SlideShare a Scribd company logo
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 236-10-49,
E-mail: ministry@mon.gov.ua, ЄДРПОУ 38621185
Від 16.06.2014 № 1/9-319
№___________від ______
Департаменти (управління)
освіти і науки обласних та
Київської міської
державних адміністрацій,
Інститути післядипломної
педагогічної освіти
Про використання Методичних матеріалів
щодо організації навчання і перевірки знань,
проведення інструктажів з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності
Надсилаємо для використання в навчально-виховному процесі Методичні
матеріали «Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних
закладах».
Зазначені матеріали будуть розміщені на сайтах Міністерства освіти і
науки www.mon.gov.ua, видавництва «Педагогічна преса»
www.ped-pressa.kiev.ua, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
www.iitzo.gov.ua.
Додаток: Методичні матеріали на 10 арк.
Заступник Міністра П. Б. Полянський
Дуброва Н.Й.
248-21-61
Додаток
до листа МОН України
від 16.06 2014 р. № 1/9-319
Організація навчання і перевірки знань,
проведення інструктажів з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності
в загальноосвітніх навчальних закладах
Методичні матеріали
Методичні матеріали розроблені на допомогу загальноосвітнім
навчальним закладам (далі – навчальні заклади) усіх типів та форм власності у
проведенні навчання і перевірки знань з охорони праці та безпеки
життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та з метою
приведення нормативно-правових актів з охорони праці, що діють у галузі
освіти, у відповідність до Типового положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (зі змінами) (далі –
Типове положення).
1. Загальні положення
1.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці та безпеки
життєдіяльності (далі – ОП та БЖД) учасників навчально-виховного процесу в
навчальних закладах проводяться відповідно до Положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах,
установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти
і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 18.04.2006 № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07.07.2006 за № 806/12680 (зі змінами) (далі – Положення про навчання) та
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-
виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160 (зі змінами).
1.2. Навчання і перевірка знань з ОП працівників навчальних закладів
проводиться з урахуванням Типового положення.
1.3. У навчальних закладах галузі освіти і науки поряд з навчанням з ОП
проводиться навчання і перевірка знань з питань БЖД - комплексної системи
знань про захищеність життя і діяльності особистості, суспільства та
життєвого середовища від небезпечних факторів природного і штучного
характеру.
1.4. Методичне забезпечення навчання і перевірки знань з ОП та БЖД
сприятиме поліпшенню профілактичної роботи щодо безпеки навчання і
праці.
1.5. Керівники навчальних закладів, їх заступники, відповідальні за
охорону праці та безпеку життєдіяльності, а також працівники, які проводять
інструктажі з учнями з ОП (майстри, інструктори трудового навчання, учителі
трудового навчання) та БЖД (учителі фізики, хімії, біології, інформатики,
фізичного виховання, керівники гуртків тощо), проходять навчання і перевірку
знань з ОП та БЖД на базі методичних підрозділів органів управління
освітою, яким підпорядкований навчальний заклад. За наявності фінансування
навчальний заклад може організовувати навчання зазначених вище категорій
працівників у регіональних навчальних закладах післядипломної педагогічної
освіти. Програма навчання з ОП та БЖД затверджується наказами керівників
відповідних установ.
Усі інші працівники проходять навчання з ОП та БЖД в навчальних
закладах за місцем роботи за програмами, що затверджені керівниками
навчальних закладів.
1.6. Працівники, до службових обов’язків яких входить робота
підвищеної небезпеки (електрики, сантехніки тощо), при прийнятті на роботу
проходять спеціальне навчання та перевірку знань з ОП стосовно конкретних
виробничих умов, періодична перевірка їх знань проводиться в терміни, що
зазначені у відповідних нормативно-правових актах, але не рідше одного разу
на рік.
1.7. У навчальних закладах, що надають загальну середню освіту,
навчання учнів з питань охорони життя, здоров’я, пожежної, радіаційної
безпеки, попередження побутового травматизму тощо здійснюється під час
вивчення предмета «Основи здоров’я». Обсяги, зміст навчання та форми
перевірки знань учнів визначаються відповідними навчальними планами і
програмами.
1.8. Навчання учнів вимогам безпеки та правил поведінки під час
навчально-виховного процесу та у повсякденному житті проводиться також у
вигляді інструктажів з ОП та БЖД.
2. Організація навчання, перевірки знань з ОП та БЖД працівників
2.1. Організація навчання працівників з ОП та БЖД покладається на
заступника керівника навчального закладу, відповідального за роботу з
охорони праці.
2.2. Терміни проведення навчання та перевірки знань, програма
навчання, склад комісії з перевірки знань з ОП та БЖД затверджується
наказом керівника навчального закладу.
2.3. Перевірка знань працівників з ОП та БЖД проводиться у формі
усного опитування (за білетами), тестування за допомогою технічних засобів
(авто-екзаменатори, комп’ютери, модульні тести тощо), за допомогою
письмових творчих робіт за тематикою ОП та БЖД.
2.4. Особи, які показали незадовільні знання, повинні пройти повторне
навчання і перевірку знань протягом місяця.
Навчання і перевірка знань з ОП та БЖД працівників
Види навчання,
перевірки
знань
Хто проводить
навчання,
перевірку знань
Оформлення
навчання,
перевірки
знань
Періодичність
проведення
Навчання з питань ОП та БЖД
1. Проведення
навчання у
вигляді лекцій,
семінарів,
самопідготовка
з питань ОП та
БЖД
2. Спеціальне
навчання і
перевірка знань
працівників,
що зайняті на
роботах
підвищеної
небезпеки
Інженер з
охорони праці або
особа, на яку
покладено
обов’язки
проведення
навчання наказом
керівника
Спеціалізовані
установи, які
зареєстровані в
органах
державного
нагляду за
охороною праці
Графік
проведення
навчання,
затверджений
наказом
керівника
навчального
закладу
Свідоцтво
(диплом) про
спеціальне
навчання
Усі працівники -
один раз на три
роки з ОП та БЖД.
Відповідно до
нормативно-
правових
документів, але не
рідше одного разу
на рік
Перевірка знань з ОП та БЖД
Тестування,
залік або іспит
(у вигляді
письмового
або усного
опитування)
Комісія з
перевірки знань,
затверджена
наказом
керівника
навчального
закладу
Протокол
засідання
комісії з
перевірки
знань
Один раз на три
роки після
закінчення
навчання
3. Проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками
3.1. Проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками
навчальних закладів проводиться відповідно до Типового положення.
3.1.1. Вступний інструктаж з охорони праці з працівниками проводиться
до початку роботи в навчальному закладі.
Реєстрація вступного інструктажу з охорони праці проводиться в
журналі реєстрації вступного інструктажу з працівниками (додаток 1).
3.1.2. Усі інші інструктажі з охорони праці з працівниками – повторний,
позаплановий, цільовий проводяться відповідно до Типового положення і
реєструються в спеціальному журналі, що зберігається у особи, на яку наказом
керівника навчального закладу покладено обов’язки відповідального за
проведення інструктажів з охорони праці (додаток 2).
4. Проведення інструктажів з питань БЖД з учнями
4.1. Інструктажі з БЖД проводяться відповідно до Положення про
навчання з метою набуття навичок застосовувати знання у практичному житті,
їх програми містять питання особистої безпеки та безпеки оточуючих згідно з
напрямом проведення заходів, розробляються безпосередніми керівниками
робіт або заходів і не вимагають обов’язкових інструкцій з БЖД. Такі
інструктажі можна проводить у вигляді інформацій про небезпеки, лекцій,
бесід з наступною перевіркою навичок, ігрових тренінгів тощо. У кожному
конкретному випадку вчитель, майстер (інструктор) або особа, яка проводить
інструктаж з БЖД, обирає свої методи, форми і засоби проведення таких
інструктажів.
4.2. Програми вступного та первинного інструктажів затверджуються
керівником навчального закладу.
Вид
інструктажу
з БЖД
Коли проводиться Посада
особи, яка
проводить
навчання,
перевірку
знань
Реєстрація
(оформлення)
інструктажу
Вступний
інструктаж
На початку навчального року;
при зарахуванні (оформленні) учня до
навчального закладу
Класні
керівники
На окремій сторінці
журналу обліку
навчальних занять
Первинний
інструктаж
На початку навчального року перед
початком занять у кожному кабінеті,
лабораторії, спортзалі тощо;
перед початком канікул;
Учителі-
предметники,
класні
керівники,
керівники
гуртків
Журнал реєстрації
інструктажів з БЖД
перед виконанням кожного завдання,
пов’язаного з використанням різних
матеріалів, інструментів, приладів, на
початку уроку, заняття, лабораторної,
практичної роботи тощо
Учителі-
предметники,
керівники
гуртків
Журнал обліку
навчальних занять
на сторінці
навчального
предмета в розділі
про запис змісту
уроку, заняття
Позаплановий
інструктаж
У разі порушення вимог нормативно-
правових актів, що може призвести чи
призвело до травм, аварій, пожеж
тощо;
при зміні умов виконання навчальних
завдань (лабораторних, практичних
робіт тощо);
у разі скоєння нещасних випадків за
межами навчального закладу
Учителі-
предметники,
класні
керівники,
керівники
гуртків
Журнал реєстрації
інструктажів з БЖД
Цільовий
інструктаж
При організації позанавчальних заходів
(олімпіади, турніри з предметів,
екскурсії, туристичні походи,
спортивні змагання тощо),
під час проведення громадських,
Учителі-
предметники,
класні
керівники,
керівники
Журнал реєстрації
інструктажів з БЖД
позанавчальних робіт (прибирання
територій, приміщень, науково-
дослідна робота на навчально-
дослідній ділянці тощо)
гуртків
4.3. Реєстрація вступного інструктажу з БЖД проводиться у журналі
обліку навчальних занять за рекомендованою формою, що наведена в
додатку 3.
4.4. Реєстрація інструктажів з БЖД (первинний, позаплановий, цільовий)
проводиться в окремому журналі, що зберігається у кожному кабінеті,
лабораторії, спортзалі та іншому навчальному місці (додаток 4).
5. Проведення інструктажів з охорони праці з учнями
5.1. Інструктажі з охорони праці з учнями проводяться:
вступний - перед початком занять з трудового навчання в навчальній
майстерні, кабінеті виробничого навчання, лабораторії навчального закладу
або у разі екскурсії на виробництво;
первинний на робочому місці – на першому занятті з трудового
навчання на початку навчального року;
первинний перед виконанням навчального завдання, пов'язаного з
використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо;
позаплановий - при порушенні учнями вимог нормативно-правових
актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій,
пожеж тощо.
5.2. Інструктажі з охорони праці в навчальному закладі проводить
керівник робіт – вчитель трудового навчання, майстер (інструктор)
виробничого навчання.
5.3. Реєстрація інструктажів з питань охорони праці з учнями
проводиться:
вступний, первинний на робочому місці та позаплановий - у журналі
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (додаток 2),
який зберігається у кожній лабораторії, кабінеті виробничого навчання,
майстерні навчального закладу, де проводиться трудове навчання;
первинний перед виконанням навчального завдання, пов'язаного з
використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо, – у журналі
обліку навчальних занять на сторінці про запис теми уроку з трудового
навчання.
5.4. Первинний на робочому місці, позаплановий інструктажі з охорони
праці завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за
допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних
методів праці особою, яка проводила інструктаж.
У навчальному закладі необхідно мати:
журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці для
працівників (додаток 1);
журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці
(первинний, повторний, позаплановий, цільовий) для працівників;
журнал реєстрації інструктажів з охорони праці (вступний, первинний,
позаплановий) для учнів у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні (додаток
2), де проводиться трудове навчання;
журнал реєстрації інструктажів з БЖД з учнями (первинний,
позаплановий, цільовий) у кожному кабінеті, лабораторії, спортзалі тощо.
Додаток 1
Титульний аркуш журналу
________________________________________________________________
(навчальний заклад)
ЖУРНАЛ
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці з працівниками
Розпочато "___"_______________20___ р.
Закінчено "___"________________20___ р.
№ з/п
Дата
прове-
дення
інструк-
тажу
Прізвище, ім'я, по
батькові особи,
яку інструктують
Професія,
посада
особи, яку
інструктують, її
вік
Назва
виробничого
підрозділу (група,
клас, гурток,
відділ тощо), до
якого приймається
особа, що
інструктується
Прізвище,
ініціали,
посада особи,
яка
інструктує
Підписи
особи,
яку
інструк-
тують
особи,
яка
інструк-
тує
1 2 3 4 5 6 7 8
Додаток 2
Титульний аркуш журналу
ЖУРНАЛ
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
(для працівників і учнів)
____________________________________________________________________
(лабораторія, майстерня тощо)
Розпочато "___"_______________20___ р.
Закінчено "___"_______________20___ р.
№
з/п
Дата
прове-
дення
інстру
к-
тажу
Прізвище,
ініціали особи,
яку інструк-
тують
Професія,
посада
особи, яку
інструк-
тують
Вид інструк-
тажу
(первинний,
повторний,
позаплано-
вий,
цільовий),
назва та
номер
інструкції
Причина
проведення
позапла-
нового або
цільового
інструктажу
Прізвище,
ініціали особи,
яка інструк-
тує та
перевіряє
знання
Підписи
особи, яку
інструк-
тують
особи,
яка
інструк-
тує
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Учні розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу (14 років)
Додаток 3
Рекомендована форма
сторінки журналу
обліку навчальних
занять
РЕЄСТРАЦІЯ
вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності
для учнів у журналі обліку навчальних занять
№ з/п Прізвище,
ім’я, по батькові особи,
яку інструктують
Дата
проведення
інструктажу
Прізвище
ім’я, по батькові особи, яка
проводила інструктаж
Підписи
особи, яка
проводила
інструктаж
особи, яку
інструктують
1 2 3 4 5 6
Учні розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу (14 років)
Додаток 4
Рекомендована форма
Розпочато: ___________20 р.
Закінчено: ____________20 р.
Журнал
реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів
з безпеки життєдіяльності для учнів
_____________________________________________
(кабінет, лабораторія, майстерня, спортзал тощо)
№ з/п Прізвище,
ім’я та по
батькові особи,
яку інструктують
Дата
прове-
дення
інструк-
тажу
Клас,
група
Назва
інструктажу,
назва
інструкції
Прізвище,
ім’я та по
батькові,
посада особи,
яка
проводила
інструктаж
Підпис
особи, яка
проводила
інструктаж
Підпис
особи, яку
інструк-
тують
1 2 3 4 5 6 7 8
Учні розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу (14 років)

More Related Content

What's hot

ТБ на уроках фізкультури
ТБ на уроках фізкультуриТБ на уроках фізкультури
ТБ на уроках фізкультури
Marina Efremova
 
оп презентация
оп презентацияоп презентация
оп презентация
leoolya2012
 
2015 матеріали на конкурс
2015 матеріали на конкурс2015 матеріали на конкурс
2015 матеріали на конкурс
Nelya Kanevska
 
конкурс оп 2
конкурс оп 2 конкурс оп 2
конкурс оп 2
Anna Kisil
 
Bgd
BgdBgd
Методичні рекомендації з ОП та БЖ на уроках фізкультури
Методичні рекомендації з ОП та БЖ на уроках фізкультуриМетодичні рекомендації з ОП та БЖ на уроках фізкультури
Методичні рекомендації з ОП та БЖ на уроках фізкультури
ЗШ №10 м.Світловодська
 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Ліцей 4
 
15 функціональні обовязки вчителя інформатики
15 функціональні обовязки вчителя інформатики15 функціональні обовязки вчителя інформатики
15 функціональні обовязки вчителя інформатики
VsimPPT
 
охорона праці в комунальному закладі
охорона праці в комунальному закладіохорона праці в комунальному закладі
охорона праці в комунальному закладі
Mariya_Sheychuk
 
зош № 13 охорона праці 1
зош № 13 охорона праці 1зош № 13 охорона праці 1
зош № 13 охорона праці 1
LiudmilaT
 
Організація та проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльн...
Організація та проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльн...Організація та проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльн...
Організація та проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльн...
Ковпитська ЗОШ
 
06 правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики
06 правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики06 правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики
06 правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики
VsimPPT
 
організація роботи з питань попередження травматизму
організація роботи з питань попередження травматизмуорганізація роботи з питань попередження травматизму
організація роботи з питань попередження травматизму
svetlana-lk
 
довідка на колегію 27.02.2015 р. (охорона праці)
довідка на колегію 27.02.2015 р. (охорона праці)довідка на колегію 27.02.2015 р. (охорона праці)
довідка на колегію 27.02.2015 р. (охорона праці)
jekah
 
09 правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики
09 правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики09 правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики
09 правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики
VsimPPT
 
стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1
Артьом Сильман
 
Інструктажі з питань охорони праці
Інструктажі з питань охорони праціІнструктажі з питань охорони праці
Інструктажі з питань охорони праці
Ковпитська ЗОШ
 
Mon 407 положення про кабінет інформатики
Mon 407 положення про кабінет інформатикиMon 407 положення про кабінет інформатики
Mon 407 положення про кабінет інформатики
Наталья Ильина
 
02 положення про кабінет інформатики
02 положення про кабінет інформатики02 положення про кабінет інформатики
02 положення про кабінет інформатики
VsimPPT
 

What's hot (20)

ТБ на уроках фізкультури
ТБ на уроках фізкультуриТБ на уроках фізкультури
ТБ на уроках фізкультури
 
оп презентация
оп презентацияоп презентация
оп презентация
 
2015 матеріали на конкурс
2015 матеріали на конкурс2015 матеріали на конкурс
2015 матеріали на конкурс
 
конкурс оп 2
конкурс оп 2 конкурс оп 2
конкурс оп 2
 
методичні поради 1
методичні поради 1методичні поради 1
методичні поради 1
 
Bgd
BgdBgd
Bgd
 
Методичні рекомендації з ОП та БЖ на уроках фізкультури
Методичні рекомендації з ОП та БЖ на уроках фізкультуриМетодичні рекомендації з ОП та БЖ на уроках фізкультури
Методичні рекомендації з ОП та БЖ на уроках фізкультури
 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
15 функціональні обовязки вчителя інформатики
15 функціональні обовязки вчителя інформатики15 функціональні обовязки вчителя інформатики
15 функціональні обовязки вчителя інформатики
 
охорона праці в комунальному закладі
охорона праці в комунальному закладіохорона праці в комунальному закладі
охорона праці в комунальному закладі
 
зош № 13 охорона праці 1
зош № 13 охорона праці 1зош № 13 охорона праці 1
зош № 13 охорона праці 1
 
Організація та проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльн...
Організація та проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльн...Організація та проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльн...
Організація та проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльн...
 
06 правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики
06 правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики06 правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики
06 правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики
 
організація роботи з питань попередження травматизму
організація роботи з питань попередження травматизмуорганізація роботи з питань попередження травматизму
організація роботи з питань попередження травматизму
 
довідка на колегію 27.02.2015 р. (охорона праці)
довідка на колегію 27.02.2015 р. (охорона праці)довідка на колегію 27.02.2015 р. (охорона праці)
довідка на колегію 27.02.2015 р. (охорона праці)
 
09 правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики
09 правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики09 правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики
09 правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики
 
стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1
 
Інструктажі з питань охорони праці
Інструктажі з питань охорони праціІнструктажі з питань охорони праці
Інструктажі з питань охорони праці
 
Mon 407 положення про кабінет інформатики
Mon 407 положення про кабінет інформатикиMon 407 положення про кабінет інформатики
Mon 407 положення про кабінет інформатики
 
02 положення про кабінет інформатики
02 положення про кабінет інформатики02 положення про кабінет інформатики
02 положення про кабінет інформатики
 

Similar to Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безп

Техніка безпеки в кабінеті хімії
Техніка безпеки в кабінеті хіміїТехніка безпеки в кабінеті хімії
Техніка безпеки в кабінеті хімії
Михаил Манжос
 
бж
бжбж
охорона праці
охорона праціохорона праці
охорона праці
Ольга Радіонова
 
управління процесом організації роботи з бжд в днз.
управління процесом організації роботи з бжд в днз.управління процесом організації роботи з бжд в днз.
управління процесом організації роботи з бжд в днз.
Svetlana Zakolodazna
 
Systemy organiz ohorony praci shkoly
Systemy organiz ohorony praci shkolySystemy organiz ohorony praci shkoly
Systemy organiz ohorony praci shkoly
oksanavol1
 
організація роботи з профілактики дитячого травматизму
організація роботи з профілактики дитячого травматизмуорганізація роботи з профілактики дитячого травматизму
організація роботи з профілактики дитячого травматизму
Людмила Шведенко
 
Методичні рекомендації 2015-16
Методичні рекомендації 2015-16Методичні рекомендації 2015-16
Методичні рекомендації 2015-16
школа мелитополь
 
Shch odennik vi_khovatelia_gpd_(1)
Shch odennik vi_khovatelia_gpd_(1)Shch odennik vi_khovatelia_gpd_(1)
Shch odennik vi_khovatelia_gpd_(1)
ssuser1beef7
 
наказ+№419
наказ+№419наказ+№419
наказ+№419
ymcmb_ua
 
травмонебезпечні предмети
травмонебезпечні предметитравмонебезпечні предмети
травмонебезпечні предмети
Anton Fedorov
 
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdfСерпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
ssuser7541ef1
 
шляхи створення у навчальному закладі здоров’язбережувального простору
шляхи створення у навчальному закладі здоров’язбережувального просторушляхи створення у навчальному закладі здоров’язбережувального простору
шляхи створення у навчальному закладі здоров’язбережувального простору
Oleg_Gerasymenko
 
стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1
Артьом Сильман
 
методоб'єднання 1 класів молінська
методоб'єднання 1 класів молінськаметодоб'єднання 1 класів молінська
методоб'єднання 1 класів молінська
2809196628
 
презентация1.pptx12 [автосохраненный] Суботи О.О.(П.Роменська ЗОШ І-ІІІ ступе...
презентация1.pptx12 [автосохраненный] Суботи О.О.(П.Роменська ЗОШ І-ІІІ ступе...презентация1.pptx12 [автосохраненный] Суботи О.О.(П.Роменська ЗОШ І-ІІІ ступе...
презентация1.pptx12 [автосохраненный] Суботи О.О.(П.Роменська ЗОШ І-ІІІ ступе...
Tamara Emec
 
день цз
день цз день цз
день цз
Юля Яловая
 
Охорона праці в Кузнецово-Михайлівській школі
Охорона праці в Кузнецово-Михайлівській школіОхорона праці в Кузнецово-Михайлівській школі
Охорона праці в Кузнецово-Михайлівській школі
0664965362
 
Положення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdf
school_inform72
 
Посадові інструкції працівників табору відпочинку з денним перебуванням "Кра...
Посадові інструкції працівників табору відпочинку з денним перебуванням "Кра...Посадові інструкції працівників табору відпочинку з денним перебуванням "Кра...
Посадові інструкції працівників табору відпочинку з денним перебуванням "Кра...
Анжеліка Деревянко
 

Similar to Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безп (20)

Техніка безпеки в кабінеті хімії
Техніка безпеки в кабінеті хіміїТехніка безпеки в кабінеті хімії
Техніка безпеки в кабінеті хімії
 
бж
бжбж
бж
 
Prezent обж та оп
Prezent обж та опPrezent обж та оп
Prezent обж та оп
 
охорона праці
охорона праціохорона праці
охорона праці
 
управління процесом організації роботи з бжд в днз.
управління процесом організації роботи з бжд в днз.управління процесом організації роботи з бжд в днз.
управління процесом організації роботи з бжд в днз.
 
Systemy organiz ohorony praci shkoly
Systemy organiz ohorony praci shkolySystemy organiz ohorony praci shkoly
Systemy organiz ohorony praci shkoly
 
організація роботи з профілактики дитячого травматизму
організація роботи з профілактики дитячого травматизмуорганізація роботи з профілактики дитячого травматизму
організація роботи з профілактики дитячого травматизму
 
Методичні рекомендації 2015-16
Методичні рекомендації 2015-16Методичні рекомендації 2015-16
Методичні рекомендації 2015-16
 
Shch odennik vi_khovatelia_gpd_(1)
Shch odennik vi_khovatelia_gpd_(1)Shch odennik vi_khovatelia_gpd_(1)
Shch odennik vi_khovatelia_gpd_(1)
 
наказ+№419
наказ+№419наказ+№419
наказ+№419
 
травмонебезпечні предмети
травмонебезпечні предметитравмонебезпечні предмети
травмонебезпечні предмети
 
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdfСерпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
 
шляхи створення у навчальному закладі здоров’язбережувального простору
шляхи створення у навчальному закладі здоров’язбережувального просторушляхи створення у навчальному закладі здоров’язбережувального простору
шляхи створення у навчальному закладі здоров’язбережувального простору
 
стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1
 
методоб'єднання 1 класів молінська
методоб'єднання 1 класів молінськаметодоб'єднання 1 класів молінська
методоб'єднання 1 класів молінська
 
презентация1.pptx12 [автосохраненный] Суботи О.О.(П.Роменська ЗОШ І-ІІІ ступе...
презентация1.pptx12 [автосохраненный] Суботи О.О.(П.Роменська ЗОШ І-ІІІ ступе...презентация1.pptx12 [автосохраненный] Суботи О.О.(П.Роменська ЗОШ І-ІІІ ступе...
презентация1.pptx12 [автосохраненный] Суботи О.О.(П.Роменська ЗОШ І-ІІІ ступе...
 
день цз
день цз день цз
день цз
 
Охорона праці в Кузнецово-Михайлівській школі
Охорона праці в Кузнецово-Михайлівській школіОхорона праці в Кузнецово-Михайлівській школі
Охорона праці в Кузнецово-Михайлівській школі
 
Положення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdfПоложення про дистанційне навчання.pdf
Положення про дистанційне навчання.pdf
 
Посадові інструкції працівників табору відпочинку з денним перебуванням "Кра...
Посадові інструкції працівників табору відпочинку з денним перебуванням "Кра...Посадові інструкції працівників табору відпочинку з денним перебуванням "Кра...
Посадові інструкції працівників табору відпочинку з денним перебуванням "Кра...
 

More from Vera Taran

підсумки роботи з обдарованими дітьми
підсумки роботи з обдарованими дітьмипідсумки роботи з обдарованими дітьми
підсумки роботи з обдарованими дітьми
Vera Taran
 
підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями
Vera Taran
 
підсумки методичної роботи
підсумки методичної роботипідсумки методичної роботи
підсумки методичної роботи
Vera Taran
 
навчальні досягнення 2015 -2016
навчальні досягнення 2015 -2016навчальні досягнення 2015 -2016
навчальні досягнення 2015 -2016
Vera Taran
 
зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016
Vera Taran
 
ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016 ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016
Vera Taran
 
Атестація 2016
Атестація 2016 Атестація 2016
Атестація 2016
Vera Taran
 
підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнямипідсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями
Vera Taran
 
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
Vera Taran
 
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мовиРезультативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
Vera Taran
 
звіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.рзвіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.р
Vera Taran
 
Волосата Л.С.
Волосата  Л.С.Волосата  Л.С.
Волосата Л.С.
Vera Taran
 
Тігінян О.М.
Тігінян О.М.Тігінян О.М.
Тігінян О.М.
Vera Taran
 
Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.
Vera Taran
 
Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.
Vera Taran
 
Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.
Vera Taran
 
Таран В.П.
Таран В.П.Таран В.П.
Таран В.П.
Vera Taran
 
Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.
Vera Taran
 
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
Vera Taran
 
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроківІнформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Vera Taran
 

More from Vera Taran (20)

підсумки роботи з обдарованими дітьми
підсумки роботи з обдарованими дітьмипідсумки роботи з обдарованими дітьми
підсумки роботи з обдарованими дітьми
 
підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями
 
підсумки методичної роботи
підсумки методичної роботипідсумки методичної роботи
підсумки методичної роботи
 
навчальні досягнення 2015 -2016
навчальні досягнення 2015 -2016навчальні досягнення 2015 -2016
навчальні досягнення 2015 -2016
 
зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016
 
ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016 ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016
 
Атестація 2016
Атестація 2016 Атестація 2016
Атестація 2016
 
підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнямипідсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями
 
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
 
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мовиРезультативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
 
звіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.рзвіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.р
 
Волосата Л.С.
Волосата  Л.С.Волосата  Л.С.
Волосата Л.С.
 
Тігінян О.М.
Тігінян О.М.Тігінян О.М.
Тігінян О.М.
 
Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.
 
Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.
 
Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.
 
Таран В.П.
Таран В.П.Таран В.П.
Таран В.П.
 
Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.
 
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
 
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроківІнформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
 

Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безп

 • 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 236-10-49, E-mail: ministry@mon.gov.ua, ЄДРПОУ 38621185 Від 16.06.2014 № 1/9-319 №___________від ______ Департаменти (управління) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Надсилаємо для використання в навчально-виховному процесі Методичні матеріали «Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах». Зазначені матеріали будуть розміщені на сайтах Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua, видавництва «Педагогічна преса» www.ped-pressa.kiev.ua, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua. Додаток: Методичні матеріали на 10 арк. Заступник Міністра П. Б. Полянський Дуброва Н.Й. 248-21-61
 • 2. Додаток до листа МОН України від 16.06 2014 р. № 1/9-319 Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах Методичні матеріали Методичні матеріали розроблені на допомогу загальноосвітнім навчальним закладам (далі – навчальні заклади) усіх типів та форм власності у проведенні навчання і перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та з метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці, що діють у галузі освіти, у відповідність до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (зі змінами) (далі – Типове положення). 1. Загальні положення 1.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності (далі – ОП та БЖД) учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах проводяться відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за № 806/12680 (зі змінами) (далі – Положення про навчання) та Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально- виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160 (зі змінами). 1.2. Навчання і перевірка знань з ОП працівників навчальних закладів проводиться з урахуванням Типового положення. 1.3. У навчальних закладах галузі освіти і науки поряд з навчанням з ОП проводиться навчання і перевірка знань з питань БЖД - комплексної системи знань про захищеність життя і діяльності особистості, суспільства та життєвого середовища від небезпечних факторів природного і штучного характеру.
 • 3. 1.4. Методичне забезпечення навчання і перевірки знань з ОП та БЖД сприятиме поліпшенню профілактичної роботи щодо безпеки навчання і праці. 1.5. Керівники навчальних закладів, їх заступники, відповідальні за охорону праці та безпеку життєдіяльності, а також працівники, які проводять інструктажі з учнями з ОП (майстри, інструктори трудового навчання, учителі трудового навчання) та БЖД (учителі фізики, хімії, біології, інформатики, фізичного виховання, керівники гуртків тощо), проходять навчання і перевірку знань з ОП та БЖД на базі методичних підрозділів органів управління освітою, яким підпорядкований навчальний заклад. За наявності фінансування навчальний заклад може організовувати навчання зазначених вище категорій працівників у регіональних навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти. Програма навчання з ОП та БЖД затверджується наказами керівників відповідних установ. Усі інші працівники проходять навчання з ОП та БЖД в навчальних закладах за місцем роботи за програмами, що затверджені керівниками навчальних закладів. 1.6. Працівники, до службових обов’язків яких входить робота підвищеної небезпеки (електрики, сантехніки тощо), при прийнятті на роботу проходять спеціальне навчання та перевірку знань з ОП стосовно конкретних виробничих умов, періодична перевірка їх знань проводиться в терміни, що зазначені у відповідних нормативно-правових актах, але не рідше одного разу на рік. 1.7. У навчальних закладах, що надають загальну середню освіту, навчання учнів з питань охорони життя, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, попередження побутового травматизму тощо здійснюється під час вивчення предмета «Основи здоров’я». Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань учнів визначаються відповідними навчальними планами і програмами. 1.8. Навчання учнів вимогам безпеки та правил поведінки під час навчально-виховного процесу та у повсякденному житті проводиться також у вигляді інструктажів з ОП та БЖД. 2. Організація навчання, перевірки знань з ОП та БЖД працівників 2.1. Організація навчання працівників з ОП та БЖД покладається на заступника керівника навчального закладу, відповідального за роботу з охорони праці. 2.2. Терміни проведення навчання та перевірки знань, програма навчання, склад комісії з перевірки знань з ОП та БЖД затверджується наказом керівника навчального закладу. 2.3. Перевірка знань працівників з ОП та БЖД проводиться у формі усного опитування (за білетами), тестування за допомогою технічних засобів (авто-екзаменатори, комп’ютери, модульні тести тощо), за допомогою письмових творчих робіт за тематикою ОП та БЖД.
 • 4. 2.4. Особи, які показали незадовільні знання, повинні пройти повторне навчання і перевірку знань протягом місяця. Навчання і перевірка знань з ОП та БЖД працівників Види навчання, перевірки знань Хто проводить навчання, перевірку знань Оформлення навчання, перевірки знань Періодичність проведення Навчання з питань ОП та БЖД 1. Проведення навчання у вигляді лекцій, семінарів, самопідготовка з питань ОП та БЖД 2. Спеціальне навчання і перевірка знань працівників, що зайняті на роботах підвищеної небезпеки Інженер з охорони праці або особа, на яку покладено обов’язки проведення навчання наказом керівника Спеціалізовані установи, які зареєстровані в органах державного нагляду за охороною праці Графік проведення навчання, затверджений наказом керівника навчального закладу Свідоцтво (диплом) про спеціальне навчання Усі працівники - один раз на три роки з ОП та БЖД. Відповідно до нормативно- правових документів, але не рідше одного разу на рік Перевірка знань з ОП та БЖД Тестування, залік або іспит (у вигляді письмового або усного опитування) Комісія з перевірки знань, затверджена наказом керівника навчального закладу Протокол засідання комісії з перевірки знань Один раз на три роки після закінчення навчання 3. Проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками 3.1. Проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками навчальних закладів проводиться відповідно до Типового положення. 3.1.1. Вступний інструктаж з охорони праці з працівниками проводиться до початку роботи в навчальному закладі. Реєстрація вступного інструктажу з охорони праці проводиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з працівниками (додаток 1). 3.1.2. Усі інші інструктажі з охорони праці з працівниками – повторний, позаплановий, цільовий проводяться відповідно до Типового положення і реєструються в спеціальному журналі, що зберігається у особи, на яку наказом керівника навчального закладу покладено обов’язки відповідального за проведення інструктажів з охорони праці (додаток 2).
 • 5. 4. Проведення інструктажів з питань БЖД з учнями 4.1. Інструктажі з БЖД проводяться відповідно до Положення про навчання з метою набуття навичок застосовувати знання у практичному житті, їх програми містять питання особистої безпеки та безпеки оточуючих згідно з напрямом проведення заходів, розробляються безпосередніми керівниками робіт або заходів і не вимагають обов’язкових інструкцій з БЖД. Такі інструктажі можна проводить у вигляді інформацій про небезпеки, лекцій, бесід з наступною перевіркою навичок, ігрових тренінгів тощо. У кожному конкретному випадку вчитель, майстер (інструктор) або особа, яка проводить інструктаж з БЖД, обирає свої методи, форми і засоби проведення таких інструктажів. 4.2. Програми вступного та первинного інструктажів затверджуються керівником навчального закладу. Вид інструктажу з БЖД Коли проводиться Посада особи, яка проводить навчання, перевірку знань Реєстрація (оформлення) інструктажу Вступний інструктаж На початку навчального року; при зарахуванні (оформленні) учня до навчального закладу Класні керівники На окремій сторінці журналу обліку навчальних занять Первинний інструктаж На початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, лабораторії, спортзалі тощо; перед початком канікул; Учителі- предметники, класні керівники, керівники гуртків Журнал реєстрації інструктажів з БЖД перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо Учителі- предметники, керівники гуртків Журнал обліку навчальних занять на сторінці навчального предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття Позаплановий інструктаж У разі порушення вимог нормативно- правових актів, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо; при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних, практичних робіт тощо); у разі скоєння нещасних випадків за межами навчального закладу Учителі- предметники, класні керівники, керівники гуртків Журнал реєстрації інструктажів з БЖД Цільовий інструктаж При організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, Учителі- предметники, класні керівники, керівники Журнал реєстрації інструктажів з БЖД
 • 6. позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково- дослідна робота на навчально- дослідній ділянці тощо) гуртків 4.3. Реєстрація вступного інструктажу з БЖД проводиться у журналі обліку навчальних занять за рекомендованою формою, що наведена в додатку 3. 4.4. Реєстрація інструктажів з БЖД (первинний, позаплановий, цільовий) проводиться в окремому журналі, що зберігається у кожному кабінеті, лабораторії, спортзалі та іншому навчальному місці (додаток 4). 5. Проведення інструктажів з охорони праці з учнями 5.1. Інструктажі з охорони праці з учнями проводяться: вступний - перед початком занять з трудового навчання в навчальній майстерні, кабінеті виробничого навчання, лабораторії навчального закладу або у разі екскурсії на виробництво; первинний на робочому місці – на першому занятті з трудового навчання на початку навчального року; первинний перед виконанням навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо; позаплановий - при порушенні учнями вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо. 5.2. Інструктажі з охорони праці в навчальному закладі проводить керівник робіт – вчитель трудового навчання, майстер (інструктор) виробничого навчання. 5.3. Реєстрація інструктажів з питань охорони праці з учнями проводиться: вступний, первинний на робочому місці та позаплановий - у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (додаток 2), який зберігається у кожній лабораторії, кабінеті виробничого навчання, майстерні навчального закладу, де проводиться трудове навчання; первинний перед виконанням навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо, – у журналі обліку навчальних занять на сторінці про запис теми уроку з трудового навчання. 5.4. Первинний на робочому місці, позаплановий інструктажі з охорони праці завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж.
 • 7. У навчальному закладі необхідно мати: журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці для працівників (додаток 1); журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці (первинний, повторний, позаплановий, цільовий) для працівників; журнал реєстрації інструктажів з охорони праці (вступний, первинний, позаплановий) для учнів у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні (додаток 2), де проводиться трудове навчання; журнал реєстрації інструктажів з БЖД з учнями (первинний, позаплановий, цільовий) у кожному кабінеті, лабораторії, спортзалі тощо.
 • 8. Додаток 1 Титульний аркуш журналу ________________________________________________________________ (навчальний заклад) ЖУРНАЛ реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці з працівниками Розпочато "___"_______________20___ р. Закінчено "___"________________20___ р. № з/п Дата прове- дення інструк- тажу Прізвище, ім'я, по батькові особи, яку інструктують Професія, посада особи, яку інструктують, її вік Назва виробничого підрозділу (група, клас, гурток, відділ тощо), до якого приймається особа, що інструктується Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує Підписи особи, яку інструк- тують особи, яка інструк- тує 1 2 3 4 5 6 7 8 Додаток 2 Титульний аркуш журналу ЖУРНАЛ реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (для працівників і учнів) ____________________________________________________________________ (лабораторія, майстерня тощо) Розпочато "___"_______________20___ р. Закінчено "___"_______________20___ р. № з/п Дата прове- дення інстру к- тажу Прізвище, ініціали особи, яку інструк- тують Професія, посада особи, яку інструк- тують Вид інструк- тажу (первинний, повторний, позаплано- вий, цільовий), назва та номер інструкції Причина проведення позапла- нового або цільового інструктажу Прізвище, ініціали особи, яка інструк- тує та перевіряє знання Підписи особи, яку інструк- тують особи, яка інструк- тує 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Учні розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу (14 років)
 • 9. Додаток 3 Рекомендована форма сторінки журналу обліку навчальних занять РЕЄСТРАЦІЯ вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів у журналі обліку навчальних занять № з/п Прізвище, ім’я, по батькові особи, яку інструктують Дата проведення інструктажу Прізвище ім’я, по батькові особи, яка проводила інструктаж Підписи особи, яка проводила інструктаж особи, яку інструктують 1 2 3 4 5 6 Учні розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу (14 років) Додаток 4 Рекомендована форма Розпочато: ___________20 р. Закінчено: ____________20 р. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів _____________________________________________ (кабінет, лабораторія, майстерня, спортзал тощо) № з/п Прізвище, ім’я та по батькові особи, яку інструктують Дата прове- дення інструк- тажу Клас, група Назва інструктажу, назва інструкції Прізвище, ім’я та по батькові, посада особи, яка проводила інструктаж Підпис особи, яка проводила інструктаж Підпис особи, яку інструк- тують 1 2 3 4 5 6 7 8 Учні розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу (14 років)