SlideShare a Scribd company logo
Керівник МК
Єлова Л.С.,
вчитель історії, спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист
Сьогодні особливого значення набуває проблема розвитку професійної
компетенції вчителів, діяльність яких пов’язана з фаховою полі
функціональністю, багатопредметністю, розгалуженістю емоційно-
комунікативної сфери взаємодії з учнями тощо. Сучасний учитель поряд із
навчанням і вихованням учнів виконує культурологічну, соціально-
психологічну, розвивальну, дослідницьку, проективну функції, створює
умови, що забезпечують освітній і духовний розвиток дітей. Його фахова
досконалість вимагає все вищого рівня компетентності, який міг би
забезпечити ефективність і результативність педагогічних дій. Сучасній
школі необхідні професіонали, здатні працювати в умовах швидкого
зростання обсягів наукової інформації, готові опанувати й упроваджувати
інноваційні освітні технології, сприяти розвитку пізнавальних і творчих
здібностей учнів.
Спрямовуючи роботу на виконання державних документів щодо
забезпечення якісної освіти і виховання та втілення у життя освітніх
пріоритетів, педагогічний колектив МК вчителів суспільно-
природничих наук Одеської гімназії №8 працював над методичною
проблемою «Розвиток творчих здібностей гімназиста як умова
формування талановитої особистості , підготовка її до творчої
діяльності в нових соціальних і культурних умовах» на етапі
«узагальнення результатів дослідження».
Головна мета методичної роботи педагогів гімназії передбачала
зростання педагогічної майстерності педагогічного колективу
методичної комісії загалом і кожного зокрема, впровадження дієвих
форм роботи з розвитку обдарованих учнів.
Учителі організували і провели цікаві позакласні заходи з
предметів у рамках тижнів Правової освіти, декади вчителів суспільних
та природничих наук. Проведені відкриті уроки та заходи частково
оформлені у формі методичних розробок.
Важливим напрямком методичної роботи є керівництво
самоосвітньою діяльністю педагогів. Кожен учитель працював також
над обраною власною науково-методичною проблемою, плануючи певні
заходи з її реалізації у своїй практичній роботі. Проблеми з
самоосвітньої діяльності обрані вчителями, актуальні, відповідають
професійному рівню педагогів та науково-методичній проблемі
навчального закладу. Вивчається передовий педагогічний досвід, що
відповідає обраній проблемі.
№ п.п. Прізвище, ім’я,
по батькові
Назва теми
1 Єлова Л.С. Розвиток критичного мислення при
вивченні історії з використанням
інноваційних технологій
2 Паламарчук Г.В. Розкриття інтелектуального та творчого
потенціалу учня через використання
інноваційних технологій у навчальному та
виховному процесі.
3 Саганчук Н.Г. Методика впровадження інноваційно-
комунікативних технологій в організації
самоосвітньої діяльності учнів при вивченні
історії
4 Тігінян О.М. Використання інноваційних технологій та
розвиток творчих здібностей учнів на
уроках географії
5 Толкаченко Л.П. Використання інноваційних технологій як
засіб мотивації на уроках географії
6 Волосата Л.С. Застосування інтерактивних методів
навчання як один зі шляхів розвитку
творчих здібностей учнів
7 Єрьоміна Г.В. Психолого-педагогічне проектування
розвитку особистості учня в умовах
реалізації компетентністного підходу на
уроках фізики
8 Сергєєва О.В. Інтерактивні технології навчання як засіб
розвитку творчих здібностей учнів
10 Таран В.П. Інформаційно-комунікативні технології на
уроках біології як засіб розвитку творчих
здібностей учнів
11 Ярославська Н.О. Використання інформаційно-
комунікативних технологій на уроках
географії, як засіб розвитку творчої
особистості учнів»
12 Дроботенко Н.О. Використання інноваційних технологій та
розвиток творчих здібностей учнів на
уроках фізики
Упродовж навчального року засідання методичної комісії
суспільно-природничих наук гімназії відбувалися згідно з планами
їхньої роботи. Робота МК здійснювалася за такими напрямками: «Робота
з обдарованими учнями», «Позаурочна робота з предмету», «Самоосвіта
вчителів»,», «Вивчення та підвищення рівня знань, умінь та навичок
учнів», «Атестація вчителів».
На засіданнях МК розглядалися питання як теоретичного, так і
практичного характеру, обговорювалися актуальні питання освіти,
проводився обмін досвідом з методичних проблем.
На засіданнях МК розглядалися наступні питання:
 обговорення уроків та виховних заходів учителів-членів
методичної комісії;
 залучення учнів до написання науково-дослідницьких робіт;
 підготовка учнів до предметних олімпіад і їх
досягнення;успішність гімназистів з суспільно-природничих
дисциплін;
 організація активної пізнавальної діяльності на уроці;
 методичні проблеми, над якими працюють учителі;
 підготовка методичних збірників;
 участь гімназистів у конкурсі-захисті науково-дослідницьких
робіт у МАН;
 обговорення відкритих уроків учителів, що атестуються;
 доповіді та творчі звіти учителів, що атестуються, щодо
методичної проблеми, над якою вони працюють;
 звіт про роботу методичної комісії суспільно-природничих
дисциплін.
Підсумком роботи вчителів стали виступи на засіданнях МК,
виступи на педагогічній раді, участь у 8 та 10 Всеукраїнському конкурсі
«Вчитель – новатор» (Таран В.П., Єрьоміна Г.В., Тігінян О.М.), V
Всеукраїнському конкурсі «Творчий вчитель - обдарований учень».
У позакласній роботі з предметів вчителі застосовують різні
методи задля підвищення інтересу до вивчення предметів гуманітарно-
природничого циклу. Тігінян О.М. провела гру з використанням ІКТ
«Колесо удачи» у 4-х класах, Толкаченко Л.П.- «Інтелектуальний
марафон» у 3-х класах, Таран В.П. -3 вікторини з біології в Контакті.
Гімназисти взяли участь у міському брейн-рингу «Одесса - мой город
родной», посіли 5 місце (вчитель Саганчук Н.Г.). Учні гімназії відвідують
музеї міста, поглиблюючи свої знання з історії (археологічний музей, 1-і
класи, вчитель Єлова Л.С.)
Вчителі комісії працюють над підвищенням свого теоретичного
та методичного рівня. Вчитель Паламарчук Г.В., Тігінян О.М., Єрьоміна
А.В., Таран В.П., Толкаченко Л.П., мають свої наробки дидактичних
матеріалів, тестів, ілюстрацій, електронних презентацій,
мультимедійних уроків. Пламарчук Г.В. активно розвиває
культурологічний навчально-виховний проект «Обдарованість +
Творчість », який на сучасному етапі діє на основі 5(9) А класу, де
Галина Володимирівна є класним керівником. Проект спрямований на
створення оптимальних умов для формування творчої особистості,
розкриття її обдарувань задля найповнішої реалізації у власному і
громадському житті. Вчителі комісії беруть участь у ПР, МР, МК, мають
друковані роботи. Робота МК вчителів суспільно-природничих наук
орієнтована на інноваційні технології, інтерактивні методи підготовки
та проведення уроків та позакласних заходів. Позитивним моментом в
роботі вчителів МК є використання в своїй роботі інтерактивних
технологій та різних засобів (навчальні посібники для учнів, збірники
задач та контрольних запитань, сучасні навчальні дидактичні матеріали,
навчально-методичні посібники для самостійної роботи учнів,
комп’ютерні тренажери).
Протягом звітного періоду вчителями МК були організовані та
проведені :
 Районний семінар вчителів біології: «Інтерактивні презентації
– ефективний інструмент для навчання» , 2014 (лютий);
 Міський семінар вчителів географії: «Використання
інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії
як засіб розвитку творчої особистості учнів» 2014 (листопад):
http://metodkabinet8od.blogspot.com/p/blog-page_92.html
Основним завданням методичної комісії суспільно-природничих
наук була робота з обдарованими дітьми. Згідно наказу про організацію
методичної роботи, її основних завдань важливим напрямком
діяльності педагогів є виявлення і розвиток обдарованої творчої молоді.
Вчителі методичної комісії суспільно-природничих наук на належному
рівні працювали у цьому напрямку. Протягом звітного періоду велика
увага приділялася роботі з обдарованими дітьми, залучаючи їх до
пошукової діяльності, конкурсів, позакласної роботи. З цією метою
педагоги гімназії використовували різні форми і методи роботи:
інноваційні технології, рівневу диференціацію. Ці форми роботи вчителі
показали на відкритих уроках, під час доповідей на засіданнях комісії, у
методичних розробках уроків.
Учні закладу були активними учасниками предметних тижнів,
шкільних та районних олімпіад, інтелектуальних турнірів та конкурсів.
У порівняння з минулим навчальним роком зросла
результативність виступу команди гімназистів з фізики, географії
Порівняння кількості навчальному році свідчить про стабільні
результати виступу учнів гімназії у районному етапі конкурсу.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
2012-2013 2013-2014 2014-2015
Предмет Кількість призерів олімпіад в районому
етапі олімпіад
2012-2013 2013-2014 2014-2015
1. Фізика 2 2 3
2. Хімія 3 4 3
3. Біологія 3 2 1
4. Астрономія 1 1 1
5. Географія 5 3 5
6. Історія 4 5 3
Всього 18 17 16
Впроваджуючи у навчання науково-методичну проблему гімназії
«Розвиток творчих здібностей гімназиста як умова формування
талановитої особистості, підготовка її до творчої діяльності в нових
соціальних і культурних умовах», вчителі гімназії намагаються
ефективно і доречно використовувати інноваційні технології навчання,
спрямовані передовсім на інтереси школяра, його індивідуальний
потенціал. Це дає можливість формувати інтелект, виховувати
гармонійно розвинену особистість, здатну до пізнавальної діяльності, до
самовираження.
На уроках учителі приділяють велику увагу самостійності учнів та їх
творчій активності, використовують спеціальні прийоми розвитку
творчого мислення. Цьому сприяють вправи на знаходження
оригінальних варіантів розв'язання завдань, здійснення дослідницької
роботи, творчого пошуку. Кращі учні показують високий рівень знань на
предметних олімпіадах, конкурсах науково-дослідницьких робіт МАН.
Високі результати показали учні гімназії на районному та
міському етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.
У 2013-2014 навчальному році призерами міського етапу
Всеукраїнських олімпіад з базових предметів стали:
 Шевченко Юлія, учениця 5 Акласу, переможець міського
туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з з історії
 Бондар Маргарита, учениця 7 А класу, переможниця
районного та міського етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з історії та географії
 Гонтар Аліна, учениця 4 Б класу , переможниця міського
туру та районного етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з історії та фізики
 Самофатов Михайло, учень 6 А класу, переможець
районного та міського етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з історії,
 Цубенко Дар’я, 5А клас - переможниця міського конкурсу
«Моя правова освіта» та районного туру Всеукраїнської
учнівської олімпіади з хімії, з правознавства,
 Іванова Тетяна 5А клас– переможниця міської науково-
практичної конференції з правознавства на тему
«Інтелектуальна власність та авторське право»
2014-2015 навчальний рік
 Самофатов Михайло – учень 7Б класу, переможець обласного
туру з історії, переможець ІІ (міського) туру ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії,
 Мішин Михайло – учень 4А класу, переможець ІІ (міського)
туру ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії.
 Маноилов Іван - учень 6А класу, переможець ІІ (міського)
туру ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії.
Переможці міського етапу конференції з правознавства та конкурсу
творчих робіт «Моя правова освіта»:
 Кіценко Катерина
 Іванова Тетяна
 Гонтар Аліна
Науково-дослідницькі проекти, до яких залучаються
старшокласники – надійний шлях пізнання кожним учнем своїх
можливостей, а часто й свого професійного самовизначення.
Участь учнів в конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт МАН
2014-2015
1. Іванова
Тетяна
Філософія та
суспільствознавство
/
правознавство
Міжнародні
стандарти та
захист прав
дитини в Україні
Єлова Л.С.
2. Цубенко
Дар’я
Історія/ Історичне
краєзнавство
Етнонаціональни
й та релігійний
склад учнів
Одеської школи
десятників
будівельної
справи
Єлова Л.С.
3. Черкасова
Тетяна
Хіміко – біологічне/
загальна біологія
Особливості
розмноження in
vitro та адаптації
Фаленопсиса
гібридного
Таран В.П.
2013-2014
4. Ярошенко
Вероніка
Філософія та
суспільствознавство
/правознавство
Корупція в Україні Паламарчук
Г.В.
5. Цубенко
Дар’я
Історія/ Історія
України
Розвиток
будівельної освіти
на півдні України
Єлова Л.С.
2012-2013
6. Ярошенко
Вероніка
Філософія та
суспільствознавство
/правознавство
Боротьба проти
організованої
злочинності в
Україні
Паламарчук
Г.В.
2011-2012
7. Чігідін
Валерій
хіміко-біологічне “ Особливості
життєвого циклу
паличника
анамського в
умовах неволі”.
Таран В.П.
Але не дивлячись на позитивні здобутки, в останні роки немає
переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін. У 2015-2016 навчальному році вчителям-предметникам
необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати
над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість
підготовки учнів до олімпіад з біології, хімії, фізики, історії, активніше
залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах.
Матеріально-технічна база гімназії дозволяє використовувати у
навчальному процесі інформаційно-комунікаційні технології, проводити
уроки в кабінетах, що обладнані інтерактивними дошками. Достатнім є
рівень забезпечення кабінету біології, хімії, фізики, історії, географії
навчально-наочними посібниками, дидактичним матеріалом,
комп’ютерною технікою.
Виникнення зацікавленості до предмету у більшості учнів
залежить від того, наскільки майстерно буде побудована робота
вчителя. Це особливо важливо в молодших класах гімназії, коли ще
формуються здібності до того чи іншого навчального предмету. Саме в
цей період слід намагатися відкрити приваблюючі сторони навчального
предмету. Цьому сприяє використання різноманітних прийомів роботи
та форм проведення самого уроку, технічних засобів навчання,
дидактичного матеріалу. Використання ІКТ у процесі вивчення
предметів природничого циклу відкриває цілий ряд можливостей для
різнобічного, нетрадиційного, наочного осмислення учнями
предметного матеріалу. Застосування комп'ютера на уроках біології,
фізики, географії – можливість активізувати пізнавальні інтереси учнів
під час вивчення та закріплення нового матеріалу, підвищити
мотивацію навчальної діяльності, організувати самостійну роботу учнів.
Вчителі мають навики роботи з комп’ютерною технікою, яку
використовують для демонстрації окремих завдань та ілюстрацій. Всі
вчителі мають достатній рівень володіння навиками роботи з
мультимедійними засобами, добре добирають матеріали для слайдів,
дотримуючись стандартних вимог до оформлення презентацій.
Мультимедійні засоби використовуються на окремих етапах уроку.
Презентація дає можливість вчителю проявити творчість,
індивідуальність, попередити формальний підхід до проведення уроку.
Вона дозволяє представити навчальний матеріал як систему яскравих
опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в
алгоритмічній послідовності.
Важливим є використання можливостей Інтернету, який все
більше проникає в освітній процес. Інтернет – це не тільки необмежений
біологічний інформаційний ресурс, він має велике значення для
самоосвіти вчителя та використання ресурсів мережі під час підготовки
до уроків. Для того, щоб використання можливостей Інтернету учнями
було корисним та ефективним необхідно вчителі біології обов’язково
підкреслюють причину та мету пошуку інформації в Інтернеті, та
здійснюють це наступними шляхами:
 пропонують учням завдання знайти додаткову навчальну
інформацію, та зберегти її на електронних носіях для подальшого
багаторазового використання іншими користувачами (вчитель
Сєргєєва О.В., Волосата Л.С, Саганчук Н.Г., Толкаченко Л.П., Єлова
Л.С.) або створити спільну презентацію з використанням хмарних
технологій (вчитель Таран В.П.).
 пропонують учням зробити огляд (дайджест) по певній темі. Таке
завдання дається заздалегідь та може оцінюватись як проектна
робота учня (Таран В.П., Волосата Л.С., Єрьоміна А.В., Тігінян О.М.).
 використовують хмарні сервіси для створення навчальних та
дидактичних матеріалів (Таран В.П., Ярославська Н.О., Єрьоміна
А.В., Дроботенко Н.О.)
Використання інформаційних технологій дозволяє провести урок
на якісно новому рівні, врахувати психологічні та вікові особливості
дітей, значно посилити їх інтерес до вивчення предмету, розвивати
логічне мислення школярів, навички пошуку інформації, групової
роботи, формувати ключові компетентності учнів, там самим покращити
якість їх знань.
Результативність ЗНО з предметів суспільно-природничого
напрямку свідчить про якісну роботу вчителів з предметів.
0 10 20 30 40 50
взяли участь
від 100 до 123.5
від 124 до 135.5
від 136 до 150
від 150.5 до 161.5
від 162 до 172.5
від 173 до 183
від 183.5 до 190
від 190.5 до 195
від 195.5 до 199.5
200
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗНО З БІОЛОГІЇ
(2010-2014)
2010
2011
2012
2013
2014
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
100-123,5 124-172,5 173-199,5 200
2010
2011
2012
2013
2014
0 10 20 30 40 50
взяли участь
від 100 до 123.5
від 124 до 135.5
від 136 до 150
від 150.5 до 161.5
від 162 до 172.5
від 173 до 183
від 183.5 до 190
від 190.5 до 195
від 195.5 до 199.5
200
РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З ГЕОГРАФІЇ
2014
2013
2012
2011
2010
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100-123,5 124-172,5 173-199,5 200
2010
2011
2012
2013
2014
0 20 40 60 80
взяли участь
від 100 до 123.5
від 124 до 135.5
від 136 до 150
від 150.5 до 161.5
від 162 до 172.5
від 173 до 183
від 183.5 до 190
від 190.5 до 195
від 195.5 до 199.5
200
РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
2014
2013
2012
2011
2010
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100-123,5 124-172,5 173-199,5 200
2010
2011
2012
2013
2014
0 20 40 60 80
взяли участь
від 100 до 123.5
від 124 до 135.5
від 136 до 150
від 150.5 до 161.5
від 162 до 172.5
від 173 до 183
від 183.5 до 190
від 190.5 до 195
від 195.5 до 199.5
200
РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З ФІЗИКИ
2014
2013
2012
2011
2010
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100-123,5 124-172,5 173-199,5 200
2010
2011
2012
2013
2014
0 20 40 60 80 100 120
взяли участь
від 100 до 123.5
від 124 до 135.5
від 136 до 150
від 150.5 до 161.5
від 162 до 172.5
від 173 до 183
від 183.5 до 190
від 190.5 до 195
від 195.5 до 199.5
200
РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З ХІМІЇ
2014
2013
2012
2011
2010
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
100-123,5 124-172,5 173-199,5 200
2010
2011
2012
2013
2014

More Related Content

What's hot

Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Moon_ra
 
змішане навчання
змішане навчаннязмішане навчання
змішане навчання
tmarina3
 
урок в системі особистісно орієнтованого навчання
урок в системі особистісно орієнтованого навчанняурок в системі особистісно орієнтованого навчання
урок в системі особистісно орієнтованого навчання
metod_1
 
презентація звіту директора 2022.pptx
презентація звіту директора 2022.pptxпрезентація звіту директора 2022.pptx
презентація звіту директора 2022.pptx
ssuser95e93f
 
Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики
Формування ключових компетентностей учнів на уроках математикиФормування ключових компетентностей учнів на уроках математики
Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики
Книжковиий Світ П'ятої Школи
 
Портфоліо Богодистої Світлани Павлівни, учителя української мови та літератур...
Портфоліо Богодистої Світлани Павлівни, учителя української мови та літератур...Портфоліо Богодистої Світлани Павлівни, учителя української мови та літератур...
Портфоліо Богодистої Світлани Павлівни, учителя української мови та літератур...
ssuser31bf40
 
Проекти з біології
Проекти з біологіїПроекти з біології
Проекти з біології
juliagerasimova2015
 
Портфоліо вчителя географії Бондаренко Л.К.pptx
Портфоліо вчителя географії Бондаренко Л.К.pptxПортфоліо вчителя географії Бондаренко Л.К.pptx
Портфоліо вчителя географії Бондаренко Л.К.pptx
KyvanjiValentina
 
Портфоліо, методиста Майструк Г.І.
Портфоліо, методиста Майструк Г.І.Портфоліо, методиста Майструк Г.І.
Портфоліо, методиста Майструк Г.І.
Наталья Качковская
 
ранкові зустрічі
ранкові зустрічіранкові зустрічі
ранкові зустрічі
Людмила Ставицька
 
Шляхи формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках хімії
Шляхи формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках хіміїШляхи формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках хімії
Шляхи формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках хімії
selezengalina
 
Вимоги до знань учнів на кінець І семестру
Вимоги до знань учнів на кінець І семеструВимоги до знань учнів на кінець І семестру
Вимоги до знань учнів на кінець І семестру
annaoleksandrivnavr
 
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школиХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи
Ковпитська ЗОШ
 
звіт директора 2023-2024 н.р..pptx
звіт директора 2023-2024 н.р..pptxзвіт директора 2023-2024 н.р..pptx
звіт директора 2023-2024 н.р..pptx
ssuser978663
 
Подолання втрат.pptx
Подолання втрат.pptxПодолання втрат.pptx
Подолання втрат.pptx
gorlakov20232024
 
Презентація заступника з навчально виховної роботи
Презентація заступника з навчально виховної роботиПрезентація заступника з навчально виховної роботи
Презентація заступника з навчально виховної роботи
ludmylaiv
 
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
 Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
russoua
 
сценарій семінару інтегрований урок
сценарій семінару інтегрований урок сценарій семінару інтегрований урок
сценарій семінару інтегрований урок
Anastasia Timoschuk
 
Критерії оцінювання дітей з ООП
Критерії оцінювання дітей з ООПКритерії оцінювання дітей з ООП
Критерії оцінювання дітей з ООП
ssuser887c54
 
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
Ковпитська ЗОШ
 

What's hot (20)

Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”
 
змішане навчання
змішане навчаннязмішане навчання
змішане навчання
 
урок в системі особистісно орієнтованого навчання
урок в системі особистісно орієнтованого навчанняурок в системі особистісно орієнтованого навчання
урок в системі особистісно орієнтованого навчання
 
презентація звіту директора 2022.pptx
презентація звіту директора 2022.pptxпрезентація звіту директора 2022.pptx
презентація звіту директора 2022.pptx
 
Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики
Формування ключових компетентностей учнів на уроках математикиФормування ключових компетентностей учнів на уроках математики
Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики
 
Портфоліо Богодистої Світлани Павлівни, учителя української мови та літератур...
Портфоліо Богодистої Світлани Павлівни, учителя української мови та літератур...Портфоліо Богодистої Світлани Павлівни, учителя української мови та літератур...
Портфоліо Богодистої Світлани Павлівни, учителя української мови та літератур...
 
Проекти з біології
Проекти з біологіїПроекти з біології
Проекти з біології
 
Портфоліо вчителя географії Бондаренко Л.К.pptx
Портфоліо вчителя географії Бондаренко Л.К.pptxПортфоліо вчителя географії Бондаренко Л.К.pptx
Портфоліо вчителя географії Бондаренко Л.К.pptx
 
Портфоліо, методиста Майструк Г.І.
Портфоліо, методиста Майструк Г.І.Портфоліо, методиста Майструк Г.І.
Портфоліо, методиста Майструк Г.І.
 
ранкові зустрічі
ранкові зустрічіранкові зустрічі
ранкові зустрічі
 
Шляхи формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках хімії
Шляхи формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках хіміїШляхи формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках хімії
Шляхи формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках хімії
 
Вимоги до знань учнів на кінець І семестру
Вимоги до знань учнів на кінець І семеструВимоги до знань учнів на кінець І семестру
Вимоги до знань учнів на кінець І семестру
 
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школиХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи
 
звіт директора 2023-2024 н.р..pptx
звіт директора 2023-2024 н.р..pptxзвіт директора 2023-2024 н.р..pptx
звіт директора 2023-2024 н.р..pptx
 
Подолання втрат.pptx
Подолання втрат.pptxПодолання втрат.pptx
Подолання втрат.pptx
 
Презентація заступника з навчально виховної роботи
Презентація заступника з навчально виховної роботиПрезентація заступника з навчально виховної роботи
Презентація заступника з навчально виховної роботи
 
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
 Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
 
сценарій семінару інтегрований урок
сценарій семінару інтегрований урок сценарій семінару інтегрований урок
сценарій семінару інтегрований урок
 
Критерії оцінювання дітей з ООП
Критерії оцінювання дітей з ООПКритерії оцінювання дітей з ООП
Критерії оцінювання дітей з ООП
 
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
Позакласне читання 4 клас (Конспекти уроків)
 

Viewers also liked

презентация методичного об'єднання вчителів хімії та біології
презентация методичного об'єднання вчителів хімії та біологіїпрезентация методичного об'єднання вчителів хімії та біології
презентация методичного об'єднання вчителів хімії та біології
aleksvlad
 
мо вчителів природничих наук 2011 2012н.р
мо вчителів природничих наук 2011 2012н.рмо вчителів природничих наук 2011 2012н.р
мо вчителів природничих наук 2011 2012н.р
kalyna1996
 
історія виникнення сучасного уроку
історія виникнення сучасного урокуісторія виникнення сучасного уроку
історія виникнення сучасного уроку
Dimitru
 
аналіз роботи методоб'єднання природничо-математичних предметів
аналіз роботи методоб'єднання природничо-математичних предметіваналіз роботи методоб'єднання природничо-математичних предметів
аналіз роботи методоб'єднання природничо-математичних предметів
natalishodinki
 
Методичне обєднання вчителів природничого циклу
Методичне обєднання вчителів природничого циклуМетодичне обєднання вчителів природничого циклу
Методичне обєднання вчителів природничого циклу
Svetlana Lyubareva
 
Презентация роботи медобобєднання.Pt
Презентация роботи медобобєднання.PtПрезентация роботи медобобєднання.Pt
Презентация роботи медобобєднання.Pt
VadjaS
 
презентація роботи мо вчителів математики зош4
презентація роботи мо вчителів математики зош4презентація роботи мо вчителів математики зош4
презентація роботи мо вчителів математики зош4
alla shkoda
 
Портфоліо МО вчителів природничо- математичних дисциплін
Портфоліо МО вчителів природничо- математичних дисциплінПортфоліо МО вчителів природничо- математичних дисциплін
Портфоліо МО вчителів природничо- математичних дисциплін
Ugledar_UVK
 
майбутнє планети залежить від нас ,біологія»
майбутнє планети залежить від нас ,біологія»майбутнє планети залежить від нас ,біологія»
майбутнє планети залежить від нас ,біологія»
starrubyslideshare
 
природничінауки
природничінаукиприродничінауки
природничінауки
vetrov
 
Протоколи засідань м/к викладачів природничо-математичних дисциплін ДНЗ "ЮПЛ"...
Протоколи засідань м/к викладачів природничо-математичних дисциплін ДНЗ "ЮПЛ"...Протоколи засідань м/к викладачів природничо-математичних дисциплін ДНЗ "ЮПЛ"...
Протоколи засідань м/к викладачів природничо-математичних дисциплін ДНЗ "ЮПЛ"...
Светлана Методкаб
 
методичне об`єднання природничо-математичних дисциплін
методичне об`єднання природничо-математичних дисциплінметодичне об`єднання природничо-математичних дисциплін
методичне об`єднання природничо-математичних дисциплін
njhujdbwz
 

Viewers also liked (12)

презентация методичного об'єднання вчителів хімії та біології
презентация методичного об'єднання вчителів хімії та біологіїпрезентация методичного об'єднання вчителів хімії та біології
презентация методичного об'єднання вчителів хімії та біології
 
мо вчителів природничих наук 2011 2012н.р
мо вчителів природничих наук 2011 2012н.рмо вчителів природничих наук 2011 2012н.р
мо вчителів природничих наук 2011 2012н.р
 
історія виникнення сучасного уроку
історія виникнення сучасного урокуісторія виникнення сучасного уроку
історія виникнення сучасного уроку
 
аналіз роботи методоб'єднання природничо-математичних предметів
аналіз роботи методоб'єднання природничо-математичних предметіваналіз роботи методоб'єднання природничо-математичних предметів
аналіз роботи методоб'єднання природничо-математичних предметів
 
Методичне обєднання вчителів природничого циклу
Методичне обєднання вчителів природничого циклуМетодичне обєднання вчителів природничого циклу
Методичне обєднання вчителів природничого циклу
 
Презентация роботи медобобєднання.Pt
Презентация роботи медобобєднання.PtПрезентация роботи медобобєднання.Pt
Презентация роботи медобобєднання.Pt
 
презентація роботи мо вчителів математики зош4
презентація роботи мо вчителів математики зош4презентація роботи мо вчителів математики зош4
презентація роботи мо вчителів математики зош4
 
Портфоліо МО вчителів природничо- математичних дисциплін
Портфоліо МО вчителів природничо- математичних дисциплінПортфоліо МО вчителів природничо- математичних дисциплін
Портфоліо МО вчителів природничо- математичних дисциплін
 
майбутнє планети залежить від нас ,біологія»
майбутнє планети залежить від нас ,біологія»майбутнє планети залежить від нас ,біологія»
майбутнє планети залежить від нас ,біологія»
 
природничінауки
природничінаукиприродничінауки
природничінауки
 
Протоколи засідань м/к викладачів природничо-математичних дисциплін ДНЗ "ЮПЛ"...
Протоколи засідань м/к викладачів природничо-математичних дисциплін ДНЗ "ЮПЛ"...Протоколи засідань м/к викладачів природничо-математичних дисциплін ДНЗ "ЮПЛ"...
Протоколи засідань м/к викладачів природничо-математичних дисциплін ДНЗ "ЮПЛ"...
 
методичне об`єднання природничо-математичних дисциплін
методичне об`єднання природничо-математичних дисциплінметодичне об`єднання природничо-математичних дисциплін
методичне об`єднання природничо-математичних дисциплін
 

Similar to звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015

аналіз роботи мо поч.класів
аналіз роботи мо поч.класіваналіз роботи мо поч.класів
аналіз роботи мо поч.класів
Світлана Гарна
 
Аналіз навчально-виховної і методичної роботи школи за 2014-15н.р
Аналіз навчально-виховної і методичної роботи школи за 2014-15н.рАналіз навчально-виховної і методичної роботи школи за 2014-15н.р
Аналіз навчально-виховної і методичної роботи школи за 2014-15н.р
koblevoschool1
 
Річний звіт
Річний звітРічний звіт
Річний звіт
MEDI3school
 
Аналіз роботи
Аналіз роботиАналіз роботи
Аналіз роботи
ЗШ №10 м.Світловодська
 
План роботи.
План роботи.План роботи.
План роботи.
ssuser480775
 
аналіз роботи методоб
аналіз роботи методобаналіз роботи методоб
аналіз роботи методоб
natalishodinki
 
аналіз роботи методоб'єднання
аналіз роботи методоб'єднанняаналіз роботи методоб'єднання
аналіз роботи методоб'єднання
natalishodinki
 
Аналіз роботи
Аналіз роботиАналіз роботи
Аналіз роботи
natalishodinki
 
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.docЗвіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
ssuserb89685
 
Звіт керівника КЗШ_2021_2022.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022.docЗвіт керівника КЗШ_2021_2022.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022.doc
ssuserb89685
 
Metodichna robota v_kz_nsz_sh_16
Metodichna robota v_kz_nsz_sh_16Metodichna robota v_kz_nsz_sh_16
Metodichna robota v_kz_nsz_sh_16
Lala Lalala
 
2017 12-07 шмо
2017 12-07  шмо 2017 12-07  шмо
2017 12-07 шмо
pr1nc1k
 
2017 12-07 шмо
2017 12-07  шмо 2017 12-07  шмо
2017 12-07 шмо
pr1nc1k
 
Zvit2020 357
Zvit2020 357Zvit2020 357
Zvit2020 357
school_inform72
 
аналіз роботи мо вчителів початкових класів
аналіз роботи мо вчителів початкових класіваналіз роботи мо вчителів початкових класів
аналіз роботи мо вчителів початкових класів
Svetlana Raksha
 
Демченко С.Є.
Демченко С.Є. Демченко С.Є.
Демченко С.Є.
koblevoschool1
 
Науково методичний супровід інноваційної діяльності в навчальних закладах
Науково методичний супровід інноваційної діяльності в навчальних закладахНауково методичний супровід інноваційної діяльності в навчальних закладах
Науково методичний супровід інноваційної діяльності в навчальних закладах
Виктор Мараренко
 
!план роботи
!план роботи!план роботи
!план роботи
Оля Руденко
 

Similar to звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015 (20)

аналіз роботи мо поч.класів
аналіз роботи мо поч.класіваналіз роботи мо поч.класів
аналіз роботи мо поч.класів
 
план роботи
план роботиплан роботи
план роботи
 
Аналіз навчально-виховної і методичної роботи школи за 2014-15н.р
Аналіз навчально-виховної і методичної роботи школи за 2014-15н.рАналіз навчально-виховної і методичної роботи школи за 2014-15н.р
Аналіз навчально-виховної і методичної роботи школи за 2014-15н.р
 
Річний звіт
Річний звітРічний звіт
Річний звіт
 
Аналіз роботи
Аналіз роботиАналіз роботи
Аналіз роботи
 
План роботи.
План роботи.План роботи.
План роботи.
 
аналіз роботи методоб
аналіз роботи методобаналіз роботи методоб
аналіз роботи методоб
 
аналіз роботи методоб'єднання
аналіз роботи методоб'єднанняаналіз роботи методоб'єднання
аналіз роботи методоб'єднання
 
Аналіз роботи
Аналіз роботиАналіз роботи
Аналіз роботи
 
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.docЗвіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
 
Звіт керівника КЗШ_2021_2022.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022.docЗвіт керівника КЗШ_2021_2022.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022.doc
 
Metodichna robota v_kz_nsz_sh_16
Metodichna robota v_kz_nsz_sh_16Metodichna robota v_kz_nsz_sh_16
Metodichna robota v_kz_nsz_sh_16
 
2017 12-07 шмо
2017 12-07  шмо 2017 12-07  шмо
2017 12-07 шмо
 
2017 12-07 шмо
2017 12-07  шмо 2017 12-07  шмо
2017 12-07 шмо
 
Zvit2020 357
Zvit2020 357Zvit2020 357
Zvit2020 357
 
аналіз роботи мо вчителів початкових класів
аналіз роботи мо вчителів початкових класіваналіз роботи мо вчителів початкових класів
аналіз роботи мо вчителів початкових класів
 
1
11
1
 
Демченко С.Є.
Демченко С.Є. Демченко С.Є.
Демченко С.Є.
 
Науково методичний супровід інноваційної діяльності в навчальних закладах
Науково методичний супровід інноваційної діяльності в навчальних закладахНауково методичний супровід інноваційної діяльності в навчальних закладах
Науково методичний супровід інноваційної діяльності в навчальних закладах
 
!план роботи
!план роботи!план роботи
!план роботи
 

More from Vera Taran

підсумки роботи з обдарованими дітьми
підсумки роботи з обдарованими дітьмипідсумки роботи з обдарованими дітьми
підсумки роботи з обдарованими дітьми
Vera Taran
 
підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями
Vera Taran
 
підсумки методичної роботи
підсумки методичної роботипідсумки методичної роботи
підсумки методичної роботи
Vera Taran
 
навчальні досягнення 2015 -2016
навчальні досягнення 2015 -2016навчальні досягнення 2015 -2016
навчальні досягнення 2015 -2016
Vera Taran
 
зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016
Vera Taran
 
ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016 ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016
Vera Taran
 
Атестація 2016
Атестація 2016 Атестація 2016
Атестація 2016
Vera Taran
 
підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнямипідсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями
Vera Taran
 
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
Vera Taran
 
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мовиРезультативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
Vera Taran
 
звіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.рзвіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.р
Vera Taran
 
Волосата Л.С.
Волосата  Л.С.Волосата  Л.С.
Волосата Л.С.
Vera Taran
 
Тігінян О.М.
Тігінян О.М.Тігінян О.М.
Тігінян О.М.
Vera Taran
 
Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.
Vera Taran
 
Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.
Vera Taran
 
Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.
Vera Taran
 
Таран В.П.
Таран В.П.Таран В.П.
Таран В.П.
Vera Taran
 
Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.
Vera Taran
 
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроківІнформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Vera Taran
 
Звіт про роботу МК
Звіт про роботу МКЗвіт про роботу МК
Звіт про роботу МК
Vera Taran
 

More from Vera Taran (20)

підсумки роботи з обдарованими дітьми
підсумки роботи з обдарованими дітьмипідсумки роботи з обдарованими дітьми
підсумки роботи з обдарованими дітьми
 
підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями
 
підсумки методичної роботи
підсумки методичної роботипідсумки методичної роботи
підсумки методичної роботи
 
навчальні досягнення 2015 -2016
навчальні досягнення 2015 -2016навчальні досягнення 2015 -2016
навчальні досягнення 2015 -2016
 
зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016
 
ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016 ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016
 
Атестація 2016
Атестація 2016 Атестація 2016
Атестація 2016
 
підсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнямипідсумки роботи з обдарованими учнями
підсумки роботи з обдарованими учнями
 
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
 
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мовиРезультативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
 
звіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.рзвіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.р
 
Волосата Л.С.
Волосата  Л.С.Волосата  Л.С.
Волосата Л.С.
 
Тігінян О.М.
Тігінян О.М.Тігінян О.М.
Тігінян О.М.
 
Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.
 
Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.
 
Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.
 
Таран В.П.
Таран В.П.Таран В.П.
Таран В.П.
 
Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.
 
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроківІнформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
 
Звіт про роботу МК
Звіт про роботу МКЗвіт про роботу МК
Звіт про роботу МК
 

Recently uploaded

Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Collaborator.pro
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
ssuser78fc9e
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 

Recently uploaded (8)

Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 

звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015

 • 1. Керівник МК Єлова Л.С., вчитель історії, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист
 • 2. Сьогодні особливого значення набуває проблема розвитку професійної компетенції вчителів, діяльність яких пов’язана з фаховою полі функціональністю, багатопредметністю, розгалуженістю емоційно- комунікативної сфери взаємодії з учнями тощо. Сучасний учитель поряд із навчанням і вихованням учнів виконує культурологічну, соціально- психологічну, розвивальну, дослідницьку, проективну функції, створює умови, що забезпечують освітній і духовний розвиток дітей. Його фахова досконалість вимагає все вищого рівня компетентності, який міг би забезпечити ефективність і результативність педагогічних дій. Сучасній школі необхідні професіонали, здатні працювати в умовах швидкого зростання обсягів наукової інформації, готові опанувати й упроваджувати інноваційні освітні технології, сприяти розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів. Спрямовуючи роботу на виконання державних документів щодо забезпечення якісної освіти і виховання та втілення у життя освітніх пріоритетів, педагогічний колектив МК вчителів суспільно- природничих наук Одеської гімназії №8 працював над методичною проблемою «Розвиток творчих здібностей гімназиста як умова формування талановитої особистості , підготовка її до творчої діяльності в нових соціальних і культурних умовах» на етапі «узагальнення результатів дослідження». Головна мета методичної роботи педагогів гімназії передбачала зростання педагогічної майстерності педагогічного колективу методичної комісії загалом і кожного зокрема, впровадження дієвих форм роботи з розвитку обдарованих учнів. Учителі організували і провели цікаві позакласні заходи з предметів у рамках тижнів Правової освіти, декади вчителів суспільних та природничих наук. Проведені відкриті уроки та заходи частково оформлені у формі методичних розробок. Важливим напрямком методичної роботи є керівництво самоосвітньою діяльністю педагогів. Кожен учитель працював також над обраною власною науково-методичною проблемою, плануючи певні заходи з її реалізації у своїй практичній роботі. Проблеми з самоосвітньої діяльності обрані вчителями, актуальні, відповідають професійному рівню педагогів та науково-методичній проблемі навчального закладу. Вивчається передовий педагогічний досвід, що відповідає обраній проблемі.
 • 3. № п.п. Прізвище, ім’я, по батькові Назва теми 1 Єлова Л.С. Розвиток критичного мислення при вивченні історії з використанням інноваційних технологій 2 Паламарчук Г.В. Розкриття інтелектуального та творчого потенціалу учня через використання інноваційних технологій у навчальному та виховному процесі. 3 Саганчук Н.Г. Методика впровадження інноваційно- комунікативних технологій в організації самоосвітньої діяльності учнів при вивченні історії 4 Тігінян О.М. Використання інноваційних технологій та розвиток творчих здібностей учнів на уроках географії 5 Толкаченко Л.П. Використання інноваційних технологій як засіб мотивації на уроках географії 6 Волосата Л.С. Застосування інтерактивних методів навчання як один зі шляхів розвитку творчих здібностей учнів 7 Єрьоміна Г.В. Психолого-педагогічне проектування розвитку особистості учня в умовах реалізації компетентністного підходу на уроках фізики 8 Сергєєва О.В. Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчих здібностей учнів 10 Таран В.П. Інформаційно-комунікативні технології на уроках біології як засіб розвитку творчих здібностей учнів 11 Ярославська Н.О. Використання інформаційно- комунікативних технологій на уроках географії, як засіб розвитку творчої особистості учнів» 12 Дроботенко Н.О. Використання інноваційних технологій та розвиток творчих здібностей учнів на уроках фізики Упродовж навчального року засідання методичної комісії суспільно-природничих наук гімназії відбувалися згідно з планами їхньої роботи. Робота МК здійснювалася за такими напрямками: «Робота з обдарованими учнями», «Позаурочна робота з предмету», «Самоосвіта
 • 4. вчителів»,», «Вивчення та підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів», «Атестація вчителів». На засіданнях МК розглядалися питання як теоретичного, так і практичного характеру, обговорювалися актуальні питання освіти, проводився обмін досвідом з методичних проблем. На засіданнях МК розглядалися наступні питання:  обговорення уроків та виховних заходів учителів-членів методичної комісії;  залучення учнів до написання науково-дослідницьких робіт;  підготовка учнів до предметних олімпіад і їх досягнення;успішність гімназистів з суспільно-природничих дисциплін;  організація активної пізнавальної діяльності на уроці;  методичні проблеми, над якими працюють учителі;  підготовка методичних збірників;  участь гімназистів у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт у МАН;  обговорення відкритих уроків учителів, що атестуються;  доповіді та творчі звіти учителів, що атестуються, щодо методичної проблеми, над якою вони працюють;  звіт про роботу методичної комісії суспільно-природничих дисциплін. Підсумком роботи вчителів стали виступи на засіданнях МК, виступи на педагогічній раді, участь у 8 та 10 Всеукраїнському конкурсі «Вчитель – новатор» (Таран В.П., Єрьоміна Г.В., Тігінян О.М.), V Всеукраїнському конкурсі «Творчий вчитель - обдарований учень». У позакласній роботі з предметів вчителі застосовують різні методи задля підвищення інтересу до вивчення предметів гуманітарно- природничого циклу. Тігінян О.М. провела гру з використанням ІКТ «Колесо удачи» у 4-х класах, Толкаченко Л.П.- «Інтелектуальний марафон» у 3-х класах, Таран В.П. -3 вікторини з біології в Контакті. Гімназисти взяли участь у міському брейн-рингу «Одесса - мой город родной», посіли 5 місце (вчитель Саганчук Н.Г.). Учні гімназії відвідують музеї міста, поглиблюючи свої знання з історії (археологічний музей, 1-і класи, вчитель Єлова Л.С.) Вчителі комісії працюють над підвищенням свого теоретичного та методичного рівня. Вчитель Паламарчук Г.В., Тігінян О.М., Єрьоміна А.В., Таран В.П., Толкаченко Л.П., мають свої наробки дидактичних матеріалів, тестів, ілюстрацій, електронних презентацій, мультимедійних уроків. Пламарчук Г.В. активно розвиває культурологічний навчально-виховний проект «Обдарованість + Творчість », який на сучасному етапі діє на основі 5(9) А класу, де Галина Володимирівна є класним керівником. Проект спрямований на
 • 5. створення оптимальних умов для формування творчої особистості, розкриття її обдарувань задля найповнішої реалізації у власному і громадському житті. Вчителі комісії беруть участь у ПР, МР, МК, мають друковані роботи. Робота МК вчителів суспільно-природничих наук орієнтована на інноваційні технології, інтерактивні методи підготовки та проведення уроків та позакласних заходів. Позитивним моментом в роботі вчителів МК є використання в своїй роботі інтерактивних технологій та різних засобів (навчальні посібники для учнів, збірники задач та контрольних запитань, сучасні навчальні дидактичні матеріали, навчально-методичні посібники для самостійної роботи учнів, комп’ютерні тренажери). Протягом звітного періоду вчителями МК були організовані та проведені :  Районний семінар вчителів біології: «Інтерактивні презентації – ефективний інструмент для навчання» , 2014 (лютий);  Міський семінар вчителів географії: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії як засіб розвитку творчої особистості учнів» 2014 (листопад): http://metodkabinet8od.blogspot.com/p/blog-page_92.html Основним завданням методичної комісії суспільно-природничих наук була робота з обдарованими дітьми. Згідно наказу про організацію методичної роботи, її основних завдань важливим напрямком діяльності педагогів є виявлення і розвиток обдарованої творчої молоді. Вчителі методичної комісії суспільно-природничих наук на належному рівні працювали у цьому напрямку. Протягом звітного періоду велика увага приділялася роботі з обдарованими дітьми, залучаючи їх до пошукової діяльності, конкурсів, позакласної роботи. З цією метою педагоги гімназії використовували різні форми і методи роботи: інноваційні технології, рівневу диференціацію. Ці форми роботи вчителі показали на відкритих уроках, під час доповідей на засіданнях комісії, у методичних розробках уроків. Учні закладу були активними учасниками предметних тижнів, шкільних та районних олімпіад, інтелектуальних турнірів та конкурсів. У порівняння з минулим навчальним роком зросла результативність виступу команди гімназистів з фізики, географії Порівняння кількості навчальному році свідчить про стабільні результати виступу учнів гімназії у районному етапі конкурсу.
 • 6. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Предмет Кількість призерів олімпіад в районому етапі олімпіад 2012-2013 2013-2014 2014-2015 1. Фізика 2 2 3 2. Хімія 3 4 3 3. Біологія 3 2 1 4. Астрономія 1 1 1 5. Географія 5 3 5 6. Історія 4 5 3 Всього 18 17 16 Впроваджуючи у навчання науково-методичну проблему гімназії «Розвиток творчих здібностей гімназиста як умова формування талановитої особистості, підготовка її до творчої діяльності в нових соціальних і культурних умовах», вчителі гімназії намагаються ефективно і доречно використовувати інноваційні технології навчання, спрямовані передовсім на інтереси школяра, його індивідуальний потенціал. Це дає можливість формувати інтелект, виховувати гармонійно розвинену особистість, здатну до пізнавальної діяльності, до самовираження. На уроках учителі приділяють велику увагу самостійності учнів та їх творчій активності, використовують спеціальні прийоми розвитку творчого мислення. Цьому сприяють вправи на знаходження оригінальних варіантів розв'язання завдань, здійснення дослідницької роботи, творчого пошуку. Кращі учні показують високий рівень знань на предметних олімпіадах, конкурсах науково-дослідницьких робіт МАН.
 • 7. Високі результати показали учні гімназії на районному та міському етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. У 2013-2014 навчальному році призерами міського етапу Всеукраїнських олімпіад з базових предметів стали:  Шевченко Юлія, учениця 5 Акласу, переможець міського туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з з історії  Бондар Маргарита, учениця 7 А класу, переможниця районного та міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії та географії  Гонтар Аліна, учениця 4 Б класу , переможниця міського туру та районного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії та фізики  Самофатов Михайло, учень 6 А класу, переможець районного та міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії,  Цубенко Дар’я, 5А клас - переможниця міського конкурсу «Моя правова освіта» та районного туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, з правознавства,  Іванова Тетяна 5А клас– переможниця міської науково- практичної конференції з правознавства на тему «Інтелектуальна власність та авторське право» 2014-2015 навчальний рік  Самофатов Михайло – учень 7Б класу, переможець обласного туру з історії, переможець ІІ (міського) туру ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії,  Мішин Михайло – учень 4А класу, переможець ІІ (міського) туру ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії.  Маноилов Іван - учень 6А класу, переможець ІІ (міського) туру ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Переможці міського етапу конференції з правознавства та конкурсу творчих робіт «Моя правова освіта»:  Кіценко Катерина  Іванова Тетяна  Гонтар Аліна Науково-дослідницькі проекти, до яких залучаються старшокласники – надійний шлях пізнання кожним учнем своїх можливостей, а часто й свого професійного самовизначення.
 • 8. Участь учнів в конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт МАН 2014-2015 1. Іванова Тетяна Філософія та суспільствознавство / правознавство Міжнародні стандарти та захист прав дитини в Україні Єлова Л.С. 2. Цубенко Дар’я Історія/ Історичне краєзнавство Етнонаціональни й та релігійний склад учнів Одеської школи десятників будівельної справи Єлова Л.С. 3. Черкасова Тетяна Хіміко – біологічне/ загальна біологія Особливості розмноження in vitro та адаптації Фаленопсиса гібридного Таран В.П. 2013-2014 4. Ярошенко Вероніка Філософія та суспільствознавство /правознавство Корупція в Україні Паламарчук Г.В. 5. Цубенко Дар’я Історія/ Історія України Розвиток будівельної освіти на півдні України Єлова Л.С. 2012-2013 6. Ярошенко Вероніка Філософія та суспільствознавство /правознавство Боротьба проти організованої злочинності в Україні Паламарчук Г.В. 2011-2012 7. Чігідін Валерій хіміко-біологічне “ Особливості життєвого циклу паличника анамського в умовах неволі”. Таран В.П. Але не дивлячись на позитивні здобутки, в останні роки немає переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. У 2015-2016 навчальному році вчителям-предметникам необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з біології, хімії, фізики, історії, активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах.
 • 9. Матеріально-технічна база гімназії дозволяє використовувати у навчальному процесі інформаційно-комунікаційні технології, проводити уроки в кабінетах, що обладнані інтерактивними дошками. Достатнім є рівень забезпечення кабінету біології, хімії, фізики, історії, географії навчально-наочними посібниками, дидактичним матеріалом, комп’ютерною технікою. Виникнення зацікавленості до предмету у більшості учнів залежить від того, наскільки майстерно буде побудована робота вчителя. Це особливо важливо в молодших класах гімназії, коли ще формуються здібності до того чи іншого навчального предмету. Саме в цей період слід намагатися відкрити приваблюючі сторони навчального предмету. Цьому сприяє використання різноманітних прийомів роботи та форм проведення самого уроку, технічних засобів навчання, дидактичного матеріалу. Використання ІКТ у процесі вивчення предметів природничого циклу відкриває цілий ряд можливостей для різнобічного, нетрадиційного, наочного осмислення учнями предметного матеріалу. Застосування комп'ютера на уроках біології, фізики, географії – можливість активізувати пізнавальні інтереси учнів під час вивчення та закріплення нового матеріалу, підвищити
 • 10. мотивацію навчальної діяльності, організувати самостійну роботу учнів. Вчителі мають навики роботи з комп’ютерною технікою, яку використовують для демонстрації окремих завдань та ілюстрацій. Всі вчителі мають достатній рівень володіння навиками роботи з мультимедійними засобами, добре добирають матеріали для слайдів, дотримуючись стандартних вимог до оформлення презентацій. Мультимедійні засоби використовуються на окремих етапах уроку. Презентація дає можливість вчителю проявити творчість, індивідуальність, попередити формальний підхід до проведення уроку. Вона дозволяє представити навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічній послідовності. Важливим є використання можливостей Інтернету, який все більше проникає в освітній процес. Інтернет – це не тільки необмежений біологічний інформаційний ресурс, він має велике значення для самоосвіти вчителя та використання ресурсів мережі під час підготовки до уроків. Для того, щоб використання можливостей Інтернету учнями було корисним та ефективним необхідно вчителі біології обов’язково підкреслюють причину та мету пошуку інформації в Інтернеті, та здійснюють це наступними шляхами:  пропонують учням завдання знайти додаткову навчальну інформацію, та зберегти її на електронних носіях для подальшого багаторазового використання іншими користувачами (вчитель Сєргєєва О.В., Волосата Л.С, Саганчук Н.Г., Толкаченко Л.П., Єлова Л.С.) або створити спільну презентацію з використанням хмарних технологій (вчитель Таран В.П.).  пропонують учням зробити огляд (дайджест) по певній темі. Таке завдання дається заздалегідь та може оцінюватись як проектна робота учня (Таран В.П., Волосата Л.С., Єрьоміна А.В., Тігінян О.М.).  використовують хмарні сервіси для створення навчальних та дидактичних матеріалів (Таран В.П., Ярославська Н.О., Єрьоміна А.В., Дроботенко Н.О.) Використання інформаційних технологій дозволяє провести урок на якісно новому рівні, врахувати психологічні та вікові особливості дітей, значно посилити їх інтерес до вивчення предмету, розвивати логічне мислення школярів, навички пошуку інформації, групової роботи, формувати ключові компетентності учнів, там самим покращити якість їх знань. Результативність ЗНО з предметів суспільно-природничого напрямку свідчить про якісну роботу вчителів з предметів.
 • 11. 0 10 20 30 40 50 взяли участь від 100 до 123.5 від 124 до 135.5 від 136 до 150 від 150.5 до 161.5 від 162 до 172.5 від 173 до 183 від 183.5 до 190 від 190.5 до 195 від 195.5 до 199.5 200 РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗНО З БІОЛОГІЇ (2010-2014) 2010 2011 2012 2013 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 100-123,5 124-172,5 173-199,5 200 2010 2011 2012 2013 2014
 • 12. 0 10 20 30 40 50 взяли участь від 100 до 123.5 від 124 до 135.5 від 136 до 150 від 150.5 до 161.5 від 162 до 172.5 від 173 до 183 від 183.5 до 190 від 190.5 до 195 від 195.5 до 199.5 200 РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З ГЕОГРАФІЇ 2014 2013 2012 2011 2010 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100-123,5 124-172,5 173-199,5 200 2010 2011 2012 2013 2014
 • 13. 0 20 40 60 80 взяли участь від 100 до 123.5 від 124 до 135.5 від 136 до 150 від 150.5 до 161.5 від 162 до 172.5 від 173 до 183 від 183.5 до 190 від 190.5 до 195 від 195.5 до 199.5 200 РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 2014 2013 2012 2011 2010 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100-123,5 124-172,5 173-199,5 200 2010 2011 2012 2013 2014
 • 14. 0 20 40 60 80 взяли участь від 100 до 123.5 від 124 до 135.5 від 136 до 150 від 150.5 до 161.5 від 162 до 172.5 від 173 до 183 від 183.5 до 190 від 190.5 до 195 від 195.5 до 199.5 200 РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З ФІЗИКИ 2014 2013 2012 2011 2010 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100-123,5 124-172,5 173-199,5 200 2010 2011 2012 2013 2014
 • 15. 0 20 40 60 80 100 120 взяли участь від 100 до 123.5 від 124 до 135.5 від 136 до 150 від 150.5 до 161.5 від 162 до 172.5 від 173 до 183 від 183.5 до 190 від 190.5 до 195 від 195.5 до 199.5 200 РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З ХІМІЇ 2014 2013 2012 2011 2010 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 100-123,5 124-172,5 173-199,5 200 2010 2011 2012 2013 2014