºØÞμÑ¡ºÒμþÃÐ áÅЪ‹Ç§àÂ繨Ð໚¹¡ÒÃÊÇ´Á¹μ¢Í§¾ÃРʶҹ·Õè¨Ñ´¾Ô¸Õ¨Ð໚¹ºÃÔàdz ʹÒÁ˹OEÒÇÑ´ãËÁ‹¤ÙÁÍÞ ÊíÒËÃѺ¡ÒèѴ§Ò¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹¨ÐÍÂً㹪‹Ç§à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á ·ÕèÁÒ : ¤Ø³àªÒÇÅÔμ ÈÃÕÊÁºÑμÔ Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹμíÒºÅËÑÇä·Ã http://culture.rru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=83 http://culture.rru.ac.th/PDFFile/make-home.pdf) THE CEREMONY TO PRAY FOR RAIN AND RELEASE BAD THINGS During the long drought people in Hua Sai sub district will arrange the ceremony to pray for the rain and pray for the safety from disasters such as the windy storms which will damage their houses at the front yard of Koo Morn New Temple in May. In the morning people will make merit by offering food to monks and then in the evening the monks will be praying. ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕáÅФÇÒÁàª×èÍ “ÍíÒàÀͺҧ¹éíÒà»ÃÕéÂÇ” àÃ×èͧ »ÃÐླÕʧ¡ÃÒ¹μ ªÒÇÁÍÞáÅЪÒÇä·ÂÊÁÑÂâºÃÒ³¶×ÍÇ‹ÒÇѹʧ¡ÃÒ¹μ ¤×ÍÇѹ¢Öé¹»‚ãËÁ‹ «Öè§μç¡ÑºÇѹ·Õè ñó àÁÉÒ¹ ¢Í§·Ø¡»‚â´ÂÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÒÂÍ‹ҧ ઋ¹ - Ê‹§¢OEÒÇʧ¡ÃÒ¹μ (ແ§«Ñ§¡ÃÒ¹μ) ËÃ×Í¢OEÒÇ᪋ ¹íÒ件ÇÒÂá´‹¾ÃÐʧ¦ ºÔ´ÒÁÒÃ´Ò ÞÒμÔ¼ÙOEãËÞ‹ã¹ËÁÙ‹ºOEÒ¹ ª‹Ç§àªOEÒμÃÙ‹¢Í§Çѹ·Õè ñó,ñô,ñõ àÁÉÒ¹ ¢Í§·Ø¡»‚ - áˋ˧ʏ ¸§μТҺ - »Å‹Í¹¡»Å‹Í»ÅÒ - Êç¹éíÒ¾ÃÐẺÁÍÞ - ¡ÒÃàÅ‹¹ÊкOEÒÁÍÞ - ¡Òáǹ¡ÒÅÐáÁ
 • 33. ๓๒ CUSTOMS, TRADITIONS AND BELIEFS IN “BANG NAM PRIEW DISTRICT” SONGKARN DAY Peguansand ancient Thais believe that Songkran Day is the New Year Day which occurs on the 13th of April. There are many activities during Songkran Festival for example - offering cooked rice in iced water to monks, parents and senior relatives in the early morning of 13th, 14th, and 15th of April - swan and centipede fl ags parade - freeing birds and fi sh - peguan pouring water on the Buddha Image ceremony for blesses - playing peguan traditional game (Sa – ba) - making a Thai sweet called Kalamae àÃ×èͧ »ÃÐླÕμÑ¡ºÒμùéíÒ¼Öé§ ¡ÒÃμÑ¡ºÒμùéíÒ¼Ö駢ͧªÒÇÁÍިл¯ÔºÑμԡѹã¹Çѹ¾ÃТÖé¹ ñõ ¤èíÒ à´×͹ ñð à¾ÃÒÐàª×èÍÇ‹Ò¡ÒÃμÑ¡ºÒμà ´OEǹéíÒ¼Ö駨Ðä´OEÍÒ¹ÔʧʏÁÒ¡ ´OEÇÂã¹ÊÁѾط¸¡ÒÅä´OEãªOE¹éíÒ¼Öé§ÁÒ¼ÊÁâÍʶ μ‹ÍÁÒ¡ç¹íÒ¹éíÒ¼Öé§à»š¹Ê‹Ç¹¼ÊÁ»˜oe¹à»š¹ ÅÙ¡¡Å͹áÅÐ໚¹Ê‹Ç¹¼ÊÁ¢Í§ÂÒËÅÒª¹Ô´ ¨Ö§à»š¹»ÃÐ⪹μ‹Í¾ÃÐʧ¦à¡çºäÇOEãªOE໚¹ÂÒ OFFERING HONEY TO MONKS Mon people will offer honey to monks on the 15th day in the period of the waxing moon in the 10th month. The people believe that they will get a lot of merit from this ceremony because in the Buddha’s life time people used honey to mix with herbs and honey is also a medicine so the monks can keep honey for mixing medicine to heal themselves and the people.
 • 34. ๓๓ àÃ×èͧ »ÃÐླÕÅOEÒ§à·OEÒ¾ÃÐ ªÒÇÁÍިзíÒ¾Ô¸ÕÅOEÒ§à·OEÒ¾ÃÐã¹ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ ¤×Í àÁ×èÍ·íÒºØÞμÑ¡ºÒμÃμ͹àªOEÒ໚¹·ÕèàÃÕºÃOEÍÂáÅOEÇ ¾ÃÐÀÔ¡ÉØʧ¦¨ÐμOEͧ·íÒ¾Ô¸Õ»ÇÒóÒμ¹ÍÍ¡¾ÃÃÉÒâ´Âà´Ô¹Å§¨Ò¡ÈÒÅÒ¡ÒÃà»ÃÕÂÞÊÙ‹¾ÃÐÍØâºÊ¶ ÃÐËÇ‹Ò§Êͧ ¢OEÒ§·Ò§¨ÐÁÕÞÒμÔâÂÁμÅÍ´¨¹ÍغÒÊ¡ ÍغÒÊÔ¡Ò ÃÒ´¹éíÒ·ÕèÊÐÍÒ´»Ãا´OEǹéíÒËÍÁ ¹éíÒͺáÅСÅÔè¹´Í¡äÁOE ŧº¹à·OEÒ¾ÃоÃOEÍÁ¶ÇÒª‹Í´Í¡äÁOE¸Ù»à·Õ¹ᴋ¾ÃÐʧ¦ ªÒÇÁÍÞ¶×ÍÇ‹Ò¡ÒÃÅOEÒ§à·OEÒ¾ÃÐä´OE¡ØÈÅÍ‹ҧÁÒ¡ à¹×èͧ¨Ò¡¾ÃÐÀÔ¡ÉØʧ¦ÍÂÙ‹¨íÒ¾ÃÃÉҤú ó à´×͹ »¯ÔºÑμÔμÒÁËÅÑ¡¤íÒÊ͹ ¾ÃиÃÃÁÇÔ¹ÑÂÍ‹ҧà¤Ã‹§¤ÃÑ´¤Ãº¶OEǹÊÁºÙó ¡Ô¹áººÁÍÞ - ¢OEÒÇ᪋ - ᡧÁÐμÒ´ (¿ˆÐÎÐà»ÃÒ) - ᡧ¡ÃÐà¨Õêº (¿ˆÐÎÐ਍º) - ᡧºÍ¹ (¿ˆÐ¡ÃÒÇ) ¡ÒÃá싧¡Ò ¼ÙOEªÒ¹؋§¼OEÒâÊ˧ ÁÍÞàÃÕÂ¡Ç‹Ò à¡ÅÔè´ Ê‹Ç¹àÊ×éÍ໚¹àÊ×éͤ͡ÅÁ¼‹ÒÍ¡μÅÍ´ ÊÁÑ¡‹Í¹¹ÔÂÁ⾡¼OEÒ·Õè ÈÕÃÉÐ »˜¨¨ØºÑ¹ãªOE¼OEÒ¢ÒÇÁOEÒ¾Ò´äËÅ‹«OEÒ ¼ÙOEËÞÔ§¹Ø‹§¼OEҹ؋§àÃÕÂ¡Ç‹Ò Ë¹Ôè¹Ë ¤ÅOEÒ¼OEҹ؋§¢Í§¼ÙOEªÒÂáμ‹ÅÒ¢ͧ¼ÙOEËÞÔ§¨ÐÅÐàÍÕ´¡Ç‹Ò ʋǹàÊ×éÍ໚¹ àÊ×éͤ͡ÅÁᢹ¡Ãк͡ÊÒÁʋǹ àÍÇÊÑ鹾ʹբͺ¼OEҹ؋§ (·ÕèÁÒ : ¤Ø³·ÇÕ á¡‹¹´íÒ, òõõô) WASHING MONK’S FEET Mons follow the tradition at the end of Buddhist lent. After the people have offered the food to the monks in the morning then the monks will make a ceremony for ending the lent. They will walk down from the sermon hall in a monastery to the hall of the temple. On the sides of their walking path there will be parents, relatives an people both male and female pouring water mixed with Thai traditional perfume called Nam Ob on their feet and giving them bunches of fl owers, incent sticks and candles. Mons believe that they will make a lot of merit by washing the monk’s feet because the monks have prayed and have been in the laws of Buddha strictly for three months and to support or do something for the practice monks is a way to make good merit.
 • 35. ๓๔ MON EATING STYLE - Cooked rice in iced fl ower smell water with side dishes (Kao Cha) - Elephant apple curry - Okra curry - Elephant ear curry MON DRESSING STYLE Males wear sarong and chest separated round neck shirt. In the past there heads were wrapped around with a piece of cloth but in present Mon males just lay a traditional bathing cloth on their shoulders. Females wear sarong as male but the pattern for females are neater and round neck shirts that have three quarter long sleeves. (Source : Mr.Tawee Gandam, 2011) àÃ×èͧ ¡Òá‹Í¾ÃÐ਴Տ·ÃÒÂáÅоÃзÃÒ¢OEÒÇà»Å×Í¡ ¡Òá‹Í¾ÃÐ਴Տ·ÃÒ ໚¹»ÃÐླշÕèä´OE ¡ÃзíÒÊ׺·Í´¡Ñ¹ÁÒ à»š¹§Ò¹ºØÞ·Õè¾Ø·¸ÈÒʹԡª¹ ÁÕ¨ÔμÈÃÑ·¸Ò·Õè¨Ð¡Ãзíҡѹ¢Öé¹ÁÒ ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐʧ¤·Õè¨Ð ¹íÒ·ÃÒÂà¢OEÒÇÑ´ÁÒãªOE໚¹»ÃÐ⪹ã¹¡Òá‹ÍÊÃOEÒ§ áμ‹ÊíÒËÃѺ ËÁÙ‹ºOEҹ伋´íÒ ÍíÒàÀͺҧ¹éíÒà»ÃÕéÂÇ «Öè§äÁ‹ÁÕ·ÃÒÂÍÂً㹺ÃÔàdz ã¡ÅOEà¤Õ§ ¨Ö§ä´OEÁÕ¡ÒÃÊÑ觫×éÍÁҡͧäÇOE¡‹Í¹ áÅЪÒǺOEÒ¹¨Ð 仫×éÍàÍÒÁÒ·íÒ¡Òá‹ÍÊÃOEÒ§¾ÃÐ਴Տ·ÃÒÂÍÕ¡·Õ˹Öè§ ·Ò§ÇÑ´¨Ð»ÃСÒÈãËOEªÒǺOEÒ¹·ÃÒº¡‹Í¹·Õè¨ÐÁÕ¡Òá‹Í¾ÃÐ਴Տ·ÃÒÂÇ‹Ò¨Ð໚¹Çѹ¾ÃÐä˹ àÁ×è͹Ѵ¡Ñ¹ ¾ÃOEÍÁà¾ÃÕ§¶Ö§Çѹ¡íÒ˹´áÅOEÇ »ÃЪҪ¹·íÒºØÞáÅÐËÇÁ¡Ñ¹¡‹Í¾ÃÐ਴Տ·ÃÒ ºÒ§¤¹ÍÒ¨¨Ð¡‹Íã¹μ͹àªOEÒËÃ×ÍÊÒ¡çä´OE â´Â¨Ð«×éÍ·ÃÒÂÁÒ¡‹Í໚¹ÃÙ»¤ÅOEÒÂ਴ՏÂÍ´áËÅÁ μÒÁáμ‹Ç‹Òã¤Ã¨Ð·íÒͧ¤ãËÞ‹ËÃ×Íͧ¤àÅç¡ áÅÐÁÕ¡Òà »ÃСǴ¾ÃÐ਴Տ·ÃÒÂNjҢͧã¤Ã¨Ð»ÃдѺ¸§ÊÕμ‹Ò§ æ ä´OE ÊǧÒÁ¡Ç‹Ò¡Ñ¹ ʋǹ¡Òá‹Í¾ÃзÃÒ¢OEÒÇà»Å×Í¡¹Ñé¹ à»š¹¡Ò÷íÒºØÞÍ‹ҧ˹Ö觢ͧªÒÇ伋´íÒ «Öè§áμ¡μ‹Ò§¨Ò¡ ¡Òá‹Í¾ÃÐ਴Տ·ÃÒ áÅÐä´OEà»ÅÕ蹨ҡ·ÃÒÂÁÒ໚¹ ¢ÒOEÇà»ÅÍס·àèÕ»¹š¼Å¼ÅμÔ¨Ò¡ÍÒª¾Õ¡Ò÷Òí¹Ò â´Â¢¹ÁÒ·ÒíºÞØ·ÇèÕ´Ñ àÁÍè׶§Öǹѡ͋¾ÃзÃÒ¢ÒOEÇà»ÅÍסªÒǺÒOE¹¡¨çйÒí¢ÒOEÇà»ÅÍסãÊ¡‹Ãк§Øạä»à·¡Í§ÃÇÁ¡¹ÑäÇãOE¹ºÃàÔdz·ÇèմѨ´ÑäÇãOEËOE ¨Ò¡¹Ñ鹡ç¹íÒ¢OEÒÇ·Õèä´OE¹Õé仢ÒÂà»ÅÕè¹໚¹»˜¨¨ÑÂ㹡Ò÷íҹغíÒÃاʶҹ·Õè¢Í§ÇÑ´μ‹Íä»
 • 36. ๓๕ BUILDING SAND AND PADDY PAGODA Building sand and paddy pagodas are the traditions of people in Pai Dam (Black Bamboo) village in Bang Nam Priew district. The objective of the two traditions is to make merit. There is no sand in the village so the leader will set the date on a Buddhist holy day, before that day the leader will buy the sand and pile it near the temple, when the day comes the villagers will buy some from the leader and load it into the area of the temple to make pagodas and decorate with color fl ags. There is also the sand pagoda decorating competition. The sand will be used for the temple building. The other tradition is to make merit by loading paddy into the temple then sell it and keep the income for the temple fi xing and developing. The paddy pagoda is different because villagers will bring paddy from their fi elds and pile it all together in the same area as only one big pagoda without any decoration àÃ×èͧ ¡ÒÃÊÇ´¤Ò¶Ò»ÅÒª‹Í¹ ¡ÒÃÊÇ´¤Ò¶Ò»ÅÒª‹Í¹à»š¹¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ¡Òâͽ¹ Ẻ˹Ö觢ͧÍíÒàÀͺҧ¹éíÒà»ÃÕéÂÇ (ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃÍíÒàÀÍ ºÒ§¹éíÒà»ÃÕéÂÇ, òõôñ : õö) â´ÂÁÕ¾ÃÐʧ¦à»š¹¼ÙOE·íÒ¡ÒÃÊÇ´ ¹ÑºÇ‹Ò໚¹¤ÇÒÁËÇÁÁ×ÍÃÐËNjҧʶҺѹ·Ò§ÈÒʹҡѺʶҺѹ ·Ò§¤Ãͺ¤ÃÑÇã¹Êѧ¤Áª¹º··Õèä´OE¡ÃзíÒ¡Ô¨¡ÃÃÁËÇÁ¡Ñ¹ à¾×èÍ¢¨Ñ´¤ÇÒÁáËOE§áÅOE§·Õèà¡Ô´¢Öé¹ Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÊÇ´¤Ò¶Ò»ÅÒª‹Í¹¹Ñé¹ãªOEºÃÔàdz·Ø‹§¹Ò ËÃÍ×ÅÒ¹´¹Ôá˧‹ã´á˧‹Ë¹§èÖ ·Òí¡Òâ´ØËÅÁØ໹šÊàèÕËÅÂèÕÁ¨μÑÃØÊÑ ÁÕ¤ÇÒÁ¡ÇOEÒ§ÂÒÇ»ÃÐÁÒ³È͡˹Öè§ ËÃ×ÍÍÒ¨¨ÐÁÒ¡¡Ç‹Ò¹Ñ鹡çä´OE áÅÐãËOEÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡¾ÍÊÁ¤Çà áÅOEÇμÑ¡¹éíÒÁÒãÊ‹ ã¹ËÅØÁ¾ÃOEÍÁ·Ñ駻ÅÒª‹Í¹ μçÁØÁàËÅÕèÂÁ·Ñé§ÊÕè´OEҹˋҧÍÍ¡ä»»ÃÐÁÒ³ÊͧÈÍ¡¨Ð»˜¡©Ñμ÷Õè·íÒ´OEÇÂäÁOE伋ẺËOEÒªÑé¹ ËÃÍ×਴窹éÑ μ§éÑÈÒÅà¾ÂÕ§μÒ·ËèÕ¹Ñ˹ÒOEä»·Ò§ËÅÁØÊÒíËúÑÇÒ§à¤ÃÍèקºÇ§ÊÃǧ »´ÙÇOE¼ÒOE¢ÒÇ໹šª¹éÑÅ´ËŹèÑ¡¹Ñ áÅÐμÒÁ »ÅÒÂàÊҢͧÈÒÅà¾Õ§μÒ¡çμOEͧ·íÒàÅç¡ æ ¼Ù¡μÔ´äÇOE´OEÇ ÊÔè§ÊíÒ¤ÑÞÍÕ¡Í‹ҧ˹Öè§ä´OEá¡‹ ÍÒʹÐʧ¦ «Ö觷íÒËѹ˹OEÒÁÒ·Ò§ËÅØÁ´OEÇÂઋ¹¡Ñ¹ ªÒǺOEҹ㹷OEͧ¶Ôè¹ ¡ç¨Ð¾Ò¡Ñ¹ÁÒ¹Ñ觿˜§¾ÃÐÊÇ´ ¾ÃÐʧ¦¨Ð·íÒ¡ÒÃÊÇ´¤Ò¶Ò »ÅÒª‹Í¹ËÃ×Í·èàÕÃÕ¡ÍÕ¡Í‹ҧ˹è§ÖÇ‹Ò “¾ÃФҶҢͽ¹” â´Â¨Ð·íÒ¡ÒÃÊÇ´·Ñé§ÊÔé¹ ñðø ¨º ¡ÒÃÊÇ´¨Ð´íÒà¹Ô¹ä» ¨¹¡Ç‹Ò¨Ð¤Ãº¨íҹǹáÅШÐãªOEàÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ËOEÒÇѹ ËÃ×Íà¨ç´Çѹ ¡ÒÃÊÇ´¤Ò¶Ò»ÅÒª‹Í¹à»š¹àÃ×èͧ¢Í§¡Òà ·íÒãËOEà¡Ô´¤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙóã¹Ê‹Ç¹¹OEÍ¡‹Í¹ â´Â¡Òà ¢Ø´ËÅØÁãÊ‹¹éíÒáÅлÅÒª‹Í¹ÁÒ໚¹μÑÇàª×èÍÁ㹤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙó à¾ÃÒлÅÒª‹Í¹à»š¹ÊÑμǏ¹éíҨ״·ÕèÁÕÍÂÙ‹ã¹·OEͧ¶Ôè¹ áÅЪͺNjÒ¹éíÒ¢Öé¹ÁÒàÅ‹¹¹éíÒ½¹·Õèμ¡ãËÁ‹º¹¾×é¹¹Ò ¨Ö§ä´OE¹íÒÅѡɳÐઋ¹¹ÕéÁÒ໚¹à¤Åç´ã¹¡Òâͽ¹ ¢Í§¾Ô¸ÕÊÇ´¤Ò¶Ò»ÅÒª‹Í¹